DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA. do sprawozdania finansowego. za 2008 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA. do sprawozdania finansowego. za 2008 rok"

Transkrypt

1 Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE Al. Wyzwolenia Starachowice tel fax DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA do sprawozdania finansowego za 2008 rok Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach Starachowice, dnia r.

2 ZARZD SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach PREZES ZARZDU. Zbigniew Ronduda WICEPREZES ZARZDU.. Leszek Walczyk WICEPREZES ZARZDU Ryszard Pisarski 2

3 1. Instrumenty finansowe Działalno Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie w 2007 r. finansowana była rodkami własnymi oraz obcymi ródłami finansowania w postaci zobowiza i kredytów bankowych. Bankami finansujcymi działalno biec Spółki były: Bank Pekao SA z siedzib w Warszawie działajcy jako nast pca prawny Banku BPH SA z siedzib w Krakowie, a take Fortis Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie, Bank Millennium SA z siedzib w Warszawie, Deutsche Bank Frankfurt/ M. Spółka korzystała te z kredytu inwestycyjnego w Fortis Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie zacigni tego w 2007r. na finansowanie projektu inwestycyjnego: Wdroenie Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej Stopów elaza, kredytu w Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie zacigni tego w 2005 r. na zakup dwóch samochodów Passat Limousin i w 2007 r. na zakup dwóch samochodów Volkswagen Passat Limousin. W zwizku z umowami ramowymi na zabezpieczenie ryzyka kursów walut zawartymi z Fortis Bankiem S.A. w Warszawie, Millennium Bankiem S.A. w Warszawie, Bankiem DnB NORD Polska S.A. w Warszawie, Bankiem Handlowym SA CITIBANK w Warszawie, Bankiem BG S.A. w Warszawie, ING Bankiem lskim S.A. w Katowicach, Odlewnie Polskie SA w 2008 roku stosowały pochodne instrumenty finansowe. Na dzie r. Spółka posiadała nie rozliczone instrumenty pochodne, które zostały zawarte w celu zabezpieczeniu ryzyka walutowego (tab. Nr 1) Tab. Nr 1. Pochodne instrumenty finansowe nie rozliczone na r. Lp Bank zabezpieczajcy Nazwa instrumentu Data zawarcia Kurs zabezpieczenia Wolumen Opcji Put [w tys.] Wolumen Opcji Call [w tys.] Waluta Data ostatniego rozliczenia inne warunki i uwagi Millennium Opcja Tarn ,317-4,087 2 Millennium Opcja Tarn ,455-4, (103) 250 (257) 200 (206) 500 (514) GBP (EUR)* GBP (EUR)* Millennium Opcja Tarn , EUR Tarn z ograniczon sum zysku 30gr. I asymetri 1:2. cu Tarn z ograniczon sum zysku 30gr i asymetri 1:2. cu Zabezpieczenie importowe. Tarn z ograniczon sum zysku 60gr. I asymetri 1:2. Wszystkie rozliczenia zostały domkni te Forwardami z kursem 3,8065 i wolumenem 600 tys. EUR cu 4 Millennium Forward , EUR Forward domykajcy zabezpieczenie importowe. cu. 3

4 en5 Fortis Opcja Extendible Forward , EUR Jeeli Fix. NBP >(równy) 3,451 to transakcja przedłua si o kolejny rok z kursem wykonania 3,45. Asymetria 1:2. cu. 6 Fortis Opcja Extendible Forward , EUR Jeeli Fix. NBP > (równy) 3,7750 to transakcja si przedłua o rok z kursem wykonania 3,8 i asymetri 1:2. cu. Citi 7 Opcja Waniliowa (na roku opcja nieaktywna do ) ,62-3, EUR Bariera amerykaska 3,1905 (wyłcza cał struktur ). Asymetria 1:2. Rozliczenia co tydzie 8 Citi 9 BG Opcja Vaniliowa Opcja Extendible Forward ,73-3, EUR , EUR Bariera amerykaska 3,251 (wyłcza cał struktur ).Asymetria 1:2. Rozliczenia co tydzie. Jeeli Fix. NBP >(równy) 3,45 to transakcja si przedłua o kolejny rok z kursem wykonania 3,45. Asymetria 1:2. cu. 10 ING Opcja * 3, * 3, EUR Bariera amerykaska 3,25 (wyłcza cał struktur ). Asymetria 1:2. Rozliczenie raz w m-cu. *) przeliczono według relacji kursowych EUR/GBP zgodnie z rednim kursem Narodowego Banku Polskiego na roku (EUR/GBP=0,9723) Decyzje w sprawie podpisania umów zabezpieczajcych wpływy walutowe z nalenoci w 2008 r i planowane przepływy w 2009 roku podejmowane były w zwizku z drastycznie malejc rentownoci na działalnoci operacyjnej z powodu silnego, w okresie od stycznia do sierpnia br., trendu aprecjacyjnego PLN/EUR, który zgodnie z prognozami otrzymywanymi z instytucji finansowych miałpost powa i ukształtowa si przed kocem 2008 roku na poziomie 1 EUR= 3,00 PLN, a nawet niszym. Istotnym czynnikiem była równie intensywna akcja marketingowa banków w oferowaniu produktów zabezpieczajcych kursy walut. Banki przedstawiały pozytywy zawarcia tzw. bez kosztowych opcji walutowych (oferujc uzyskanie kursu nawet ok groszy wyszego od kursu rynkowego) nie zapoznajc z ryzykami w przypadku drastycznego odwrócenia trendu aprecjacyjnego złotówki i wr cz wykluczajc ryzyko odwrócenia Z zabezpieczeniem importu materiałów były zwizane instrumenty finansowe opisane w tabeli nr 1 w. 3 i 4. Pozostałe opcje były zwizane z zabezpieczeniem sprzeday realizowanej w walutach i denominowanej w walutach. 4

5 Wszystkie instrumenty finansowe opcje, s asymetryczne i posiadaj elementy wyłczajce transakcje z prawem tylko dla Banków (w tabeli nr 1 w kolumnie 9 podkrelono warunki wyłczenia). Wyjtkiem s pierwsze dwie opcje gdzie wyłcznik okrelony jako skumulowany poziom zysku według Spółki dotyczy dwóch stron umowy. Zgodnie ze stanowiskiem Spółki opcje te (w. 1 i 2 w tabeli nr 1) wyłczyły si przed roku. Stanowi to spraw sporn z Bankiem Millennium, która zostanie rozstrzygni ta w post powaniu sdowym (informacja o post powaniach sdowych w sprawozdaniu z działalnoci Spółki). Analizujc wolumen opcji na roku naley wzi pod uwag, e opcja vanilliowa z Banku CITI (tabela nr 1 w. 7) była nieaktywna do roku. Biorc pod uwag wyłczenie opcji (w.1, 2 i 7 w tab. nr 1) oraz wyłczenie instrumentów finansowych dotyczcych zabezpiecze importowych, redniomiesi czny wolumen opcji putt na roku wynosił2.200 tys. EUR. redniomiesi czne przychody w EUR w 2008 roku wyniosły ca` tys. Spółka w dniu r. wypowiedziała wszystkie umowy ramowe i towarzyszce oraz zawarte na ich podstawie umowy szczegółowe na zabezpieczenie ryzyka kursów walut głównie w formie instrumentów opcyjnych i forwardów. Banki przekazały Spółce w okresie od roku do roku informacj o kwotach wynikajcych z rozliczenia wszystkich umów zabezpieczajcych ryzyko walutowe. Daty rozliczenia podane były przez Banki i skutkowały przyj ciem do rozliczenia rónych - przewanie bardzo wysokich kursów PLN do EUR - korzystnych dla Banków. Wyceny wszystkich opcji przekazane przez Banki na roku, tj. tu przed dat wypowiedzenia umów, wynosiły ca` 67 mln złi dotyczyły ich całego cyklu obowizywania, tj. roku 2009 i 2010, co miało decydujcy wpływ na złoenie przez Spółk wniosku o upadło z moliwoci zawarcia układu. Naley nadmieni, e sytuacja w Spółce, któr kształtowały umowy opcyjnie w zdecydowany sposób zmieniła si na niekorzy, na przełomie roku, tj. grudzie 2008 / stycze W tym okresie kurs PLN/EUR w stosunku do kursu zawierania wi kszoci transakcji zabezpieczajcych wzrósło ok. 30%. Wi kszo instrumentów zabezpieczajcych z rozwizanych umów była asymetryczna oraz posiadała zabezpieczenia korzystne dla Banków w postaci klauzuli o kursach wyłczajcych cał transakcj opcyjn, w przypadku znaczcego umocnienia złotówki lub uzyskania przez strony umowy okrelonej, maksymalnej kwoty zysku. Wbudowane w instrumenty opcyjnie rónego rodzaju bariery i wyłczenia skutkowały równie moliwoci przedłuenia umów opcyjnych o kolejne 12 miesi cy, powodujc niekorzystn dla Spółki ujemn wycen i konieczno ustanawiania depozytów zabezpieczajcych. Na przykład opcja FORTIS poz. 6 z tab. 1 nie wyłczyła si na dzie roku powodujc przedłuenie jej o rok. Spółka chcc zabezpieczy kurs dla swoich przepływów, głównie eksportowych, nie otrzymała w ofercie innych, bardziej korzystnych produktów jak wyej wymienione. Pocztkowo transakcje z opcji przynosiły dodatni wynik i nie przekraczały kryterium istotnoci dla Spółki. Ich zawarcie wymusiłsilny trend aprecjacji złotówki oraz jednoznaczne prognozy (równie przekazywane przez Banki finansujce działalno obrotow) o utrzymaniu tendencji długoterminowych w tym zakresie. Naley zaznaczy, e transakcje bez asymetrii zabezpieczały w 2008 roku w pełni planowane przepływy eksportowe i w mniejszej cz ci import. Natomiast asymetria i brak moliwoci wyłczenia si niekorzystnych struktur spowodowały spiral narastania ujemnych wycen i strat Transakcje z opcji przyniosły Spółce w 2008 roku dochód tys. zł. oraz strat tys. zł(w tym tys. zł. z tytułu zamkni cia opcji sfinansowane z dodatkowych kredytów). W wyniku drastycznego osłabienia złotówki, ujemne saldo rozlicze z transakcji odnotowano w okresie od listopada 2008 roku do koca ich trwania, tj. połowy lutego 2009 roku, odnotowujc jednak ich lawinowy przyrost generujcy strat w ostatnim okresie. Spółka podj ła trudn decyzj o rozwizaniu wszystkich umów opcyjnych, do koca płacc terminowo Bankom kwoty zobowiza z ujemnych rozlicze. Naley zaznaczy, e zgodnie z umowami niektóre Banki zadały ustanowienia pieni nych depozytów zabezpieczajcych w zwizku z przekroczeniem wartoci progowych przez ujemne wyceny, co przy dalszym, 5

6 nieprzewidywalnym kursie złotówki wpływajcym równie na biece ujemne rozliczenia, mogło całkowicie uniemoliwi finansowanie operacyjne Spółki i wr cz zablokowa jej działalno. Wobec niemoliwych do spełnienia da Banków dotyczcych tworzenia olbrzymich depozytów zabezpieczajcych umowy opcyjnie oraz wobec skutków obowizku zaksi gowania wycen na koniec roku, Zarzd podjł decyzj o rozwizaniu umów i złoeniu wniosku do Sdu o upadło z moliwoci zawarcia układu. W zwizku z rozliczeniem umów opcyjnych po dacie bilansowej, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania za 2008 rok, skutki finansowe z ich rozliczenia zgodnie z zasad ostronej wyceny uj to w sprawozdaniu za 2008 roku w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe koszty finansowe oraz w bilansie, w pozycji zobowizania finansowe. Powysze spowoduje, e wyniki Spółki w 2009 roku nie b d podatne na ryzyka wynikajce z funkcjonowania instrumentów zabezpieczajcych, gdy Spółka nie posiada ju takich instrumentów. 2. Zobowizania warunkowe Spółki na koniec 2008 r. nie wystpiły. Naley jednak zauway, e w przypadku zaprzestania działalnoci przez Spółk mog wystpi zobowizania zwizane z koniecznoci zwrotu otrzymanych dotacji ze rodków budetu pastwa i ze rodków Unii Europejskiej. Spółka zrealizowała w latach kilka projektów z udziałem dotacji ze rodków pomocowych. W przypadku upadłoci Spółki, wymienione poniej Jednostki Wdraajce zgodnie z podpisanymi umowami mog zada zwrotu dotacji w nast pujcych kwotach: - Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gosp. Wodnej (projekt inwestycyjny) ,41 zł - Ministerstwo Gospodarki (projekt inwestycyjny) ,98 zł - Ministerstwo Gospodarki (dotacje do targów ) ,07 zł Razem: ,46 zł Ponadto Spółka w dniu 19 grudnia 2008 roku zawarła z IKB Leasing z siedzib w Poznaniu dwie umowy leasingowe: - na dostaw trzech szlifierek i stołu pomiarowy od włoskiego producenta MAUS Spa. - na dostaw frezarki CNC od polskiego przedstawiciela niemieckiego producenta Dekel Maho Spółka wpłaciła a konto umowy leasingowej na szlifierki i stółpomiarowy ( tytułem udziału własnego) kwot netto 249 tys. EUR, co po przeliczeniu wg redniego kursu NBP dla EUR na dzie r. wynosi tys. zł. Dwie szlifierki, stółpomiarowy i frezarka znajduj si ju w dyspozycji Spółki. W zwizku ze złoeniem przez Spółk wniosku o upadło z moliwoci zawarcia układu, IKB Leasing z siedzib w Poznaniu wypowiedziało umowy leasingowe w dniu 29 stycznia 2009r. Zgodnie z zawartymi w umowach leasingowych zapisami, IKB Leasing z siedzib w Poznaniu ma prawo do dochodzenia roszcze w zwizku z wypowiedzeniem umów leasingowych z przyczyn lecych po stronie Spółki. Spółka zawarła w marcu 2009 r. z firm IKB Leasing umow najmu, na podstawie której maszyny b dce przedmiotem leasingu b d dzierawione przez Spółk Odlewnie Polskie SA do czasu zawarcia układu, a po jego zawarciu nabyte w formie leasingu poprzez zawarcie umów leasingowych na nowych warunkach, z uwzgl dnieniem w wartoci leasingu zapłaconych ju zaliczkowo kwot przez Spółk, albo poprzez ich zakup na zasadach rynkowych. 6

7 3. Zobowizania wobec budetów miast i gmin z tytułu uzyskania prawa własnoci budynków i budowli na koniec miesica grudnia 2007 r. nie wystpiły i nie figuruj w ewidencji pozabilansowej. 4. W 2008 roku nie wystpiły zjawiska: zaniechania produkcji, cyklicznoci i sezonowoci działalnoci. Nie miały miejsca emisja akcji, wykup i spłata dłunych i kapitałowych papierów wartociowych. Nie wypłacano te w biecym roku dywidendy. Uchwał Nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zysk netto Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie za rok 2006 w całoci zostałprzeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. 5. W Odlewnie Polskie S.A. nie wystpiłte w 2008 roku koszt wytworzenia wiadcze na własne potrzeby. 6. Poniesione nakłady inwestycyjne na rodki trwałe oraz wartoci niematerialne i prawne wyniosły w 2008 roku tys. zł. Kwota nakładów nie obejmuje zwi kszenia w 2008 roku wartoci niematerialnych i prawnych o kwot tys.zł. tytułu przeniesienia z rozlicze mi dzyokresowych kosztów zakoczonych prac rozwojowych, albowiem ta cz nakładów na prace rozwojowe była poniesiona w latach poprzednich. W kwocie poniesionych nakładów, nakłady na ochron rodowiska naturalnego stanowiły 562 tys. zł. Planowane nakłady inwestycyjne w okresie 12 miesi cy po dniu bilansowym szacuje si na warto tys. zł. Z kwoty planowanych nakładów na ochron rodowiska planuje si przeznaczy 100 tys. zł. 7. W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. nie wystpiły zmiany w strukturze Spółki w wyniku połczenia jednostek gospodarczych, przej cia lub sprzeday jednostek, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalnoci.. W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Spółka nabyła akcji własnych po redniej cenie nabycia liczonej z całego okresu równej 4,20 złotych za akcj, co stanowi 1,56% w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów i procent na zgromadzeniu Spółki. Akcje zostały nabyte w celu zaoferowania ich pracownikom obj tym programem opcji menederskich. 8. Spółka w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. otrzymała informacj o zmianie w stanie posiadania akcji przez Wiceprezesa Zarzdu P. Leszka Walczyka. Wiceprezes Zarzdu P. Leszek Walczyk w dniach czerwca 2008 r. zakupił w obrocie giełdowym łcznie szt. akcji Odlewni Polskich S.A. z siedzib w Starachowicach po cenie 3,40 złotych za akcj. W wyniku nabycia posiada akcje Spółki, co stanowi 3,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w stanie posiadania akcji przez inne osoby zarzdzajce i nadzorujce. 9. Na koniec grudnia 2008 r. nie toczyły si przed sdami, organami właciwymi dla post powania arbitraowego lub organami administracji publicznej post powania dot. zobowiza i nalenoci, których warto przekraczałaby 10 % kapitałów własnych. Na dzie r. nie zostały zakoczone wszcz te przed sdami post powania dotyczce zobowiza na warto: zobowiza na warto 424 tys. zł., z tego : z powództwa Roberta Wróbla o odszkodowanie, zadouczynienie i rent wyrównawcz z tytułu wypadku przy pracy. Warto przedmiotu sporu wynosi 95 tys. zł. (Sygn. akt. VP 10/07), z powództwa Andrzeja Rakoca o zapłat kwoty 24 tys. EUR ( równowarto w PLN wynosi 101 tys. zł), Marka Ronowskiego o zapłat kwoty 23 tys. EUR (równowarto w PLN wynosi 97 tys. 7

8 zł) i Wojciecha ółnowskiego o zapłat kwoty 31 tys. EUR (równowarto w PLN wynosi 131 tys.zł.) z tytułu zapłaty za prac w godzinach nadliczbowych (Sygn. Akt VP). 10. Spółka ODLEWNIE POLSKIE S.A. w 2008 roku nie realizowała wspólnych przedsi wzi z podmiotami nie wchodzcymi w skład Spółki. Nie zawierała te transakcji nietypowych i nierutynowych z podmiotami powizanymi. 11. Przeci tne zatrudnienie w 2008 roku w grupach zawodowych przedstawia si nast pujco: r r. Pracownicy bezporednio produkcyjni Pracownicy porednio produkcyjni Stanowiska nierobotnicze (umysłowi) Pozostali R A Z E M: Warto wynagrodze wypłaconych Członkom Zarzdu w 2008 r. wyniosła tys. zł., w tym: Panu Prezesowi Zarzdu Zbigniewowi Rondudzie 658 tys. zł. Panu Wiceprezesowi Zarzdu Leszkowi Walczykowi 509 tys. zł. Panu Wiceprezesowi Zarzdu Ryszardowi Pisarskiemu 540 tys. zł. Radzie Nadzorczej wypłacono 162 tys. zł., w tym: Panu Jackowi Jaroszkowi Pani Józefie Famielec Panu Romanowi Wronie Pani Marii Chmielewskiej Pani Ewie Majkowskiej 39 tys. zł. 27 tys. zł. 33 tys. zł. 30 tys. zł. 33 tys. zł. 13. W Spółce Odlewnie Polskie na koniec miesica grudnia 2008 r. wystpiły nalenoci z tyt. niespłaconej a udzielonej przez Spółk poyczki nast pujcemu podmiotowi: Kwota Termin spłaty Oprocentowanie Zakład Odlewniczy 659 tys.pln r. r.arytm.stawki Wibor dla dep. MISTAL Sp. z o.o. 1M z 5-ciu ostatnich notowa w upadłoci w poprz.m-cu kalendarzowym w Myszkowie oraz mara w wys.1,5 % w stosunku rocznym Na naleno z tyt. niespłaconej poyczki udzielonej Zakładowi Odlewniczemu MISTAL sp. z o.o. w upadłoci z siedzib w Myszkowie, Spółka Odlewnie Polskie S.A. utworzyła w 2001 r. odpis aktualizujcy w pełnej wysokoci, który wraz z odsetkami stanowi kwot 805 tys. zł.. Spółka nie udzieliła Członkom Zarzdu i Radzie Nadzorczej zaliczek, poyczek i gwarancji. 8

9 Nie zawierała te transakcji z członkami rodzin tych organów. 14. W bilansie za 2008 r. wystpiły zdarzenia dot. lat ubiegłych. Dotyczyły one zwrotu cz ci dotacji wraz z nalenymi odsetkami w kwocie łcznej 191 tys. zł otrzymanej przez Spółk z Ministerstwa Gospodarki na refinansowanie projektu inwestycyjnego pn. Wdroenie zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopów elaza. Kwota zwróconej dotacji wynikała z rónicy w wydatkach kwalifikowanych projektu pomi dzy ich wartoci planowan a faktycznie poniesion przez Spółk. Spółka otrzymała zaliczkowo dotacj w styczniu 2007 roku. Projekt zrealizowano i oddano do uytkowania w lutym 2008 roku. Korekta dotacji miała miejsce w dniu 12 wrzenia 2008 r. 15. Po dniu sporzdzenia bilansu za 2008 rok w Spółce Odlewnie Polskie wystpiły nast pujce zdarzenia majce wpływ na jej sytuacj majtkow i finansow: r. Zarzd Spółki poinformował, e w dniu 16 stycznia 2009 r. złoyłdo Sdu Rejonowego w Kielcach wniosek o wszcz cie post powania upadłociowego z moliwoci zawarcia układu. Przesłank złoenia wniosku był obowizek zaksi gowania wycen Banków z tytułu zawartych umów opcji walutowych, co spowodowało, e warto zobowiza, pomimo braku ich wymagalnoci przekroczyła warto majtku Spółki, r. Spółka podała do wiadomoci stałe terminy przekazywania raportów okresowych za rok 2009, - w dniu r. Zarzd Spółki poinformował, e Pana Mariusz Bruliski nabyłw dniu r. 640 tys. szt. akcji Spółki co stanowi udział5,03% w kapitale zakładowym i uprawnia do 640 tys. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, - 12 lutego 2009 r. Zarzd Spółki poinformował o zmianie daty przekazania raportu Spółki za IV kwartałrok 2008 z dnia 14 lutego 2009 r., na dzie 16 lutego 2009 r., - 12 lutego 2009 r. Zarzd Spółki poinformował, e w dniu r. Sd Rejonowy WydziałV Gospodarczy Sekcja Upadłoci w Kielcach wydałpostanowienie o ogłoszeniu upadłoci z moliwoci zawarcia układu Spółki. Sd wyznaczył s dziego komisarza w osobie Arkadiusza S dka S dziego Sdu Rejonowego w Kielcach oraz nadzorc sdowego w osobie Pana Janusza Wierzbickiego. Postanowienie stanie si prawomocne w dniu r. Post powanie ma na celu przede wszystkim restrukturyzacj zobowiza Spółki z tytułu zawartych umów zabezpieczajcych ryzyko kursowe poprzez redukcj ich wysokoci i spłat w ratach w ramach zawartego z Bankami układu przy minimalnej redukcji zobowiza drobnych. W celu zagwarantowania realizacji układu Zarzd przyjł plan naprawczy, którego załoenia polegaj na: ograniczeniu zatrudnienia w ramach zmniejszenia kosztów ogólnego zarzdu, zmniejszenie kosztów wynagrodze, zmniejszenie iloci kooperantów i wykonywanie niektórych usług samodzielnie przez Spółk (dotyczy to szlifowania odlewów, wykonywania omodelowa), poprawa jakoci i ograniczenie braków, wypowiedzenie niektórych umów usługowych (dotyczy cz ci transportu, remontów ogólnych, reklamy i marketingu), zmniejszenie zuycia czynników energetycznych, zmniejszenie stanu zapasów i nalenoci co wpłynie na popraw płynnoci płatniczej. Zarzd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach niniejszym uzupełnia komunikat 12/2009 i podaje, e Sd ustanowiłzarzd własny upadłego co do całoci majtku r. Zarzd Spółki uzupełniłkomunikat z r., e Sd ustanowiłzarzd własny upadłego co do całoci majtku, r. Zarzd podałdo publicznej wiadomoci korekt prognozy wyników na 2008 rok, która dotyczyła zysku brutto 1.000,0 tys. zł, zysku netto 1.000,0, tys. złoraz nadwyki finansowej (zysk netto + amortyzacja) 4.400,0 tys. zł.. Prognoza ta była oparta na załoeniu, e zawarte przez Spółk umowy zabezpieczajce ryzyko kursowe b d kontynuowane, a ich 9

10 ujemne rozliczenia zostan pokryte z dodatnich przepływów eksportowych. W zwizku z podj t decyzj o rozwizaniu wszystkich umów, o której Zarzd informowałw przekazanych wczeniej komunikatach, Spółka otrzymała od Banków rozliczenia wszystkich umów w okresie ich trwania tj. rozliczenia przyszłych transakcji z roku 2009 i Warto rozlicze z opcji w całoci skorygowała in minus prognoz podan we wczeniejszym komunikacie. W zwizku z tym Zarzd dokonał zmiany prognozowanych wielkoci w nast pujcy sposób: skorygowałprognoz zysku brutto do poziomu (-) ,0 tys. zł, skorygował prognoz zysku netto do poziomu (-) ,0 tys. zł, skorygowałprognoz nadwyki finansowej do poziomu (-) ,0 tys. zł r. Zarzd Spółki poinformowałi w zwizku z kryzysow sytuacj w gospodarce wiatowej i europejskiej oraz w nawizaniu do ogłoszenia upadłoci z moliwoci zawarcia układu ODLEWNI POLSKICH S.A. klienci Oddziału Spółki: Technoguss Tangrehütte GmbH; Blumenstock Baustahlservice GmbH Waiblingen ; UWS GmbH Magdeburg ; Class Guss GmbH Bielefeld ; Class Guss GmbH Gütersloh; korzystajc z uprawnie wynikajcych z przepisów prawa miejscowego, którym podlegaj, a w przypadku Class Guss GmbH take w zwizku ze skróceniem czasu pracy dla pracowników niemieckich, spowodowanym drastycznym spadkiem produkcji dla przemysłu maszynowego, wypowiedzieli umowy o dzieło realizowane w ich obiektach fabrycznych przez Spółk. Umowy te zakoczyły si 28 lutego 2009 roku, a w przypadku Class Guss GmbH Gütersloh umowa zakoczy si z ostatnim dniem marca 2009 r. Umowy z Technoguss Tangehütte GmbH, Blumenstock Baustahlservice GmbH Waiblingen zrealizowane zostały w 60% a pozostałe umowy zrealizowane zostały rednio w 30%. Wypowiedzenie umów spowoduje zmniejszenie si przychodów z umów o dzieło realizowanych w Republice Federalnej Niemiec. Zarzd podjł rozmowy w przedmiocie zawarcia nowych umów. Kontynuowanie współpracy uwarunkowane jest zawarciem układu przez Spółk. Spółka dalej realizuje umowy o dzieło na rynku niemieckim w zakresie wynikajcym z aktualnej sytuacji ekonomiczno finansowej jej klientów. 16. Na majtku Spółki zabezpieczone zostały wyłcznie zobowizania z tytułu kredytów długo i krótkoterminowych. L.p. Bank Przedmiot Tytułzabezpieczenia Warto zabezpieczenia Zabezpieczenia wg umowy ksi gowa 1 Bank Millennium SA z a) majtek rzeczowy siedzib w Warszawie Kredyt obrotowy w rachunku biecym - umowa przewłaszczenia dwóch linii technologicznych o numerze inw. 1903/5 i 1902/5 wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarze losowych Bank Millennium SA z siedzib w Warszawie Kredyt obrotowy a) majtek rzeczowy - umowa przewłaszczenia. dwóch linii technologicznych o numerze inw. 1903/5 i 1902/5 wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarze losowych (zabezpieczenie wspólne z kredytem w rachunku biecym) Jw. Jw. 10

11 2 Fortis Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie Kredyt inwestycyjny na finansowanie projektu Wdroenie Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej Stopów elaza a). majtek rzeczowy - przewłaszczenie pieca dwutyglowego redniej cz stotliwoci nr inw. 2065/4 - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarze losowych oraz od awarii maszyn Fortis Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie Kredyt w rachunku biecym a) majtek rzeczowy - hipoteka kaucyjna w ksi dze wieczystej i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarze losowych b) majtek obrotowy - zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów w zakresie kradziey, włamania, rabunku, poaru oraz innych zdarze losowych przelew wierzytelnoci istniejcych i przyszłych z tyt. wszystkich nalenoci eksportowych przysługujcych Kredytobiorcy od jego nast pujcych dłuników: IDRO GAS Włochy, SUNNEX Szwecja, ABS GUSS Niemcy, J C Bamford Wielka Brytania, MASCHIUNNENBAU MEKKA MEZGER Szwajcaria, Odlewnie Polskie S.A. Zweigniederlassung Deutschland Niemcy, Belgicast International S.L.w Bario, Rec Indovent AB ( Hanson) Szwecja, VADERSTAD VERKEN Szwecja, CEWAR,PUH Wi ch i C kalski Sp.J. w Lublinie, Conti tech Vibration Niemcy Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie S.A. z siedzib w Warszawie Kredyt samochodowy a) majtek rzeczowy - przewłaszczenie samochodu osobowego Volkswagen PASSAT LIMOUSINE Nr podwozia WVWZZZ3CZ8P TST 39RP ( nr inw.2006/7)

12 17. Zobowizania długoterminowe i krótkoterminowe z podziałem na okresy spłaty. a) Zobowizania długoterminowe wg okresów spłaty: - od 1 roku do 3 lat tys. zł. - od 3 do 5 lat 892 tys. zł. - powyej 5 lat - zobowizania długoterminowe razem: tys. zł. b) zobowizania krótkoterminowe według okresów spłat wynosz: - do 1roku tys. zł - od 1 do 5 lat - - powyej 5 lat - zobowizania krótkoterminowe razem: tys. zł 18. W 2008 r. nie dokonano zmian przyj tych zasad polityki rachunkowoci, poza przedstawion we wprowadzeniu zmian stawki amortyzacyjnej dla rodka trwałego pn. piec dwutyglowy redniej cz stotliwoci powstałego w wyniku zrealizowania projektu inwestycyjnego Wdroenie zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopów elaza. Sporzdził: Teodora Waksmundzka Główny Ksi gowy 12

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego. za I półrocze 2007 roku

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego. za I półrocze 2007 roku Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE Al. Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice tel. 041 2758600 fax 041 2758682 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego za I półrocze 2007 roku Spółki Akcyjnej ODLEWNIE

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego. za I półrocze 2005 roku

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego. za I półrocze 2005 roku Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE Al. Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice tel. 041 2758600 fax 041 2758682 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 roku Spółki Akcyjnej ODLEWNIE

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym 1. Przyjte zasady rachunkowoci Niniejszy raport kwartalny został sporzdzony zgodnie z zasadami rachunkowoci opisanymi w raporcie półrocznym SA-P 2004, opublikowanym 26 sierpnia 2004 r. 2. Zdarzenia dotyczce

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2006. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q I/2006. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny SA-Q I/2006 Zgodnie z 41 Załcznika Nr 1 do Regulamin obrotu RPW CeTO SA(z pón. zm.) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego. za 2007 rok

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego. za 2007 rok Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE Al. Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice tel. 041 2758600 fax 041 2758682 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego za 2007 rok Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11. UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.00 UCHWAŁA Nr 1 /2012 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczcego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. do sprawozdania finansowego za III kwartał r. I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Raport sporządzono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę, zgodnie z art.10 ustawy,

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK

ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota u / poyczki wg umowy Kwota u / poyczki pozostała do spłaty zł waluta zł waluta Warunki oprocentowania Warszawa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 r. do sprawozdania finansowego za I kwartał r. I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Raport sporządzono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę, zgodnie z art.10 ustawy,

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego. za 2006 rok

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego. za 2006 rok Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE Al. Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice tel. 041 2758600 fax 041 2758682 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE do sprawozdania finansowego za 2006 rok Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo