PL B1 (13) B1. (54) Sposób i układ do pomiaru energii elektrycznej G 01R 21/127. (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL B1 (13) B1. (54) Sposób i układ do pomiaru energii elektrycznej G 01R 21/127. (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: G 01R 21/127 (54) Sposób i układ do pomiaru energii elektrycznej (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 15/94 (73) Uprawniony z patentu: Urbanik Andrzej, Wrocław, PL Duchiński Artur, Wrocław, PL Bartosiński Krzysztof, Wrocław, PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 12/96 (72) Twórcy wynalazku: Andrzej Urbanik, Wrocław, PL Artur Duchiński, Wrocław, PL Krzysztof Bartosiński, Wrocław, PL PL B1 (57)1. Sposób pomiaru energii elektrycznej, w którym sygnały napięciowy i prądowy każdej fazy mnoży się analogowo stosując zasadę mnożenia z wykorzystaniem modulacji amplitudy i szerokości impulsów, zaś w dalszej obróbce sygnałów pomiarowych stosuje się znane procesy przetwarzania prądu na sygnały częstotliwościowe, procesy separacji galwanicznej, procesy całkowania, sumowania i komparacji, zaś wynik pomiaru monitoruje się cyfrowymi licznikami impulsów, znamienny tym, ze mierzony sygnał prądowy podaje się bezpośrednio na wejście układu (4) modulatora amplitudy, zaś mierzony sygnał napięciowy tej fazy po zamianie na impulsy w układzie (1) modulatora szerokości impulsów poddaje się procesowi separacji galwanicznej w separującym układzie (2), po czym tak przetworzonym sygnałem steruje się układem (4) modulatora amplitudy poprzez układ (3) zmiany faz, zmieniając o 180 fazę omawianego sygnału w zależności od poziomu dwustanowego sygnału częstotliwościowego z wyjścia przetwornika (5) prąd-częstotliwość danej fazy, proporcjonalnego do iloczynu wartości mierzonych wielkości na prądowym wejściu (Wi) i napięciowym wejściu (Wu) oraz w zależności od poziomu sygnału wyjściowego z układu (6) identyfikacji kierunku przepływu energii elektrycznej w mierzonej fazie, po czym otrzymany w wyniku modulacji prądowy sygnał, poddaje się procesowi przetworzenie w wymienionym przetworniku (5) na sygnał częstotliwościowy, który po procesie separacji galwanicznej w drugim układzie (7) separacji poddaje się sumowaniu i odrębnej rejestracji dla dodatniego i ujemnego przepływu energii w danej fazie w układzie (8) sumatora, sterując proces sumowania sygnałem identyfikacji kierunku przepływu energii elektrycznej tej fazy z wyjścia układu (6) identyfikacji kierunku przepływu energii, przy czym w przypadku pomiaru energii sieci wielofazowej proces sumowania przeprowadza się dla wszystkich faz łącznie i jednocześnie 4 Układ do pomiaru energii elektrycznej zawierający w pomiarowym torze napięciowym układ modulatora szerokości impulsów, zaś w pomiarowym torze prądowym układ modulatora amplitudy zaopatrzony w układy separacji, komparacji, przetwarzania prądu na częstotliwość sumowania impulsów natomiast na wyjściu w mechaniczne lub elektroniczne cyfrowe wskaźniki mierzonych wielkości, zaopatrzony w przetwornik prąd-częstotliwość, znamienny tym,

2 Sposób i układ do pomiaru energii elektrycznej Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób pomiaru energii elektrycznej, w którym sygnały napięciowy i prądowy każdej fazy mnoży się analogowo stosując zasadę mnożenia z wykorzystaniem modulacji amplitudy i szerokości impulsów, zaś w dalszej obróbce sygnałów pomiarowych stosuje się znane procesy przetwarzania prądu na sygnały częstotliwościowe, procesy separacji galwanicznej, procesy całkowania, sumowania i komparacji, zaś wynik pomiaru monitoruje się cyfrowymi licznikami impulsów, znamienny tym, że mierzony sygnał prądowy podaje się bezpośrednio na wejście układu (4) modulatora amplitudy, zaś mierzony sygnał napięciowy tej fazy po zamianie na impulsy w układzie (1) modulatora szerokości impulsów poddaje się procesowi separacji galwanicznej w separującym układzie (2), po czym tak przetworzonym sygnałem steruje się układem (4) modulatora amplitudy poprzez układ (3) zmiany faz, zmieniając o 180 fazę omawianego sygnału w zależności od poziomu dwustanowego sygnału częstotliwościowego z wyjścia przetwornika (5) prąd-częstotliwość danej fazy, proporcjonalnego do iloczynu wartości mierzonych wielkości na prądowym wejściu (Wi) i napięciowym wejściu (Wu) oraz w zależności od poziomu sygnału wyjściowego z układu (6) identyfikacji kierunku przepływu energii elektrycznej w mierzonej fazie, po czym otrzymany w wyniku modulacji prądowy sygnał, poddaje się procesowi przetworzenie w wymienionym przetworniku (5) na sygnał częstotliwościowy, który po procesie separacji galwanicznej w drugim układzie (7) separacji poddaje się sumowaniu i odrębnej rejestracji dla dodatniego i ujemnego przepływu energii w danej fazie w układzie (8) sumatora, sterując proces sumowania sygnałem identyfikacji kierunku przepływu energii elektrycznej tej fazy z wyjścia układu (6) identyfikacji kierunku przepływu energii, przy czym w przypadku pomiaru energii sieci wielofazowej proces sumowania przeprowadza się dla wszystkich faz łącznie i jednocześnie. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że identyfikację kierunku przepływu mierzonej energii danej fazy dokonuje się poprzez scałkowanie impulsów z wyjścia komparatora (9) przetwornika (5) prąd-częstotliwość, zaś następnie scałkowanym przebiegiem bramkuje się generator (11), którego wyjściowym impulsem zmienia się naprzeciw stan przerzutnika (12), a poziom sygnału wyjściowego tego przerzutnika (12) określa kierunek przepływu mierzonej energii i jednocześnie zmienia o 180 fazę sygnału sterującego układem (4) modulatora amplitudy. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że napięcie wyjście z całkującego układu (13) przetwornika (5) prąd-częstotliwość poddaje się procesowi komparacji w układzie (14) drugiego komparatora, o progach działania ustawionych wewnątrz obszaru wyznaczonego progami działania układu (9) komparatora przetwornika (5) prąd-częstotliwość, zaś uzyskanym sygnałem komparacji steruje się wejście wymienionego całkującego układu (13) przetwornika (5) prądczęstotliwość. 4. Układ do pomiaru energii elektrycznej zawierający w pomiarowym torze napięciowym układ modulatora szerokości impulsów, zaś w pomiarowym torze prądowym układ modulatora amplitudy, zaopatrzony w układy separacji, komparacji, przetwarzania prądu na częstotliwość, sumowania impulsów, natomiast na wyjściu w mechaniczne lub elektroniczne cyfrowe wskaźniki mierzonych wielkości, zaopatrzony w przetwornik prąd-częstotliwość, znamienny tym, że pomiarowe, napięciowe wejście (Wu) każdej fazy jest bezpośrednio połączone z układem (1) modulatora szerokości impulsów, którego wyjście jest połączone poprzez separujący układ (2) z wejściem układu (3) zmiany fazy o 180, zaś pomiarowe, prądowe wejście (Wi) tej fazy jest połączone bezpośrednio z wejściem układu (4) modulatora amplitudy, przy czym sterujące wejście układu (4) modulatora amplitudy jest połączone z wyjściem układu (3) zmiany fazy o 180, zaś wejście sterujące tego układu (3) jest połączone z wyjściem logicznego układu (16) typu "EXCLUSIVE OR", którego jedno wejście jest połączone z wyjściem przerzutnika (17) przerzutnika (5) prąd-częstotliwość danej fazy połączonym jednocześnie poprzez drugi układ (7)

3 separacji z sumującym układem (8) wspólnym dla wszystkich faz układu pomiaru energii wielofazowej, zaś drugie wejście logicznego układu (16) jest połączone z wyjściem układu (6) identyfikacji kierunku przepływu energii połączonym jednocześnie poprzez drugi układ (7) separacji ze sterującym wejściem wymienionego sumującego układu (8), podczas gdy wejście układu (6) identyfikacji kierunku przepływu energii jest połączone z wyjściem komparatora (9) wymienionego przetwornika (5) prąd-częstotliwość danej fazy, którego to przetwornika (5) wejście jest połączone z wyjściem układu (4) modulatora amplitudy oraz jednocześnie poprzez rezystor (15) z wyjściem układu (14) drugiego komparatora napięcia mającego wejście połączone z wyjściem całkującego układu (13) przetwornika (5) prąd-częstotliwość. 5. Układ według zastrz. 4, znamienny tym, że układ (6) identyfikacji kierunku przepływu energii jest utworzony z całkującego układu (10) połączonego poprzez generator (11) impulsów z układem (12) przerzutnika dwustanowego. * * * Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do pomiaru energii elektrycznej, przeznaczone do stosowania we wzorcowych licznikach energii elektrycznej i licznikach powszechnego użytku. Znany i stosowany jest przez firmę FAP "PAFAL" S.A statyczny licznik energii elektrycznej, który na wejściu każdej z faz ma układ wejściowy w postaci przekładnika napięciowego oraz przekładnika prądowego połączony z przynależnym mu układem mnożników, który z kolei wytwarza iloczyn sygnałów wyjściowych obydwu przekładników. Wyjście układu mnożników każdej z faz jest połączone ze wspólnym przetwornikiem napięcie-częstotliwość połączonym z układem wyjściowym zawierającym liczydła mechaniczne bębenkowe mierzonej wielkości wyjścia impulsowe mierzonej wielkości oraz nadajnik optyczny tej wielkości. W tym znanym i stosowanym układzie licznika na wejściu każdej z faz jest stosowany rozbudowany układ zawierający transformator wraz z elektronicznym układem, a stanowiący w całości zespół przekładnika, co niezależnie od wpływu na rozbudowaną strukturę i koszty powoduje wprowadzenie do układu pomiarowego dodatkowych błędów, między innymi błędu kątowego, który ma wpływ na dokładność pomiaru energii elektrycznej. Ze zgłoszenia patentowego P jest znany układ do pomiaru energii elektrycznej zawierający dwa tory pomiarowe - napięciowy i prądowy. Każdy z torów jest zaopatrzony na wejściu w przetwornik napięcie-częstotliwość. Pomiar energii elektrycznej polega na mierzeniu odstępów czasu pomiędzy kolejnymi impulsami w torze prądowym i napięciowym, sumowaniu iloczynów odwrotności odstępów czasu pomiędzy kolejnymi impulsami w obydwu torach, a następnie na przetworzeniu wartości energii na proporcjonalną ilość impulsów, które zlicza liczydło. W układzie według tego sposobu układy separacji galwanicznej są usytuowane między wyjściami przetworników napięcie-częstotliwość a układami pomiaru odstępu czasu w obydwu torach pomiarowych. Układ według zgłoszenia P nie posiada wprawdzie przekładników prądowych i napięciowych, zaś separację galwaniczną zrealizowano w każdym z torów pomiarowych, po przetworzeniu sygnału analogowego - napięciowego i prądowego na sygnał częstotliwościowy lecz jego dokładność nie jest wystarczającą dla wymagań energetyki w odniesieniu do precyzyjnych liczników energii elektrycznej. Znany jest z opisu patentowego USA nr układ cyfrowego pomiaru energii elektrycznej, w którym napięcie i prąd są przetwarzane za pomocą przekładników transformatorowych na proporcjonalne sygnały napięciowe, które z kolei są przetworzone na ciągi impulsów o częstotliwości proporcjonalnej do ich amplitud i zaopatrzone w bity informujące o polaryzacji przetwarzanych sygnałów. Ciąg impulsów proporcjonalny do wartości prądu jest próbkowany sygnałem zegarowym o stałym czasie trwania w wyniku czego otrzymuje się wartość cyfrową próbki proporcjonalną do wartości chwilowej prądu. Próbki te są sukcesywnie dodawane w układzie sumującym, przy czym szybkość dodawania próbek jest sterowana ciągiem impulsów o częstotliwości proporcjo-

4 nalnej do napięcia. W wyniku tej operacji otrzymuje się sygnał przeniesienia reprezentujący skwantowane ilości energii. Sygnał przeniesienia jest podawany na wejście licznika sumującego. Mankamentem przedstawionego rozwiązania według amerykańskiego patentu jest posiadanie przez niego przekładników prądowych i napięciowych co automatycznie pociąga za sobą niedogodności z nimi związane w zakresie skomplikowania układu i dodatkowych błędów amplitudowych i kątowych. Sposób pomiaru energii elektrycznej, w którym sygnały napięciowy i prądowy każdej fazy mnoży się analogowo stosując zasadę mnożenia z wykorzystaniem modulacji amplitudy i szerokości impulsów charakteryzuje się tym, że mierzony sygnał prądowy podaje się bezpośrednio na wejście układu modulatora amplitudy, zaś mierzony sygnał napięciowy każdej fazy po zamianie na impulsy w układzie modulatora szerokości impulsów poddaje się procesowi separacji galwanicznej w separującym układzie, po czym tak przetworzonym sygnałem steruje się układem modulacji amplitudy tej fazy, poprzez układ zmiany fazy, zmieniając o 180 fazę tego sygnału w zależności od poziomu dwustanowego sygnału częstotliwościowego, na wyjściu przetwornika prąd-częstotliwość danej fazy, proporcjonalnego do iloczynu mierzonych wielkości wejścia napięciowego i wejścia prądowego oraz w zależności od poziomu sygnału wyjściowego z układu identyfikacji kierunku przepływu energii elektrycznej w mierzonej fazie. Następnie otrzymany w wyniku modulacji prądowy sygnał poddaje się procesowi przetworzenia w wymienionym przetworniku na sygnał częstotliwościowy, który po procesie separacji galwanicznej w drugim układzie separacji poddaje się procesowi sumowania i odrębnej rejestracji dla dodatniego i ujemnego przepływu energii w danej fazie w układzie sumatora, sterując proces sumowania sygnałem identyfikacji kierunku przepływu energii elektrycznej w tej fazie z wyjścia układu identyfikacji kierunku przepływu energii elektrycznej tej fazy. W przypadku pomiaru energii sieci wielofazowej proces sumowania przeprowadza się dla wszystkich faz łącznie i jednocześnie. Identyfikację kierunku przepływu mierzonej energii danej fazy dokonuje się poprzez scałkowanie impulsów z wyjścia komparatora przetwornika prąd-częstotliwość, a następnie scałkowanym przebiegiem bramkuje się generator, którego wyjściowym impulsem zmienia się na przeciwny stan przerzutnika, a poziom sygnału wyjściowego tego przerzutnika określa kierunek przepływu mierzonej energii i jednocześnie zmienia o 180 fazę sygnału sterującego układem modulatora amplitudy. Napięcie wyjściowe z całkującego układu przetwornika prąd-częstotliwość poddaje się procesowi komparacji w układzie drugiego komparatora o progach działania ustawionych wewnątrz obszaru wyznaczonego progami działania układu komparatora przetwornika prąd-częstotliwość, zaś uzyskanym sygnałem komparacji steruje się wejście wymienionego całkującego układu przetwornika prąd-częstotliwość. Układ pomiaru energii elektrycznej, zawierający w pomiarowym torze napięciowym układ modulatora szerokości impulsów, zaś w pomiarowym torze prądowym układ modulatora amplitudy, natomiast na wyjściu mechaniczne lub elektroniczne cyfrowe wskaźniki mierzonych wielkości, zaopatrzony w przetwornik prąd-częstotliwość charakteryzuje się tym, że pomiarowe, napięciowe wejście każdej fazy jest bezpośrednio połączone z układem modulatora szerokości impulsów, którego wyjście jest połączone poprzez separujący układ z wejściem układu zmiany fazy o 180, zaś pomiarowe, prądowe wejście tej fazy jest połączone bezpośrednio z wejściem układu modulatora amplitudy. Sterujące wejście układu modulatora amplitudy jest połączone z wyjściem układu zmiany fazy o 180, zaś wejście sterujące tego układu jest połączone z wyjściem logicznego układu typu EXCLUSIVE OR, którego jedno wejście jest połączone z wyjściem przerzutnika przetwornika prąd-częstotliwość danej fazy połączonym jednocześnie poprzez układ drugiego separatora z sumującym układem, wspólnym dla wszystkich faz układu pomiaru energii elektrycznej wielofazowej, zaś drugie wejście logicznego układu jest połączone z wyjściem układu identyfikacji kierunku przepływu energii połączonym jednocześnie poprzez drugi układ separacji ze sterującym wejściem wymienionego, sumującego układu. Wejście układu identyfikacji kierunku przepływu energii jest połączone z wyjściem układu komparatora wymienionego przetwornika prąd-częstotliwość danej fazy, którego to przetwornika wejście jest połączone z wyjściem układu modulatora amplitudy oraz jednocześnie poprzez

5 rezystor z wyjściem układu drugiego komparatora napięcia mającego wejście połączone z wyjściem całkującego układu przetwornika prąd-częstotliwość Układ identyfikacji kierunku przepływu energii jest utworzony z całkującego układu połączonego poprzez generator impulsów z układem przerzutnika. Rozwiązania według wynalazków umożliwiąją konstrukcję liczników energii elektrycznej powszechnego użytku oraz liczników specjalizowanych bez stosowania transformatorowych przekładników, o bardzo prostej konstrukcji i o kosztach znacznie mniejszych w porównaniu do analogicznych parametrami liczników opartych na znanych i stosowanych rozwiązaniach. Sposób i układ do pomiaru energii elektrycznej, pozbawione wad związanych z istnieniem przekładników rzutujących na dodatkowe źródła błędów pomiaru, komplikację układu i znaczne nakłady, dzięki przyjętej strukturze metrologicznej zakładającej maksymalne wykorzystanie określonych układów lub fragmentów zespołów do kilku czynności metrologicznych jednocześnie, pozwalają na budowę całej rodziny liczników energii elektrycznej, zarówno liczników powszechnego użytku jak i liczników wzorcowych o zasadniczo wyższych dokładnościach pomiaru przy jednocześnie niższych kosztach wytworzenia mających źródło w prostocie konstrukcji i bardzo wysokiej niezawodności. Wynalazki są bliżej objaśnione za pomocą rysunku, który przedstawia schemat połączeń blokowych układu według wynalazku. W sposobie według wynalazku, opartym na zasadzie analogowego mnożenia sygnałów, wykorzystując modulację amplitudy i modulację szerokości impulsów, mierzony napięciowy sygnał z pomiarowego, napięciowego wejścia Wu danej fazy podaje się bezpośrednio na wejście układu 1 modulatora szerokości impulsów, w którym zamienia się go na impulsy, którymi po poddaniu ich procesowi galwanicznej separacji i ukształtowaniu w separującym układzie 2, steruje się poprzez układ 3 zmiany ich fazy o 180, układem 4 modulatora amplitudy. Mierzony prądowy sygnał z prądowego, pomiarowego wejścia danej fazy podaje się na wejście układu 4 modulatora amplitudy. Impulsowy sygnał sterujący układem 4 modulatora amplitudy poddaje się procesowi zmiany fazy o 180 w zależności od poziomu dwustanowego sygnału częstotliwościowego, z wyjścia przetwornika 5 prąd-częstotliwość danej fazy, proporcjonalnego do iloczynu wartości mierzonych wielkości na prądowym, pomiarowym wejściu Wi i na napięciowym, pomiarowym wejściu Wu oraz w zależności od poziomu sygnału identyfikacji kierunku przepływu energii z wyjścia z układu 6 identyfikacji kierunku przepływu energii elektrycznej w danej fazie. Otrzymany w wyniku modulacji prądowy sygnał poddaje się procesowi przetworzenia w wymienionym przetworniku 5 prąd-częstotliwość na sygnał częstotliwościowy, który po procesie separacji poddaje się sumowaniu i odrębnej rejestracji dla dodatniego i ujemnego przepływu energii w danej fazie w układzie 8 sumatora, sterując proces sumowania sygnałem identyfikacji kierunku przepływu energii elektrycznej w danej fazie z wyjścia układu 6 identyfikacji kierunku przepływu energii w tej fazie. W przypadku pomiaru energii elektrycznej sieci wielofazowej proces sumowania przeprowadza się dla wszystkich faz łącznie i jednocześnie w układzie 8 sumatora, wspólnym, dla wszystkich faz. Identyfikację kierunku przepływu mierzonej energii danej fazy dokonuje się przez scałkowanie impulsów z wyjścia komparatora 9 przetwornika 5 prąd-częstotliwość, zaś następnie scałkowanym przebiegiem w całkującym układzie 10 - bramkuje się generator 11, którego wyjściowym impulsem zmienia się na przeciwny stan przerzutnika 12. Poziom sygnału wyjściowego przerzutnika 12 określa kierunek przepływu mierzonej energii i jednocześnie zmienia o 180 fazę sygnału sterującego układem 4 modulatora amplitudy. Napięcie wyjściowe z całkującego układu 13 przetwornika 5 prąd-częstotliwość poddaje się procesowi komparacji w układzie 14 drugiego komparatora o progach działania ustawionych wewnątrz obszaru wyznaczonego progami działania komparatora 9 przetwornika 5 prąd-częstotliwość, zaś uzyskanym sygnałem komparacji steruje się wejście wymienionego, całkującego układu 13 przetwornika 5 prąd-częstotliwość poprzez rezystor 15. Układ pomiaru energii elektrycznej według wynalazku ma pomiarowy, napięciowy tor każdej fazy utworzony z układu 1 modulatora szerokości impulsów połączonego z separującym układem 2 separacji galwanicznej, przy czym napięciowe, pomiarowe wejście Wu jest połączone bezpośrednio z wejściem układu 1 modulatora szerokości impulsów. Wyjście separującego

6 układu 2 jest połączone poprzez układ 3 zmiany fazy o 180 wejściowego sygnału ze sterującym wejściem układu 4 modulatora amplitudy stanowiącym prądowy tor pomiarowy. Wejście układu 4 modulatora amplitudy jest bezpośrednio połączone z prądowym, pomiarowym wejściem Wi danej fazy. Wyjście układu 4 modulatora amplitudy jest połączone z wejściem przetwornika 5 prąd-częstotliwość, którego wyjście jest połączone poprzez drugi układ 7 separacji galwanicznej z przynależnym mu zliczającym wejściem układu 8 sumatora wspólnego dla wszystkich faz przy pomiarach energii wielofazowej. Wyjście przetwornika 5 prąd-częstotliwość jest jednocześnie połączone z jednym wejściem logicznego układu 16 typu "EXCLUSIVE OR", którego drugie wejście jest połączone z wyjściem układu 6 identyfikacji kierunku przepływu energii elektrycznej w danej fazie połączonym jednocześnie poprzez drugi układ 7 separacji galwanicznej ze sterującym wejściem układu 8 sumatora, które to wejście jest przyporządkowane danej fazie. Wyjście logicznego układu 16 typu "EXCLUSIVE OR" jest połączone ze sterującym wejściem układu 3 zmiany fazy o 180 sygnału wejściowego. Przetwornik 5 prąd-częstotliwość ma na wejściu całkujący układ 13, którego wyjście jest połączone poprzez komparator 9 z wyjściowym przerzutnikiem 17. Układ 6 identyfikacji kierunku przepływu energii mierzonej w danej fazie jest utworzony z całkującego układu 10 połączonego poprzez generator 11 z układem 12 przerzutnika, przy czym wejście wymienionego całkującego układu jest połączone z wyjściem komparatora przetwornika 5 prąd-częstotliwość. Wyjście całkującego układu 13 przetwornika 5 prąd-częstotliwość jest połączone poprzez układ 14 drugiego komparatora i szeregowo z jego wejściem połączony rezystor 15 z wejściem tego całkującego układu 13. Pomiar energii w układzie według wynalazku polega na mnożeniu analogowym w przetwornikach pomiarowych poszczególnych faz sygnałów proporcjonalnych do napięcia i prądu fazowego, cyklicznym całkowaniu uzyskanego sygnału w granicach całkowania odpowiadających ściśle określonej ilości energii i zliczaniu cykli całkowania. Działanie układu według wynalazku przebiega następująco. Dla każdej fazy mierzone napięcie fazowe steruje wejście Wu układu 1 modulacji szerokości impulsów. Napięcie to moduluje wartość współczynnika wypełnienia generowanej w tym układzie fali prostokątnej. Sygnał z wyjścia układu 1 modulatora szerokości impulsów poprzez separujący układ 2 separacji galwanicznej i dalej przez układ 3 zmiany fazy o 180 steruje kluczami analogowymi w układzie 4 modulatora amplitudy. Spadek napięcia na boczniku 18 prądowego wejścia Wi jest przetworzony w obwodzie wejściowym układu 4 modulacji amplitudy na dwa proporcjonalne do tego spadku sygnały napięciowe, z których jeden względem drugiego jest przesunięty w fazie o 180. Sygnały te są przetwarzane na sygnał prądowy. Średnia wartość tego sygnału jest proporcjonalna do pobieranej mocy. Sygnał prądowy z wyjścia układu 4 modulatora amplitudy steruje całkującym układem 13 przetwornika 5 prąd-częstotliwość. Gdy napięcie na wyjściu 13 układu całkującego osiągnie poziom progu zadziałania komparatora 9 następuje wygenerowanie na jego wyjściu impulsu, który zmienia stan wyjściowego przerzutnika 17. Konsekwencją zmiany stanu poziomu logicznego na wejściu sterującym układu 3 zmiany fazy o 180 jest zmiana o 180 fazy sygnału sterującego klucze układu 4 modulacji amplitudy. Powoduje to zmianę polaryzacji sygnału prądowego na wejściu 13 układu całkującego. Gdy napięcie na wyjściu tego układu osiągnie poziom drugiego progu działania komparatora 9 przerzutnik 17 wraz z układem 3 zmiany fazy o 180 wraca do pierwotnego stanu i cykl pracy powtarza się. W każdym cyklu na wyjściu przerzutnika 17 następuje wygenerowanie jednego impulsu. Impulsy te, poprzez drugi separujący układ 7 są przesyłane do sumującego układu 8. W sumującym układzie 8 impulsy z wyjść separujących układów 7 poszczególnych faz są sumowane i przesyłane do liczników 19, 20 impulsów, oddzielnych dla dodatniego i ujemnego kierunku przepływu energii. Indykacja kierunku przepływu energii polega na kontroli w układzie 6 identyfikacji kierunku przepływu energii pracy przetwornika 5 prąd-częstotliwość. Zmiana kierunku przepływu energii powoduje zmianę polaryzacji prądu wyjściowego układu 4 modulatora amplitudy, co powoduje wstrzymanie pracy przetwornika 5 prąd-częstotliwość. Na wyjściu komparatora 9 ustala się napięcie, które przez układ całkujący 10 odblokowuje generator 11 impulsów. Pierwszy wygenerowany impuls zmienia stan układu 12 przerzutnika. Zmiana poziomu napięcia na wyjściu układu 12 przerzutnika powoduje przesunęcie o 180 fazy sygnału sterującego klucze analogowe w

7 układzie 4 modulatora amplitudy. Prąd wyjściowy układu 4 modulatora amplitudy zmienia polaryzację i działać zaczyna przetwornik 5 prąd-częstotliwość. Napięcie z wyjścia komparatora 9 przez układ całkujący 10 blokuje generator 11 impulsów. Sygnał wyjściowy przerzutnika 12 układu 6 identyfikacji kierunku przepływu energii jest przesyłany dodatkowo, przez drugi separujący układ 7 do sumującego układu 8. Poziom napięcia tego sygnału decyduje o zliczaniu sumowanych impulsów we właściwych dla danego kierunku przepływu energii liczniku 19, 20. Napięcie z wyjścia całkującego układu 13 przetwornika 5 prąd-częstotliwość jest podawane dodatkowo na wejście układu 14 drugiego komparatora. Gdy pod wpływem czynników zewnętrznych lub zmian parametrów elementów w czasie, przy prądzie wejściowym na wejściu Wi równym 0 napięcie na wyjściu całkującego układu 13 będzie się zmieniać i osiągnie poziom jednego z progów działania układu 14 drugiego komparatora wówczas na jego wyjściu pojawia się napięcie o polaryzacji takiej, że prąd płynący przez rezystor 15 przeciwdziała tym zmianom. Jeśli progi działania układu 14 drugiego komparatora są zawarte w przedziale napięć wyznaczonych progami działania komparatora 9 to nie dochodzi do generowania impulsów z przetwornika 5 prąd-częstotliwość i warunek biegu jałowego jest spełniony.

8 Departament Wydawnictw UP RP Nakład 90 egz. Cena 2,00 zł

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 07/10. ZDZISŁAW NAWROCKI, Wrocław, PL DANIEL DUSZA, Inowrocław, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 07/10. ZDZISŁAW NAWROCKI, Wrocław, PL DANIEL DUSZA, Inowrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213448 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386136 (51) Int.Cl. H03H 11/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.09.2008

Bardziej szczegółowo

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13 PL 222455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399143 (51) Int.Cl. H02M 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184340 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 323484 (22) Data zgłoszenia: 03.12.1997 (51) IntCl7 H02M 7/42 (54)

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169318 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 296640 (22) Data zgłoszenia: 16.11.1992 (51) IntCl6: H02M 7/155 C23F

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie ogłoszono: Twórcy wynalazku: Waldemar Kempski, Florian Krasucki, Marek Gelner

Zgłoszenie ogłoszono: Twórcy wynalazku: Waldemar Kempski, Florian Krasucki, Marek Gelner RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 155 345 POLSKA Patent dodatkowy mm do patentu n r --------- Int. Cl.5 H02P 7/62 Uf Zgłoszono: 87 10 26 /P. 268469/ Pierwszeństwo URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 89 05

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210969 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383047 (51) Int.Cl. G01R 23/16 (2006.01) G01R 23/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203822 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 358564 (51) Int.Cl. G01N 19/04 (2006.01) G01N 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166151 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 0 5 8 3 (22) Data zgłoszenia: 06.06.1991 (51) IntCl5: G01R 31/28

Bardziej szczegółowo

H03K 3/86 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPO SPO LITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

H03K 3/86 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPO SPO LITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPO SPO LITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173599 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 304553 (22) Data zgłoszenia: 04.08.1994 (51) IntCl6: H03K 3/86 (

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173831 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 304562 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03.08.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: G01R 31/26 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183623 (21) Numer zgłoszenia: 323116 (22) Data zgłoszenia: 12.11.1997 (13) B1 (51 ) IntCl7 G01R 27/18 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 317797 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1996 (19) PL (11) 181841 (13) B1 (51) IntCl7 G01D 3/00 G01R

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (51) Int.Cl.5: G01R 27/02. (21) Numer zgłoszenia:

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (51) Int.Cl.5: G01R 27/02. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158969 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 275661 (22) Data zgłoszenia: 04.11.1988 (51) Int.Cl.5: G01R 27/02

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181834 (21) Numer zgłoszenia: 326385 (22) Data zgłoszenia: 30.10.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179982

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179982 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179982 (13)B1 (21) Numer zgłoszenia: 317673 (51) IntCl7: G01R 21/06 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Data zgłoszenia: 20.12.1996 54) Licznik

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161259 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 282353 (51) IntCl5: G01R 13/00 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 16.11.1989 Rzeczypospolitej Polskiej (54)Charakterograf

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD PATENTOWY

OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD PATENTOWY RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS PATENTOWY 153 906 Patent dodatkowy do patentu nr --- Zgłoszono: 85 12 03 (P. 256613) lrit. C1. 5 H03B 19/14 Pierwszeństwo --- URZĄD PATENTOWY RP Zgłoszenie ogłoszono: 8708 10

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL BUP 19/03

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL BUP 19/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198698 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 352734 (51) Int.Cl. H05B 6/06 (2006.01) H02M 1/08 (2007.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL PL 223654 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223654 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402767 (51) Int.Cl. G05F 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196881 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340516 (51) Int.Cl. G01R 11/40 (2006.01) G01R 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12 (54) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181465 (21) Numer zgłoszenia: 324043 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188152 (21) Numer zgłoszenia: 327709 (22) Data zgłoszenia: 23.07.1998 (13) B1 (51) Int.Cl.7: F24D 19/10

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171065 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 299277 (22) Data zgłoszenia: 11.06.1993 (51) IntCl6: G01R 35/02 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 223692 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223692 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399602 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209493 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382135 (51) Int.Cl. G01F 1/698 (2006.01) G01P 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat. PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205208 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366652 (51) Int.Cl. G06F 1/28 (2006.01) H02H 3/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig.

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161056 (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 283989 (51) IntCl5: H02M 3/315 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.02.1990 (54)Układ

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone. Elementy miernictwa cyfrowego

Liniowe układy scalone. Elementy miernictwa cyfrowego Liniowe układy scalone Elementy miernictwa cyfrowego Wielkości mierzone Czas Częstotliwość Napięcie Prąd Rezystancja, pojemność Przesunięcie fazowe Czasomierz cyfrowy f w f GW g N D L start stop SB GW

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 26/ WUP 04/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1

PL B BUP 26/ WUP 04/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)194002 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 340855 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2000 (51) Int.Cl. G01B 7/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205621 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 368490 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2004 (51) Int.Cl. H04L 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12 PL 218560 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218560 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393408 (51) Int.Cl. H03F 3/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych PL 216925 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216925 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389198 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 327422 PL 186542 B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 327422 PL 186542 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 327422 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 10.07.1998 (51 ) IntCl7 G01N 33/24 G01N

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe

Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo / analogowe W cyfrowych systemach pomiarowych często zachodzi konieczność zmiany sygnału cyfrowego na analogowy, np. w celu

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385971 (51) Int.Cl. H02H 7/26 (2006.01) H02H 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175293 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306266 (22) Data zgłoszenia: 12.12.1994 (51) IntCl6: G01R 31/08 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym PL 213343 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213343 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391516 (51) Int.Cl. F21V 29/00 (2006.01) F21S 8/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 10/14. KRZYSZTOF GOŁOFIT, Lublin, PL PIOTR ZBIGNIEW WIECZOREK, Warszawa, PL

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 10/14. KRZYSZTOF GOŁOFIT, Lublin, PL PIOTR ZBIGNIEW WIECZOREK, Warszawa, PL PL 225188 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 401523 (51) Int.Cl. G06F 7/58 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174887 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306983 (22) Data zgłoszenia: 26.01.1995 (51) IntCl6: F01K 13/02 F01D

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM, Zabrze, PL BUP 09/13

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM, Zabrze, PL BUP 09/13 PL 216829 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216829 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396673 (51) Int.Cl. A61N 1/372 (2006.01) H04B 10/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171947 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21)Numer zgłoszenia: 301401 (2)Data zgłoszenia: 08.12.1993 (5 1) IntCl6 H03F 3/72 H03K 5/04

Bardziej szczegółowo

Przetworniki A/C. Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Przetworniki A/C. Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Przetworniki A/C Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Parametry przetworników analogowo cyfrowych Podstawowe parametry przetworników wpływające na ich dokładność

Bardziej szczegółowo

A61B 5/0492 ( ) A61B

A61B 5/0492 ( ) A61B PL 213307 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213307 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383187 (22) Data zgłoszenia: 23.08.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia. 327773 (22) Data zgłoszenia- 29.07.1998 (13)B1 (51 ) IntCl7 G06F 13/14 H04M 11/06

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL BUP 04/16

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL BUP 04/16 PL 223987 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223987 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 409120 (22) Data zgłoszenia: 06.08.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPO SPO LITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172018 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21)Numer zgłoszenia 298251 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1993 (51) Int.Cl.6 G01R 31/36 H02J

Bardziej szczegółowo

(13) B1 A61Η 39/02 H03K 3/335. (54) Sposób i układ do stymulacji punktów akupunkturowych

(13) B1 A61Η 39/02 H03K 3/335. (54) Sposób i układ do stymulacji punktów akupunkturowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 168509 (13) B1 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 296472 (22) Data zgłoszenia: 03.11.1992 (51) IntCl6: A61H 39/00 A61Η 39/02 H03K 3/335 (54) Sposób i układ

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 16/11

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 16/11 PL 219996 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219996 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390194 (51) Int.Cl. G01P 7/00 (2006.01) G01L 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/10

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/10 PL 214364 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214364 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387186 (22) Data zgłoszenia: 03.02.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 04/11. KRZYSZTOF GOŁOFIT, Lublin, PL WUP 06/14

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 04/11. KRZYSZTOF GOŁOFIT, Lublin, PL WUP 06/14 PL 217071 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217071 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388756 (51) Int.Cl. H03K 3/023 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10 PL 215666 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215666 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386085 (51) Int.Cl. H02M 7/48 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL

PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202961 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354738 (51) Int.Cl. G01F 23/14 (2006.01) F22B 37/78 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja metod przetwarzania analogowo cyfrowego (A/C, A/D)

Klasyfikacja metod przetwarzania analogowo cyfrowego (A/C, A/D) Klasyfikacja metod przetwarzania analogowo cyfrowego (A/C, A/D) Metody pośrednie Metody bezpośrednie czasowa częstotliwościowa kompensacyjna bezpośredniego porównania prosta z podwójnym całkowaniem z potrójnym

Bardziej szczegółowo

PL B1. GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, PL BUP 03/09

PL B1. GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, PL BUP 03/09 PL 213811 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213811 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383018 (51) Int.Cl. H02M 7/32 (2006.01) H02M 7/217 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

Generatory impulsowe przerzutniki

Generatory impulsowe przerzutniki Generatory impulsowe przerzutniki Wrocław 2015 Przerzutniki Przerzutniki stosuje się do przechowywania małych ilości danych, do których musi być zapewniony ciągły dostęp. Ze względu na łatwy odczyt i zapis,

Bardziej szczegółowo

(2)Data zgłoszenia:

(2)Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170702 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia: 298615 (2)Data zgłoszenia: 15.04.1993 (5 1) IntCl6: G01G 11/04 G01G3/14

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO Ćwiczenie 11 BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO 11.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie rodzajów, budowy i właściwości przerzutników astabilnych, monostabilnych oraz

Bardziej szczegółowo

dwójkę liczącą Licznikiem Podział liczników:

dwójkę liczącą Licznikiem Podział liczników: 1. Dwójka licząca Przerzutnik typu D łatwo jest przekształcić w przerzutnik typu T i zrealizować dzielnik modulo 2 - tzw. dwójkę liczącą. W tym celu wystarczy połączyć wyjście zanegowane Q z wejściem D.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 224167 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224167 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391278 (51) Int.Cl. H02P 27/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/09

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/09 PL 214449 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214449 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384436 (22) Data zgłoszenia: 11.02.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego i układ pomiarowy składowych impedancji czujnika indukcyjnego

PL B1. Sposób pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego i układ pomiarowy składowych impedancji czujnika indukcyjnego PL 218944 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218944 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391744 (22) Data zgłoszenia: 05.07.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie

Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie.wzmacniacz operacyjny schemat. Charakterystyka wzmacniacza operacyjnego 3. Podstawowe właściwości wzmacniacza operacyjnego bardzo dużym wzmocnieniem napięciowym

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170013 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 297079 (22) Data zgłoszenia: 17.12.1992 (51) IntCl6: H01L 29/792 (

Bardziej szczegółowo

(57) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1

(57) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158919 (13) B1 ( 2 1) N u m e r zgło szen ia: 278822 (51) IntCl3: H03F 3/387 U rz ą d P a te n to w y R z e c z y p o sp o lite

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

WSTĘP DO ELEKTRONIKI WSTĘP DO ELEKTRONIKI Część VI Sprzężenie zwrotne Wzmacniacz operacyjny Wzmacniacz operacyjny w układach z ujemnym i dodatnim sprzężeniem zwrotnym Janusz Brzychczyk IF UJ Sprzężenie zwrotne Sprzężeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY

OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS PATENTOWY 154 561 w Patent dodatkowy mg do patentu n r ---- Int. Cl.5 G01R 21/06 Zgłoszono: 86 10 24 / p. 262052/ Pierwszeństwo--- URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 88 07

Bardziej szczegółowo

Struktury specjalizowane wykorzystywane w mikrokontrolerach

Struktury specjalizowane wykorzystywane w mikrokontrolerach Struktury specjalizowane wykorzystywane w mikrokontrolerach Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowoanalogowe Interfejsy komunikacyjne Zegary czasu rzeczywistego Układy nadzorujące Układy generacji sygnałów

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/12

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/12 PL 219586 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219586 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392996 (51) Int.Cl. H03F 1/30 (2006.01) H04R 3/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych

PL B1. System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200981 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360320 (51) Int.Cl. G01C 9/00 (2006.01) G01C 15/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości tłumienia zakłóceń woltomierza z przetwornikiem A/C z dwukrotnym całkowaniem

Badanie właściwości tłumienia zakłóceń woltomierza z przetwornikiem A/C z dwukrotnym całkowaniem Ćwiczenie 7 Badanie właściwości tłumienia zakłóceń woltomierza z przetwornikiem A/C z dwukrotnym całkowaniem PODSAWY EOREYCZNE PRZEWORNIK ANALOGOWO CYFROWEGO Z DWKRONYM CAŁKOWANIEM. SCHEMA BLOKOWY I ZASADA

Bardziej szczegółowo

Sposób korekcji pasma częstotliwości w strukturach monolitycznych i układ do korekcji pasma częstotliwości w strukturach monolitycznych

Sposób korekcji pasma częstotliwości w strukturach monolitycznych i układ do korekcji pasma częstotliwości w strukturach monolitycznych PL 220246 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220246 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397627 (51) Int.Cl. H03G 3/10 (2006.01) H03H 11/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Teoria przetwarzania A/C i C/A.

Teoria przetwarzania A/C i C/A. Teoria przetwarzania A/C i C/A. Autor: Bartłomiej Gorczyński Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów polegają na przetworzeniu badanego sygnału analogowego w sygnał cyfrowy reprezentowany ciągiem słów binarnych

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175315 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307287 (22) Data zgłoszenia: 15.02.1995 (51) IntCl6: H04M 1/64 G06F

Bardziej szczegółowo

G01R 31/36 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. (22) Data zgłoszenia:

G01R 31/36 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179803 (1 3 ) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 314498 (22) Data zgłoszenia: 27.05.1996 (51) IntCl7: G01R 31/36

Bardziej szczegółowo

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 20/10. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL WUP 05/15. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 20/10. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL WUP 05/15. rzecz. pat. PL 219507 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219507 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387564 (22) Data zgłoszenia: 20.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób podgrzewania żarników świetlówki przed zapłonem i układ zasilania świetlówki z podgrzewaniem żarników

PL B1. Sposób podgrzewania żarników świetlówki przed zapłonem i układ zasilania świetlówki z podgrzewaniem żarników RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211844 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386656 (51) Int.Cl. H05B 41/14 (2006.01) H05B 41/295 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. SULECKI PIOTR, Kuźnica, PL BUP 20/05. PIOTR SULECKI, Kuźnica, PL WUP 10/10. rzecz. pat.

PL B1. SULECKI PIOTR, Kuźnica, PL BUP 20/05. PIOTR SULECKI, Kuźnica, PL WUP 10/10. rzecz. pat. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207068 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366713 (51) Int.Cl. B62H 5/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.03.2004

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)162800 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 286840 (51) IntCl 5 G01G 7/00 G01G 9/00 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 10.09.1990 G01G 23/37 Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13 PL 222357 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222357 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400712 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13)B3 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(13)B3 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (13)B3 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176704 (21) Numer zgłoszenia: 308623 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 15.05.1995 (61) Patent dodatkowy do patentu:

Bardziej szczegółowo

Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym w stanach dynamicznych

Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym w stanach dynamicznych XXXVIII MIĘDZYUCZELNIANIA KONFERENCJA METROLOGÓW MKM 06 Warszawa Białobrzegi, 4-6 września 2006 r. Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym w stanach dynamicznych Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188394 PL 188394 B1. (54)Sposób i urządzenie do osuszania rdzeni odlewniczych

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188394 PL 188394 B1. (54)Sposób i urządzenie do osuszania rdzeni odlewniczych RZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188394 (21) N um er zgłoszenia: 328933 (22) D ata zgłoszenia: 01.10.1998 (13) B1 ( 5 1 ) IntCl7: F26B 3/00

Bardziej szczegółowo

PL 214592 B1. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL 14.03.2011 BUP 06/11

PL 214592 B1. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL 14.03.2011 BUP 06/11 PL 214592 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214592 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388915 (51) Int.Cl. G01B 5/28 (2006.01) G01C 7/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212669 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381571 (51) Int.Cl. B23Q 17/12 (2006.01) F04D 29/66 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

1. Nadajnik światłowodowy

1. Nadajnik światłowodowy 1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od

Bardziej szczegółowo

PL B1. AREVA T&D Spółka z o.o. Zakład Transformatorów w Mikołowie, Świebodzice,PL BUP 12/ WUP 10/09

PL B1. AREVA T&D Spółka z o.o. Zakład Transformatorów w Mikołowie, Świebodzice,PL BUP 12/ WUP 10/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 344295 (51) Int.Cl. H02M 7/04 (2007.01) H02M 7/06 (2007.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI CYFROWO - ANALOGOWE POMIARY, WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIA.

PRZETWORNIKI CYFROWO - ANALOGOWE POMIARY, WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIA. strona 1 PRZETWORNIKI CYFROWO - ANALOGOWE POMIARY, WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIA. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest przedstawienie istoty działania przetwornika C/A, źródeł błędów przetwarzania, sposobu definiowania

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/ RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180536 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 315275 (22) Data zgłoszenia: 12.07.1996 (51) IntCl7 F04B 49/02

Bardziej szczegółowo

T 2000 Tester transformatorów i przekładników

T 2000 Tester transformatorów i przekładników T 2000 Tester transformatorów i przekładników T2000 - Wielozadaniowy system pomiaru przekładników prądowych, napięciowych, transformatorów, zabezpieczeń nadprądowych, liczników energii i przetworników.

Bardziej szczegółowo