DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA. do sprawozdania finansowego. za 2008 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA. do sprawozdania finansowego. za 2008 rok"

Transkrypt

1 Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE Al. Wyzwolenia Starachowice tel fax DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA do sprawozdania finansowego za 2008 rok Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach Starachowice, dnia r.

2 ZARZD SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach PREZES ZARZDU. Zbigniew Ronduda WICEPREZES ZARZDU.. Leszek Walczyk WICEPREZES ZARZDU Ryszard Pisarski 2

3 1. Instrumenty finansowe Działalno Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie w 2007 r. finansowana była rodkami własnymi oraz obcymi ródłami finansowania w postaci zobowiza i kredytów bankowych. Bankami finansujcymi działalno biec Spółki były: Bank Pekao SA z siedzib w Warszawie działajcy jako nast pca prawny Banku BPH SA z siedzib w Krakowie, a take Fortis Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie, Bank Millennium SA z siedzib w Warszawie, Deutsche Bank Frankfurt/ M. Spółka korzystała te z kredytu inwestycyjnego w Fortis Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie zacigni tego w 2007r. na finansowanie projektu inwestycyjnego: Wdroenie Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej Stopów elaza, kredytu w Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie zacigni tego w 2005 r. na zakup dwóch samochodów Passat Limousin i w 2007 r. na zakup dwóch samochodów Volkswagen Passat Limousin. W zwizku z umowami ramowymi na zabezpieczenie ryzyka kursów walut zawartymi z Fortis Bankiem S.A. w Warszawie, Millennium Bankiem S.A. w Warszawie, Bankiem DnB NORD Polska S.A. w Warszawie, Bankiem Handlowym SA CITIBANK w Warszawie, Bankiem BG S.A. w Warszawie, ING Bankiem lskim S.A. w Katowicach, Odlewnie Polskie SA w 2008 roku stosowały pochodne instrumenty finansowe. Na dzie r. Spółka posiadała nie rozliczone instrumenty pochodne, które zostały zawarte w celu zabezpieczeniu ryzyka walutowego (tab. Nr 1) Tab. Nr 1. Pochodne instrumenty finansowe nie rozliczone na r. Lp Bank zabezpieczajcy Nazwa instrumentu Data zawarcia Kurs zabezpieczenia Wolumen Opcji Put [w tys.] Wolumen Opcji Call [w tys.] Waluta Data ostatniego rozliczenia inne warunki i uwagi Millennium Opcja Tarn ,317-4,087 2 Millennium Opcja Tarn ,455-4, (103) 250 (257) 200 (206) 500 (514) GBP (EUR)* GBP (EUR)* Millennium Opcja Tarn , EUR Tarn z ograniczon sum zysku 30gr. I asymetri 1:2. cu Tarn z ograniczon sum zysku 30gr i asymetri 1:2. cu Zabezpieczenie importowe. Tarn z ograniczon sum zysku 60gr. I asymetri 1:2. Wszystkie rozliczenia zostały domkni te Forwardami z kursem 3,8065 i wolumenem 600 tys. EUR cu 4 Millennium Forward , EUR Forward domykajcy zabezpieczenie importowe. cu. 3

4 en5 Fortis Opcja Extendible Forward , EUR Jeeli Fix. NBP >(równy) 3,451 to transakcja przedłua si o kolejny rok z kursem wykonania 3,45. Asymetria 1:2. cu. 6 Fortis Opcja Extendible Forward , EUR Jeeli Fix. NBP > (równy) 3,7750 to transakcja si przedłua o rok z kursem wykonania 3,8 i asymetri 1:2. cu. Citi 7 Opcja Waniliowa (na roku opcja nieaktywna do ) ,62-3, EUR Bariera amerykaska 3,1905 (wyłcza cał struktur ). Asymetria 1:2. Rozliczenia co tydzie 8 Citi 9 BG Opcja Vaniliowa Opcja Extendible Forward ,73-3, EUR , EUR Bariera amerykaska 3,251 (wyłcza cał struktur ).Asymetria 1:2. Rozliczenia co tydzie. Jeeli Fix. NBP >(równy) 3,45 to transakcja si przedłua o kolejny rok z kursem wykonania 3,45. Asymetria 1:2. cu. 10 ING Opcja * 3, * 3, EUR Bariera amerykaska 3,25 (wyłcza cał struktur ). Asymetria 1:2. Rozliczenie raz w m-cu. *) przeliczono według relacji kursowych EUR/GBP zgodnie z rednim kursem Narodowego Banku Polskiego na roku (EUR/GBP=0,9723) Decyzje w sprawie podpisania umów zabezpieczajcych wpływy walutowe z nalenoci w 2008 r i planowane przepływy w 2009 roku podejmowane były w zwizku z drastycznie malejc rentownoci na działalnoci operacyjnej z powodu silnego, w okresie od stycznia do sierpnia br., trendu aprecjacyjnego PLN/EUR, który zgodnie z prognozami otrzymywanymi z instytucji finansowych miałpost powa i ukształtowa si przed kocem 2008 roku na poziomie 1 EUR= 3,00 PLN, a nawet niszym. Istotnym czynnikiem była równie intensywna akcja marketingowa banków w oferowaniu produktów zabezpieczajcych kursy walut. Banki przedstawiały pozytywy zawarcia tzw. bez kosztowych opcji walutowych (oferujc uzyskanie kursu nawet ok groszy wyszego od kursu rynkowego) nie zapoznajc z ryzykami w przypadku drastycznego odwrócenia trendu aprecjacyjnego złotówki i wr cz wykluczajc ryzyko odwrócenia Z zabezpieczeniem importu materiałów były zwizane instrumenty finansowe opisane w tabeli nr 1 w. 3 i 4. Pozostałe opcje były zwizane z zabezpieczeniem sprzeday realizowanej w walutach i denominowanej w walutach. 4

5 Wszystkie instrumenty finansowe opcje, s asymetryczne i posiadaj elementy wyłczajce transakcje z prawem tylko dla Banków (w tabeli nr 1 w kolumnie 9 podkrelono warunki wyłczenia). Wyjtkiem s pierwsze dwie opcje gdzie wyłcznik okrelony jako skumulowany poziom zysku według Spółki dotyczy dwóch stron umowy. Zgodnie ze stanowiskiem Spółki opcje te (w. 1 i 2 w tabeli nr 1) wyłczyły si przed roku. Stanowi to spraw sporn z Bankiem Millennium, która zostanie rozstrzygni ta w post powaniu sdowym (informacja o post powaniach sdowych w sprawozdaniu z działalnoci Spółki). Analizujc wolumen opcji na roku naley wzi pod uwag, e opcja vanilliowa z Banku CITI (tabela nr 1 w. 7) była nieaktywna do roku. Biorc pod uwag wyłczenie opcji (w.1, 2 i 7 w tab. nr 1) oraz wyłczenie instrumentów finansowych dotyczcych zabezpiecze importowych, redniomiesi czny wolumen opcji putt na roku wynosił2.200 tys. EUR. redniomiesi czne przychody w EUR w 2008 roku wyniosły ca` tys. Spółka w dniu r. wypowiedziała wszystkie umowy ramowe i towarzyszce oraz zawarte na ich podstawie umowy szczegółowe na zabezpieczenie ryzyka kursów walut głównie w formie instrumentów opcyjnych i forwardów. Banki przekazały Spółce w okresie od roku do roku informacj o kwotach wynikajcych z rozliczenia wszystkich umów zabezpieczajcych ryzyko walutowe. Daty rozliczenia podane były przez Banki i skutkowały przyj ciem do rozliczenia rónych - przewanie bardzo wysokich kursów PLN do EUR - korzystnych dla Banków. Wyceny wszystkich opcji przekazane przez Banki na roku, tj. tu przed dat wypowiedzenia umów, wynosiły ca` 67 mln złi dotyczyły ich całego cyklu obowizywania, tj. roku 2009 i 2010, co miało decydujcy wpływ na złoenie przez Spółk wniosku o upadło z moliwoci zawarcia układu. Naley nadmieni, e sytuacja w Spółce, któr kształtowały umowy opcyjnie w zdecydowany sposób zmieniła si na niekorzy, na przełomie roku, tj. grudzie 2008 / stycze W tym okresie kurs PLN/EUR w stosunku do kursu zawierania wi kszoci transakcji zabezpieczajcych wzrósło ok. 30%. Wi kszo instrumentów zabezpieczajcych z rozwizanych umów była asymetryczna oraz posiadała zabezpieczenia korzystne dla Banków w postaci klauzuli o kursach wyłczajcych cał transakcj opcyjn, w przypadku znaczcego umocnienia złotówki lub uzyskania przez strony umowy okrelonej, maksymalnej kwoty zysku. Wbudowane w instrumenty opcyjnie rónego rodzaju bariery i wyłczenia skutkowały równie moliwoci przedłuenia umów opcyjnych o kolejne 12 miesi cy, powodujc niekorzystn dla Spółki ujemn wycen i konieczno ustanawiania depozytów zabezpieczajcych. Na przykład opcja FORTIS poz. 6 z tab. 1 nie wyłczyła si na dzie roku powodujc przedłuenie jej o rok. Spółka chcc zabezpieczy kurs dla swoich przepływów, głównie eksportowych, nie otrzymała w ofercie innych, bardziej korzystnych produktów jak wyej wymienione. Pocztkowo transakcje z opcji przynosiły dodatni wynik i nie przekraczały kryterium istotnoci dla Spółki. Ich zawarcie wymusiłsilny trend aprecjacji złotówki oraz jednoznaczne prognozy (równie przekazywane przez Banki finansujce działalno obrotow) o utrzymaniu tendencji długoterminowych w tym zakresie. Naley zaznaczy, e transakcje bez asymetrii zabezpieczały w 2008 roku w pełni planowane przepływy eksportowe i w mniejszej cz ci import. Natomiast asymetria i brak moliwoci wyłczenia si niekorzystnych struktur spowodowały spiral narastania ujemnych wycen i strat Transakcje z opcji przyniosły Spółce w 2008 roku dochód tys. zł. oraz strat tys. zł(w tym tys. zł. z tytułu zamkni cia opcji sfinansowane z dodatkowych kredytów). W wyniku drastycznego osłabienia złotówki, ujemne saldo rozlicze z transakcji odnotowano w okresie od listopada 2008 roku do koca ich trwania, tj. połowy lutego 2009 roku, odnotowujc jednak ich lawinowy przyrost generujcy strat w ostatnim okresie. Spółka podj ła trudn decyzj o rozwizaniu wszystkich umów opcyjnych, do koca płacc terminowo Bankom kwoty zobowiza z ujemnych rozlicze. Naley zaznaczy, e zgodnie z umowami niektóre Banki zadały ustanowienia pieni nych depozytów zabezpieczajcych w zwizku z przekroczeniem wartoci progowych przez ujemne wyceny, co przy dalszym, 5

6 nieprzewidywalnym kursie złotówki wpływajcym równie na biece ujemne rozliczenia, mogło całkowicie uniemoliwi finansowanie operacyjne Spółki i wr cz zablokowa jej działalno. Wobec niemoliwych do spełnienia da Banków dotyczcych tworzenia olbrzymich depozytów zabezpieczajcych umowy opcyjnie oraz wobec skutków obowizku zaksi gowania wycen na koniec roku, Zarzd podjł decyzj o rozwizaniu umów i złoeniu wniosku do Sdu o upadło z moliwoci zawarcia układu. W zwizku z rozliczeniem umów opcyjnych po dacie bilansowej, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania za 2008 rok, skutki finansowe z ich rozliczenia zgodnie z zasad ostronej wyceny uj to w sprawozdaniu za 2008 roku w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe koszty finansowe oraz w bilansie, w pozycji zobowizania finansowe. Powysze spowoduje, e wyniki Spółki w 2009 roku nie b d podatne na ryzyka wynikajce z funkcjonowania instrumentów zabezpieczajcych, gdy Spółka nie posiada ju takich instrumentów. 2. Zobowizania warunkowe Spółki na koniec 2008 r. nie wystpiły. Naley jednak zauway, e w przypadku zaprzestania działalnoci przez Spółk mog wystpi zobowizania zwizane z koniecznoci zwrotu otrzymanych dotacji ze rodków budetu pastwa i ze rodków Unii Europejskiej. Spółka zrealizowała w latach kilka projektów z udziałem dotacji ze rodków pomocowych. W przypadku upadłoci Spółki, wymienione poniej Jednostki Wdraajce zgodnie z podpisanymi umowami mog zada zwrotu dotacji w nast pujcych kwotach: - Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gosp. Wodnej (projekt inwestycyjny) ,41 zł - Ministerstwo Gospodarki (projekt inwestycyjny) ,98 zł - Ministerstwo Gospodarki (dotacje do targów ) ,07 zł Razem: ,46 zł Ponadto Spółka w dniu 19 grudnia 2008 roku zawarła z IKB Leasing z siedzib w Poznaniu dwie umowy leasingowe: - na dostaw trzech szlifierek i stołu pomiarowy od włoskiego producenta MAUS Spa. - na dostaw frezarki CNC od polskiego przedstawiciela niemieckiego producenta Dekel Maho Spółka wpłaciła a konto umowy leasingowej na szlifierki i stółpomiarowy ( tytułem udziału własnego) kwot netto 249 tys. EUR, co po przeliczeniu wg redniego kursu NBP dla EUR na dzie r. wynosi tys. zł. Dwie szlifierki, stółpomiarowy i frezarka znajduj si ju w dyspozycji Spółki. W zwizku ze złoeniem przez Spółk wniosku o upadło z moliwoci zawarcia układu, IKB Leasing z siedzib w Poznaniu wypowiedziało umowy leasingowe w dniu 29 stycznia 2009r. Zgodnie z zawartymi w umowach leasingowych zapisami, IKB Leasing z siedzib w Poznaniu ma prawo do dochodzenia roszcze w zwizku z wypowiedzeniem umów leasingowych z przyczyn lecych po stronie Spółki. Spółka zawarła w marcu 2009 r. z firm IKB Leasing umow najmu, na podstawie której maszyny b dce przedmiotem leasingu b d dzierawione przez Spółk Odlewnie Polskie SA do czasu zawarcia układu, a po jego zawarciu nabyte w formie leasingu poprzez zawarcie umów leasingowych na nowych warunkach, z uwzgl dnieniem w wartoci leasingu zapłaconych ju zaliczkowo kwot przez Spółk, albo poprzez ich zakup na zasadach rynkowych. 6

7 3. Zobowizania wobec budetów miast i gmin z tytułu uzyskania prawa własnoci budynków i budowli na koniec miesica grudnia 2007 r. nie wystpiły i nie figuruj w ewidencji pozabilansowej. 4. W 2008 roku nie wystpiły zjawiska: zaniechania produkcji, cyklicznoci i sezonowoci działalnoci. Nie miały miejsca emisja akcji, wykup i spłata dłunych i kapitałowych papierów wartociowych. Nie wypłacano te w biecym roku dywidendy. Uchwał Nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zysk netto Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie za rok 2006 w całoci zostałprzeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. 5. W Odlewnie Polskie S.A. nie wystpiłte w 2008 roku koszt wytworzenia wiadcze na własne potrzeby. 6. Poniesione nakłady inwestycyjne na rodki trwałe oraz wartoci niematerialne i prawne wyniosły w 2008 roku tys. zł. Kwota nakładów nie obejmuje zwi kszenia w 2008 roku wartoci niematerialnych i prawnych o kwot tys.zł. tytułu przeniesienia z rozlicze mi dzyokresowych kosztów zakoczonych prac rozwojowych, albowiem ta cz nakładów na prace rozwojowe była poniesiona w latach poprzednich. W kwocie poniesionych nakładów, nakłady na ochron rodowiska naturalnego stanowiły 562 tys. zł. Planowane nakłady inwestycyjne w okresie 12 miesi cy po dniu bilansowym szacuje si na warto tys. zł. Z kwoty planowanych nakładów na ochron rodowiska planuje si przeznaczy 100 tys. zł. 7. W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. nie wystpiły zmiany w strukturze Spółki w wyniku połczenia jednostek gospodarczych, przej cia lub sprzeday jednostek, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalnoci.. W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Spółka nabyła akcji własnych po redniej cenie nabycia liczonej z całego okresu równej 4,20 złotych za akcj, co stanowi 1,56% w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów i procent na zgromadzeniu Spółki. Akcje zostały nabyte w celu zaoferowania ich pracownikom obj tym programem opcji menederskich. 8. Spółka w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. otrzymała informacj o zmianie w stanie posiadania akcji przez Wiceprezesa Zarzdu P. Leszka Walczyka. Wiceprezes Zarzdu P. Leszek Walczyk w dniach czerwca 2008 r. zakupił w obrocie giełdowym łcznie szt. akcji Odlewni Polskich S.A. z siedzib w Starachowicach po cenie 3,40 złotych za akcj. W wyniku nabycia posiada akcje Spółki, co stanowi 3,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w stanie posiadania akcji przez inne osoby zarzdzajce i nadzorujce. 9. Na koniec grudnia 2008 r. nie toczyły si przed sdami, organami właciwymi dla post powania arbitraowego lub organami administracji publicznej post powania dot. zobowiza i nalenoci, których warto przekraczałaby 10 % kapitałów własnych. Na dzie r. nie zostały zakoczone wszcz te przed sdami post powania dotyczce zobowiza na warto: zobowiza na warto 424 tys. zł., z tego : z powództwa Roberta Wróbla o odszkodowanie, zadouczynienie i rent wyrównawcz z tytułu wypadku przy pracy. Warto przedmiotu sporu wynosi 95 tys. zł. (Sygn. akt. VP 10/07), z powództwa Andrzeja Rakoca o zapłat kwoty 24 tys. EUR ( równowarto w PLN wynosi 101 tys. zł), Marka Ronowskiego o zapłat kwoty 23 tys. EUR (równowarto w PLN wynosi 97 tys. 7

8 zł) i Wojciecha ółnowskiego o zapłat kwoty 31 tys. EUR (równowarto w PLN wynosi 131 tys.zł.) z tytułu zapłaty za prac w godzinach nadliczbowych (Sygn. Akt VP). 10. Spółka ODLEWNIE POLSKIE S.A. w 2008 roku nie realizowała wspólnych przedsi wzi z podmiotami nie wchodzcymi w skład Spółki. Nie zawierała te transakcji nietypowych i nierutynowych z podmiotami powizanymi. 11. Przeci tne zatrudnienie w 2008 roku w grupach zawodowych przedstawia si nast pujco: r r. Pracownicy bezporednio produkcyjni Pracownicy porednio produkcyjni Stanowiska nierobotnicze (umysłowi) Pozostali R A Z E M: Warto wynagrodze wypłaconych Członkom Zarzdu w 2008 r. wyniosła tys. zł., w tym: Panu Prezesowi Zarzdu Zbigniewowi Rondudzie 658 tys. zł. Panu Wiceprezesowi Zarzdu Leszkowi Walczykowi 509 tys. zł. Panu Wiceprezesowi Zarzdu Ryszardowi Pisarskiemu 540 tys. zł. Radzie Nadzorczej wypłacono 162 tys. zł., w tym: Panu Jackowi Jaroszkowi Pani Józefie Famielec Panu Romanowi Wronie Pani Marii Chmielewskiej Pani Ewie Majkowskiej 39 tys. zł. 27 tys. zł. 33 tys. zł. 30 tys. zł. 33 tys. zł. 13. W Spółce Odlewnie Polskie na koniec miesica grudnia 2008 r. wystpiły nalenoci z tyt. niespłaconej a udzielonej przez Spółk poyczki nast pujcemu podmiotowi: Kwota Termin spłaty Oprocentowanie Zakład Odlewniczy 659 tys.pln r. r.arytm.stawki Wibor dla dep. MISTAL Sp. z o.o. 1M z 5-ciu ostatnich notowa w upadłoci w poprz.m-cu kalendarzowym w Myszkowie oraz mara w wys.1,5 % w stosunku rocznym Na naleno z tyt. niespłaconej poyczki udzielonej Zakładowi Odlewniczemu MISTAL sp. z o.o. w upadłoci z siedzib w Myszkowie, Spółka Odlewnie Polskie S.A. utworzyła w 2001 r. odpis aktualizujcy w pełnej wysokoci, który wraz z odsetkami stanowi kwot 805 tys. zł.. Spółka nie udzieliła Członkom Zarzdu i Radzie Nadzorczej zaliczek, poyczek i gwarancji. 8

9 Nie zawierała te transakcji z członkami rodzin tych organów. 14. W bilansie za 2008 r. wystpiły zdarzenia dot. lat ubiegłych. Dotyczyły one zwrotu cz ci dotacji wraz z nalenymi odsetkami w kwocie łcznej 191 tys. zł otrzymanej przez Spółk z Ministerstwa Gospodarki na refinansowanie projektu inwestycyjnego pn. Wdroenie zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopów elaza. Kwota zwróconej dotacji wynikała z rónicy w wydatkach kwalifikowanych projektu pomi dzy ich wartoci planowan a faktycznie poniesion przez Spółk. Spółka otrzymała zaliczkowo dotacj w styczniu 2007 roku. Projekt zrealizowano i oddano do uytkowania w lutym 2008 roku. Korekta dotacji miała miejsce w dniu 12 wrzenia 2008 r. 15. Po dniu sporzdzenia bilansu za 2008 rok w Spółce Odlewnie Polskie wystpiły nast pujce zdarzenia majce wpływ na jej sytuacj majtkow i finansow: r. Zarzd Spółki poinformował, e w dniu 16 stycznia 2009 r. złoyłdo Sdu Rejonowego w Kielcach wniosek o wszcz cie post powania upadłociowego z moliwoci zawarcia układu. Przesłank złoenia wniosku był obowizek zaksi gowania wycen Banków z tytułu zawartych umów opcji walutowych, co spowodowało, e warto zobowiza, pomimo braku ich wymagalnoci przekroczyła warto majtku Spółki, r. Spółka podała do wiadomoci stałe terminy przekazywania raportów okresowych za rok 2009, - w dniu r. Zarzd Spółki poinformował, e Pana Mariusz Bruliski nabyłw dniu r. 640 tys. szt. akcji Spółki co stanowi udział5,03% w kapitale zakładowym i uprawnia do 640 tys. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, - 12 lutego 2009 r. Zarzd Spółki poinformował o zmianie daty przekazania raportu Spółki za IV kwartałrok 2008 z dnia 14 lutego 2009 r., na dzie 16 lutego 2009 r., - 12 lutego 2009 r. Zarzd Spółki poinformował, e w dniu r. Sd Rejonowy WydziałV Gospodarczy Sekcja Upadłoci w Kielcach wydałpostanowienie o ogłoszeniu upadłoci z moliwoci zawarcia układu Spółki. Sd wyznaczył s dziego komisarza w osobie Arkadiusza S dka S dziego Sdu Rejonowego w Kielcach oraz nadzorc sdowego w osobie Pana Janusza Wierzbickiego. Postanowienie stanie si prawomocne w dniu r. Post powanie ma na celu przede wszystkim restrukturyzacj zobowiza Spółki z tytułu zawartych umów zabezpieczajcych ryzyko kursowe poprzez redukcj ich wysokoci i spłat w ratach w ramach zawartego z Bankami układu przy minimalnej redukcji zobowiza drobnych. W celu zagwarantowania realizacji układu Zarzd przyjł plan naprawczy, którego załoenia polegaj na: ograniczeniu zatrudnienia w ramach zmniejszenia kosztów ogólnego zarzdu, zmniejszenie kosztów wynagrodze, zmniejszenie iloci kooperantów i wykonywanie niektórych usług samodzielnie przez Spółk (dotyczy to szlifowania odlewów, wykonywania omodelowa), poprawa jakoci i ograniczenie braków, wypowiedzenie niektórych umów usługowych (dotyczy cz ci transportu, remontów ogólnych, reklamy i marketingu), zmniejszenie zuycia czynników energetycznych, zmniejszenie stanu zapasów i nalenoci co wpłynie na popraw płynnoci płatniczej. Zarzd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach niniejszym uzupełnia komunikat 12/2009 i podaje, e Sd ustanowiłzarzd własny upadłego co do całoci majtku r. Zarzd Spółki uzupełniłkomunikat z r., e Sd ustanowiłzarzd własny upadłego co do całoci majtku, r. Zarzd podałdo publicznej wiadomoci korekt prognozy wyników na 2008 rok, która dotyczyła zysku brutto 1.000,0 tys. zł, zysku netto 1.000,0, tys. złoraz nadwyki finansowej (zysk netto + amortyzacja) 4.400,0 tys. zł.. Prognoza ta była oparta na załoeniu, e zawarte przez Spółk umowy zabezpieczajce ryzyko kursowe b d kontynuowane, a ich 9

10 ujemne rozliczenia zostan pokryte z dodatnich przepływów eksportowych. W zwizku z podj t decyzj o rozwizaniu wszystkich umów, o której Zarzd informowałw przekazanych wczeniej komunikatach, Spółka otrzymała od Banków rozliczenia wszystkich umów w okresie ich trwania tj. rozliczenia przyszłych transakcji z roku 2009 i Warto rozlicze z opcji w całoci skorygowała in minus prognoz podan we wczeniejszym komunikacie. W zwizku z tym Zarzd dokonał zmiany prognozowanych wielkoci w nast pujcy sposób: skorygowałprognoz zysku brutto do poziomu (-) ,0 tys. zł, skorygował prognoz zysku netto do poziomu (-) ,0 tys. zł, skorygowałprognoz nadwyki finansowej do poziomu (-) ,0 tys. zł r. Zarzd Spółki poinformowałi w zwizku z kryzysow sytuacj w gospodarce wiatowej i europejskiej oraz w nawizaniu do ogłoszenia upadłoci z moliwoci zawarcia układu ODLEWNI POLSKICH S.A. klienci Oddziału Spółki: Technoguss Tangrehütte GmbH; Blumenstock Baustahlservice GmbH Waiblingen ; UWS GmbH Magdeburg ; Class Guss GmbH Bielefeld ; Class Guss GmbH Gütersloh; korzystajc z uprawnie wynikajcych z przepisów prawa miejscowego, którym podlegaj, a w przypadku Class Guss GmbH take w zwizku ze skróceniem czasu pracy dla pracowników niemieckich, spowodowanym drastycznym spadkiem produkcji dla przemysłu maszynowego, wypowiedzieli umowy o dzieło realizowane w ich obiektach fabrycznych przez Spółk. Umowy te zakoczyły si 28 lutego 2009 roku, a w przypadku Class Guss GmbH Gütersloh umowa zakoczy si z ostatnim dniem marca 2009 r. Umowy z Technoguss Tangehütte GmbH, Blumenstock Baustahlservice GmbH Waiblingen zrealizowane zostały w 60% a pozostałe umowy zrealizowane zostały rednio w 30%. Wypowiedzenie umów spowoduje zmniejszenie si przychodów z umów o dzieło realizowanych w Republice Federalnej Niemiec. Zarzd podjł rozmowy w przedmiocie zawarcia nowych umów. Kontynuowanie współpracy uwarunkowane jest zawarciem układu przez Spółk. Spółka dalej realizuje umowy o dzieło na rynku niemieckim w zakresie wynikajcym z aktualnej sytuacji ekonomiczno finansowej jej klientów. 16. Na majtku Spółki zabezpieczone zostały wyłcznie zobowizania z tytułu kredytów długo i krótkoterminowych. L.p. Bank Przedmiot Tytułzabezpieczenia Warto zabezpieczenia Zabezpieczenia wg umowy ksi gowa 1 Bank Millennium SA z a) majtek rzeczowy siedzib w Warszawie Kredyt obrotowy w rachunku biecym - umowa przewłaszczenia dwóch linii technologicznych o numerze inw. 1903/5 i 1902/5 wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarze losowych Bank Millennium SA z siedzib w Warszawie Kredyt obrotowy a) majtek rzeczowy - umowa przewłaszczenia. dwóch linii technologicznych o numerze inw. 1903/5 i 1902/5 wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarze losowych (zabezpieczenie wspólne z kredytem w rachunku biecym) Jw. Jw. 10

11 2 Fortis Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie Kredyt inwestycyjny na finansowanie projektu Wdroenie Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej Stopów elaza a). majtek rzeczowy - przewłaszczenie pieca dwutyglowego redniej cz stotliwoci nr inw. 2065/4 - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarze losowych oraz od awarii maszyn Fortis Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie Kredyt w rachunku biecym a) majtek rzeczowy - hipoteka kaucyjna w ksi dze wieczystej i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarze losowych b) majtek obrotowy - zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów w zakresie kradziey, włamania, rabunku, poaru oraz innych zdarze losowych przelew wierzytelnoci istniejcych i przyszłych z tyt. wszystkich nalenoci eksportowych przysługujcych Kredytobiorcy od jego nast pujcych dłuników: IDRO GAS Włochy, SUNNEX Szwecja, ABS GUSS Niemcy, J C Bamford Wielka Brytania, MASCHIUNNENBAU MEKKA MEZGER Szwajcaria, Odlewnie Polskie S.A. Zweigniederlassung Deutschland Niemcy, Belgicast International S.L.w Bario, Rec Indovent AB ( Hanson) Szwecja, VADERSTAD VERKEN Szwecja, CEWAR,PUH Wi ch i C kalski Sp.J. w Lublinie, Conti tech Vibration Niemcy Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie S.A. z siedzib w Warszawie Kredyt samochodowy a) majtek rzeczowy - przewłaszczenie samochodu osobowego Volkswagen PASSAT LIMOUSINE Nr podwozia WVWZZZ3CZ8P TST 39RP ( nr inw.2006/7)

12 17. Zobowizania długoterminowe i krótkoterminowe z podziałem na okresy spłaty. a) Zobowizania długoterminowe wg okresów spłaty: - od 1 roku do 3 lat tys. zł. - od 3 do 5 lat 892 tys. zł. - powyej 5 lat - zobowizania długoterminowe razem: tys. zł. b) zobowizania krótkoterminowe według okresów spłat wynosz: - do 1roku tys. zł - od 1 do 5 lat - - powyej 5 lat - zobowizania krótkoterminowe razem: tys. zł 18. W 2008 r. nie dokonano zmian przyj tych zasad polityki rachunkowoci, poza przedstawion we wprowadzeniu zmian stawki amortyzacyjnej dla rodka trwałego pn. piec dwutyglowy redniej cz stotliwoci powstałego w wyniku zrealizowania projektu inwestycyjnego Wdroenie zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopów elaza. Sporzdził: Teodora Waksmundzka Główny Ksi gowy 12

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI. w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI. w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach w 2008 roku 16 marzec 2009 roku SPIS TRE CI 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Kapitał zakładowy Spółki... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporzdzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI...

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI... 2006 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUNI RACIBORSKIEJ Kwiecie 2007 SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW SA SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI W 2007 ROKU. Dzie zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 6 czerwca 2008 roku

BORYSZEW SA SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI W 2007 ROKU. Dzie zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 6 czerwca 2008 roku BORYSZEW SA SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI W 2007 ROKU Dzie zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 6 czerwca 2008 roku SPIS TRECI 1. WSTP... 3 2. ZATWIERDZENIE RAPORTU DO PUBLIKACJI... 4 3.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPIS TRECI: I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2 1. Charakterystyka działalnoci Grupy Kapitałowej. 2 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R.

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI... 3 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ CPD...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r. 1 4 31 grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments

Bardziej szczegółowo

BELVEDERE. Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE

BELVEDERE. Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE BELVEDERE Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE Numer wpisu do RCS [Rejestr Handlu i Spółek] w BEAUNE: 380 695 213 ----------------

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzeday 61 920 100

Przychody ze sprzeday 61 920 100 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH

OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI JEDNOSTKI KATOWICE, MAJ 2008 ROK OPINIA NIEZALENEGO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo