Sprzeda krzy owa (cross-selling) produktów bankowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprzeda krzy owa (cross-selling) produktów bankowych"

Transkrypt

1 95 Sprzeda krzy owa (cross-selling) produktów bankowych Marek Szczepaniec Sprzeda krzy owa (cross-selling) produktów finansowych (nazywana te sprzeda à dope niajàcà) nale y ostatnio do najmodniejszych tematów w amerykaƒskiej i brytyjskiej literaturze marketingowej oraz bankowej. Sprzeda krzy owa polega na tworzeniu podstawowych wi zi z klientami poprzez rachunek bie àcy lub rachunek kredytu hipotecznego, a nast pnie sprzedawaniu kolejnych produktów finansowych. Rachunek bie àcy stanowi doskona à podstaw do sprzeda y takich produktów, jak: karty p atnicze, lokaty terminowe, kredyt w rachunku bie àcym, kredyty konsumpcyjne, us ugi maklerskie. Kredyt hipoteczny stanowi natomiast baz do sprzeda y produktów ubezpieczeniowych (zarówno majàtkowych, jak i yciowych) oraz produktów kredytowych zabezpieczonych hipotekà. Wyniki sonda y przeprowadzonych w USA przez Bank Administration Institute i Cambridge Group w 2000 r. pokaza y, e istnieje 94% prawdopodobieƒstwo, i klient majàcy w danym banku rachunek czekowy skorzysta tak e z innych produktów 1 (76% posiadaczy rachunku czekowego korzysta o w tym samym banku z rachunku oszcz dnoêciowego, a 54% z kart kredytowych lub p atniczych; szczegó owe wyniki badania przedstawia tabela 1). Dlaczego sprzeda krzy owa budzi tak wielkie zainteresowanie bankowców? Rzadko si zdarza, aby nowy model zarzàdzania przynosi prawie same korzyêci zarówno bankom, jak i ich klientom. Banki dzi ki sprzeda y krzy owej osiàgajà zdecydowanie lepsze wyniki finansowe, ograniczajà ryzyko podejmowanych decyzji oraz zapewniajà sobie 1 K. Cline: Liquidity Drought. Banking Strategies, May/June Schemat 1. Wykorzystanie rachunku bie àcego do sprzeda y innych produktów bankowych Lokaty Kredyt mieszkaniowy Rachunek bie àcy Karta kredytowa èród o: opracowanie w asne. Kredyt w rachunku bie àcym

2 96 BANK I KREDYT marzec 2003 Schemat 2. Wykorzystanie kredytu hipotecznego do sprzeda y innych produktów finansowych Ubezpieczenie majàtkowe Asset management Kredyt hipoteczny Ubezpieczenie na ycie Inne kredyty zabezpieczone hipotekà èród o: opracowanie w asne. lojalnoêç klientów. Klienci natomiast oszcz dzajà czas i pieniàdze, majà lepszy dost p do informacji, budujà histori kredytowà oraz cieszà si z dobrych relacji z personelem banku. Sprzedajàc dodatkowe produkty obecnym klientom, bank zwi ksza dochodowoêç relacji z nimi, a jednoczeênie tworzy sieç powiàzaƒ, która b dzie w przysz oêci trudna do zerwania. Bank mo e te obni yç wydatki marketingowe, bo koszt dotarcia z przekazem promocyjnym do obecnych klientów jest znacznie mniejszy ni koszt kampanii promocyjnej skierowanej do ca- ego rynku. Dzi ki informacjom pochodzàcym z wewn trznych baz danych bank mo e tak e znacznie precyzyjniej plasowaç ofert produktowà, kierujàc jà do najbardziej obiecujàcych segmentów. Dysponujàc wieloma informacjami pochodzàcymi z wczeêniejszych relacji (z wniosków o otwarcie rachunku czy udzielenie kredytu) oraz majàc mo liwoêç przeêledzenia historii operacji na rachunku klienta, bank mo e ograniczyç koszty gromadzenia i przetwarzania informacji oraz zmniejszyç niepewnoêç i ryzyko podj cia nietrafnych decyzji kredytowych. Dzi ki szerokiemu dost powi do ró nych informacji wyraênie zmniejsza si pracoch onnoêç obs ugi kolejnych relacji oraz skraca si czas stosowanych procedur (np. kredytowych). Majàc kompleksowy obraz zachowaƒ finansowych klienta, bank mo e równie lepiej radziç sobie w sytuacjach kryzysowych, np. problemów ze sp atà kredytów, drastycznego zmniejszenia obrotów na rachunku (proponujàc klientom np. konsolidacj kredytów lub specjalne programy cenowe). Utworzenie dzi ki sprzeda y krzy owej dodatkowych relacji produktowych bank - klient ma du y wp yw na lojalnoêç klientów (im wi cej relacji produktowych àczy bank z klientem, tym mniejsze jest prawdopodobieƒstwo, e zrezygnuje on z us ug banku). Dodanie kolejnego produktu (np. kredytu dla firm lub realizacji sta ych zleceƒ) nie tylko wzmacnia wi zi, ale tak e tworzy barier dla klientów noszàcych si z zamiarem rezygnacji z us ug banku. Przyk adowo, w Wielkiej Brytanii procedura likwidacji rachunku klientów instytucjonalnych niekorzystajàcych z kredytów trwa tylko 7-10 dni, podczas gdy ta sama procedura dla klientów korzystajàcych z us ug kredytowych w wielu przypadkach przeciàga si nawet do kilku miesi cy. W HSBC procedura likwidacji rachunku firmy bez za- Tabela 1 Rachunki bie àce a sprzeda innych produktów bankowych Produkt bankowy Odsetek klientów, którzy posiadajàc rachunek czekowy w danym banku korzystajà tak e w nim z wymienionych obok produktów finansowych Rachunek oszcz dnoêciowy 76 Karta kredytowa lub p atnicza 54 Certyfikaty depozytowe 27 Inne po yczki 25 Kredyty hipoteczne 19 Rachunki rynku pieni nego 18 Indywidualny rachunek emerytalny 13 Ubezpieczenie na ycie 11 Doradztwo finansowe 9 Fundusze wzajemne 9 Rachunek maklerski 5 èród o: Bank Administration Institute i Cambridge Group, jesieƒ 2000 (sonda na próbie klientów banków) cytowane za K. Cline: Liquidity Drought. Banking Strategies, May/June 2001.

3 97 Tabela 2 KorzyÊci p ynàce ze sprzeda y krzy owej KorzyÊci dla banków Wi ksze przychody i zyski Ni sze koszty promocji Ni sze koszty pozyskiwania i przetwarzania informacji Wi ksza lojalnoêç klientów Ograniczenie niepewnoêci i ryzyka Ograniczenie pracoch onnoêci obs ugi Skrócenie procedur kredytowych Optymalne wykorzystanie sieci dystrybucji Sprzeda mi dzysegmentowa èród o: opracowanie w asne. KorzyÊci dla klientów Oszcz dnoêç czasu Oszcz dnoêç pieni dzy PoufnoÊç (udost pnianie informacji tylko jednej instytucji) KompleksowoÊç obs ugi Zdobywanie historii kredytowej Szybszy i atwiejszy dost p do kredytów Lepsze relacje z pracownikami banku Korzystanie z doradztwa Wi ksza wiedza o ofercie banku d u enia i jakichkolwiek zabezpieczeƒ trwa od 7 do 10 dni, ale gdy firma zaciàga a w banku kredyt i zosta y ustanowione jakieê zabezpieczenia, ca a procedura znaczàco si wyd u a (Êwiadczà o tym nast pujàce wskaêniki: mediana procedur likwidacji rachunku ma- ych i Êrednich firm wynosi 28 dni, a Êredni czas likwidacji rachunku a 55 dni). W Lloyds TSB 37% ma ych i Êrednich firm na likwidacj rachunku musi czekaç ponad miesiàc (w tym 16% firm czeka na likwidacj rachunku d u ej ni 3 miesiàce). W Bank of Scotland procedura likwidacji rachunku nieobcià onego po yczkami trwa nie d u ej ni 5 dni, a przypadku istnienia zabezpieczeƒ od 6 do 8 tygodni 2. Dzi ki sprzeda y krzy owej banki mogà tak e optymalnie wykorzystaç sieç dystrybucji. Badania prowadzone w Polsce oraz Wielkiej Brytanii pokaza y, e si a przyciàgania klientów przez oddzia y jest ograniczona (najcz Êciej si ga zaledwie kilku kilometrów). W Polsce w 2001 r. 70% badanych osób o wysokich dochodach (mieszkajàcych w du ych miastach) korzysta- o z us ug banku zlokalizowanego w odleg oêci nie wi kszej ni 4 km od miejsca zamieszkania. W sumie 94% klientów z tego segmentu mia o do swojego banku mniej ni 10 km z miejsca zamieszkania 3. Podobnie wyglàda a sytuacja w segmencie firm mikro (zatrudniajàcych do 5 osób). Przedsi biorcy z tego segmentu nie byli sk onni pokonywaç du ej odleg oêci do banku: a 40% firm mikro od banku dzieli dystans nieprzekraczajàcy 1 km. 75% respondentów mia o do banku odleg oêç do 3 km, a tylko 10% przedsi biorców musia o pokonaç do banku dystans wi kszy ni 5 km 4. Podobnie wyglàda sytuacja w krajach wysoko rozwini tych. Przyk adowo, w Wielkiej Brytanii 56% przedstawicieli ma ych i Êrednich firm dotarcie do banku zajmuje mniej ni 10 minut, a dalszym 28% respondentów wyprawa do banku zajmuje od 11 do 30 minut 5. Badania pokazujà, e ka dy oddzia banku ma ograniczonà si- grawitacji. Je eli klient nie mieêci si w naturalnym polu grawitacji oddzia u, to jego przyciàgni cie, a nast pnie utrzymanie mo e byç dla banku bardzo kosz- 2 The supply of banking services by clearing banks to small and medium-sized enterprises. A report on the supply of banking services by clearing banks to small and medium-sized enterprises within the UK. Competition Commission. UK, March 2002, s èród o: B.P.S. Consultants Poland Ltd. Inwestor indywidualny Badanie osób o wysokich dochodach (n=1080). 4 èród o: B.P.S. Consultants Poland Ltd. Inwestor instytucjonalny 2002 (n = 1087). 5 The supply of banking services..., op.cit., s. 22. Tabela 3 Kryteria wyboru banku przez SME w Wielkiej Brytanii w 1999 r Kryterium wyboru G ówna przyczyna wyboru banku odsetek wskazaƒ Posiadanie rachunku osobistego w banku 34 Doradztwo 11 Rekomendacja 10 Dogodna lokalizacja 10 Najlepsza oferta 6 Posiadanie jakiegoê rachunku w banku 6 Bank wspólnika 4 Oferta darmowych us ug 4 Bank wyspecjalizowany w obs udze nowych firm 1 Niskie koszty/bezp atny overdraft 1 Inne 12 èród o: Barclays i Lloyds TSB wyniki sonda u na próbie nowo otwartych firm, grudzieƒ 1999, cytowane za The supply of banking services by clearing banks to small and medium-sized enterprises. A report on the supply of banking services by clearing banks to small and medium-sized enterprises within the UK. Competition Commission. UK, March 2002, s.141.

4 98 BANK I KREDYT marzec 2003 towne. atwiej (i taniej) jest zwi kszaç sprzeda na w asnym podwórku ni na si przyciàgaç nowych klientów. Przy ograniczonej sile grawitacji oddzia- ów bankowych sprzeda krzy owa pozwala wi c na maksymalizacj wyników finansowych poszczególnych oddzia ów. Programy sprzeda y krzy owej mogà mieç tak e wp yw na sprzeda mi dzysegmentowà (która cz sto w ogóle nie jest wy apywana przez systemy informacyjne banku). Przyk adowo, w Wielkiej Brytanii w aêciciele ma ych i Êrednich firm otwierajà rachunek firmowy najcz Êciej w tym banku, w którym majà konto osobiste (zobacz tabela 3). W 1999 r. odsetek ma ych i Êrednich firm otwierajàcych rachunek biznesowy w banku, w którym w aêciciel firmy mia ju rachunek osobisty, kszta towa si w najpopularniejszych bankach na poziomie 66-71% (Barclays 71%, HSBC 69%, Lloyds TSB 67%, NatWest 66%) 6. W Polsce na razie tylko 4% przedstawicieli firm mikro wskazuje na posiadanie rachunku osobistego w banku jako najwa niejszy czynnik wyboru banku prowadzàcego rachunek firmowy. Znacznie cz Êciej wskazujà na dogodnà lokalizacj (32% wskazaƒ) oraz zaufanie do banku (18%) 7. KorzyÊci banków ze sprzeda y krzy owej sà ewidentne. Zobaczmy teraz, co uzyskuje klient. Jednà z najwa niejszych korzyêci dla klienta zwiàzanych ze sprzeda à krzy owà jest oszcz dnoêç czasu. Ubiegajàc si o kredyt, klient nie musi ka dorazowo przygotowywaç pe nej dokumentacji o swojej sytuacji finansowej oraz d ugo czekaç na rozpatrzenie wniosku. Historia kredytowa oraz historia operacji na rachunku bie àcym znacznie upraszczajà i skracajà wszelkie procedury, a tak e zwi kszajà prawdopodobieƒstwo uzyskania kredytu. Klienci oszcz dzajà te pieniàdze. W asnym, sprawdzonym klientom banki oferujà z regu y specjalne warunki cenowe, jak choçby ni sze prowizje i op aty oraz korzystniejsze oprocentowanie kredytów i depozytów. Najwi ksze banki Êwiata (takie jak Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Barclays, HSBC, Lloyds TSB, UBS) ró nicujà ceny w zale noêci od skali relacji (im wi cej wykorzystywanych produktów i im wy sze salda na rachunkach, tym lepsze warunki cenowe). Sprzeda krzy owa zaspokaja tak e wa nà potrzeb kompleksowoêci obs ugi. Potrzeba ta wynika nie tylko z coraz mniejszej iloêci wolnego czasu klientów, ale równie z ograniczonej wiedzy i trudnoêci z poruszaniem si w gàszczu skomplikowanych produktów finansowych. Raz obdarzywszy bank zaufaniem, klienci majà naturalnà tendencje do rozszerzania relacji z nim. W banku, w którym majà rachunek bie àcy, sk adajà 6 HSBC dane z sonda u Start-up Business Research Survey cytowane za: The supply of banking services..., op.cit., s B.P.S. Consultants Poland Ltd.: Firmy mikro na rynku us ug bankowych te lokaty terminowe i ubiegajà si o kredyty (cz sto nawet wtedy, gdy oprocentowanie w innych bankach jest znacznie korzystniejsze). Wed ug relacji przedstawicieli najwi kszych banków brytyjskich, w 1999 r. prawie wszyscy kredytobiorcy z sektora MSP mieli w tych bankach jednocze- Ênie rachunek bie àcy (100% w Lloyds TSB, 100% w NatWest, 98% w Bank of Scotland, 93% w Barclays i 87% w HSBC) 8. Rachunki depozytowe ma ych i Êrednich firm by y zak adane tak e prawie wy àcznie w bankach, w których mia y one rachunek bie àcy (a 98,6% depozytariuszy Lloyds TSB mia o w tym banku rachunek bie àcy; w przypadku innych banków odsetek ten wynosi : 97,1% dla NatWest, 93,2% dla Barclays i HSBC) 9. Du e zainteresowanie kompleksowà obs ugà widaç tak e w Polsce. Wg badaƒ B.P.S. Consultants Poland, a 89% zamo nych klientów do obs ugi lokat terminowych wybiera o bank, w którym mieli ju rachunek bie àcy. Respondenci wykazywali tak e du e zainteresowanie zakupem wielu ró nych us ug finansowych pod jednym dachem (w banku uniwersalnym, nazywanym te supermarketem finansowym). 59% przedstawicieli tego segmentu zadeklarowa o, e bardziej odpowiada im model sprzeda y ró nych us ug finansowych (od us ug bankowych, przez us ugi leasingowe, a do us ug ubezpieczeniowych) w jednym miejscu ni sprzeda us ug finansowych prowadzona oddzielnie przez wyspecjalizowane firmy 10. Zbli one wyniki uzyskano w trakcie badaƒ segmentu ma ych i Êrednich firm: 52% przedsi biorców opowiedzia o si za supermarketem finansowym, a 48% wybra o sprzeda us ug finansowych prowadzonà oddzielnie przez wyspecjalizowane firmy 11. Po przedstawieniu korzyêci banków i ich klientów pora na przyjrzenie si praktyce stosowania strategii i programów sprzeda y krzy owej. Na czym polega strategia sprzeda y krzy owej? Strategi sprzeda y krzy owej (cross-sell strategy) stosujà obecnie najwi ksze i najbardziej dochodowe banki Êwiata: Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Barclays, HSBC, UBS, Fleet Boston. Strategia ta polega na okreêleniu Êrednio- i d ugoterminowych celów (wyra- onych Êrednià liczbà relacji produktowych z klientami), a nast pnie zbudowaniu ca ego pakietu dzia aƒ marketingowych (obejmujàcych przede wszystkim sprzeda osobistà, promocj sprzeda y i reklam, ale 8 The supply of banking services..., op.cit., s Tam e, s B.P.S. Consultants Poland Ltd. Inwestor indywidualny Badanie osób o wysokich dochodach. 11 èród o: B.P.S. Consultants Poland Ltd. Inwestor instytucjonalny 2002 (n = 1087).

5 99 tak e konstruowanie wiàzek produktowych i stosowanie pakietów cenowych), prowadzàcych do realizacji tych celów. W USA najwi ksze sukcesy w sprzeda y krzy owej odnosi w ostatnich latach bank Wells Fargo, sprzedajàcy przeci tnie ka demu klientowi ponad 4 produkty finansowe. Dyrektor zarzàdzajàcy banku, Richard Kovacevich, stwierdzi w wywiadzie, e jednym z g ównych celów banku jest podwojenie (do 8) Êredniej liczby produktów finansowych sprzedawanych ka demu klientowi 12. Specjalne oprogramowanie zakupione przez Wells Fargo (nazywane virtual behavior mapping), pozwala na ocen dochodowoêci i intensywnoêci relacji z poszczególnymi klientami. Program komputerowy identyfikuje tak e tych klientów, którzy sà nieaktywni. Aby zapobiec ich odej- Êciu, bank kieruje do nich ofert ró nych (potencjalnie atrakcyjnych) produktów. W Wells Fargo pracownicy banku, którym uda si zidentyfikowaç np. potrzeby ubezpieczeniowe klientów, kierujà ich od razu do firmy zale nej zajmujàcej si tym segmentem rynku (Acordia Inc. of Chicago), klienci zainteresowani produktami bankowoêci inwestycyjnej kierowani sà do jednego z licencjonowanych brokerów banku, natomiast osoby zainteresowane kredytami hipotecznymi sà kierowane do Wells Fargo Home Mortgage. Po ustanowieniu relacji (za o enie konta osobistego lub rachunku firmowego) wa ne jest ciàg e wyszukiwanie okazji do sprzeda y kolejnych produktów oraz tworzenie wi zi na ca e ycie. Wzorowaç si tu mo na na programie Citigroup - Live events. Program ten, chocia zawiera specjalne oferty cenowe, opiera si g ównie na budowie wielowymiarowych relacji z klientami. Bank stara si zach ciç ju najm odszych klientów (studentów) do korzystania z wielu produktów finansowych (rachunków czekowych, kart kredytowych, 12 B. Stoneman, J. Engen i K. Cline: Perilous Passage? Banking Strategies, November/December kredytów, ubezpieczeƒ), a ka de kolejne wa ne wydarzenie w yciu klienta (Êlub, narodziny dziecka, zakup domu, przejêcie na emerytur ) jest okazjà do sprzeda y dalszych produktów finansowych (z zakresu bankowo- Êci komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeƒ osobowych, majàtkowych i yciowych itp.) 13. Citigroup dopracowa w ostatnich latach tak e programy sprzeda y krzy owej w segmencie klientów korporacyjnych. J. Morris z miesi cznika Euromoney pisze, e bankowi coraz lepiej wychodzi sprzeda krzy- owa produktów bankowoêci komercyjnej i inwestycyjnej du ym firmom (40% firm korzystajàcych z kredytów skorzysta o tak e z produktów bankowoêci inwestycyjnej Citigroup). Na klientach korporacyjnych wra- enie robi skala dzia alnoêci Citigroup oraz jego mo liwoêci finansowe (korzystajàc z us ug bankowoêci inwestycyjnej Citigroup, korporacje mogà np. liczyç na atwiejszy dost p do kredytów) 14. Jak wyglàda sprzeda krzy owa produktów finansowych w Polsce? W Polsce temat sprzeda y krzy owej nie by dotychczas szczegó owo opisywany w literaturze bankowej i marketingowej. Badania syndykatowe BPS-u pokaza y jednak, e niektóre polskie banki radzà ju sobie bardzo dobrze ze sprzeda à dodatkowych produktów dotychczasowym klientom. Przyk adowo, w segmencie klientów indywidualnych o wysokich dochodach du e sukcesy w sprzeda- y krzy owej notowa w 2001 r. Bank Pekao SA (zobacz tabela 4). W segmencie ma ych i Êrednich firm, w 2002 r. najwi ksze sukcesy w sprzeda y krzy owej produktów bankowych osiàga y: Bank Handlowy w Warszawie S.A. i BRE Bank SA. 13 Opis programu Life events mo na znaleêç w serwisie internetowym 14 J. Morris.: Citigroup: it s all in the balance. Euromoney, October Tabela 4 Sprzeda krzy owa produktów bankowych w segmencie osób o wysokich dochodach w 2001 r. Bank Rachunek bie àcy Odsetek klientów, posiadajàcych w danym banku rachunek bie àcy i jednoczeênie w danym korzystajàcych z innych produktów bankowych banku (w %) kredyt lokaty karta us ugi inne p atnicza elektroniczne us ugi Bank Pekao SA BZ WBK SA* BPH PBK SA** PKO BP SA ING Bank Âlàski SA BZ * Klienci BZ i WBK zostali po àczeni w jednà grup ; ** Klienci BPH i PBK zostali po àczeni w jednà grup. èród o: B.P.S. Consultants Poland Ltd. Inwestor indywidualny Badanie osób o wysokich dochodach (n = 1080).

6 100 BANK I KREDYT marzec 2003 Tabela 5 Sprzeda krzy owa produktów bankowych w segmencie ma ych i Êrednich firm w 2002 r. Bank Rachunek bie àcy Odsetek klientów, posiadajàcych w danym banku rachunek bie àcy i jednoczeênie w danym korzystajàcych z innych produktów bankowych banku (w %) kredyt lokaty karta us ugi inne p atnicza elektroniczne us ugi Bank Handlowy w Warszawie SA BG SA BRE Bank SA BPH PBK SA Bank Pekao SA ING Bank Âlàski SA BZ WBK SA Kredyt Bank SA BIG Bank Gdaƒski PKO BP SA èród o: B.P.S. Consultants Poland Ltd. Inwestor instytucjonalny 2002 (n = 1087). Jak mo na zwi kszyç sprzeda krzy owà w Polsce? Polskie banki osiàgajà ju pierwsze sukcesy w sprzeda- y krzy owej, ale dalekie sà jeszcze od wykorzystania wszystkich mo liwoêci. Cross-selling w polskich bankach sprowadza si na razie do tworzenia wiàzek produktowych, promocji sprzeda y wybranych produktów, nieêmia ego testowania programów lojalnoêciowych oraz u ywania polityki zró nicowanych cen. Od strony produktowej banki dysponujà ju odpowiednim potencja em do sprzeda y krzy owej; majà w swojej ofercie szerokà gam produktów bankowych, a poprzez udzia y w ró nych spó kach zale nych sà obecne tak e na rynku ubezpieczeƒ osobowych, majàtkowych i yciowych, rynku us ug leasingowych, rynku us ug maklerskich, a tak e rynku zarzàdzania aktywami oraz rynku doradztwa finansowego. Z badaƒ marketingowych wynika równie, e pracownikom banków nie brakuje wiedzy fachowej na temat samych produktów bankowych. Problemy wyst pujà natomiast w dziedzinie sprzeda y osobistej, w sferze pozyskiwania, przetwarzania i praktycznego wykorzystania informacji, a tak e w komunikacji marketingowej. Dlatego bankom mo na zalecaç przede wszystkim: lepsze wykorzystanie ju posiadanych informacji wewn trznych (w ramach systemów CRM Customer Relation Management), bardziej efektywne wykorzystanie informacji zewn trznych, integracj systemów informacyjnych (banki ciàgle utrzymujà odr bne silosy danych; ich systemy informacyjne na ogó nie sà po àczone z systemami spó ek zale nych, a wi c nie pozwalajà na kompleksowà analiz i ocen zachowaƒ finansowych klientów), lepszà komunikacj z klientami oraz wprowadzenie kultury sprzeda owej. Punktem wyjêcia sprzeda y krzy owej jest zawsze zrozumienie zachowaƒ finansowych klientów. Tymczasem z badaƒ firmy BPS wynika, e w Polsce, zdaniem prawie co czwartego klienta z segmentu osób o wysokich dochodach oraz podobnej grupy klientów z segmentu ma ych i Êrednich firm, pracownicy oddzia- ów banków nie majà dobrej orientacji w potrzebach finansowych swoich klientów. DoÊwiadczenie pokazuje, e tylko banki, które dysponujà pe nà informacjà o relacjach z klientami, mogà precyzyjnie plasowaç ofert i z du ymi sukcesami prowadziç sprzeda krzy owà (na podstawie pog bionych informacji buduje si przecie ró ne platformy sprzeda owe adresowane do poszczególnych segmentów). Godne naêladowania sà programy z zakresu zarzàdzania relacjalmi z klientami (CRM) stosowane chocia by przez Citibank. Bank ten, aby dopracowaç relacje z klientami i zwi kszyç sprzeda krzy owà produktów, wprowadzi projekt CitiPro" ( CitiPro to nazwa kwestionariusza, s u àcego do badania spectrum potrzeb finansowych klientów: od produktów bankowo- Êci komercyjnej, przez produkty bankowoêci inwestycyjnej a po ubezpieczenia majàtkowe i yciowe). Je eli odpowiedzi na pytania pozwalajà wychwyciç konkretne potrzeby finansowe, klient jest kierowany do specjalistów odpowiedzialnych za ró ne produkty finansowe. Wg Maury Markus, odpowiedzialnej w Citigroup za bankowoêç detalicznà, program doprowadzi do zwi kszenia liczby rachunków oraz wysokoêci sald przypadajàcych na ka dego klienta, a tak e przyczyni si do zmniejszenia liczby klientów rezygnujàcych z us ug banku 15. W Polsce (ale nie tylko u nas) aktywnoêç sprzeda- owa pracowników banków pozostawia sporo do yczenia. Przyk adowo tylko po owa badanych osób o wysokich dochodach oraz po owa respondentów z segmentu MSP spotka a si z zach tà pracowników oddzia u banku do skorzystania z dodatkowych (lub nowych) us ug bankowych. Stosunkowo rzadko pracownicy banków pomagali optymalnie ulokowaç nadwy ki 15 Stoneman B., Engen J. i Cline K.: Perilous Passage? Banking Strategies, November/December 2001.

7 Tam e. finansowe osób o wysokich dochodach (34% wskazaƒ) oraz nadwy ki firm z sektora MSP (27%). Znacznie rzadziej, ni mo na by oczekiwaç, s u yli tak e radà na temat mo liwoêci finansowania rozwoju ma ych i Êrednich firm (34% wskazaƒ). Jak twierdzi Maura Markus, to w aênie od pracowników banku zale y sukces w sprzeda y krzy owej produktów banku: pomimo rozwoju bankowoêci internetowej oraz us ug telefonicznych, wi kszoêç klientów ciàgle przychodzi do oddzia- u minimum raz w miesiàcu 16. W Polsce daleki od doskona oêci jest tak e system komunikowania si banków z klientami. Wbrew oczekiwaniom klientów, banki zbyt cz sto mówià do nich z telewizora, a zbyt ma à wag przywiàzujà do kontaktów osobistych (badania marketingowe pokazujà, e klienci najch tniej czerpaliby informacje bezpoêrednio od pracowników banku). Wg 30% respondentów z segmentu osób o wysokich dochodach (i a 39% respondentów z segmentu MSP), kontakty z pracownikami banku sà bardzo p ytkie i ograniczajà si do realizacji podstawowych transakcji i operacji. Ten brak komunikacji powoduje, e banki cz sto tracà doskona e okazje do rozszerzenia relacji z klientami i sprzeda y dodatkowych produktów finansowych. Warto pami taç, e potencja sprzeda owy, tkwiàcy w prywatnych i firmowych rachunkach bie àcych oraz rachunkach kredytów hipotecznych, mo e byç wykorzystany tylko dzi ki zrozumieniu potrzeb, preferencji oraz oczekiwaƒ klientów i precyzyjnemu opracowaniu strategii sprzeda y krzy owej.

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych BANK I KREDYT styczeƒ 2006 BankowoÊç Komercyjna 35 Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych ukasz Dwojak Koniec XX i poczàtek XXI wieku to okres rosnàcej roli dystrybucji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech 86 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT luty 2006 Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech Maciej Meder* Wprowadzenie Rynek bankowoêci detalicznej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach BANK I KREDYT styczeƒ 2005 BankowoÊç Komercyjna 67 Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach Grzegorz Urbanek Wprowadzenie 1 Zob. T.H. Donaldson, (1992): The Treatment of Intangibles: A Banker

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach

Finansowanie inwestycji w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach Marek SZCZEPANIEC * Finansowanie inwestycji w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach Inwestycje w kapita rzeczowy stanowià kluczowy (obok inwestycji w kapita ludzki) czynnik rozwoju gospodarczego. To dzi

Bardziej szczegółowo

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2003 Miscellanea 119 Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków Artur Kowalczyk Analizujàc procesy komunikacji marketingowej banków z klientami (a zw aszcza dzia

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Systemy Finansowe 77 Faktoring jako instrument zarzàdzania nale noêciami i kapita em obrotowym. Stan prawny na 16.08.2004 r. Agnieszka Dulian Wst p Faktoring jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Papierowe bogactwo sekurytyzacji

Papierowe bogactwo sekurytyzacji 16 Rynki i Instytucje Finansowe Papierowe bogactwo sekurytyzacji Aneta Waszkiewicz Wst p Sekurytyzacja nale y do grupy tych zjawisk, które na rynku finansowym funkcjonujà stosunkowo od niedawna. Po raz

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group Raport Roczny 2005 A Member of HVB Group RAPORT ROCZNY 2005 2 Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 4 Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku 8 Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH 9 Sk ad Zarzàdu Banku BPH 14 Misja

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju us ug private banking w Polsce

Kierunki rozwoju us ug private banking w Polsce BANK I KREDYTmarzec 2006 23 Kierunki rozwoju us ug private banking w Polsce Joanna Pietrzak W ciàgu ostatnich kilkunastu lat obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost liczby osób zamo nych na Êwiecie. Sprzyjajà

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 64 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski prof. dr hab. Ma gorzata

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r.

MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 172 Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek Warszawa, marzec 24 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Forum dyskusyjne ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych Zeszyt 1/2004 Rada programowa prof. dr hab. Les aw Gajek

Bardziej szczegółowo

Czy warto inwestowaç w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce

Czy warto inwestowaç w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce Czy warto inwestowaç w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce Raport KPMG KPMG W POLSCE Spis treêci 1. Wst p 5 2. Metodyka badania 7 3. Wnioski 9 4. Dzia alnoêç B+R w Polsce stan obecny

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA spis treêci 4 6 12 22 35 40 42 45 102 List Prezesa Zarzàdu Gospodarka polska w r. Podstawowe dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w r. Dzia alnoêç Banku Rozwój Banku Rada Nadzorcza i Zarzàd Banku Placówki

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo