Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2013 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Koncernu Toyota Kreditbank GmbH zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności na dzień 31 marca 2013 r.

2 Wykaz skrótów BaFin EAD EWB IRBA KSA KWG LGD MaRisk PD PWB RW SolvV TBP TBR TKG TLG TLP VaR Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych Wartość wierzytelności (ekspozycji kredytowej) (Exposure at Default) Odpis aktualizujący na indywidualną ekspozycję Kalkulacja ryzyka kredytowego oparta na ratingach wewnętrznych (Internal Ratings-Based Approach) Standardowa metoda kalkulacji ryzyka kredytowego Niemiecka Ustawa Bankowa Strata w przypadku niewykonania zobowiązania (Loss Given Default) Minimalne wymogi dot. zarządzania ryzykiem Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (Probability of Default) Odpis aktualizujący na grupę ekspozycji (odpis portfelowy) Waga ryzyka Niemieckie rozporządzenie w sprawie wypłacalności Toyota Bank Polska Spółka Akcyjna, Warszawa ZAO Toyota Bank, Moskwa Toyota Kreditbank GmbH, Kolonia Toyota Leasing GmbH, Kolonia Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., Warszawa Wartość zagrożona (Value at Risk) 2

3 Spis treści 1 Zakres stosowania oraz struktura przedsiębiorstwa ( 319, 323 SolvV) Opis zarządzania ryzykiem ( 322 SolvV) Informacje na temat funduszy własnych Struktura funduszy własnych ( 324 SolvV) Adekwatność kapitałowa ( 325 SolvV) Informacje dotyczące ryzyka kredytowego Ogólny obowiązek informacyjny ( 327 SolvV) Informacje na temat instrumentów pochodnych ( 326 SolvV) Informacje dot. klas ekspozycji według KSA ( 328 SolvV) Informacje dot. klas ekspozycji według IRBA ( 335 SolvV) Techniki ograniczania ryzyka kredytowego ( 336 SolvV) Informacje na temat ryzyka rynkowego ( 330 SolvV) Informacje na temat ryzyka operacyjnego ( 331, 337 SolvV) Informacje na temat księgi bankowej Udziały ( 332 SolvV) Ryzyko stóp procentowych ( 333 SolvV) Sekurytyzacja ( 334 SolvV)

4 Wykaz tabel Tabela 1: Struktura kapitału własnego Grupy TKG... 7 Tabela 2. Wymogi kapitałowe oraz współczynniki adekwatności kapitałowej Grupy TKG... 8 Tabela 3. Współczynniki adekwatności kapitałowej członków Grupy TKG....9 Tabela 4. Wolumen aktywów brutto według regionów Tabela 5. Wolumen aktywów brutto według branż głównych Tabela 6. Wolumen aktywów brutto według rezydualnych terminów zapadalności Tabela 7. Kredyty zagrożone i przeterminowane według branż Tabela 8. Kredyty zagrożone i przeterminowane według regionów Tabela 9. Rezerwy dla kredytów zagrożonych i przeterminowanych według branż Tabela 10. Kształtowanie się rezerw Tabela 11. Koszty zastąpienia transakcji pochodnych Tabela 12. Wartości ekspozycji dla standardowej metody pomiaru ryzyka kredytowego Tabela 13. Poszczególne portfele kredytowe w IRBA (zgodnie z planem realizacji) Tabela 14. Parametry ryzyka dla poszczególnych portfeli wg IRBA Tabela 15. Rzeczywiste i oczekiwane straty dla transakcji kredytowych Tabela 16. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego Tabela 17. Ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej...26 Wykaz rysunków Rysunek 1. Struktura Grupy Toyota Kreditbank..5 4

5 1 Zakres stosowania oraz struktura przedsiębiorstwa ( 319, 323 SolvV) Niniejszy dokument zawiera dane do publikacji zgodnie z częścią 5 Rozporządzenia w sprawie wypłacalności (SolvV; Filar III według Bazylei II). Przedstawione zostaną informacje dotyczące adekwatności kapitałowej, ryzyk na jakie narażony jest Koncern, zastosowanych metod zarządzania ryzykiem i technik redukcji ryzyka kredytowego, a także istotnych rodzajów ryzyka w obrębie Grupy. W dokumencie publikowane są tylko dane, które nie zostały już podane do wiadomości publicznej w treści rocznego sprawozdania finansowego Toyota Kreditbank GmbH (TKG), Kolonia, w sprawozdaniu z działalności lub na stronie internetowej. Sprawozdanie zostało sporządzone dla Koncernu TKG na podstawie zasad wymaganych w ramach nadzoru prawnego dotyczącego konsolidacji, które stanowią również podstawę przy opracowywaniu Filaru I. Niniejszy raport sporządza TKG, zgodnie z 26a ust. 1 KWG oraz 319 SolvV. TKG prowadzi zagraniczne oddziały we Francji, Włoszech, Norwegii, Szwecji i Hiszpanii. Zgodnie z 10a ust. 1 zdanie 1 i 2 KWG TKG wraz ze swoimi oddziałami zagranicznymi, Toyota Leasing GmbH (TLG), Kolonia, Toyota Bank Polska Spółka Akcyjna (TBP), Warszawa, Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. (TLP), Warszawa, oraz ZAO Toyota Bank (TBR), Moskwa, na dzień 31 marca 2013 r. tworzą grupę kapitałową (Grupa TKG), przy czym TKG zgodnie z 10a ust. 1 zd. 1 KWG działa jako podmiot dominujący. Z dniem 31 marca 2013 r. wszystkie spółki należące do grupy (oprócz spółki celowej Koromo SA, Luksemburg) zostały uwzględnione w zestawieniu zgodnie z 10a KWG. Konsolidacja prowadzona na gruncie przepisów niemieckiego prawa handlowego objęła ponadto zgodnie z 290 ust. 2 pkt 4 HGB [kodeksu handlowego] spółkę celową. Konsolidacja kapitału odbywa się według metody wartości księgowej, bez pomniejszania funduszy własnych. Tym samym nie sporządza się zgłoszenia w sprawie ewentualnego niedokapitalizowania w rozumieniu 323 ust. 2 SolvV. Powiązania w ramach Grupy TKG zgodnie z prawem o spółkach wyglądają jak następuje: Rysunek 1. Struktura Grupy Toyota Kreditbank

6 Obecnie nie ma w ramach grupy kapitałowej żadnych ograniczeń lub innych istotnych przeszkód w zakresie transferu środków finansowych lub kapitału. Wewnątrz Grupy TKG nie korzysta się z opcji, o której mowa w 2a KWG. 2 Opis zarządzania ryzykiem ( 322 SolvV) Wymienione poniżej obszary: 1. organizacja, 2. pomiar, monitorowanie i zarządzanie ryzykiem, 3. raportowanie, 4. prezentacja podsumowująca dotycząca ryzyka są szczegółowo przedstawione i ujawnione w Części C ( Raport na temat ryzyka ) sprawozdania z działalności TKG za rok obrotowy 2012/

7 3 Informacje na temat funduszy własnych 3.1 Struktura funduszy własnych ( 324 SolvV) Składniki funduszy własnych, uwzględnione w zestawieniu zgodnie z 10a ust. 6 KWG obejmują kapitał podstawowy, przypadający na przedsiębiorstwa należące do Grupy, oraz kapitał uzupełniający. Nie ma w chwili obecnej kapitału Tier 3. Główne składniki kapitału podstawowego stanowią kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy utworzony z zysku Poza tym uwzględniany jest zagregowany kapitał zakładowy (pomniejszony o wartości księgowe udziałów w kapitale, przypadających na poszczególne przedsiębiorstwa należące do Grupy). Na dzień 31 marca 2013 r. w kapitale uzupełniającym klasy 1 uwzględniona została nadwyżka wynikająca z aktualizacji wyceny zgodnie z 10 ust. 2b KWG, a także rezerwa na zabezpieczenie zgodnie z 340f HGB [Kodeksu Handlowego]. Zobowiązania podporządkowane w wysokości 111 mln EUR, włączone do kapitału uzupełniającego klasy 2, spełniają wymogi 10 ust. 5a KWG, a ich rezydualny termin zapadalności na dzień 31 marca 2013 r. wynosi od 0,5 do niespełna 5 lat. Pożyczki podporządkowane o terminie zapadalności krótszym niż 2 lata, zgodnie z 10 ust. 5a zdanie drugie KWG, są składnikiem kapitału uzupełniającego (klasy 2) tylko w 40 procentach. Na dzień 31 marca 2013 fundusze własne Grupy TKG są następujące: Składniki kapitału własnego Kapitał wpłacony (kapitał przedsiębiorstwa, kapitał podstawowy, zakładowy, dotacyjny oraz środki na koncie) bez kumulatywnych akcji uprzywilejowanych Kwota w mln EUR Kapitał zapasowy 608 Strata bilansowa oraz inne pozycje podlegające odliczeniu od kapitału podstawowego -12 Kapitał podstawowy (na cele SolvV) 626 Rezerwa na zabezpieczenie (zgodnie z 340f HGB) 12 Zobowiązania podporządkowane 111 Nadwyżka wynikająca z aktualizacji wyceny ekspozycji IRBA (zgodnie z 10 ust. 2b zdanie 1 KWG) Kapitał uzupełniający (na cele SolvV) 137 Razem Tabela 1: Struktura kapitału własnego Grupy TKG Na dzień 31 marca 2013 r. nie występowały niedopłaty z tytułu aktualizacji wyceny ani spodziewane straty określone w 10 ust. 6a pkt 1 i 2 KWG. 3.2 Adekwatność kapitałowa ( 325 SolvV) Dział Treasury w ramach comiesięcznego treasury-reporting przedstawia zarządowi współczynnik wypłacalności. Zgodnie z wymogami dotyczącymi nadzoru bankowego iloraz funduszy własnych przez aktywa ważone ryzykiem (współczynnik wypłacalności) nie może być niższy niż 8%. TKG określa na potrzeby wewnętrzne strategiczną wartość docelową wynoszącą 9%. Zgodnie z wymogami systemu zgłaszania w ramach nadzoru bankowego następuje aktywne raportowanie do działu Treasury oraz do zarządu w przypadku obniżenia wskaźnika poniżej ustalonej granicy dolnej, tak że można szybko wdrożyć odpowiednie środki zaradcze. Takim środkiem zaradczym może być podwyższenie wpłaconego kapitału zakładowego i/lub zobowiązań podporządkowanych. 7

8 Wymogi kapitałowe i współczynniki adekwatności kapitałowej na poziomie koncernu na dzień 31 marca 2013 r. wyglądają następująco: Wymogi Klasy ekspozycji kapitałowe w mln EUR Ryzyko kredytowe Metoda standardowa [KSA] - Rządy i banki centralne 0 - Jednostki samorządu terytorialnego oraz władze lokalne 0 - Organy administracji i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej 0 - Wielostronne banki rozwoju 0 - Organizacje międzynarodowe 0 - Instytucje 3 - Obligacje zabezpieczone (emitowane przez instytucje kredytowe) 0 - Przedsiębiorstwa 78 - Detal 63 - Ekspozycje zabezpieczone nieruchomościami 0 - Jednostki uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania 0 - Pozostałe ekspozycje 52 - Ekspozycje przeterminowane 4 Metoda ratingów wewnętrznych [IRBA] - Rządy centralne 0 - Instytucje 0 - Detal 79 - Przedsiębiorstwa 87 - Udziały (waga ryzyka metodą uproszczoną) 1 - Inne aktywa niekredytowe 15 Ryzyko rynkowe w księdze handlowej Ryzyko rynkowe kalkulowane: - metodą standardową 27 - metodą modeli wewnętrznych 0 Ryzyko operacyjne Ryzyko operacyjne kalkulowane: - metodą podstawowego wskaźnika 0 - metodą standardową 28 - zaawansowaną metodą pomiaru 0 Razem 438 Współczynnik wypłacalności w % 13,94 Współczynnik wypłacalności przy 80% ograniczeniu 11,97 Współczynnik kapitału podstawowego w % 11,43 Tabela 2. Wymogi kapitałowe oraz współczynniki adekwatności kapitałowej Grupy TKG 8

9 Dla poszczególnych spółek Grupy TKG na dzień 31 marca 2013 r. odnotowano następujące współczynniki adekwatności kapitałowej: Współczynnik wypłacalności w % Współczynnik kapitału podstawowego Spółka TKG (łącznie z oddziałami) 17,73 15,23 TLG 14,33 14,33 TBP (łącznie z TLP) 11,57 6,99 TBR 14,39 11,97 Tabela 3. Współczynniki adekwatności kapitałowej członków Grupy TKG 4 Informacje dotyczące ryzyka kredytowego 4.1 Ogólny obowiązek informacyjny ( 327 SolvV) Dział Risk Monitoring stanowi niezależną jednostkę w ramach działu zarządzania ryzykiem i koncentruje się głównie na identyfikacji, analizie, ocenie, zarządzaniu oraz monitorowaniu ryzyka kredytowego w Grupie TKG. Oprócz kompetencji w zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka wartości rezydualnej, związanych z transakcjami TKG w Niemczech, Risk Monitoring w ramach wdrażania modeli Basel II IRBA i IFRS-Impairment przejmuje również sukcesywnie zadania w zakresie nadzorowania ryzyka kredytowego w oddziałach i spółkach-córkach TKG. W szczególności Risk Monitoring opracowywuje karty scoringowe oraz systemy ratingowe dla oddzialow oraz spolek (corki), sporzadza Risk report (raport ryzyka) oraz sukcesywnie przejmuje zadania jednostki nadzorującej ryzyko kredytowe, jakie wynikają z przepisów prawnych dotyczących nadzoru. Dział Risk Monitoring jest w szczególności odpowiedzialny za szybkie ustalanie odpowiednich działań zabezpieczających przed ryzykiem wynikającym głównie z szacowanej oczekiwanej straty oraz struktury i jakości portfela kredytowego. Odpisy na poszczególne ekspozycje oraz korekty wartości na bazie istniejącego portfela w pełni uwzględniają istniejące ryzyka. Korekty wartości kredytu dokonuje się, jeżeli na gruncie wewnętrznych wytycznych bankowych wystąpi prawdopodobieństwo niespełnienia w przyszłości wszystkich zobowiązań (raty kapitałowe i odsetkowe). Wysokość jednostkowego odpisu odpowiada różnicy między wartością księgową a spodziewanymi przepływami pieniężnymi oraz wartością ustanowionych zabezpieczeń. Wszystkie systemy korekty wartości weryfikowane są w odstępach miesięcznych, a w przypadku konieczności modyfikacji - odpowiednio dostosowywane. Na potrzeby sprawozdania koncernu japońskiej spółki-matki, Toyota Financial Services Corporation, Nagoja, należy w celu wypełnienia regulacji MSSF skalkulować impairment (MSR 39). Dział Risk Monitoring jest odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymywanie instrumentów oraz metod kalkulacji impairment na podstawie określonych parametrów ryzyka dla calej grupy TKG. Systemy ratingowe spełniają wymogi wynikające z MSSF - analogicznie do segmentacji portfeli zgodnie z Bazylea II, dokonuje się podziału na klientów detalicznych i korporacyjnych. Oprócz wolumenu aktywów brutto poniżej zostały przedstawione dalsze informacje na temat kredytów zagrożonych oraz przeterminowanych. Zgodnie z obowiązującymi definicjami przeterminowanie pojawia się, jeśli kredyt zgodnie z definicją Basel II-Default nie jest jeszcze stracony, ale zostały dokonane korekty wartości jednostkowych. Umowa traktowana jest jako zagrożona, gdy rzeczywiście jest nieściągalna. 9

10 Wolumen aktywów brutto na dzień 31 marca 2013 r. można podzielić w następujący sposób według regionów, branż oraz rezydualnych terminów zapadalności: Kredyty, gwarancje oraz inne niepochodne aktywa pozabilansowe Papiery wartościowe Instrumenty pochodne Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Niemcy Pozostałe kraje europejskie Francja Hiszpania Norwegia Szwecja Włochy Kraje Beneluksu Azja Ameryka Razem Tabela 4. Wolumen aktywów brutto według regionów Kredyty, gwarancje oraz inne niepochodne aktywa pozabilansowe Papiery wartościowe Pochodne instrumenty finansowe Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Handel samochodami Placówki publiczne, administracja, osoby fizyczne Handel i usługi Instytucje kredytowe Budownictwo, nieruchomości gruntowe i mieszkalnictwo Przemysł przetwórczy Przedsiębiorstwa finansowe i ubezpieczenia IT, telekomunikacja i media Inne Razem Tabela 5. Wolumen aktywów brutto według branż głównych 10

11 Kredyty, gwarancje oraz inne niepochodne aktywa pozabilansowe Papiery wartościowe Pochodne instrumenty finansowe Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR do 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Tabela 6. Wolumen aktywów brutto według rezydualnych terminów zapadalności 11

12 Kredyty zagrożone i przeterminowane oraz korekty wartości poszczególnych ekspozycji (EWB), portfelowej korekty wartości (PWB) i rezerwy mają na dzień 31 marca 2013 r. następujące wartości w poszczególnych branżach: Łączna wartość kredytów zagrożonych lub przeterminowanych (z konieczną korektą wartości) Stan EWB (wraz z ryzykami krajowymi) Stan PWB Stan rezerw Kredyty przeterminowane (bez konieczności korekty wartości) Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Handel samochodami Placówki publiczne, administracja, osoby fizyczne Handel i usługi Budownictwo, nieruchomości gruntowe i mieszkalnictwo Przemysł przetwórczy Przedsiębiorstwa finansowe i ubezpieczenia Przetwarzanie danych, telekomunikacja i media Instytucje kredytowe Pozostałe Razem Tabela 7. Kredyty zagrożone i przeterminowane według branż 12

13 Podział według regionów kredytów zagrożonych oraz przeterminowanych z uwzględnieniem rezerw na dzień 31 marca 2013 r. kształtuje się w następujący sposób: Łączne wykorzystanie kredytów zagrożonych lub opóźnionych (z konieczną korektą wartości) Stan EWB (wraz z ryzykami krajowymi) Stan PWB Stan rezerw Kredyty opóźnione (bez konieczności korekty wartości) Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Europa wschodnia Niemcy Hiszpania Francja Norwegia Włochy Szwecja Azja Kraje Beneluksu Razem Tabela 8. Kredyty zagrożone i przeterminowane według regionów 13

14 Rezerwy dla kredytów zagrożonych i przeterminowanych według branż na dzień 31 marca 2013 r.: Zaalokowane (wartość netto) /rozwiązane EWB (wraz z ryzykami krajowymi) / PWB / Rezerwy Kwota w tys. EUR Handel samochodami Placówki publiczne, administracja, osoby fizyczne Handel i usługi Budownictwo, nieruchomości i mieszkalnictwo 689 Przedsiębiorstwa finansowe i ubezpieczenia 320 Przemysł przetwórczy IT, telekomunikacja i media 163 Instytucje kredytowe -3 Inne 6 Razem Tabela 9. Rezerwy dla kredytów zagrożonych i przeterminowanych według branż 14

15 Poniższe zestawienie przedstawia kształtowanie się rezerw w roku operacyjnym 2012/2013: 1 kwietnia 2012 r. Dostosowanie walutowe / Przekształcenia Pokrycie Likwidacja Alokacja 31 marca 2013 r. Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Korekty wartości jednostkowych Zryczałtowane korekty wartości jednostkowych 35 Korekty wartości ryczałtowych Razem Tabela 10. Kształtowanie się rezerw 15

16 4.2 Informacje na temat instrumentów pochodnych ( 326 SolvV) Transakcje pochodne są zawierane wyłącznie w celu zabezpieczenia przed ryzykiem stóp procentowych oraz ryzykiem walutowym. Są to transakcje typu IRS (swapy stóp procentowych), CIRS (walutowe swapy stóp procentowych) oraz walutowe transakcje terminowe. Zgodnie z wewnętrznymi zaleceniami Grupa TKG może zawierać również transakcje z zakresu bankowości inwestycyjnej w celu innym niż refinansowanie. Kontrahentami Grupy TKG dla transakcji pochodnych oraz walutowych są banki o ratingu długoterminowym równym co najmniej A (według Moody's lub Standard & Poor s). Jednak transakcje, z którymi związane jest ryzyko kredytowe kontrahenta, mogą być dokonywane jedynie pod warunkiem zatwierdzenia przez Zarząd odpowiedniego limitu. Limity dla kontrahentów opierają się na wypłacalności danego kontrahenta. Wypłacalność jest mierzona na podstawie zewnętrznych ratingów. Zarząd ustala generalne limity handlowe, przy czym maksymalna wysokość uzależniona jest od rozwoju działalności operacyjnej. Limity te są opracowywane cyklicznie przynajmniej raz w roku. Zewnetrzne ratingi oraz wykorzystanie limitow sa miesiecznie sprawdzane przes Middle Office dzialu Treasury. Dodatnie wartości rynkowe (koszty zastąpienia) transakcji pochodnych kształtowały się na dzień 31 marca 2013 r. jak następuje: Instrument bazowy Dodatnie wartości rynkowe Kwota w tys. EUR stopa procentowa 0 stopa procentowa i waluta obca waluta obca Razem Tabela 11. Koszty zastąpienia transakcji pochodnych 4.3 Informacje dot. klas ekspozycji według KSA ( 328 SolvV) Do momentu dopuszczenia dla poszczególnych oddziałów odpowiednich modułów ratingowych, które umożliwią stosowanie kalkulacji bazującej na wewnętrznych ratingach (IRBA; por. rozdział 4.4), Grupa TKG stosuje od 1 stycznia 2008 r. standardową metodę (KSA) w celu obliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego. Nie zostały wskazane żadne agencje ratingowe. Jeśli to konieczne, do oceny wierzytelności Grupa TKG wykorzystuje ratingi krajów nadane przez OECD. 16

17 Poniższe zestawienie prezentuje wartości ekspozycji według KSA na dzień 31 marca 2013 r. Zabezpieczenia kredytowe nie są uwzględniane w kalkulacji wymogu, więc nie są też wykazywane. Waga ryzyka w % Łączna wartość ekspozycji Kwota w tys. EUR Pomniejszenia funduszy własnych Tabela 12. Wartości ekspozycji dla standardowej metody pomiaru ryzyka kredytowego 4.4 Informacje dot. klas ekspozycji według IRBA ( 335 SolvV) W celu obliczenia łącznej wartości aktywów ważonych ryzykiem TKG zdecydowała się na zastosowanie zaawansowanej metody pomiaru ryzyka kredytowego IRBA. Projekt rozpoczęto w listopadzie 2001 r. w Niemczech. Jest on kontynuowany zgodnie z planem realizacji ustalonym z Federalnym Urzędem Nadzoru Usług Finansowych (BaFin). Projekt, podobnie jak wdrażanie innych przepisów Bazylei II, koordynuje w całym koncernie TKG w Niemczech. Wniosek o stosowanie zaawansowanej metody IRBA złożono 31 marca 2008 r. Projekt został zrealizowany, z tym ze pojedyncze audyty regulacyjne są jeszcze do przeprowadzenia. W celu przypisania dłużnika do systemu ratingowego przeprowadzone zostało segmentowanie portfela adekwatne do stopnia ryzyka i związanej z nim wielkości zaangażowania. Łączny portfel został podzielony w taki sposób, aby część portfela Corporate [Przedsiębiorstwa], oprócz dilerów, obejmowała również klientów końcowych z limitem lub zaangażowaniem w wysokości od 250 tys. EUR (klienci hurtowi zostaną uwzględnieni w Partial Use ), a portfel Other Retail [detaliczny] zawierał wszystkie zaangażowania jednostkowe do 250 tys. EUR. 17

18 Zgodnie z planem realizacji do chwili osiągnięcia progu wyjścia (pełna implementacja IRBA) powinny zostać opracowane i zaakceptowane przez BaFin następujące wewnętrzne systemy ratingowe: Kraj Business type Internal customer group SolvV approach SolvV Exposure class Niemcy Transakcja klienta końcowego Retail customers with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims Retail customers with total liabilities < 250 TEUR Partial Use Central governments/ institutions Retail customers with total liabilities 250 TEUR, called large fleet customers (LFC) IRBA Corporates Residual values of closed-end contracts (mileage contracts) KSA Other items Finansowanie dilerów Wholesale dealer IRBA Corporates Factoring IRBA Francja Transakcja klienta końcowego Individual customers or sole traders with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims Companies with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims Retail customers with total liabilities 250 TEUR, called large fleet customers (LFC) KSA Corporates government/institutions Partial Use Central governments / institutions Residual values of closed-end contracts (mileage contracts) KSA Other items Finansowanie dilerów Wholesale dealer IRBA Corporates Szwecja Transakcja klienta końcowego Retail customers with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims

19 Retail customers with total liabilities 250 TEUR, called large fleet customers (LFC) KSA Corporates Residual values of closed-end contracts (mileage contracts) Other items Finansowanie dilerów Wholesale dealer Corporates Norwegia Transakcja klienta końcowego Retail customers with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims Retail customers with total liabilities < 250 TEUR KSA Central governments / institutions Retail customers with total liabilities 250 TEUR, called large fleet customers (LFC) KSA Corporates Residual values of closed-end contracts (mileage contracts) Other items Finansowanie dilerów Wholesale dealer Corporates Hiszpania Transakcja klienta końcowego individual customers or sole traders with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims companies with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims Consumer Loan (PRPO) KSA Retail claims Retail customers with total liabilities 250 TEUR, called large fleet customers (LFC) KSA Corporates Residual values of closed-end contracts (mileage contracts) Other items Finansowanie dilerów Wholesale dealer IRBA Corporates Włochy Finansowanie dilerów Wholesale dealer IRBA Corporates Polska Transakcja klienta końcowego TBP Retail Car Loan Individuals < 200 TEUR IRBA Retail claims TLP Retail Lease < 200 TEUR

20 TBP Retail Car Loan Companies < 200 TEUR KSA TBP Retail e-banking < 200 TEUR Retail customers with total liabilities 200 TEUR, called large fleet customers (LFC) Corporates Retail customers with total liabilities < 200 TEUR KSA Institutions Residual values of closed-end contracts (mileage contracts) Other items Wholesale dealer IRBA Corporates Finansowanie dilerów Wholesale dealer Rosja Transakcja klienta końcowego Retail customers with total liabilities < 250 TEUR IRBA Retail claims Retail customers with total liabilities 250 TEUR, called large fleet customers (LFC) Corporates Finansowanie dilerów Wholesale dealer Corporates całościowo Treasury Bank Partial Use Bank Tabela 13. Poszczególne portfele kredytowe w IRBA (zgodnie z planem realizacji) Pierwsza kontrola poprawności wdrożenia IRBA, wymagana do osiągnięcia progu wejścia, została przeprowadzona dla niemieckich systemów ratingowych detalu i przedsiębiorstw w sierpniu 2007 r. przez Niemiecki Bank Federalny na zlecenie BaFin. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. TKG otrzymała od BaFin zgodę na stosowanie kalkulacji zaawansowanej IRBA zarówno dla Grupy TKG, jak i dla Banku solo na dzień 1 kwietnia 2008 r. (z mocą wsteczną od dnia 31 marca 2008 r.). Dalsze kontrole poprawności systemów ratingowych - detalicznego w Szwecji i dla przedsiębiorstw w Hiszpanii - miały miejsce w październiku 2008 r. Decyzja o dopuszczeniu obu tych systemów ratingowych została wydana ze skutkiem na dzień 1 września 2009 r. W styczniu 2010 r. przeprowadzono na zlecenie BaFin kolejną kontrolę detalicznego systemu ratingowego w Norwegii pod kątem przydatności do IRBA. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. Od marca 2011 roku metodą IRBA objęci są także klienci detaliczni (bez przedsiębiorstw) obsługiwani przez oddziały we Francji i Hiszpanii. W czerwcu 2012 zatwierdzona została Francja (firmy), jeszcze brakuje aprobaty dla klientów korporacyjnych w działalności detalicznej w Hiszpanii i klientów korporacyjnych we Włoszech 20

21 Wszelkie moduły ratingowe są metodycznie i w sposób kompetentny rozwijane przez TKG. Odpowiedzialność za rozwój, jakość oraz nadzorowanie stosowania systemów ratingowych ponosi dział Risk Monitoring. Systemy są sprawdzane przynajmniej raz w roku na podstawie zdefiniowanej procedury; w przypadku konieczności dostosowania systemu przeprowadza się za zgodą Zarządu ponowną kalibrację. Moduły opierają się na modelach statystycznych i jednoznacznie przyporządkowują każdą pozycję ryzyka kredytowego do danej klasy ratingowej oraz prawdopodobieństwa niespłacenia kredytu zgodnie z obowiązującą w całym banku 14- stopniową master skalą. Skala ta jest dobrana w taki sposób, aby adekwatnie wyrażała główny zakres działalności Grupy TKG. Obejmuje ona jedenaście klas (1-11) dla kredytów niezagrożonych oraz trzy kolejne (D1-D3) dla zagrożonych. Rozróżnianie pomiędzy kredytami zagrożonymi" a niezagrożonymi", w zależności od modułu ratingowego, przeprowadzane jest codziennie lub comiesięcznie na podstawie kryteriów zagrożenia, ustalanych przez dział Risk Monitoring. Ogólna definicja zagrożenia kredytu pokrywa się z odpowiednią regulacją w SolvV. Jeżeli są dostępne istotne, bardziej aktualne informacje na temat dłużnika, zostaje przeprowadzone nowe przyporządkowanie ratingowe, przy czym dział zarządzania ryzykiem podejmuje ostateczną decyzję. Po sporządzeniu ratingu następuje przypisanie ekspozycji na ryzyko kredytowe do regulacyjnej klasy wierzytelności zgodnie z 25 SolvV dla kalkulacji standardowej KSA, jak również zgodnie z 73 i nast. SolvV dla kalkulacji IRBA. Dział Risk Monitoring przygotowuje co miesiąc dla poszczególnych portfeli kredytowych Grupy TKG raporty dot. ryzyka kredytowego/ratingu; raporty te są istotnym instrumentem zarządzania ryzykiem oraz kierowania przedsiębiorstwem. Istotnymi elementami tych raportów, oprócz określenia prawdopodobieństwa niespłacenia kredytów oraz kwot strat dla każdego poziomu ratingowego, są w szczególności przedstawienie portfela kredytów według zróżnicowanych aspektów oraz opinia na temat zabezpieczenia przed ryzykiem. Parametry ustalone na podstawie wewnętrznych systemów ratingowych są bezpośrednio przesyłane do systemu informacji zarządczej i udostępniane działowi controllingu w celu obliczenia możliwości ponoszenia ryzyka przez bank. Opierając się zarówno na wartościach z analiz dokonywanych w przeszłości, jak i na zaplanowanych zmianach w portfelu kredytów, przeprowadzana zgodność z controllingiem w celu obliczenia premii z tytułu ryzyka oraz zaplanowania kosztów ryzyka kredytowego. Przynajmniej raz na kwartał przeprowadzane są testy warunków skrajnych zgodnie z postanowieniami Bazylei II, które z jednej strony służą kontroli adekwatności kapitałowej, a z drugiej strony mają za zadanie zidentyfikować negatywne dla banku zdarzenia oraz zmiany rynkowe, tak aby możliwe było podejmowanie w porę środków zaradczych. W zakresie finansowania dilerów Grupa TKG oprócz finansowanych pojazdów uwzględnia jako zabezpieczenia zmniejszające ryzyko kredytowe (i aktywa ważone ryzykiem) także zastawy hipoteczne (jeżeli odpowiadają one wymogom SolvV). 21

22 Poszczególne portfele oraz parametry ryzyka w kalkulacji IRBA przedstawiają się w Grupie TKG w następujący sposób (EAD w tys. EUR, PD, RW i LGD w %): Portfel PD 0-0,2% PD 0,2-0,9% PD 0,9-3,2% PD 3,2-100% Default Ekspozycje kapitałowe Przedsiębiorstwa Kredyty detaliczne EAD PD - 0,12 0,15 RW ,63 12,68 LGD 0 30,00 37,65 EAD PD - 0,52 0,51 RW - 40,55 26,57 LGD 0 27,80 36,45 EAD PD - 2,48 1,69 RW - 71,94 43,85 LGD 0 27,74 34,22 EAD PD - 19,24 15,23 RW - 133,94 69,45 LGD 0 26,03 35,94 EAD PD RW - 195,87 48,77 LGD 0 27,75 71,37 Tabela 14. Parametry ryzyka dla poszczególnych portfeli wg IRBA Poniżej przedstawione zostało zestawienie rzeczywistych i przewidywanych strat dla portfeli wg kalkulacji IRBA na rok operacyjny 2012/2013. Niemcy Francja Norwegia Szwecja Hiszpania Przedsiębiorstwa Portfel detaliczny Łącznie Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Kwota w tys. EUR Oczekiwane Rzeczywiste Oczekiwane Rzeczywiste Oczekiwane Rzeczywiste Oczekiwane Rzeczywiste Oczekiwane Rzeczywiste Tabela 15. Rzeczywiste i oczekiwane straty dla transakcji kredytowych 22

23 Aby uzyskać całkowitą zgodność pomiędzy stratami oczekiwanymi i rzeczywistymi, portfele musiałyby za każdym razem znajdować się w tak zwanej płynnej równowadze, tzn. umowy zagrożone byłyby kompensowane nowymi w ten sposób, że struktura całego portfela nie zmieniałaby się w czasie. Ponadto ogólna sytuacja gospodarcza odnośnego obszaru gospodarczego musiałaby przez cały okres oceny i obserwacji odpowiadać średniemu stanowi koniunkturalnemu. Oba te warunki stanowią jednak teoretyczne przypadki graniczne, w związku z czym generalnie należy zakładać istnienie różnicy pomiędzy stratami oczekiwanymi i rzeczywistymi. Ponadto parametry ryzyka w Grupie TKG należy traktować jako bardzo konserwatywne. 4.5 Techniki ograniczania ryzyka kredytowego ( 336 SolvV) Oprócz wypłacalności kredytobiorców i zachowań związanych ze spłacalnością zobowiązań, istotne znaczenie dla oceny ryzyka kredytowego mają również zabezpieczenia. W tym zakresie najważniejsze zabezpieczenie dla podmiotu finansującego sprzedaż pojazdów Grupy Toyota stanowią finansowane pojazdy. Poza tym, uwzględniane są inne zabezpieczenia, takie jak np. poręczenia, zastawy hipoteczne itp., przy czym konieczność ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń ustalana jest indywidualnie. W zakresie finansowania dilerów Grupa TKG oprócz finansowanych pojazdów uwzględnia jako zabezpieczenia zmniejszające ryzyko kredytowe (i aktywa ważone ryzykiem) także zastawy hipoteczne (jeżeli odpowiadają one wymogom SolvV). Procedury służące do wyceny zabezpieczeń i zarządzania nimi są określone w wewnętrznych wytycznych TKG. Wartość zabezpieczeń jest sprawdzana co najmniej raz do roku i dostosowywane każdorazowo weryfikowana podczas przedłużania kredytu. W przypadku nieruchomości dokonuje się corocznego sprawdzenia wartości rynkowych na bazie planu rocznego. Wszelkie zabezpieczenia są bezpośrednio włączone w ocenę LGD i dlatego nie są odrębnie wykazywane. 23

24 5 Informacje na temat ryzyka rynkowego ( 330 SolvV) Spółki Grupy TKG są sklasyfikowane jeżeli taka klasyfikacja jest konieczna jako instytucje nieprowadzące ksiąg handlowych. W zakresie ryzyka rynkowego Grupa podejmuje obecnie wyłącznie ryzyko walutowe. Wymogi kapitałowe na dzień 31 marca 2013 r. są następujące: Rodzaj instrumentu bazowego Wymogi kapitałowe w mln EUR Stopy procentowe - Akcje - Waluty 27 Towary - Inne - Razem 27 Tabela 16. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego Wbrew strategii polegającej na unikaniu ryzyk związanych z walutami obcymi TKG w roku operacyjnym 2008/2009 po raz pierwszy musiała odnotować pozycję otwartą w walutach obcych. TOYOTA Motor Finance (Netherlands) B.V., Amsterdam, Holandia (TMFNL) udzieliła pożyczki podporządkowanej na rzecz TBR w wysokości 350 milionów RUB. Ponieważ chodzi tutaj o spółkę-córkę TKG, w listopadzie 2008 r. Zarząd zdecydował, aby wynikające stąd ryzyko walutowe i kredytowe były ponoszone w Niemczech. W celu przeniesienia tych ryzyk na TKG zawarto transakcję swapową z TMFNL, zabezpieczając ją poprzez utworzenie rezerwy na oczekiwaną stratę w odpowiedniej wysokości. Porozumienie to obowiązuje nadal w roku, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie. 24

25 6 Informacje na temat ryzyka operacyjnego ( 331, 337 SolvV) Grupa TKG wyznacza wartość wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego według procedury opartej na metodzie standardowej. Zgodnie z SolvV wymóg kapitałowy dla danej linii biznesowej (detal, korporacje, bankowość inwestycyjna) jest iloczynem współczynnika przeliczeniowego (odpowiednio 12%, 15% i 18%) oraz średniego przychodu brutto z ostatnich trzech lat obrotowych. Ponieważ Grupa TKG nie stosuje do obliczania ryzyka operacyjnego metod opartych na zaawansowanych pomiarach, nie jest konieczne informowanie o wykorzystywaniu ubezpieczeń w celu zmniejszenia ryzyka. 7 Informacje na temat księgi bankowej 7.1 Udziały ( 332 SolvV) Grupa TKG posiada 0,01% (19 tys. EUR) udziałów w spółce Liquiditäts-Konsortialbank GmbH, Frankfurt nad Menem, które są ujęte w bilansie według ceny nabycia. W ramach posiadanego zaangażowania istnieje obowiązek wniesienia dopłaty do wysokości 100 tys. EUR. W ramach zakładowego systemu emerytalnego Grupa TKG posiada nienotowane na giełdzie udziały w funduszach inwestycyjnych, które zgodnie z 83 ust. 2 i 78 ust. 2 zdanie trzecie pkt 3 SolvV przypisane są do klasy wierzytelności instrumenty kapitałowe, a które zgodnie z 98 zdanie pierwsze pkt 3 SolvV otrzymują wagę ryzyka w wysokości 370 % (zgodnie z metodą uproszczoną). Na dzień 31 marca 2013 r. wartość tej pozycji wynosi tys. EUR. W ujęciu na gruncie przepisów prawa handlowego pozycję przeciwną dla udziałów w funduszach stanowią zobowiązania emerytalne jako majątek pokrycia; udziały w funduszach bilansowane są odpowiednimi rezerwami. 7.2 Ryzyko stóp procentowych ( 333 SolvV) W Grupie TKG oprócz ustalania VaR przeprowadzane są również analizy scenariuszowe na podstawie doraźnych równoległych przesunięć krzywej struktury stóp procentowych. Grupa TKG analizuje doraźne scenariusze, zarówno wymagane zgodnie z przepisami nadzoru, jak i konieczne dla potrzeb raportowania wewnętrznego. W centrum zainteresowania nadzoru znajduje się w szczególności kapitał własny posiadany przez tak zwane instytucje o podwyższonym ryzyku stóp procentowych. Rozumie się przez to banki, których wartość gotówkowa księgi bankowej zmniejsza się w reakcji na standaryzowany szok stóp procentowych (równoległe przesunięcie krzywej stóp procentowych o +200 wzgl punktów bazowych) o więcej niż 20% kapitału własnego (suma kapitału podstawowego i uzupełniającego). Celem TKG jest utrzymywanie tej gotówkowej straty zawsze na poziomie poniżej limitu określanego przez nadzór. Wyliczenie wartości zagrożonej [VaR] w Grupie TKG następuje na okres jednego dnia (wyskalowane na 125 dni) i na poziomie poufności 99,9%. Oparte jest ono na historii stóp procentowych z okresu 1001 dni, które zostają odtworzone. W sumie daje to scenariuszy VaR. Według wymagań strategii dla ryzyka rynkowego wszystkie przeprowadzone transakcje handlowe obarczone ryzykiem muszą służyć minimalizacji ryzyka. Pozycje księgi bankowej, obarczone ryzykiem rynkowym, wyceniane są co miesiąc. Ze względu na przedterminowe spłaty kredytów (early termination) Grupa TKG bierze za podstawę scenariusze historyczne, które są włączane do wyliczeń 25

26 Ryzyko stopy procentowej na dzień 31 marca 2013 r. kształtuje się następująco: Wartość księgowa portfela narażonego na ryzyko stóp procentowych (w tys. EUR) Zmiana wartości bieżącej przy zwiększeniu stóp proc. (w tys. EUR) Współczynnik przy zwiększeniu stóp proc. -1,66% Zmiana wartości bieżącej przy zmniejszeniu stóp proc. (w tys. EUR) Współczynnik przy zmniejszeniu stóp proc. 0,53% Stosowanie procedur awaryjnych (=1); - Pozostałe procedury (=0) 0 Tabela 17. Ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej 8 Sekurytyzacja ( 334 SolvV) Sekurytyzacja w rozumieniu niniejszego dokumentu obejmuje co do zasady jednolicie udokumentowane programy, w których ryzyko kredytowe z portfela sekurytyzowanego początkowo dzieli się na przynajmniej dwie transze sekurytyzacji; te zaś pozostają w stosunku podległości, a ta ranga decyduje o kolejności i wysokości, w jakiej płatności lub straty powstałe w momencie realizacji ryzyka kredytowego sekurytyzowanego portfela zostają przyporządkowane do portfeli podmiotów posiadających otwarte pozycje w transzach sekurytyzacji. W listopadzie 2010 roku Grupa TKG dokonała sekurytyzacji części portfela swoich krajowych należności z tytułu kredytów ratalnych i umów leasingu. Instrumenty dłużne wyemitowane przez spółkę celową, która dokonuje skupu w celu zapewnienia sobie refinansowania, zostały nabyte w całości przez Grupę TKG. Tym samym TKG działa zarówno jako zleceniodawca (originator), jak i inwestor. Jeden z instrumentów dłużnych może być wykorzystany na zabezpieczenie operacji otwartego rynku z EBC. W drodze sprzedaży należności spółce celowej i jednoczesnego nabycia sinstrumentów dłużnych ryzyka kredytowe związane z należnościami pozostają w Grupie TKG. W związku z powyższym nie ma konieczności określania dla pozycji sekurytyzowanych aktywów ważonych ryzykiem zgodnie z SolvV. Toyota Kreditbank GmbH Toyota-Allee 5 D Köln Telefon (02234)

27

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku Warszawa, dnia 26 września 2012 roku Wstęp...2 1. Cele i zasady polityki zarządzania ryzykiem...3 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31 grudnia 2013 roku (Filar 3)

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31 grudnia 2013 roku (Filar 3) grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31 grudnia 2013 roku (Filar 3) Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. BNP Paribas Bank Polska SA... 2 2.1. Ekspozycja ważona ryzykiem na ryzyko kredytowe (Filar

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. 2013 Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. Strona 2 z 57 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 SPIS TABEL... 5 SPIS SCHEMATÓW... 6 SPIS WYKRESÓW... 6 WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

(FILAR III) III) ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ POLSKIEGO SPÓŁKI OSZCZĘDNOŚCI KASY

(FILAR III) III) ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ POLSKIEGO SPÓŁKI OSZCZĘDNOŚCI KASY ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU (F (FILAR III) III) GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012

Bardziej szczegółowo

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku 2014 Ujawnienie informacji Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r. Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r. Wrocław, 31 marca 2015 r. I. Wprowadzenie... 2 II. Cele i strategia w zakresie zarządzania ryzykiem... 2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy. w Tomaszowie Mazowieckim. Ujawnienie informacji

Powiatowy Bank Spółdzielczy. w Tomaszowie Mazowieckim. Ujawnienie informacji Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim www.pbstom.com.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 1/20 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane 1 Warszawa, 24 maja 2013 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

EURO BANK SA. na dzień 31 grudnia 2014 roku

EURO BANK SA. na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2014 roku EURO BANK SA na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2014 roku 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Dane identyfikujące Bank... 4 1.2 Podstawa ujawnienia... 4 1.3 Okres

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49 Ujawnienie informacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego Dokument konsultacyjny DK/06/CRM lipiec 2005 Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) prosi o odpowiedzi i komentarze

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2008r. Nowy Dwór Mazowiecki, 24 kwietnia 2009r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skrócony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ryzyka FILAR III UMOWY BAZYLEJSKIEJ II. 1.1 Misja i cele... 6. 1.3 Mapa ryzyka w Dexia... 10. 2.1. Fundusze własne...

Raport nt. ryzyka FILAR III UMOWY BAZYLEJSKIEJ II. 1.1 Misja i cele... 6. 1.3 Mapa ryzyka w Dexia... 10. 2.1. Fundusze własne... Raport nt. ryzyka Spis treści 2008 FILAR III UMOWY BAZYLEJSKIEJ II Wstęp... 3 1. Cele i polityka zarządzania ryzykiem... 6 1.1 Misja i cele... 6 1.2 Zasady funkcjonowania i organizacji dotyczące ryzyka...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2012 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej. Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim. Podlegająca ujawnieniu. na dzień 31.12.2014r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej. Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim. Podlegająca ujawnieniu. na dzień 31.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/14./2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 07 lipca 2015r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Skrócone Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku

Skrócone Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Skrócone Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Spis treści 1. Wybrane dane finansowe... 4 2. Skrócone dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. na dzień 31 grudnia 2013 roku Spis treści I. Wstęp... 3 II. Opis podmiotów... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Aviva Investors Poland SA na dzień 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 27 lipca 2011 roku Spis treści WPROWADZENIE 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOMU MAKLERSKIM 3

Bardziej szczegółowo