Sprzeda krzy owa (cross-selling) produktów bankowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprzeda krzy owa (cross-selling) produktów bankowych"

Transkrypt

1 95 Sprzeda krzy owa (cross-selling) produktów bankowych Marek Szczepaniec Sprzeda krzy owa (cross-selling) produktów finansowych (nazywana te sprzeda à dope niajàcà) nale y ostatnio do najmodniejszych tematów w amerykaƒskiej i brytyjskiej literaturze marketingowej oraz bankowej. Sprzeda krzy owa polega na tworzeniu podstawowych wi zi z klientami poprzez rachunek bie àcy lub rachunek kredytu hipotecznego, a nast pnie sprzedawaniu kolejnych produktów finansowych. Rachunek bie àcy stanowi doskona à podstaw do sprzeda y takich produktów, jak: karty p atnicze, lokaty terminowe, kredyt w rachunku bie àcym, kredyty konsumpcyjne, us ugi maklerskie. Kredyt hipoteczny stanowi natomiast baz do sprzeda y produktów ubezpieczeniowych (zarówno majàtkowych, jak i yciowych) oraz produktów kredytowych zabezpieczonych hipotekà. Wyniki sonda y przeprowadzonych w USA przez Bank Administration Institute i Cambridge Group w 2000 r. pokaza y, e istnieje 94% prawdopodobieƒstwo, i klient majàcy w danym banku rachunek czekowy skorzysta tak e z innych produktów 1 (76% posiadaczy rachunku czekowego korzysta o w tym samym banku z rachunku oszcz dnoêciowego, a 54% z kart kredytowych lub p atniczych; szczegó owe wyniki badania przedstawia tabela 1). Dlaczego sprzeda krzy owa budzi tak wielkie zainteresowanie bankowców? Rzadko si zdarza, aby nowy model zarzàdzania przynosi prawie same korzyêci zarówno bankom, jak i ich klientom. Banki dzi ki sprzeda y krzy owej osiàgajà zdecydowanie lepsze wyniki finansowe, ograniczajà ryzyko podejmowanych decyzji oraz zapewniajà sobie 1 K. Cline: Liquidity Drought. Banking Strategies, May/June Schemat 1. Wykorzystanie rachunku bie àcego do sprzeda y innych produktów bankowych Lokaty Kredyt mieszkaniowy Rachunek bie àcy Karta kredytowa èród o: opracowanie w asne. Kredyt w rachunku bie àcym

2 96 BANK I KREDYT marzec 2003 Schemat 2. Wykorzystanie kredytu hipotecznego do sprzeda y innych produktów finansowych Ubezpieczenie majàtkowe Asset management Kredyt hipoteczny Ubezpieczenie na ycie Inne kredyty zabezpieczone hipotekà èród o: opracowanie w asne. lojalnoêç klientów. Klienci natomiast oszcz dzajà czas i pieniàdze, majà lepszy dost p do informacji, budujà histori kredytowà oraz cieszà si z dobrych relacji z personelem banku. Sprzedajàc dodatkowe produkty obecnym klientom, bank zwi ksza dochodowoêç relacji z nimi, a jednoczeênie tworzy sieç powiàzaƒ, która b dzie w przysz oêci trudna do zerwania. Bank mo e te obni yç wydatki marketingowe, bo koszt dotarcia z przekazem promocyjnym do obecnych klientów jest znacznie mniejszy ni koszt kampanii promocyjnej skierowanej do ca- ego rynku. Dzi ki informacjom pochodzàcym z wewn trznych baz danych bank mo e tak e znacznie precyzyjniej plasowaç ofert produktowà, kierujàc jà do najbardziej obiecujàcych segmentów. Dysponujàc wieloma informacjami pochodzàcymi z wczeêniejszych relacji (z wniosków o otwarcie rachunku czy udzielenie kredytu) oraz majàc mo liwoêç przeêledzenia historii operacji na rachunku klienta, bank mo e ograniczyç koszty gromadzenia i przetwarzania informacji oraz zmniejszyç niepewnoêç i ryzyko podj cia nietrafnych decyzji kredytowych. Dzi ki szerokiemu dost powi do ró nych informacji wyraênie zmniejsza si pracoch onnoêç obs ugi kolejnych relacji oraz skraca si czas stosowanych procedur (np. kredytowych). Majàc kompleksowy obraz zachowaƒ finansowych klienta, bank mo e równie lepiej radziç sobie w sytuacjach kryzysowych, np. problemów ze sp atà kredytów, drastycznego zmniejszenia obrotów na rachunku (proponujàc klientom np. konsolidacj kredytów lub specjalne programy cenowe). Utworzenie dzi ki sprzeda y krzy owej dodatkowych relacji produktowych bank - klient ma du y wp yw na lojalnoêç klientów (im wi cej relacji produktowych àczy bank z klientem, tym mniejsze jest prawdopodobieƒstwo, e zrezygnuje on z us ug banku). Dodanie kolejnego produktu (np. kredytu dla firm lub realizacji sta ych zleceƒ) nie tylko wzmacnia wi zi, ale tak e tworzy barier dla klientów noszàcych si z zamiarem rezygnacji z us ug banku. Przyk adowo, w Wielkiej Brytanii procedura likwidacji rachunku klientów instytucjonalnych niekorzystajàcych z kredytów trwa tylko 7-10 dni, podczas gdy ta sama procedura dla klientów korzystajàcych z us ug kredytowych w wielu przypadkach przeciàga si nawet do kilku miesi cy. W HSBC procedura likwidacji rachunku firmy bez za- Tabela 1 Rachunki bie àce a sprzeda innych produktów bankowych Produkt bankowy Odsetek klientów, którzy posiadajàc rachunek czekowy w danym banku korzystajà tak e w nim z wymienionych obok produktów finansowych Rachunek oszcz dnoêciowy 76 Karta kredytowa lub p atnicza 54 Certyfikaty depozytowe 27 Inne po yczki 25 Kredyty hipoteczne 19 Rachunki rynku pieni nego 18 Indywidualny rachunek emerytalny 13 Ubezpieczenie na ycie 11 Doradztwo finansowe 9 Fundusze wzajemne 9 Rachunek maklerski 5 èród o: Bank Administration Institute i Cambridge Group, jesieƒ 2000 (sonda na próbie klientów banków) cytowane za K. Cline: Liquidity Drought. Banking Strategies, May/June 2001.

3 97 Tabela 2 KorzyÊci p ynàce ze sprzeda y krzy owej KorzyÊci dla banków Wi ksze przychody i zyski Ni sze koszty promocji Ni sze koszty pozyskiwania i przetwarzania informacji Wi ksza lojalnoêç klientów Ograniczenie niepewnoêci i ryzyka Ograniczenie pracoch onnoêci obs ugi Skrócenie procedur kredytowych Optymalne wykorzystanie sieci dystrybucji Sprzeda mi dzysegmentowa èród o: opracowanie w asne. KorzyÊci dla klientów Oszcz dnoêç czasu Oszcz dnoêç pieni dzy PoufnoÊç (udost pnianie informacji tylko jednej instytucji) KompleksowoÊç obs ugi Zdobywanie historii kredytowej Szybszy i atwiejszy dost p do kredytów Lepsze relacje z pracownikami banku Korzystanie z doradztwa Wi ksza wiedza o ofercie banku d u enia i jakichkolwiek zabezpieczeƒ trwa od 7 do 10 dni, ale gdy firma zaciàga a w banku kredyt i zosta y ustanowione jakieê zabezpieczenia, ca a procedura znaczàco si wyd u a (Êwiadczà o tym nast pujàce wskaêniki: mediana procedur likwidacji rachunku ma- ych i Êrednich firm wynosi 28 dni, a Êredni czas likwidacji rachunku a 55 dni). W Lloyds TSB 37% ma ych i Êrednich firm na likwidacj rachunku musi czekaç ponad miesiàc (w tym 16% firm czeka na likwidacj rachunku d u ej ni 3 miesiàce). W Bank of Scotland procedura likwidacji rachunku nieobcià onego po yczkami trwa nie d u ej ni 5 dni, a przypadku istnienia zabezpieczeƒ od 6 do 8 tygodni 2. Dzi ki sprzeda y krzy owej banki mogà tak e optymalnie wykorzystaç sieç dystrybucji. Badania prowadzone w Polsce oraz Wielkiej Brytanii pokaza y, e si a przyciàgania klientów przez oddzia y jest ograniczona (najcz Êciej si ga zaledwie kilku kilometrów). W Polsce w 2001 r. 70% badanych osób o wysokich dochodach (mieszkajàcych w du ych miastach) korzysta- o z us ug banku zlokalizowanego w odleg oêci nie wi kszej ni 4 km od miejsca zamieszkania. W sumie 94% klientów z tego segmentu mia o do swojego banku mniej ni 10 km z miejsca zamieszkania 3. Podobnie wyglàda a sytuacja w segmencie firm mikro (zatrudniajàcych do 5 osób). Przedsi biorcy z tego segmentu nie byli sk onni pokonywaç du ej odleg oêci do banku: a 40% firm mikro od banku dzieli dystans nieprzekraczajàcy 1 km. 75% respondentów mia o do banku odleg oêç do 3 km, a tylko 10% przedsi biorców musia o pokonaç do banku dystans wi kszy ni 5 km 4. Podobnie wyglàda sytuacja w krajach wysoko rozwini tych. Przyk adowo, w Wielkiej Brytanii 56% przedstawicieli ma ych i Êrednich firm dotarcie do banku zajmuje mniej ni 10 minut, a dalszym 28% respondentów wyprawa do banku zajmuje od 11 do 30 minut 5. Badania pokazujà, e ka dy oddzia banku ma ograniczonà si- grawitacji. Je eli klient nie mieêci si w naturalnym polu grawitacji oddzia u, to jego przyciàgni cie, a nast pnie utrzymanie mo e byç dla banku bardzo kosz- 2 The supply of banking services by clearing banks to small and medium-sized enterprises. A report on the supply of banking services by clearing banks to small and medium-sized enterprises within the UK. Competition Commission. UK, March 2002, s èród o: B.P.S. Consultants Poland Ltd. Inwestor indywidualny Badanie osób o wysokich dochodach (n=1080). 4 èród o: B.P.S. Consultants Poland Ltd. Inwestor instytucjonalny 2002 (n = 1087). 5 The supply of banking services..., op.cit., s. 22. Tabela 3 Kryteria wyboru banku przez SME w Wielkiej Brytanii w 1999 r Kryterium wyboru G ówna przyczyna wyboru banku odsetek wskazaƒ Posiadanie rachunku osobistego w banku 34 Doradztwo 11 Rekomendacja 10 Dogodna lokalizacja 10 Najlepsza oferta 6 Posiadanie jakiegoê rachunku w banku 6 Bank wspólnika 4 Oferta darmowych us ug 4 Bank wyspecjalizowany w obs udze nowych firm 1 Niskie koszty/bezp atny overdraft 1 Inne 12 èród o: Barclays i Lloyds TSB wyniki sonda u na próbie nowo otwartych firm, grudzieƒ 1999, cytowane za The supply of banking services by clearing banks to small and medium-sized enterprises. A report on the supply of banking services by clearing banks to small and medium-sized enterprises within the UK. Competition Commission. UK, March 2002, s.141.

4 98 BANK I KREDYT marzec 2003 towne. atwiej (i taniej) jest zwi kszaç sprzeda na w asnym podwórku ni na si przyciàgaç nowych klientów. Przy ograniczonej sile grawitacji oddzia- ów bankowych sprzeda krzy owa pozwala wi c na maksymalizacj wyników finansowych poszczególnych oddzia ów. Programy sprzeda y krzy owej mogà mieç tak e wp yw na sprzeda mi dzysegmentowà (która cz sto w ogóle nie jest wy apywana przez systemy informacyjne banku). Przyk adowo, w Wielkiej Brytanii w aêciciele ma ych i Êrednich firm otwierajà rachunek firmowy najcz Êciej w tym banku, w którym majà konto osobiste (zobacz tabela 3). W 1999 r. odsetek ma ych i Êrednich firm otwierajàcych rachunek biznesowy w banku, w którym w aêciciel firmy mia ju rachunek osobisty, kszta towa si w najpopularniejszych bankach na poziomie 66-71% (Barclays 71%, HSBC 69%, Lloyds TSB 67%, NatWest 66%) 6. W Polsce na razie tylko 4% przedstawicieli firm mikro wskazuje na posiadanie rachunku osobistego w banku jako najwa niejszy czynnik wyboru banku prowadzàcego rachunek firmowy. Znacznie cz Êciej wskazujà na dogodnà lokalizacj (32% wskazaƒ) oraz zaufanie do banku (18%) 7. KorzyÊci banków ze sprzeda y krzy owej sà ewidentne. Zobaczmy teraz, co uzyskuje klient. Jednà z najwa niejszych korzyêci dla klienta zwiàzanych ze sprzeda à krzy owà jest oszcz dnoêç czasu. Ubiegajàc si o kredyt, klient nie musi ka dorazowo przygotowywaç pe nej dokumentacji o swojej sytuacji finansowej oraz d ugo czekaç na rozpatrzenie wniosku. Historia kredytowa oraz historia operacji na rachunku bie àcym znacznie upraszczajà i skracajà wszelkie procedury, a tak e zwi kszajà prawdopodobieƒstwo uzyskania kredytu. Klienci oszcz dzajà te pieniàdze. W asnym, sprawdzonym klientom banki oferujà z regu y specjalne warunki cenowe, jak choçby ni sze prowizje i op aty oraz korzystniejsze oprocentowanie kredytów i depozytów. Najwi ksze banki Êwiata (takie jak Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Barclays, HSBC, Lloyds TSB, UBS) ró nicujà ceny w zale noêci od skali relacji (im wi cej wykorzystywanych produktów i im wy sze salda na rachunkach, tym lepsze warunki cenowe). Sprzeda krzy owa zaspokaja tak e wa nà potrzeb kompleksowoêci obs ugi. Potrzeba ta wynika nie tylko z coraz mniejszej iloêci wolnego czasu klientów, ale równie z ograniczonej wiedzy i trudnoêci z poruszaniem si w gàszczu skomplikowanych produktów finansowych. Raz obdarzywszy bank zaufaniem, klienci majà naturalnà tendencje do rozszerzania relacji z nim. W banku, w którym majà rachunek bie àcy, sk adajà 6 HSBC dane z sonda u Start-up Business Research Survey cytowane za: The supply of banking services..., op.cit., s B.P.S. Consultants Poland Ltd.: Firmy mikro na rynku us ug bankowych te lokaty terminowe i ubiegajà si o kredyty (cz sto nawet wtedy, gdy oprocentowanie w innych bankach jest znacznie korzystniejsze). Wed ug relacji przedstawicieli najwi kszych banków brytyjskich, w 1999 r. prawie wszyscy kredytobiorcy z sektora MSP mieli w tych bankach jednocze- Ênie rachunek bie àcy (100% w Lloyds TSB, 100% w NatWest, 98% w Bank of Scotland, 93% w Barclays i 87% w HSBC) 8. Rachunki depozytowe ma ych i Êrednich firm by y zak adane tak e prawie wy àcznie w bankach, w których mia y one rachunek bie àcy (a 98,6% depozytariuszy Lloyds TSB mia o w tym banku rachunek bie àcy; w przypadku innych banków odsetek ten wynosi : 97,1% dla NatWest, 93,2% dla Barclays i HSBC) 9. Du e zainteresowanie kompleksowà obs ugà widaç tak e w Polsce. Wg badaƒ B.P.S. Consultants Poland, a 89% zamo nych klientów do obs ugi lokat terminowych wybiera o bank, w którym mieli ju rachunek bie àcy. Respondenci wykazywali tak e du e zainteresowanie zakupem wielu ró nych us ug finansowych pod jednym dachem (w banku uniwersalnym, nazywanym te supermarketem finansowym). 59% przedstawicieli tego segmentu zadeklarowa o, e bardziej odpowiada im model sprzeda y ró nych us ug finansowych (od us ug bankowych, przez us ugi leasingowe, a do us ug ubezpieczeniowych) w jednym miejscu ni sprzeda us ug finansowych prowadzona oddzielnie przez wyspecjalizowane firmy 10. Zbli one wyniki uzyskano w trakcie badaƒ segmentu ma ych i Êrednich firm: 52% przedsi biorców opowiedzia o si za supermarketem finansowym, a 48% wybra o sprzeda us ug finansowych prowadzonà oddzielnie przez wyspecjalizowane firmy 11. Po przedstawieniu korzyêci banków i ich klientów pora na przyjrzenie si praktyce stosowania strategii i programów sprzeda y krzy owej. Na czym polega strategia sprzeda y krzy owej? Strategi sprzeda y krzy owej (cross-sell strategy) stosujà obecnie najwi ksze i najbardziej dochodowe banki Êwiata: Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Barclays, HSBC, UBS, Fleet Boston. Strategia ta polega na okreêleniu Êrednio- i d ugoterminowych celów (wyra- onych Êrednià liczbà relacji produktowych z klientami), a nast pnie zbudowaniu ca ego pakietu dzia aƒ marketingowych (obejmujàcych przede wszystkim sprzeda osobistà, promocj sprzeda y i reklam, ale 8 The supply of banking services..., op.cit., s Tam e, s B.P.S. Consultants Poland Ltd. Inwestor indywidualny Badanie osób o wysokich dochodach. 11 èród o: B.P.S. Consultants Poland Ltd. Inwestor instytucjonalny 2002 (n = 1087).

5 99 tak e konstruowanie wiàzek produktowych i stosowanie pakietów cenowych), prowadzàcych do realizacji tych celów. W USA najwi ksze sukcesy w sprzeda y krzy owej odnosi w ostatnich latach bank Wells Fargo, sprzedajàcy przeci tnie ka demu klientowi ponad 4 produkty finansowe. Dyrektor zarzàdzajàcy banku, Richard Kovacevich, stwierdzi w wywiadzie, e jednym z g ównych celów banku jest podwojenie (do 8) Êredniej liczby produktów finansowych sprzedawanych ka demu klientowi 12. Specjalne oprogramowanie zakupione przez Wells Fargo (nazywane virtual behavior mapping), pozwala na ocen dochodowoêci i intensywnoêci relacji z poszczególnymi klientami. Program komputerowy identyfikuje tak e tych klientów, którzy sà nieaktywni. Aby zapobiec ich odej- Êciu, bank kieruje do nich ofert ró nych (potencjalnie atrakcyjnych) produktów. W Wells Fargo pracownicy banku, którym uda si zidentyfikowaç np. potrzeby ubezpieczeniowe klientów, kierujà ich od razu do firmy zale nej zajmujàcej si tym segmentem rynku (Acordia Inc. of Chicago), klienci zainteresowani produktami bankowoêci inwestycyjnej kierowani sà do jednego z licencjonowanych brokerów banku, natomiast osoby zainteresowane kredytami hipotecznymi sà kierowane do Wells Fargo Home Mortgage. Po ustanowieniu relacji (za o enie konta osobistego lub rachunku firmowego) wa ne jest ciàg e wyszukiwanie okazji do sprzeda y kolejnych produktów oraz tworzenie wi zi na ca e ycie. Wzorowaç si tu mo na na programie Citigroup - Live events. Program ten, chocia zawiera specjalne oferty cenowe, opiera si g ównie na budowie wielowymiarowych relacji z klientami. Bank stara si zach ciç ju najm odszych klientów (studentów) do korzystania z wielu produktów finansowych (rachunków czekowych, kart kredytowych, 12 B. Stoneman, J. Engen i K. Cline: Perilous Passage? Banking Strategies, November/December kredytów, ubezpieczeƒ), a ka de kolejne wa ne wydarzenie w yciu klienta (Êlub, narodziny dziecka, zakup domu, przejêcie na emerytur ) jest okazjà do sprzeda y dalszych produktów finansowych (z zakresu bankowo- Êci komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeƒ osobowych, majàtkowych i yciowych itp.) 13. Citigroup dopracowa w ostatnich latach tak e programy sprzeda y krzy owej w segmencie klientów korporacyjnych. J. Morris z miesi cznika Euromoney pisze, e bankowi coraz lepiej wychodzi sprzeda krzy- owa produktów bankowoêci komercyjnej i inwestycyjnej du ym firmom (40% firm korzystajàcych z kredytów skorzysta o tak e z produktów bankowoêci inwestycyjnej Citigroup). Na klientach korporacyjnych wra- enie robi skala dzia alnoêci Citigroup oraz jego mo liwoêci finansowe (korzystajàc z us ug bankowoêci inwestycyjnej Citigroup, korporacje mogà np. liczyç na atwiejszy dost p do kredytów) 14. Jak wyglàda sprzeda krzy owa produktów finansowych w Polsce? W Polsce temat sprzeda y krzy owej nie by dotychczas szczegó owo opisywany w literaturze bankowej i marketingowej. Badania syndykatowe BPS-u pokaza y jednak, e niektóre polskie banki radzà ju sobie bardzo dobrze ze sprzeda à dodatkowych produktów dotychczasowym klientom. Przyk adowo, w segmencie klientów indywidualnych o wysokich dochodach du e sukcesy w sprzeda- y krzy owej notowa w 2001 r. Bank Pekao SA (zobacz tabela 4). W segmencie ma ych i Êrednich firm, w 2002 r. najwi ksze sukcesy w sprzeda y krzy owej produktów bankowych osiàga y: Bank Handlowy w Warszawie S.A. i BRE Bank SA. 13 Opis programu Life events mo na znaleêç w serwisie internetowym 14 J. Morris.: Citigroup: it s all in the balance. Euromoney, October Tabela 4 Sprzeda krzy owa produktów bankowych w segmencie osób o wysokich dochodach w 2001 r. Bank Rachunek bie àcy Odsetek klientów, posiadajàcych w danym banku rachunek bie àcy i jednoczeênie w danym korzystajàcych z innych produktów bankowych banku (w %) kredyt lokaty karta us ugi inne p atnicza elektroniczne us ugi Bank Pekao SA BZ WBK SA* BPH PBK SA** PKO BP SA ING Bank Âlàski SA BZ * Klienci BZ i WBK zostali po àczeni w jednà grup ; ** Klienci BPH i PBK zostali po àczeni w jednà grup. èród o: B.P.S. Consultants Poland Ltd. Inwestor indywidualny Badanie osób o wysokich dochodach (n = 1080).

6 100 BANK I KREDYT marzec 2003 Tabela 5 Sprzeda krzy owa produktów bankowych w segmencie ma ych i Êrednich firm w 2002 r. Bank Rachunek bie àcy Odsetek klientów, posiadajàcych w danym banku rachunek bie àcy i jednoczeênie w danym korzystajàcych z innych produktów bankowych banku (w %) kredyt lokaty karta us ugi inne p atnicza elektroniczne us ugi Bank Handlowy w Warszawie SA BG SA BRE Bank SA BPH PBK SA Bank Pekao SA ING Bank Âlàski SA BZ WBK SA Kredyt Bank SA BIG Bank Gdaƒski PKO BP SA èród o: B.P.S. Consultants Poland Ltd. Inwestor instytucjonalny 2002 (n = 1087). Jak mo na zwi kszyç sprzeda krzy owà w Polsce? Polskie banki osiàgajà ju pierwsze sukcesy w sprzeda- y krzy owej, ale dalekie sà jeszcze od wykorzystania wszystkich mo liwoêci. Cross-selling w polskich bankach sprowadza si na razie do tworzenia wiàzek produktowych, promocji sprzeda y wybranych produktów, nieêmia ego testowania programów lojalnoêciowych oraz u ywania polityki zró nicowanych cen. Od strony produktowej banki dysponujà ju odpowiednim potencja em do sprzeda y krzy owej; majà w swojej ofercie szerokà gam produktów bankowych, a poprzez udzia y w ró nych spó kach zale nych sà obecne tak e na rynku ubezpieczeƒ osobowych, majàtkowych i yciowych, rynku us ug leasingowych, rynku us ug maklerskich, a tak e rynku zarzàdzania aktywami oraz rynku doradztwa finansowego. Z badaƒ marketingowych wynika równie, e pracownikom banków nie brakuje wiedzy fachowej na temat samych produktów bankowych. Problemy wyst pujà natomiast w dziedzinie sprzeda y osobistej, w sferze pozyskiwania, przetwarzania i praktycznego wykorzystania informacji, a tak e w komunikacji marketingowej. Dlatego bankom mo na zalecaç przede wszystkim: lepsze wykorzystanie ju posiadanych informacji wewn trznych (w ramach systemów CRM Customer Relation Management), bardziej efektywne wykorzystanie informacji zewn trznych, integracj systemów informacyjnych (banki ciàgle utrzymujà odr bne silosy danych; ich systemy informacyjne na ogó nie sà po àczone z systemami spó ek zale nych, a wi c nie pozwalajà na kompleksowà analiz i ocen zachowaƒ finansowych klientów), lepszà komunikacj z klientami oraz wprowadzenie kultury sprzeda owej. Punktem wyjêcia sprzeda y krzy owej jest zawsze zrozumienie zachowaƒ finansowych klientów. Tymczasem z badaƒ firmy BPS wynika, e w Polsce, zdaniem prawie co czwartego klienta z segmentu osób o wysokich dochodach oraz podobnej grupy klientów z segmentu ma ych i Êrednich firm, pracownicy oddzia- ów banków nie majà dobrej orientacji w potrzebach finansowych swoich klientów. DoÊwiadczenie pokazuje, e tylko banki, które dysponujà pe nà informacjà o relacjach z klientami, mogà precyzyjnie plasowaç ofert i z du ymi sukcesami prowadziç sprzeda krzy owà (na podstawie pog bionych informacji buduje si przecie ró ne platformy sprzeda owe adresowane do poszczególnych segmentów). Godne naêladowania sà programy z zakresu zarzàdzania relacjalmi z klientami (CRM) stosowane chocia by przez Citibank. Bank ten, aby dopracowaç relacje z klientami i zwi kszyç sprzeda krzy owà produktów, wprowadzi projekt CitiPro" ( CitiPro to nazwa kwestionariusza, s u àcego do badania spectrum potrzeb finansowych klientów: od produktów bankowo- Êci komercyjnej, przez produkty bankowoêci inwestycyjnej a po ubezpieczenia majàtkowe i yciowe). Je eli odpowiedzi na pytania pozwalajà wychwyciç konkretne potrzeby finansowe, klient jest kierowany do specjalistów odpowiedzialnych za ró ne produkty finansowe. Wg Maury Markus, odpowiedzialnej w Citigroup za bankowoêç detalicznà, program doprowadzi do zwi kszenia liczby rachunków oraz wysokoêci sald przypadajàcych na ka dego klienta, a tak e przyczyni si do zmniejszenia liczby klientów rezygnujàcych z us ug banku 15. W Polsce (ale nie tylko u nas) aktywnoêç sprzeda- owa pracowników banków pozostawia sporo do yczenia. Przyk adowo tylko po owa badanych osób o wysokich dochodach oraz po owa respondentów z segmentu MSP spotka a si z zach tà pracowników oddzia u banku do skorzystania z dodatkowych (lub nowych) us ug bankowych. Stosunkowo rzadko pracownicy banków pomagali optymalnie ulokowaç nadwy ki 15 Stoneman B., Engen J. i Cline K.: Perilous Passage? Banking Strategies, November/December 2001.

7 Tam e. finansowe osób o wysokich dochodach (34% wskazaƒ) oraz nadwy ki firm z sektora MSP (27%). Znacznie rzadziej, ni mo na by oczekiwaç, s u yli tak e radà na temat mo liwoêci finansowania rozwoju ma ych i Êrednich firm (34% wskazaƒ). Jak twierdzi Maura Markus, to w aênie od pracowników banku zale y sukces w sprzeda y krzy owej produktów banku: pomimo rozwoju bankowoêci internetowej oraz us ug telefonicznych, wi kszoêç klientów ciàgle przychodzi do oddzia- u minimum raz w miesiàcu 16. W Polsce daleki od doskona oêci jest tak e system komunikowania si banków z klientami. Wbrew oczekiwaniom klientów, banki zbyt cz sto mówià do nich z telewizora, a zbyt ma à wag przywiàzujà do kontaktów osobistych (badania marketingowe pokazujà, e klienci najch tniej czerpaliby informacje bezpoêrednio od pracowników banku). Wg 30% respondentów z segmentu osób o wysokich dochodach (i a 39% respondentów z segmentu MSP), kontakty z pracownikami banku sà bardzo p ytkie i ograniczajà si do realizacji podstawowych transakcji i operacji. Ten brak komunikacji powoduje, e banki cz sto tracà doskona e okazje do rozszerzenia relacji z klientami i sprzeda y dodatkowych produktów finansowych. Warto pami taç, e potencja sprzeda owy, tkwiàcy w prywatnych i firmowych rachunkach bie àcych oraz rachunkach kredytów hipotecznych, mo e byç wykorzystany tylko dzi ki zrozumieniu potrzeb, preferencji oraz oczekiwaƒ klientów i precyzyjnemu opracowaniu strategii sprzeda y krzy owej.

Polityka produktowa w marketingu relacyjnym

Polityka produktowa w marketingu relacyjnym Wykład: Polityka produktowa w marketingu relacyjnym Wpływy ze sprzedaży nowych leków Sprzedaż 12,6 mld USD w pierwszym roku na rynku Źródło: Evaluate, 2016. Produkt relacyjny Produkt relacyjny - produkt,

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Magdalena Weremczuk Koordynator Punktu Konsultacyjnego KSU Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie doradcze w Punkcie Konsultacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce dr Julia Koralun-Bereźnicka. Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY BANKI

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce dr Julia Koralun-Bereźnicka. Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY BANKI Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce dr Julia Koralun-Bereźnicka Uniwersytet Gdański 5 kwietnia 2016 roku Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 z dnia 27 marca 2013 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 16 /13 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 15 KWIETNIA 2013 ROKU WG ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Za kulisami private banking

Za kulisami private banking Za kulisami private banking Autor: Joanna Ostrowska,Żarówka PR i Marketing 07.10.2010. Osobisty doradca finansowy, concierge organizujący wakacje, platynowa karta kredytowa, oprocentowanie kredytu podlegające

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 )

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 ) Załącznik do uchwały zarządu nr 204 /2015 z dnia 30.12.2015 r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2016. r. Tabela kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały 11/2016 Zarządu Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu z dnia 08.03.2016r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 25 kwiecień 2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Czy bank wymaga wyceny? Kto organizuje proces wyceny? Podmiot dokonujący wyceny Strona ponosząca koszty wyceny Koszt wyceny Alior Wycena

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarzadu z dnia 29-01-2016 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.) 1/6 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.10.2013r. ZMIANA I - Uchwała Nr 21Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.05.2014r. ZMIANA II - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.01.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU Obowiązuje od 01 luty 2016r. Jarosław

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji.

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Na rynku odmienia się słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Zapewne z tego względu banki, przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rachunek bankowy wymagany jest przez służby skarbowe do rozliczania podatku. Współczesny przedsiębiorca - niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach z dnia 27 kwietnia 2016 r. /tekst jednolity/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MAJ 2011 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04 października 2011 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Współczesna bankowość detaliczna

Współczesna bankowość detaliczna Tytuł: Współczesna bankowość detaliczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: "Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej aktualnych na rynku opracowań

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/12/833/2016 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 04.03.2016 (obowiązuje od 14.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or. 0152-21/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 października 2010r Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/I/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 22.01.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 58/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 maja 2016r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo