po pogrzebie SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "po pogrzebie SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ"

Transkrypt

1 Nr 37 (419) 14 wrzeœnia 2007 ISSN Nr indeksu Cena 2,20 z³ (w tym 7% VAT) Fot. D. Jañczak ZABICI po pogrzebie Czytaj na str. 3 KROBIA Zostawcie nam przychodniê Zaniepokojeni i roz aleni pacjenci z Pudliszek protestuj¹ przeciwko sprzeda y przychodni, a miejscowi radni i burmistrz gminy Krobia zastanawiaj¹ siê, co mo na zrobiæ, aby oœrodek zdrowia pozosta³ nadal w wiosce? Rozwa ane jest nawet przejêcie obiektu przez gminê od powiatu. Czytaj na str. 11 SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ Gmina na prawie Nie wszyscy gostyñscy radni s¹ przekonani, co do s³usznoœci decyzji gminy o odst¹pieniu od umowy z firm¹ ¹czpol, buduj¹c¹ basen. Podczas pi¹tkowej sesji burmistrz przekonywa³, i by³a to jedyna s³uszna decyzja. Radni dyskutowali na ten temat blisko 4 godziny. Równie w pi¹tek w magistracie zwo³ano specjaln¹ konferencjê prasow¹, na której uzasadniano taki krok. Czytaj na str. 12 i 13 Z³o y³ rezygnacjê Dyrektor gostyñskiego ZGKiM - Eugeniusz Rajewski, z³o y³ na rêce burmistrza Jerzego WoŸniakowskiego rezygnacjê z pracy. Zapewne bezpoœredni wp³yw na jego decyzjê mia³y uwagi, jakie od pewnego czasu kierowa³a pod adresem dyrektora grupa radnych. Czytaj na str. 2 GOSTYÑ Da³ ³apówkê Mieszkaniec powiatu leszczyñskiego Szymon K. próbowa³ wrêczyæ ³apówkê w wysokoœci 100 z³otych policjantowi z wydzia³u ruchu drogowego. Kierowca przekroczy³ prêdkoœæ, nie mia³ wa nego ubezpieczenia OC, a zawieszone tablice rejestracyjne pochodzi³y od innego auta. Funkcjonariusz pieniêdzy nie przyj¹³, a 25 - letniego mê czyznê zatrzyma³. Czytaj na str. 2

2 2 ycie Gostynia GOSTYÑ Da³ ³apówkê Mieszkaniec powiatu leszczyñskiego próbowa³ wrêczyæ ³apówkê w wysokoœci 100 z³otych policjantowi z wydzia³u ruchu drogowego. Funkcjonariusz pieniêdzy nie przyj¹³, a 25 - letniego mê czyznê zatrzyma³. W œrodê rano na ulicy Leszczyñskiej w Gostyniu, w pobli- u marketu Tesco, policjant zatrzyma³ samochód marki Opel Corsa. Kierowca przekroczy³ bowiem dozwolon¹ na tym odcinku trasy prêdkoœæ o 30 kilometrów. Pojazd, który prowadzi³ Szymon K., nie mia³ wa nego ubezpieczenia OC, zawieszone tablice rejestracyjne pochodzi- ³y od innego auta. - Policjant poinformowa³ mê czyznê, e z uwagi na brak OC, przegl¹du technicznego, a nadto wa nej rejestracji, nie mo e go dalej puœciæ. W tej sytuacji samochód mia³ zostaæ zatrzymany i odholowany na p³atny parking - informuje Roch Waszak, prokurator rejonowy w Gostyniu. Kierowca mia³ równie zap³aciæ mandat w wysokoœci 500 z³otych. Dodatkowo grozi³a mu kara za brak OC, 500 euro. - Wówczas Szymon K. wyj¹³ pieni¹dze z³otych i wsun¹³ policjantowi na siedzenie. - Funkcjonariusz zareagowa³ natychmiast. Zatrzyma³ mê czyznê i doprowadzi³ na komendê policji. Tam po wykonaniu czynnoœci przewidzianych w kodeksie postêpowania karnego zatrzymany zosta³ zwolniony - mówi Roch Waszak. Mieszkaniec Kosowa przyzna³ siê do pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa. Z³o y³ wniosek o dobrowolne poddanie siê karze. Za przestêpstwo, którego dopuœci³ siê Szymon K., czyli wrêczenie korzyœci maj¹tkowej funkcjonariuszowi publicznemu w zamian za dokonanie czynu, który jest niezgodny z prawem, grozi kara pozbawienia wolnoœci od roku do lat 10. Z tego wzglêdu, e kierowca dobrowolnie podda³ siê karze, uzgodniono z nim karê w wysokoœci jednego roku i 3 miesiêcy pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres lat dwóch oraz grzywnê 100 stawek dziennych ka - da po 10 z³otych. Ponadto zadecydowano o przepadku banknotu 100 z³otych, a ukarany musi pokryæ koszty s¹dowe. (iza) ROCH WASZAK prokurator rejonowy w Gostyniu Pracujê w Gostyniu ponad rok i jest to pierwszy przypadek ³apownictwa, jaki na tym terenie zosta³ ujawniony i udowodniony. Winnego z³apano w trakcie pope³niania przestêpstwa, na gor¹cym uczynku. Ludzie myœl¹, e ka dego mo na kupiæ, a okazuje siê, e nie. Funkcjonariusz by³ sam i w tej sytuacji móg³ mê czyzna uznaæ, e sprawa siê nie wyda. Funkcjonariusz, co nale y podkreœliæ, jest uczciwym cz³owiekiem, wie gdzie jego miejsce, e powinien staæ na stra y prawa i praworz¹dnoœci. Z³o y³ rezygnacjê Dyrektor gostyñskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Eugeniusz Rajewski, z³o y³ na rêce burmistrza Jerzego WoŸniakowskiego rezygnacjê z pracy. Zapewne bezpoœredni wp³yw na jego decyzjê mia³y uwagi, jakie od pewnego czasu kierowa³a pod adresem dyrektora grupa radnych. Przypomnijmy, e podczas lipcowej sesji rady dwunastu radnych domaga³o siê zwolnienia Eugeniusza Rajewskiego. Chcieli powo³ania nowego zarz¹dcy firmy i dokonania restrukturyzacji zak³adu. Dyrektorowi Rajewskiemu przedstawili szereg zarzutów, miêdzy innymi: prowadzenia niew³aœciwej gospodarki dotycz¹cej remontów; dba³oœci o zasoby podleg³ego mienia; zbyt wysokich kosztów prowadzonych przez zak³ad remontów modernizacji mieszkañ i budynków oraz nieprawid³owoœci z tym zwi¹zane; likwidacji brygady remontowej zajmuj¹cej siê utrzymaniem w³aœciwego stanu gminy; niezadowolenia mieszkañców z us³ug œwiadczonych przez zak³ad gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wysokoœæ op³at i jakoœæ us³ug; niew³aœciwego wykonywania zadañ zleconych przez gminê (rekultywacja wysypiska œmieci w Stankowie); utrzymanie zieleni miejskiej. Dyrektor Eugeniusz Rajewski nie zgodzi³ siê z zarzutami radnych. Przyzna³, e nie wie, o jakich skargach mówi¹ radni, poniewa do niego one nie dociera³y. - Wyci¹gane s¹ jakieœ fakty z przesz³oœci. Uwa am, e moje decyzje by³y prawid³owe - mówi³ w lipcu po sesji naszej gazecie. Dyrektor ZGKiM przyzna³, e nie by³o to pierwsze wyst¹pienie przeciw jego osobie. - W tej sprawie ju rok temu by³o pismo podobnej treœci. Teraz podpisa³o siê 12 radnych, to ju jest pewien fakt polityczny - mówi³ Eugeniusz Rajewski. Stwierdzi³, i musi przemyœleæ sytuacjê, bo w takich warunkach nie da siê pracowaæ. - Mo e dla dobra tego zak³adu korzystniej bêdzie, je eli zrezygnujê z kierowania firm¹, ale muszê to przemyœleæ - powiedzia³ wówczas. W trakcie sierpniowej sesji radny Marek Cichowski pokaza³ zdjêcia, na których widaæ zgromadzone na placu ZGKiM plastikowe butelki. O sprawie pisaliœmy w numerze 34 ycia. Radny domaga³ siê wyci¹gniêcia konsekwencji wobec osoby, jego zdaniem odpowiedzialnej za taki stan - dyrektora zak³adu komunalnego Eugeniusza Rajewskiego. Podczas tej samej sesji burmistrz Jerzy WoŸniakowski poinformowa³, e uwagi skierowane w lipcu pod adresem dyrektora zostan¹ rozpatrzone zgodnie z przepisami. EUGENIUSZ RAJEWSKI Dyrektor mia³ z³o yæ wyjaœnienia, w zak³adzie nale a³o przeprowadziæ kontrolê. Na bazie jej wyników mia³a zostaæ podjêta decyzja. Podczas pi¹tkowej sesji burmistrz powiedzia³, e rozpoczêta zosta³a kontrola dzia³alnoœci zak³adu, miêdzy innymi tak e w oparciu o przes³ane wyjaœnienia dyrektora. - Wyniki kontroli bêd¹ analizowane i wnioski zostan¹ przed- ³o one radnym - powiedzia³ Jerzy WoŸniakowski. Poinformowa³ zebranych, e Eugeniusz Rajewski z³o y³ wniosek o rozwi¹zanie umowy o pracê. - Powiem szczerze, e odwodzi³em go od tej decyzji, bo to w szczególny sposób skomplikuje funkcjonowanie tego zak³adu, przynajmniej w tym okresie gdzie nie ma ksiêgowej, s¹ k³opoty kadrowe, a chcemy w tej chwili pracowaæ nad restrukturyzacj¹ - przyzna³ w³odarz. Jak powiedzia³ Jerzy WoŸniakowski, podczas rozmowy z dyrektorem, kiedy ten sk³ada³ rezygnacjê, odczu³ wyraÿnie al z jego strony. - Skierowany wobec mnie, wobec moich wspó³pracowników, rady, która jak okreœli³, nie akceptuje jego osoby - cz³owieka, który wiele lat pracowa³ w zak³adzie i do którego nie by³o jakiœ wiêkszych uwag, a jest dzisiaj tak traktowany. Takie przes³anie mi przekaza³ z intencj¹, abym pañstwa radnych o tym poinformowa³ - mówi³ burmistrz. Urz¹d przygotowa³ ju kierunek dzia³añ w sprawie zak³adu gospodarki. Zostan¹ przygotowane nabory na dyrektora oraz g³ówn¹ ksiêgow¹. Bêd¹ prowadzone ju pod k¹tem przysz³ego, przekszta³conego zak³adu. Po wy- ³onieniu kadry kierowniczej zak³adu na zasadach konkursu, rozpoczn¹ siê prace nad restrukturyzacj¹ i reorganizacj¹ ZGKiM. Jak powiedzia³ w³odarz, materia³y odnoœnie przygotowanych prac przekszta³ceniowych przekazane zosta³y radnym. Zosta³y one przygotowane przez firmê, która preferuje przekszta³cenie zak³adu w spó³kê. IZABELA SKORZYBÓT OG OSZENIA

3 ycie Gostynia 3 Zabici po pogrzebie Dwóch mê czyzn zginê³o w wypadku, do jakiego dosz³o w Szelejewie w sobotê. Oko³o godziny 16.00, 76 letni Franciszek S., mieszkaniec Szelejewa wraz z on¹ wraca³ z pogrzebu, który odby³ siê na miejscowym cmentarzu. Gdy ma³ eñstwo przekracza³o jezdniê na przejœciu dla pieszych, w mê czyznê uderzy³ opel vectra, kierowany przez 28 letniego Rafa³a G., mieszkañca powiatu gostyñskiego, który jecha³ od strony Pogorzeli. Si³a uderzenia zabi³a mê czyznê na miejscu. Kobiecie nic siê nie sta³o. Po potr¹ceniu pieszego auto przejecha³o ok. 10 m, po czym uderzy³o czo³owo praw¹ stron¹ w przydro ne drzewo. Si³a zderzenia okrêci³a pojazdem, który wyl¹dowa³ na poboczu kilka metrów dalej. W oplu wystrzeli³y obie poduszki powietrzne, prawdopodobnie kierowcy, któremu nic siê nie sta³o, to uratowa³o ycie, niestety pasa erowi nie. 55 letni Grzegorz P., mieszkanie powiatu gostyñskiego, zmar³ na miejscu. Stra- acy, aby wyci¹gn¹æ zw³oki z wraku opla u yli pneumatycznych no yc i rozpórek. Dok³adny przebieg wypadku okreœli poli- cyjne dochodzenie. Nie mo na wykluczyæ nadmiernej prêdkoœci kierowcy vectry. Brak œladów hamowania, to prawdopodobnie wynik dzia³ania systemu ABS, co mo e utrudniæ okreœlenie prêdkoœci samochodu. (NiC) Odcinek drogi powiatowej miedzy Strzelcami Wielkimi, a Pogorzel¹ to ok. 10 km, z czego wiêkszoœæ to prosta. Taki przebieg trasy zachêca kierowców do osi¹gania zawrotnych prêdkoœci. To sprawia, e podobnie jak na autostradach, jeœli ma miejsce wypadek, przewa nie ma on œmiertelny fina³. Rozpêdzony pojazd posiada swoj¹ energiê, która okreœla skutki zdarzenia, a tak e szansê na prze- ycie. Projektowane w pojeÿdzie bezpieczne strefy zgniotu maj¹ za zadanie w chwili uderzenia poch³on¹æ jej negatywne skutki. A jak¹ strefê zgniotu ma pieszy lub rowerzysta? Niestety w zwi¹zku z tym, e nie posiadaj¹ adnych os³on w postaci stalowych blach mówi siê o nich, e s¹ niechronionymi uczestnikami ruchu. Maj¹ oni szansê prze yæ zderzenie z pojazdem poruszaj¹cym siê z prêdkoœci¹ do 30 km/godz., przy 50 km/godz. jego szansa prze ycia to niewiele ponad 50%, a przy 60 km/godz - praktycznie ju nie istnieje. Potocznie przyjmuje siê, e przeciêtny czas reakcji kierowcy na nag³e pojawienie siê przeszkody lub istoty ywej na drodze wynosi od 0,7 do 1,0 sekundy. W ci¹gu tego krótkiego czasu pojazd, jad¹cy z prêdkoœci¹ 50 km/h przebywa ok. 14 m, a przy 80 km/h prawie 23 m. Jeœli kierowca by³by zmuszony do hamowania, to aby otrzymaæ drogê zatrzymania samochodu nale y dodaæ tych odcinków odpowiednio 25 m, 52 m. I tak aby wyhamowaæ samochód osobowy z 50 km/h do zera potrzeba 39 m, a z 80 km/h odcinek ten wyd³u a siê do 75 m. Dla dodatkowego porównania, aby zatrzymaæ auto pêdz¹ce 120 km/h potrzeba prawie 140 m. Przy tej prêdkoœci auto pokonuje ok. 33 m na sekundê. S¹ to dane idealizowane zale ne od: warunków atmosferycznych i drogowych, zdolnoœci kierowcy, a tak e wyposa enia pojazdu w takie systemy jak ABS, ESP, ASR. Akapit Ku przestrodze opracowany na podstawie informacji Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie. KROBIA Nie skorzystali Mieszkañcy Krobi nie skorzystali z okazji wymiany dowodów w czasie minionego weekendu. W sobotê i niedzielê urz¹d sta³ dla petentów otworem. Niestety, niewielu pofatygowa³o siê, aby w tym czasie z³o yæ wniosek na nowy dowód osobisty. Pracownice wydzia³u twierdz¹, e po frekwencji wnioskodawców mo na powiedzieæ, e akcja by³a bezcelowa. - By³o to zrobione dla osób, które w ci¹gu tygodnia pracuj¹ od rana, do póÿnego popo³udnia i nie maj¹ czasu odwiedziæ magistratu. Tymczasem te osoby wcale z tej okazji nie skorzysta³y. Odwiedzali nas emeryci, renciœci, a pojedynczo studenci oraz osoby mieszkaj¹ce poza gmin¹ Krobia - mówi¹ zgodnie sta ystki Klara Olejniczak i Katarzyna Chlebowska. W sobotê 7 osób z³o y³o wnioski, w niedzielê 6. Aniela Hajduk, inspektor na stanowisku ds. ewidencji ludnoœci i dowodów osobistych w krobskim magistracie twierdzi, e Ÿle siê sta³o, i rz¹d oficjalnie og³osi³ decyzjê o przed³u eniu wa noœci dowodów osobistych do koñca marca. - Petenci Ÿle to rozumiej¹. Nie zdaj¹ sobie sprawy, e dokumenty i tak nale y z³o yæ do koñca roku. Przed³u y³a siê tylko wa noœæ ksi¹ eczkowych dowodów osobistych. Kiedy tylko ta informacja ukaza³a siê w mediach, to liczba wniosków, sk³adanych dziennie, zmniejszy³a nam siê dwukrotnie - dodaje inspektor Hajduk. Podkreœla, ze taka akcja z dodatkowym dniem pracy urzêdu dla petentów, którzy nie zd¹ yli jeszcze z³o yæ wniosków o nowe dowody osobiste, zosta³a og³oszona w gminie po raz drugi, i zupe³nie bezcelowo. (AgFa) WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH TRWA Czasu coraz mniej Coraz szybciej zbli a siê nieub³agalny koniec sk³adania wniosków na wymianê dowodów osobistych. Zapominalskim przypominany, e na zajêcie siê t¹ spraw¹ zosta- ³o niewiele ponad 3 miesi¹ce. W powiecie gostyñskim zielonymi, ksi¹ eczkowymi dowodami osobistymi legitymuje siê jeszcze ponad obywateli. Mimo sporego nak³adu pracy przez poszczególne magistraty w naszym powiecie i szeroko zakrojonej kampanii promuj¹cej (o czym pisaliœmy w numerze 33 G str. 13), sk³adanie wniosków przez Gostynian idzie z trudem, zw³aszcza na wsiach. W gminie Piaski na mieszkañców, którzy maj¹ obowi¹zek wymiany dowodu, nie zrobi³y tego 710 osoby (263 w samych Piaskach i 447 w pozosta³ych miejscowoœciach). Tak e w gminie Krobia, jak i Pogorzela, to mieszkañcy wsi najczêœciej zwlekaj¹ z wymian¹ dokumentu. W gminie Pogorzela na ogóln¹ liczbê osób 520, która nie wymieni³a jeszcze dowodu osobistego, 330 to mieszkañcy wiosek, a w gminie Krobia liczba 813 rozk³ada siê odpowiednio na 297 (mieszkañcy Krobi) i 516 (mieszkañcy wsi). Z dniem 1 stycznia, ka dy, kto nie bêdzie posiadaczem plastikowego dowodu, mo e mieæ spore trudnoœci z za³atwieniem podstawowych spraw, na przyk³ad wszelkich urzêdowych formalnoœci, zakupów na raty, sprzeda y nieruchomoœci, czy nawet odebrania listu poleconego. Wymianê dokumentu nale y rozpocz¹æ od pobrania wniosku w urzêdzie (mo na go uzyskaæ równie ze stron internetowych, chocia by Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji: i prawid³owego wype³nienia go. Nale y do³¹czyæ do niego dwie fotografie, dowód uiszczenia op³aty wydania (30 z³), skrócony odpis aktu urodzenia, lub w przypadku osoby, które wst¹pi³y w zwi¹zek ma³ eñski - odpis aktu ma³ eñstwa. Po z³o- eniu wszystkich dokumentów, po okresie miesi¹ca mo na odebraæ nowy dokument. Przypominamy, e po odbiorze nowego dowodu osobistego obowi¹zkowo nale y zg³osiæ to w urzêdzie skarbowym (na formularzu NIP osoby fizyczne, lub NIP osoby prowadz¹ce dzia- ³alnoœæ gospodarcz¹, osoby nieprowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej, mog¹ dokonaæ zg³oszenia aktualizacyjnego za poœrednictwem organu wydaj¹cego dowód osobisty, a emeryci lub renciœci tak e za poœrednictwem p³atnika podatku dochodowego na przyk³ad ZUS). Pojawi³y siê pog³oski, e ksi¹- eczkowe dowody osobiste bêd¹ obowi¹zywa³y d³u ej. Sprawê wyjaœnia Patrycja Hryniewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji. - W tej chwili sytuacja jest taka, e obowi¹zuje termin 31 grudnia, natomiast jeœli sejm bêdzie nowelizowa³ ustawê i zmieni j¹, bêdzie to data 31 marca. Natomiast bardzo wa n¹ informacj¹ dla wszystkich obywateli jest to, e nie zmieni siê termin sk³adania wniosków, czyli koniec roku - 31 grudzieñ. Te trzy miesi¹ce, to jest tylko i wy³¹cznie wyd³u enie wa noœci dowodu ksi¹ eczkowego - mówi Patrycja Hryniewicz. Zaznacza ona, e osoby, które tego nie zrobi¹ w terminie mog¹ mieæ pewne trudnoœci w za³atwieniu wszelkich formalnych spraw. - Konsekwencje s¹ takie, e trudno bêdzie cokolwiek za³atwiæ bez dowodu osobistego, czyli banki, poczty, wszêdzie tam, gdzie potrzebny jest numer dowodu osobistego oraz pesel. Jeœli chodzi o prawo, to przewiduje ono ograniczenie wolnoœci do jednego miesi¹ca, lub karê grzywny, natomiast kto to bêdzie egzekwowa³? Wydaje mi siê, e chyba nikt, ale jeœli policja zatrzyma pijaczka, który powinien posiadaæ przy sobie dowód osobisty, a takowego nie ma, lub bêdzie mia³ stary zielony, to wtedy policja mo e wszcz¹æ sprawê, e dana osoba nie legitymuje siê dowodem osobistym. Tak wiêc, wymieniæ dowód trzeba przede wszystkim dla w³asnej wygody - informuje urzêdniczka MSWiA. (gabi) ILOŒÆ DOWODÓW DO WYDANIA NA POCZ TKU WRZEŒNIA I SIERPNIA Pêpowo Pocz¹tek sierpnia ok. 790 Piaski Pocz¹tek sierpnia 972 Borek Wlkp. Pocz¹tek sierpnia ok Pogorzela Pocz¹tek sierpnia 670 Krobia Pocz¹tek sierpnia 1218 Poniec Pocz¹tek sierpnia 400 Gostyñ Pocz¹tek sierpnia ok w tym czasie wydano ok. 11% w tym czasie wydano ok. 26% w tym czasie wydano ok. 10% w tym czasie wydano ok. 20% w tym czasie wydano ok. 30% w tym czasie wydano ok. 50% w tym czasie wydano ok. 25% Pocz¹tek wrzeœnia ok. 700 Pocz¹tek wrzeœnia 710 Pocz¹tek wrzeœnia 894 Pocz¹tek wrzeœnia 520 Pocz¹tek wrzeœnia 813 Pocz¹tek wrzeœnia ok. 200 Pocz¹tek wrzeœnia Nak³ad: egzemplarzy ADRES REDAKCJI: Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44, tel./fax: (0-65) , tel , tel , REDAKCJA GOSTYÑ: Agata Fajczyk, Hanna Hejduk (redaktor naczelny), Izabela Skorzybót. WSPÓ PRACUJ : ukasz Eisop, S³awomir Hajduk, Dorota Jañczak, Gabriela Ratajczak, Cezary Warczak, Dariusz Wolsztyniak, Piotr Warczak. OBS UGA KOMPUTEROWA: Zbigniew Pacanowski. WYDAWCA: Po³udniowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Jarocin, ul. Wolnoœci 1a, Oddzia³ w Gostyniu. DRUK: Drukarnia AGORA S.A., Pi³a, ul. Krzywa 35. DZIA REKLAMY: Justyna Pasieracka - tel , Gostyñ, ul. Powst. Wlkp. 44. BIURO OG OSZEÑ: Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44, tel. (0-65) , czynne codziennie od 9.00 do 16.00, sobota do DZIA KOLPORTA U: Krystyna Tyrakowska - tel./fax: (0-65) , ; Marek Lew - tel Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ i rubrykê Listy. Anonimów nie publikujemy. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu³ów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materia³ów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.

4 4 KRONIKA STRA Y MIEJSKIEJ 9 sierpnia stra miejska przeprowadzi³a dzia³ania maj¹ce na celu ustalenie miejsca, z którego dociera na teren miasta Gostyñ nieprzyjemny zapach. Ustalono, e na pola w rejonie Goli, Czachorowa, Witoldowa wywo one s¹ przez TOP FARMS Wielkopolska w Goli odchody kurze. Po interwencji stra ników miejskich, kierownik nadzoruj¹cy wywóz zobowi¹za³ siê prowadziæ prace tak, aby stwarza³y jak najmniejsze nieudogodnienia dla mieszkañców gminy Gostyñ. Przede wszystkim odwrotnie zaorywaæ rozsypany nawóz. 10 sierpnia do Komendy Stra y Miejskiej wp³ynê³o zg³oszenie od mieszkañców osiedla Konstytucji III Maja, e wokó³ bloków biega bezpañski pies. Psa od³owiono i umieszczono w schronisku. Przy z³apaniu zwierzêcia pomog³a mieszkanka osiedla. 12 sierpnia patrol stra y miejskiej interweniowa³ w sprawie osoby za- ³atwiaj¹cej potrzebê fizjologiczn¹ w miejscu publicznym. Po zatrzymaniu okaza³o siê, e jest to osoba nieletnia, bêd¹ca pod wp³ywem alkoholu. Sprawê przekazano do KPP w Gostyniu. 20 sierpnia w miejscowoœci Dalabuszki, gm. Gostyñ, funkcjonariusze interweniowali na proœbê mieszkañców w sprawie psa trzymanego w niew³aœciwych warunkach. 23 sierpnia patrol stra y miejskiej ujawni³, podczas kontroli jednego z osiedli mieszkaniowych, spo ywanie alkoholu przed sklepem spo- ywczym. Sprawca zosta³ ukarany mandatem karnym. 24 sierpnia wp³ynê³o do Komendy Stra y Miejskiej zg³oszenie od mieszkañca miejscowoœci Brzezie, e na parkingu obok bazy SKR przebywa lis, którego zachowanie mo e wskazywaæ, e jest zara ony wœcieklizn¹. Lisa od³owiono wspólnie z przedstawicielem weterynarii, który zabra³ zwierzê w celu przebadania na obecnoœæ wœcieklizny. 29 sierpnia przeprowadzono wspólnie z przedstawicielami wydzia³u mienia gminy i rolnictwa przegl¹d stanu oznakowania przejœæ dla pieszych w okolicy szkó³. W miesi¹cu sierpniu stra miejska przeprowadzi³a akcjê Parking maj¹c¹ na celu wyeliminowanie nieprawid³owego parkowania pojazdów. Szczególnie zwrócono uwagê na ulice gdzie nast¹pi³a zmiana organizacji ruchu oraz tereny gostyñskich osiedli mieszkaniowych. Podjêto 82 interwencje, z których 56 to pouczenia, natomiast 26 zakoñczono na³o eniem mandatu karnego. Informacje przekaza³a Komenda Stra y Miejskiej Policji w Gostyniu Opracowa³: DARIUSZ WOLSZTYNIAK WIEŒCI KRYMINALNE Pijani na drodze 7 wrzeœnia, o godz , w Piaskach Wlkp. przy ul. Gostyñskiej, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego, 53 - letniego Jacka K., mieszkañca powiatu gostyñskiego, który kierowa³ rowerem. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono 1,79 promila alkoholu. 7 wrzeœnia, o godz , w Gostyniu przy ul. Parkowej, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego, 16 - letniego Oskara Sz., mieszkañca powiatu gostyñskiego, który kierowa³ motorowerem. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono 0,87 promila alkoholu. 10 wrzeœnia, o godz. 6.35, w Krobi przy ul. Mickiewicza, policjanci zatrzymali nietrzeÿwego, 37 - letniego Jana Œ., który kierowa³ rowerem. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono 1,37 promila alkoholu. Wbrew zakazowi 8 wrzeœnia, o godz , w Krobi przy ul. Powstañców Wlkp., policjanci zatrzymali, 21 - letniego Piotra K., który jecha³ rowerem, wbrew zakazowi orzeczonemu przez S¹d Rejonowy w Gostyniu. Informacje przekaza³a Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu Opracowa³: DARIUSZ WOLSZTYNIAK PLANOWANE WY CZENIA PR DU 11 wrzeœnia Gostyñ w godzinach: 08:30-14:30 Brzezie (parzyste), (nieparzyste), wrzeœnia Gostyñ w godzinach: 07:00-14:00 ul. Kolejowa 1, 3-13, ul. Powstañców Wlkp. 49, butiki, ul. Witosa wrzeœnia Pudliszki w godzinach: 08:30-15:00 ul. Poniecka 3d, 4, 4a, 13-14, sklep, ul. S³oneczna 3-16, ul. Szkolna oœrodek zdrowia, kiosk Gostyñ w godzinach: 08:30-10:30 ul. Poznañska Uwaga! Okreœlenia instytucji i obiektów oraz adresy podajemy wed³ug oryginalnego komunikatu ENEA S.A. Szelejewo w sieci Zespó³ Szkó³ w Szelejewie ma ju swoj¹ stronê internetow¹. Jest to czwarta placówka oœwiatowa w gminie Piaski, po Przedszkolu Samorz¹dowym w Piaskach, Zespole Szkó³ w Bodzewie i Zespole Szkó³ w Piaskach, prezentuj¹ca w ten sposób swoj¹ ofertê. Na stronie mo na zapoznaæ siê z histori¹ wsi OFERTY PRACY i histori¹ szko³y, czy te poznaæ zestaw programów nauczania. - Mo na równie poczytaæ wirtualn¹ gazetkê szkoln¹ Gimfakty, publikacje nauczycieli, poprzegl¹daæ szkoln¹ kronikê oraz poznaæ grono pedagogiczne - dodaje Sebastian Nowak z wydzia³u promocji piaskowskiego urzêdu. (iza) Komenda Powiatowa PSP w Gostyniu w okresie od 3 do 10 wrzeœnia 2007 r. zanotowa³a na terenie powiatu ogó³em 21 miejscowych zagro eñ. W dzia³aniach bra³o udzia³ 10 zastêpów stra y z KP PSP Gostyñ w obsadzie 28 stra aków i 14 zastêpów stra y z OSP w obsadzie 62 stra aków. W tym okresie zastêpy z KP PSP w Gostyniu oraz zastêpy z OSP Poniec, Je ewo, Szelejewo, Krobia, Gola, Borek, Bodzewo, Pêpowo usuwa³y roje owadów w Gostyniu, Bogus³awkach, Strzelcach Wielkich, Poniecu, Je ewie, Szelejewie, ytowiecku, Starej Krobi, Studziannie, Borku, Goli. 4 wrzeœnia zastêp z KP PSP w Gostyniu usuwa³ plamê oleju z jezdni na ul. Leszczyñskiej oraz nad³amany konar drzewa w Podrzeczu gm. Piaski. 8 wrzeœnia zastêp z OSP Poniec usuwa³ plamê oleju z jezdni w Poniecu na ul. Gostyñskiej. 8 wrzeœnia 3 zastêpy z KP PSP w Gostyniu usuwa³y skutki potr¹cenia pieszego i wypadku samochodu marki Opel Vectra w Szelejewie gm.piaski. Informacje przekaza³a Komenda Powiatowa Stra y Po arnej w Gostyniu Opracowa³: DARIUSZ WOLSZTYNIAK Powiatowy Urz¹d Pracy w Gostyniu dysponuje ofertami pracy dla: administrator domów mieszkalnych (1 osoba), blacharz samochodowy (2 osoby), brukarz (2 osoby), cieœla (1 osoba), cukiernik/pomocnik cukiernika (2 osoby), dekarz/blacharz (6 osób), diagnosta (1 osoba), elektromechanik pojazdów samochod. (1 osoba), elektronik (1 osoba), fizjoterapeuta (1 osoba), fryzjer (2 osoby), handlowiec (1 osoba), instalator C.O. (1 osoba), kelner (3 osoby), kierowca kat. B (1 osoba), kierowca kat. C (2 osoby), kierowca kat. C+E (8 osób), kierowca kat. D (1 osoba), kierownik sklepu (1 osoba), kosmetyczka (2 osoby), krawcowa, szwaczka (7 osób), kucharz/barmanka (4 osoby), lakiernik (3 osoby), magazynier (1 osoba), mechanik maszyn rolniczych (1 osoba), mechanik samochodów osobowych, ciê arowych, wózków wid³owych (11 osób), operator koparki (2 osoby), operator linii produkcyjnej (1 osoba), operator maszyn pralniczych, szklarskich, szoruj¹cych (3 osoby), operator pilarki spalinowej (1 osoba), opiekun (1 osoba), osoba do obs³ugi stacji paliw (1 osoba), osoba do pracy w pizzerii (1 osoba), piekarz (3 osoby), pielêgniarka/ratownik medyczny (1 osoba), pilarz/drwal (2 osoby), pracownik biurowy-dyspozytor (1 osoba), pracownik budowlany (murarz, p³ytkarz, malarz, zbrojarz) (11 osób), pracownik fizyczny (4 osoby), pracownik gospodarczy (1 osoba), pracownik lakierni (2 osoby), pracownik ochrony (3 osoby), pracownik produkcji (3 osoby), praczka -prasowaczka (1 osoba), rejestratorka - (wykszta³. medyczne) (1 osoba), robotnik gospodarczy - inkasent na targowisku (1 osoba), rzeÿnik (2 osoby), serwisant (1 osoba), sortowacz (1 osoba), spawacz (5 osób), sprzedawca/kasjer (10 osób), stolarz (5 osób), œlusarz (3 osoby), traktorzysta (2 osoby), zastêpca kierownika sklepu (1 osoba). Szczegó³owych informacji dotycz¹cych ofert pracy mo na uzyskaæ osobiœcie w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Gostyniu, ul. Poznañska 200 (pok. 4), lub telefonicznie /065/ /68 (wew. 18). RATOWNICY W AKCJI W okresie od 3 do 9 wrzeœnia 2007 r., Pogotowie Ratunkowe w Gostyniu udzieli³o pomocy 44 osobom poszkodowanym w nag³ych zdarzeniach, w tym 6 osób pod opiek¹ lekarza przewieziono do szpitala. Natomiast 31 razy ratownicy wyje d ali do zachorowañ, z czego 17 osób przetransportowano do szpitala. (NiC) ycie Gostynia leki z apteki Medica ul. Mostowa 2a, tel w czasie dy uru czynne ca³¹ dobê Starogostyñska ul. Starogostyñska 9 tel Dy ury nocne od godz W niedziele i œwiêta apteka dy- urna czynna od 9.00 do Apteka Romfarm, ul. okietka - czynna w ka d¹ sobotê od 9.00 do i od do 19.00, w niedziele w godz Apteka Medica, ul. Mostowa 2a - czynna w niedziele i œwiêta w godz telefony alarmowe Pogotowie Ratunkowe 999 Stra Po arna 998 Policja 997 Numer alarmowy do s³u b ratunkowych 112 Pogotowia: Energetyczne 991 Gazowe 992 Ciep³ownicze 993 Wod.-Kan. 994 Energetyczne Pogotowie Ratunkowe w Gostyniu Powiatowa Komenda Policji w Gostyniu Stra Po arna w Gostyniu Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Stra Miejska telefony zaufania Gostyñ: - Punkt Wsparcia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Telefon zaufania w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu (czynny ca³¹ dobê) M³odzie owy Telefon Zaufania (w ka d¹ œrodê od do 18.00) W czwartki w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu - ul. Willowa 3a od odbywaj¹ siê spotkania Samopomocowej Grupy Wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie i ich rodzin. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Pêpowo: - Telefon TrzeŸwoœci

5 ycie Gostynia 5 WARTO KORZYSTAÆ Z PROPOZYCJI URZÊDU Dzieñ bez Samochodu Gostyñski urz¹d miejski og³osi³ dzieñ 13 wrzeœnia, czyli czwartek Dniem bez Samochodu. Data jest nieprzypadkowa, bowiem w³aœnie tego dnia przez Gostyñ przejad¹ uczestnicy 64 wyœcigu Tour de Pologne. W organizacjê Gostyñskiego Dnia bez Samochodu w³¹czy³ siê równie Gostyñski Klub Rowerowy Cyklista. Jego cz³onkowie przejad¹ tras¹ Tour de Pologne. - Zapraszamy mieszkañców, którzy ceni¹ sobie rekreacjê rowerow¹ do wspólnej jazdy. Zbiórka o godz przy firmie Dolgum na ul. Poznañskiej. Wyjazd zaplanowano na godz Serdecznie zapraszamy mieszkañców, zw³aszcza, e ka da osoba, która dotrze do miejsca lotnej premii wyœcigu Tour de Pologne, zorganizowanej przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wroc³awskiej 256, otrzyma gostyñsk¹ smycz reklamow¹ - zaprasza Maciej Kretkowski, rzecznik prasowy gostyñskiego magistratu. Szczerze popieramy pomys³ przedstawicieli urzêdu. Mamy nadziejê, e sami urzêdnicy i w³odarze zaœwiec¹ przyk³adem i w czwartek do pracy wybior¹ siê pieszo lub rowerem. Fajnie by³oby te, gdyby mieszkañcy Gostynia z humorem podeszli do akcji i pozostawili samochody w gara ach. Warto by³oby pomys³ kontynuowaæ w nastêpnym roku. OG OSZENIE (iza) GOSTYÑ Nie zgodzili siê Radni miejscy w Gostyniu nie wyrazili pozytywnej opinii na utworzenie salonu gier. Firma spod Krakowa mo e ubiegaæ siê o pozwolenie na otwarcie takiej placówki bez poparcia rady miasta, ale nie wiadomo, czy w takiej sytuacji minister wyda zgodê na uruchomienie salonu. Nie wiadomo zreszt¹, czy w takiej sytuacji Filmotechnika bêdzie d¹ y³a do otwarcia tego miejsca. Przedstawiciel firmy, obecny na sesji rady miejskiej w pi¹tek, zaraz po g³osowaniu w tej sprawie opuœci³ salê obrad. Z obrad wycofano uchwa- ³y dotycz¹ce sprzeda y dzia- ³ek w Daleszynie i w Gostyniu przy ul. Cukrowniczej. Pisaliœmy o tym zamiarze w poprzednim numerze gazety. Radny Marek Cichowski, którego cytowaliœmy w artykule To mi piêknie pasuje zauwa y³, e do artyku³u wkrad³ siê b³¹d. Chodzi o wypowiedÿ: Tereny zielone, zw³aszcza w oœrodkach miejskich, nie maj¹ racji bytu. Jak powiedzia³ radny, jego wypowiedÿ brzmia³a: Tereny zielone, zw³aszcza na terenach wiejskich, nie maj¹ racji bytu. (iza) PIASKI Handluj¹ na nowym PIASKI Ruszy³y wyp³aty Od czwartku kupcy z piaskowskiego rynku handluj¹ ju na nowym targowisku przy ulicy Dworcowej. Jeszcze nie jest to oficjalne otwarcie nowego miejsca, jednak ze wzglêdów bezpieczeñstwa, w³adze gminy zdecydowa³y siê przenieœæ tam handluj¹cych. Na rynku nie bêdzie ju prowadzona sprzeda. Niektórzy mieszkañcy Piasków i sami sprzedawcy nie do koñca byli zadowoleni z pomys³u. Ci pierwsi twierdzili, e maj¹ blisko na zakupy, zaœ handluj¹cy obawiali siê, e spadnie im sprzeda. Jednak nowe miejsce zosta³o przygotowane w bardzo dobry sposób - wyznaczono miejsca dla straganów, cztery zadaszone stoiska, budynek gospodarczy, jest toaleta, miejsca do zaparkowania aut. Mieszkañcy gminy zapewne szybko przyzwyczaj¹ siê do nowego targowiska, które zosta³o usytuowane zreszt¹ podobnie, jak w Gostyniu - w niedalekiej odleg³oœci od rynku. - Dziêki przeniesieniu placu targowego poprawi siê bezpieczeñstwo i zwiêkszy siê iloœæ miejsc parkingowych, a byæ mo e tak e wzroœnie iloœæ stoisk. Przypominamy, e dni targowe w Piaskach to œroda, czwartek i sobota - mówi Wies³aw Glapka, sekretarz gminy. Z rynku znikn¹ stragany z przeró n¹ ofert¹, bêdzie wiêcej miejsca do zaparkowania samochodów. Gmina planuje zmieniæ wystrój tego miejsca. Jest ju przygotowany projekt. - Jednak czekamy z niecierpliwoœci¹ na og³oszenie naboru wniosków, poniewa chcemy na ten cel pozyskaæ pieni¹dze unijne. Najprawdopodobniej nast¹pi to na prze³omie listopada - grudnia - poinformowa³ sekretarz. (iza) W Piaskach rozpoczêto wyp³aty dofinansowania zakupu podrêczników dla dzieci rozpoczynaj¹cych roczne przygotowanie przedszkolne lub naukê w klasach I-III szko³y podstawowej oraz wyp³aty dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów. Poni ej terminarz. Do wyp³aty dofinasowania niezbêdne jest przedstawienie dowodów potwierdzaj¹cych zakup podrêczników oraz dowód osobisty rodzica lub opiekuna. Osoby, które w wyznaczonym terminie nie zdo³aj¹ odebraæ dofinasowania mog¹ to zrobiæ wrzeœnia w godzinach od w Zespole Obs³ugi Szkó³ w Piaskach, ul. Szkolna 1. W przypadkach losowych, mo - na siê umówiæ w innym terminie tel (iza) Piaski Obwód szko³y i przedszkola Szelejewo Bodzewo Dzieñ i godzina 10 wrzeœnia br wrzeœnia br wrzeœnia br Miejsce wyp³aty Zespó³ Obs³ugi Szkó³ w Piaskach, ul. Szkolna 1 Budynek Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Szelejewie Budynek Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Bodzewie OG OSZENIE

6 6 ycie Gostynia KANDYDAT na kuratora czeka KOLEJNA ŒCIE KA ROWEROWA Do trzech rezerwatów Gostyñski starosta Andrzej Pospieszyñski wyznaczy³ ju kuratora dla klubu sportowego Kania Gostyñ. Kandydaturê zg³osi³ do S¹du Rejonowego w Gostyniu. Trwa oczekiwanie na jej zatwierdzenie. - Nie podajemy nazwiska osoby ze wzglêdu na dobro stowarzyszenia Kania Gostyñ. Jest bardzo du e zamieszanie wobec zad³u- onego klubu - wyjaœnia sekretarz powiatu Leszek Maliñski. Klub sportowy Kania Gostyñ nie posiada zarz¹du, który by³by w³adny go reprezentowaæ. W zwi¹zku z tym starosta gostyñski, jako organ nadzoruj¹cy stowarzyszenie, zgodnie z art. 30 ustawy prawo o stowarzyszeniach, jest zobowi¹zany do wyst¹pienia do s¹du w celu ustanowienia kuratora. Jego zadaniem, jak mówi ustawa, jest zwo³anie walnego zebrania cz³onków klubu, w okresie nie d³u szym ni 6 miesiêcy, w celu wyboru zarz¹du. Do tego czasu kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach maj¹tkowych, wymagaj¹cych bie ¹cego za³atwiania. - Z przepisów wynika, e mo liwoœci dzia³ania kuratora s¹ bardzo ograniczone, gdy nie mo e w³aœciwie prowadziæ dzia³alnoœci w imieniu stowarzyszenia. Jego g³ównym zadaniem jest w³aœnie wy³onienie zarz¹du - t³umaczy sekretarz powiatu. Starosta, chc¹c wykonaæ swój obowi¹zek nadzoruj¹cego stowarzyszenie, mia³by dwie mo liwoœci. Móg³ wyznaczyæ na kuratora któregoœ ze swoich pracowników. - To sprowadzi³oby siê do typowo administracyjnego potraktowania sprawy. Skorzysta³ z tej drugiej mo liwoœci, czyli znalezienia osoby, której bêdzie zale a³o na dalszej dzia³alnoœci klubu Kania Gostyñ - mówi Leszek Maliñski. - Andrzej Pospieszyñski ustali³ listê nazwisk osób - dzia³aczy sportowych, z którymi móg³by rozmawiaæ, i którym móg³by zaproponowaæ powierzenie funkcji kuratora. Taka osoba zosta³a wybrana, zgodzi³a siê na to i zosta³a przedstawiona w S¹dzie Rejonowym w Gostyniu. Obecnie oczekujemy na s¹dowe zatwierdzenie kandydatury na kuratora - dodaje sekretarz. Zapewnia, e to osoba z zewn¹trz, jeden z dzia³aczy sportowych. Jednoczeœnie jest to pierwszy kandydat, który od razu w³aœciwie zgodzi³ siê zostaæ kuratorem. Dlaczego tak d³ugo to trwa³o? - Tutaj problemem jest stan finansowy klubu Kania Gostyñ. Z tego, co mo na by³o wyczytaæ w prasie, jest ono bardzo du e. Jakie, tego dok³adnie nie wiadomo. Aby te wszystkie elementy posprawdzaæ, musi zadzia³aæ zarz¹d - t³umaczy Leszek Maliñski. Podkreœla, e kurator, którego wyznaczy s¹d, na podstawie propozycji starosty, nie ma mo liwoœci sprawdzenia zad³u enia Kani, powodów jego powstania i innych elementów. - On mo e siê zapoznaæ z bie ¹cymi dokumentami stowarzyszenia, w nich powinien byæ zawarty obraz stanu finansowego klubu. Ale je- eli tego nie zbada jakiœ dobry ksiêgowy, to pe³nego obrazu i tak nie bêdzie - wyjaœnia sekretarz powiatu. Zaznacza, e kurator dysponuje tylko i wy³¹cznie bie ¹cy- POGORZELA Rozstrzygniêto przetargi O ROZSTRZYGNIÊCIU przetargów poinformowa³ radnych na ostatniej sesji, burmistrz Piotr Curyk Zosta³y ju rozstrzygniête przetargi dotycz¹ce dowo enia uczniów do szkó³, oddzia³ów przedszkolnych i przedszkoli oraz sprzeda y i dowozu opa³u w sezonie grzewczym 2007/2008 dla placówek oœwiatowych na terenie gminy Pogorzela. Dowozem uczniów do szkó³ bêdzie siê zajmowa³a firma FOLT - TRANS z Pogorzeli. Zdecydowa³a siê ona pobieraæ za 1 kilometr przewozu uczniów 2,22 z³ brutto. Jeœli chodzi o opa³, wybrano ofertê z³o on¹ przez Us³ugi Transportowe, Handel Opa³em i Materia³ami Budowlanymi Henryka Jakubka z miejscowoœci Budy. Gmina bêdzie kupowa³a wêgiel orzech II klasy za 425 z³, a mia³ za 290 z³ brutto. (doti) mi œrodkami finansowymi stowarzyszenia, jeœli klub takich nie posiada, to jego dzia³ania bêd¹ bardzo ograniczone. - Z rozmów z kandydatem wynika³o, e jemu faktycznie zale eæ bêdzie na spe³nieniu swojej misji jeszcze przed og³oszeniem walnego zgromadzenia. Ju poszukiwa³ chêtnych, którzy weszliby do zarz¹du Kani. To jest jego g³ówne zadanie, które nie wynika z przepisów ustawy, ale z dobrej woli kandydata. Na tym najbardziej zale a³o staroœcie - mówi sekretarz powiatu. Trudno na tym etapie oceniæ, czy misja siê powiedzie. W³adze powiatu zapewniaj¹, e ju po oficjalnej decyzji s¹du kurator bêdzie dzia³a³, e bêdzie prowadzi³ intensywne rozmowy, tak e z firmami, które maj¹ roszczenia wobec Kani. W ten sposób chcia³by uzyskaæ zapewnienie chocia by czêœciowego umorzenia d³ugów klubu, aby ewentualnym cz³onkom zarz¹du przedstawiæ lepsze perspektywy. - Jeœli misja siê nie powiedzie, to starosta nie bêdzie mia³ wyjœcia, aby wyst¹piæ do s¹du o likwidacjê Klubu. To 6 miesiêcy, to nie jest jakiœ termin bezwzglêdnie narzucony. Jeœli mia³oby to trochê siê przeci¹gn¹æ, to nikt nie bêdzie móg³ staroœcie zrobiæ krzywdy. Ale wierzyciele te maj¹ swoje uprawnienia i oni sami mog¹ wystêpowaæ o likwidacjê Kani - podkreœla sekretarz Maliñski. Decyzji s¹du, co do wyznaczenia kuratora, mo na siê spodziewaæ za tydzieñ, najdalej dwa. AGATA FAJCZYK PÊPOWO Konkurs jeszcze trwa Jeszcze do 14 wrzeœnia mo na zg³aszaæ udzia³ w konkursie na najlepsze œwiadectwo maturalne w kategorii szkó³ œrednich dziennych dla absolwentów gminy Pêpowo. Nagrodê otrzyma osoba, która ma najwiêksz¹ œredni¹ ocen z przedmiotów obowi¹zkowych na œwiadectwie dojrza³oœci i œwiadectwie ukoñczenia szko- ³y, (œrednia ocen od 5,00). Kserokopie œwiadectw wraz z okazaniem orygina- ³u, nale y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy, w pokoju nr 4. (doti) Od niedawna na stra y bezpieczeñstwa w gminie Pogorzeli, stoi nowy komisarz - m³odszy aspirant Karol Jankowiak. - Funkcjê kierownika rewirowego w Pogorzeli obj¹³em 9 lipca. Zauwa y³em, e jest to œrodowisko w pewnym sensie zamkniête w sobie. Jestem tutaj dwa miesi¹ce i jak na razie poznajê ludzi, staram siê do nich dotrzeæ - mówi Karol Jankowiak. Nowy komisarz mieszka na terenie gminy Borek, a wczeœniej pracowa³, przez 5 lat, jako dzielnicowy w gminie Piaski. - Wczeœniej nie mia³em okazji poznaæ gminy Pogorzela. Staram siê przekonaæ mieszkañców do siebie. Czasami tak jest, e trzeba trochê siê nachodziæ i prosiæ, by móc coœ wyci¹gn¹æ od ludzi, ale myœlê, e to siê zmieni. Lecz muszê przyznaæ, e dobrze mi siê pracuje z tutejszymi osobami i samorz¹dem - dodaje kierownik Jankowiak. Obiecuje, e na³o y nacisk na propagowanie programów prewencyjnych, wœród dzieci i m³odzie y. - Myœlê, e wa ne jest uœwiadamianie m³odych ludzi o niebezpieczeñstwach, mo liwoœciach obrony w³asnej. Doskona³ym miejscem takich spotkañ jest szko³a - uwa- a. Zdaniem Karola Jankowiaka wa ne jest utrzymywanie sta³ego kontaktu ze spo³eczeñstwem, a szczególnie so³tysami, którzy odpowiadaj¹ za mieszkañców swoich wsi. Do Nowa, kolejna trasa rowerowa o d³ugoœci ponad 30 kilometrów powstanie niebawem w gminie Piaski. - Odcinek o d³ugoœci ponad 30 km prowadziæ bêdzie przez Piaski - Strzelce Wielkie - Lipie - Józefowo - ódÿ - Bielawy Szelejewskie - Szelejewo. Projekt realizowany jest wspólnie z Nadleœnictwem Piaski. G³ównym celem jest popularyzacja trzech rezerwatów przyrody - Rezerwatu Bodzewko, Rezerwatu Czerwona Ró a i Rezerwatu Pêpowo - informuje Sebastian Nowak z wydzia³u promocji Urzêdu Gminy w Piaskach. Na trasie pojawi¹ siê punkty wypoczynkowe i tablice informacyjne. Tylko krótki odcinek miêdzy Strzelcami Wielkimi i Lipiem bêdzie prowadzi³ drog¹ asfaltow¹, pozosta³a czêœæ to tereny leœne. Obecnie przygotowywany jest folder, otwarcie wiosn¹. (iza) POGORZELA Nowy komisarz w Pogorzeli NOWY KOMISARZ Karol Jankowiak zdeklarowa³ siê dbaæ o bezpieczeñstwo mieszkañców gminy Pogorzela zadañ, które sobie wytyczy³, nale y tak e czêsta kontrola parku miejskiego, odwiedzanego przez m³odzie. - Znajduje siê tam ³adny plac zabaw i tak jak mieszkañcy, nie chcia³bym, by uleg³ zniszczeniu - wyjaœnia komisarz Jankowiak. M³odszy aspirant Jankowiak poinformowa³ nas o tym, e podczas jego obecnoœci w Pogorzeli, nie dosz³o do adnych aktów wandalizmu. - Jest to spokojna gmina. Podczas mojej s³u by na tych terenach, nie spotka³em siê z adnymi wandalami - dodaje kierownik rewiru Pogorzeli. (doti)

7 ycie Gostynia 7 Powtórka ze œlubu? Powtórka, bo œlub cywilny mo e okazaæ siê niewa ny. A niewa ny, bo zawarty zosta³ przed niew³aœciwie zatrudnionym kierownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego. Czy w powiecie gostyñskim dosz³o do takiej sytuacji? Ile jest niewa nych ma³ eñstw? - Uspokajam wszystkie m³ode pary. W gminie Gostyñ nie ma takiego problemu - zapewni³ Robert Marcinkowski, sekretarz gminy Gostyñ. Najwiêksze w¹tpliwoœci mog³yby byæ w gminie Pogorzela i Pêpowo, gdzie udzielaj¹cy œlubów zostali powo³ani zupe³nie niedawno, w czasach nowej kadencji, a zatem po znowelizowaniu ustawy o pracownikach samorz¹dowych. Niepokój, co do wa noœci zawartych ma³ eñstw w USC w œwietle prawa, na terenie powiatu gostyñskiego wzbudzi³ artyku³, jaki ukaza³ siê 3 wrzeœnia w Gazecie Prawnej. Jego autorka podaje przyk³ad Bytomia, gdzie od pó³ roku funkcjonuje kierownik USC, który zosta³ obsadzony na tym stanowisku bez konkursu. Powo³ali go miejscy radni, podejmuj¹c uchwa³ê. Wojewoda œl¹ski wniós³ w tej sprawie skargê do s¹du, zarzucaj¹c radzie dzia³anie niezgodne z prawem. - Jeœli s¹d administracyjny przyzna mu racjê, kilkaset œlubów oraz czynnoœci z zakresu rejestracji stanu cywilnego bêdzie niewa nych - czytamy w Gazecie Prawnej. Do urzêdu po odszkodowanie Konsekwencje nieprawid³owo powo³anego kierownika USC mog¹ byæ bardzo powa ne. Przekona³a siê ju o tym gmina Józefów, w woj. lubelskim. Niew³aœciwie zatrudniony kierownik dokona³ tam czynnoœci z zakresu rejestracji stanu cywilnego i udzieli³ œlubu. Po niemal roku s¹d orzek³, e ma³ eñstwo w œwietle prawa nie zosta³o zawarte, poniewa kierownik USC, wobec którego para sk³ada³a swe oœwiadczenia o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³ eñski, zosta³ powo³any niezgodnie z prawem, tzn. bez koniecznego konkursu. Niedoszli ma³ onkowie za- ¹dali od gminy, z tytu³u poniesionych szkód 5 tys. z³ odszkodowania. Podobny przypadek mia³ miejsce w gminie Sokolniki. Tam jednak wojewoda ³ódzki, pod koniec stycznia 2007 r. stwierdzi³ niewa noœæ uchwa³y rady gminy o powo³aniu kierownika USC bez konkursu i dziêki temu w porê zapobieg³ powa nym konsekwencjom. Sk¹d te problemy? Ich powodem s¹ niespójne i nieprecyzyjne przepisy, dotycz¹ce powo³ania kierownika USC. Potwierdza to dr Zbigniew Sypniewski z Wielkopolskiego Oœrodka Kszta³cenia i Studiów Samorz¹dowych w Poznaniu, bieg³y w zakresie prawa administracyjnego i samorz¹dowego. W Pêpowie œluby wa ne Grzegorz Matuszak pe³ni funkcjê kierownika USC w Pêpowie od 1 paÿdziernika 2006 r. Wtedy radni powo³ali go na to stanowisko. Wójt Stanis³aw Krysicki zapewni³, e wyboru kandydata dokonano w drodze konkursu, a dopiero póÿniej rada gminy zdecydowa³a w drodze uchwa³y, e Grzegorz Matuszak zosta³ kierownikem USC. - Pilnujemy procedur, wszystko jest zgodne z prawem. Traktujê Urz¹d Stanu Cywilnego, jako jedno z najwa niejszych ogniw w magistracie i zdajê sobie sprawê, jakie s¹ konsekwencje niedope³nienia obowi¹zku w sprawie zawarcia ma³ eñstwa, czy œmierci - mówi w³odarz Pêpowa. W Pogorzeli bez konkursu Kierownikiem USC w Pogorzeli jest burmistrz, z mocy prawa. Monika Poniatowska zosta³a powo³ana do pe³nienia funkcji zastêpcy kierownika USC w Pogorzeli, bez konkursu. W gminie œlubów udziela od stycznia 2007 roku. Sekretarz Pogorzeli Jerzy Hejduk jest jednak spokojny i zapewnia, e wszystkie oœwiadczenia o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³- eñski s¹ wa ne. - Monika Poniatowska zosta³a zatrudniona w naszym magistracie jeszcze przed wejœciem w ycie znowelizowanej ustawy o pracownikach samorz¹dowych, wiêc stosunek pracy zosta³ z ni¹ nawi¹zany jeszcze przed 2005 rokiem. W styczniu 2007 r. zmieni³a tylko swoje stanowisko pracy, pozostaj¹c w urzêdzie. Nie nawi¹zywaliœmy z ni¹ stosunku pracy, wiêc nie musia³o byæ konkursu - wyjaœnia sekretarz gminy. Powo³ani wczeœniej Halina Matyla jest kierownikiem USC w Gostyniu i zosta³a powo³ana przez radê jeszcze w 1992 roku. W gminie Krobia i Poniec szefami USC s¹ burmistrzowie, chocia rzadko udzielaj¹ œlubów. Upowa nieni do tego zostali ich zastêpcy, powo³ani na to stanowisko przez radnych, ale tak e przed wejœciem w ycie znowelizowanej ustawy o pracownikach samorz¹dowych. W³odarze tych gmin twierdz¹, e problem z niewa nymi œlubami ich nie dotyczy. Podobnego zdania jest dr Zbigniew Sypniewski z WOKiSS w Poznaniu. - Je eli osoby te zosta³y zatrudnione przed wejœciem w ycie nowych przepisów prawa, to oni s¹ umocowani w robocie i mog¹ podejmowaæ czynnoœci z zakresu stanu cywilnego, ³¹cznie z udzielaniem œlubów - mówi bieg³y. A co w przypadku, jeœli kierownicy lub ich zastêpcy zostali zatrudnieni po wejœciu w ycie znowelizowanej ustawy? - Je eli sta³o siê tak, e w trybie awansu, pracownik USC zostaje zastêpc¹ kierownika lub kierownikiem to nie potrzeba organizowaæ zewnêtrznego konkursu. Inni twierdz¹, e na ka de stanowisko kierownicze nabór otwarty i konkurencyjny jest niezbêdny i nie wiadomo tu kto ma racjê - dodaje Zbigniew Sypniewski. Zapewnia, e nowe przepisy dotycz¹ zastêpców szefów USC, jeœli oni znajduj¹ siê na liœcie kierowniczych stanowisk urzêdniczych. - Niedopuszczalny jest wed³ug mnie uk³ad, e wójt czy burmistrz s¹ z mocy prawa kierownikami USC, a rada powo³uje im zastêpcê. Tylko wtedy, gdy rada powo³uje kierownika, jest mo liwe powo³anie zastêpców kierownika. Jeœli natomiast wójt jest kierownikiem USC z mocy prawa, to na funkcje zastêpcy szefa USC równie z mocy prawa powo³ani s¹ zastêpcy wójta, czy burmistrza. Ale to jest jedna z dyskusyjnych opinii - wyjaœnia Zbigniew Sypniewski. Taka sytuacja jest w gminie Borek Wlkp. Tam kierownikiem USC jest burmistrz gminy i on udziela cywilnych œlubów. A funkcjê jego zastêpcy w USC pe³ni sekretarz El bieta Pawlak, podobnie jak w ca³ym magistracie. Nie ma osobnego stanowiska kierownika USC. AGATA FAJCZYK MUSI BYÆ KONKURS USC, zgodnie z przepisami, wchodzi w sk³ad urzêdu gminy. Jego pracownicy - ³¹cznie z kierownikiem USC - s¹ pracownikami samorz¹dowymi. Z mocy prawa kierownikiem USC jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Aby jednak usprawniæ pracê jednostki, rada gminy mo e w drodze uchwa³y powo³aæ innego kierownika USC lub zastêpcê (zastêpców). W przewa aj¹cej czêœci gmin (w powiecie gostyñskim równie ) funkcjonuj¹ w³aœnie kierownicy i zastêpcy, powo³ywani uchwa³¹ rady gminy. Zasady nawi¹zania stosunku pracy z kierownikiem USC reguluje ustawa o pracownikach samorz¹dowych. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz¹dowych, zatrudnionych w urzêdach gmin, starostwach i urzêdach marsza³kowskich, zaliczy³o szefa USC do stanowisk kierowniczych. Wczeœniej (w 2001 r.) S¹d Najwy szy orzek³, e nalezy on do pracowników mianowanych. Zgodnie z tymi przepisami, aby rada mog³a powo³aæ osobê, zasiadaj¹c¹ na tym stanowisku, wczeœniej nale y zorganizowaæ otwarty i konkurencyjny nabór.

8 Kuchnia bez granic Kuchnia otwarta czy zamkniêta, oto jest pytanie. Ka da ma tylu zwolenników, co i przeciwników. Otwarta, po³¹czona z salonem, staje siê coraz popularniejsza. Wybór zale y jednak od charakteru i zwyczajów domowników oraz wielkoœci domu. Jeœli lubimy wydawaæ przyjêcia i wspólnie przyrz¹dzaæ potrawy, kuchnia otwarta jest doskona- ³ym rozwi¹zaniem. Pomimo e stanowi ca³oœæ z salonem lub jadalni¹, warto zaakcentowaæ jej inne przeznaczenie i odrêbnoœæ. Jest na to wiele sposobów. Gra kolorów Jedn¹ czêœæ pomieszczenia (od nas zale y czy bêdzie to czêœæ kuchenna, czy salon) mo emy wyodrêbniæ za pomoc¹ koloru. Warto zatem znaæ podstawowe regu³y, rz¹dz¹ce kolorem we wnêtrzu. Przede wszystkim pamiêtajmy, e jasne barwy optycznie powiêkszaj¹ pomieszczenie, a ciemne zmniejszaj¹. Sufit i pod³oga pomalowane na ciemno sprawiaj¹, e pomieszczenie wydaje siê ni sze. Sufit i jedna œciana w ciep³ym, jasnym kolorze optycznie rozszerzaj¹ wnêtrze. Œciany w ciemniejszej tonacji (pod³oga i sufit jasne) powoduj¹, e pomieszczenie wydaje siê wy sze. Natomiast œciany i sufit w ciemniejszym kolorze (pod³oga jasna) wyd³u aj¹ wnêtrze i sprawiaj¹, e pod³oga mniej rzuca siê w oczy. To jeszcze nie wszystkie magiczne w³aœciwoœci koloru. Pozwala on nie tylko zmieniæ wygl¹d mieszkania, ale wrêcz usprawniæ jego uk³ad funkcjonalny. Dyskretna ró nica w podstawowej tonacji œcian - albo zdecydowany kontrast barw - umo liwiaj¹ stworzenie optycznych granic pomiêdzy kuchni¹ a czêœci¹ otwart¹. Aby kolor zagra³, musi zostaæ po³o ony na idealnie przygotowane pod³o e. Tylko nieskazitelna g³adkoœæ œciany i sufitu pozwoli na uzyskanie po ¹danego efektu. Dzisiejsze technologie umo liwiaj¹ osi¹gniêcie nadzwyczaj g³adkich powierzchni. Przy wyg³adzaniu œcian najlepiej sprawdzaj¹ siê gipsowe masy szpachlowe. W sklepach jest ju spory ich wybór, jednak najczêœciej kupowan¹ bia³¹ g³adzi¹ szpachlow¹ jest Gipsar. Z palety wyrobów tej marki do wykonywania g³adzi przeznaczone s¹: Gipsar Uni (g³adÿ doskona³a zw³aszcza do wyg³adzania sufitów, gdy jest ³atwa w obróbce, dziêki czemu rêka pracuj¹ca w górze nie mêczy siê zbyt szybko), Gipsar Perfekt, Gipsar Max i Gipsar Uniplast (w postaci akrylowej masy o konsystencji gotowej pasty). Zanim jednak przyst¹pimy do wyg³adzania œcian, nale y zredukowaæ ch³onnoœæ pod³o a, stosuj¹c Uni-Grunt. Parkiet z glazur¹ Poszczególne strefy pomieszczenia mo emy wyodrêbniæ, k³ad¹c w ka dej z nich inny rodzaj pod³ogi. Poniewa w kuchni najlepiej sprawdza siê glazura, ³¹czymy j¹ np. z parkietem w salonie. Ze wzglêdu na ró nicê gruboœci klepki i p³ytek ceramicznych, trzeba zwiêkszyæ wysokoœci posadzki tam, gdzie bêd¹ k³adzione p³ytki. Mo emy to zrobiæ na dwa sposoby. Najszybszym i najwygodniejszym rozwi¹zaniem bêdzie u ycie zaprawy klej¹cej, za pomoc¹ której mo na jednoczeœnie wyrównaæ pod³o e do wymaganej wysokoœci i przykleiæ p³ytki. Gruboœæ warstwy kleju do glazury i p³ytki powinna byæ taka sama, jak gruboœæ parkietu i kleju do parkietu. Zapraw¹ umo liwiaj¹c¹ przeprowadzenie takiego zabiegu jest Zaprawa Klej¹ca Atlas Cal N. Jest to up³ynniona œredniowarstwowa zaprawa klejowa do mocowania p³ytek pod³ogowych we wnêtrzach i na zewn¹trz. Mo e byæ stosowana na typowym pod³o u oraz w systemach ogrzewania pod³ogowego. Z³¹cze klejowe od 4 do 20 mm mo e niwelowaæ nierównoœci do 15 mm. Nale y pamiêtaæ o prawid³owym przygotowaniu pod³o a - powinno ono byæ noœne, czyste, wolne od zanieczyszczeñ. W celu zredukowania jego ch³onnoœci i zwiêkszenia przyczepnoœci kleju dobrze bêdzie zagruntowaæ je emulsj¹ Atlas Uni Grunt. Stosuj¹c klej Atlas Cal N, nale y pamiêtaæ o wykonaniu na pod³o u - przed na³o eniem w³aœciwej warstwy kleju - wstêpnej, cienkiej warstwy kontaktowej. Na mokr¹ warstwê kontaktow¹ nanosi siê zaprawê za pomoc¹ pacy zêbatej. Po rozprowadzeniu kleju, p³ytki uk³ada siê na zaprawie, lekko dociskaj¹c je do pod³o a. Bardziej p³ynna i plastyczna konsystencja zaprawy powoduje, e klej równomiernie rozp³ywa siê pod p³ytk¹, nie pozostawiaj¹c pod ni¹ pustych przestrzeni. Innym sposobem na podniesienie poziomu czêœci posadzki jest zastosowanie wylewki samopoziomuj¹cej. Mo na wybieraæ spoœród dwóch rodzajów wylewek samopo- ziomuj¹cych: tych, produkowanych na bazie cementu (Terplan N oraz Terplan R) oraz tych, wytwarzanych na bazie mieszanki anhydrytowo-cementowej (Sam 55, Sam 100, Sam 150 i Sam 200). Wylewki tego typu mo na stosowaæ jako podk³ady pod p³ytki ceramiczne, kamienne, parkiet, panele czy wyk³adziny. Na powierzchniach wykonanych z Terplanów p³ytki mo na uk³adaæ ju po ok. 3 dniach, w przypadku Samów wykonywanie ok³adzin ceramicznych i kamiennych mo na wykonywaæ po 7-10 dniach. Ch³onnoœæ pod- ³o y pod wszystkie wylewki nale- y ograniczaæ, stosuj¹c Uni-Grunt Plus. Wykonanie wylewki wymaga doœwiadczenia, dlatego do tego typu prac lepiej jest zatrudniæ sprawdzonego wykonawcê. Po dwóch dniach od momentu u³o enia p³ytek spoiny miêdzy nimi nale y wype³niæ zapraw¹ do fugowania Atlas, oferowan¹ w 40 kolorach zapraw o szerokoœci 2-6 mm (fuga w¹ska) i 7 kolorów zapraw o szerokoœci 4-16 mm (fuga szeroka). Aby fugi przez d³ugi czas zachowa³y swoj¹ naturaln¹ kolorystykê, warto zaimpregnowaæ je emulsj¹ Atlas Delfin po 14 dniach od czasu ich wykonania. I jeszcze jedno - w czasie uk³adania glazury nale y pamiêtaæ o wklejeniu specjalnych listew, które wykoñcz¹ miejsca po³¹czenia fot. ATLAS p³ytek z parkietem i nadadz¹ ca³oœci elegancki wygl¹d. Murek z cegie³ lub pustaków Czêœæ kuchenn¹ mo emy czêœciowo przys³oniæ murkiem. Mo na wykonaæ go z bloczków z betonu komórkowego, stosuj¹c do ich ³¹czenia zaprawê klejow¹ KB-15 (gruboœæ warstwy od 2 do 5 mm) lub z cegie³ czy pustaków ceramicznych, które z kolei murujemy na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej. Znakomicie nadaje siê do tego gotowa Zaprawa Murarska Atlas. Mo na j¹ uk³adaæ w warstwie o gruboœci od 6 do 40 mm. W przypadkach, gdy œcianka ma byæ szczególnie obci¹ ona, konieczne jest jej uzbrojenie, np. prêtami stalowymi, u³o onymi w spoinach poziomych. Jako warstwy wykoñczeniowej mo na u yæ tynku cementowego, gipsowego lub p³yt gipsowo-kartonowych. Je eli na wybudowanej œciance zosta³ po³o ony tynk o ni - szej kategorii (od 0 do II), wówczas do nadania idealnej g³adkoœci jej powierzchni pos³u ¹ wspominane wczeœniej gipsowe g³adzie szpachlowe Gipsar. Coraz wiêksz¹ popularnoœæ przy wykañczaniu œcian murowanych zyskuje tzw. suchy tynk, czyli p³yty gipsowo-kartonowe, stosowane zamiast tynku tradycyjnego lub gipsowego. Przykleja siê je do œciany przy u yciu kleju gipsowego (np. Mocar T lub kleju T, produkowanego Dolinê Nidy). EKSPERT RADZI Pamiêtaj o okapie! W kuchniach otwartych niezmiernie wa n¹ rolê odgrywa wentylacja. Powinniœmy zatem zadbaæ o tak¹, która skutecznie wyci¹gaæ bêdzie parê znad gotuj¹cych siê garnków i poch³aniaæ zapachy. Najlepiej sprawdzi siê okap z wyci¹giem. Nale y te pamiêtaæ, aby w miejscach szczególnie nara- onych na dzia³anie k³êbi¹cych siê oparów i intensywnych zapachów, nie ustawiaæ wyœcie³anych materia³em krzese³ oraz nie wieszaæ zas³on, gdy bêd¹ one absorbowa³y wilgoæ, t³uszcz i zapachy. Natomiast w czêœci pomieszczenia, pe³ni¹cej rolê salonu, pozwoliæ sobie mo emy na ustawienie wygodnej tapicerowanej kanapy i foteli. Ma³gorzata Piotrowska GRUPA ATLAS

9 10 ycie Gostynia NASI MILUSIÑSCY Zdjêcia: Dorota Jañczak Jestem Adrian Poznañski. Obok na zdjêciu mój m³odszy o minutkê brat bliÿniak Adrian. Nasi rodzice to Renata i ukasz. Urodziœmy siê 5 wrzeœnia, ja o godz Wa ê 2390 g i mierzê 50 cm. Artur wa y 3240 g i mierzy 54 cm. Mieszkamy w Bogus³awkach. yczenia Ile maku w makowniku, ile sera jest w serniku, ile uszek w barszczu p³ywa, ile oœci miewa ryba. Tyle s³oñca i s³odyczy - wiesz, kto Tobie dzisiaj yczy. Z okazji 8 urodzin kochanej Sandrze Maleszka z Bruczkowa najlepsze yczenia du o zdrówka, uœmiechu, pogody ducha, dobrych wyników w nauce ycz¹: mama z tat¹, siostry: Klaudia i Oliwia oraz babcia z dziadkiem i cioci¹ Weronik¹. Takie to szczere, proste yczenia Ci ofiarujê w dniu Twego urodzenia: wiele uœmiechów, a ma³o a³oœci, d³ugich lat ycia w szczêœliwoœci, dobrego zdrowia i pomyœlnoœci, jak najmniej smutków, du o radoœci, du o przygód, morza wra eñ, moc s³odyczy, nic goryczytego Kochanemu Dziadkowi Wnuczka Jagódka z Rodzicami YCZY!!! Dnia 12 wrzeœnia 80 urodziny obchodzi mama, babcia i prababcia Marianna Jankowiak. Z tej okazji du o zdrowia, samych pogodnych dni, b³ogos³awieñstwa Bo ego ycz¹ córki i syn z rodzinami. Jestem Natalia Henzel. Moja mama Dominika urodzi³a mnie 1 wrzeœnia o godz Wa ê 3070 g i mierzê 52 cm. W domu czeka na mnie tata Szymon. Mieszkamy w Gostyniu. Nazywam siê Kacper Zaremba. Urodzi³em siê 4 wrzeœnia o godz Wa ê 3460 g i mierzê 54 cm. Moi rodzice to Maria i Mariusz. W domu czekaj¹ na mnie siostry Adrianna i Julia oraz braciszek Tobiasz. Mieszkamy w Gostyniu. Drodzy Jubilaci! Mariolo i Zbigniewie! W tak piêknym dniu, jakim jest 25 rocznica Waszego œlubu yczymy Wam wszelkiej pomyœlnoœci, pociechy z dzieci oraz doczekania siê w dostatku i zdrowiu Z³otych Godów. ycz¹: Weso³kowie z dziadkami, Stanis³awscy i apawa. Z okazji 50 - tych urodzin Andrzejowi Ratajczykowi du o zdrowia, pogody ducha, uœmiechu na twarzy, spe³nienia marzeñ i wszystkiego, co najlepsze ycz¹ koledzy z pracy. Jestem Wiktoria Osiewicz. Moi rodzice maj¹ na imiê Anita i Tomasz. Urodzi³am siê 5 wrzeœnia o godz Wa ê 3390 g i mierzê 50 cm. Mieszkamy w Borku. Jestem synkiem Dariusza i Jolanty Pietrowiaków. Urodzi³em siê 4 wrzeœnia o godz Wa ê 3120 g i mierzê 51 cm. Mieszkamy w Porêbach. Nazywam siê Kubuœ Wujczak. Moja mama Joanna urodzi³a mnie 4 wrzeœnia o godz Wa ê 3860 g i mierzê 58 cm. W domu czeka na mnie tata Marcin. Mieszkamy w Bodzewie. Nazywam siê Szymon Buliñski. Moja mama Aneta urodzi³a mnie 4 wrzeœnia o godz Wa ê 4530 g i mierzê 56 cm. W domu czeka na mnie tata Micha³. Mieszkamy w Bielewie. Jak z³o yæ Ci yczenia z okazji 17 - lat Twego urodzenia. Pieni¹dze to nie wszystko, samochód to z³omu sk³adowisko. yczê Ci szczêœcia, zdrowia i wszystko, o czym marzysz, by siê spe³ni³o, a to co kochasz by Twoim by³o, yczy matka chrzestna. Ka dego roku o tej porze ka dy Ci yczy to, co yczyæ mo e. Ja korzystaj¹c ze sposobnoœci yczê Ci du o szczêœcia i radoœci, a na placku du o goœci. Marlence z okazji 11 urodzin wszystkiego najlepszego yczy ciocia Gra yna. Dla Adrianny Brzeziñskiej z okazji imienin najlepsze yczenia. G³owy pe³nej marzeñ w yciu mi³ych zdarzeñ, szczêœcia w kieszeni. Na wszystkich drogach s³oñca i sukcesów bez koñca. Aby wszystkie dziedziny ycia by³y dla Ciebie elementem jednej, fascynuj¹cej, ³atwej i zabawnej uk³adanki yczy tata Darek. OG OSZENIA OG OSZENIE Nazywam siê Przemys³aw Bartkowiak. Moja mama Agnieszka urodzi³a mnie 6 wrzeœnia o godz Wa ê 3490 g i mierzê 52 cm. W domu czeka na mnie tata Mariusz. Mieszkamy w Tanecznicy. Jestem Julia Pazo³a. Moi rodzice to Izabela i Pawe³. Urodzi³am siê 6 wrzeœnia o godz Wa ê 3580 g i mierzê 55 cm. Mieszkamy w Pudliszkach.

10 ycie Gostynia 11 Zostawcie nam przychodniê! Mieszkañcy Pudliszek s¹ bardzo zaniepokojeni losem miejscowego oœrodka zdrowia. Obiekt, w którym lokale wynajmuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jest w³asnoœci¹ powiatu gostyñskiego, a starostwo zamierza po raz drugi wystawiæ go na przetarg. Roz aleni pacjenci z Pudliszek protestuj¹ przeciwko sprzeda y przychodni, a miejscowi radni i burmistrz gminy Krobia zastanawiaj¹ siê, co mo na zrobiæ, aby oœrodek zdrowia pozosta³ w wiosce. Rozwa ane jest nawet przejêcie obiektu przez gminê. O ponownej próbie sprzeda y przychodni w Pudliszkach pisaliœmy w 35 numerze ycia Gostynia. Po ukazaniu siê artyku³u na sesji Rady Miejskiej w Krobi rozgorza³a w tej sprawie bardzo emocjonalna dyskusja. Rozpocz¹³ j¹ pudliszkowski radny, Krzysztof Perdon. - To pilna i nag³a sprawa, o ile prawdê pisze gazeta. Zwracam siê do radnych powiatowych i burmistrza gminy Krobia z gor¹cym apelem o zainteresowanie siê losami naszego oœrodka zdrowia. Jeœli dojdzie do sprzeda y na takich warunkach, jak tu jest napisane, to oko³o 3 tysi¹ce mieszkañców Pudliszek i Karca zostanie bez miejsca, gdzie mog¹ byæ œwiadczone us³ugi medyczne - mówi³ zdenerwowany rajca. Podkreœla³, e innego lokalu, gdzie móg³by przyjmowaæ lekarz rodzinny, na terenie wioski nie ma. Radnych z Pudliszek szczególnie zaniepokoi³y s³owa sekretarza powiatu, który poinformowa³, e o ile podczas próby sprzeda y budynku w 2004 roku wpisano ograniczenie, e potencjalny nabywca musi w lokalu prowadziæ dzia³alnoœæ medyczn¹, to teraz tego ograniczenia ju nie ma. - Taka propozycja nawet pad³a, aby gmina wykupi³a, czy przejê³a ten budynek od powiatu. Mamy pieni¹dze, przeznaczone na wykup szpitala, nie wp³aciliœmy tej ostatniej raty. To jest oko- ³o 90 tysiêcy z³otych. Mo e zaproponowaæ starostwu, aby przeznaczyæ je na przychodniê? - powiedzia³ Krzysztof Perdon. Te oœrodki, to rudery Do dyskusji w³¹czy³ siê rajca z Krobi - Zbigniew Polowczyk. Stwierdzi³, e gmina Krobia jest archaiczna pod wzglêdem kondycji s³u by zdrowotnej. - (...) Tu nic nie ma. Te nasze oœrodki, to s¹ rudery - powiedzia³. Radny przypomnia³ te sytuacjê z poprzedniej próby sprzeda y budynku, przed trzema laty. - Lekarz - najemca nie jest tym zainteresowany. A przecie w ca³ej Wielkopolsce kontrakty lekarzy podstawowej opieki lekarskiej s¹ tak wysokie, e mog¹ oni spokojnie zainwestowaæ w lokal, zrobiæ porz¹dny oœrodek, œwiadczyæ us³ugi na dobrym poziomie i jeszcze zostaje im godziwy zysk - przekonywa³ rajca. - Ja bym tak bardzo martwi³ siê o mieszkañców Pudliszek, bo jak powiat wystawi ten oœrodek na sprzeda, to siê oka e, e aden lekarz takiego rejonu siê ³atwo nie pozbêdzie. Te 3 tysi¹ce pacjentów, to jest dla nich kura znosz¹ca z³ote jajka. I nikt nie odpuœci. Jestem œwiêcie przekonany, e kilka spó³ek do przetargu stanie - doda³. Oponowa³ Krzysztof Perdon. - Niech mi pan nie odbiera prawa do interesowania siê mieszkañcami w³asnej wioski, taka jest rola radnego - powiedzia³. - Ale w³aœnie o to mi chodzi, aby tam przyjmowa³ lekarz, aby ograniczyæ sprzeda budynku podmiotom, które mia³yby tam prowadziæ dzia³alnoœæ medyczn¹ - doda³ radny Perdon. Przewodnicz¹cy rady Andrzej Knebel (równie mieszkaniec Pudliszek) zapewni³, e z³o- y w tej sprawie interpelacjê do starosty. Inny rajca - Jerzy Bujakiewicz z Gogolewa ponowi³ swój pomys³ na zorganizowanie debaty, dotycz¹cej sytuacji w opiece zdrowotnej na terenie gminy Krobia. Protestujemy! Do redakcji w sprawie przychodni dzwonili mieszkañcy Pudliszek, zaskoczeni decyzj¹ starostwa, co do sprzeda y budynku. ucja Lorek, od urodzenia mieszkanka wioski - przewodniczy w miejscowym kole emerytów i rencistów. - Jednog³oœnie protestujemy przeciwko sprzedawaniu oœrodka zdrowia. Czêœciowo by³ on budowany w czynie spo³ecznym i z naszych podatków do gminy. Byliœmy bardzo zadowoleni, e w Pudliszkach otwarto aptekê. A teraz ma tego nie byæ? - wo³a³a do s³uchawki. - W naszym wieku mamy problemy zdrowotne i musimy ju coraz czêœciej korzystaæ z us³ug lekarskich. Nie wiem, jak starostwo sobie to wyobra a, aby tylu mieszkañców pozbawiæ podstawowego punktu medycznego? Po co mieæ problem z remontami, jak mo na to za grosze sprzedaæ i mieæ k³opot z g³owy? (...) Jesteœmy tym zaskoczeni - doda³a. Podkreœli³a, e mieszkañcy boj¹ siê, e przysz³y nabywca przeznaczy obiekt na zupe³nie inny cel, chocia by sklep, czy hurtowniê. W poniedzia³ek petycja przeciwko sprzeda y oœrodka zdrowia, z 52 podpisami mieszkañców wioski, mia³a zostaæ z³o ona w sekretariacie starostwa i Urzêdu Miejskiego w Krobi. Nie podo³amy finansowo! A co na to najemca, wspó³w³aœciciel spó³ki NZOZ Provita? - Trzy lata temu rozmawialiœmy ze starostwem o kupnie przychodni i stanê³o na tym, e nie jesteœmy zainteresowani. I nieprawd¹ jest, e na nasz wniosek starostwo przyst¹pi³o do ponownej procedury (...) - powiedzia³ lekarz Jacek Kubiak. T³umaczy, e spó³ka nie jest w stanie wyremontowaæ obiektu i - zgodnie z unijnymi wymogami - doprowadziæ go do standardu, do koñca 2008 roku. - Nie podo³amy finansowo. Jesteœmy zainteresowani tylko wykupem mieszkania. Kwestiê ceny i negocjacji przerabialiœmy ju podczas poprzedniego przetargu. Wiemy jedno, e koszty remontu i doprowadzenia do standardu s¹ przeogromne, a cena obiektu jest i tak stosunkowo wysoka. Jest jeszcze kwestia czasu - procedura przetargowa w starostwie musi trwaæ, a do koñca 2008 r. musz¹ byæ obiekty doprowadzone do standardu. Nie zd¹ ymy ze wszystkim - wyt³umaczy³ lekarz. Podkreœli³, e kupno budynku nie jest dla spó³ki op³acalne. - Mamy kontrakty roczne z NFZ i nie mamy gwarancji, e one za rok bêd¹ - doda³ lekarz rodzinny. Zaznaczy³, i cena samego mieszkania jest atrakcyjna. - Jest to du o mniejszy obiekt, adne przepisy nas nie obliguj¹ do natychmiastowego remontu, jak w przypadku oœrodka - powiedzia³ doktor Kubiak. - Ja chcê tu pracowaæ, ale nikt nie mo e mnie zmusiæ do kupienia tego budynku. Szukamy z samorz¹dowcami jakiegoœ kompromisowego wyjœcia z sytuacji - doda³. Mo emy rozmawiaæ Do gostyñskiego starostwa, nied³ugo po sesji w Krobi wp³ynê³a interpelacja od radnego powiatowego z Krobi Józefa Czarneckiego. To proœba o rozwa enie wprowadzenia zapisu, e sprzedawany obiekt ma byæ przeznaczony tylko na us³ugi medyczne. Interpelacjê, a w³aœciwie zapytania z³o yli równie pudliszkowscy radni. Interesuje ich miêdzy innymi kwestia, czy przewiduje siê wprowadzenie w umowie notarialnej zapisu, ograniczaj¹cego u ytecznoœæ budynku na us³ugi medyczne? Ale rajcy pytaj¹ tak e, czy istnieje mo liwoœæ przekazania budynku na rzecz gminy Krobia? Chc¹ wiedzieæ przy okazji, jakie remonty i na jak¹ kwotê powiat gostyñski wykona³ w okresie dzier awy lokalu u ytkowego na us³ugi medyczne oraz jaki czynsz dzier awny NZOZ p³aci³ tytu³em u ytkowania od momentu dzier awy do dziœ? Tymczasem starostwo nie zmienia zdania, co do sprzeda y przychodni, chocia w³odarz powiatu informuje, e jeszcze nie zapad³a adna konkretna decyzja, co do lokalu w Pudliszkach. - Planujemy sprzeda wszystkich oœrodków zdrowia w powiecie. Ich prowadzenie to nie jest nasze zadanie (...) - powiedzia³ Andrzej Pospieszyñski. - My chcemy daæ tym lekarzom szansê, a mieszkañcom zapewniæ dzia³alnoœæ spó³ek lekarskich. By³a uchwa³a w poprzedniej kadencji o sprzeda y bezprzetargowej, ale dotyczy³a ona tylko dotychczasowych najemców, czyli lekarzy. Skoro oni nie chc¹, to znaczy, e s¹ im niepotrzebne te oœrodki zdrowia. Przecie mo na zaci¹gn¹æ kredyt, mo - na kupiæ obiekt na raty, wynegocjowaæ cenê. W tym wypadku musi byæ przetarg - doda³. W³odarz powiatu zaznaczy³, e sprzeda przychodni w êce Wielkiej przebiega spokojnie i tam nikt nie protestuje, nie ma obaw, e oœrodka nie bêdzie. Starosta zaznacza, e jest otwarty na wszelkie propozycje ze strony gminy Krobia. Czy starostwo przekaza³oby przychodniê nieodp³atnie? - To znaczy budynek z uwzglêdnieniem nak³adów, jakie ponieœliœmy na jego remont, to jest do rozliczenia. Mo emy o tym rozmawiaæ. Na pewno nie bêdziemy jednak na gminie zarabiaæ, nam bardziej zale y na tym, aby upodmiotowiæ oœrodek. Chodzi o znalezienie dla niego w³aœciciela, który utrzymywa³by przychodniê, ni zarobiæ na tym pieni¹dze - wyjaœni³ Andrzej Pospieszyñski. AGATA FAJCZYK Chodnik na Górnej NOWY CHODNIK przy ul. Górnej bêdzie na odcinku, od ul. Sikorskiego do ul. Podgórnej Trwaj¹ prace budowlane przy ul. Górnej, od ul. Sikorskiego do ul. Podgórnej w Gostyniu. Zdecydowano siê na po³o enie nowego chodnika i zjazdów z kostki brukowej, a tak e zamontowanie w niektórych miejscach bariery ochronnej z rur stalowych. Przetarg na wykonanie zadania wygra³a firma brukarska WITT - BUD z Gostynia, która rozpoczê³a prace 23 sierpnia i wykonana inwestycjê za kwotê , 44 z³. Mieszkañcy ul. Górnej mog¹ siê spodziewaæ zakoñczenia budowy w dniu 19 wrzeœnia. (doti) adniej na cmentarzu Przy cmentarzu w Pogorzeli, ul. Borecka, wy³o ono kostk¹ 15 miejsc postojowych. Dodatkowo zosta³ wykonany wjazd na obiekt. Inwestycja kosztowa³a z³, a prace wykona³a firma PPHU Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna. Tak e na cmentarzu zosta³y wybrukowane œcie ki, tê inwestycjê zleca³a jednak pogorzelska parafia. Dziêki wspó³pracy parafii i gminy, znacznie poprawia³a siê estetyka cmentarza. (doti)

11 12 ycie Gostynia Gmina na W pi¹tek w gostyñskim magistracie odby³a siê konferencja prasowa w sprawie budowy krytej p³ywalni. Zwo³ano j¹ w zwi¹zku z w¹tpliwoœciami, co do s³usznoœci decyzji gminy o odst¹pieniu z dniem 31 sierpnia od umowy z firm¹ ¹czpol na wykonanie tego zadania. - Przedstawimy uzasadnienie takiego kroku, który zosta³ podjêty po szczegó³owej analizie dotychczasowego przebiegu prac budowlanych, aktualnej sytuacji na placu budowy oraz po zasiêgniêciu fachowej opinii prawnej - powiedzia³ sekretarz Robert Marcinkowski. W spotkaniu udzia³ wziêli: burmistrz Jerzy WoŸniakowski, dr in. Janusz Rybka reprezentuj¹cy firmê Biuro Inwestorskie z Wroc³awia, Andrzej Piero yñski - inspektor nadzoru, Leszek Dworczak - zastêpca burmistrza Gostynia, Henryk Sadzki - naczelnik wydzia³u rozwoju i inwestycji, W³odzimierz Wechmann - pracownik tego wydzia³u, sekretarz Robert Marcinkowski. IZABELA SKORZYBÓT JERZY WONIAKOWSKI W³aœciwie od 9 miesiêcy mamy tak¹ sytuacjê, e apelujemy, wnioskujemy, domagamy siê eby wykonawca w intensywniejszy sposób realizowa³ to zadanie. Chcê powiedzieæ, e przez ten okres nie uda³o siê wykonawcy uzyskaæ takiego potencja³u produkcyjnego, który móg³by zniwelowaæ powsta³e zaleg³oœci w realizacji inwestycji. By³y deklaracje, by³y równie wyraÿne dostrzegalne wysi³ki ze strony firmy, jednak te zaleg³oœci ros³y z miesi¹ca na miesi¹c. Odby³o siê publiczne spotkanie w maju. Chcieliœmy uzyskaæ informacjê, czy inwestycja zostanie wykonana w terminie. Wtedy wykonawca domaga³ siê przesuniêcia terminu o jeden miesi¹c. Oczywiœcie nie by³o wtedy jeszcze decyzji, ale mówiliœmy, e nie jest to a tak wielkim problemem. Z ust wykonawcy s³yszeliœmy, e s¹ szanse, e ta inwestycja zostanie wykonana, co najwy ej z jednomiesiêcznym przesuniêciem. Aktualne zaleg³oœci w harmonogramie robót wynosz¹ 4 miesi¹ce. Chcemy dodaæ, e generalny wykonawca boryka³ siê z trudnoœciami p³atniczymi, podwykonawcy schodzili z budowy, nie chc¹ aktualnie pracowaæ, skar ¹ siê na zaleg³oœci p³atnicze. W czasie przystêpowania do zamówienia publicznego oferent nie przewidzia³ tak istotnego wzrostu cen, o czym niejednokrotnie na spotkaniach roboczych mówi³. Ustawa o zamówieniach publicznych nie daje zamawiaj¹cemu swobody zmiany umowy, która przewidywa³aby waloryzacjê cen. Taka zmiana by³aby mo liwa na drodze postêpowania s¹dowego i tylko wtedy, kiedy wykonawca nie jest w zw³oce. W tym przypadku zw³oka jest doœæ istotna. Najwiêkszy problem pojawia siê po 31 sierpnia, kiedy to zgodnie z umow¹ inwestor musia³by naliczyæ kary umowne w wysokoœci oko³o z³otych miesiêcznie i odliczaæ je od przed³o onych faktur. Wiemy, e ¹czpol mia³ problemy finansowe, nie wypracowywano z³otych miesiêcznie. Problem p³atniczy pog³êbi³by siê. Wed³ug naszego za³o enia, taki stan móg³by trwaæ jeszcze we wrzeœniu, a w paÿdzierniku firma nie by³aby w stanie dalej realizowaæ zadania. Dzisiaj zak³adamy, e jeœli sprawnie zostanie przeprowadzona inwentaryzacja i we wrzeœniu wszed³by nowy wykonawca, oczywiœcie ze zdecydowanie wiêkszym ni do tej pory potencja³em wykonawczym, realne jest wykonanie zadania do 15 grudnia. Zapytania zosta³y skierowane do 6 podywkonawców, z czego 5 pracowa³o ju na budowie. Aktualnie na budowie trwaj¹ prace inwentaryzacyjne. Odby³o siê te w czwartek spotkanie z wiceprezesem ¹czpolu. Gmina domaga³a siê przede wszystkim najwa niejszych dla nas spraw, to jest szybkiego przejêcia budowy. Nowy wykonawca wy³oniony zostanie w drodze negocjacji bez og³oszenia. Ta procedura jest znacznie krótsza, nie tak jak, procedura o zamówieniach publicznych. Natomiast ¹czpol domaga³ siê wyp³at aktualnych faktur oraz terminowego rozliczenia i wyp³aty pozosta³ych wykonanych zadañ. Oczekiwania ¹czpolu dotycz¹ tak e odst¹pienia lub ograniczenia uci¹ liwoœci kar umownych. Nie udzieliliœmy na tym spotkaniu odpowiedzi. Bêd¹ na pewno kolejne rozmowy. Odpowiedzi zostan¹ udzielone po konsultacji z prawnikami. Pozwólcie nam dzia³aæ - Pozwólcie nam dzia³aæ. Nie utrudniajcie, abyœmy mogli robiæ swoje. Opieramy siê na dokumentach. Opinia doktora Janusza Rybki jest bardziej wiarygodna ni pana s³owa - apelowa³ do radnych wiceburmistrz Leszek Dworczak podczas pi¹tkowej sesji rady miejskiej. Obrady zdominowa³a dyskusja na temat budowy krytej p³ywalni - rajcy rozmawiali oko³o 4 godzin i gdyby nie sugestie niektórych, aby przenieœæ rozmowy na inne spotkanie, trwa³y by d³u- ej. W imieniu magistratu g³os zabra³ Janusz Rybka z Biura Inwestorskiego, który dla urzêdu przygotowa³ opiniê umowy zawartej miêdzy gmin¹, a ¹czpolem. Poinformowa³ radnych o tych samych faktach, o których mówi³ podczas konferencji prasowej. Podkreœli³, e min¹³ termin umowy, nie by³o aneksu terminowego. Zamawiaj¹cy musia³ podj¹æ czynnoœci wynikaj¹ce z umowy. - Z okolicznoœci, wynika, e wykonawca jest w znacz¹cej zw³oce w stosunku do harmonogramu i terminu wykonania. Co jest wa ne, przed³u enie miesi¹c, czy dwa nie daje gwarancji wykonania umowy - informowa³ radnych. Janusz Rybka podkreœla³, e zawarta umowa podlega rygorom prawa zamówieñ publicznych, które mówi - POZWÓLCIE NAM dzia³aæ - mówi³ wiceburmistrz wyraÿnie - zakaz wykonywania zmian na niekorzyœæ zamawiaj¹cego. Dlatego nawet gdyby spisano aneks nale- a³oby siê zastanowiæ, na jakiej podstawie prawnej go spisano. O mo liwoœæ spisania aneksu dopytywa³ radny Grzegorz Skorupski. - Panie in ynierze, to nie do koñca jest tak, e na bazie zamówieñ publicznych nie mogliœmy podpisaæ aneksu. Istnieje taka mo liwoœæ w momencie, kiedy zaistniej¹ nadzwyczajne przes³anki - stwierdzi³. Jednak Janusz Rybka podkreœla³, i w tym przypadku nie ma przes³anki, aby zgoda na aneks uratowa³a inwestycjê. - Tu siê mo e okazaæ odwrotnie - zgodzi³em siê na 2 miesi¹ce, po których oka e siê, e ju nic siê nie uratuje z bud etu - t³umaczy³. Radny Zdzis³aw Kamiñski przyzna³, e obawia siê sytuacji, kiedy ¹czpol bêdzie mia³ argument, i okres realizacji budowy wyd³u y³ siê z winy gminy. - Czy wykonawca zg³asza³ pisemnie swoje roszczenia? Z tego, co widaæ w ca³ej procedurze, nie ma tych dokumentów. A ma obowi¹zek niezw³ocznie zg³aszaæ uwagi do dokumentacji - podkreœli³ Janusz Rybka. Grzegorz Skorupski zastanawia³ siê jednak, czy odst¹pienie od umowy 31 sierpnia, by³o trafnym posuniêciem. - Gdyby ¹czpol nie dokoñczy³ budowy do 15 grudnia wtedy wydaje mi siê gmina mia³aby wszelkie podstawy prawne, eby domagaæ siê odszkodowania, utraconych korzyœci, czyli 2 milionów z³otych. Zerwanie umowy tej chwili jest jednoznaczne z tym, e gmina nie mo e domagaæ siê odsetek prawnych za ka - dy dzieñ w wysokoœci z³otych, jak równie nie mo e domagaæ siê utraconej korzyœci w wysokoœci 2 milionów dofinansowania. Jedyne czego mo e siê domagaæ, to kwoty 3 milionów za niedokoñczenie zgodnie z harmonogramem pod warunkiem, e jest w stanie w s¹dzie wygraæ tê sprawê, a mam co do tego w¹tpliwoœci - mówi³ Grzegorz Skorupski. Przewodnicz¹cy rady pyta³ Janusza Rybkê, czy zapozna³ siê z ca³oœci¹ procedury? Ekspert podkreœla³, e wspó³praca z gmin¹ trwa od 3 tygodni i sytuacja zosta³a dok³adnie przeanalizowana. - W mojej opinii da³em analizê ró nych zdarzeñ, ró nych okolicznoœci, zapozna³em siê z dokumentami, ka - da okolicznoœæ zosta³a omówiona. Zw³oka jest jednoznaczna, nie gwarantowa³a mo liwoœci zakoñczenia budowy za miesi¹c, czy dwa - powtarza³. Z wypowiedzi kilku radnych zabieraj¹cych g³os, mo na by³o wywnioskowaæ, e nie s¹

12 ycie Gostynia 13 prawie ANDRZEJ PIERO YÑSKI inspektor nadzoru budowlanego: Odniosê siê do artyku³owanego w mediach przez ¹czpol zarzutu o zwlekaniu przez gminê z odbiorem wykonanych robót. Tutaj jest nieporozumienie. Wykonawca, który jest na budowie i ma swoje opóÿnienia, próbuje znaleÿæ argumenty, które by³yby po jego stronie. Umowa mówi wyraÿnie, i odbiera siê roboty w miesi¹cu nastêpnym po miesi¹cu wykonania. P³atnoœæ natomiast nastêpuje w ci¹gu 30 dni. Nigdy nie sta³o siê w ten sposób, eby p³atnoœæ nie zosta³a uregulowana w sposób w³aœciwy. Nie poczuwamy siê do tego, ebyœmy zalegali z p³atnoœciami. Oczywiœcie wykonawca chcia³by JANUSZ RYBKA specjalista w dziedzinie zamówieñ publicznych z wieloletnim doœwiadczeniem i przeszkoleniem z zakresu przygotowania dokumentacji na potrzeby postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego, ekspert w zakresie œrodków ochrony prawnej, arbiter z listy prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych. Gmina Gostyñ oko³o 3 tygodnie temu zleci³a mu opracowanie opinii dotycz¹cej umowy zawartej z ¹czpolem. Mamy sytuacjê klasyczn¹ - jest to umowa o roboty budowlane. Strony umówi³y siê do pewnych ustaleñ. W zakresie odst¹pienia od umowy, np.: na okolicznoœæ zaistnienia zw³oki. Ujêta jest te okolicznoœæ niep³acenia wykonawcom. Inwestor rygorystycznie nie musia³ z tego korzystaæ i nie korzysta³ na pewnym etapie realizacji. Natomiast zosta³o uznane, e wykonawca jest tak dalece w zw³oce i jest ona na tyle jest udowodniona, e nie ma przes³anek do stwierdzenia, i jest w stanie wykonaæ w czasie zadanie. Prawo zamówieñ publicznych zabrania dokonywania zmian w umowach jeœli wykonawca jest w zw³oce. Myœlê, e w tym przypadku nie by³o ju adnego wyjœcia, umowa koñczy³a siê 31 sierpnia, wiêc skorzystano i z zapisów umowy, i kodeksu cywilnego. Odst¹piono od umowy w ca³ej rozci¹g³oœci, patrz¹c tak e na konsekwencje, czyli kary. Strony umówi³y siê, co do kar za niewykonanie. Prawo przyzwala wa yæ kary czy to bêd¹ kary maksymalne, czy bêdzie jeszcze okolicznoœæ ³agodz¹ca. Myœlê, e to sprawa negocjacji, eby siê rozejœæ w taki sposób, aby nie trafiæ do s¹du i latami nie argumentowaæ swoich racji. Wydaje mi siê, e jakieœ koñcowe porozumienie w tym zakresie zostanie spisane i poziom kar zostanie ustalony. Chcia³em podkreœliæ, e zamawiaj¹cy jest tutaj na prawie. Ma to gwarantowane w swojej umowie. Teraz musi swoich racji broniæ i ratowaæ to, co mo e jeszcze uratowaæ w danej sytuacji. Umowa jest niewa na. Procedura wy³onienia nowego wykonawcy. Gmina otrzyma³a analizê zdarzeñ na budowie i okolicznoœci opisuj¹ce adekwatnie do procedury negocjacje bez og³oszenia. Taki tryb jest przewidziany w ustawie w okolicznoœciach, jeœli nie ma czasu na normaln¹ procedurê otwart¹ prowadzenia, ze wzglêdu na spodziewane straty, na utratê innych walorów. Tu jest okolicznoœæ bardzo prosta: gmina porusza siê w rygorach ustawy o finansach publicznych, czyli przyznane bud ety musz¹ byæ zrealizowane, niezrealizowane niestety przepadaj¹. Sytuacja jest bolesna dla gminy, bo traci miesi¹c na procedury zawarcia nowych umów. Ale myœlê, e by³a to jedyna s³uszna decyzja, je eli nie ma gwarancji wykonania zadania. Sprawa powinna odbyæ siê na drodze polubownej - rozejœæ siê z protoko³em porozumienia, eby nie pozosta³y roszczenia niezaspokojone. S¹d jest ostateczny i do s¹du idzie ten, kto ma roszczenia. Obecnie gmina nie musi iœæ do s¹du po swoje prawa. Doœæ skutecznie zagwarantowa³a je sobie w umowie - zagwarantowa³a œci¹ganie kar z zale noœci bie ¹cych i ma jeszcze gwarancje zabezpieczenia nale nego wykonania. Natomiast je eli wykonawca siê nie zgadza z sytuacj¹, albo kary s¹ dla niego zbyt restrykcyjne,niech idzie i w s¹dzie wa y swoje kary. mieæ zap³atê w ci¹gu kilku dni od wystawienia protoko³u. To oczywiste. Jednak muszê przejrzeæ kosztorys, który ostatnio wynosi³ osiemdziesi¹t parê stron. Ka d¹ pozycjê sprawdziæ. Tworzy to koniecznoœæ poœwiêcenia czasu. Co do stanu budowy. W zasadzie w sierpniu na budowie wielkiego ruchu nie by³o je eli chodzi o realizacjê robót. Wykonawca jest tzw. menad erem. Korzysta z robót podwykonawców, natomiast nie posiada si³ w³asnych. I w zwi¹zku z tym, e zaleg³oœci w p³atnoœciach siêgaj¹ doœæ wysokich kwot, wykonawcy siê po prostu z tej budowy wycofali. Straci³ ¹czpol wiarygodnoœæ wynagradzania podwykonawców. Kwoty siêgaj¹ doœæ d³ugiego okresu, w zwi¹zku z tym wykonawcy powiedzieli, e wejd¹ na budowê po zap³aceniu zaleg³ych faktur przez ¹czpol. St¹d na budowie marazm, zastój w robotach. Na naszym terenie wykonawcy znaj¹ siê bardzo dok³adnie. Ka da próba przekazania zlecenia innym wykonawcom koñczy siê fiaskiem. LESZEK DWORCZAK zastêpca burmistrza Dlaczego tak istotne by³o podjêcie decyzji przed up³ywem terminu realizacji zadania? Zdaniem naszego radcy prawnego termin by³ ostateczny. Zachodzi³y przes³anki do odst¹pienia od umowy w³aœnie 31 sierpnia. Nie by³o szans na aneks do umowy, a odst¹pienie pozwala unikn¹æ w¹tpliwoœci prawnych, co do trwania umowy w ewentualnym procesie s¹dowym, a do tego zmierzamy. Poza tym harmonogram rzeczowo-finansowy obowi¹zywa³ do 31 sierpnia. Przyjête kryterium opóÿnienia prac, w stosunku do tego harmonogramu uzasadnia³o stanowisko i uprawnia³o nas do odst¹pienia od umowy w tym terminie. Je eli chodzi o negocjacje z nowymi wykonawcami. Odby³y siê 6 wrzeœnia. Do udzia³u zaprosiliœmy 6 firm. Wszystkie wyrazi³y wstêpn¹ wolê wspó³pracy, dwie okreœli³y, i s¹ gotowe zostaæ g³ównym wykonawc¹. Wszystkie firmy s¹ spoza Gostynia, nie ma adnego gostyñskiego zak³adu. Od 6 wrzeœnia wprowadziliœmy na budowê nowego kierownika budowy. Od tego dnia pracuje te komisja inwentaryzacyjna. Wydano nowemu kierownikowi dziennik budowy i inne stosowne dokumenty. Je eli chodzi o zarzuty prezesa ¹czpolu, e gmina od jakiegoœ czasu par³a do zmiany wykonawcy, stwierdzam, e jest to nieprawdziwe. Nigdy wczeœniej z adn¹ inn¹ firm¹ nie rozmawialiœmy. Przyst¹piliœmy do rozmów dopiero po odst¹pieniu od umowy. Zak³adamy, e zd¹ ymy z zakoñczeniem budowy do koñca roku. Wszystkie dzia³ania by³y podjête w tym celu. Je eli nie zd¹ ymy, bêdziemy budowali dalej, ale w takim uk³adzie stracimy dofinansowanie, które bêdziemy dochodziæ od firmy ¹czpol Moim zdaniem ¹czpol nie mo e doszukaæ siê uchybieñ ze strony gminy, poniewa takich nie ma. Wejœcie nowej firmy na teren budowy zale y od wyniku negocjacji. Liczymy, e jeszcze we wrzeœniu. Inwentaryzacja mo e potrwaæ do koñca przysz³ego tygodnia. Oczywiœcie wszystko to, przy dobrej woli ¹czpolu, bo niekoniecznie mo e siê on tak¹ wykazaæ. * cytowane przez uczestników konferencji wypowiedzi zosta³y skrócone przekonani do racji prezentowanych przez Janusza Rybkê. Ryszard Gronowski kwestionowa³ tryb, w jakim ma byæ wy³oniony nowy wykonawca oraz to, e w analizie ekspert nie uwzglêdni³ prawa unijnego. - Procedura wy³onienia nowego wykonawcy w trybie negocjacji bez og³oszenia jest niemo liwa, poniewa nie zachodzi tu ³¹cznoœæ miêdzy przes³ank¹ pilnoœci zamówienia, a nieprzewidywalnoœci¹ sytuacji. Nowy przetarg moim zdaniem musi zostaæ og³oszony. Ponadto, przy interpretowaniu umów i wszelkich zapisów jesteœmy zobowi¹zani braæ pod uwagê prawo wspólnotowe - mówi³ Ryszard Gronowski. Janusz Rybka podkreœla³, i jego zdaniem wy³onienie nowego wykonawcy mo e odbyæ siê przez wskazany sposób. - Przes³anki zosta³y bardzo dok³adnie przeanalizowane patrz¹c na zapisy naszej ustawy. Negocjacje bez og³oszenia s¹ szczególne w naszym ustawodawstwie, wiêc trzymajmy siê raczej zapisów naszych prawa zamówieñ publicznych. Zgadzam siê z panem, e przy nale ytej starannoœci mo na siêgn¹æ jeszcze do dodatkowych opinii - powiedzia³ ekspert. Zaproszony goœæ po wyst¹pieniu opuœci³ salê obrad. Radni jednak nie zakoñczyli d³ugiej dyskusji. Marek Cichowski i Grzegorz Skorupski wrócili do pocz¹tków - kiedy to wybierano projekt basenu, przypominali, co dzia³o siê na budowie w tym roku. - Nie wiemy, jakie s¹ argumenty aczpolu. Sytuacja jest niepokoj¹ca, bo ten basen na dzieñ dzisiejszy mo e nas kosztowaæ dodatkowo oko³o 6, 7 milionów wiêcej. Liczy³em, i nasze interwencje zmusz¹ do dzia³ania osoby odpowiedzialne za nadzór, e coœ siê ruszy. Niestety sta³o siê inaczej. Ale co siê stanie, to siê nie odstanie. Musimy myœleæ co robiæ, aby inwestycjê dokoñczyæ i to z najmniejszym bólem - powiedzia³ Marek Cichowski. Doda³, e ma al do przedstawicieli urzêdu, i nie informowali o problemach, pewne sprawy przed radnymi i spo³eczeñstwem ukrywano. - Tylko dlatego, eby by³a dobra otoka - stwierdzi³ rajca. Zdzis³aw Kamiñski stwierdzi³, i trzeba spo³eczeñstwu wprost powiedzieæ, e nie jest w kompetencji rady prowadzenie inwestycji. -To jest sprawa pana i pana pracowników, których - CI GLE MIELIŒMY zapewnienia, e jest ok - mówi³ na sesji radny Zdzis³aw Kamiñski pan sobie dobiera. My nie mamy wiêkszej mo liwoœci. Je eli pan poda, e rada panu na tej budowie w czymkolwiek przeszkadza³a, to bêdzie pan mia³ usprawiedliwienie. Chyba, e w tym, i domaga³a siê ci¹g³ych informacji. Ci¹gle mieliœmy zapewnienie, e jest ok - mówi³ Zdzis³aw Kamiñski. Burmistrz Jerzy WoŸniakowski podkreœla³, e nale y liczyæ siê z opini¹ eksperta. Proponowa³ tak e, aby zakoñczyæ dyskusjê na sesji i przenieœæ na kolejne spotkanie. - W¹tpliwoœci zawsze bêdzie wiele. Obserwowaliœmy wszyscy, e od kilku miesiêcy nie mo na by³o na budowie zobaczyæ intensywnoœci prac. Wykonawca obiecywa³ poprawê, do pewnego momentu wierzy³em w to. Mówicie panowie o karach umownych, które moglibyœmy egzekwowaæ od 31 sierpnia za niewykonanie zadania, gdyby nie zrezygnowano z umowy. Proszê mi odpowiedzieæ, jakie s¹ szanse, jak d³ugo ta firma mo e funkcjonowaæ, kiedy ju ma problemy powa ne p³atnicze, a teraz z³otych miesiêcznie zabieralibyœmy z wszystkich faktur zgodnie z umow¹ i z prawem. Nie dostaliby adnych pieniêdzy. Jak d³ugo by funkcjonowali? Dlaczego 31 sierpnia? Ja muszê takie decyzje podejmowaæ. W tej sytuacji by³a to jedyna s³uszna decyzja - podsumowa³ Jerzy WoŸniakowski. Coraz wiêcej radnych sugerowa- ³o, aby dyskusjê kontynuowaæ na innym spotkaniu. - Nie wiem, do czego to zmierza. Co to daje, co siê teraz dzieje? Mowa trawa. Urz¹dzanie igrzysk teraz na ten temat nic nie daje. Lepiej przygotowaæ fachowe spotkanie - powiedzia³ radny Tomasz Barton. Takie odbêdzie siê pewnie w tym tygodniu. Izabela Skorzybót

13 14 ycie Gostynia BOREK WLKP. Pomys³ spod poduszki? POSIEDZENIE KOMISJI oœwiaty w Studziannie Borecka komisja oœwiaty wesprze oczekiwania rodziców, którzy nie chc¹, aby klasê zerow¹ przeniesiono z pomieszczeñ dawnego przedszkola w Studziannie do szkolnego budynku w Wycis³owie. Dyrekcja szko³y uzasadnia³a planowan¹ wczeœniej wyprowadzkê brakiem pieniêdzy na konieczn¹ wymianê pieca oraz instalacji centralnego ogrzewania. Na wyjazdowym posiedzeniu komisji w Studziannie radni deklarowali wolê przyjêcia zmian bud etowych, uwzglêdniaj¹cych œrodki na zakup nowego pieca. Gotowoœæ wsparcia prac i kosztów remontowych wyrazili równie rodzice. Informacje o przebiegu spotkania zirytowa³y burmistrza Mariana Jañczaka, gdy liczy³ na dofinansowanie kapitalnego remontu ca³ego obiektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, co obecnoœæ zerówki ca³kowicie wyklucza. Wniosek w tej sprawie mia³ byæ z³o ony przed koñcem paÿdziernika, o czym jednak nie poinformowa³ radnych. Wyjazdowe posiedzenie komisji w Studziannie (27.08) zosta³o zorganizowane na pisemn¹ proœbê rodziców, którzy licznie zjawili siê w sali wiejskiej œwietlicy. Uczestniczyli w nim tak e przewodnicz¹cy boreckiej rady Roman Krêcio³ek i Alina Sokó³, dyrektor Szko³y Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycis³owie. Pomimo zaproszenia, na spotkanie nie przyby³ burmistrz Marian Jañczak. Zebranych powita³a przewodnicz¹ca komisji oœwiaty Ró a Jêdrosz, nauczycielka i radna z Wycis³owa. Przed oddaniem dalszego prowadzenia Mieczys³awowi Kowalskiemu odczyta³a wspomniane wy ej pismo. Rodzice uzasadniali w nim celowoœæ pozostawienia zerówki w Studziannie przeœwiadczeniem o bardzo dobrych warunkach dzieci do nauki i zabawy (przestrzenna sala z ubikacjami i pomieszczeniami na zabawki, ³adny plac zabaw, cisza, nie s¹ nara one na agresjê starszych kolegów). Wyrazili jednoczeœnie przekonanie, e w Wycis³owie brak jest wystarczaj¹cej liczby izb lekcyjnych i pomieszczenia na zabawki, które rodzice kupili za w³asne pieni¹dze. Przedstawione argumenty powtórzyli rodzice w toku dyskusji. Powróci³o równie pytanie, dlaczego wczeœniej nie podjêto dzia³añ remontowych. W³asn¹ deklaracjê znalezienia œrodków finansowych na modernizacjê centralnego ogrzewania ³¹czyli z dochodem najbli szej zabawy karnawa³owej i wsparciem darmow¹ robocizn¹ naprawy dachu, na któr¹ s¹ pieni¹dze w tegorocznym bud ecie. Wed³ug g³osów z mêskiego sektora, obecnie niezbêdna jest tylko wymiana pieca (oko³o 5 tysiêcy z³.), a wymianê instalacji mo na przeprowadziæ w przysz³ym roku. Dyrektor Alina Sokó³ wyjaœni³a, e musia³a podj¹æ decyzjê o przeniesieniu klasy zerowej do Wycis³owa, gdy jej obowi¹zkiem jest organizacja roku szkolnego, a brak œrodków bud etowych na remont pieca wyklucza³ prowadzenie zajêæ w sezonie grzewczym. Przekonywa³a o mo liwoœci zmieszczenia przedszkolaków w budynku szko³y. - Planujê, e bêd¹ one mia³y do zagospodarowania pomieszczenie obecnej biblioteki szkolnej, poniewa biblioteka bêdzie przeniesiona na dó³, do sali komputerowej, gdzie chcemy stworzyæ centrum multimedialne - powiedzia³a. Poinformowa³a nastêpnie o otrzymanej od burmistrza zgodzie na dwa dodatkowe kursy autobusu szkolnego: przywo ¹cy dzieci na zajêcia póÿniejsze i powrotny w godzinach popo³udniowych, który rozwiezie tak e uczniów uczestnicz¹cych w zajêciach pozalekcyjnych. W odpowiedzi na sugerowany zarzut, e kierownictwo szko³y w Wycis³owie nie stara³o siê o wymianê mocno wys³u onego pieca, przedstawi³a ponawiane od 2004 roku pisma ówczesnego dyrektora Janusza Sikory z proœb¹ o œrodki na ten cel. - Jestem zaskoczona tym, co tutaj us³ysza³am, poniewa ani pan Sikora ani pani Alina Sokó³ nigdy na radzie pedagogicznej nie wspomnieli o tym, e spróbujemy naprawiæ piec - powiedzia³a nauczycielka m³odszych klas Gra yna Gogulska, potwierdzaj¹c w innym miejscu trudne warunki lokalowe swojej szko- ³y, które po sprowadzeniu zerówki bêd¹ jeszcze gorsze. Na ciasnotê zwróci³a te uwagê Ró a Jêdrosz. - Szko³a w Wycis³owie jest szko³¹, która, je eli chodzi o sale dydaktyczne, ma najmniej pomieszczeñ - powtórzy³a ustalenie komisji oœwiaty po przedwrzeœniowym objeÿdzie szkolnych placówek na terenie gminy. - Oprócz Wycis³owa, nie ma szko³y, gdzie dzieci nie maj¹ swojej klasy - doda³a z wyra eniem opinii o s³usznoœci starañ rodziców dzieci przedszkolnych. W koñcowej fazie zebrania Alina Sokó³ oœwiadczy³a radnym, e jeœli znajd¹ siê pieni¹dze na remont, przychyli siê do yczenia rodziców. Samorz¹dowcy deklarowali z kolei, e wynegocjuj¹ z w³odarzem i w komisjach pieni¹dze na remont pieca. - Piêæ tysiêcy przy naszych rezerwach bud etowych to œmieszna kwota - powiedzia³ burmistrz Marian Jañczak kilka dni po spotkaniu komisji z mieszkañcami Studzianny. - Nie przewidywa³em wczeœniej pieniêdzy na ten cel, bo w przygotowaniu by³ wniosek o pozyskanie œrodków w ramach ZPORR, które pokry- ³yby w 85 procentach koszty remontu ca³ego obiektu dawnego przedszkola, przy zachowaniu warunku, e w okresie trzech lat po zakoñczeniu prac budowlanych bêdzie on ogólnie dostêpny - wyjaœni³. O sprawie nie informowa³ radnych, bo s¹dzi³, i s¹ zorientowani. (C.W.) Widzimisiê z odpadami Mieszkañcy Krobi narzekaj¹ na pe³ne pojemniki do segregacji odpadów. Firmy nie opró niaj¹ ich regularnie, wiêc reklamówki ze œmieciami stawia siê obok koszy. W efekcie pojemniki d³ugo stoj¹ przepe³nione i szpec¹ miasto. W³adze gminy oraz urzêdnicy, po licznych interpelacjach próbowali wyjaœniæ sprawê. Okaza³o siê, e pojemniki, znajduj¹ce siê na terenie miasta i krobskiej gminy, zosta³y tam postawione kilka lat temu bez jakiejkolwiek umowy. Na przepe³nione kosze wielokrotnie zwracali uwagê tak e gminni radni. W lutym odby³o siê spotkanie z firmami, które maj¹ zezwolenia na wywóz œmieci z terenu gminy Krobia. Wtedy podmioty te zadeklarowa³y, e od 1 czerwca bêd¹ prowadzi³y selektywn¹ zbiórkê odpadów komunalnych. Nie wywi¹za³y siê z zadania i dlatego na ostatniej sesji, 28 sierpnia ponownie dyskutowano na ten temat. - Tak naprawdê nie mamy tytu³u prawnego do egzekwowania u w³aœciciela pojemników regularnego zabierania tych œmieci - wyjaœni³ burmistrz Krobi Sebastian Czwojda. Oznacza to, e w³aœciciel kub³ów mo e wybieraæ z nich œmieci wed³ug w³asnego kaprysu, bez adnej odpowiedzialnoœci, choæby finansowej. - Wyst¹piliœmy do tej firmy, jak równie do innych podmiotów, œwiadcz¹cych u nas dzia³alnoœæ wywozu odpadów, o zawarcie umów. Niestety, nikt nie jest zainteresowany tak naprawdê odbiorem œmieci z pojemników, mimo tego, e chcielibyœmy nawet za to p³aciæ. Wynika to z faktu, e firmom siê to nie op³aca, bo ponosz¹ one straty przy selektywnej zbiórce odpadów - doda³ w³odarz. Rajca Ireneusz JóŸwiak zwróci³ te uwagê na inny aspekt sprawy. - To, co w tej chwili te podmioty maj¹ do odbioru, to trzeba W okresie wakacyjnej przerwy w Szkole Podstawowej w Poniecu wykonano dwie inwestycje zwi¹zane z polepszeniem standardu budynku szkolnego. Wymieniono okna w ³¹czniku szko³y, gdzie znajduj¹ siê pomieszczenia administracyjne. Zadanie to wykona³a firma Andrzeja Ma³eckiego z Pêpowa za je podziwiaæ. Przyjrza³em siê tym pojemnikom na szk³o bia³e i kolorowe. Tam jest wszystko: mnóstwo opakowañ z mleka, œmietany, margaryny. To s¹ tylko zanieczyszczenia, a nie ma w tej chwili takiego zak³adu w Polsce, który by to przyj¹³ i unieszkodliwi³ - t³umaczy³ rajca JóŸwiak. - Tam jest w œrodku folia i aluminium. Trzeba liczyæ siê z tym, e przy takiej segregacji, jak¹ prowadzimy, firmy odmówi¹ nam odbioru odpadów i œmieci - doda³. Ireneusz JóŸwiak apelowa³, o uœwiadomienie dzieci i doros³ych, aby nauczy³y siê segregowaæ odpady i nie umieszcza³y zwyk³ych zanieczyszczeñ tam, gdzie szk³o, czy plastiki. Sytuacja z przepe³nionym i ogólnodostêpnymi koszami do segregacji odpadów, rozmieszczonymi na terenie gminy Krobia, pojawia siê cyklicznie. W zwi¹zku z tym pracownicy miejscowego magistratu opracowali zasady korzystania z koszy i segregacji odpadów. Zgodnie z tym regulaminem ka da firma, posiadaj¹ca Zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci z terenu gminy Krobia powinna prowadziæ selektywn¹ zbiórkê odpadów u Ÿród³a - czyli w miejscu odbioru œmieci. To PONIEC Szko³a po remoncie blisko z³. Drugim remontem by³ remont dachów na budynku przy ulicy Szkolnej o powierzchni 612 m 2. Polega³ on na po³o eniu 15 cm warstwy izolacyjnej i pokryciem pap¹ termoizolacyjn¹. Przetarg na te prace wygra³a firma KONTRAKT z Wilkowic, za cenê z³. Roboty te zakoñczy³y trzyletni oznacza, e ka dy w³aœciciel nieruchomoœci, który podpisa³ umowê z firm¹ wywozow¹ na odbiór odpadów komunalnych, ma prawo poprosiæ przy opró nianiu pojemnika o wydanie kolorowych worków do segregacji œmieci. Odpady poddane selekcji, zgromadzone w kolorowych workach s¹ odbierane bezp³atnie. Nie wszyscy jednak o tym wiedz¹, a wywozowe firmy w wiêkszoœci nie przestrzegaj¹ tego obowi¹zku. - adna z nich nie prowadzi selektywnej zbiórki. Dyskusjê z tymi podmiotami prowadzimy od pocz¹tku roku. Skierowaliœmy do nich wezwania pod groÿb¹ cofniêcia zezwolenia na zbiórkê œmieci z naszej gminy. Ale taki krok wi¹ e siê z powa nym problemem, co dalej ze œmieciami? - t³umaczy³ na sesji Sebastian Czwojda. Kilka dni po sesji niektóre pojemniki na odpady w samej Krobi by³y ju puste, a pod koniec ubieg³ego tygodnia niektóre firmy zaczê³y ju rozdawaæ mieszkañcom Krobi worki do segregacji odpadów. Jedn¹ z pierwszych osób, który je dosta³ by³ burmistrz gminy Sebastian Czwojda. Sam w³odarz twierdzi, e to rezultat wys³anych upomnieñ, pod groÿb¹ cofniêcia zezwolenia na zbiórkê œmieci. AGATA FAJCZYK cykl zewnêtrznego docieplenia stropodachu ca³ego budynku o powierzchni ponad 1500m 2. W ramach drobnych prac wewn¹trz budynku, przygotowano tak e instalacje elektryczne pod projektowany program informatyzacji szko³y. (gabi)

14 ycie Gostynia 15 Po raz kolejny zosta³ zniszczony chodnik na skrzy owaniu ul. Jana Paw³a II z Przy Farze. - Wstrzymujemy siê z napraw¹ do momentu a bêdzie przywrócony ruch pierwotny w mieœcie - powiedzia³ Grzegorz Mayer, dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg. - Zawsze siê znajd¹ jacyœ kierowcy samochodów ciê arowych, którzy wje d aj¹ KROBIA Od zmian do oszczêdnoœci Ponad 20 tys. z³ zaoszczêdzi w 2007 r. gmina Krobia na zmianach organizacyjnych w administracji przedszkoli, które wprowadzono do 1 lipca. Dotycz¹ one prowadzenia ksiêgowoœci. Do stycznia 2007 roku, zarówno w Przedszkolu Samorz¹dowym w Krobi, jak i w Pudliszkach, by³y zatrudnione osoby na etacie ksiêgowego. Po odejœciu g³ównej ksiêgowej z placówki w Krobi na emeryturê, zestawienia finansowe w tej jednostce wykonywane by³y na podstawie umowy zlecenia. 1 lipca burmistrz Krobi Sebastian Czwojda zawar³ porozumienie z dyrektorami przedszkoli, na podstawie którego ksiêgowoœæ w przedszkolach PIASKI Kanalizuj¹ Huby GOSTYÑ prowadzona jest przez Urz¹d Miejski w Krobi. Osoba, pracuj¹ca dotychczas w Przedszkolu Samorz¹dowym w Pudliszkach - Honorata Nowacka, jest obecnie zatrudniona w krobskim magistracie na stanowisku ksiêgowej ds. przedszkoli. To ona zosta³a upowa niona do prowadzenia rachunkowoœci Przedszkola Samorz¹dowego w Krobi i w Pudliszkach. Zmiany te maj¹ na celu zsynchronizowanie dzia³añ przedszkoli w zakresie spraw finansowo - ksiêgowych. Przynosz¹ równie pewne efekty finansowe. W³adze gminy przewiduj¹, e na tych zmianach zaoszczêdzi siê ju w roku 2007 oko³o 27 tys. z³. (AgFa) Trwa budowa kanalizacji w Grabonogu. Pracownicy brygady remontowo - budowlanej Urzêdu Gminy w Piaskach wykonuj¹ wykopy oraz uk³adaj¹ rury na Grabonowskich Hubach. Przypomnijmy, e du ym utrudnieniem wp³ywaj¹cym na tempo wykonywanych robót jest koniecznoœæ wymiany gruntu poprzez zast¹pienie gliny z wykopu piaskiem. Prace rozpoczêto w czerwcu i w³adzom gminy zale y na jak najszybszym ich zakoñczeniu. - Od powstania kanalizacji uzale niony jest remont drogi. Przedstawiciele powiatowego zarz¹du dróg, który jest administratorem trasy, t³umaczyli, e nie mo na wykonaæ nowej nawierzchni, poniewa nie ma tam kanalizacji. Dlatego liczymy, e nowa droga powstanie ju w przysz³ym roku - mówi Wies³aw Glapka, sekretarz gminy Piaski. Samorz¹d przeznaczy³ na kanalizacjê pieni¹dze w wysokoœci z³otych. (iza) Naprawa poczeka pod zakaz i potem nie wiedz¹ co zrobiæ i skrêcaj¹ w³aœnie w ulicê Przy Farze i przyczepa tak nadbiega, e faktycznie wje d a tylnymi ko³ami na ten chodnik - wyt³umaczy³. - Chodnik jest szeroki, a uszkodzenie jest dobrze oznakowane, wiêc i piesi i kierowcy nie powinni mieæ problemów - doda³ dyrektor. (war) Nowe sklepy w Poniecu W najbli szy pi¹tek, radni gminy Poniec podejm¹ decyzjê, co zrobiæ z doœæ du ym skwerem zieleni, który znajduje siê przy placu targowym w Poniecu. Przygotowany jest ju projekt uchwa³y o jego sprzeda y. Atrakcyjny teren na sprzeda Teren po³o ony jest w doœæ atrakcyjnym miejscu, dlatego zastêpca burmistrza Jacek Widyñski przewiduje, e za sprzeda parceli do bud etu gminy mo e wp³yn¹æ spora suma. Równie burmistrz, Kazimierz Du a³ka liczy na du e zyski. Docelowo ma powstaæ tam sklep lub sklepy. W planie zagospodarowanie przestrzennego gminy Poniec z 1999 roku, teren ten jest przewidziany na cele zabudowy handlowej, us³ugowej i mieszkaniowej. - Jest to parcela po³o ona przy targowisku - teren zielony. Ten teren jest na ten moment niezagospodarowany. (...) Burmistrzowi chodzi o to, eby dzia³kê zagospodarowaæ, bo nie przynosi jakichkolwiek dochodów, a teren naprawdê jest atrakcyjny i mo e potencjalnie przynieœæ du e œrodki do gminy - powiedzia³ na wspólnym posiedzeniu komisji Jacek Widyñski. Mimo e w planie zagospodarowania teren jest przewidziany na budownictwo mieszkaniowe, w projekcie bêdzie tylko zapis o celach handlowych i us³ugowych. Spowodowane jest to, tym i gmina ma tereny na Berlinku, które mo na nabyæ pod budowê mieszkañ. Obawy handlarzy Z decyzji nie bêd¹ zadowolone osoby, które handluj¹ na targowisku. Niektórzy z nich s³yszeli ju pog³oski o sprzeda y tego gruntu, inni dowiedzieli siê tego od nas. - Brakuje miejsca na targowisku, dlatego stoimy na zieleni. Dla nas lepiej by³oby powiêkszyæ targ - w³aœnie o ten skwer. Wiadomo, e gmina te z targowiska ma pieni¹dze. Jeœli powstan¹ tu sklepy, to targowisko nie bêdzie mia³o interesu, bo wszyscy ludzie pójd¹ do sklepu - martwi¹ siê o swój los Czes³aw i Krzysztof, którzy swój stragan maj¹ rozstawiony w³aœnie na zielonym terenie, który ma zostaæ sprzedany. - Wiem, e nie bêdê móg³ tu wtedy staæ, ale my nic nie mo emy zrobiæ, wszystko zle y od urzêdu miasta i gminy. Gdy bêdzie przetarg i ktoœ to kupi, to wybuduje tu, co bêdzie chcia³. Wydaje mi siê, e bardziej op³acalne by³oby, gdyby zrobiæ tu wiêkszy plac targowy - dodaje inny handlarz - Przemek. Kupcy boj¹ siê o swoje miejsca pracy. - Jeœli to sprzedadz¹, stracê miejsce pracy. Albo placowy da nam inne miejsce, albo bêdziemy musieli szukaæ innego targu. Strac¹ na tym klienci, gdy mamy dobry i tani towar. Mo e zbierzemy siê i bêdziemy protestowaæ, ale co my mo emy, jeœli rada gminy podejmie inn¹ decyzjê? - zastanawia siê Krzysztof. Niektórzy martwi¹ siê, e w niedalekiej przysz³oœci targowisko zostanie ca³kiem zlikwidowane. - Wa ne, aby nie zlikwidowali tego, które jest teraz. Ale jeœli tam powstan¹ sklepy, to za jakiœ czas zrobi¹ w tym miejscu parking i bêdzie po targu - mówi z niepokojem jedna z handluj¹cych. Nad bojem o targowisko zastanawia siê Lucyna. - Nasze walki nigdy nie id¹ w naszym kierunku i nikt nas nie pos³ucha. Traktuje siê nas jako ma³o wiarygodnych i nie wiem dlaczego? - stwierdza ze smutkiem Lucyna. Niektórzy handluj¹cy swoje stargany maj¹ roz³o one na skwerze, który ma zostaæ sprzedany, gdy brakuje miejsc na wytyczonym placu targowym. - Jest tak zwana rezerwacja. Je eli jest miejsce, mo na tak¹ wykupiæ. Na samym placu nie ma miejsca dla handluj¹cych, dlatego stoj¹ na zielonym terenie. Raz handluj¹cych przyjedzie wiêcej, raz mniej. Obecnie mamy doœæ du o obcokrajowców - informuje Piotr Powa³owski, kierownik Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu, który zajmuje siê zbieraniem op³at i wytyczaniem miejsc na ponieckim targowisku. Mamy dosyæ sklepów Równie wiêkszoœæ klientów widzia³aby, aby ten teren przeznaczyæ na inny cel. - Powinno zostaæ tak jak jest, a jeszcze lepiej powiêkszyæ go i wybudowaæ te tu parking, gdy nie ma gdzie zaparkowaæ samochodu. Plac móg³by byæ poszerzony, a z brzegu niech zrobi¹ parking. A co ma³o tu sklepów jest? Jest ich dosyæ - mówi¹ klientki targu - Ewa i Stefania. Teraz klienci targowiska swoje samochody parkuj¹ przy przychodni oraz obok stacji kolejowej. - Gminie chyba chodzi o pieni¹dze - kto da wiêcej. Osobiœcie wola³abym, eby by³ wiêkszy targ, jak na przyk³ad du y i piêkny w Krobi. Ludzie przynajmniej mog¹ kupiæ towar za ma³e pieni¹dze. A w sklepach dro yzna. Nie jestem za tym, eby tu postawiono jakikolwiek sklep - mówi Bogumi- ³a. Niektórzy s¹ tak e przychylni pomys³owi burmistrza. - Nam by pasowa³o, gdyby tu powsta³ konkretny pawilon handlowy, bo s¹ braki w asortymencie, trzeba po wszystko do Leszna jechaæ - mówi¹ Czes³awa i Stefan. Pan Kazimierz w tym miejscu widzia³by najchêtniej parking. - Na ³adowni gnieÿdzimy siê samochodami, a tu w tym miejscu przyda³by siê solidny parking. Sklepów na Poniecu jest wystarczaj¹co. Mamy Biedronkê, Jedynkê, Dino. Poniec to ma³e miasteczko i po co mu wiêcej sklepów - mówi Kazimierz. Nielicznym mieszkañcom Ponieca jest to bez ró nic, co stanie siê z tym terenem. - Ka da rzecz ma dwie strony. Mi jest obojêtnie, ale czym wiej¹cej artyku³ów w sprzeda y, tym jest lepiej. Jednym siê bêdzie podoba³o takie rozwi¹zanie, drugim nie - mówi Gertruda. B³¹d w projekcie Radni nad projektem uchwa³y nie dyskutowali. Radny Bronis³aw Glura z powodu b³êdu stwierdzi³, i jest ona dla niego nieaktualna. - Projekt uchwa³y ma b³¹d formalny, gdy na etapie przygotowania zapomnia³em, e ma tam byæ miejsce na przepompowniê dla kanalizacji wraz z dojazdem. Ja o tym zapomnia³em. Wyznaczy³em dzia³kê geodezyjn¹ razem z miejscem na przepompowniê. Jednak wszystko siê zgadza poza powierzchni¹, która musi siê zmniejszyæ do sprzeda y - poinformowa³ radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Jacek Widyñski. Poprawiony projekt uchwa³y powróci na obrady rady gminy w najbli szy pi¹tek. Mo na przeczuwaæ, e dyskusja w tym temacie bêdzie gor¹ca, gdy w zakulisowych rozmowach zdania radnych s¹ bardzo podzielone i tak samo jak klienci, radni widz¹ przeznaczenie tego miejsca na ró - ne cele. Sesja, gdzie zostanie podjêta decyzja miêdzy innymi w tej sprawie odbêdzie siê 14 wrzeœnia o godzinie w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. GABRIELA RATAJCZAK

15 16 ycie Gostynia Dziesiêciolatka z sukcesami - Trudno uwierzyæ, e od powstania Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Krobi, od paÿdziernika 1997 roku, minê³o ju 10 lat - zacz¹³ swoje przemówienie dyrektor placówki Lech Bem, podczas jubileuszowej uroczystoœci, 7 wrzeœnia. A jednak minê³o, i to bardzo szybko. AGATA FAJCZYK Akt za³o ycielski szko³y zosta³ wydany 3 marca 1997 r. przez ówczesnego kuratora oœwiaty Andrzeja Jêcza. Ale decyzja o powo³aniu placówki zosta³a podjêta po przeprowadzeniu licznych rozmów z rodzicami w poszczególnych szko³ach na terenie gminy, zrobiono te ankietê wœród uczniów. PóŸniej rozpoczê³y siê poszukiwania budynku dla nowo powsta³ej szko³y. Ostatecznie zdecydowano siê na stoj¹cy pusty budynek Domu Stra aka, wyremontowano go i zaadoptowano na potrzeby uczniów. W roku szkolnym 1997/98 szko- ³a liczy³a 325 uczniów, zatrudnia³a 6 nauczycieli na sta³e, a 16 pozosta- ³ych pracowa³o w niepe³nym wymiarze godzin. We wrzeœniu 1999 r. ZSOiZ w Krobi przeszed³ pod administracjê powiatu gostyñskiego. - To, e szko³a w Krobi by³ placówk¹ potrzebn¹, œwiadczyæ mo e wci¹ wzrastaj¹ca liczba DYREKTOR BEM (fot.1)odbiera³ liczne prezenty, wicedyrektor Iwona Ostach obdarowywana by³a kwiatami, a zastêpca szefa Krzysztof Perdon zosta³ puszczony z torbami przez... powiatowych samorz¹dowców. W torbach s¹ podarunki... uczniów i s³uchaczy. Uczniowie maj¹ mo liwoœæ i warunki do optymalnego rozwoju i kszta³cenia na poziomie licealnym, zasadniczym i technicznym (...) - mówi³ dyrektor Lech Bem. Dziœ w placówce, sk³adaj¹cej siê ze szkó³ dla m³odzie y oraz dla doros³ych pracuje 60 nauczycieli i 13 pracowników administracji i obs³ugi, a naukê pobiera oko³o 1200 uczniów. Na uroczystoœci starosta powiatu gostyñskiego Andrzej Pospieszyñski zauwa y³, e szko³a by³a potrzebna nie tylko gminie Krobia, ale i ca³emu powiatowi. - Nie mogliœmy patrzeæ, kiedy rzesze naszych uczniów wyje d aj¹ kszta³ciæ siê do innych powiatów (...). W uk³adzie tych 6 szkó³, które posiadamy, jest to pla- Z Lechem Bemem - dyrektorem ZSOiZ w Krobi rozmawia Agata Fajczyk ZSOIZ OD 2 LAT wspó³pracuje z partnerskimi placówkami w Niemczech i na Ukrainie. Na uroczystoœci obecni byli uczniowie z Kijowa. Do Krobi przyjechali w ramach realizacji programu polsko-ukraiñskiej wymiany m³odzie y, który finansowany jest przez Narodowe Centrum Kultury. cówka wiod¹ca, chocia wszystkie maj¹ znakomite opinie i bardzo dobrze wype³niaj¹ swoje funkcje oœwiatowe - powiedzia³. - Krobia zas³u- y³a na tak¹ placówkê, na takiego dyrektora i grono pedagogiczne - szeni goœcie: radni gminy Krobia i powiatu, w³odarz gminy, dyrektorzy szkó³ powiatowych oraz zaprzyjaÿnionych domów pomocy spo- ³ecznej i innych jednostek, a tak e wizytator kuratorium oœwiaty - STANIS AW LEŒNIAREK - ubieg³oroczny maturzysta szko³y dla doros³ych i lokalny rzeÿbiarz podarowa³ jubilatce drewnian¹ figurê Œw. Jana Kantego. - Z surowym obliczem, bo to dotyczy uczniów. I jest taka legenda - jeœli przed egzaminami ktoœ poca³uje go w lew¹ rêkê, to gwarancja, e ma je zdane - powiedzia³ darczyñca. Uczniowie chyba uwierzyli... Jest pan dyrektorem szko³y ponadgimnazjalnej w Krobi od pocz¹tku jej istnienia. Z jakich osi¹gniêæ w ci¹gu tych 10 lat najbardziej jest pan zadowolony, dumny? Jestem dumny z tego, e uda³o nam siê stworzyæ szko³ê jaka jest dzisiaj. Jesteœmy dobrze postrzegani w œrodowisku lokalnym. Œwiadczy o tym chocia by coroczny nabór, iloœæ uczniów i s³uchaczy, którzy chodz¹ do szko³y. Uda³o nam siê pozyskaæ na tyle bazê lokalow¹, uda³o siê wybudowaæ piêkn¹ halê sportow¹ - z tego te jesteœmy dumni, bo na pocz¹tku wydawa³o siê to bardzo trudne, ale hala powsta³a. Na pewno jesteœmy te zadowoleni z wyników, jakie osi¹gamy i na maturze, i na egzaminie z przygotowania zawodowego. Jeœli chodzi o œredni¹, to jesteœmy doœæ wysoko ustabilizowani. To praca ca³ego szkolnego kolektywu. To te jest istotne, bo jesteœmy szko³¹ œrodowiskow¹. Nie jesteœmy nieomylni, zawsze jakiœ b³¹d mo na pope³niæ, ale staramy siê ich robiæ jak najmniej, aby efekty by³y jak najlepsze... Czego w takim razie nie uda³o siê zrealizowaæ, by³y jakieœ zamierzenia? Nie wiem, czy by³ to jakiœ wiêkszy plan, ale swego czasu miejscowi rolnicy mieli proœbê, aby w naszym zespole otworzyæ technikum rolnicze, g³ównie dla doros³ych. Wnioskowaliœmy o powstanie takiej szko³y do starostwa, ale nam odmówiono. Tego jedynie nie uda³o siê zrealizowaæ. A jakie s¹ plany na najbli sz¹ przysz³oœæ, jeœli chodzi o rozwój szko³y? Najwa niejsze, to utrzymaæ to, co ju osi¹gnêliœmy. Chodzi miêdzy innymi o dotychczasowy poziom wyników nauczania. Planujemy rozbudowê szko³y. Chcemy powiêkszyæ placówkê o 4 klasy. Ta inwestycja jest ju zapisana w WPI powiatu gostyñskiego. Rada rodziców ma finansowaæ dokumentacjê na to zadanie. Jeœli siê uda, to jak najszybciej chcemy j¹ przekazaæ do starostwa, bo te pomieszczenia s¹ potrzebne w³aœciwie na teraz. Chcielibyœmy jak najwiêcej absolwentów gimnazjów przyci¹gn¹æ do naszej szko³y, szczególnie z rejonu Ponieca. To nie jest nowe zadanie, ale bardzo trudne. Mieszkañcy tej gminy maj¹ dobry dojazd do Leszna i - niestety - od pokoleñ byli zwi¹zani z tamtym miastem. ZAPRZYJANIENI ze szko³¹ rodzice odbieraj¹ jubileuszowe medale. Zefiryn Wlekliñski (drugi z lewej) by³ pierwszym przewodnicz¹cym rady rodziców. doda³ w³odarz powiatu i z³o y³ na rêce dyrektora podziêkowania za 10 lat wytê onej pracy oraz gratulacje. - Mo e 10 lat to nie jest zbyt du o, ale gdyby to nie chodzi³o o Krobiê, o dyrektora Bema i o to grono pedagogiczne, to mo e potrzeba by³oby i ze 100 lat, aby to wszystko ogl¹daæ. Nie by³oby takich osi¹gniêæ przez tak krótki czas - zaznaczy³ Andrzej Pospieszyñski. Pochwa³ i yczeñ nie szczêdzili te inni zapro- Danuta Nikitienko. Dyrektor Bem podkreœla³, e zespó³ szkó³ sta³ siê prê n¹ szko³¹, rozpoznawaln¹ na tylko w najbli szym œrodowisku, równie dziêki bardzo dobrej wspó³pracy z rodzicami. - Staraliœmy siê zawsze byæ pomocni w dzia³aniach, które by³y priorytetem dyrektora (...) Wychodziliœmy z w³asnymi inicjatywami, staraj¹c siê tak czyniæ, by nie przeszkadzaæ, a s³u- yæ pomoc¹ - stwierdzi³ Ireneusz Lesiñski, obec- AMATORSKIE przedstawienie krobskiej m³odzie y - historyczna wêdrówka po krainie zakochanych zaciekawi³o wszystkich goœci, a z pewnoœci¹ rozbawi³o niektórych do ³ez. ny przewodnicz¹cy rady rodziców. - Dzisiejszy wizerunek szko³y mówi sam za siebie. Nie mamy siê czego wstydziæ, choæ s¹ nastêpne wyzwania, na przyk³ad rozbudowa szko³y - doda³. Z okazji 10-lecia placówki rada rodziców postanowi³a uhonorowaæ okolicznoœciowymi medalami instytucje i osoby yczliwe szkole - przyjació³. Podczas uroczystoœci wrêczono ich oko³o 40. Na zakoñczenie jubileuszowi goœcie mogli obejrzeæ ciekawe przedstawienie w wykonaniu aktorów-amatorów, czyli uczniów ZSOiZ w Krobi. By³a to interesuj¹ca opowieœæ, a w³aœciwie historia relacji damsko-mêskich, wêdrówka po krainie ludzkich uczuæ.

16 ycie Gostynia I 17 NFORMACJE 30 lat pogorzelskiej szko³y GOŒCIE UROCZYSTOŒCI chêtnie przegl¹dali zdjêcia i kroniki - 30 lat naszej szko³y, 30 lat ycia, 30 lat historii Pogorzeli, 30 lat historii Polski - tak refleksyjnym zdaniem, rozpoczê³a oficjalne otwarcie uroczystoœci 30 - lecia budynku pogorzelskiej podstawówki i gimnazjum, jedna z organizatorek Maria Opaliñska. Podczas obchodów jubileuszu, które ma³o miejsce 8 wrzeœnia, odby³a siê msza œwiêta w intencji nauczycieli i uczniów szko³y. Potem goœcie uroczystoœci podziwiali pokaz Dzieciêco - M³odzie owej Orkiestry Dêtej Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. W sali widowiskowej przemawia³ dyrektor szko³y, jego poprzednicy, burmistrz, a tak e inni goœcie. W swym wyst¹pieniu, dyrektor W³odzimierz Kogut, nawi¹za³ do lat poprzednich, przedstawi³ krótk¹ historiê powstawania bu- BURMISTRZ POGORZELI z³o y³ yczenia dalszych sukcesów w pracy dyrektorom œwiêtuj¹cej szko³y PRZEDSTAWIENIE UCZNIÓW szko³y podstawowej przynios³o goœciom du o radoœci. Na zdjêciu Krzysiu, recytuj¹cy znany wierszyk NA KONIEC WYSTÊPÓW dzieciaki z podstawówki zaprezentowa³y siê w nowych mundurkach szkolnych dynku. Nie zapomnia³ tak e podziêkowaæ wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do postawienia i utrzymywania w god- nym stanie szko³y. Po jego przemowie, przedstawiciele innych placówek i samorz¹dów, z³o yli dyrektorom szko³y yczenia dalszych sukcesów. Po czêœci oficjalnej nast¹pi³y prezentacje artystyczne, które przygotowali nauczyciele i uczniowie œwiêtuj¹cej placówki. Dalej uroczystoœæ zosta³a przeniesiona do szko³y, gdzie wszyscy chêtni mogli zwiedziæ nawet najmniejsze zak¹tki budynku. Zosta³y wystawione zdjêcia i kroniki szkolne sprzed 30 lat, prace plastyczne dzieci i m³odzie y. Na koniec wszyscy goœcie zostali zaproszeni na poczêstunek. (doti) KROBIA Ho³d dla pracy Renata i Piotr Marcinkowscy z Potarzycy byli starostami tegorocznych gminnych i parafialnych do ynek, jakie odby³y siê w Krobi. Uroczystoœæ ta by³a uwieñczeniem trzydniowego œwiêtowania, jakie mia³o miejsce w gminie. Obchody zakoñczenia niw przez gminnych rolników rozpoczê³y siê msz¹ œw., a nastêpnie do ynkowy korowód przeszed³ ulicami miasta na plac przy ul. Ogród Ludowy. - Chcia³bym, aby te do ynki gminne by³y w³aœnie symbolem, ho³dem z³o onym z jednej strony ciê kiej pracy, z drugiej strony tradycji i naszym przodkom - powiedzia³ burmistrz gminy Sebastian Czwojda. (AgFa) Honorowi goœcie zasiedli przy stole prezydialnym. - A starostom Marcinkowskim - dla nich te pochwa³a, e obyczaj podtrzymali i tradycjê zachowali i to nas cieszy. Dziœ w naszej gminie wszyscy œwiêtuj¹, w³odarz gminy, radny gminy godnie przyjmuj¹ - œpiewano dalej. - Burmistrza gminy serdecznie witamy, bo pierwszy raz na do ynkach jest dzisiaj z nami. Pracuje oddanie i sercem i g³ow¹, i w ten sposób nam buduje gminê piêkn¹ now¹ - te s³owa zosta³y przeznaczone dla w³odarza gminy. Gwiazd¹ wieczoru na do ynkowym festynie w tym roku by³a Adrianna Biedrzyñska. NA CZELE KOLUMNY do ynkowej szli cz³onkowie zespo³u ludowego Biskupianie z Domachowa i okolicy, przygrywaj¹c na dudach i skrzypcach. W dalszej czêœci maszerowali starostowie do ynek oraz samorz¹dowcy i mieszkañcy miasta - CHWA A wam wszyscy wy pracownicy i pokój waszym strzechom. (...) B³ogos³awieni niech bêd¹ ludzie i mo ni, i biedacy, co wielk¹ wiarê sk³adaj¹ w trudzie i wielk¹ mi³oœæ pracy - œpiewa³a biskupianka Anna Chuda

17 18 I ycie Gostynia NFORMACJE Na Dzikim Zachodzie W ZIMNOWODZIE S z e r e g atrakcji przygotowali organizatorzy Festynu Rodzinnego ZDROWO YJ, który odby³ siê w ubieg³¹ niedzielê na sportowym terenie Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Zimnowodzie. Realizacjê imprezy utrzymanej w stylu country oszczêdzi³a deszczowa aura, ustêpuj¹c krótko KONKURS strzelania z ³uku NAUKA TAÑCA z zespo³em Dallas Country przed popo³udniowym otwarciem. Uczestników powita³a w kowbojskim stroju dyrektor szko³y Barbara Krzekotowska, a estradow¹ czêœæ imprezy prowadzonej przez polonistkê Jolantê Kasprzak-Jêdrzejewsk¹ rozpocz¹³ wystêp zespo³u Dallas Contry z Lubonia (pokaz i nauka tañca, bat meksykañski, lasso, konkursy i zabawy). W westernowym klimacie utrzymane by³y równie popisy uczniów zimnowodzkiej placówki: dziewcz¹t z drugiej klasy gimnazjum (aerobik) i pi¹toklasistów (fla olety), którzy wykonali ponadto dyskotekowe uk³ady taneczne. Kolejne punkty programu wype³ni³y wystêpy pierwszaków (przedstawienie teatralne Wielka podró ), mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej w Zimnowodzie (pokaz mody), zespo³u rytmicznego z Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. Józefa Zeidlera w Gostyniu (taniec) i druhów OSP Borek Wlkp. (pokaz udzielania pierwszej pomocy). Uczestnikom festynu móg³ podobaæ siê wystrój terenu, zw³aszcza monumentalna brama CHWYTANIE lassem w stylu Dzikiego Zachodu. Du ym powodzeniem cieszy³y siê przejazdy bryczkami i na grzbiecie ma³ych koni, wysiêgnik stra acki, punkt makija u, losy loterii z pul¹ atrakcyjnych nagród i plenerowy saloon (grochówka, kie³basa z ro na, domowe wypieki, napoje). Podczas imprezy odby³y siê tak e konkursy plastyczne dla dzieci ( yj zdrowo - owocowo, yj zdrowo sportowo), Poszukiwanie z³ota przez najm³odszych oraz konkurencje sprawnoœciowe (strzelanie z ³uku, przenoszenie k³ody, wbijanie gwoÿdzi, rzut lassem, skok przez snopki), rozegrane w kilku kategoriach wiekowych. Turniejowe dyplomy i medale wrêczono przed dyskotek¹ z zespo³em muzycznym Masiv, która zakoñczy³a imprezê zorganizowan¹ przez szko³ê w Zimnowodzie przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego i Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Borku (C.W.) Wielkopolskim. SZERYF BARBARA Krzekotowska Sponsorzy i wsparcie realizacji Festynu Rodzinnego ZDROWO YJ (Zimnowoda, ): Firma Lege w KoŸminie, Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia D amajka w Skokowie, Gospodarstwo Rolne Karolew, Nadleœnictwo Piaski, Piekarnia Hast i Restauracja Rida w Borku Wlkp., Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Borku Wielkopolskim, Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Gostyniu O/Borek Wielkopolski, OSP Borek Wlkp., OSP Karolew, OSP Zimnowoda, Rada Rodziców Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Zimnowodzie, RzeŸnictwo Wêdliniarstwo Konarczak w Pogorzeli, Spó³dzielnia Mleczarska w Gostyniu, Spó³ka Sezam w Borku Wlkp., Wytwórnia Pasz Karmex, Wytwórnia Pasz Lira oraz Jerzy Adamczak, Natalia Cha³upniczak, Aleksandra i Jerzy Chojnaccy, Mieczys³aw Dêbowiak, Hanna i Marek Jasiñscy, Ró a Jêdrosz, Marek Pawlik, Grzegorz Perek, Stanis³aw Polaszyk, Zenon Polaszyk, Andrzej Serek, Krzysztof Serek, Leszek Serek, Janusz Sikora, Barbara i Jan Wachowscy, Adam Waresiak.

18 Życie Gostynia 37 (419) 14 września 2007 I 19 NFORMACJE Na zakończenie wakacji DOŻYNKI W PĘPOWIE co roku cieszą się dużą popularnością W tym roku dożynki gminne w Pępowie przypadły 2 września, w ostatni dzień wakacji. Uroczystość rozpoczęto wręczeniem wójtowi chleba i wieńca żniwnego. Jak co roku, podczas dożynek nie zabrakło turnieju wsi, w którym jak zwykle swe uczestnictwo zgłosili sołtysi wszystkich wiosek. Wśród konkurencji znalazł się rzut ziemniakiem do kosza wiklinowego, w której największą ilość punktów zdobyły wsie Krzyżanki, Siedlec i Wilkonice. Inną konkurencję - wędkarskie potyczki wygrały Skoraszewice. We wspinaczce po linie, o długości W KONKURENCJI wyścig taczek z przesiadką, jako jedyna z kobiet udział wzięła reprezentantka Magdalenek SANDRA, MARIETTA, DARIA I MICHALINA miały okazję podczas dożynek pobawić się z końmi 5 metrów, najlepiej poradził sobie przedstawiciel Babkowic. Natomiast sołtysi Gębic i Pasierb, poprzez podniesienie kosza wiklinowego z owocami, najtrafniej oszacowali jego wagę i zdobyli najwięcej punktów. Jedną z najzabawniejszych rywalizacji okazał się wyścig taczek z przesiadką. Polegała ona na przewiezieniu slalomem współtowarzysza na taczce, tak by mógł w czasie jazdy, przenieść surowe jajko w całości z jednego miejsca na drugie. Choć największą furorę zrobiła przedstawi- cielka Magdalenek, wygrały Gębice. Ostatnią konkurencją było wjechanie ciągnikiem z przyczepą, tyłem do tzw. stodoły. Najszybciej trasę 20 metrów traktorem pokonał reprezentant Pasierb. W przerwach między konkursami pępowską publiczność NA ZDJĘCIU SOŁTYSI zwycięskich wsi: Pępowa, Skoraszewic i Pasierb wraz z wójtem SWOJEJ WSI - Pępowo, zawzięcie kibicowali Kacper Pospiech, Rafał i Szymon Kordek zabawiała kapela podwórkowa EKA z Gostynia. Podczas uroczystości można było skorzystać z przejażdżki bryczką, dzieci mogły poskakać na dmuchanych zamkach. Urząd Gminy w Pępowie zorganizował również punkt informacyjny, dotyczący sprawy wymiany dowodów. Można było pobrać wniosek, wypełnić go w domu i oddać w urzędzie. Na zakończenie pierwszej części imprezy podliczono punkty i wyłoniono zwycięzców Dożynkowego Turnieju Wsi Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł otrzymały Pasierby. Drugie miejsce i 700 zł przyznano Skoraszewicom, natomiast na trzeciej pozycji uplasowała się wieś Pępowo, która dostała 400 zł. Podczas wręczenia sołtysom nagród zabrał głos Stanisław Krysicki, włodarz Pępowa. - Chcę przypomnieć, że turnieje już od kilku lat cieszą się uznaniem wśród mieszkańców naszej gminy. Cieszę się, że mogę państwu przekazać te pieniądze. Uważam, że zagospodarujecie je w taki sposób, by pomogły rozwojowi wsi, np. na działalność kulturalną lub sportową - powiedział wójt Krysicki. Po przekazaniu nagród, nastąpiła druga część uroczystości - zabawa taneczna, która trwała do godz (doti)

19 20 I NFORMACJE ycie Gostynia Miss Jaga, mister Wulkan Miss Animals zosta³a suczka Jaga Stefana Krêgielczaka, a misterem najmniejszy piesek, ale o groÿnej nazwie Wulkan. Zainteresowanie festynem Prawobrze nego Gostynia Sobota na Kani, przeros³o najœmielsze oczekiwania organizatorów. Mimo niepewnej pogody w minion¹ sobotê, przy boisku sportowym przy ulicy Wiœniowej na osiedlu G³ogówko, zgromadzi³y siê rzesze gostynian i to nie tylko z prawego brzegu Kani. Nawet padaj¹cy od czasu do czasu deszcz i niska temperatura nie odstraszy³y publicznoœci. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê wybory miss i mistera w kategorii animals, do tego stopnia, e organizatorom zabrak³o miejsc na listach startowych. W konkursie piêknoœci wystartowa³y nie tylko, czego siê by³o mo na spodziewaæ, psy i koty, ale tak e króliki, konie, ba anty, a nawet szynszyla. Tego dnia odby³o siê symboliczne otwarcie boiska sportowego przy ulicy Wiœniowej. To w³aœnie na nim zosta³ rozegrany mecz miêdzy reprezentacj¹ G³ogówka a dru yn¹ UKS Kania Gostyñ, w którym amatorzy ponieœli sromotn¹ klêskê, przegrywaj¹c 1:12 (do przerwy 7:0). (gabi) PUBLICZNOŒÆ z zainteresowaniem ogl¹da³a prezentacje konkursowe pupili ZWYCIÊZCY w biegach terenowych wœród ch³opców. Od lewej Jarek Mróz, Karol Olejniczak, Szymon Gembalski BIEGI TERENOWE rozegrano w trzech kategoriach. W kategorii dziewcz¹t pierwsze miejsce zajê³a Marysia Skornia. Wœród ch³opców zwyciê y³ Jarek Mróz, a w klasie open Marcin Katarzyñski DLA WIDZÓW zaœpiewa³y przedszkolaki CHÊTNI NIE TYLKO mogli przyjrzeæ siê z bliska jak wygl¹da motocykl u lowy, ale tak e przejechaæ z u lowcem Kolejarza Rawicz PUBLICZNOŒÆ ROZGRZEWA A SIÊ grochówk¹ i kie³baskami z rusztu KA DE ZE STARTUJ CYCH zwierz¹t otrzyma³o salceson. Ciekawe jak d³ugo bêdzie go jad³ Wulkan (na zdjêciu z w³aœcicielk¹ Paulin¹ Andrzejczak). Zosta³ on zreszt¹ zwyciêzc¹ w kategorii mister zdobywaj¹c 77 z 295 oddanych g³osów PODZIÊKOWANIA Organizatorzy festynu Sobota na Kani sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wielu osobom i instytucjom za udzielone wsparcie materialne i organizacyjne. Wœród naszych sponsorów znaleÿli siê: Zak³ad Miêsny Konarczak, Salon tapet Witold Komorniczak, Spedytor, Chata Polska, Tomasz Mucha, Bank Inicjatyw Spo³eczno - Ekonomicznych BISE Gostyñ, Sklep Spo ywczy Paulina Kurek, Cz³onkowie Zarz¹du Przedsiêbiorstwa Drogowego DROGBUD-GOSTYÑ Sp. z o.o., Pfeiffer und Langen S.A. Cukrownia Gostyñ, Ardagh Szk³o Gostyñ S.A., Toral - El bieta Krupa, Piekarnia Aleksander Dolczewski Siemowo, Sprint Marek Pietrzyk, Zieleniak Patryk Tomczak, Przedsiêbiorstwo Us³ugowo - Budowlane PROBUD-GOSTYÑ Paulina Kluczyk, Przedszkole Niepubliczne BAJKA, Sklep Œwiat Psa i Kota, Przedsiêbiorstwo produkuj¹ce karmê dla psów KAMA, Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu, Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej w Gostyniu, PUB Alternatywa, Kolejarz Rawicz, Ksiê a filipini ze Œwiêtej Góry, UKS Kania Gostyñ, Auto Naprawa Pomoc Drogowa Czes³aw Puœlecki, OSP Gostyñ, OSP Karolew, Miros³aw Maækowiak, Tapicerstwo Koplin, Urz¹d Miejski w Gostyniu, Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Spó³dzielnia Mleczarska w Gostyniu, ANDO Andrzej Dorsz - artyku³y metalowe, Warsztat œlusarski Jan Marcinkowski, FHUP EXPORT - IMPORT Sp. C. P.Gruchot G.Wojtkowiak, Biuro t³umaczeñ Beata Pospieszyñska, Pracownia futer Ireneta Skorupka, Mechanika Maszyn - Us³ugi Modele Odlewnicze Ryszard Kaczmarek, Firma Juskowiak, PHU TRANS-KOM, Hurtownia Materia³ów Budowlanych ZBYCH - BUD s.c., Agencja Turystyczno - Rekreacyjna MOANA Bez Pañstwa pomocy Sobota na Kani nie by³aby mo liwa. Za udzielone wsparcie Wszystkim raz jeszcze serdecznie dziêkujemy. Organizatorzy

20 ycie Gostynia K ULTURA, R OZRYWKA, 29 h o r o s k o p BARAN (21 III - 19 IV) Wzrost si³ witalnych pozwoli Ci zrealizowaæ plany na najbli sze tygodnie. Planety sprzyjaj¹ Ci w spe³nianiu zamierzeñ i pragnieñ. Okreœl jasno na czym Ci zale y i do czego d¹ ysz. Nastêpnie ju tylko dzia³aj. Na efekty (te finansowe równie ) nie bêdziesz musia³ d³ugo czekaæ. Merkury przypomnia³ sobie o Tobie i d³ugo zachowa Ciê w pamiêci. BYK (20 IV - 20 V) Wiele siê w tych dniach wydarzy. W pewnej sprawie to bêdzie decyduj¹cy tydzieñ. Twoje ycie przyspieszy i nie bêdziesz móg³ sobie pozwoliæ na leniuchowanie ani na marnotrawienie cennego czasu. Twoje godziny pracy bêd¹ jakby podwójnie liczone w wynikach. Nie traæ czasu! Dla otoczenia bêdziesz wspania³omyœlny i zyskasz sobie mnóstwo nowych przyjació³. BLI NIÊTA (21 V - 20 VI) Rozpoczynasz nowe przedsiêwziêcie. Trzeba bêdzie podj¹æ takie dzia³ania, które pozwol¹ Ci na wype³nianie obowi¹zków. Pracowity tydzieñ przysporzy Ci trochê k³opotów, ale i satysfakcji. Dzia³aj¹c bez ograniczeñ i bez kontroli poczujesz siê niezale ny, samodzielny i wa ny. Pod koniec tygodnia chwile samotnoœci os³odzi Ci mi³e towarzystwo. Nie zapominaj o rodzinie i ukochanej osobie. RAK (21 VI - 22 VII) Bez tabletek od bólu g³owy siê nie obejdzie. Nat³ok ró nych zajêæ wprowadzi zamieszanie w Twoje pouk³adane ycie. Trudno Ci bêdzie obj¹æ wszystko tak, aby nic nie wymknê³o siê spod kontroli. Fortuna nadal Ci sprzyja. Mo esz spróbowaæ szczêœcia w grach liczbowych, lecz nie ryzykuj zbyt wiele. Po co rzucaæ wyzwanie losowi? LEW (23 VII - 22 VIII) Praca stanie siê Twoim ywio³em. Samotni zapomn¹ o swoich k³opotach, a pozosta³ych bêd¹ motywowali do pracy najbli si. Przy silnej intuicji, wzmocnionej energii i wrodzonej kreatywnoœci powinieneœ zajœæ daleko. Twoje sprawy zawodowe rozstrzygn¹ siê teraz po Twojej myœli. Dla Ciebie chcieæ i móc to jedno i to samo. Nie wahaj siê przed rozwi¹zaniami o du ym stopniu trudnoœci. PANNA (23 VIII - 22 IX) To bêdzie czas wielu wa nych wydarzeñ i zmian. Skoncentruj swoje dzia³ania na jednej, dwu dziedzinach, w których obecnie uda Ci siê osi¹gn¹æ najwiêcej. Jeœli rozproszysz si³y, nie osi¹gniesz tyle, ile byœ mog³a. Teraz szczególnie trzymaj swoje interesy siln¹ rêk¹ i korzystaj ze sprzyjaj¹cej koniunktury gwiazd. To one teraz czuwaj¹ nad ka dym Twoim ruchem i obdarzaj¹ intuicj¹. WAGA (23 IX - 22 X) Czas refleksji i filozoficznych myœli. Energia i intuicja bêd¹ teraz coraz s³absze. Nie oceniaj sytuacji czy ludzi zbyt emocjonalnie, bo te nie sprzyjaj¹ zdrowemu rozs¹dkowi. Po ziemi czasem musisz st¹paæ bardziej twardo. W³aœnie nadarzy siê okazja zarobienia niedu ych pieniêdzy, wiêc nie przegap jej. O przysz³oœæ nie masz powodu siê niepokoiæ. Jest dobrze, a nied³ugo bêdzie jeszcze lepiej. SKORPION (23 X - 21 XI) Nie³atwy tydzieñ, choæ bêdziesz mia³ œwiadomoœæ, e wiêkszoœæ spraw zale y od Ciebie. Interesy pójd¹ nieÿle, o ile bêdziesz dzia³a³ z rozwag¹. Prawdopodobnie wyst¹pi¹ problemy natury zdrowotnej. Szczególnie uwa aj na uk³ad nerwowy. Wskazany bardziej aktywny tryb ycia. Jednak nie przeholuj w drug¹ stronê. Poœpiech w czymkolwiek absolutnie nie jest Ci wskazany. STRZELEC (22 XI - 21 XII) Po urlopie, wakacjach wizja obowi¹zków i pracy nieco Ciê przera a. Trzeba jak najszybciej wdro yæ siê do czekaj¹cych zadañ. Szczêœliwie sprzyjaæ Ci bêdzie precyzja myœlenia i dobra intuicja. W czwartek i pi¹tek mo esz robiæ wszystko, na co bêdziesz mia³ ochotê. Zastanów siê tylko, czy nikomu nie wyrz¹dzisz krzywdy. W tych dniach doœwiadczysz wspania³omyœlnoœci gwiazd. KOZIORO EC (22 XII -19 I) Nie wymagaj od siebie wiêcej ni to jest mo liwe. Jeœli czujesz siê przepracowany, podziel siê obowi¹zkami, skorzystaj z pomocy ochotników (tak - masz takich wokó³ siebie). ZnajdŸ sposób na rozwi¹zanie problematycznej sytuacji, która wydawa³a Ci siê bez wyjœcia. Nie wyra aj opinii w bezkompromisowej formie, bo móg³byœ sprowokowaæ wrogów, a teraz najmniej Ci ich potrzeba. WODNIK (20 I - 18 II) Najbli szy tydzieñ bêdzie bogaty w wydarzenia dotycz¹ce sfery materialnej. Trochê zmian w yciu zawodowym sprawi, e bêdziesz musia³ reagowaæ szybko. Z kolei poœpiech z podejmowaniu decyzji mo e byæ przyczyn¹, e nieraz efekty bêd¹ przeciwne od oczekiwanych. Wyka opanowanie i cierpliwoœæ, a w stosunku do innych miej szacunek do ich zdania. RYBY (19 II - 20 III) Pocz¹tek miesi¹ca sprzyja planowaniu na najbli sze tygodnie i podejmowaniu nowych wyzwañ. To czas w sam raz dla Ciebie. W³aœnie czekaj¹ Ciê nowe projekty. Dostosuj swoje mo liwoœci, postaraj siê stworzyæ jak najlepsze warunki do ich realizacji. Nie anga uj siê w ryzykowne sprawy. Obowi¹zków Ci przybêdzie, ale to one stan¹ siê Twoim ywio³em. Powodzenia i wytrwa³oœci! Targowanie - Grilowanie WYŒCIGOM w workach towarzyszy³y zarówno liczne emocje, jak i upadki Firma Kami z Krzekotowic zgotowa³a nie lada atrakcje dla ka dego, kto w pi¹tek 31 sierpnia odwiedzi³ gostyñski targ. Zabawa, pod has³em Targowanie - Grilowanie rozpoczê³a siê o ósmej rano i trwa³a do godziny Pomimo przelotnych deszczy, ludzie chêtnie brali udzia³ w zabawie. Ka dy otrzymywa³ darmowy, pyszny chleb ze smalcem i ogórki. Dla tych, którzy byli gotowi wy³o yæ z³otówkê czeka³y kie³baski z grilla. Najm³odsi bywalcy targu mogli braæ udzia³ w licznych grach i zabawach, które odbywa- ³y siê co 20 minut, miêdzy innymi MAGDALENA CHAR OS, zwyciê czyni nagrody g³ównej, roweru górskiego w slalomie z woreczkami, rzucaniu ringo na patyk, strzelaniu pi³k¹ do bramki, rzucie pi³k¹ lekarsk¹ i skakaniu w workach. O godzinie nast¹pi³ wielki fina³ na który wszyscy czekali - losowanie nagród w loterii fantowej. Zosta³ on poprzedzony rozdawaniem cukierków dla najm³odszych uczestników zabawy. Organizatorzy przygotowali wiele nagród, w tym g³ówn¹ wygran¹ - rower górski. Warto zaznaczyæ, e losy by³y rozdawane za darmo i ka dy móg³ wzi¹æ udzia³ w losowaniu. (war) PÊPOWO Delirium na scenie G 37 (419)! krzy ówka z has³em nr 37 Rozwi¹zanie krzy ówki z has³em prosimy przes³aæ lub przynieœæ wraz z kuponem do BIURA OG O- SZEÑ (Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44) do 21 wrzeœnia. Spoœród prawid³owych rozwi¹zañ wylosowana zostanie parasolka ycia Gostynia. rozwi¹zanie krzy ówki nr 35 Has³o: Nagroda i kara to atrybuta tresury nieprzystojne ludziom. Nagrodê wylosowa³a: MA GORZATA GRZEGORZEWSKA - Ma³achowo (parasolka). Po odbiór nagrody prosimy siê zg³osiæ do biura og³oszeñ (Gostyñ, ul. Powstañców Wlkp. 44) w ci¹gu dwóch tygodni. W pi¹tkowy wieczór w pêpowskiej pizzerii Valentino da³ koncert nowo powsta³y zespó³ Delirium. By³ to ich drugi wystêp przed publicznoœci¹, po zaledwie czterech próbach. Pierwszy mia³ miejsce w Krzemieniewie podczas przegl¹du m³odzie owych zespo³ów, gdzie uda³o im siê zdobyæ pierwsze miejsce. Kapelê, która powsta³a 2 miesi¹ce temu, tworz¹ cztery osoby: Kamil z Pêpowa (perkusja), Adam z Gostynia (gitara) ajza z Paw³owic (wokal) oraz KINA KINO GOSTYÑ GANG DZIKICH WIEPRZY - prod. USA godz Szymon z Miejskiej Górki (bas). - Na razie gramy covery, ale planujemy stworzyæ coœ swojego - mówi¹ ch³opacy. Kiedy bêdzie mo na pos³uchaæ ich w³asnych aran acji? To uzale nione jest od czêstotliwoœci prób, a grupa najbli szy czas ma zamiar poœwiêciæ w³aœnie na to. Jeœli ch³opacy bêd¹ pracowaæ w takim tempie, jak dotychczas, ich w³asnych utworów bêdzie mo na pos³uchaæ ju w najbli szym czasie. (gabi) KINO KROBIA HARRY POTTER I ZAKON FENIKSA - prod. USA godz , 20.00

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9251 UCHWAŁA NR 76/XI/2015 RADY POWIATU W LEGIONOWIE. z dnia 30 października 2015 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9251 UCHWAŁA NR 76/XI/2015 RADY POWIATU W LEGIONOWIE. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9251 UCHWAŁA NR 76/XI/2015 RADY POWIATU W LEGIONOWIE z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2015r., poz.2156 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Zapytanie ofertowe

Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Zapytanie ofertowe Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.09.01.01-26-044/13 Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych 33-270 Wietrzychowice tel.: (014) 641-80-15 NIP: 871-13-91-921 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Świadczenie usług transportowych autobusami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE 22.10.2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672j.t) Wymagane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej,

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej, KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu K-024/3 Karta podatkowa Urząd Skarbowy w Trzebnicy I. Kogo dotyczy? Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach

Bardziej szczegółowo