KATALOG. dla kierowców vector. [ SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG. dla kierowców WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector. [ www.katalogdlakierowcow.pl SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN"

Transkrypt

1 MOTOMAXIMUS - szczegó³y strona 14 [ zobacz co pisz¹ inni] R E K L A M A szczegó³y strona 18 ISSN wyd.b nr 7/ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN Wybrane mo liwoœci systemu: Lokalizacja i podgl¹d pojazdu w czasie rzeczywistym Informacja o przebytych trasach Sta³a informacja o sposobie eksploatacji pojazdów i maszyn Kontrola rzeczywistego zu ycia paliwa Informacja o kradzie y paliwa Identyfikacja kierowcy/operatora Podgl¹d urz¹dzeñ dodatkowych (np. w³¹czenie piaskarki, dÿwigu itp.) Dowolna konfiguracja raportów vector s y s t e m y g p s PPHU VECTOR PLAC PIASTÓW 6A GLIWICE TEL.: / TEL./FAX: / KOM.:

2 NIEZALE NY SERWIS - sklep z czêœciami - serwis mechanika - klimatyzacja, przegl¹dy - elektronika, diagnostyka czynne: poniedzia³ek - pi¹tek od 9.00 do KRZYSZTOF MUDA AMGT FORD Zabrze - Maciejów, ul. elazna 8 tel.: tel.: tel. kom.: dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni AUTO SZYBY FIRMA OBLIÑSKI SPRZEDA - MONTA - NAPRAWA KATOWICE-LIGOTA ul. Zgody 14 TELEFON NON STOP 24 h (032) ,

3 [ ] PREZENTACJA La Bella Machina Tekst: Automobilista Fot. Automobilista La Bella Machina Droga wije siê wœród ska³ wybrze a Amalfi. Nad rozgrzan¹ Kampani¹ unosi siê zapach cyprysów, pinii i lawendy. Niebo przybra³o barwê Azurro. D³onie spoczywaj¹ na drewnianym kole kierownicy. W powietrzu wibruje dÿwiêk dwulitrowego silnika. Tak wygl¹da marzenie ka dego Alfisti. Historia legendy zwanej Alfa Romeo Spider rozpoczê³a siê dok³adnie 45 lat temu. Nazwa, której nigdy nie by³o Czas p³yn¹³ nieub³aganie, odciskaj¹c swe piêtno na karoserii Giulli Spider. 27 lipca 1962 na torze Monza zaprezentowano w³aœnie nowe wcielenie kabrioletu. Zabiegi odm³adzaj¹ce maestro Battisty Pininfariny przed³u y³y jej ywot o cztery lata. Jednak latem 1963 roku szkicowa³ on ju sylwetkê nowego Spidera. Dziœ niektórzy widz¹ w niej reminiscencje Alfa Romeo Disco Volante (1952). Znacznie bli sza stylistycznie by³a Giulietta Spider Speciale Aerodinamica z 1961 roku. Wkrótce zbudowano pierwszy prototyp, który przez ca³y 1965 rok poddawano testom drogowym. Wiele godzin spêdzi³ tak e w tunelu aerodynamicznym politechniki w Turynie. 10 marca 1966 zaprezentowano go oficjalnie na salonie w Genewie. Projektant zmar³ wkrótce po premierze swego ostatniego dzie³a 3 kwietnia 1966 roku. Blachy nadwozi t³oczono, spawano i lakierowano w Carrozzeria Pininfarina w Grugliasco. Przy okazji warto dodaæ, e na tej samej linii montowano pojazdy g³ównych konkurentów: Fiata124 Spider, Peugeota 404 i 504 Cabriolet. Z Grugliasco karoserie transportowano do macierzystego zak³adu Alfa Romeo w Arese, gdzie montowano silniki i pozosta³e mechanizmy. Przed rozpoczêciem produkcji Alfa Romeo og³osi³o wielki konkurs na nazwê dla nowego pojazdu. Oprócz ponad stu czterdziestu tysiêcy propozycji nawi¹zuj¹cych do œwiata filmu (Lollobrigida), pada³y nazwy gastronomiczne (Pizza), poetyckie (Lucia, Shakespeare), lecz tak e, co gorsza, wyra aj¹ce patologiczn¹ fascynacjê kryminalistami (Al Capone) czy ludobójcami (Stalin). Zwyciê y³a nazwa Duetto (duet) autorstwa Guidobaldo Trionfi. Nagrodzona propozycja nigdy nie sta³a siê oficjaln¹ nazw¹. Zamiennie z ni¹ jest stosowane s³ynne w ca- ³ym œwiecie okreœlenie Osso di sepia (szkielet m¹twy). Trafnie opisuje eliptyczny kszta³t profilu nadwozia. Spider pozosta³ Spiderem Pocz¹tkowo jedynym Ÿród³em napêdu Tipo by³ silnik 1570 cm o mocy 109 KM. Aluminiowy blok, g³owica oraz miska olejowa. Pó³kuliste komory spalania. Dwa wa³ki rozrz¹du w g³owicy. Elementy zdradza³y udzia³ Orazio Satty Pulliga, jednego z najwybitniejszych w³oskich konstruktorów, tej miary co Jano czy Lampredi. Wystarcza³o to na rozwijanie prêdkoœci 175 km/h, choæ podró z otwartym dachem by³a najprzyjemniejsza do ok. 100 km/h. Do pojazdu mo na by³o dokupiæ hardtop wykonany z aluminium. Absolwent W lipcu egzemplarze demonstracyjne Spidera p³ynê³y ju do dealerów w USA. Jeden z nich trafi³ na plan filmu The Graduate (Absolwent) w re yserii Mike'a Nicholsa. To w³aœnie czerwony Spider 1600 s³u y Benowi Braddockowi (Dustin Hoffmann) do ucieczki przed zalotami pani Robinson (Anne Bancroft) przez Kaliforniê. Rola prze³omowa dla Hoffmanna by³a tak e prze³omem w historii Spidera. Film prezentowany od 21 grudnia 1967 roku spowodowa³ wielk¹ popularnoœæ Alfy bez dachu... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny 15 ka dego miesi¹ca w punktach kolporta u prasy. Cena: 8,9 z³ MIESIÊCZNIK MI OŒNIKÓW STAREJ MOTORYZACJI F.H. AUTO HIT Jacek Ró acki czêœci do samochodów japoñskich i koreañskich Bytom, ul. Matejki 10 tel. (032) , tel. kom STACJA OBS UGI SAMOCHODÓW CAR WASH / CAR SERVICE w³aœciciel: Jan Sygu³a Bytom, ul. agiewnicka 12B tel , tel.kom , KOMIS SAMOCHODÓW OSOBOWYCH i DOSTWCZYCH BOSS 04 POLECA US UGI W ZAKRESIE: - mycie silników i podwozi gor¹c¹ wod¹ - wymiana olejów i filtrów olejowych w silniku, skrzyni biegów, tylnym moœcie - mycie ci¹gników i cystern zawn¹trz i wewn¹trz - smarowanie uk³adów kierowniczych MYCIE ODBYWA SIÊ PRZY POMOCY PROFESJONALNYCH G OWIC FIRMY zapraszamy 24h na dobê w soboty do godz. 20 STACJA PRZYJMUJE POJAZDY DO 4M WYSOKOŒCI NA MIEJSCU DO NABYCIA OLEJE KRAJOWE i ZAGRANICZNE Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 48 tel , Moto

4 [ ] TEST Raport z jazdy Renault Twingo V (75 KM) Dynamique - zwinny i stylowy Ma³y, miejski samochodzik nie musi byæ ani nudny, ani brzydki, czego dowodzi Renault Twingo. Nowe wcielenie tego modelu mo e i nie jest tak oryginalne i niepowtarzalne, jak protoplasta sprzed lat, ale dalej ma swój styl przynajmniej w kontakcie z zewn¹trz. Œrodek zdominowa³y aspekty praktyczne. Z zewn¹trz Twingo w wersji Dynamique prezentuje siê bardzo ciekawie, ale zdecydowanie odmiennie od poprzednika sprzed lat. Stylistycznie pierwsze Twingo by³o ma³ym weso³kiem, budz¹cym sympatiê wœród obserwatorów. Wspó³czesna wersja modelu wygl¹da zdecydowanie bardziej zadziornie zw³aszcza, jeœli patrzymy na nie z przodu. Du y, nisko przebiegaj¹cy wlot powietrza z siatkow¹ os³on¹, srebrne wstawki przy halogenach i ogólnie ca³y kszta³t tej czêœci zderzaka jakby zdradza³y sportowe walory ma³ego, miejskiego autka. Tymczasem pod mask¹ pracuje spokojnie 1,2 litrowy Tekst: Miros³aw Ganiec Fot. Miros³aw Ganiec silnik 16V o mocy 75 KM i 107 Nm maksymalnego momentu obrotowego. W aucie o masie niespe³na tony i d³ugoœci 3,6 metra takie rezultaty s¹ w pe³ni wystarczaj¹ce, zw³aszcza jeœli samochód zgodnie z jego przeznaczeniem - u ytkujemy g³ównie w ruchu miejskim. Tam silnika nie trzeba nawet wkrêcaæ na bardzo wysokie obroty (co w Twingo wyraÿnie potêguje ha- ³as), by poruszaæ siê ca³kiem dynamicznie. W mieœcie Twingo spali oko³o 7,5 litra benzyny, poza miastem mo na osi¹gn¹æ wynik poni ej 5 litrów - jak na ma³y samochód raczej bez rewelacji, ale trzeba pamiêtaæ, e jest to jednak 16 - zaworowy silnik benzynowy. Dla oszczêdnych i du o je d ¹cych przewidziano silnik Diesla tylko czy Twingo mo na jeÿdziæ a tyle, by ró nica w cenie zakupu faktycznie siê zwróci³a? Wróæmy jednak do benzynowego napêdu naszego ma³ego Renault. Oczywiœcie niezbyt pokaÿna wartoœæ momentu obrotowego wymagaæ bêdzie czêstszego siêgania do lewarka skrzyni biegów przy przyspieszaniu, prze³o enia s¹ bowiem krótkie, a i elastycznoœci nieco brakuje. Sam lewarek jest zreszt¹ nieco przyd³ugi i pracuje niezbyt precyzyjnie i z pewnymi oporami ale zjawisko to mog³o byæ spotêgowane niewielkim przebiegiem samochodu, jeszcze poni ej 1 tys. km. Drugim odczuwalnym i to dos³ownie objawem, by³y intensywnie pachn¹ce plastiki bol¹czka fabrycznie nowych modeli m.in. Renault. Ma³e Twingo prowadzi siê bez najmniejszych problemów. Auto ywo reaguje na ruchy kierownicy i pozwala na szybkie i sprawne, miejskie manewry i jest przy tym w pe³ni przewidywalne. Tak e i poza miastem prowadzenie nie powinno przysporzyæ problemów to w sporej mierze zas³uga du ego rozstawu osi (2,36 m), rozmieszczonych niemal w naro nikach nadwozia. Hamulce, jak to w Renault, bior¹ doœæ miêkko i gwa³townie, co wymaga pewnego przyzwyczajenia, ale za to odwzajemniaj¹ siê dobr¹ skutecznoœci¹... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy REGENERACJA PRZEK ADNI KIEROWNICZYCH Bytom - Karb ul. Miechowicka - Paliwony NIP: tel.: 032/ mobile: AUTO-SERWIS AUTO-HAK SERWIS sklep motocyklowy Krystian Paw³owski Katowice-Ligota, ul. Gajowa 6 tel , tel.kom czynne od 9.00 do Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 35 tel. 032/ , Bosel Czêstochowa ul. Boh. Katynia 158/160 tel.: tel.: Kucza Rybnik ul. Wodzis³awska 54 tel.: tel.: fax:

5 [ ] TEST Predator Combo System lokalizacji i monitorowania pojazdów Predator Combo umo liwia ci¹g³¹ wizualizacjê pozycji pojazdu na wyœwietlanej mapie cyfrowej (GIS) oraz rejestracjê parametrów pracy pojazdu. Informacje takie jak lokalizacja, prêdkoœæ, poziom paliwa, temperatura oraz mo liwoœæ generowania raportów okreœlaj¹cych czas pracy, przebiegi, trasy przejazdów, zu ycie paliwa, miejsca i czasy postojów, tankowañ, itp., pozwalaj¹ mniejszym nak³adem si³ zarz¹dzaæ i optymalizowaæ pracê pracowników mobilnych i transportu oraz prowadziæ obiektywn¹ weryfikacjê rozliczeñ zwi¹zanych z transportem. System tworz¹ dwa kluczowe elementy instalowane w pojeÿdzie urz¹dzenia (terminale) oraz aplikacja kliencka. Terminale Predator Combo 2.5, Predator Combo 2.5 LT funkcjonuj¹ w oparciu o najnowsze, sprawdzone i stale aktualizowane rozwi¹zania lokalizacji satelitarnej (GPS i Galileo), transmisji danych w sieciach GSM i zaawansowane uk³ady elektroniczne, kontroluj¹ce pracê urz¹dzenia i umo liwiaj¹ce bezpieczn¹ integracjê z systemami pojazdu. Pozycja i parametry ruchu (prêdkoœæ, kierunek jazdy), informacje o pracy silnika, paliwie oraz stanie pod³¹czonych urz¹dzeñ dodatkowych przekazywane s¹ do systemu serwerowego, który je rejestruje, analizuje i udostêpnia uprawnionemu u ytkownikowi w zdefiniowanym zakresie, w formie wizualizacji lub raportów. Stale aktualizowane, cyfrowe mapy, zwieraj¹ce wszystkie szlaki komunikacyjne oraz plany ponad polskich miast i miejscowoœci umo liwiaj¹ dok³adne okreœlenie pozycji a specjalne algorytmy pozwalaj¹ wygenerowaæ precyzyjne raporty. Wykorzystywane, w pe³ni profesjonalne bazy danych gwarantuj¹ pe³ne bezpieczeñstwo przechowywanych informacji oraz umo liwiaj¹ ich transfer do dowolnych, wykorzystywanych w przedsiêbiorstwie systemów wspomagaj¹cych zarz¹dzanie (CRM, ERP). Ci¹g³a dostêpnoœæ danych z systemu zwiêksza równie bezpieczeñstwo kierowcy i pojazdu, umo liwiaj¹c natychmiastowe podjêcie skutecznych dzia³añ w przypadku wyst¹pienia jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej. Rozwi¹zanie posiada wszelkie niezbêdne homologacje i atesty niezbêdne do sprzeda y, instalacji i wykorzystania na terenie pañstw Unii Europejskiej. Instalacja terminala Predator Combo nie ingeruje w systemy pojazdu i nie powoduje utraty gwarancji. System lokalizacji i monitorowania pojazdów Predator Combo umo liwia ci¹g³¹ wizualizacjê pozycji pojazdu na wyœwietlanej mapie cyfrowej oraz rejestracjê parametrów pracy pojazdu. Informacje takie jak lokalizacja, prêdkoœæ, poziom paliwa, temperatura oraz mo liwoœæ generowania raportów okreœlaj¹cych czas pracy, przebiegi, trasy przejazdów, zu ycie paliwa, miejsca i czasy postojów, tankowañ, itp., pozwalaj¹ mniejszym nak³adem si³ zarz¹dzaæ i optymalizowaæ pracê pracowników mobilnych i transportu oraz prowadziæ obiektywn¹ weryfikacjê rozliczeñ zwi¹zanych z transportem. Terminal Predator Combo jest zintegrowanym urz¹dzeniem telemetrycznym, przeznaczonym do wspomagania zarz¹dzania flot¹ i/lub ochrony pojazdów, zawieraj¹cym odbiornik GPS, modu³ GSM, kontroler mikroprocesorowy z obs³ug¹ interfejsu wejœæ/wyjœæ, wewnêtrzn¹ pamiêæ zdarzeñ oraz modu³ zasilania awaryjnego. Terminal Predator Combo zosta³ homologowany pod wzglêdem regulaminu nr 10.02, znak homologacji: E20 10R , oraz certyfikowany przez Przemys³owy Instytut Motoryzacji PIMOT w klasie profesjonalnej dla Skutecznoœci Zabezpieczenia Przed Kradzie ¹ Pojazdu Samochodowego. Cechy u ytkowe: - okreœlanie lokalizacji (pozycji geograficznej) z maksymalnym b³êdem nie przekraczaj¹cym 10 m; - rejestracja przebytej trasy (pozycja, odleg³oœæ, prêdkoœæ, czas); - rejestracja w³¹czeñ i wy³¹czeñ stacyjki i silnika pojazdu z informacj¹ o czasie pracy; - rejestracja poziomu paliwa oraz tankowañ i upustów (iloœæ, czas, miejsce); - detekcja naruszenia stref chronionych w pojeÿdzie (otwarcie drzwi, przestrzeni ³adunkowej); - detekcja pracy urz¹dzeñ dodatkowych w pojeÿdzie; - autoryzacja i identyfikacja kierowcy; - obs³uga przycisku wezwania pomocy (panic); - detekcja stanu systemów alarmowych (instalowanych fabrycznie i dodatkowych); - mo liwoœæ wyboru trybu pracy (s³u bowy/prywatny, z ³adunkiem/bez ³adunku); - pomiar i rejestracja temperatury; 08 System lokalizacji i monitorowania pojazdów Predator Combo Tekst: PPHU VECTOR - rejestracja prêdkoœci obrotowej silnika (szyna CAN BUS); - odczyt licznika przebiegu pojazdu (szyna CAN BUS); - pomiar i rejestracja napiêcia zasilania w pojeÿdzie; - rejestracja i zdalna sygnalizacja zaniku zasilania g³ównego; - mo liwoœæ zdalnego sterowania dwoma niezale nymi instalacjami w pojeÿdzie; - transmisja sygna³u NMEA przez interfejs Bluetooth; - mo liwoœæ komunikacji tekstowej z kierowc¹ poprzez wykorzystanie modu³u komunikatora; - natychmiastowy przekaz danych w czasie rzeczywistym, w cyklach 60 - cio sekundowych (GPRS lub SMS); Zastosowanie: Terminal Predator Combo zainstalowany w pojeÿdzie pozwala zebraæ i natychmiast przes³aæ informacje o pracy pojazdu, stanowi¹c tym samym znakomite narzêdzie wspomagaj¹ce zarz¹dzanie flot¹ pod k¹tem weryfikacji prawid³owoœci wykorzystania œrodków transportu lub maszyn budowlanych, umo liwiaj¹c optymalizacjê pracy pracowników mobilnych i wzrost jakoœci realizowanych us³ug. Natychmiastowy przekaz informacji o zaistnieniu sytuacji awaryjnych lub nietypowych pozwala znacznie podnieœæ poziom bezpieczeñstwa kierowców, pasa erów pojazdów i ³adunku. Systemy GPS Combo System GPS Combo to satelitarny system przeznaczony do szybkiego oraz dok³adnego okreœlenia pozycji oraz parametrów pracy pojazdów i maszyn. System wspó³pracuje z 24 satelitami NavaStrar obiegaj¹cymi ziemiê, zapewniaj¹c nieprzerywaln¹ dostawê informacji o bie ¹cej pozycji obiektu. Ka dy z satelitów transmituje informacjê czasow¹ oraz dane nawigacyjne, które s¹ wysy³ane do terminala znajduj¹cego siê w pojeÿdzie. Na proponowany system sk³adaj¹ siê trzy elementy (zdjêcie z oferty proszê przerobiæ tz. tam gdzie jest pokazana aplikacja, serwer samochody): 1. Terminal Combo Urz¹dzenie to jest montowane w pojeÿdzie. W sk³ad terminala wchodzi: - modu³ GPS pozwalaj¹cy okreœliæ po³o enie pojazdu, jego prêdkoœæ jak równie dok³adny czas wyst¹pienia pomiaru; - Modu³ kontrolno - steruj¹cy przeznaczony do analizy danych wysy³anych z urz¹dzeñ dodatkowo pod³¹czonych do terminala; - modu³ pamiêci rejestrator - to trzecia czêœæ sk³adowa terminala mog¹ca zapisaæ pozycji dostarczanych przez modu³ GPS jak równie system mikroprocesorowy. Czas zape³nienia pamiêci zale y od ustawienia czêstotliwoœci zapisu oraz d³ugoœci czasu przemieszczania siê pojazdu. Przy ustawieniu czêstotliwoœci zapisu co 1 minutê plus dodatkowe sygna³y z czujników, pamiêci wystarcza zazwyczaj na okres 2-3 miesiêcy intensywnej pracy pojazdu. Pamiêæ urz¹dzenia nie jest zape³niana podczas postojów. 2. Serwer Combo Serwer znajduje siê w siedzibie firmy Vector. Ten specjalistyczny serwer odbiera dane z terminala. Informacje s¹ przez system przetwarzane i magazynowane. W przypadku baraku mo- liwoœci po³¹czenia z serwerem dane s¹ zapisywane w nieulotnej pamiêci urz¹dzenia typu flash i przesy³ane w chwili nawi¹zania po³¹czenia. 3. Aplikacja Combo Klient Aplikacja Combo Klient umo liwia dostêp do danych docieraj¹cych do systemu serwera. To specjalne oprogramowanie jest instalowane na komputerze klienta. Aplikacja umo liwia wizualizacjê aktualnej dostêpnej pozycji na mapie, przekazanie informacji o aktualnym stanie czujników, analizê wszelkich danych historycznych, generowanie raportów stanowi¹cych podstawê do rozliczania czasu pracy pojazdu i kierowcy. W sk³ad aplikacji wchodzi mapa polski zawieraj¹ca wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie, linie kolejowe, szczegó³owe plany ponad 600 miast oraz mapa Europy; widoczne s¹ granice pañstw, drogi miast, linie kolejowe i obszary wodne w ogólnym zarysie. Dziêki stworzeniu aplikacji Combo Klient zawieraj¹cej lokalne mapy i pliki graficzne wyeliminowano koniecznoœæ pracy za pomoc¹ przegl¹darek www, co radykalnie podnios³o bezpieczeñstwo, a przede wszystkim szybkoœæ pracy ca³ego systemu. Aplikacja umo liwia wyszukanie miejsc wed³ug nazwy (miejscowoœci ulicy, nazwy w³asnej miejsca) lub wspó³rzêdnych geograficznych... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl

6 KATOWICE / MIKO ÓW / PIEKARY ŒL SKIE / ruda ŒL SKA / SIEMIANOWICE ŒL SKIE Czynne: Pn. - Pt.: od 8 do 18, Sobota: od 9 do 14 MECHANIKA - DIAGNOSTYKA KLIMATYZACJA, zawieszenia, uk³ad jezdny, geometria, hamulce, wydechy, naprawa silników WULKANIZACJA opony, hotel opon, pompowanie azotem, felgi aluminiowe i stalowe. ³añcuchy œnie ne ISOCAR s.c. ul. o³nierzy Wrzeœnia 20, Chorzów tel.: +48 (032) tel./fax: +48 (032) LAKIERY SAMOCHODOWE Car Magic Colors Autolakiery s.c. ul. Agnieszki Katowice tel.: tel.: rok za³ AUTORYZOWANY SERWIS SAMOCHODOWY - ALARMY, BLOKADY, T UMIKI, RADIA - ZAWIESZENIA, GPS, OPONY - CENTRALNE ZAMKI, ZESTAWY G OŒNOMÓWI CE i wiele innych us³ug Katowice, ul. Sokolska 28 tel.: 032/ , tel. kom.: Katowice Bogucice, ul. Piotra 1 tel , MECHANIKA POJAZDOWA Piotr Kowalski Ruda Œl¹ska 6, ul. Halembska 31 tel.: 032/ , tel. kom.: , - sprzeda czêœci samochodowych - naprawa samochodów osobowych i dostawczych - diagnostyka komputerowa - geometria kó³ Miko³ów, ul. Dzieñdziela 9 tel./fax , tel.kom SKUP GOTÓWKOWY SAMOCHODY OSOBOWE CIÊ AROWE, MOTOCYKLE SPRZEDA ZAMIANA KREDYTY UBEZPIECZENIA AUTO SERWIS - CZÊŒCI P.U.H. " KOLSTER " SERWIS ALTERNATORY ROZRUSZNIKI Pl. Wolnoœci 6 warsztat samochodowy Katowice MARCEL tel dojazd do 15 km GRATIS! - sprzeda akumulatorów SPECJALIZACJA SPRZÊT CIÊ KI Rok za³o enia Kolarczyk Henryk Blacharstwo - Lakiernictwo T³umiki - sprzeda, wymiana, naprawa Miko³ów, ul. Rybicka 124 tel.: 032/ , tel. kom.: M-R CENTRUM CZÊŒCI OPEL - NOWE I U YWANE KATOWICE ul. Opaliñskiego 3 tel. (032) tel. kom tel. kom MECHANIKA POJAZDOWA Arkadiusz Madeja Piekary Œl¹skie, ul. Korczaka 1, tel. (0-32) Naprawa silników diesla, pompy wtryskowe samochody ciê arowe i osobowe SKLEP MOTORYZACYJNY MOTO-JAN Siemianowice Œl., ul. Powstañców 15, tel. (32) MIERZEJEWSKIEGO K ODNICKA OPALIÑSKIEGO M-R CENTRUM KIEPURY KOŒCIUSZKI KRAKÓW - WROC AW MIKO ÓW CENTRUM dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni 10

7 Auto Komis SKLEP MOTORYZACYJNY LAURA-BIS D¹browa G. ul. Gwardii Ludowej 82 tel./fax (032) , tel.kom AUTO SALON KOMISY 12 AUTOMECHANIKA OPONY WYMIANA P YNÓW I OLEJU UK ADY WYDECHOWE AMORTYZATORY KLIMATYZACJE GEOMETRIA Chorzów, ul. 3 Maja 159 tel. (032) D¹browa Górnicza, ul.chopina 16a tel. (032) , tel. kom sprzeda i monta szyb do samochodów krajowych i zagranicznych osobowych, dostawczych, ciê arowych i autobusów szyby do sprzêtu budowlanego wykonywanie szkleñ - dostawczy Bus ekspresowe przyklejanie lusterek wewnêtrznych - wszystkie typy naprawa pêkniêtych szyb czo³owych HONORUJEMY KARTY KREDYTOWE SKLEP MOTORYZACYJNY AUTO-FAN Zak³ad ASB PALKA wykonuje naprawy automatycznych skrzyñ biegów do wszystkich marek samochodów: - naprawiamy automatyczne skrzynie 3,4,5,6 stopniowe - naprawiamy skrzynie ECVT, VTY, MULTITRONIKI (bezstopniowe) - posiadamy skrzynie po remoncie na wymianê, wykonujemy diagnostykê komputerow¹ skrzyñ biegów - przegl¹dy bie ¹ce, wymiana oleju - naprawa i wymiana automatycznych skrzyñ w ci¹gu jednego dnia po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( nie wszystkie modele ) - diagnostyka komputerowa NAPRAWIAMY SKRZYNIE WYSY KOWO - DHL Na wszystkie naprawy udzielamy 6-miesiêcznej gwarancji!!! Mys³owice ul. Rzemieœlnicza 14 tel. warsztat: tel. biuro: (032) tel. szef: Auto NAPRAWA Piotr Czak Tarnowskie Góry ul. Gliwicka 120, tel.: 032/ , tel. kom.: mechanika pojazdowa, diagnostyka silnika i podwozia lakierowanie w kabinie lakierniczej, naprawy blacharskie na p³ycie, lakiery wodne, samochód zastêpczy na czas naprawy POMOC DROGOWA Czynne: pon. - pt.: , sob.: Tarnowskie Góry, ul. Krasickiego 12 tel. 0/ Ofertujemy czêœci zamienne i akcesoria PKP do samochodów: PKS MZKP - polskich - zachodnich - koreañskich - japoñskich Bytom Katowice Towarowa Poznañ Obwodnica Bytom Opolska AUTO CZÊŒCI Opatowicka AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW WSZYSTKICH MAREK ASB PALKA Towarowa Krasickiego Œw. Katarzyny Czêstochowa Powstañców Œl. Sobieskiego Sierwierz dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni tel./fax Gliwice, ul. Kujawska 112 (teren Gliwickiej Gie³dy Samochodowej) W sa³ej ofercie oko³o 200 samochodów u ywanych. Kredytujemy samochody komisowe oraz wybrane na gie³dzie bez wzglêdu na wiek pojazdu Formalnoœci zwi¹zane z rejestracj¹ pojazdów importowanych z UE - 1 DZIEÑ ROBOCZY 7 dni w tygodniu SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA DOGODNE RATY UBEZPIECZENIA WSZYSTKIE FORMALNOŒCI NA MIEJSCU BÊDZIN, ul. Wolnoœci 1 (na wprost targu) tel.: 032/ AUTO KOMIS CONEX - CAR SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA raty, pakiety ubezpieczeniowe OC, AC, NW Siemianowice Œl¹skie, ul. Œwierczewskiego 84 ( obok urzêdu skarbowego ) tel.: 032/ CENTRUM SPRZEDA Y SAMOCHODÓW NOWYCH Siemianowice Œl¹skie, ul. Œwierczewskiego 84 tel.: 032/ KRAWCZYK AUTOMOBILE Tarnowski Góry, ul. Skoœna 16 (przy stacji benzynowej), Obwodnica) KOMIS: SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA - RATY POŒREDNICTWO FINANSOWE UBEZPIECZENIA OC, AC,NW - kredytujemy samochody z gie³dy i og³oszeñ - sprzedaj¹cemu wyp³acamy od rêki gotówkê - minimum formalnoœci - bez zaœwiadczeñ o dochodach BEZP ATNY KOMIS Katowice, ul. Gen. Hallera 2 tel./fax [032] , , MAG Auto Komis Firma Handlowo - Us³ugowa AUTO SALON FOKUS Iwona i Jacek Skierlak SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKÊ WYPO YCZALNIA LAWET MIÊDZYNARODOWA POMOC DROGOWA 24h POMOC DROGOWA I UBEZPIECZENIA Ruda Œl¹ska, ul. 1 Maja 327 tel.: 032/ tel. kom.: , AUTOHANDEL tel tel. kom ,

8 MOTOMA IMUS Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ , fax: 032/ tel. kom.: WTRYSKI - TURBOSPRÊ ARKI - Testujemy na maszynach BOSCH, SCHENCK kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Bytom, ul. Krakowska 27/31, (032) Pb 95, ON, VP, VPR, LPG S, M, O, K, G Chorzów, ul. 3 Maja 199, (032) Pb 95, VP95, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF Chorzów, Al. Wojska Polskiego 22, (032) Pb 95, ON, VP, VPR, TIR ON, VP ON, LPG S, M, O, K, FF, Czechowice, ul. Legionow 88a, (032) Pb 95, LPG, ON, VP S, O, G Czechowice, Trasa DK1 / ul. Wêglowa, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, LPG S, G, P CzeladŸ, ul. Spacerowa 1 d, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, LPG S, O, K, FF Czêstochowa, ul. Jana Paw³a II 5, (034) Pb 95, VPR, VP, ON, TIR ON S, K, P Czêstochowa, ul. Jagielloñska 29/37, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, K, P Czêstochowa, ul. Okulickiego 20/22, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, K, P Czêstochowa, ul. Wojska Polskiego 11, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, K, G, R D¹browa Górnicza, ul. Sobieskiego, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, FF Gliwice, ul. Toszecka 135, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, G, FF Gliwice, ul. Tarnogórska 163, (032) Pb 95, VP, ON, LPG G, S Gliwice, ul. Pszczyñska 111, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON S, M, O, K, G, FF Gliwice, ul. Rybnicka 159, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, G, FF Jasienica, ul. Jasienica 75 (033) Pb 95, VP, ON, VP ON, TIR ON S, K, G, O, P FF, R Jastrzêbie Zdrój, ul. Cieszyñska 9, (032) PB 95, VP, ON, LPG S, P, G, Katowice, ul. Rozdzieñskiego 210, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, TIR ON S, M, P, G Katowice, ul. Koœciuszki 231, (032) (13) Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K Katowice, ul. Koœciuszki/Lechicka, (032) (93) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, M, O, G, P, FF Katowice, ul. Genera³a Jankego 16c, (032) SAMOOBS UGOWA SAMOOBS UGOWA Katowice, ul. Ligocka 125, (032) Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K, FF Katowice, ul. Miko³owska 23A, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, LPG S, M, O, K, FF aziska Górne, ul. Klonowa 1, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, M, O, K, G, FF Miko³ów, ul. Pszczyñska 24, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, FF Mys³owice, ul. Katowicka, (032) Pb 95, VP, VPR, ON S, G, K Poczesna, ul. Warszawska 3, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, O, R, P Pszczyna, ul. Bielska, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, Racibórz, ul. Opawska 119, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, LPG S, M, O, K, G, P, FF Ruda Œl¹ska, ul. Obr. Westerplatte 22, (032) Pb 95, VP, VP ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, P Rybnik, ul. Budowlanych 72, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON S,M,KG,P Sosnowiec, ul. Zag. D¹browskiego 21, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, LPG S, K, FF Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich, (032) Pb 95, VPR, ON, LPG S, M, O, K, FF, Sosnowiec, ul. Kresowa 2, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF Sosnowiec, ul. Lenartowicza, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, LPG S, O, K, P, FF Œwiêtoszówka, ul. Bielska 7, (033) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, P, R Tychy, ul. Beskidzka, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, O, K, G, P Tychy, ul. Budowlanych 63, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON S, G, FF, P Tychy, ul. Oœwiêcimska 25, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, P WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Bytom ul.hutnicza 27, (032) Bytom ul.zabrzañska 17, (032) Chorzów, ul.batorego 29, (032) Chorzów, ul.katowicka 114, (032) Cieszyn ul.kolejowa 8, (033) CzeladŸ, ul.staszica 7, (032) Cz-wa, ul. Wojska Polskiego 121/127, (034) Cz-wa, ul.bardowskiego 64/68, (034) Cz-wa, ul.wyzwolenia 1, (034) Jastrzêbie Zdrój al.pi³sudskiego 2, (032) Jaworzno, ul.pi³sudskiego 55, (032) Oœwiêcim, ul.d¹browskiego 32, (033) Racibórz Plac Mostowy 1, (032) Rybnik ul. Kotucza 51, (032) Rybnik ul. Wodzis³awska 180 (032) Sosnowiec, ul.pi³sudskiego 61, (032) Sosnowiec, ul.wawel 16, (032) Tychy Al.Budowlanych 1, (032) Wodzis³aw Œl¹ski ul. 26 Marca 24, (032) Wodzis³aw Œl¹ski ul.w.witosa 24, (032) Zabrze, ul.wolnoœci 484, (032) ory ul.katowicka 1, (032) ory ul.wodzis³awska 32, (032) Pb-95, SP-95, SP-98, ON S,M,O,K,FF S,O,K,W,FF S,O,K,W,FF,P WYKAZ PRYWATNYCH STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 274 Bytom, ul. Karola Miarki 2a Bytom, ul. o³nierska 121 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2 Radzionków, ul. Objazdowa Pb 95, ON, ON Bio Pb 95, ON, ON Bio Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb98, ON S S S, K, P, Motel S, K, O S, M, P, G WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Bêdzin, ul. Czeladzka 23, tel Bêdzin, ul. eromskiego 13, tel Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 42, tel Chorzów, ul. Ga³eczki 46, tel Gliwice, ul. Kozielska 128, tel Pb-95, DN-98, ON, DN-ON K, M, 0, S K, S K, M, 0, S K, M, 0, S K, M, 0, S STACJE Tychy, ul. Beskidzka 101, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, TIR ON, LPG S, M, O, K, G Gliwice, ul. Toszecka 100, tel K, M, 0, S Wodzis³aw Œl¹ski, Os. D¹brówki 1A, (032) Pb 95, VP, ON S, G, K Katowice, ul. Francuska 105, tel K, M, O, S, FF Zabrze, ul. Wolnoœci 384, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, VP LPG S, M, O, K, G, FF Miko³ów, ul. Gliwicka 245, tel K, S Zabrze, ul. Wolnoœci 57, (032) , Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K, G, Pszczyna, ul. Studzienicka 69, tel Pb-95, DN-98, ON, DN-ON K, M, S, FF Zabrze, Plac Teatralny 6, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF Rybnik, ul. orska 83, tel K, M, O, S, FF WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Czêstochowa, ul.jagieloñska 76, (034) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Piekary Œl, ul.bytomska 41A, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Chorzów, 3-go Maja 179, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Gliwice, ul.tarnogórska 19a, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Siemianowice ul.kapicy 10, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Zabrze, ul.wolnoœci 210, (032) Pb-95, Pb-98 ON czynne 6-22 Tarnowskie Góry, ul. Skoœna 15, tel Tychy, ul. Beskidzka 53 Tychy, ul. Fabryczna 2, tel.: K, O, R, S K, M, O, S, FF Pb-95, DN-98, ON, LPG K, O, S, G, P, FF PALIWA: U-95 : benzyna uniwersalna, Pb-95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95 Pb-98: benzyna bezo³owiowa 98, LPG - gaz, ON: olej napêdowy SP-95 - suprema, VP - benzyna V-Power, VPR - benzyna V-Power 99 oktanowy DN-98 - benzyna DYNAMIC, DN-ON - olej napêdowy DYNAMIC LEGENDA US UGI: FF: fast food, G: sprzeda butli turystycznych z gazem p³ynnym, K: pompowanie opon (kompresor), M: myjnia, N: najazd samochodowy, O: odkurzacz, S: sklep 24h, P: prysznic, R: restauracja, W: wypo yczalnia przyczep 15

9 dla kierowcow.pl 16 ZAMÓW INTERNETOWEWYDANIE wejdÿ na i zamów bezp³atne internetowe wydanie gazety z regionu, który ciê interesuje 2008 (na zdjêciu zawodniczki MKS Muszynianka Fakro Muszyna) PRINS AUTOGASSYSTEMEN ZADOWOLENIE NASZYCH KLIENTÓW JEST NASZYM PRIORYTETEM. NIE MA NIC WA NIEJSZEGO NI PEWNE I SPRAWDZONE INFORMACJE, DLATEGO... - akcesoria tuningowe - alufelgi - siedzenia kubelkowe - lampy typu lexus - lampy angel eyes - zestawy xenon ul. Wyszyñskiego 25A Piekary Œl¹skie tel dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni S P R Z E D A CB RADIO MULTIMEDIA NAWIGACJE L.P. SERWIS Piotr Lepka Zabrze ul. Heweliusza 5 P.H.U VECTRA Auto Serwis Krzysztof Porêbski ZABRZE-KOÑCZYCE ul. Sikory 23 (obok autoz³omu "GRACIK") tel. 032/ tel./fax 032/ HURTOWNIA OPON SERWIS OGUMIENIA ALUFELGI Sosnowiec ul. Pi³sudskiego 24E tel.: /032/ tel. kom.: ELEKTROMECHANIKA - INSTALACJE GAZOWE - GEOMETRIA KÓ - SERWIS OPON PINELES I INNE MARKI CZÊŒCI, ELEKTRONIKA, ELEKTRYKA, KLIMATYZACJE, NAPRAWY, DIAGNOSTYKA, G OWICE, INSTALACJE GAZOWE Œwiêtoch³owice, ul. Wolnoœci 1, tel.: , SKLEP MOTORYZACYJNY FILTRY - OLEJE - SMARY - ŒWIECE AMORTYZATORY - AKUMULATORY ZAWIESZENIA - HAMULCE CHEMIA SAMOCHODOWA AKCESORIA MOTORYZACYJNE Sosnowiec, ul. 11 Listopada paw. 10 (róg Dobrzañskiego) tel AUTO CENTRUM "PERFEKT" -----serwis opon myjnia rêczna mechanika wymiana t³umików diagnostyka silników ustawienie œwiate³ klimatyzacja POMOC DROGOWA ZABRZE, ul. Wolnoœci 414, tel.: (0) czynne: poniedzia³ek - sobota: SOSNOWIEC ul. Chmielna 13 "AUTO-CRASH" Grzegorz Wieczorek ul. Pyskowicka Tarnowskie Góry tel wynajem samochodów na imprezy okolicznoœciowe AUTOMECHANIKA WULKANIZACJA, WYMIANA OPON Sosnowiec ul. Sobieskiego 43 tel. 032/ tel. kom Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (012) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Redaktor odpowiedzialny: Marcin Smolski Reklama: - Piotr Majchrzyk: tel ukasz ywicki: tel Mariusz Æwiel¹g: tel Zamawianie internetowego wydania gazety: Druk: Symilo Naœwietlanie: Djaf Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo pracujemy odmówiæ umieszczenia reklamy na komputerach niezgodnej z przepisami lub dostarczonych przez interesem Wydawcy. firmê wyd. B : CZÊSTOCHOWA - ŒL SK - ZAG ÊBIE numer zamkniêto M O N T A czynne: pn. - pt.: , sobota: SOSNOWIEC / ŒWIETOCH OWICE / TARNOWSKIE GÓRY / ZABRZE 17

10 SKLEP MOTORYZACYJNY F.H.U. MARTEK U NAS RÓWNIE Czêœci do samochodów koreañskich i japoñskich Czesci do samochodow JAPONSKICH ZACHODNICH ORYGINALNE ZAMIENNIKI U YWANE tarcze hamulcowe klocki hamulcowe amortyzatory sprzêg³a filtry AC uto om elektronika i mechanika samochodowa Gliwice ul. Daszyñskiego 168 kom tel Tomasz Kuna Elektronika - naprawa sterowników: silnika, skrzyni biegów, air bag, komfortu - naprawa: liczników, immobiliserów - naprawa modu³ów: klimatyzacji, ABS, ASR, ESP, itp. Mechanika - naprawy mechaniczne silników - wymiana rozrz¹dów i olejów - naprawa zawieszeñ oraz uk³adów hamulcowych Czêœci samochodowe - prowadzimy sprzeda czêœci nowych i u ywanych Diagnostyka Komputerowa - uk³ady wtryskowe BENZYNY i DIESLA - systemy bezpieczeñstwa AIRBAG, ABS, itp. - kodowanie kluczy, immobilisery - systemy komfortu i zabezpieczeñ - liczniki i klimatyzacje Tarnowskie Góry ul. Sobieskiego 23 tel.: 032/ , czesci trudne do zdobycia Z Z. Z. AUTO s.c. ul. Tworzeñ D¹browa Górnicza tel kom dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni UK ADY WYDECHOWE osobowe - dostawcze - ciê arowe HURT DETAL SERWIS Mys³owice ul.1000-lecia P.P. 32 ( k.salonu"zawada") tel kom pn.-pt sob Us³ugi w zakresie : - wymiana i naprawa uk³adów wydechowych - strumienice - katalizatory - t³umiki sportowe NISKIE CENY AUTO-BLACHLAK BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO ÓRAWSKI KOMPLEKSOWE NAPRAWY POWYPADKOWE SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK LAKIERUJEMY W KABINIE SPAWANIE ZDERZAKÓW I ATRAP NAPRAWY NA RAMIE SPRZEDA CZÊŒCI POMOC DROGOWA - PARKING Sosnowiec, ul. Promyka 1/I tel./fax: (032) tel. mobil: pn.-pt.: , sobota: sza sobota miesi¹ca ( nieczynne ) rozliczenia bezgotówkowe: PZU, WARTA, UNIQA, HESTIA, ALLIANZ, HDI Niezale ny Serwis Samochodów Francuskich Piekary Œl¹skie, ul. Bytomska 313 tel.: /032/ , tel.: /032/ , tel. kom.: diagnostyka komputerowa - mechanika pojazdowa - geometria kó³ 19

KATALOG. dla kierowców

KATALOG. dla kierowców MOTOMA IMUS 41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ 3423 090, 3423 092 fax: 032/ 3400 153 tel. kom.: 0503 312 447 www.motomaximus.pl - WTRYSKI - TURBOSPRÊ ARKI - Testujemy na maszynach BOSCH, SCHENCK

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS MECHANIKA LAKIERNIA SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS Firma PATYRA SERWIS rozpoczęła działalność w branży motoryzacyjnej w 2004 r. Solidność wykonywanych usług i ciągłe dążenie

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C.

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. ul. Katowicka 91/5 61-131 Poznań tel. 509-589-484 tel. 509-589-485 tel./fax. 61-221-83-48 NIP: 782-249-19-67 e-mail: biuro@mrgastrostal.pl www.mrgastrostal.pl Diaframma

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz.

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. Cennik nie uwzględnia rabatów dla stałych klientów ELEKTROMECHANIKA Wymiana świec

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN Stacja obsługi pojazdów w Starachowicach CENNIK USŁUG: Usługa: Osobowe: Dostawcze: Ciężarowe i autobusy: Roboczogodzina mechanika 40 40 40 Roboczogodzina elektryka 50 50 50 Roboczogodzina blacharza / lakiernika

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

KATALOG. dla kierowców BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY MOTOMA IMUS szczegó³y strona 14 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 3/2008 15.05-15.06.2008 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE Na miano "Auta Rocznego" zas³uguj¹

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r.

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r. TARYFA KOLEJOWA Taryfa kolejowa jest integralną częścią oferty intermodalnej PCC Intermodal S.A., i jako taka nie może być stosowana samodzielnie, a jedynie w połączeniu z usługą dostawy do drzwi, regulowaną

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

Nowe głowice Hunter - DSP 700

Nowe głowice Hunter - DSP 700 Nowe głowice Hunter - DSP 700 Fot. Wimad, archiwum Nowy model głowicy DSP 700 (z prawej) w porównaniu z głowicą aktywną DSP 500 produkowaną obecnie Firma Hunter zaprezentowała nową koncepcję głowic aktywnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI - OBIEKTY HOTELOWE. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI - OBIEKTY HOTELOWE. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI - OBIEKTY HOTELOWE Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 Oferta inwestycyjna obiekty hotelowe W

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 337/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 20 stycznia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 337/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 20 stycznia 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 337/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia normy zuŝycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i uŝywania pojazdów eksploatowanych przez Gminę Walim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i przeka niki

Bezpieczniki i przeka niki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) Lokalizacja Modu ten znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników COUPE CONSO MEMO INJECT ABS STOP R SHUNT ALIM UCH SE2023

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu przez okres 12 miesięcy. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca przejmie

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

Centa. Wartość obiektu brutto (sprzedaż)¹

Centa. Wartość obiektu brutto (sprzedaż)¹ Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/48418/14/08/27 Nr zlecenia/szkody: SA9/00022/2014 - Mateusz Przeplasko Data zlecenia: 27-08-2014 Zleceniodawca: Arkadiusz Cenkier Centa DEKRA Polska - Centrala tel.

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk REFORMA 2012 Naprawa pojazdów samochodowych Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Rozdziały:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Strona 1 z 5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE (SERWISY KANDYDUJĄCE DO SIECI DYNAFLEET NAPRAWY) DANE SERWISU (nazwa, miasto, osoba odpowiedzialna za współpracę)

WSTĘPNE INFORMACJE (SERWISY KANDYDUJĄCE DO SIECI DYNAFLEET NAPRAWY) DANE SERWISU (nazwa, miasto, osoba odpowiedzialna za współpracę) WSTĘPNE INFORMACJE (SERWISY KANDYDUJĄCE DO SIECI DYNAFLEET NAPRAWY) DANE SERWISU (nazwa, miasto, osoba odpowiedzialna za współpracę) 1. Godziny otwarcia serwisu: Poniedziałek Piątek od.. do. Sobota TAK

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin określa zasady korzystania z usługi Wezwij PZU Pomoc ( Usługa ) świadczonej przez PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 00-133 Warszawa, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.12.2014 r. UR.BAG.AGG.2142.21.2014.US.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.12.2014 r. UR.BAG.AGG.2142.21.2014.US.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.12.2014 r. UR.BAG.AGG.2142.21.2014.US.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail... OFERTA NA WYZNACZENIE JEDNOSTKI DO PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO, NA KTÓRYM BĘDĄ UMIESZCZANE USUNIĘTE Z DROGI POJAZDY PRZEWOŻĄCE TOWARY NIEBEZPIECZNE FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta...

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00 Cena (netto) WYMIANA OPON Wymiana opony z wyważeniem felga stalowa (do 16 cali) 12,50 Wymiana opony z wyważeniem felga aluminiowa (do 16 cali) 16,50 Wyważenie koła felga stalowa (do 16 cali) 5,00 Wyważenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo