Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: Bankowa obsługa budŝetu Miasta Leszno i jego jednostek organizacyjnych Tryb: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniŝej euro Zamawiający: Miasto Leszno Adres: Urząd Miasta Leszna ul. Karasia Leszno tel./fax (065)

2 MIASTO LESZNO Reprezentowane przez Prezydenta Miasta Leszna Prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział BudŜetu ul. Karasia Leszno Telefon (0-65) Fax (0-65) NIP Regon Rozdz. 1.Nazwa oraz adres zamawiającego zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. : Bankowa obsługa budŝetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Rozdz.2. Tryb udzielenia zamówienia Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości poniŝej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Rozdz.3. Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa budŝetu Miasta Leszno wraz z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od r. do r. (CPV , ) obejmująca co najmniej: - prowadzenie bez opłat rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych Miasta Leszno oraz jego jednostek organizacyjnych (lista jednostek w Pakiecie Informacyjnym), - likwidacja rachunków podstawowych i pomocniczych bez opłat, - realizację zleceń płatniczych (przelewów) w PLN i walutach obcych bez dodatkowych opłat, - przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki bez opłat i prowizji (w tym przyjmowanie bilonu pochodzącego z obsługi strefy parkowania), - dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN i walutach obcych, - moŝliwość deponowania środków na lokatach terminowych, - udzielanie w kaŝdym roku kredytu obrotowego w rachunku bieŝącym, odnawialnego, w wysokości do PLN, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, bez prowizji i opłat. Bank nie będzie pobierał równieŝ opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieŝącym, - objęcie systemem bankowości elektronicznej Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta, bez opłat jednorazowych (instalacja oprogramowania, szkolenie) oraz bez opłat za abonament (wielodostęp), - prowadzenie 2 punktów kasowych w udostępnionych przez Zamawiającego lokalach bez opłat. Uwaga punkty kasowe będą oznaczone symbolami Banku tylko wewnątrz budynków. 2

3 2.W ramach czynności, o których mowa w pkt. 1, Bank zobowiązany będzie w szczególności do: - udzielania na hasło informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia upowaŝnionym osobom z Urzędu Miasta albo innej jednostki organizacyjnej, bez dodatkowych opłat, - zapewnienia moŝliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez Niego upowaŝnioną informacji o stanie rachunków i operacjach na rachunkach jednostek organizacyjnych Miasta, bez dodatkowych opłat, - codziennego potwierdzania wyciągiem wraz załącznikami stanu salda i dokonywanych operacji finansowych na rachunkach, bez dodatkowych opłat. JeŜeli nie jest moŝliwe dostarczenie załączników (potwierdzeń poszczególnych operacji), to na wyciągu powinien znajdować się szczegółowy opis operacji. - dostarczania codziennie przed godz. 11:00 przez Bank do Urzędu Miasta dokumentów księgowych i korespondencji dotyczących Urzędu Miasta, bez dodatkowych opłat, - dokonywania przelewów wewnątrzbankowych bez opłat, - automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku środków pienięŝnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia ostatnia operacja danego dnia, bez dodatkowych opłat (pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego), - przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z moŝliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez dodatkowych opłat, - wydawania bez dodatkowych opłat blankietów czekowych, w ilości do 40 sztuk miesięcznie do kaŝdego rachunku, - naliczania i kapitalizowania odsetek od środków na rachunkach co miesiąc. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie automatycznie co kwartał, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank; albo jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank. Wykonawca wskaŝe, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBID z określonego dnia miesiąca wskaŝe, o jaki dzień miesiąca chodzi, - uruchomienia kredytu w rachunku bieŝącym nie później niŝ w terminie do 10 dni od momentu zgłoszenia Ŝądania przez Miasto. Miasto zobowiązuje się dostarczyć Bankowi w kaŝdym roku wymagane przez Niego dokumenty niezbędne do udzielenia takiego kredytu. - naliczania odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieŝącym co miesiąc i pobierania w okresach miesięcznych, w piątym dniu kaŝdego następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia. Wysokość oprocentowania wyznaczana będzie co miesiąc jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i marŝy określonej w ofercie Banku; albo jako iloczyn wysokości stawki WIBOR 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank. Wykonawca wskaŝe, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBOR z określonego dnia miesiąca wskaŝe, o jaki dzień miesiąca chodzi. Do naliczania odsetek przyjmuje się, Ŝe rok liczy 365 dni, - zerowania, po rozliczeniu naleŝnych Bankowi prowizji i opłat, rachunku podstawowego i na Ŝądanie pozostałych rachunków jednostek budŝetowych Miasta polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia kaŝdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), na rachunek podstawowy organu jednostki samorządu terytorialnego lub innych wskazany rachunek, bez dodatkowych opłat, - moŝliwość negocjacji kursów walut obcych, - w ramach bankowości elektronicznej bez dodatkowych opłat, co najmniej: a) dostarczanie informacji o stanie środków (o dostępności środków) na rachunkach bezpośrednio po dokonaniu operacji, 3

4 b) dostarczanie wyciągów bankowych, historii rachunku bankowego i elektronicznego potwierdzenia dokonania przelewu w dniu następnym do godz , c) dostęp do historii rachunku, wyciągów bankowych i potwierdzeń realizacji dokonanych poleceń przelewów przez co najmniej 1 rok, a w przypadku rachunków zamkniętych przez co najmniej pół roku od daty zamknięcia rachunku bankowego, - umoŝliwienia realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej, - ponadto oprogramowanie systemu bankowości elektronicznej powinno spełniać następujące wymagania: - dane powinny znajdować się na serwerze Wykonawcy, a dostęp do nich powinien być realizowany przy pomocy przeglądarki internetowej (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 3.x i nowsze, Opera 9x), - rachunki kontrahenckie system powinien umoŝliwić generowanie raportów do pliku, który powinien mieć strukturę zgodną z programem finansowo-księgowym Zamawiającego (moduł Finansowo-Księgowy pakietu Districtus firmy Korelacja), umoŝliwiającą autoryzację procesu wczytywania informacji o wszelkich transakcjach na rachunku Klienta, a takŝe szybką identyfikację płatności oraz dłuŝników. Dla osiągnięcia załoŝonego w zamówieniu celu, Zamawiający oczekiwać będzie od Banku przyjęcia pełnej odpowiedzialności za prowadzenie obsługi budŝetu Miasta i jego jednostek organizacyjnych i powierzone środki, w zakresie wynikającym z podpisanej umowy i przepisów prawa. Zamawiający wymaga zapewnienia jednakowych warunków obsługi (w tym jednakowego systemu elektronicznego) rachunków podstawowych i pomocniczych Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych. Zamawiający zastrzega równieŝ, Ŝe w okresie późniejszym mogą być uruchomione w obsługiwanych jednostkach dodatkowe (nie uwzględnione w Pakiecie informacyjnym) rachunki bankowe, które będą obsługiwane na zasadach wynikających z niniejszego przetargu. Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zostaną zawarte odrębne umowy rachunku bankowego, na warunkach wynikających z wybranej oferty i według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Bankiem, ze zmianami wynikającymi ze specyfiki jednostek (np. brak kredytu obrotowego w rachunku bieŝącym). W celu sprawnej realizacji umów, Bank wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za kontakty z Urzędem. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Bank musi posiadać co najmniej jeden punkt obsługi klienta/placówkę na terenie Miasta Leszna. Rozdz.4. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nie dopuszcza się ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia. KaŜdy Wykonawca moŝe przedstawić tylko jedną ofertę. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy bądź upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy. 3. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być równieŝ podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy, bądź przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy. 4

5 4. UpowaŜnienie do podpisania oferty cenowej i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy, bądź przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy. Przez parafę naleŝy rozumieć inicjały lub skrót podpisu, o charakterze zindywidualizowanym, pozwalające zidentyfikować osobę parafującą. Wszystkie strony oferty i załączniki powinny być trwale spięte lub zszyte. 6. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia: Oferta w przetargu nieograniczonym na bankową obsługę budŝetu Miasta Leszno i jego jednostek organizacyjnych A takŝe dokładną nazwę i adres Wykonawcy. 7. Zamówienie wykonywane będzie w okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i znaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 6, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE. 10. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert. 11. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzega, które informacje z treści oferty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dokumenty zawierające informacje zastrzeŝone powinny zostać: - spięte i włoŝone do oddzielnej i nieprzeźroczystej okładki, - specjalnie opisane na okładce, - wewnątrz okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. Nie mogą zostać zastrzeŝone informacje dotyczące: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 12. W przypadku Wykonawców wnoszących wspólną ofertę, naleŝy dołączyć oświadczenie, Ŝe zobowiązania ich co do wykonania zamówienia są solidarne. W tym przypadku kaŝdy z Wykonawców winien załączyć do oferty wszelkie dokumenty, wymagane w niniejszej specyfikacji. 13. Dokumenty dołączone do oferty mogą być w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złoŝone w formie kserokopii muszą być poświadczone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez uprawnionego do reprezentacji Oferenta. JeŜeli przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie moŝe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, to moŝe on Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. JeŜeli w ofercie wystąpią dokumenty sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski, sporządzone przez tłumaczy przysięgłych. 5

6 I. Elementy oferty Pełna oferta składać się powinna z następujących elementów, ułoŝonych w podanej niŝej kolejności: a/ części cenowej oferty załącznik nr 1, b/ części technicznej oferty, c/ załączników wraz z oświadczeniami. Niezbędne jest zamieszczenie wszystkich wymienionych powyŝej elementów. I.a/ Część cenowa oferty 1. W skład ceny oferty wchodzić będzie 1 : a) opłata za otwarcie rachunków, liczona jako iloczyn liczby rachunków (232) i stawki określonej w ofercie Banku, b) opłata za przelewy do innych banków, liczona jako iloczyn liczby przelewów miesięcznie ( sztuk), opłaty za jeden przelew określonej w ofercie Banku i liczby miesięcy (60); bez przedziałów i wariantów, c) prowizja za wypłaty gotówkowe, liczona jako iloczyn kwoty wypłat, dokonywanej miesięcznie ( PLN), wysokości prowizji (określonej procentowo od kwoty wypłaty) i liczby miesięcy (60); bez przedziałów i wariantów. 2. PowyŜsze opłaty i prowizje powinny zostać określone na formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji. Formularz ten powinien stanowić pierwszą stronę oferty, nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści. 3. Na formularzu cenowym (zał. nr 1) Wykonawca określi wysokość marŝy dodawanej do stawki WIBOR 1M (oprocentowanie kredytu w rachunku bieŝącym w stosunku rocznym). 4. Na formularzu cenowym oferty Wykonawca określi wysokość współczynnika, przez który pomnoŝona zostanie stawka WIBID 1M (oprocentowanie środków na rachunkach w stosunku rocznym). 5. Wynagrodzenie za prace objęte zamówieniem będzie płacone w PLN. 6. Wysokość marŝy, współczynnika, opłat i prowizji - wymienionych w pkt nie będzie podlegała waloryzacji ani innego rodzaju zmianom na niekorzyść Zamawiającego w okresie objętym umową. I.b/ Część techniczna oferty Oferta techniczna powinna zawierać: 1. Dane oraz numery telefonów i faxów osoby/osób uprawnionych do prowadzenia rozmów w sprawie umowy w razie wyboru Wykonawcy. 2. Prognozę średniorocznej wysokości stawki WIBID 1M na lata Z przedstawionych przez wszystkich Wykonawców prognoz zostanie obliczona średnia arytmetyczna, która będzie uŝywana do obliczeń we wzorach określonych w Rozdz. 6 Specyfikacji. Rozdz. 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu I. Załączniki (dokumenty) Do oferty załączone być powinny następujące dokumenty: 1 Ilość i kwoty czynności określonych poniŝej wynikają z danych zawartych w Pakiecie Informacyjnym 6

7 a) oświadczenie Oferenta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji, b) oświadczenie Oferenta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji, c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, e) projekt umowy rachunku bankowego parafowany przez przystępującego do przetargu, uwzględniający zapisy Rozdz. 12 Specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw, o których mowa w lit. c) powyŝej, dotyczy sytuacji, w których: (i) oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niŝ ujawniona w rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta, (ii) oferta jest składana przez konsorcjum, w którym Konsorcjanci wskazują podmiot upełnomocniony do złoŝenia oświadczenia woli odnośnie zobowiązań zawartych w ofercie. Konieczne jest wtedy udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania ich banku przez inny podmiot. Zachowanie tego wymogu nie jest konieczne, gdy ofertę podpisują we właściwy sposób - wszyscy Konsorcjanci. II.Oferta wspólna 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinna spełniać następujące wymagania: 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: a) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych, odpis z właściwego rejestru składa kaŝdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy, b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum, z zastrzeŝeniem I. ii, c) oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków składają ci partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie odpowiadają (np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, wykazanie określonego obrotu); 3) do oferty naleŝy dołączyć umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, b) wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa (czy obejmuje ono takŝe podpisanie umowy), c) czas obowiązywania umowy, który nie moŝe być krótszy, niŝ termin obejmujący realizację zamówienia; 4) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 7

8 III.Oferenci zagraniczni 1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 5 pkt I. lit. c) SIWZ składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. JeŜeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŝej, wykonawca powinien dołączyć dokument zawierający oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego, lub gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Dokumenty i oświadczenie, o których mowa w pkt 1. i 2. naleŝy składać w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów. Rozdz. 6. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga uiszczenia wadium. Rozdz. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków I. Opis warunków 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadają wiedzę i doświadczenie, 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Celem potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy muszą złoŝyć oświadczenia i załączniki, o których mowa w Rozdziale 5 pkt. I lit.a-e SIWZ. Ocena spełniania warunków będzie dokonywane na zasadzie spełnia-nie spełnia. 2.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 5 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ w/w warunki wykonawca spełnił. 3.Nie spełnienie chociaŝby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a ofertę uznaje się za odrzuconą. 8

9 Rozdz. 8. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyraŝoną w pieniądzu. 2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz postanowień zawartych w projekcie umowy oraz informacji i wyjaśnień uzyskanych od Zamawiającego. 3. Podana w formularzu ofertowym cena będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. Rozdz. 9. Opis kryterium, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Oferty zostaną uszeregowane od najlepszej do najgorszej pod względem jednego kryterium: róŝnicy pomiędzy wpływami z tytułu oprocentowania rachunków a kosztami opłat, prowizji i kredytu w rachunku bieŝącym: Oferta najlepsza to taka oferta, dla której róŝnica pomiędzy wpływami z tytułu oprocentowania rachunków (wyliczonymi w sposób niŝej podany) a kosztami prowadzenia rachunków i kosztami kredytu w rachunku (wyliczonymi w sposób niŝej podany) jest dla Wykonawcy najkorzystniejsza, tzn. jest największą liczbą rzeczywistą. Sposób obliczania róŝnicy pomiędzy wpływami z tytułu oprocentowania rachunków a kosztami prowadzenia rachunków i kredytu gdzie: R = W Op otw Op przel P wyp Kr R róŝnica pomiędzy wpływami a kosztami, W = suma wpływów z tytułu oprocentowania rachunków za okres od do , liczona wg. wzoru: W= ( PLN * oproc. 2011) + ( PLN * oproc. 2012) + ( ) + ( * oproc. 2015) przy czym: oproc.= WIBID 1M* X - oprocentowanie obliczone jako iloczyn stawki WIBID 1M i współczynnika (X) określonego dla jednego roku w ofercie Banku. Do obliczeń zostanie uŝyta średnia arytmetyczna dla kaŝdego roku z wszystkich prognoz stawki WIBID 1M przedstawionych przez Wykonawców, co oznacza, iŝ dla obliczeń dla wszystkich Wykonawców zostanie podstawiona jednakowa wysokość WIBID 1M. Op otw opłata za otwarcie rachunków, liczona jako iloczyn liczby rachunków (232) i stawki określonej w ofercie Banku Op przel opłata za przelewy do innych banków, liczona jako iloczyn liczby przelewów ( sztuki), opłaty za jeden przelew określonej w ofercie Banku i liczby miesięcy (60) P wyp prowizja za wypłaty gotówkowe, liczona jako iloczyn kwoty wypłat, dokonywanej miesięcznie ( PLN), wysokości prowizji (określonej w ofercie Banku procentowo od kwoty wypłaty) i liczby miesięcy (60) Kr - suma kosztów kredytu w rachunku bieŝącym w okresie od do , przy załoŝeniu zadłuŝenia na kwotę PLN w kaŝdym roku przez jeden miesiąc (1/12 roku), przy oprocentowaniu równym WIBOR 1M + marŝa banku (y). Do obliczeń zostanie stawka WIBOR 1M w wysokości 3,61 %. 9

10 Kr ={ [ PLN* (WIBOR 1M y)]: 365dni}*30 dni +...+[ * (WIBOR 1M y)]:365dni*30 dni gdzie y = marŝa banku wyraŝona w punktach procentowych (moŝe mieć wartość ujemną) naleŝy przyjąć marŝę dla jednego roku Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Rozdz.10. Termin wykonania zamówienia Zamówienie wykonywane będzie w okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania od do Rozdz.11. Miejsce i termin złoŝenia oferty Ofertę naleŝy złoŝyć w Urzędzie Miasta Leszna, pokój nr 24, nie później niŝ do dnia 1 grudnia 2010 roku, godz. 12:00. O dacie i godzinie wpływu decyduje stempel wpływu (datownik) Urzędu Miasta Leszno w dniu faktycznego doręczenia oferty. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŝej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte. Rozdz.12. Miejsce i termin otwarcia ofert 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w Urzędzie Miasta Leszna, w dniu 1 grudnia 2010 r. o godz. 12:15 ( pokój nr 24). 2. Otwarcie ofert jest jawne. Rozdz.13. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję Przetargową. 2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje zawarte w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy złoŝyli ofertę, a nie byli obecni przy ich otwarciu, zostaną przesłane informacje dotyczące nazwy, adresu i ceny otwieranych ofert. 4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 5. W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty. 6. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Rozdz.14. Rozstrzygnięcie przetargu 1. W przypadku, gdy wystąpią przesłanki określone w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przetarg zostanie uniewaŝniony. O zaistnieniu takiego faktu Wykonawcy zostaną niezwłocznie powiadomieni. 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem oferty ponoszą Wykonawcy. 3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. Wybrany Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty oraz terminie zawarcia umowy. 5. O dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Wykonawcy, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano i ceny jego oferty. 10

11 6. JeŜeli nie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. Rozdz.15. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający uznaje za istotne następujące postanowienia przyszłej umowy: 1. Warunki prowadzenia rachunku i naliczania oprocentowania oraz sposób wykonania zamówienia zgodnie z Rozdz. 3 niniejszej Specyfikacji. 2. Zawarcie umowy na okres od do MoŜliwość rozwiązania przez Miasto lub jego jednostki organizacyjne umowy rachunku bankowego za miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz umowy. PowyŜsze postanowienia powinny znaleźć się w projekcie umowy przedstawionym przez Wykonawców jako załącznik do oferty. JednakŜe Zamawiający nie jest związany projektem przedstawionym przez Wykonawcę i zastrzega sobie prawo negocjowania i wprowadzania zmian do tego projektu, z zastrzeŝeniem zachowania treści SIWZ. Rozdz.16. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy Wybrany Wykonawca powinien przedłoŝyć aktualny na dzień podpisania umowy odpis z właściwego rejestru (jeŝeli w stosunku do wypisu z rejestru dołączonego do oferty zaszły jakieś zmiany) oraz pełnomocnictwa lub dowody umocowania osób podpisujących umowę. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca będzie miał siedzibę poza Polską dokument ten winien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego i poświadczony przez właściwy Konsulat RP. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty jeŝeli zawiadomienie zostało przesłane za pomocą faksu albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób (np. pocztą). Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy: Zamawiający, na podstawie art. 147 Prawa zamówień publicznych nie będzie Ŝądał od Wykonawcy zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Rozdz.17. Udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 11

12 2. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej, bez wskazania źródła zapytania. 5. W toku oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty. 6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający moŝe zmienić treść SIWZ. 7. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści na stronie internetowej. 8. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej, jeŝeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 9. JeŜeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Rozdz.18. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu z zastrzeŝeniem, Ŝe powyŝsze dokumenty naleŝy złoŝyć równieŝ w formie pisemnej. Ofertę składa się tylko pisemnie. JeŜeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania naleŝy kierować na adres Zamawiającego. 3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Waldemar Wojtkowiak - Skarbnik Miasta Leszna. Rozdz.19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o zamówieniach publicznych 1. Wykonawcy a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. 12

13 3. Wobec czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia niezgodnej z przepisami ustawy lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie: Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynność tą nie przysługuje odwołanie. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli zostały przesłane za pomocą faksu, albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób (np. pocztą). 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a takŝe wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 9. Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. JeŜeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŝ w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŝeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert. 12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 13. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie moŝe zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze z zastrzeŝeniem przepisów art. 183 ust.2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 14. Zamawiający, nie później niŝ 7 dni przed upływem waŝności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłuŝenia waŝności wadium albo wniesienia nowego 13

14 wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. JeŜeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją równieŝ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca moŝe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Szczegółowe przepisy dotyczące odwołań są zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759). Rozdz.20. Załączniki 1. Formularz części cenowej oferty. 2. Wzór oświadczenia w trybie art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych. 3. Wzór oświadczenia załącznik nr Pakiet Informacyjny. Leszno, dnia 18 listopada 2010 r. Opracowała: Komisja przetargowa. potwierdzam zgodność z Prawem zamówień publicznych. Naczelnik Wydziału BudŜetu.. Zatwierdzam Leszno, dnia 18 listopada 2010 r. 14

15 Załącznik nr 1: Formularz cenowy... pełna nazwę wykonawcy dokładny adres siedziby wykonawcy... miejscowość i data O F E R T A na przedmiot zamówienia publicznego pod nazwą : Bankowa obsługa budŝetu Miasta Leszno i jego jednostek organizacyjnych Zgodnie z niniejszą ofertą i parafowanym projektem umowy, składam(y) swoją ofertę na realizację przedmiotu zamówienia. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia wykonamy rzetelnie, zgodnie z wiedzą i przepisami prawa. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeŝeń. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 1) Opłata za otwarcie rachunku (Op otw ): PLN za jeden rachunek 2) Opłata za przelew /do innych banków/ (Op przel ): PLN za jeden przelew, bez przedziałów i wariantów 3) Prowizja za wypłaty gotówkowe (P wyp ): % od kwoty wypłaty, bez przedziałów i wariantów 4) Oprocentowanie rachunków w stosunku rocznym: WIBID 1M 2 * (współczynnik X) 5) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieŝącym w stosunku rocznym: WIBOR 1M 3 + (marŝa y) 5... ( podpisy osób upowaŝnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy ) 2 Dla potrzeb oceny ofert zostanie uŝyta stawka WIBID 1M będąca średnią arytmetyczną z wszystkich prognoz zamieszczonych w ofertach. 3 Dla potrzeb oceny ofert zostanie uŝyta stawka WIBOR 1M w wysokości 4,2 %. 5 MarŜa w punktach procentowych, moŝe mieć wartość ujemną. 15

16 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Bankowa obsługa budŝetu Miasta Leszno i jego jednostek organizacyjnych, oświadczam/y, Ŝe bank spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiada wiedzę i doświadczenie; 3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) spełnia warunku dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. oraz nie podlega indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które stanowią: Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw-ko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo po-pełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub 16

17 przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarcze-mu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.... (podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli).., dnia.2010r 17

18 Załącznik nr 3 do SIWZ.. (pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIA W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Bankową obsługę budŝetu Miasta Leszno i jego jednostek organizacyjnych. 1. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i Ŝe akceptuję je bez zastrzeŝeń. 2. Oświadczam, Ŝe uwaŝam się za związanego z ofertą do terminu waŝności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę. 3. Oświadczam, Ŝe posiadam wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mi warunki udzielenia zamówienia. 4. Oświadczam, Ŝe przedmiot zamówienia wykonam rzetelnie, zgodnie z wiedzą i obowiązującymi przepisami prawa.... (podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli), dnia r. 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 193 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA G M I N A B R O D Y Rynek 2; 68-343 BRODY; tel. (068) 371 22 05, fax (068) 371 20 15 e-mail:gmina@brody.pl www.brody.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy SE.271.7.2014 ZAMAWIAJĄCY :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 ZAMAWIAJĄCY: Szpital Specjalistyczny im J. K. Łukowicza, KRS 0000051787 NIP 555-17-83-839 REGON 000308169 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 Modernizacja istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK

Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK Gdańsk, dnia 30 czerwca 2010 r. Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK Dział Zamówień Publicznych telefon /fax.: 344-44-40 e-mail: z.klonowska@pcchz.pl

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. w wysokości 2.400.000,00 PLN na zadanie pn.: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GGiOŚ.271.6.2011.IL Czeremcha, dnia 29.08.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo