po pogrzebie SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "po pogrzebie SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ"

Transkrypt

1 Nr 37 (419) 14 wrzeœnia 2007 ISSN Nr indeksu Cena 2,20 z³ (w tym 7% VAT) Fot. D. Jañczak ZABICI po pogrzebie Czytaj na str. 3 KROBIA Zostawcie nam przychodniê Zaniepokojeni i roz aleni pacjenci z Pudliszek protestuj¹ przeciwko sprzeda y przychodni, a miejscowi radni i burmistrz gminy Krobia zastanawiaj¹ siê, co mo na zrobiæ, aby oœrodek zdrowia pozosta³ nadal w wiosce? Rozwa ane jest nawet przejêcie obiektu przez gminê od powiatu. Czytaj na str. 11 SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ Gmina na prawie Nie wszyscy gostyñscy radni s¹ przekonani, co do s³usznoœci decyzji gminy o odst¹pieniu od umowy z firm¹ ¹czpol, buduj¹c¹ basen. Podczas pi¹tkowej sesji burmistrz przekonywa³, i by³a to jedyna s³uszna decyzja. Radni dyskutowali na ten temat blisko 4 godziny. Równie w pi¹tek w magistracie zwo³ano specjaln¹ konferencjê prasow¹, na której uzasadniano taki krok. Czytaj na str. 12 i 13 Z³o y³ rezygnacjê Dyrektor gostyñskiego ZGKiM - Eugeniusz Rajewski, z³o y³ na rêce burmistrza Jerzego WoŸniakowskiego rezygnacjê z pracy. Zapewne bezpoœredni wp³yw na jego decyzjê mia³y uwagi, jakie od pewnego czasu kierowa³a pod adresem dyrektora grupa radnych. Czytaj na str. 2 GOSTYÑ Da³ ³apówkê Mieszkaniec powiatu leszczyñskiego Szymon K. próbowa³ wrêczyæ ³apówkê w wysokoœci 100 z³otych policjantowi z wydzia³u ruchu drogowego. Kierowca przekroczy³ prêdkoœæ, nie mia³ wa nego ubezpieczenia OC, a zawieszone tablice rejestracyjne pochodzi³y od innego auta. Funkcjonariusz pieniêdzy nie przyj¹³, a 25 - letniego mê czyznê zatrzyma³. Czytaj na str. 2

2 2 ycie Gostynia GOSTYÑ Da³ ³apówkê Mieszkaniec powiatu leszczyñskiego próbowa³ wrêczyæ ³apówkê w wysokoœci 100 z³otych policjantowi z wydzia³u ruchu drogowego. Funkcjonariusz pieniêdzy nie przyj¹³, a 25 - letniego mê czyznê zatrzyma³. W œrodê rano na ulicy Leszczyñskiej w Gostyniu, w pobli- u marketu Tesco, policjant zatrzyma³ samochód marki Opel Corsa. Kierowca przekroczy³ bowiem dozwolon¹ na tym odcinku trasy prêdkoœæ o 30 kilometrów. Pojazd, który prowadzi³ Szymon K., nie mia³ wa nego ubezpieczenia OC, zawieszone tablice rejestracyjne pochodzi- ³y od innego auta. - Policjant poinformowa³ mê czyznê, e z uwagi na brak OC, przegl¹du technicznego, a nadto wa nej rejestracji, nie mo e go dalej puœciæ. W tej sytuacji samochód mia³ zostaæ zatrzymany i odholowany na p³atny parking - informuje Roch Waszak, prokurator rejonowy w Gostyniu. Kierowca mia³ równie zap³aciæ mandat w wysokoœci 500 z³otych. Dodatkowo grozi³a mu kara za brak OC, 500 euro. - Wówczas Szymon K. wyj¹³ pieni¹dze z³otych i wsun¹³ policjantowi na siedzenie. - Funkcjonariusz zareagowa³ natychmiast. Zatrzyma³ mê czyznê i doprowadzi³ na komendê policji. Tam po wykonaniu czynnoœci przewidzianych w kodeksie postêpowania karnego zatrzymany zosta³ zwolniony - mówi Roch Waszak. Mieszkaniec Kosowa przyzna³ siê do pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa. Z³o y³ wniosek o dobrowolne poddanie siê karze. Za przestêpstwo, którego dopuœci³ siê Szymon K., czyli wrêczenie korzyœci maj¹tkowej funkcjonariuszowi publicznemu w zamian za dokonanie czynu, który jest niezgodny z prawem, grozi kara pozbawienia wolnoœci od roku do lat 10. Z tego wzglêdu, e kierowca dobrowolnie podda³ siê karze, uzgodniono z nim karê w wysokoœci jednego roku i 3 miesiêcy pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres lat dwóch oraz grzywnê 100 stawek dziennych ka - da po 10 z³otych. Ponadto zadecydowano o przepadku banknotu 100 z³otych, a ukarany musi pokryæ koszty s¹dowe. (iza) ROCH WASZAK prokurator rejonowy w Gostyniu Pracujê w Gostyniu ponad rok i jest to pierwszy przypadek ³apownictwa, jaki na tym terenie zosta³ ujawniony i udowodniony. Winnego z³apano w trakcie pope³niania przestêpstwa, na gor¹cym uczynku. Ludzie myœl¹, e ka dego mo na kupiæ, a okazuje siê, e nie. Funkcjonariusz by³ sam i w tej sytuacji móg³ mê czyzna uznaæ, e sprawa siê nie wyda. Funkcjonariusz, co nale y podkreœliæ, jest uczciwym cz³owiekiem, wie gdzie jego miejsce, e powinien staæ na stra y prawa i praworz¹dnoœci. Z³o y³ rezygnacjê Dyrektor gostyñskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Eugeniusz Rajewski, z³o y³ na rêce burmistrza Jerzego WoŸniakowskiego rezygnacjê z pracy. Zapewne bezpoœredni wp³yw na jego decyzjê mia³y uwagi, jakie od pewnego czasu kierowa³a pod adresem dyrektora grupa radnych. Przypomnijmy, e podczas lipcowej sesji rady dwunastu radnych domaga³o siê zwolnienia Eugeniusza Rajewskiego. Chcieli powo³ania nowego zarz¹dcy firmy i dokonania restrukturyzacji zak³adu. Dyrektorowi Rajewskiemu przedstawili szereg zarzutów, miêdzy innymi: prowadzenia niew³aœciwej gospodarki dotycz¹cej remontów; dba³oœci o zasoby podleg³ego mienia; zbyt wysokich kosztów prowadzonych przez zak³ad remontów modernizacji mieszkañ i budynków oraz nieprawid³owoœci z tym zwi¹zane; likwidacji brygady remontowej zajmuj¹cej siê utrzymaniem w³aœciwego stanu gminy; niezadowolenia mieszkañców z us³ug œwiadczonych przez zak³ad gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wysokoœæ op³at i jakoœæ us³ug; niew³aœciwego wykonywania zadañ zleconych przez gminê (rekultywacja wysypiska œmieci w Stankowie); utrzymanie zieleni miejskiej. Dyrektor Eugeniusz Rajewski nie zgodzi³ siê z zarzutami radnych. Przyzna³, e nie wie, o jakich skargach mówi¹ radni, poniewa do niego one nie dociera³y. - Wyci¹gane s¹ jakieœ fakty z przesz³oœci. Uwa am, e moje decyzje by³y prawid³owe - mówi³ w lipcu po sesji naszej gazecie. Dyrektor ZGKiM przyzna³, e nie by³o to pierwsze wyst¹pienie przeciw jego osobie. - W tej sprawie ju rok temu by³o pismo podobnej treœci. Teraz podpisa³o siê 12 radnych, to ju jest pewien fakt polityczny - mówi³ Eugeniusz Rajewski. Stwierdzi³, i musi przemyœleæ sytuacjê, bo w takich warunkach nie da siê pracowaæ. - Mo e dla dobra tego zak³adu korzystniej bêdzie, je eli zrezygnujê z kierowania firm¹, ale muszê to przemyœleæ - powiedzia³ wówczas. W trakcie sierpniowej sesji radny Marek Cichowski pokaza³ zdjêcia, na których widaæ zgromadzone na placu ZGKiM plastikowe butelki. O sprawie pisaliœmy w numerze 34 ycia. Radny domaga³ siê wyci¹gniêcia konsekwencji wobec osoby, jego zdaniem odpowiedzialnej za taki stan - dyrektora zak³adu komunalnego Eugeniusza Rajewskiego. Podczas tej samej sesji burmistrz Jerzy WoŸniakowski poinformowa³, e uwagi skierowane w lipcu pod adresem dyrektora zostan¹ rozpatrzone zgodnie z przepisami. EUGENIUSZ RAJEWSKI Dyrektor mia³ z³o yæ wyjaœnienia, w zak³adzie nale a³o przeprowadziæ kontrolê. Na bazie jej wyników mia³a zostaæ podjêta decyzja. Podczas pi¹tkowej sesji burmistrz powiedzia³, e rozpoczêta zosta³a kontrola dzia³alnoœci zak³adu, miêdzy innymi tak e w oparciu o przes³ane wyjaœnienia dyrektora. - Wyniki kontroli bêd¹ analizowane i wnioski zostan¹ przed- ³o one radnym - powiedzia³ Jerzy WoŸniakowski. Poinformowa³ zebranych, e Eugeniusz Rajewski z³o y³ wniosek o rozwi¹zanie umowy o pracê. - Powiem szczerze, e odwodzi³em go od tej decyzji, bo to w szczególny sposób skomplikuje funkcjonowanie tego zak³adu, przynajmniej w tym okresie gdzie nie ma ksiêgowej, s¹ k³opoty kadrowe, a chcemy w tej chwili pracowaæ nad restrukturyzacj¹ - przyzna³ w³odarz. Jak powiedzia³ Jerzy WoŸniakowski, podczas rozmowy z dyrektorem, kiedy ten sk³ada³ rezygnacjê, odczu³ wyraÿnie al z jego strony. - Skierowany wobec mnie, wobec moich wspó³pracowników, rady, która jak okreœli³, nie akceptuje jego osoby - cz³owieka, który wiele lat pracowa³ w zak³adzie i do którego nie by³o jakiœ wiêkszych uwag, a jest dzisiaj tak traktowany. Takie przes³anie mi przekaza³ z intencj¹, abym pañstwa radnych o tym poinformowa³ - mówi³ burmistrz. Urz¹d przygotowa³ ju kierunek dzia³añ w sprawie zak³adu gospodarki. Zostan¹ przygotowane nabory na dyrektora oraz g³ówn¹ ksiêgow¹. Bêd¹ prowadzone ju pod k¹tem przysz³ego, przekszta³conego zak³adu. Po wy- ³onieniu kadry kierowniczej zak³adu na zasadach konkursu, rozpoczn¹ siê prace nad restrukturyzacj¹ i reorganizacj¹ ZGKiM. Jak powiedzia³ w³odarz, materia³y odnoœnie przygotowanych prac przekszta³ceniowych przekazane zosta³y radnym. Zosta³y one przygotowane przez firmê, która preferuje przekszta³cenie zak³adu w spó³kê. IZABELA SKORZYBÓT OG OSZENIA

3 ycie Gostynia 3 Zabici po pogrzebie Dwóch mê czyzn zginê³o w wypadku, do jakiego dosz³o w Szelejewie w sobotê. Oko³o godziny 16.00, 76 letni Franciszek S., mieszkaniec Szelejewa wraz z on¹ wraca³ z pogrzebu, który odby³ siê na miejscowym cmentarzu. Gdy ma³ eñstwo przekracza³o jezdniê na przejœciu dla pieszych, w mê czyznê uderzy³ opel vectra, kierowany przez 28 letniego Rafa³a G., mieszkañca powiatu gostyñskiego, który jecha³ od strony Pogorzeli. Si³a uderzenia zabi³a mê czyznê na miejscu. Kobiecie nic siê nie sta³o. Po potr¹ceniu pieszego auto przejecha³o ok. 10 m, po czym uderzy³o czo³owo praw¹ stron¹ w przydro ne drzewo. Si³a zderzenia okrêci³a pojazdem, który wyl¹dowa³ na poboczu kilka metrów dalej. W oplu wystrzeli³y obie poduszki powietrzne, prawdopodobnie kierowcy, któremu nic siê nie sta³o, to uratowa³o ycie, niestety pasa erowi nie. 55 letni Grzegorz P., mieszkanie powiatu gostyñskiego, zmar³ na miejscu. Stra- acy, aby wyci¹gn¹æ zw³oki z wraku opla u yli pneumatycznych no yc i rozpórek. Dok³adny przebieg wypadku okreœli poli- cyjne dochodzenie. Nie mo na wykluczyæ nadmiernej prêdkoœci kierowcy vectry. Brak œladów hamowania, to prawdopodobnie wynik dzia³ania systemu ABS, co mo e utrudniæ okreœlenie prêdkoœci samochodu. (NiC) Odcinek drogi powiatowej miedzy Strzelcami Wielkimi, a Pogorzel¹ to ok. 10 km, z czego wiêkszoœæ to prosta. Taki przebieg trasy zachêca kierowców do osi¹gania zawrotnych prêdkoœci. To sprawia, e podobnie jak na autostradach, jeœli ma miejsce wypadek, przewa nie ma on œmiertelny fina³. Rozpêdzony pojazd posiada swoj¹ energiê, która okreœla skutki zdarzenia, a tak e szansê na prze- ycie. Projektowane w pojeÿdzie bezpieczne strefy zgniotu maj¹ za zadanie w chwili uderzenia poch³on¹æ jej negatywne skutki. A jak¹ strefê zgniotu ma pieszy lub rowerzysta? Niestety w zwi¹zku z tym, e nie posiadaj¹ adnych os³on w postaci stalowych blach mówi siê o nich, e s¹ niechronionymi uczestnikami ruchu. Maj¹ oni szansê prze yæ zderzenie z pojazdem poruszaj¹cym siê z prêdkoœci¹ do 30 km/godz., przy 50 km/godz. jego szansa prze ycia to niewiele ponad 50%, a przy 60 km/godz - praktycznie ju nie istnieje. Potocznie przyjmuje siê, e przeciêtny czas reakcji kierowcy na nag³e pojawienie siê przeszkody lub istoty ywej na drodze wynosi od 0,7 do 1,0 sekundy. W ci¹gu tego krótkiego czasu pojazd, jad¹cy z prêdkoœci¹ 50 km/h przebywa ok. 14 m, a przy 80 km/h prawie 23 m. Jeœli kierowca by³by zmuszony do hamowania, to aby otrzymaæ drogê zatrzymania samochodu nale y dodaæ tych odcinków odpowiednio 25 m, 52 m. I tak aby wyhamowaæ samochód osobowy z 50 km/h do zera potrzeba 39 m, a z 80 km/h odcinek ten wyd³u a siê do 75 m. Dla dodatkowego porównania, aby zatrzymaæ auto pêdz¹ce 120 km/h potrzeba prawie 140 m. Przy tej prêdkoœci auto pokonuje ok. 33 m na sekundê. S¹ to dane idealizowane zale ne od: warunków atmosferycznych i drogowych, zdolnoœci kierowcy, a tak e wyposa enia pojazdu w takie systemy jak ABS, ESP, ASR. Akapit Ku przestrodze opracowany na podstawie informacji Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie. KROBIA Nie skorzystali Mieszkañcy Krobi nie skorzystali z okazji wymiany dowodów w czasie minionego weekendu. W sobotê i niedzielê urz¹d sta³ dla petentów otworem. Niestety, niewielu pofatygowa³o siê, aby w tym czasie z³o yæ wniosek na nowy dowód osobisty. Pracownice wydzia³u twierdz¹, e po frekwencji wnioskodawców mo na powiedzieæ, e akcja by³a bezcelowa. - By³o to zrobione dla osób, które w ci¹gu tygodnia pracuj¹ od rana, do póÿnego popo³udnia i nie maj¹ czasu odwiedziæ magistratu. Tymczasem te osoby wcale z tej okazji nie skorzysta³y. Odwiedzali nas emeryci, renciœci, a pojedynczo studenci oraz osoby mieszkaj¹ce poza gmin¹ Krobia - mówi¹ zgodnie sta ystki Klara Olejniczak i Katarzyna Chlebowska. W sobotê 7 osób z³o y³o wnioski, w niedzielê 6. Aniela Hajduk, inspektor na stanowisku ds. ewidencji ludnoœci i dowodów osobistych w krobskim magistracie twierdzi, e Ÿle siê sta³o, i rz¹d oficjalnie og³osi³ decyzjê o przed³u eniu wa noœci dowodów osobistych do koñca marca. - Petenci Ÿle to rozumiej¹. Nie zdaj¹ sobie sprawy, e dokumenty i tak nale y z³o yæ do koñca roku. Przed³u y³a siê tylko wa noœæ ksi¹ eczkowych dowodów osobistych. Kiedy tylko ta informacja ukaza³a siê w mediach, to liczba wniosków, sk³adanych dziennie, zmniejszy³a nam siê dwukrotnie - dodaje inspektor Hajduk. Podkreœla, ze taka akcja z dodatkowym dniem pracy urzêdu dla petentów, którzy nie zd¹ yli jeszcze z³o yæ wniosków o nowe dowody osobiste, zosta³a og³oszona w gminie po raz drugi, i zupe³nie bezcelowo. (AgFa) WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH TRWA Czasu coraz mniej Coraz szybciej zbli a siê nieub³agalny koniec sk³adania wniosków na wymianê dowodów osobistych. Zapominalskim przypominany, e na zajêcie siê t¹ spraw¹ zosta- ³o niewiele ponad 3 miesi¹ce. W powiecie gostyñskim zielonymi, ksi¹ eczkowymi dowodami osobistymi legitymuje siê jeszcze ponad obywateli. Mimo sporego nak³adu pracy przez poszczególne magistraty w naszym powiecie i szeroko zakrojonej kampanii promuj¹cej (o czym pisaliœmy w numerze 33 G str. 13), sk³adanie wniosków przez Gostynian idzie z trudem, zw³aszcza na wsiach. W gminie Piaski na mieszkañców, którzy maj¹ obowi¹zek wymiany dowodu, nie zrobi³y tego 710 osoby (263 w samych Piaskach i 447 w pozosta³ych miejscowoœciach). Tak e w gminie Krobia, jak i Pogorzela, to mieszkañcy wsi najczêœciej zwlekaj¹ z wymian¹ dokumentu. W gminie Pogorzela na ogóln¹ liczbê osób 520, która nie wymieni³a jeszcze dowodu osobistego, 330 to mieszkañcy wiosek, a w gminie Krobia liczba 813 rozk³ada siê odpowiednio na 297 (mieszkañcy Krobi) i 516 (mieszkañcy wsi). Z dniem 1 stycznia, ka dy, kto nie bêdzie posiadaczem plastikowego dowodu, mo e mieæ spore trudnoœci z za³atwieniem podstawowych spraw, na przyk³ad wszelkich urzêdowych formalnoœci, zakupów na raty, sprzeda y nieruchomoœci, czy nawet odebrania listu poleconego. Wymianê dokumentu nale y rozpocz¹æ od pobrania wniosku w urzêdzie (mo na go uzyskaæ równie ze stron internetowych, chocia by Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji: i prawid³owego wype³nienia go. Nale y do³¹czyæ do niego dwie fotografie, dowód uiszczenia op³aty wydania (30 z³), skrócony odpis aktu urodzenia, lub w przypadku osoby, które wst¹pi³y w zwi¹zek ma³ eñski - odpis aktu ma³ eñstwa. Po z³o- eniu wszystkich dokumentów, po okresie miesi¹ca mo na odebraæ nowy dokument. Przypominamy, e po odbiorze nowego dowodu osobistego obowi¹zkowo nale y zg³osiæ to w urzêdzie skarbowym (na formularzu NIP osoby fizyczne, lub NIP osoby prowadz¹ce dzia- ³alnoœæ gospodarcz¹, osoby nieprowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej, mog¹ dokonaæ zg³oszenia aktualizacyjnego za poœrednictwem organu wydaj¹cego dowód osobisty, a emeryci lub renciœci tak e za poœrednictwem p³atnika podatku dochodowego na przyk³ad ZUS). Pojawi³y siê pog³oski, e ksi¹- eczkowe dowody osobiste bêd¹ obowi¹zywa³y d³u ej. Sprawê wyjaœnia Patrycja Hryniewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji. - W tej chwili sytuacja jest taka, e obowi¹zuje termin 31 grudnia, natomiast jeœli sejm bêdzie nowelizowa³ ustawê i zmieni j¹, bêdzie to data 31 marca. Natomiast bardzo wa n¹ informacj¹ dla wszystkich obywateli jest to, e nie zmieni siê termin sk³adania wniosków, czyli koniec roku - 31 grudzieñ. Te trzy miesi¹ce, to jest tylko i wy³¹cznie wyd³u enie wa noœci dowodu ksi¹ eczkowego - mówi Patrycja Hryniewicz. Zaznacza ona, e osoby, które tego nie zrobi¹ w terminie mog¹ mieæ pewne trudnoœci w za³atwieniu wszelkich formalnych spraw. - Konsekwencje s¹ takie, e trudno bêdzie cokolwiek za³atwiæ bez dowodu osobistego, czyli banki, poczty, wszêdzie tam, gdzie potrzebny jest numer dowodu osobistego oraz pesel. Jeœli chodzi o prawo, to przewiduje ono ograniczenie wolnoœci do jednego miesi¹ca, lub karê grzywny, natomiast kto to bêdzie egzekwowa³? Wydaje mi siê, e chyba nikt, ale jeœli policja zatrzyma pijaczka, który powinien posiadaæ przy sobie dowód osobisty, a takowego nie ma, lub bêdzie mia³ stary zielony, to wtedy policja mo e wszcz¹æ sprawê, e dana osoba nie legitymuje siê dowodem osobistym. Tak wiêc, wymieniæ dowód trzeba przede wszystkim dla w³asnej wygody - informuje urzêdniczka MSWiA. (gabi) ILOŒÆ DOWODÓW DO WYDANIA NA POCZ TKU WRZEŒNIA I SIERPNIA Pêpowo Pocz¹tek sierpnia ok. 790 Piaski Pocz¹tek sierpnia 972 Borek Wlkp. Pocz¹tek sierpnia ok Pogorzela Pocz¹tek sierpnia 670 Krobia Pocz¹tek sierpnia 1218 Poniec Pocz¹tek sierpnia 400 Gostyñ Pocz¹tek sierpnia ok w tym czasie wydano ok. 11% w tym czasie wydano ok. 26% w tym czasie wydano ok. 10% w tym czasie wydano ok. 20% w tym czasie wydano ok. 30% w tym czasie wydano ok. 50% w tym czasie wydano ok. 25% Pocz¹tek wrzeœnia ok. 700 Pocz¹tek wrzeœnia 710 Pocz¹tek wrzeœnia 894 Pocz¹tek wrzeœnia 520 Pocz¹tek wrzeœnia 813 Pocz¹tek wrzeœnia ok. 200 Pocz¹tek wrzeœnia Nak³ad: egzemplarzy ADRES REDAKCJI: Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44, tel./fax: (0-65) , tel , tel , REDAKCJA GOSTYÑ: Agata Fajczyk, Hanna Hejduk (redaktor naczelny), Izabela Skorzybót. WSPÓ PRACUJ : ukasz Eisop, S³awomir Hajduk, Dorota Jañczak, Gabriela Ratajczak, Cezary Warczak, Dariusz Wolsztyniak, Piotr Warczak. OBS UGA KOMPUTEROWA: Zbigniew Pacanowski. WYDAWCA: Po³udniowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Jarocin, ul. Wolnoœci 1a, Oddzia³ w Gostyniu. DRUK: Drukarnia AGORA S.A., Pi³a, ul. Krzywa 35. DZIA REKLAMY: Justyna Pasieracka - tel , Gostyñ, ul. Powst. Wlkp. 44. BIURO OG OSZEÑ: Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44, tel. (0-65) , czynne codziennie od 9.00 do 16.00, sobota do DZIA KOLPORTA U: Krystyna Tyrakowska - tel./fax: (0-65) , ; Marek Lew - tel Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ i rubrykê Listy. Anonimów nie publikujemy. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu³ów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materia³ów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.

4 4 KRONIKA STRA Y MIEJSKIEJ 9 sierpnia stra miejska przeprowadzi³a dzia³ania maj¹ce na celu ustalenie miejsca, z którego dociera na teren miasta Gostyñ nieprzyjemny zapach. Ustalono, e na pola w rejonie Goli, Czachorowa, Witoldowa wywo one s¹ przez TOP FARMS Wielkopolska w Goli odchody kurze. Po interwencji stra ników miejskich, kierownik nadzoruj¹cy wywóz zobowi¹za³ siê prowadziæ prace tak, aby stwarza³y jak najmniejsze nieudogodnienia dla mieszkañców gminy Gostyñ. Przede wszystkim odwrotnie zaorywaæ rozsypany nawóz. 10 sierpnia do Komendy Stra y Miejskiej wp³ynê³o zg³oszenie od mieszkañców osiedla Konstytucji III Maja, e wokó³ bloków biega bezpañski pies. Psa od³owiono i umieszczono w schronisku. Przy z³apaniu zwierzêcia pomog³a mieszkanka osiedla. 12 sierpnia patrol stra y miejskiej interweniowa³ w sprawie osoby za- ³atwiaj¹cej potrzebê fizjologiczn¹ w miejscu publicznym. Po zatrzymaniu okaza³o siê, e jest to osoba nieletnia, bêd¹ca pod wp³ywem alkoholu. Sprawê przekazano do KPP w Gostyniu. 20 sierpnia w miejscowoœci Dalabuszki, gm. Gostyñ, funkcjonariusze interweniowali na proœbê mieszkañców w sprawie psa trzymanego w niew³aœciwych warunkach. 23 sierpnia patrol stra y miejskiej ujawni³, podczas kontroli jednego z osiedli mieszkaniowych, spo ywanie alkoholu przed sklepem spo- ywczym. Sprawca zosta³ ukarany mandatem karnym. 24 sierpnia wp³ynê³o do Komendy Stra y Miejskiej zg³oszenie od mieszkañca miejscowoœci Brzezie, e na parkingu obok bazy SKR przebywa lis, którego zachowanie mo e wskazywaæ, e jest zara ony wœcieklizn¹. Lisa od³owiono wspólnie z przedstawicielem weterynarii, który zabra³ zwierzê w celu przebadania na obecnoœæ wœcieklizny. 29 sierpnia przeprowadzono wspólnie z przedstawicielami wydzia³u mienia gminy i rolnictwa przegl¹d stanu oznakowania przejœæ dla pieszych w okolicy szkó³. W miesi¹cu sierpniu stra miejska przeprowadzi³a akcjê Parking maj¹c¹ na celu wyeliminowanie nieprawid³owego parkowania pojazdów. Szczególnie zwrócono uwagê na ulice gdzie nast¹pi³a zmiana organizacji ruchu oraz tereny gostyñskich osiedli mieszkaniowych. Podjêto 82 interwencje, z których 56 to pouczenia, natomiast 26 zakoñczono na³o eniem mandatu karnego. Informacje przekaza³a Komenda Stra y Miejskiej Policji w Gostyniu Opracowa³: DARIUSZ WOLSZTYNIAK WIEŒCI KRYMINALNE Pijani na drodze 7 wrzeœnia, o godz , w Piaskach Wlkp. przy ul. Gostyñskiej, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego, 53 - letniego Jacka K., mieszkañca powiatu gostyñskiego, który kierowa³ rowerem. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono 1,79 promila alkoholu. 7 wrzeœnia, o godz , w Gostyniu przy ul. Parkowej, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego, 16 - letniego Oskara Sz., mieszkañca powiatu gostyñskiego, który kierowa³ motorowerem. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono 0,87 promila alkoholu. 10 wrzeœnia, o godz. 6.35, w Krobi przy ul. Mickiewicza, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego, 37 - letniego Jana Œ., który kierowa³ rowerem. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono 1,37 promila alkoholu. Wbrew zakazowi 8 wrzeœnia, o godz , w Krobi przy ul. Powstañców Wlkp., policjanci zatrzymali, 21 - letniego Piotra K., który jecha³ rowerem, wbrew zakazowi orzeczonemu przez S¹d Rejonowy w Gostyniu. Informacje przekaza³a Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu Opracowa³: DARIUSZ WOLSZTYNIAK PLANOWANE WY CZENIA PR DU 11 wrzeœnia Gostyñ w godzinach: 08:30-14:30 Brzezie (parzyste), (nieparzyste), wrzeœnia Gostyñ w godzinach: 07:00-14:00 ul. Kolejowa 1, 3-13, ul. Powstañców Wlkp. 49, butiki, ul. Witosa wrzeœnia Pudliszki w godzinach: 08:30-15:00 ul. Poniecka 3d, 4, 4a, 13-14, sklep, ul. S³oneczna 3-16, ul. Szkolna oœrodek zdrowia, kiosk Gostyñ w godzinach: 08:30-10:30 ul. Poznañska Uwaga! Okreœlenia instytucji i obiektów oraz adresy podajemy wed³ug oryginalnego komunikatu ENEA S.A. Szelejewo w sieci Zespó³ Szkó³ w Szelejewie ma ju swoj¹ stronê internetow¹. Jest to czwarta placówka oœwiatowa w gminie Piaski, po Przedszkolu Samorz¹dowym w Piaskach, Zespole Szkó³ w Bodzewie i Zespole Szkó³ w Piaskach, prezentuj¹ca w ten sposób swoj¹ ofertê. Na stronie mo na zapoznaæ siê z histori¹ wsi OFERTY PRACY i histori¹ szko³y, czy te poznaæ zestaw programów nauczania. - Mo na równie poczytaæ wirtualn¹ gazetkê szkoln¹ Gimfakty, publikacje nauczycieli, poprzegl¹daæ szkoln¹ kronikê oraz poznaæ grono pedagogiczne - dodaje Sebastian Nowak z wydzia³u promocji piaskowskiego urzêdu. (iza) Komenda Powiatowa PSP w Gostyniu w okresie od 3 do 10 wrzeœnia 2007 r. zanotowa³a na terenie powiatu ogó³em 21 miejscowych zagro eñ. W dzia³aniach bra³o udzia³ 10 zastêpów stra y z KP PSP Gostyñ w obsadzie 28 stra aków i 14 zastêpów stra y z OSP w obsadzie 62 stra aków. W tym okresie zastêpy z KP PSP w Gostyniu oraz zastêpy z OSP Poniec, Je ewo, Szelejewo, Krobia, Gola, Borek, Bodzewo, Pêpowo usuwa³y roje owadów w Gostyniu, Bogus³awkach, Strzelcach Wielkich, Poniecu, Je ewie, Szelejewie, ytowiecku, Starej Krobi, Studziannie, Borku, Goli. 4 wrzeœnia zastêp z KP PSP w Gostyniu usuwa³ plamê oleju z jezdni na ul. Leszczyñskiej oraz nad³amany konar drzewa w Podrzeczu gm. Piaski. 8 wrzeœnia zastêp z OSP Poniec usuwa³ plamê oleju z jezdni w Poniecu na ul. Gostyñskiej. 8 wrzeœnia 3 zastêpy z KP PSP w Gostyniu usuwa³y skutki potr¹cenia pieszego i wypadku samochodu marki Opel Vectra w Szelejewie gm.piaski. Informacje przekaza³a Komenda Powiatowa Stra y Po arnej w Gostyniu Opracowa³: DARIUSZ WOLSZTYNIAK Powiatowy Urz¹d Pracy w Gostyniu dysponuje ofertami pracy dla: administrator domów mieszkalnych (1 osoba), blacharz samochodowy (2 osoby), brukarz (2 osoby), cieœla (1 osoba), cukiernik/pomocnik cukiernika (2 osoby), dekarz/blacharz (6 osób), diagnosta (1 osoba), elektromechanik pojazdów samochod. (1 osoba), elektronik (1 osoba), fizjoterapeuta (1 osoba), fryzjer (2 osoby), handlowiec (1 osoba), instalator C.O. (1 osoba), kelner (3 osoby), kierowca kat. B (1 osoba), kierowca kat. C (2 osoby), kierowca kat. C+E (8 osób), kierowca kat. D (1 osoba), kierownik sklepu (1 osoba), kosmetyczka (2 osoby), krawcowa, szwaczka (7 osób), kucharz/barmanka (4 osoby), lakiernik (3 osoby), magazynier (1 osoba), mechanik maszyn rolniczych (1 osoba), mechanik samochodów osobowych, ciê arowych, wózków wid³owych (11 osób), operator koparki (2 osoby), operator linii produkcyjnej (1 osoba), operator maszyn pralniczych, szklarskich, szoruj¹cych (3 osoby), operator pilarki spalinowej (1 osoba), opiekun (1 osoba), osoba do obs³ugi stacji paliw (1 osoba), osoba do pracy w pizzerii (1 osoba), piekarz (3 osoby), pielêgniarka/ratownik medyczny (1 osoba), pilarz/drwal (2 osoby), pracownik biurowy-dyspozytor (1 osoba), pracownik budowlany (murarz, p³ytkarz, malarz, zbrojarz) (11 osób), pracownik fizyczny (4 osoby), pracownik gospodarczy (1 osoba), pracownik lakierni (2 osoby), pracownik ochrony (3 osoby), pracownik produkcji (3 osoby), praczka -prasowaczka (1 osoba), rejestratorka - (wykszta³. medyczne) (1 osoba), robotnik gospodarczy - inkasent na targowisku (1 osoba), rzeÿnik (2 osoby), serwisant (1 osoba), sortowacz (1 osoba), spawacz (5 osób), sprzedawca/kasjer (10 osób), stolarz (5 osób), œlusarz (3 osoby), traktorzysta (2 osoby), zastêpca kierownika sklepu (1 osoba). Szczegó³owych informacji dotycz¹cych ofert pracy mo na uzyskaæ osobiœcie w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Gostyniu, ul. Poznañska 200 (pok. 4), lub telefonicznie /065/ /68 (wew. 18). RATOWNICY W AKCJI W okresie od 3 do 9 wrzeœnia 2007 r., Pogotowie Ratunkowe w Gostyniu udzieli³o pomocy 44 osobom poszkodowanym w nag³ych zdarzeniach, w tym 6 osób pod opiek¹ lekarza przewieziono do szpitala. Natomiast 31 razy ratownicy wyje d ali do zachorowañ, z czego 17 osób przetransportowano do szpitala. (NiC) ycie Gostynia leki z apteki Medica ul. Mostowa 2a, tel w czasie dy uru czynne ca³¹ dobê Starogostyñska ul. Starogostyñska 9 tel Dy ury nocne od godz W niedziele i œwiêta apteka dy- urna czynna od 9.00 do Apteka Romfarm, ul. okietka - czynna w ka d¹ sobotê od 9.00 do i od do 19.00, w niedziele w godz Apteka Medica, ul. Mostowa 2a - czynna w niedziele i œwiêta w godz telefony alarmowe Pogotowie Ratunkowe 999 Stra Po arna 998 Policja 997 Numer alarmowy do s³u b ratunkowych 112 Pogotowia: Energetyczne 991 Gazowe 992 Ciep³ownicze 993 Wod.-Kan. 994 Energetyczne Pogotowie Ratunkowe w Gostyniu Powiatowa Komenda Policji w Gostyniu Stra Po arna w Gostyniu Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Stra Miejska telefony zaufania Gostyñ: - Punkt Wsparcia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Telefon zaufania w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu (czynny ca³¹ dobê) M³odzie owy Telefon Zaufania (w ka d¹ œrodê od do 18.00) W czwartki w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu - ul. Willowa 3a od odbywaj¹ siê spotkania Samopomocowej Grupy Wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie i ich rodzin. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Pêpowo: - Telefon TrzeŸwoœci

5 ycie Gostynia 5 WARTO KORZYSTAÆ Z PROPOZYCJI URZÊDU Dzieñ bez Samochodu Gostyñski urz¹d miejski og³osi³ dzieñ 13 wrzeœnia, czyli czwartek Dniem bez Samochodu. Data jest nieprzypadkowa, bowiem w³aœnie tego dnia przez Gostyñ przejad¹ uczestnicy 64 wyœcigu Tour de Pologne. W organizacjê Gostyñskiego Dnia bez Samochodu w³¹czy³ siê równie Gostyñski Klub Rowerowy Cyklista. Jego cz³onkowie przejad¹ tras¹ Tour de Pologne. - Zapraszamy mieszkañców, którzy ceni¹ sobie rekreacjê rowerow¹ do wspólnej jazdy. Zbiórka o godz przy firmie Dolgum na ul. Poznañskiej. Wyjazd zaplanowano na godz Serdecznie zapraszamy mieszkañców, zw³aszcza, e ka da osoba, która dotrze do miejsca lotnej premii wyœcigu Tour de Pologne, zorganizowanej przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wroc³awskiej 256, otrzyma gostyñsk¹ smycz reklamow¹ - zaprasza Maciej Kretkowski, rzecznik prasowy gostyñskiego magistratu. Szczerze popieramy pomys³ przedstawicieli urzêdu. Mamy nadziejê, e sami urzêdnicy i w³odarze zaœwiec¹ przyk³adem i w czwartek do pracy wybior¹ siê pieszo lub rowerem. Fajnie by³oby te, gdyby mieszkañcy Gostynia z humorem podeszli do akcji i pozostawili samochody w gara ach. Warto by³oby pomys³ kontynuowaæ w nastêpnym roku. OG OSZENIE (iza) GOSTYÑ Nie zgodzili siê Radni miejscy w Gostyniu nie wyrazili pozytywnej opinii na utworzenie salonu gier. Firma spod Krakowa mo e ubiegaæ siê o pozwolenie na otwarcie takiej placówki bez poparcia rady miasta, ale nie wiadomo, czy w takiej sytuacji minister wyda zgodê na uruchomienie salonu. Nie wiadomo zreszt¹, czy w takiej sytuacji Filmotechnika bêdzie d¹ y³a do otwarcia tego miejsca. Przedstawiciel firmy, obecny na sesji rady miejskiej w pi¹tek, zaraz po g³osowaniu w tej sprawie opuœci³ salê obrad. Z obrad wycofano uchwa- ³y dotycz¹ce sprzeda y dzia- ³ek w Daleszynie i w Gostyniu przy ul. Cukrowniczej. Pisaliœmy o tym zamiarze w poprzednim numerze gazety. Radny Marek Cichowski, którego cytowaliœmy w artykule To mi piêknie pasuje zauwa y³, e do artyku³u wkrad³ siê b³¹d. Chodzi o wypowiedÿ: Tereny zielone, zw³aszcza w oœrodkach miejskich, nie maj¹ racji bytu. Jak powiedzia³ radny, jego wypowiedÿ brzmia³a: Tereny zielone, zw³aszcza na terenach wiejskich, nie maj¹ racji bytu. (iza) PIASKI Handluj¹ na nowym PIASKI Ruszy³y wyp³aty Od czwartku kupcy z piaskowskiego rynku handluj¹ ju na nowym targowisku przy ulicy Dworcowej. Jeszcze nie jest to oficjalne otwarcie nowego miejsca, jednak ze wzglêdów bezpieczeñstwa, w³adze gminy zdecydowa³y siê przenieœæ tam handluj¹cych. Na rynku nie bêdzie ju prowadzona sprzeda. Niektórzy mieszkañcy Piasków i sami sprzedawcy nie do koñca byli zadowoleni z pomys³u. Ci pierwsi twierdzili, e maj¹ blisko na zakupy, zaœ handluj¹cy obawiali siê, e spadnie im sprzeda. Jednak nowe miejsce zosta³o przygotowane w bardzo dobry sposób - wyznaczono miejsca dla straganów, cztery zadaszone stoiska, budynek gospodarczy, jest toaleta, miejsca do zaparkowania aut. Mieszkañcy gminy zapewne szybko przyzwyczaj¹ siê do nowego targowiska, które zosta³o usytuowane zreszt¹ podobnie, jak w Gostyniu - w niedalekiej odleg³oœci od rynku. - Dziêki przeniesieniu placu targowego poprawi siê bezpieczeñstwo i zwiêkszy siê iloœæ miejsc parkingowych, a byæ mo e tak e wzroœnie iloœæ stoisk. Przypominamy, e dni targowe w Piaskach to œroda, czwartek i sobota - mówi Wies³aw Glapka, sekretarz gminy. Z rynku znikn¹ stragany z przeró n¹ ofert¹, bêdzie wiêcej miejsca do zaparkowania samochodów. Gmina planuje zmieniæ wystrój tego miejsca. Jest ju przygotowany projekt. - Jednak czekamy z niecierpliwoœci¹ na og³oszenie naboru wniosków, poniewa chcemy na ten cel pozyskaæ pieni¹dze unijne. Najprawdopodobniej nast¹pi to na prze³omie listopada - grudnia - poinformowa³ sekretarz. (iza) W Piaskach rozpoczêto wyp³aty dofinansowania zakupu podrêczników dla dzieci rozpoczynaj¹cych roczne przygotowanie przedszkolne lub naukê w klasach I-III szko³y podstawowej oraz wyp³aty dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów. Poni ej terminarz. Do wyp³aty dofinasowania niezbêdne jest przedstawienie dowodów potwierdzaj¹cych zakup podrêczników oraz dowód osobisty rodzica lub opiekuna. Osoby, które w wyznaczonym terminie nie zdo³aj¹ odebraæ dofinasowania mog¹ to zrobiæ wrzeœnia w godzinach od w Zespole Obs³ugi Szkó³ w Piaskach, ul. Szkolna 1. W przypadkach losowych, mo - na siê umówiæ w innym terminie tel (iza) Piaski Obwód szko³y i przedszkola Szelejewo Bodzewo Dzieñ i godzina 10 wrzeœnia br wrzeœnia br wrzeœnia br Miejsce wyp³aty Zespó³ Obs³ugi Szkó³ w Piaskach, ul. Szkolna 1 Budynek Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Szelejewie Budynek Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Bodzewie OG OSZENIE

6 6 ycie Gostynia KANDYDAT na kuratora czeka KOLEJNA ŒCIE KA ROWEROWA Do trzech rezerwatów Gostyñski starosta Andrzej Pospieszyñski wyznaczy³ ju kuratora dla klubu sportowego Kania Gostyñ. Kandydaturê zg³osi³ do S¹du Rejonowego w Gostyniu. Trwa oczekiwanie na jej zatwierdzenie. - Nie podajemy nazwiska osoby ze wzglêdu na dobro stowarzyszenia Kania Gostyñ. Jest bardzo du e zamieszanie wobec zad³u- onego klubu - wyjaœnia sekretarz powiatu Leszek Maliñski. Klub sportowy Kania Gostyñ nie posiada zarz¹du, który by³by w³adny go reprezentowaæ. W zwi¹zku z tym starosta gostyñski, jako organ nadzoruj¹cy stowarzyszenie, zgodnie z art. 30 ustawy prawo o stowarzyszeniach, jest zobowi¹zany do wyst¹pienia do s¹du w celu ustanowienia kuratora. Jego zadaniem, jak mówi ustawa, jest zwo³anie walnego zebrania cz³onków klubu, w okresie nie d³u szym ni 6 miesiêcy, w celu wyboru zarz¹du. Do tego czasu kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach maj¹tkowych, wymagaj¹cych bie ¹cego za³atwiania. - Z przepisów wynika, e mo liwoœci dzia³ania kuratora s¹ bardzo ograniczone, gdy nie mo e w³aœciwie prowadziæ dzia³alnoœci w imieniu stowarzyszenia. Jego g³ównym zadaniem jest w³aœnie wy³onienie zarz¹du - t³umaczy sekretarz powiatu. Starosta, chc¹c wykonaæ swój obowi¹zek nadzoruj¹cego stowarzyszenie, mia³by dwie mo liwoœci. Móg³ wyznaczyæ na kuratora któregoœ ze swoich pracowników. - To sprowadzi³oby siê do typowo administracyjnego potraktowania sprawy. Skorzysta³ z tej drugiej mo liwoœci, czyli znalezienia osoby, której bêdzie zale a³o na dalszej dzia³alnoœci klubu Kania Gostyñ - mówi Leszek Maliñski. - Andrzej Pospieszyñski ustali³ listê nazwisk osób - dzia³aczy sportowych, z którymi móg³by rozmawiaæ, i którym móg³by zaproponowaæ powierzenie funkcji kuratora. Taka osoba zosta³a wybrana, zgodzi³a siê na to i zosta³a przedstawiona w S¹dzie Rejonowym w Gostyniu. Obecnie oczekujemy na s¹dowe zatwierdzenie kandydatury na kuratora - dodaje sekretarz. Zapewnia, e to osoba z zewn¹trz, jeden z dzia³aczy sportowych. Jednoczeœnie jest to pierwszy kandydat, który od razu w³aœciwie zgodzi³ siê zostaæ kuratorem. Dlaczego tak d³ugo to trwa³o? - Tutaj problemem jest stan finansowy klubu Kania Gostyñ. Z tego, co mo na by³o wyczytaæ w prasie, jest ono bardzo du e. Jakie, tego dok³adnie nie wiadomo. Aby te wszystkie elementy posprawdzaæ, musi zadzia³aæ zarz¹d - t³umaczy Leszek Maliñski. Podkreœla, e kurator, którego wyznaczy s¹d, na podstawie propozycji starosty, nie ma mo liwoœci sprawdzenia zad³u enia Kani, powodów jego powstania i innych elementów. - On mo e siê zapoznaæ z bie ¹cymi dokumentami stowarzyszenia, w nich powinien byæ zawarty obraz stanu finansowego klubu. Ale je- eli tego nie zbada jakiœ dobry ksiêgowy, to pe³nego obrazu i tak nie bêdzie - wyjaœnia sekretarz powiatu. Zaznacza, e kurator dysponuje tylko i wy³¹cznie bie ¹cy- POGORZELA Rozstrzygniêto przetargi O ROZSTRZYGNIÊCIU przetargów poinformowa³ radnych na ostatniej sesji, burmistrz Piotr Curyk Zosta³y ju rozstrzygniête przetargi dotycz¹ce dowo enia uczniów do szkó³, oddzia³ów przedszkolnych i przedszkoli oraz sprzeda y i dowozu opa³u w sezonie grzewczym 2007/2008 dla placówek oœwiatowych na terenie gminy Pogorzela. Dowozem uczniów do szkó³ bêdzie siê zajmowa³a firma FOLT - TRANS z Pogorzeli. Zdecydowa³a siê ona pobieraæ za 1 kilometr przewozu uczniów 2,22 z³ brutto. Jeœli chodzi o opa³, wybrano ofertê z³o on¹ przez Us³ugi Transportowe, Handel Opa³em i Materia³ami Budowlanymi Henryka Jakubka z miejscowoœci Budy. Gmina bêdzie kupowa³a wêgiel orzech II klasy za 425 z³, a mia³ za 290 z³ brutto. (doti) mi œrodkami finansowymi stowarzyszenia, jeœli klub takich nie posiada, to jego dzia³ania bêd¹ bardzo ograniczone. - Z rozmów z kandydatem wynika³o, e jemu faktycznie zale eæ bêdzie na spe³nieniu swojej misji jeszcze przed og³oszeniem walnego zgromadzenia. Ju poszukiwa³ chêtnych, którzy weszliby do zarz¹du Kani. To jest jego g³ówne zadanie, które nie wynika z przepisów ustawy, ale z dobrej woli kandydata. Na tym najbardziej zale a³o staroœcie - mówi sekretarz powiatu. Trudno na tym etapie oceniæ, czy misja siê powiedzie. W³adze powiatu zapewniaj¹, e ju po oficjalnej decyzji s¹du kurator bêdzie dzia³a³, e bêdzie prowadzi³ intensywne rozmowy, tak e z firmami, które maj¹ roszczenia wobec Kani. W ten sposób chcia³by uzyskaæ zapewnienie chocia by czêœciowego umorzenia d³ugów klubu, aby ewentualnym cz³onkom zarz¹du przedstawiæ lepsze perspektywy. - Jeœli misja siê nie powiedzie, to starosta nie bêdzie mia³ wyjœcia, aby wyst¹piæ do s¹du o likwidacjê Klubu. To 6 miesiêcy, to nie jest jakiœ termin bezwzglêdnie narzucony. Jeœli mia³oby to trochê siê przeci¹gn¹æ, to nikt nie bêdzie móg³ staroœcie zrobiæ krzywdy. Ale wierzyciele te maj¹ swoje uprawnienia i oni sami mog¹ wystêpowaæ o likwidacjê Kani - podkreœla sekretarz Maliñski. Decyzji s¹du, co do wyznaczenia kuratora, mo na siê spodziewaæ za tydzieñ, najdalej dwa. AGATA FAJCZYK PÊPOWO Konkurs jeszcze trwa Jeszcze do 14 wrzeœnia mo na zg³aszaæ udzia³ w konkursie na najlepsze œwiadectwo maturalne w kategorii szkó³ œrednich dziennych dla absolwentów gminy Pêpowo. Nagrodê otrzyma osoba, która ma najwiêksz¹ œredni¹ ocen z przedmiotów obowi¹zkowych na œwiadectwie dojrza³oœci i œwiadectwie ukoñczenia szko- ³y, (œrednia ocen od 5,00). Kserokopie œwiadectw wraz z okazaniem orygina- ³u, nale y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy, w pokoju nr 4. (doti) Od niedawna na stra y bezpieczeñstwa w gminie Pogorzeli, stoi nowy komisarz - m³odszy aspirant Karol Jankowiak. - Funkcjê kierownika rewirowego w Pogorzeli obj¹³em 9 lipca. Zauwa y³em, e jest to œrodowisko w pewnym sensie zamkniête w sobie. Jestem tutaj dwa miesi¹ce i jak na razie poznajê ludzi, staram siê do nich dotrzeæ - mówi Karol Jankowiak. Nowy komisarz mieszka na terenie gminy Borek, a wczeœniej pracowa³, przez 5 lat, jako dzielnicowy w gminie Piaski. - Wczeœniej nie mia³em okazji poznaæ gminy Pogorzela. Staram siê przekonaæ mieszkañców do siebie. Czasami tak jest, e trzeba trochê siê nachodziæ i prosiæ, by móc coœ wyci¹gn¹æ od ludzi, ale myœlê, e to siê zmieni. Lecz muszê przyznaæ, e dobrze mi siê pracuje z tutejszymi osobami i samorz¹dem - dodaje kierownik Jankowiak. Obiecuje, e na³o y nacisk na propagowanie programów prewencyjnych, wœród dzieci i m³odzie y. - Myœlê, e wa ne jest uœwiadamianie m³odych ludzi o niebezpieczeñstwach, mo liwoœciach obrony w³asnej. Doskona³ym miejscem takich spotkañ jest szko³a - uwa- a. Zdaniem Karola Jankowiaka wa ne jest utrzymywanie sta³ego kontaktu ze spo³eczeñstwem, a szczególnie so³tysami, którzy odpowiadaj¹ za mieszkañców swoich wsi. Do Nowa, kolejna trasa rowerowa o d³ugoœci ponad 30 kilometrów powstanie niebawem w gminie Piaski. - Odcinek o d³ugoœci ponad 30 km prowadziæ bêdzie przez Piaski - Strzelce Wielkie - Lipie - Józefowo - ódÿ - Bielawy Szelejewskie - Szelejewo. Projekt realizowany jest wspólnie z Nadleœnictwem Piaski. G³ównym celem jest popularyzacja trzech rezerwatów przyrody - Rezerwatu Bodzewko, Rezerwatu Czerwona Ró a i Rezerwatu Pêpowo - informuje Sebastian Nowak z wydzia³u promocji Urzêdu Gminy w Piaskach. Na trasie pojawi¹ siê punkty wypoczynkowe i tablice informacyjne. Tylko krótki odcinek miêdzy Strzelcami Wielkimi i Lipiem bêdzie prowadzi³ drog¹ asfaltow¹, pozosta³a czêœæ to tereny leœne. Obecnie przygotowywany jest folder, otwarcie wiosn¹. (iza) POGORZELA Nowy komisarz w Pogorzeli NOWY KOMISARZ Karol Jankowiak zdeklarowa³ siê dbaæ o bezpieczeñstwo mieszkañców gminy Pogorzela zadañ, które sobie wytyczy³, nale y tak e czêsta kontrola parku miejskiego, odwiedzanego przez m³odzie. - Znajduje siê tam ³adny plac zabaw i tak jak mieszkañcy, nie chcia³bym, by uleg³ zniszczeniu - wyjaœnia komisarz Jankowiak. M³odszy aspirant Jankowiak poinformowa³ nas o tym, e podczas jego obecnoœci w Pogorzeli, nie dosz³o do adnych aktów wandalizmu. - Jest to spokojna gmina. Podczas mojej s³u by na tych terenach, nie spotka³em siê z adnymi wandalami - dodaje kierownik rewiru Pogorzeli. (doti)

7 ycie Gostynia 7 Powtórka ze œlubu? Powtórka, bo œlub cywilny mo e okazaæ siê niewa ny. A niewa ny, bo zawarty zosta³ przed niew³aœciwie zatrudnionym kierownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego. Czy w powiecie gostyñskim dosz³o do takiej sytuacji? Ile jest niewa nych ma³ eñstw? - Uspokajam wszystkie m³ode pary. W gminie Gostyñ nie ma takiego problemu - zapewni³ Robert Marcinkowski, sekretarz gminy Gostyñ. Najwiêksze w¹tpliwoœci mog³yby byæ w gminie Pogorzela i Pêpowo, gdzie udzielaj¹cy œlubów zostali powo³ani zupe³nie niedawno, w czasach nowej kadencji, a zatem po znowelizowaniu ustawy o pracownikach samorz¹dowych. Niepokój, co do wa noœci zawartych ma³ eñstw w USC w œwietle prawa, na terenie powiatu gostyñskiego wzbudzi³ artyku³, jaki ukaza³ siê 3 wrzeœnia w Gazecie Prawnej. Jego autorka podaje przyk³ad Bytomia, gdzie od pó³ roku funkcjonuje kierownik USC, który zosta³ obsadzony na tym stanowisku bez konkursu. Powo³ali go miejscy radni, podejmuj¹c uchwa³ê. Wojewoda œl¹ski wniós³ w tej sprawie skargê do s¹du, zarzucaj¹c radzie dzia³anie niezgodne z prawem. - Jeœli s¹d administracyjny przyzna mu racjê, kilkaset œlubów oraz czynnoœci z zakresu rejestracji stanu cywilnego bêdzie niewa nych - czytamy w Gazecie Prawnej. Do urzêdu po odszkodowanie Konsekwencje nieprawid³owo powo³anego kierownika USC mog¹ byæ bardzo powa ne. Przekona³a siê ju o tym gmina Józefów, w woj. lubelskim. Niew³aœciwie zatrudniony kierownik dokona³ tam czynnoœci z zakresu rejestracji stanu cywilnego i udzieli³ œlubu. Po niemal roku s¹d orzek³, e ma³ eñstwo w œwietle prawa nie zosta³o zawarte, poniewa kierownik USC, wobec którego para sk³ada³a swe oœwiadczenia o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³ eñski, zosta³ powo³any niezgodnie z prawem, tzn. bez koniecznego konkursu. Niedoszli ma³ onkowie za- ¹dali od gminy, z tytu³u poniesionych szkód 5 tys. z³ odszkodowania. Podobny przypadek mia³ miejsce w gminie Sokolniki. Tam jednak wojewoda ³ódzki, pod koniec stycznia 2007 r. stwierdzi³ niewa noœæ uchwa³y rady gminy o powo³aniu kierownika USC bez konkursu i dziêki temu w porê zapobieg³ powa nym konsekwencjom. Sk¹d te problemy? Ich powodem s¹ niespójne i nieprecyzyjne przepisy, dotycz¹ce powo³ania kierownika USC. Potwierdza to dr Zbigniew Sypniewski z Wielkopolskiego Oœrodka Kszta³cenia i Studiów Samorz¹dowych w Poznaniu, bieg³y w zakresie prawa administracyjnego i samorz¹dowego. W Pêpowie œluby wa ne Grzegorz Matuszak pe³ni funkcjê kierownika USC w Pêpowie od 1 paÿdziernika 2006 r. Wtedy radni powo³ali go na to stanowisko. Wójt Stanis³aw Krysicki zapewni³, e wyboru kandydata dokonano w drodze konkursu, a dopiero póÿniej rada gminy zdecydowa³a w drodze uchwa³y, e Grzegorz Matuszak zosta³ kierownikem USC. - Pilnujemy procedur, wszystko jest zgodne z prawem. Traktujê Urz¹d Stanu Cywilnego, jako jedno z najwa niejszych ogniw w magistracie i zdajê sobie sprawê, jakie s¹ konsekwencje niedope³nienia obowi¹zku w sprawie zawarcia ma³ eñstwa, czy œmierci - mówi w³odarz Pêpowa. W Pogorzeli bez konkursu Kierownikiem USC w Pogorzeli jest burmistrz, z mocy prawa. Monika Poniatowska zosta³a powo³ana do pe³nienia funkcji zastêpcy kierownika USC w Pogorzeli, bez konkursu. W gminie œlubów udziela od stycznia 2007 roku. Sekretarz Pogorzeli Jerzy Hejduk jest jednak spokojny i zapewnia, e wszystkie oœwiadczenia o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³- eñski s¹ wa ne. - Monika Poniatowska zosta³a zatrudniona w naszym magistracie jeszcze przed wejœciem w ycie znowelizowanej ustawy o pracownikach samorz¹dowych, wiêc stosunek pracy zosta³ z ni¹ nawi¹zany jeszcze przed 2005 rokiem. W styczniu 2007 r. zmieni³a tylko swoje stanowisko pracy, pozostaj¹c w urzêdzie. Nie nawi¹zywaliœmy z ni¹ stosunku pracy, wiêc nie musia³o byæ konkursu - wyjaœnia sekretarz gminy. Powo³ani wczeœniej Halina Matyla jest kierownikiem USC w Gostyniu i zosta³a powo³ana przez radê jeszcze w 1992 roku. W gminie Krobia i Poniec szefami USC s¹ burmistrzowie, chocia rzadko udzielaj¹ œlubów. Upowa nieni do tego zostali ich zastêpcy, powo³ani na to stanowisko przez radnych, ale tak e przed wejœciem w ycie znowelizowanej ustawy o pracownikach samorz¹dowych. W³odarze tych gmin twierdz¹, e problem z niewa nymi œlubami ich nie dotyczy. Podobnego zdania jest dr Zbigniew Sypniewski z WOKiSS w Poznaniu. - Je eli osoby te zosta³y zatrudnione przed wejœciem w ycie nowych przepisów prawa, to oni s¹ umocowani w robocie i mog¹ podejmowaæ czynnoœci z zakresu stanu cywilnego, ³¹cznie z udzielaniem œlubów - mówi bieg³y. A co w przypadku, jeœli kierownicy lub ich zastêpcy zostali zatrudnieni po wejœciu w ycie znowelizowanej ustawy? - Je eli sta³o siê tak, e w trybie awansu, pracownik USC zostaje zastêpc¹ kierownika lub kierownikiem to nie potrzeba organizowaæ zewnêtrznego konkursu. Inni twierdz¹, e na ka de stanowisko kierownicze nabór otwarty i konkurencyjny jest niezbêdny i nie wiadomo tu kto ma racjê - dodaje Zbigniew Sypniewski. Zapewnia, e nowe przepisy dotycz¹ zastêpców szefów USC, jeœli oni znajduj¹ siê na liœcie kierowniczych stanowisk urzêdniczych. - Niedopuszczalny jest wed³ug mnie uk³ad, e wójt czy burmistrz s¹ z mocy prawa kierownikami USC, a rada powo³uje im zastêpcê. Tylko wtedy, gdy rada powo³uje kierownika, jest mo liwe powo³anie zastêpców kierownika. Jeœli natomiast wójt jest kierownikiem USC z mocy prawa, to na funkcje zastêpcy szefa USC równie z mocy prawa powo³ani s¹ zastêpcy wójta, czy burmistrza. Ale to jest jedna z dyskusyjnych opinii - wyjaœnia Zbigniew Sypniewski. Taka sytuacja jest w gminie Borek Wlkp. Tam kierownikiem USC jest burmistrz gminy i on udziela cywilnych œlubów. A funkcjê jego zastêpcy w USC pe³ni sekretarz El bieta Pawlak, podobnie jak w ca³ym magistracie. Nie ma osobnego stanowiska kierownika USC. AGATA FAJCZYK MUSI BYÆ KONKURS USC, zgodnie z przepisami, wchodzi w sk³ad urzêdu gminy. Jego pracownicy - ³¹cznie z kierownikiem USC - s¹ pracownikami samorz¹dowymi. Z mocy prawa kierownikiem USC jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Aby jednak usprawniæ pracê jednostki, rada gminy mo e w drodze uchwa³y powo³aæ innego kierownika USC lub zastêpcê (zastêpców). W przewa aj¹cej czêœci gmin (w powiecie gostyñskim równie ) funkcjonuj¹ w³aœnie kierownicy i zastêpcy, powo³ywani uchwa³¹ rady gminy. Zasady nawi¹zania stosunku pracy z kierownikiem USC reguluje ustawa o pracownikach samorz¹dowych. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz¹dowych, zatrudnionych w urzêdach gmin, starostwach i urzêdach marsza³kowskich, zaliczy³o szefa USC do stanowisk kierowniczych. Wczeœniej (w 2001 r.) S¹d Najwy szy orzek³, e nalezy on do pracowników mianowanych. Zgodnie z tymi przepisami, aby rada mog³a powo³aæ osobê, zasiadaj¹c¹ na tym stanowisku, wczeœniej nale y zorganizowaæ otwarty i konkurencyjny nabór.

8 Kuchnia bez granic Kuchnia otwarta czy zamkniêta, oto jest pytanie. Ka da ma tylu zwolenników, co i przeciwników. Otwarta, po³¹czona z salonem, staje siê coraz popularniejsza. Wybór zale y jednak od charakteru i zwyczajów domowników oraz wielkoœci domu. Jeœli lubimy wydawaæ przyjêcia i wspólnie przyrz¹dzaæ potrawy, kuchnia otwarta jest doskona- ³ym rozwi¹zaniem. Pomimo e stanowi ca³oœæ z salonem lub jadalni¹, warto zaakcentowaæ jej inne przeznaczenie i odrêbnoœæ. Jest na to wiele sposobów. Gra kolorów Jedn¹ czêœæ pomieszczenia (od nas zale y czy bêdzie to czêœæ kuchenna, czy salon) mo emy wyodrêbniæ za pomoc¹ koloru. Warto zatem znaæ podstawowe regu³y, rz¹dz¹ce kolorem we wnêtrzu. Przede wszystkim pamiêtajmy, e jasne barwy optycznie powiêkszaj¹ pomieszczenie, a ciemne zmniejszaj¹. Sufit i pod³oga pomalowane na ciemno sprawiaj¹, e pomieszczenie wydaje siê ni sze. Sufit i jedna œciana w ciep³ym, jasnym kolorze optycznie rozszerzaj¹ wnêtrze. Œciany w ciemniejszej tonacji (pod³oga i sufit jasne) powoduj¹, e pomieszczenie wydaje siê wy sze. Natomiast œciany i sufit w ciemniejszym kolorze (pod³oga jasna) wyd³u aj¹ wnêtrze i sprawiaj¹, e pod³oga mniej rzuca siê w oczy. To jeszcze nie wszystkie magiczne w³aœciwoœci koloru. Pozwala on nie tylko zmieniæ wygl¹d mieszkania, ale wrêcz usprawniæ jego uk³ad funkcjonalny. Dyskretna ró nica w podstawowej tonacji œcian - albo zdecydowany kontrast barw - umo liwiaj¹ stworzenie optycznych granic pomiêdzy kuchni¹ a czêœci¹ otwart¹. Aby kolor zagra³, musi zostaæ po³o ony na idealnie przygotowane pod³o e. Tylko nieskazitelna g³adkoœæ œciany i sufitu pozwoli na uzyskanie po ¹danego efektu. Dzisiejsze technologie umo liwiaj¹ osi¹gniêcie nadzwyczaj g³adkich powierzchni. Przy wyg³adzaniu œcian najlepiej sprawdzaj¹ siê gipsowe masy szpachlowe. W sklepach jest ju spory ich wybór, jednak najczêœciej kupowan¹ bia³¹ g³adzi¹ szpachlow¹ jest Gipsar. Z palety wyrobów tej marki do wykonywania g³adzi przeznaczone s¹: Gipsar Uni (g³adÿ doskona³a zw³aszcza do wyg³adzania sufitów, gdy jest ³atwa w obróbce, dziêki czemu rêka pracuj¹ca w górze nie mêczy siê zbyt szybko), Gipsar Perfekt, Gipsar Max i Gipsar Uniplast (w postaci akrylowej masy o konsystencji gotowej pasty). Zanim jednak przyst¹pimy do wyg³adzania œcian, nale y zredukowaæ ch³onnoœæ pod³o a, stosuj¹c Uni-Grunt. Parkiet z glazur¹ Poszczególne strefy pomieszczenia mo emy wyodrêbniæ, k³ad¹c w ka dej z nich inny rodzaj pod³ogi. Poniewa w kuchni najlepiej sprawdza siê glazura, ³¹czymy j¹ np. z parkietem w salonie. Ze wzglêdu na ró nicê gruboœci klepki i p³ytek ceramicznych, trzeba zwiêkszyæ wysokoœci posadzki tam, gdzie bêd¹ k³adzione p³ytki. Mo emy to zrobiæ na dwa sposoby. Najszybszym i najwygodniejszym rozwi¹zaniem bêdzie u ycie zaprawy klej¹cej, za pomoc¹ której mo na jednoczeœnie wyrównaæ pod³o e do wymaganej wysokoœci i przykleiæ p³ytki. Gruboœæ warstwy kleju do glazury i p³ytki powinna byæ taka sama, jak gruboœæ parkietu i kleju do parkietu. Zapraw¹ umo liwiaj¹c¹ przeprowadzenie takiego zabiegu jest Zaprawa Klej¹ca Atlas Cal N. Jest to up³ynniona œredniowarstwowa zaprawa klejowa do mocowania p³ytek pod³ogowych we wnêtrzach i na zewn¹trz. Mo e byæ stosowana na typowym pod³o u oraz w systemach ogrzewania pod³ogowego. Z³¹cze klejowe od 4 do 20 mm mo e niwelowaæ nierównoœci do 15 mm. Nale y pamiêtaæ o prawid³owym przygotowaniu pod³o a - powinno ono byæ noœne, czyste, wolne od zanieczyszczeñ. W celu zredukowania jego ch³onnoœci i zwiêkszenia przyczepnoœci kleju dobrze bêdzie zagruntowaæ je emulsj¹ Atlas Uni Grunt. Stosuj¹c klej Atlas Cal N, nale y pamiêtaæ o wykonaniu na pod³o u - przed na³o eniem w³aœciwej warstwy kleju - wstêpnej, cienkiej warstwy kontaktowej. Na mokr¹ warstwê kontaktow¹ nanosi siê zaprawê za pomoc¹ pacy zêbatej. Po rozprowadzeniu kleju, p³ytki uk³ada siê na zaprawie, lekko dociskaj¹c je do pod³o a. Bardziej p³ynna i plastyczna konsystencja zaprawy powoduje, e klej równomiernie rozp³ywa siê pod p³ytk¹, nie pozostawiaj¹c pod ni¹ pustych przestrzeni. Innym sposobem na podniesienie poziomu czêœci posadzki jest zastosowanie wylewki samopoziomuj¹cej. Mo na wybieraæ spoœród dwóch rodzajów wylewek samopo- ziomuj¹cych: tych, produkowanych na bazie cementu (Terplan N oraz Terplan R) oraz tych, wytwarzanych na bazie mieszanki anhydrytowo-cementowej (Sam 55, Sam 100, Sam 150 i Sam 200). Wylewki tego typu mo na stosowaæ jako podk³ady pod p³ytki ceramiczne, kamienne, parkiet, panele czy wyk³adziny. Na powierzchniach wykonanych z Terplanów p³ytki mo na uk³adaæ ju po ok. 3 dniach, w przypadku Samów wykonywanie ok³adzin ceramicznych i kamiennych mo na wykonywaæ po 7-10 dniach. Ch³onnoœæ pod- ³o y pod wszystkie wylewki nale- y ograniczaæ, stosuj¹c Uni-Grunt Plus. Wykonanie wylewki wymaga doœwiadczenia, dlatego do tego typu prac lepiej jest zatrudniæ sprawdzonego wykonawcê. Po dwóch dniach od momentu u³o enia p³ytek spoiny miêdzy nimi nale y wype³niæ zapraw¹ do fugowania Atlas, oferowan¹ w 40 kolorach zapraw o szerokoœci 2-6 mm (fuga w¹ska) i 7 kolorów zapraw o szerokoœci 4-16 mm (fuga szeroka). Aby fugi przez d³ugi czas zachowa³y swoj¹ naturaln¹ kolorystykê, warto zaimpregnowaæ je emulsj¹ Atlas Delfin po 14 dniach od czasu ich wykonania. I jeszcze jedno - w czasie uk³adania glazury nale y pamiêtaæ o wklejeniu specjalnych listew, które wykoñcz¹ miejsca po³¹czenia fot. ATLAS p³ytek z parkietem i nadadz¹ ca³oœci elegancki wygl¹d. Murek z cegie³ lub pustaków Czêœæ kuchenn¹ mo emy czêœciowo przys³oniæ murkiem. Mo na wykonaæ go z bloczków z betonu komórkowego, stosuj¹c do ich ³¹czenia zaprawê klejow¹ KB-15 (gruboœæ warstwy od 2 do 5 mm) lub z cegie³ czy pustaków ceramicznych, które z kolei murujemy na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej. Znakomicie nadaje siê do tego gotowa Zaprawa Murarska Atlas. Mo na j¹ uk³adaæ w warstwie o gruboœci od 6 do 40 mm. W przypadkach, gdy œcianka ma byæ szczególnie obci¹ ona, konieczne jest jej uzbrojenie, np. prêtami stalowymi, u³o onymi w spoinach poziomych. Jako warstwy wykoñczeniowej mo na u yæ tynku cementowego, gipsowego lub p³yt gipsowo-kartonowych. Je eli na wybudowanej œciance zosta³ po³o ony tynk o ni - szej kategorii (od 0 do II), wówczas do nadania idealnej g³adkoœci jej powierzchni pos³u ¹ wspominane wczeœniej gipsowe g³adzie szpachlowe Gipsar. Coraz wiêksz¹ popularnoœæ przy wykañczaniu œcian murowanych zyskuje tzw. suchy tynk, czyli p³yty gipsowo-kartonowe, stosowane zamiast tynku tradycyjnego lub gipsowego. Przykleja siê je do œciany przy u yciu kleju gipsowego (np. Mocar T lub kleju T, produkowanego Dolinê Nidy). EKSPERT RADZI Pamiêtaj o okapie! W kuchniach otwartych niezmiernie wa n¹ rolê odgrywa wentylacja. Powinniœmy zatem zadbaæ o tak¹, która skutecznie wyci¹gaæ bêdzie parê znad gotuj¹cych siê garnków i poch³aniaæ zapachy. Najlepiej sprawdzi siê okap z wyci¹giem. Nale y te pamiêtaæ, aby w miejscach szczególnie nara- onych na dzia³anie k³êbi¹cych siê oparów i intensywnych zapachów, nie ustawiaæ wyœcie³anych materia³em krzese³ oraz nie wieszaæ zas³on, gdy bêd¹ one absorbowa³y wilgoæ, t³uszcz i zapachy. Natomiast w czêœci pomieszczenia, pe³ni¹cej rolê salonu, pozwoliæ sobie mo emy na ustawienie wygodnej tapicerowanej kanapy i foteli. Ma³gorzata Piotrowska GRUPA ATLAS

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA

PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 22 (1049) 2 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl 4 Dwaj ch³opcy w wieku 10

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia?

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia? Bessa nas nie dotyczy Mimo trudnoœci na rynku nieruchomoœci w Bytowie ci¹gle powstaj¹ nowe budynki. Mury nowej kamienicy pn¹ siê do góry przy skrzy owaniu ulic Chojnickiej i Starochojnickiej, w miejscu,

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Po raz pierwszy w historii ciemnoœæ spowi³a ca³y bytowski powiat. Niektórzy bez pr¹du musieli obyæ siê nawet kilka dni, co przysporzy³o sporo k³opotów. Mimo zapowiedzi zbli

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

Potrzebna by³a dogrywka

Potrzebna by³a dogrywka KÊPNO str. 8 str. 8 BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 17 lutego 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 7 (638) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf Mahle da 1 mln na tomograf Firma Mahle przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Na zdjêciu dyr. szpitala, starosta,

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

reklama 28.02.-03. 03. 2014 r. NR 03 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXIII ISSN 1425-1876 Karanie wiêzieniem pijanych cyklistów okaza³o siê kompletn¹ kompromitacj¹ wymiaru sprawiedliwoœci. Wprowadzenie art.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ PODEJRZANY O KORUPCJÊ

BURMISTRZ PODEJRZANY O KORUPCJÊ My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 13 (1040) 31 marca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Blokada drogi strona 8 KoŸmin Wandal wybi³ sklepowe okno Pijany

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 08 grudnia 2008 r. Nr 25/216/ 2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo