Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawa nr NCK-ZP/203/12"

Transkrypt

1 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , faks Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integracja z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust.8 upzp Sprawa nr NCK-ZP/203/12 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.) Warszawa, dnia r.

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako SIWZ, zwana również instrukcją dla Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej w skrócie upzp, na zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integracja z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp. 1. Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do instrukcji dla Wykonawców i zgodnie z wymaganiami niniejszego SIWZ oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert na daną część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania: 3.1. każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum złoży dokumenty, o których mowa w 2 ust. 2 pkt. 2.1 oraz 2.2 niniejszej SIWZ; natomiast pozostałe dokumenty w imieniu wszystkich winien złożyć ten lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, od których niniejsza specyfikacja lub umowa regulująca zasady współpracy wymaga potwierdzenia spełniania warunku; 3.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 7. Oferta oraz dokumenty określone w 2 SIWZ winny być trwale ze sobą spięte. 8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 9. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. 10. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 11. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 14. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 12. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo.

3 13. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę. 14. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. 15. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa oraz opisane: Oferta na zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integrację z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) Nie otwierać przed godz. 13:00 dnia r. 16. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA 17. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 7, 10, 11, 14, 15 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 18. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 19. Kompletna oferta powinna zawierać: Prawidłowo wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty, lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty 1. Warunki wymagane od Wykonawców o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: zrealizowanie co najmniej 2, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na stworzeniu 2 aplikacji

4 mobilnych na kwotę minimum ,00 brutto każde, przy czym przynajmniej jedną z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości, 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 1.5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp. 2. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz elementy wymagane dla oceny ofert w ramach stosowanych kryteriów: 2.1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), 2.2. aktualny wypis/odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3 do SIWZ) zaparafowany projekt umowy jako jej akceptacja (załącznik nr 4 do SIWZ), 2.4. wykaz zrealizowanych co najmniej 2, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na stworzeniu 2 aplikacji mobilnych na kwotę minimum ,00 brutto każde, przy czym przynajmniej jedną z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości wraz z podaniem ich wartości, tematyki, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia nie spełnia. 3. Określenie przedmiotu zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy. 1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integracja z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ oraz z następującymi wytycznymi: 1.1. Projekt graficzny musi być wykonany w oparciu o: wiodący motyw graficzny (załącznik numer 7 do SIWZ), architekturę informacji aplikacji mobilnej (załącznik numer 8 do SIWZ), 1.2. Część programistyczna aplikacji musi spełniać parametry: funkcjonalne określone w architekturze informacji (załączniku numer 9 do SIWZ) oraz w dokumentacji funkcjonalnej (załączniku nr 8 do SIWZ), techniczne określone w wytycznych technicznych (załącznik numer 10 do SIWZ) 1.3. integracja z częściami serwerowymi, ma spełniać parametry techniczne w oparciu o załączniki komunikacja serwerowa nr 11 do SIWZ i wytyczne techniczne załącznik nr 10 do SIWZ, 1.4. Wdrożenie ma obejmować dostarczenie materiałów wyspecyfikowanych w wytycznych technicznych zawartych w załączniku nr 10 do SIWZ, tj.: opisu technicznego wybranego rozwiązania, w tym dokładnych wersji programów, kod źródłowy kompletny wraz z innymi bibliotekami, dokumentacja kodu, diagram klas UML, instrukcja kompilacji, skompilowane aplikacje, gotowe do instalacji,

5 opisy i grafiki konieczne do wgrania aplikacji do sklepów AppStore i Play 4. Pożądany lub wymagany termin wykonania umowy Do dnia r. 5. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Kryterium Znaczenie Cena brutto za zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integracja z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości 100% na dwie platformy (Android i ios) Razem 100 % 1. Oferent oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę brutto. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną ilość punktów Cmin = 100 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: Cmin: Cb x 100 pkt., gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej. 3. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia 6. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert 1. Oferty należy złożyć w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, parter, recepcja do godziny 13:00 w dniu r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie. 7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 8. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, o godzinie 13:30 w dniu r. 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu.

6 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert. 4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i zaproszeniem do składania ofert, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w instrukcji dla Wykonawców przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający poprawi w ofercie: 8.1. oczywiste omyłki pisarskie, 8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: (1) Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego (2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz (3) wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym ofertom w trakcie ich oceny (4) informacje o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 11. Komisja Przetargowa Zamawiającego wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. 10. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie w przedmiocie czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców 1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Pana Marka Żebrowskiego, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa, tel , faks: , godz. 9:00 15:00, w sprawach formalnych: Panią Dorotę Wysocką, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa, tel ; faks: , godz. 9:00 15:00.

7 2. Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 27 upzp pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, najmniej terminie określonym najmniej art. 38 ust.1 i 1a upzp. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniany na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 7. Wyjaśnienia treści SIWZ, o których mowa w pkt 5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ 8. W sytuacji opisanej w pkt 6 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ, a jeżeli zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia również opublikowana zgodnie z wymaganiami art. 38 ust. 4a upzp. 9. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści SIWZ, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ. 10. Pytania należy kierować do Pana Krzysztofa Dudka Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Edwarda Chudzika Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Kazimierza Monkiewicz Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Rafała Rogulskiego Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. 11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego. 12. W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie wadium. 13. W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o: (1) Wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz (2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 12. Udzielenie Zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w pzp, SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą. 2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców.

8 3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowę z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze w terminie określonym w art. 94 upzp), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ dla Wykonawców. 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Edward Chudzik Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury

9 Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ: TELEFON:... FAKS:..... ADRES NUMER NIP:.... NUMER REGON:... O F ERTA Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integrację z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującej cenie: Wartość netto (bez VAT) Podatek VAT (%) Kwota VAT Cena brutto Słownie:... (brutto) Część zamówienia, której produkcję Wykonawca powierzy podwykonawcom: Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Ofertę niniejszą składamy na... 1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) 1 Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi SIWZ

10 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 oraz 22 ust. 1 upzp) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integrację z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 upzp Wszystkie mające lub mogące mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia informacje i oświadczenia złożone przez Wykonawcę/Wykonawców w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia są prawdziwe w dacie ich przekazywania do Zamawiającego (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy)

11 Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej upzp. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 upzp na zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integrację z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) oświadczam: 1. że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp,. 2. a w tym samym nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców) Załącznik nr 4 do SIWZ

12 U MO WA NR /2012 zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2012 roku, pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13 ( Warszawa), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 71/2006, posiadającym nr NIP: , nr REGON: ; reprezentowanym przez: Edwarda Chudzika Zastępcę Dyrektora Bernardę Ambrożkiewicz Główną Księgową zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w, wpisanym/ą do... prowadzonego przez... pod nr..., nr NIP:, PESEL/REGON:. zwaną/ym dalej Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwana UZP, zawarta została umowa o następującej treści: 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie, w myśl art. 2 ust. 10 UZP, przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług: zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integracja z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) (dalej zwanych Przedmiotem zamówienia ), zgodnie z zapisami, zawartymi w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy. 2

13 1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, że: 1.1. posiada kwalifikacje, zaplecze techniczne, technologiczne oraz doświadczenie i personel niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w 1 powyżej, 1.2. zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną SIWZ ) dotyczącymi zakresu prac objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do wykonania powierzonych usług zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ oraz Ofercie złożonej przez Wykonawcę przy czym SIWZ oraz Oferta stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część, 1.3. postanowienia niniejszej umowy wykona z zachowaniem zasady najwyższej staranności, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i posiadaną wiedzą fachową. 2. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie, integracja z częściami serwerowymi oraz wdrożenie aplikacji mobilnej Dźwięki z przeszłości na dwie platformy (Android i ios) określającym poszczególne etapy prac do niniejszej Umowy w terminach określonych w załączniku nr 3 do umowy, przy czym ostatni z etapów zostanie zakończony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2012 roku Każdy z etapów prac zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego w terminie do 2 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia danego etapu w formie mailowej. Powyższą procedurę odbioru stosuje się do usunięcia nieprawidłowości w projektach graficznych, w części programistycznej, w procesie uzupełniania treścią i procesie publikacji aplikacji w sklepach odpowiednich systemów operacyjnych. Zakończenie etapu prac stanowiących przedmiot zamówienia zostanie przedstawione Zamawiającemu w formie umożliwiającej wykonywanie testów funkcjonalnych w pełnym zakresie działania aplikacji mobilnych. Zamawiający po przeprowadzeniu testów funkcjonalnych w siedzibie Zamawiającego, na urządzeniach testowych wykonawcy (na wniosek Zamawiającego również w obecności przedstawiciela Wykonawcy) oświadczy i potwierdzi na piśmie poprzez złożenie podpisu na właściwym Protokole, że wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje lub wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie zmian i poprawek i ponowne przedstawienie wykonania przedmiotu zamówienia do odbioru. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na dokonanie zmian odnoszących się do każdego etapu prac, a także odbioru końcowego Zamawiający może od umowy odstąpić. 2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie opisanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich materiałów (w tym w szczególności wszelkich dokumentów otrzymanych od Zamawiającego w związku z przedmiotem zamówienia).

14 3. Niezależnie od prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w dokonaniu poprawek przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 4. Strony ustalają, iż w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub niewykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę i powstania z tego tytułu szkody po stronie Zamawiającego wyższej niż zastrzeżona kara umowna, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 5. Strony ustalają, iż w razie niewykonanai przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości, równej 30 proc. wartości zamówienia Z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w 1 powyżej oraz z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych o którym mowa w 6 Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej i ostatecznej wysokości zł netto (słownie: ) + % podatku VAT, to jest łącznie zł brutto (słownie:... ). 2. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie po należytym wykonaniu całości przedmiotu umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, jest wynagrodzeniem brutto tj. uwzględnia wszelkie obciążenia publicznoprawne i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po przyjęciu przez Zamawiającego prawidłowo zrealizowanego przedmiotu zamówienia na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę dokumentu księgowego (faktury VAT/rachunku) w terminie 1 dnia od dnia jego doręczenia do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku realizacji przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie do przekazania faktury VAT niezwłocznie, nie później niż roku Wykonawca udziela gwarancji na okres 1 roku na zrealizowane aplikacje mobilne zgodne z SIWZ. 2. Czas gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia i w przypadku stwierdzenia usterki ulega przedłużeniu o 3 miesiące na daną zmianę i ewentualne elementy, na które usterka miała wpływ, licząc od daty jej usunięcia.

15 3. W przypadku stwierdzenia usterki i jej zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:... Wykonawca podejmie działania w celu usunięcia usterki w ciągu najpóźniej 48 godzin roboczych od jej zgłoszenia Z chwilą odbioru wykonanego przedmiotu umowy określonego w 2 Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia, jako całości oraz do poszczególnych ich elementów, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami), przygotowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy na następujących polach eksploatacji: 1.1. digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, 1.2. utrwalenie i zwielokrotnianie utworu wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 1.3. wprowadzenie do obrotu, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym, 1.4. wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity, 1.5. sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim egzemplarzy utworu, a także składanie oferty w tym zakresie, 1.6. odnośnie utworów stanowiących programy komputerowe dodatkowo: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenie, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzenie innych zmian, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, w szczególności techniką wydruku komputerowego, zapisu na dysku magnetycznym oraz dysku cyfrowym. 2. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego i jego następców prawnych do dokonywania przeróbek i zmian w przedmiocie zamówienia oraz utworach, wykorzystywania utworów, ich dowolnych części w innych utworach stworzonych na potrzeby Zamawiającego. 3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań przedmiotu zamówienia jako całości oraz do poszczególnych ich elementów, stanowiących utwory. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo przenoszenia nabytych praw na osoby trzecie. 5. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących jej praw, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie przedmiotu

16 zamówienia lub jakichkolwiek ich elementów zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany będzie zwolnić Zamawiającego z takich roszczeń lub zapłacić zasądzone odszkodowanie Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie określonym w SIWZ. 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibą Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. 4. Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą Umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załączniki: Załącznik nr 1: SIWZ Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy

17 Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz zrealizowanych co najmniej 2, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na stworzeniu 2 aplikacji mobilnych na kwotę minimum ,00 brutto każde, przy czym przynajmniej jedną z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości wraz z podaniem ich wartości, tematyki, dat wykonania i odbiorców Lp. Nazwa usługi Odbiorca (nazwa oraz adres) Data wykonania usługi Wartość usługi Tematyka (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców)

18 Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dźwięki z przeszłości - opis konceptu Chcemy zabrać użytkowników w historyczną podróż po Polsce do setek, a nawet tysięcy historycznych miejsc, nagrań i wydarzeń. Chcemy dać im nie tylko szansę poznania przeszłości największych polskich miast ale zaprosić ich również do interaktywnej zabawy, dając im konkretne historyczne trasy związane z wydarzeniami z przeszłości wraz z angażującymi mechanizmami gamifikacji. Koncept zakłada wieloetapową rozbudowę oraz skalowalność na największe miasta Polski oraz różne tematyki historyczne. W przestrzeni miejskiej Warszawy, a następnie w całej Polsce, umieścimy w różnych ciekawych miejscach wirtualne wywiady, przemówienia, koncerty, audycje. Użytkownik zwiedzający miasto, stojąc np. na placu Defilad, będzie mógł korzystając ze swojego smartfona, z wykorzystaniem kamery w nim zamontowanej, "rozejrzeć" się po dźwiękowej okolicy wykorzystując rozszerzoną rzeczywistość czyli naniesienie punktów gps na obraz video, lub korzystając z przejrzystej mapy, na którą będą naniesione konkretne audycje. Szukanie dźwięków, słuchanie, branie udziału w grach to wszystko służy budowaniu rankingu gracza, który zdobywa kolejne odznaki/stopnie wtajemniczenia. Punkty ze wszystkich aktywności gracza sumują się, budując jego pozycję/stopień/odznakę w całościowym rankingu. Etap I Warszawa z przeszłości W pierwszym etapie aplikacja będzie zakładała eksploracje tematyki związanej z Warszawą i na tym obszarze koncentrować się będą jej funkcjonalności. Początkowo utworzony zostanie 1 filtr tematyczny, do którego zostaną przyporządkowane miejsca oraz dźwięki. Do każdej tematyki dołączony będzie jeden scenariusz gry miejskiej. Tematyka pierwszego obszaru to: Radio Wolna Europa. Każdy obszar tematyczny to około dźwięków przyporządkowanych do punktów na mapie Warszawy. Każdy scenariusz/gra przyporządkowany do danej tematyki zawierać będzie do 30 (wyselekcjonowanych z ogólnych danego tematu)

19 punktów na mapie, połączonych trasą, zadaniami oraz scenariuszem fabularnym. Scenariusze gier zakładają zdobywanie odznak po przejściu danego scenariusza zdobycie odznaki będzie wiązało się ze zdobyciem nagrody, czyli darmowej wejściówki do muzeum/miejsca związanego z tematem, np. Po pokonaniu wszystkich ok. 30 punktów z gry Wyznaczonym Szlakiem uzyskujemy odznakę X, która jest kuponem, upoważniającym do odbioru wybranej książki z oferty NCK. Korzystając z aplikacji użytkownik będzie mógł wybrać czy rozejrzeć się po okolicy dowiadując się, co ciekawego wydarzyło się X lat temu w miejscu w którym stoi czy wybrać opcję scenariusza/gdy, rozpoczynając interaktywną zabawę, wycieczkę po Warszawie zakończoną nagrodą. Do aplikacji dobudowana zostanie równoległa microstrona www umiejscowiona w ramach serwisu Polskiego Radia. W pierwszym etapie Warszawa z przeszłości pełnić będzie ona charakter informacyjny. W kolejnych fazach rozwoju projektu strona zostanie wyodrębniona jako oddzielny serwis wraz z rozwinięciem o funkcjonalności poszukiwania i odtwarzania dźwięków, a również z opcją bezpośredniego połącznia z scenariuszami gier miejskich czy budowania interakcji. Kolejne etapy: Oprócz rozwoju konceptu o dodanie kolejnych filtrów tematycznych, dźwięków, miejsc, wydarzeń związanych z miejscami, kolejnych miast, koncept należy rozwinąć o następne angażujące trasy oraz mechaniki gamifikacji. Należy rozwijać kreatywnie sposoby interakcji z użytkownikiem np. angażowanie użytkownika w różne sposoby odtwarzania dźwięku, jak ciągłe poruszanie telefonem, w celu poszukiwania najlepszego "sygnału", dzięki czemu będzie mógł częściowo odczuć trudności, które napotykali wcześniej słuchacze zakłócanego Radia Wolna Europa. W celu zaliczenia danej lokalizacji użytkownik musiałby odsłuchać audycję w co najmniej 50% dobrej jakości. Co więcej grę możemy urozmaicać o dodatkowe zabawy jak zwiększenie szans użytkownika poprzez budowę anteny przeciw zagłuszeniom. Jak ją zbudować? W mieście rozklejone zostaną QR kody (5 sztuk), każdy z QR kodów stanowi część anteny zebranie wszystkich części umożliwia jej złożenie i polepszenie odbioru audycji.

20 Rozwijanie idei historycznego przewodnika po dźwiękach i wydarzeniach z przeszłości w połączeniu z coraz ciekawszymi i bardziej angażującymi mechanizmami gamifikacji skutkować będzie dotarciem do coraz większej liczby odbiorców, którzy ponownie lub po raz pierwszy zafascynują się polską historią. Uzupełnieniem konceptu jest również wersja domowa aplikacji dźwięki z przeszłości, która daje możliwość poznania historycznych wydarzeń z wykorzystaniem smartfona, ale bez wychodzenia z domu byłaby to niezwykła aplikacja przenosząca użytkownika w czasie. Wyjątkowość tego pomysłu polegałaby na sposobie niecodziennego, dla dzisiejszego słuchacza, poszukiwania audycji. Aby to zrobić użytkownik będzie musiał kręcić nie tylko gałką strojenia częstotliwości, ale także drugim pokrętłem przenoszącym go w czasie. Jest to rodzaj zabawy, która przypomina co "wydarzyło się X lat temu, tego samego dnia", ale ubranej w ciekawy interfejs analogowego radia. Dodatkowo aplikacja mogłaby zmieniać wygląd "radia" w zależności od tego, jak daleko cofamy się w czasie. W latach użytkownik widziałby tranzystorowe radio Unitra, w tych - lampowy odbiornik, a w 90-tych - Chińskiego "jamnika" Koncept Dzwięki z przeszłości jest niezwykle pojemny przez co daje nam szansę na budowę interaktywnej platformy komunikacyjnej będącej nowoczesną wersją przystępnego, wciągającego i dostosowanego do współczesnych realiów, podręcznika polskiej historii Co więcej, idea aplikacji pozwoli nam w przyszłości modyfikować koncept, ukierunkowując go na tematy nie tylko historyczne. Pojemna idea interaktywnego, mobilnego przewodnika po miastach pozwoli nam aktywnie promować tematykę sportową, naukową czy kulturalną. Bazując na obecnych założeniach, po wdrożeniu niezbędnych modyfikacji, aplikacja będzie mogła realizować kolejne cele rozwijając się i ewoluując w czasie.

21 Key Visual Załącznik nr 7 do SIWZ

22 Załącznik nr 8 do SIWZ Dźwięki z przeszłości dokumentacja funkcjonalna Szukanie i przeglądanie dźwięków będzie działało w dwóch trybach. Zawsze jest możliwość przełączenia się pomiędzy mapą, a rozszerzoną rzeczywistością. Użytkownik będzie mógł wybierać przeglądanie mapy z uwzględnieniem filtrów, co więcej do każdej tematyki przyporządkowane zostaną scenariusze/gry, w które użytkownik będzie mógł się angażować jeżeli będzie miał ochotę. W pierwszym etapie zakładamy 3 główne tematyki (PW, RWE, KULTURA NIEZALEŻNA) oraz po jednym scenariuszu/grze do każdej tematyki 1. Mapa otwarta użytkownik będzie miał możliwość wglądu do wszystkich dźwięków dostępnych w systemie. Będzie mógł na mapie zobaczyć, wybrać i odsłuchać każdy dźwięk, jak też nałożyć odpowiednie filtry tematycznie, względem daty, po słowach kluczowych + określić promień wyszukiwania. Promień wyszukiwania jest bardzo istotny, jeśli chodzi o tryb przyglądania z trybem rozszerzonej rzeczywistości. Po wybraniu miejsca z dźwiękiem, zalicza nam się punkt do profilu, jeśli jesteśmy zalogowani. 2. Scenariusz z grą/gamifikacją po wybraniu jednego z konkretnych scenariuszy, i po zalogowaniu, pojawia nam się na mapie trasa ze startem i metą, ale z zaznaczonym tylko pierwszym punktem. Kiedy użytkownik znajdzie się w odległości załóżmy 50 m od miejsca na mapie, to może wtedy zobaczyć jakie zadanie jest tam przypisane. Po jego rozwiązaniu poprawnie lub nie, możemy udać się w kierunku następnego miejsca. Otrzymujemy punkty za: znalezienie miejsca, odsłuchanie materiału, poprawną odpowiedź + na koniec bonus za przejście całej trasy. Po przejściu danej trasy dostajemy odznakę ( uzależnioną od wyniku ), a nasz profil gracza zostaje uzupełniony o info ile punktów, jaka trasa, w jakim czasie i jakie odznaczenie. Użytkownik ma możliwość podzielenia się informacją o zdobyciu badge a jak i znajdowaniu kolejnych miejsc na portalu Facebook. Później taka trasa jest zapisana w historii i profilu użytkownika. W profilu widać także ilość badgy. Przechodzenie trasy wymaga od użytkownika zalogowania używając loginu i hasła z naszej aplikacji. Musi być też dostępna opcja rejestracji, jeśli nie ma się konta wcześniej założonego. Może odbywać się to za pomocą konta FB. Dźwięki jak i scenariusze będą dodawane do aplikacji w trakcie życia systemu, by docelowo zapełniły całą Polskę, a być może cały świat nie będzie tu ograniczeń. Dodanie dźwięku do systemu będzie sprowadzać się do podania dokładnych współrzędnych GPS konkretnego miejsca i dołączenie do tego miejsca plików audio, foto i opisu, kategorii I słów kluczowych i linków do dowiedz się więcej / jako opcja. potrzebny będzie specjalny panel do wprowadzania nowych miejsc.

23 Dźwięki będą pobierane z bazy Polskiego Radia w postaci strumieniowej w momencie otwarcia punktu na mapie. To zapewni ładowanie dźwięków w tle i umożliwi rozpoczęcia słuchania, zanim cały plik się załaduje, co skróci czas oczekiwania. W ramach przygody z naszą aplikacją, będzie potrzebne połączenie z Internetem. Opis funkcjonalny uzupełniają siatki architektury informacji.

24 Załącznik nr 9 do SIWZ Dźwięki z przeszłości Architektura informacji

25 1. Ekrany 1.1. Mapa widoków aplikacji Start Zawężanie miejsc Szukaj dźwięków z przeszłości - widok mapy Wskazywanie punktu Szukaj dźwięków z przeszłości - widok AR Szukaj dźwięków z przeszłości - widok listy Karta miejsca Trasy miejskie Karta trasy Widok aktywnej trasy Karta miejsca - trasa Podsumowanie trasy Profil gracza - osiągniecia Odznaki Ranking Profil Logowanie Rejestracja Przypomnij hasło Pierwsze logowanie via FB Wiadomości O aplikacji Ustawienia Powiadomienie o aktualizacji Pobieranie danych

26 1.2. Start Default Niniejsza makieta demonstruje działanie aplikacji mobilnej, która umożliwia eksplorowanie nagrań radiowych. Nagrania te mają swoją lokalizację w przestrzeni, więc stają się miejscami. Aplikacja pozwala na swobodne przeglądanie takich miejsc "Szukaj dźwięków z przeszłości" lub w postaci zaplanowanych tras "Trasy miejskie". Swobodne przeglądanie miejsc nie wymaga rejestracji, natomiast rozpoczęcie konkretnej "Trasy miejskie" i wejście do sekcji "Profil gracza" wymaga rejestracji. Użytkownik niezarejstrowany, który spróbuje wejść do tych sekcji, zostanie przekierowany na stronę "Logowanie". Użytkownik raz zarejestrowany nie musi ponownie podawać nawet przy opuszczeniu i ponownym uruchomieniu aplikacji, chyba że się wyloguje. Edycja, tworzenie miejsc i tras nie jest funkcjonalnością tej aplikacji. Za edycje treści odpowiada CMS Makieta Widget Table

27 Open O aplikacji in Current Window Open Profil gracza - osiągniecia in Current Window Open Profil gracza - osiągniecia in Current Window Open Trasy miejskie in Current Window Open Trasy miejskie in Current Window Open Zawężanie miejsc in Current Window Open Zawężanie miejsc in Current Window Open Ustawienia in Current Window Open Ustawienia in Current Window

28 1.3. Zawężanie miejsc Default Lista kategorii według których są podzielone miejsca na mapie. Przy każdej kategorii liczba miejsc znajdujących się w danym zbiorze. Możliwy multiselect Makieta Widget Table Label Description Powrót Open Start in Current Window Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok mapy in Current Window W makiecie na sztywno jest link do widoku mapy, w systemie rzeczywistym powrót odbywa się do realnego poprzedniego widoku.

29 1.4. Szukaj dźwięków z przeszłości - widok mapy Default Mapa domyślnie pokazuje miejsce, w którym znajduje się użytkownik (dane GPS/GSM), w przypadku braku danych o pozycji pokazuje ostatnią znaną lub całą Polskę. Mapa pokazuje miejsca dostępne w zasięgu mapy. Interakcje OnPageLoad: Case 1 (If value of variable Punktzmapy equals "10"): Bring Szukaj to Front Show Szukaj Set Gdzie state to State3 Case 2 (Else If value of variable Punktzmapy equals "5"): Bring Szukaj to Front Show Szukaj Makieta

30 Widget Table Label Description Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok AR in Current Window Open Szukaj dźwięków z przeszłości - widok listy in Current Window Powrót Wyszukiwarka Open Start in Current Window Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok mapy in Current Window Show Szukaj Bring Szukaj to Front Przycisk powrotu pokazuje się tylko w aplikacji na te systemy operacyjne, które nie posiadają systemowego klawisza poerotu tj ios. Jeśli jakaś kontrolka jest wyrównana poziomo do tego przycisku, to w przypadku braku przycisku Powrót, ta kontrolka jest wyrównywana do lewej i poszerzana o szerokość przycisku Powrót. Wyszukiwarka miejsc po słowie kluczowym. Podczas pisania słowa kluczowego działa autosuggest. Użytkownik może określić wokół, którego punktu należy szukać miejsc: 1) obecnej pozycji 2) podanego za pomocą tekstu adresu 3) poprzez wskazanie punktu na mapie Po określeniu frazy kluczowej i miejsca, użytkownik wraca do widoku na którym się znajdował poprzednio: mapa, AR (augmented reality) lub listy i ma dostępne jedynie punkty, które znajdują się na liście wyników wyszukiwania. Punkty są sortowane po odległości od obecnej lokalizacji. Nad każdym z tych widoków pojawia się dymek z opisem dla jakiej frazy kluczowej są widoczne punkty. Po kliknięciu w dymek użytkownik wraca do okna wyszukiwania, w którym można ponownie pokazać wszystkie punkty. Mapa centruje sie na pierwszym elemencie z listy. Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window

31 Label Description Open Karta miejsca in Current Window Marker Centrowanie mapy Skalowanie Kategorie Widoki Open Karta miejsca in Current Window Marker oznaczający miejsce w którym znajduje się nagranie. Centrowanie mapy do miejsca, w którym obecnie znajduje się użytkownik. Skalowanie mapy jest możliwe za pomocą suwaka jak i gestu uszczypnięcia. Podwójne kliknięcie w wskazany punkt na mapie przybliża mapę w danym punkcie. Możliwość wyboru kategorii w ramach, których mają pojawiać się miejsca. Lista wielokrotnego wyboru. Domyślnie pokazuje wszystkie kategorie. Kontrolka pozwala na przełączanie się między trzema widokami listy miejsc: mapa, rozszerzona rzeczywistość, prosta lista Kategorie State Makieta Widget Table Set Kategorie state to State2 Bring Kategorie to Front

32 State Makieta Widget Table Label Description Set Kategorie state to State1 Pokaż wszystko Resetuje pola wyszukiwarki i przywraca stan domyślny. Link jest widoczny tylko wtedy gdy ustawienia wyszukiwarki są różne od domyślnych.

33 Szukaj State Makieta Widget Table Label Hide Szukaj OnKeyUp: Bring Temat podpowiedzi to Front Show Temat podpowiedzi OnLostFocus: Hide Temat podpowiedzi Temat podpowiedzi State Makieta

34 Widget Table Hide Temat podpowiedzi Gdzie State Makieta Widget Table Label Show Gdzie Set Gdzie state to State2 Bring Gdzie to Front State Makieta Widget Table Set Gdzie state to State1 Bring Akcja to Front Set Gdzie state to State1 Set text on widget Edit Gdzie equal to "Najbliżej mnie" Bring Akcja to Front Set Gdzie state to State1 Set text on widget Edit Gdzie equal to "" Set Focus on Edit Gdzie Bring Akcja to Front Open Wskazywanie punktu in Current Window Bring Akcja to Front

35 State Makieta Widget Table Label Show Gdzie Set Gdzie state to State2 Bring Gdzie to Front Akcja State Makieta Widget Table Label Description Pokaż wszystko Set value of variable Punktzmapy equal to "15" Hide Szukaj Show Komunikat Set Komunikat state to State1 Resetuje pola wyszukiwarki i przywraca stan domyślny. Link jest widoczny tylko wtedy gdy ustawienia wyszukiwarki są różne od domyślnych Komunikat State Makieta Widget Table Show Szukaj Bring Szukaj to Front Hide Komunikat

36 1.5. Wskazywanie punktu Default Użytkownik korzysta z mapy, przeciągając i skalując za pomocą gestów i suwaka. Poprzez kliknięcie w miejsc pojawia się dymek z zapytaniem czy chodziło o to miejsce. Kliknięcie w dymek potwierdza, a kliknięcie w dowolne inne miejsce mapy anuluje wybór. Potwierdzenie powoduje powrót do okna wyszukiwania z podaną pozycją w postaci koordynatów Makieta Widget Table Label Set value of variable Punktzmapy equal to "5" Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok mapy in Current Window

37 Wybór punktu Pusta mapa Makieta Widget Table Set Wybór punktu state to Zapytanie

38 Zapytanie Makieta Widget Table Set Wybór punktu state to Pusta mapa Set value of variable Punktzmapy equal to "10" Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok mapy in Current Window

39 1.6. Szukaj dźwięków z przeszłości - widok AR Default Widok AR (rozszerzonej rzeczywistości) nakłada na widok kamery dymki z pozycją miejsc znajdujących się przed użytkownikiem. Głębie szukania miejsc ogranicza suwak Makieta Widget Table Label Description Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok AR in Current Window Open Szukaj dźwięków z przeszłości - widok listy in Current Window Open Start in Current Window Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok mapy in Current Window

40 Label Description Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Głębia Parametr głębi Strzałki Suwak umożliwia określenie jak głęboko w dal należy wyświetlać miejsca. W ciągu 3 sekund po zaprzestaniu korzystania z suwaka dymek znika. Strzałki pojawiają się gdy użytkownik przed sobą nie widzi żadnego punktu, a strzałki wskazują w którą stronę należy się odwrócić by znaleźć punkt. Strzałki lekko się animują.

41 1.7. Szukaj dźwięków z przeszłości - widok listy Default Miejsca są sortowane po odległości od obecnej lokalizacji Makieta Widget Table Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok AR in Current Window Open Szukaj dźwięków z przeszłości - widok listy in Current Window Open Start in Current Window Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok mapy in Current Window Open Karta miejsca in Current Window

42 Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window Open Karta miejsca in Current Window

43 1.8. Karta miejsca Default Karta miejsca składa się z: - filtra dźwięków - jest to opcjonalny dropdown umożliwiający filtrowanie dźwięków według dowolnie zbudowanych tematów - na makiecie dropdown "wszystkie dźwięki" - od 1 do n plików dźwiękowych - każdy plik dziękowy może mieć swój opcjonalny opis: tekst, zdjecia, bannery - każdy - opcjonalnego opisu miejsca - tekst, zdjęcia, bannery - jednej kategorii - od 1 do n fraz kluczowych, fraza może skłądać się z wielu słów - listy tras miejskich w których dane miejsce zostało wykorzystane

44 Makieta Widget Table Label Description Open Szukaj dźwięków z przeszłosci - widok mapy in Current Window

45 Label Description Set Status state to State1 Show Status Bring Status to Front Zmiana miejsca Kontrolki pozwalają na przejście do następnego/poprzedniego miejsca, które znajduje się w okolicy obecnie wybranego punktu. Pierwsze miejsce to punkt najbliższy obecnej lokalizacji. Kontrolka umożliwia także przechodzenie po kolejnych miejscach na liście wyników wyszukiwania. Plik audio 1 Po kliknięciu w dźwięk opcjonalnie może pojawić się jego opis. Opis może składać się z dowolnej ilości zdjęć, bannerów i tekstu Status State Makieta Widget Table Label Trasy Hide Status OnSwipeLeft: Set Trasy state to Next loop slide left out 500ms slide left in 500ms OnSwipeRight: Set Trasy state to Previous loop slide right out 500ms slide right in 500ms Open Trasy miejskie in Current Window

46 Trasy State Makieta Widget Table

47 State Makieta Widget Table

48 State Makieta Widget Table

49 State Makieta Widget Table

50 State Makieta Widget Table

51 State Makieta Widget Table

52 Plik audio Start Makieta Widget Table Set Plik audio 1 state to Granie Move Plik audio 2 by (0,150), Treść by (0,150) Granie Makieta Widget Table Set Plik audio 1 state to Pauza Move Panel to (x,y) Pauza Makieta Widget Table

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury. Adres: ul. Płocka 13, Warszawa

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury. Adres: ul. Płocka 13, Warszawa Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury Adres:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa ogólnopolskiej konferencji kultury we Wrocławiu w dniu r.

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa ogólnopolskiej konferencji kultury we Wrocławiu w dniu r. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury. Adres: ul. Płocka 13, Warszawa

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury. Adres: ul. Płocka 13, Warszawa Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

na druk książki pt. Ekonomia kultury. Kompendium

na druk książki pt. Ekonomia kultury. Kompendium Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na druk książki pt. Ekonomia kultury. Kompendium w przetargu

Bardziej szczegółowo

druk katalogu do wystawy Moniki Zawadzki

druk katalogu do wystawy Moniki Zawadzki Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk katalogu do wystawy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę transportową

Bardziej szczegółowo

druk publikacji Europejski Stadion Kultury wraz z dostarczeniem oraz wniesieniem do siedziby Zamawiającego

druk publikacji Europejski Stadion Kultury wraz z dostarczeniem oraz wniesieniem do siedziby Zamawiającego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk publikacji Europejski

Bardziej szczegółowo

druk publikacji pt. Komunikacja marketingowa w architekturze posiadającej ISBN

druk publikacji pt. Komunikacja marketingowa w architekturze posiadającej ISBN Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na druk publikacji pt. Komunikacja marketingowa w architekturze

Bardziej szczegółowo

druk książki Ekonomia prestiżu posiadającej nr ISBN wraz z wniesieniem

druk książki Ekonomia prestiżu posiadającej nr ISBN wraz z wniesieniem Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel.: 22 2 100 100, faks: 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk książki Ekonomia

Bardziej szczegółowo

druk materiałów promujących wystawy w galerii Kordegarda

druk materiałów promujących wystawy w galerii Kordegarda Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk materiałów promujących

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.210.137.14

Sprawa numer DA.210.137.14 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk książki Wojciecha

Bardziej szczegółowo

druk i dostawę książki Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem z numerem ISBN

druk i dostawę książki Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem z numerem ISBN Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk i dostawę książki

Bardziej szczegółowo

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Rejestracja video trzech

Bardziej szczegółowo

druk plakatów i ulotek NCK o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

druk plakatów i ulotek NCK o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk plakatów i ulotek

Bardziej szczegółowo

produkcję pamięci USB Wschód Kultury

produkcję pamięci USB Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję pamięci USB Wschód

Bardziej szczegółowo

Produkcja płyt DVD z książeczką, umieszczenie ich w opakowaniu wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Produkcja płyt DVD z książeczką, umieszczenie ich w opakowaniu wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa Tel.: 22 2 100 100, Fax: 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Produkcja płyt DVD z książeczką,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na. druk książki: Koenigsberg. Historia rodzinna. posiadającej numer ISBN

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na. druk książki: Koenigsberg. Historia rodzinna. posiadającej numer ISBN Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk książki: Koenigsberg.

Bardziej szczegółowo

produkcję płyt CD z utworami Karola Lipińskiego

produkcję płyt CD z utworami Karola Lipińskiego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję płyt CD z utworami

Bardziej szczegółowo

produkcja teczek ofertowych A4 ESPS

produkcja teczek ofertowych A4 ESPS Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na produkcja teczek ofertowych A4 ESPS w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na nagrywanie video trzech seminariów Genealogie Pamięci i hosting materiałów video

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na nagrywanie video trzech seminariów Genealogie Pamięci i hosting materiałów video Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na nagrywanie video trzech seminariów Genealogie Pamięci

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , fax

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , fax Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję płyt CD z muzyką

Bardziej szczegółowo

wykonanie koszulek Gangrena - mój punk rock song

wykonanie koszulek Gangrena - mój punk rock song Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie koszulek Gangrena - mój punk rock song w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , fax

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , fax Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję płyty DVD z filmami

Bardziej szczegółowo

skład i druk książki autorstwa Katarzyny Kłosińskiej o numerze ISBN

skład i druk książki autorstwa Katarzyny Kłosińskiej o numerze ISBN Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na skład i druk książki autorstwa Katarzyny Kłosińskiej

Bardziej szczegółowo

wykonanie koszulek Gangrena mój punk rock song

wykonanie koszulek Gangrena mój punk rock song Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie koszulek Gangrena

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników NCK

świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

produkcję kubków promocyjnych związanych z Festiwalem Trzech Kultur 2014 we Włodawie

produkcję kubków promocyjnych związanych z Festiwalem Trzech Kultur 2014 we Włodawie Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję kubków promocyjnych

Bardziej szczegółowo

druk zaproszeń i katalogów wraz z dostarczeniem oraz wniesieniem do siedziby Zamawiającego oraz do siedziby Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

druk zaproszeń i katalogów wraz z dostarczeniem oraz wniesieniem do siedziby Zamawiającego oraz do siedziby Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk zaproszeń i katalogów

Bardziej szczegółowo

druk książki Nie kracz Słowik, nie kracz z nadanym numerem ISBN

druk książki Nie kracz Słowik, nie kracz z nadanym numerem ISBN Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk książki Nie kracz

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dla Narodowego Centrum Kultury

Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/213/12

Sprawa nr NCK-ZP/213/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na skład i druk książki: Subkultury w PRL. Opór, kreacja,

Bardziej szczegółowo

druk książki Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności z nadanym numerem ISBN

druk książki Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności z nadanym numerem ISBN Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk książki Polskie miejsca

Bardziej szczegółowo

wykonanie koszulek Serce Łodzi wraz z dostarczeniem oraz wniesieniem do siedziby Zamawiającego

wykonanie koszulek Serce Łodzi wraz z dostarczeniem oraz wniesieniem do siedziby Zamawiającego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie koszulek Serce

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , fax

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , fax Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , faks Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , faks Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na skład wraz z wygenerowaniem dwóch indeksów publikacji

Bardziej szczegółowo

produkcję digipacka i bookletu z tłoczeniem i zadrukiem płyty mini CD

produkcję digipacka i bookletu z tłoczeniem i zadrukiem płyty mini CD Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję digipacka i bookletu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby NCK szkolenie z zakresu nowelizacji pzp

świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby NCK szkolenie z zakresu nowelizacji pzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

produkcja płyt DVD z Wykładami Mistrzowskimi z nadrukiem i przygotowaniem opakowań

produkcja płyt DVD z Wykładami Mistrzowskimi z nadrukiem i przygotowaniem opakowań Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcja płyt DVD z Wykładami

Bardziej szczegółowo

świadczenie zagranicznych, krajowych, miejskich usług kurierskich dla Narodowego Centrum Kultury w roku 2014

świadczenie zagranicznych, krajowych, miejskich usług kurierskich dla Narodowego Centrum Kultury w roku 2014 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel. (0 22) , fax. (0-22)

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel. (0 22) , fax. (0-22) Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. (0 22) 21 00 100, fax. (0-22) 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie gadżetów

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.210.59.13

Sprawa numer DA.210.59.13 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

przeprowadzenie szkoleń SEO/SEM dla pracowników NCK

przeprowadzenie szkoleń SEO/SEM dla pracowników NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

druk zaproszeń i katalogów

druk zaproszeń i katalogów Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk zaproszeń i katalogów

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zapewnienie zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług cateringowych w dniu 28.11.2013 r. w Warszawie w czasie konferencji Miejskie Polityki Kulturalne

świadczenie usług cateringowych w dniu 28.11.2013 r. w Warszawie w czasie konferencji Miejskie Polityki Kulturalne Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

skład i druk książki pod tytułem Polski z urzędu o numerze ISBN

skład i druk książki pod tytułem Polski z urzędu o numerze ISBN Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na skład i druk książki pod

Bardziej szczegółowo

druk książek Mój Ojciec. Tom I i Zapiski z Kozielska

druk książek Mój Ojciec. Tom I i Zapiski z Kozielska Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk książek Mój Ojciec.

Bardziej szczegółowo

druk książki z nadanym numerem ISBN pt. Polska klasa kreatywna

druk książki z nadanym numerem ISBN pt. Polska klasa kreatywna Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk książki z nadanym

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

druk plakatów i ulotek NCK

druk plakatów i ulotek NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk plakatów i ulotek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

druk pocztówek Weź kulturę na wakacje oraz dostarczenie wraz z wniesieniem pod wskazane lokalizacje.

druk pocztówek Weź kulturę na wakacje oraz dostarczenie wraz z wniesieniem pod wskazane lokalizacje. Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk pocztówek Weź kulturę

Bardziej szczegółowo

produkcję stojaków na książki

produkcję stojaków na książki Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję stojaków na książki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

druk materiałów promujących wystawy w galerii Kordegarda oraz druk katalogu Kordegarda 2011

druk materiałów promujących wystawy w galerii Kordegarda oraz druk katalogu Kordegarda 2011 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk materiałów promujących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

świadczenie usługi szkoleniowej dla pracowników NCK pt. Prawo zamówień publicznych praktyczne zastosowanie w instytucjach kultury

świadczenie usługi szkoleniowej dla pracowników NCK pt. Prawo zamówień publicznych praktyczne zastosowanie w instytucjach kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. produkcję katalogów Wschód Kultury

Zamawiający. produkcję katalogów Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję katalogów Wschód

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.210.110.13

Sprawa numer DA.210.110.13 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk publikacji pt. Major

Bardziej szczegółowo

produkcja koszulek promujących wydawnictwo Karnawał Profuzji Pawła Konnaka

produkcja koszulek promujących wydawnictwo Karnawał Profuzji Pawła Konnaka Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcja koszulek promujących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę transportową prac na potrzeby wystawy AAAkupunktura w Kordegardzie

kompleksową obsługę transportową prac na potrzeby wystawy AAAkupunktura w Kordegardzie Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę transportową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 Warszawa ul. Krzywickiego 34 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wywóz i utylizacja odpadów komunalno bytowych z pojemników typu B-1100 l. z siedziby Instytutu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na druki promocyjne Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zapewnienie zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

produkcję materiałów promocyjnych NCK

produkcję materiałów promocyjnych NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

druk książki Pawła Konnaka Księgowy tańczy z nadanym nr ISBN, tłoczenie płyty DVD, tłoczenie płyty CD, druk plakatów

druk książki Pawła Konnaka Księgowy tańczy z nadanym nr ISBN, tłoczenie płyty DVD, tłoczenie płyty CD, druk plakatów Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk książki Pawła Konnaka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk komiksu pt. Lekturnik z nadanym numerem ISBN

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk komiksu pt. Lekturnik z nadanym numerem ISBN Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk komiksu pt. Lekturnik

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , faks

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , faks Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dodruk książki Pestka,

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych dla NCK w roku 2013

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych dla NCK w roku 2013 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

produkcję materiałów promocyjnych V Kongresu Polonistyki Zagranicznej

produkcję materiałów promocyjnych V Kongresu Polonistyki Zagranicznej Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa tel , faks

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa tel , faks Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk książki z nadanym

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.89.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług cateringowych wraz z niezbędną

świadczenie usług cateringowych wraz z niezbędną Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

druk książki Rzeczpospolita osobista z nadanym numerem ISBN

druk książki Rzeczpospolita osobista z nadanym numerem ISBN Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk książki Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo