SZYBKIE POZYSKIWANIE PRECYZYJNYCH I WIARYGODNYCH INFORMACJI GEODEZYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM NA POTRZEBY INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZYBKIE POZYSKIWANIE PRECYZYJNYCH I WIARYGODNYCH INFORMACJI GEODEZYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM NA POTRZEBY INŻYNIERII ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 DOI: Acta Sci. Pol., Foratio Circuiectus 13 (3) 2014, SZYBKIE POZYSKIWANIE PRECYZYJNYCH I WIARYGODNYCH INFORMACJI GEODEZYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM NA POTRZEBY INŻYNIERII ŚRODOWISKA QUICK ACQUISITION OF PRECISE AND RELIABLE GEODETIC INFORMATION IN REAL TIME FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING PURPOSES Zbigniew Siejka Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie. Ochrona środowiska to dzisiaj jedna z najważniejszych dla współczesnych społeczeństw dziedzin wiedzy i nauki, która odnosi się w sposób ścisły do otaczającej nas przestrzeni od skali ikro do skali akro dla różnych for jego ochrony. Szybki postęp technologiczny sprawił, że szczególnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat zrewolucjonizowane zostały etody pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania inforacji przestrzennych na różne potrzeby, w ty również na potrzeby inżynierii środowiska. Główny efekte tych zian jest powstanie technologii GIS (Geographical Inforation Syste), które pozwalają na wizualizować, analizować, interpretować, ujawniać relacje oraz trendy występujące w otaczający środowisku. Technologie GIS łączą wiele dziedzin wiedzy i nauki, tj. geodezję, kartografię, geografię i inforatykę. Skuteczność i wydajność tych systeów zależy jednak od podstawowej rzeczy, jaką jest wiarygodne i odpowiednio precyzyjne wykonanie poiarów bezpośrednio w terenie. To natoiast stanowi doenę współczesnej geodezji, która daje na szerokie ożliwości w ty zakresie. Jedną z najskuteczniejszych na dzień dzisiejszy technologii ogących zaspokoić te potrzeby jest technologia satelitarna oraz związane z nią systey pozycjonowania i nawigacji satelitarnej. W pracy na przykładzie epiryczny przedstawiono sposób wykorzystania takiego systeu. Przeanalizowano uzyskane wyniki pod kąte ich dokładności oraz efektywności poiarów, wskazano korzyści płynące z wdrażania nowoczesnej technologii satelitarnej w sektorze ochrony środowiska. Abstract. Environental protection is one of the ost iportant fields of knowledge and science for today s counities and it directly refers to our surroundings on the acro and icro scales for the various fors of their protection. The rapid technological progress Adres do korespondencji Corresponding author: dr inż. Zbigniew Siejka, Katedra Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 253a, Kraków, e-ail:

2 80 Z. Siejka has entailed the revolution in the ethods for acquiring, processing, and presenting spatial inforation for various purposes, including those of environental engineering. The ain effect of such transforations is the creation of the GIS (Geographical Inforation Syste) technology, which allows us to visualise, analyse, interpret, and reveal the relations and trends occurring in the surrounding environent. The GIS technology cobines nuerous fields of science and knowledge, such as geodesy, cartography, and inforation technology. However, the effectiveness and productivity of these systes depends on the fundaental issue of reliable and adequately precise easureents taken in the field. This falls to the doain of conteporary geodesy, which provides us with a wide range of options in this respect. One of the ost effective current technologies satisfying these needs is satellite technology and the associated satellite navigation and positioning systes. This paper uses an epirical exaple to present the utilisation of such a syste. The obtained results are analysed for easureent accuracy and effectiveness, and the benefits fro the introduction of innovative satellite technology in the environental protection sector are presented. Słowa kluczowe: poiary GNSS-RTK, syste ASG-EUPOS, korekcje RTK Key words: GNSS-RTK easureents, syste ASG-EUPOS, RTK corrections WSTĘP Ochrona środowiska to dzisiaj bardzo ważna dla współczesnych społeczeństw dziedzina wiedzy i nauki, odnosząca się w sposób ścisły do otaczającej nas przestrzeni od skali ikro do skali akro w celu różnych for ochrony środowiska. Bardzo wysoka dynaika zian zachodząca współcześnie na Ziei oznacza coraz większe zapotrzebowanie na szybką i precyzyjną inforację o procesach przeian występujących w środowisku. To z kolei wyaga budowy różnego rodzaju aktywnych baz danych dla onitoringu o bardzo szeroki zasięgu od zakresu bardzo lokalnego po zasięg globalny aby rejestrować, dokuentować, rozuieć i podejować właściwe decyzje. Doskonałyi narzędziai wspoagającyi te działania są systey inforacji przestrzennej, stanowiące tę gałąź nauki, której rozwój w sposób ścisły zależy od jakości źródeł danych i etod ich pozyskiwania. Szybki postęp technologiczny sprawił, że szczególnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat zrewolucjonizowały się etody pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania inforacji przestrzennych na różne potrzeby, w ty również na potrzeby inżynierii śro dowiska. Główny efekte owych zian jest powstanie technologii GIS (Geographical Inforation Syste), które pozwalają na wizualizować, analizować, interpretować, ujawniać relacje oraz trendy występujące w otaczający środowisku. Technologie GIS łączą wiele dziedzin wiedzy i nauki, tj. geodezję, kartografię, geografię i inforatykę. Skuteczność i wydajność tych systeów zależy jednak od podstawowej rzeczy, jaką jest wiarygodne i odpowiednio precyzyjne wykonanie poiarów bezpośrednio w terenie, to zaś stanowi doenę współczesnej geodezji, która daje na w ty zakresie szerokie ożliwości. Jedną z najlepszych aktualnie technologii ogących zaspokoić te potrzeby są technologie satelitarne oraz związane z nii systey pozycjonowania i nawigacji satelitarnej. Technologie satelitarne w porównaniu z czasochłonnyi klasycznyi poiarai geodezyjnyi zapewniają obecnie stosunkowo proste i szybkie etody Acta Sci. Pol.

3 Szybkie pozyskiwanie precyzyjnych i wiarygodnych inforacji geodezyjnych realizacji poiarów bezpośrednio w terenie. Trzeba jednak ieć świadoość zarówno ich ograniczeń, jak i wielkiego potencjału nie zawsze w pełni wykorzystywanego. SYSTEMY POZYCJONOWANIA I NAWIGACJI SATELITARNEJ Nawigacja satelitarna jest rodzaje radionawigacji, w której do określania współrzędnych anteny użytkownika wykorzystuje się sygnały radiowe eitowane przez sztuczne satelity Ziei. Wszystkie obecnie działające i budowane systey nawigacji satelitarnej ożna ująć pod jedną nazwą określoną akronie GNSS Global Navigation Satellite Syste, w skład, którego wchodzą takie systey jak: GPS, GLONASS, GALILEO, COMPASS, QZSS, SBAS. Na dzień dzisiejszy dostępnych ay w suie ponad 90 satelitów, które należą do różnych systeów pozycjonowania i nawigacji (tabela 1). Wszystkie te systey działają według tej saej ogólnej zasady i zbudowane są w podobny sposób. Tabela 1. Systey pozycjonowania i nawigacji satelitarnej (luty 2014) Table 1. Satellite navigation and positioning systes (February 2014) Nazwa systeu Syste nae GPS G Glonass R Galileo E BeiDou C QZSS J SBASS Właściciel Owner USA Federacja Rosyjska Russia UE (kraje ESA) UE Chiny China Japonia Japan USA, UE (ESA), Japonia, Indie USA, UE (ESA) Japan, India Liczba satelitów w systeie Nuber of satellites in the syste Najbardziej znany i najczęściej wykorzystywany obecnie na świecie jest opracowany przez Stany Zjednoczone syste nawigacji satelitarnej GPS (Global Positioning Syste). Został on zaprojektowany, jako precyzyjny syste określania położenia, czasu oraz prędkości ruchu obiektów; a zasięg globalny [Narkiewicz 2003]. Z systeu ożna korzystać wszędzie ta, gdzie docierają sygnały z satelitów, a więc na powierzchni Ziei, w atosferze oraz w bliskiej przestrzeni kosicznej wokół Ziei w ciągu całej doby bez względu na warunki atosferyczne. Syste GPS składa się z trzech zasadniczych segentów: kosicznego stanowi go odpowiednia konstelacja satelitów (aktualnie jest to 32SV) rozieszczonych na 6 orbitach na wysokości około k; kontrolnego składa się z centralnej stacji nadzoru oraz stacji śledzących i korygujących (obecnie 20 stacji rozieszczonych na cały globie zieski), sprawuje nadzór nad systee; Foratio Circuiectus 13 (3) 2014

4 82 Z. Siejka użytkowników ludzi lub urządzeń technicznych wyposażonych w odbiorniki sygnałów satelitarnych. Ogólna zasada działania systeu polega na ty, że w odbiorniku jest ierzony czas przebiegu sygnału od satelity do anteny odbiornika oraz jednocześnie są transitowane współrzędne iejsca, gdzie znajdował się satelita w oencie nadania sygnału poiarowego. Ponożenie czasu przebiegu sygnału od satelity do odbiornika przez prędkość odbieranej fali radiowej daje w wyniku odległość odbiornika od satelity. Po odebraniu i przetworzeniu sygnałów iniu od czterech satelitów (w ty say oencie czasu) zostają wyznaczone współrzędne przestrzenne położenia centru fazowego anteny odbiornika, na zasadzie wyznaczenia przestrzennego wcięcia wstecz. Istotną zaletą poiaru satelitarnego jest również to, że oprócz położenia obiektu wyznaczany jest aktualny czas, który ożna traktować, jako czwarty wyiar przestrzeni. Dokładność wyznaczania pozycji w GPS zależy od kilku czynników, z których najważniejsze to: Status użytkownika wynikający z wydzielenia przez właściciela systeu (rządu USA) grupy użytkowników autoryzowanych, któryi są w większości użytkownicy wojskowi, oraz pozostałych użytkowników. Autoryzowani użytkownicy w absolutny wyznaczeniu pozycji ogą uzyskiwać dokładności wyznaczenia współrzędnych około dziesięć razy większe od użytkowników nieających autoryzacji i odbierających sygnały poiarowe tylko na jednej częstotliwości fal radiowych. Metoda poiaru odległości anteny odbiornika od satelitów. Przy korzystaniu z odpowiednich technik poiarowych i etod przetwarzania sygnałów ożna uzyskać błędy wyznaczania położenia na pozioie subcentyetrowy, a nawet subilietrowy. Klasa odbiornika oraz rodzaj anteny i warunki satelitarne (dostęp do otwartego horyzontu), w których jest dokonywany poiar. W poprawny wyznaczeniu pozycji ogą brać udział tylko te sygnały, które docierają do odbiornika bezpośrednio z satelitów. Odbiorniki GPS najlepiej działają w terenach otwartych, przy widoczności całej sfery niebieskiej. Trudności z poiare ogą pojawić się, gdy część nieba jest zasłonięta: np. w górach, w lesie przez drzewa lub przez budynki w ieście, a w skrajnych przypadkach poiar oże być w ogóle nieożliwy. Duży niebezpieczeństwe jest odbieranie sygnałów odbitych, np. od wody, dachów, ścian budynków, różnego rodzaju powierzchni etalowych i szklanych, co oże powodować duże błędy poiaru pozycji. Na dzień dzisiejszy nie a ożliwości wyznaczania pozycji za poocą GPS w poieszczeniach zakniętych. W takich warunkach, jeżeli nawet do anteny odbiornika docierają sygnały poiarowe, to są to zwykle odbite lub też bardzo słabe i zniekształcone sygnały przenikające przez ściany, a wówczas wskazania odbiorników systeów nawigacji satelitarnej nie są wiarygodne. Należy jednak podkreślić, że prowadzone są obecnie prace nad stworzenie odbiorników działających także w zakniętych poieszczeniach, wykorzystujących specjalne etody odbioru i filtracji bardzo słabych zniekształconych sygnałów [Narkiewicz 2007]. Acta Sci. Pol.

5 Szybkie pozyskiwanie precyzyjnych i wiarygodnych inforacji geodezyjnych SYSTEMY WSPOMAGANIA SATELITARNEGO Podstawowy zadanie systeów wspoagania satelitarnego (augentation systes) jest zwiększenie dokładności, niezawodności i wiarygodności wyznaczenia pozycji. Odbywa się to głównie przez kopensację błędów propagacji sygnałów w atosferze i ich chwilowych zakłóceń oraz uożliwienie działania odbiorników na obszarach, na których utrudniony jest odbiór sygnałów z satelitów. Najczęściej spotykany sposobe wspoagania (zwiększania dokładności) współczesnych systeów GNSS jest zastosowanie etod różnicowych DGPS (Differential GPS). Współczesne systey wspoagające dzieliy na dwie podstawowe grupy: 1. Satelitarne systey wspoagające SBAS (Satellite Based Augentation Stations), w których poprawki różnicowe transitowane są dla użytkowników drogą satelitarną poprzez specjalne satelity. Tego typu systey wspoagające działają na dużych obszarach. Obecnie na świecie pracuje kilka takich systeów, tj.: EGNOS (European Geostationary Overlay Syste), który swoi zasięgie obejuje teren Europy, WAAS (Wide AreaAugentation Syste) pracujący na terenie USA, MSAS (Multiission Satellite Augentation Syste) obejujący tereny Dalekiego Wschodu i Japonii. 2. Naziene systey wspoagające GBAS (Ground Based Augentation Systes), wśród których ożey wyróżnić: lokalne, autonoiczne układy DGPS, złożone najczęściej z jednej stacji referencyjnej i jednego lub kilku odbiorników ruchoych; regionalne systey DGPS, obejujące swy zasięgie pewien większy obszar, na który na stałe zainstalowano sieć stacji referencyjnych pracujących peranentnie i zarządzanych z jednego Centru Kontroli i Zarządzania przykłade oże być Małopolski Syste Pozycjonowania Precyzyjnego (MSPP), obejujący swy zasięgie województwa ałopolskie i śląskie; narodowe systey DGPS, które obejują zwykle swoi zasięgie całe terytoriu danego kraju składają się one zwykle z kilkudziesięciu bądź kilkuset stacji referencyjnych zbudowanych według jednego standardu i tworzą szersze wielofunkcyjne systey pozycjonowania i nawigacji. ASG-EUPOS W ostatnich kilku latach w Polsce wyraźnie wzrosło wykorzystanie technologii poiarów satelitarnych GNSS do zastosowań nie tylko geodezyjnych, ale także w wielu innych dziedzinach, w ty w rolnictwie, transporcie czy ochronie środowiska. Nastąpiło to zwłaszcza po uruchoieniu w czerwcu 2008 roku Aktywnej Sieci Geodezyjnej (ASG-EUPOS). ASG-EUPOS jest wielofunkcyjny systee precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego, który stanowi część szerszego systeu EUPOS obejującego swoi zasięgie szesnaście krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Syste ten pozwala określać z wysoką precyzją w czasie rzeczywisty pozycje obiektów w przestrzeni (na lądzie, na/w wodzie i w powietrzu). Funkcjonuje on w oparciu o naziene stacje referencyjne GNSS. Uożliwia wykonywanie różnicowych poiarów dla użytkowników poiarów satelitarnych z dokładnością pojedynczych centyetrów, co daje Foratio Circuiectus 13 (3) 2014

6 84 Z. Siejka ogroną przewagę tej technice w stosunku do poiarów autonoicznych wykonywanych za poocą pojedynczego odbiornika, które uożliwiają obecnie pozycjonowanie z dokładnością około 7,6. Na szczególną uwagę z punktu widzenia przeciętnego użytkownika zasługują serwisy czasu rzeczywistego: NAWGIS, KODGIS, NAWGEO (tab. 2). Tabela 2. Serwisy czasu rzeczywistego w systeie ASG-EUPOS Table 2. The real-tie services ASG-EUPOS syste Nazwa Nae Metoda poiaru The easureent ethod Transisja danych Transission of data Zakładana dokładność Assued accuracy Minialne wyagania sprzętowe Miniu hardware requireents NAWGIS KODGIS NAWGEO kineatyczna (DGPS) kineatic (DGPS) kineatyczna (DGPS) kineatic (DGPS) kineatyczna (RTK) kineatic (RTK) Internet, GSM (GPRS) do 3 up to 3 do 0,25 up to ,01 0,03 (Hz) 0,01 0,05 (V) Odbiornik L1 DGPS, oduł kounikacyjny L1 DGPS receiver, a counication odule Odbiornik L1/L2 RTK, oduł kounikacyjny L1/L2 RTK receiver, a counication odule Źródło: Source: Serwisy czasu rzeczywistego opierają się na zasadzie poiarów różnicowych DGNSS (Differential GNSS) oraz RTK (Real-Tie Kineatic), wykonywane są w oparciu o naziene satelitarne stacje referencyjne i dzięki teu istotnie podnoszą dokładność wykonywanych poiarów. Odbiorniki wykonujące poiary w terenie kounikują się z Centru Obliczeniowy, w celu uzyskania korekt obserwacyjnych do poiarów GNSS. Cały proces wyiany danych odbywa się w czasie rzeczywisty poprzez wykorzystanie połączenia internetowego GPRS, w związku z czy użytkownik otrzyuje wyniki na bieżąco w terenie. Ogólny scheat realizacji poiarów tą etodą przedstawiono na ryc. 1. W zależności od rodzaju sprzętu poiarowego (L1 lub L1/L2), który dysponuje użytkownik, oraz przyjętej etody poiarów (DGPS/RTK) dokładności uzyskiwane w poiarach ogą wahać się od 3 do 1 c (tab. 2). Serwisy NAWGIS i KODGIS znajdują zastosowanie głównie w poiarach GIS oraz nawigacji, natoiast najdokładniejszy serwis NAWGEO jest wykorzystywany w szeroki spektru prac inżynierskich i geodezyjnych. Acta Sci. Pol.

7 Szybkie pozyskiwanie precyzyjnych i wiarygodnych inforacji geodezyjnych Ryc. 1. Scheat generowania poprawek w technologii VRS Fig. 1. Schee corrections generating VRS technology Foratio Circuiectus 13 (3) 2014

8 86 Z. Siejka PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA OBIEKTU BADAWCZEGO W pracy przedstawiono sposób wykonywania poiarów oraz dokonano oceny rzeczywistej precyzji odbiornika satelitarnego i jego efektywności w realnych warunkach terenowych, ponieważ najczęściej dokładności podawane przez producentów sprzętu geodezyjnego w trybie RTK odnoszą się do poiarów wykonywanych na specjalnych punktach kontrolnych, na których panują idealne warunki satelitarne. W praktyce natoiast zachodzi zwykle potrzeba prowadzenia poiarów GNSS w terenie o ocno zróżnicowanych warunkach odbioru sygnałów satelitarnych, co a istotny wpływ na uzyskiwane wyniki. W związku z ty należy dysponować wiarygodną inforacją, czy i jaki a to wpływ na dodatkowe zniekształcanie wyników, a jeśli to ożliwe, należy określić sposób jego uwzględniania. Obiekt badawczy wykorzystany do celów niniejszej pracy znajdował się w województwie świętokrzyski, powiat staszowski, gina Osiek, iejscowość Niekurza (ryc. 2). Obejował dolinę rzeki Wisły w iędzywalu od jej lewego brzegu do wału przeciwpowodziowego, który został generalnie zodernizowany po powodzi w 1997 roku. Był to teren niezainwestowany, wykorzystywany częściowo rolniczo, a w dużej części pokryty zadrzewieniai i inną roślinnością typową dla tego typu obszarów. Ryc. 2. Obiekt badawczy Fig. 2. Research facility Poiary inwentaryzacyjne zostały wykonane nowoczesną techniką pozycjonowania satelitarnego GNSS-RTN, za poocą jednego odbiornika (zestawu Trible R8 GNSS z kontrolere TSC2, ryc. 3) w oparciu o koncepcję udostępniania korekcji do wykonywanych poiarów, z wykorzystanie wirtualnych stacji referencyjnych (VRS Acta Sci. Pol.

9 Szybkie pozyskiwanie precyzyjnych i wiarygodnych inforacji geodezyjnych Virtual Reference Stations). W Polsce rozwiązanie to udostępnione jest dla użytkowników poprzez syste ASG-EUPOS za poocą serwisu NAWGEO. Serwis ten aktualnie udostępniany jest odpłatnie i wyaga autoryzacji użytkownika za poocą loginu i hasła dostępowego. Dla optyalizacji poiarów odbiornik skonfigurowano według następujących paraetrów: aska PDOP 4, aska elewacji 10, typ rozwiązania fixed, inialny czas poiaru na punkcie 5 sekund; uwzględniając charakter eksperyentalny prowadzonych poiarów, nie założono żadnego ograniczenia co do precyzji wyznaczenia pozycji pozioej (Hz) i pionowej (V). Ryc. 3. Zestaw poiarowy Trible R8 GNSS z kontrolere TSC2 Fig. 3. Measuring set Trible R8 GNSS TSC2 controller Poiary udało się wykonać na 137 ze 142 punktów w rzeczywistych warunkach terenowych. Podczas poiaru rejestrowano następujące paraetry: nuer ierzonego punktu, typ uzyskanego rozwiązania, data i godzina poiaru, wysokość anteny nad ierzony punkte, współrzędne (x, y) w układzie 2000/21, wysokość w systeie Kronsztadt 86 (H), precyzję wyznaczenia pozioego współrzędnych (Prec_Hz), precyzję wyznaczenia wysokości (Prec_V), paraetr PDOP, Foratio Circuiectus 13 (3) 2014

10 88 Z. Siejka Tabela 3. Przykładowe wyniki poiarów dla wybranych punktów Table 3. Saple test results for selected points Nr Punktu No point Typ rozwiązania Type of solution Data i godzina Date and tie Wysokość anteny The height of the antenna x y H Prec Hz Prec V PDOP RMS L. Sat No of sat. Czas Tie s 1 Fixed 2 Fixed 3 Fixed 4 Fixed 5 Fixed 6 Fixed 7 Fixed 8 Fixed 9 Fixed 10 Fixed 15:36:39 15:37:49 15:39:10 15:40:38 15:40:52 15:41:21 15:41:45 15:42:08 15:45:04 15:45:17 2, , , ,250 0,027 0,041 2, , , , ,429 0,042 0,054 2, , , , ,933 0,053 0,079 2, , , , ,940 0,014 0,021 2, , , , ,753 0,023 0,031 2, , , , ,144 0,018 0,021 1, , , , ,143 0,016 0,019 1, , , , ,047 0,013 0,018 1, , , , ,173 0,013 0,015 1, , , , ,170 0,012 0,016 1, Acta Sci. Pol.

11 Szybkie pozyskiwanie precyzyjnych i wiarygodnych inforacji geodezyjnych paraetr RMS, liczbę obserwowanych satelitów (L. Sat.), czas trwania poiaru na punkcie w sekundach. W tabeli 3 zestawiono przykładowe wyniki poiarów wraz z ich charakterystyką jakościową dla pierwszych dziesięciu poierzonych punktów. ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW POMIARÓW Oceny uzyskanych wyników poiarów dokonano na podstawie paraetrów podawanych i zarejestrowanych przez odbiornik GNSS, podczas wykonywania poiarów na punktach wyznaczanych. Były to następujące paraetry: precyzja wyznaczenia pozioego pozycji [Prec_Hz], precyzja wyznaczenia pionowego pozycji [Prec_V], paraetr PDOP (współczynnik opisujący stosunek poiędzy błęde pozycji użytkownika a błęde pozycji satelity), paraetr RMS, liczba obserwowanych satelitów, czas poiaru na punkcie. Przeciętne wartości tych paraetrów opisujących jakość uzyskanych wyników poiarów na realizowany obiekcie zestawiono w tabeli 4. Tabela 4. Przeciętne wartości paraetrów uzyskane podczas poiarów Table 4. The average values of the paraeters obtained during the easureent Wartość paraetru The value of the paraeter Prec_Hz Prec_V PDOP RMS L. SAT. No SAT. CZAS TIME s MIN 0,011 0,015 1, MAX 0,446 0,484 7, R 0,435 0,469 6, a 0,023 0,034 2, σ 0,045 0,049 1, W przeprowadzony eksperyencie w 5 przypadkach na 142 nie udało się wykonać poiaru pozycji ze względu na zakłócenia sygnału lub zbyt ałą liczbę widocznych satelitów. Stanowiło to 3,5% wszystkich obserwacji. Analizując szczegółowo uzyskane wyniki, stwierdzono, że w cały zbiorze uzyskanych wyników 91% poiarów ieściło się w zakresie błędu < 3 c dla pozycji pozioej, natoiast 89% uzyskanych poiarów ieściło się w zakresie błędu < 5 c dla wyznaczenia wysokości. Są to zakresy dokładności, które teoretycznie deklaruje serwis NAWGEO przy spełnieniu wszystkich wyagań co do warunków satelitarnych stawianych poiaro kineatyczny RTK. Foratio Circuiectus 13 (3) 2014

12 90 Z. Siejka WNIOSKI Badania dowodzą, że wysoka precyzja pozycjonowania jest osiągalna w technologii Real Tie Kineatik (RTK) na terenie Polski z wykorzystanie wielofunkcyjnego nazienego systeu wspoagania poiarów satelitarnych ASG-EUPOS. Jednak w pracy wykazano również, że technologia GNSS nie jest tak łatwa, jakby to ogło się wydawać czy też jak przedstawiają to dystrybutorzy tego typu sprzętu. Podczas przeprowadzanych eksperyentów zdarzały się oenty, gdy brakowało ciągłości i integralności wyaganej dla szybkiego poiaru kineatycznego w czasie rzeczywisty. Pojawiły się też probley z wielodrożnością sygnałów satelitarnych przy wykonywaniu poiarów w bezpośredni sąsiedztwie lustra wody. Można natoiast z całą pewnością stwierdzić, że pozycjonowanie w sieci RTK jest w stanie zapewnić wysoką dokładność w idealnych warunkach satelitarnych przy wykorzystaniu dobrej klasy instruentu poiarowego (np. wykorzystanego w pracy Trible R8). Badania potwierdziły także znaną z teorii zależność, że przeciętna dokładność pozycjonowania satelitarnego w płaszczyźnie pionowej (dla wysokości) jest około 1,5 raza niższa w stosunku do pozycjonowania w płaszczyźnie pozioej. Praca wykazała również, że rzeczywista dokładność poiarów testowanego zestawu satelitarnego istotnie odbiega od paraetrów deklarowanych przez producenta, który podaje dokładność pozycjonowania pozioego w trybie RTK równą ±( pp), a pozycjonowania pionowego ±( pp). Wynika to przede wszystki z faktu, że producenci odbiorników najczęściej podają dokładność sprzętu dla warunków laboratoryjnych. Ze względu na fakt, że poiar zależy przede wszystki od liczby widocznych satelitów oraz ich konstelacji w dany oencie, dokładność realnych poiarów oże znacznie odbiegać od tego, co deklaruje producent. Istotny czynnikie ekonoiczny, na który również należy zwrócić uwagę przy proponowanej etodzie, jest czas wykonania poiaru na punkcie, wynoszący przeciętnie 7 sekund do otrzyania efektu końcowego poiaru (współrzędnych punktu wyznaczanego). piśiennictwo Januszewski J., Systey satelitarne GPS Galileo i inne. Wyd. Naukowe PWN Warszawa. Narkiewicz J., GPS Globalny Syste Pozycyjny. Wyd. Kounikacji i Łączności Warszawa. Narkiewicz J., GPS i inne satelitarne systey nawigacyjne. Wyd. Kounikacji i Łączności Warszawa. Zaakceptowano do druku Accepted for print: Acta Sci. Pol.

Powierzchniowe systemy GNSS

Powierzchniowe systemy GNSS Systemy GNSS w pomiarach geodezyjnych 1/58 Powierzchniowe systemy GNSS Jarosław Bosy Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu e-mail: jaroslaw.bosy@up.wroc.pl Systemy GNSS

Bardziej szczegółowo

ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce

ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce Jarosław Bosy, Marcin Leończyk Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Techniki różnicowe o podwyższonej dokładności pomiarów

Techniki różnicowe o podwyższonej dokładności pomiarów Techniki różnicowe o podwyższonej dokładności pomiarów Adam Ciećko, Bartłomiej Oszczak adam.ciecko@uwm.edu.pl bartek@uw.pl Zastosowanie nowoczesnych satelitarnych metod pozycjonowania i nawigacji w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS

Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS Szymon Wajda główny

Bardziej szczegółowo

Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS

Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS Artur Oruba specjalista Szkolenie Służby Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Systemy przyszłościowe. Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej

Systemy przyszłościowe. Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej Systemy przyszłościowe Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej 1 GNSS Dlaczego GNSS? Istniejące systemy satelitarne przeznaczone są do zastosowań wojskowych. Nie mają

Bardziej szczegółowo

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Jacek Paziewski Paweł Wielgosz Katarzyna Stępniak Katedra Astronomii i Geodynamiki Uniwersytet Warmińsko Mazurski w

Bardziej szczegółowo

Wiesław Graszka naczelnik wydziału Szymon Wajda główny specjalista

Wiesław Graszka naczelnik wydziału Szymon Wajda główny specjalista Wiesław Graszka naczelnik wydziału Szymon Wajda główny specjalista Konferencja Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji Wrocław 02-04. czerwca 2011 r. Wprowadzenie Zakres

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wykorzystanie systemu

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Systemy pozycjonowania i nawigacji Nazwa modułu w języku angielskim Navigation

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Załącznik nr 7 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak PROMOTOR Mieczysław Bakuła 1.

Bardziej szczegółowo

WSPÓ CZESNE MO LIWOŒCI POMIARU SZCZEGÓ ÓW SYTUACYJNYCH W PRZESTRZENI LEŒNEJ CONTEMPORARY SURVEYING CAPABILITY IN FORESTRY ENVIRONMENT.

WSPÓ CZESNE MO LIWOŒCI POMIARU SZCZEGÓ ÓW SYTUACYJNYCH W PRZESTRZENI LEŒNEJ CONTEMPORARY SURVEYING CAPABILITY IN FORESTRY ENVIRONMENT. Wspó³czesne POLSKIE o liwoœci TOWARZYSTWO poiaru szczegó³ów INFORMACJI sytuacyjnych PRZESTRZENNEJ w przestrzeni leœnej ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 TOM VI ZESZYT 8 61 WSPÓ CZESNE MO LIWOŒCI POMIARU SZCZEGÓ

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI

ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI PROJEKTU ASG+ Figurski M., Bosy J., Krankowski A., Bogusz J., Kontny B., Wielgosz P. Realizacja grantu badawczo-rozwojowego własnego pt.: "Budowa modułów wspomagania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program rozszerzony dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Wyznaczenie pozycji anteny odbiornika może odbywać się w dwojaki

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS SATELITARNE TECHNIKI POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

Technologia Z-Blade. Analiza techniczna Marzec 2013

Technologia Z-Blade. Analiza techniczna Marzec 2013 Technologia Z-Blade Analiza techniczna Marzec 2013 Wzrost wydajności pomiarów w trudnych warunkach terenowych dzięki technologii Z-Blade firmy Spectra Precision Spectra Precision Westminster, Colorado,

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I GEOINFORMATYKA Prof. dr hab. inż. Stanisław 1. Wyznaczenie dokładności

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Pozycjonowanie RTK używając Virtual Reference Stations (VRS)

Sieciowe Pozycjonowanie RTK używając Virtual Reference Stations (VRS) Sieciowe Pozycjonowanie RTK używając Virtual Reference Stations (VRS) Mgr inż. Robert Dudek GEOTRONICS KRAKÓW GSI Japan - 21st of June 1999 Wprowadzenie u Dlaczego Sieci stacji referencyjnych GPS? u Pomysł

Bardziej szczegółowo

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS Mariusz Kacprzak Plan prezentacji: 1) Omówienie podstaw funkcjonowania GPS 2) Zasada wyznaczenie pozycji w GPS 3) Błędy wyznaczania pozycji 4) Sposoby korekcji

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Marcin Ryczywolski

Bardziej szczegółowo

ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych

ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych Artur Oruba specjalista II Konferencja Użytkowników

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008 ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008 Mariusz Chmielecki, Agnieszka Jurkowska, Karol Rudziński, Cezary Specht, Jakub Szulwic, Tadeusz Widerski Politechnika

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KĄTA ODCIĘCIA HORYZONTU NA WYZNACZANIE POZYCJI W TRYBIE RTN GNSS Z SIECIĄ TPI NETPRO ORAZ VRSNET

WPŁYW KĄTA ODCIĘCIA HORYZONTU NA WYZNACZANIE POZYCJI W TRYBIE RTN GNSS Z SIECIĄ TPI NETPRO ORAZ VRSNET INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr II/1/2016, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 299 309 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.021

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Szymon Wajda główny

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS STACJE REFERENCYJNE SYSTEMU ASG-EUPOS WSTĘP Istnienie nowoczesnych, wielofunkcyjnych systemów precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego,

Bardziej szczegółowo

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS BUDOWA MODUŁÓW WSPOMAGANIA SERWISÓW CZASU RZECZYWISTEGO SYSTEMU ASG-EUPOS Projekt rozwojowy MNiSW nr NR09-0010-10/2010 Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS Paweł Wielgosz Jacek Paziewski Katarzyna

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2015-2016 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu 1. Układ wysokości tworzą wartości geopotencjalne podzielone przez przeciętne wartości

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie, kontrola i monitoring w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS

Nowoczesne zarządzanie, kontrola i monitoring w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS Maciej Antosiewicz Urszula Sanak Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Małgorzata Popławska Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 1 Kraków, 22.05.2007 r. GPS

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DANYCH GPS CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO GPS

OPRACOWANIE DANYCH GPS CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO GPS OPRACOWANIE DANYCH GPS CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO GPS Bernard Kontny Katedra Geodezji i Fotogrametrii Akademia Rolnicza we Wrocławiu ZAGADNIENIA Ogólny opis systemu GPS Struktura sygnału Pomiar kodowy i fazowy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS (Projekt z dnia 1.03.2008 r. z poprawkami) Wytyczne opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych

Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Opracowanie: Ryszard

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA TECHNICZNE

ZALECENIA TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZALECENIA TECHNICZNE Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS Warszawa, 2011 r. Zalecenia techniczne opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka,

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy Danych sierpień 2006 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Patronat nad projektem objęły: ESA (Europejska Agencja Kosmiczna), Komisja Europejska (KE),

Patronat nad projektem objęły: ESA (Europejska Agencja Kosmiczna), Komisja Europejska (KE), Początki Dynamiczny rozwój systemów nawigacji satelitarnej i ich wykorzystania w bardzo wielu dziedzinach życia codziennego, przyczynił się do faktu, że także w Europie zaczęto myśleć nad stworzeniem własnego

Bardziej szczegółowo

Geodezja i geodynamika - trendy nauki światowej (1)

Geodezja i geodynamika - trendy nauki światowej (1) - trendy nauki światowej (1) Glob ziemski z otaczającą go atmosferą jest skomplikowanym systemem dynamicznym stały monitoring tego systemu interdyscyplinarność zasięg globalny integracja i koordynacja

Bardziej szczegółowo

Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i

Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i monitoringowych. GEOTRONICS POLSKA Sp. z o.o. Jedyny dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Przyswojenie wiedzy na temat serwisów systemu GPS i charakterystyk z nimi związanych

Przyswojenie wiedzy na temat serwisów systemu GPS i charakterystyk z nimi związanych C C2 C C C5 C6 C7 C8 C9 C0 C C2 C C C5 C6 C7 C8 C9 I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: SATELITARNE SYSTEMY NAWIGACYJNE 2. Kod przedmiotu: Vd. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.

Bardziej szczegółowo

Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK

Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK Rozprawa doktorska Warszawa, 15 maja 214 r. Dominik Próchniewicz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Nawigacja satelitarna

Nawigacja satelitarna Paweł Kułakowski Nawigacja satelitarna Nawigacja satelitarna Plan wykładu : 1. Zadania systemów nawigacyjnych. Zasady wyznaczania pozycji 3. System GPS Navstar - architektura - zasady działania - dokładność

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura obliczeniowa zakładania osnowy pomiarowej dwufunkcyjnej odbiornikami AZUS Star i AZUS L1Static

Procedura obliczeniowa zakładania osnowy pomiarowej dwufunkcyjnej odbiornikami AZUS Star i AZUS L1Static Procedura obliczeniowa zakładania osnowy pomiarowej dwufunkcyjnej odbiornikami AZUS Star i AZUS L1Static Procedura jest określona postanowieniami wycofanego standardu technicznego (instrukcji) G-2 z 2001

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Instytut Geodezji GEODEZJA GOSPODARCZA PROMOTOR Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM Dr inż. Dariusz Gościewski Analiza możliwości wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D

Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D Marcin Ryczywolski specjalista Szkolenie Służby Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE Opracowanie: Ryszard Pażus

Bardziej szczegółowo

Janusz Śledziński. Technologie pomiarów GPS

Janusz Śledziński. Technologie pomiarów GPS Janusz Śledziński Technologie pomiarów GPS GPS jest globalnym wojskowym systemem satelitarnym, a jego głównym użytkownikiem są siły zbrojne USA. Udostępniono go również cywilom, ale z pewnymi dość istotnymi

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS TYTUŁ WYKŁADU Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ASG-EUPOS system wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji

ASG-EUPOS system wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej ASG-EUPOS system wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji Szymon Wajda główny specjalista

Bardziej szczegółowo

TPI. Systemy GPS, GLONASS, GALILEO Techniki pomiarowe Stacje referencyjne. Odbiorniki GPS/GLONASS Nowości w pozyskiwaniu danych.

TPI. Systemy GPS, GLONASS, GALILEO Techniki pomiarowe Stacje referencyjne. Odbiorniki GPS/GLONASS Nowości w pozyskiwaniu danych. AGENDA SPOTKANIA TPI Systemy GPS, GLONASS, GALILEO Techniki pomiarowe Stacje referencyjne Odbiorniki GPS/GLONASS Nowości w pozyskiwaniu danych Pytania TPI TPI Grupa ponad 50 osób pracująca wraz z Tobą

Bardziej szczegółowo

System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju

System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju Szymon Wajda główny specjalista Szkolenie

Bardziej szczegółowo

GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI

GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI Dr inż. Marcin Szołucha Historia nawigacji satelitarnej 1940 W USA rozpoczęto prace nad systemem nawigacji dalekiego zasięgu- LORAN (Long Range Navigation);

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Bartłomiej OSZCZAK 1 Michał WARDZIEJEWSKI 2 Tomasz KLOCKOWSKI 3 EGNOS,ASG EUPOS,NAWGIS, KODGIS,GNSS, GPS,GSM/GPRS

Bardziej szczegółowo

CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? PORADNIK APOGEO

CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? PORADNIK APOGEO CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? PORADNIK APOGEO CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? Inwestując w profesjonalne rozwiązania pomiarowe GPS/GNSS

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju

System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej System ASG-EUPOS stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju Szymon Wajda główny specjalista Szkolenie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DŁUGOŚCI CZASU POMIARU TECHNIKĄ RTK GPS W SYSTEMIE ASG-EUPOS NA DOKŁADNOŚĆ WYZNACZANIA WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTU

WPŁYW DŁUGOŚCI CZASU POMIARU TECHNIKĄ RTK GPS W SYSTEMIE ASG-EUPOS NA DOKŁADNOŚĆ WYZNACZANIA WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTU INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/IV/2012, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 99 104 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Wpływ długości

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+

AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+ AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+ Figurski Mariusz Centrum Geomatyki Stosowanej WAT Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT Realizacja grantu badawczo-rozwojowego własnego pt.: "Budowa modułów wspomagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA BUDOWY MODUŁÓW OPRACOWANIA SIECI ASG-EUPOS I MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SYSTEMU W CZASIE PRAWIE-RZECZYWISTYM

ZAŁOŻENIA BUDOWY MODUŁÓW OPRACOWANIA SIECI ASG-EUPOS I MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SYSTEMU W CZASIE PRAWIE-RZECZYWISTYM ZAŁOŻENIA BUDOWY MODUŁÓW OPRACOWANIA SIECI ASG-EUPOS I MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SYSTEMU W CZASIE PRAWIE-RZECZYWISTYM Figurski M., Szafranek K., Araszkiewicz A., Szołucha M. Realizacja grantu

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

Systemy satelitarne wykorzystywane w nawigacji

Systemy satelitarne wykorzystywane w nawigacji Systemy satelitarne wykorzystywane w nawigacji Transit System TRANSIT był pierwszym systemem satelitarnym o zasięgu globalnym. Navy Navigation Satellite System NNSS, stworzony i rozwijany w latach 1958-1962

Bardziej szczegółowo

Dwa podstawowe układy współrzędnych: prostokątny i sferyczny

Dwa podstawowe układy współrzędnych: prostokątny i sferyczny Lokalizacja ++ Dwa podstawowe układy współrzędnych: prostokątny i sferyczny r promień wodzący geocentrycznych współrzędnych prostokątnych //pl.wikipedia.org/ system geograficzny i matematyczny (w geograficznym

Bardziej szczegółowo

O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic)

O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic) 1. Wstęp O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic) Pomiar RTK to na dzień dzisiejszy najnowocześniejsza na świecie technologia dokładnych pomiarów uzyskiwanych w czasie rzeczywistym bez wykonywania

Bardziej szczegółowo

Poprawa dokładności prowadzenia równoległego maszyn i ciągników rolniczych dzięki zastosowaniu serwisu NAWGEO VRS CMR. Agrocom Polska Jerzy Koronczok

Poprawa dokładności prowadzenia równoległego maszyn i ciągników rolniczych dzięki zastosowaniu serwisu NAWGEO VRS CMR. Agrocom Polska Jerzy Koronczok Poprawa dokładności prowadzenia równoległego maszyn i ciągników rolniczych dzięki zastosowaniu serwisu NAWGEO VRS CMR Agrocom Polska Jerzy Koronczok Poprawki korekcyjne dostępne w Polsce Odpowiednia dokładność

Bardziej szczegółowo

Dostępność poprawek sieciowych w pomiarach GNSS/RTN na Zatoce Gdańskiej, w kontekście określania parametrów ruchu statku

Dostępność poprawek sieciowych w pomiarach GNSS/RTN na Zatoce Gdańskiej, w kontekście określania parametrów ruchu statku NOWAK Aleksander 1 NAUS Krzysztof 2 Dostępność poprawek sieciowych w pomiarach GNSS/RTN na Zatoce Gdańskiej, w kontekście określania parametrów ruchu statku WSTĘP Uruchomienie w czerwcu 2008 roku Państwowej

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA program rozszerzony 2017 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu SPUTNIK 1 (4 października 1957, ZSRR) pierwszy sztuczny satelita. MINITRACK (1958, NAVSPASUR

Bardziej szczegółowo

Proces ustalania pozycji i zapis trajektorii ruchu pojazdu przy użyciu zestawu pomiarowego SPAN

Proces ustalania pozycji i zapis trajektorii ruchu pojazdu przy użyciu zestawu pomiarowego SPAN MACIEJCZYK Andrzej 1 Proces ustalania pozycji i zapis trajektorii ruchu pojazdu przy użyciu zestawu pomiarowego SPAN WSTĘP Era nawigacji satelitarnej rozpoczęła się wraz z powstaniem systemu NAVSTAR GPS

Bardziej szczegółowo

GLOBALNE SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ

GLOBALNE SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ GLOBALNE SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ 27 Władysław Góral GLOBALNE SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNEJ Wprowadzenie W roku 2007 mija 50 lat od wprowadzenia na orbitę okołoziemską pierwszego sztucznego satelity.

Bardziej szczegółowo

Moduł modelowania i predykcji stanu troposfery projekt ASG+ Budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS

Moduł modelowania i predykcji stanu troposfery projekt ASG+ Budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS Moduł modelowania i predykcji stanu troposfery projekt ASG+ Budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS Jarosław BOSY Witold ROHM Jan KAPŁON Jan SIERNY Instytut Geodezji i

Bardziej szczegółowo

POZGEO-2 - moduł ultraszybkiego pozycjonowania w ramach projektu ASG+

POZGEO-2 - moduł ultraszybkiego pozycjonowania w ramach projektu ASG+ BUDOWA MODUŁÓW WSPOMAGANIA SERWISÓW CZASU RZECZYWISTEGO SYSTEMU ASG-EUPOS Projekt rozwojowy MNiSW nr NR09-0010-10/2010 POZGEO-2 - moduł ultraszybkiego pozycjonowania w ramach projektu ASG+ P. Wielgosz,

Bardziej szczegółowo

Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów budowlanych. Str. 1.Sprawozdanie techniczne 2-3

Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów budowlanych. Str. 1.Sprawozdanie techniczne 2-3 Rok akademicki 2011/2012 Grupa BD1 LP3 Środa 10.15-13.00 Katedra Geodezji im. Kaspra WEIGLA ĆWICZENIE nr 2 Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemów satelitarnych w bezpiecznej nawigacji powietrznej

Wykorzystanie systemów satelitarnych w bezpiecznej nawigacji powietrznej CIEĆKO Adam 1,2 GRZEGORZEWSKI Marek 2 ĆWIKLAK Janusz 2 OSZCZAK Stanisław 2 GRUNWALD Grzegorz 1 BABER Krzysztof 2 Wykorzystanie systemów satelitarnych w bezpiecznej nawigacji powietrznej WSTĘP Nawigacja

Bardziej szczegółowo

SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS

SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS Katowice 2012 SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS K. Szafranek, A. Araszkiewicz, J. Bogusz, M. Figurski Realizacja grantu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I STAN REALIZACJI PRAC W ZAKRESIE OPRACOWANIA SERWISU POZYCJONOWANIA Z WYKORZYSTANIEM TELEFONÓW GSM Z MODUŁEM GNSS

ZAŁOŻENIA I STAN REALIZACJI PRAC W ZAKRESIE OPRACOWANIA SERWISU POZYCJONOWANIA Z WYKORZYSTANIEM TELEFONÓW GSM Z MODUŁEM GNSS Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji Wrocław 2 ZAŁOŻIA I STA RALIZACJI PRAC W ZAKRSI OPRACOWAIA SRWISU POZYCJOOWAIA Z WYKORZYSTAIM TLFOÓW GSM Z MODUŁM GSS Saczuk

Bardziej szczegółowo

przygtowała: Anna Stępniak, II rok DU Geoinformacji

przygtowała: Anna Stępniak, II rok DU Geoinformacji przygtowała: Anna Stępniak, II rok DU Geoinformacji system nawigacji składa się z satelitów umieszczonych na orbitach okołoziemskich, kontrolnych stacji naziemnych oraz odbiorników satelity wysyłają sygnał

Bardziej szczegółowo

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Poradnik dla użytkownika ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 2011 r. Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Spis treści

Bardziej szczegółowo

TESTOWANIE PRZYDATNOŚCI WYBRANEGO ODBIORNIKA SATELITARNEGO TYPU MOBILE MAPPER DLA BUDOWY BAZY DANYCH GIS W ZAKRESIE OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

TESTOWANIE PRZYDATNOŚCI WYBRANEGO ODBIORNIKA SATELITARNEGO TYPU MOBILE MAPPER DLA BUDOWY BAZY DANYCH GIS W ZAKRESIE OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/III/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 127 142 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Testowanie

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma.

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. kierunek: Nawigacja, : Transport morski, w roku akademickim 2012/2013, Temat dyplomowej Promotor Dyplomant otrzymania 1. Nawigacja / TM 2. Nawigacja / TM dokładności pozycji statku określonej przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

roku system nawigacji satelitarnej TRANSIT. System ten wykorzystywano

roku system nawigacji satelitarnej TRANSIT. System ten wykorzystywano System nawigacji K U R S satelitarnej GPS, część 1 Od historii do przyszłości Wiele osób zajmujących się amatorsko, a nieraz i profesjonalnie elektroniką nie zdaje sobie w pełni sprawy z ogromnego postępu,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja najnowszych odbiorników GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowania DigiTerra Explorer oferowanych przez firmę SmallGIS

Prezentacja najnowszych odbiorników GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowania DigiTerra Explorer oferowanych przez firmę SmallGIS Prezentacja najnowszych odbiorników GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowania DigiTerra Explorer oferowanych przez firmę SmallGIS Bartosz Smaczny Specjalista GNSS SmallGIS Sp. z o.o. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Agrosky. Rolnictwo precyzyjne.

Agrosky. Rolnictwo precyzyjne. Agrosky. Rolnictwo precyzyjne. DEUTZ-FAHR, SAME, LAMBORGHINI wybierz najlepsze rozwiązanie. AGROSKY to system precyzyjnego rolnictwa opracowany przez koncern SAME DEUTZ-FAHR, wykorzystujący sygnał satelitarny

Bardziej szczegółowo

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Załącznik nr 7.1 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i geoinformatyka (Specjalność) Dr hab.

Bardziej szczegółowo

Obszar badawczy i zadania geodezji satelitarnej

Obszar badawczy i zadania geodezji satelitarnej Obszar badawczy i zadania geodezji satelitarnej [na podstawie Seeber G., Satellite Geodesy ] dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie cirm.am.szczecin.pl Literatura: 1. Januszewski J., Systemy

Bardziej szczegółowo

Wykład 14. Technika GPS

Wykład 14. Technika GPS Wykład 14 Technika GPS Historia GPS Z teoretycznego punktu widzenia 1. W roku 1964, I. Smith opatentował pracę: Satelity emitują kod czasowy i fale radiowe, Na powierzchni ziemi odbiornik odbiera opóźnienie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH WSPÓŁRZĘDNYCH LOKALNEJ STACJI REFERENCYJNEJ KRUR W KRAKOWIE

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH WSPÓŁRZĘDNYCH LOKALNEJ STACJI REFERENCYJNEJ KRUR W KRAKOWIE INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Analiza szeregów czasowych... Nr 2/200, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 07 4 Komisja Technicznej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krzysztof Karsznia Zastosowanie technik satelitarnych GNSS w monitoringu strukturalnym

dr inż. Krzysztof Karsznia Zastosowanie technik satelitarnych GNSS w monitoringu strukturalnym dr inż. Krzysztof Karsznia Zastosowanie technik satelitarnych GNSS w monitoringu strukturalnym Wrocław 2.06.2011 Zintegrowany monitoring geodezyjny Główne założenia - Świat nie jest regularny - Nic nie

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do lokalizacji elektroakustycznych przetworników pomiarowych w przestrzeni pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonów

PL B1. Układ do lokalizacji elektroakustycznych przetworników pomiarowych w przestrzeni pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonów PL 224727 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224727 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391882 (51) Int.Cl. G01S 5/18 (2006.01) G01S 3/80 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

AGROCOM system jazdy równoległej

AGROCOM system jazdy równoległej AGROCOM system jazdy równoległej Jerzy Koronczok Agrocom Polska. Oprogramowanie i nowe możliwości dla rolnictwa. 47-120 Żędowice GPS systemy prowadzenia równoległego Agrocom E-DRIVE: Nowości Baseline HD

Bardziej szczegółowo

Analiza dokładności modeli centrów fazowych anten odbiorników GPS dla potrzeb niwelacji satelitarnej

Analiza dokładności modeli centrów fazowych anten odbiorników GPS dla potrzeb niwelacji satelitarnej Analiza dokładności modeli centrów fazowych anten odbiorników GPS dla potrzeb niwelacji satelitarnej Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN Satelitarne

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA

Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p.

Bardziej szczegółowo

GPS Global Positioning System budowa systemu

GPS Global Positioning System budowa systemu GPS Global Positioning System budowa systemu 1 Budowa systemu System GPS tworzą trzy segmenty: Kosmiczny konstelacja sztucznych satelitów Ziemi nadających informacje nawigacyjne, Kontrolny stacje nadzorujące

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające system EGNOS Paweł Seliga

Narzędzia wspierające system EGNOS Paweł Seliga Narzędzia wspierające system EGNOS Paweł Seliga 17 luty 2015 2 EGNOS Miasto, dnia 3 EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay System Europejski system satelitarny wspomagający działanie systemów

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I NAWIGACJA SATELITARNA Dr inż. Arkadiusz Tyszko 1. Analiza dokładności

Bardziej szczegółowo

Magdalena Oleszczuk Wielofunkcyjny system stacji referencyjnych ASG. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 30, 69-75

Magdalena Oleszczuk Wielofunkcyjny system stacji referencyjnych ASG. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 30, 69-75 Magdalena Oleszczuk Wielofunkcyjny system stacji referencyjnych ASG Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 30, 69-75 2008 Wielofunkcyjny System Stacji Referencyjnych ASG/Eupos-pl... 69 Magdalena Oleszczuk

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA

Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p.

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS SATELITARNE TECHNIKI POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016

Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016 Aplikacje Systemów Wbudowanych Nawigacja inercyjna Gdańsk, 2016 Klasyfikacja systemów inercyjnych 2 Nawigacja inercyjna Podstawowymi blokami, wchodzącymi w skład systemów nawigacji inercyjnej (INS ang.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA OLSZTYNA WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

URZĄD MIASTA OLSZTYNA WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ URZĄD MIASTA OLSZTYNA WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Kontrola wyników pomiarów GNSS wykonywanych techniką RTK i RTN w oparciu

Bardziej szczegółowo