Wybrane problemy automatyzacji i robotyzacji procesu spawania w konstrukcjach wielkogabarytowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane problemy automatyzacji i robotyzacji procesu spawania w konstrukcjach wielkogabarytowych"

Transkrypt

1 uka ybrane problemy aumatyzacj robotyzacj elkogabaryych Potr Kuryło*, Mateusz Nagórny** *Unersytet *Unersytet Zelonogórsk, Zelonogórsk, **Lnstal **Lnstal Sp. Sp. z o.o. o.o. Streszczene: opracoanu przedstaone zostały ybrane Streszczene: opracoanu przedstaone zostały ybrane problemy technolog ykona oej staloej. Omóo została problematyka możlośc zassoana problemy technolog ykona oej staloej. Omóo została problematyka możlośc zassoana robotó przemysłoych zaumatyzoanu trapezoej poszycu ó. robotó przemysłoych zaumatyzoanu trapezoej poszycu ó. Słoa kluczoe:, konstrukcja staloa, spaane, Słoa kluczoe:, konstrukcja staloa, spaane, optymalzacja optymalzacja 1. stęp Jednym Jednym z staoych staoych nooczesnych nooczesnych zakładó zakładó produkujących produkujących elkogabarye elkogabarye staloe staloe yrzene yrzene produktu produktu o jyższej jyższej ośc, ośc, jednocześne jednocześne przy przy możle możle jnższym jnższym koszce, koszce, czyl czyl jnższym jnższym zużycu zużycu materałó materałó jkrótszym jkrótszym czase. czase. zględy zględy te te poodem poodem bardzo bardzo ysokch ysokch ymagań ymagań oścoych, oścoych, tak tak sense sense projekana projekana technologcznych, technologcznych, optymalzacj optymalzacj ytarzana ytarzana kontrol kontrol ośc ośc produkcj. produkcj. Aby Aby możle możle było było pradłoe pradłoe zestaene zestaene połączene połączene,, nezbędne nezbędne zachoane, zachoane, zgodne zgodne z projektem, projektem, ch ch ymaró, ymaró, kształtó kształtó zajemnego zajemnego usytuoana. usytuoana. Podstaoym Podstaoym rzędzam rzędzam służącym służącym realzacj realzacj tego tego celu celu kontrolnokontrolno- -pomaroe -pomaroe proadzone proadzone każdym każdym etape etape buy buy takej takej.. bue bue mechancznych mechancznych spaane spaane ssoane ssoane rón rón z nnym nnym technkam technkam ytarzana. ytarzana. Decyzję Decyzję o zassoanu zassoanu określonej określonej technk technk bue bue leży leży każrazoo każrazoo oprzeć oprzeć alze alze możlośc możlośc techncznych techncznych ekonomce ekonomce Zagadnene Zagadnene ssoana ssoana technk technk spaalnczych spaalnczych sproadza sproadza sę sę m.n. m.n. yboru yboru materałó materałó technolog, technolog, mających mających pły pły popraną popraną Bardzo Bardzo ażną ażną zasadą zasadą projekanu projekanu spaanych spaanych dążene dążene jej jej optymalzacj optymalzacj zaróno zaróno katem katem uzyskane uzyskane ysokej ysokej ośc, ośc, optymalzacj optymalzacj kątem kątem kosztó. kosztó. Spaane Spaane złożonym złożonym procesem procesem ceplnoceplno- -metalurgcznym, -metalurgcznym, który który ma ma pene pene ujemne ujemne cechy cechy mogące mogące zmnejszyć zmnejszyć łaścośc łaścośc eksploatacyjne eksploatacyjne yrobu. yrobu. Zasady, Zasady, zalecena zalecena ytyczne ytyczne projekana projekana ytarzana ytarzana spaanych spaanych ujęte ujęte normatyach normatyach pranych, pranych, oboązujących oboązujących,, np. np :2009, :2009, :2008, :2008, :2008, 7:2008, :2006, :2006, :2008, :2008, :2006, :2006, :2008, :2008, :2009, 6:2009, :2007, :2007, :2007, :2007, :2007, :2007, których których ane ane oblczeń oblczeń statycznych statycznych projekych, projekych, a nch nch staoe staoe ozczena, ozczena, ogólne ogólne projekana projekana (oblczena (oblczena statyczne, statyczne, badana badana,, spradzana spradzana stanó stanó grancznych grancznych użytkoana, użytkoana, nośnośc, nośnośc, płyu płyu temperatury temperatury ochrony ochrony przed przed korozją). korozją). Podano Podano też też schematy schematy przeproadzana przeproadzana oblczeń oblczeń,, układó układó konstrukcyjnych konstrukcyjnych połączeń. połączeń. 2. Badana Neątple Neątple standary standary oceanczny oceanczny konstrukcją konstrukcją elkogabaryą, elkogabaryą, baze baze której której buane buane nne nne szerokm szerokm zassoanu. zassoanu. Produkcję Produkcję każdego każdego z ó ó moż moż zelć zelć klka klka głónych głónych etapó: etapó: przygoane przygoane materałó materałó ejścoych, ejścoych, ykone ykone nośnej nośnej sporczej sporczej technologcznych, technologcznych, przezczonych przezczonych zanstaloana zanstaloana określonym określonym type type a, a, sczepene sczepene blach blach poszyca poszyca a, a, spaane spaane poszyca poszyca a a z profloanej profloanej (trapezoej), (trapezoej), uzbrojene uzbrojene a a nstaloane nstaloane yposażena yposażena technologcznego. technologcznego. procese procese ytarzana, ytarzana, oprócz oprócz staoych staoych technologcznych, technologcznych, realzoane realzoane róneż róneż pomocncze, pomocncze, take take : : transport transport technologczny, technologczny, oczyszczane oczyszczane materałó materałó spon, spon, konseracja konseracja maloane, maloane, kontrola kontrola ośc. ośc. procese procese produkcyjnym produkcyjnym realzoane realzoane technologczne technologczne obróbk obróbk mechancznej. mechancznej. Ze Ze zględu zględu pracochłonność, pracochłonność, mnującą mnującą rolę rolę odgryają odgryają jedk jedk cęca cęca termcznego termcznego (meda (meda MAG). MAG). śród śród pomocnczych pomocnczych leży leży ymenć: ymenć: przenoszene przenoszene (transport (transport technologczny), technologczny), paskoane paskoane zamknętej zamknętej kabne kabne paskark, paskark, konserację konserację maloane maloane zamknętych zamknętych kabch kabch lakernczych. lakernczych. szystke szystke technologczne, technologczne, zaróno zaróno głóne, głóne, pomocncze, pomocncze, realzoane realzoane z zassoanem zassoanem nooczesnego nooczesnego yposażena yposażena technologcznego. technologcznego. Zapena Zapena uzyskane uzyskane ysokej ysokej ośc ośc ykonyanych ykonyanych operacj operacj technologcznych, technologcznych, co co skutkuje skutkuje ysoką ysoką oścą oścą produkoanych produkoanych yrobó. yrobó. 132 Pomary Aumatyka Robotyka 2/2012

2 uka Operacje jbardzej pracochłonne mające jększy Operacje pły jbardzej ość pracochłonne końcoą yrobu flnego mające jększy pły zcznym ość spnu końcoą zaumatyzoane yrobu flnego przez po- ponny zassoane nny zcznym np. spnu steroanych zaumatyzoane numeryczne przez zassoane procesach obróbk np. mechancznej steroanych robotó numeryczne przemysłoych procesach procesach obróbk spaalnczych. mechancznej robotó przemysłoych Nooczes procesach technologa spaalnczych. produkcj ó polega, Nooczes już spomnano, technologa zassoanu produkcj ó nooczesnych polega, już technologcznych spomnano, zassoanu nooczesnych nooczesnych środkó aumatyzacjszyn technologcznych Zankającą, lecz jeszcze nooczesnych dal ssoaną środkó au- tech- manologmatyzacj. Zankającą, technologa lecz produkcj jeszcze ó, dal ssoaną operająca technologą rozązanach technologa bazujących produkcj ó, bezpośrednej operająca sę człoeka sę rozązanach ( spaalncze) bazujących dzałanach bezpośrednej zmechanzoanych człoeka ( ( spaalncze) obróbk mechancznej). dzałanach Nooczesne zmecha- środk nzoanych technczne ( z zakresu obróbk mechancznej). Nooczesne technologcznych środk technczne aumatyzacj z zakresu pozalają przeneść technologcznych ssoaną aumatyzacj technologę produkcj pozalają ó przeneść tych- yż- tychczaszczas pozom ssoaną rozoju technologę techncznego. produkcj Technologa ó ta staje yższy pozom rozoju ssunku techncznego. technolog Technologa aktualne ta ssoa- staje sę sę nnoacyj nych nnoacyj produkcj ssunku tego typu. technolog aktualne ssoanych Podczas produkcj aumatyzacj tego typu. robotyzacj dużych Podczas aumatyzacj staloych, robotyzacj bardzo częs ystępują problemy dużych zązane z staloych, zachoanem bardzo pradłoej częs ystępują geometr samej problemy zązane spaanej z zachoanem (szczególne pradłoej z produktam, geometr których samej długość elokrotne spaanej (szczególne przeyższa jego z produktam, ysokość). Tylko których około długość 30 % elokrotne ogółu zrobotyzoanych przeyższa jego aplkacj ysokość). spełnena Tylko szystke około 30 % ymagana ogółu zrobotyzoanych zaróno co ytrzymałośc, aplkacj spełnena ośc. szystke Szczególnego ymagana zczena zaróno co ejmoanu ytrzymałośc, no- ych ośc. produkcyjnych Szczególnego zczena bera optymalzacja ejmoanu kosztó noych funkcj ysokej produkcyjnych ośc produktu bera optymalzacja flnego. Zrobotyzo- kosztó ane funkcj stanoska ysokej spaalncze ośc produktu różną flnego. sę mędzy Zrobotyzoane stanoska komplkacj spaalncze pozomem różną zaumatyzoana sę mędzy sobą pro- sobą spnem dukcj. spnem komplkacj pozomem zaumatyzoana produkcj ymagana technologczne 2.1. ymagana technologczne Podstaoym celem realzacj a Podstaoym staloego typu celem ISO realzacj była alza możlośc zassoanra staloego pełnej aumatyzacj, typu ISO była tj. alza aumatyzacj możlośc elmnującej zassoa- kontene- całkoce ne pełnej obecność aumatyzacj, pracę tj. człoeka aumatyzacj strefe elmnującej dzałana. całkoce Rozązane obecność tego pracę zadana człoeka ymagało strefe zassoana dzałana. przemysłoego Rozązane tego o zasęgu zadana umożlającym ymagało zassoana spaane spon o przemysłoego długośc około o 3 zasęgu m dającego umożlającym możlość spaane spon każdej o długośc pozycj. około 3 m dającego możlość każdej Schemat pozycj. rozązana przedstaono rysunku ponżej (rys. Schemat 1). rozązana przedstaono rysunku ponżej (rys. 1). Rys. 1. Zakładany schemat Fg. Rys Assumed Zakładany of schemat the eldng process dagram Fg. 1. Assumed of the eldng process dagram Przeproadzo alza kumentacj konstrukcyjnej ó, Przeproadzo z zassoanem alza kumentacj urządzena umożlającego konstrukcyjnej jego ó, obrót z przypadku zassoanem zrobotyzoanego urządzena umożlającego, pozolła jego obrót kładne przypadku pozycjonoane zrobotyzoanego samego, a, pozolła uzyskane kładne bardzo pozycjonoane kładnych spon. samego Zrobotyzoane a, uzyskane bardzo (szczególne kładnych poszyca) spon. ponno Zrobotyzoane zapenać m.n. nezmenność (szczególne pozycjonoana poszyca) poerzchn ponno zapenać m.n. stępność nezmenność poerzchn pozycjonoana spaanej poerzchn rzędza, czyl spa- spaanych, palnka anych, stępność ysoką poerzchn ość spon. spaanej rzędza, czyl palnka Uzyskane ysoką bardzo ość kładnych spon. spon ymaga ne tylko zjomośc Uzyskane kształtu bardzo geometrycznego kładnych spon palnka, ymaga ale ne róneż tylko jego zjomośc puszczalnych kształtu geometrycznego pozycj czas palnka, ale. róneż Spaane jego puszczalnych medą MIG/MAG pozycj czas charakteryzuje. sę ść dużą Spaane elastycznoścą. medą MIG/MAG sytuacj, charakteryzuje gdy ne ma możlośc sę ść ustaena dużą elastycznoścą. detalu sytuacj, optymalnej gdy pozycj ne ma możlośc mus możlość ustaena konyana detalu korekcj optymalnej za pomocą pozycj zmany mus parametró możlość. konyana korekcj za pomocą koneczne zmany para- zapenene metró. sobodnego stępu koneczne palnka, co pozala zapenene ykorzystane sobodnego różnych stępu med popray palnka, spon co czy pozala przecdzałana ykorzystane błęm różnych ułożena med spony popray szczególne spon czy przypadkcdzałana błęm trapezoej. ułożena spony szczególne przy- przepadku trapezoej ybór pozycj 2.2. ybór pozycj ybór pozycj, szczególne odnesenu yrobó ybór pozycj elkogabaryych, szczególne o skomplkoanych odnesenu, yrobó elkogabaryych odgrya stną rolę o skomplkoanych procese ytarzana kon- tej strukcjach,. odgrya łaścy stną ybór rolę pozycj procese ytarzana płya tej. ość łaścy ykonyanych ybór spon, pozycj a elu przypadkach płya ręcz ość unemożla ykonyanych spaane spon, określoną a elu medą. przypadkach już ręcz czase unemożla projekana spaane leży określoną je uzględnć, medą. Dlatego np. Dlatego przy już kształanu czase projekana ukosoana leży brzegó je uzględnć, spaanych, np. przy kształanu określenu nośnośc ukosoana spon brzegó zależnośc od pozycj spaanych,. określenu projektach nośnośc spon zależnośc technologcznych od pozycj. (PS) pozycja projektach zmenną technologcznych zasadn- czą pon (PS) pozycja yraźne określo zmenną zasadnczą Pozycje pon yraźne określające określo położene spony przestrzen Pozycje moż ozczać określające zgodne położene z normą spony ISO przestrzen 6947:2011, moż której ozczać opsane zgodne zostały z normą m.n. pozycje ISO 6947:2011, badanach której opsane produkcj zostały spon m.n. czołoych pozycje spon pachnoych badanach e szystkch produkcj rodzajach spon czołoych yrobu. Podano spon pachnoych nformacje tyczące e szystkch granc pochylena rodzajach os yrobu. spony Podano obrotu nformacje lca spony tyczące okoła granc os spony pochylena pozycj os spony. obrotu lca spony okoła os spony pozycj. Na rys. 2. pokazane zostały ybrane pozycje złączy Na z rys. blach. 2. pokazane zostały ybrane pozycje złączy z blach. 2.3 Optymalzacja 2.3 Optymalzacja celu optymalzacj aumatyzacj zassoano celu optymalzacj robot przemysłoy aumatyzacj frmy Kaasak FS010X, sprzężony zassoano z system robot przemysłoy merzana spony. frmy Kaasak projekanu FS010X, zrobotyzoanych sprzężony z system stanosk merzana dąży spony. sę mnmalzacj projekanu lośc zrobotyzoanych ykonyanych stanosk cykl, tak dąży aby sę spaane mnmalzacj poszyca śc ykonyanych było realzoane cykl, tak z mnmalną aby spaane lczbą poszyca przesjó kon- lo- mędzyoperacyjnych tenera było realzoane. z mnmalną lczbą przesjó mędzyoperacyjnych tablcy kolejnej. strone przedstaone zostały staoe tablcy parametry kolejnej zassoanego strone przedstaone przemysłoego staoe (tab. 1.). parametry zassoanego przemysło- zostały ego (tab. 1.). 2/2012 Pomary Aumatyka Robotyka 133

3 uka Rys. 2. Pozycje złączy z blach [1]: a) spony czołoe, b) spony pachnoe, PA pozycja pol ykonyana spon czołoych pachnoych; PB pozycja bocz ykonyana spon pachnoych; PC pozycja ścen ykonyana spon czołoych; PD pozycja okapoa ykonyana spon pachnoych; PE pozycja pułapoa ykonyana spon czołoych; PF pozycja ponoa (przy spaanu z łu góry) ykonyana spon czołoych pachnoych; PG pozycja ponoa (przy spaanu z góry dół) ykonyana spon czołoych pachnoych pozycja H-L045 pozycja pośredna ykonyana spon złączy czołoych z rur o pochylenu os o kąt 45 (spaane moż proadzć z łu góry lub z góry łu) Fg. 2. The eldng posns of sheet metal jonts [1] here PA the flat posn for but elds and fllet elds; PB the horzontal posn for fllet elds; PC the horzontal posn for butt elds; PD the overhead posn for fllet elds; PE the overhead posn for butt elds, PF the vertcal-up posn for butt and fllet elds; PG the vertcal-n posn for butt and fllet elds, H-L045 the nclned posn for butt elds of a ppes th the ncln angle 45 (up or n eldng) ytarzana. Zachoane technologcznośc spaanej arunkem konecznym, aby móc aumatyzoać proces. Spaalncze technk montażoe pracze metaloych jbardzej rozposzechnone przemyśle. Postęp ramach tej dzedzny neątple zązany z rozojem technk, zgrzeana, luana, cęca termcznego z pojaenem sę noych materałó elektrotechncznych, zespołó elektronk aumatyk. Praktyka pokazuje, że ysoka efektyność ekonomcz funkcjol mechanzacj aumatyzacj możla osągnęca jedyne przy zachoanu norm, procedur standardó. Bardzo stną kestą ejmoanu decyzj o aumatyzacj robotyzacj spaalnczych kesta opracoana technolog jego montażu (kolejnośc sczepena, pozycjonoana łączonych tp.) Na rys. 3 przedstaono z nesonym charakterystycznym punktam, których ystępują zasadncze problemy czas. Tab. 1. Podstaoe dane przemysłoego Kaasak FS010X Tab. 1. Basc data of ndustral robot Kaasak FS010X Lczba. Masa Zaslane Udźg Zasęg Pota- spn [kg] [V] [kg] [] rzalność sobody ±0,23 kg alzoanym stanosku ykorzystany został m.n. r jezdny umożlający robo pełen zasęg stęp szystkch spon system merzana spony spaalnczej. tego typu aplkacjach bardzo aż kładność pozycjonoana detalu. Jedkże przy tak dużych detalach ne ma zasadze możlośc umeszczena detalu zasze tyle potarzalne, aby robot trafał sponę. Dlatego też zassoano system merzana spony Przedmot alzy Aumatyzacja dużych staloych ymaga rozązana elu problemó ynkających przede szystkm z realzacj samej technolog jego Rys. 3. Kontener z zazczonym charakterystycznym punktam, których ystępują problemy Fg. 3. Contaner th selected the characterstc ponts here the problems occur yjaśnene rys. 3: 1. profle zamknęte kadrae 8, profle zamknęte kadrae 100 6, IPE spaane czołoo (połączene czołoe), szczel mędzy proflam a rożam a 2, kraędze profl 8 fazoane, 2. połączene mędzy proflem zamknętym kadraym 8 a blachą trapezoą o grubośc 2 spaa sę czołoo (połączene czołoe) pozycja ponoa z góry łu PG, 3. trapezoe spaa sę zakładkę, ykonuje sę sponę pachnoą, pozycja ponoa z góry łu, 4. połączene mędzy proflem IPE a blachą trapezoą spaa sę pozycj bocznej PB, złącze teoe, spo pachnoa, 5. połączene mędzy proflem zamknętym kadraym a blachą trapezoą spaa sę pozycj pułapoej złącze teoe, spo czołoa. 134 Pomary Aumatyka Robotyka 2/2012

4 uka 6. połączene mędzy proflem zamknęty kadray połączene mędzy a blachą proflem trapezoą zamknęty spaa sę kadray pozycj pułapoej a blachą złącze trapezoą teoe, spo spaa czołoa. sę pozycj Przedstaony pułapoej rys. 3 złącze teoe, zbuany spo czołoa. m.n. z: Przedstaony czterech słupó rys. 3 profl zbuany zamknęty kadray m.n. z: 8 czterech słupó stal S profl 235JR, zamknęty kadray czterech 8 roży stal lnych S 235JR, odleanych o ymarach czterech roży, lnych odleanych o ymarach czterech roży, górnych odleanych o ymarach czterech roży. górnych odleanych o ymarach Rama l zbua. z: dóch duteonkó rónoległoścennych Rama l zbua (IPE z: DIN dóch 1025; duteonkó 10034:1996) rónoległoścennych o długośc (IPE , DIN z uzględnenem 1025; :1996) ddatku o długośc , ( z uzględnenem po spaanu kurczy 12 sę ddatku o 1213 ). ( po spaanu kurczy Pod sę o 1213 buy ). alzoanego a ykorzystuje Pod sę de buy sztuk duteonkó alzoanego a rónoległoścennych ykorzystuje IPE sę de o długośc sztuk 2114 duteonkó +56 rónoległoścennych IPE ddatek. Rama o długośc gór zbua z 2 szt. ddatek profl zamknętych. Rama kadraych gór zbua z 2 szt. o profl długośc zamknętych kadraych ddatek o długośc Proces +5 ddatek złożonej. oej ( zależnośc Proces od rozązana złożonej konstrukcyjnego) oej realzoany ( zależnośc był przez od rozązana zassoane konstrukcyjnego) przemysłoego. realzoany prezenanej był przez alze zassoane przedstaono tylko przemysłoego. problematykę prezenanej programoana alze przedstaono kątem technolog tylko problematykę programoana ykona. Ne alzoano problematyk kątem programoana technolog ykona. samego, Ne alzoano ale leży sterdzć, problematyk ż robot programoana będze bezużyteczny samego, bez łaścego ale leży steroana, sterdzć, ż oprogramoana robot będze bezużyteczny bez połączena ze spaarką. łaścego steroana, oprogramoana połączena ynku ze spaarką. alzy połączeń spaanych ze, sterdzono ynku stępujące alzy połączeń problemy: spaanych ze, sterdzono zs spony stępujące blacha problemy: trapezoa zbyt blsko kraędz profla zs spony IPE, blacha trapezoa zbyt blsko kraędz nezgodność profla IPE, spony sczepnej (nepradłoa odległość spon nezgodność sczepnej, spony nepradłoy sczepnej (nepradłoa rozmar spony odległość sczepnej) spon długość sczepnej, spon nepradłoy sczepnych pon rozmar ynosć spony ok. sczepnej) 15 30, długość spon sczepnych pon ynosć ok. 15 poroaść 30, poerzchnoa poód poerzchna poroaść poerzchnoa tłusta od Preparató poód poerzchna antyodpryskoych, tłusta od Preparató antyodpryskoych, przepalane trapezoej (blacha o grubośc 2 przepalane została ucęta trapezoej glotyne, gdze (blacha noże o mogą grubośc neostre, 2 została óczas ucęta długośc glotyne, ucęca gdze grubość noże mogą może neostre, óczas neró), długośc ucęca grubość przyklejena może neró), spony (przeażne przyklejene spony ystępuje przyklejena pozycj spony pułapoej (przeażne przyklejene gdy robot spaał) spony ystępuje brak przepu. pozycj pułapoej gdy robot spaał) dle brak spony, przepu. klęśnęce dle spony, lca łużny cągły kał poerzchn klęśnęce spony, spooany lca łużny neystarczającą cągły kał loścą poerzchn spony, materału datkoego spooany spony. neystarczającą loścą materału datkoego spony. 3. nosk 3. nosk Realzacja pełnej robotyzacj pon zapenć: Realzacja pełnej robotyzacj pon zapenć: pradłoą sekencjność ykona spon g określonej pradłoą kolejnośc sekencjność kerunku ykona ykona spon. spon g określonej kolejnośc kerunku ykona spon. ymagany pozom ośc złączy uzględnać możlośc ymagany stanoska pozom ośc zakrese złączy steroana, uzględnać krótk możlośc czas stanoska (parametram zakrese steroana, lub śledzenem krótk czas os złącza spaanego), (parametram lub ymaganą śledzenem os ydajność złącza spaanego), przy zachoanu kładnośc I ymaganą potarzalnośc ydajność ruchó, przy zachoanu kładnośc odpoedną I potarzalnośc lczbę ruchó, os programoalnych/lczbę spn sobody odpoedną (3 ose lczbę stay os programoalnych/lczbę 3 ose ramena zapenają spn olne sobody ustaene (3 ose stay palnka 3 ose przestrzen), ramena zapenają ymagany olne ustaene zakres palnka przestrzen), (zasęg kształt strefy ymagany roboczej), zakres (zasęg kształt zamplemenane strefy roboczej), opcj spaalnczych, układane ścegó zamplemenane zakosoych (eavng), opcj spaalnczych, układane modyfkację ścegó zakosoych śceżk (eavng), czase rzeczystym (ang. modyfkację Real Tme śceżk Path Modulan) czase rzeczystym tp., co zapen (ang. cągłość Real Tme stanoska. Path Modulan) tp., co zapen Doberając cągłość stanoska. przemysłoego złożonych spaalnczych, Doberając szczególnośc przemysłoego leży ząć złożonych uagę stępujące spaalnczych, parametry: szczególnośc leży ząć uagę stępujące lczbę os parametry: programoalnych/lczbę spn sobody (3 lczbę ose stay os programoalnych/lczbę 3 ose ramena zapenają spn sobody olne ustaene (3 ose stay palnka 3 ose przestrzen), ramena zapenają olne zakres ustaene palnka przestrzen), (zasęg kształt strefy roboczej), zakres (zasęg kształt strefy robo- kładność czej), potarzalność ruchó, zamplemenane kładność potarzalność opcje spaalncze ruchó, (układane ścegó zamplemenane zakosoych (eavng), opcje spaalncze modyfkacja (układane śceżk ścegó czase rzeczystym zakosoych (eavng), tp.). modyfkacja śceżk czase rzeczystym szystke yżej ymenone tp.). ymagana możle, jeśl szystke spełnone będą yżej stępujące ymenone krytera: ymagana możle, jeśl ybór spełnone koncepcj będą stępujące buy zrobotyzoanego krytera: stanoska spaalnczego ybór koncepcj leży buy poprzedzć zrobotyzoanego alzą techncznoekonomczną, stanoska spaalnczego leży poprzedzć alzą techncznoekonomczną, alza techncz pon uzględnać kładność ykona alza techncz łączonych pon, uzględnać rodzaj połączeń kładność spaanych ykona ( łączonych tym medę, technkę rodzaj ), połączeń a spaanych ( ymary położene tym medę spon sczepnych, technkę ), a leży ymary określć położene oczekaną spon sczepnych, ydajność ymagana BHP, leży określć oczekaną ydajność ymagana leży BHP, opracoać nstrukcję technologczną uzględnającą leży opracoać możlośc nstrukcję technologczną ogranczena zrobotyzoanego uzględnającą możlośc stanoska, ogranczena ponno zrobotyzoanego odporne stanoska, zmany przygoanu ponno ustaenu. odporne zmany przygoanu Końcoym ustaenu. etapem poprzedzającym buę zrobotyzoanego Końcoym stanoska etapem spaalnczego poprzedzającym buę kompletacja zrobotyzoanego szystkch nezbędnych stanoska komponentó. spaalnczego kompletacja szystkch ymenone nezbędnych yżej ymagana komponentó. możle spełnena ymenone arunkem yżej pełnej ymagana alzy możle stnejących rozązań spełnena szczegółoej arunkem alzy pełnej całej alzy, stnejących która rozązań daa szczegółoej proceso alzy. całej, która daa Celem proceso nnejszego. opracoana było skazane stnejących Celem nnejszego możlych opracoana zastnena problemó było skazane zaumatyzoana stnejących możlych zrobotyzoana zastnena problemó zaumatyzoana elkogabaryych zrobotyzoana przykładze a elkogabaryych oceancznego, ykorzystyanego m.n. przykładze o konstrukcja a noś oceancznego, modułoych ykorzystyanego ytórn mas btumcznych m.n. o konstrukcja asfaltu. noś Należy modułoych kreślć, ytórn ż mas zrobotyzoany btumcznych proces asfaltu. Należy ponen zapenć kreślć, potarzalność, ż zrobotyzoany zrost proces ydajnośc, zększyć ponen ość zapenć potarzalność, zredukoać zużyce zrost materałó ydajnośc, zększyć ość zredukoać zużyce materałó 2/2012 Pomary Aumatyka Robotyka 135

5 uka datkoych. Pod projekanu każdego stanoska spaalnczego, którym ykorzystyany robot przemysłoy, leży uzględnć stęp całego obszaru (zassoane zenętrznych os postac przesunej stay czy eloosoych pozycjoneró). Ze zględu ydajność, korzystnejszym rozązanem może okazać sę datkoy robot. Zrobotyzoane stanoska stanoska przezczone ścśle zassoań. Należy unkać konfguracj unersalnej, o szerokm spektrum zassoana. Optymal konfguracja zapen maksmum możlośc będze decyać o elastycznośc. Każde dzałane kerunku pradłoego boru technolog ymaga prób eryfkacj obektach rzeczystych. Bblografa 1. Fecenc K., Fecenc J.: Konstrukcje spaane. Projekane połączeń. NT, arszaa 2000, ISBN [.energoelektronka.pl//shones;jsessond= AF8F F650D27E54?d=1204 ( )]. 3. Praca zboroa: Poradnk Inżynera Spaalnc. 4. Klmpel A.: Technologa cęca metal. Poltechnka Śląska, Glce Gourd L.M.: Podstay Technolog Spaalnczych. NT, arszaa Łubńsk M., Flpocz A., Żółsk.: Konstrukcje metaloe, cz. I II.Arkady. arszaa Klmpel A.: Nooczesne technologe spajana metal. NT, arszaa Klmpel A.: Spaane, zgrzeane cęce metal. yd. Naukoo Technczne, arszaa Plarczyk J.: Spaane paane elektryczne metal. Śląsk, Kace Mstur L.: Spaane paane praach częśc metaloych. Kabe. Krosno. 18. Przepsy technczne: CSC Mędzyroa Konencja o Bezpecznych Kontenerach, 1972 UIC Mędzyroa Una Kolejoa, karta np Some Problems of Auman and Robotzan of eldng Process n the Large Sze Construcns Suary: In the study the selected, technologcal problems of contaner steel structure manufacturng are presented. Possblty of applcan of the ndustral robots n auman of eldng the trapezodal sheet metal n contaner platng s dscussed. Keyords: contaner, steel construcn, eldng, optmzan dr nż. Potr Kuryło Adunkt ydzale Mechancznym Instytutu Buy Eksploatacj Maszyn Unersytetu Zelonogórskego. e-mal: nż. Mateusz Nagórny Inżyner produkcj, praconk Dzału Technolog Przygoana Produkcj frme Lnstal Sp. z o.o., ul. Tarnopolska 12, Jaseń. Pod uzględnono normatyy: 11. ISO 668: 1999 Kontenery ładunkoe ser 1. Klasyfkacja, ymary maksymalne masy brut. 12. ISO 1161: 1999 Kontenery ładunkoe ser 1. Naroża zaczepoe. ymagana. 13. ISO : 1999 Kontenery ładunkoe ser 1. ymagana medy badań. Kontenery ogólnego użytku różnych ładunkó. 14. ISO : 1999 Kontenery ładunkoe ser 1. ymagana medy badań. Kontenery zotermczne. 15. ISO : 1999 Kontenery ładunkoe ser 1. ymagana medy badań. Kontenery zbornkoe płynó, gazó ładunkó stałych luzem cśnenem. 16. ISO : 1999 Kontenery ładunkoe ser 1. ymagana medy badań. Kontenery bezcśnenoe ładunkó stałych luzem. 17. ISO : 1999 Kontenery ładunkoe ser 1. ymagana medy badań. Kontenery płye typu płyego. 136 Pomary Aumatyka Robotyka 2/2012

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

Computer maintenance managing systems (CMMs) in mining machinery and equipment exploitation

Computer maintenance managing systems (CMMs) in mining machinery and equipment exploitation Scen fc Journals Mar me Unversty of Szczecn Zeszyty Naukoe Akadema Morska Szczecne 2009, 19(91) pp. 10 15 2009, 19(91) s. 10 15 Computer mantenance managng systems (CMMs) n mnng machnery and equpment explotaton

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO Walenty OWIECZKO WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI A IEPEWOŚĆ WYIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO STRESZCZEIE W artykule przedstaono ynk analzy nepenośc pomaru ybranych cech obektu obrazu cyfroego. Wyznaczono

Bardziej szczegółowo

Hale. sukcesu. w technologii. www.ingmina.pl

Hale. sukcesu. w technologii. www.ingmina.pl Hale technolog sukcesu 25 Rozmoa z Robertem Korszem, prezesem f rmy ARKADA SYSTEM Sp. z o.o. leżącej do grupy kaptałoej UTECH Hale technolog sukcesu Jak ocena Pan polske budoncto obektó sportoych? Uażam,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do omówienia

Zagadnienia do omówienia Zarządzane produkcją dr nż. Marek Dudek Ul. Gramatyka 0, tel. 6798 http://www.produkcja.zarz.agh.edu.pl Zagadnena do omówena Zasady projektowana systemów produkcyjnych część (organzacja procesów w przestrzen)

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 15. ALGORYTMY GENETYCZNE Częstochowa 014 Dr hab. nż. Grzegorz Dudek Wydzał Elektryczny Poltechnka Częstochowska TERMINOLOGIA allele wartośc, waranty genów, chromosom - (naczej

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa.

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa. Fundacja Centrum Edukacj Obyatelskej, ul. Noakoskego 10, 00-666 Warszaa, e-mal: ceo@ceo.org.l; Akadema ucznoska, Tel. 22 825 04 96, e-mal: au@ceo.org.l; ęcej nformacj:.akademaucznoska.l 1 Konstrukcja ger

Bardziej szczegółowo

System System inteligentnego monitoringu przestrzeni i obiektów i obiektów szczególnego znaczenia SIMPOZ

System System inteligentnego monitoringu przestrzeni i obiektów i obiektów szczególnego znaczenia SIMPOZ uka System System ntelgentnego mrngu przestrzen obektó obektó szczególnego zczena Zbgne Zbgne Bublńsk, Bublńsk, Wojcech Wojcech Chmel, Chmel, Mrosła Mrosła Jabłońsk, Jabłońsk, Potr Kadłuczka, Potr Kadłuczka,

Bardziej szczegółowo

2012-10-11. Definicje ogólne

2012-10-11. Definicje ogólne 0-0- Defncje ogólne Logstyka nauka o przepływe surowców produktów gotowych rodowód wojskowy Utrzyywane zapasów koszty zwązane.n. z zarożene kaptału Brak w dostawach koszty zwązane.n. z przestoje w produkcj

Bardziej szczegółowo

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych Dźwgnk samochodowe dwukolumnowe symetryczne asymetryczne SPO o napędze elektrohydraulcznym udźwgu 35006500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych SPOA3TM/S5 Dźwgnk

Bardziej szczegółowo

I. Elementy analizy matematycznej

I. Elementy analizy matematycznej WSTAWKA MATEMATYCZNA I. Elementy analzy matematycznej Pochodna funkcj f(x) Pochodna funkcj podaje nam prędkość zman funkcj: df f (x + x) f (x) f '(x) = = lm x 0 (1) dx x Pochodna funkcj podaje nam zarazem

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB Rozwązywane zadań optymalzacj w środowsku programu MATLAB Zagadnene optymalzacj polega na znajdowanu najlepszego, względem ustalonego kryterum, rozwązana należącego do zboru rozwązań dopuszczalnych. Standardowe

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda BADANIA OPERACYJNE Podejmowane decyzj w warunkach nepewnośc dr Adam Sojda Teora podejmowana decyzj gry z naturą Wynk dzałana zależy ne tylko od tego, jaką podejmujemy decyzję, ale równeż od tego, jak wystąp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Badania operacyjne. Temat ćwiczenia: Problemy rozkroju materiałowego, zagadnienia dualne

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Badania operacyjne. Temat ćwiczenia: Problemy rozkroju materiałowego, zagadnienia dualne Instrukca do ćwczeń laboratorynych z przedmotu: Badana operacyne Temat ćwczena: Problemy rozkrou materałowego, zagadnena dualne Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny Wydzał Inżyner Mechanczne Mechatronk

Bardziej szczegółowo

Ciepło topnienia lodu

Ciepło topnienia lodu Cepło topnena lodu CELE SPIS TREŚCI Obseracja procesu ymany energ toarzyszącego zmane stanu skupena - topnenu. Pomary zman temperatury ody trakce topnena proadzonej do nej znanej masy lodu. Uzyskane dane

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie zależności między twardością Brinella a wytrzymałością stali konstrukcyjnych

Praktyczne wykorzystanie zależności między twardością Brinella a wytrzymałością stali konstrukcyjnych Wydzał Budownctwa Lądowego Wodnego Katedra Konstrukcj Metalowych Praktyczne wykorzystane zależnośc mędzy twardoścą Brnella a wytrzymałoścą stal konstrukcyjnych - korzyśc realzacj projektu GRANT PLUS -

Bardziej szczegółowo

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny Bblotek Devon Kestorusz konsultacyny Chcelbyśmy pozć państa poglądy temat proponnych zman dotyczących obu dzała usług bblotych hrabste Devon. Opraclśmy sedem prop, które mał pły ły zakres czynnkó, m.n.:

Bardziej szczegółowo

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu ścsk stolarske nezastąpone narzędze dla profesjonalnych dekarzy stolarzy ścsk stolarske = oszczędność sły Scsk z grzechotką to nezastąpone narzędze dla dekarzy stolarzy. Czy do wyprostowana węźby dachowej

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Nie

Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angelskm Obowązuje od roku akademckego 2015/2016 Z-ID-702 Semnarum praca dyplomowa Semnar and Dplom Thess A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne PSO KLASA III ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagana ykraczające Wymagana dopełnające Wymagana rozszerzające Wymagana podstaoe Wymagana koneczne Sprane obsługuje komputer, posługuje sę myszą klaaturą, poprane nazya

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

Treść zadań 1 8 odnosi się do poniższego diagramu przestrzenno-czasowego.

Treść zadań 1 8 odnosi się do poniższego diagramu przestrzenno-czasowego. Treść zadań 8 odnos sę do ponższego dagramu przestrzenno-czasowego. P e e e e e e P e P P e e e e. Jaka będze wartość zmennej clock (zegara skalarnego) po zajścu zdarzena e w procese P zakładając że wartość

Bardziej szczegółowo

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ ROZIĄZANIA DLA SEKTORA MASZYN I URZĄDZEŃ ŹRÓDŁA ZROSTU SEKTORA MASZYN I URZĄDZEŃ Zmenne arunk rynkoe cągła neprzedyalność sytuacj bznesoej sprały, że fy z maszyn urządzeń są

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmotu Budownctwo (Nazwa kerunku studów) Studa I Stopna Przedmot: Kerowane procesem nwestycyjnym Management of constructon process Rok: III Semestr: 5 MK_48 Rodzaje zajęć lczba

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

KINEMATYKA MANIPULATORÓW

KINEMATYKA MANIPULATORÓW KIEMK MIULOÓW WOWDEIE. Manpulator obot można podzelć na zęść terująą mehanzną. Część mehanzna nazywana jet manpulatorem. punktu wdzena Mehank ta zęść jet najbardzej ntereująa. Manpulator zaadnzo można

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem. letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami: dla studentó Wydziału Nauk o Żyności Szkoły Głónej Gospodarsta Wiejskiego Warszaie odbyających praktykę zakładach przetórczych przemysłu spożyczego Celem praktyki jest zapoznanie studenta sposób kompleksoy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 3 Funkcje produkcji 1 FUNKCJE PRODUKCJI. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SKALI. MINIMALIZACJA KOSZTÓW PRODUKCJI.

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 3 Funkcje produkcji 1 FUNKCJE PRODUKCJI. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SKALI. MINIMALIZACJA KOSZTÓW PRODUKCJI. EONOMIA MENEDŻERSA Wykład 3 Funkcje rodukcj 1 FUNCJE PRODUCJI. ANAIZA OSZTÓW I ORZYŚCI SAI. MINIMAIZACJA OSZTÓW PRODUCJI. 1. FUNCJE PRODUCJI: JEDNO- I WIEOCZYNNIOWE Funkcja rodukcj określa zależność zdolnośc

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141

HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141 HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141 Dzień szkolenia Data 1 14.10.2010 2 1.10.2010 3 19.10.2010 4 20.10.2010 21.10.2010 Liczba godzin danego dnia i godziny 10 00 14 00 Temat zajęć Procesy spajania

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa:

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: I IMĄ^mfk f,/ f dq 4ec zj dna J&aM^r **** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: Adres: Adres budowy: Dzałka: Inwestor: Temat: PRACOWNIA STAROSTWO POWIATOWE w GÓRZE Wydzał Budownctwa 56-200 Góra, ul. Mckewcza PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

POJAZDY SZYNOWE 2/2014

POJAZDY SZYNOWE 2/2014 ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW USZKODZEŃ (FMEA) W ZASTOSOWANIU DO POJAZDÓW SZYNOWYCH dr nż. Macej Szkoda, mgr nż. Grzegorz Kaczor Poltechnka Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych al. Jana Pawła II 37, 31-864

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz Web 2.0 tak określa sę serwsy nternetowe, których

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2 T A R C Z A Z E G A R O W A ASTYGMATYZM 1.Pojęca ogólne a) astygmatyzm prosty (najbardzej zgodny z pozomem) - najbardzej płask połudnk tzn. o najmnejszej mocy jest pozomy b) astygmatyzm odwrotny (najbardzej

Bardziej szczegółowo

Niskokobaltowe stopy Fe-Cr-Co na magnesy trwałe

Niskokobaltowe stopy Fe-Cr-Co na magnesy trwałe Krystyna C H R Ó S T, Oan KŁODAS INSTYTUT INŻYNIERII M A T E R I A Ł O W E J POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ul. N a r b u t t a 8 5, 02-524 W a r s a w a Nskokobaltowe stopy Fe-Cr-Co na magnesy trwałe. W P

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ET, EPFM, EPJ, 2015 Kerunek Transport stacjonarne Szczecn 2015 Ekonomczny Transportu specjalno EKOLOGISTYKA TRANSPORTU studa perwszego stopna Studa 3,5 ukerunkowanych na zagadnena

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA WĄTEK BIOLOGIA

PRZYRODA WĄTEK BIOLOGIA PRZYRODA WĄTEK BIOLOGIA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: ma stosuje adomośc oraz umejętnośc ykraczające poza zakres ymagań podstay programoej dla danego etapu kształcena, ma adomośc oraz umejętnośc

Bardziej szczegółowo

Systemy Just-in-time. Sterowanie produkcją

Systemy Just-in-time. Sterowanie produkcją Systemy Just-n-tme Sterowane proukcją MRP MRP II Just n tme OPT 1 Sterowane proukcją MRP MRP II Just n tme OPT Koszty opóźneń Kary umowne Utrata zamówena Utrata klenta Utrata t reputacj 2 Problemy z zapasam

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo.

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo. POWIATOWY URZĄD PRACY W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, : pup-jaslo.pl PLAN SZKOLEŃ realizoanych przez Poiatoy Urząd Pracy Jaśle 2015 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody sterowania odstawą urobku w kopalniach

Nowoczesne metody sterowania odstawą urobku w kopalniach r nż. ZYGUNT SZYAŃSKI Poltechnka Śląka Katera Elektryfkacj Atomatyzacj Górncta Nooczene metoy teroana otaą robk kopalnach W artykle przetaono koncepcję teroana narzęnego mazyn górnczych opartego na teroan

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n Regulamin studenckich praktyk zaodoych na Wydziale Nauk o Żyności SGGW Warszaie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n Wersja 2.0 Oboiązuje od: 24.09.2013 r. RAMOWY PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH zakładach przetórczych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do fizyki budowli

Wstęp do fizyki budowli Wstęp do fzyk budowl Xella Polska sp. z o.o. 0.06.200 Plan prezentacj Izolacyjność termczna Przenkane pary wodnej Podcągane kaplarne Wentylacja budynków Xella Polska sp. z o.o. 0.06.200 2 Współczynnk przewodzena

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielokryterialne

Programowanie wielokryterialne Prgramwane welkryteralne. Pdstawwe defncje znaczena. Matematyczny mdel sytuacj decyzyjnej Załóżmy, że decydent dknując wybru decyzj dpuszczalnej x = [ x,..., xn ] D keruje sę szeregem kryterów f,..., f.

Bardziej szczegółowo

Łódzkie ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI. Łódś, c/nic 14 kwietnia 20]Ir.

Łódzkie ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI. Łódś, c/nic 14 kwietnia 20]Ir. ku y.4 storzene 2013. Łódź ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI Łódzke Projekt spółfnansoany przez Unę Europejską z Europejskego Funduszu Rozoju Regonalnego Łódś, c/nc 14 ketna 20]Ir. OGLOSZENIE O ZAMÓWENIU

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

1. Definicje podstawowe. Rys Profile prędkości w rurze. A przepływ laminarny, B - przepływ burzliwy. Liczba Reynoldsa

1. Definicje podstawowe. Rys Profile prędkości w rurze. A przepływ laminarny, B - przepływ burzliwy. Liczba Reynoldsa . Defncje odstaoe Rys... Profle rędkośc rurze. rzeły lamnarny, B - rzeły burzly. Lczba Reynoldsa D Re [m /s] - sółczynnk lekośc knematycznej Re 3 - rzeły lamnarny Re - rzeły burzly Średna rędkość masoa

Bardziej szczegółowo

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadane dośwadczalne ZADANIE D Nazwa zadana: Maszyna analogowa. Dane są:. doda półprzewodnkowa (krzemowa) 2. opornk dekadowy (- 5 Ω ), 3. woltomerz cyfrowy, 4. źródło napęca

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

Algorytm FA. Zastosowanie w zadanich optymalizacji z ograniczeniami dla ciągłych dziedzin poszukiwań

Algorytm FA. Zastosowanie w zadanich optymalizacji z ograniczeniami dla ciągłych dziedzin poszukiwań Algorytm FA Metaheurystyczna metoda poszukwań (Xn-She Yang, 2008), nsprowana przez: zachowana społeczne zjawsko bolumnescencj robaczków śwetojańskch (śwetlków) Zastosowane w zadanch optymalzacj z ogranczenam

Bardziej szczegółowo

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. - Prąd powstający w wyniku indukcji elektro-magnetycznej.

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. - Prąd powstający w wyniku indukcji elektro-magnetycznej. INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA Indukcja - elektromagnetyczna Powstawane prądu elektrycznego w zamknętym, przewodzącym obwodze na skutek zmany strumena ndukcj magnetycznej przez powerzchnę ogranczoną tym obwodem.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYCINKA RURY ZE STALI G355 Z GAZOCIĄGU PO 15 LETNIEJ EKSPLOATACJI Część II.: Badania metodami niszczącymi

BADANIA WYCINKA RURY ZE STALI G355 Z GAZOCIĄGU PO 15 LETNIEJ EKSPLOATACJI Część II.: Badania metodami niszczącymi PL467 BADANIA WYCINKA RURY ZE STALI G355 Z GAZOCIĄGU PO 15 LETNIEJ EKSPLOATACJI Część II.: Badana metodam nszczącym Wtold Szteke, Waldemar Błous, Jan Wasak, Ewa Hajewska, Martyna Przyborska, Tadeusz Wagner

Bardziej szczegółowo

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną)

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną) 1 Enega potencjalna jest enegą zgomadzoną w układze. Enega potencjalna może być zmenona w nną omę eneg (na pzykład enegę knetyczną) może być wykozystana do wykonana pacy. Sumę eneg potencjalnej knetycznej

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Inżynera Rolncza 8(96)/2007 OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Jolanta Królczyk, Marek Tukendorf Katedra Technk Rolnczej Leśnej,

Bardziej szczegółowo

Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania

Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania Łukasz Kacprzak, Jarosław Rudy, Domnk Żelazny Instytut Informatyk, Automatyk Robotyk, Poltechnka Wrocławska Welokryteralny Trójwymarowy Problem Pakowana 1. Wstęp Problemy pakowana należą do klasy NP-trudnych

Bardziej szczegółowo

I Wbudowana wytwornica pary

I Wbudowana wytwornica pary Peczęć Wykonawcy SWZ -- - -------- - - - ---------------~ ł- -.--- strona / ogólnej lczby "tron.specyfkacja technczna wyposażena technologcznego centralnej ste zatorn" L.p. 1 Nazwa wyposażena. Ops wymaganych

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH MASZYN GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU DIAGNOPRZEM

NOWOCZESNE METODY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH MASZYN GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU DIAGNOPRZEM Zeszyty Problemoe Maszyny Elektryczne Nr 2/2013 (99) 139 Zygmunt Szymańsk Poltechnka Śląska, Glce NOWOCZESNE METODY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH MASZYN GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU DIAGNOPRZEM MODERN

Bardziej szczegółowo

Warunek równowagi bryły sztywnej: Znikanie sumy sił przyłożonych i sumy momentów sił przyłożonych.

Warunek równowagi bryły sztywnej: Znikanie sumy sił przyłożonych i sumy momentów sił przyłożonych. Warunek równowag bryły sztywnej: Znkane suy sł przyłożonych suy oentów sł przyłożonych. r Precesja koła rowerowego L J Oznaczena na poprzench wykłaach L L L L g L t M M F L t F Częstość precesj: Ω ϕ t

Bardziej szczegółowo

TANIEC KRÓTKI (Short Dance) sezon 2011/2012 WYMAGANIA I WYTYCZNE

TANIEC KRÓTKI (Short Dance) sezon 2011/2012 WYMAGANIA I WYTYCZNE TANIEC KRÓTKI (Short Dance) sezon 2011/2012 WYMAGANIA I WYTYCZNE 1. Wymagana ogranczena a) Informacje ogólne Tanec Krótk przedstawa kompozycję odzwercedlającą charakter wyznaczonego rytmu tanecznego lub

Bardziej szczegółowo

Symulator układu regulacji automatycznej z samonastrajającym regulatorem PID

Symulator układu regulacji automatycznej z samonastrajającym regulatorem PID Symulator układu regulacj automatycznej z samonastrajającym regulatorem PID Założena. Należy napsać program komputerowy symulujący układ regulacj automatycznej, który: - ma pracować w trybe sterowana ręcznego

Bardziej szczegółowo

Badania ruchu w Trójmieście w ramach projektu Kolei Metropolitalnej. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 13.03.2012r.

Badania ruchu w Trójmieście w ramach projektu Kolei Metropolitalnej. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 13.03.2012r. Badania ruchu Trójmieście ramach projektu Kolei Metropolitalnej mgr inż. Szymon Klemba Warszaa, 13.03.2012r. SPIS TREŚCI 1 Tło i cel badań 2 Podstaoe pojęcia modeloania 3 Proces budoy modelu 3A Model układu

Bardziej szczegółowo

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją Olgopol dynamczny Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencj loścowej jako gra jednokrotna z pełną doskonalej nformacją (1934) Dwa okresy: t=0, 1 tzn. frma 2 podejmując decyzję zna decyzję frmy 1 Q=q 1 +q

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH Prace Naukowe Instytutu Górnctwa Nr 136 Poltechnk Wrocławskej Nr 136 Studa Materały Nr 43 2013 Jerzy MALEWSKI* Marta BASZCZYŃSKA** przesewane, jakość produktów, optymalzacja OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BYŁY SZTYWNEJ 1. Welkośc w uchu obotowym. Moment pędu moment sły 3. Zasada zachowana momentu pędu 4. uch obotowy były sztywnej względem ustalonej os -II

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Grupa: Elektrotechnika, wersja z dn Studia stacjonarne, II stopień, sem.1 Laboratorium Techniki Świetlnej

Grupa: Elektrotechnika, wersja z dn Studia stacjonarne, II stopień, sem.1 Laboratorium Techniki Świetlnej ul.potrowo 3a http://lumen.ee.put.poznan.pl Grupa: Elektrotechnka, wersja z dn. 29.03.2016 Studa stacjonarne, stopeń, sem.1 Laboratorum Technk Śwetlnej Ćwczene nr 6 Temat: Badane parametrów fotometrycznych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych NAFTA-GAZ styczeń 2011 ROK LXVII Anna Rembesa-Śmszek Instytut Nafty Gazu, Kraków Andrzej Wyczesany Poltechnka Krakowska, Kraków Zastosowane symulatora ChemCad do modelowana złożonych układów reakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE Załącznk nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Mejscowość Data Przedmot zamówena : Inkubator zamknęty Producent: Nazwa typ : 1 2 3 4 5 Ops parametru Inkubator przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ochrony danych

Laboratorium ochrony danych Laboratorum ochrony danych Ćwczene nr Temat ćwczena: Cała skończone rozszerzone Cel dydaktyczny: Opanowane programowej metody konstruowana cał skończonych rozszerzonych GF(pm), poznane ch własnośc oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00 Instrukcja obsług Radowy slnk nastawczy 1187 00 Sps treśc Informacje o nnejszej nstrukcj... 2 Wdok urządzena... 3 Montaż... 3 Demontaż... 3 Zaslane... 4 Wkładane bater... 4 Postępowane w raze zanku napęca

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w aspekcie naliczania odszkodowań

Wycena nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w aspekcie naliczania odszkodowań Budownctwo Archtektura 3 (2008) 5-14 Wycena neruchomośc przeznaczonych pod drog publczne w aspekce nalczana odszkodowań Katedra Geodezj, Wydzał Inżyner Budowlanej Santarnej, Poltechnka Lubelska, ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

Statystyka Opisowa 2014 część 2. Katarzyna Lubnauer

Statystyka Opisowa 2014 część 2. Katarzyna Lubnauer Statystyka Opsowa 2014 część 2 Katarzyna Lubnauer Lteratura: 1. Statystyka w Zarządzanu Admr D. Aczel 2. Statystyka Opsowa od Podstaw Ewa Waslewska 3. Statystyka, Lucjan Kowalsk. 4. Statystyka opsowa,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Robotyki w Przemyśle

Zastosowanie Robotyki w Przemyśle Zastosowane Robotyk w Przemyśle Dr nż. Tomasz Buratowsk Wyzał nżyner Mechancznej Robotyk Katera Robotyk Mechatronk WPROWADZENIE Robotyka jest zezną nauk, która łączy różne traycyjne gałęze nauk techncznych.

Bardziej szczegółowo

Listwy zębate / Koła modułowe / Koła stożkowe

Listwy zębate / Koła modułowe / Koła stożkowe Strona Listwy zębate.2 Koła modułowe z piastą.4 Koła modułowe bez piasty. Koła stożkowe. z uzębieniem prostym Koła stożkowe. z uzębieniem łukowym Koła modułowe.34 i listwy zębate specjalne czesci.maszyn@haberkorn.pl

Bardziej szczegółowo