PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO DLA KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁODNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO DLA KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁODNIE"

Transkrypt

1 PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO DLA KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁODNIE EL BIETA MARCISZAK

2 SPIS TREŚCI 1. Metryczka programu. 2. Wst p. 3. Charakterystyka programu. 4. Cele kształcenia i wychowania. 5. Tre ci i zało enia osi gni ucznia. 6. Procedury osi gania celów. 7. Opis zało onych osi gni i metody ich pomiaru. 8. Ewaluacja. 9. Zał czniki.

3 1. METRYCZKA PROGRAMU Przedmiot : Program autorski edukacji teatralnej Typ szkoły : Szkoła Podstawowa Etap kształcenia : II etap edukacyjny - klasy IV - VI Rodzaj zaj : Zaj cia pozalekcyjne, realizowane nieodpłatnie Liczba godzin : 2 godziny tygodniowo Autor: El bieta Marciszak Recenzent programu: Jadwiga Jackowska mgr El bieta Marciszak, nauczycielka wychowania artystycznego i wczesnoszkolnego w Szkole Podstawowej w Głodnie, absolwentka pedagogiki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uczestniczka licznych warsztatów teatralnych. Dorobek dydaktyczny : praca w charakterze nauczyciela plastyki i muzyki w klasach IV - VIII, j zyka polskiego w kl. IV, nauczania wczesnoszkolnego metod tradycyjn i zintegrowan, program autorski " J zyk polski w klasie teatralnej ", nauczanie z wykorzystaniem dramy, prowadzenie kół teatralnych z uczniami klas IV - VIII, koła polonistycznego w klasach I - III. mgr Jadwiga Jackowska, nauczycielka wychowania artystycznego i wczesnoszkolnego w Szkole Podstawowej w Szczepidle, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu. Dorobek dydaktyczny: praca w charakterze nauczyciela plastyki i muzyki w klasach IV - VI, j zyka polskiego w klasie IV, praca metod tradycyjn i zintegrowan na poziomie nauczania wczesnoszkolnego. Prowadzenie koła teatralnego.

4 '' adna sztuka - nie działa tak silnie, bezpo rednio. Teatr to pot ga". ( Jerzy Szamiawski ) 2. WST P Jedn z najpi kniejszych i najbardziej ambitnych idei edukacyjnych jest wielostronne rozwijanie osobowo ci dzieci i młodzie y, w tym rozwijanie twórczo ci, dyspozycji twórczych, twórczej aktywno ci. Ka dy człowiek ma potencjalne dyspozycje twórcze. Podstawowym warunkiem twórczo ci jest otwarto na do wiadczenia. Twórczo powinno si rozumie jako kształtowanie " tworzenie " samego siebie. Rozwijaniu twórczej aktywno ci dzieci sprzyjaj pozalekcyjne zaj cia teatralne. Zakładaj one wychowanie twórczego człowieka, który potrafi podejmowa wiele działa z własnej inicjatywy. Dzieci s pomysłowe, ciekawe wiata, cz sto daj upust swej fantazji, wcielaj c si w główne postacie i prze ywaj c ukazywane zdarzenia, zaspokajaj cz sto dzisiaj mocno nadszarpni te poczucie bezpiecze stwa, potrzebuj miło ci, ciepła rodzinnego i potrzeb kontaktu z rówie nikami. Sztuka wynagradza dziecku braki, w których przyszło mu y, spowodowane rozpadem rodziny, kłótniami domowymi. Przenosi go w inny wiat, gdzie cz sto dobro góruje nad złem. Zamkni ty w sobie ucze, stoj cy na uboczu ycia klasy i szkoły odnajduje w granych sytuacjach swoje prawdy moralne. Porz dkuje skłócone uczucia i s dy. W działaniach uczy si podejmowania trudnych decyzji. Zaj cia Koła Teatralnego to forma pracy nauczyciela z uczniami, która pobudza wielostronn aktywno dziecka: emocjonaln, praktyczn i intelektualn. Wpływa wszechstronnie kształc co, jest ródłem ró norodnych prze y emocjonalnych, zwi zanych nie tylko z odbiorem tre ci, ale głównie z procesem przygotowania i wystawienia spektaklu. Daje dzieciom mo liwo poznania nowych rodków ekspresji, rozwija wyobra ni, spostrzegawczo, inwencj twórcz, kształci umiej tno podejmowania decyzji. Praca nad tekstem, twórczo plastyczna, zwi zana z wykonywaniem dekoracji i rekwizytów, opracowanie elementów muzycznych, pozwalaj na wszechstronne zaanga owanie ucznia w proces tworzenia. Ró norodno zada sprawia, e ka dy ucze mo e znale swoje pole do działania.

5 3. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program Koła Teatralnego napisany został z my l o uczniach klas IV - VI szkoły podstawowej na zaj cia pozalekcyjne. Jest wynikiem mego wieloletniego do wiadczenia w pracy nad ró nymi formami teatralnymi z uczniami klas młodszych jak i starszych. Został opracowany w toku praktycznych do wiadcze i obserwacji uczniów. Przyj te w nim zało enia, cele, tre ci kształcenia i metody ich realizacji sprzyjaj wszechstronnemu rozwojowi dziecka, uwzgl dniaj bowiem jego potrzeby intelektualne, emocjonalne, moralne i estetyczne. Program jest jednolity, przeznaczony dla zainteresowanej grupy dzieci. W swoim zało eniu uwzgl dnia przede wszystkim ich potrzeby. Zakłada równie kształcenie umiej tno ci artystycznych uczniów i wyposa anie ich w konieczn wiedz o teatrze. Du y nacisk nale y poło y na tworzenie pozytywnego stosunku ucznia wobec siebie i innych. Adresatem prezentowanego programu jest przede wszystkim nauczyciel j zyka polskiego klas IV - VI lub wychowania artystycznego ze teatraln specjalno ci. Program pozostawia nauczycielowi swobod w planowaniu zaj oraz doborze metod i rodków dydaktycznych do realizacji tre ci programowych. Realizacj tre ci przewiduj od 1 do 2 godzin tygodniowo. Wyszczególnionym tre ciom kształcenia towarzyszy opis oczekiwanych efektów pracy ucznia. Opis tych efektów ma ułatwi nauczycielowi prowadz cemu zaj cia planowanie pracy i wskaza zakres realizowanych tre ci kształcenia. Uwa am i kolejnym adresatem programu powinni by rodzice, którzy coraz ch tniej wł czaj si w proces kształcenia swych dzieci i mog by bardzo pomocni w realizacji podj tych działa teatralnych. Realizacja programu nie wymaga specjalnego wyposa enia technicznego. Nauczyciel powinien mie do swojej dyspozycji magnetofon i kasety audio. Zaj cia powinny odbywa si zawsze w tej samej sali. Nale y równie zorganizowa zaplecze teatralne do dekoracji i rekwizytów. PROGRAM ZAWIERA OBUDOW : - Wykaz literatury; - Słowniczek terminów teatralnych; - Fraszki teatralne.

