Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2013 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2013 r.

2 Wykaz skrótów BaFin EAD EWB IRBA KSA KWG LGD MaRisk PD PWB RW SolvV TBP TBR TKG TLG TLP VaR Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych Wartość wierzytelności (ekspozycji kredytowej) (Exposure at Default) Odpis aktualizujący na indywidualną ekspozycję Kalkulacja ryzyka kredytowego oparta na ratingach wewnętrznych (Internal Ratings-Based Approach) Standardowa metoda kalkulacji ryzyka kredytowego Niemiecka Ustawa Bankowa Strata w przypadku niewykonania zobowiązania (Loss Given Default) Minimalne wymogi dot. zarządzania ryzykiem Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (Probability of Default) Odpis aktualizujący na grupę ekspozycji (odpis portfelowy) Waga ryzyka Niemieckie rozporządzenie w sprawie wypłacalności Toyota Bank Polska Spółka Akcyjna, Warszawa ZAO Toyota Bank, Moskwa Toyota Kreditbank GmbH, Kolonia Toyota Leasing GmbH, Kolonia Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., Warszawa Wartość zagrożona (Value at Risk) 2

3 Spis treści 1 Zakres stosowania oraz struktura przedsiębiorstwa ( 319, 323 SolvV) Opis zarządzania ryzykiem ( 322 SolvV) Informacje na temat funduszy własnych Struktura funduszy własnych ( 324 SolvV) Adekwatność kapitałowa ( 325 SolvV) Informacje dotyczące ryzyka kredytowego Ogólny obowiązek informacyjny ( 327 SolvV) Informacje na temat instrumentów pochodnych ( 326 SolvV) Informacje dot. klas ekspozycji według KSA ( 328 SolvV) Informacje dot. klas ekspozycji według IRBA ( 335 SolvV) Techniki ograniczania ryzyka kredytowego ( 336 SolvV) Informacje na temat ryzyka rynkowego ( 330 SolvV) Informacje na temat ryzyka operacyjnego ( 331, 337 SolvV) Informacje na temat księgi bankowej Udziały ( 332 SolvV) Ryzyko stóp procentowych ( 333 SolvV) Sekurytyzacja ( 334 SolvV)

4 Wykaz tabel Tabela 1: Struktura kapitału własnego Grupy TKG... 7 Tabela 2. Wymogi kapitałowe oraz współczynniki adekwatności kapitałowej Grupy TKG... 8 Tabela 3. Współczynniki adekwatności kapitałowej członków Grupy TKG....9 Tabela 4. Wolumen aktywów brutto według regionów Tabela 5. Wolumen aktywów brutto według branż głównych Tabela 6. Wolumen aktywów brutto według rezydualnych terminów zapadalności Tabela 7. Kredyty zagrożone i przeterminowane według branż Tabela 8. Kredyty zagrożone i przeterminowane według regionów Tabela 9. Rezerwy dla kredytów zagrożonych i przeterminowanych według branż Tabela 10. Kształtowanie się rezerw Tabela 11. Koszty zastąpienia transakcji pochodnych Tabela 12. Wartości ekspozycji dla standardowej metody pomiaru ryzyka kredytowego Tabela 13. Poszczególne portfele kredytowe w IRBA (zgodnie z planem realizacji) Tabela 14. Parametry ryzyka dla poszczególnych portfeli wg IRBA Tabela 15. Rzeczywiste i oczekiwane straty dla transakcji kredytowych Tabela 16. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego Tabela 17. Ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej...26 Wykaz rysunków Rysunek 1. Struktura Grupy Toyota Kreditbank..5 4

5 1 Zakres stosowania oraz struktura przedsiębiorstwa ( 319, 323 SolvV) Niniejszy dokument zawiera dane do publikacji zgodnie z częścią 5 Rozporządzenia w sprawie wypłacalności (SolvV; Filar III według Bazylei II). Przedstawione zostaną informacje dotyczące adekwatności kapitałowej, ryzyk na jakie narażony jest Koncern, zastosowanych metod zarządzania ryzykiem i technik redukcji ryzyka kredytowego, a także istotnych rodzajów ryzyka w obrębie Grupy. W dokumencie publikowane są tylko dane, które nie zostały już podane do wiadomości publicznej w treści rocznego sprawozdania finansowego Toyota Kreditbank GmbH (TKG), Kolonia, w sprawozdaniu z działalności lub na stronie internetowej. Sprawozdanie zostało sporządzone dla Koncernu TKG na podstawie zasad wymaganych w ramach nadzoru prawnego dotyczącego konsolidacji, które stanowią również podstawę przy opracowywaniu Filaru I. Niniejszy raport sporządza TKG, zgodnie z 26a ust. 1 KWG oraz 319 SolvV. TKG prowadzi zagraniczne oddziały we Francji, Włoszech, Norwegii, Szwecji i Hiszpanii. Zgodnie z 10a ust. 1 zdanie 1 i 2 KWG TKG wraz ze swoimi oddziałami zagranicznymi, Toyota Leasing GmbH (TLG), Kolonia, Toyota Bank Polska Spółka Akcyjna (TBP), Warszawa, Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. (TLP), Warszawa, oraz ZAO Toyota Bank (TBR), Moskwa, na dzień 31 marca 2013 r. tworzą grupę kapitałową (Grupa TKG), przy czym TKG zgodnie z 10a ust. 1 zd. 1 KWG działa jako podmiot dominujący. Z dniem 31 marca 2013 r. wszystkie spółki należące do grupy (oprócz spółki celowej Koromo SA, Luksemburg) zostały uwzględnione w zestawieniu zgodnie z 10a KWG. Konsolidacja prowadzona na gruncie przepisów niemieckiego prawa handlowego objęła ponadto zgodnie z 290 ust. 2 pkt 4 HGB [kodeksu handlowego] spółkę celową. Konsolidacja kapitału odbywa się według metody wartości księgowej, bez pomniejszania funduszy własnych. Tym samym nie sporządza się zgłoszenia w sprawie ewentualnego niedokapitalizowania w rozumieniu 323 ust. 2 SolvV. Powiązania w ramach Grupy TKG zgodnie z prawem o spółkach wyglądają jak następuje: Rysunek 1. Struktura Grupy Toyota Kreditbank

6 Obecnie nie ma w ramach grupy kapitałowej żadnych ograniczeń lub innych istotnych przeszkód w zakresie transferu środków finansowych lub kapitału. Wewnątrz Grupy TKG nie korzysta się z opcji, o której mowa w 2a KWG. 2 Opis zarządzania ryzykiem ( 322 SolvV) Wymienione poniżej obszary: 1. organizacja, 2. pomiar, monitorowanie i zarządzanie ryzykiem, 3. raportowanie, 4. prezentacja podsumowująca dotycząca ryzyka są szczegółowo przedstawione i ujawnione w Części C ( Raport na temat ryzyka ) sprawozdania z działalności TKG za rok obrotowy 2012/

7 3 Informacje na temat funduszy własnych 3.1 Struktura funduszy własnych ( 324 SolvV) Składniki funduszy własnych, uwzględnione w zestawieniu zgodnie z 10a ust. 6 KWG obejmują kapitał podstawowy, przypadający na przedsiębiorstwa należące do Grupy, oraz kapitał uzupełniający. Nie ma w chwili obecnej kapitału Tier 3. Główne składniki kapitału podstawowego stanowią kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy utworzony z zysku Poza tym uwzględniany jest zagregowany kapitał zakładowy (pomniejszony o wartości księgowe udziałów w kapitale, przypadających na poszczególne przedsiębiorstwa należące do Grupy). Na dzień 31 marca 2013 r. w kapitale uzupełniającym klasy 1 uwzględniona została nadwyżka wynikająca z aktualizacji wyceny zgodnie z 10 ust. 2b KWG, a także rezerwa na zabezpieczenie zgodnie z 340f HGB [Kodeksu Handlowego]. Zobowiązania podporządkowane w wysokości 111 mln EUR, włączone do kapitału uzupełniającego klasy 2, spełniają wymogi 10 ust. 5a KWG, a ich rezydualny termin zapadalności na dzień 31 marca 2013 r. wynosi od 0,5 do niespełna 5 lat. Pożyczki podporządkowane o terminie zapadalności krótszym niż 2 lata, zgodnie z 10 ust. 5a zdanie drugie KWG, są składnikiem kapitału uzupełniającego (klasy 2) tylko w 40 procentach. Na dzień 31 marca 2013 fundusze własne Grupy TKG są następujące: Składniki kapitału własnego Kapitał wpłacony (kapitał przedsiębiorstwa, kapitał podstawowy, zakładowy, dotacyjny oraz środki na koncie) bez kumulatywnych akcji uprzywilejowanych Kwota w mln EUR Kapitał zapasowy 608 Strata bilansowa oraz inne pozycje podlegające odliczeniu od kapitału podstawowego -12 Kapitał podstawowy (na cele SolvV) 626 Rezerwa na zabezpieczenie (zgodnie z 340f HGB) 12 Zobowiązania podporządkowane 111 Nadwyżka wynikająca z aktualizacji wyceny ekspozycji IRBA (zgodnie z 10 ust. 2b zdanie 1 KWG) Kapitał uzupełniający (na cele SolvV) 137 Razem Tabela 1: Struktura kapitału własnego Grupy TKG Na dzień 31 marca 2013 r. nie występowały niedopłaty z tytułu aktualizacji wyceny ani spodziewane straty określone w 10 ust. 6a pkt 1 i 2 KWG. 3.2 Adekwatność kapitałowa ( 325 SolvV) Dział Treasury w ramach comiesięcznego treasury-reporting przedstawia zarządowi współczynnik wypłacalności. Zgodnie z wymogami dotyczącymi nadzoru bankowego iloraz funduszy własnych przez aktywa ważone ryzykiem (współczynnik wypłacalności) nie może być niższy niż 8%. TKG określa na potrzeby wewnętrzne strategiczną wartość docelową wynoszącą 9%. Zgodnie z wymogami systemu zgłaszania w ramach nadzoru bankowego następuje aktywne raportowanie do działu Treasury oraz do zarządu w przypadku obniżenia wskaźnika poniżej ustalonej granicy dolnej, tak że można szybko wdrożyć odpowiednie środki zaradcze. Takim środkiem zaradczym może być podwyższenie wpłaconego kapitału zakładowego i/lub zobowiązań podporządkowanych. 7

8 Wymogi kapitałowe i współczynniki adekwatności kapitałowej na poziomie koncernu na dzień 31 marca 2013 r. wyglądają następująco: Wymogi Klasy ekspozycji kapitałowe w mln EUR Ryzyko kredytowe Metoda standardowa [KSA] - Rządy i banki centralne 0 - Jednostki samorządu terytorialnego oraz władze lokalne 0 - Organy administracji i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej 0 - Wielostronne banki rozwoju 0 - Organizacje międzynarodowe 0 - Instytucje 3 - Obligacje zabezpieczone (emitowane przez instytucje kredytowe) 0 - Przedsiębiorstwa 78 - Detal 63 - Ekspozycje zabezpieczone nieruchomościami 0 - Jednostki uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania 0 - Pozostałe ekspozycje 52 - Ekspozycje przeterminowane 4 Metoda ratingów wewnętrznych [IRBA] - Rządy centralne 0 - Instytucje 0 - Detal 79 - Przedsiębiorstwa 87 - Udziały (waga ryzyka metodą uproszczoną) 1 - Inne aktywa niekredytowe 15 Ryzyko rynkowe w księdze handlowej Ryzyko rynkowe kalkulowane: - metodą standardową 27 - metodą modeli wewnętrznych 0 Ryzyko operacyjne Ryzyko operacyjne kalkulowane: - metodą podstawowego wskaźnika 0 - metodą standardową 28 - zaawansowaną metodą pomiaru 0 Razem 438 Współczynnik wypłacalności w % 13,94 Współczynnik wypłacalności przy 80% ograniczeniu 11,97 Współczynnik kapitału podstawowego w % 11,43 Tabela 2. Wymogi kapitałowe oraz współczynniki adekwatności kapitałowej Grupy TKG 8

9 Dla poszczególnych spółek Grupy TKG na dzień 31 marca 2013 r. odnotowano następujące współczynniki adekwatności kapitałowej: Współczynnik wypłacalności w % Współczynnik kapitału podstawowego Spółka TKG (łącznie z oddziałami) 17,73 15,23 TLG 14,33 14,33 TBP (łącznie z TLP) 11,57 6,99 TBR 14,39 11,97 Tabela 3. Współczynniki adekwatności kapitałowej członków Grupy TKG 4 Informacje dotyczące ryzyka kredytowego 4.1 Ogólny obowiązek informacyjny ( 327 SolvV) Dział Risk Monitoring stanowi niezależną jednostkę w ramach działu zarządzania ryzykiem i koncentruje się głównie na identyfikacji, analizie, ocenie, zarządzaniu oraz monitorowaniu ryzyka kredytowego w Grupie TKG. Oprócz kompetencji w zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka wartości rezydualnej, związanych z transakcjami TKG w Niemczech, Risk Monitoring w ramach wdrażania modeli Basel II IRBA i IFRS-Impairment przejmuje również sukcesywnie zadania w zakresie nadzorowania ryzyka kredytowego w oddziałach i spółkach-córkach TKG. W szczególności Risk Monitoring opracowywuje karty scoringowe oraz systemy ratingowe dla oddzialow oraz spolek (corki), sporzadza Risk report (raport ryzyka) oraz sukcesywnie przejmuje zadania jednostki nadzorującej ryzyko kredytowe, jakie wynikają z przepisów prawnych dotyczących nadzoru. Dział Risk Monitoring jest w szczególności odpowiedzialny za szybkie ustalanie odpowiednich działań zabezpieczających przed ryzykiem wynikającym głównie z szacowanej oczekiwanej straty oraz struktury i jakości portfela kredytowego. Odpisy na poszczególne ekspozycje oraz korekty wartości na bazie istniejącego portfela w pełni uwzględniają istniejące ryzyka. Korekty wartości kredytu dokonuje się, jeżeli na gruncie wewnętrznych wytycznych bankowych wystąpi prawdopodobieństwo niespełnienia w przyszłości wszystkich zobowiązań (raty kapitałowe i odsetkowe). Wysokość jednostkowego odpisu odpowiada różnicy między wartością księgową a spodziewanymi przepływami pieniężnymi oraz wartością ustanowionych zabezpieczeń. Wszystkie systemy korekty wartości weryfikowane są w odstępach miesięcznych, a w przypadku konieczności modyfikacji - odpowiednio dostosowywane. Na potrzeby sprawozdania koncernu japońskiej spółki-matki, Toyota Financial Services Corporation, Nagoja, należy w celu wypełnienia regulacji MSSF skalkulować impairment (MSR 39). Dział Risk Monitoring jest odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymywanie instrumentów oraz metod kalkulacji impairment na podstawie określonych parametrów ryzyka dla calej grupy TKG. Systemy ratingowe spełniają wymogi wynikające z MSSF - analogicznie do segmentacji portfeli zgodnie z Bazylea II, dokonuje się podziału na klientów detalicznych i korporacyjnych. Oprócz wolumenu aktywów brutto poniżej zostały przedstawione dalsze informacje na temat kredytów zagrożonych oraz przeterminowanych. Zgodnie z obowiązującymi definicjami przeterminowanie pojawia się, jeśli kredyt zgodnie z definicją Basel II-Default nie jest jeszcze stracony, ale zostały dokonane korekty wartości jednostkowych. Umowa traktowana jest jako zagrożona, gdy rzeczywiście jest nieściągalna. 9

10 Wolumen aktywów brutto na dzień 31 marca 2013 r. można podzielić w następujący sposób według regionów, branż oraz rezydualnych terminów zapadalności: Kredyty, gwarancje oraz inne niepochodne aktywa pozabilansowe Papiery wartościowe Instrumenty pochodne Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Niemcy Pozostałe kraje europejskie Francja Hiszpania Norwegia Szwecja Włochy Kraje Beneluksu Azja Ameryka Razem Tabela 4. Wolumen aktywów brutto według regionów Kredyty, gwarancje oraz inne niepochodne aktywa pozabilansowe Papiery wartościowe Pochodne instrumenty finansowe Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Handel samochodami Placówki publiczne, administracja, osoby fizyczne Handel i usługi Instytucje kredytowe Budownictwo, nieruchomości gruntowe i mieszkalnictwo Przemysł przetwórczy Przedsiębiorstwa finansowe i ubezpieczenia IT, telekomunikacja i media Inne Razem Tabela 5. Wolumen aktywów brutto według branż głównych 10

11 Kredyty, gwarancje oraz inne niepochodne aktywa pozabilansowe Papiery wartościowe Pochodne instrumenty finansowe Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR do 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Tabela 6. Wolumen aktywów brutto według rezydualnych terminów zapadalności 11

12 Kredyty zagrożone i przeterminowane oraz korekty wartości poszczególnych ekspozycji (EWB), portfelowej korekty wartości (PWB) i rezerwy mają na dzień 31 marca 2013 r. następujące wartości w poszczególnych branżach: Łączna wartość kredytów zagrożonych lub przeterminowanych (z konieczną korektą wartości) Stan EWB (wraz z ryzykami krajowymi) Stan PWB Stan rezerw Kredyty przeterminowane (bez konieczności korekty wartości) Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Handel samochodami Placówki publiczne, administracja, osoby fizyczne Handel i usługi Budownictwo, nieruchomości gruntowe i mieszkalnictwo Przemysł przetwórczy Przedsiębiorstwa finansowe i ubezpieczenia Przetwarzanie danych, telekomunikacja i media Instytucje kredytowe Pozostałe Razem Tabela 7. Kredyty zagrożone i przeterminowane według branż 12

13 Podział według regionów kredytów zagrożonych oraz przeterminowanych z uwzględnieniem rezerw na dzień 31 marca 2013 r. kształtuje się w następujący sposób: Łączne wykorzystanie kredytów zagrożonych lub opóźnionych (z konieczną korektą wartości) Stan EWB (wraz z ryzykami krajowymi) Stan PWB Stan rezerw Kredyty opóźnione (bez konieczności korekty wartości) Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Europa wschodnia Niemcy Hiszpania Francja Norwegia Włochy Szwecja Azja Kraje Beneluksu Razem Tabela 8. Kredyty zagrożone i przeterminowane według regionów 13

14 Rezerwy dla kredytów zagrożonych i przeterminowanych według branż na dzień 31 marca 2013 r.: Zaalokowane (wartość netto) /rozwiązane EWB (wraz z ryzykami krajowymi) / PWB / Rezerwy Kwota w tys. EUR Handel samochodami Placówki publiczne, administracja, osoby fizyczne Handel i usługi Budownictwo, nieruchomości i mieszkalnictwo 689 Przedsiębiorstwa finansowe i ubezpieczenia 320 Przemysł przetwórczy IT, telekomunikacja i media 163 Instytucje kredytowe -3 Inne 6 Razem Tabela 9. Rezerwy dla kredytów zagrożonych i przeterminowanych według branż 14

15 Poniższe zestawienie przedstawia kształtowanie się rezerw w roku operacyjnym 2012/2013: 1 kwietnia 2012 r. Dostosowanie walutowe / Przekształcenia Pokrycie Likwidacja Alokacja 31 marca 2013 r. Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Korekty wartości jednostkowych Zryczałtowane korekty wartości jednostkowych 35 Korekty wartości ryczałtowych Razem Tabela 10. Kształtowanie się rezerw 15

16 4.2 Informacje na temat instrumentów pochodnych ( 326 SolvV) Transakcje pochodne są zawierane wyłącznie w celu zabezpieczenia przed ryzykiem stóp procentowych oraz ryzykiem walutowym. Są to transakcje typu IRS (swapy stóp procentowych), CIRS (walutowe swapy stóp procentowych) oraz walutowe transakcje terminowe. Zgodnie z wewnętrznymi zaleceniami Grupa TKG może zawierać również transakcje z zakresu bankowości inwestycyjnej w celu innym niż refinansowanie. Kontrahentami Grupy TKG dla transakcji pochodnych oraz walutowych są banki o ratingu długoterminowym równym co najmniej A (według Moody's lub Standard & Poor s). Jednak transakcje, z którymi związane jest ryzyko kredytowe kontrahenta, mogą być dokonywane jedynie pod warunkiem zatwierdzenia przez Zarząd odpowiedniego limitu. Limity dla kontrahentów opierają się na wypłacalności danego kontrahenta. Wypłacalność jest mierzona na podstawie zewnętrznych ratingów. Zarząd ustala generalne limity handlowe, przy czym maksymalna wysokość uzależniona jest od rozwoju działalności operacyjnej. Limity te są opracowywane cyklicznie przynajmniej raz w roku. Zewnetrzne ratingi oraz wykorzystanie limitow sa miesiecznie sprawdzane przes Middle Office dzialu Treasury. Dodatnie wartości rynkowe (koszty zastąpienia) transakcji pochodnych kształtowały się na dzień 31 marca 2013 r. jak następuje: Instrument bazowy Dodatnie wartości rynkowe Kwota w tys. EUR stopa procentowa 0 stopa procentowa i waluta obca waluta obca Razem Tabela 11. Koszty zastąpienia transakcji pochodnych 4.3 Informacje dot. klas ekspozycji według KSA ( 328 SolvV) Do momentu dopuszczenia dla poszczególnych oddziałów odpowiednich modułów ratingowych, które umożliwią stosowanie kalkulacji bazującej na wewnętrznych ratingach (IRBA; por. rozdział 4.4), Grupa TKG stosuje od 1 stycznia 2008 r. standardową metodę (KSA) w celu obliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego. Nie zostały wskazane żadne agencje ratingowe. Jeśli to konieczne, do oceny wierzytelności Grupa TKG wykorzystuje ratingi krajów nadane przez OECD. 16

17 Poniższe zestawienie prezentuje wartości ekspozycji według KSA na dzień 31 marca 2013 r. Zabezpieczenia kredytowe nie są uwzględniane w kalkulacji wymogu, więc nie są też wykazywane. Waga ryzyka w % Łączna wartość ekspozycji Kwota w tys. EUR Pomniejszenia funduszy własnych Tabela 12. Wartości ekspozycji dla standardowej metody pomiaru ryzyka kredytowego 4.4 Informacje dot. klas ekspozycji według IRBA ( 335 SolvV) W celu obliczenia łącznej wartości aktywów ważonych ryzykiem TKG zdecydowała się na zastosowanie zaawansowanej metody pomiaru ryzyka kredytowego IRBA. Projekt rozpoczęto w listopadzie 2001 r. w Niemczech. Jest on kontynuowany zgodnie z planem realizacji ustalonym z Federalnym Urzędem Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). Projekt, podobnie jak wdrażanie innych przepisów Bazylei II, koordynuje w całym koncernie TKG w Niemczech. Wniosek o stosowanie zaawansowanej metody IRBA złożono 31 marca 2008 r. Projekt został zrealizowany, z tym ze pojedyncze audyty regulacyjne są jeszcze do przeprowadzenia. W celu przypisania dłużnika do systemu ratingowego przeprowadzone zostało segmentowanie portfela adekwatne do stopnia ryzyka i związanej z nim wielkości zaangażowania. Łączny portfel został podzielony w taki sposób, aby część portfela Corporate [Przedsiębiorstwa], oprócz dilerów, obejmowała również klientów końcowych z limitem lub zaangażowaniem w wysokości od 250 tys. EUR (klienci hurtowi zostaną uwzględnieni w Partial Use ), a portfel Other Retail [detaliczny] zawierał wszystkie zaangażowania jednostkowe do 250 tys. EUR. 17

18 Zgodnie z planem realizacji do chwili osiągnięcia progu wyjścia (pełna implementacja IRBA) powinny zostać opracowane i zaakceptowane przez BaFin następujące wewnętrzne systemy ratingowe: Kraj Business type Internal customer group SolvV approach SolvV Exposure class Niemcy Transakcja klienta końcowego Retail customers with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims Retail customers with total liabilities < 250 TEUR Partial Use Central governments/ institutions Retail customers with total liabilities 250 TEUR, called large fleet customers (LFC) IRBA Corporates Residual values of closed-end contracts (mileage contracts) KSA Other items Finansowanie dilerów Wholesale dealer IRBA Corporates Factoring IRBA Francja Transakcja klienta końcowego Individual customers or sole traders with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims Companies with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims Retail customers with total liabilities 250 TEUR, called large fleet customers (LFC) KSA Corporates government/institutions Partial Use Central governments / institutions Residual values of closed-end contracts (mileage contracts) KSA Other items Finansowanie dilerów Wholesale dealer IRBA Corporates Szwecja Transakcja klienta końcowego Retail customers with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims

19 Retail customers with total liabilities 250 TEUR, called large fleet customers (LFC) KSA Corporates Residual values of closed-end contracts (mileage contracts) Other items Finansowanie dilerów Wholesale dealer Corporates Norwegia Transakcja klienta końcowego Retail customers with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims Retail customers with total liabilities < 250 TEUR KSA Central governments / institutions Retail customers with total liabilities 250 TEUR, called large fleet customers (LFC) KSA Corporates Residual values of closed-end contracts (mileage contracts) Other items Finansowanie dilerów Wholesale dealer Corporates Hiszpania Transakcja klienta końcowego individual customers or sole traders with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims companies with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims Consumer Loan (PRPO) KSA Retail claims Retail customers with total liabilities 250 TEUR, called large fleet customers (LFC) KSA Corporates Residual values of closed-end contracts (mileage contracts) Other items Finansowanie dilerów Wholesale dealer IRBA Corporates Włochy Finansowanie dilerów Wholesale dealer IRBA Corporates Polska Transakcja klienta końcowego TBP Retail Car Loan Individuals < 200 TEUR IRBA Retail claims TLP Retail Lease < 200 TEUR

20 TBP Retail Car Loan Companies < 200 TEUR KSA TBP Retail e-banking < 200 TEUR Retail customers with total liabilities 200 TEUR, called large fleet customers (LFC) Corporates Retail customers with total liabilities < 200 TEUR KSA Institutions Residual values of closed-end contracts (mileage contracts) Other items Wholesale dealer IRBA Corporates Finansowanie dilerów Wholesale dealer Rosja Transakcja klienta końcowego Retail customers with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims Retail customers with total liabilities 250 TEUR, called large fleet customers (LFC) Corporates Finansowanie dilerów Wholesale dealer Corporates całościowo Treasury Bank Partial Use Bank Tabela 13. Poszczególne portfele kredytowe w IRBA (zgodnie z planem realizacji) Pierwsza kontrola poprawności wdrożenia IRBA, wymagana do osiągnięcia progu wejścia, została przeprowadzona dla niemieckich systemów ratingowych detalu i przedsiębiorstw w sierpniu 2007 r. przez Niemiecki Bank Federalny na zlecenie BaFin. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. TKG otrzymała od BaFin zgodę na stosowanie kalkulacji zaawansowanej IRBA zarówno dla Grupy TKG, jak i dla Banku solo na dzień 1 kwietnia 2008 r. (z mocą wsteczną od dnia 31 marca 2008 r.). Dalsze kontrole poprawności systemów ratingowych - detalicznego w Szwecji i dla przedsiębiorstw w Hiszpanii - miały miejsce w październiku 2008 r. Decyzja o dopuszczeniu obu tych systemów ratingowych została wydana ze skutkiem na dzień 1 września 2009 r. W styczniu 2010 r. przeprowadzono na zlecenie BaFin kolejną kontrolę detalicznego systemu ratingowego w Norwegii pod kątem przydatności do IRBA. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. Od marca 2011 roku metodą IRBA objęci są także klienci detaliczni (bez przedsiębiorstw) obsługiwani przez oddziały we Francji i Hiszpanii. W czerwcu 2012 zatwierdzona została Francja (firmy), jeszcze brakuje aprobaty dla klientów korporacyjnych w działalności detalicznej w Hiszpanii i klientów korporacyjnych we Włoszech 20

21 Wszelkie moduły ratingowe są metodycznie i w sposób kompetentny rozwijane przez TKG. Odpowiedzialność za rozwój, jakość oraz nadzorowanie stosowania systemów ratingowych ponosi dział Risk Monitoring. Systemy są sprawdzane przynajmniej raz w roku na podstawie zdefiniowanej procedury; w przypadku konieczności dostosowania systemu przeprowadza się za zgodą Zarządu ponowną kalibrację. Moduły opierają się na modelach statystycznych i jednoznacznie przyporządkowują każdą pozycję ryzyka kredytowego do danej klasy ratingowej oraz prawdopodobieństwa niespłacenia kredytu zgodnie z obowiązującą w całym banku 14- stopniową master skalą. Skala ta jest dobrana w taki sposób, aby adekwatnie wyrażała główny zakres działalności Grupy TKG. Obejmuje ona jedenaście klas (1-11) dla kredytów niezagrożonych oraz trzy kolejne (D1-D3) dla zagrożonych. Rozróżnianie pomiędzy kredytami zagrożonymi" a niezagrożonymi", w zależności od modułu ratingowego, przeprowadzane jest codziennie lub comiesięcznie na podstawie kryteriów zagrożenia, ustalanych przez dział Risk Monitoring. Ogólna definicja zagrożenia kredytu pokrywa się z odpowiednią regulacją w SolvV. Jeżeli są dostępne istotne, bardziej aktualne informacje na temat dłużnika, zostaje przeprowadzone nowe przyporządkowanie ratingowe, przy czym dział zarządzania ryzykiem podejmuje ostateczną decyzję. Po sporządzeniu ratingu następuje przypisanie ekspozycji na ryzyko kredytowe do regulacyjnej klasy wierzytelności zgodnie z 25 SolvV dla kalkulacji standardowej KSA, jak również zgodnie z 73 i nast. SolvV dla kalkulacji IRBA. Dział Risk Monitoring przygotowuje co miesiąc dla poszczególnych portfeli kredytowych Grupy TKG raporty dot. ryzyka kredytowego/ratingu; raporty te są istotnym instrumentem zarządzania ryzykiem oraz kierowania przedsiębiorstwem. Istotnymi elementami tych raportów, oprócz określenia prawdopodobieństwa niespłacenia kredytów oraz kwot strat dla każdego poziomu ratingowego, są w szczególności przedstawienie portfela kredytów według zróżnicowanych aspektów oraz opinia na temat zabezpieczenia przed ryzykiem. Parametry ustalone na podstawie wewnętrznych systemów ratingowych są bezpośrednio przesyłane do systemu informacji zarządczej i udostępniane działowi controllingu w celu obliczenia możliwości ponoszenia ryzyka przez bank. Opierając się zarówno na wartościach z analiz dokonywanych w przeszłości, jak i na zaplanowanych zmianach w portfelu kredytów, przeprowadzana zgodność z controllingiem w celu obliczenia premii z tytułu ryzyka oraz zaplanowania kosztów ryzyka kredytowego. Przynajmniej raz na kwartał przeprowadzane są testy warunków skrajnych zgodnie z postanowieniami Bazylei II, które z jednej strony służą kontroli adekwatności kapitałowej, a z drugiej strony mają za zadanie zidentyfikować negatywne dla banku zdarzenia oraz zmiany rynkowe, tak aby możliwe było podejmowanie w porę środków zaradczych. W zakresie finansowania dilerów Grupa TKG oprócz finansowanych pojazdów uwzględnia jako zabezpieczenia zmniejszające ryzyko kredytowe (i aktywa ważone ryzykiem) także zastawy hipoteczne (jeżeli odpowiadają one wymogom SolvV). 21

22 Poszczególne portfele oraz parametry ryzyka w kalkulacji IRBA przedstawiają się w Grupie TKG w następujący sposób (EAD w tys. EUR, PD, RW i LGD w %): Portfel PD 0-0,2% PD 0,2-0,9% PD 0,9-3,2% PD 3,2-100% Default Ekspozycje kapitałowe Przedsiębiorstwa Kredyty detaliczne EAD PD - 0,12 0,15 RW ,63 12,68 LGD 0 30,00 37,65 EAD PD - 0,52 0,51 RW - 40,55 26,57 LGD 0 27,80 36,45 EAD PD - 2,48 1,69 RW - 71,94 43,85 LGD 0 27,74 34,22 EAD PD - 19,24 15,23 RW - 133,94 69,45 LGD 0 26,03 35,94 EAD PD RW - 195,87 48,77 LGD 0 27,75 71,37 Tabela 14. Parametry ryzyka dla poszczególnych portfeli wg IRBA Poniżej przedstawione zostało zestawienie rzeczywistych i przewidywanych strat dla portfeli wg kalkulacji IRBA na rok operacyjny 2012/2013. Niemcy Francja Norwegia Szwecja Hiszpania Przedsiębiorstwa Portfel detaliczny Łącznie Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Oczekiwane Rzeczywiste Oczekiwane Rzeczywiste Oczekiwane Rzeczywiste Oczekiwane Rzeczywiste Oczekiwane Rzeczywiste Tabela 15. Rzeczywiste i oczekiwane straty dla transakcji kredytowych 22

23 Aby uzyskać całkowitą zgodność pomiędzy stratami oczekiwanymi i rzeczywistymi, portfele musiałyby za każdym razem znajdować się w tak zwanej płynnej równowadze, tzn. umowy zagrożone byłyby kompensowane nowymi w ten sposób, że struktura całego portfela nie zmieniałaby się w czasie. Ponadto ogólna sytuacja gospodarcza odnośnego obszaru gospodarczego musiałaby przez cały okres oceny i obserwacji odpowiadać średniemu stanowi koniunkturalnemu. Oba te warunki stanowią jednak teoretyczne przypadki graniczne, w związku z czym generalnie należy zakładać istnienie różnicy pomiędzy stratami oczekiwanymi i rzeczywistymi. Ponadto parametry ryzyka w Grupie TKG należy traktować jako bardzo konserwatywne. 4.5 Techniki ograniczania ryzyka kredytowego ( 336 SolvV) Oprócz wypłacalności kredytobiorców i zachowań związanych ze spłacalnością zobowiązań, istotne znaczenie dla oceny ryzyka kredytowego mają również zabezpieczenia. W tym zakresie najważniejsze zabezpieczenie dla podmiotu finansującego sprzedaż pojazdów Grupy Toyota stanowią finansowane pojazdy. Poza tym, uwzględniane są inne zabezpieczenia, takie jak np. poręczenia, zastawy hipoteczne itp., przy czym konieczność ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń ustalana jest indywidualnie. W zakresie finansowania dilerów Grupa TKG oprócz finansowanych pojazdów uwzględnia jako zabezpieczenia zmniejszające ryzyko kredytowe (i aktywa ważone ryzykiem) także zastawy hipoteczne (jeżeli odpowiadają one wymogom SolvV). Procedury służące do wyceny zabezpieczeń i zarządzania nimi są określone w wewnętrznych wytycznych TKG. Wartość zabezpieczeń jest sprawdzana co najmniej raz do roku i dostosowywane każdorazowo weryfikowana podczas przedłużania kredytu. W przypadku nieruchomości dokonuje się corocznego sprawdzenia wartości rynkowych na bazie planu rocznego. Wszelkie zabezpieczenia są bezpośrednio włączone w ocenę LGD i dlatego nie są odrębnie wykazywane. 23

24 5 Informacje na temat ryzyka rynkowego ( 330 SolvV) Spółki Grupy TKG są sklasyfikowane jeżeli taka klasyfikacja jest konieczna jako instytucje nieprowadzące ksiąg handlowych. W zakresie ryzyka rynkowego Grupa podejmuje obecnie wyłącznie ryzyko walutowe. Wymogi kapitałowe na dzień 31 marca 2013 r. są następujące: Rodzaj instrumentu bazowego Wymogi kapitałowe w mln EUR Stopy procentowe - Akcje - Waluty 27 Towary - Inne - Razem 27 Tabela 16. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego Wbrew strategii polegającej na unikaniu ryzyk związanych z walutami obcymi TKG w roku operacyjnym 2008/2009 po raz pierwszy musiała odnotować pozycję otwartą w walutach obcych. TOYOTA Motor Finance (Netherlands) B.V., Amsterdam, Holandia (TMFNL) udzieliła pożyczki podporządkowanej na rzecz TBR w wysokości 350 milionów RUB. Ponieważ chodzi tutaj o spółkę-córkę TKG, w listopadzie 2008 r. Zarząd zdecydował, aby wynikające stąd ryzyko walutowe i kredytowe były ponoszone w Niemczech. W celu przeniesienia tych ryzyk na TKG zawarto transakcję swapową z TMFNL, zabezpieczając ją poprzez utworzenie rezerwy na oczekiwaną stratę w odpowiedniej wysokości. Porozumienie to obowiązuje nadal w roku, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie. 24

25 6 Informacje na temat ryzyka operacyjnego ( 331, 337 SolvV) Grupa TKG wyznacza wartość wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego według procedury opartej na metodzie standardowej. Zgodnie z SolvV wymóg kapitałowy dla danej linii biznesowej (detal, korporacje, bankowość inwestycyjna) jest iloczynem współczynnika przeliczeniowego (odpowiednio 12%, 15% i 18%) oraz średniego przychodu brutto z ostatnich trzech lat obrotowych. Ponieważ Grupa TKG nie stosuje do obliczania ryzyka operacyjnego metod opartych na zaawansowanych pomiarach, nie jest konieczne informowanie o wykorzystywaniu ubezpieczeń w celu zmniejszenia ryzyka. 7 Informacje na temat księgi bankowej 7.1 Udziały ( 332 SolvV) Grupa TKG posiada 0,01% (19 tys. EUR) udziałów w spółce Liquiditäts-Konsortialbank GmbH, Frankfurt nad Menem, które są ujęte w bilansie według ceny nabycia. W ramach posiadanego zaangażowania istnieje obowiązek wniesienia dopłaty do wysokości 100 tys. EUR. W ramach zakładowego systemu emerytalnego Grupa TKG posiada nienotowane na giełdzie udziały w funduszach inwestycyjnych, które zgodnie z 83 ust. 2 i 78 ust. 2 zdanie trzecie pkt 3 SolvV przypisane są do klasy wierzytelności instrumenty kapitałowe, a które zgodnie z 98 zdanie pierwsze pkt 3 SolvV otrzymują wagę ryzyka w wysokości 370 % (zgodnie z metodą uproszczoną). Na dzień 31 marca 2013 r. wartość tej pozycji wynosi tys. EUR. W ujęciu na gruncie przepisów prawa handlowego pozycję przeciwną dla udziałów w funduszach stanowią zobowiązania emerytalne jako majątek pokrycia; udziały w funduszach bilansowane są odpowiednimi rezerwami. 7.2 Ryzyko stóp procentowych ( 333 SolvV) W Grupie TKG oprócz ustalania VaR przeprowadzane są również analizy scenariuszowe na podstawie doraźnych równoległych przesunięć krzywej struktury stóp procentowych. Grupa TKG analizuje doraźne scenariusze, zarówno wymagane zgodnie z przepisami nadzoru, jak i konieczne dla potrzeb raportowania wewnętrznego. W centrum zainteresowania nadzoru znajduje się w szczególności kapitał własny posiadany przez tak zwane instytucje o podwyższonym ryzyku stóp procentowych. Rozumie się przez to banki, których wartość gotówkowa księgi bankowej zmniejsza się w reakcji na standaryzowany szok stóp procentowych (równoległe przesunięcie krzywej stóp procentowych o +200 wzgl punktów bazowych) o więcej niż 20% kapitału własnego (suma kapitału podstawowego i uzupełniającego). Celem TKG jest utrzymywanie tej gotówkowej straty zawsze na poziomie poniżej limitu określanego przez nadzór. Wyliczenie wartości zagrożonej [VaR] w Grupie TKG następuje na okres jednego dnia (wyskalowane na 125 dni) i na poziomie poufności 99,9%. Oparte jest ono na historii stóp procentowych z okresu 1001 dni, które zostają odtworzone. W sumie daje to scenariuszy VaR. Według wymagań strategii dla ryzyka rynkowego wszystkie przeprowadzone transakcje handlowe obarczone ryzykiem muszą służyć minimalizacji ryzyka. Pozycje księgi bankowej, obarczone ryzykiem rynkowym, wyceniane są co miesiąc. Ze względu na przedterminowe spłaty kredytów (early termination) Grupa TKG bierze za podstawę scenariusze historyczne, które są włączane do wyliczeń 25

26 Ryzyko stopy procentowej na dzień 31 marca 2013 r. kształtuje się następująco: Wartość księgowa portfela narażonego na ryzyko stóp procentowych (w tys. EUR) Zmiana wartości bieżącej przy zwiększeniu stóp proc. (w tys. EUR) Współczynnik przy zwiększeniu stóp proc. -1,66% Zmiana wartości bieżącej przy zmniejszeniu stóp proc. (w tys. EUR) Współczynnik przy zmniejszeniu stóp proc. 0,53% Stosowanie procedur awaryjnych (=1); - Pozostałe procedury (=0) 0 Tabela 17. Ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej 8 Sekurytyzacja ( 334 SolvV) Sekurytyzacja w rozumieniu niniejszego dokumentu obejmuje co do zasady jednolicie udokumentowane programy, w których ryzyko kredytowe z portfela sekurytyzowanego początkowo dzieli się na przynajmniej dwie transze sekurytyzacji; te zaś pozostają w stosunku podległości, a ta ranga decyduje o kolejności i wysokości, w jakiej płatności lub straty powstałe w momencie realizacji ryzyka kredytowego sekurytyzowanego portfela zostają przyporządkowane do portfeli podmiotów posiadających otwarte pozycje w transzach sekurytyzacji. W listopadzie 2010 roku Grupa TKG dokonała sekurytyzacji części portfela swoich krajowych należności z tytułu kredytów ratalnych i umów leasingu. Instrumenty dłużne wyemitowane przez spółkę celową, która dokonuje skupu w celu zapewnienia sobie refinansowania, zostały nabyte w całości przez Grupę TKG. Tym samym TKG działa zarówno jako zleceniodawca (originator), jak i inwestor. Jeden z instrumentów dłużnych może być wykorzystany na zabezpieczenie operacji otwartego rynku z EBC. W drodze sprzedaży należności spółce celowej i jednoczesnego nabycia sinstrumentów dłużnych ryzyka kredytowe związane z należnościami pozostają w Grupie TKG. W związku z powyższym nie ma konieczności określania dla pozycji sekurytyzowanych aktywów ważonych ryzykiem zgodnie z SolvV. Toyota Kreditbank GmbH Toyota-Allee 5 D Köln Telefon (02234)

27

Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2012 r.

Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2012 r. Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2012 r. 2 Spis treści 1 Zakres stosowania oraz struktura przedsiębiorstwa ( 319, 323 SolvV)...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2011 r.

Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2011 r. Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2011 r. Wykaz skrótów BaFin EAD EWB IRBA KSA KWG LGD LVaR MaRisk PD PWB RW SolvV TBP TBR

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL SERVICES. Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH na dzień 31 marca 2014 r.

FINANCIAL SERVICES. Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH na dzień 31 marca 2014 r. Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH na dzień 31 marca 2014 r. Wykaz skrótów AT 1 Additional Tier I (kapitał dodatkowy Tier I) BaFin Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych CET 1 Common Equity

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Założenia Umowy Kapitałowej Przyjętej w 1988r.(Bazylea I) podstawowym wyznacznikiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Strona1 RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEO 31 grudnia 2010. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, maj 2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 2 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM...

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 2 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r. IPOPEMA Securities S.A. upowszechnia informacje na temat adekwatności kapitałowej na podstawie

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r Wstęp...3 I. Fundusze własne...3 1.1. Fundusze podstawowe...5 Fundusze zasadnicze...5

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Warszawa, Lipiec 2013 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawowe informacje o Spółce.

Bardziej szczegółowo

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności.

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31213 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r.

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. KAPITAŁY NADZOROWANE...3 II. WYMOGI KAPITAŁOWE...5 1.1. WYMOGI KAPITAŁOWE Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.) a INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.) I. Wprowadzenie... 3 II. Fundusze własne... 3 III. Wymogi kapitałowe... 5 IV. Kapitał

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ. OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. wg. stanu na r.

UJAWNIENIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ. OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. wg. stanu na r. UJAWNIENIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. wg. stanu na 31.12.2010 r. 1. Podstawowe informacje o OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. OPERA Dom Maklerski Sp. z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej Domu Inwestycyjnego Investors S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Warszawa, Maj 2012 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawowe informacje o Spółce. 4 3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r. 36 Uchwała nr 382/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku Załącznik Polityki informacyjnej BS w Ożarowie za rok 214 zatwierdzony uchwałą Zarządu Banku nr 44/215 z dnia 22.5.215 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych S.02.01.02 Bilans Wartość bilansowa wg Wypłacalność II Aktywa Wartości niematerialne i prawne R0030 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 0 Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.212r. Dokument ten został opracowany zgodnie z postanowieniami Uchwały 385/28 Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 208/2011 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 22 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 208/2011 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 22 sierpnia 2011 r. 34 UCHWAŁA Nr 208/2011 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A.

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. NOBLE Securities S.A. informacje podstawowe Spółka NOBLE Securities S.A. ( NS, Spółka ) została zarejestrowana, pierwotnie

Bardziej szczegółowo

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r.

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r. . Załącznik do Uchwały Nr 160 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 68 /2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

3. LWBS z/s w Drezdenku na dzień roku nie posiadał udziałów w podmiotach zależnych nie objętych konsolidacją.

3. LWBS z/s w Drezdenku na dzień roku nie posiadał udziałów w podmiotach zależnych nie objętych konsolidacją. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku według stanu na dzień 31.12.2014 roku I Informacje ogólne 1. Lubusko-Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze art. 127 ust. 2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze art. 127 ust. 2, L 14/30 21.1.2016 WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok I. Informacje ogólne: Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok 1. Bank Spółdzielczy w Hajnówce, zwany dalej Bankiem, z

Bardziej szczegółowo

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu w Spółdzielczym Banku Ogrodniczym

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 14 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 14 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 14 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej. BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2010 r.

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej. BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2010 r. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej BRE Wealth Management SA na dzień 31 grudnia 2010 r. 2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Kapitały nadzorowane... 4 3. Wymogi kapitałowe... 5 3.1 Ryzyko kredytowe informacja

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2014 r. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442)

VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442) VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442) Art. 442.a, 442.b Strategia i polityka Grupy w odniesieniu do utraty wartości i tworzenia odpisów aktualizacyjnych została zaprezentowana w Raporcie,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH na dzień 31 marca 2015 r.

Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH na dzień 31 marca 2015 r. Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH na dzień 31 marca 2015 r. Najlepszy bank samochodowy Po raz szósty liderem w klasyfikacji generalnej Wykaz skrótów AT 1 Additional Tier I (kapitał dodatkowy

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R. INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo