Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ , fax: 032/ tel. kom.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ 3423 090, 3423 092 fax: 032/ 3400 153 tel. kom.: 0503 312 447 www.motomaximus.pl"

Transkrypt

1 [ zobacz co pisz¹ inni] VECTOR - sysyemy GPS - szczegó³y strona 14 MOTOMA R E K L A M A szczegó³y strona 12 ISSN wyd.b nr 6/ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE IMUS Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ , fax: 032/ tel. kom.: WTRYSKI - TURBOSPRÊ ARKI - Testujemy na maszynach BOSCH, SCHENCK Moto

2 Auto NAPRAWA Piotr Czak Tarnowskie Góry ul. Gliwicka 120, tel.: 032/ , tel. kom.: mechanika pojazdowa, diagnostyka silnika i podwozia lakierowanie w kabinie lakierniczej, naprawy blacharskie na p³ycie, lakiery wodne, samochód zastêpczy na czas naprawy POMOC DROGOWA AMGT FORD czynne: poniedzia³ek - pi¹tek od 9.00 do NIEZALE NY SERWIS KRZYSZTOF MUDA - sklep z czêœciami - serwis mechanika - klimatyzacja, przegl¹dy - elektronika, diagnostyka Zabrze - Maciejów ul. elazna 8 tel.: tel.: tel. kom.: dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni 02 AUTO SZYBY FIRMA OBLIÑSKI SPRZEDA - MONTA - NAPRAWA KATOWICE-LIGOTA ul. Zgody 14 TELEFON NON STOP 24 h (032) , Bosel Czêstochowa ul. Boh. Katynia 158/160 tel.: tel.: Ha-Mol S.J Gliwice ul. Tarnogórska 114 tel.: JKK MOTO Sp. z o.o Katowice ul. Rzepakowa 6 tel.: tel.: fax: Kucza Rybnik ul. Wodzis³awska 54 tel.: tel.: fax:

3 [ ] PREZENTACJA WSK Perkoz WSK Perkoz Warto przyjrzeæ siê Perkozowi, który mia³ staæ siê pomostem powoli dokonywanej zmiany generacyjnej œwidnickich motocykli do zupe³nie nowych rozwi¹zañ. Silnik tego motocykla to znana jednostka typu W2B (059) konstrukcji in yniera Wies³awa Wiatraka, który w kilku drobnych odmianach sta³ siê podstawowym œrodkiem napêdu motocykli klasy 175 cm3 po zaprzestaniu produkcji w WFM. Trzeba jednak pamiêtaæ, e jednostka ta powsta³a w pocz¹tku lat 60. i mia³a za zadanie napêdzaæ motocykle powszechnego u ytku o umiarkowanych osi¹gach przez co, w drugiej po³owie lat 70., czyli kilkanaœcie lat po zaprojektowaniu, nie mog³a zachwycaæ swymi osi¹gami. Mniej znany jest fakt, e jego producent, czyli Zak³ady Metalowe w Nowej Dêbie, zupe³nie nie by³y zainteresowane nowymi opracowaniami, chocia by z racji podporz¹dkowania zupe³nie niemotory-zacyjnym zjednoczeniom. Z tego powodu Oœrodek Badawczo Rozwojowy PZL WSK Œwidnik rozpocz¹³ opracowanie nowej, w³asnej rodziny nowoczesnych silników motocyklowych serii 3.41 i Jak powiedzia³ siê w Motorze w roku 1978 in. Mieczys³aw Krzeszowiec specjalista od spraw rozwoju motocykli... do rozpoczêcia produkcji tych silników potrzebna jest... decyzja o rozpoczêciu. Modyfikacjê produkowanych motocykli podzielono w WSK na etapy. Pierwszym by³o wyprodukowanie serii ptaków (Kobuz, Lelek, Dudek, Gil, B¹k, Kos), czyli lekko odœwie onych konstrukcji motocykli 125 i 175 cm3. Drugim etapem by³o wyprodukowanie dwóch bardziej zmodyfikowanych konstrukcji, czyli Perkoza (175 cm3 i Kraski (125 cm3). Kolejnymi etapami, rozpisanymi ju na lata 80., by³y zupe³nie nowe motocykle z silnikami 3.41/3.42, nowymi ramami i zawieszeniami, odlewanymi ko³ami, tarczowymi hamulcami, a tak e z jedn¹ centraln¹ sprê yn¹ w tylnym wahaczu. Ich zwiastunem mia³ byæ opracowany w roku 1979 prototyp Soko³a. Skoñczy³o siê na krótkiej serii Perkoza i prototypach Kraski. [ ] TEST Ewolucja i rewolucja Subaru Impreza STI vs. Mitsubishi Lancer Evolution X Mitsubishi Lancer Evo X i Subaru Impreza STI samochody kultowe, dwie ikony grupy N, od lat rywalizuj¹ce ze sob¹ nie tylko na rynku motoryzacyjnym, ale przede wszystkim na odcinkach specjalnych. O ile Lancer kontynuuje pewn¹ myœl stylizacyjn¹ Mitsubishi, tak w przypadku Subaru mamy do czynienia wrêcz z rewolucj¹ klasycznego sedana zast¹pi³ bowiem hatchback. Ró nic miêdzy Miœkiem a Subarakiem jest jednak znacznie wiêcej, ni widaæ go³ym okiem. Tekst: ukasz Kañski-Chmielewski, Wojciech Garbarz Fot. Marcin Kaliszka dyskutowaæ o gustach. Jednym siê podoba, innym nie. Na pewno STI broni siê wygl¹dem przedniej czêœci nadwozia, która jest drapie na i ³adniejsza ni w poprzednich modelach. Niestety, ty³ sprawia wra enie uciêtego zbyt szybko i lekko ociê a³ego, zaœ lampy kiedy siê bli ej przyjrzeæ przypominaj¹ tuning optyczny Made in Korea. Faktem jest, e na rynku s¹ hatchbacki, które wygl¹daj¹ ciekawiej. Z kolei Lancer zachowa³ klasyczn¹ bry³ê sedana. Ca³y pas przedni jest zadziorny, wrêcz agresywny, jak paszcza rekina. Przypomina Mitsubishi Galanta z lat Ale z ty³em, podobnie jak w Imprezie, jest coœ nie tak. Kuper z wielkim, karbonowym spojlerem wydaje siê zbyt krótki. Kszta³t tylnych lamp to po³¹czenie Alfy Romeo, Mazdy 3 i Seata Leona. A przecie te z Concept-X wygl¹da³y fajniej! W obu samochodach w szerokich, przednich b³otnikach umieszczono dodatkowe wloty powietrza, a tylne zderzaki wyposa ono w dyfuzory, które poprawiaj¹ nie tylko wygl¹d, ale i przep³yw powietrza pod nadwoziem. Generalnie w obu modelach stylizacyjnie znacznie ciekawsza jest przednia ni tylna czêœæ nadwozia. fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny 15 ka dego miesi¹ca w punktach kolporta u prasy. Cena: 8,9 z³ MIESIÊCZNIK MI OŒNIKÓW STAREJ MOTORYZACJI SPRZEDA AKCESORII I CZÊŒCI HURT-DETAL AUTO TUNING ul. Wolnoœci 346a KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE Bêdzin STACJI PALIW I SKLEPÓW tel./fax 032/ W AKCESORIA MOTORYZACYJNE F.H. AUTO HIT Jacek Ró acki czêœci do samochodów japoñskich i koreañskich Bytom, ul. Matejki 10 tel. (032) , tel. kom STACJA OBS UGI SAMOCHODÓW CAR WASH / CAR SERVICE w³aœciciel: Jan Sygu³a Bytom, ul. agiewnicka 12B tel , tel.kom , POLECA US UGI W ZAKRESIE: - mycie silników i podwozi gor¹c¹ wod¹ - wymiana olejów i filtrów olejowych w silniku, skrzyni biegów, tylnym moœcie - mycie ci¹gników i cystern zawn¹trz i wewn¹trz - smarowanie uk³adów kierowniczych MYCIE ODBYWA SIÊ PRZY POMOCY PROFESJONALNYCH G OWIC FIRMY zapraszamy 24h na dobê w soboty do godz. 20 STACJA PRZYJMUJE POJAZDY DO 4M WYSOKOŒCI NA MIEJSCU DO NABYCIA OLEJE KRAJOWE i ZAGRANICZNE KOMIS SAMOCHODÓW OSOBOWYCH i DOSTWCZYCH BOSS Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 48 tel , Pocz¹tkowo do testów otrzymaliœmy Imprezê WRX STI w najlepszym wyposa eniu o tajemniczej nazwie TOP/TOG. Niestety, z powodu drobnej usterki samochód musia³ wróciæ na lawecie do Krakowa. Nieca³e dwie godziny póÿniej pod nasz¹ redakcj¹ zaparkowa³o kolejne STI tym razem nie bia³e, ale niebieskie, i nie w wersji full wypas, a w standardowej. Z kolei Mitsubishi udostêpni³o nam Lancera Evolution X w wersji MR z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów TC- SST. Mieliœmy równie okazjê jeÿdziæ modelem GSR z 5- biegow¹ skrzyni¹ manualn¹. Jednak do porównania wykorzystaliœmy model z automatem. Przód lepszy od ty³u Zaczynamy od Subaru, poniewa i na rynku, i na oesach zadebiutowa³o wczeœniej. Kiedy rok temu pojawi³y siê pierwsze zdjêcia Imprezy, wiêkszoœæ mi³oœników marki by³a w szoku. Opinie by³y skrajne: straci³a pazur, przypomina Lanosa, wygl¹da fantastycznie to tylko niektóre z pe³nych emocji komentarzy na licznych forach internetowych. Trudno Wnêtrze stu procentowa poprawa Jeœli chodzi o wykoñczenie wnêtrza, to mi³oœnicy flagowych modeli Lancera i Imprezy nigdy nie byli rozpieszczani. Te auta zawsze by³y proste, surowe i ergonomiczne. Wa niejsze od luksusowej tapicerki by³o zupe³nie coœ innego osi¹gi i trakcja. Tym razem jednak jest inaczej. Zarówno STI, jak i Lancer bij¹ swoich poprzedników na g³owê. Jest jednak kilka ale. Choæ Lancer ma znacznie odwa niejszy desing wnêtrza, to pod wzglêdem wykoñczenia jest o krok za Subaru. Plastiki w Imprezie s¹ milsze w dotyku, a ich spasowanie jest dok³adniejsze. Tapicerka drzwi w Miœku sprawia gorsze wra enie. A przecie mo na by³o zastosowaæ materia³y z cywilnego 2.0 D-ID. Z kolei w Subaru razi œrodkowa czêœæ kierownicy okr¹g³y szary znaczek z napisem STI jest wykonany z tandetnego plastiku nieudolnie imituj¹cego stal. Zarówno w Lancerze, jak i w Imprezie na wysokim poziomie stoi ergonomia. Zegary s¹ bardzo czytelne, a cd na stronie 06 >>>> 05

4 Auto Komis wszystkie prze³¹czniki i dÿwignie znajduj¹ siê pod rêk¹. Wreszcie nie trzeba odrywaæ r¹k od kierownicy, aby œciszyæ radio. W Lancerze kube³ki Recaro s¹ fantastyczne idealnie wyprofilowane, wygodne i wykoñczone skór¹ i alcantar¹. Brakuje jednak regulacji wysokoœci fotela kierowcy. W Subaru w wersji TOP/TOG równie znajdziemy doskona³e kub³y Recaro, jednak w testowanym aucie siedzieliœmy w seryjnych fotelach sportowych. Niby podobne, ale czuæ ró nicê. Silnik 2,5 l vs. 2 l Ma³o pomyœlne wiadomoœci dla fanów Subaru pomruk boksera nie jest tak charakterystyczny jak dawniej. Byæ mo e to kwestia wydechu. Szkoda. Naszym zdaniem to minus. Poza tym mamy wra enie, e silnik mimo pojemnoœci 2,5 litra i mocy 300 KM jest za ma³o elastyczny. Oczywiœcie auto mo e siê pochwaliæ momentem obrotowym 407 Nm osi¹ganym przy 4000 obr./min i œwietnym przyspieszeniem do setki dobija w 5,2 s. Jednak jad¹c autostrad¹ A4 powy ej 170 km/h, nie czu³o siê ju mocnego przyspieszenia. Poza tym odczuwalna jest turbodziura. Najbardziej efektywnym zakresem mocy dysponujemy miêdzy obr./min. W Lancerze 2-litrowa jednostka zosta³a wyposa ona w system zmiennych faz rozrz¹du MIVEC dla zaworów dolotowych i wylotowych oraz turbosprê arkê z podwójnym kana³em doprowadzaj¹cym spaliny. Dziêki temu motor jest agresywniejszy ni w Subaru. Efekt turbodziury w³aœciwie nie istnieje, a przyrost mocy jest odczuwalny ju od 2000 obr./min. Maksymalny moment 366 Nm jest dostêpny ju przy 3500 obr./min, a moc osi¹gana jest przy 6500 obr./min. Wed³ug producenta Lancer z automatem do setki przyspiesza w 6,3 s, a z manualem w 5,4s. Mimo e silnik Mitsubishi ma o pó³ litra mniejsz¹ pojemnoœæ i 5 KM mniej mocy, to sprawia wra enie bardziej dynamicznego i elastycznego ni w Subaru. >>>> cd ze strony 05 Ewolucja i rewolucja Subaru Impreza STI vs. Mitsubishi Lancer Evolution X 06 AUTO-SERWIS AUTO-HAK SERWIS Krystian Paw³owski Katowice-Ligota, ul. Gajowa 6 tel , tel.kom czynne od 9.00 do Skrzynia biegów Lancer w automacie, Subaru w manualu Sportowa skrzynia Mitsubishi TC-SST to przek³adnia wykorzystuj¹ca dwa sprzêg³a. Gdy jedno z nich przekazuje napêd na aktualnie u ywanym biegu, drugie jest ju gotowe na kolejne prze³o enie. System jest podobny do skrzyni DSG w Volkswagenie Golfie GTI, tyle e du o szybszy. Szczerze mówi¹c, byliœmy pe³ni obaw przecie niemal wszystkie zautomatyzowane przek³adnie maj¹ opóÿnienie, szczególnie przy redukcjach. W dziesi¹tce jest jednak inaczej. W trybie Sport automat reaguje idealnie, zmieniaj¹c prze³o enia w takich momentach, w jakich zrobilibyœmy to sami, u ywaj¹c skrzyni rêcznej. Tryb Super Sport jest jeszcze lepszy! Przy ostrej jeÿdzie prêdkoœæ obrotowa silnika utrzymywana jest stale w okolicach 4500 obr./min. I nie wiemy, jak system to robi, e wyczuwa moment przed wejœciem w zakrêt i w oka mgnieniu redukuje bieg. Na wyjœciu natychmiast przerzuca na wy szy. Kiedy rozpêdzaliœmy siê na autostradzie, to szóstka wskoczy³a przy 7500 obr./min, a samochód jeszcze przyspieszy³! Je eli chodzi o Subaru, to na pocz¹tku trudno siê przyzwyczaiæ do bardzo krótkiego skoku ga³ki zmiany biegów. Jak siê to ju opanuje, to jest rewelacyjnie. Auto ma bardzo krótk¹ jedynkê i dwójkê, a wiêc gdy ruszamy z kopyta, musimy doœæ szybko mieszaæ biegi. W Subaru bardzo fajnie mo na zmieniaæ tryby pracy centralnego dyferencja³u poprzez system SI-Drive. Do dyspozycji s¹ trzy tryby pracy: Sport, Sport Sharp i Auto. W ka dym jeÿdzi siê inaczej. Oprócz tego do dyspozycji mamy tryb Manual dziêki niemu mo na zablokowaæ centralny dyfer i cieszyæ siê jazd¹ bokami. Lancer posiada znany z dziewi¹tki system ACD (Active Central Differential) z trzema trybami pracy: na asfalt, szuter i œnieg, oraz uk³ad AYC (Active Yaw Control aktywna kontrola znoszenia) miêdzy tylnymi ko³ami... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny w punktach kolporta u prasy. Cena: 7,95 z³ REGENERACJA PRZEK ADNI KIEROWNICZYCH Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 35 tel. 032/ , MECHANIKA POJAZDOWA hurt - detal - monta - serwis t³umiki amortyzatory przeguby katalizatory sprzêg³a hamulce Gliwice- abêdy ul. Poli Gojawiczyñskiej 25 tel. 032/ fax 032/ czynne: pon-pt sob.: kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni tel./fax Gliwice, ul. Kujawska 112 (teren Gliwickiej Gie³dy Samochodowej) W sa³ej ofercie oko³o 200 samochodów u ywanych. Kredytujemy samochody komisowe oraz wybrane na gie³dzie bez wzglêdu na wiek pojazdu Formalnoœci zwi¹zane z rejestracj¹ pojazdów importowanych z UE - 1 DZIEÑ ROBOCZY 7 dni w tygodniu AUTO SALON SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA DOGODNE RATY UBEZPIECZENIA WSZYSTKIE FORMALNOŒCI NA MIEJSCU BÊDZIN, ul. Wolnoœci 1 (na wprost targu) tel.: 032/ AUTO KOMIS CONEX - CAR SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA raty, pakiety ubezpieczeniowe OC, AC, NW Siemianowice Œl¹skie, ul. Œwierczewskiego 84 ( obok urzêdu skarbowego ) tel.: 032/ CENTRUM SPRZEDA Y SAMOCHODÓW NOWYCH Siemianowice Œl¹skie, ul. Œwierczewskiego 84 tel.: 032/ KRAWCZYK AUTOMOBILE Tarnowski Góry, ul. Skoœna 16 (przy stacji benzynowej), Obwodnica) KOMIS: SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA - RATY POŒREDNICTWO FINANSOWE UBEZPIECZENIA OC, AC,NW - kredytujemy samochody z gie³dy i og³oszeñ - sprzedaj¹cemu wyp³acamy od rêki gotówkê - minimum formalnoœci - bez zaœwiadczeñ o dochodach BEZP ATNY KOMIS Katowice, ul. Gen. Hallera 2 tel./fax [032] , , MAG Auto Komis Firma Handlowo - Us³ugowa AUTO SALON FOKUS Iwona i Jacek Skierlak SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKÊ WYPO YCZALNIA LAWET MIÊDZYNARODOWA POMOC DROGOWA 24h POMOC DROGOWA I UBEZPIECZENIA Ruda Œl¹ska, ul. 1 Maja 327 tel.: 032/ tel. kom.: , AUTOHANDEL tel tel. kom , KOMISY 07

5 [ ] TEST Raport z jazdy Kompaktowa Skoda rzadko u kogo wygrywa w kwestii designu, za to zdobywa uznanie w obszarze funkcjonalnoœci. Model Scout to auto tylko stylizowane na terenowego wszêdo³aza, poniewa, w odró nieniu od Octavii Scout, nie ma napêdu 4 4. Odmiennoœæ wersji Scout od zwyk³ego Roomstera widaæ ju na pierwszy rzut oka. Stylizacyjny pakiet Scouta zawiera plastikowe os³ony dolnej czêœci zderzaków oraz nadkoli i drzwi, chroni¹c karoseriê przed zadrapaniami, gdy przyjdzie nam ochota na przeja d kê szutrowym czy piaszczystym duktem albo wypad na trawê. Jedynie umieszczone nisko w naro u zderzaka lampy halogenów, a zw³aszcza ich p³askie klosze, wydaj¹ siê zbyt wyeksponowane na ewentualne uszkodzenia. Tu lepszym rozwi¹zaniem by³yby jeszcze g³êbiej osadzone, okr¹g³e lampy. Srebrzysta os³ona pod tylnym zderzakiem mo e i obiecuje nieco wiêcej, ale to tylko atrapa. Scout otrzymuje w standardzie 16-calowe alufelgi i niskoprofilowe opony. Dodaje to z pewnoœci¹ szyku na asfalcie, ale k³óci siê z pseudoterenowym charakterem pojazdu. Komfort na wybojach zdecydowanie mniejszy, a aluminiow¹ obrêcz du o ³atwiej ( i kosztowniej) uszkodziæ np. na szutrowej drodze. Dla chêtnych s¹ te nawet opcjonalne 17 calówki. Nasz egzemplarz szczêœliwie jeÿdzi³ obuty jeszcze w zimówki na stalowych felgach 15 calowych, dziêki czemu mogliœmy wczuæ siê w rolê biwakowiczów i bez strachu udaæ poza ubite dukty. Tam przyda³a siê te jedyna cecha faktycznie zbli aj¹ca Scouta w kierunku aut uterenowionych, mianowicie zwiêkszony o oko³o 4,5 cm przeœwit. Niby to niewiele, ale poza drog¹ licz¹ siê ka de centymetry, które mog¹ uchroniæ przed przytarciem podwozia o ró ne offroadowe niespodzianki. Podwy szone nadwozie nie wp³ynê³o przy tym na odczuwalne pogorszenie prowadzenia na asfalcie. Tu Roomstera zawsze wspiera³ spory rozstaw osi, a do tego zawieszenie zestrojone jest doœæ sztywno, dziêki czemu Skoda nie przechyla siê na zakrêtach i dobrze trzyma nadany jej 08 Skoda Roomster Scout V - pozer dla lekko aktywnych AUTO-KOMIS ADMIRA SKUP, SPRZEDA, ZAMIANA Miko³ów, ul. Katowicka 64 ( przy trasie Katowice - Wis³a ) tel.: / tel. kom.: , Tekst: Miros³aw Ganiec Fot. Miros³aw Ganiec kierunek jazdy, chyba e zaliczymy jak¹œ wiêksz¹ dziurê czy nierównoœæ wtedy jednak Roomster wyraÿnie wymaga mocnego trzymania kierownicy i ewentualnej korekty. Do napêdu naszego egzemplarza Roomstera Scout pos³u y³ silnik benzynowy o pojemnoœci 1,6 litra i mocy 105 KM. Scout mo e byæ te napêdzany mniejszym silnikiem 1,4 jak i jednostkami wysokoprê nymi 1,4 i 1,9 TDI. Silnik 1,6 daje sobie z Roomsterem radê i sprawnie rozpêdza auto zarówno w ruchu miejskim, jak i na trasie. Dynamiczna jazda wymaga jednak doœæ zdecydowanego naciœniêcia peda³u gazu, co odbija siê na wiêkszym spalaniu i wzroœcie ha³asu zw³aszcza, gdy zbli ymy siê do 4 tys. obrotów. W ruchu miejskim Roomster Scout z takim silnikiem zu yje oko³o 9 litrów benzyny na 100 km. Równa i raczej spokojna jazda poza miastem oznaczaæ bêdzie koniecznoœæ przeznaczenia oko³o 6-6,5 litrów paliwa na ka de 100 km. Podczas naszych jazd, odbywanych w mieszanych warunkach Skoda zu ywa³a œrednio 7,4-7,6 l Pb95/100 km. Po zmianach stylistycznych z zewn¹trz, mo na by spodziewaæ siê co najmniej kilku takich zmian równie w œrodku. Tymczasem otwieraj¹c drzwi zobaczymy dobrze znane wnêtrze zwyk³ego Roomstera. Jedyne co wyró nia wersjê Scout to wzór tapicerki Onyx jako wyposa enie standardowe. Reszta po staremu mo e i nudno i smutno, ale funkcjonalnie i przestronnie. Miejsca jest doœæ w zasadzie wszêdzie i szkoda tylko, e przednie fotele nie zapewniaj¹ wygody podró owania. Siedziska s¹ zbyt krótkie, a do tego nie zapewniaj¹ odpowiedniego trzymania bocznego. Chc¹c ostrzej pokonaæ zakrêt kierowca musi zaprzeæ siê nogami, a i tak biodra wyraÿnie siê przesun¹. Z ty³u jest du o ciekawiej i lepiej. Uk³ad foteli VarioFlex to w tej klasie rzecz wyj¹tkowa trzy niezale ne fotele mo na dowolnie sk³adaæ, przesuwaæ, pochylaæ albo w ca³oœci po prostu wyj¹æ, powiêkszaj¹c przestrzeñ baga ow¹ do 1780 litrów. Oczywiœcie miejsce œrodkowe nie zapewni wygody takiej, jak dwa skrajne miejsca, st¹d najlepiej sprawdza siê w roli... stolika z pod³okietnikami. A gdy je ca³kiem Miko³ów, ul. Dzieñdziela 9 tel./fax , tel.kom SKUP GOTÓWKOWY SAMOCHODY OSOBOWE CIÊ AROWE, MOTOCYKLE SPRZEDA ZAMIANA KREDYTY UBEZPIECZENIA AUTO SERWIS - CZÊŒCI P.U.H. " KOLSTER " Rok za³o enia Kolarczyk Henryk Blacharstwo - Lakiernictwo T³umiki - sprzeda, wymiana, naprawa Miko³ów, ul. Rybicka 124 tel.: 032/ , tel. kom.: Miko³ów, ul. Katowicka 64 ( przy trasie Katowice - Wis³a ) Tel. kom , wyjmiemy, to mo na nawet przesun¹æ boczne fotele lekko do œrodka, co jeszcze bardziej zwiêkszy wygodê dwójki pasa erów z ty³u. Do tego liczne schowki i rozwi¹zania u³atwiaj¹ce utrzymanie porz¹dku w baga niku zwiêkszaj¹ u ytkowe walory auta. Ale to wszystko mamy te przecie w zwyk³ej wersji Roomstera. Trochê szkoda, e projektanci nie poszli za ciosem i zmieniony design zewnêtrzny nie znalaz³ jakiegoœ odzwierciedlenia wewn¹trz. Owszem, mo na zrobiæ to samemu np. funduj¹c sobie szklany dach który idealnie doœwietli ca³e wnêtrze, a pasa erom tylnych siedzeñ pozwoli na obserwowanie nie tylko otoczenia z boku i przodu auta (w czym pomaga wy ej umieszczona kanapa i niska linia okien), ale tak e i niebosk³onu dzieciakom na pewno siê to spodoba. Seryjne wyposa enie Roomstera Scout zbli one jest do wersji Style w zwyk³ym Roomsterze i obejmuje m.in.: cztery poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kierownicy, dwup³aszczyznow¹ regulacjê kierownicy (powy sze funkcje to standard w ka dym Roomsterze), oraz dodatkowo pó³automatyczn¹ klimatyzacjê, centralny zamek z pilotem, elektryczne szyby z przodu. W odró nieniu od zwyk³ego Roomstera, Scout otrzymuje te bez dop³aty reflektory przeciwmgielne, przyciemniane szyby tylne i relingi dachowe, które poza walorem u ytkowym maj¹ te wyraÿne znaczenie wizualne bez nich Roomster wygl¹da po prostu Ÿle. Za inne elementy wyposa enia, jak np. radio czy uk³ad ESP trzeba ju dop³aciæ. Lista wyposa enia dodatkowego doœæ okaza³a, ale i kosztowna. Np. dach panoramiczny 2500 z³, elektryczne szyby z ty³u 750 z³. Dobrze, fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy e system VarioFlex jest w standardzie, a dop³aty wymaga jedynie mo liwoœæ tworzenia stolika 150 z³, ale ju np. MECHANIKA POJAZDOWA Arkadiusz Madeja Piekary Œl¹skie, ul. Korczaka 1, tel. (0-32) Naprawa silników diesla, pompy wtryskowe samochody ciê arowe i osobowe WARSZTAT MECHANIKI POJAZDOWEJ RYSZARD SAKWERDA tanio - szybko - bezpiecznie tel. (032) Ruda Œl¹ska 7 ul. Wyzwolenia 97a czynne: Pn - Pt: przedstawiciel pod³okietnik ze schowkiem za 600 z³, schowek na okulary za 100 z³ czy siatki do baga nika za 250 z³ to co najmniej drogawo ale có, taka to ju ogólna tendencja w wyposa aniu samochodów. Roomster Scout z benzynowym silnikiem V kosztuje w standardzie z³. Wersja z automatyczn¹ skrzyni¹ jest o 4500 z³ dro sza. Podobnie wyposa ona wersja Style zwyk³ego Roomstera kosztuje z³ mniej. Scout z jednostk¹ wysokoprê n¹ to niestety wydatek z³ (1.4 TDI) i z³ (1.9 TDI) co ciekawe, rok modelowy 2008 jest tu sporo tañszy, ni wskazywa³y to cenniki z roku Znaj¹c cechy Octavii Scout spodziewaliœmy siê, e w przypadku Roomstera z takim oznaczeniem otrzymamy jednak nieco wiêcej. Oczywistym rozczarowaniem jest brak napêdu 4x4. Z takim napêdem i mo e jeszcze ciut wy szym zawieszeniem Roomster móg³by siê staæ prawdziwie rekreacyjnym wszêdo³azem, któremu niestraszne by³yby boczne drogi, czy wyprawa na pla ê. W jêzyku m³odych, aktywnych ludzi, do których adresowany by³ Scout mo na powiedzieæ, e Skoda zachowa³a siê pozersko i elementami stylistycznymi tylko œciemnia, co to potrafi. Czy jednak delikatnie podwy szone zawieszenie, kilka elementów wyposa enia i plastikowe os³ony warte s¹ dop³aty? To pozostawiamy ju do rozstrzygniêcia naszym czytelnikom, a my czekamy na prawdziwie skautowskiego Roomstera... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl MECHANIKA POJAZDOWA Piotr Kowalski Ruda Œl¹ska 6, ul. Halembska 31 tel.: 032/ , tel. kom.: , - sprzeda czêœci samochodowych - naprawa samochodów osobowych i dostawczych - diagnostyka komputerowa - geometria kó³ 09

6 AUTO-CZÊŒCI Caravaning to forma turystyki motorowej, podró owanie pojazdami kempingowymi m.in. w celach krajoznawczych i wypoczynkowych. Pojazdami kempingowymi s¹ przyczepy i samochody kempingowe (kampery). Z tymi pojazdami mo na podró owaæ (czyli uprawiaæ caravaning), ale mo na tak e uprawiaæ camping, który jest form¹ rekreacji polegaj¹cej na obozowaniu w namiocie lub przyczepie kempingowej. Prosta definicja? Zdawa³oby siê, e definicja caravaningowca jest prosta i krótka: caravaningowiec to osoba uprawiaj¹ca caravaning lub camping. Tak mo e siê tylko wydawaæ. Bo czy osobê, która jedzie na wypoczynek za granicê z wypo yczon¹ przyczep¹, której wyposa enie i jego funkcjonowanie ledwo co pozna³a, nie mówi¹c o zerowej znajomoœci zasad manewrowania zestawem samochód - przyczepa, mo na nazwaæ caravaningowcem? Czy na miano caravaningowca zas³uguje ktoœ, kto jedzie za granicê samym samochodem ( eby by³o szybciej!!) i tam na campingu zamieszkuje w stacjonarnej przyczepie? To nie mo e byæ tak! Jest wiele dziedzin, którymi ludzie siê pasjonuj¹, mówimy o nich - hobbyœci. Tacy ludzie nie tylko uprawiaj¹ umi³owan¹ przez siebie dziedzinê, ale i posiadaj¹ umo liwiaj¹ce jej uprawianie materia³y, sprzêt lub przedmioty, ulepszaj¹ je we w³asnym zakresie. Ho³ubi¹ swoje zainteresowania, doskonal¹ umiejêtnoœci. Nawi¹zuj¹c kontakty miêdzy sob¹, wymieniaj¹ siê specjalistyczn¹ wiedz¹. Tak te by³o i jest w caravaningu - caravaningowiec to osoba nie tylko uprawiaj¹ca caravaning, ale jak przysta³o na hobbystê to pasjonat tej formy turystyki motorowej. Caravaning - kiedy siê pojawi³? Nikt nie jest w stanie dok³adnie okreœliæ daty pojawienia siê tego hobby w Polsce. Niektórzy historiê caravaningu b³êdnie uto samiaj¹ z histori¹ produkcji przyczep. Za granic¹ rozwi¹zano ten problem przez przyjêcie za datê pocz¹tku caravaningu datê pojawienia siê zorganizowanego caravaningu, czyli utworzenia pierwszego na œwiecie klubu caravaningowego The Caravan Club w Wielkiej Brytanii. Zrzesza³ on campingowców korzystaj¹cych ze specjalnych pojazdów rekreacyjnych. W chwili powstania klubu w 1907 r., by³y to konne wozy mieszkalne - st¹d w herbie klubu koñska podkowa. Sama idea podró owania z domem na kó³kach by³a znana ju od dawna, dowodem na to niech bêdzie jeden z eksponatów Muzeum Wanderer w Bristolu pochodz¹cy z 1884 r. czterokonny wóz angielskiego lekarza podró nika. Intensywny rozwój w XX wieku dzia³alnoœci caravaningowej na œwiecie zrodzi³ potrzebê jej skoordynowania. Tego zadania podjê³a siê utworzona w 1933 r. i istniej¹ca do dziœ, Œwiatowa Federacja Campingu i Caravaningu (FICC), do której nale y Polska Federacja Campingu i Caravaningu oraz Polski Zwi¹zek Motorowy. W naszym kraju, podobnie jak na zachodzie, za pocz¹tek caravaningu uznano powstanie jego zorganizowanych form, czyli utworzenie w 1973r. w ówczesnym Automobilklubie Warszawskim pierwszej ogólnodostêpnej struktury caravaningowej - Ko³a Caravaningu. W Polsce To nie znaczy, e przed t¹ dat¹ nie interesowano siê u nas t¹ form¹ rekreacji. Wrêcz przeciwnie, indywidualnie czynnie j¹ ju uprawiano sporadyczne przypadki pojawi³y siê ju w 1948 roku. Podstawowym sprzêtem podówczas by³y przyczepy w³asnej konstrukcji i we w³asnym wykonaniu. W póÿniejszych latach zaczê³y powstawaæ sekcje caravaningowe przy zak³adach pracy, g³ównie na Œl¹sku (np. w kopalni Siersza w 1969 r.). By³y one jednak podporz¹dkowane wewn¹trz-zak³adowym strukturom socjalnym, a wiêc nie by³y ogólnodostêpne.w tamtych latach zapocz¹tkowane zosta³o tak e organizowanie zlotów caravaningowych. Za taki pierwszy zlot mo na uznaæ zlot (czterech przyczep!), który odby³ siê w 1969 r. z inicjatywy... [ ] PREZENTACJA Turystyka motorowa 10 Caravaning i caravaningowcy fragment artyku³u pochodzi z: Dwumiesiêcznik dostêpny w punktach kolporta u prasy. Cena: 11,90 z³ Tekst: Bogumi³ Mierkowski Fot. Polski Caravaning Drodzy Czytelnicy W kolejnych numerach Katalogu znajdziecie artyku³y poœwiêcone najwa niejszym i najciekawszym problemom zwi¹zanych z caravaningiem. Chcemy zachêciæ Pañstwa do tej formy spêdzania wolnego czasu. Bêdziemy informowaæ o nowoœciach, ciekawych rozwi¹zaniach i pomys³ach. Przedstawiamy tak e nowe pomys³y dotycz¹ce sprzêtu caravaningowego. W tym wydaniu chcemy zapoznaæ Pañstwa z ide¹ caravaningu, jego histori¹ oraz ludÿmi tworz¹cymi t¹ niezwyk³¹ spo³ecznoœæ. W przysz³ym miesi¹cu napiszemy o tym kiedy warto zdecydowaæ siê na zakup przyczepy kempingowej a kiedy na zakup kampera. Zapraszamy do lektury. Redakcja Polskiego Caravaningu wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl Siemianowice Œl.-Bañgów, ul. Krupanka 12 Ceny konkurencyjne sprzeda czêœci do samochodów zachodnich AUTO-CZÊŒCI volkswagen ford renault audi tel. 032/ SKLEP MOTORYZACYJNY MOTO-JAN Siemianowice Œl., ul. Powstañców 15, tel. (32) kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Bytom, ul. Krakowska 27/31, (032) Pb 95, ON, VP, VPR, LPG S, M, O, K, G Chorzów, ul. 3 Maja 199, (032) Pb 95, VP95, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF Chorzów, Al. Wojska Polskiego 22, (032) Pb 95, ON, VP, VPR, TIR ON, VP ON, LPG S, M, O, K, FF, Czechowice, ul. Legionow 88a, (032) Pb 95, LPG, ON, VP S, O, G Czechowice, Trasa DK1 / ul. Wêglowa, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, LPG S, G, P CzeladŸ, ul. Spacerowa 1 d, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, LPG S, O, K, FF Czêstochowa, ul. Jana Paw³a II 5, (034) Pb 95, VPR, VP, ON, TIR ON S, K, P Czêstochowa, ul. Jagielloñska 29/37, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, K, P Czêstochowa, ul. Okulickiego 20/22, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, K, P Czêstochowa, ul. Wojska Polskiego 11, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, K, G, R D¹browa Górnicza, ul. Sobieskiego, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, FF Gliwice, ul. Toszecka 135, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, G, FF Gliwice, ul. Tarnogórska 163, (032) Pb 95, VP, ON, LPG G, S Gliwice, ul. Pszczyñska 111, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON S, M, O, K, G, FF Gliwice, ul. Rybnicka 159, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, G, FF Jasienica, ul. Jasienica 75 (033) Pb 95, VP, ON, VP ON, TIR ON S, K, G, O, P FF, R Jastrzêbie Zdrój, ul. Cieszyñska 9, (032) PB 95, VP, ON, LPG S, P, G, Katowice, ul. Rozdzieñskiego 210, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, TIR ON S, M, P, G Katowice, ul. Koœciuszki 231, (032) (13) Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K Katowice, ul. Koœciuszki/Lechicka, (032) (93) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, M, O, G, P, FF Katowice, ul. Genera³a Jankego 16c, (032) SAMOOBS UGOWA SAMOOBS UGOWA Katowice, ul. Ligocka 125, (032) Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K, FF Katowice, ul. Miko³owska 23A, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, LPG S, M, O, K, FF aziska Górne, ul. Klonowa 1, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, M, O, K, G, FF Miko³ów, ul. Pszczyñska 24, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, FF Mys³owice, ul. Katowicka, (032) Pb 95, VP, VPR, ON S, G, K Poczesna, ul. Warszawska 3, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, O, R, P Pszczyna, ul. Bielska, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, Racibórz, ul. Opawska 119, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, LPG S, M, O, K, G, P, FF Ruda Œl¹ska, ul. Obr. Westerplatte 22, (032) Pb 95, VP, VP ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, P Rybnik, ul. Budowlanych 72, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON S,M,KG,P Sosnowiec, ul. Zag. D¹browskiego 21, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, LPG S, K, FF Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich, (032) Pb 95, VPR, ON, LPG S, M, O, K, FF, Sosnowiec, ul. Kresowa 2, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF Sosnowiec, ul. Lenartowicza, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, LPG S, O, K, P, FF Œwiêtoszówka, ul. Bielska 7, (033) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, P, R Tychy, ul. Beskidzka, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, O, K, G, P Tychy, ul. Budowlanych 63, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON S, G, FF, P Tychy, ul. Oœwiêcimska 25, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, P Tychy, ul. Beskidzka 101, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, TIR ON, LPG S, M, O, K, G Wodzis³aw Œl¹ski, Os. D¹brówki 1A, (032) Pb 95, VP, ON S, G, K Zabrze, ul. Wolnoœci 384, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, VP LPG S, M, O, K, G, FF Zabrze, ul. Wolnoœci 57, (032) , Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K, G, Zabrze, Plac Teatralny 6, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Czêstochowa, ul.jagieloñska 76, (034) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Piekary Œl, ul.bytomska 41A, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Chorzów, 3-go Maja 179, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Gliwice, ul.tarnogórska 19a, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Siemianowice ul.kapicy 10, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Zabrze, ul.wolnoœci 210, (032) Pb-95, Pb-98 ON czynne 6-22 WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Bytom ul.hutnicza 27, (032) Bytom ul.zabrzañska 17, (032) Chorzów, ul.batorego 29, (032) Chorzów, ul.katowicka 114, (032) Cieszyn ul.kolejowa 8, (033) CzeladŸ, ul.staszica 7, (032) Cz-wa, ul. Wojska Polskiego 121/127, (034) Cz-wa, ul.bardowskiego 64/68, (034) Cz-wa, ul.wyzwolenia 1, (034) Jastrzêbie Zdrój al.pi³sudskiego 2, (032) Jaworzno, ul.pi³sudskiego 55, (032) Oœwiêcim, ul.d¹browskiego 32, (033) Racibórz Plac Mostowy 1, (032) Rybnik ul. Kotucza 51, (032) Rybnik ul. Wodzis³awska 180 (032) Sosnowiec, ul.pi³sudskiego 61, (032) Sosnowiec, ul.wawel 16, (032) Tychy Al.Budowlanych 1, (032) Wodzis³aw Œl¹ski ul. 26 Marca 24, (032) Wodzis³aw Œl¹ski ul.w.witosa 24, (032) Zabrze, ul.wolnoœci 484, (032) ory ul.katowicka 1, (032) ory ul.wodzis³awska 32, (032) Pb-95, SP-95, SP-98, ON S,M,O,K,FF S,O,K,W,FF S,O,K,W,FF,P WYKAZ PRYWATNYCH STACJI BENZYNOWYCH Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 274 Bytom, ul. Karola Miarki 2a Bytom, ul. o³nierska 121 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2 Radzionków, ul. Objazdowa Pb 95, ON, ON Bio Pb 95, ON, ON Bio Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb98, ON S S S, K, P, Motel S, K, O S, M, P, G WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Bêdzin, ul. Czeladzka 23, tel Bêdzin, ul. eromskiego 13, tel Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 42, tel Chorzów, ul. Ga³eczki 46, tel Gliwice, ul. Kozielska 128, tel Gliwice, ul. Toszecka 100, tel Katowice, ul. Francuska 105, tel Miko³ów, ul. Gliwicka 245, tel Pszczyna, ul. Studzienicka 69, tel Rybnik, ul. orska 83, tel Tarnowskie Góry, ul. Skoœna 15, tel Tychy, ul. Beskidzka 53 Tychy, ul. Fabryczna 2, tel.: Pb-95, DN-98, ON, DN-ON Pb-95, DN-98, ON, DN-ON Pb-95, DN-98, ON, LPG K, S K, M, O, S, FF K, S K, M, S, FF K, M, O, S, FF K, O, R, S K, M, O, S, FF K, O, S, G, P, FF PALIWA: U-95 : benzyna uniwersalna, Pb-95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95 Pb-98: benzyna bezo³owiowa 98, LPG - gaz, ON: olej napêdowy SP-95 - suprema, VP - benzyna V-Power, VPR - benzyna V-Power 99 oktanowy DN-98 - benzyna DYNAMIC, DN-ON - olej napêdowy DYNAMIC LEGENDA US UGI: FF: fast food, G: sprzeda butli turystycznych z gazem p³ynnym, K: pompowanie opon (kompresor), M: myjnia, N: najazd samochodowy, O: odkurzacz, S: sklep 24h, P: prysznic, R: restauracja, W: wypo yczalnia przyczep STACJE 11

7 dla kierowcow.pl kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni [ ] [ ] NOWY WYMIAR REKLAMY od paÿdziernika 2008 nastêpuje zmiana cen +10% wydawca: Firma Us³ug Reklamowych centrala: Kraków, Al. J. S³owackiego 17A, tel./fax L.P. SERWIS Piotr Lepka Zabrze ul. Heweliusza 5 P.H.U VECTRA PINELES I INNE MARKI CZÊŒCI, ELEKTRONIKA, ELEKTRYKA, KLIMATYZACJE, NAPRAWY, DIAGNOSTYKA, G OWICE, INSTALACJE GAZOWE Œwiêtoch³owice, ul. Wolnoœci 1, tel.: , SKLEP MOTORYZACYJNY FILTRY - OLEJE - SMARY - ŒWIECE AMORTYZATORY - AKUMULATORY ZAWIESZENIA - HAMULCE CHEMIA SAMOCHODOWA AKCESORIA MOTORYZACYJNE Sosnowiec, ul. 11 Listopada paw. 10 (róg Dobrzañskiego) tel AUTO CENTRUM "PERFEKT" -----serwis opon myjnia rêczna mechanika wymiana t³umików diagnostyka silników ustawienie œwiate³ klimatyzacja POMOC DROGOWA ZABRZE, ul. Wolnoœci 414, tel.: (0) czynne: poniedzia³ek - sobota: tel. 032/ tel. kom Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (012) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Redaktor odpowiedzialny: Marcin Smolski Reklama: - Piotr Majchrzyk: tel ukasz ywicki: tel Mariusz Æwiel¹g: tel Zamawianie internetowego wydania gazety: Druk: Symilo Naœwietlanie: Djaf Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo pracujemy odmówiæ umieszczenia reklamy na komputerach niezgodnej z przepisami lub dostarczonych przez interesem Wydawcy. firmê wyd. B : CZÊSTOCHOWA - ŒL SK - ZAG ÊBIE numer zamkniêto SOSNOWIEC / ŒWIETOCH OWICE / ZABRZE 13

8 SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN Wybrane mo liwoœci systemu: Lokalizacja i podgl¹d pojazdu w czasie rzeczywistym Informacja o przebytych trasach Sta³a informacja o sposobie eksploatacji pojazdów i maszyn Kontrola rzeczywistego zu ycia paliwa Informacja o kradzie y paliwa Identyfikacja kierowcy/operatora Podgl¹d urz¹dzeñ dodatkowych (np. w³¹czenie piaskarki, dÿwigu itp.) Dowolna konfiguracja raportów SKLEP MOTORYZACYJNY F.H.U. MARTEK tarcze hamulcowe klocki hamulcowe amortyzatory sprzêg³a filtry U NAS RÓWNIE Czêœci do samochodów koreañskich i japoñskich Gliwice ul. Daszyñskiego 168 kom tel UK ADY WYDECHOWE osobowe - dostawcze - ciê arowe HURT DETAL SERWIS Mys³owice ul.1000-lecia P.P. 32 ( k.salonu"zawada") tel kom pn.-pt sob vector s y s t e m y g p s PPHU VECTOR PLAC PIASTÓW 6A GLIWICE TEL.: / TEL./FAX: / KOM.: kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni D¹browa Górnicza, ul.chopina 16a tel. (032) , tel. kom sprzeda i monta szyb do samochodów krajowych i zagranicznych osobowych, dostawczych, ciê arowych i autobusów szyby do sprzêtu budowlanego wykonywanie szkleñ - dostawczy Bus ekspresowe przyklejanie lusterek wewnêtrznych - wszystkie typy naprawa pêkniêtych szyb czo³owych HONORUJEMY KARTY KREDYTOWE Us³ugi w zakresie : - wymiana i naprawa uk³adów wydechowych - strumienice - katalizatory - t³umiki sportowe NISKIE CENY SKLEP MOTORYZACYJNY AUTO-FAN AUTO CZÊŒCI Czynne: pon. - pt.: , sob.: Tarnowskie Góry, ul. Krasickiego 12 tel. 0/ Ofertujemy czêœci zamienne i akcesoria PKP PKS MZKP do samochodów: - polskich - zachodnich - koreañskich - japoñskich Bytom Katowice Obwodnica Towarowa Poznañ Bytom Opolska Opatowicka Towarowa Krasickiego Œw. Katarzyny Czêstochowa Powstañców Œl. Sobieskiego Sierwierz 15

KATALOG. dla kierowców

KATALOG. dla kierowców MOTOMA IMUS 41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ 3423 090, 3423 092 fax: 032/ 3400 153 tel. kom.: 0503 312 447 www.motomaximus.pl - WTRYSKI - TURBOSPRÊ ARKI - Testujemy na maszynach BOSCH, SCHENCK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena 01 IMPREZA 07MY Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena Wersja sedan Impreza 2.5 WRX 000 Impreza 2.5 WRX SUN Impreza 2.5 WRX STI 77/105 77/105 manualna automatyczna 1498 1498 18 160 19 490 118/160

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector. [ www.katalogdlakierowcow.pl SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN

KATALOG. dla kierowców WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector. [ www.katalogdlakierowcow.pl SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN MOTOMAXIMUS - szczegó³y strona 14 [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] R E K L A M A szczegó³y strona 18 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 7/2008 15.09-15.10.2008 CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE SATELITARNY

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

KATALOG. dla kierowców BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY MOTOMA IMUS szczegó³y strona 14 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 3/2008 15.05-15.06.2008 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE Na miano "Auta Rocznego" zas³uguj¹

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114995 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 (19) PL rl (11)63055

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 1.0 60 KM (44 kw) 33 680 36 480-1.0 60 KM (44 kw), zautomatyzowana 5 biegowa - 39 280-1.0 75 KM (55 kw) - -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz.

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. Cennik nie uwzględnia rabatów dla stałych klientów ELEKTROMECHANIKA Wymiana świec

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Spis treści Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania pierwszego Część l BUDOWA PILAREK - autorzy: Jerzy Więsik, Krzysztof Wójcik 1. Wstęp 1.1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C.

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. ul. Katowicka 91/5 61-131 Poznań tel. 509-589-484 tel. 509-589-485 tel./fax. 61-221-83-48 NIP: 782-249-19-67 e-mail: biuro@mrgastrostal.pl www.mrgastrostal.pl Diaframma

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (i2,opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114534 (22) Data zgłoszenia: 23.12.2003 (19) PL (n)62895

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Stronniczy przegląd prasy: Top Gear nr 11/2008

Stronniczy przegląd prasy: Top Gear nr 11/2008 Stronniczy przegląd prasy: Top Gear nr 11/2008 Top-Gear nr 11 (9) z XI.2008 Stron: 172 (z okładką) Cena: 3,90zł Koszt 1 strony: niecałe 2,3 grosza Warto kupić: tak O jakich markach piszą lub choćby wzmiankują:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

3-5drzwiowy. i-miev Colt. Colt. Cleartec 1,3 MIVEC/4/ / / ,4 5, ,4 47

3-5drzwiowy. i-miev Colt. Colt. Cleartec 1,3 MIVEC/4/ / / ,4 5, ,4 47 i-miev Colt -5drzwiowy i-miev Colt SILNIK MOC MAKSYMALNA ( KM ) DOPUSZCZALNA MASA CA KOWITA ( kg ) POJEMNOŒÆ BAGA NIKA (l) PRZEŒWIT ( mm ) ZAWIESZENIE: PRZÓD TY i-miev elektryczny 49 180/0-2000 120 1110

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0009 Wersja: 24-11-2005

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

4205 Czujniki parkowania NOXON 4WL Instrukcja obsługi

4205 Czujniki parkowania NOXON 4WL Instrukcja obsługi 4205 Czujniki parkowania NOXON 4WL Instrukcja obsługi Kod produktu: 4205 Nazwa produktu: 4205 NOXON 4WL Nr GIOŚ: E0012857W / E0012857WBW Dziękujemy za zakup wysokiej jakości produktu: 4205 NOXON 4WL! W

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Instalacja odsysania spalin w budynku warsztatowym na terenie bazy PGKiM Sp. z o.o. przy ul. M. Dabrowskiej 8 w Koninie. ADRES: 62-500 Konin INWESTOR: Przedsiębiostwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2015/12/04 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-03 r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Płoniawy Bramura, 3.11.2014 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu:

KATALOG. dla kierowców WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu: WWW.SYSTEMYGPS.PL SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN Wybrane mo liwoœci systemu: Lokalizacja i podgl¹d pojazdu w czasie rzeczywistym Informacja o przebytych trasach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Transfer na lotnisko Warszawa Okęcie z różnych miejscowości w Polsce. Transfer na lotnisko. Transfer z lotniska. Cena usługi.

Transfer na lotnisko Warszawa Okęcie z różnych miejscowości w Polsce. Transfer na lotnisko. Transfer z lotniska. Cena usługi. Transfer na lotnisko Warszawa Okęcie z różnych miejscowości w Polsce Symbol oferty: 5448467/111 Państwo: Region: Miasto: Transport: Polska Mazowsze Warszawa Autokar Profil wyjazdu: Inny, no conv : Wyżywienie:

Bardziej szczegółowo