6 Program Koła Teatralnego jest skonstruowany zgodnie z " programow Podstaw kształcenia ogólnego " dla II etapu edukacji. ( Dziennik Ustaw RP Nr 51 z dnia 9 maja 2002 r. ze zmianami ) W programie zostały uwzgl dnione ogólne zało enia " Podstawy programowej... ", cele edukacyjne, zadania szkoły, tre ci. Wybrane cele edukacyjne, zadania, tre ci z " Podstawy programowej kształcenia ogólnego ". Cele edukacyjne - J zyk polski, edukacja czytelnicza i medialna. 1. Kształcenie sprawno ci mówienia, słuchania, rozwijania zainteresowania uczniów j zykiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego; 2. Ujawnianie zainteresowa mo liwo ci i potrzeb oraz j zykowych umiej tno ci uczniów; 3. Rozwijanie umiej tno ci odbioru dzieł literackich i innych tekstów, przybli anie rozumienia człowieka i wiata; 4. Uczenie istnienia w kulturze, tak by stawała si zewn trzn i własno ci osobist dziecka; 5. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego; ZADANIA SZKOŁY: 1. Wychowanie j zykowe i rozbudzanie wra liwo ci estetycznej; 2. Motywowanie do poznawania literatury...; 3. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej, tzn. umiej tno ci mówienia, słuchania, czytania, odbioru ró nych tekstów kultury; 4. Pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania umiej tno ci i gromadzenia wiedzy.

7 TRE CI: 1. Poj cia odbiorcy i nadawcy, sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi (np. pytam, odpowiadam, informuj, prosz ); 2. Wypowiedzenia oznajmuj ce, pytaj ce i rozkazuj ce, w tym zdania i równowa niki zda ; 3. Rodzaje głosek; 4. Akcent wyrazowy, intonacja; 5. Proces porozumiewania si, jego składniki i kontekst społeczny; 6. Komunikacja werbalna i niewerbalna, bezpo rednia i medialna; 7. Teatr jako ródło przekazów medialnych; 8. Wydarzenia z ycia osobistego i społecznego jako inspiracja do samodzielnej rejestracji i twórczo ci medialnej.

8 4. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Głównym celem edukacji teatralnej jest zapewnienie ka demu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowo ci, wiedzy, prawidłowego rozwoju artystycznego i twórczego poprzez: - stwarzanie mo liwo ci do samodzielnego poszukiwania, wyra ania w tpliwo ci i pogl dów, reagowanie na wypowiedzi innych; - kształcenie postaw wobec samego siebie, kolegów, otaczaj cego wiata; - rozbudzenie kreatywno ci ucznia; - rozwijanie zainteresowa i uzdolnie ; - budzenie twórczej aktywno ci; - wzbogacenie wiedzy z dziedziny teatru; - przygotowanie do uczestnictwa w kulturze. Celem tego programu jest równie : 1. Kształtowanie umiej tno ci analizowania utworów przez ywe słowo, ekspresj ruchow. 2. Rozwijanie umiej tno ci poprawnego i jasnego wyra ania my li. 3. Bogacenie słownictwa uczniów. 4. Usprawnianie aparatu oddechowego i motoryki narz dów mowy. 5. Rozwijanie umiej tno ci wyra ania prze y, nastrojów, emocji - za pomoc gestów, mimiki i ruchów. 6. Kształcenie emisji głosu i prawidłowej artykulacji. 7. Rozwijanie spostrzegawczo ci, obserwacji sytuacji i kontaktów mi dzyludzkich. 8. Zapoznanie z ró nymi formami teatru. 9. Budzenie wra liwo ci na pi kno j zyka polskiego. 10. Przygotowanie do odbioru ró norodnych tekstów kultury, dzieł sztuki teatralnej. 11. Przygotowanie do twórczego ycia we współczesnej cywilizacji. 12. Wdra anie do współdziałania w grupie. 13. Kształtowanie wra liwo ci estetycznej przez kontakt z twórczo ci.

9 5. TREŚCI I ZAŁOŻENIA OSIĄGNIĘ Ć UCZNIA Tre ci uło one s zgodnie z zasad stopniowania trudno ci. Od tematów łatwiejszych uczniowie stopniowo zagł biaj si w coraz trudniejsz tematyk w oparciu o wcze niej poznane wiadomo ci i umiej tno ci. I. ELEMENTY WIEDZY O TEATRZE. 1. Co to jest teatr? Znaczenie słowa " teatr ". 2. Krótka historia teatru. 3. Rodzaje teatrów. 4. Budowa teatru - ludzie zaplecza. 5. Poj cia zwi zane z teatrem. 6. Aktor najwa niejszym elementem teatru. 7. Relacja widz - aktor w teatrze. 8. Re yser organizatorem teatru. 9. Rola choreografa i inscenizatora oraz rola scenografa. 10. Oprawa techniczna i muzyczna w teatrze. 11. Rodzaje widowisk. 12. Zasady kulturalnego zachowania w teatrze. 13. Muzyka w teatrze. OCZEKIWANE EFEKTY PRACY: Ucze : zna i rozumie znaczenie słowa " teatr ", rozró nia i nazywa teatry ze wzgl du na repertuar i rodki wyrazu, potrafi nazwa zawody ludzi pracuj cych w teatrze, wie, na czym polega praca re ysera, scenografa, operatora, suflera, choreografa, aktora dramatycznego i komediowego, zna i rozumie poj cia: teatralny gest, kreacja, pantomima, kurtyna, akt, scena, dialog, monolog, prolog, narrator, chór, kostiumy sceniczne, potrafi zachowa si w teatrze.

10 II. KULTURA YWEGO SŁOWA 1. Usprawnianie narz dów mowy: wiczenia usprawniaj ce szcz k doln j zyka, warg i krtani. Gimnastyka krtani i podniebienia mi kkiego. 2. Artykulacja samogłosek - zasady ich prawidłowego wymawiania: Samogłoski nosowe w j zyku polskim. Samogłoski ustne. 3. Wymowa spółgłosek: Spółgłoski mi kkie w j zyku polskim. Spółgłoski twarde. Spółgłoski d wi czne. Spółgłoski bezd wi czne. 4. Wymowa trudnych zestawów sylabowych, słów: Ł czenie samogłosek ze spółgłoskami. Słowa z głoskami szumi cymi i sycz cymi. 5. Emisja głosu: Jak powstaje głos ludzki? Technika prawidłowego oddychania i mówienia. Akcent wyrazowy i logiczny zda. Intonacja i wyrazisto w wypowiedziach. Frazowanie tekstu. Modulacja głosu. Prawidłowa emisja głosu w oparciu o utwory literackie. 6. Dynamika i tempo: Wymowa wyrazów d wi kona ladowczych. Rytm w wypowiedziach. Barwa i siła głosu w wypowiedziach pro by i rozkazu. wiczenia tempa i dynamiki głosu w oparciu o utwory poetyckie. Słowo symbolem my li ludzkiej - zabawy słowem. Celowo i trafno słowa. Recytacja na tle muzyki.

11 7. Zasady poprawnego i jasnego wyra ania my li: Wyra anie pozytywnego i negatywnego stosunku do ludzi i zwierz t. Zwi złe formułowanie własnych opinii, pró b i da. 8. Słowo czynnikiem kulturotwórczym. Ogl danie na video widowisk estradowych. Słuchanie nagra poetyckich. Słowo poetyckie, literackie a potoczne. OCZEKIWANE EFEKTY PRACY: Ucze potrafi: - poprawnie wymawia samogłoski, spółgłoski, zestawy sylabowe, słowa, - wypowiada zdania w tonacji oznajmiaj cej, pytaj cej, rozkazuj cej - zastosowa akcent logiczny w wypowiedziach, - zrozumie znaczenie narz dów mowy w prawidłowej emisji głosu, - zastosowa odpowiednie tempo i dynamik głosu, - operowa oddechem, sił, wysoko ci i naturaln barw głosu, - wygłasza teksty o charakterze emocjonalnym, - rozpozna cel wypowiedzi nadawcy na podstawie intonacji, - posługiwa si terminami: recytacja, deklamacja, barwa, nat enie głosu, - jasno sformułowa opini, pro b, danie.

12 III. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA - RUCH SCENICZNY 1. Ekspresja ruchowa: Zabawy wprowadzaj ce do ekspresji ruchowej. wiczenia pobudzaj ce ekspresj. 2. Mimika twarzy: Wyra anie negatywnych lub pozytywnych uczu ( strachu, rado ci, alu, niepokoju itp.) z zastosowaniem dramy. Mowa wzroku w wyra aniu rado ci, pro by, gro by, przera enia, irytacji. 3. Rola gestów: Przedstawianie scenek za pomoc gestów. Gesty w wyra aniu uczu - drama. Przekład słowa na gest. 4. Dynamika ruchu: Wyra anie stanów psychicznych - demonstrowanie gniewu, niecierpliwo ci, nie miało ci, zdenerwowania, po piechu itp. Poruszanie si na scenie adekwatnie do roli ( oci ale, płynnie, zgrabnie, wdzi cznie ). Przedstawianie sytuacji gestem, mimik, ruchem - pantomima. Przedstawianie zdarze ruchem - gry dramatyczne. 5. Muzyka a ruch sceniczny: Poruszanie si w rytm muzyki. Proste układy taneczne. 6. Inscenizacja: Inscenizowanie sytuacji z ycia codziennego. Swobodne inscenizacje na wybrany temat. Inscenizowanie opowiada twórczych, wyrazów, przysłów, historyjek obrazkowych.

13 OCZEKIWANE EFEKTY PRACY: Ucze potrafi: - wczu si w sytuacj i j przedstawi, - odczyta i wyrazi ruchem, gestem i mimik prze ycia i uczucia ludzkie, - zagospodarowa ruchem przestrze sceniczn, - panowa nad emocjami i negatywnymi zachowaniami, - wyrazi swój pozytywny lub negatywny stosunek do ludzi, zwierz t itp., - okre li swój stan emocjonalny, - oceni zachowanie innych, - wyrazi własn opini i emocje bez ranienia innych.

14 IV. PRACA NAD TWORZYWEM LITERACKIM. 1. Adaptacja tekstu do potrzeb scenicznych - scenariusz teatralny: Projektowanie dialogów. Podział sztuki na sceny. Opracowanie didaskaliów. 2. Analiza utworu - wyra anie własnego s du o postaciach i zdarzeniach. 3. Analiza utworu przez ywe słowo, ekspresj ruchow : Twórcze przetransponowanie tre ci utworu. Zabawy w teatr ywego słowa. 4. Gry dramatyczne wybranych scen: Krótkie inscenizacje z dialogiem improwizowanym przez uczniów. Krótkie inscenizacje z wyuczonym dialogiem. Scenki pantomimiczne. 5. Uto samianie si z bohaterami - kreowanie postaci ( drama ): wiczenia głosowe i dykcyjne. Czytanie z ekspresj. Próby interpretacji ról. Przydział ról. 6. Ł czenie słowa z ruchem, gestem i mimik. 7. Oprawa techniczna i muzyczna: Projektowanie wykonanie dekoracji, rekwizytów, kostiumów. Akompaniament do piosenek i scen z zastosowaniem efektów akustycznych oraz instrumentów perkusyjnych. Nauka piosenek i pl sów. 8. Próby przedstawienia. 9. Prezentacja spektaklu.

15 OCZEKIWANE EFEKTY PRACY Ucze potrafi: - swobodnie wypowiada sw rol, - uto sami si z bohaterem, - wykona dekoracj i rekwizyty, - współdziała w grupie, - oceni własne mo liwo ci, - panowa nad emocjami, chaotyczn i niecelow gestykulacj, - nawi za kontakt z audytorium, - operowa głosem adekwatnie do wymawianego zdania i sytuacji przekazu, - umiej tnie radzi sobie z trem, - odpowiednio dobra własny ubiór i postaw ciała jako istotne elementy komunikowania.

16 6. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW Realizacja programu Kola Teatralnego wymaga odpowiedniego doboru metod i form pracy oraz du ego zaanga owania prowadz cego zaj cia. Osi gni cie zało onych celów jest mo liwe poprzez realizacj tre ci programowych i stosowanie ró norodnych metod. Tre ci usystematyzowane nast puj s co: Dział I Elementy wiedzy o teatrze. Dział II Kultura ywego słowa. Dział III Komunikacja niewerbalna - ruch sceniczny. Dział IV Praca nad tworzywem literackim. Preferowanymi metodami pracy powinny by metody aktywizuj ce, uwzgl dniaj ce i pobudzaj ce zainteresowania ucznia. Dobór metod zale y od wiedzy, umiej tno ci a tak e osobowo ci nauczyciela oraz predyspozycji dzieci. Najcz ciej stosowane powinny by : dramy, inscenizacja, scenki rodzajowe, wiczenia dykcyjne i oddechowe, zabawy integracyjne. Na podstawie programu nauczyciel w zale no ci od warunków szkoły i wyposa enia, zdolno ci uczniów, własnych umiej tno ci, opracowa powinien własny plan pracy koła. Na zaj ciach nale y stworzy swobodn i bezpieczn atmosfer pracy twórczej. W podejmowanych działaniach odwołujemy si do obserwacji otaczaj cej dzieci rzeczywisto ci, wicz c w nich spostrzegawczo, pami, koncentracj uwagi, poszerzaj c ich wiedz teatraln. Uczniowie pracuj w wi kszo ci grupowo, co nie wyklucza pracy indywidualnej ucznia. Ka dy dostaje zadanie na miar swoich mo liwo ci. Poza aktorami potrzebni s pomocnicy re ysera, scenografowie, wykonawcy dekoracji, kostiumów, specjali ci od nagra i efektów d wi kowych, organizatorzy widowni, reklamy. Ka dy wi c mo e znale swoje miejsce. Praca w grupach stwarza dzieciom mo liwo samodzielnego organizowania pracy, doskonalenia umiej tno ci komunikowania si z innymi, inspirowania i wspierania si nawzajem. W ten sposób dajemy dzieciom szans stworzenia wspólnego dzieła, z którym wszyscy si identyfikuj. Ju od pierwszych zaj wa ne jest by przygotowa uczniów do współpracy w grupie. Dlatego kład du y nacisk na stosowanie zabaw integracyjnych. Metoda małych kroków od prostych wicze oddechowych i dykcyjnych a do budowania kreacji aktorskich zakłada sukces ka dego dziecka.

17 Nauczyciel nie realizuje kolejno bloków tematycznych, ale na ka dych zaj ciach powinny wyst pi elementy tre ci kształcenia z zakresu co najmniej dwóch lub trzech działów programu. Gdy niemo liwe jest realizowa na jednych zaj ciach tylko i wył cznie historii teatru, b d usprawnia tylko i wył cznie narz dy oddechowe. Doprowadzi by to mogło do nudy, a tym samym do zniech cenia dzieci do zaj. Zaj cia powinny przyci ga sw atrakcyjno ci. PROPOZYCJA PRZEPROWADZANIA ZAJ : 1. Zabawa integracyjna. 2. Co to jest teatr? Znaczenie słowa " teatr ", " burza mózgów ". 3. wiczenia oddechowe. 4. wiczenia usprawniaj ce szcz k doln j zyka. 5. wiczenia artykulacyjne samogłosek. 6. wiczenia pobudzaj ce ekspresj ruchow. 7. Kreowanie roli ( próba inscenizacji ). 8. Projektowanie kostiumów, dekoracji. 9. Zako czenie zaj - " Pomnikiem Rado ci ". Wskazane jest, aby nauczyciel wypracował sobie swój własny system, rytuał rozpoczynania i zako czenia zaj, który b dzie pewnym sygnałem umownym aktywizuj cym uczestników. Nale y równie zaakcentowa Mi dzynarodowy Dzie Teatru ( 27 marca ). Edukacj teatraln nale y poszerzy o kontakt ze sztuk, a wi c obserwowanie wyst pów scenicznych ró nych grup teatralnych, udanie si z wizyt do teatrów, domów kultury. Efektem osi gania celów jest przygotowanie własnych spektakli, inscenizacji na bazie wybranych tekstów i ich prezentacje.

18 7. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘ Ć I METODY ICH POMIARU Po zrealizowaniu tre ci programowych ucze : zna i rozumie podstawowe poj cia z dziedziny teatru, poznawane w trakcie zaj ; potrafi zastosowa zdobyte wiadomo ci i umiej tno ci aktorskie, scenograficzne w przygotowaniu inscenizacji, spektakli prezentowanych na forum szkoły i rodowiska; potrafi posługiwa si formami j zykowymi; potrafi efektywnie współdziała w zespole, rozwi zywa problemy w sposób twórczy; potrafi identyfikowa si z grup, samodzielnie podejmowa działania na rzecz grupy; potrafi by odpowiedzialny za konsekwencje podj tych decyzji; Poprzez aktywno artystyczn uczniowie potrafi równie wyrazi swoje uczucia, wyobra enia. Szczegółowe osi gni cia ucznia znajduj si po ka dym dziale programowym. Ekspresja twórcza stwarza warunki dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, wzbogaca jego osobowo, jest okazj do do wiadczenia rado ci tworzenia i cieszenia si efektem swojej pracy. Edukacja teatralna pomaga w przygotowaniu ucznia do pełnienia ról w dorosłym yciu. Uczy szacunku do ywego słowa, uwra liwia na kontakt z drugim człowiekiem. Przygotowuje równie do wiadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce. Program edukacji teatralnej nie przewiduje oceny cyfrowej, ani adnej innej. Nie ma okre lonego pomiaru, gdy nie jest konieczny. Ucznia chwali si werbalnie, na bie co w trakcie zaj, podczas jego działalno ci, b d po zako czeniu danego zadania, etapu pracy. Nauczyciel nagradza u miechem, pochwał, gestem za aktywno i inwencj twórcz, podkre la osi gni cia ucznia, motywuj c go w ten sposób do pracy.

19 Program nie jest nastawiony na wiedz, ale na: umiej tno ci, kształtowanie twórczej postawy dziecka, rozwijanie zainteresowa teatralnych; samorealizacj, podniesienie własnej warto ci ucznia; Wa ne jest równie stosowanie systematycznej samooceny poprzez: wyra anie własnej opinii ucznia o wykonanym wiczeniu. Z którego wiczenia jeste zadowolony i dlaczego? Które wiczenia poprawi chciałby? dokonanie analizy wykonanych czynno ci. Ogromn rol na zaj ciach teatralnych odgrywa aktywno i zaanga owanie emocjonalne uczniów oraz odkrywanie swoich zdolno ci. Dlatego do aktywno ci nale y zach ca wszystkich uczestników powierzaj c zadania na miar ich mo liwo ci. Trzeba zwraca uwag na bł dy, lecz nie ocenia ich negatywnie, kierowa si yczliwo ci i pozytywnym motywowaniem uczniów do działania. Najlepsz zach t jest szczera pochwała, docenianie wysiłków i osi gni tych umiej tno ci ucznia.

20 8. EWALUACJA Ka dy nauczyciel realizuj cy ten program powinien przeprowadzi jego ewaluacj - zespół działa, których celem jest sformułowanie opinii czy realizacja programu ma pozytywny wpływ na uczniów, tj. czy odpowiada ich potrzebom i zainteresowaniom, daje szans rozwijania ich wiadomo ci i umiej tno ci, kształtowania postaw i wychowywania. Trzeba okre li czy cele, zaproponowane metody i formy pracy s skuteczne. Obserwacjami obejmuje si bie ce i ko cowe osi gni cia uczniów. Proponuje si równie przeprowadzanie ankiety dotycz cej potrzeby zaj teatralnych. W wyniku podj tej analizy ankiety i obserwacji nauczyciel otrzyma dane o warto ci merytorycznej programu i ewentualnej jego modyfikacji, zaw enia niektórych tre ci, wprowadzenia nowych. Opiekun na koniec ka dego roku dokonuje pisemnego podsumowania i oceny działalno ci, wyci gaj c wnioski na przyszło. Program Koła Teatralnego jest otwarty. W miar realizacji i zdobywania do wiadcze b dzie wzbogacany i korygowany. Form ewaluacji jest równie : 1. Konfrontowanie umiej tno ci uczniów poprzez udział w przegl dach teatralnych i recytatorskich. 2. Przygotowanie materiałów promuj cych spektakle: afisze, programy teatralne. 3. Praktyczne zastosowanie zdobytych wiadomo ci i umiej tno ci aktorskich, scenograficznych w przygotowaniu inscenizacji, spektakli prezentowanych na forum szkoły i rodowiska. 4. Zakłada si zastosowanie innych form ewaluacji proponowanych np. przez dyrekcj szkoły. Pilota owo program był realizowany w 2002 roku. Potwierdziło si moje przekonanie, e teatr to pewna forma terapii dla dzieci z ró nymi problemami. Daje mo liwo wielostronnego rozwoju. Uczniowie poprzez prac w zespole rozumiej konieczno liczenia si z innymi lud mi. Ucz si odpowiedzialno ci i szacunku do innych. Eliminuj nie miało i l k przed krytyk.

21 Stosuj c dram mo na rozwi za wiele problemów szkolnych. Uczniowie wy miewani i odrzucani przez klas nabieraj pewno ci siebie, pozbywaj si kompleksów. Praca nad inscenizacjami wyzwalała inicjatyw dzieci i samodzielno w działaniu. Uczniowie mieli mo liwo pozbywania si negatywnych emocji takich jak np. gniew, zło, agresj, płacz, oraz przyswajanie prawidłowych zachowa poprzez stwarzanie okre lonych sytuacji. Szczególne odgrywanie ról wyzwala emocje. Wra liwo była budzona poprzez wiczenia mimiki, gestów, które były sposobem na wyra anie uczu.

22 FORMA EWALUACJI PO ZAJ CIACH. Ewaluacja wyników pracy. Temat zaj cia:... W kontur walizki wpisz, co ci si najbardziej podobało na zaj ciach? Co chcesz ze sob zabra? Do symbolicznego " kosza na mieci " wrzu ( zapisz ) to co ci si nie podoba, co nie b dzie ci przydatne?

23 Zał! cznik 1 WYKAZ LITERATURY 1. Bator A., Drama, Tarnobrzeg Brthold M., Historia teatru, Warszawa Demelowa G., Elementy logopedii, Warszawa Dziedzic A., Gudro M., Drama w szkole podstawowej, Warszawa Filler W., Współczesny teatr polski, Warszawa Gołaszewska M., Zarys Estetyki, Warszawa Grodzicki A. Re yserzy polskiego teatru, Warszawa Grzegorek L., Poznajemy teatr, Warszawa Hausbrandt A., Elementy wiedzy o teatrze, Warszawa Iłowski S., Vademecum teatru amatorskiego, Kraków Lubienicka A. ( red. ), Przygoda z dram, Wrocław Marzec A. Rz sikowski S., Edukacja teatralna, filmowa na lekcjach j zyka polskiego, Kielce Pankowska K., Edukacja przez dram, Warszawa Raszewski Z., Krótka historia teatru polskiego, Warszawa Rybotycka L., Gry dramatyczne. Teatr młodzie owy, Warszawa 1976

24 16. Seamil M., Wysi ska E.,Słownik współczesnego teatru. Twórcy, teatry, teorie, Warszawa Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzie y, Warszawa Wojnar J., Teoria wychowania estetycznego, Warszawa Wro ski J., Teatr szkolny i jego funkcje wychowawcze, Kraków 1974.

25 Zał! cznik 2 SŁOWNICZEK TERMINÓW TEATRALNYCH Akt Aktor Artykulacja Choreografia Drama Dykcja cz utworu dramatycznego, wyodr bniona konstrukcyjnie i kompozycyjnie. osoba graj ca rol na scenie teatralnej, w filmie. wymawianie głosek, ruchy narz dów mowy słu ce powstawaniu głosek. cało kompozycji ta ca i ruchu w scenicznym przedstawieniu muzycznym, opracowanie taneczne. improwizacja anga uj ca ruch, mow, my li i emocje, umo liwia prze ycie problemów, poszukiwanie własnych rozwi za, dokonywanie wyborów. sposób wymawiania słów i d wi ków mowy. Emisja głosu wydobycie głosu na zewn trz: prawidłowa emisja głosu - jednolite i czyste wydobycie głosu oparte na poprawnym oddychaniu. Improwizacja Inscenizacja " wchodzenie w rol " na podstawie opowiadania lub utworu literackiego. Jest to praca bez nastawienia na efekty artystyczne. wystawianie utworów literackich, muzycznych na scenie. Wzbogacaj prze ycia dzieci przez wi zanie słowa z działaniem.

26 Intonacja zmiana wysoko ci tonu przy wymawianiu wyrazów i zda ; modulacja głosu; wymawianie wyrazów i zda oddaj ce uczucia. Pantomima Psychodrama Przedstawienie Recenzja Rekwizyt Re yseria Scenariusz Scenografia Sufler Spektakl Sztuka rodzaj widowiska scenicznego, w którym interpretowane przez aktorów tre ci przekazywane s bez u ycia słów, a jedynie za pomoc gestów, ruchu, mimiki. to wyra anie uczu w formie improwizowanego przedstawienia. Pełni funkcj terapeutyczn. widowisko operowe, teatralne lub telewizyjne. sprawozdawcze omówienie, krytyczna analiza spektakli, koncertów itp. przedmiot, wykorzystywany w przedstawieniu teatralnym lub w filmie, zwi zany z akcj sztuki. ogół czynno ci kierowniczych zwi zanych z realizacj przedstawienia teatralnego, filmu, audycji radiowej lub spektaklu telewizyjnego. tekst literacki, rozpisany na dialogi, b d cy podstaw przedstawienia scenicznego, zawiera zarys fabuły utworu, a tak e uwagi dotycz ce charakterystyki postaci, scenerii wydarze. plastyczna oprawa widowiska teatralnego ( dekoracje, kostiumy ). osoba podpowiadaj ca w teatrze aktorom tekst roli w sposób niewidoczny dla widzów. przedstawienie sceniczne, np. teatralne, operowe, widowisko. utwór dramatyczny wystawiany na scenie.

27 Teatr samorodny Trema Widz Widownia improwizacja sceniczna, zorganizowana na okre lony temat nie wymagaj ca sceny, kostiumów, charakteryzacji, rekwizytów. Mo e by zorganizowana przez ka dy zespół, bez długiego przygotowania i pami ciowego opanowania ról, bo ka dy graj cy mówi własnymi słowami. zdenerwowanie przed publicznym wyst pem. osoba ogl daj ca jakie widowisko, spektakl, film itp. cz sali widowiskowej teatru, opery, przeznaczona dla widzów.

28 Zał! cznik 3 FRASZKI TEATRALNE ( mądre i figlarne... ) Wycieczka Teatr powstał niedaleko: Przejd si i podzi kuj Grekom... Dramaty Komedia si mieje! Tragedia łzy leje... To samo Recytacja? Deklamacja... Rada B d aktorem na scenie, publiczno zabawiaj. Ale poza scen - innych nie udawaj. Pouczenie Gdy podnosi si kurtyna, przedstawienie si zaczyna. Jak w szkole Sufler - to podpora pami ci aktora.

29 Re" yser Re yser - zwykle nie wyst puje, lecz jak aktorzy si denerwuje. Pytanie To ciekawa sprawa: Kto wymy lił brawa? Oklaski Przepis - na bis. Bis BIS - to miłe powtórzenie, gdy si uda przedstawienie. Kolejno# $ Sztuka ładna, ciekawa? No, to pora na brawa! Podział ról Jedni wyst puj drudzy obserwuj. Afisz Afisz - plakat, ogłoszenie, kiedy b dzie przedstawienie.

30 Dwie pogaw% dki Monolog - rozmowa jednoosobowa! Dialog - te rozmowa: WI CEJ osobowa... Akt Akt - cz przedstawienia, w której s zdarzenia. Pacynka Pacynka - kukiełka znana, dłoni poruszana. Przypomnienie Teatrzyk Cieni potrzebuje promieni... Marionetka Marionetka - aktoreczka na drucikach lub sznureczkach. Scenograf Scenograf dba o dekoracje i o strój aktorów ( kreacje ). Pantomima Pantomima, pantomima... - to ruch ciała, gesty, mina.

31 Nie jest sam! TEATR JEDNEGO AKTORA? Ale publiczno spora... Wyja# nienie Utwory dramatyczne s słowne. Mniej - muzyczne... Razem Recytacja zbiorowa - to chóralna przemowa... Usprawiedliwienie Tak deklamowałam, jak to zapomniałam... Wa" ny widz Autor te lubi patrze na sw sztuk w teatrze! Premiera Gdy ju dobrze role gramy, DO TEATRU ZAPRASZAMY! Do ciebie Koniec fraszek! Teraz pora, by zamienił si - w AKTORA... ( Ryszard Przymus )

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA TEATRALNEGO W RO KU SZKOLNYM 2014/2015

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA TEATRALNEGO W RO KU SZKOLNYM 2014/2015 Jeśli człowiek już wskoczył na scenę, to po prostu musi zacząć latać ( Anton Adasiński ) MAŁGORZATA GÓRNIAK GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE TEATR ZMYŚLONEGO AKTORA PROGRAM SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO. Kabaretu Barwnych Marynarek

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO. Kabaretu Barwnych Marynarek PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO zmodyfikowany ze względu na działalność Kabaretu Barwnych Marynarek autor: Agnieszka Wiśniewska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Spis treści: Wstęp Cele

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ.,,Na wyspach Bergamutach. Autorki: mgr Agata Sołdańska mgr Katarzyna Wróblewska

PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ.,,Na wyspach Bergamutach. Autorki: mgr Agata Sołdańska mgr Katarzyna Wróblewska PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ,,Na wyspach Bergamutach Autorki: mgr Agata Sołdańska mgr Katarzyna Wróblewska Założenia ogólne: Założeniem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o nowe treści i

Bardziej szczegółowo

Program zajęć szkolnego koła teatralnego Młody aktor

Program zajęć szkolnego koła teatralnego Młody aktor Jolanta Wiktorowicz, Joanna Gierszewska Program zajęć szkolnego koła teatralnego Młody aktor Wstęp Podstawą programu Młody aktor jest stworzenie koncepcji człowieka twórczego. Teatr szkolny to źródło wszelkich

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także :

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : -szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO CELE PRIORYTETOWE: 1. LITERATURA Wykorzystanie literatury dziecięcej do kształtowania u dzieci umiejętności

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

"Umieć więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010

Umieć więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010 Harmonogram zajęd W świecie teatru realizowanych w projekcie "Umieć więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/200 Moduł I Popularyzacja dzieła sztuki pisarskiej - inscenizacji adaptacji LP. TEMAT FORMA REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 148 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2011/2012. Edukacja teatralna- dziecko widzem i aktorem

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 148 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2011/2012. Edukacja teatralna- dziecko widzem i aktorem Załącznik do Uchwały Nr 2/2011 Rady Pedagogicznej PM 148 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 148 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Edukacja teatralna- dziecko widzem i aktorem ZADANIE: KIERUNKI REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolny program wychowawczy ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 7 W KATOWICACH Priorytety programu wychowawczego szkoły: 1. WZMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW. 2.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI

Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI Obowiązujące wyposażenie na zajęciach Podręcznik, zeszyt dwiczeo, przybory do pisania: ołówek (długopis), kredki,

Bardziej szczegółowo

Ogólna tematyka zajęć w klasie II

Ogólna tematyka zajęć w klasie II Ogólna tematyka zajęć w klasie II Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym. Udział w przedstawieniu teatralnym. Wizyta w pracowni lalkarza - zapoznanie się ze sposobami wykonania różnych

Bardziej szczegółowo

Beata Gonerska Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez działania twórcze

Beata Gonerska Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez działania twórcze Beata Gonerska Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez działania twórcze Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 1, 47-50 2009 Beata Gonerska Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE Opracowała: Maria Radomska Monika Jamska Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Częstochowie SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

,,Nie bój się matematyki - Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas VI Szkoły Podst. nr 5 w Nowym Dworze Maz.

,,Nie bój się matematyki - Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas VI Szkoły Podst. nr 5 w Nowym Dworze Maz. 1,,Nie bój się matematyki - Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas VI Szkoły Podst. nr 5 w Nowym Dworze Maz. Wstęp Program zajęć wyrównawczych został napisany z myślą o uczniach klas

Bardziej szczegółowo

ZASADY, METODY I KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PLASTYKI

ZASADY, METODY I KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PLASTYKI ZASADY, METODY I KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PLASTYKI Ocenianie przedmiotowe plastyki jest jednym z najtrudniejszych problemów z powodu szerokiego zakresu przedmiotu, artystycznego, edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA TEATR

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA TEATR GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA TEATR Uczestnicy: uczniowie gimnazjum Plan zajęć: wg harmonogramu Ilość godzin: 58 Prowadzący: mgr Iwona Woźniczka I. Cel główny

Bardziej szczegółowo

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Scenariusz lekcji zawodowej podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Blok tematyczny: Rynek pracy. Temat jednostki metodycznej: Analiza rynku pracy. Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie na lata 2014-2019 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100N-2P2LOGc PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 15 1050 Poz. 69 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA Zakres wymagań edukacyjnych zgodny jest z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Zawarty jest w programie nauczania plastyki w klasach

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 I. Cele ogólne Szkolny zestaw programów nauczania to jeden z elementów programu szkoły służący do urzeczywistniania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie Wstęp Program profilaktyczny obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Klasa III, edukacja polonistyczna, krąg tematyczny W kadrze zatrzymane Temat: Na planie filmowym SCENARIUSZ Z WYKORZYSTANIEM METODY PROJEKTÓW

Klasa III, edukacja polonistyczna, krąg tematyczny W kadrze zatrzymane Temat: Na planie filmowym SCENARIUSZ Z WYKORZYSTANIEM METODY PROJEKTÓW 1 Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie, PAKIET 114, SCENARIUSZE LEKCJI, nazwa zasobu: nauczyciel_3_114, do zastosowania z: uczeń_3_114 (materiały dla ucznia), pomoce multimedialne zgromadzone na www.matematycznawyspa.pl:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI.

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. 1. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SZCZEBRZESZYNIE

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SZCZEBRZESZYNIE Z ałą cznik nr 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SZCZEBRZESZYNIE Cel główny MODEL ABSOLWENTA IDEALNY ABSOLWENT PSM I STOPNIA W SZCZEBRZESZYNIE TO CZŁOWIEK KTÓ RY: 1. JEST WRAŻLIWYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN

PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN Autor: Bożena Prażmo, Zespół Szkół w Kocku Okres realizacji: II semestr roku szkolnego 2011/12, I i II semestr 2012/2013 1 WSTĘP Teatr szkolny jest ciekawym i atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie I. Formy oceniania ucznia. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w całym procesie katechizacji za pomocą następujących

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola WRZESIEŃ 2013 1 I. Charakterystyka przedszkola Nasze przedszkole mieści się na parterze bloku mieszkalnego w centrum miasta. Dużym atutem jest zadbany i dobrze wyposażony ogród

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Egzamin gimnazjalny z języka francuskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26

Bardziej szczegółowo

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy Program działania Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy pracujących w dzielnicy Warszawa Praga Południe na rok szkolny: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oprac. Bożena Dawidowska-Langer Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Ocenianie prac

Bardziej szczegółowo

Tematy realizowane w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie podczas wakacji LIPIEC 2014

Tematy realizowane w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie podczas wakacji LIPIEC 2014 Tematy realizowane w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie podczas wakacji LIPIEC 2014 AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA - Przedszkolak bezpieczny w podróży Jak przygotować się do wakacyjnej podróży?

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie język niemiecki ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Emisja głosu Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ ZAWODOWEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ ZAWODOWEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100N-2P3LOG PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ ZAWODOWEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Łączy nas sztuka zajęcia artystyczne o profilu muzycznym z elementami plastyki

PROGRAM NAUCZANIA Łączy nas sztuka zajęcia artystyczne o profilu muzycznym z elementami plastyki PROGRAM NAUCZANIA Łączy nas sztuka zajęcia artystyczne o profilu muzycznym z elementami plastyki I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Rolą programu jest określenie celów i treści nauczania zajęć artystycznych na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GIMNAZJUM

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GIMNAZJUM PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GIMNAZJUM I. WSTĘP Udział z zajęciach teatralnych umożliwia wielokierunkowy rozwój młodego człowieka. Pobudza do aktywności twórczej, rozwija wyobraźnię, zdolność widzenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki

Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki mgr Anna Dolczewska Samela psycholog kliniczny, terapeuta tel.: 607 25 48 27 e-mail: samela@konto.pl WCZESNA ADOLESCENCJA 13 17 rok życia CENTRALNY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Program Innowacji Pedagogicznej w zakresie edukacji teatralno- filmowej TEATROMANIA. realizowanej w klasach I Gimnazjum i V Szkoły Podstawowej

Program Innowacji Pedagogicznej w zakresie edukacji teatralno- filmowej TEATROMANIA. realizowanej w klasach I Gimnazjum i V Szkoły Podstawowej Program Innowacji Pedagogicznej w zakresie edukacji teatralno- filmowej TEATROMANIA realizowanej w klasach I Gimnazjum i V Szkoły Podstawowej MOTTO: "Aktor powinien mieć coś do powiedzenia, nawet jeśli

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA W SAMORZ DOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI

SZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA W SAMORZ DOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI SZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA W SAMORZ DOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI odnosz cy si do I stopnia kszta cenia (edukacji elementarnej kl. I III) I. Okre laj c zasady szkolnego oceniania w edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej SORE Agata Sopniewska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z dyrektorem

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TYPY I RODZAJE LEKCJI PEDAGOGICZNE CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA I CZYNNOŚCI UCZNIÓW Wychowanie jest to sztuka, której nikt dotąd

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja autyzmu wg ICD 10 (1994) zakłada, że jest to całościowe zaburzenie rozwojowe (F84)- autyzm dziecięcy (F.84.0) charakteryzujące się:

Klasyfikacja autyzmu wg ICD 10 (1994) zakłada, że jest to całościowe zaburzenie rozwojowe (F84)- autyzm dziecięcy (F.84.0) charakteryzujące się: Co to jest autyzm? Autyzm to całościowe, rozległe zaburzenie rozwojowe charakteryzujące się licznymi nieprawidłowościami w rozwoju, uwidaczniającymi się przed ukończeniem trzeciego roku życia w co najmniej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w wieku 3 lat dla wielu dzieci oznacza. pierwsze kontakty z duŝą grupą. Zmienia się tryb Ŝycia dziecka i sposób

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w wieku 3 lat dla wielu dzieci oznacza. pierwsze kontakty z duŝą grupą. Zmienia się tryb Ŝycia dziecka i sposób 1. PROGRAM ADAPTACYJNY autor GraŜyna Myszor Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w wieku 3 lat dla wielu dzieci oznacza pierwsze kontakty z duŝą grupą. Zmienia się tryb Ŝycia dziecka i sposób zaspokajania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo: 3, 4, 5 latki

Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo: 3, 4, 5 latki Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo: 3, 4, 5 latki Autorka: Renata Knurowska Obszar podstawy programowej: 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Grupa zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania z zaj. technicznych jest spójny z WSO w ZS w Baczynie. Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Wymaga 4 Dzieci są aktywne Wymaga 4: Dzieci są aktywne Cele ewaluacji wewnętrznej jest sprawdze czy dzieci są wdrażane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język polski

Przedmiotowy System Oceniania Język polski Przedmiotowy System Oceniania Język polski II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Organizacja praktyki asystencko nauczycielskiej dla specjalności głównej filologia germańska/ filologia angielska

Organizacja praktyki asystencko nauczycielskiej dla specjalności głównej filologia germańska/ filologia angielska Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2009 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. Organizacja praktyki asystencko skiej dla specjalności głównej filologia germańska/ filologia angielska ZałoŜenia

Bardziej szczegółowo

Program Otwarte Drzwi

Program Otwarte Drzwi Program Otwarte Drzwi Program zajęć pozalekcyjnych skierowany do uczniów klas V -VI szczególnie zainteresowanych przyrodą Opracowała Marianna Tomasiak Warszawa 2004 1 1.Wstęp Uczniowie szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych obowiązują na lekcjach matematyki wymagania i kryteria ocen określone w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Praktyka pedagogiczna w jest integralną częścią procesu kształcenia studentów. Szczegółowy program praktyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy Armii Krajowej Bohaterów Lasów Chojnowskich Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Portretowanie zdolności i ich rozwój. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Portretowanie zdolności i ich rozwój. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portretowanie zdolności i ich rozwój Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jeśli chcesz nauczyć Jasia matematyki, to musisz znać matematykę i Jasia ks.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Opracowała: Mirosława Piaskowska

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Opracowała: Mirosława Piaskowska Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi Opracowała: Mirosława Piaskowska I. Wprowadzenie Nauka języka obcego pełni ważną rolę w nowoczesnym kształceniu

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Bajka logopedyczna i nie tylko Dla: nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i logopedów Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela żeby język sprawny był, czyli jak usprawnić artykulatory

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydzia Wydzia Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra INSTYTUT PEDAGOGIKI, Zak ad Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Edukacji Plastycznej Kierunek pedagogika,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI Kryteria ocen 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA. Wydział Sztuki Lalkarskiej. dr hab. Jan Plewako mgr Błażej Piotrowski - asystent. dziekanat@atb.edu.

SYLABUS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA. Wydział Sztuki Lalkarskiej. dr hab. Jan Plewako mgr Błażej Piotrowski - asystent. dziekanat@atb.edu. SYLABUS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Gra aktora jawajką Kod przedmiotu/modułu PKA03 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016

Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016 Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016 1. Celem praktyk pedagogicznych jest: 1) zapoznanie studentów z całokształtem pracy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KATALOG METOD MOTYWOWANIA UCZNIÓW DO NAUKI

SZKOLNY KATALOG METOD MOTYWOWANIA UCZNIÓW DO NAUKI SZKOLNY KATALOG METOD MOTYWOWANIA UCZNIÓW DO NAUKI Zespół Szkół w Olecku (Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku) Korzyści z motywowania

Bardziej szczegółowo

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7)

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach poza przedszkolnych w ramach programu,,muzyka jako profilaktyka. Celem zajęć jest: - zaspakajanie naturalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PROGRAM: Przyrodo, witaj! WSiP, PODRĘCZNIK, ZESZYT UCZNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ (tylko klasa piąta) Przyrodo, witaj! E.Błaszczyk, E.Kłos

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 "Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka,

Bardziej szczegółowo

Mówić czy rozmawiać ucząc języka obcego? Dorota Campfield Pracownia Języków Obcych

Mówić czy rozmawiać ucząc języka obcego? Dorota Campfield Pracownia Języków Obcych Mówić czy rozmawiać ucząc języka obcego? Dorota Campfield Pracownia Języków Obcych Raport o Stanie Edukacji 2013 Aspekty stylu pracy nauczyciela języka obcego planowanie procesu dydaktycznego kształcenie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie I. Program wychowawczy szkoły: opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym realizowane podczas pobytu dziecka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W BARTOSZYCACH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W BARTOSZYCACH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W BARTOSZYCACH WIZJA PRZEDSZKOLA Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu

Bardziej szczegółowo

Metody aktywizujące w nauczaniu.

Metody aktywizujące w nauczaniu. Metody aktywizujące w nauczaniu. Organizując proces nauczania uczenia się nauczyciel określa: tematykę, cele, przewidywane efekty, sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć uczniów. Do realizacji określonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK Opracowały: Katarzyna Szpulecka Anna Wróblewska Gębice 2015 PRIORYTET: WSPÓLNIE PRZESTRZEGAMY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA I POZA NIM, ZE SZCZEGÓLNYM

Bardziej szczegółowo

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym,, Promyczek W Czerwionce- Leszczynach Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Autorki programu Maria Gilga, Jadwiga Piontek, Aleksandra Usarek, Janina

Bardziej szczegółowo

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)?

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)? PomóŜmy im rozwinąć skrzydła - czego potrzebują uczniowie o róŝnorodnych zdolnościach? 24 25 X 2011, Warszawa Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów

Bardziej szczegółowo