oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,"

Transkrypt

1 PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, SKIEROWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: Nazwa Lp programu/proje ktu 1 Regionalny Ośrodek EFS Katowice Typ usługi (co?, dla kogo?, na co?, ile?) Adres/tel./fax Osoba do kontaktu Pomoc Regionalnych Ośrodków EFS jest bezpłatna! Klientem Regionalnego Ośrodka EFS może być przedstawiciel każdej instytucji będącej projektodawcą EFS, mającej siedzibę lub oddział w regionie, na którym działa Regionalny Ośrodek EFS lub przedstawiciel instytucji mającej siedzibę w innym regionie, która planuje realizację projektu w danym regionie. Priorytetową grupę klientów Regionalnych Ośrodków EFS stanowią: 1. organizacje pozarządowe, 2. szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organy GARR S.A. Ul. Powstańców Katowice tel Beata Master Dorota Miśkiewicz tel Animator i doradca Ireneusz Tomeczek Tel Czy usługa jest odpłatna? (ew. cena usługi jeśli odpłatna)

2 prowadzące, 3. wszystkie podmioty będące projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców. Regionalne Ośrodki EFS świadczą dla swoich klientów następujące usługi: 1. Zachęcanie potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS. Zidentyfikowanie potrzeb klienta Regionalnego Ośrodka EFS oraz udzielenie podstawowej informacji nt. funduszu. 2. Usługa informacyjna nt. możliwości udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS. 3. Konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS. 4. Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS oraz przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. 5. Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS. 6. Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw. Wszyscy projektodawcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia EFS, dzięki ośrodkom mogą: uczestniczyć w szkoleniach z zakresu przygotowania projektów EFS, prowadzonych przez akredytowanych

3 trenerów (m.in. z zarządzania projektem, jego monitoringu i kontroli finansowej), uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (np. problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwa zawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości), skorzystać z pomocy doradców świadczących doradztwo bezpośrednie dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek w ramach Programu Kapitał Ludzki, albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów, skorzystać z pomocy lokalnych animatorów, którzy wspierają lokalne inicjatywy współpracy, służą pomocą i inspiracją przy przekształcaniu pomysłów w dobre projekty oraz pomagają w diagnozowaniu lokalnych potrzeb i tworzeniu planów działania, dokonać wstępnej oceny wniosków, uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących Europejski Fundusz Społeczny. Z usług Regionalnych Ośrodków EFS mogą korzystać: instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje

4 szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, czyli związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia) Organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS szkoły (w tym szkoły wyższe) jednostki naukowe jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS (Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka) ośrodki doradztwa rolniczego osoby indywidualne, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych z EFS, wyłącznie w zakresie uzyskania informacji na temat projektów realizowanych w danym regionie. 2 Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network oferuje przedsiębiorcom usługi w zakresie: informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, Enterprise Europe Network Górnośląska Agencja Rozwoju Anna Muzyczuk Tel.:

5 w tym współpracy międzynarodowej stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy możliwości udziału MSP w 7. Programie Ramowym na rzecz badań Przedsiębiorcom zainteresowanym naszymi usługami mamy do zaoferowania: - informacje z zakresu: działalności na rynkach zagranicznych, współpracy z zagranicznymi firmami, - bezpłatne uczestnictwo w seminariach oraz warsztatach tematycznych - pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na targi i misje, zarówno krajowe jak i zagraniczne Regionalnego S.A. ul. Powstańców Katowice Tel.: ; ; Fax: l prise.garr.pl pl Aleksandara Hładki Tel.: Regionalne Centrum Obsługi Inwestora Głównym celem RCOI jest działanie na rzecz promocji województwa śląskiego poprzez wsparcie inwestorów zainteresowanych ulokowaniem na obszarze województwa swoich inwestycji bądź podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć gospodarczych skutkujących rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz transferem do województwa nowych standardów organizacyjnych i technologicznych. Dzięki współpracy z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz regionalnymi IOB, znajomości realiów gospodarczych oraz doświadczeniu naszym klientom możemy zaoferować: szczegółowe informacje o dostępnych terenach i obiektach pod inwestycje, promocję banerową na stronie głównej portalu RCOI, zamieszczenie ofert inwestycyjnych w bazie danych RCOI, porady w zakresie administracyjno prawnych aspektów inwestowania na Śląsku. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców Katowice Lucyna Sikora Tel.: E- mail: pl Aleksandara Hładki Tel.:

6 4 Przedsiębiorczo ść akademicka na START 5 Kreator Innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczo ści akademickiej 6 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczo ści 7 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębi orstw szkolenia, doradztwo, konferencji, wyjazdy studyjne dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych szkolenia, doradztwo, prowadzenie księgowości, dyżury prawnika i rzecznika patentowego prowadzenie firmy wykorzystując osobowość prawną Fundacji AIP konsultacje dla mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcą założyć lub już prowadzą działalność gospodarczą na terenach wiejskich (oferta obowiązuje w przypadku realizacji działania) Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 14 tel. (32) pl Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 14 tel. (32) Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 14 tel. (32) Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Częstochowa, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 70/126 (doradcy z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego są w Wojciech Kiljańczyk Szymon Janecki edu.pl Wojciech Kiljańczyk poszczególni doradcy, w zależności od gminy doradztwo bezpłatnie, prowadzenie firmy 250 zł

7 8 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 9 Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii konsultacje dla mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcą zrezygnować z prowadzenia gospodarstwa rolnego na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej wiejskich (oferta obowiązuje w przypadku realizacji działania) Wsparcie na utworzenie firmy technologicznej typu startup; dla osoby fizycznej Kwota inwestycji: do EUR Preinkubacja pomysłu, w tym: Badania patentowe, badania technologiczne, przygotowanie biznesplanu, wycena aportu, wycena wartości przyszłej spółki. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco do listopada stanie obsłużyć klienta z każdej gminy woj. śląskiego); tel. (34) ; fax. (34) Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Częstochowa, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 70/126 (doradcy z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego są w stanie obsłużyć klienta z każdej gminy woj. śląskiego); tel. (34) ; fax. (34) Park Naukowo- Technologiczny Euro-Centrum Ul. Ligocka 103 Tel: Fax: Mail: poszczególni doradcy, w zależności od gminy Bartłomiej Świderek

8 10 Regionalny Ośrodek EFS w Bielsku-Białej Pomoc Regionalnych Ośrodków EFS jest bezpłatna! Klientem Regionalnego Ośrodka EFS może być przedstawiciel każdej instytucji będącej projektodawcą EFS, mającej siedzibę lub oddział w regionie, na którym działa Regionalny Ośrodek EFS lub przedstawiciel instytucji mającej siedzibę w innym regionie, która planuje realizację projektu w danym regionie. Priorytetową grupę klientów Regionalnych Ośrodków EFS stanowią: 1. organizacje pozarządowe, 2. szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organy prowadzące, centrum.com.pl Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Bielsko- Biała, ul. Cieszyńska 367 tel ; fax Jadwiga Gąsior Katarzyna Cieloch tel.:(33) fax.:(33) Animator Izabela Baszczyńska Tel animator_bielskobiala(at)roefs.pl 3. wszystkie podmioty będące projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców. Regionalne Ośrodki EFS świadczą dla swoich klientów następujące usługi: 1. Zachęcanie potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS. Zidentyfikowanie potrzeb klienta Regionalnego Ośrodka EFS oraz udzielenie podstawowej informacji nt. funduszu. 2. Usługa informacyjna nt. możliwości udziału w projekcie

9 współfinansowanym ze środków EFS. 3. Konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS. 4. Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS oraz przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. 5. Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS. 6. Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw. Wszyscy projektodawcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia EFS, dzięki ośrodkom mogą: uczestniczyć w szkoleniach z zakresu przygotowania projektów EFS, prowadzonych przez akredytowanych trenerów (m.in. z zarządzania projektem, jego monitoringu i kontroli finansowej), uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (np. problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwa zawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości), skorzystać z pomocy doradców świadczących doradztwo bezpośrednie dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek w ramach Programu Kapitał Ludzki, albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie

10 wdrażania projektów, skorzystać z pomocy lokalnych animatorów, którzy wspierają lokalne inicjatywy współpracy, służą pomocą i inspiracją przy przekształcaniu pomysłów w dobre projekty oraz pomagają w diagnozowaniu lokalnych potrzeb i tworzeniu planów działania, dokonać wstępnej oceny wniosków, uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących Europejski Fundusz Społeczny. Z usług Regionalnych Ośrodków EFS mogą korzystać: instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, czyli związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia) Organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS szkoły (w tym szkoły wyższe) jednostki naukowe jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez

11 EFS (Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka) ośrodki doradztwa rolniczego osoby indywidualne, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych z EFS, wyłącznie w zakresie uzyskania informacji na temat projektów realizowanych w danym regionie. 11 Regionalny Ośrodek EFS w Częstochowie Pomoc Regionalnych Ośrodków EFS jest bezpłatna! Klientem Regionalnego Ośrodka EFS może być przedstawiciel każdej instytucji będącej projektodawcą EFS, mającej siedzibę lub oddział w regionie, na którym działa Regionalny Ośrodek EFS lub przedstawiciel instytucji mającej siedzibę w innym regionie, która planuje realizację projektu w danym regionie. Priorytetową grupę klientów Regionalnych Ośrodków EFS stanowią: 1. organizacje pozarządowe, Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego obszar Częstochowa ul. Najświętszej Maryi Panny 24, lok Częstochowa Katarzyna Ścigała tel fax katarzyna.scigala(at )roefs.pl animator Józef Wojtas Telefon: E- mail: animator_czes tochowa(at)roefs.p l 2. szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organy prowadzące, ochowa.roefs.pl/ 3. wszystkie podmioty będące projektodawcami do EFS z

12 gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców. Regionalne Ośrodki EFS świadczą dla swoich klientów następujące usługi: 1. Zachęcanie potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS. Zidentyfikowanie potrzeb klienta Regionalnego Ośrodka EFS oraz udzielenie podstawowej informacji nt. funduszu. 2. Usługa informacyjna nt. możliwości udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS. 3. Konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS. 4. Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS oraz przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. 5. Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS. 6. Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw. Wszyscy projektodawcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia EFS, dzięki ośrodkom mogą: uczestniczyć w szkoleniach z zakresu przygotowania projektów EFS, prowadzonych przez akredytowanych trenerów (m.in. z zarządzania projektem, jego monitoringu i kontroli finansowej),

13 uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (np. problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwa zawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości), skorzystać z pomocy doradców świadczących doradztwo bezpośrednie dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek w ramach Programu Kapitał Ludzki, albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów, skorzystać z pomocy lokalnych animatorów, którzy wspierają lokalne inicjatywy współpracy, służą pomocą i inspiracją przy przekształcaniu pomysłów w dobre projekty oraz pomagają w diagnozowaniu lokalnych potrzeb i tworzeniu planów działania, dokonać wstępnej oceny wniosków, uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących Europejski Fundusz Społeczny. Z usług Regionalnych Ośrodków EFS mogą korzystać: instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, czyli związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami

14 zatrudnienia) Organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS szkoły (w tym szkoły wyższe) jednostki naukowe jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS (Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka) ośrodki doradztwa rolniczego osoby indywidualne, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych z EFS, wyłącznie w zakresie uzyskania informacji na temat projektów realizowanych w danym regionie. 12 Regionalny Ośrodek EFS w Rybniku Pomoc Regionalnych Ośrodków EFS jest bezpłatna! Klientem Regionalnego Ośrodka EFS może być przedstawiciel każdej instytucji będącej projektodawcą EFS, mającej siedzibę lub oddział w regionie, na którym działa Regionalny Ośrodek EFS lub przedstawiciel instytucji mającej siedzibę w innym regionie, która planuje realizację Regionalny Ośrodek EFS w Rybniku Adres: ul. Jankowicka 23/25 Telefon: Sonia Dors Barbara Piechoczek tel. (32) barbara.piechoczek (at)roefs.pl sonia.dors(at)roefs. pl

15 projektu w danym regionie. Priorytetową grupę klientów Regionalnych Ośrodków EFS stanowią: 1. organizacje pozarządowe, 2. szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organy prowadzące, 3. wszystkie podmioty będące projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców. Regionalne Ośrodki EFS świadczą dla swoich klientów następujące usługi: 1. Zachęcanie potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS. Zidentyfikowanie potrzeb klienta Regionalnego Ośrodka EFS oraz udzielenie podstawowej informacji nt. funduszu. 2. Usługa informacyjna nt. możliwości udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS. 3. Konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS. 4. Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS oraz przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. 5. Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze 37 Fax: E- mail: info_rybnik( at)roefs.pl WWW: pl Animator Agata Gnat Tel.: agata.gnat(at)roefs. pl

16 środków EFS. 6. Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw. Wszyscy projektodawcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia EFS, dzięki ośrodkom mogą: uczestniczyć w szkoleniach z zakresu przygotowania projektów EFS, prowadzonych przez akredytowanych trenerów (m.in. z zarządzania projektem, jego monitoringu i kontroli finansowej), uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (np. problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwa zawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości), skorzystać z pomocy doradców świadczących doradztwo bezpośrednie dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek w ramach Programu Kapitał Ludzki, albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów, skorzystać z pomocy lokalnych animatorów, którzy wspierają lokalne inicjatywy współpracy, służą pomocą i inspiracją przy przekształcaniu pomysłów w dobre projekty oraz pomagają w diagnozowaniu lokalnych potrzeb i tworzeniu planów działania, dokonać wstępnej oceny wniosków,

17 uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących Europejski Fundusz Społeczny. Z usług Regionalnych Ośrodków EFS mogą korzystać: instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, czyli związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia) Organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS szkoły (w tym szkoły wyższe) jednostki naukowe jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS (Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka) ośrodki doradztwa rolniczego osoby indywidualne, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych z EFS, wyłącznie w zakresie uzyskania informacji na temat projektów realizowanych w danym regionie.

18 13 Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci Sukcesu 6.2 POKL 14 Adaptacja do zmiany POKL /12 osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu - doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; - przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości do zł na osobę z przeznaczeniem na cele: inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe, z okresem spłaty do 5 lat Pożyczka oprocentowana jest preferencyjnie według stałej stawki równej 1% w skali roku Projekt wdrożenia programu typu outplacement dla gr. 759 os. zwalnianych przez śląski oddz. spółki Przewozy Regionalne (PR) w 2012 i w 2013r. Cel projektu: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności Fundusz Górnośląski S. A Katowice ul. Sokolska 8 Partner: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A Katowice ul. Powstańców 17 Biuro projektu "Adaptacj a do zmiany" Stowarzyszenie na Wojciech Zbróg esia.pl tel Gabriela Kaprot Agnieszka Łabno Tel Fax bezpłatna bezpłatna

19 15 Usługi w ramach projektu Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska osobistych i społ. niezbędnych do podjęcia nowego zatrudnienia, 400 os. zwalnianych (w tym min.200 K) na terenie woj. śląskiego, tracących pracę w ramach zwolnień grupowych prowadzonych przez sp. Przewozy Regionalne w latach , poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia doradczoszkoleniowego od do Rodzaj wsparcia przewidziany dla uczestników projektu: Identyfikacja potrzeb, zdiagnozowanie deficytów i barier w zakresie kompetencji zawodowych, społ. i osobistych utrudniających efektywne wejście na rynek pracy, opracowanie IPD przez 400 uczest. (200K); Nabycie kwalifikacji zawodowych: teoretycznych i praktycznych umiejętności w obrębie planowania ścieżki kariery (adekwatnych do potrzeb rynku pracy) 370u.(185K); Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy, zapewnienie profesjonalnego wsparcia w procesie poszukiwania pracy; Uczestnicy otrzymają: zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe,ubezp. NWW, wyżywienie, dodatek szkoleniowy 01/10/ /06/2014 przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług doradczych w zakresie ochrony środowiska dofinansowanych w 70% ze środków Unii Europejskiej Usługa w zakresie ochrony środowiska składa się z : etapu I audyt środowiskowy, identyfikacji stopnia spełniania wymogów prawnych; etapu II wsparcia doradcze przy wdrażaniu działań rekomendowanych w etapie I; etapu III szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Czas realizacji usługi: 3-5 miesięcy, realizacja etapami, a Rzecz Rozwoju SYNERGIA ul. PCK 10/5, Katowice tel.: e- mail: acjadozmiany.pl bezpłatna infolinia: Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Biuro Zabrze ul. Handlowa 2 (ZM Bumar Mikulczyce) tel./fax: owarzyszeniesynergia.pl Karolina Jaszczyk tel tel Etap I PLN Etap II PLN Etap III PLN Łączna kwota PLN - podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami

20 16 Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstw a dla mikro- i małych przedsiębiorcó w 17 Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstw a dla mikro- i małych przedsiębiorcó w płatność następuje po zakończeniu każdego z etapów. Projekt zakłada udzielenie wsparcia w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców. Przyjęto założenie, że usługa powinna składać się z dwóch etapów, tj: 1) Etap I Audyt optymalizacyjny, 2) Etap II Doradztwo we wdrożeniu rekomendacji z etapu I. Zakres analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa obejmuje obszary: 1) sprzedaż i marketing; 2) IT/telekomunikacja; 3) finanse; 4) księgowość; 5) podatki; 6) prawo Projekt zakłada udzielenie wsparcia w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców. Przyjęto założenie, że usługa powinna składać się z dwóch etapów, tj: 1) Etap I Audyt optymalizacyjny, 2) Etap II Doradztwo we wdrożeniu rekomendacji z etapu I. Zakres analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa obejmuje obszary: 1) sprzedaż i marketing; 2) IT/telekomunikacja; 3) finanse; 4) księgowość; 5) podatki; 6) prawo Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Biuro Zabrze ul. Handlowa 2 (ZM Bumar Mikulczyce) tel./fax: AT GROUP Spółka Akcyjna ul. Główna 5, Krupski Młyn psa.pl tel.: fax: Karolina Jaszczyk tel tel Katarzyna Budzisz Tel Częściowo płatana Częściowo płatna

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

Agencje rozwoju regionalnego (ARR)

Agencje rozwoju regionalnego (ARR) Agencje rozwoju regionalnego (ARR) W Polsce działa obecnie około 60 agencji rozwoju regionalnego i lokalnego, które wspomagają przedsiębiorców i lokalną społeczność. Impulsem do ich powstania były przemiany

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Łukasz Jawny Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków. CDR Oddział w Krakowie Możliwości wspierania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Pozadotacyjne formy wsparcia. Łęczyca, 10.04.2013 r.

Punkt Konsultacyjny KSU Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Pozadotacyjne formy wsparcia. Łęczyca, 10.04.2013 r. Punkt Konsultacyjny KSU Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Pozadotacyjne formy wsparcia Łęczyca, 10.04.2013 r. Plan spotkania informacja i doradztwo jako istotny element wsparcia dla osób planujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę Jak założyć własną firmę 15 maja 2014 21.05.2015 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Katarzyna Glanc-Tarczewska Ogólny plan spotkania 1. Zakładanie indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami. Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Środa z Funduszami. Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Środa z Funduszami Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Program spotkania Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z perspektywy 2007 2013 Fundusze Europejskie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r.

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Własny biznes? Czas start!

Własny biznes? Czas start! Własny biznes? Czas start! dotacje POKL 6.2 POIG 3.1 POIG 3.3 POIG 8.1 pożyczki Program Pierwszy Biznes POIG 3.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zrób zdjęcie i pojedź do Brukseli! KONKURS PRZEDŁUŻONY!!! we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej Posłanki do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ

10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ 10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ Początkujący przedsiębiorca może liczyć na pomoc zewnętrzną przy próbie organizacji pierwszego biznesu. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości i tworzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo