KATALOG. dla kierowców vector. [ SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG. dla kierowców WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector. [ www.katalogdlakierowcow.pl SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN"

Transkrypt

1 MOTOMAXIMUS - szczegó³y strona 14 [ zobacz co pisz¹ inni] R E K L A M A szczegó³y strona 18 ISSN wyd.b nr 7/ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN Wybrane mo liwoœci systemu: Lokalizacja i podgl¹d pojazdu w czasie rzeczywistym Informacja o przebytych trasach Sta³a informacja o sposobie eksploatacji pojazdów i maszyn Kontrola rzeczywistego zu ycia paliwa Informacja o kradzie y paliwa Identyfikacja kierowcy/operatora Podgl¹d urz¹dzeñ dodatkowych (np. w³¹czenie piaskarki, dÿwigu itp.) Dowolna konfiguracja raportów vector s y s t e m y g p s PPHU VECTOR PLAC PIASTÓW 6A GLIWICE TEL.: / TEL./FAX: / KOM.:

2 NIEZALE NY SERWIS - sklep z czêœciami - serwis mechanika - klimatyzacja, przegl¹dy - elektronika, diagnostyka czynne: poniedzia³ek - pi¹tek od 9.00 do KRZYSZTOF MUDA AMGT FORD Zabrze - Maciejów, ul. elazna 8 tel.: tel.: tel. kom.: dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni AUTO SZYBY FIRMA OBLIÑSKI SPRZEDA - MONTA - NAPRAWA KATOWICE-LIGOTA ul. Zgody 14 TELEFON NON STOP 24 h (032) ,

3 [ ] PREZENTACJA La Bella Machina Tekst: Automobilista Fot. Automobilista La Bella Machina Droga wije siê wœród ska³ wybrze a Amalfi. Nad rozgrzan¹ Kampani¹ unosi siê zapach cyprysów, pinii i lawendy. Niebo przybra³o barwê Azurro. D³onie spoczywaj¹ na drewnianym kole kierownicy. W powietrzu wibruje dÿwiêk dwulitrowego silnika. Tak wygl¹da marzenie ka dego Alfisti. Historia legendy zwanej Alfa Romeo Spider rozpoczê³a siê dok³adnie 45 lat temu. Nazwa, której nigdy nie by³o Czas p³yn¹³ nieub³aganie, odciskaj¹c swe piêtno na karoserii Giulli Spider. 27 lipca 1962 na torze Monza zaprezentowano w³aœnie nowe wcielenie kabrioletu. Zabiegi odm³adzaj¹ce maestro Battisty Pininfariny przed³u y³y jej ywot o cztery lata. Jednak latem 1963 roku szkicowa³ on ju sylwetkê nowego Spidera. Dziœ niektórzy widz¹ w niej reminiscencje Alfa Romeo Disco Volante (1952). Znacznie bli sza stylistycznie by³a Giulietta Spider Speciale Aerodinamica z 1961 roku. Wkrótce zbudowano pierwszy prototyp, który przez ca³y 1965 rok poddawano testom drogowym. Wiele godzin spêdzi³ tak e w tunelu aerodynamicznym politechniki w Turynie. 10 marca 1966 zaprezentowano go oficjalnie na salonie w Genewie. Projektant zmar³ wkrótce po premierze swego ostatniego dzie³a 3 kwietnia 1966 roku. Blachy nadwozi t³oczono, spawano i lakierowano w Carrozzeria Pininfarina w Grugliasco. Przy okazji warto dodaæ, e na tej samej linii montowano pojazdy g³ównych konkurentów: Fiata124 Spider, Peugeota 404 i 504 Cabriolet. Z Grugliasco karoserie transportowano do macierzystego zak³adu Alfa Romeo w Arese, gdzie montowano silniki i pozosta³e mechanizmy. Przed rozpoczêciem produkcji Alfa Romeo og³osi³o wielki konkurs na nazwê dla nowego pojazdu. Oprócz ponad stu czterdziestu tysiêcy propozycji nawi¹zuj¹cych do œwiata filmu (Lollobrigida), pada³y nazwy gastronomiczne (Pizza), poetyckie (Lucia, Shakespeare), lecz tak e, co gorsza, wyra aj¹ce patologiczn¹ fascynacjê kryminalistami (Al Capone) czy ludobójcami (Stalin). Zwyciê y³a nazwa Duetto (duet) autorstwa Guidobaldo Trionfi. Nagrodzona propozycja nigdy nie sta³a siê oficjaln¹ nazw¹. Zamiennie z ni¹ jest stosowane s³ynne w ca- ³ym œwiecie okreœlenie Osso di sepia (szkielet m¹twy). Trafnie opisuje eliptyczny kszta³t profilu nadwozia. Spider pozosta³ Spiderem Pocz¹tkowo jedynym Ÿród³em napêdu Tipo by³ silnik 1570 cm o mocy 109 KM. Aluminiowy blok, g³owica oraz miska olejowa. Pó³kuliste komory spalania. Dwa wa³ki rozrz¹du w g³owicy. Elementy zdradza³y udzia³ Orazio Satty Pulliga, jednego z najwybitniejszych w³oskich konstruktorów, tej miary co Jano czy Lampredi. Wystarcza³o to na rozwijanie prêdkoœci 175 km/h, choæ podró z otwartym dachem by³a najprzyjemniejsza do ok. 100 km/h. Do pojazdu mo na by³o dokupiæ hardtop wykonany z aluminium. Absolwent W lipcu egzemplarze demonstracyjne Spidera p³ynê³y ju do dealerów w USA. Jeden z nich trafi³ na plan filmu The Graduate (Absolwent) w re yserii Mike'a Nicholsa. To w³aœnie czerwony Spider 1600 s³u y Benowi Braddockowi (Dustin Hoffmann) do ucieczki przed zalotami pani Robinson (Anne Bancroft) przez Kaliforniê. Rola prze³omowa dla Hoffmanna by³a tak e prze³omem w historii Spidera. Film prezentowany od 21 grudnia 1967 roku spowodowa³ wielk¹ popularnoœæ Alfy bez dachu... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny 15 ka dego miesi¹ca w punktach kolporta u prasy. Cena: 8,9 z³ MIESIÊCZNIK MI OŒNIKÓW STAREJ MOTORYZACJI F.H. AUTO HIT Jacek Ró acki czêœci do samochodów japoñskich i koreañskich Bytom, ul. Matejki 10 tel. (032) , tel. kom STACJA OBS UGI SAMOCHODÓW CAR WASH / CAR SERVICE w³aœciciel: Jan Sygu³a Bytom, ul. agiewnicka 12B tel , tel.kom , KOMIS SAMOCHODÓW OSOBOWYCH i DOSTWCZYCH BOSS 04 POLECA US UGI W ZAKRESIE: - mycie silników i podwozi gor¹c¹ wod¹ - wymiana olejów i filtrów olejowych w silniku, skrzyni biegów, tylnym moœcie - mycie ci¹gników i cystern zawn¹trz i wewn¹trz - smarowanie uk³adów kierowniczych MYCIE ODBYWA SIÊ PRZY POMOCY PROFESJONALNYCH G OWIC FIRMY zapraszamy 24h na dobê w soboty do godz. 20 STACJA PRZYJMUJE POJAZDY DO 4M WYSOKOŒCI NA MIEJSCU DO NABYCIA OLEJE KRAJOWE i ZAGRANICZNE Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 48 tel , Moto

4 [ ] TEST Raport z jazdy Renault Twingo V (75 KM) Dynamique - zwinny i stylowy Ma³y, miejski samochodzik nie musi byæ ani nudny, ani brzydki, czego dowodzi Renault Twingo. Nowe wcielenie tego modelu mo e i nie jest tak oryginalne i niepowtarzalne, jak protoplasta sprzed lat, ale dalej ma swój styl przynajmniej w kontakcie z zewn¹trz. Œrodek zdominowa³y aspekty praktyczne. Z zewn¹trz Twingo w wersji Dynamique prezentuje siê bardzo ciekawie, ale zdecydowanie odmiennie od poprzednika sprzed lat. Stylistycznie pierwsze Twingo by³o ma³ym weso³kiem, budz¹cym sympatiê wœród obserwatorów. Wspó³czesna wersja modelu wygl¹da zdecydowanie bardziej zadziornie zw³aszcza, jeœli patrzymy na nie z przodu. Du y, nisko przebiegaj¹cy wlot powietrza z siatkow¹ os³on¹, srebrne wstawki przy halogenach i ogólnie ca³y kszta³t tej czêœci zderzaka jakby zdradza³y sportowe walory ma³ego, miejskiego autka. Tymczasem pod mask¹ pracuje spokojnie 1,2 litrowy Tekst: Miros³aw Ganiec Fot. Miros³aw Ganiec silnik 16V o mocy 75 KM i 107 Nm maksymalnego momentu obrotowego. W aucie o masie niespe³na tony i d³ugoœci 3,6 metra takie rezultaty s¹ w pe³ni wystarczaj¹ce, zw³aszcza jeœli samochód zgodnie z jego przeznaczeniem - u ytkujemy g³ównie w ruchu miejskim. Tam silnika nie trzeba nawet wkrêcaæ na bardzo wysokie obroty (co w Twingo wyraÿnie potêguje ha- ³as), by poruszaæ siê ca³kiem dynamicznie. W mieœcie Twingo spali oko³o 7,5 litra benzyny, poza miastem mo na osi¹gn¹æ wynik poni ej 5 litrów - jak na ma³y samochód raczej bez rewelacji, ale trzeba pamiêtaæ, e jest to jednak 16 - zaworowy silnik benzynowy. Dla oszczêdnych i du o je d ¹cych przewidziano silnik Diesla tylko czy Twingo mo na jeÿdziæ a tyle, by ró nica w cenie zakupu faktycznie siê zwróci³a? Wróæmy jednak do benzynowego napêdu naszego ma³ego Renault. Oczywiœcie niezbyt pokaÿna wartoœæ momentu obrotowego wymagaæ bêdzie czêstszego siêgania do lewarka skrzyni biegów przy przyspieszaniu, prze³o enia s¹ bowiem krótkie, a i elastycznoœci nieco brakuje. Sam lewarek jest zreszt¹ nieco przyd³ugi i pracuje niezbyt precyzyjnie i z pewnymi oporami ale zjawisko to mog³o byæ spotêgowane niewielkim przebiegiem samochodu, jeszcze poni ej 1 tys. km. Drugim odczuwalnym i to dos³ownie objawem, by³y intensywnie pachn¹ce plastiki bol¹czka fabrycznie nowych modeli m.in. Renault. Ma³e Twingo prowadzi siê bez najmniejszych problemów. Auto ywo reaguje na ruchy kierownicy i pozwala na szybkie i sprawne, miejskie manewry i jest przy tym w pe³ni przewidywalne. Tak e i poza miastem prowadzenie nie powinno przysporzyæ problemów to w sporej mierze zas³uga du ego rozstawu osi (2,36 m), rozmieszczonych niemal w naro nikach nadwozia. Hamulce, jak to w Renault, bior¹ doœæ miêkko i gwa³townie, co wymaga pewnego przyzwyczajenia, ale za to odwzajemniaj¹ siê dobr¹ skutecznoœci¹... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy REGENERACJA PRZEK ADNI KIEROWNICZYCH Bytom - Karb ul. Miechowicka - Paliwony NIP: tel.: 032/ mobile: AUTO-SERWIS AUTO-HAK SERWIS sklep motocyklowy Krystian Paw³owski Katowice-Ligota, ul. Gajowa 6 tel , tel.kom czynne od 9.00 do Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 35 tel. 032/ , Bosel Czêstochowa ul. Boh. Katynia 158/160 tel.: tel.: Kucza Rybnik ul. Wodzis³awska 54 tel.: tel.: fax:

5 [ ] TEST Predator Combo System lokalizacji i monitorowania pojazdów Predator Combo umo liwia ci¹g³¹ wizualizacjê pozycji pojazdu na wyœwietlanej mapie cyfrowej (GIS) oraz rejestracjê parametrów pracy pojazdu. Informacje takie jak lokalizacja, prêdkoœæ, poziom paliwa, temperatura oraz mo liwoœæ generowania raportów okreœlaj¹cych czas pracy, przebiegi, trasy przejazdów, zu ycie paliwa, miejsca i czasy postojów, tankowañ, itp., pozwalaj¹ mniejszym nak³adem si³ zarz¹dzaæ i optymalizowaæ pracê pracowników mobilnych i transportu oraz prowadziæ obiektywn¹ weryfikacjê rozliczeñ zwi¹zanych z transportem. System tworz¹ dwa kluczowe elementy instalowane w pojeÿdzie urz¹dzenia (terminale) oraz aplikacja kliencka. Terminale Predator Combo 2.5, Predator Combo 2.5 LT funkcjonuj¹ w oparciu o najnowsze, sprawdzone i stale aktualizowane rozwi¹zania lokalizacji satelitarnej (GPS i Galileo), transmisji danych w sieciach GSM i zaawansowane uk³ady elektroniczne, kontroluj¹ce pracê urz¹dzenia i umo liwiaj¹ce bezpieczn¹ integracjê z systemami pojazdu. Pozycja i parametry ruchu (prêdkoœæ, kierunek jazdy), informacje o pracy silnika, paliwie oraz stanie pod³¹czonych urz¹dzeñ dodatkowych przekazywane s¹ do systemu serwerowego, który je rejestruje, analizuje i udostêpnia uprawnionemu u ytkownikowi w zdefiniowanym zakresie, w formie wizualizacji lub raportów. Stale aktualizowane, cyfrowe mapy, zwieraj¹ce wszystkie szlaki komunikacyjne oraz plany ponad polskich miast i miejscowoœci umo liwiaj¹ dok³adne okreœlenie pozycji a specjalne algorytmy pozwalaj¹ wygenerowaæ precyzyjne raporty. Wykorzystywane, w pe³ni profesjonalne bazy danych gwarantuj¹ pe³ne bezpieczeñstwo przechowywanych informacji oraz umo liwiaj¹ ich transfer do dowolnych, wykorzystywanych w przedsiêbiorstwie systemów wspomagaj¹cych zarz¹dzanie (CRM, ERP). Ci¹g³a dostêpnoœæ danych z systemu zwiêksza równie bezpieczeñstwo kierowcy i pojazdu, umo liwiaj¹c natychmiastowe podjêcie skutecznych dzia³añ w przypadku wyst¹pienia jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej. Rozwi¹zanie posiada wszelkie niezbêdne homologacje i atesty niezbêdne do sprzeda y, instalacji i wykorzystania na terenie pañstw Unii Europejskiej. Instalacja terminala Predator Combo nie ingeruje w systemy pojazdu i nie powoduje utraty gwarancji. System lokalizacji i monitorowania pojazdów Predator Combo umo liwia ci¹g³¹ wizualizacjê pozycji pojazdu na wyœwietlanej mapie cyfrowej oraz rejestracjê parametrów pracy pojazdu. Informacje takie jak lokalizacja, prêdkoœæ, poziom paliwa, temperatura oraz mo liwoœæ generowania raportów okreœlaj¹cych czas pracy, przebiegi, trasy przejazdów, zu ycie paliwa, miejsca i czasy postojów, tankowañ, itp., pozwalaj¹ mniejszym nak³adem si³ zarz¹dzaæ i optymalizowaæ pracê pracowników mobilnych i transportu oraz prowadziæ obiektywn¹ weryfikacjê rozliczeñ zwi¹zanych z transportem. Terminal Predator Combo jest zintegrowanym urz¹dzeniem telemetrycznym, przeznaczonym do wspomagania zarz¹dzania flot¹ i/lub ochrony pojazdów, zawieraj¹cym odbiornik GPS, modu³ GSM, kontroler mikroprocesorowy z obs³ug¹ interfejsu wejœæ/wyjœæ, wewnêtrzn¹ pamiêæ zdarzeñ oraz modu³ zasilania awaryjnego. Terminal Predator Combo zosta³ homologowany pod wzglêdem regulaminu nr 10.02, znak homologacji: E20 10R , oraz certyfikowany przez Przemys³owy Instytut Motoryzacji PIMOT w klasie profesjonalnej dla Skutecznoœci Zabezpieczenia Przed Kradzie ¹ Pojazdu Samochodowego. Cechy u ytkowe: - okreœlanie lokalizacji (pozycji geograficznej) z maksymalnym b³êdem nie przekraczaj¹cym 10 m; - rejestracja przebytej trasy (pozycja, odleg³oœæ, prêdkoœæ, czas); - rejestracja w³¹czeñ i wy³¹czeñ stacyjki i silnika pojazdu z informacj¹ o czasie pracy; - rejestracja poziomu paliwa oraz tankowañ i upustów (iloœæ, czas, miejsce); - detekcja naruszenia stref chronionych w pojeÿdzie (otwarcie drzwi, przestrzeni ³adunkowej); - detekcja pracy urz¹dzeñ dodatkowych w pojeÿdzie; - autoryzacja i identyfikacja kierowcy; - obs³uga przycisku wezwania pomocy (panic); - detekcja stanu systemów alarmowych (instalowanych fabrycznie i dodatkowych); - mo liwoœæ wyboru trybu pracy (s³u bowy/prywatny, z ³adunkiem/bez ³adunku); - pomiar i rejestracja temperatury; 08 System lokalizacji i monitorowania pojazdów Predator Combo Tekst: PPHU VECTOR - rejestracja prêdkoœci obrotowej silnika (szyna CAN BUS); - odczyt licznika przebiegu pojazdu (szyna CAN BUS); - pomiar i rejestracja napiêcia zasilania w pojeÿdzie; - rejestracja i zdalna sygnalizacja zaniku zasilania g³ównego; - mo liwoœæ zdalnego sterowania dwoma niezale nymi instalacjami w pojeÿdzie; - transmisja sygna³u NMEA przez interfejs Bluetooth; - mo liwoœæ komunikacji tekstowej z kierowc¹ poprzez wykorzystanie modu³u komunikatora; - natychmiastowy przekaz danych w czasie rzeczywistym, w cyklach 60 - cio sekundowych (GPRS lub SMS); Zastosowanie: Terminal Predator Combo zainstalowany w pojeÿdzie pozwala zebraæ i natychmiast przes³aæ informacje o pracy pojazdu, stanowi¹c tym samym znakomite narzêdzie wspomagaj¹ce zarz¹dzanie flot¹ pod k¹tem weryfikacji prawid³owoœci wykorzystania œrodków transportu lub maszyn budowlanych, umo liwiaj¹c optymalizacjê pracy pracowników mobilnych i wzrost jakoœci realizowanych us³ug. Natychmiastowy przekaz informacji o zaistnieniu sytuacji awaryjnych lub nietypowych pozwala znacznie podnieœæ poziom bezpieczeñstwa kierowców, pasa erów pojazdów i ³adunku. Systemy GPS Combo System GPS Combo to satelitarny system przeznaczony do szybkiego oraz dok³adnego okreœlenia pozycji oraz parametrów pracy pojazdów i maszyn. System wspó³pracuje z 24 satelitami NavaStrar obiegaj¹cymi ziemiê, zapewniaj¹c nieprzerywaln¹ dostawê informacji o bie ¹cej pozycji obiektu. Ka dy z satelitów transmituje informacjê czasow¹ oraz dane nawigacyjne, które s¹ wysy³ane do terminala znajduj¹cego siê w pojeÿdzie. Na proponowany system sk³adaj¹ siê trzy elementy (zdjêcie z oferty proszê przerobiæ tz. tam gdzie jest pokazana aplikacja, serwer samochody): 1. Terminal Combo Urz¹dzenie to jest montowane w pojeÿdzie. W sk³ad terminala wchodzi: - modu³ GPS pozwalaj¹cy okreœliæ po³o enie pojazdu, jego prêdkoœæ jak równie dok³adny czas wyst¹pienia pomiaru; - Modu³ kontrolno - steruj¹cy przeznaczony do analizy danych wysy³anych z urz¹dzeñ dodatkowo pod³¹czonych do terminala; - modu³ pamiêci rejestrator - to trzecia czêœæ sk³adowa terminala mog¹ca zapisaæ pozycji dostarczanych przez modu³ GPS jak równie system mikroprocesorowy. Czas zape³nienia pamiêci zale y od ustawienia czêstotliwoœci zapisu oraz d³ugoœci czasu przemieszczania siê pojazdu. Przy ustawieniu czêstotliwoœci zapisu co 1 minutê plus dodatkowe sygna³y z czujników, pamiêci wystarcza zazwyczaj na okres 2-3 miesiêcy intensywnej pracy pojazdu. Pamiêæ urz¹dzenia nie jest zape³niana podczas postojów. 2. Serwer Combo Serwer znajduje siê w siedzibie firmy Vector. Ten specjalistyczny serwer odbiera dane z terminala. Informacje s¹ przez system przetwarzane i magazynowane. W przypadku baraku mo- liwoœci po³¹czenia z serwerem dane s¹ zapisywane w nieulotnej pamiêci urz¹dzenia typu flash i przesy³ane w chwili nawi¹zania po³¹czenia. 3. Aplikacja Combo Klient Aplikacja Combo Klient umo liwia dostêp do danych docieraj¹cych do systemu serwera. To specjalne oprogramowanie jest instalowane na komputerze klienta. Aplikacja umo liwia wizualizacjê aktualnej dostêpnej pozycji na mapie, przekazanie informacji o aktualnym stanie czujników, analizê wszelkich danych historycznych, generowanie raportów stanowi¹cych podstawê do rozliczania czasu pracy pojazdu i kierowcy. W sk³ad aplikacji wchodzi mapa polski zawieraj¹ca wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie, linie kolejowe, szczegó³owe plany ponad 600 miast oraz mapa Europy; widoczne s¹ granice pañstw, drogi miast, linie kolejowe i obszary wodne w ogólnym zarysie. Dziêki stworzeniu aplikacji Combo Klient zawieraj¹cej lokalne mapy i pliki graficzne wyeliminowano koniecznoœæ pracy za pomoc¹ przegl¹darek www, co radykalnie podnios³o bezpieczeñstwo, a przede wszystkim szybkoœæ pracy ca³ego systemu. Aplikacja umo liwia wyszukanie miejsc wed³ug nazwy (miejscowoœci ulicy, nazwy w³asnej miejsca) lub wspó³rzêdnych geograficznych... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl

6 KATOWICE / MIKO ÓW / PIEKARY ŒL SKIE / ruda ŒL SKA / SIEMIANOWICE ŒL SKIE Czynne: Pn. - Pt.: od 8 do 18, Sobota: od 9 do 14 MECHANIKA - DIAGNOSTYKA KLIMATYZACJA, zawieszenia, uk³ad jezdny, geometria, hamulce, wydechy, naprawa silników WULKANIZACJA opony, hotel opon, pompowanie azotem, felgi aluminiowe i stalowe. ³añcuchy œnie ne ISOCAR s.c. ul. o³nierzy Wrzeœnia 20, Chorzów tel.: +48 (032) tel./fax: +48 (032) LAKIERY SAMOCHODOWE Car Magic Colors Autolakiery s.c. ul. Agnieszki Katowice tel.: tel.: rok za³ AUTORYZOWANY SERWIS SAMOCHODOWY - ALARMY, BLOKADY, T UMIKI, RADIA - ZAWIESZENIA, GPS, OPONY - CENTRALNE ZAMKI, ZESTAWY G OŒNOMÓWI CE i wiele innych us³ug Katowice, ul. Sokolska 28 tel.: 032/ , tel. kom.: Katowice Bogucice, ul. Piotra 1 tel , MECHANIKA POJAZDOWA Piotr Kowalski Ruda Œl¹ska 6, ul. Halembska 31 tel.: 032/ , tel. kom.: , - sprzeda czêœci samochodowych - naprawa samochodów osobowych i dostawczych - diagnostyka komputerowa - geometria kó³ Miko³ów, ul. Dzieñdziela 9 tel./fax , tel.kom SKUP GOTÓWKOWY SAMOCHODY OSOBOWE CIÊ AROWE, MOTOCYKLE SPRZEDA ZAMIANA KREDYTY UBEZPIECZENIA AUTO SERWIS - CZÊŒCI P.U.H. " KOLSTER " SERWIS ALTERNATORY ROZRUSZNIKI Pl. Wolnoœci 6 warsztat samochodowy Katowice MARCEL tel dojazd do 15 km GRATIS! - sprzeda akumulatorów SPECJALIZACJA SPRZÊT CIÊ KI Rok za³o enia Kolarczyk Henryk Blacharstwo - Lakiernictwo T³umiki - sprzeda, wymiana, naprawa Miko³ów, ul. Rybicka 124 tel.: 032/ , tel. kom.: M-R CENTRUM CZÊŒCI OPEL - NOWE I U YWANE KATOWICE ul. Opaliñskiego 3 tel. (032) tel. kom tel. kom MECHANIKA POJAZDOWA Arkadiusz Madeja Piekary Œl¹skie, ul. Korczaka 1, tel. (0-32) Naprawa silników diesla, pompy wtryskowe samochody ciê arowe i osobowe SKLEP MOTORYZACYJNY MOTO-JAN Siemianowice Œl., ul. Powstañców 15, tel. (32) MIERZEJEWSKIEGO K ODNICKA OPALIÑSKIEGO M-R CENTRUM KIEPURY KOŒCIUSZKI KRAKÓW - WROC AW MIKO ÓW CENTRUM dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni 10

7 Auto Komis SKLEP MOTORYZACYJNY LAURA-BIS D¹browa G. ul. Gwardii Ludowej 82 tel./fax (032) , tel.kom AUTO SALON KOMISY 12 AUTOMECHANIKA OPONY WYMIANA P YNÓW I OLEJU UK ADY WYDECHOWE AMORTYZATORY KLIMATYZACJE GEOMETRIA Chorzów, ul. 3 Maja 159 tel. (032) D¹browa Górnicza, ul.chopina 16a tel. (032) , tel. kom sprzeda i monta szyb do samochodów krajowych i zagranicznych osobowych, dostawczych, ciê arowych i autobusów szyby do sprzêtu budowlanego wykonywanie szkleñ - dostawczy Bus ekspresowe przyklejanie lusterek wewnêtrznych - wszystkie typy naprawa pêkniêtych szyb czo³owych HONORUJEMY KARTY KREDYTOWE SKLEP MOTORYZACYJNY AUTO-FAN Zak³ad ASB PALKA wykonuje naprawy automatycznych skrzyñ biegów do wszystkich marek samochodów: - naprawiamy automatyczne skrzynie 3,4,5,6 stopniowe - naprawiamy skrzynie ECVT, VTY, MULTITRONIKI (bezstopniowe) - posiadamy skrzynie po remoncie na wymianê, wykonujemy diagnostykê komputerow¹ skrzyñ biegów - przegl¹dy bie ¹ce, wymiana oleju - naprawa i wymiana automatycznych skrzyñ w ci¹gu jednego dnia po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( nie wszystkie modele ) - diagnostyka komputerowa NAPRAWIAMY SKRZYNIE WYSY KOWO - DHL Na wszystkie naprawy udzielamy 6-miesiêcznej gwarancji!!! Mys³owice ul. Rzemieœlnicza 14 tel. warsztat: tel. biuro: (032) tel. szef: Auto NAPRAWA Piotr Czak Tarnowskie Góry ul. Gliwicka 120, tel.: 032/ , tel. kom.: mechanika pojazdowa, diagnostyka silnika i podwozia lakierowanie w kabinie lakierniczej, naprawy blacharskie na p³ycie, lakiery wodne, samochód zastêpczy na czas naprawy POMOC DROGOWA Czynne: pon. - pt.: , sob.: Tarnowskie Góry, ul. Krasickiego 12 tel. 0/ Ofertujemy czêœci zamienne i akcesoria PKP do samochodów: PKS MZKP - polskich - zachodnich - koreañskich - japoñskich Bytom Katowice Towarowa Poznañ Obwodnica Bytom Opolska AUTO CZÊŒCI Opatowicka AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW WSZYSTKICH MAREK ASB PALKA Towarowa Krasickiego Œw. Katarzyny Czêstochowa Powstañców Œl. Sobieskiego Sierwierz dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni tel./fax Gliwice, ul. Kujawska 112 (teren Gliwickiej Gie³dy Samochodowej) W sa³ej ofercie oko³o 200 samochodów u ywanych. Kredytujemy samochody komisowe oraz wybrane na gie³dzie bez wzglêdu na wiek pojazdu Formalnoœci zwi¹zane z rejestracj¹ pojazdów importowanych z UE - 1 DZIEÑ ROBOCZY 7 dni w tygodniu SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA DOGODNE RATY UBEZPIECZENIA WSZYSTKIE FORMALNOŒCI NA MIEJSCU BÊDZIN, ul. Wolnoœci 1 (na wprost targu) tel.: 032/ AUTO KOMIS CONEX - CAR SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA raty, pakiety ubezpieczeniowe OC, AC, NW Siemianowice Œl¹skie, ul. Œwierczewskiego 84 ( obok urzêdu skarbowego ) tel.: 032/ CENTRUM SPRZEDA Y SAMOCHODÓW NOWYCH Siemianowice Œl¹skie, ul. Œwierczewskiego 84 tel.: 032/ KRAWCZYK AUTOMOBILE Tarnowski Góry, ul. Skoœna 16 (przy stacji benzynowej), Obwodnica) KOMIS: SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA - RATY POŒREDNICTWO FINANSOWE UBEZPIECZENIA OC, AC,NW - kredytujemy samochody z gie³dy i og³oszeñ - sprzedaj¹cemu wyp³acamy od rêki gotówkê - minimum formalnoœci - bez zaœwiadczeñ o dochodach BEZP ATNY KOMIS Katowice, ul. Gen. Hallera 2 tel./fax [032] , , MAG Auto Komis Firma Handlowo - Us³ugowa AUTO SALON FOKUS Iwona i Jacek Skierlak SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKÊ WYPO YCZALNIA LAWET MIÊDZYNARODOWA POMOC DROGOWA 24h POMOC DROGOWA I UBEZPIECZENIA Ruda Œl¹ska, ul. 1 Maja 327 tel.: 032/ tel. kom.: , AUTOHANDEL tel tel. kom ,

8 MOTOMA IMUS Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ , fax: 032/ tel. kom.: WTRYSKI - TURBOSPRÊ ARKI - Testujemy na maszynach BOSCH, SCHENCK kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Bytom, ul. Krakowska 27/31, (032) Pb 95, ON, VP, VPR, LPG S, M, O, K, G Chorzów, ul. 3 Maja 199, (032) Pb 95, VP95, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF Chorzów, Al. Wojska Polskiego 22, (032) Pb 95, ON, VP, VPR, TIR ON, VP ON, LPG S, M, O, K, FF, Czechowice, ul. Legionow 88a, (032) Pb 95, LPG, ON, VP S, O, G Czechowice, Trasa DK1 / ul. Wêglowa, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, LPG S, G, P CzeladŸ, ul. Spacerowa 1 d, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, LPG S, O, K, FF Czêstochowa, ul. Jana Paw³a II 5, (034) Pb 95, VPR, VP, ON, TIR ON S, K, P Czêstochowa, ul. Jagielloñska 29/37, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, K, P Czêstochowa, ul. Okulickiego 20/22, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, K, P Czêstochowa, ul. Wojska Polskiego 11, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, K, G, R D¹browa Górnicza, ul. Sobieskiego, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, FF Gliwice, ul. Toszecka 135, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, G, FF Gliwice, ul. Tarnogórska 163, (032) Pb 95, VP, ON, LPG G, S Gliwice, ul. Pszczyñska 111, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON S, M, O, K, G, FF Gliwice, ul. Rybnicka 159, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, G, FF Jasienica, ul. Jasienica 75 (033) Pb 95, VP, ON, VP ON, TIR ON S, K, G, O, P FF, R Jastrzêbie Zdrój, ul. Cieszyñska 9, (032) PB 95, VP, ON, LPG S, P, G, Katowice, ul. Rozdzieñskiego 210, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, TIR ON S, M, P, G Katowice, ul. Koœciuszki 231, (032) (13) Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K Katowice, ul. Koœciuszki/Lechicka, (032) (93) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, M, O, G, P, FF Katowice, ul. Genera³a Jankego 16c, (032) SAMOOBS UGOWA SAMOOBS UGOWA Katowice, ul. Ligocka 125, (032) Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K, FF Katowice, ul. Miko³owska 23A, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, LPG S, M, O, K, FF aziska Górne, ul. Klonowa 1, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, M, O, K, G, FF Miko³ów, ul. Pszczyñska 24, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, FF Mys³owice, ul. Katowicka, (032) Pb 95, VP, VPR, ON S, G, K Poczesna, ul. Warszawska 3, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, O, R, P Pszczyna, ul. Bielska, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, Racibórz, ul. Opawska 119, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, LPG S, M, O, K, G, P, FF Ruda Œl¹ska, ul. Obr. Westerplatte 22, (032) Pb 95, VP, VP ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, P Rybnik, ul. Budowlanych 72, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON S,M,KG,P Sosnowiec, ul. Zag. D¹browskiego 21, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, LPG S, K, FF Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich, (032) Pb 95, VPR, ON, LPG S, M, O, K, FF, Sosnowiec, ul. Kresowa 2, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF Sosnowiec, ul. Lenartowicza, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, LPG S, O, K, P, FF Œwiêtoszówka, ul. Bielska 7, (033) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, P, R Tychy, ul. Beskidzka, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, O, K, G, P Tychy, ul. Budowlanych 63, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON S, G, FF, P Tychy, ul. Oœwiêcimska 25, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, P WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Bytom ul.hutnicza 27, (032) Bytom ul.zabrzañska 17, (032) Chorzów, ul.batorego 29, (032) Chorzów, ul.katowicka 114, (032) Cieszyn ul.kolejowa 8, (033) CzeladŸ, ul.staszica 7, (032) Cz-wa, ul. Wojska Polskiego 121/127, (034) Cz-wa, ul.bardowskiego 64/68, (034) Cz-wa, ul.wyzwolenia 1, (034) Jastrzêbie Zdrój al.pi³sudskiego 2, (032) Jaworzno, ul.pi³sudskiego 55, (032) Oœwiêcim, ul.d¹browskiego 32, (033) Racibórz Plac Mostowy 1, (032) Rybnik ul. Kotucza 51, (032) Rybnik ul. Wodzis³awska 180 (032) Sosnowiec, ul.pi³sudskiego 61, (032) Sosnowiec, ul.wawel 16, (032) Tychy Al.Budowlanych 1, (032) Wodzis³aw Œl¹ski ul. 26 Marca 24, (032) Wodzis³aw Œl¹ski ul.w.witosa 24, (032) Zabrze, ul.wolnoœci 484, (032) ory ul.katowicka 1, (032) ory ul.wodzis³awska 32, (032) Pb-95, SP-95, SP-98, ON S,M,O,K,FF S,O,K,W,FF S,O,K,W,FF,P WYKAZ PRYWATNYCH STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 274 Bytom, ul. Karola Miarki 2a Bytom, ul. o³nierska 121 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2 Radzionków, ul. Objazdowa Pb 95, ON, ON Bio Pb 95, ON, ON Bio Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb98, ON S S S, K, P, Motel S, K, O S, M, P, G WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Bêdzin, ul. Czeladzka 23, tel Bêdzin, ul. eromskiego 13, tel Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 42, tel Chorzów, ul. Ga³eczki 46, tel Gliwice, ul. Kozielska 128, tel Pb-95, DN-98, ON, DN-ON K, M, 0, S K, S K, M, 0, S K, M, 0, S K, M, 0, S STACJE Tychy, ul. Beskidzka 101, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, TIR ON, LPG S, M, O, K, G Gliwice, ul. Toszecka 100, tel K, M, 0, S Wodzis³aw Œl¹ski, Os. D¹brówki 1A, (032) Pb 95, VP, ON S, G, K Katowice, ul. Francuska 105, tel K, M, O, S, FF Zabrze, ul. Wolnoœci 384, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, VP LPG S, M, O, K, G, FF Miko³ów, ul. Gliwicka 245, tel K, S Zabrze, ul. Wolnoœci 57, (032) , Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K, G, Pszczyna, ul. Studzienicka 69, tel Pb-95, DN-98, ON, DN-ON K, M, S, FF Zabrze, Plac Teatralny 6, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF Rybnik, ul. orska 83, tel K, M, O, S, FF WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Czêstochowa, ul.jagieloñska 76, (034) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Piekary Œl, ul.bytomska 41A, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Chorzów, 3-go Maja 179, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Gliwice, ul.tarnogórska 19a, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Siemianowice ul.kapicy 10, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Zabrze, ul.wolnoœci 210, (032) Pb-95, Pb-98 ON czynne 6-22 Tarnowskie Góry, ul. Skoœna 15, tel Tychy, ul. Beskidzka 53 Tychy, ul. Fabryczna 2, tel.: K, O, R, S K, M, O, S, FF Pb-95, DN-98, ON, LPG K, O, S, G, P, FF PALIWA: U-95 : benzyna uniwersalna, Pb-95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95 Pb-98: benzyna bezo³owiowa 98, LPG - gaz, ON: olej napêdowy SP-95 - suprema, VP - benzyna V-Power, VPR - benzyna V-Power 99 oktanowy DN-98 - benzyna DYNAMIC, DN-ON - olej napêdowy DYNAMIC LEGENDA US UGI: FF: fast food, G: sprzeda butli turystycznych z gazem p³ynnym, K: pompowanie opon (kompresor), M: myjnia, N: najazd samochodowy, O: odkurzacz, S: sklep 24h, P: prysznic, R: restauracja, W: wypo yczalnia przyczep 15

9 dla kierowcow.pl 16 ZAMÓW INTERNETOWEWYDANIE wejdÿ na i zamów bezp³atne internetowe wydanie gazety z regionu, który ciê interesuje 2008 (na zdjêciu zawodniczki MKS Muszynianka Fakro Muszyna) PRINS AUTOGASSYSTEMEN ZADOWOLENIE NASZYCH KLIENTÓW JEST NASZYM PRIORYTETEM. NIE MA NIC WA NIEJSZEGO NI PEWNE I SPRAWDZONE INFORMACJE, DLATEGO... - akcesoria tuningowe - alufelgi - siedzenia kubelkowe - lampy typu lexus - lampy angel eyes - zestawy xenon ul. Wyszyñskiego 25A Piekary Œl¹skie tel dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni S P R Z E D A CB RADIO MULTIMEDIA NAWIGACJE L.P. SERWIS Piotr Lepka Zabrze ul. Heweliusza 5 P.H.U VECTRA Auto Serwis Krzysztof Porêbski ZABRZE-KOÑCZYCE ul. Sikory 23 (obok autoz³omu "GRACIK") tel. 032/ tel./fax 032/ HURTOWNIA OPON SERWIS OGUMIENIA ALUFELGI Sosnowiec ul. Pi³sudskiego 24E tel.: /032/ tel. kom.: ELEKTROMECHANIKA - INSTALACJE GAZOWE - GEOMETRIA KÓ - SERWIS OPON PINELES I INNE MARKI CZÊŒCI, ELEKTRONIKA, ELEKTRYKA, KLIMATYZACJE, NAPRAWY, DIAGNOSTYKA, G OWICE, INSTALACJE GAZOWE Œwiêtoch³owice, ul. Wolnoœci 1, tel.: , SKLEP MOTORYZACYJNY FILTRY - OLEJE - SMARY - ŒWIECE AMORTYZATORY - AKUMULATORY ZAWIESZENIA - HAMULCE CHEMIA SAMOCHODOWA AKCESORIA MOTORYZACYJNE Sosnowiec, ul. 11 Listopada paw. 10 (róg Dobrzañskiego) tel AUTO CENTRUM "PERFEKT" -----serwis opon myjnia rêczna mechanika wymiana t³umików diagnostyka silników ustawienie œwiate³ klimatyzacja POMOC DROGOWA ZABRZE, ul. Wolnoœci 414, tel.: (0) czynne: poniedzia³ek - sobota: SOSNOWIEC ul. Chmielna 13 "AUTO-CRASH" Grzegorz Wieczorek ul. Pyskowicka Tarnowskie Góry tel wynajem samochodów na imprezy okolicznoœciowe AUTOMECHANIKA WULKANIZACJA, WYMIANA OPON Sosnowiec ul. Sobieskiego 43 tel. 032/ tel. kom Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (012) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Redaktor odpowiedzialny: Marcin Smolski Reklama: - Piotr Majchrzyk: tel ukasz ywicki: tel Mariusz Æwiel¹g: tel Zamawianie internetowego wydania gazety: Druk: Symilo Naœwietlanie: Djaf Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo pracujemy odmówiæ umieszczenia reklamy na komputerach niezgodnej z przepisami lub dostarczonych przez interesem Wydawcy. firmê wyd. B : CZÊSTOCHOWA - ŒL SK - ZAG ÊBIE numer zamkniêto M O N T A czynne: pn. - pt.: , sobota: SOSNOWIEC / ŒWIETOCH OWICE / TARNOWSKIE GÓRY / ZABRZE 17

10 SKLEP MOTORYZACYJNY F.H.U. MARTEK U NAS RÓWNIE Czêœci do samochodów koreañskich i japoñskich Czesci do samochodow JAPONSKICH ZACHODNICH ORYGINALNE ZAMIENNIKI U YWANE tarcze hamulcowe klocki hamulcowe amortyzatory sprzêg³a filtry AC uto om elektronika i mechanika samochodowa Gliwice ul. Daszyñskiego 168 kom tel Tomasz Kuna Elektronika - naprawa sterowników: silnika, skrzyni biegów, air bag, komfortu - naprawa: liczników, immobiliserów - naprawa modu³ów: klimatyzacji, ABS, ASR, ESP, itp. Mechanika - naprawy mechaniczne silników - wymiana rozrz¹dów i olejów - naprawa zawieszeñ oraz uk³adów hamulcowych Czêœci samochodowe - prowadzimy sprzeda czêœci nowych i u ywanych Diagnostyka Komputerowa - uk³ady wtryskowe BENZYNY i DIESLA - systemy bezpieczeñstwa AIRBAG, ABS, itp. - kodowanie kluczy, immobilisery - systemy komfortu i zabezpieczeñ - liczniki i klimatyzacje Tarnowskie Góry ul. Sobieskiego 23 tel.: 032/ , czesci trudne do zdobycia Z Z. Z. AUTO s.c. ul. Tworzeñ D¹browa Górnicza tel kom dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni UK ADY WYDECHOWE osobowe - dostawcze - ciê arowe HURT DETAL SERWIS Mys³owice ul.1000-lecia P.P. 32 ( k.salonu"zawada") tel kom pn.-pt sob Us³ugi w zakresie : - wymiana i naprawa uk³adów wydechowych - strumienice - katalizatory - t³umiki sportowe NISKIE CENY AUTO-BLACHLAK BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO ÓRAWSKI KOMPLEKSOWE NAPRAWY POWYPADKOWE SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK LAKIERUJEMY W KABINIE SPAWANIE ZDERZAKÓW I ATRAP NAPRAWY NA RAMIE SPRZEDA CZÊŒCI POMOC DROGOWA - PARKING Sosnowiec, ul. Promyka 1/I tel./fax: (032) tel. mobil: pn.-pt.: , sobota: sza sobota miesi¹ca ( nieczynne ) rozliczenia bezgotówkowe: PZU, WARTA, UNIQA, HESTIA, ALLIANZ, HDI Niezale ny Serwis Samochodów Francuskich Piekary Œl¹skie, ul. Bytomska 313 tel.: /032/ , tel.: /032/ , tel. kom.: diagnostyka komputerowa - mechanika pojazdowa - geometria kó³ 19

WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu:

WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu: R E K L A M A WWW.YTEMYGP.PL ATELITARNY YTEM GP DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MAZYN Wybrane mo liwoœci systemu: Lokalizacja i podgl¹d pojazdu w czasie rzeczywistym Informacja o przebytych trasach

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców

KATALOG. dla kierowców szczegó³y strona 10 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 2/2008 15.04-15.05.2008 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE MOTOMA IMUS 41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ

Bardziej szczegółowo

T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG

T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG R E K L A M A oferujemy szeroki wybór akcesoriów do tuningu i sportu samochodowego SKLEPY US UGI Regeneracja g³owic samochodowych Spawanie aluminium F.H.U. Kazimierz Papie ul. Kosocicka 23, 30-694 Kraków

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu

KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ R E K L A M A MTM szczegó³y strona 8 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 10 (180) PA DZIERNIK 2007 KRAKÓW - WIELICZKA NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ]

KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ] [ www.katalogdla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] WYszukiwarka z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t ISSN 1429-7078 wyd.a nr 6 (236) CZERWIEC 2012 KRAKÓW - WIELICZKA Opel Astra OPC [ tuning ] Lexus RX

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t R E K L A M A ARHER ul. Kapelanka 40 tel. 12/ 261 00 77 szczegó³y strona 3 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 5 (223) MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

SPRZEDA CZÊŒCI. SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio:

SPRZEDA CZÊŒCI. SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio: Maj Czerwiec 2008 Nr4/155/2008 Rok 16 Czêœci zamienne do naczep i ciê arówek SPRZEDA CZÊŒCI Gazeta sklepy internetowe otot r aukcje, BANER REKLAMOWY na www.mototir.pl SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH

Bardziej szczegółowo

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS GANNET GUARD SYSTEMS S.A. Gannet Guard Systems dzia³a w Polsce od 1997 roku poprzez sieæ autoryzowanych dealerów i importerów, na

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Przeprowadzka do Tarnowa Nasza strategia Str. 4 Aktualnoœci Zmodernizowany serwis

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Zenon Go³¹b Czekanie na majówkê najomy postanowi³ sprzedaæ samochód,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie kolporta wy³¹cznie z" KATALOG dla kierowców" KRAKÓW ISSN 1429-7078 wyd.a nr 3 (3) LISTOPAD 2013 #3 TWÓJ PRAWNIK OD RÊKI Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie wiesz kto ponosi winê i jakie dokumenty zebraæ

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczy ska Centrum Zarz dzania i Telematyki Transportu/Instytut Transportu Samochodowego Robert Rozes aniec

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo