Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby. Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Śląska Fabryka Okien KNS S.C. Norbert Cyran, Krzysztof Mędrala ul. Młodzieżowa 67B Wodzisław Śląski NIP Wodzisław Śląski dnia Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie nowej technologii produkcji profili okiennych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie Firma Śląska Fabryka Okien KNS S.C. Norbert Cyran, Krzysztof Mędrala, ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup następujących elementów projektu: 1 ZAKUP I INSTALACJA AUTOMATYCZNEJ STACJI DO OKUWANIA SKRZYDEŁ 2 ZAKUP I INSTALACJA LINII ZGRZEWAJĄCO-CZYSZCZĄCEJ 1 (szt.) 1 (szt.) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów. 1. AUTOMATYCZNA STACJI DO OKUWANIA SKRZYDEŁ Specyfikacja/parametry techniczne: Urządzenie powinno składać się z: stołu roboczego o szerokości ok mm, ze zderzakami uchylnymi jako opory przytrzymujące, wysokość stołu 950 mm, stół powinien posiadać zintegrowane przegródki do odkładania na elementy okuciowe, w tym regał na okucia z 40 przegrodami, gilotynę do okuć ze sterowanym numerycznie zderzakiem odległości do przycinania okuć, stół z magazynem do zakładania okuć na skrzydła, zespół wiercący pod zawias dolny skrzydła z automatycznym przebiegiem procesu wiercenia, w tym 2-wrzeciownowo głowice wiercące, laserowy skaner kodów kreskowych, ogrodzenie ochronne dla maszyny podstawowej, w tym 2 drzwi w celu dostępu, automat wkręcający 4-osiowy; osie wkręcające: mm, FFB mm, szerokość profilu mm różne długości wkrętów z dodatkowymi podajnikami, podajnik wkrętów dla drugiego rodzaju wkrętów (zawiera 2 urządzenia do wkręcania zawiasów dolnych skrzydła) zderzak do słupków ruchomych, zderzak Y, wykorzystywany gdy po stronie zawiasu skrzydła przy przyldze znajdują się montowane elementy okuciowe,

2 automatyczne urządzenie do zamykania rozwórki przy elemencie okuciowym, stół uchylny o wymiarach 2500 mm na 1600 mm, wraz z taśmą transportową do doprowadzania i odtransportowania taśma przekazująca (o 5 stopniowej powierzchni przylegania) wysokość 2000 mm, szerokość 1600 mm, serwonapęd jezdny, pionowy podajnik rolkowy początkowy (o powierzchni przylegania od 5 do 10 stopni) szerokość rolek 260 mm; podział 100 mm; długość 2000 mm - powierzchnia przylegania z czterema rolkami i dwoma listwami ślizgowymi radiowy manualny skaner kodów kreskowych, do wgrywania identyfikacji profili poprzez kod kreskowy Sterowanie tą maszyną powinno odbywać się za pomocą oprogramowania (niezależny system sterowania) opartego na systemie Windows i powinno być intuicyjne. Komputer obsługującego maszynę powinien zawierać kartę sieciową, czytnik kodów kreskowych lub/i seryjne połączenie On-line, a także klawiaturę zewnętrzną. Urządzenie powinno pracować za pomocą skanera kodów kreskowych. Kryterium wydajności: zakładana wydajność na l godzinę = 45 skrzydeł okiennych. Zakres prac urządzenia: długość 4300 mm, szerokość 4300 mm i wysokość 2600 mm. 2. ZAKUP I INSTALACJA LINII ZGRZEWAJĄCO-CZYSZCZĄCEJ 1 SZTUKA Specyfikacja/parametry techniczne: Linia zgrzewająco-czyszczącą składa się z: czterogłowicowej zgrzewarki do profili PCV, oczyszczarki do naroży, czterogłowicowa zgrzewarka do profili PCV powinna posiadać możliwość regulowania wypływki (spoiny w narożach) między 2,0-0,2 mm. maksymalne wymiary zgrzewanych elementów 2700x2300 mm, minimalne: 390x300 mm. zgrzewarka powinna posiadać system równoległego zgrzewania profili - PLL - dający możliwość wzmocnienia zgrzewanych naroży o 30% w stosunku do tradycyjnych zgrzewarek, zgrzewarka powinna pozwalać na odchylenia w długości profili od -3mm/+5mm, zgrzewarka powinna być obsługiwana przez przemysłowy PC z wykorzystaniem oprogramowania CNC lustra grzewcze o wysokich parametrach wytrzymałościowych - składają się z jednolitego materiału z zatopioną w aluminium grzałką (elektroniczne regulatory temperatury), urządzenie do transportu profili, stabilne łoże maszyny, stabilne solidne prowadnice umożliwiające prowadzenie w osiach X i Y (elektronicznie pozycjonowane), automatyczny system sterowania umożliwiający podłączenie do sieci, program do zarządzania komunikacją i kontroli, możliwość dowolnego ustawiania wszystkich najważniejszych parametrów zgrzewania: temperatury zgrzewania, czasu nagrzewania, siły mocowania, czasu łączenia, napęd za pomocą serwosilników, elektroniczne regulatory temperatury, czytnik kodów kreskowych,

3 Oczyszczarka do noży: Urządzenie powinno dysponować najmniej 15 pneumatycznymi agregatami, w których można zainstalować minimum 51 różnych narzędzi, W celu precyzyjnego skrawania wszystkie narzędzia powinny posiadać własny niezależny system dopasowania się do geometrii profili, Urządzenie może/powinno pracować nad elementami w 4-osiach, o następujących cechach: wysokość mm, szerokość mm. minimalny wymiar wewnętrzny czyszczonych profili: 210 mm x 210 mm. zderzak wewnętrzny do ram 2 szt. noża pływającego" ścinająco-żłobiącego - do czyszczenia wypływek zewnętrznych na 2,0 mm 2 szt. noża pływającego" ścinająco-żłobiącego - do czyszczenia wypływek zewnętrznych na 0,2 mm 2 szt. noża pływającego" wręgującego do skosów 15 stopni - do czyszczenia skosów przyszybowych i wrębów listew przyszybowych l szt. frezu tarczowego z tarczą piły 5 mm napędzany za pomocą serwosilnika i hamowany pneumatycznie 2 szt. frezu pod uszczelkę do profili zarówno z koekstrudowaną uszczelką (frez grzybkowy o średnicy 12 mm) lub opcja do profili bez uszczelek (frez palcowy o średnicy 8 mm) Oprogramowanie do linii zgrzewjąco-czyszczącej: Linię zgrzewająco-czyszczącą obsługiwać powinien komputer przemysłowy PC, posiadający kartę sieciową do połączeń on-line z najnowszym oprogramowaniem CNC na bazie WINDOWS, z kolorowym monitorem i intuicyjną wizualizacją. Komputer powinien posiadać przyłącza do klawiatury zewnętrznej, pamięci zewnętrznej oraz czytnika kodów kreskowych. Oprogramowanie powinno umożliwiać pracę na wszystkich dostępnych na rynku profilach niezależnie od ich geometrii. Interfejs powinien posiadać zaprogramowane listy profili, ze specyfikacją pracy poszczególnych narzędzi, z możliwością łatwego i przejrzystego wykonywania korekt z graficzną wizualizacją. Korekty mogą być wykonywane globalnie (na całej trajektorii osi X lub Y) lub szczegółowo na poszczególnych odcinkach pracy. Oprogramowanie powinno umożliwiać samodzielne tworzenie programów obróbczych i zarządzanie nimi. Wszystkie prace protokołowane powinny być na dysku twardym (minimum 8 GB) (wszystkie czynności i operacje wykonywane przez maszynę i operatora w danym okresie czasu). Obsługujący powinien posiadać możliwość tworzenia kodów dostępu do poszczególnych poziomów obsługi (zabezpieczenie know-how firmy, jak i ograniczenie możliwości przypadkowego przeprogramowania). Dzięki podłączeniu do internetu system powinien pozwalać na natychmiastowe zdiagnozowanie usterek i awarii poprzez serwis producenta, który zapewnia natychmiastową pomoc, zachowanie bezpieczeństwa, możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa programu sterującego. Dostarczone maszyny powinne być zgodne z normami europejskimi i posiadać oznaczenia CE.

4 Planowany termin realizacji: I kwartał 2014 Kryteria wyboru Znaczenie Cena netto 70% Gwarancja 15% Dostępność serwisu 15% Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach: a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły: C min A n = x 100 x 70% C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. b) Punkty w ramach kryterium nr 2. Gwarancja będą przyznawane wg następujących przedziałów: Gwarancja: 12 miesięcy i mniej 5 pkt. Gwarancja: powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie 10 pkt. Gwarancja: powyżej 24 miesięcy 15 pkt. c) Punkty w ramach kryterium nr 3. Dostępność serwisu będą przyznawane wg następujących przedziałów: Reakcja serwisu: w ciągu 12 godzin 15 pkt. Reakcja serwisu: powyżej 12 godzin do 24 godzin włącznie 10 pkt. Reakcja serwisu: powyżej 24 godzin 5 pkt. Miejsce składania ofert: 1. Osobiście w siedzibie firmy pod adresem ul. Młodzieżowa 67B, Wodzisław Śląski, 2. Pocztą, listem poleconym na adres firmy Śląska Fabryka Okien KNS S.C. Norbert Cyran, Krzysztof Mędrala, ul. Młodzieżowa 67B, Wodzisław Śląski, 3. Lub na adres mailowy Termin dostarczania ofert upływa w dniu:

5 Złożona oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, data wystawienia oferty, kosztorys ofertowy w PLN (netto i brutto), dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty zgodnie z kryteriami wyboru przewidywany czas realizacji, mieszczący się w planowanym terminie wskazanym w zapytaniu termin ważności oferty (minimum 60 dni), ---- Potwierdzenie przyjęcia zapytania ofertowego 1. Osobiście w siedzibie firmy pod adresem ul. Młodzieżowa 67B Wodzisław Śląski, - potwierdzenie przyjęcia oferty pisemne 2. Pocztą, listem poleconym na adres firmy Śląska Fabryka Okien KNS S.C. Krzysztof Mędrala, ul. Młodzieżowa 67B, Wodzisław Śląski,- potwierdzenie przyjęcia oferty pisemne listem poleconym 3. Lub na adres mailowy - potwierdzenie przyjęcia oferty wystane na adres mailowy lub faks.... Podpis i pieczęć firmy Zastrzeżenia Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Śląska Fabryka Okien KNS S.C. Norbert Cyran, Krzysztof Mędrala do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Śląska Fabryka Okien KNS S.C. Norbert Cyran, Krzysztof Mędrala do akceptacji oferty, w całości lub części do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Śląska Fabryka Okien KNS S.C. Norbert Cyran, Krzysztof Mędrala nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Śląska Fabryka Okien KNS S.C. Norbert Cyran, Krzysztof Mędrala zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

1. Zakup piły do listew przybyszowych Zakup nowoczesnej maszyny do cięcia dwóch listew jednocześnie. Sprzęt powinien posiadać następujące

1. Zakup piły do listew przybyszowych Zakup nowoczesnej maszyny do cięcia dwóch listew jednocześnie. Sprzęt powinien posiadać następujące Łuków, dnia 22.10.2014r ŁUKPLAST DYLAK, RYCHLIK, Spółka Jawna, ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków NIP 8251866830 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Poprawa konkurencyjności spółki ŁUKPLAST

Bardziej szczegółowo

1. Automatyczne centrum obróbki profili okiennych linia skrzydeł, 1 szt.

1. Automatyczne centrum obróbki profili okiennych linia skrzydeł, 1 szt. Beata Szymkowiak Ul. Podmiejska 21a 66-400 Gorzów Wlkp NIP 5991463642 Gorzów Wlkp, dnia 19.11.2013. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie nowej technologii produkcji z wielokomorowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość FLODO Łukasz Nowakowski Bytkowo, Agrestowa 16 62-090 Rokietnica NIP: 7661394560 Rokietnica, dnia 01.04.2015. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. FLODO - innowacyjna e-usługa pozwalająca

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość FLODO Łukasz Nowakowski Bytkowo, Agrestowa 16 62-090 Rokietnica NIP: 7661394560 Rokietnica, dnia 01.04.2015. Zapytanie ofertowe nr 2 W związku z realizacją projektu pn. FLODO - innowacyjna e-usługa pozwalająca

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DOTACJE NA INNOWACJE Luzino, 15.07.2015 r. Pragniemy poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy do zrealizowania w ramach projektu ZAKUPU LINII TECHNOLOGICZNEJ w ramach zaplanowanych zadań nr:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe.

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe. Mrągowo, 18.07.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 24.11.2014 Zamawiający: ECDF Sp. z o.o. ul. Promienista 83 60 141 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

Mrągowo, 07.08.2014 roku

Mrągowo, 07.08.2014 roku Mrągowo, 07.08.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.3 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania form wtryskowych do opakowań z efektem 3D w przedsiębiorstwie DOMIK sp. z o. o. w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek

SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek Zamawiający: Dotacje na Innowacje Turek, dnia 23-07-2013 SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek KRS: 0000047078 NIP: 6681693006 REGON: 311067325 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 11 czerwca 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Studio Kubiak i Wspólnicy sp.j. Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 779-10-17-146 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją projektu:

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 FARLEK Sp. z o.o. Ul. Do Prochowni 12B 33-100 Tarnów KRS 0000401995 NIP 8733248740 REGON 122444930 Warszawa, dnia 10.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu: Kielce, dnia 02022015 roku Nettelekom GK Sp z oo ul Poleska 44 lok 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 5

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 5 Poznań, dnia 09.02.2015r. BioVentures Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Promienista 83 60 141 Poznań Zapytanie ofertowe nr UOD-01/2015 dotyczące naboru na stanowisko Specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: 2. Nazwa Beneficjenta oraz Partnerów projekt 3. Wspólny słownik zamówień (CPV) 4. Przedmiot zamówienia: 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Wykrawarka laserowa typu FIBER. Korzybie dnia 30.10.2014 r.

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Wykrawarka laserowa typu FIBER. Korzybie dnia 30.10.2014 r. Dotyczy realizacji projektu nr POIG.04.03.00-00-63/-00 pt. Wdrożenie własnej technologii wykonania szaf blaszanych, zwłaszcza dekoracyjnych szaf hydrantowych współfinansowanego ze środków publicznych z

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ... (pieczątka Wykonawcy) S t r o n a 1 Załącznik nr 1... (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: DOSTAWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013 Łódź, dnia 20.05.2013 r. Dane Zamawiającego: Nazwa: P.H.U. MAGO Małgorzata Gostyńska Adres: 93-613 Łódź, ul. Kolumny 220 A Numer NIP: 729 011 26 49 REGON: 470774594 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013 W

Bardziej szczegółowo