Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawa nr NCK-ZP/203/12"

Transkrypt

1 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , faks Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integracja z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust.8 upzp Sprawa nr NCK-ZP/203/12 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.) Warszawa, dnia r.

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako SIWZ, zwana również instrukcją dla Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej w skrócie upzp, na zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integracja z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp. 1. Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do instrukcji dla Wykonawców i zgodnie z wymaganiami niniejszego SIWZ oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert na daną część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania: 3.1. każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum złoży dokumenty, o których mowa w 2 ust. 2 pkt. 2.1 oraz 2.2 niniejszej SIWZ; natomiast pozostałe dokumenty w imieniu wszystkich winien złożyć ten lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, od których niniejsza specyfikacja lub umowa regulująca zasady współpracy wymaga potwierdzenia spełniania warunku; 3.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 7. Oferta oraz dokumenty określone w 2 SIWZ winny być trwale ze sobą spięte. 8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 9. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. 10. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 11. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 14. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 12. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo.

3 13. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę. 14. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. 15. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa oraz opisane: Oferta na zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integrację z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) Nie otwierać przed godz. 13:00 dnia r. 16. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA 17. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 7, 10, 11, 14, 15 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 18. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 19. Kompletna oferta powinna zawierać: Prawidłowo wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty, lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty 1. Warunki wymagane od Wykonawców o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: zrealizowanie co najmniej 2, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na stworzeniu 2 aplikacji

4 mobilnych na kwotę minimum ,00 brutto każde, przy czym przynajmniej jedną z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości, 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 1.5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp. 2. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz elementy wymagane dla oceny ofert w ramach stosowanych kryteriów: 2.1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), 2.2. aktualny wypis/odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3 do SIWZ) zaparafowany projekt umowy jako jej akceptacja (załącznik nr 4 do SIWZ), 2.4. wykaz zrealizowanych co najmniej 2, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na stworzeniu 2 aplikacji mobilnych na kwotę minimum ,00 brutto każde, przy czym przynajmniej jedną z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości wraz z podaniem ich wartości, tematyki, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia nie spełnia. 3. Określenie przedmiotu zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy. 1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integracja z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ oraz z następującymi wytycznymi: 1.1. Projekt graficzny musi być wykonany w oparciu o: wiodący motyw graficzny (załącznik numer 7 do SIWZ), architekturę informacji aplikacji mobilnej (załącznik numer 8 do SIWZ), 1.2. Część programistyczna aplikacji musi spełniać parametry: funkcjonalne określone w architekturze informacji (załączniku numer 9 do SIWZ) oraz w dokumentacji funkcjonalnej (załączniku nr 8 do SIWZ), techniczne określone w wytycznych technicznych (załącznik numer 10 do SIWZ) 1.3. integracja z częściami serwerowymi, ma spełniać parametry techniczne w oparciu o załączniki komunikacja serwerowa nr 11 do SIWZ i wytyczne techniczne załącznik nr 10 do SIWZ, 1.4. Wdrożenie ma obejmować dostarczenie materiałów wyspecyfikowanych w wytycznych technicznych zawartych w załączniku nr 10 do SIWZ, tj.: opisu technicznego wybranego rozwiązania, w tym dokładnych wersji programów, kod źródłowy kompletny wraz z innymi bibliotekami, dokumentacja kodu, diagram klas UML, instrukcja kompilacji, skompilowane aplikacje, gotowe do instalacji,

5 opisy i grafiki konieczne do wgrania aplikacji do sklepów AppStore i Play 4. Pożądany lub wymagany termin wykonania umowy Do dnia r. 5. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Kryterium Znaczenie Cena brutto za zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integracja z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości 100% na dwie platformy (Android i ios) Razem 100 % 1. Oferent oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę brutto. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną ilość punktów Cmin = 100 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: Cmin: Cb x 100 pkt., gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej. 3. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia 6. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert 1. Oferty należy złożyć w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, parter, recepcja do godziny 13:00 w dniu r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie. 7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 8. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, o godzinie 13:30 w dniu r. 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu.

6 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert. 4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i zaproszeniem do składania ofert, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w instrukcji dla Wykonawców przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający poprawi w ofercie: 8.1. oczywiste omyłki pisarskie, 8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: (1) Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego (2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz (3) wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym ofertom w trakcie ich oceny (4) informacje o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 11. Komisja Przetargowa Zamawiającego wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. 10. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie w przedmiocie czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców 1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Pana Marka Żebrowskiego, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa, tel , faks: , godz. 9:00 15:00, w sprawach formalnych: Panią Dorotę Wysocką, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa, tel ; faks: , godz. 9:00 15:00.

7 2. Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 27 upzp pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, najmniej terminie określonym najmniej art. 38 ust.1 i 1a upzp. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniany na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 7. Wyjaśnienia treści SIWZ, o których mowa w pkt 5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ 8. W sytuacji opisanej w pkt 6 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ, a jeżeli zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia również opublikowana zgodnie z wymaganiami art. 38 ust. 4a upzp. 9. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści SIWZ, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ. 10. Pytania należy kierować do Pana Krzysztofa Dudka Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Edwarda Chudzika Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Kazimierza Monkiewicz Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Rafała Rogulskiego Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. 11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego. 12. W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie wadium. 13. W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o: (1) Wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz (2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 12. Udzielenie Zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w pzp, SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą. 2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców.

8 3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowę z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze w terminie określonym w art. 94 upzp), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ dla Wykonawców. 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Edward Chudzik Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury

9 Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ: TELEFON:... FAKS:..... ADRES NUMER NIP:.... NUMER REGON:... O F ERTA Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integrację z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującej cenie: Wartość netto (bez VAT) Podatek VAT (%) Kwota VAT Cena brutto Słownie:... (brutto) Część zamówienia, której produkcję Wykonawca powierzy podwykonawcom: Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Ofertę niniejszą składamy na... 1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) 1 Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi SIWZ

10 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 oraz 22 ust. 1 upzp) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integrację z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 upzp Wszystkie mające lub mogące mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia informacje i oświadczenia złożone przez Wykonawcę/Wykonawców w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia są prawdziwe w dacie ich przekazywania do Zamawiającego (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy)

11 Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej upzp. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 upzp na zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integrację z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) oświadczam: 1. że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp,. 2. a w tym samym nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców) Załącznik nr 4 do SIWZ

12 U MO WA NR /2012 zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2012 roku, pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13 ( Warszawa), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 71/2006, posiadającym nr NIP: , nr REGON: ; reprezentowanym przez: Edwarda Chudzika Zastępcę Dyrektora Bernardę Ambrożkiewicz Główną Księgową zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w, wpisanym/ą do... prowadzonego przez... pod nr..., nr NIP:, PESEL/REGON:. zwaną/ym dalej Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwana UZP, zawarta została umowa o następującej treści: 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie, w myśl art. 2 ust. 10 UZP, przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług: zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integracja z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) (dalej zwanych Przedmiotem zamówienia ), zgodnie z zapisami, zawartymi w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy. 2

13 1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, że: 1.1. posiada kwalifikacje, zaplecze techniczne, technologiczne oraz doświadczenie i personel niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w 1 powyżej, 1.2. zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną SIWZ ) dotyczącymi zakresu prac objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do wykonania powierzonych usług zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ oraz Ofercie złożonej przez Wykonawcę przy czym SIWZ oraz Oferta stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część, 1.3. postanowienia niniejszej umowy wykona z zachowaniem zasady najwyższej staranności, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i posiadaną wiedzą fachową. 2. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integracja z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) określającym poszczególne etapy prac do niniejszej Umowy w terminach określonych w załączniku nr 3 do umowy, przy czym ostatni z etapów zostanie zakończony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2012 roku Każdy z etapów prac zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego w terminie do 2 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia danego etapu w formie mailowej. Powyższą procedurę odbioru stosuje się do usunięcia nieprawidłowości w projektach graficznych, w części programistycznej, w procesie uzupełniania treścią i procesie publikacji aplikacji w sklepach odpowiednich systemów operacyjnych. Zakończenie etapu prac stanowiących przedmiot zamówienia zostanie przedstawione Zamawiającemu w formie umożliwiającej wykonywanie testów funkcjonalnych w pełnym zakresie działania aplikacji mobilnych. Zamawiający po przeprowadzeniu testów funkcjonalnych w siedzibie Zamawiającego, na urządzeniach testowych wykonawcy (na wniosek Zamawiającego również w obecności przedstawiciela Wykonawcy) oświadczy i potwierdzi na piśmie poprzez złożenie podpisu na właściwym Protokole, że wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje lub wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie zmian i poprawek i ponowne przedstawienie wykonania przedmiotu zamówienia do odbioru. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na dokonanie zmian odnoszących się do każdego etapu prac, a także odbioru końcowego Zamawiający może od umowy odstąpić. 2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie opisanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich materiałów (w tym w szczególności wszelkich dokumentów otrzymanych od Zamawiającego w związku z przedmiotem zamówienia).

14 3. Niezależnie od prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w dokonaniu poprawek przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 4. Strony ustalają, iż w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub niewykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę i powstania z tego tytułu szkody po stronie Zamawiającego wyższej niż zastrzeżona kara umowna, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 5. Strony ustalają, iż w razie niewykonanai przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości, równej 30 proc. wartości zamówienia Z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w 1 powyżej oraz z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych o którym mowa w 6 Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej i ostatecznej wysokości zł netto (słownie: ) + % podatku VAT, to jest łącznie zł brutto (słownie:... ). 2. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie po należytym wykonaniu całości przedmiotu umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, jest wynagrodzeniem brutto tj. uwzględnia wszelkie obciążenia publicznoprawne i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po przyjęciu przez Zamawiającego prawidłowo zrealizowanego przedmiotu zamówienia na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę dokumentu księgowego (faktury VAT/rachunku) w terminie 1 dnia od dnia jego doręczenia do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku realizacji przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie do przekazania faktury VAT niezwłocznie, nie później niż roku Wykonawca udziela gwarancji na okres 1 roku na zrealizowane aplikacje mobilne zgodne z SIWZ. 2. Czas gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia i w przypadku stwierdzenia usterki ulega przedłużeniu o 3 miesiące na daną zmianę i ewentualne elementy, na które usterka miała wpływ, licząc od daty jej usunięcia.

15 3. W przypadku stwierdzenia usterki i jej zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:... Wykonawca podejmie działania w celu usunięcia usterki w ciągu najpóźniej 48 godzin roboczych od jej zgłoszenia Z chwilą odbioru wykonanego przedmiotu umowy określonego w 2 Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia, jako całości oraz do poszczególnych ich elementów, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami), przygotowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy na następujących polach eksploatacji: 1.1. digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, 1.2. utrwalenie i zwielokrotnianie utworu wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 1.3. wprowadzenie do obrotu, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym, 1.4. wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity, 1.5. sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim egzemplarzy utworu, a także składanie oferty w tym zakresie, 1.6. odnośnie utworów stanowiących programy komputerowe dodatkowo: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenie, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzenie innych zmian, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, w szczególności techniką wydruku komputerowego, zapisu na dysku magnetycznym oraz dysku cyfrowym. 2. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego i jego następców prawnych do dokonywania przeróbek i zmian w przedmiocie zamówienia oraz utworach, wykorzystywania utworów, ich dowolnych części w innych utworach stworzonych na potrzeby Zamawiającego. 3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań przedmiotu zamówienia jako całości oraz do poszczególnych ich elementów, stanowiących utwory. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo przenoszenia nabytych praw na osoby trzecie. 5. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących jej praw, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie przedmiotu

16 zamówienia lub jakichkolwiek ich elementów zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany będzie zwolnić Zamawiającego z takich roszczeń lub zapłacić zasądzone odszkodowanie Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie określonym w SIWZ. 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibą Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. 4. Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą Umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załączniki: Załącznik nr 1: SIWZ Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy

17 Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz zrealizowanych co najmniej 2, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na stworzeniu 2 aplikacji mobilnych na kwotę minimum ,00 brutto każde, przy czym przynajmniej jedną z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości wraz z podaniem ich wartości, tematyki, dat wykonania i odbiorców Lp. Nazwa usługi Odbiorca (nazwa oraz adres) Data wykonania usługi Wartość usługi Tematyka (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców)

18 Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dźwięki z przeszłości - opis konceptu Chcemy zabrać użytkowników w historyczną podróż po Polsce do setek, a nawet tysięcy historycznych miejsc, nagrań i wydarzeń. Chcemy dać im nie tylko szansę poznania przeszłości największych polskich miast ale zaprosić ich również do interaktywnej zabawy, dając im konkretne historyczne trasy związane z wydarzeniami z przeszłości wraz z angażującymi mechanizmami gamifikacji. Koncept zakłada wieloetapową rozbudowę oraz skalowalność na największe miasta Polski oraz różne tematyki historyczne. W przestrzeni miejskiej Warszawy, a następnie w całej Polsce, umieścimy w różnych ciekawych miejscach wirtualne wywiady, przemówienia, koncerty, audycje. Użytkownik zwiedzający miasto, stojąc np. na placu Defilad, będzie mógł korzystając ze swojego smartfona, z wykorzystaniem kamery w nim zamontowanej, "rozejrzeć" się po dźwiękowej okolicy wykorzystując rozszerzoną rzeczywistość czyli naniesienie punktów gps na obraz video, lub korzystając z przejrzystej mapy, na którą będą naniesione konkretne audycje. Szukanie dźwięków, słuchanie, branie udziału w grach to wszystko służy budowaniu rankingu gracza, który zdobywa kolejne odznaki/stopnie wtajemniczenia. Punkty ze wszystkich aktywności gracza sumują się, budując jego pozycję/stopień/odznakę w całościowym rankingu. Etap I Warszawa z przeszłości W pierwszym etapie aplikacja będzie zakładała eksploracje tematyki związanej z Warszawą i na tym obszarze koncentrować się będą jej funkcjonalności. Początkowo utworzony zostanie 1 filtr tematyczny, do którego zostaną przyporządkowane miejsca oraz dźwięki. Do każdej tematyki dołączony będzie jeden scenariusz gry miejskiej. Tematyka pierwszego obszaru to: Radio Wolna Europa. Każdy obszar tematyczny to około dźwięków przyporządkowanych do punktów na mapie Warszawy. Każdy scenariusz/gra przyporządkowany do danej tematyki zawierać będzie do 30 (wyselekcjonowanych z ogólnych danego tematu)

19 punktów na mapie, połączonych trasą, zadaniami oraz scenariuszem fabularnym. Scenariusze gier zakładają zdobywanie odznak po przejściu danego scenariusza zdobycie odznaki będzie wiązało się ze zdobyciem nagrody, czyli darmowej wejściówki do muzeum/miejsca związanego z tematem, np. Po pokonaniu wszystkich ok. 30 punktów z gry Wyznaczonym Szlakiem uzyskujemy odznakę X, która jest kuponem, upoważniającym do odbioru wybranej książki z oferty NCK. Korzystając z aplikacji użytkownik będzie mógł wybrać czy rozejrzeć się po okolicy dowiadując się, co ciekawego wydarzyło się X lat temu w miejscu w którym stoi czy wybrać opcję scenariusza/gdy, rozpoczynając interaktywną zabawę, wycieczkę po Warszawie zakończoną nagrodą. Do aplikacji dobudowana zostanie równoległa microstrona www umiejscowiona w ramach serwisu Polskiego Radia. W pierwszym etapie Warszawa z przeszłości pełnić będzie ona charakter informacyjny. W kolejnych fazach rozwoju projektu strona zostanie wyodrębniona jako oddzielny serwis wraz z rozwinięciem o funkcjonalności poszukiwania i odtwarzania dźwięków, a również z opcją bezpośredniego połącznia z scenariuszami gier miejskich czy budowania interakcji. Kolejne etapy: Oprócz rozwoju konceptu o dodanie kolejnych filtrów tematycznych, dźwięków, miejsc, wydarzeń związanych z miejscami, kolejnych miast, koncept należy rozwinąć o następne angażujące trasy oraz mechaniki gamifikacji. Należy rozwijać kreatywnie sposoby interakcji z użytkownikiem np. angażowanie użytkownika w różne sposoby odtwarzania dźwięku, jak ciągłe poruszanie telefonem, w celu poszukiwania najlepszego "sygnału", dzięki czemu będzie mógł częściowo odczuć trudności, które napotykali wcześniej słuchacze zakłócanego Radia Wolna Europa. W celu zaliczenia danej lokalizacji użytkownik musiałby odsłuchać audycję w co najmniej 50% dobrej jakości. Co więcej grę możemy urozmaicać o dodatkowe zabawy jak zwiększenie szans użytkownika poprzez budowę anteny przeciw zagłuszeniom. Jak ją zbudować? W mieście rozklejone zostaną QR kody (5 sztuk), każdy z QR kodów stanowi część anteny zebranie wszystkich części umożliwia jej złożenie i polepszenie odbioru audycji.

20 Rozwijanie idei historycznego przewodnika po dźwiękach i wydarzeniach z przeszłości w połączeniu z coraz ciekawszymi i bardziej angażującymi mechanizmami gamifikacji skutkować będzie dotarciem do coraz większej liczby odbiorców, którzy ponownie lub po raz pierwszy zafascynują się polską historią. Uzupełnieniem konceptu jest również wersja domowa aplikacji dźwięki z przeszłości, która daje możliwość poznania historycznych wydarzeń z wykorzystaniem smartfona, ale bez wychodzenia z domu byłaby to niezwykła aplikacja przenosząca użytkownika w czasie. Wyjątkowość tego pomysłu polegałaby na sposobie niecodziennego, dla dzisiejszego słuchacza, poszukiwania audycji. Aby to zrobić użytkownik będzie musiał kręcić nie tylko gałką strojenia częstotliwości, ale także drugim pokrętłem przenoszącym go w czasie. Jest to rodzaj zabawy, która przypomina co "wydarzyło się X lat temu, tego samego dnia", ale ubranej w ciekawy interfejs analogowego radia. Dodatkowo aplikacja mogłaby zmieniać wygląd "radia" w zależności od tego, jak daleko cofamy się w czasie. W latach użytkownik widziałby tranzystorowe radio Unitra, w tych - lampowy odbiornik, a w 90-tych - Chińskiego "jamnika" Koncept Dzwięki z przeszłości jest niezwykle pojemny przez co daje nam szansę na budowę interaktywnej platformy komunikacyjnej będącej nowoczesną wersją przystępnego, wciągającego i dostosowanego do współczesnych realiów, podręcznika polskiej historii Co więcej, idea aplikacji pozwoli nam w przyszłości modyfikować koncept, ukierunkowując go na tematy nie tylko historyczne. Pojemna idea interaktywnego, mobilnego przewodnika po miastach pozwoli nam aktywnie promować tematykę sportową, naukową czy kulturalną. Bazując na obecnych założeniach, po wdrożeniu niezbędnych modyfikacji, aplikacja będzie mogła realizować kolejne cele rozwijając się i ewoluując w czasie.

21 Key Visual Załącznik nr 7 do SIWZ

22 Załącznik nr 8 do SIWZ Dźwięki z przeszłości dokumentacja funkcjonalna Szukanie i przeglądanie dźwięków będzie działało w dwóch trybach. Zawsze jest możliwość przełączenia się pomiędzy mapą, a rozszerzoną rzeczywistością. Użytkownik będzie mógł wybierać przeglądanie mapy z uwzględnieniem filtrów, co więcej do każdej tematyki przyporządkowane zostaną scenariusze/gry, w które użytkownik będzie mógł się angażować jeżeli będzie miał ochotę. W pierwszym etapie zakładamy 3 główne tematyki (PW, RWE, KULTURA NIEZALEŻNA) oraz po jednym scenariuszu/grze do każdej tematyki 1. Mapa otwarta użytkownik będzie miał możliwość wglądu do wszystkich dźwięków dostępnych w systemie. Będzie mógł na mapie zobaczyć, wybrać i odsłuchać każdy dźwięk, jak też nałożyć odpowiednie filtry tematycznie, względem daty, po słowach kluczowych + określić promień wyszukiwania. Promień wyszukiwania jest bardzo istotny, jeśli chodzi o tryb przyglądania z trybem rozszerzonej rzeczywistości. Po wybraniu miejsca z dźwiękiem, zalicza nam się punkt do profilu, jeśli jesteśmy zalogowani. 2. Scenariusz z grą/gamifikacją po wybraniu jednego z konkretnych scenariuszy, i po zalogowaniu, pojawia nam się na mapie trasa ze startem i metą, ale z zaznaczonym tylko pierwszym punktem. Kiedy użytkownik znajdzie się w odległości załóżmy 50 m od miejsca na mapie, to może wtedy zobaczyć jakie zadanie jest tam przypisane. Po jego rozwiązaniu poprawnie lub nie, możemy udać się w kierunku następnego miejsca. Otrzymujemy punkty za: znalezienie miejsca, odsłuchanie materiału, poprawną odpowiedź + na koniec bonus za przejście całej trasy. Po przejściu danej trasy dostajemy odznakę ( uzależnioną od wyniku ), a nasz profil gracza zostaje uzupełniony o info ile punktów, jaka trasa, w jakim czasie i jakie odznaczenie. Użytkownik ma możliwość podzielenia się informacją o zdobyciu badge a jak i znajdowaniu kolejnych miejsc na portalu Facebook. Później taka trasa jest zapisana w historii i profilu użytkownika. W profilu widać także ilość badgy. Przechodzenie trasy wymaga od użytkownika zalogowania używając loginu i hasła z naszej aplikacji. Musi być też dostępna opcja rejestracji, jeśli nie ma się konta wcześniej założonego. Może odbywać się to za pomocą konta FB. Dźwięki jak i scenariusze będą dodawane do aplikacji w trakcie życia systemu, by docelowo zapełniły całą Polskę, a być może cały świat nie będzie tu ograniczeń. Dodanie dźwięku do systemu będzie sprowadzać się do podania dokładnych współrzędnych GPS konkretnego miejsca i dołączenie do tego miejsca plików audio, foto i opisu, kategorii I słów kluczowych i linków do dowiedz się więcej / jako opcja. potrzebny będzie specjalny panel do wprowadzania nowych miejsc.

23 Dźwięki będą pobierane z bazy Polskiego Radia w postaci strumieniowej w momencie otwarcia punktu na mapie. To zapewni ładowanie dźwięków w tle i umożliwi rozpoczęcia słuchania, zanim cały plik się załaduje, co skróci czas oczekiwania. W ramach przygody z naszą aplikacją, będzie potrzebne połączenie z Internetem. Opis funkcjonalny uzupełniają siatki architektury informacji.

24 Załącznik nr 9 do SIWZ Dźwięki z przeszłości Architektura informacji

25 1. Ekrany 1.1. Mapa widoków aplikacji Start Zawężanie miejsc Szukaj dźwięków z przeszłości - widok mapy Wskazywanie punktu Szukaj dźwięków z przeszłości - widok AR Szukaj dźwięków z przeszłości - widok listy Karta miejsca Trasy miejskie Karta trasy Widok aktywnej trasy Karta miejsca - trasa Podsumowanie trasy Profil gracza - osiągniecia Odznaki Ranking Profil Logowanie Rejestracja Przypomnij hasło Pierwsze logowanie via FB Wiadomości O aplikacji Ustawienia Powiadomienie o aktualizacji Pobieranie danych

26 1.2. Start Default Niniejsza makieta demonstruje działanie aplikacji mobilnej, która umożliwia eksplorowanie nagrań radiowych. Nagrania te mają swoją lokalizację w przestrzeni, więc stają się miejscami. Aplikacja pozwala na swobodne przeglądanie takich miejsc "Szukaj dźwięków z przeszłości" lub w postaci zaplanowanych tras "Trasy miejskie". Swobodne przeglądanie miejsc nie wymaga rejestracji, natomiast rozpoczęcie konkretnej "Trasy miejskie" i wejście do sekcji "Profil gracza" wymaga rejestracji. Użytkownik niezarejstrowany, który spróbuje wejść do tych sekcji, zostanie przekierowany na stronę "Logowanie". Użytkownik raz zarejestrowany nie musi ponownie podawać nawet przy opuszczeniu i ponownym uruchomieniu aplikacji, chyba że się wyloguje. Edycja, tworzenie miejsc i tras nie jest funkcjonalnością tej aplikacji. Za edycje treści odpowiada CMS Makieta Widget Table

27 Open O aplikacji in Current Window Open Profil gracza - osiągniecia in Current Window Open Profil gracza - osiągniecia in Current Window Open Trasy miejskie in Current Window Open Trasy miejskie in Current Window Open Zawężanie miejsc in Current Window Open Zawężanie miejsc in Current Window Open Ustawienia in Current Window Open Ustawienia in Current Window

28 1.3. Zawężanie miejsc Default Lista kategorii według których są podzielone miejsca na mapie. Przy każdej kategorii liczba miejsc znajdujących się w danym zbiorze. Możliwy multiselect Makieta Widget Table Label Description Powrót Open Start in Current Window Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok mapy in Current Window W makiecie na sztywno jest link do widoku mapy, w systemie rzeczywistym powrót odbywa się do realnego poprzedniego widoku.

29 1.4. Szukaj dźwięków z przeszłości - widok mapy Default Mapa domyślnie pokazuje miejsce, w którym znajduje się użytkownik (dane GPS/GSM), w przypadku braku danych o pozycji pokazuje ostatnią znaną lub całą Polskę. Mapa pokazuje miejsca dostępne w zasięgu mapy. Interakcje OnPageLoad: Case 1 (If value of variable Punktzmapy equals "10"): Bring Szukaj to Front Show Szukaj Set Gdzie state to State3 Case 2 (Else If value of variable Punktzmapy equals "5"): Bring Szukaj to Front Show Szukaj Makieta

30 Widget Table Label Description Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok AR in Current Window Open Szukaj dźwięków z przeszłości - widok listy in Current Window Powrót Wyszukiwarka Open Start in Current Window Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok mapy in Current Window Show Szukaj Bring Szukaj to Front Przycisk powrotu pokazuje się tylko w aplikacji na te systemy operacyjne, które nie posiadają systemowego klawisza poerotu tj ios. Jeśli jakaś kontrolka jest wyrównana poziomo do tego przycisku, to w przypadku braku przycisku Powrót, ta kontrolka jest wyrównywana do lewej i poszerzana o szerokość przycisku Powrót. Wyszukiwarka miejsc po słowie kluczowym. Podczas pisania słowa kluczowego działa autosuggest. Użytkownik może określić wokół, którego punktu należy szukać miejsc: 1) obecnej pozycji 2) podanego za pomocą tekstu adresu 3) poprzez wskazanie punktu na mapie Po określeniu frazy kluczowej i miejsca, użytkownik wraca do widoku na którym się znajdował poprzednio: mapa, AR (augmented reality) lub listy i ma dostępne jedynie punkty, które znajdują się na liście wyników wyszukiwania. Punkty są sortowane po odległości od obecnej lokalizacji. Nad każdym z tych widoków pojawia się dymek z opisem dla jakiej frazy kluczowej są widoczne punkty. Po kliknięciu w dymek użytkownik wraca do okna wyszukiwania, w którym można ponownie pokazać wszystkie punkty. Mapa centruje sie na pierwszym elemencie z listy. Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window

31 Label Description Open Karta miejsca in Current Window Marker Centrowanie mapy Skalowanie Kategorie Widoki Open Karta miejsca in Current Window Marker oznaczający miejsce w którym znajduje się nagranie. Centrowanie mapy do miejsca, w którym obecnie znajduje się użytkownik. Skalowanie mapy jest możliwe za pomocą suwaka jak i gestu uszczypnięcia. Podwójne kliknięcie w wskazany punkt na mapie przybliża mapę w danym punkcie. Możliwość wyboru kategorii w ramach, których mają pojawiać się miejsca. Lista wielokrotnego wyboru. Domyślnie pokazuje wszystkie kategorie. Kontrolka pozwala na przełączanie się między trzema widokami listy miejsc: mapa, rozszerzona rzeczywistość, prosta lista Kategorie State Makieta Widget Table Set Kategorie state to State2 Bring Kategorie to Front

32 State Makieta Widget Table Label Description Set Kategorie state to State1 Pokaż wszystko Resetuje pola wyszukiwarki i przywraca stan domyślny. Link jest widoczny tylko wtedy gdy ustawienia wyszukiwarki są różne od domyślnych.

33 Szukaj State Makieta Widget Table Label Hide Szukaj OnKeyUp: Bring Temat podpowiedzi to Front Show Temat podpowiedzi OnLostFocus: Hide Temat podpowiedzi Temat podpowiedzi State Makieta

34 Widget Table Hide Temat podpowiedzi Gdzie State Makieta Widget Table Label Show Gdzie Set Gdzie state to State2 Bring Gdzie to Front State Makieta Widget Table Set Gdzie state to State1 Bring Akcja to Front Set Gdzie state to State1 Set text on widget Edit Gdzie equal to "Najbliżej mnie" Bring Akcja to Front Set Gdzie state to State1 Set text on widget Edit Gdzie equal to "" Set Focus on Edit Gdzie Bring Akcja to Front Open Wskazywanie punktu in Current Window Bring Akcja to Front

35 State Makieta Widget Table Label Show Gdzie Set Gdzie state to State2 Bring Gdzie to Front Akcja State Makieta Widget Table Label Description Pokaż wszystko Set value of variable Punktzmapy equal to "15" Hide Szukaj Show Komunikat Set Komunikat state to State1 Resetuje pola wyszukiwarki i przywraca stan domyślny. Link jest widoczny tylko wtedy gdy ustawienia wyszukiwarki są różne od domyślnych Komunikat State Makieta Widget Table Show Szukaj Bring Szukaj to Front Hide Komunikat

36 1.5. Wskazywanie punktu Default Użytkownik korzysta z mapy, przeciągając i skalując za pomocą gestów i suwaka. Poprzez kliknięcie w miejsc pojawia się dymek z zapytaniem czy chodziło o to miejsce. Kliknięcie w dymek potwierdza, a kliknięcie w dowolne inne miejsce mapy anuluje wybór. Potwierdzenie powoduje powrót do okna wyszukiwania z podaną pozycją w postaci koordynatów Makieta Widget Table Label Set value of variable Punktzmapy equal to "5" Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok mapy in Current Window

37 Wybór punktu Pusta mapa Makieta Widget Table Set Wybór punktu state to Zapytanie

38 Zapytanie Makieta Widget Table Set Wybór punktu state to Pusta mapa Set value of variable Punktzmapy equal to "10" Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok mapy in Current Window

39 1.6. Szukaj dźwięków z przeszłości - widok AR Default Widok AR (rozszerzonej rzeczywistości) nakłada na widok kamery dymki z pozycją miejsc znajdujących się przed użytkownikiem. Głębie szukania miejsc ogranicza suwak Makieta Widget Table Label Description Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok AR in Current Window Open Szukaj dźwięków z przeszłości - widok listy in Current Window Open Start in Current Window Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok mapy in Current Window

40 Label Description Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Głębia Parametr głębi Strzałki Suwak umożliwia określenie jak głęboko w dal należy wyświetlać miejsca. W ciągu 3 sekund po zaprzestaniu korzystania z suwaka dymek znika. Strzałki pojawiają się gdy użytkownik przed sobą nie widzi żadnego punktu, a strzałki wskazują w którą stronę należy się odwrócić by znaleźć punkt. Strzałki lekko się animują.

41 1.7. Szukaj dźwięków z przeszłości - widok listy Default Miejsca są sortowane po odległości od obecnej lokalizacji Makieta Widget Table Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok AR in Current Window Open Szukaj dźwięków z przeszłości - widok listy in Current Window Open Start in Current Window Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok mapy in Current Window Open Karta miejsca in Current Window

42 Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window

43 1.8. Karta miejsca Default Karta miejsca składa się z: - filtra dźwięków - jest to opcjonalny dropdown umożliwiający filtrowanie dźwięków według dowolnie zbudowanych tematów - na makiecie dropdown "wszystkie dźwięki" - od 1 do n plików dźwiękowych - każdy plik dziękowy może mieć swój opcjonalny opis: tekst, zdjecia, bannery - każdy - opcjonalnego opisu miejsca - tekst, zdjęcia, bannery - jednej kategorii - od 1 do n fraz kluczowych, fraza może skłądać się z wielu słów - listy tras miejskich w których dane miejsce zostało wykorzystane

44 Makieta Widget Table Label Description Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok mapy in Current Window

45 Label Description Set Status state to State1 Show Status Bring Status to Front Zmiana miejsca Kontrolki pozwalają na przejście do następnego/poprzedniego miejsca, które znajduje się w okolicy obecnie wybranego punktu. Pierwsze miejsce to punkt najbliższy obecnej lokalizacji. Kontrolka umożliwia także przechodzenie po kolejnych miejscach na liście wyników wyszukiwania. Plik audio 1 Po kliknięciu w dźwięk opcjonalnie może pojawić się jego opis. Opis może składać się z dowolnej ilości zdjęć, bannerów i tekstu Status State Makieta Widget Table Label Trasy Hide Status OnSwipeLeft: Set Trasy state to Next loop slide left out 500ms slide left in 500ms OnSwipeRight: Set Trasy state to Previous loop slide right out 500ms slide right in 500ms Open Trasy miejskie in Current Window

46 Trasy State Makieta Widget Table

47 State Makieta Widget Table

48 State Makieta Widget Table

49 State Makieta Widget Table

50 State Makieta Widget Table

51 State Makieta Widget Table

52 Plik audio Start Makieta Widget Table Set Plik audio 1 state to Granie Move Plik audio 2 by (0,150), Treść by (0,150) Granie Makieta Widget Table Set Plik audio 1 state to Pauza Move Panel to (x,y) Pauza Makieta Widget Table

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych dla NCK w roku 2013

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych dla NCK w roku 2013 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Rejestracja video trzech

Bardziej szczegółowo

produkcję pamięci USB Wschód Kultury

produkcję pamięci USB Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję pamięci USB Wschód

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. na produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna w kinach. Sprawa numer DA.261.91.2015

Zamawiający. na produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna w kinach. Sprawa numer DA.261.91.2015 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kampanię społeczną promującą

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę 5-osobowego samochodu

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

produkcję materiałów promocyjnych NCK

produkcję materiałów promocyjnych NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z DNIA 09.08.2013 R. POZ. 907), INFORMUJĘ O DOKONANIU ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANY ZAZNACZONO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 maja 2013 r.

Kraków, dnia 16 maja 2013 r. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 16 maja 2013 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo