DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA. do sprawozdania finansowego. za 2008 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA. do sprawozdania finansowego. za 2008 rok"

Transkrypt

1 Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE Al. Wyzwolenia Starachowice tel fax DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA do sprawozdania finansowego za 2008 rok Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach Starachowice, dnia r.

2 ZARZD SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach PREZES ZARZDU. Zbigniew Ronduda WICEPREZES ZARZDU.. Leszek Walczyk WICEPREZES ZARZDU Ryszard Pisarski 2

3 1. Instrumenty finansowe Działalno Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie w 2007 r. finansowana była rodkami własnymi oraz obcymi ródłami finansowania w postaci zobowiza i kredytów bankowych. Bankami finansujcymi działalno biec Spółki były: Bank Pekao SA z siedzib w Warszawie działajcy jako nast pca prawny Banku BPH SA z siedzib w Krakowie, a take Fortis Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie, Bank Millennium SA z siedzib w Warszawie, Deutsche Bank Frankfurt/ M. Spółka korzystała te z kredytu inwestycyjnego w Fortis Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie zacigni tego w 2007r. na finansowanie projektu inwestycyjnego: Wdroenie Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej Stopów elaza, kredytu w Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie zacigni tego w 2005 r. na zakup dwóch samochodów Passat Limousin i w 2007 r. na zakup dwóch samochodów Volkswagen Passat Limousin. W zwizku z umowami ramowymi na zabezpieczenie ryzyka kursów walut zawartymi z Fortis Bankiem S.A. w Warszawie, Millennium Bankiem S.A. w Warszawie, Bankiem DnB NORD Polska S.A. w Warszawie, Bankiem Handlowym SA CITIBANK w Warszawie, Bankiem BG S.A. w Warszawie, ING Bankiem lskim S.A. w Katowicach, Odlewnie Polskie SA w 2008 roku stosowały pochodne instrumenty finansowe. Na dzie r. Spółka posiadała nie rozliczone instrumenty pochodne, które zostały zawarte w celu zabezpieczeniu ryzyka walutowego (tab. Nr 1) Tab. Nr 1. Pochodne instrumenty finansowe nie rozliczone na r. Lp Bank zabezpieczajcy Nazwa instrumentu Data zawarcia Kurs zabezpieczenia Wolumen Opcji Put [w tys.] Wolumen Opcji Call [w tys.] Waluta Data ostatniego rozliczenia inne warunki i uwagi Millennium Opcja Tarn ,317-4,087 2 Millennium Opcja Tarn ,455-4, (103) 250 (257) 200 (206) 500 (514) GBP (EUR)* GBP (EUR)* Millennium Opcja Tarn , EUR Tarn z ograniczon sum zysku 30gr. I asymetri 1:2. cu Tarn z ograniczon sum zysku 30gr i asymetri 1:2. cu Zabezpieczenie importowe. Tarn z ograniczon sum zysku 60gr. I asymetri 1:2. Wszystkie rozliczenia zostały domkni te Forwardami z kursem 3,8065 i wolumenem 600 tys. EUR cu 4 Millennium Forward , EUR Forward domykajcy zabezpieczenie importowe. cu. 3

4 en5 Fortis Opcja Extendible Forward , EUR Jeeli Fix. NBP >(równy) 3,451 to transakcja przedłua si o kolejny rok z kursem wykonania 3,45. Asymetria 1:2. cu. 6 Fortis Opcja Extendible Forward , EUR Jeeli Fix. NBP > (równy) 3,7750 to transakcja si przedłua o rok z kursem wykonania 3,8 i asymetri 1:2. cu. Citi 7 Opcja Waniliowa (na roku opcja nieaktywna do ) ,62-3, EUR Bariera amerykaska 3,1905 (wyłcza cał struktur ). Asymetria 1:2. Rozliczenia co tydzie 8 Citi 9 BG Opcja Vaniliowa Opcja Extendible Forward ,73-3, EUR , EUR Bariera amerykaska 3,251 (wyłcza cał struktur ).Asymetria 1:2. Rozliczenia co tydzie. Jeeli Fix. NBP >(równy) 3,45 to transakcja si przedłua o kolejny rok z kursem wykonania 3,45. Asymetria 1:2. cu. 10 ING Opcja * 3, * 3, EUR Bariera amerykaska 3,25 (wyłcza cał struktur ). Asymetria 1:2. Rozliczenie raz w m-cu. *) przeliczono według relacji kursowych EUR/GBP zgodnie z rednim kursem Narodowego Banku Polskiego na roku (EUR/GBP=0,9723) Decyzje w sprawie podpisania umów zabezpieczajcych wpływy walutowe z nalenoci w 2008 r i planowane przepływy w 2009 roku podejmowane były w zwizku z drastycznie malejc rentownoci na działalnoci operacyjnej z powodu silnego, w okresie od stycznia do sierpnia br., trendu aprecjacyjnego PLN/EUR, który zgodnie z prognozami otrzymywanymi z instytucji finansowych miałpost powa i ukształtowa si przed kocem 2008 roku na poziomie 1 EUR= 3,00 PLN, a nawet niszym. Istotnym czynnikiem była równie intensywna akcja marketingowa banków w oferowaniu produktów zabezpieczajcych kursy walut. Banki przedstawiały pozytywy zawarcia tzw. bez kosztowych opcji walutowych (oferujc uzyskanie kursu nawet ok groszy wyszego od kursu rynkowego) nie zapoznajc z ryzykami w przypadku drastycznego odwrócenia trendu aprecjacyjnego złotówki i wr cz wykluczajc ryzyko odwrócenia Z zabezpieczeniem importu materiałów były zwizane instrumenty finansowe opisane w tabeli nr 1 w. 3 i 4. Pozostałe opcje były zwizane z zabezpieczeniem sprzeday realizowanej w walutach i denominowanej w walutach. 4

5 Wszystkie instrumenty finansowe opcje, s asymetryczne i posiadaj elementy wyłczajce transakcje z prawem tylko dla Banków (w tabeli nr 1 w kolumnie 9 podkrelono warunki wyłczenia). Wyjtkiem s pierwsze dwie opcje gdzie wyłcznik okrelony jako skumulowany poziom zysku według Spółki dotyczy dwóch stron umowy. Zgodnie ze stanowiskiem Spółki opcje te (w. 1 i 2 w tabeli nr 1) wyłczyły si przed roku. Stanowi to spraw sporn z Bankiem Millennium, która zostanie rozstrzygni ta w post powaniu sdowym (informacja o post powaniach sdowych w sprawozdaniu z działalnoci Spółki). Analizujc wolumen opcji na roku naley wzi pod uwag, e opcja vanilliowa z Banku CITI (tabela nr 1 w. 7) była nieaktywna do roku. Biorc pod uwag wyłczenie opcji (w.1, 2 i 7 w tab. nr 1) oraz wyłczenie instrumentów finansowych dotyczcych zabezpiecze importowych, redniomiesi czny wolumen opcji putt na roku wynosił2.200 tys. EUR. redniomiesi czne przychody w EUR w 2008 roku wyniosły ca` tys. Spółka w dniu r. wypowiedziała wszystkie umowy ramowe i towarzyszce oraz zawarte na ich podstawie umowy szczegółowe na zabezpieczenie ryzyka kursów walut głównie w formie instrumentów opcyjnych i forwardów. Banki przekazały Spółce w okresie od roku do roku informacj o kwotach wynikajcych z rozliczenia wszystkich umów zabezpieczajcych ryzyko walutowe. Daty rozliczenia podane były przez Banki i skutkowały przyj ciem do rozliczenia rónych - przewanie bardzo wysokich kursów PLN do EUR - korzystnych dla Banków. Wyceny wszystkich opcji przekazane przez Banki na roku, tj. tu przed dat wypowiedzenia umów, wynosiły ca` 67 mln złi dotyczyły ich całego cyklu obowizywania, tj. roku 2009 i 2010, co miało decydujcy wpływ na złoenie przez Spółk wniosku o upadło z moliwoci zawarcia układu. Naley nadmieni, e sytuacja w Spółce, któr kształtowały umowy opcyjnie w zdecydowany sposób zmieniła si na niekorzy, na przełomie roku, tj. grudzie 2008 / stycze W tym okresie kurs PLN/EUR w stosunku do kursu zawierania wi kszoci transakcji zabezpieczajcych wzrósło ok. 30%. Wi kszo instrumentów zabezpieczajcych z rozwizanych umów była asymetryczna oraz posiadała zabezpieczenia korzystne dla Banków w postaci klauzuli o kursach wyłczajcych cał transakcj opcyjn, w przypadku znaczcego umocnienia złotówki lub uzyskania przez strony umowy okrelonej, maksymalnej kwoty zysku. Wbudowane w instrumenty opcyjnie rónego rodzaju bariery i wyłczenia skutkowały równie moliwoci przedłuenia umów opcyjnych o kolejne 12 miesi cy, powodujc niekorzystn dla Spółki ujemn wycen i konieczno ustanawiania depozytów zabezpieczajcych. Na przykład opcja FORTIS poz. 6 z tab. 1 nie wyłczyła si na dzie roku powodujc przedłuenie jej o rok. Spółka chcc zabezpieczy kurs dla swoich przepływów, głównie eksportowych, nie otrzymała w ofercie innych, bardziej korzystnych produktów jak wyej wymienione. Pocztkowo transakcje z opcji przynosiły dodatni wynik i nie przekraczały kryterium istotnoci dla Spółki. Ich zawarcie wymusiłsilny trend aprecjacji złotówki oraz jednoznaczne prognozy (równie przekazywane przez Banki finansujce działalno obrotow) o utrzymaniu tendencji długoterminowych w tym zakresie. Naley zaznaczy, e transakcje bez asymetrii zabezpieczały w 2008 roku w pełni planowane przepływy eksportowe i w mniejszej cz ci import. Natomiast asymetria i brak moliwoci wyłczenia si niekorzystnych struktur spowodowały spiral narastania ujemnych wycen i strat Transakcje z opcji przyniosły Spółce w 2008 roku dochód tys. zł. oraz strat tys. zł(w tym tys. zł. z tytułu zamkni cia opcji sfinansowane z dodatkowych kredytów). W wyniku drastycznego osłabienia złotówki, ujemne saldo rozlicze z transakcji odnotowano w okresie od listopada 2008 roku do koca ich trwania, tj. połowy lutego 2009 roku, odnotowujc jednak ich lawinowy przyrost generujcy strat w ostatnim okresie. Spółka podj ła trudn decyzj o rozwizaniu wszystkich umów opcyjnych, do koca płacc terminowo Bankom kwoty zobowiza z ujemnych rozlicze. Naley zaznaczy, e zgodnie z umowami niektóre Banki zadały ustanowienia pieni nych depozytów zabezpieczajcych w zwizku z przekroczeniem wartoci progowych przez ujemne wyceny, co przy dalszym, 5

6 nieprzewidywalnym kursie złotówki wpływajcym równie na biece ujemne rozliczenia, mogło całkowicie uniemoliwi finansowanie operacyjne Spółki i wr cz zablokowa jej działalno. Wobec niemoliwych do spełnienia da Banków dotyczcych tworzenia olbrzymich depozytów zabezpieczajcych umowy opcyjnie oraz wobec skutków obowizku zaksi gowania wycen na koniec roku, Zarzd podjł decyzj o rozwizaniu umów i złoeniu wniosku do Sdu o upadło z moliwoci zawarcia układu. W zwizku z rozliczeniem umów opcyjnych po dacie bilansowej, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania za 2008 rok, skutki finansowe z ich rozliczenia zgodnie z zasad ostronej wyceny uj to w sprawozdaniu za 2008 roku w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe koszty finansowe oraz w bilansie, w pozycji zobowizania finansowe. Powysze spowoduje, e wyniki Spółki w 2009 roku nie b d podatne na ryzyka wynikajce z funkcjonowania instrumentów zabezpieczajcych, gdy Spółka nie posiada ju takich instrumentów. 2. Zobowizania warunkowe Spółki na koniec 2008 r. nie wystpiły. Naley jednak zauway, e w przypadku zaprzestania działalnoci przez Spółk mog wystpi zobowizania zwizane z koniecznoci zwrotu otrzymanych dotacji ze rodków budetu pastwa i ze rodków Unii Europejskiej. Spółka zrealizowała w latach kilka projektów z udziałem dotacji ze rodków pomocowych. W przypadku upadłoci Spółki, wymienione poniej Jednostki Wdraajce zgodnie z podpisanymi umowami mog zada zwrotu dotacji w nast pujcych kwotach: - Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gosp. Wodnej (projekt inwestycyjny) ,41 zł - Ministerstwo Gospodarki (projekt inwestycyjny) ,98 zł - Ministerstwo Gospodarki (dotacje do targów ) ,07 zł Razem: ,46 zł Ponadto Spółka w dniu 19 grudnia 2008 roku zawarła z IKB Leasing z siedzib w Poznaniu dwie umowy leasingowe: - na dostaw trzech szlifierek i stołu pomiarowy od włoskiego producenta MAUS Spa. - na dostaw frezarki CNC od polskiego przedstawiciela niemieckiego producenta Dekel Maho Spółka wpłaciła a konto umowy leasingowej na szlifierki i stółpomiarowy ( tytułem udziału własnego) kwot netto 249 tys. EUR, co po przeliczeniu wg redniego kursu NBP dla EUR na dzie r. wynosi tys. zł. Dwie szlifierki, stółpomiarowy i frezarka znajduj si ju w dyspozycji Spółki. W zwizku ze złoeniem przez Spółk wniosku o upadło z moliwoci zawarcia układu, IKB Leasing z siedzib w Poznaniu wypowiedziało umowy leasingowe w dniu 29 stycznia 2009r. Zgodnie z zawartymi w umowach leasingowych zapisami, IKB Leasing z siedzib w Poznaniu ma prawo do dochodzenia roszcze w zwizku z wypowiedzeniem umów leasingowych z przyczyn lecych po stronie Spółki. Spółka zawarła w marcu 2009 r. z firm IKB Leasing umow najmu, na podstawie której maszyny b dce przedmiotem leasingu b d dzierawione przez Spółk Odlewnie Polskie SA do czasu zawarcia układu, a po jego zawarciu nabyte w formie leasingu poprzez zawarcie umów leasingowych na nowych warunkach, z uwzgl dnieniem w wartoci leasingu zapłaconych ju zaliczkowo kwot przez Spółk, albo poprzez ich zakup na zasadach rynkowych. 6

7 3. Zobowizania wobec budetów miast i gmin z tytułu uzyskania prawa własnoci budynków i budowli na koniec miesica grudnia 2007 r. nie wystpiły i nie figuruj w ewidencji pozabilansowej. 4. W 2008 roku nie wystpiły zjawiska: zaniechania produkcji, cyklicznoci i sezonowoci działalnoci. Nie miały miejsca emisja akcji, wykup i spłata dłunych i kapitałowych papierów wartociowych. Nie wypłacano te w biecym roku dywidendy. Uchwał Nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zysk netto Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie za rok 2006 w całoci zostałprzeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. 5. W Odlewnie Polskie S.A. nie wystpiłte w 2008 roku koszt wytworzenia wiadcze na własne potrzeby. 6. Poniesione nakłady inwestycyjne na rodki trwałe oraz wartoci niematerialne i prawne wyniosły w 2008 roku tys. zł. Kwota nakładów nie obejmuje zwi kszenia w 2008 roku wartoci niematerialnych i prawnych o kwot tys.zł. tytułu przeniesienia z rozlicze mi dzyokresowych kosztów zakoczonych prac rozwojowych, albowiem ta cz nakładów na prace rozwojowe była poniesiona w latach poprzednich. W kwocie poniesionych nakładów, nakłady na ochron rodowiska naturalnego stanowiły 562 tys. zł. Planowane nakłady inwestycyjne w okresie 12 miesi cy po dniu bilansowym szacuje si na warto tys. zł. Z kwoty planowanych nakładów na ochron rodowiska planuje si przeznaczy 100 tys. zł. 7. W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. nie wystpiły zmiany w strukturze Spółki w wyniku połczenia jednostek gospodarczych, przej cia lub sprzeday jednostek, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalnoci.. W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Spółka nabyła akcji własnych po redniej cenie nabycia liczonej z całego okresu równej 4,20 złotych za akcj, co stanowi 1,56% w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów i procent na zgromadzeniu Spółki. Akcje zostały nabyte w celu zaoferowania ich pracownikom obj tym programem opcji menederskich. 8. Spółka w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. otrzymała informacj o zmianie w stanie posiadania akcji przez Wiceprezesa Zarzdu P. Leszka Walczyka. Wiceprezes Zarzdu P. Leszek Walczyk w dniach czerwca 2008 r. zakupił w obrocie giełdowym łcznie szt. akcji Odlewni Polskich S.A. z siedzib w Starachowicach po cenie 3,40 złotych za akcj. W wyniku nabycia posiada akcje Spółki, co stanowi 3,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w stanie posiadania akcji przez inne osoby zarzdzajce i nadzorujce. 9. Na koniec grudnia 2008 r. nie toczyły si przed sdami, organami właciwymi dla post powania arbitraowego lub organami administracji publicznej post powania dot. zobowiza i nalenoci, których warto przekraczałaby 10 % kapitałów własnych. Na dzie r. nie zostały zakoczone wszcz te przed sdami post powania dotyczce zobowiza na warto: zobowiza na warto 424 tys. zł., z tego : z powództwa Roberta Wróbla o odszkodowanie, zadouczynienie i rent wyrównawcz z tytułu wypadku przy pracy. Warto przedmiotu sporu wynosi 95 tys. zł. (Sygn. akt. VP 10/07), z powództwa Andrzeja Rakoca o zapłat kwoty 24 tys. EUR ( równowarto w PLN wynosi 101 tys. zł), Marka Ronowskiego o zapłat kwoty 23 tys. EUR (równowarto w PLN wynosi 97 tys. 7

8 zł) i Wojciecha ółnowskiego o zapłat kwoty 31 tys. EUR (równowarto w PLN wynosi 131 tys.zł.) z tytułu zapłaty za prac w godzinach nadliczbowych (Sygn. Akt VP). 10. Spółka ODLEWNIE POLSKIE S.A. w 2008 roku nie realizowała wspólnych przedsi wzi z podmiotami nie wchodzcymi w skład Spółki. Nie zawierała te transakcji nietypowych i nierutynowych z podmiotami powizanymi. 11. Przeci tne zatrudnienie w 2008 roku w grupach zawodowych przedstawia si nast pujco: r r. Pracownicy bezporednio produkcyjni Pracownicy porednio produkcyjni Stanowiska nierobotnicze (umysłowi) Pozostali R A Z E M: Warto wynagrodze wypłaconych Członkom Zarzdu w 2008 r. wyniosła tys. zł., w tym: Panu Prezesowi Zarzdu Zbigniewowi Rondudzie 658 tys. zł. Panu Wiceprezesowi Zarzdu Leszkowi Walczykowi 509 tys. zł. Panu Wiceprezesowi Zarzdu Ryszardowi Pisarskiemu 540 tys. zł. Radzie Nadzorczej wypłacono 162 tys. zł., w tym: Panu Jackowi Jaroszkowi Pani Józefie Famielec Panu Romanowi Wronie Pani Marii Chmielewskiej Pani Ewie Majkowskiej 39 tys. zł. 27 tys. zł. 33 tys. zł. 30 tys. zł. 33 tys. zł. 13. W Spółce Odlewnie Polskie na koniec miesica grudnia 2008 r. wystpiły nalenoci z tyt. niespłaconej a udzielonej przez Spółk poyczki nast pujcemu podmiotowi: Kwota Termin spłaty Oprocentowanie Zakład Odlewniczy 659 tys.pln r. r.arytm.stawki Wibor dla dep. MISTAL Sp. z o.o. 1M z 5-ciu ostatnich notowa w upadłoci w poprz.m-cu kalendarzowym w Myszkowie oraz mara w wys.1,5 % w stosunku rocznym Na naleno z tyt. niespłaconej poyczki udzielonej Zakładowi Odlewniczemu MISTAL sp. z o.o. w upadłoci z siedzib w Myszkowie, Spółka Odlewnie Polskie S.A. utworzyła w 2001 r. odpis aktualizujcy w pełnej wysokoci, który wraz z odsetkami stanowi kwot 805 tys. zł.. Spółka nie udzieliła Członkom Zarzdu i Radzie Nadzorczej zaliczek, poyczek i gwarancji. 8

9 Nie zawierała te transakcji z członkami rodzin tych organów. 14. W bilansie za 2008 r. wystpiły zdarzenia dot. lat ubiegłych. Dotyczyły one zwrotu cz ci dotacji wraz z nalenymi odsetkami w kwocie łcznej 191 tys. zł otrzymanej przez Spółk z Ministerstwa Gospodarki na refinansowanie projektu inwestycyjnego pn. Wdroenie zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopów elaza. Kwota zwróconej dotacji wynikała z rónicy w wydatkach kwalifikowanych projektu pomi dzy ich wartoci planowan a faktycznie poniesion przez Spółk. Spółka otrzymała zaliczkowo dotacj w styczniu 2007 roku. Projekt zrealizowano i oddano do uytkowania w lutym 2008 roku. Korekta dotacji miała miejsce w dniu 12 wrzenia 2008 r. 15. Po dniu sporzdzenia bilansu za 2008 rok w Spółce Odlewnie Polskie wystpiły nast pujce zdarzenia majce wpływ na jej sytuacj majtkow i finansow: r. Zarzd Spółki poinformował, e w dniu 16 stycznia 2009 r. złoyłdo Sdu Rejonowego w Kielcach wniosek o wszcz cie post powania upadłociowego z moliwoci zawarcia układu. Przesłank złoenia wniosku był obowizek zaksi gowania wycen Banków z tytułu zawartych umów opcji walutowych, co spowodowało, e warto zobowiza, pomimo braku ich wymagalnoci przekroczyła warto majtku Spółki, r. Spółka podała do wiadomoci stałe terminy przekazywania raportów okresowych za rok 2009, - w dniu r. Zarzd Spółki poinformował, e Pana Mariusz Bruliski nabyłw dniu r. 640 tys. szt. akcji Spółki co stanowi udział5,03% w kapitale zakładowym i uprawnia do 640 tys. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, - 12 lutego 2009 r. Zarzd Spółki poinformował o zmianie daty przekazania raportu Spółki za IV kwartałrok 2008 z dnia 14 lutego 2009 r., na dzie 16 lutego 2009 r., - 12 lutego 2009 r. Zarzd Spółki poinformował, e w dniu r. Sd Rejonowy WydziałV Gospodarczy Sekcja Upadłoci w Kielcach wydałpostanowienie o ogłoszeniu upadłoci z moliwoci zawarcia układu Spółki. Sd wyznaczył s dziego komisarza w osobie Arkadiusza S dka S dziego Sdu Rejonowego w Kielcach oraz nadzorc sdowego w osobie Pana Janusza Wierzbickiego. Postanowienie stanie si prawomocne w dniu r. Post powanie ma na celu przede wszystkim restrukturyzacj zobowiza Spółki z tytułu zawartych umów zabezpieczajcych ryzyko kursowe poprzez redukcj ich wysokoci i spłat w ratach w ramach zawartego z Bankami układu przy minimalnej redukcji zobowiza drobnych. W celu zagwarantowania realizacji układu Zarzd przyjł plan naprawczy, którego załoenia polegaj na: ograniczeniu zatrudnienia w ramach zmniejszenia kosztów ogólnego zarzdu, zmniejszenie kosztów wynagrodze, zmniejszenie iloci kooperantów i wykonywanie niektórych usług samodzielnie przez Spółk (dotyczy to szlifowania odlewów, wykonywania omodelowa), poprawa jakoci i ograniczenie braków, wypowiedzenie niektórych umów usługowych (dotyczy cz ci transportu, remontów ogólnych, reklamy i marketingu), zmniejszenie zuycia czynników energetycznych, zmniejszenie stanu zapasów i nalenoci co wpłynie na popraw płynnoci płatniczej. Zarzd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach niniejszym uzupełnia komunikat 12/2009 i podaje, e Sd ustanowiłzarzd własny upadłego co do całoci majtku r. Zarzd Spółki uzupełniłkomunikat z r., e Sd ustanowiłzarzd własny upadłego co do całoci majtku, r. Zarzd podałdo publicznej wiadomoci korekt prognozy wyników na 2008 rok, która dotyczyła zysku brutto 1.000,0 tys. zł, zysku netto 1.000,0, tys. złoraz nadwyki finansowej (zysk netto + amortyzacja) 4.400,0 tys. zł.. Prognoza ta była oparta na załoeniu, e zawarte przez Spółk umowy zabezpieczajce ryzyko kursowe b d kontynuowane, a ich 9

10 ujemne rozliczenia zostan pokryte z dodatnich przepływów eksportowych. W zwizku z podj t decyzj o rozwizaniu wszystkich umów, o której Zarzd informowałw przekazanych wczeniej komunikatach, Spółka otrzymała od Banków rozliczenia wszystkich umów w okresie ich trwania tj. rozliczenia przyszłych transakcji z roku 2009 i Warto rozlicze z opcji w całoci skorygowała in minus prognoz podan we wczeniejszym komunikacie. W zwizku z tym Zarzd dokonał zmiany prognozowanych wielkoci w nast pujcy sposób: skorygowałprognoz zysku brutto do poziomu (-) ,0 tys. zł, skorygował prognoz zysku netto do poziomu (-) ,0 tys. zł, skorygowałprognoz nadwyki finansowej do poziomu (-) ,0 tys. zł r. Zarzd Spółki poinformowałi w zwizku z kryzysow sytuacj w gospodarce wiatowej i europejskiej oraz w nawizaniu do ogłoszenia upadłoci z moliwoci zawarcia układu ODLEWNI POLSKICH S.A. klienci Oddziału Spółki: Technoguss Tangrehütte GmbH; Blumenstock Baustahlservice GmbH Waiblingen ; UWS GmbH Magdeburg ; Class Guss GmbH Bielefeld ; Class Guss GmbH Gütersloh; korzystajc z uprawnie wynikajcych z przepisów prawa miejscowego, którym podlegaj, a w przypadku Class Guss GmbH take w zwizku ze skróceniem czasu pracy dla pracowników niemieckich, spowodowanym drastycznym spadkiem produkcji dla przemysłu maszynowego, wypowiedzieli umowy o dzieło realizowane w ich obiektach fabrycznych przez Spółk. Umowy te zakoczyły si 28 lutego 2009 roku, a w przypadku Class Guss GmbH Gütersloh umowa zakoczy si z ostatnim dniem marca 2009 r. Umowy z Technoguss Tangehütte GmbH, Blumenstock Baustahlservice GmbH Waiblingen zrealizowane zostały w 60% a pozostałe umowy zrealizowane zostały rednio w 30%. Wypowiedzenie umów spowoduje zmniejszenie si przychodów z umów o dzieło realizowanych w Republice Federalnej Niemiec. Zarzd podjł rozmowy w przedmiocie zawarcia nowych umów. Kontynuowanie współpracy uwarunkowane jest zawarciem układu przez Spółk. Spółka dalej realizuje umowy o dzieło na rynku niemieckim w zakresie wynikajcym z aktualnej sytuacji ekonomiczno finansowej jej klientów. 16. Na majtku Spółki zabezpieczone zostały wyłcznie zobowizania z tytułu kredytów długo i krótkoterminowych. L.p. Bank Przedmiot Tytułzabezpieczenia Warto zabezpieczenia Zabezpieczenia wg umowy ksi gowa 1 Bank Millennium SA z a) majtek rzeczowy siedzib w Warszawie Kredyt obrotowy w rachunku biecym - umowa przewłaszczenia dwóch linii technologicznych o numerze inw. 1903/5 i 1902/5 wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarze losowych Bank Millennium SA z siedzib w Warszawie Kredyt obrotowy a) majtek rzeczowy - umowa przewłaszczenia. dwóch linii technologicznych o numerze inw. 1903/5 i 1902/5 wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarze losowych (zabezpieczenie wspólne z kredytem w rachunku biecym) Jw. Jw. 10

11 2 Fortis Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie Kredyt inwestycyjny na finansowanie projektu Wdroenie Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej Stopów elaza a). majtek rzeczowy - przewłaszczenie pieca dwutyglowego redniej cz stotliwoci nr inw. 2065/4 - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarze losowych oraz od awarii maszyn Fortis Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie Kredyt w rachunku biecym a) majtek rzeczowy - hipoteka kaucyjna w ksi dze wieczystej i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarze losowych b) majtek obrotowy - zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów w zakresie kradziey, włamania, rabunku, poaru oraz innych zdarze losowych przelew wierzytelnoci istniejcych i przyszłych z tyt. wszystkich nalenoci eksportowych przysługujcych Kredytobiorcy od jego nast pujcych dłuników: IDRO GAS Włochy, SUNNEX Szwecja, ABS GUSS Niemcy, J C Bamford Wielka Brytania, MASCHIUNNENBAU MEKKA MEZGER Szwajcaria, Odlewnie Polskie S.A. Zweigniederlassung Deutschland Niemcy, Belgicast International S.L.w Bario, Rec Indovent AB ( Hanson) Szwecja, VADERSTAD VERKEN Szwecja, CEWAR,PUH Wi ch i C kalski Sp.J. w Lublinie, Conti tech Vibration Niemcy Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie S.A. z siedzib w Warszawie Kredyt samochodowy a) majtek rzeczowy - przewłaszczenie samochodu osobowego Volkswagen PASSAT LIMOUSINE Nr podwozia WVWZZZ3CZ8P TST 39RP ( nr inw.2006/7)

12 17. Zobowizania długoterminowe i krótkoterminowe z podziałem na okresy spłaty. a) Zobowizania długoterminowe wg okresów spłaty: - od 1 roku do 3 lat tys. zł. - od 3 do 5 lat 892 tys. zł. - powyej 5 lat - zobowizania długoterminowe razem: tys. zł. b) zobowizania krótkoterminowe według okresów spłat wynosz: - do 1roku tys. zł - od 1 do 5 lat - - powyej 5 lat - zobowizania krótkoterminowe razem: tys. zł 18. W 2008 r. nie dokonano zmian przyj tych zasad polityki rachunkowoci, poza przedstawion we wprowadzeniu zmian stawki amortyzacyjnej dla rodka trwałego pn. piec dwutyglowy redniej cz stotliwoci powstałego w wyniku zrealizowania projektu inwestycyjnego Wdroenie zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopów elaza. Sporzdził: Teodora Waksmundzka Główny Ksi gowy 12

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego. za I półrocze 2007 roku

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego. za I półrocze 2007 roku Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE Al. Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice tel. 041 2758600 fax 041 2758682 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego za I półrocze 2007 roku Spółki Akcyjnej ODLEWNIE

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego. za I półrocze 2005 roku

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego. za I półrocze 2005 roku Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE Al. Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice tel. 041 2758600 fax 041 2758682 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 roku Spółki Akcyjnej ODLEWNIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK

ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota u / poyczki wg umowy Kwota u / poyczki pozostała do spłaty zł waluta zł waluta Warunki oprocentowania Warszawa

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych. W latach 2008, 2009 w spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Nota 40. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach

Nota 40. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach Dodatkowe noty objaśniające (tys. zł.) Nota 39. Instrumenty finansowe (instrumenty terminowe i pochodne) Emitent w okresie prezentowanych informacji finansowych zidentyfikował następujące instrumenty finansowe:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za I kwartał 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za I kwartał 2013 r. do sprawozdania finansowego za I kwartał r. I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Raport sporządzono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę, zgodnie z art.10 ustawy,

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI. w 2009 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI. w 2009 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach w 2009 roku marzec 2010 roku SPIS TRECI 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Kapitał zakładowy Spółki... 3 3. Notowania

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2009 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. do sprawozdania finansowego za r. I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Raport sporządzono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę, zgodnie z art.10 ustawy, zasady

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU półrocze / 2003 półrocze / 2002 b) w pozostałych jednostkach 1 174 6 104 - zbycie aktywów finansowych 1 174 6 092 - odsetki 12 4. Inne wpływy inwestycyjne 14 II. Wydatki 3 088 8 895 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia B. Dodatkowe informacje i objaśnienia 1. Objaśnienia do bilansu 1) Środki trwałe Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne Zmniejszeni a wartości początkowej Środki trwałe razem: 1 22 1

Bardziej szczegółowo