1 z :34

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 z 6 2012-04-26 11:34"

Transkrypt

1 AP Biznes - Nowy EMITENT - - REINHOLD POLSKA AB 1 z :34 RB: Informacja o zawarciu Porozumienia dotyczącego spłaty należności/information on conclusion of Agreement on repayment of amounts due Data: Firma: REINHOLD POLSKA AB Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników: Nie znaleziono załączników. Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta REINHOLD POLSKA AB Temat Raport bieżący nr 12 / 2012 Informacja o zawarciu Porozumienia dotyczącego spłaty należności/information on conclusion of Agreement on repayment of amounts due Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieņļce i okresowe Treść raportu: Rada Dyrektorów Spółki Reinhold Polska AB ("Reinhold") niniejszym informuje, że 24 kwietnia 2012 roku spółka zależna Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zawarła z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Porozumienie dotyczące spłaty należności ("Porozumienie"). Porozumienie dotyczy wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. wobec Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z umów o kredyt inwestycyjny z późniejszymi zmianami na dzień 24 kwietnia 2012 roku na łączną kwotę ,69 PLN oraz umową o kredyt inwestycyjny na uwolnienie kapitału z zakupu nieruchomości wraz z późniejszymi zmianami i umowami o kredyt inwestycyjny na dzień 24 kwietnia 2012 roku na łączną kwotę ,05 PLN i ustala zasady spłaty tych wierzytelności przez Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Strony Porozumienia ustaliły, że spłata wierzytelności Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. nastąpi na następujących warunkach: a) Do dnia 15 czerwca 2012 roku Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokona spłaty kwoty ,00 PLN; b) Do dnia 15 września 2012 roku Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokona spłaty kwoty ,00 PLN; c) Do dnia 20 grudnia 2012 roku Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokona spłaty kwoty ,00 PLN. Wszystkie wyżej wymienione spłaty zostaną przeznaczone przez Bank Zachodni WBK S.A. na spłatę kwoty kapitału kredytu w wysokości ,00 PLN.

2 2 z :34 Bank Zachodni WBK S.A. w dniu zawarcia Porozumienia zwolnił Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z długu wynikającego z tytułu wymagalnych odsetek za opóźnienia wynikające z łączących Strony umów kredytowych naliczonych za okres od dnia 16 października 2010 roku do dnia podpisania Porozumienia w łącznej wysokości ,58 PLN. Strony zgodnie oświadczyły, że wszelkie zabezpieczenia ustanowione przez Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zabezpieczenie spłaty kredytów udzielonych przez Bank Zachodni WBK S.A. pozostały w mocy. Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do dnia 30 kwietnia 2012 roku przeleje na Bank Zachodni WBK S.A. wszystkie obowiązujące i przyszłe wierzytelności przysługujące mu z tytułu umów najmu powierzchni biurowej i handlowej przeznaczonej do wynajęcia w budynku biurowym pod nazwą Reinhold Center w Katowicach. Od dnia zawarcia Porozumienia kwota kapitału kredytu w wysokości ,00 PLN i ,00 PLN podlega oprocentowaniu według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o 3,5 punktu procentowego i na dzień zawarcia Porozumienia wynosiła 8,21% w stosunku rocznym. Odsetki należne za okres obowiązywania Porozumienia płatne są jednorazowo w dniu 31 grudnia 2012 roku. W okresie obowiązywania Porozumienia Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się do realizacji dodatkowych zobowiązań, w szczególności: a) W okresie do dnia 20 grudnia 2012 roku podejmie działania dotyczące spłaty wierzytelności w drodze refinansowania przez inny bank czy instytucję finansową lub ze środków pozyskanych z innych źródeł; b) W okresie od dnia 20 grudnia 2012 roku będzie aktywnie prowadzić działania zmierzające do wynajęcia całkowitej powierzchni biurowej i handlowej po stawkach rynkowych oraz akceptowalnych przez Bank Zachodni WBK S.A. w budynku biurowym pod nazwą Reinhold Center w Katowicach; c) Do dnia 20 grudnia 2012 roku zobowiązuje się sprzedać za zgodą Banku Zachodniego WBK S.A. nieruchomość stanowiącą prawo użytkowania wieczystego gruntu, składającego się z działek o numerach 4/4, 4/5, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10 położonej w Katowicach przy ul. Wojciecha Korfantego 138; d) Do dnia 20 grudnia 2012 roku Reinhold Polska Project 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sprzeda nieruchomość gruntową składającą się z działek o numerach 1/173, 1/169, 1/17, 1/20, 1/171 położoną w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 68. Po obniżeniu łącznej kwoty kapitału wierzytelności należnych Bankowi Zachodniemu WBK S.A. od Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do kwoty ,00 PLN oraz spełnieniu warunku pełnej komercjalizacji na warunkach rynkowych budynku Reinhold Center, Bank Zachodni WBK S.A. odstąpi od zabezpieczenia umów kredytowych na łączną kwotę ,69 PLN w postaci gwarancji na kwotę ,00 PLN udzielonej przez Reinhold i zawrze z Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością docelowe porozumienie restrukturyzacyjne na uzgodnionych wspólnie przez Strony warunkach. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Powyższe Porozumienie spełnia kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia

3 3 z :34 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jego wartość przekracza 10% kapitałów własnych Reinhold. Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE (ENGLISH VERSION) The Board of Directors of Reinhold Polska AB ("Reinhold") would like to hereby announce that on April 24, 2012 subsidiary - Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw signed with Bank Zachodni WBK S.A. with its seat in Wrocław agreement on repayment of amounts due ("Agreement"). The Agreement relates to receivables due to Bank Zachodni WBK S.A. from Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością on investment credit agreements including later amendments, as of April 24, 2012 of total amount of PLN 64,376, and investment credit agreements to release capital of purchasing real estate including later amendments, and investment credit agreements, as of April 24, 2012 of total amount of PLN 10,251, and establishes conditions of repayment of these receivables by Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. The Parties agreed that the repayment of amounts due of Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością for Bank Zachodni WBK S.A. occurs under the following conditions: a) As of June 15, 2012 Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością shall pay the amount of PLN 2,500,000.00; b) As of September 15, 2012 Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością shall pay the amount of PLN 2,500,000.00; c) As of December 20, 2012 Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością shall pay the amount of PLN 13,900, All of the above payments shall be put towards by Bank Zachodni WBK S.A. covering the credit amount of PLN 50,800, Bank Zachodni WBK S.A. at the date of the Agreement remitted Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a debt resulting from interests for delay arising from investment credit agreements between the parties accrued for the period from October 16, 2010 to the date of signing the Agreement in the total amount of PLN 15,436, Parties stated that all credit collaterals established by Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to secure the repayment of credits granted by Bank Zachodni WBK S.A. remain in force.

4 4 z :34 Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością till April 30, 2012 shall assign to Bank Zachodni WBK S.A. all existing and future claims due on the basis of office and commercial space lease agreements in an office building under the name of Reinhold Center in Katowice. From the date of the Agreement, the amount of credit of PLN 50,800, and PLN 8,100, shall be subject of variable WIBOR interest rate for one-month inter bank deposits in PLN increased by 3.5 percentage points and on the day of conclusion of the Agreement amounted to 8.21% per annum. Interests due for the term of the Agreement shall be payable on a one-off basis on December 31, During the term of the Agreement Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością is obliged to perform additional liabilities, in particular: a) until December 20, 2012 will take measures on repayment of receivables by refinancing from another bank or financial institution or from funds obtained from other sources; b) until December 20, 2012 will take active measures in order to lease the total office and commercial area according to market and acceptable by Bank Zachodni WBK S.A. rates in an office building under the name of Reinhold Center in Katowice; c) until December 20, 2012 shall sell upon the consent of Bank Zachodni WBK S.A. property that is the perpetual usufruct, consisting of plots No. 4/4, 4/5, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10 located in Katowice, at Wojciech Korfanty 138 Steet; d) until December 20, 2012, Reinhold Polska Project 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw, shall sell real estate consisting of plots No. 1/173, 1/169, 1/17, 1/20, 1/171 located in Cracow on Zakopane 68 Street. After reducing the total amount of capital debt due to Bank Zachodni WBK S.A. by Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to the amount of PLN 40,000, and the fulfillment of the condition of full commercialization on the market conditions of Reinhold Center building, Bank Zachodni WBK S.A. shall resign from collateral of credit agreements on amount of PLN 64,376, in the form of a guarantee of PLN 32,000, granted by Reinhold, and will conclude with Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością target restructuring agreement on jointly agreed terms. The remaining conditions do not vary from the market standards applied in such agreements. In accordance with the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information

5 5 z :34 may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state" the abovementioned Agreement constitute a significant agreement" due to the fact that its total value exceeds 10% of Reinhold equity. Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE REINHOLD POLSKA AB (pełna nazwa emitenta) REINHOLD POLSKA AB Developerska (dev) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Sztokholm (kod pocztowy) (miejscowość) Gamla Brogatan 32, 2tr (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (www) SE SE (NIP) (REGON) Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Waldemar Tevnell Przewodniczący Rady Dyrektorów Padraic Coll Dyrektor Zarządzający, Członek Rady Dyrektorów Michael Scully Członek Rady Dyrektorów Identyfikator raportu Nazwa raportu RB Symbol raportu RB u8it9vpqt1 Nazwa emitenta REINHOLD POLSKA AB Symbol Emitenta REINHOLD POLSKA AB Tytuł Sektor Kod Miasto Ulica Nr Informacja o zawarciu Porozumienia dotyczącego spłaty należności/information on conclusion of Agreement on repayment of amounts due Developerska (dev) Sztokholm Gamla Brogatan 32, 2tr Tel Fax NIP SE REGON SE Data sporządzenia

6 6 z :34 Rok bieżący 2012 Numer 12 adres www Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 16 / 2009

Raport bieżący nr 16 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2009 Data sporządzenia: 2009-06-10 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Zwołanie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 8 / 2015 K

Raport bieżący nr 8 / 2015 K FAMUR S.A. RB-W 8 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2015 K Data sporządzenia: 2015-04-15 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Uzgodnienie planu połączenia FAMUR S.A. i ZMG GLINIK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER / REGULATIONS OF BANK ACCOUNTS, INORD BUSINESS

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank Strona 1 z 4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ / OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Obowiązuje od 30 września, 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Obowiązuje od 30 września, 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Obowiązuje od 30 września, 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words:

Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Strona 1 z 6 WNIOSEK O OTWARCIE NIEODWOŁALNEJ AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ * APPLICATION FOR AN IRREVOCABLE DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT * Bank awizujący / Advising Bank Załącznik nr 4 do Regulaminu Udzielania

Bardziej szczegółowo

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER Spis treści Contents Słowo wstępne 3 Foreword Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005

ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005 ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005 "Echo Investment" S.A. SA-P 2005 Introduction 1. The basic range of activity of the company registered under

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17/2014. Termin: 26.08.2014

Raport bieżący nr 17/2014. Termin: 26.08.2014 Raport bieżący nr 17/2014 Termin: 26.08.2014 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Zawarcie umów kredytowych informacja poufna, umowa znacząca podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group 2007 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Słowo wstępne Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Władze PKP S.A. Grupa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE

COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ M.PUNKT HOLDINGS LIMITED Niniejszy wspólny plan transgranicznego połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 29 / 2015

Raport bieżący nr 29 / 2015 ZAMET INDUSTRY S.A. RB-W 29 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 29 / 2015 Data sporządzenia: 2015-06-23 Skrócona nazwa emitenta ZAMET INDUSTRY S.A. Temat Rejestracja zmian statutu Podstawa

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 18 May 2015 ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14 EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez PLIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.07.2013 egulamin określa zakres i warunki świadczenia przez PLIX Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółki Kino Polska TV S.A. szczegółowo zapoznała się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki dokumentami, tj.:

Rada Nadzorcza Spółki Kino Polska TV S.A. szczegółowo zapoznała się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki dokumentami, tj.: REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD OF KINO POLSKA TV S.A. (the Company ) on the assessment report of the Management Board on the activities of the Company in 2013, the Company's financial statements for the

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 18 / 2009

Raport bieŝący nr 18 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieŝący nr 18 / 2009 Data sporządzenia: 2009-06-05 Skrócona nazwa emitenta DEBICA Temat Sprawozdanie z działalności Komitetu Rady Nadzorczej ds. transakcji z podmiotami

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Załączniki

Rozdział IX Załączniki Rozdział IX Załączniki 1. Statut Spółki S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo