Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ , fax: 032/ tel. kom.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ 3423 090, 3423 092 fax: 032/ 3400 153 tel. kom.: 0503 312 447 www.motomaximus.pl"

Transkrypt

1 [ zobacz co pisz¹ inni] VECTOR - sysyemy GPS - szczegó³y strona 14 MOTOMA R E K L A M A szczegó³y strona 12 ISSN wyd.b nr 6/ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE IMUS Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ , fax: 032/ tel. kom.: WTRYSKI - TURBOSPRÊ ARKI - Testujemy na maszynach BOSCH, SCHENCK Moto

2 Auto NAPRAWA Piotr Czak Tarnowskie Góry ul. Gliwicka 120, tel.: 032/ , tel. kom.: mechanika pojazdowa, diagnostyka silnika i podwozia lakierowanie w kabinie lakierniczej, naprawy blacharskie na p³ycie, lakiery wodne, samochód zastêpczy na czas naprawy POMOC DROGOWA AMGT FORD czynne: poniedzia³ek - pi¹tek od 9.00 do NIEZALE NY SERWIS KRZYSZTOF MUDA - sklep z czêœciami - serwis mechanika - klimatyzacja, przegl¹dy - elektronika, diagnostyka Zabrze - Maciejów ul. elazna 8 tel.: tel.: tel. kom.: dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni 02 AUTO SZYBY FIRMA OBLIÑSKI SPRZEDA - MONTA - NAPRAWA KATOWICE-LIGOTA ul. Zgody 14 TELEFON NON STOP 24 h (032) , Bosel Czêstochowa ul. Boh. Katynia 158/160 tel.: tel.: Ha-Mol S.J Gliwice ul. Tarnogórska 114 tel.: JKK MOTO Sp. z o.o Katowice ul. Rzepakowa 6 tel.: tel.: fax: Kucza Rybnik ul. Wodzis³awska 54 tel.: tel.: fax:

3 [ ] PREZENTACJA WSK Perkoz WSK Perkoz Warto przyjrzeæ siê Perkozowi, który mia³ staæ siê pomostem powoli dokonywanej zmiany generacyjnej œwidnickich motocykli do zupe³nie nowych rozwi¹zañ. Silnik tego motocykla to znana jednostka typu W2B (059) konstrukcji in yniera Wies³awa Wiatraka, który w kilku drobnych odmianach sta³ siê podstawowym œrodkiem napêdu motocykli klasy 175 cm3 po zaprzestaniu produkcji w WFM. Trzeba jednak pamiêtaæ, e jednostka ta powsta³a w pocz¹tku lat 60. i mia³a za zadanie napêdzaæ motocykle powszechnego u ytku o umiarkowanych osi¹gach przez co, w drugiej po³owie lat 70., czyli kilkanaœcie lat po zaprojektowaniu, nie mog³a zachwycaæ swymi osi¹gami. Mniej znany jest fakt, e jego producent, czyli Zak³ady Metalowe w Nowej Dêbie, zupe³nie nie by³y zainteresowane nowymi opracowaniami, chocia by z racji podporz¹dkowania zupe³nie niemotory-zacyjnym zjednoczeniom. Z tego powodu Oœrodek Badawczo Rozwojowy PZL WSK Œwidnik rozpocz¹³ opracowanie nowej, w³asnej rodziny nowoczesnych silników motocyklowych serii 3.41 i Jak powiedzia³ siê w Motorze w roku 1978 in. Mieczys³aw Krzeszowiec specjalista od spraw rozwoju motocykli... do rozpoczêcia produkcji tych silników potrzebna jest... decyzja o rozpoczêciu. Modyfikacjê produkowanych motocykli podzielono w WSK na etapy. Pierwszym by³o wyprodukowanie serii ptaków (Kobuz, Lelek, Dudek, Gil, B¹k, Kos), czyli lekko odœwie onych konstrukcji motocykli 125 i 175 cm3. Drugim etapem by³o wyprodukowanie dwóch bardziej zmodyfikowanych konstrukcji, czyli Perkoza (175 cm3 i Kraski (125 cm3). Kolejnymi etapami, rozpisanymi ju na lata 80., by³y zupe³nie nowe motocykle z silnikami 3.41/3.42, nowymi ramami i zawieszeniami, odlewanymi ko³ami, tarczowymi hamulcami, a tak e z jedn¹ centraln¹ sprê yn¹ w tylnym wahaczu. Ich zwiastunem mia³ byæ opracowany w roku 1979 prototyp Soko³a. Skoñczy³o siê na krótkiej serii Perkoza i prototypach Kraski. [ ] TEST Ewolucja i rewolucja Subaru Impreza STI vs. Mitsubishi Lancer Evolution X Mitsubishi Lancer Evo X i Subaru Impreza STI samochody kultowe, dwie ikony grupy N, od lat rywalizuj¹ce ze sob¹ nie tylko na rynku motoryzacyjnym, ale przede wszystkim na odcinkach specjalnych. O ile Lancer kontynuuje pewn¹ myœl stylizacyjn¹ Mitsubishi, tak w przypadku Subaru mamy do czynienia wrêcz z rewolucj¹ klasycznego sedana zast¹pi³ bowiem hatchback. Ró nic miêdzy Miœkiem a Subarakiem jest jednak znacznie wiêcej, ni widaæ go³ym okiem. Tekst: ukasz Kañski-Chmielewski, Wojciech Garbarz Fot. Marcin Kaliszka dyskutowaæ o gustach. Jednym siê podoba, innym nie. Na pewno STI broni siê wygl¹dem przedniej czêœci nadwozia, która jest drapie na i ³adniejsza ni w poprzednich modelach. Niestety, ty³ sprawia wra enie uciêtego zbyt szybko i lekko ociê a³ego, zaœ lampy kiedy siê bli ej przyjrzeæ przypominaj¹ tuning optyczny Made in Korea. Faktem jest, e na rynku s¹ hatchbacki, które wygl¹daj¹ ciekawiej. Z kolei Lancer zachowa³ klasyczn¹ bry³ê sedana. Ca³y pas przedni jest zadziorny, wrêcz agresywny, jak paszcza rekina. Przypomina Mitsubishi Galanta z lat Ale z ty³em, podobnie jak w Imprezie, jest coœ nie tak. Kuper z wielkim, karbonowym spojlerem wydaje siê zbyt krótki. Kszta³t tylnych lamp to po³¹czenie Alfy Romeo, Mazdy 3 i Seata Leona. A przecie te z Concept-X wygl¹da³y fajniej! W obu samochodach w szerokich, przednich b³otnikach umieszczono dodatkowe wloty powietrza, a tylne zderzaki wyposa ono w dyfuzory, które poprawiaj¹ nie tylko wygl¹d, ale i przep³yw powietrza pod nadwoziem. Generalnie w obu modelach stylizacyjnie znacznie ciekawsza jest przednia ni tylna czêœæ nadwozia. fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny 15 ka dego miesi¹ca w punktach kolporta u prasy. Cena: 8,9 z³ MIESIÊCZNIK MI OŒNIKÓW STAREJ MOTORYZACJI SPRZEDA AKCESORII I CZÊŒCI HURT-DETAL AUTO TUNING ul. Wolnoœci 346a KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE Bêdzin STACJI PALIW I SKLEPÓW tel./fax 032/ W AKCESORIA MOTORYZACYJNE F.H. AUTO HIT Jacek Ró acki czêœci do samochodów japoñskich i koreañskich Bytom, ul. Matejki 10 tel. (032) , tel. kom STACJA OBS UGI SAMOCHODÓW CAR WASH / CAR SERVICE w³aœciciel: Jan Sygu³a Bytom, ul. agiewnicka 12B tel , tel.kom , POLECA US UGI W ZAKRESIE: - mycie silników i podwozi gor¹c¹ wod¹ - wymiana olejów i filtrów olejowych w silniku, skrzyni biegów, tylnym moœcie - mycie ci¹gników i cystern zawn¹trz i wewn¹trz - smarowanie uk³adów kierowniczych MYCIE ODBYWA SIÊ PRZY POMOCY PROFESJONALNYCH G OWIC FIRMY zapraszamy 24h na dobê w soboty do godz. 20 STACJA PRZYJMUJE POJAZDY DO 4M WYSOKOŒCI NA MIEJSCU DO NABYCIA OLEJE KRAJOWE i ZAGRANICZNE KOMIS SAMOCHODÓW OSOBOWYCH i DOSTWCZYCH BOSS Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 48 tel , Pocz¹tkowo do testów otrzymaliœmy Imprezê WRX STI w najlepszym wyposa eniu o tajemniczej nazwie TOP/TOG. Niestety, z powodu drobnej usterki samochód musia³ wróciæ na lawecie do Krakowa. Nieca³e dwie godziny póÿniej pod nasz¹ redakcj¹ zaparkowa³o kolejne STI tym razem nie bia³e, ale niebieskie, i nie w wersji full wypas, a w standardowej. Z kolei Mitsubishi udostêpni³o nam Lancera Evolution X w wersji MR z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów TC- SST. Mieliœmy równie okazjê jeÿdziæ modelem GSR z 5- biegow¹ skrzyni¹ manualn¹. Jednak do porównania wykorzystaliœmy model z automatem. Przód lepszy od ty³u Zaczynamy od Subaru, poniewa i na rynku, i na oesach zadebiutowa³o wczeœniej. Kiedy rok temu pojawi³y siê pierwsze zdjêcia Imprezy, wiêkszoœæ mi³oœników marki by³a w szoku. Opinie by³y skrajne: straci³a pazur, przypomina Lanosa, wygl¹da fantastycznie to tylko niektóre z pe³nych emocji komentarzy na licznych forach internetowych. Trudno Wnêtrze stu procentowa poprawa Jeœli chodzi o wykoñczenie wnêtrza, to mi³oœnicy flagowych modeli Lancera i Imprezy nigdy nie byli rozpieszczani. Te auta zawsze by³y proste, surowe i ergonomiczne. Wa niejsze od luksusowej tapicerki by³o zupe³nie coœ innego osi¹gi i trakcja. Tym razem jednak jest inaczej. Zarówno STI, jak i Lancer bij¹ swoich poprzedników na g³owê. Jest jednak kilka ale. Choæ Lancer ma znacznie odwa niejszy desing wnêtrza, to pod wzglêdem wykoñczenia jest o krok za Subaru. Plastiki w Imprezie s¹ milsze w dotyku, a ich spasowanie jest dok³adniejsze. Tapicerka drzwi w Miœku sprawia gorsze wra enie. A przecie mo na by³o zastosowaæ materia³y z cywilnego 2.0 D-ID. Z kolei w Subaru razi œrodkowa czêœæ kierownicy okr¹g³y szary znaczek z napisem STI jest wykonany z tandetnego plastiku nieudolnie imituj¹cego stal. Zarówno w Lancerze, jak i w Imprezie na wysokim poziomie stoi ergonomia. Zegary s¹ bardzo czytelne, a cd na stronie 06 >>>> 05

4 Auto Komis wszystkie prze³¹czniki i dÿwignie znajduj¹ siê pod rêk¹. Wreszcie nie trzeba odrywaæ r¹k od kierownicy, aby œciszyæ radio. W Lancerze kube³ki Recaro s¹ fantastyczne idealnie wyprofilowane, wygodne i wykoñczone skór¹ i alcantar¹. Brakuje jednak regulacji wysokoœci fotela kierowcy. W Subaru w wersji TOP/TOG równie znajdziemy doskona³e kub³y Recaro, jednak w testowanym aucie siedzieliœmy w seryjnych fotelach sportowych. Niby podobne, ale czuæ ró nicê. Silnik 2,5 l vs. 2 l Ma³o pomyœlne wiadomoœci dla fanów Subaru pomruk boksera nie jest tak charakterystyczny jak dawniej. Byæ mo e to kwestia wydechu. Szkoda. Naszym zdaniem to minus. Poza tym mamy wra enie, e silnik mimo pojemnoœci 2,5 litra i mocy 300 KM jest za ma³o elastyczny. Oczywiœcie auto mo e siê pochwaliæ momentem obrotowym 407 Nm osi¹ganym przy 4000 obr./min i œwietnym przyspieszeniem do setki dobija w 5,2 s. Jednak jad¹c autostrad¹ A4 powy ej 170 km/h, nie czu³o siê ju mocnego przyspieszenia. Poza tym odczuwalna jest turbodziura. Najbardziej efektywnym zakresem mocy dysponujemy miêdzy obr./min. W Lancerze 2-litrowa jednostka zosta³a wyposa ona w system zmiennych faz rozrz¹du MIVEC dla zaworów dolotowych i wylotowych oraz turbosprê arkê z podwójnym kana³em doprowadzaj¹cym spaliny. Dziêki temu motor jest agresywniejszy ni w Subaru. Efekt turbodziury w³aœciwie nie istnieje, a przyrost mocy jest odczuwalny ju od 2000 obr./min. Maksymalny moment 366 Nm jest dostêpny ju przy 3500 obr./min, a moc osi¹gana jest przy 6500 obr./min. Wed³ug producenta Lancer z automatem do setki przyspiesza w 6,3 s, a z manualem w 5,4s. Mimo e silnik Mitsubishi ma o pó³ litra mniejsz¹ pojemnoœæ i 5 KM mniej mocy, to sprawia wra enie bardziej dynamicznego i elastycznego ni w Subaru. >>>> cd ze strony 05 Ewolucja i rewolucja Subaru Impreza STI vs. Mitsubishi Lancer Evolution X 06 AUTO-SERWIS AUTO-HAK SERWIS Krystian Paw³owski Katowice-Ligota, ul. Gajowa 6 tel , tel.kom czynne od 9.00 do Skrzynia biegów Lancer w automacie, Subaru w manualu Sportowa skrzynia Mitsubishi TC-SST to przek³adnia wykorzystuj¹ca dwa sprzêg³a. Gdy jedno z nich przekazuje napêd na aktualnie u ywanym biegu, drugie jest ju gotowe na kolejne prze³o enie. System jest podobny do skrzyni DSG w Volkswagenie Golfie GTI, tyle e du o szybszy. Szczerze mówi¹c, byliœmy pe³ni obaw przecie niemal wszystkie zautomatyzowane przek³adnie maj¹ opóÿnienie, szczególnie przy redukcjach. W dziesi¹tce jest jednak inaczej. W trybie Sport automat reaguje idealnie, zmieniaj¹c prze³o enia w takich momentach, w jakich zrobilibyœmy to sami, u ywaj¹c skrzyni rêcznej. Tryb Super Sport jest jeszcze lepszy! Przy ostrej jeÿdzie prêdkoœæ obrotowa silnika utrzymywana jest stale w okolicach 4500 obr./min. I nie wiemy, jak system to robi, e wyczuwa moment przed wejœciem w zakrêt i w oka mgnieniu redukuje bieg. Na wyjœciu natychmiast przerzuca na wy szy. Kiedy rozpêdzaliœmy siê na autostradzie, to szóstka wskoczy³a przy 7500 obr./min, a samochód jeszcze przyspieszy³! Je eli chodzi o Subaru, to na pocz¹tku trudno siê przyzwyczaiæ do bardzo krótkiego skoku ga³ki zmiany biegów. Jak siê to ju opanuje, to jest rewelacyjnie. Auto ma bardzo krótk¹ jedynkê i dwójkê, a wiêc gdy ruszamy z kopyta, musimy doœæ szybko mieszaæ biegi. W Subaru bardzo fajnie mo na zmieniaæ tryby pracy centralnego dyferencja³u poprzez system SI-Drive. Do dyspozycji s¹ trzy tryby pracy: Sport, Sport Sharp i Auto. W ka dym jeÿdzi siê inaczej. Oprócz tego do dyspozycji mamy tryb Manual dziêki niemu mo na zablokowaæ centralny dyfer i cieszyæ siê jazd¹ bokami. Lancer posiada znany z dziewi¹tki system ACD (Active Central Differential) z trzema trybami pracy: na asfalt, szuter i œnieg, oraz uk³ad AYC (Active Yaw Control aktywna kontrola znoszenia) miêdzy tylnymi ko³ami... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny w punktach kolporta u prasy. Cena: 7,95 z³ REGENERACJA PRZEK ADNI KIEROWNICZYCH Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 35 tel. 032/ , MECHANIKA POJAZDOWA hurt - detal - monta - serwis t³umiki amortyzatory przeguby katalizatory sprzêg³a hamulce Gliwice- abêdy ul. Poli Gojawiczyñskiej 25 tel. 032/ fax 032/ czynne: pon-pt sob.: kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni tel./fax Gliwice, ul. Kujawska 112 (teren Gliwickiej Gie³dy Samochodowej) W sa³ej ofercie oko³o 200 samochodów u ywanych. Kredytujemy samochody komisowe oraz wybrane na gie³dzie bez wzglêdu na wiek pojazdu Formalnoœci zwi¹zane z rejestracj¹ pojazdów importowanych z UE - 1 DZIEÑ ROBOCZY 7 dni w tygodniu AUTO SALON SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA DOGODNE RATY UBEZPIECZENIA WSZYSTKIE FORMALNOŒCI NA MIEJSCU BÊDZIN, ul. Wolnoœci 1 (na wprost targu) tel.: 032/ AUTO KOMIS CONEX - CAR SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA raty, pakiety ubezpieczeniowe OC, AC, NW Siemianowice Œl¹skie, ul. Œwierczewskiego 84 ( obok urzêdu skarbowego ) tel.: 032/ CENTRUM SPRZEDA Y SAMOCHODÓW NOWYCH Siemianowice Œl¹skie, ul. Œwierczewskiego 84 tel.: 032/ KRAWCZYK AUTOMOBILE Tarnowski Góry, ul. Skoœna 16 (przy stacji benzynowej), Obwodnica) KOMIS: SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA - RATY POŒREDNICTWO FINANSOWE UBEZPIECZENIA OC, AC,NW - kredytujemy samochody z gie³dy i og³oszeñ - sprzedaj¹cemu wyp³acamy od rêki gotówkê - minimum formalnoœci - bez zaœwiadczeñ o dochodach BEZP ATNY KOMIS Katowice, ul. Gen. Hallera 2 tel./fax [032] , , MAG Auto Komis Firma Handlowo - Us³ugowa AUTO SALON FOKUS Iwona i Jacek Skierlak SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKÊ WYPO YCZALNIA LAWET MIÊDZYNARODOWA POMOC DROGOWA 24h POMOC DROGOWA I UBEZPIECZENIA Ruda Œl¹ska, ul. 1 Maja 327 tel.: 032/ tel. kom.: , AUTOHANDEL tel tel. kom , KOMISY 07

5 [ ] TEST Raport z jazdy Kompaktowa Skoda rzadko u kogo wygrywa w kwestii designu, za to zdobywa uznanie w obszarze funkcjonalnoœci. Model Scout to auto tylko stylizowane na terenowego wszêdo³aza, poniewa, w odró nieniu od Octavii Scout, nie ma napêdu 4 4. Odmiennoœæ wersji Scout od zwyk³ego Roomstera widaæ ju na pierwszy rzut oka. Stylizacyjny pakiet Scouta zawiera plastikowe os³ony dolnej czêœci zderzaków oraz nadkoli i drzwi, chroni¹c karoseriê przed zadrapaniami, gdy przyjdzie nam ochota na przeja d kê szutrowym czy piaszczystym duktem albo wypad na trawê. Jedynie umieszczone nisko w naro u zderzaka lampy halogenów, a zw³aszcza ich p³askie klosze, wydaj¹ siê zbyt wyeksponowane na ewentualne uszkodzenia. Tu lepszym rozwi¹zaniem by³yby jeszcze g³êbiej osadzone, okr¹g³e lampy. Srebrzysta os³ona pod tylnym zderzakiem mo e i obiecuje nieco wiêcej, ale to tylko atrapa. Scout otrzymuje w standardzie 16-calowe alufelgi i niskoprofilowe opony. Dodaje to z pewnoœci¹ szyku na asfalcie, ale k³óci siê z pseudoterenowym charakterem pojazdu. Komfort na wybojach zdecydowanie mniejszy, a aluminiow¹ obrêcz du o ³atwiej ( i kosztowniej) uszkodziæ np. na szutrowej drodze. Dla chêtnych s¹ te nawet opcjonalne 17 calówki. Nasz egzemplarz szczêœliwie jeÿdzi³ obuty jeszcze w zimówki na stalowych felgach 15 calowych, dziêki czemu mogliœmy wczuæ siê w rolê biwakowiczów i bez strachu udaæ poza ubite dukty. Tam przyda³a siê te jedyna cecha faktycznie zbli aj¹ca Scouta w kierunku aut uterenowionych, mianowicie zwiêkszony o oko³o 4,5 cm przeœwit. Niby to niewiele, ale poza drog¹ licz¹ siê ka de centymetry, które mog¹ uchroniæ przed przytarciem podwozia o ró ne offroadowe niespodzianki. Podwy szone nadwozie nie wp³ynê³o przy tym na odczuwalne pogorszenie prowadzenia na asfalcie. Tu Roomstera zawsze wspiera³ spory rozstaw osi, a do tego zawieszenie zestrojone jest doœæ sztywno, dziêki czemu Skoda nie przechyla siê na zakrêtach i dobrze trzyma nadany jej 08 Skoda Roomster Scout V - pozer dla lekko aktywnych AUTO-KOMIS ADMIRA SKUP, SPRZEDA, ZAMIANA Miko³ów, ul. Katowicka 64 ( przy trasie Katowice - Wis³a ) tel.: / tel. kom.: , Tekst: Miros³aw Ganiec Fot. Miros³aw Ganiec kierunek jazdy, chyba e zaliczymy jak¹œ wiêksz¹ dziurê czy nierównoœæ wtedy jednak Roomster wyraÿnie wymaga mocnego trzymania kierownicy i ewentualnej korekty. Do napêdu naszego egzemplarza Roomstera Scout pos³u y³ silnik benzynowy o pojemnoœci 1,6 litra i mocy 105 KM. Scout mo e byæ te napêdzany mniejszym silnikiem 1,4 jak i jednostkami wysokoprê nymi 1,4 i 1,9 TDI. Silnik 1,6 daje sobie z Roomsterem radê i sprawnie rozpêdza auto zarówno w ruchu miejskim, jak i na trasie. Dynamiczna jazda wymaga jednak doœæ zdecydowanego naciœniêcia peda³u gazu, co odbija siê na wiêkszym spalaniu i wzroœcie ha³asu zw³aszcza, gdy zbli ymy siê do 4 tys. obrotów. W ruchu miejskim Roomster Scout z takim silnikiem zu yje oko³o 9 litrów benzyny na 100 km. Równa i raczej spokojna jazda poza miastem oznaczaæ bêdzie koniecznoœæ przeznaczenia oko³o 6-6,5 litrów paliwa na ka de 100 km. Podczas naszych jazd, odbywanych w mieszanych warunkach Skoda zu ywa³a œrednio 7,4-7,6 l Pb95/100 km. Po zmianach stylistycznych z zewn¹trz, mo na by spodziewaæ siê co najmniej kilku takich zmian równie w œrodku. Tymczasem otwieraj¹c drzwi zobaczymy dobrze znane wnêtrze zwyk³ego Roomstera. Jedyne co wyró nia wersjê Scout to wzór tapicerki Onyx jako wyposa enie standardowe. Reszta po staremu mo e i nudno i smutno, ale funkcjonalnie i przestronnie. Miejsca jest doœæ w zasadzie wszêdzie i szkoda tylko, e przednie fotele nie zapewniaj¹ wygody podró owania. Siedziska s¹ zbyt krótkie, a do tego nie zapewniaj¹ odpowiedniego trzymania bocznego. Chc¹c ostrzej pokonaæ zakrêt kierowca musi zaprzeæ siê nogami, a i tak biodra wyraÿnie siê przesun¹. Z ty³u jest du o ciekawiej i lepiej. Uk³ad foteli VarioFlex to w tej klasie rzecz wyj¹tkowa trzy niezale ne fotele mo na dowolnie sk³adaæ, przesuwaæ, pochylaæ albo w ca³oœci po prostu wyj¹æ, powiêkszaj¹c przestrzeñ baga ow¹ do 1780 litrów. Oczywiœcie miejsce œrodkowe nie zapewni wygody takiej, jak dwa skrajne miejsca, st¹d najlepiej sprawdza siê w roli... stolika z pod³okietnikami. A gdy je ca³kiem Miko³ów, ul. Dzieñdziela 9 tel./fax , tel.kom SKUP GOTÓWKOWY SAMOCHODY OSOBOWE CIÊ AROWE, MOTOCYKLE SPRZEDA ZAMIANA KREDYTY UBEZPIECZENIA AUTO SERWIS - CZÊŒCI P.U.H. " KOLSTER " Rok za³o enia Kolarczyk Henryk Blacharstwo - Lakiernictwo T³umiki - sprzeda, wymiana, naprawa Miko³ów, ul. Rybicka 124 tel.: 032/ , tel. kom.: Miko³ów, ul. Katowicka 64 ( przy trasie Katowice - Wis³a ) Tel. kom , wyjmiemy, to mo na nawet przesun¹æ boczne fotele lekko do œrodka, co jeszcze bardziej zwiêkszy wygodê dwójki pasa erów z ty³u. Do tego liczne schowki i rozwi¹zania u³atwiaj¹ce utrzymanie porz¹dku w baga niku zwiêkszaj¹ u ytkowe walory auta. Ale to wszystko mamy te przecie w zwyk³ej wersji Roomstera. Trochê szkoda, e projektanci nie poszli za ciosem i zmieniony design zewnêtrzny nie znalaz³ jakiegoœ odzwierciedlenia wewn¹trz. Owszem, mo na zrobiæ to samemu np. funduj¹c sobie szklany dach który idealnie doœwietli ca³e wnêtrze, a pasa erom tylnych siedzeñ pozwoli na obserwowanie nie tylko otoczenia z boku i przodu auta (w czym pomaga wy ej umieszczona kanapa i niska linia okien), ale tak e i niebosk³onu dzieciakom na pewno siê to spodoba. Seryjne wyposa enie Roomstera Scout zbli one jest do wersji Style w zwyk³ym Roomsterze i obejmuje m.in.: cztery poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kierownicy, dwup³aszczyznow¹ regulacjê kierownicy (powy sze funkcje to standard w ka dym Roomsterze), oraz dodatkowo pó³automatyczn¹ klimatyzacjê, centralny zamek z pilotem, elektryczne szyby z przodu. W odró nieniu od zwyk³ego Roomstera, Scout otrzymuje te bez dop³aty reflektory przeciwmgielne, przyciemniane szyby tylne i relingi dachowe, które poza walorem u ytkowym maj¹ te wyraÿne znaczenie wizualne bez nich Roomster wygl¹da po prostu Ÿle. Za inne elementy wyposa enia, jak np. radio czy uk³ad ESP trzeba ju dop³aciæ. Lista wyposa enia dodatkowego doœæ okaza³a, ale i kosztowna. Np. dach panoramiczny 2500 z³, elektryczne szyby z ty³u 750 z³. Dobrze, fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy e system VarioFlex jest w standardzie, a dop³aty wymaga jedynie mo liwoœæ tworzenia stolika 150 z³, ale ju np. MECHANIKA POJAZDOWA Arkadiusz Madeja Piekary Œl¹skie, ul. Korczaka 1, tel. (0-32) Naprawa silników diesla, pompy wtryskowe samochody ciê arowe i osobowe WARSZTAT MECHANIKI POJAZDOWEJ RYSZARD SAKWERDA tanio - szybko - bezpiecznie tel. (032) Ruda Œl¹ska 7 ul. Wyzwolenia 97a czynne: Pn - Pt: przedstawiciel pod³okietnik ze schowkiem za 600 z³, schowek na okulary za 100 z³ czy siatki do baga nika za 250 z³ to co najmniej drogawo ale có, taka to ju ogólna tendencja w wyposa aniu samochodów. Roomster Scout z benzynowym silnikiem V kosztuje w standardzie z³. Wersja z automatyczn¹ skrzyni¹ jest o 4500 z³ dro sza. Podobnie wyposa ona wersja Style zwyk³ego Roomstera kosztuje z³ mniej. Scout z jednostk¹ wysokoprê n¹ to niestety wydatek z³ (1.4 TDI) i z³ (1.9 TDI) co ciekawe, rok modelowy 2008 jest tu sporo tañszy, ni wskazywa³y to cenniki z roku Znaj¹c cechy Octavii Scout spodziewaliœmy siê, e w przypadku Roomstera z takim oznaczeniem otrzymamy jednak nieco wiêcej. Oczywistym rozczarowaniem jest brak napêdu 4x4. Z takim napêdem i mo e jeszcze ciut wy szym zawieszeniem Roomster móg³by siê staæ prawdziwie rekreacyjnym wszêdo³azem, któremu niestraszne by³yby boczne drogi, czy wyprawa na pla ê. W jêzyku m³odych, aktywnych ludzi, do których adresowany by³ Scout mo na powiedzieæ, e Skoda zachowa³a siê pozersko i elementami stylistycznymi tylko œciemnia, co to potrafi. Czy jednak delikatnie podwy szone zawieszenie, kilka elementów wyposa enia i plastikowe os³ony warte s¹ dop³aty? To pozostawiamy ju do rozstrzygniêcia naszym czytelnikom, a my czekamy na prawdziwie skautowskiego Roomstera... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl MECHANIKA POJAZDOWA Piotr Kowalski Ruda Œl¹ska 6, ul. Halembska 31 tel.: 032/ , tel. kom.: , - sprzeda czêœci samochodowych - naprawa samochodów osobowych i dostawczych - diagnostyka komputerowa - geometria kó³ 09

6 AUTO-CZÊŒCI Caravaning to forma turystyki motorowej, podró owanie pojazdami kempingowymi m.in. w celach krajoznawczych i wypoczynkowych. Pojazdami kempingowymi s¹ przyczepy i samochody kempingowe (kampery). Z tymi pojazdami mo na podró owaæ (czyli uprawiaæ caravaning), ale mo na tak e uprawiaæ camping, który jest form¹ rekreacji polegaj¹cej na obozowaniu w namiocie lub przyczepie kempingowej. Prosta definicja? Zdawa³oby siê, e definicja caravaningowca jest prosta i krótka: caravaningowiec to osoba uprawiaj¹ca caravaning lub camping. Tak mo e siê tylko wydawaæ. Bo czy osobê, która jedzie na wypoczynek za granicê z wypo yczon¹ przyczep¹, której wyposa enie i jego funkcjonowanie ledwo co pozna³a, nie mówi¹c o zerowej znajomoœci zasad manewrowania zestawem samochód - przyczepa, mo na nazwaæ caravaningowcem? Czy na miano caravaningowca zas³uguje ktoœ, kto jedzie za granicê samym samochodem ( eby by³o szybciej!!) i tam na campingu zamieszkuje w stacjonarnej przyczepie? To nie mo e byæ tak! Jest wiele dziedzin, którymi ludzie siê pasjonuj¹, mówimy o nich - hobbyœci. Tacy ludzie nie tylko uprawiaj¹ umi³owan¹ przez siebie dziedzinê, ale i posiadaj¹ umo liwiaj¹ce jej uprawianie materia³y, sprzêt lub przedmioty, ulepszaj¹ je we w³asnym zakresie. Ho³ubi¹ swoje zainteresowania, doskonal¹ umiejêtnoœci. Nawi¹zuj¹c kontakty miêdzy sob¹, wymieniaj¹ siê specjalistyczn¹ wiedz¹. Tak te by³o i jest w caravaningu - caravaningowiec to osoba nie tylko uprawiaj¹ca caravaning, ale jak przysta³o na hobbystê to pasjonat tej formy turystyki motorowej. Caravaning - kiedy siê pojawi³? Nikt nie jest w stanie dok³adnie okreœliæ daty pojawienia siê tego hobby w Polsce. Niektórzy historiê caravaningu b³êdnie uto samiaj¹ z histori¹ produkcji przyczep. Za granic¹ rozwi¹zano ten problem przez przyjêcie za datê pocz¹tku caravaningu datê pojawienia siê zorganizowanego caravaningu, czyli utworzenia pierwszego na œwiecie klubu caravaningowego The Caravan Club w Wielkiej Brytanii. Zrzesza³ on campingowców korzystaj¹cych ze specjalnych pojazdów rekreacyjnych. W chwili powstania klubu w 1907 r., by³y to konne wozy mieszkalne - st¹d w herbie klubu koñska podkowa. Sama idea podró owania z domem na kó³kach by³a znana ju od dawna, dowodem na to niech bêdzie jeden z eksponatów Muzeum Wanderer w Bristolu pochodz¹cy z 1884 r. czterokonny wóz angielskiego lekarza podró nika. Intensywny rozwój w XX wieku dzia³alnoœci caravaningowej na œwiecie zrodzi³ potrzebê jej skoordynowania. Tego zadania podjê³a siê utworzona w 1933 r. i istniej¹ca do dziœ, Œwiatowa Federacja Campingu i Caravaningu (FICC), do której nale y Polska Federacja Campingu i Caravaningu oraz Polski Zwi¹zek Motorowy. W naszym kraju, podobnie jak na zachodzie, za pocz¹tek caravaningu uznano powstanie jego zorganizowanych form, czyli utworzenie w 1973r. w ówczesnym Automobilklubie Warszawskim pierwszej ogólnodostêpnej struktury caravaningowej - Ko³a Caravaningu. W Polsce To nie znaczy, e przed t¹ dat¹ nie interesowano siê u nas t¹ form¹ rekreacji. Wrêcz przeciwnie, indywidualnie czynnie j¹ ju uprawiano sporadyczne przypadki pojawi³y siê ju w 1948 roku. Podstawowym sprzêtem podówczas by³y przyczepy w³asnej konstrukcji i we w³asnym wykonaniu. W póÿniejszych latach zaczê³y powstawaæ sekcje caravaningowe przy zak³adach pracy, g³ównie na Œl¹sku (np. w kopalni Siersza w 1969 r.). By³y one jednak podporz¹dkowane wewn¹trz-zak³adowym strukturom socjalnym, a wiêc nie by³y ogólnodostêpne.w tamtych latach zapocz¹tkowane zosta³o tak e organizowanie zlotów caravaningowych. Za taki pierwszy zlot mo na uznaæ zlot (czterech przyczep!), który odby³ siê w 1969 r. z inicjatywy... [ ] PREZENTACJA Turystyka motorowa 10 Caravaning i caravaningowcy fragment artyku³u pochodzi z: Dwumiesiêcznik dostêpny w punktach kolporta u prasy. Cena: 11,90 z³ Tekst: Bogumi³ Mierkowski Fot. Polski Caravaning Drodzy Czytelnicy W kolejnych numerach Katalogu znajdziecie artyku³y poœwiêcone najwa niejszym i najciekawszym problemom zwi¹zanych z caravaningiem. Chcemy zachêciæ Pañstwa do tej formy spêdzania wolnego czasu. Bêdziemy informowaæ o nowoœciach, ciekawych rozwi¹zaniach i pomys³ach. Przedstawiamy tak e nowe pomys³y dotycz¹ce sprzêtu caravaningowego. W tym wydaniu chcemy zapoznaæ Pañstwa z ide¹ caravaningu, jego histori¹ oraz ludÿmi tworz¹cymi t¹ niezwyk³¹ spo³ecznoœæ. W przysz³ym miesi¹cu napiszemy o tym kiedy warto zdecydowaæ siê na zakup przyczepy kempingowej a kiedy na zakup kampera. Zapraszamy do lektury. Redakcja Polskiego Caravaningu wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl Siemianowice Œl.-Bañgów, ul. Krupanka 12 Ceny konkurencyjne sprzeda czêœci do samochodów zachodnich AUTO-CZÊŒCI volkswagen ford renault audi tel. 032/ SKLEP MOTORYZACYJNY MOTO-JAN Siemianowice Œl., ul. Powstañców 15, tel. (32) kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Bytom, ul. Krakowska 27/31, (032) Pb 95, ON, VP, VPR, LPG S, M, O, K, G Chorzów, ul. 3 Maja 199, (032) Pb 95, VP95, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF Chorzów, Al. Wojska Polskiego 22, (032) Pb 95, ON, VP, VPR, TIR ON, VP ON, LPG S, M, O, K, FF, Czechowice, ul. Legionow 88a, (032) Pb 95, LPG, ON, VP S, O, G Czechowice, Trasa DK1 / ul. Wêglowa, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, LPG S, G, P CzeladŸ, ul. Spacerowa 1 d, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, LPG S, O, K, FF Czêstochowa, ul. Jana Paw³a II 5, (034) Pb 95, VPR, VP, ON, TIR ON S, K, P Czêstochowa, ul. Jagielloñska 29/37, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, K, P Czêstochowa, ul. Okulickiego 20/22, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, K, P Czêstochowa, ul. Wojska Polskiego 11, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, K, G, R D¹browa Górnicza, ul. Sobieskiego, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, FF Gliwice, ul. Toszecka 135, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, G, FF Gliwice, ul. Tarnogórska 163, (032) Pb 95, VP, ON, LPG G, S Gliwice, ul. Pszczyñska 111, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON S, M, O, K, G, FF Gliwice, ul. Rybnicka 159, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, G, FF Jasienica, ul. Jasienica 75 (033) Pb 95, VP, ON, VP ON, TIR ON S, K, G, O, P FF, R Jastrzêbie Zdrój, ul. Cieszyñska 9, (032) PB 95, VP, ON, LPG S, P, G, Katowice, ul. Rozdzieñskiego 210, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, TIR ON S, M, P, G Katowice, ul. Koœciuszki 231, (032) (13) Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K Katowice, ul. Koœciuszki/Lechicka, (032) (93) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, M, O, G, P, FF Katowice, ul. Genera³a Jankego 16c, (032) SAMOOBS UGOWA SAMOOBS UGOWA Katowice, ul. Ligocka 125, (032) Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K, FF Katowice, ul. Miko³owska 23A, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, LPG S, M, O, K, FF aziska Górne, ul. Klonowa 1, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, M, O, K, G, FF Miko³ów, ul. Pszczyñska 24, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, FF Mys³owice, ul. Katowicka, (032) Pb 95, VP, VPR, ON S, G, K Poczesna, ul. Warszawska 3, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, O, R, P Pszczyna, ul. Bielska, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, Racibórz, ul. Opawska 119, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, LPG S, M, O, K, G, P, FF Ruda Œl¹ska, ul. Obr. Westerplatte 22, (032) Pb 95, VP, VP ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, P Rybnik, ul. Budowlanych 72, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON S,M,KG,P Sosnowiec, ul. Zag. D¹browskiego 21, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, LPG S, K, FF Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich, (032) Pb 95, VPR, ON, LPG S, M, O, K, FF, Sosnowiec, ul. Kresowa 2, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF Sosnowiec, ul. Lenartowicza, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, LPG S, O, K, P, FF Œwiêtoszówka, ul. Bielska 7, (033) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, P, R Tychy, ul. Beskidzka, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, O, K, G, P Tychy, ul. Budowlanych 63, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON S, G, FF, P Tychy, ul. Oœwiêcimska 25, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, P Tychy, ul. Beskidzka 101, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, TIR ON, LPG S, M, O, K, G Wodzis³aw Œl¹ski, Os. D¹brówki 1A, (032) Pb 95, VP, ON S, G, K Zabrze, ul. Wolnoœci 384, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, VP LPG S, M, O, K, G, FF Zabrze, ul. Wolnoœci 57, (032) , Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K, G, Zabrze, Plac Teatralny 6, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Czêstochowa, ul.jagieloñska 76, (034) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Piekary Œl, ul.bytomska 41A, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Chorzów, 3-go Maja 179, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Gliwice, ul.tarnogórska 19a, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Siemianowice ul.kapicy 10, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Zabrze, ul.wolnoœci 210, (032) Pb-95, Pb-98 ON czynne 6-22 WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Bytom ul.hutnicza 27, (032) Bytom ul.zabrzañska 17, (032) Chorzów, ul.batorego 29, (032) Chorzów, ul.katowicka 114, (032) Cieszyn ul.kolejowa 8, (033) CzeladŸ, ul.staszica 7, (032) Cz-wa, ul. Wojska Polskiego 121/127, (034) Cz-wa, ul.bardowskiego 64/68, (034) Cz-wa, ul.wyzwolenia 1, (034) Jastrzêbie Zdrój al.pi³sudskiego 2, (032) Jaworzno, ul.pi³sudskiego 55, (032) Oœwiêcim, ul.d¹browskiego 32, (033) Racibórz Plac Mostowy 1, (032) Rybnik ul. Kotucza 51, (032) Rybnik ul. Wodzis³awska 180 (032) Sosnowiec, ul.pi³sudskiego 61, (032) Sosnowiec, ul.wawel 16, (032) Tychy Al.Budowlanych 1, (032) Wodzis³aw Œl¹ski ul. 26 Marca 24, (032) Wodzis³aw Œl¹ski ul.w.witosa 24, (032) Zabrze, ul.wolnoœci 484, (032) ory ul.katowicka 1, (032) ory ul.wodzis³awska 32, (032) Pb-95, SP-95, SP-98, ON S,M,O,K,FF S,O,K,W,FF S,O,K,W,FF,P WYKAZ PRYWATNYCH STACJI BENZYNOWYCH Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 274 Bytom, ul. Karola Miarki 2a Bytom, ul. o³nierska 121 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2 Radzionków, ul. Objazdowa Pb 95, ON, ON Bio Pb 95, ON, ON Bio Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb98, ON S S S, K, P, Motel S, K, O S, M, P, G WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Bêdzin, ul. Czeladzka 23, tel Bêdzin, ul. eromskiego 13, tel Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 42, tel Chorzów, ul. Ga³eczki 46, tel Gliwice, ul. Kozielska 128, tel Gliwice, ul. Toszecka 100, tel Katowice, ul. Francuska 105, tel Miko³ów, ul. Gliwicka 245, tel Pszczyna, ul. Studzienicka 69, tel Rybnik, ul. orska 83, tel Tarnowskie Góry, ul. Skoœna 15, tel Tychy, ul. Beskidzka 53 Tychy, ul. Fabryczna 2, tel.: Pb-95, DN-98, ON, DN-ON Pb-95, DN-98, ON, DN-ON Pb-95, DN-98, ON, LPG K, S K, M, O, S, FF K, S K, M, S, FF K, M, O, S, FF K, O, R, S K, M, O, S, FF K, O, S, G, P, FF PALIWA: U-95 : benzyna uniwersalna, Pb-95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95 Pb-98: benzyna bezo³owiowa 98, LPG - gaz, ON: olej napêdowy SP-95 - suprema, VP - benzyna V-Power, VPR - benzyna V-Power 99 oktanowy DN-98 - benzyna DYNAMIC, DN-ON - olej napêdowy DYNAMIC LEGENDA US UGI: FF: fast food, G: sprzeda butli turystycznych z gazem p³ynnym, K: pompowanie opon (kompresor), M: myjnia, N: najazd samochodowy, O: odkurzacz, S: sklep 24h, P: prysznic, R: restauracja, W: wypo yczalnia przyczep STACJE 11

7 dla kierowcow.pl kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni [ ] [ ] NOWY WYMIAR REKLAMY od paÿdziernika 2008 nastêpuje zmiana cen +10% wydawca: Firma Us³ug Reklamowych centrala: Kraków, Al. J. S³owackiego 17A, tel./fax L.P. SERWIS Piotr Lepka Zabrze ul. Heweliusza 5 P.H.U VECTRA PINELES I INNE MARKI CZÊŒCI, ELEKTRONIKA, ELEKTRYKA, KLIMATYZACJE, NAPRAWY, DIAGNOSTYKA, G OWICE, INSTALACJE GAZOWE Œwiêtoch³owice, ul. Wolnoœci 1, tel.: , SKLEP MOTORYZACYJNY FILTRY - OLEJE - SMARY - ŒWIECE AMORTYZATORY - AKUMULATORY ZAWIESZENIA - HAMULCE CHEMIA SAMOCHODOWA AKCESORIA MOTORYZACYJNE Sosnowiec, ul. 11 Listopada paw. 10 (róg Dobrzañskiego) tel AUTO CENTRUM "PERFEKT" -----serwis opon myjnia rêczna mechanika wymiana t³umików diagnostyka silników ustawienie œwiate³ klimatyzacja POMOC DROGOWA ZABRZE, ul. Wolnoœci 414, tel.: (0) czynne: poniedzia³ek - sobota: tel. 032/ tel. kom Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (012) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Redaktor odpowiedzialny: Marcin Smolski Reklama: - Piotr Majchrzyk: tel ukasz ywicki: tel Mariusz Æwiel¹g: tel Zamawianie internetowego wydania gazety: Druk: Symilo Naœwietlanie: Djaf Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo pracujemy odmówiæ umieszczenia reklamy na komputerach niezgodnej z przepisami lub dostarczonych przez interesem Wydawcy. firmê wyd. B : CZÊSTOCHOWA - ŒL SK - ZAG ÊBIE numer zamkniêto SOSNOWIEC / ŒWIETOCH OWICE / ZABRZE 13

8 SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN Wybrane mo liwoœci systemu: Lokalizacja i podgl¹d pojazdu w czasie rzeczywistym Informacja o przebytych trasach Sta³a informacja o sposobie eksploatacji pojazdów i maszyn Kontrola rzeczywistego zu ycia paliwa Informacja o kradzie y paliwa Identyfikacja kierowcy/operatora Podgl¹d urz¹dzeñ dodatkowych (np. w³¹czenie piaskarki, dÿwigu itp.) Dowolna konfiguracja raportów SKLEP MOTORYZACYJNY F.H.U. MARTEK tarcze hamulcowe klocki hamulcowe amortyzatory sprzêg³a filtry U NAS RÓWNIE Czêœci do samochodów koreañskich i japoñskich Gliwice ul. Daszyñskiego 168 kom tel UK ADY WYDECHOWE osobowe - dostawcze - ciê arowe HURT DETAL SERWIS Mys³owice ul.1000-lecia P.P. 32 ( k.salonu"zawada") tel kom pn.-pt sob vector s y s t e m y g p s PPHU VECTOR PLAC PIASTÓW 6A GLIWICE TEL.: / TEL./FAX: / KOM.: kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni D¹browa Górnicza, ul.chopina 16a tel. (032) , tel. kom sprzeda i monta szyb do samochodów krajowych i zagranicznych osobowych, dostawczych, ciê arowych i autobusów szyby do sprzêtu budowlanego wykonywanie szkleñ - dostawczy Bus ekspresowe przyklejanie lusterek wewnêtrznych - wszystkie typy naprawa pêkniêtych szyb czo³owych HONORUJEMY KARTY KREDYTOWE Us³ugi w zakresie : - wymiana i naprawa uk³adów wydechowych - strumienice - katalizatory - t³umiki sportowe NISKIE CENY SKLEP MOTORYZACYJNY AUTO-FAN AUTO CZÊŒCI Czynne: pon. - pt.: , sob.: Tarnowskie Góry, ul. Krasickiego 12 tel. 0/ Ofertujemy czêœci zamienne i akcesoria PKP PKS MZKP do samochodów: - polskich - zachodnich - koreañskich - japoñskich Bytom Katowice Obwodnica Towarowa Poznañ Bytom Opolska Opatowicka Towarowa Krasickiego Œw. Katarzyny Czêstochowa Powstañców Œl. Sobieskiego Sierwierz 15

KATALOG. dla kierowców

KATALOG. dla kierowców szczegó³y strona 10 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 2/2008 15.04-15.05.2008 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE MOTOMA IMUS 41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka

Bardziej szczegółowo

T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG

T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG R E K L A M A oferujemy szeroki wybór akcesoriów do tuningu i sportu samochodowego SKLEPY US UGI Regeneracja g³owic samochodowych Spawanie aluminium F.H.U. Kazimierz Papie ul. Kosocicka 23, 30-694 Kraków

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t R E K L A M A ARHER ul. Kapelanka 40 tel. 12/ 261 00 77 szczegó³y strona 3 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 5 (223) MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ]

KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ] [ www.katalogdla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] WYszukiwarka z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t ISSN 1429-7078 wyd.a nr 6 (236) CZERWIEC 2012 KRAKÓW - WIELICZKA Opel Astra OPC [ tuning ] Lexus RX

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu

KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ R E K L A M A MTM szczegó³y strona 8 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 10 (180) PA DZIERNIK 2007 KRAKÓW - WIELICZKA NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu:

WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu: R E K L A M A WWW.YTEMYGP.PL ATELITARNY YTEM GP DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MAZYN Wybrane mo liwoœci systemu: Lokalizacja i podgl¹d pojazdu w czasie rzeczywistym Informacja o przebytych trasach

Bardziej szczegółowo

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Zenon Go³¹b Czekanie na majówkê najomy postanowi³ sprzedaæ samochód,

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie kolporta wy³¹cznie z" KATALOG dla kierowców" KRAKÓW ISSN 1429-7078 wyd.a nr 3 (3) LISTOPAD 2013 #3 TWÓJ PRAWNIK OD RÊKI Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie wiesz kto ponosi winê i jakie dokumenty zebraæ

Bardziej szczegółowo

Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci

Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci Inspiracja w akcji Nowoczesne linie nadwozia od samego pocz¹tku zdradzaj¹ prawdziwy charakter najnowszej Sonaty. To stylowy, komfortowy i niezwykle wygodny model. Sonata jest najnowszym dzie³em wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

www.evobus.pl kwiecieñ 2008 BusKurier 1 (14) 2008 BusKurier MAGAZYN O AUTOBUSACH MERCEDES-BENZ I SETRA Setra i PowerShift Pod koniec zesz³ego roku na drogach Badenii-Wirtembergii dziennikarze testowali

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Przeprowadzka do Tarnowa Nasza strategia Str. 4 Aktualnoœci Zmodernizowany serwis

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3)

POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3) POKE Numer 3/2003 (3) Lotus Turbo Challenge 2 Stunts Kupujemy ZX Spectrum Ekipa czytaj.to Wrzucamy trzeci bieg i nabieramy tempa tak mia³ siê zaczynaæ wstêpniak do tego numeru POKE. Najwidoczniej jednak

Bardziej szczegółowo

raport u ytecznoϾ w internecie Sponsor Partnerzy

raport u ytecznoœæ w internecie Sponsor Partnerzy raport u ytecznoœæ w internecie Sponsor Partnerzy lipiec 2010 spis treœci 6 Najlepsze polskie strony internetowe. Pod k¹tem u ytecznoœci Bran owy ranking u ytecznych wzorów do naœladowania. 29 Trudno o

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Po raz pierwszy w historii ciemnoœæ spowi³a ca³y bytowski powiat. Niektórzy bez pr¹du musieli obyæ siê nawet kilka dni, co przysporzy³o sporo k³opotów. Mimo zapowiedzi zbli

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

ul. Samarytanka 11/13 w budynku Szko³y Podstawowej nr 52 tel. 022 678-70-57 kom. 0601-439-624

ul. Samarytanka 11/13 w budynku Szko³y Podstawowej nr 52 tel. 022 678-70-57 kom. 0601-439-624 Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 1 (349) 10 stycznia 2007 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska GABINET STOMATOLOGICZNY 1 Szwedzka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo