Gazeta Jarocińska. NUMER 4 (122) IV Jarocin, 29 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazeta Jarocińska. NUMER 4 (122) IV Jarocin, 29 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl"

Transkrypt

1 Gazeta Jarocińska TY G O D N IK ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 4 (122) IV Jarocin, 29 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl LUZ BEZ LUZU Od ponad miesiąca oczekiwałam, ja k zresztą chyba większość jarociniaków, na em isję kolejnego odcinka LUZ -u zrealizowaną w naszym mieście. Sama brałam udział w dyskusji i zachęcałam gorąco do oglądania program u, spodziew ałam się bowiem, zgodnie z opinią A nki M entlewicz, że będzie to napraw dę dobry program. W poniedziałek 18 stycznia o szesnastej usiadłam sobie wygodnie przed telew izorem i... czekałam. Po pierw szych dziesięciu m inutach byłam jeszcze spokojna, ale po dw udziestu zaczęłam się zastanaw iać: o co chodzi? A po całym program ie czułam się tak, jakby ktoś zaaplikował mi kilka celnych uderzeń pięścią w brzuch. Z prawie godzinnej dyskusji, m om entam i napraw dę burzliwej, pokazano zaledwie kilka minut, i to jeszcze "najbezpieczniejsze i zarazem najnudniejsze fragmenty. Młodzieży, która dyskutow ała - na lekarstw o, a raczej zrobiono z nas stadko m ałpek śm iejących się do kam ery. Miał być program o Jarocinie, i to dobry, a był gniot z jarocińską młodzieżą w tle. W ieczorem, w ściekła zadzwoniłam do Warszawy chcąc się czegoś dowiedzieć z pierw szej ręki, i - oczywiście w yrazić swoją krytykę. Telefon odebrała sam a autorka LUZ - u, A nka M entlewicz. Ja k się okazało, teraz już tylko autorka z nazwy, ponieważ oglądała swój program dopiero w TV i nie poznała swojego drugiego dzieck a. Otóż, w ramach nowej ustawy o zachowaniu treści chrześcijańskich w mass-mediach, jarociński odcinek LUZ -u został dwukrotnie pocięty i przemontowany bez wiedzy autorki, oczywiście odgórnie. Efekt był widoczny. W słuchaw ce słyszałam zmęczony, żeby nie powiedzieć przygnębiony głos: A śka, pow iedz ludziom, jak to było, żeby chociaż ktoś z nam i został...ja zostałam. (j-ż.) Jaraczew o Zawiłe wybory dyrektora GOK-u W połowie stycznia odbył się w Jaraczewie konkurs na dyrektora G m innego O środka K ultury. Przystąpiło do niego sześciu kandydatów. Zwycięzcy konkursu został Ireneusz H em m erling z Jarocina. Podczas drugiego posiedzenia Zarządu G m iny w spraw ie wyboru dyrektora GOK-u zdecydowano przydzielić to stanowisko Janowi Tomczakowi z Noskowa, który w konkursie zajął drugie miejsce. Bliższe inform a- cjc o w yborze dyrektora GQK-u w Jaraczewie w następnym numerze, (rk) PAWEŁ I GAWEŁ W JEDNYM STALI DOMU O sporze z wojew odą kaliskim o gm achy urzędów czytaj na str. 5 APEL MUZEUM C iekaw ym i i ce n n y m i d o k u m e n tam i h isto ry c znym i są pocztów ki, szczególnie daw ne sprzed kilkudziesięciu lat. N ajbardziej rozpow szechnione były k arty pocztow e o te m aty ce krajo zn aw czej, tzw. w id o k ó w k i. N a pożółkłych karto n i kach zobaczyć m ożna np. zabytki archite k to n ic z n e i p ejzaże, k tó ry c h ju ż nie m a lu b p rz e trw a ły w form ie bardzo zm ienionej. M uzeum R egionalne przygotow u je w y staw ę Z iem ia ja ro c iń sk a w d a w nej pocztów ce. W szystkich, którzy p osiadają pocztów ki, zw iązane z ró żn y m i m iejscow ościam i naszego regionu sp rzed 1945 r. p rosim y o ich u d o stęp n ien ia i k o n ta k t z m u z eu m w R atuszu. Liczym y na pom oc w zorganizow an iu w ystaw y. Kierownictwo Muzeum Regionalnego w Jarocinie Powiat Jarocin, województwo poznańskie W ubiegłym tygodniu w gm inach rejonu jarocińskiego gościli członkowie prezydium Sejm iku Samorządowego woj. kaliskiego. Celem ich wizyty było zebranie opinii gm in na tem at przyszłego podziału adm inistracyjnego kraju. Zarządy gm in Jaraczew o, Jarocin, K otlin i Żerków opowiedziały się za przynależnością do powiatu jarocińskiego, postulując jednocześnie włączenie powiatu do przyszłego województwa poznańskiego. Zarząd Miejski w Jarocinie zamierza przeprow a dzić w śród m ieszkańców ankietę na tem at przynależności do województwa. Po opracowaniu jej wyników problem przynależności pow iatu trafić ma na sesję Rady Miejskiej. (rk) Dziś 24 strony W numerze: podatek od rent i em erytu r str. 19 'k sport str 'k koleją drożej str. 9 ^ p o d a tk i w N o w y m Mieście str. 2

2 G.J. 2 INFORMACJE Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. D y żu ry a p tek Do 31 stycznia (włącznie) dyżur nocny w godz. : pełni apteka B einex J.\ ocin, ul. Rynek 13, tel ). Od 1 do 7 lutego dyżurow ać będzie apteka Flos Rosae (Jarocin, ul. W rocławska 9, tel ). W sobotę apteka dyżurująca je st rów nież czynna od 8.00 do 20.00, w niedzielę od 9.00 do B ez pracy W piątek (25.1) w Rejonowym Biurze Pracy w Jarocinie zarejestrow a nych było 4852 bezrobotnych, 20 w ięcej niż tydzień wcześniej. W ciągu tygodnia zarejestrow ało się 48 kolejnych bezrobotnych, 25 osób znalazło zatrudnienie, 3 rozpoczęły zasadniczą służbę wojskową. Nadal rejestrują się byli pracow nicy Fabryki Domów w Mieszkowie, (rj) URODZENIA Jo a n n a B ednarek M onika K aczm arek K rzysztof W oźniak A neta P ato k a S eb astian M akarew icz K a je tan A ntczak A neta K rólak Ł ukasz S tachow iak A rk ad iu sz B ijak K onrad B achórz P io tr O rpel S a n d ra O bara K am ila Ł yskakow ska Ł ukasz M atuszczak A n ita W esołek P au lin a S tro iń sk a P io tr Z iem iański ŚLUBY 30 stycznia Sławomir Sokowicz (Dobra Nadzieja) - Iwona Stasik (Witaszyce) Zbigniew Ciesielski (Golina) - Jolanta Molińska (Jarocin) ZGONY M arta Wolsztyniak (Potarzyca) Jan Statucki (Jarocin) Mieczysława Kościelniak 1.60 (Jarocin) Józef Robak (Stęgosz) Jerzy Kubiak (Jarocin) Wiktoria Pawłowska (Poznań) Katarzyna Świerkowska (Witaszyce) Franciszka Stachowiak (Jarocin) Anna Dopierała (Jarocin) Władysława Krukowska 1.83 (Jarocin) Jan Regulski (Golina) Stanisława Dopieralska 1.84 (Witaszyce) Janina Grzelak (Annapol) Klara Kuhn (Boguszyn) Szczepan Antczak (Kotlin) Mieczysław Nowakowski 1.75 (Orpiszewek) Antonina Florczak (Łukaszewo) Katarzyna Mieloszyk I. 84 (Gola I) Agnieszka Banaszak (Dąbrowa) Zofia Szymczak (Gola I) Henryk Matysiak (Zalesie) Rodzinom zm arłych składam y wyrazy współczucia Nowe Miasto Nowe podatki i opłaty W c z w a r te k p o p o łu d n iu (21.1) o d b y ta s ię X X II s e s ja R a d y G m in y w N o w y m M ie ś c ie p o d czas k tó r e j u c h w a lo n e z o s t a ły n o w e w y s o k o ś c i p o d a tk ó w i o p ła t o b o w ią z u ją c y c h n a te r e n ie g m in y w 1993 r. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Jedynie w przypadku budowli podatek od nieruchom ości w 1993 r. w gminie Nowe Miasto będzie miał m aksym alną wysokość - 2 % ich w artości. We w szystkich pozostałych kategoriach Rada Gminy zastosowała obniżki stawek ustalonych przez M inisterstwo Finansów. Za budynki mieszkalne podate k od nieruchom ości w tym roku w y nosi 700 zł od 1 m 2 pow ierzchni użytkowej. Od budynków zw iązanych z działalnością gospodarczą ustalono odpłatność 15 tys. zł od 1 m- dla drobnych rzemieślników oraz 25 tys. zł od I m 2 dla pozostałych podmiotów gospodarczych. Podatek od budynków gospodarczych (szopy, garaże) przyjęto w wysokości 4 tys. zł od 1 m 2. Za 1 m 2 gruntów zajętych pod działalność gospodarczą trzeba będzie zapłacić 1 tys. zł, od pozostałych 100 z ł/ 1 m 2 (do 2000 m 2) i 60 z ł/ 1 m 2 przy w iększych pow ierzchniach. PODATEK DROGOWY W kategorii motorowerów, motocykli i sam ochodów osobowych Rada G m iny w prow adziła 20-procentową obniżkę staw ek m aksym alnych. Dla przykładu za m otorow ery w gm inie Nowe M iasto płacić się będzie w tym roku 34 tys. zł, za m otocykle o pojem ności skokow ej silnika 50 do 350 cm :i -115 tys. zł, za sam ochody osobowe do 900 cm '1-173 tys. zł. Zm niejszona została rów nież odpłatność za przyczepy: o ładowności do 0,5 t - 72 tys. zł, do I I -150 tys. zł, do 5 t tys. zł, do 20 t tys. zł. W łaściciele samochodów osobowych wyposażonych w katalizato r spalin płacić będą za nie połowę staw ki podatku drogowego. Za w szystkie pozostałe kategorie środków transportu obowiązują w gminie staw ki maksym alne (tabela maksym alnych staw ek podatku drogowego na 1993 r. została zam ieszczona w G. J. n r 1, s. 3). CZYNSZE Od początku roku obowiązuje również nowa odpłatność za grunty i lokale dzierżaw ione od gminy. Roczny czynsz za 1 ha gruntów ornych stanowi rów now artość 4,6 q żyta dla gruntów klasy Ilia, 3,8 q (Illb), 3 q (IVa), 2,1 q (IVb), 1,5 q (V), 0,5 q (VI). W przypadk u użytków zielonych odpłatność dla klas III, IV, V, VI wynosi odpowiednio równowartość 3,6, 2,6, 1,5 oraz 0,5 kwintala żyta. Staw ki czynszu za lokale użytkow e ustalono na poziomie 10 tys. zł od 1 m 2 dla pom ieszczeń biurow ych, 15 tys. zł dla m agazynów i 20 tys. zł przy prow adzeniu w dzierżaw ionych pom ieszczeniach działalności gospodarczej. Staw ki te będą pow iększane co roku o wskaźnik inflacji. Od 1 stycznia na obszarze gm iny Nowe M iasto obow iązuje wyższa cena wody pobieranej z wodociągów zbiorowych. O becnie 1 m :i wody kosztuje 2900 zł. Odbiorcy ryczałtow i (oprócz budynków kom unalnych) płacić będą 30 % w ięcej. (jk) Z kolędami do Nowego Miasta W n ie d z ie ln e p o p o łu d n ie 17 s ty c z n ia, w w y p e łn io n e j p o b rz e g i sali G m in n e g o O ś ro d k a K u ltu r y w N o w y m M ieście, o d b y ł się k o n c e rt k o lę d i p a s to r a łe k W itaj g w ia z d k o z ło ta. W y s tę p o w a ła g r u p a w o k a ln a C O D A, d z ia ła ją c a p rz y J a ro c iń s k im O ś ro d k u K u ltu ry. O b o k k o lę d z n a n y c h i ś p ie w a n y c h p o w sz e c h n ie z a p re z e n to w a n o k ilk a u tw o ró w z u p e łn ie n o w y c h, ta k ż e ta k ic h, k tó re p o w s ta ły w J a r o c i n ie. Z e sp ó ł C O D A s k ła d a się z lu d zi m ło d y c h i b a rd z o m ło d y c h, a c a ły w y s tę p c e c h o w a ła m ło d z ie ńcza radość. W szystkie k olędy i p a s to ra łk i, z a ró w n o d a w n e ja k i w spółczesne śp iew ali oni z polote m, w e so ło i w c ie k a w e j a r a n ż a cji, u trz y m a n e j w k o n w e n c ji m u z y k i m ło d zie żo w e j. To była bardzo udana impreza, która na długo pozostanie w pam ięci nowom ieszczan, a grupa CODA m oże uważać ją za sukces estradowy. (rec) (z tym sam ym koncertem CO D A w ytąpiła również 24 stycznia w sali krotoszyńskiego kina Przedwiośnie. Po koncercie odbyła się sprzedaż kaset grupy oraz zbiórka pieniędzy na Orkiestrę Świątecznej Pomocy). K siężo m, D e le g a c jo m, R o d z in ie, P rz y ja c io ło m, S ą s ia d o m, Z n a jo m y m, W sz y stk im, k tó rz y u c z e stn ic z y li w o s ta tn im p o ż e g n a n iu ś. p. Jana S ta tu ck ieg o J a r o c in, 18 s ty c z n ia 1993 r. serdeczn e pod ziękow an ia składają. żona, córka i synow ie Otwarte Dni w ZSZ Nr 1 DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY o rg a n iz u je Z e sp ó ł S z k ó ł Z a w o d o w y c h N r 1 w J a ro c in ie p r z y ul. W o jsk a P o ls k ie g o 66. D u ż e z a in te re s o w a n ie m ło d z ie ż s p o w o d o w a ło, iż d y re k c ja p o n o w n ie p ra g n ie u m o ż liw ić z a in te re s o w a n y m p o z n a n ie sz k o ły i p r z e d s ta w ić je j m o żliw o śc i d y d a k ty c z n e i so c ja ln e. P o c z ą te k s p o tk a n ia n a s tą p i w a u li szkolnej w d n iu 13 lu teg o br. o godz Uwaga chorzy na cukrzycę J a k n a s p o in fo rm o w a ł Z a rz ą d K o ła S to w a rz y s z e n ia D ia b e ty k ó w P o ls k ic h w J a ro c in ie od d n ia 27 s ty c z n ia b r. p rz y jm u je się i u d z ie la in fo rm a c ji n a te m a t m ożliw ości zakupu gluk om etru do badania poziom u cukru w e k rw i. M o żn a je u z y s k a ć w k a ż d ą ś ro d ę w g m a c h u U rz ę d u M ia s ta i G m in y (p o k. n r 5) w g o d z in a c h o d do Z a rz ą d z a c h ę c a w s z y s tk ic h d o n a b y c ia g lu k o m e tru, w m ia rę sw o ic h m o ż liw o ści, g d y ż c e n a je s t p rz y s tę p n a - o k. 1 m in zł. Bal w Goli K o m ite t R o d z ic ie lsk i p rz y P rz e d s z k o lu w G o li z a p ra sz a w d n iu 13 lu te g o b r. d o s a li O S P w G o li n a B A L K A R N A W A Ł O W Y - S z c z ę śliw a 13. B ile ty w s tę p u w c e n ie 120 ty s. zł o d p a r y m o ż n a n a b y ć w k io s k u R u c h u w J a r a c z e w ie o ra z w s k le p ie s p o ż y w czo-przem ysłow ym n r 65 w G oli. Pierwszy w województwie P ierw szym w tym roku pożarem w w ojew ództw ie kaliskim był pożar lasu w okolicach Czeszewa (gm. Jarocin). W niedzielę (17.1) po południu spaliły się 2 hektary sosnowego młodnika. Przyczyną pożaru było pozostaw ienie przez nieznanego sprawcę niedogaszonego ogniska. (rk) Do w ynajęcia Paw ilon H andlow y 50 m 2 w c e n tr u m J a r o c in a ( f 131) O ferty w B iu r z e O g ło szeń

3 Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. INFORMACJE,G.J. 3 Rekordowa liczba pożarów Na obszarze gm in rejonu jarocińskiego (Jarocin, Żerków, K otlin, Jaraczewo) zanotowano w ubiegłym roku rekordową ilość 171 pożarów. W 1991 r. (rów nież rek o r dow ym ) m ia ły m iejsce 122 p o żary. N ajczęściej w p o p rz e d n im ro k u p a liło się w g m in ie J a ro c in razy, w g m in ie K o tlin b y ło ty lk o 9 p o żarów. A ż 91 p o żaró w w y w o łan y ch zostało b ezm y śln ie p o rz u c o n y m i niedopałkam i papierosów i palącym i się zapałkam i. N a sk u tek podp aleń p o w sta ło w ciągu m in io n eg o roku 8 pożarów. T radycyjnie n ajw ięcej pożarów w ydarzyło się podczas żniw (w lipcu - 30, w sierpniu - 47). P o d o b n ie ja k ro k w cześniej o d n o to w an o 7 fałszyw y ch w ezw ań. P o z a a k c ja m i g aśn ic zym i s tra ż a cy b ra li ta k ż e u d z ia ł w 33 a k c ja c h z z a k re su ra to w n ic tw a te c h n ic z n e go, chem icznego i ekologicznego - g łó w n ie lik w id acji s k u tk ó w w y padków drogow ych. B ard z o d użo k ło p o tó w sp ra w ia ją s tra ż y p o ż a rn e j dzieci, k tó re często blokują telefon alarm ow y i un iem ożliw iają w te n sp o só b zgłoszenie p o żaru. P o d su m o w u ją c p o p rz e d n i ro k k o m e n d a n t stra ż y p o ż a rn e j w J a r o cinie st. aspirant Stanisław Krawczyk p o w iedział: U biegły rok nie należał do najłatw iejszych. D ługotrw ała susza przyczyniła się do wybuchu niespotykanej dotychczas na naszym terenie liczby pożarów. G asiliśm y zresztą nie ty l ko u siebie. Uczestniczyliśm y także w gaszeniu w ielkich pożarów lasów w Gizałkach, K uźni Raciborskiej i Żaganiu. Ludzie na szczęście nie odnieśli pow ażniejszych obrażeń w akcjach. Ucierpiał natom iast nasz w ysłużony sprzęt. A pel o pom oc w zakupie specjalistycznego w yposażenia, jaki skierow aliśm y do społeczeństw a, pozostał jednak bez echa. W ażnym w ydarzeniem dla straży pożarnej były także zmiany struktu ralne dokonane w połow ie roku, w w ynik u których w Jarocinie pow stała Komenda Rejonowa Państw ow ej Straży Pożarnej obejm ująca sw oim zasięgiem gm iny rejonu jarocińskiego i pleszewskiego. Zmienił się również zakres zadań straży pożarnej. Poza gaszeniem pożarów doszło jeszcze ratow nictw o techniczne, chem iczne i ekologiczne. W zw iązku z tym strażacy PSP przechodzą obecnie okres in ten syw n ego szkolenia. N iestety do tej pory wyposażenie naszych jednostek, pom imo przydzielenia im zupełnie now ych obowiązków, nie uległo zmianie, (jk) Okazja - najtaniej! i!! i! l!! i! S I :! l! i :! l l l l aluminiowe, kolorowe i dwukolorowe W ybór 30 kolorów K rótkie term iny Fachowa obsługa S p ecja listy czn y Z ak ład In sta la cji żalu zji zasło n o k ien n y ch J arocin, u l. L eśn a 14 (f 83) Słowo w Witaszycach J e s z c z e w o k r e s ie p r z e d ś w ią te c z n y m z a in a u g u r o w a ło s w ą d z ia ła ln o ś ć p is m o p a r a f ii W ita s z y c e - S łow o. E g z e m p la r z e S L D U D NR GRUDZIEŃ PI5MD PRRRfni *[1\ \3SE w it r e z v c e : p ie r w s z e g o n u m e r u, r o z p r o w a d z a n e w c e n ią 2000 zł, ro z e s z ły s ię b ły s k a w ic z n ie. G a z e t k ę tw o r z y z e s p ó ł r e d a k c y jn y : H ie r o n im C z a p lic k i (re d. n a c z e ln y ), A. N o w ic k a, J. R a tą jc z a k, J. Ż u r e k, a o p ie k u n e m z e s p o łu j e s t k s ią d z A d a m M o d liń s k i. Z p e w n o ś c ią j e s t to je d n a z p ie r w s z y c h g a z e t e k p a r a f i a ln y c h w n a s z y m r e g io n ie. (rlb ) Miłej Pani Marii szefowej Baru Kamiza z okazji Imienin dużo radości, zdrowia, uśm iechu na tw arzy życzą J klienci z Geofizyki LISTY OD CZYTELNIKÓW Drodzy Czytelnicy! Rybryka Listy od Czytelników ukazuje się w Gazecie nieregularnie. Pragniemy pomagać Wam w sprawach wymagających właśnie według Was interwencji. Nie wystarczy jednak, że pomyślicie sobie to jest niedobre, że powiecie do znajomego tutaj tak źle się dzieje, a gazeta o tym nic nie pisze. Niestety, my tego nie słyszymy. Musicie się zdobyć na coś więcej. Piszcie do nas o nurtujących Was problemach i o tym, że zależy Wam na ich rozwiązaniu. Postaramy się wydrukować (choćby w skrócie) wszystkie listy, które do nas nadejdą. Ponadto będziemy się starać o uzyskanie konkretnych odpowiedzi i wyjaśnień na Wasze sygnały, pisać o nich. (red.) Droga Redakcjo! Byłam ostatnio u znajomych w Kotlinie. Tak się złożyło, że musiałam wracać wieczorem pociągiem. Myślałam jednak, że nie dojdę do stacji. Ulica Dworcowa w Kotlinie jest bowiem wcale nieoświetlona. Pomijam już fakt, że strasznie się bałam iść sama, ale nic po prosu nie widziałam. Weszłam więc kilka razy w kałużę i o mało co nie rozbiłam sobie głowy o drzewo, które było przechylone w stronę chodnika, w jakim jest on stanie nie będę już pisała, bo brak mi słów. Nie wiem kto jest odpowiedzialny za wygląd tej ulicy, ale na pewno powinno się sprawdzić co ten człowiek robi. Mieszkanka Jarocina k Mieszkam w bloku na Osiedlu 1000-lecia. Na klatkach schodowych wiszą kartki z apelem, by uszczelniać okna i drzwi. A wszystko po to by oszczędzać energię cieplną. Ja dostosowałem się do tych zaleceń, bo również nie znoszę marnotrawstwa. Niestety, wszystko to na nic. Muszę otwierać te Mogą się palić cały dzień uszczelnione okna, bo inaczej udusiłbym się w mieszkaniu. Kaloryfery bowiem są tak samo gorące, gdy na dworze jest minus dwadzieścia stopni i plus dwanaście. Nie znam się na paleniu u; piecach, ale wydaje mi się, że można chyba jakoś regulować temperaturę wody w kaloryferach. Przecież prawie w każdym bloku jest węzeł cieplny. Ja wiem, że spółdzielni nie zależy na rzeczywistej oszczędności ciepła. Lokatorzy i tak zapłacą! Dlatego proponuję aby mieszkańcy bloków spółdzielczych nie zapłacili za ogrzewanie na przykład za jeden miesiąc, a na walnym zgromadzeniu spółdzielni podjęli uchwałę o obciążeniu tymi opłatami zarządu. Może się w końcu nauczą! Spółdzielca W bloku nr 21 na Os. Konstytucji 3 Maja wypadły szyby w drzwiach wejściowych, drzwi się nie zamykają, uderzając o futryny strasznie hałasują, głównie w nocy. Z telefonicznej rozmowy z przedstawicielem spółdzielni mieszkaniowej okazuje się, że ten blok należy do PKP. Interweniując w zarządzie budynków kolejowych osoba odbierająca telefon powiedziała: "jeżeli pani to przeszkadza to niech sobie pani trzyma te drzwi... Mieszkanka bloku Uważam, że rubryka Z życia wzięte jest trafiona w dziesiątkę. Jak bardzo tego brakowało. Nieraz życie samo pisze komiczne sytuacje. W szarej codzienności to drgnienie lub wybuch śmiechu bardzo poprawia nastrój. Pamiętam jeszcze z wcześniejszych czasów nazwy: zwis męski - krawat, wsuwy nocne - laczki, podgardle dziecięce - śliniaczek dla maluchów. Chodziłam również do drogerii kupować dezaseks - chodziło oczywiście o kostki zapachowe do WC - dezodex (...). (nazwisko do wiadomości redakcji) W zw iązku z listem od naszej Czytelniczki z Os. K o pernika w Jarocinie, dotyczącym przejścia pod toram i kolejow ym i przy AL N iepodległości ( G. J. n r 2), poprosiliśm y o usto su n kow anie się do przedstaw ionych zarzutów naczelnika wydziału kom u nalnego A n d rz e ja S łow ińskiego: R zeczyw iście ośw ietlenie przejścia przy Al. N iepodległości, podobnie ja k ośw ietlenie uliczne, sterow ane je st fotokom órką, czyli zapala się, kiedy n a dw orze zapada zm rok. D o tej pory n ie było je d n a k.żadnych sygnałów w tej spraw ie. Jeśli, odnośnie niepraw idłow ego ośw ietlenia tunelu, pojaw ią się n astę p n e p ro testy ja ze swej strony nie widzę żadnych przeszkód, aby je zm ienić. Jeżeli będzie ta k a p o trzeba lam py m ogą się palić n aw et cały dzień. N atom iast w k w estii kapiącej z góry wody i obsuwającego się ze sk arp y piask u w inę ponosi w ykonaw ca (tunel w ykonało K atow i ckie Przedsiębiorstw o Robót Inżynieryjnych, roboty wykończeniowe prowadziło Przedsiębiorstw o Robót Drogow ych z Jaro cin a - przyp. red.). W ty m ro k u planujem y uszczelnić tunel i obłożyć skarpy darnią.

4 4 INFORMACJE Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. Kronika policyjna Z c z w a rtk u p a p ią te k (1 4 / 15.1) n ie z n a n y s p ra w c a w ła m a ł się do d w ó c h d o m ó w w b u d o w ie p rz y ul. E s tk o w s k ie g o w J a ro c in ie. W je d n y m w y p c h n ą ł d rz w i b a lk o n o w e, w d ru g im w y b ił s z y b ę w o k n ie. Z ło d ziej z a b ra ł z o b u b u d y n k ó w n a rz ę d z ia i d ro b n e p rz e d m io ty o łącznej w artości 5 m in zł. W K o tlin ie z n ie z a m k n ię te g o g a ra ż u s k ra d z io n o S y re n ę 105 o n u m e rz e re je s tra c y jn y m K L Y W p o n ie d z ia łe k ra n o w M ieszk o w ie (gm. J a ro c in ) n a s k rz y ż o w a n iu u lic P o z n a ń s k a -R a d liń s k a k ie ru ją c y Ż u k ie m p o trą c ił n a p rz e jś ciu d la p ie sz y c h 11-le tn ie d zieck o. C h ło p ie c z o b ra ż e n ia m i cia ła p r z e w ie z io n y z o s ta ł do s z p ita la w J a r o cin ie. ic N o cą 1 8 /1 9 s ty c z n ia p o ra z k o le jn y w ła m a n o się d o k io s k u R u c h -u n a ul. K o lejo w e j w W itasz y c a c h. P o u c ię c iu d w ó c h k łó d e k i w y ła m a n iu trz e c h z a m k ó w w d rz w ia c h zło d ziej z a b ra ł a r ty k u ły te k s ty ln e, ś ro d k i p io rą c e i p a p ie ro sy w y c e n io n e n a 3,6 m in zł. tat T ej sa m e j n o c y d o k o n a n o w ła m a n ia d o k lu b u sp ó łd z ie ln i m ie sz k a n io w e j n a u l. K o śc iu sz k i w J a r o cin ie. W ła m y w a c z e o tw o rz y li d rz w i z e w n ę trz n e i w y ła m a li w e w n ę trz n e. Ł u p e m zło d ziei p a d ły : m a g n e to fo n F in e z ja, ra d io o d b io rn ik Z o d ia k, ra d io m a g n e to fo n K a s p rz a k, m a g n e to w id G o ld S ta r, g ra m o fo n, c z te ry g ło ś n ik i, ta ś m y m a g n e to w id o w e i m a g n e to fo n o w e, a p a r a t fo to g ra ficzn y Z e n it, la m p a b ły s k o w a i m aszy n a do szycia. Z 19 n a 20 s ty c z n ia w L u d - w in o w ie (gm. Ż e rk ó w ) p o p e łn ił s a m o b ó jstw o w e w ła s n y m m ie s z k a n iu E d w a rd F., la t 52, ż o n a ty, czw ó rk a dzieci. (rj) Zabezpieczenia pomagają W d z is ie js z y m o d c in k u c y k lu o z a b e z p ie c z a n iu s ię p rz e d ró ż n e g o r o d z a j a m i p r z e s tę p s tw p r e z e n tu je m y o p r a c o w a n ie p o ś w ię c o n e k ra d z ie ż y z w ła m a n ie m do s a m o c h o d u. K R A D Z IE Ż Z W Ł A M A N IE M D O S A M O C H O D U O tw a r ty sam o c h ó d, ła tw y do u r u c h o m ie n ia to o k a z ja, k tó re j p ra w d z iw y zło d ziej się n ie o p rz e. P o z o s ta w io n e w sa m o c h o d z ie p rz e d m io ty s ą d o d a tk o w ą p r z y n ę tą. A p a ra ty fo to g ra fic z n e, s p r z ę t sp o rto w y, o d zież i w y p e łn io n e to r b y s ta n o w ią ta k ą s a m ą p o k u s ę, ja k w y s ta ją c y z k ie sz e n i p o rtfe l. B a r dzo w iele pojazdów p ad a też łu pem złodziei, p o niew aż po zo staw io n o je z k lu c z y k a m i w sta c y jc e. PAMIĘTAJ! ję W szelk ieg o ro d z a ju u r z ą d z e n ia z a b e z p ie c z a ją c e s ta n o w ią o g ra n ic z e n ie m o ż liw o ści zło d zieja. P o w s z e c h n ie d o s tę p n e u rz ą d z e n ia m e c h a n ic z n e (la sk i n a k ie ro w n ic ę, sz p ilk i o z m ie n n y c h p ro fila c h n a koła ) pow odują, że m ając do w y b o ru s to ją c e o b o k s ie b ie p o ja zd y, z a b e z p ie c z o n y i n ie z a b e z p ie c z o n y, w ła m y w a c z z a w sze w y b ie rz e łatw iejszą drogę. Złodziej n a o p a n o w a n ie z a m k ó w do d rz w i i s ta c y jk i p o trz e b u je ok. 2-5 m in u t. P o k o n a n ie d o d a tk o w y c h tru d n o - P.H.U. "ALDAR" po leca ZESTAWY SATELITARNE tel ekspozycja: sklep ANITA J a ro cin ul. K w ia to w a ści, to w ie lo k ro tn e w y d łu ż e n ie cz a su k ra d z ie ż y. B a rd z o s k u te c z n e są z a b e z p ieczenia elek try cz n e uniem ożliw ia ją c e u ru c h o m ie n ie s iln ik a. W n o c y g ło ś n a p r a c a r o z ru s z n ik a z w ra c a u w a g ę n a w e t p rz y p a d k o w e g o p r z e c h o d n ia. J e ż e li d ź w ię k p o w ta rz a się w ie lo k ro tn ie i b e z s k u tk u, n a p s y c h ik ę zło d z ie ja z a c z y n a d z ia ła ć j a k w łą c z o n y s y s te m a la rm o w y. D o s tę p n e w s p rz e d a ż y różnego ro d zaju dźw ięko w e syste m y a la rm o w e, p o m im o sw o ich niedoskonałości, są ró w nież śro d k ie m c h ro n ią c y m, b ą d ź p rz y n a jm niej p o z w a la ją c y m u s ta lić g o d z in ę k ra d z ie ż y lu b p o d ję c ie n a ty c h m ia stow ego pościgu. J e d n ą z p o d s ta w o w y c h za sa d je s t u n ik a n ie p a rk o w a n ia s a m o c h o d u w m ie js c u n ie o ś w ie tlo n y m i o d lu d n y m. W w ielu k rajach rozpow szec h n io n o tz w. s ą s ie d z k i s y s te m p o m o c y w z a je m n e j p o le g a ją c y n a tw o rz e n iu, s p o ś ró d k ilk u n a s tu lu b k ilku d ziesięciu w łaścicieli pojazd ó w p a rk o w a n y c h p o d c h m u r k ą, p a tro li d y ż u ru ją c y c h w nocy. S k u te c z n o ś ć te j in ic ja ty w y je s t g w a ra n to w a n a, o ile w sz y sc y p o w a ż n ie tr a k tu ją s w o je o b o w iązki. D y ż u r r a z w m ie s ią c u n ie s ta n o w i zb y t w ie lk ie g o o b c ią ż e n ia, je ż e li w p o z o s ta łe d n i m o ż n a s p a ć s p o k o jn ie j. In ic ja ty w ę ta k ą w a rto p rz e d s ta w ić w n a jb liż sz e j je d n o s tc e p o licji, s k ą d d y ż u ru ją c y m o g ą o trz y m a ć p r a k ty c z n e w sk a z ó w k i o ra z u z g o d n ić e w e n tu a ln e s p o so by bezp ośred niej łączności a la r m o w ej. S k ra d z io n y w n o c y s a m o ch ó d, p o u p ły w ie k ilk u lu b k ilk u n a s tu m in u t, m o ż n a sz y b k o z lo k a lizo w ać p rz y p o m o c y ra d io w o z ó w p a tro lu ją c y c h.te re n. P o lic ja n to m w y s ta rc z y w ó w c z a s ty lk o p o d a n ie m a rk i s k ra d z io n e g o a u ta. M in im a ln y r u c h u lic z n y z d e c y d o w a n ie u łatw ia ak cję poszukiw aw czą. na podst. oprać. Zespołu P rofilaktyk i KW P K alisz Kary dla zapominalskich W u b ie g ły m ty g o d n iu z o s ta ła p o d ję ta d e c y z ja w s p ra w ie p o d n ie s ie n ia k a r d la ty c h k ie ro w c ó w, k tó rz y z a p o m n ie li w y k u p ić p o lisy o b o w ią z k o w e g o u b e z p ie c z e n ia k o m u n ik a c y jn e g o. D o ty c z y to u b e z p ie c z e n ia o d p o w ie d z ia ln o śc i cyw ilnej posiadaczy pojazdów m e ch a n ic z n y c h za sz k o d y p o w sta łe w z w ią z k u z ru c h e m ty c h p o ja z d ó w. K a ry te w 1993 r. b ę d ą w y n o s iły ( w n a w ia s a c h p o d a n o d o ty c h czas obow iązujące kary ): - 7 (4,5) m in zł d la w ła ścic ie li s a m o chodów osobow ych - 8 (6,3) m in zł d la w ła ścic ie li s a m o c h o d ó w c ię ż a ro w y c h, a u to b u só w, ciągników siodłow ych i sam o cho d ó w d o s ta w c z y c h - 2 (1,5) m in zł d la w ła ś c ic ie li m o to cykli, m o toro w erów, przy czep i n a c z e p. D o s p ra w d z a n ia, cz y k ie ro w c y m a ją p o lisy o.c. u p ra w n io n a je s t policja, p rzed staw iciele U bezpiecz e n io w e g o F u n d u s z u G w a ra n c y jn e g o, o rg a n a a d m in is tra c ji rz ą d o w ej w ła ś c iw e w s p ra w a c h r e je s t ra c ji p o ja zd ó w, in n e je d n o s tk i u p ra w n io n e do k o n tr o li r u c h u d ro g o w e g o a ta k ż e c e ln ic y w p r z y p a d k u p o ja z d ó w z a re je s tr o w a n y c h p o z a g ra n ic a m i P o lsk i. P ra g n ie m y p rz y p o m n ie ć, że U b e z p ie c z e n io w y F u n d u s z G w a ra n c y jn y m a za z a d a n ie ró w n ie ż w y p ła c a n ie o d s z k o d o w a ń z ty tu łu u b e z p ie c z e n ia o.c. w p rz y p a d k u, g d y : -s p ra w c a w y p a d k u n ie m ó g ł b y ć z id e n ty fik o w a n y -z id e n ty fik o w a n y s p ra w c a n ie p o siad ał polisy o.c. O so b a, k tó r a je s t u p ra w n io n a do Losowanie cegiełek W p o n ie d z ia łe k 25 s ty c z n ia b r. w b u d y n k u a d m in is tra c y jn y m P P " J a r o m a o d b y ło się lo s o w a n ie n a g ró d d la p o s ia d a c z y c e g ie łe k s e rii B F u n d a c ji O c h ro n y Z d ro w ia. N a g ro d ę g łó w n ą -1 m in zł w y lo so w a ł p o s ia d a c z c e g ie łk i o n u m e rz e 063, n a to m ia s t d w ie n a g ro d y po 500 ty s. p rz y p a d ły o so b o m, k tó re z a k u p iły c e g ie łk i o n u m e r a c h 333 i 287. Moment lowmxxnia (fot. R. Kaźmierczak) o trz y m a n ia ta k ie g o o d s z k o d o w a n ia z g ła sz a s w o je ro s z c z e n ie do U F G p rz e z d o w o ln e to w a rz y s tw o u b e z p ie c z e n io w e p ro w a d z ą c e u b e z p ie c z e n ia o.c. T a k ie to w a rz y s tw o n ie m o ż e o d m ó w ić p rz y ję c ia z g ło sz e n ia ro szczenia. P o n a d to u s ta lo n o k a r y za n ie z a - p ła c a e n ie o b o w ią z k o w e g o u b e z p ie c z e n ia ro ln ik ó w. W y n o szą one: -2,025 m in zł z a n ie z a w a rc ie u m o w y u b e z p ie c z e n ia b u d y n k ó w w c h o d z ą c y c h w s k ła d in d y w id u a l n e g o g o s p o d a rs tw a ro ln e g o o d o g n ia i in n y c h z d a rz e ń lo so w y c h -20,25 m in zł z a n ie z a w a rc ie u m - w y u b e z p ie c z e n ia b u d y n k ó w s ta no w iących w łasno ść osób p raw n y c h -0,375 m in z ł z a n ie z a w a rc ie u m o w y u b e z p ie c z e n ia o.c. ro ln ik ó w z ty tu łu p ro w a d z e n ia g o s p o d a rs t w a ro ln e g o. (rpp) Rok w USC N a jm n ie js z a od 20 l a t lic z b a ś lu b ó w u d z ie lo n y c h p r z e z U S C K o t lin, o p o ło w ę m n ie j n iż p rz e d k i l k u l a ty u r o d z e ń z g ło sz o n y c h w U S C J a r o c i n, z n a c z n ie w ię c e j z g o n ó w z a re je s tr o w a n y c h w U SC N o w e M ia s to s ta n o w ią p o d s ta w o w e w y ró ż n ik i p o d s u m o w a n a ro k u 1992 w u r z ę d a c h s ta n u cy w iln e g o n a n a s z y m te re n ie. U S C JA R O C IN 271 ślubów, 852 urodzenia, 508 zgonów. W p o ło w ie la t o s ie m d z ie sią ty c h lic z b a u ro d z e ń p rz e k ra c z a ła 1,6 ty s. O d ta m te g o c z a s u ro d z i się coraz m niej dzieci. W ro k u ub ieg ły m, p o d o b n ie ja k w 1991 p rz y szło ic h n a ś w ia t n ie s p e łn a 900. U S C N O W E M IA S T O 164 urodzenia, 66 ślubów, 78 zgonów. O d k ilk u la t p o w o li ro ś n ie liczb a ś lu b ó w. W m in io n y m r o k u z m a rło z n a c z n ie w ięc ej o só b n iż w la ta c h p o p rz e d n ic h (w ). U S C Ż E R K Ó W 65 ślubów, 84 zgony. W 1991 r. b y ło o 18 ślu b ó w i 29 zgonów w ięcej. U S C K O T L IN 38 ślubów, 52 zgony. T a k m a łe j lic z b y ślu b ó w n ie z a n o to w a n o o d p o n a d d w u d z ie s tu la t. R z a d k o z d a rz a ło się, a b y w z w ią z e k m a łż e ń s k i w stę p o w a ło m niej niż 50 par. U S C JA R A C Z E W O 38,ślubów, 54 zgony. R ó w n ie ż z n a c z n ie m n ie j ślu b ó w. N a jc zęście j ic h lic z b a o s c y lo w a ła w o k ó ł 50. (rj)

5 Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. y INFORMACJE G.J. 5 S p ó r z w o je w o d ą W ojewoda kaliski odm ówił nab ycia przez G m inę i M iasto Jarocin prawa w łasności nieruchom ości po K om itecie byłej PZPR położonej przy ulicy T. K ościuszk i 1 / 6, zaś co do okazałego gm achu przy ul.n iepodległości 10 i 12 w y d a ł decyzję stw ierd zają cą nab ycie przez G m inę i M iasto J arocin jed y n ie udziału w 1 / 2 w łasn ości tej nieruchom ości. N ie spotkało się to z akceptacją ze stron y w ładz sam orząd ow ych Jarocina. Od decyzji w ojew ody w n io sły one o d w ołan ie do K rajow ej K om isji U w łaszczeniow ej przy U rzędzie R ady M inistrów w W arszawie. W o jew o d a n ie p o tw ie rd z ił n a b y cia n a w ła s n o ś ć p rz e z g m in ę J a r o cin b u d y n k u p o K o m ite c ie b y łe j P Z P R tw ie rd z ą c, że 25 m a ja 1990 r. m ię d z y U rz ę d e m M ia s ta i G m in y w J a ro c in ie a U rz ę d e m W o jew ó d z k im w K a lisz u z o s ta ła z a w a rta u m o w a n a jm u lo k a li n a p o trz e b y R ej o n o w eg o B iu ra P r a c y w J a r o c i n ie. J e s t to k o r o n n y d o w ó d n a o k o liczn o ść, że w d n iu 27 m a ja 1990 r. b u d y n e k te n b y ł z a jm o w a n y p rz e z o rg a n a d m in is tra c ji r z ą d o w ej, co z k o le i u n ie m o ż liw ia je g o k o m u n a liz a c ję n a p o d s ta w ie u s ta w y z 10 m a ja 1990 r. - P rz e p is y w p ro w a d z a ją c e u s ta w ę o s a m o rz ą d z ie te ry to ria ln y m i u s ta w ę o p raco w n ik ach sam orządow ych. W ład ze s a m o rz ą d o w e są in n e g o zdania. P odnoszą, że um ow a n a j m u, n a k tó r ą p o w o łu je się w o je w o d a, z a w ie ra s tw ie rd z e n ie o z n a c z a ją c e te r m in je j w e jś c ia w życie n a d z ie ń 1 c z e rw c a 1990 r. P o z a ty m p o lik w id a c ji K o m ite tu P Z P R - U rz ą d M ia s ta i G m iriy, p e łn ią c ro lę a d m in is tra to r a m a ją tk u S k a r- W num erze 2 (120) G azety Jarociń sk iej p iasaliśm y o tym, że jarocin iacy rów n ież przyłączyli się do W ielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Okazało się, że nie wszyscy! Chyba najw iększą akcję zbierania pieniędzy na operacje dzieci z w rodzoną w adą serca, przeprow adzili harcerze ze Szkoły P odstaw ow ej n r 1. D zieciom pom agała M. K aczm arek, w łaścicielka sk lepu obuwniczegoprzy ulicy Wrocławskiej. Tutaj w łaśnie trafiały w szystkie zbierane pie niądze, do soboty (23 stycznia) zebrano 12 m in 757 tys. zł i 21 dolarów am erykańskich. Pieniędzy uzbierało się sporo i państw o K aczm arkow ie chcieli je przesłać Jurkow i O wsiakowi. O czyw iście nie znaczy, to wcale, że m iał być to finał akcji w Jarocinie. Po pro stu w łaściciele sklepu obaw iali się napadu, bo przecież były ju ż takie przypad ki w Polsce. D zieci w asyscie pana K aczm arka w ybrały się więc w sobotę n a pocztę, by przekazać b u P a ń s tw a, o b ją ł s p o rn y b u d y n e k w p o s ia d a n ie i ta k i s ta n is tn ia ł w d e c y d u ją c e j o w s z y s tk im d ac ie 27 m a ja 1990 r. R ó w n ie z a s k a k u ją c e je s t u z a s a d n ie n ie d e c y z ji w o je w o d y w s p r a w ie b u d y n k u p rz y u l.n ie p o d le g ło ści 10 i 12. W s k a z u je się w n im, że w c e lu k o m p ro m is o w e g o p o g o d z e n ia z a in te re s o w a n y c h s tro n z d e c y d o w a n o o n a b y c iu p rz e z U rz ą d G m in y i M ia s ta J a ro c in u d z ia łu 1/ 2 w ła s n o ś c i n ie r u c h o m ości. R e s z ta p rz y p a ś ć m a a d m i n is tra c ji rz ą d o w e j. P r o te s tu ją p rz e c iw k o te m u w ła d z e s a m o rz ą d o w e, k tó r e o b a w ia ją się, ż e u s ta n o w ie n ie w sp ó łw ła s n o śc i d la tr a d y c y jn e j sie d z ib y o rg a n ó w g m in y stan o w ić będzie źródło konfliktów i n ie d a o b y w a te lo m k la ro w n o ś c i co d o in s ty tu c ji z a jm u ją c y c h się ic h s p ra w a m i. S p o w o d u je to n a p rz y k ła d, że n ie k tó r e w y d z ia ły, z a ró w n o s a m o rz ą d u te r y to r ia ln e g o j a k i a d m in is tra c ji rz ą d o w e j, b ę d ą m u s ia ły fu n k c jo n o w a ć p o za sie d z ib a m i ty c h in s ty tu c ji. S p ó r ro z s trz y g n ie w k ró tc e K r a jo w a K o m isja U w ła sz c z e n io w a w W a rsz a w ie. S ta r z y lu d z ie p o w ia d a ją je d n a k, że W a rs z a w a je s t d a le k o, a ro z u m u n a jle p ie j s z u k a ć n a m ie js c u. J a k n a jb liż e j g łow y... U rz ą d R e jo n o w y w J a ro c in ie k ie ro w a n y p rz e z H e n ry k a S z y m c z a k a n ie zd o b y ł się n a k o m p ro m is, m im o że w im ie n iu w ła d z s a m o rz ą d o w y c h b u r m is tr z M a re k P rz y m u s iń s k i p ro p o n o w a ł, a b y b u d y n e k p rz y u l. K o śc iu s z k i w c a ło ści p r z e ją ł U rz ą d R e jo n o w y n a to m ia s t b u d y n e k p rz y u l.n ie p o d le g ło ści p rz y p a d łb y U rz ą d o w i M ia s ta i G m in y w J a ro c in ie. T o d la o só b d e c y d u ją c y c h w im ie n iu w o- NIECHCIANE PIENIĄDZE zebrane pieniądze. N iestety, sp o tk ał je tu taj w ielki zaw ód. P an i w okienku nie chciała ich bowiem przyjąć. Tłumaczyła się, że pieniądze są źle poukładane, a ona pracuje tylko do godziny (była 12.40). I tak rozgoryczon e dzieci w róciły do dom u, a państwo- K aczm arkow ie zostali na w eekend z dużą sum ą pieniędzy i w ielkim s tra chem. P rzy k re je st to, że znów dorosła osoba spraw iła tyle zaw odu dzieciom, które zbierały z takim zapaie pieniądze i w łożyły w akcję całe sw oje m ałe serduszka. W ystarczyła tylko odrobina dobrej w oli, a m oże naw el i nie, bo przecież, pani pracow ała do godziny i chyba jej obow iązkiem było obsłużyć peten ta. To, że m usiałaby przedłużyć sw ój czas pracy o p a r ę ' m in u t nie m a tu taj nic do rzeczy. A m oże nos je st do tabakiery? Mamy nadzieję, że na to pytanie odpowie nam naczelnik U rzędu Pocztowego w Jarocinie., s.,,,. (refb) i * te.. Siedziba Urzędu Rejonowego nadal jest nazyw ana Domem partii (fot. R. Kaźmierczak) je w o d y o k a z a ło się z b y t p ro s te. B y ć m o ż e p o szło te ż o a m b ic ję. W S ą d z ie W o jew ó d zk im w K a lisz u to c zy się b o w ie m - z a w ie sz o n a o b e c n ie - s p r a w a z p o w ó d z tw a M ia s ta i G m in y J a ro c in p rz e c iw k o U rz ę d o w i R e jo n o w e m u w J a r o c i n ie o z a p ła tę 57 m in. zł. z ty tu łu w y n a g ro d z e n ia z a b e z u m o w n e k o rz y s ta n ie z lo k a li s ta n o w ią c y c h w ła s n o ś ć k o m u n a ln ą. N a teren ie Jaro cin a i okolicznych gm in nadal przeprow adzane są zbiórki pieniędzy n a W ielką O rk iestrę Świątecznej Pomocy. Przy w płacaniu datków niektórzy korzystają z pośrednictw a G azety Jaro ciń sk iej. T ak było w przy p ad k u Szkoły P o d staw ow ej w W itaszyach ( zł), Szkoły P odstaw ow ej w W ilkow yi ( zł), Szkoły Podstaw ow ej i m ieszkańców Ł uszczanow a i Kadziaka ( zł). W płaciliśmy tak że na konto O rkiestry pieniądze zebrane na balu podczas licytacji rocznika "G azety Jarocińskiej. Chcielibyśm y dysponować pełnym i danym i, ale nie je steśm y w stanie dotrzeć do wszystkich przeprow adzających zbiórki. Dlatego prosim y o inform ow anie nas o w płatach n a konto Wielkiej O rkiestry. Może okaże się po Pokwitowanie<1»wpUcijące o! d -. w fcłfcąjący A O E N lk d A» '... REKLAMOWO WYDAWNICZA... HĄJL D U S *... f i 63 2QQ Ja ro c in O l... & te c *, 2 S&JCtK. '...C tói'ev'ć. J ln.io ic i. N r, 0 i-ku^ t e L e p ie j b y ło b y je d n a k g d y b y ca ły w y s iłe k z a in te re s o w a n y c h s tro n s k u p ił się n a s a m o d z ie ln y m z n a le z ie n iu ro z w ią z a n ia s p o rn y c h k w e - stii.w J a r o c in ie p o trz e b n y w k r ó t ce b ę d z ie b u d y n e k lu b lo k a le d la a d m in is tra c ji p o w ia to w e j. N ie p o w in n o to s ta ć się o k a z ją d o n o w eg o k o n flik tu. (B.U.) TRWA ZBIÓRKA PIENIĘDZY zsum ow aniu w szystkich kw ot że Jarociniacy uratow ali jedno dziecko. Dotychczas ustalono w płatę następujących sum : S zkoła P odstaw ow a n r 6 w Jaro cinie: zł Szkoła Podstaw ow a n r 1 w Jarocinie: zł z licytacji rocznika "G azety Jarociń sk iej : zł Szkoła Podstaw owa w Witaszycach: zł S zkoła P odstaw ow a w W ilkowyi: zł m ieszkańcy Ł uszczanow a i K adziaka: zł z licytacji k a ry k a tu r n a studniów ce w L.O.: zł S zkoła P odstaw ow a n r 5 w Jaro cinie: zł Razem daje to zł! rap Pokwitowanie du wp-ncającego z i 4 / 9 0, r... 81»Syci. Ih, M fy c wpłacający Ąw*.'/UCL..l\e.t juxa*i6 ujc r-k 1 1 S.cuic.ci... t e f-y, ^ : «i"...! NlLsten S Ą ^ > >. «z C( j Pot-inno j opłatę! firvy}mujl( eego zl...j Pieniądze zebrane przez uczniów ze szkól z Łuszczanowa, Witaszyc i Wilkowyi oraz na Balu Gazety Jarocińskiej

6 G.J. 6 PODSUMOWANIA Nr 4 (122) 29 sty czn ia 1993 r. PRZESTĘPSTWA 92 Policja WYKROCZENIA T a k ą lic z b ą u ja w n io n y c h p r z y p a d k ó w ła m a n ia p ra w a z a k o ń c z y ła p o p rz e d n i ro k K o m e n d a R ejo n o w a P o lic ji w J a ro c in ie o b e jm u ją c a sw oim zasięgiem cztery gm i n y - J a ro c in, Ż e rk ó w, K o tlin i J a r a czew o. W 1991 r. o d n o to w a n o w y k ro c z e ń. P o n a d 6,5 ty s. u b ie g ło ro c z n y c h w y k ro c z e ń u k a ra n o m a n d a ta m i, 518 s p ra w z n a la zło sw ój fin a ł w K o le g iu m ds. W y k ro c z e ń. Ś r e d n ia w a rto ś ć m a n d a tu w y n io s ła 115 ty s. zł. W ięk szo ść w n io s k ó w d o k o le g iu m d o ty c z y ła p ro w a d z e n ia p o ja z d ó w p o d w p ły w e m a lk o h o lu (339). W 1992 r. w szczęto 612 dochod z e ń i ś le d z tw, o 361 m n iej niż ro k 'w c ześn iej. U sta lo n o s p ra w c ó w 68 % p rz e s tę p s tw, s tu p ro c e n to w a w y k ry w a ln o ś ć o s ią g n ię ta z o s ta ła w e w s z y s tk ic h p rz y p a d k a c h z a b ó js tw (1) i p o b ić (10). N a 7 g w a ł tó w d o k o n a n y c h w m in io n y m r o k u, u dało się znaleźć 5 w in ow ajców. P rz e w a ż a ją c a cz ęść p o s tę p o w a ń d o ty c z y ła k ra d z ie ż y z w ła m a n ie m. W te j k a te g o rii p rz e s tę p s tw s k u te c z n o ś ć p o lic ji b y ła n a jm n ie j sza, ty lk o 1 /3 w ła m y w a c z y z o s ta ła u k a ra n a. N ie le tn i d o 16 la t p o p e łn ili p ra w ie 8 % w y k r y ty c h p r z e s tę p s tw, p o p rz e d n io n ie c a łe 4 %. W śró d p rz e s tę p c ó w d o m in u ją m ę ż c zy źn i w w ie k u la t m a ją c y n a sw o im k o n c ie n ie je d n o w y k ro czenie przeciw p raw u. N a d ro g a c h n a s z e g o re jo n u w m in io n y m ro k u d o szło d o 86 w y p a d k ó w i 153 k o lizji. P o n io s ło w n ic h ś m ie rć 8 o só b (w 1991 r. - 13), 106 u c z e s tn ik ó w r u c h u d ro g o w eg o d o z n a ło o b ra ż e ń ciała. N a jc z ę stsz ą p rz y c z y n ą w y p a d k ó w i k o liz ji b y ło n ie u d z ie le n ie p ie r w s z e ń s tw a p rz e ja z d u. N ajw ię c e j z d a rz e ń n a d ro g a c h m ia ło m ie jsce w g o d z in a c h N a jb a rd z ie j w y p a d k o w y m d n ie m o k a z a ła się ś ro d a, m ie s ią c e m - p a ź d z ie rn ik. N a jn ie b e z p ie c z n ie js z ą tr a s ą n a n a sz y m te r e n ie je s t d ro g a k ra jo w a n r 42 - P o z n a ń -K a to w ic e (o d c in e k M ieszk o w -K o tlin ). W czasie k o n t roli dro go w ych policjanci zatrzy m a li 222 p r a w a ja z d y i 275 d o w o d ó w re je s tra c y jn y c h. U ja w n io n y c h z o s ta ło 91 p o ja z d ó w, k tó r e n ie p o s ia d a ły o b o w ią z k o w e g o u b e z p ie c z e n ia o d o d p o w ie d z ia ln o ści cyw ilnej. P rokuratura 237 OSKARŻONYCH W u b ie g ły m ro k u d o P r o k u r a tu ry R e jo n o w e j w J a r o c in ie w p ły n ę ło 919 s p ra w, n ie z n a c z n ie m n ie j n iż ro k w c z e śn ie j. A k t o s k a rż e n ia p rz e d s ta w io n o 237 o so b o m. W cz a sie p ro w a d z e n ia p o s tę p o w a n ia p rz y g o to w a w c z e g o a re s z to w a n o ty m c z a s o w o 28 p o d e jrz a n y c h. W o b e c 37 o s k a rż o n y c h p o s tę p o w a n ie z o s ta ło w a ru n k o w o u m o rz o n e. W try b ie p rz y s p ie s z o n y m d o s ą d u s k ie ro w a n o 3 a k ty o s k a rż e n ia. Z p o w o d u n ie w y k ry c ia s p ra w c y u m o rz o n o 226 s p ra w. S ą d u n ie w in n ił 8 o s k a rż o n y c h. Sąd 393 SKAZANYCH D o W y d z iału K a rn e g o S ą d u R e jo n o w e g o w J a r o c in ie w c ią g u m i n io n e g o r o k u w p ły n ę ło 429 s p ra w (część z re jo n u p ie sz e w sk ie g o ). R ok w cześniej było ich 498. N ajw ięcej w yro kó w dotyczyło p rzes tę p s tw p rz e c iw k o m ie n iu ( k r a d zieże, k ra d z ie ż e z w ła m a n ie m ), w y p a d k ó w d ro g o w y c h o ra z p rz e stę p stw przeciw k o ro dzin ie (znęc a n ie s ię i n ie p ła c e n ie a lim e n tó w ). S k azan y ch zostało 393 o skarżon y c h. K a rę p o z b a w ie n ia w o ln o ści w w y m ia rz e o d 6 m ie s ię c y d o 5 la t z a sto so w a n o w... p rz y p a d k a c h. D z ia ła ją c e p rz y sąd z ie K o le g iu m d s. W y k ro c z e ń ro z p a trz y ło 1206 w n io s k ó w. S p ra w c ó w... w y k r o c z e ń u k a r a n o g rz y w n a m i w w y so k o ści od 500 ty s. d o 5 m in zł. P o n a d p o ło w a (651) o rz e c z e ń k o le g iu m o d n o s iła się do p ro w a d z e n ia p o ja z d ó w po u ż y c iu a lk o h o lu (d ru g ą c z ę śc ią s to s o w a n e j w ty c h p rz y p a d k a c h k a r y b y ło k a ż d o ra z o w o p o z b a w ie n ie p ra w a p ro w a d z e n ia p o ja z d ó w n a o k re s n ie k ró ts z y n iż 6 m iesięcy), k o le jn e 134 z w ią z a n e b y ły z p ro w a d z e n ie m p o ja z d ó w b e z w y m a g a n y c h u p r a w n ie ń. Z a jm u ją c y się ró w n ie ż n ie le tn im i W y d ział R o d z in n y p ro w a d z ił p rz e c iw k o n im 80 s p ra w. T r z y k ro tn ie s ą d w y d a ł w y ro k u m ie s z c z e n ia m łod o ciany ch przestęp có w w zak ła d a c h w y c h o w a w c z y c h, ra z w z a k ła d z ie p o p ra w c z y m. N a jc z ę ściej s to s o w a n y m ś ro d k ie m z a p o b ie g a w c z y m b y ł n a d z ó r. Zdaniem prezesa są d u H a n n y P ieka rskiej i k o m en d a n ta policji H enryka Strzępki najw iększe obaw y b u d zi p o n a d d w u kro tn y w zro st przestępczości w 1992 r. w śród nieletnich. Z in fo rm a cji pos ia d a n ych p rze z prezesa s ą d u w y n ik a, że w ojew ództw o ka liskie w tej sta tystyce zn a jd u je się p o w y żej średniej krajowej, a rejon podległy są d o w i w Jarocinie plasuje się z kolei pow yżej średniej wojew ództw a. O znacza to, że n a nas zy m terenie rodzice pośw ięcają coraz m niej czasu sw oim dzieciom. D ziecko p o zo sta w ia n e bez opieki n a k ilk a g o d zin d ziennie jest bardzo podatne n a różne za ch o w a n ia otaczającego je św iata, te n eg a ty w n e rów nież, a m oże n a w et szczególnie. Z a d a n iem w sz y s tkich dorosłych, nie tylko ro d ziców dziecka, jest zw ra ca n ie u w a g i na jego niepraw idłow e postępow anie. Z m ałego przestępcy na j częściej w yra sta dorosły przestępca. W edług prokuratora rejonowego A d a m a W róblewskiego p o w a ż nie w zrosło ró w n ie ż zagrożenie przestępstw am i przeciw ko m ien iu. N ajczęściej są to k ra d zieże z w ła m a n ie m. J a k tw ie rd zi p ro ku ra to r zn a c z n a w iększość tych k ra d zieży n a le ży do g ru p y p rzestępstw d robnych (kilkum ilionow e straty), są one je d n a k b ardzo d o ku czliw e d la p o szkodow anych. N iepokój w y n ika ją c y z rosnącej liczby k ra d z ie ży potęguje fa k t n a j niższej w ykryw alności tego rod z a ju przestępstw. N a jp ra w d o p o dobniej w zw ią zk u z pogarszającą się sytuacją m aterialną pow ażnej części naszego społeczeństw a w przyszłości spodziew ać się należy dalszego w zrostu ilości kra d zieży. P o d sta w o w ym sposobem p rze c iw d zia ła n ia tem u zja w isku, p o za podjęciem d o datkow ych d z ia ła ń p rze z policję, jest szersza w spółpraca społeczeństw a z policją. P olicjanci nie są i n ig d y nie będą w stanie upilnow ać w szystkiego i w szystkich. Zupełnie in a czej p r ze d sta w ia się to w p r zy p a d k u m ieszka ń có w. P ra w ie za w sze przestęp stw o d o ko n yw a n e jest w c zy im ś sąsiedztw ie. In fo rm a cja p r ze k a za n a policji p r ze z ś w ia d k a sta n o w i n a jsku teczn iejszy sposób z a tr z y m a n ia przestępcy. oprać. Jacek K aliszan I I JAPOSO S.C. O F E R U JE ARTYKUŁY BH P UBRANIA ROBOCZE (odzież ociep lan a ) if RĘKAWICE ROBOCZE (ociep lane) * OBUWIE ROBOCZE * CZAPKI, FARTUCHY * OKULARY * MASKI PRZECIWPYŁOWE * ŚRODKI CZYSTOŚCI * INNE ARTYKUŁY ZWIĄZANE Z BHP O R A Z O F E R U J E M Y : - p rz e d s ię b io rc o m - d o s k o n a łą fo rm ę r e k la m y w a szej firm y - p r o d u c e n to m i h u r to w n ik o m - u a tra k c y jn ie n ie o d zieży NADRUKI TERMICZNE C iekaw e różnorodne w zornictw o - atrakcyjne ceny L Jarocin, ul. PRZEMYSŁOWA 1 tel , ( f 1747) RESTAURACJA BEM WARSZAWIANKA Jarocin, ul. M ickiewicza 4, t O F E R U J E - IM IE N IN Y, - B A N K IE T Y - W E S E L A - S T Y P Y - Ś N IA D A N IA, D a n c in g i w s o b o ty - O B IA D Y, - K O L A C JE G a r m a ż e r k a n a w y n o s p o c e n a c h d e ta lic z n y c h ZAPRASZAMY ( f 1734)

7 N r 4 (122) 29 sty c zn ia 1993 r. WYWIADY G.J. 7 Spotkanie redakcyjne z prokuratorem rejonowym - Adamem Wróblewskim NIE KRADNĄ Z GŁODU C zy ilość spraw w szczętych przez jarociń sk ą prokuraturę w 1992 r. zm alała w stosu n k u do lat ubiegłych? W p r z y p a d k u J a ro c in a z d e c y d o w a n ie z m a la ła. W p o ró w n a n iu z ro k ie m 1991 b y ło o sto s p ra w m n ie j. O p ie ra ją c się n a d a n y c h, k tó r e m a p r o k u r a tu ra, m o ż n a b y stw ierdzić, że przestępczość m aleje. T rz e b a je d n a k d o d ać, że w iele w y k ro c z e ń w u b ie g ły m r o k u p o p e łn ia li n ie le tn i, a o n i n ie p o d le g a ją p ro k u ra tu rz e. Jakiego typ u przestęp stw a są dla Jarociniaków najgroźniejsze? B a rd z o d u ż o je s t p rz e s tę p s tw p rz e c iw k o m ie n iu n p. w ła m a ń. N ie są to p rz e d s ię w z ię c ia n a w ie lk ą s k a lę. Z a z w y c z a j je s t to k a d z ie ż m ie n ia w a rto ś c i k ilk u m i lio n ó w zło ty ch. Czy te kradzieże m ożna łączyć ze w zrostem bezrobocia? M o żn a. W ięk szo ść p o d e jrz a n y c h to lu d z ie n ie p o s ia d a ją c y s ta łej pracy. To rod zi szalone p ro b le m y, cz ę sto p o w s ta ją a b s u rd a l n e s y tu a c je : k o s z ty p o s tę p o w a n ia - o p in ii b ie g ły c h, p rz e s łu c h a ń ś w ia d k ó w p rz e r a s ta ją m o ż liw o ści p ła tn ic z e o s k a rż o n e g o. J e ś li p ó j d zie o n o d s ie d z ie ć k a rę, to je s t to d la n ie g o d o le g liw o ść, a le k o s z ty u trz y m a n ia w z a k ła d z ie k a rn y m p o k ry je b u d ż e t. M ożna by postaw ić tezę, że lu dzie kradną z głodu? T a k ie j te z y n ie p o s ta w iłb y m. N ie k r a d n ą z g ło d u, ra c z e j z b ie d y. K tó ry ś z o s k a rż o n y c h p rz e k a z y w ał sw oim dzieciom arty k u ły żyw n o śc io w e, a le n ie b y ł to ch le b, le cz c z e k o la d a. N ie m a je sz c z e w ła m a ń d o p ie k a rń... N a to m ia s t m ło d zie ż p ię tn a s to -, s z e s n a s to le t n ia d o k o n u je k ra d z ie ż y c h y b a z b ie d y. W idzą, że ró w ie ś n ic y m a ją m a g n e to w id y, k a s e ty, s p rz ę t - d la teg o te rzeczy giną. Czy w Jarocinie istnieją środow iska przestępcze? Istn ie ją, a le s ta r a ją się żyć w ła s n y m ży c iem. O k r a d a ją się w z a je m n ie, d o k o n u ją n a so b ie ro zb o jó w, n ie s ta n o w ią z a g ro ż e n ia d la s p o k o jn y c h m ie s z k a ń c ó w J a ro c in a. C zę sto w tr a k c ie p rz e s łu c h iw a n ia (w p r z y p a d k u ro z b o ju ) o k a z u je się, że o fia ra i p o d e jrz a n y p a rę g o d zin p rz e d z d a rz e n ie m ra z e m p ili a lk o h o l... A lk o h o l je s t w w ię k s z y m s to p n iu c z y n n ik ie m k ry m i n o g e n n y m n iż b ie d a. D w ó c h p ija n y c h w ła m a ło się d o s k le p u, że b y z a b ra ć w o d y g ro d z isk ie - z a b ra k ło p o p itk i. A p ra w o je s t ta k s k o n s tru o w a n e, ż e k w a lifik a c ja p rz e s tę p s tw a je s t n ie z a le ż n a od te g o, czy to b ę d z ie je d n a b u te lk a w o d y czy m ienie za dw adzieścia m ilion ó w. - Jakim i szczególnie bulw ersują cy m i sp raw am i zajm ow ała się prokuratura w ubiegłym roku? B y ć m o ż e szczególn ie b u lw e r s u ją c e d la s p o łe c z e ń s tw a s ą g w a ł ty. O je d n y m pisaliście w gazecie - ty m b a rd z o b ru ta ln y m. N ie s te ty n ie u d a ło się w y k ry ć s p ra w c y, a b y ło b y to b a rd z o p o ż ą d a n e. P o r tr e t p a m ię c io w y, k tó r y s tw o rz o n o, n ie w ie le d o p o m ó g ł. S p ra w c a je s t n ie w ą tp liw ie s p o z a te g o te r e n u. J e ś li się go n ie z n a la z ło w p ie r w sz y m czy d ru g im d n iu, to te ra z p o z o s ta je c z e k a ć n a p o d o b n ą s y tu a c ję, k tó r a się w y d a rz y g d z ie ś w in n y m k r a ń c u P o ls k i. D ru g i g w a łt m ia ł m ie js c e w cz a sie fe s tiw a lu, a le n ie b y ł o n ta k o k ru tn y. Czy da się odczuć w pływ festiw a lu na w zrost przestępczości, n ark om an ii, na rozw ój in n ych patologii? F e s tiw a l n a p e w n o n ie w p ły w a n a w z ro s t p rz e s tę p c z o ś c i w J a r o c i n ie. A je ś li c h o d z i o n a rk o m a n ię? R ozw inęła się o na ta k że w m iasta c h, g d zie n ie m a fe s tiw a lu. W ięcej n a r k o m a n ó w je s t n a p rz y k ła d w K ro to s z y n ie. C a ła P o ls k a o d czuw a te n sam pro blem. Jak ocenia pan jarocińską m łodzież? Czy m ają m iejsce w y b ry k i chuligańskie? Czy działają ja kieś grupy faszyzujące? T a k ic h g r u p w J a ro c in ie n ie m a. W y b ry k i c h u lig a ń s k ie, p r z e s tę p s t w a p rz e c iw k o ży c iu, z d ro w iu są w J a ro c in ie rz a d k o ś c ią. T o je s t m iasto, w k tó ry m m ożna o godzin ie d w u n a s te j w n o c y ze sp o k o je m sp acero w ać. W ja k i sposób przeciw działa się rozw ojow i przestępczości w Jarocinie? P ro fila k ty k a to ju ż p rz e sz ło ść. D o 1989r. b y ła p rz e s a d n ie a k c e n to w a n a (te z a o p ry m a c ie p ro fila k ty k i n a d ś c ig a n ie m p o c h o d z i od L e n in a ). J a k k to ś b ił żo n ę, to się w y sy ła ło p is m o do z a k ła d u p ra c y, ż e się n a g a n n ie za c h o w u je. D ziś ju ż od tego n a szczęście odeszliśm y, bo cóż o b ch o d z i z a k ła d, co p r a c o w n ik ro b i p o p ię tn a s te j. T y m b a rd z ie j że te g o ty p u d z ia ła n ia n ie w p ły w a ły n a z m n ie jsz e n ie p r z e s tę p c z o ś c i. P r o k u r a tu r a z a jm u je się ty m, co do niej należy : ścigan ie m, o s k a rż a n ie m e w e n tu a ln ie u m a rz a n ie m p o s tę p o w a n ia. Jak ocen ia pan zagrożenie przestępstw am i m otoryzacyjnymi? Jeśli chodzi o k rad zieże sam o c h o d ó w, to ic h lic z b a n ie o d b ie g a od ilości tego ty p u p rzestęp stw w in n y c h m ia s ta c h w ie l k o ści J a ro c in a. P o d o b n ie je s t z w y p a d k a m i d ro g o w y m i. Ic h liczb a, ja k w c a ły m k r a ju, s p a d ła. W y n ik a to z a p e w n e z w ię k s z e j ilości p a tro li p o lic y jn y c h n a u lic a c h, z o b o w ią z k u w łą c z a n ia ś w ia te ł i z a p in a n ia p a sów. Czy na naszym teren ie sp otyk am y się z przestępstw am i gospodarczym i? M ie liśm y d w ie a fe ry b a n k o w e : w B a n k u S p ó łd z ie lc z y m w J a r a czew ie i w Jaro cinie. K w e s tia d o ty c z y u d z ie la n ia k re d y tó w p rz e z d y re k to ró w b a n k ó w. A dam Wróblewski T rz e b a ro z s trz y g n ą ć, czy k re d y to b io rc a w m o m e n c ie p o b ie ra n ia z b a n k u k r e d y tu ch c ia ł sp ła c ić go, cży te ż n ie. J e ś li n ie z a m ie rz a ł sp ła c ić k r e d y tu, to m a m y k la s y c z n e w y łu d z e n ie i to in te r e s u je p r o k u r a to ra. J e ś li k r e d y t n ie z o s ta ł s p ła c o n y, b o in te r e s n ie w y s z e d ł, b a n k m u s i d o c h o d z ić sw o ic h ro s z c z e ń w p o s tę p o w a n iu c y w iln y m. P ro c e s k a r n y g ro z i ta k ż e d y re k to ro w i b a n k u, je ś li z a rz u c a m u się n ie g o sp o d a rn o ść, b o n ie s p ra w d z ił w ia ry g o d n o ś c i k r e d y to b io rc y, a lb o p o d ją ł z b y t d u ż e ry z y k o. Znane się stało pana pow iedzenie: W Jarocinie w szyscy kochają pana p rezyd en ta. W jak iej sytuacji padły te słowa? U k a z a ł się o k ó ln ik, ż e b y ścig a ć z n ie w a ż e n ia p re z y d e n ta R P. D z ie n n ik a rz e Ż y c ia W a rs z a w y, z a p e w n e z e w z g lę d u n a festiw a l, c h c ie li d o w ie d z ie ć się, j a k z ty m ś c ig a n ie m je s t w J a ro c in ie. I w te d y p o w ie d z ia łe m te sło w a, co m ia ło zn a c z y ć, ż e n ie s z u k a się n a siłę s p ra w. J e ś li p r o k u r a t u r a o trz y m a d oniesienie, m a obow iązek w sz c z ą ć p o s tę p o w a n ie. N a to m ia s t w s z e lk ie w sz c z y n a n ie te g o ty p u s p r a w z u rz ę d u je s t p rz e ja w e m n a d g o rliw o śc i i n a r u s z a a u to r y te t p r o k u r a tu r y. P r o k u r a to r n ie m o ż e s ię z a c h o w y w a ć w te n sp o só b, że b ę d z ie c h o d z ił n a im ie n in y do cioci i s łu c h a ł, co w u je k F r a n e k m ó w i n a te m a t p re z y d e n ta. T y m b a r d ziej, że u z n a n ie d a n e j w y p o w ie d zi za z n ie w a ż e n ie n ie je s t a ż ta k p r o s tą s p ra w ą. P o d o b n ie je s t z p o rn o g ra fią. (...)D la je d n e g o b ie g łe g o E m a n u e lle b ę d z ie p o rn o g ra fią, d la d ru g ie g o - film e m e ro ty c z n y m. N ik t d o ty c h c z a s p re c y z y jn ie n ie z d e fin io w a ł p o rn o g ra fii. U n a s n ie m a ju ż lu d z i, k tó rz y c h c ie lib y p ro w a d z ić p o s tę p o w a n ie n a z a m ó w ie n ie ja k ic h k o lw ie k c z y n n ik ó w fot. Robert Kaźmierczak p o lity c z n y c h. P r o k u r a tu r a z re s z tą z a w sze c h c ia ła b y ć a p o lity c z n a, ale n ie zaw sze je j to w ychodziło. Czy jed n ak n ie pozostał n aw yk pod porząd kow ania się w ładzy? Czy n ad al czyn n ik i polityczn e w yw ierają presję na prokuraturę? N ie m a n a c is k ó w p o lity c z n y c h. P o d z ie le n ie s c e n y p o lity c z n e j je s t ta k ie, że b r a k lic z ą c y c h się sił. S ą n a to m ia s t d o n ie s ie n ia k a r n e o d ró żnych środow isk, n ie sądzę je d n a k, b y m o ż n a je n a z w a ć n a c is k a m i. P r z e d n a c is k a m i z re s z tą p o tra fiła się u s trz e c P r o k u r a tu r a W ojew ó d z k a w K a lisz u. M ie liśm y p rz e cież w o je w o d ę, k tó r y c h c ia ł w k a ż d y m k io s k u s z u k a ć p o rn o g ra fii. P r o k u r a tu r a p o w ie d z ia ła : N ie b ę d z ie m y te g o p ro w a d z ili. (...) K a ż d y p r o k u r a to r in d y w id u a ln ie o d p o w ia d a z a s w o je d e c y z je, p o d p is u je s ię p o d n im i s w o im im ie n ie m i n a z w isk ie m. Jakie są w edług pana najistotniejsze problem y, z którym i boryka się ja ro ciń sk a p roku ratura? M a m y fa ta ln ą b a z ę te c h n ic z n ą. B ra k p o rz ą d n y c h te le fo n ó w, je ś li k ie d y ś n a s z a c e n tra la b ę d z ie w y m ie n io n a, to m o ż e o d r a z u iść do m u z e u m. N a jn o w o c z e śn ie js z y m s p rz ę te m w p ro k u r a tu r z e je s t e le k tr y c z n a m a s z y n a d o p is a n ia, k tó r a z a p a m ię tu je je d n ą s tro n ę. P r z y d a ły b y się te le fo n y z p a m ię c ią, a u to m a ty c z n a s e k r e ta r k a, k s e ro k o p ia r k a, fax. W w a r u n k a c h, ja k ie m a m y, s p ra w n e d z ia ła n ie je s t c z a s e m n ie m o ż liw e. N ie z n a c z y to je d n a k, że n a s ta ła p o g o d a d la przestęp có w. o p ra c o w a ła A leksandra Pilarczyk

8 G.J. 8 INFORMACJE Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. Pokazać, że nawet na Białorusi można coś zrobić K sią d z A n d rz e j S z c z ę sn y u ro d z ił się w 1960 ro k u w J a ro c in ie. M ieszk a ł w R o szk o w ie, g d z ie u cz ęsz cza ł p rzez sześć la t do szkoły p o d staw o w e j. O s ta tn ie d w a la ta e d u k a c ji n a p o zio m ie p o d s ta w o w y m o d b y ł w S z k o le P o d sta w o w e j n r 2 w J a ro c in ie. N a s tę p n ie u k o ń c z y ł ja r o c iń sk ie T e c h n ik u m D rz e w n e. P o zdanej m a tu rze w stąp ił do S em i n a riu m w G n ie ź n ie. W 1985 ro k u z o s ta ł w y św ię c o n y. J a k o m ło d y k s ią d z p ra c o w a ł p rz e z ro k w O rzec h o w ie, p ó ź n ie j p rz e z c z te ry la ta w G n ie ź n ie. K sią d z H e n ry k S z c z ę sn y je s t z w ią z a n y z n e o k a te c h u m e n ą, in s ty tu c ją, k tó r a s k u p ia lu d z i, k tó rz y d ą ż ą d o zro z u m ie n ia, cz y m je s t c h rz e s t w ż y c iu c z ło w ie k a. W 1989 r o k u o d b y ło się w e W ło sz ech s p o t k a n ie d u c h w ie ń s tw a, lu d z i św ie c k ic h z rz e sz o n y c h w n e ó k a te c h u - m e n ie. J e d n y m z u c z e stn ik ó w s p o tk a n ia b y ł b is k u p B ia ło ru si, k tó ry p rz e d s ta w ił p o ło ż e n ie k a to lik ó w w te j b y łe j re p u b lic e b y łe g o ZSR R i p oprosił o pom oc w odb u d o w ie c h rz e ś c ija ń s tw a n a ta m ty c h te r e n a c h. L a te m 1989 r o k u n a B ia ło ru ś Jeszcze o Trybunale Konstytucyjnym W poprzednim numerze Gazety omówione zostało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące problemu ustalania wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. Trybunał uznał 8 grudnia ubiegłego roku, że art.43 ust.2 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości jest sprzeczny z kilkoma przepisami konstytucyjnymi. Wyjaśnić wypada, że obecnie opłaty pobierane są na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. Orzeczenie stwierdzające niezgodność z Konstytucją aku ustawodawczego prezes Trybunału Konstytucyjnego przedkłada bowiem Sejmowi. Sejm ma obowiązek rozpatrzyć je nie później niż w okresie sześciu miesięcy od dnia przedstawienia orzeczenia przez prezesa Trybunału. Jeśli Sejm uzna orzeczenie za zasadne, dokonuje odpowiednich zmian w akcie objętym tym orzeczeniem. W wypadku uznania aktu objętego orzeczeniem za zgodny z Konstytucją Sejm oddala orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, a sprawa nim objęta nie może być ponownie przedmiotem postępowania przed Trybunałem. Bogdan Udzik W ystawa w JOK-u W czytelni Jarocińskiego Ośrodka Kultury (sala nr 43) prezentowana jest wystawa prac dziecięcej sekcji plastycznej JOK pt. Pejzaż zimowy". Czynna jest codziennie wgodz p rz y b y ł k s ią d z A n d rz e j S zcz ęsn y, k tó ry z a zg o d ą p r y m a s a P o ls k i i d e k r e te m b is k u p a B ia ło ru s i zos ta ł m ia n o w a n y p ro b o s z c z e m p a ra fii w ty s ię c z n y m m ie śc ie B o b ru js k. R a z e m z n im p rz y b y ły n a B ia ło ru ś d w ie ro d z in y z P o ls k i i H isz p a n ii. O b ie ro d z in y z o sta ły p o s ła n e o so b iście p rz e z p a p ie ż a J a n a P a w ła II w m isję in p la n ta tio e c c le s ia e, ja k o e k ip a w s p o m a g a ją c a p race proboszcza. M iasto B o b ru js k je s t p o ło ż o n e w e w sc h o d n ie j B ia ło ru s i, n a d rz e k ą B e re z y n ą. J e g o m ie s z k a ń c y to w w iększości B iałorusini, R osjan ie, P o la c y i Ż ydzi. P a ra f ia rz y m s k o k a to lic k a w B o b ru js k u p o w s ta ła w 1627 ro k u. W la ta c h p ra c o w a ł tu p ó ź n ie js z y m ę c z e n n ik Ś w. A n d rz e j B o b o la. O d 1918 ro k u n ie b y ło w e w sc h o d n ie j B ia ło ru s i b is k u p a. W 1935 r o k u d e k re te m S ta lin a k o śc ió ł z o s ta ł z a m k n ię ty, a p a ra fia z lik w id o w a n a. P rz e z 55 la t s ta lin iz m z w a lc z a ł w sz e lk ie p rzejaw y ch rześcijań stw a, szczeg ó ln ie je d n a k k a to lic y z m, ja k o p rz e ja w p o lsk o ści. N iszczo n e b y ły je d n o s tk i in te lig e n tn e, k tó r e w g S ta lin a n ie m ie ś c iły się w r a m k a c h k o m u n iz m u. C ały k w ia t lu d z k o śc i z o s ta ł z n isz czo n y. 70 la t k o m u n iz m u z ro b iło p u s tk ę w s e r c a c h i u m y s ła c h ta m ty c h lu d zi. J e s t to k r a j n a p r a w d ę u m ę c z o n y. K ie d y p o d k o n ie c la t o s ie m d z ie sią ty c h G o rb a c z o w d a ł p e w n e s w o b o d y, k a to lic y z m ju ż p ra k ty c z n ie n ie is tn ia ł. Z o s ta li ty lk o lu d z ie s ta rzy, k tó rz y p a m ię ta li K o śc ió ł k a to licki sp rzed R ew olucji P aźd ziern ik o w e j. S ą to P o la c y, k tó rz y b a r d zo s ła b o m ó w ią ju ż p o p o ls k u. P rz e z p ó ł w ie k u s p o ty k a li się n a w spólnej m odlitw ie w do Z Jarocina * Zarząd Miejski w Jarocinie wystąpił do wojewody o przekazanie części uprawnień urzędu rejonowego w zakresie budownictwa (głównie chodzi o wydawanie zezwoleń na budowę). Poprzednie wystąpienie, w ystosowane w połowie roku do kierownika Urzędu Rejonowego w Jarocinie, zostało załatwione odmownie. * Spółka wodno-wodociągowa z Zakrzewa zwróciła się z prośbą o zamknięcie we wsi punktu czerpalnego wody ze względu na duże koszty jego eksploatacji. Wystąpienie motywowano oddaniem do użytku wodociągu. Zarząd Miejski wyraził zgodę na likwidację punktu. * Klub sportowy Victoria Jarocin wystąpił o podwyższenie udziału we wpływach z prowadzonego przez siebie targowiska. Przedstawiciele Victorii postulowali o odprowadzanie do kasy klubu 60 % wpływów z opłat targowych, a nie 40 %, jak obecnie. Działacze Victorii prosili również 0 umorzenie należności miasta wynikających z opłat targowych za listopad 1grudzień ubiegłego roku (61 min zł). W sprawie zmiany podziału wpływów m a c h n a p e ry fe ria c h m ia s t, n a w sia c h, n a c m e n ta rz a c h. M niej n a ra ż o n e n a r e p r e je s ta lin iz m u b y ły k o ścio ły : p ra w o s ła w n y i u n ic k i. M iało to d u ż y w p ły w n a k a to lik ó w. U częszczali n a p o g rz e b y, u ro c z y s y o ś c i p ra w o s ła w n y c h i u n itó w. T e n k o n ta k t z in n y m i w y z n a w c a m i c h rz e ś c ija ń s t w a u trz y m y w a ł P o la k ó w ja k o k a tolików. K o śc ió ł w B o b ru js k u z o s ta ł z b u d o w a n y n a p rz e ło m ie X IX o X X w ie k u w s ty lu n e o g o ty c k im. P rz e z w ła d z e k o m u n is ty c z n e z o sta ł w cz ęśc i z b u rz o n y i p o tra k to w a n y ja k o p rz y b u d ó w k a do p o s ta w io n e g o b iu ro w c a. W y k o rz y s ty w a n y b y ł w c e la c h b iu ro w y c h o ra z ja k o s a la w id o w is k o w o - za b a w o w a. W r o k u 1990 z o s ta ł o d d a n y p a ra fii w s ta n ie z d e w a s to w a n y m, w y m a g a ją c y m k a p ita ln e g o r e m o n tu. P o p rz y b y c iu k s ię d z a S zcz ę sn e g o, w s tę p n ie g o u p rz ą tn ię to i p rz y g o to w a n o d o o d p ra w ia n ia n a b o -, ż e ń stw. N a p o c z ą tk u w u ro c z y s to ś c ia c h k o ś c ie ln y c h b r a ła u d z ia ł ty lk o g r u p k a o k o ło 30 o só b, w w ię k s z o ści s ta rc ó w. W ie rn y c h je d n a k s to p n io w o p rz y b y w a. P o d c z a s u b ie g ło ro c z n y c h Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h w n a b o ż e ń s tw a c h u c z e s tn i c z y ło o k o ło 800 osób. Z a c z ę ła tw o rz y ć się n o r m a ln a p a ra fia o c a ły m p r z e k ro ju s p o łe c z n y m. P a ra fia s k u p ia lu d n o ś ć z o k o lic o p ro m ie n iu k ilk u d z ie się c iu k ilo m e tró w. R o s n ą c a lic z b a o só b p rz y b y w a ją c y c h d o k o ś c io ła je s t c h y b a n a j w ię k s z y m d o ty c h c z a s o w y m s u k cesem księdza. P o jaw iają się je d n a k p e w n e tru d n o ś c i. M oże d la o b s e rw a to ra z P o ls k i w sz y stk o w y g lą d a p ię k n ie w s to s u n k a c h p o ls k o - b ia ło ru s k ic h. P o d p is y w a n e Zarząd Miejski wydał odpowiedź odmowną, natomiast zaległe opłaty klub powinien uregulować do końca marca. * Budynek po byłym Przedszkolu nr 1 na ul. Wrocławskiej w Jarocinie Zarząd Miejski postanowił przekazać Jarocińskiemu Ośrodkowi Kultury, (ij) SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE Jarocin, ul. Wrocławska 92B (wejicie od os. Konstytucji 3 Maja) GINEKOLOG-POŁOŹNIK lek. m ed. A. C h ojnicki piątek CHIRURG-UROLOG lek. med. A. K ułakow ski poniedziałek NEUROLOG (dzieci i d orośli) dr med. M. Pietrzak czw artek D ERM A T O LO G (choroby skóry, włosów i paznokci) lek. med. A. Hess wtorek (f 1742) Ksiądz Andrzej Szczęsny s ą tr a k ta t y o w z a je m n e j w s p ó łp ra cy k u ltu ra ln e j, g o s p o d a rc z e j. R z e czy w isto ść o k a z u ję się in n a. P ie - rie s tro jk a - n o w e m y ś le n ie to z p e w n o ś c ią n ie w ła d z e B o b ru js - k a, B ia ło ru si. N a jw y ż sz e s ta n o w i s k a n a d a l s ą z a jm o w a n e p rz e z k o m u n is tó w, k tó rz y te r a z p o d h a s ła m i o d b u d o w y, sw o b o d y, w s p in a ją s ię p o k o le jn y c h s z c z e b la c h k a rie ry. J e d n ą z d ró g d o s u k c e s u dzisiejszego b iało rusk ieg o działacz a, u rz ę d n ik a, p o lity k a je s t p o d s y c a n ie k o n flik tó w n a ro d o w o ś c io w y c h m ię d z y P o la k a m i a B ia ło ru s in a m i. U m a c n ia ją p o g lą d p rz e c ię tn e g o m ie s z k a ń c a B o b ru j s k a czy M iń s k a o P o la k u, ja k o w y zy s- u ją c y m k a p ita liś c ie, z ie m ia n in ie. B ia ło ru ś n ie m a w ła ś c iw ie sw o jej o d rę b n e j k u ltu r y, ję z y k a. P rz e z o d w ie c z n e s ą s ie d z tw o z P o la k a m i b y ła i je s t n a d a l p rz y tła c z a n a p o l s k ą k u ltu r ą. T a k j a k p rz e z o s ta tn ie k ilk a d z ie s ią t la t, ta k i te r a z w s z e l k ie p rz e ja w y p o ls k o ś c i s ą k o n s e k w e n tn ie e lim in o w a n e. W p ro w a d z o n y z o s ta ł s z tu c z n y p o d z ia ł: P o la k to k a to lik, B ia ło ru s in to u n ita, R o s ja n in - w y z n a w c a p ra w o s ła w ia. N a d z ie ją k s ię d z a je s t m ło d zie ż, k tó r a g a rn ie się d o u c z e s tn ic tw a w n a b o ż e ń s tw a c h, ży c ia p a r a fia l n e g o. J e d n a k m o ż e m a r tw ić to, że re lig ia s ta je się m o d ą. C h rz e ś c ija ń stw o k o ń c z y się z p rz y ję c ie m ch rztu, zaw arciem ślu b u kościeln e g o. Z a sa d y, p r z y k a z a n ia c h rz e ś c ija ń s k ie s ą je d n a k o d rz u c a n e. W o g ó ln y m sp o so b ie m y ś le n ia dużo się nie zm ieniło p rzez o statn ie 2-3 la ta. " K o m u n iz m n iszc z y ł p rz e z 2-3 p o k o le n ia, n ie m o ż n a ty c h z n isz c z e ń o d b u d o w a ć p rz e z k ilk a la t. L u d z ie n ie m a ją in ic ja ty w y, n ie p o tra fią je j m ie ć. O d u c z o n o ic h te g o. J e ś li k to ś się cz e g o ś p o d e jm ie, co ś z a in ic ju je, to je s t to b a rd z o p ry m ity w n e, k r ó t k o w z ro c z n e. L u d z ie n ie m a ją n a d ziei n a le p sz e życie, n ie m a ją p o m y s łó w n a p rz y s z ło ść. D la te g o n a B ia ło ru s i z a m ie s z k a ły ro d z in y z P o ls k i i H iszp a n ii. Ic h z a d a n ie m je s t p o k a z a ć ta m ty m lu d z io m, że n a w e t n a B ia ło ru s i m o ż n a co ś z ro bić, coś zbudow ać. K sią d z je s t je d n a k d o b re j m y ś li i w ie rz y, że p o w o li z m ia n y z a c z n ą za ch o d zić. Robert Kaźmierczak

9 Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. WYWIADY G.J. 9 Rozm owa z naczelnikiem Stacji R ejonow ej Jarocin - A ndrzejem Szperną K o leją coraz drożej Przejazdy koleją są coraz droższe... O d p ię tn a s te g o lis to p a d a p o d w y ż k a ta ry fy o so b o w e j w y n io s ła ś r e d n io 25% -30%. B ile t d o P o z n a n ia n a p rz y k ła d p r z e d p o d w y ż k ą k o s z to w a ł zł, a te r a z zł. Czy w zw iązk u z tym m n iej osób korzysta z usług PKP? N a te re n ie, k tó ry m ja z a rz ą d z a m (o d P le s z e w a do G ą d e k, o d J a r o c i n a d o W o jciechow a, d o Ż e rk o w a, do C z e m p in ia i d o K ro to s z y n a, a le b e z s a m e g o K ro to s z y n a ), ilo ść p o d ró ż n y c h w s to s u n k u d o o k re s u p rz e d p o d w y ż k ą s p a d ła o 0,55%. P rzew idy w aliśm y, że b ędzie gorz e j. W id o czn ie lu d z ie je ż d ż ą k o le ją, dlatego że m uszą. Skoro spadek liczby podróżnych jest tak niew ielki, to podw yżk a okazała się posunięciem bardzo opłacalnym. T a k. A le d o p rz e w o z ó w p a s a ż e r s k ic h n a d a l trz e b a s p o ro d o p ła c a ć. T r u d n o m i p o d a ć k w o ty, b o te d o ta c je b ila n s u je D y re k c ja G e n e r a ln a i M in is te rstw o F in a n s ó w. Od p ierw szego styczn ia w iele osób utraciło praw o do ulgow ych bądź b ezp łatn ych przejazdów koleją. Na czym polegają zm iany? J e d e n a ś c ie k a te g o rii o só b m o ż e je ź d z ić b e z p ła tn ie. S ą to : s e n a to r o w ie, posłow ie, dzieci do la t cztere c h, in w a lid z i w o je n n i p ie rw s z e j g ru p y, fu n k c jo n a riu s z e p o licji, c e ln i, W o jsk o w y c h O rg a n ó w P o r z ą d k o w y c h - w czasie w y k o n y w a n ia o b o w ią z k ó w słu ż b o w y c h, o so b y to w a rz y s z ą c e w p o d ró ż y o so b ie n ie w id o m e j lu b n ie p e łn o s p ra w n e j. In w a lid z i p ie rw s z e j g ru p y m o g ą je ź d z ić b e z p ła tn ie w II k la sie p o c ią g u o so b o w e g o, n a to m ia s t w pociągach p ośp ieszn ych i ek s p re s o w y c h m a ją 50% z n iżk i. E m e ry c i i re n c iś c i o ra z ic h w s p ó łm a ł ż o n k o w ie, n a k tó r y c h p o b ie ra n e s ą d o d a tk i ro d z in n e, s ą u p r a w n ie n i d o d w ó c h p rz e ja z d ó w z u lg ą 50%. P ię ć d z ie s ię c io p ro c e n to w a u lg a d o ty c zy : d zie c i o d 4 d o 7 la t, dzieci i m łodzieży d o tk n iętej in w a lid z tw e m - p rz y p rz e ja z d a c h do s z k o ły lu b o ś ro d k a le czn ic zeg o, żo łnierzy od b yw ający ch niezaw o d o w ą s łu ż b ę w o js k o w ą, o só b n ie w id o m y c h, k o m b a ta n tó w i in w a lid ó w w o je n n y c h s p o z a I g ru p y. M łodzież szko lna (do 20 lat) i stu d e n c i (d o 26 la t) m a ją p ię ć d z ie się c io p ro c e n to w ą z n iż k ę ty lk o n a II k la sę pociągów osobow ych, p o ś p ie s z n y c h i e k s p re s o w y c h. N a u c z y c ie le n a to m ia s t m a ją u lg ę w y łą c z n ie n a p rz e ja z d p o c ią g a m i o so b o w y m i. Urzędnicy, w ojskow i, a częściow o też nau czyciele pozbaw ieni zostali ulg... T e reso rty i zakłady, k tó re doty c h c z a s m ia ły zn iżk i, m o g ą w y k u p ić o d k o le i s p e c ja ln e le g ity m a cje. C e n a le g ity m a c ji w y n o si od 500 ty s. d o p ó ł m ilio n a. N a te r e n ie J a r o c in a z ta k ie j m o ż liw o śc i c h c e s k o rz y s ta ć je d n o s tk a w o js k o w a i n a d le ś n ic tw o. T e fitm y m u s z ą z a w rz e ć u m o w ę z D y re k c ją G e n e r a ln ą P K P, d o p ie ro n a p o d s ta w ie u m o w y s p rz e d a m y im le g ity m a cje. Czy kolejarze tak że u tracili sw oje przyw ileje? D o k o ń c a s ty c z n ia k o rz y s ta m y (k o le ja rz e i ic h ro d z in y, e m e ry c i) z e w sz y s tk ic h u lg n a s ta ry c h z a s a d a c h. W iad o m o ju ż je d n a k, że ro - NOWO POWOŁANE WARSZTATY SZKOLNE ZSZ Nr 2 im. E. K w iatkow skiego w Jarocinie, ul. W rocławska 15, t PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRODUKCJI WYROBÓW I USŁUG konstrukcje stalow e spaw ane (w iaty m agazynow e, bram y, okna, kraty, ogrodzenia, siatki, drzw i, zadaszenia) regały m eblow e m agazynow e, wózki transportow e i palety garaże m etalow e składane o w ym iarach do uzgodnienia -fc sprzęt sportow y do urządzania placów gier i zabaw oraz boisk i sal gim nastycznych m eble szkolne - krzesła, ław ki, stoliki 'fc części zam ienne dla przem ysłu zbożowo-m łynarskiego, czerpaki mączne, zbożowe i inne kooperacja w zakresie prac: ślusarsko-spawalniczych, obróbki skraw a niem, w tym toczenie, frezow anie, szlifowanie, obr. kół zębatych oraz prace blacharskie usługi dla ludności, w tym roboty w ykonyw ane u zleceniodawcy G w arantujem y w ysoką jakość, term inow ość oraz konkurencyjne ceny zbytu z uw agi na niskie staw ki robocizny uczniow skiej O C Z E K U JE M Y P R O P O Z Y C J I - Z A P R A S Z A M Y Informacja: Biuro Warsztatów Szkolnych, tel (obok budynku szkoły) d ż in y u tr a c ą d o ty c h c z a s o w e p rz y w ile je. J a k ie b ę d ą m ie ć u lg i, je s z cze n ie ustalono. Jak podróżni reagu ją na podw y żk i i z n iesien ie przyw ilejów? P o d ró ż n i, p ła c ą c w ięc ej z a b ile t, ży c zą s o b ie le p sz y c h w a r u n k ó w ja z d y i je ś li z d a rz y się o p ó ź n ie n ie a lb o n ie o g rz e w a n y w a g o n, p ie rw sze u d e rz e n ie id z ie n a k ie ro w n ik a p o c ią g u cz y k o n d u k to ra. D la te g o sta ra m y się nie dopuszczać do te go, a b y p a s a ż e ro w ie b y li n ie z a d o w o len i. Dlaczego podróż koleją jest coraz droższa? Może zbyt dużo pieniędzy idzie na u trzym anie adm inistracji - nadbudow y? T a n a d b u d o w a w P K P je s t n ie w ie lk a. N a jw ię cej k o s z tu je p a liw o, u trz y m a n ie to ró w, urząd zeń i w agonów. N a te r e n ie z a rz ą d z a n y m p rz e z e m n ie z a tr u d n ia m 610 o só b, w ty m ty lk o 16 o só b w a d m in i s tra c ji. Czy pan w jak iś sposób dysponuje p ien iędzm i u zysk an ym i na pod ległym panu terenie? P ie n ią d z e z u ta r g u p o p rz e z k a s ę s ta c y jn ą są o d p ro w a d z a n e n a o d p o w ie d n ie k o n to w b a n k u, z a rz ą d z a n im i c e n tr a la. P o d o b n ie je s t z z y s k a m i o s ią g n ię ty m i z d z ia łaln ości pozaprzew ozow ej: z re k la m y czy z s a lo n u g ie r. W szy stk o o d p ro w a d z a n e je s t d o g ó ry. Nie jest pan zatem zainteresow a n y osiągan iem dod atkow ych zysków? J e s te m, b o to m o ja firm a. K o le ja rz e to je s t ta k i d z iw n y n a ró d, s ta n o w im y cało ść. J e ś li j a i s e tk i m o ic h k o le g ó w n a te re n ie ca łej sieci o d p ro w a d z a m y p e w n e k w o ty, to p o te m D y re k c ja G e n e ra ln a m a czym dysponow ać. M ów i się je d n a k o ty m, ż e z te j d z ia ła ln o śc i p o z a p rz e w o z o w e j ja k iś p ro c e n t m a b y ć p rz e z n a c z o n y n a w y d a tk i sta c ji, ta k ż e b y m o ż n a z a k u p ić ch o ć b y p o d s ta w o w e rzeczy. rozm aw iała A leksandra Pilarczyk D ystrybutor firm y,,pack Piast - Krzysztof Cuprych zaprasza osoby zainteresowanie zakupem to w a ró w z folii W śród szerokiego asortym entu m. in.: - folie alum iniowe i żywnościowe - re kla m ó w ki - o pakow ania - p lastiko w e ku bki, talerze, sztućce itp. U W A G A : dla osób prowadzących działalność gospodarczą m ożliwość zakupu na cele zaopatrzeniow e - bez podatku o b ro to w e g o D y s try b u c ja : Ja ro cin, ul. Jo rd ana 16 (f 129) Nowo powstały PUNKT SPRZEDAŻY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN w Jarocinie, ul. Wrocławska 33 tel p o cenach konkurencyjnych Z a p r a s z a m y (f 117) Spółka Cyw ilna Siedemnastka zaprasza na i dnia 29 stycznia 1993 r. (piątek) i 6 lutego 1993 r. (sobota) W ita szyc e - D om Socjalny O rganiza torzy (f 130)

10 G.J." 10 SPORT Nr 4 (122) 19 stycznia 1993 r. Z Jarocina na olimpiadę? H a n ia G rz y b k o w s k a u ro d z iła się 30 m a rc a 1978 r. N ik t w ó w c z a s n ie p rz y p u s z c z a ł, że ju ż za 14 la t s ta n ie s ię n a jle p s z y m s p o rto w ce m w J a ro c in ie. B y ć m o ż e ty lk o ro d zice, a zw ła sz c z a ojc iec m a rz y li o ty m w c z a sie n ie p rz e s p a n y c h z p o w o d u b rz d ą c a n o c y. L a ta m ija ły. H a n k a z a c z ę ła c h o d zić d o szk o ły. T r u d n o je d n a k b y ło d o m y ś la ć się w te d y, że ta " k r u s z y n k a m o ż e zo s ta ć d o b rą s p o rts m e n k ą. W k o ń c u w 1989 r. p o s ta n o w iła w zią ć u d z ia ł w B ie g u 700-lecia na d y stan sie 2 k m. K u z d z iw ie n iu o g ó łu z e b ra n e j p u b lic z n o ś c i H a n ia p rz y b ie g ła n a s ta d io n ja k o p ie rw s z a w y p rz e d z a ją c w szystkich chłopaków! J e j p ie rw s z y m i n a g ro d a m i s ta ły się to r b a tu ry s ty c z n a i r a k ie tk a te n is o w a. P o ty m p ie rw s z y m z a n o to w a ła k o le jn e s u k c e s y. A k tu a ln ie n a jw ię k s z e to: 18 m ie js c e n a 137 s ta r tu ją c y c h w M istrzostw ach P o lski m łodzik ó w w P o z n a n iu w b ie g u n a 1000 m, 1 m ie js c e w M is trz o s tw a c h M a- T atusiu, na tw oje im ien in y w ygram te zaw ody - p o w ie d z ia ła H a n ia i... zw y ciężyła! P r z e b ie g ła w ted y tysiąc m etró w w czasie 3 m in u ty 0,018 s e k u n d y, u z y s k a ła trz e c i w y n ik w P o ls c e w sw o jej k a te g o rii w ie k o w e j. C zy je s te ś m y ś w ia d k a m i n a r o d z in g w ia z d y s p o rtu? H a n ia G rz y b k o w s k a je s t m ło d z iu tk ą z a w o d n ic z k ą. T o, czy n a d a l b ę d z ie o s ią g a ła s u k c e s y, z a le ż y n ie ty lk o o d je j fiz y c z n y c h m o ż liw o ści i siły c h a ra k te r u. J u ż te r a z w id ać, że n a w y n ik i H a n i p ra c u je c a ła ro d zin a. R o d z ic e w ie rz ą, że c ó rk a m a ta le n t i d b a ją o to, ż e b y te n ta le n t ro z w ija ć. S a m i ta k ż e k ie d y ś u p r a w ia li sp o rt: ojciec - biegi, a m am a - a k r o b a ty k ę s p o rto w ą. S tą d z a p e w n e b ierze się ich w ielkie zaan g a ż o w a n ie. W J a ro c in ie n ie m a n ik o g o, k to m ó g łb y n a d z o ro w a ć tre n in g i H a n i, d la te g o te ż z o s ta ła o n a z a w o d n ic z k ą S ta li O stró w. C o d z ie n n ie b ie g a je d n a k tu - p od o k ie m o jc a, k tó r y d o k ła d n ie re a liz u je w y ty c z n e k lu b o w e g o tre n e r a. P iln u je, ż e b y c ó r k a w y k o n a ła k ro re g io n u C e n tra ln e g o m ło d z i k ó w w Ł o d zi w b ie g u n a 1000 m, Hanna Grzybkowska 1 m iejsce w H alow ych M istrzostw a c h M a k ro re g io n u C e n tra ln e g o w biegu n a 1000 m (Łódź), 2 m iejsce w M istrzostw ach M ak roregio n u C e n tra ln e g o w b ie g a c h p r z e ła jo w y c h w W iśn io w ej G ó rz e k o ło Łodzi, 1 m iejsce w finale w ojew ó - A m bicja, upór i... (fot. R. Kaźmierczak) w s z y s tk ie ćw ic z e n ia, s k r u p u la tn ie p ro w a d z i te ż n o ta tk i z p rz e b ie g u tre n in g u. S u k c e s y H a n i o d n o to w y w a n e s ą w s p e c ja ln e j k ro n ic e, m o ż n a ta m z n a le ź ć w y c in k i z g a z e t, in fo rm a c je o w y n ik a c h i n a g ro d a c h. Z a c z ą łe m p ro w a d z ić tę k ro n ik ę, g d y H a n ia m ia ła p ie r w sze o s ią g n ię c ia s p o rto w e, to b y ł ro k m ó w i ojciec. J e g o z a a n g a ż o w a n ie je s t ta k w ie lk ie, że a ż z a c z y n a m z a s ta n a w ia ć się, cz y n ie p r z e r a s ta z a a n g a ż o w a n ia c ó rk i. T y m b a rd z ie j że H a n ia n a p o c z ą t k u n ie w ie le m ó w i, je s t b a rd z o z a w sty d z o n a. M u sz ę się os.w oić - tłu m a c z y się, g d y p y ta m o p o w ó d je j n ie śm ia ło śc i. P rz y z n a je, że c z a s a m i o jc iec m u s i ją m o b iliz o w a ć do p ra c y : G d y d e s z c z p a d a, to aż s tr a c h w y jść n a ta k ą p ogodę!(...)n ie z a w sze c h c e m i się tre n o w a ć, b a rd z o z a to lu b ię w y je ż d ż a ć n a z a w o d y. D lac z e g o w y b ra ła w ła ś n ie b ie g i? T w ie rd z i, że o d w c z e s n e g o d z ie c iń s tw a o d n o s i ła w te j d y s c y p lin ie s u k c e s y - w y p rz e d z a ła s w o ic h ró w ie ś n ik ó w. " H a n ia b ie g a ła ju ż w m o im b rz u - d z k im h a lo w y c h z a w o d ó w le k k o a tle ty c z n y c h w b ie g u n a 1000 m w K a lisz u, 1 m ie js c e w fin a le w ojew ódzkim w w ieloboja c h u k ie r u n k o w a n y c h (w ielo b ó j w y trz y m a ło ś c io w y), 1 m ie js c e w fin a le Ig r z y s k M ło d zieży S z k o ln e j w b ie g u n a 1000 m. D w u k ro tn ie z w y c ię ż y ła ta k ż e w C ro s sa c h O strz e szo w s- k ic h (1990 i 1992). O p ró cz te g o w y g ra ła w ie le m n ie j s z y c h zaw o d ó w. J e j r e k o r d ż y c io w y n a 1000 m, m in., je s t te ż 3 w y n ik ie m w P o ls c e w k a te g o rii m ło dzików. O b e c n ie je s t z a w o d n ic z k ą S ta li O stró w i tr e n u je p o d o k ie m B e r n a rd a W o ź n iak a. S p o r t tr a k tu je ju ż p o w a ż n ie, a k lu b je sz c z e b a rd z ie j ją m o b iliz u je. T o ju ż je s t p la n o w e d z ia ła n ie, g d y ż tre n in g m a d o k ła d n ie ro z p isa n y. W ie ile i c z eg o w k a ż d y m d n iu m u s i zro b ić. N ie ty lk o p o k o n u je n a s w y c h n o g a c h ró ż n e d y s ta n s e, a le ta k ż e p ły w a, ć w ic zy n a sa li. S ta l O stró w d a je je j ró w n ie ż w ię k s z e c h u, cią g le k o p a ła - d o d a je m a m a, k tó r a s ię g a p a m ię c ią w czasy n ie c o o d le g lejsz e. C o H a n ia ro b i p o z a u p r a w ia n ie m s p o rtu? M a m a tw ie rd z i, że c ó rk a u m ie godzić ze sobą obow iązki i n ie m a p ro b le m ó w w n a u c e. M a c z as, że b y s p o tk a ć się z k o le ż a n k a m i i ż e b y p ó jś ć d o k o ś c io ła. L u b i te ż s łu c h a ć m u z y k i. H a n ia p rz y z n a je, że a b y u p ra w ia ć s p o rt, tr z e b a b y ć u p a r ty m i a m b itn y m, n ie je s t je d n a k p e w n a, czy te c e c h y p rz e n o s z ą się n a in n e d z ie d z i n y życia. C zy n a u c z y c ie le ze w zględ u n a tw e o siągnięcia sp o r to w e p rz y m y k a ją o k o, g d y n ie n a u c z y sz się le k c ji? - z a d a ję p o d s tę p n e p y ta n ie. H a n ia je s t je d n a k s p ry tn ie js z a : T e g o to j a ju ż n ie w ie m. J e ś li H a n ia z o s ta n ie g w ia z d ą s p o rtu, to będzie to n a pew no w d u żym sto p n iu zaw dzięczać rod zicom, atm osferze, k tó rą oni stw o rzy li. P u c h a ry w p o k o ju, d y p lo m y i m e d a le w p rz e d p o k o ju - n a w e t m ie s z k a n ie ży je s p o r te ń i. W p ro st tr u d n o u w ie rz y ć w z a p e w n ie n ia ojca, ż e ze s p o k o je m p r z y jm ie p o s ta n o w ie n ie c ó rk i: N ie b ie g a m d a le j. Aleksandra Pilarczyk m o ż liw o ści w y ja z d ó w n a za w o d y. B ie g a c o d z ie n n ie o k o ło 7 k ilo m e t ró w, a p iln u je te g o s ta r a n n ie ta ta. P r z y o k a z ji w y p ro w a d z a ta k ż e p s a. N a u k ę w s z k o le k o ń c z y z r e g u ły dość w cześnie, w ięc po zajęc ia c h tre n u je, a p o te m o d ra b ia le k cje. S p o rt je d n a k n ie p rz e s z k a d z a jej w nau ce. W ro d z in ie p a n u je p ra w d z iw ie s p o rto w a a tm o s fe ra. Z a ró w n o r o dzice, ja k te ż b r a t b a rd z o je j p o m a g a ją i d o p in g u ją. K ie d y ś H a n ia m ia ła m o m e n t z n ie c h ę c e n ia. P r z e stała biegać, gdyż nie chciała p rzeg ry w a ć. W ów czas w ła ś n ie o jc iec o ra z n a u c z y c ie le p r z e k o n a li ją, a b y z a c z ę ła tre n o w a ć. D a ła się n a m ó w ić i te r a z ju ż b a rd z o r z a d k o p rz e g ry w a. N a k a ż d e za w o d y z a b ie ra sw o ją u lu b io n ą m a s k o tk ę, k tó r ą je s t p lu s z o w y s ło n ik. H a n ia m a p ię k n y a lb u m, w k tó ry m ojciec p ie c z o ło w ic ie o d n o to w u je je j k o le jn e s ta r ty i o s ią g n ię c ia. Z n a jd u ją się w n im zd ję c ia, w y n ik i, n o ta tk i p ra s o w e. N a ra z ie w y p e łn io n y je s t o n w je d n e j trz e c ie j. D o te j p o ry n a jc e n n ie js z ą n a g ro d ą b y ł d la H a n k i ra d io m a g n e to fo n d w u k a s e to - w y, ty m b a rd z ie j, ż e je j p o z a s p o r to w y m h o b b y je s t m u z y k a. M oże je d n a k p o w y b o rz e n a n a jle p s z e g o s p o rto w c a n a s z e g o m ia s ta u lu b io n ą n a g r o d ą z o s ta n ie a p a r a t fo to g ra fic z n y, a h o b b y - fo to g ra fia? J e ś li k o n tu z je n a d a l b ę d ą ją o m i ja ć, to w ty m s e z o n ie c h c ia ła b y z d o b y ć m istrz o s tw o P o ls k i o ra z po ra z trz e c i z w y cięży ć w C ro ssie O strz e s z o w s k im. M arzy je d n a k o w y s tę p ie w Ig rz y s k a c h O lim p y s- kich! N a w e t w a r u n k a m i fiz y c z n y m i p rz y p o m in a w ie le s ły n n y c h b ie g a c z e k. N ie w y s o k a, s z c z u p lu t k a, a le b a rd z o w y tr z y m a ła o d o b re j te c h n ic e d z ie w c z y n k a m a s z a n s ę s p e łn ić s w o je m a rz e n ia, je ś li ty lk o o d p o w ie d n i lu d z ie je j p o m o g ą o ra z lo s n ie o k a ż e się d la n ie j z ło śliw y. A ty m c z a s e m H a n k a w s p o m in a je sz c z e g o rą c z k i p rz e d - s ta rto w e za w o d ó w, w k tó ry c h b r a ła u d z ia ł i m y ś li ju ż o n o w y m sezo n ie. P a w eł W itw ięki Czytelnikom G azety Jarocińskiej, którzy oddali na mnie głosy w plebiscycie na najpopularniejszego sporlow ca Ziemi Jarocińskiej składam serdeczne podziękowania i zapewniam, iż zrobię wszystko aby nie zawieść oddanego mi zaufania H anna Grzybkowska

11 Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. SPORT G.J. 11 y Najpopularniejszy trener M a re k T o b o ls k i u r o d z ił się 1 g r u d n ia 1951 r. w P le s z e w ie, w ro d z in ie o tr a d y c ja c h p e d a g o g i c z n y c h. O d d z ie c k a w ie d z ia ł, że p o d trz y m a j e i z o s ta n ie n a u c z y c ie le m. P o c z ą tk o w o m ie s z k a ł z ro d z ic a m i i d w o m a b r a ć m i w s z k o le w P ie ru s z y c a c h. U c z ę s z c z a ł d o tr z e c h p o d s ta w ó w e k. N a s tę p n ie s k o ń c z y ł ja r o c iń s k ie L O. Z p o w o d u w a d y w z r o k u n ie d o s ta ł s ię n a p o z n a ń s k i A W F. W y b r a ł w ię c S tu d iu m N a u c z y c ie ls k ie o k ie r u n k u w y c h o w a n ie fiz y c z n e z b io lo g ią w K a lisz u. P o je g o u k o ń c z e n iu w 1971 r. p o d ją ł p r a c ę w S z k o le P o d s ta w o w e j w M ie s z k o w ie. W 1967 r. z a ło ż y ł w M ie s z k o w ie w s p ó ln ie z b r a ć m i o ra z k o le g a m i p o d w ó r k o w y k lu b s p o r to w y p o d n a z w ą S k r a. Z te j d ru ż y n y p o w s ta ł p ó ź n ie j S z k o ln y K lu b S p o r to w y o te j s a m e j n a zw ie. C z ło n k o w ie te j e k ip y u p r a w ia li d la s ie b ie s p o rt. O rg a n iz o w a li z a w o d y w r ó ż n y c h d y s c y p lin a c h ( n a w e t w s k o k u o ty c z c e ). P ro w a d z ili k s ię g ę s w y c h r e k o r d ó w. R o zg ry W ali m e c z e p iłk i n o ż n e j z s ą s ie d n im i w io s k a m i. N a j m ło d s i z a w o d n ic y te g o k lu b u, k tó r y c h p ó ź n ie j s a m je s z c z e u c z y ł b y li b a rd z o d o b ry m i s p o r to w c a m i i z d o b y w a li d la s w e j s z k o ły w ie le n a g ró d. W 1976 r. p rz e s z e d ł do S z k o ły P o d s ta w o w e j n r 2 w J a ro c in ie, a o d r o k u 1983 p r a c u je w S z k o le P o d s ta w o w e j n r 4. W 1979 r. u k r y w a ją c s w e d o le g liw o ś c i p o d ją ł w re s z c ie s tu d ia n a A W F W ro c ła w. Z d o b y c ie d y p lo m u m a g is tr a w 1983 r. p r a k t y c z n ie n ic z e g o (o p ró c z fin a n só w ) n ie Na swym koncie zgrom adził do tej pory 4 medale: 2 brązowe, w tym indywidualnie na 1000 m. oraz w czwórboju, 1 srebrny w czwórboju i 1 złoty na 1000 m. S portem czynnie zajął się Maciej Mądrakiewicz fpt. R. Kaźmierczak z m ie n iło w je g o ży c iu. T e n is e m s to ło w y m z a in te r e s o w a ł s ię b liż e j p r z e z p rz y p a d e k. P r a c u ją c w S z P N r 2 ro z g ry w a ł c z a s e m k il k a s e tó w z d y r e k to r e m U d z ik ie m. P e w n e g o r a z u n a ta k i m e c z p rz y s z ła c ó r k a I w o n a i p o n a m o w ie o jc a p o s ta n o w iła s p r ó b o w a ć s w y c h s ił. S p o d o b a ło je j Marek Tobolski s ię i o d te g o w ła ś n ie z a c z ę ła się p in g p o n g o w a p rz y g o d a. P o j a k im ś c z a s ie z a s z ła p o tr z e b a u tw o - N asi sportowcy Maciej Mądrakiewicz (fot. R. Kaźmierczak) w piątej klasie. W tedy to przeszedł ze Szkoły Podstaw owej n r 4 do Szkoły Podstaw ow ej n r 5 i zaczął biegać. W tym że roku pojechał też na pierw sze zawody w czwórboju, gdzie uzyskał obiecujący w ynik w biegu na 1000 m. Wówczas postanowił sobie, że spróbuje poprawić rekord szkoły na tym dystansie. D opiero jednak w 7 klasie zbliżył się do najlepszego w yniku. W styczn iu 1992 r. trenow ał na hali w Kaliszu, następnie spędził 2 tygodnie n a obozie treningowym w Karpaczu. Po powrocie na halę osiągnął czas 2 m in. 56 sek. Zapowiadało to możliwość pobicia rekordow ego w yniku. Jeszcze bardziej zwiększył sobie częstotliwość i intensywność treningów. W finale wojewódzkim w Kaliszu dopiął swego celu, a rezultat 2 m in. 51 sek. trafił do gablotki z rekordam i szkoły. Na tych zawodach zainteresował się nim przedstawiciel WKS Oleśniczanka i zaproponował przejście do tego klubu. Dwa tygo dnie później przybył do dom u M acieja tre n er H enryk Nogala, który przedstaw ił mu ofertę drużyny oraz zaprosił go do Oleśnicy. Po bezpośrednim obejrzeniu pracy sekcji oraz po rozm owie z prezesem klubu Maciej zgodził się na kontynuowanie swej sportowej przygody w tym klubie. Tam także znalazł sobie szkołę. W nowej drużynie trenu- je od września. Z Oleśi^iczanką był już rz e n ia s e k c ji. Z ta k ą p ro p o z y c ją w y s tą p ił w ię c w 1985 r. d o k lu b u V ic to ria. P o c z ą tk o w o z a w o d n ic y w y s tę p o w a li ty lk o w ro z g ry w k a c h in d y w id u a ln y c h. P r o w a d z e n ie z e s p o łu s ta ło się je g o d r u g im z a ję c ie m. Ż a r tu je, ż e w y ro b iłb y s o b ie n a n im d o d a tk o w ą e m e r y tu r ę, a le o d c z u w a s a ty s fa k c ję z je g o w y k o n y w a n ia. W id a ć w ty m u p ó r, a m b ic ję o r a z r a d o ś ć z o s ią g a n y c h s u k c e s ó w. P o z a w y n ik a m i w k l u b ie m a n a s w y m k o n c ie ta k ż e lic z n e s u k c e s y w p r a c y p e d a g o g ic z n e j. J e g o u c z n io w ie b r a li u d z ia ł w z a w o d a c h n a s z c z e b lu o g ó ln o p o ls k im. Z d o b y w a li m e d a le w im p r e z a c h r a n g i w o je w ó d z k ie j. Z a ró w n o p o d o p ie c z n i z e S z P n r2 (c h o ć le k c je ta m o d b y w a ły się n a k o r y ta r z a c h ) j a k te ż o b e c n ie S z P n r4 n a le ż e li i n a le ż ą d o n a j le p s z y c h w w o je w ó d z t w ie. G d y b y n ie b y ł ta k b a rd z o z a a n g a ż o w a n y w k lu b ie o s ią g n ię c ia te b y ły b y p e w n ie je s z c z e w ię k s z e. T e r a z je s t m u c o ra z tr u d n ie j p o d o ła ć w s z y s tk im z a ję c io m. C ie sz y g o, ż e k ilk u u c z n ió w p o s z ło w je g o ś la d y i z o s ta ło n a u c z y c ie la m i. W ie lu te ż lu d z io m z a s z c z e p ił ż y ł k ę s p o rto w ą. na dw óch obozach oraz w jej barw ach biegał w lidze juniorów we Wrocławiu. Tam na 800 m. uzyskał rezultat 2 min. 8 sek., ale uważa, że jego możliwości są o w iele w iększe. Ju ż obecnie odczuwa skutki pracy w poważnej sekcji. Przede w szystkim zm ienił się jego sposób treningu. J e st on bardziej w szechstronny. D owiedział się tam także ja k w ygląda profesjonalne podejście tre n era do swego podopiecznego. H enryk Nogala sam biegał odnosząc liczne sukcesy. W w ieku 20 lat w ygrał jeden z m aratonów w S tanach Zjednoczonych. Oprócz tego m a na sw ym koncie wiele innych trofeów. Dlatego też dba o swoich zawodników, aby nie byli znużeni treningiem, przemęczeni. Dostosowuje natężenie ćwiczeń do najsłabszego z grupy. Troszczy się bardzo 0 kontuzjow anych. P ow tarza ciągle swym w ychowankom, że sukcesy osiąga się tylko systematyczną pracą. Maciej szybko zaczął darzyć szacunkiem 1 sympatią swego trenera. Podczas pobytu w Oleśnicy poznał naszych olimpijczyków z Barcelony, m aratończyków, oraz brązowego medalistę, boksera Wojciecha B artnika. Sportow ym w zorem M aćka je st jed n ak lbrahim Hussein - zwycięzca słynnych m aratonów bostońskich w ostatnich 2 latach. Poza sportem interesują go ładne dziew czyny oraz m uzyka (rap i techno). S tąd też jego idolem je st Vanilla Ice. M aćka cichym marzeniem jest przebiegnięcie m aratonu w Bostonie poniżej 2 godzin i 15 m inut. Za największe zaś osiągnięcie uw aża fakt, że sport nie pozwolił m u w paść w żaden nałóg. P.W. W 1972 r. M a re k T o b o ls k i d o k o n a ł je d n e g o z w a ż n ie js z y c h w y b o ró w w s w y m ż y c iu - z m ie n ił s ta n c y w iln y. M a tr ó jk ę dzieci: 19-letnią Iw o nę, 17-letniego M arc in a i 1 3 -le tn ie g o Ł u k a s z a, k tó r e tw ie rd z ą, ż e j e s t n a jle p s z y m o j c e m p o d s ło ń c e m. P o tr a f i z a c h o w a ć s ię w to w a rz y s tw ie, ro z b a w ić je, c z a s e m n a w e t p o w y g łu - p ia ć s ię w s y m p a ty c z n y sp o só b. J e ś li j e d n a k z n a s ię o k o ło 1000 d o w c ip ó w, to n ic w ty m d z iw n e g o. Z a w s z e z n a jd u ją z n im w s p ó ln y te m a t i d o c h o d z ą d o p o ro z u m ie n ia. C ó r k a i m ło d s z y s y n, j a k w ia d o m o, n a le ż ą d o n a jle p s z y c h te n is is tó w s to ło w y c h w n a s z y m m ie ś c ie. M a rc in n ie tr e n u je, a le z a to j e s t d o b r y m s ę d z ią. F a k t, ż e o jc ie c j e s t r ó w n ie ż ic h t r e n e r e m p o z w a la im n a n a w ią z a n ie z n im je s z c z e le p s z e g o k o n ta k tu. K ie d y ś c a ła ro d z in a je ź d z iła n a z a w o d y. P a n i L u c y n a T o b o ls k a b y ła w te d y b a rd z o s z c z ę śliw a, a le o b e c n ie o b o w ią z k i d o m o w e n ie p o z w a la ją je j n a d o p in g o w a n ie s w y c h s p o rto w c ó w. K ilk a l a t t e m u, g d y d z ie c i b y ły je s z c z e m a łe, o jc ie c c z ę s to w ie c z o ra m i o p o w ia d a ł im tr e ś ć k s ią ż e k, k tó r e c z y ta ł a lb o h is to r ie ze s w e g o d z ie c iń s t w a. W s p ó ln ie z ż o n ą z a w s z e s ta r a li s ię z a p e w n ić s w y m p o c ie c h o m j a k n a jle p s z y w y p o c z y n e k w a k a c y jn y. N a jle p ie j c z u je się w d o m u w g ro n ie r o d z in y. N a N o w y R o k tr a d y c y jn ie w y ta p ia o ło w ia n e ż o łn ie rz y k i. W o ln e c h w ile s p ę d z a n a d w o d ą ło w ią c ry b y. P o z w a la m u to o d p rę ż y ć się fiz y c z n ie i p s y c h ic z n ie. L u b i ś p ie w a ć, g r a n a a k o rd e o n ie, f o r te p ia n ie, p ia n in ie i h a rm o n ijc e. R a c z y ro d z in ę s w o im i p o m y s ło w y m i k o la c ja m i, p o k tó r y c h b e z ż a d n e g o p r o te s tu z m y w a n a c z y n ia. M a r e k T o b o ls k i ż y je s p o rte m, d la te g o p o tr a fi p o ś w ię c ić n a jle p s z e c h w ile s w e g o ż y c ia r o d z in n e g o (s o b o ty i n ie d z ie le ) d la te n i s a s to ło w e g o. B ę d ą c w K a lis z u p r z e z d w a la ta u p r a w ia ł b o k s. G r a ł ró w n ie ż z a w o d n ic z o w p iłk ę rę c z n ą. K o c h a ł t e n s p o r t d o te g o s to p n ia, ż e p o d c z a s I K o m u n ii sw e j c ó r k i w c ią g u g o d z in y z d ą ż y ł p o je c h a ć ro w e r e m, ro z e g ra ć m e c z i w ró c ić ta k, ż e g o ś c ie te g o n ie s p o s trz e g li, a ro d z in a c h y b a d o d ziś n ic o ty m n ie w ie. M iło ść ta b y ła s iln ie js z a n a w e t o d z a k a z ó w le k a r s k ic h. Ł a m ią c je o ra z o s z u k u ją c ż o n ę z a g ra ł k o le jn y m e c z. N ie s te ty p o d c z a s n ie g o z ła m a ł r ę k ę i w s z y s tk o s ię w y d a ło. Ś w ie tn ie ro z u m ie m ło d z ie ż. M a rtw i g o b e z tr o s k a ro d z ic ó w, k tó r z y w y p is u ją s w o im p o c ie c h o m z w o ln ie n ia z w f - u. W s z k o le ja k o w y c h o w a w c a w a lc z y o s w o je k la s y. C z ę sto p o m a g a s w y m w y c h o w a n k o m, n a w e t z k o n k r e t n y c h p rz e d m io tó w. J e g o o ry g in a ln e m e to d y n a u c z a n ia, n ie z w y k łe o b ra z o w e i c z ę sto z a b a w n e o r a z w y tr w a ło ś ć p o w o d u ją, ż e n a w e t s ła b s i u c z n io w ie w k o ń c u o p a n o w u ją m a te r ia ł. P r a k ty c z n ie k a ż d a je g o k la s a o tr z y m u je p ro m o c ję w 100 p r o c e n ta c h. J e s t łu b ia n y p rz e z u c z n ió w, a le te ż r e s p e k to w a n y. P a w e ł W itw ick i Fot. R. K aźm ierczak

12 G.J. 12 SPORT Y Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. Z RAKIETKAMI IW SPÓDNICACH Tenisistki stołowe Victorii sąjedyną drużyną z Jarocina, która występuje w II lidze. Walczą w niej ze zm iennym szczęściem, ale w ubiegłym sezonie jako beniam inek utrzym ały się w tej klasie rozgryw kow ej, a w tym także plasują się w środku tabeli. Dla wielu, ja k sądzę pojawienie się pingpongistek na drugim froncie było dużym zaskoczeniem. Niewiele osób w ogóle wiedziało też chyba o tym, że dziew częta w naszym mieście u p rawiają zawodniczo ten sport. W szystko rozpoczęło się około 1983 roku, kiedy to Iw ona Tobolska oraz kilka jej koleżanek zaczęło odbijać białą, lekką, celuloidową piłeczkę. Wówczas M arek Tobolski postanow ił na godzinach SKS-u w Szkole Podstawowej n r 5 zająć się tą dyscypliną. Po kilku sukcesach w zawodach szkolnych przerodziło się to w treningi. Kobieca liga w w ojew ództwie kaliskim liczyła trzy drużyny. Wobec tego w 1986 r. w yżej I. Tobolska oraz R. K onkolew ska zostały zgłoszone do drużyny m ęskiej. W następnym roku cały zespół dziew cząt (oprócz Iwony i Róży także Agnieszka Lisorr, M onika Szybiak i Danuta Szymkowiak) dodatkowo w ystępow ał w lidze mężczyzn, jako V ictoria II. Nasze zawodniczki łatwo wygrywały swoją ligę, a ponieważ odczuwały niedosyt, grały także w rozgryw kach panów. W 1989 r. po wywalczeniu aw ansu zabrakło klubowi pieniędzy na grę w III lidze. Rok później drużyna nie mogła pojechać na mecz barażow y o wejście do III ligi, gdyż nie pasował termin jego rozgryw ania. W reszcie w ubiegłym roku po wygraniu turnieju barażowego dziewczęta aw ansow ały na wyższy szczebel rozgryw kow y, który po reorganizacji stał się II ligą. W m iędzyczasie zmienił się nieco skład drużyny. Kilka zawodniczek odeszło, zaś na ich miejsce przyszły inne m.in. Izabela Wegner, którą na trening przyprow adziła sąsiadka... Róża oraz Iwona.W ten sposób skrystalizował się obecny skład drużyny, czyli czw órka Tobolska, K onkolew s ka, W egner, Skórska. Pierw szy m ecz w II lidze był dla nich prawdziwym chrztem bojowym. Rezerw y Spółdzielcy Płock zaliczano do faworytów rozgrywek. Drużynie płockiej bardzo zależało na w prow adzeniu drugiego zespołu do I ligi. D latego też w teoretycznie rezerw ow ym składzie występowały zawodniczki z pierwszoligowej ekipy, w tym Rosjanka. Nasze dziew częta uległy bezdyskusyjnie 0:10, a Spółdzielca awansował później do ekstraklasy. Na trzeci z kolei mecz drużyna miała wyjechać do Włocławka. O godz w umówione miejsce przyjechała N yska, lecz kłopoty z uruchom ieniem pojazdu przeszkodziły w planow ym dotarciu n a miejsce. To spóźnienie uniem ożliw iło zabranie z O strow a jednej z dziew czyn Justyny D utkiewicz. Mecz zakończył się porażk ą 5:10, a gdyby nie sam ochodowe przygody, to mogłoby być lepiej. Kłopoty transportow e prześladują jednak drużynę już dłuższy czas. D ziewczęta bardzo m ile wspom inają letni obóz w Jarosław kach. Atm osfera była tam św ietna, a ludzie przychylnie do nich nastawieni. Oprócz norm alnych treningów grały też mnóstw o tow arzyskich pojedynków z w czasowiczami. Na tym że obozie nauczyły się także grać w bilard. W zieloną noc cała ekipa tenisistek spędzała czas przy stole bilardow ym. Dwie najbardziej zapalone koleżanki grały tak ostro,że aż bile w yskakiw ały poza stół. D otrw ały w ten sposób do godziny Wyrzucił je z sali dopiero trener Tobolski, który w ybierał się o lej porze na ryby. Popularnością na tym zgrupow aniu cieszyły się także piłka nożna, siatkówka plażowa oraz kajaki. Róża Konkolewska ma na swym koncie 23 medale ( 6 złotych, 13 srebrnych, 4 brązow e ). W tym roku przegrała tylko 2 turnieje m niejszej rangi. O becnie wspólnie z Iw oną Tobolską studiują w Gorzowie W lkp na A kademiii W ychowania Fizycznego. Mają tam załatw ioną możliwość treningu, z której nie zawsze m ogą skorzystać. Może to też mieć pew ien w pływ na ich formę. Iw ona zdobyła już 31 m edali (13 złotych, 12 srebrnych, 6 brązowych). W przyszłości chciałaby tak, ja k ojciec trenow ać sw e następczynie. Izabela W egner gra nieco krócej od swoich koleżanek, stąd też w swoim dorobku m a 9 m edali (2 złote, 4 srebrne, 3 brązowe). W ubiegłym roku, podczas je d nego z turniejów judo, Iw onie oraz Izie skradziono m edale wiszące w gablotce szkolnej w LO. Iw ona S kórska ma najm niej sukcesów spośród całej czwórki, mimo to zdobyła już 5 krążków (1 złoty, 1 srebrny, 3 brązowe). Dziewczyny chlubią się tym, że grają w tenisa stołowego. Dzięki tej grze poznały w iele osób, m iast. Zwiedziły dużą część Polski. Do m inusów zaliczają zaś stresy, brak wolnego czasu oraz... fakt,że nie udało im się jeszcze w yjechać za granicę ( o czym m arzą ). Zespół narzeka na kłopoty ze sprzętem. G rają tym i sam ym i rakietkam i już przez 6 lat. Dziewczyny zużywają też sporo sk arp et oraz obuwia. T rener Tobolski zauw aża, że dzięki dobrej grze drużyny wiele młodych dziew cząt trafiło w ostatnim czasie do sekcji. Brakuje jednak drugiej osoby do prowadzenia pracy szkoleniowej. W każdy weekend odbywają się różne zawody, a często także w tygodniu. Na przyszły rok, aby utrzym ać sekcję na obecnym poziomie potrzeba zł, z tego na sport młodzieżowy zł, a na sam ą drugoligową drużynę zł. J e st to m inim um. Obliczono, że na ubranie jednej zaw odniczki potrzeba około 2 m in zł. W tej chwili zawodniczki grają w e w łasnych koszulkach oraz dresach ufundow a nych przez Jarocińską Fabrykę Mebli. Paweł Wit wieki Od lewej: I. Tobolska, I. Wegner, R. Konkolewska, I. Skórska (fot. R. Kaźmierczak) Nasi sportowcy Anna Leśna W 1992 ro k u zdobyła d la Szkoły P odstaw o w ej n r 5 trz y m edale: s re b rn y w rzu cie oszczepem, b rązow y w rzu cie d y sk iem o raz s re b rn y w w ieloboju rzuto w y m. T a k że w p o Anna Leśna (fot. R. Kaźmierczak) p rzed n ich la ta c h o d nosiła sukcesy. B ędąc w m łodszych klasach w spóln ie z k o le żan k am i z d ru ż y n y w y w alczyła d w a s re b ra i d w a " z ło ta w ielobojow e. W ystępow ała w re p re zentacy jn ej d ru ży n ie koszyków ki. J u ż od najm ło d szy ch la t in tereso w a ła się sp o rtem. J a k o d ziecko lubiła rzucać różnym i przedm iotam i. Niedaw n o rozpoczęła n a u k ę w L.O. Nie zerw ała jed nak k o n taktu ze sportem. J a k o re p re z e n ta n tk a now ej szkoły startow ała już w elim inacja c h d o finału w ojew ódzkiego w w ieloboju ukierunkow anym. Zajęła pierw sze m iejsce w rzu cie oszczepem oraz drugie m iejsce w sztafecie 4 x 100 m. J e s t w ięc zaw odniczką b ard zo w sz ech stro n n ą. Je j re k o rd y życiow e to 28,24 m. w rzu cie oszczep em (ak tu a ln y re k o rd szkoły) o ra z 21,66 m. w rz u c ie dyskiem. A nia potrafiła zaw sze znakom icie pogodzić upraw ianie sportu z obow iązk am i szkolnym i. P ry w a tn ie b ardzo lubi zw ierzęta, choć,sam a ich nie posiada. In n y m je j hobby je s t g ra na pianinie. P rzez dw a la ta uczęszczała do ognisk a m uzycznego. Z a sw ą n a j w iększą za letę u zn a je am bicję, zaś ja k o w ad ę w y m ienia lenistw o. W przyszłości n ad a l b ędzie upraw iać sp o rt, ale ty lk o re k reacy jn ie. Paweł Józwiak W swoim dorobku ma brązowe medale mistrzostw województwa w piłce nożnej oraz wieloboju sprawnościowym, srebrny medal zdobyty w czwórboju i złoty medal uzyskany w ubiegłym roku w wieloboju rzutowym - kula. Startow ał również w Crossach Ostrzeszowskich oraz w finale wojewódzkim biegów przełajowych. W Jarocinie mieszka od 4 lat. Poprzednio uczył się Paweł Józwiak (fot. R. Kaźmierczak) w Szkole Podstawowej w Dobieszczyżnie. Tam, jak większość chłopaków rozpoczynał od futbolu. Kiedyś jednak pojechał ze szkołą na zawody lekkoatletyczne do Żerkowa i tam sprawdził się. Po przeprowadzce już w pierwszym dniu nauki w nowej szkole poszedł na zajęcia SKS - u. Następnie pojechał na obóz szkoleniowy do Sycowa. W tym że 1989 roku zdobył swój pierwszy medal ("srebro czwórbojowe na zawodach w Ostrowie Wlkp). Potem okazało się, że kolega Maciej M ądrakiewicz je st od niego lepszym biegaczem. Postanowił więc zmienić dyscyplinę. W ten sposób zaczął pchać kulą. Na finał wojewódzki nie jechał jako faworyt. N awet trener Wawrocki bardziej liczył na innych. On jednak sprawił wszystkim niespodziankę. Rodzice początkowo byli przeciwni jego sportowym zainteresowaniom. P a weł jednak gdy tylko miał wolny czas biegał, grał w piłkę. Stało się to jego pasją. W końcu przekonali się, że sport jest bardzo w ażną spraw ą w życiu ich syna. Obecnie dyscypliną num er 1 staje się dla niego koszykówka. Namawiano go także do upraw iania piłki nożnej oraz piłki ręcznej obiecując między innym i wyjazd do Francji. On w ybrał jednak basket. W ósmej klasie w raz z kolegami zdobył IV miejsce w finale wojewódzkim w Ostrowie Wlkp. Teraz trenuje w Trucht - Elkanie i czyni stałe postępy. W przyszłości chciałby zostać dobrym koszykarzem. Poza sportem lubi czytać książki przygodowe. Uwielbia rajdy i wycieczki. Należy do wyróżniających się uczniów. Średnia 4,7 w ósmej klasie to znaczy wiele. Przyznaje się, że czasem w zdenerwow aniu potrafi powiedzieć coś głupiego, ale w szczególnych chwilach utrzymiye powagę. P.W.

13 Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. SPORT G.J. 13 Siatkówka ma wiernych zawodników i kibiców R e n e n a n s s ia tk ó w k i - ta k m o ż n a n a z w a ć z o rg a n iz o w a n y p rz e z S z k o ln y Z w ią z e k S p o rto w y t u r n ie j n o w o ro c z n y w p iłc e s ia tk o w ej. N a ra z ie z p e w n o ś c ią o d ro d z e n ie w fo rm ie r e k re a c y jn o -s p o r to w e j. P rz y p o m n ie li o s w y c h u m ie ję tn o ś c ia c h za w o d n ic y, w y s tę p u ją c y w b a rw a c h V ic to rii w la ta c h 70 i 80, u m ie ję tn o ś c ia c h w c a le n ie m a ły c h. M ło d zież b y ła re p r e z e n to w a n a je d y n ie p rz e z zesp o ły z Ż e rk o w a o ra z D o g s. Z a ś a tm o sfera n a m ałej, k am eraln e j sali Turniej wspomogli: P. Becela, K. Perz, K. Grodzki, W. Bojko, E. Michalak, K. Urban, K. M ichalak, P. Gostyński, B. Piątek, E. Biernat, J. Czechak, S. M artuzalski, J. Parzonka, M. Dajewski, G. Florkowski, Maciejewska-Marchwiak, M. Kaźmierczak, H. Karwacki, T. M ikstacki, M. Kaczm arek, A. Kaczmarek, W. Skołozdrzych, A. Korczyński, R. Błaszczyk, D. Jarm użkiew icz, I. Kamionka, Z. Węclewski, JFM, JAFO, Gazeta Jarocińska, Jarom a, Esso. S z k o ły P o d sta w o w e j n r 1 (p o d z ię k o w a n ia d y re k c ji n a n ie o d p ła tn e u d o s tę p n ie n ie ) p rz y p o m in a ła s y m p a ty c z n y zja z d k o le ż e ń s k i k o le g ó w p o fa c h u. M im o to ry w a liz a c ja s p o r to w a b y ła b a rd z o z a c ię ta, a ta k ą a tm o s fe rę w k u ltu r a ln y sp o só b w s p a n ia le p o d sy c a li k ib ic e i fa n i p o s z c z e g ó ln y c h d ru ż y n (n a j w ię k s z y d o p in g m ia ła d ru ż y n a Z a g ło b y ). A o rg a n iz a c ja i a tm o sfera to w n ajw iększej m ierze zas łu g a a n im a to ra tu r n ie ju - Z b ig n ie w a W ę clew sk ieg o, k tó r y b y ł j e d n o c z e ś n ie sę d z ią g łó w n y m. P o p rz e d n ią in fo rm a c ję o w y n i k a c h z a k o ń c z y liśm y n a e lim in a c ja c h. N ie s te ty, r e p r e z e n ta n c i " G a ze ty m u sieli się p ożegnać z tu r n ie je m, g ła d k o p rz e g ry w a ją c z z e s p o łe m G o ld S ta r s i z n a u c z y c ie la m i. W ć w ie rć fin a ła c h L e g io n N o w e M iasto p o k o n a ł J e d n o s tk ę W o js k o w ą, J e d y n k a z w y c ię ż y ła Żerk o w ia n, Z a g ło b a z w y c ię ż y ła G o ld S ta r s a n a u c z y c ie le p o r a dzili sobie z firm ą S kołozdrzych. W p ó łfin a ła c h Z a g ło b a p o k o n a ła L e g io n N o w e M iasto, a J e d y n - k a p r z e g ra ła z Z N P. W s o b o tę 23 s ty c z n ia ro z e g ra n o fin a ły. P ie rw s i w a lc z y li o trz e c ie m ie js c e s ia tk a rz e J e d y n k i i L e g io n u - m e c z b y ł w y ró w n a n y i n a jp ra w d o p o d o b n ie j ty lk o r u ty n ie zaw dzięczają zw ycięstw o zaw o d n ic y J e d y n k i. N a p ię c ie s ię g n ę ło z e n itu g d y n a p a r k ie t w e s z ły d ru ż y n y Z a g ło b y i n a u c z y c ie li. P ie rw s z e p iłk i z a p o w ia d a ły d łu g i, 5 -seto w y p o je d y n e k. G ło ś n y d o p in g k ib ic ó w k ilk a k r o tn ie z a g łu s zy ł g w iz d k i s ę d zieg o, a g ra c z e z o b u ze sp o łó w w ie lo k ro tn ie p r e z e n to w a li d o s k o n a łe z a g ry w k i w a ta k u i o b ro n ie. N a u c z y c ie le je d n a k z d o ła li w y trz y m a ć ty lk o trz y cz ęśc i m e c z u i b y ć p a r tn e r e m d la d o s k o n a ły c h s ia tk a rz y Z a g ło b y. W czw arty m secie zdecydow a n ie o p u ś c iły ic h siły o ra z z im n a k r e w i p r z e g ra li 15 : 0 (ta je m n ic ą p o lisz y n e la b y ło, iż s p ę d z ili p o p r z e d n ią n o c n a s tu d n ió w c e ). D r u gi fin a ł tu r n ie ju o d b y ł się w D z iu p li, n ie s te ty, sz czegółó w n ie znam y(!). W zw iązk u z w ielk im za in teres o w a n ie m ro z g ry w k a m i o rg a n iz a to rz y p la n u ją ju ż n a s tę p n y, p o d o b n y tu r n ie j. In fo rm a c je m o ż n a u z y s k a ć u Z. W ę c le w sk ie g o (S zp N r 1) lu b W. S ta ś k ie w ic z a ( G a z e t a ). P o n iż e j p re z e n tu je m y fin a ło w e d ru ż y n y. Koszykówka Center nadal gra Zespół piłki koszykow ej TKKF T rucht-c enter nadal będzie uczesniczył w rozgrywkach ligowych o wejście do II ligi (okręg łódzki). Wszstkie spotkania odbędą się w sali gim nastycznej Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki: 6 lutego o godz z Piotrkovią Piotrków Trybunalski, 14 lutego o godz z AZS Politechnika Łódzka i 28 lutego o godz ze "Startem Łódź. Doping kibiców z pew nością zespołowi bardzo się przyda. ZAGŁOBA Stoją od lewej Marian Gendera (kibic), Witold Gtowicki (bohater czwartego setu w meczu finałowym), Marek Kaczmarek, Włodzimierz Sobótka, Tadeusz Mikstacki, Wiesław Andrzejewski, klęczą od lewej: K rzysztof Michalak, Jacek Matuszewski, Mariusz Baraniak, leżą: kibice - Ryszerd Kędzierski ("menager ) z córką Katarzyną (fot. R. Kaźmierczak) ZNP. Stoją od lewej: R ysza rd Tom czak, Tadeusz Ulatowski, Maciej R atajski, A rtu r Rybacki, klęczą od lewej: Paw eł Szczepaniak, W łodzim ierz Szmkowiak, Leszk Smoczyk (fot. R. K aźm ierczak) O K A JEDYNKA. Stoją od lewej: Dariusz Chałupka, Artur Pawlaczyk, Robert Pawlaczyk, Tomasz Paszkowski, K rzysztof Urban, Włodzimierz Węclewski, Jerzy Gałdecki (fot. R. Kaźmierczak) LEGION NOWE MIASTO. Stoją od lewej: Jarosław Wojtera, Roman Kowalski, K rzysztof Szczotka, Tomasz Hałas, klęczą od lewej: Józef Janicki, Dariusz Florczak, Michał Paszczak (fot. R. Kaźmierczak)

14 G.J. 14 HISTORIA Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. H istoria jarocińskiego sportu Z dziejów Wiktorii Jarocin w latach Pod koniec XIX w. na ziem ie polskie dotarła nowa dyscyplina sportu - piłka nożna. Mimo dużej jej akceptacji przez młodzież, z trudem zdobywała poparcie władz. P ruskie M inisterstwo O św iaty zabroniło (Zarządzenie z 11 stycznia 1912 r.) młodzieży szkolnej uczestniczyć w rozgryw kach piłki nożnej, jak również przeprowadzać treningi. Młodzież - głównie uczniowie rzemieślników i kupców - ukradkiem tre now ała na jarocińskich łąkach i placach. Od 1912 r. z g rupką młodzieży jarocińsiej trenował Marian Łuszczew ski, pom ocnik drogeryjny u kupca E. H uberta. W 1914 r. postanowiono zorganizow ać się w rygory klubow e i nadać kopiącej grom adce nazw ę Wiktoria, Pierwsze walne zebranie zwołane przez M. Łuszczewskiego wybrało jednogłośnie prezesem Floriana Mikułę. Kapitanem został M. Łuszczewski. Pierw szym boiskiem klubu było targow isko (obok wieży ciśnień), na którym regularnie przeprow adzano treningi i zawody tow arzyskie z innymi drużynami. M imo w ybuchu I w ojny światowej (1914 r.) i pow ołania kilku zawodników do wojska, drużyna piłki nożnej nadal działała. W okresie wojny władze niem ieckie zorganizow ały w Jarocinie obóz jeniecki dla żołnierzy angielskich. Wśród nich było kilku dobrych piłkarzy, którzy w w olnych chw ilach uczyli polskich zawodników prawdziw ego kunsztu piłki nożnej. Z tych lat notujem y św ietne zw ycięstwo Wiktorii nad krotoszyńskim klubem Hera. Pobity do przerw y 12 : 0 zszedł z boiska. Zwycięstwo W iktorii w dużej mierze należy przypisać M artinow i, jeńcowi angielskiemu, dawniejszem u bram karzow i zaw odowej dryżyny angielsiej Aston V illa. Niedługo potem M artin zachorował na grypę i zmarł. Został pochowany na jarocińskim cm entarzu. Dalsze lata wojny zahamowały rozwój Wiktorii. Pod koniec wojny pow rócił szczęśliwie prezes klubu Florian M ikuła. Z now ym zapałem zabrał się do ciężkiej pracy organizacyjnej. Wprowadził regularne treningi, zwerbow ał now ych zaw odników i członków, zorganizow ał więcej rozgryw ek. Prace te wydały wspaniały owoc. S tanęła W iktoria do meczu z niepokonanym dotąd rywalem na terenie miasta - niem iecką drużyną S portklubu P reussen Jarotschin i w ygrała 8 :1. Po tym zw ycięstwie zw ołano w alne zebranie zarządów klubów i po długiej dyskusji utworzono jeden klub "Wiktoria. Niemiecki klub został skreślony z listy drużyn, a W iktoria zasilona zawodnikami i sprzętem. Mimo tego klub miał kłopoty finansowe i organizacyjne. D aw ał się odczuć b rak odpow iedniego boiska. G rano na boisku (placu) p. Jaw orskiego (np. mecz z Poznanią Poznań na początku czerw ca 1921 r., w którym padł rem is 1:1). Władze m iejskie nie popierały starań prezesa klubu F. Mikuły o przydzielenie terenu pod boisko. Dopiero przybycie do jarocińskich koszar 70 pp, starania dowódcy garnizonu i referenta sportow ego - kpt. Tw ardow skiego przyczniły się do tego, iż Rada Miejska podjęła uchw ałę w dniu 16 grudnia 1921 r., przekazującą te ren miejski za koszaram i do użytku tutejszego garnizonu w celu w ybudow ania boiska. W pkt. 4 uchw ały stw ierdzono, że będą rów nież m ogły odbyw ać się ćwiczenia gim nastyczne "Sokoła i zawody innych tow arzystw sportow ych. W 70 pp bardzo dobrze grała wojskowa drużyn a piłki nożnej, k tó ra w latach zdobyła m istrzostw o 17 dywizji piechoty (Okręg Gniezno). W 1922 r. "W iktoria przystąpiła do Poznańskiego Zw iązku Piłki Nożnej. Rozpoczęła rozgrywki w kl. B. Pier- Sukcesy W iktorii należy przypisać w dużej mierze zawodnikom, ale również d-cy garnizonu jarocińskiego, płk. Godziejewskiemu (pomoc w przeprow adzaniu system atycznych treningów na boisku obok koszar i skierow anie do klubu trenera wojskowej drużyny piłki nożnej - byłego zaw odnika Cracovii ). D alsze zw ycięstw a jarociniaków w 1925 r. to w ysoka w ygrana z Polonią Leszno (aż 1 1:1) oraz ze S tellą Gniezno (3:0). Mimo wygranych spotk ań Poznański Związek Piłki Nożnej pozbawił aw ansu W iktorii do kl. A za kłopoty finansowe. Awansowała Legia Poznań. Zainteresow anie mieszkańców Jaro cina sportem było bardzo duże. Bractwo S trzeleckie z inicjatyw y ów czesnego prezesa Z arządu A ntoniego Teicherta rozpoczęło w 1925 r. budow ę strzelnicy, a obok budow ę boiska piłki nożnej, koszyków ki i k orty tenisowe. T eren fundow ał ks. Radolin. W dowód uznania dla jarociniaków Wielkopolskie Zjednoczenie Bractw Strzeleckich w Poznaniu zaproponowało, aby Jarocin był organizatorem zjazdu wojewó- Zarząd K lubu w 1930 r. Stoją od lewej: Antoni Frankiewicz, Feliks Mazurek, n / n, Teofil Ratajczak, siedzą: Stanisław Hildebrandt, Florian Mikuła, Marian Owczarski. wszy zw ycięski m ecz na swoim boisku rozegrała 9 lipca 1922 r. z gnieźnieńską drużyną, w ygryw ając 3 : 1 i dochodząc do finału. W finale jed n ak w 1923 r. przegryw a z P olonią P oznań 1 : 0. W 1924 r. w finale ulega O strovii 3: 2. W 1925 r. W iktoria zdobywa m istrzostw o kl. B (np. m ecze w ygrane w kw ietniu z U ranią Starołęka 3 :1, a w sierpniu z U nią P oznań 4 : 2). Po meczu "Wiktoria - "SpoH Pleszew (4 : 0) - 17 III 1921 r. dzkiego w dniu 8 grudnia W czasie tego ąjazdu rozegrano tow arzyski mecz piłki nożnej W iktoria - U nia P oznań (4 : 0 dla Wiktorii). P od koniec 1925 r. W iktoria grała w następującym składzie: kapitan - K arol Basiński, b ram karz - Stiepanów, zaw odnicy - Plew a, M ikuła, S. M atysiak, K ram arczyk, K ubiak, Szostak, Brzozowski, por. Sołtysiak, Stefan M atysiak, Berdychow ski. Sezon w iosenny 1926 r. W iktoria rozpoczęła zw ycięskim i spotkaniam i ze S tellą Gniezno 5 : 2, "O strovią O strów 4 : 3, P olonią K ępno 5 : 2, L echem Gniezno 5 :1, przegryw ając jeden mecz rewanżowy z O strovią 2 : 4. W tym okresie W iktoria m a duże poparcie miejscow ych w ładz i społeczeństw a. Przes klubu Florian M ikuła w "G azecie Jarocińskiej (Nr 4 z 14 stycznia 1926 r.) serdecznie dziękuje specjalnym listem m ieszkańcom za pomoc. Naofiarniejsi to: W. Borowiński, S. Borow iński, J. H ager, F. Hildebrandt, Hainke, Hausier, Jakubow ski. A. K uliński, K orczew ski, Kurkow iak-d rzew icki, Królak, S. Karolczak, W. Lis, J. M ajerowicz, M aćkowiak, Połczyński, J. R atajski, Ruta, Szwabczyński, S tudnicki, Sobieraj, Ludw ik Sip, Taterczyński, Teichert, dr W alter Wierzchow ski, Weiss, Zapłata. W 1926 r. klub został wzm ocniony dobrym i zaw odnikam i, np. pozyskano Paw łow skiego z Poznania, Walkowskiego z Pogórza K raków, S zuberta p Florian Mikuła z "W arty, D om agałę z W enetii Ostrów. Sezon letni 1926 był też dla Wiktorii bardzo korzystny. Zwyciężyła z Pogonią Poznań 4 : 2, ze S tellą Gniezno 4 :0 i Legią Poznań 3 : 2 oraz rem isując z W artą Poznań 2 : 2. W tym okresie W iktoria grała w następującym składzie: bram karz - N owakowski, obrona - M ikuła, Kaliszak, pomoc - Sołtysiak, Berdychowski, M atysiak, napad - K ram arczyk, Kubiak, Donaj, Herwich, Stefan Matysiak. W drużynie ponadto grali: Dom a gała, Basiński, Miśkiewicz, Plew a. Dobrze grali juniorzy W iktorii" jako zaplecze pierw szej drużyny, np. wygrali dwa mecze z drużynam i ostrow skim i w e w rześniu 1926 r. - Ó strovią 2 : 1 i F ortu n ą 3 : 2. W 1927 r. W iktoria am bitnie w alczyła o w ejście do kl. A. Zwyciężyła w m eczach z O strovią 4 : 1, Pogonią 3:1, P olonią P oznań 5 : 2, Polonią" K ępno 3 : 2 (rew anż 4:2), z drużyną akadem icką Poznania 5: 2 (rew anż 2 :1), P olonią Leszno 13 : 0, S p artą P oznań 4 : 3 i C ybiną P oznań 6 : 3 (rew anż 5 : 1). Przegrała natom iast z P olonią Leszno 1 : 3, S p artą P oznań 1: 2. W decydujących spotkaniach o w ejście do kl. A w finale "W iktoria pokonała S tellę G niezno 2 : 1 i "U nię P oznań 4 : 3. Zw ycięska drużyna grała w następującym składzie: bram karz - G abryelewicz, obrona - Stefan M ikuła, J. Kaliszak, pom oc - Paw łow ski, M atysiak, J. H erw ich, napad - K ram arczyk, Walkowski, D omagała, Szubert, M atysiak. Poznański Związek Piłki Nożnej Kom unikatem N r 24 w listopadzie 1927 r. poinform ował, że W iktoria Jarocin w 1928 r. grać będzie w kl. A. Sezon 1928 r. W iktoria rozpoczęła towarzyskim meczem z "W artą Poznań - czołową drużyną w mistrzostwach Polski, doznając dotkliwej porażki 13 : 1. Honorowego gola strzelił Baum gardt. Sędziow ał E. Śablik, dyrektor B anku Spółdzielczego z Jarocina. W rundzie w iosennej zespół doznaje praw ie sam ych porażek, rem isując tylko ze S p artą" Poznań 2 : 2. Podobnie było w rundzie letniej. Znacznie lepszy sezon był wiosną 1929 r. Na podkreślenie zasługuje w ygrany przez "W iktorię mecz z "Pogonią Poznań i przegrany w Poznaniu z HCP 1 : 4. Jarociński klub odczuwał trudności finansow e i organizacyjne. W m aju 1929 r. zwołano nadzwyczajne zebranie klubu. U chw alono zm ianę nazwy klubu- na K olejow y K lub S portow y "W ik to ria, w dowód znacznej pom o cy dla drużyny piłki nożnej udzielonej przez kolejarzy. Zebrani w ybrali nowy Zarząd w następującym składzie: Florian M ikuła - prezes, M yśliński - wiceprezes, Baszczyński - sekretarz, Ratajczak - k apitan dryżyny, Stanisław Jo p p - opiekun. - i i v v i >i. j 3 ' ' u

15 Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. HISTORIA G.J. 15 Drużyna Wiktorii z 1925 r. W pierwszym szeregu od lewej: n / n, Józef Herwich, Stefan Mikuła, (?) Stepanow (bramkarz), Franciszek Berdychowski, Stanisław Matysiak, Florian Mikuła. Z tyłu od lewej: Franciszek Kubiak, Leon Brzozowski, Antoni Szóstek, Józef Kaliszak, Stefan Matysiak, Jan Baszyński. Historia jarocińskiego sportu Y Drużyna Wiktorii z 1926 r. Od lewej: Florian Mikuła, (?) Skowroński, Franciszek Berdychowski, Leon Kwiatkowski, Max Wieruszewski, Józef Herwich, Józef Kaliszak, Józef Owczarski, Stefan Matysiak, n / n, Ignacy Mrzewka, Walenty Kościelniak. Z ciekawszych spotkań drugiego sezonu 1929 r. należy wymienić zwycięstwa nad KS Cegielski Poznań 1 : 0, N otecią Chodzież 5 : 1, "W artą Poznań 3 : 2 i przegraną ze "S tellą Gniezno 3:4. W sezonie wiosennym 1930 r. Wiktoria w alczyła nie tylko o utrzym anie się w kl. A, ale rów nież z wielkim i trudnościami finansowymi. W tym sezonie W iktoria w ygryw a tylko dw a spotkania - z "P oznanią 5 : 4 i "O strovią 4 : 2, natomiast przegrywa z "Sokołem Leszno 1 : 6, "O strovią 2 : 3, "S tellą Gniezno 0 : 5 i zrem isow ała ze Spartą Poznań 1 : 1. W dniu 15 maja 1930 r. na zebraniu klubu zostaje przedstawiona trudna sytuacja finansowa "W iktorii i dalsze losy rozgryw ek w kl. A stają pod znakiem zapytania. Ze względu na brak kredytów w iele w yjazdów drużyny nie dochodzi do skutk u i W iktoria oddaje punkty w alkow erem. Coraz więcej spotkań zespół przegryw a, np. z HCP P oznań 1 : 3, O strovią 1 : 3 (rew anż 2 : 3), z Legią Poznań 1 : 7, ze "S p artą Poznań 0 : 4 i ze "S tellą 0: 2. Na zebraniu Zarządu W iktorii w dniu 24 sierpnia 1930 r. postanowiono grać w kl. "B i od nowego sezonu w alczyć ponow nie o w ejście do kl. A. Jesienią 1930 r. zespół rozegrał kilka spotkań tow arzyskich, np. w y grane mecze z Białym Orłem " Koźm in 2 :1 i "R uchem P oznań 6 : 1 oraz rem is z A strą K rotoszyn 2 : 2. W sezonie wiosennym 1931 r. "Wiktoria zdobywa cenne punkty z "Białym O rłem Koźmin (8 : 0) i rew anż 5 : 1), K anią Gostyń (3 : 0) i "O strovią II (4 : 2). W iktoria zdobyła m istrzostw o kl. B ". Ze względu na brak funduszy zespół nie bierze w rozgrywkach finałowych. W lipcu 1931 r. uchw ałą Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej "W iktoria zostaje zdyskwalifikowana w mistrzostw ach kl. B za nieopłacanie składek członkowskich. Zmiana decyzji nastąpiła po uregulow aniu zaległości i klub przystąpił do dalszych rozgryw ek w kl. Polonia Jarocin w latach P o u p a d k u d z ia ła ln o ś c i W ik to r ii d z ia ła c z e s p o r to w i w J a r o c in ie p o s ta n o w ili z o rg a n iz o w a ć n o w y k lu b p iłk i n o ż n e j. W d n iu 18 s ie rp n ia 1938 r. w lo k a lu p. H ild e b r a n d ta o d b y ło s ię z e b ra n ie o r g a n iz a c y jn e j p r z y d u ż y m u d z ia le s y m p a ty k ó w i d z ia ła c z y s p o r to w y c h. P o o ż y w io n e j d y s k u s ji, w k tó re j p r z e ja w ia ł s ię s z c z e ry i ż y w y d u c h s p o rto w y - c z y ta m y w s p ra w o z d a n iu z z e b ra n ia - w y b r a n o n a s tę p u ją c y Z a rz ą d : p r e z e s - d r Z. L an gn er, w ic e p re z e s m g r E. G łazow sk i, s k a r b n ik - M arian O w czarski, s e k r e t a r z - Z. B risk e, g o s p o d a rz - F. K u b iak, k ie r o w n ik d r u ż y n y - J ó zef Sip. D o W y d z ia łu G ie r i D y s c y p lin y w y b ra n o A lb in a S o k o ln ick ieg o, S ta n is ła w a K ulińskiego, W acław a Łuk a szew sk ieg o. C z ło n k a m i Z a rz ą d u z o s ta li M ie c z y s ła w P ią t k o w sk i i K a c z y ń s k i. N o w e m u k l u b o w i n a d a n o n a z w ę K lu b Sporto w y P o lo n ia Jarocin. N a p ie rw s z y m z e b ra n iu z a a p e lo w a n o d o m ie s z k a ń c ó w J a r o c in a i o k o lic y o p o m o c i p o p a r c ie o ra z p r z y c h y ln e u s to s u n k o w a n ie się do p o c z y n a ń n o w e g o k lu b u. P ie r w s z y m e c z P o lo n ia r o z e g ra ła 21 s ie r p n ia 1938 r. z O b r ą C e re k w ic a, w y g r y w a ją c.3 :0. S r a m k i s trz e lili: Ż u r e k, W e so łe k i S ta s iń s k i. J e s z c z e je s ie n ią 1938 r - P o lo n ia ro z g ry w ja ła,m e c z e tow arzyskie z m iejscow ym i druż y n a m i. D o s y s te m a ty c z n e g o t r e n in g u p r z y s tą p ił z e s p ó ł w io s n ą 1939 r., b y p rz y g o to w a ć s ię d o ro z g r y w e k w k l. C. W s e z o n ie w io s e n n y m r o z e g r a ła P o lo n ia m e c z e : z O b r ą C e re k w ic a ( to w a rz y s k i) z w y c ię ż a ją c 11 : 0 o ra z z K P W O s tró w, p r z e g ry w a ją c 2 : 4. W p ie r w s z y m m e c z u w r o z g r y w k a c h k l. C z e s p ó ł z w y c ię ż y ł U n ię S w a r z ę d z 4 : 2 (p o d o b n ie w r e w a n ż u ) i p rz e s z e d ł d o II tu r y ro z g ry w e k. W d n iu 13 m a r c a 1939 r. o d b y ło s ię w a ln e z e b ra n ie k lu b u. P r o w a d z ił j e d r F lo ria n N ad olsk i. S p r a w o z d a n ie z ro c z n e j p r a w ie d z ia ła ln o ś c i z ło ż y ł p r e z e s Z. L a n g n e r, a s p ra w o z d a n ie fin a n s o w e s k a r b n ik M. O w c z a rs k i. S tw ie r d z ił, iż p o z o s ta ło w k a s ie 168 zł g o tó w k i i s ta n c z ło n k ó w w y n o s i p o n a d 80. P o w y r a ż e n iu s łó w u z n a n ia d la Z a r z ą d u p. A. K u liń s k i w im ie n iu k o m is ji r e w iz y jn e j w n ió s ł w n io s e k o u d z ie le n ie a b s o lu to riu m, co u c h w a lo n o je d n o g ło ś n ie. Z k o le i p rz y s tą p io n o d o w y b o ru n o w e g o Z a rz ą d u. P r e z e s e m z o s ta ł Z d z i s ła w L a n g n e r, I w ic e p re z e s e m E d m u n d G ła z o w s k i, II w ic e p re z e s e m M ie c z y s ła w P ią tk o w s k i, s k a r b n ik ie m M a ria n O w c z a rs k i, s e k r e t a r z e m W a c ła w Ł u k a s z e w s k i, w ic e s e k r e ta r z e m K a z im ie rz N o w a c k i, g o s p o d a r z e m F r a n c i s z e k K u b ia k, k ie r o w n ik ie m g ie r Karol Basiński, członkam i dr Flor ia n N a d o ls k i i F r a n c is z e k W a l c z a k. K a p ita n e m d r u ż y n y m ia n o w a n o J ó z e f a S ip a, a d r N a d o ls k i s a m o r z u tn ie z g ło sił s ię ja k o le k a r z d r u ż y n y, n a d to F r a n c is z e k B o b ro w s k i o fia ro w a ł s w ą p r a c ę ja k o s a n ita r iu s z, a d o s tr a ż y p o r z ą d k o w e j F r a n c is z e k Z a r e m b a i J a n L u d w ic z a k. W s k ła d K o m is ji R e w iz y jn e j.w eszli: B e r n a r d S ty - s z y ń s k i, E d m u n d R y d le w s k i, G a w ro ń s k i, a s ą d h o n o r o w y u tw o rz y li: Z y g m u n t B ris k e, A n to n i K u liń s k i, J a n W a lc z a k, J a n L u d w ic z a k, F r a n c is z e k B o b ro w s k i. N a w a ln y m z e b ra n iu z a p ro p o n o w a n o z o r g a n iz o w a n ie s e k c ji te n is a. U s ta lo n o w y s o k o ś ć s k ła d e k i o p r a c o w a n ie s ta t u tu. P o s ta n o w io n o z w ró c ić s ię z a p e le m d o m ło d z ie ż y o w s tę p o w a n ie w s z e r e g i n o w e g o k lu b u. W d ru g ie j tu r z e r o z g ry w e k o w e jś c ie d o k l. B P o lo n ia s to c z y ła b o je z K S L ip n o S tę sz e w, u le g a ją c 3 :1. N a s tę p n ie d r u ż y n a w y g r a ła z P o lo n ią Ś r o d a 5 : 3 ( b r a m k i s trz e lili U r b a n ia k, R a ź n ia k, B u r k ie w ic z i S ip). W m e c z u ze Ś r e m s k im K lu b e m S p o r to w y m b y ł re m is 3:3. Z a p o w ie d z ia n y m e c ż to w a rz y s k i m ię d z y P o lo n ią a L e g ią Ś r o d a W lk p. p o d k o n ie c s ie r p n ia n ie o d b y ł s ię. II w o jn a ś w ia to w a p r z e rw a ła d z ia ła ln o ś ć k lu b u. Jan Jajor "B. Na zebraniu Zarządu "W iktorii w lipcu 1931 r. postanow iono powrócić do nazw y K lub Sportow y "W iktoria" ponieważ statut Kolejowego Przysposobienia Wojskowego (KPW) nie przewidywał możliwości zrzeszania zawodników z innych zakładów pracy. W sezonie letnim 1931 r. "W iktoria grała słabo. P rzegrała z P olonią 0 : 3 i raw ickim KS 2 : 3, zrem isow ała z "Legią Poznań 3 : 3 i jeden w ygrała z P oznanią 3 : 2. Skład drużyny był następujący: bram karz - Sobczak, obrona - M rzew ka, Szczepaniak, pomoc - Sip, Niezgódzi i Baszczyński, napad - H eyzer, M aum gart, Stasiński, Ratajczak i Kaliszak. W 1932 r. nastąpiła reorganizacja klubu. Kierownikiem piłki nożnej został Marian Owczarski (urzędnik Starostwa). Rozgrywki w kl. B "Wiktoria rozpoczęła zwycięstwem z Pogonią P oznań 2 : 0 (rew anż 2 : 2). Dalsze zw ycięstw a to 1 : 0 z P olonią G łów na P... P olonią P oznań 2:1 i Unią P oznań 2 :1. N atom iast przegrała z V enus Gniezno 1 : 2 i P olonią P oznań 3 : 4. Mistrzostwo kl. B "W iktoria zdobyła w 1933 r. po zw ycięstwie nad "O strovią 3 : 1 (rew anż 11 : 2) oraz "Sokołem K ępno 3 :1 i przystąpiła do rozgrywek o wejście do kl. "A. W finale ulega P oznanii 5 : 3 i dw ukrotnie ze S p artą P oznań 3:1. W ygrała tylko dw a mecze - z P entatlonem P oznań 4 :2 i Legią P oznań 3 :2 i nie awansowała do kl. A. D rużyna przeżyw a ostry kryzys. Wielu zawodników przechodzi do innych klubów (np. do KPW Jarocin) lub powołanych zostało do wojska. Kolejowa drużyna piłki nożnej - KPW Jarocin - je st sekcją bardzo silną. W ygrywa mecze z Inow rocław iem, Gdynią, Środą W lkp. i "O brą Cerekwica. W ygrywa rów nież z W iktorią 2 : 1 w dniu 3 m aja 1934 r. Dochód z tego m eczu przeznaczono dla Społecznego Komitetu Budowy Pom nika Józefa Piłsudskiego w Jarocinie. D rużyna piłki nożnej "W iktorii" w 1934 r. spraw ia kibicom przykrą niespodziankę przegryw ając z "O brą Cerekw ica (Zakład) 1 : 6. W 1935 r. drużyna piłki nożnej kom pletuje now y skład. Nie m a żadnych sukcesów, mało zawodów i dużo kłopotów. Nowa drużyna w ygryw a z Wojskowym K lubem Sportow ym Jarocin (68 pp) 1 : 7, ale przegryw a z KSM-Kożmin 1:3. W m aju. tego roku rew anżuje się za przegraną z "O brą Cerekw ica 6:3. Wyróżnili się: strzelec 4 bram ek - J. U rbaniak oraz Stasiński, Patoka, Biegański. D obrze sędziował I. Briske z Jarocina. W następnym roku zanika działalność piłkarska "W iktorii, a zawodnicy całkowicie przechodzą do innych drużyn. Działacze sportowi przystępują do zorganizow ania nowego klubu. J a n J ą jo r

16 G.J. 16 SPORT Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. Piłka nożna Turnieje W dniu 22 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kotlinie odbyły się elim inacje rejonow e III W AKACYJNEGO H ALO WEGO TU RNIEJU PIŁK I NOŻNEJ chłopców z klas VI (rocznik 1980). W tu rn ieju zorganizow anym przez KS V ictoria i nauczycieli ze szkoły w K otlinie uczestniczyło 6 zespołów ze szkół podstaw ow ych. Zespoły w w yniku losow anie podzielono na dw ie g rupy, w k tórych g ran o system em każdy z każdym. W grupie A S zp z K otlina pokonała S zp n r 2-2:0 oraz SzP N r 1-7 : 0, a S zp N r 2 w ygrała ze S zp N r 1-3 : 1. W grupie B SzP N r 4 w ygrała ze S zp N r 1 (kl. V) - 4 : 2 i zrem isowała ze SzP Nr 5-3 : 3, a S zp Nr 5 w ygrała ze S zp N r 1 (kl. V) -1 :0. W finale chłopcy ze SzP w Kotlinie zw yciężyli rów ieśników ze S zp N r 4-5 :1, a trzecie m iejsce zajęła SzP N r 5 w ygryw ając ze S zp nr 2-6:1. Zw ycięzcy tu rn ieju - piłkarze ze Szkoły Podstawowej w Kotlinie, w y stępow ali w n astępującym składzie: M arek N iew iada, M ateusz G rzesiak, Witold Szymczak, Maciej K aczm a rek, Rafał Duda, M ariusz Zajdel, Wiesław M usielak, Bartosz Białas, Fabian Studziński. D odatkow o do reprezentacji rejonu pow ołani zostali G abryś R egulski, B artosz Kolanow - ski (SzP N r 1), Ja c e k P acyński, A rtu r Sobczak (SzP Nr 4), a treneram i zespołu są Tom asz K osiński i W iesław M ielczarek. - T renerzy w ybrali najlepszych zawodników turnieju : królam i strzelców zostali J. P acyński, M. K aczm arek, M. N iew iada (po 5 bram ek), najlepszym zawodnikiem - M. G rzesiak, najlepszym bram karzem - M arcin R aczkiew icz (SzP N r 5), najlep szym obrońcą - M. N iew iada. N ajm łodszym zaś zaw odnikiem tu rn ieju był S ław ek U dzik (SzP N r 2 z kl. IH). Sędziami zawodów byli Andrzej K a raś i Włodzimierz Szymkowiak. W dniu 2 lutego br. o godz w K otlinie odbędzie się półfinał turnieju z udziałem d rużyn z K alisza, O strow a W lkp., K rotoszyna, P leszew a i Jarocina, natom iast finał rozegran y zostanie 5 lutego br. o godz również w Kotlinie. O rganizatorzy serdecznie zapraszają kibiców. (rws) W d niu 15 stycznia br., rów nież w S zkole P odstaw ow ej w K otlinie, odbył się finał wojewódzki drużyn w iejskich w halow ym tu rn ieju piłki nożnej chłopców z k las VIII. G rało 6 zespołów szkół podstaw ow ych z: L ew kow a, M roczenia, Z bierska, Tarchał W ielkich, G orzyc i K otlina. W finale turnieju, po zaciętej i w yrów nanej grze, przy ogłuszającym dopingu kibiców, piłkarze z Kotlina pokonali zespół z M roczenia 4 : 2. Zw ycięzcy grali w składzie: Ł ukasz P alczew - ski, Radosław Janicki, Błażej M aniak, Rafał Jan k o w iak, M arek N iew iada (trenerzy T. K osiński i W. M ielczarek). Zespół z Kotlina będzie reprezentow ał województwo kaliskie w ogólnopolskim turnieju w Warszawie w dniach 31 stycznia - 6 lutego br. w ram ach im prezy Sportow a Zima. (rws) Bilardowe emocje B ila rd - g ra d la d ż e n te lm e n ó w, i w ty m p o w ie d z e n iu n ie m a c h y b a p rz e s a d y. M niej w ięc ej o d p ó łto ra ro k u tr w a triu m fa ln y p o w ró t te j n ie z m ie rn ie p o p u la rn e j p rz e d la ty u n a s g ry. S p o śró d w ie lu je j o d m ia n w J a r o c in ie p rz y ją ł się (p rz y n a jm n ie j n a ra z ie ) i fu n k c jo n u je p o o l b ila rd. G ra ta w y ra b ia m. in. p re c y z ję, s p o k ó j, o p a n o w a n ie o ra z d o b re o b y czaje. W p o n iedziełek 25 styczn ia rozp o c z ą ł się w K lu b ie P o o l B ila rd p ie rw s z y w J a ro c in ie tu rn ie j b ila r- Damian Nowak przygotowuje uderzenie N o w a k o w i, T o m a sz o w i B ła sz c z y k o w i, G rz e g o rz o w i K o stc e, J a k u b o w i G la p ia k o w i, K rz y sz to fo w i B eceli, P io tro w i K rz a k o w i, M a riu szo w i F rą c k o w ia k o w i i D o m in ik o w i R a d la k o w i. T u rn ie j p rz e b ie g a ł w sp o rto w ej atm osferze, a sędziow ie - M ire k S o w iń sk i i W o jciech O le jn ik n ie m ie li w ie lu p r o b le m ó w d o ro z s trz y g a n ia. N ajw ię cej em o c ji w z b u d z ił o s ta tn i, n a jd łu ż s z y p o je d y n e k p o m ię d z y je d n y m z fa w o ry tó w - P io tr e m K rz y m iń s- k im a 1 3 -le tn im D o m in ik ie m R ad - (fot. P. Musielak) Tenis stołow y K o le jn e m e c z e ligi o k rę g o w e j ro z e g ra ły z e sp o ły V ic to rii z T a jfu n e m w O stro w ie W lkp. (15 I b r.). D z ie w c z ę ta p o r ó w n y c h i b a rd z o z a c ię ty c h p o je d y n k a c h p r z e g ra ły 7 : 11 (p u n k ty w y w a l czyły : J. S z y c h - 2, M. W y d e rk ie - w icz - 2, M. B in e k -1, M. H y b ia k -1, d e b e l B in e k -H y b ia k -1). Z e sp ó ł m ę s k i d o z n a ł w y so k ie j p o ra ż k i 3 : 15, a p u n k ty z d o b y li M. J ó z e fiak, T. N agły i Ł. T obolski. W m e c z u o m istrz o s tw o II ligi z e sp ó ł V ic to rii u le g ł lid e ro w i E lic ie Ł ó d ź 3 : 10. M ecz b e z historii. V icto ria osłabio n a b ra k ie m T o b o lsk ie j n ie s ta n o w iła te a m u, k tó ry s p ro s ta łb y ło d z ia n - Tenis stołowy OTWARTE MISTRZOSTWA W dniu 30 stycznia br. odbędą się OTWARTE MISTRZOSTWA gm iny Jaraczew o w tenisie stołow ym. T urniej rozegrany zostanie w W ojciechow ie w sali O SP (obok stacji PKP). P oczątek o godz W szystkich chętnych organizatorzy serdecznie zapraszają. k o m. D w a p u n k ty w y w a lc z y ła R. K o n k o le w s k a (z d ą ż y ła w y p o c z ą ć po balu ) o raz I. W egner - 1. D u ż y o rz e c h d o z g ry z ie n ia m ia ł tr e n e r z e sp o łu w n ie d z ie lę 24 s ty cz n ia. N a m e c z do S k ie rn ie w ic n ie m o g ły p o je c h a ć ze w z g lę d u n a n a u k ę lid e r k a z e sp o łu R. K o n k o le w s k a a n i d o ś w ia d c z o n a i s k u te c z n a w g rz e d e fe n s y w n e j J. D u t k ie w ic z. L e g io n to ze sp ó ł, k tó ry w ra z z V ic to rią w a lc z y o lig o w y b y t. D ru ż y n ę m u s ia ła z a silić k tó ra ś z m ło d sz y c h za w o d n ic z e k. T r e n e r m ia ł n o sa le tn ia M. W y- d e rk ie w ic z z d o b y ła sw ó j p ie rw s z y p u n k t d e b iu tu ją c w II lid z e i d z ię k i te m u V ic to ria u z y s k a ła c e n n y re m is 9 : 9. P o z o s ta łe p u n k ty w y w a lc z y ły : I. T o b o lsk a - 3, 1. S k ó rs k a - 2, 1. W e g n e r - 2, d e b e l S k ó rs ka-w egn er - 1. M ie jsk i O śro d e k S p o r tu i R e k re a c ji o ra z S z k o ła P o d s ta w o w a N r 4 w J a ro c in ie o rg a n iz u ją 5 lu te go b r. o go d z T urniej ten isa stołow ego dziew cząt i chłopców 0 "Puchar P rzeglądu Sportow e go. W z a w o d a c h m o g ą b ra ć udział ucznio w e szkół p o d staw o w y ch rocz. 1979, , m ło d si z te r e n u m ia s ta i g m in y J a r o c in o ra z g m in J a ra c z e w o, K o t lin i Ż e rk ó w. T u rn ie j o d b ę d z ie się w s a li S z P N r 4 w J a ro c in ie, a o b o w ią z u je s tró j s p o rto w y i le g ity m a cja sz k o ln a. N a n a jle p s z y c h c z e k a ją n a g ro d y. (to b r) d o w y. Z g ło siło się 20 z a w o d n ik ó w, a d o m in o w a ło m ło d e p o k o le n ie. T u rn ie j r o z g ry w a n y je s t s y s te m e m p u c h a ro w y m - p rz e g ry w a ją cy o d p a d a. O fic ja ln e g o o tw a rc ia d o k o n a li g o s p o d a rz k lu b u a z a ra z e m s ę d z ia g łó w n y W iesław R ad - la k o raz W ładysław S taśkiew icz. Z w y c ię sk o p rz e z p ie rw s z ą cz ęść tu r n ie ju u d a ło się p rz e jś ć K a ro lo w i W y re m b le w s k ie m u, M a riu s z o w i M ic h a łk ie w ic z o w i, D a m ia n o w i Koszyków ka Liga szkolna O s ta tn ie m e c z e ro z e g ra n o w s ty c z n iu b r. w lid z e s z k ó ł p o d staw o w y ch w koszyków ce w sezon ie 1992/ 93. U zyskano w yniki: B y k i Ż e r k ó w - E s k a d r a J - n V 81:33 T r u c h t M J - n I - L e g io n N o w e M iasto 73:47 E s k a d ra J -n V - I n te r E lk a n J-N 77:79 In te r E lk a n - T r u c h t J - n I 60:91 T a b e la K o ń c o w a m e c z e p k t. s t.k o s z y 1. B y k i Ż e rk ó w : T r u c h t M J - n I : E s k a d ra J - n V : I n te r Ę lk a n J - n IV : L e g io n N o w e M ia sto :609 N ajlepsi strzelcy ligi: lak iem. W ygrał D om inik, k u zas k o c z e n iu ojca, g d y ż s y n b ra ł u d z ia ł w tu r n ie ju g d y ż b ra k o w a ło z a w o d n ik a d o p a ry. N a le ż y p o d k re ś lić a tm o s fe rę ja k ą stw o rz y li lic z n i m ło d z i k ib ic e. P u b lic z n o ś ć ży w o re a g o w a ła, o k la s k u ją c p re z y z y jn e, fin e z y jn e z a g ra n ia. C zu ło się a tm o s fe rę p r a w d z iw e g o tu r n ie ju b ila rd o w e g o. R e z u lta ty k o ń c o w e tu r n ie ju z a p r e z e n to w a n e z o s ta n ą w n a s tę p n y m n u m e r z e g a z e ty. 1. M a riu s z K o le c k i (B y k i) 281 p k t. 2. D a riu s z K o p a c z e w s k i (E s k a d ra ) 219 p k t. 3. N o r b e rt Z im n y (T ru c h t) 208 p k t. 4. T o m a s z K o w a ls k i (T ru c h t) 202 p k t. 5. D a w id B ie rła (B y k i) 200 p k t. B e z a p e la c y jn ie n a jle p s z ą d r u ż y n ą ro z g ry w e k o k a z a ły się B y k i z Ż e rk o w a, k tó rz y n ie p rz e g ra li a n i je d n e g o m e c z u. R ó w n ie ż z te j d ru ż y n y w y w o d z i s ię n a jle p s z y strze lec - M ariusz K olecki. W su m ie ro z e g ra n o 20 m e c z y i rz u c o n o p u n k tó w, co d a je ś re d n io 136,4 p k t. n a je d e n m e c z, 10 ra z y rz u c a n o k o s z e z 3 p k t. L ig a w y k a za ła, że n a n a s z y m te r e n ie je s t sp o ro u ta le n to w a n e j k o s z y k a rs k o m ło d z ie ż y i p ra g n ą c e j z g łę b ić ta j n ik i te j g ry. O te rm in ie o fic ja ln e g o z a k o ń c z e n ia i p o d s u m o w a n ia ro z g ry w e k o rg a n iz a to rz y p o in fo rm u ją o d d z ie ln y m k o m u n ik a te m.

17 Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. PORADY G.J. 17 JAK OLŚNIĆ W KARNAWALE - radzi kosmetyczka dypl. Izabela Borkiewicz N a jp ie rw p rz e z k ilk a d n i c h o d z i m y w m iły m n a s tro ju, u ś m ie c h a ją c się n a s a m ą m y śl o c z e k a ją c y c h n a s p rz y je m n o ś c ia c h, o g lą d a m y d łu ż e j s k le p o w e w y s ta w y z w y jś c io w y m i k re a c ja m i, p rz e g lą d a m y b iż u te rię, u w a ż n ie j o g lą d a m y e le g a n c k ie b o h a te rk i D y n a s tii czy P o k o le ń i m a rz y m y, b y w y p a ś ć j a k o n e. P ó ź n ie j te m p e r a tu r a w z ra s ta, n a s tró j o c z e k iw a n ia zm ien ia się z błogiego n a n erw o w y. g d y w p e w n e j c h w ili u ś w ia d a m ia m y sobie, że to ju ż z a g o d z in ę ro z p o c z n ie się W IE L K I B A L. W y c ią g a m y z a te m z szafy w s p a n ia łą s u k ie n k ę, z a k ła d a m y e le g a n c k ie b u ty, w p o ś p ie c h u (bo ju ż je s te ś m y p ra w ie s p ó ź n io n e ) ro b im y d w ie c z a rn e k r e c h y p o d o czam i, w o s ta tniej m in u cie stajem y p rzed lu stre m i... i w c a le n ie p r z y p o m in a m y ta k podziw ianej eleg an ck iej A lexis. N iestety, b ardzo często zap om i n a m y, że o k o ń c o w y m e fe k c ie n a szeg o w y g lą d u d e c y d u je w y k o ń c z e n ie szczegółó w - fry z u ra rd o b ó r b iż u te rii i p e rfe k c y jn ie w y k o n a n y m a k ija ż. B y cie k o b ie tą, zw ła sz c z a e le g a n c k ą i p o d z iw ia n ą w y m a g a p o ś w ię c e n ia s o b ie ch o ć o d ro b in y cz a su, d la te g o p rz e d ta k w ie lk im w y jście m, j a k p r y w a tk a czy b al, zarezerw u jm y d la siebie całe po p o łu d n ie, b y w ie c z o re m w y p a ś ć św ieżo, n a tu r a ln ie i p ię k n ie. N asz e p rz y g o to w a n ia z a c z n ijm y o d d e m a k ija ż u, czyli o c z y szc zen ia tw a rz y z a p o m o c ą m le c z k a k o s m e ty c z n e g o lu b p rz e g o to w a n e j w o d y z m y d łe m. N a s tę p n ie m y je m y ciało p o d p ry s z n ic e m i ro b im y s o b ie w w a n n ie d la p o p ra w y s a m o p o c z u c ia c ie p łą (35-37 st.) zio ło w ą k ą p ie l o d p rę ż a ją c ą z d o d a t k ie m w y w a ru z ln u, lip y, m e lisy lu b ro z m a ry n u. W łą c z a m y w te d y s p o k o jn ą, re la k s u ją c ą m u z y k ę i p rz e z 20 m in u t m y ś lim y ty lk o o rz e c z a c h p rz y je m n y c h. E f e k t t a kiej k ąp ieli będzie ty m lepszy, je ż e li n a d w a d n i p r z e d w y jś c ie m z ro b im y s o b ie p e e lin g c a łe g o ciała. P o le g a o n n a ty m, że p o u p rz e d n ie j k ą p ie li p o d p ry s z n ic e m n a k ła d a m y n a s k ó rę g ru b o z ia rn is ty k r e m Dom Socjalny - Witaszyce Dnia 30 stycznia 1993 r. godz ZABAWA TANECZNA Gra MAXIM Losowanie nagród Zapraszamy (f 100) (to s p e c ja ln y p e e lin g d o cia ła B o d y s c r u b ) i d o k ła d n ie w c ie ra m y go ru c h a m i k o lis ty m i z a w sze w k ie r u n k u s e rc a. N a s tę p n ie s p łu k u je m y ciało c h ło d n ą w o d ą i n a c ie ra m y je b a lsa m e m. T a k p ie lę g n o w a n a s k ó r a b ę d z ie g ła d k a i je d w a b ista. C zas k ą p ie li re la k s u ją c e j m o ż n a w y k o rz y s ta ć p o d w ó jn ie, je ś li p rz e d w e jś c ie m do w a n n y n a ło ż y m y n a o c z y sz c z o n ą tw a rz, szy ję i d e k o ld m a se c z k ę. D la b la d e j, z a n ie c z y sz c z o n e j s k ó ry p o le c a m n a ło ż e n ie m a se c z k i z u ta r te j m a r ch w i zagęsz c z o n e j ły ż e c z k ą m ą k i z ie m n ia c z a n e j b ą d ź z d ro ż d ż y ro z p ro w a d z o n y c h w m le k u lu b ła g o d z ą c e g o k o m p re s u z ru m ia n k u. P rz y c e rz e m ie s z a n e j d o b re e fe k ty d a m a s e c z k a z s ie m ie n ia ln ia n e g o połączonego z d zik im b zem czarn y m lu b ru m ia n k ie m alb o z u g o to w a n e g o z ie m n ia k a i tr u s k a w k i. D o c e ry s u c h e j p rz e z n a c z o n e są m a se c z k i z tw a ro ż k u z d o d a tk ie m k ilk u k ro p li w it. A, z d w ó c h ły ż e k s ie m ie n ia ln ia n e g o z a la n y c h w rz ą tk ie m czy te ż s p e c ja ln a m a s e c z k a z 1 ż ó łtk a, s e le ra, m a rc h w i, p ie tr u s z k i i k ilk u ły ż e k jo g u rtu. K ie d y ju ż z m y ły ś m y m a se c z k ę i u m y ły ś m y w ło sy, a n a n a tr z e p a - n ą to n ik ie m s k ó r ę n a ło ż y ły ś m y k re m, m o ż e m y p rz y s tą p ić do w y k o n y w a n ia m a k ija ż u. PODKŁAD N a k ła d a m y flu id c ie n k ą w a r s t w ą, b y c e ra b y ła g ła d k a, b e z w id o c z n y c h d e fe k tó w i m ia ła ła d n y k o lo ry t. P ró c z d o b ry c h p o ls k ic h flu i d ó w z n o w o śc i m o ż n a p o le cić k r e m k o lo ry z u ją c o -o c h ro n n y n a d z ie ń w c z te re c h to n a c ja c h IM - M A N A N C E firm y L a n c o m e. D o s k o n a ły m ś ro d k ie m je s t ró w n ie ż D IV IN A U R A firm y G u e rla in - k ry s ta lic z n y ż e l z b a rd z o m a ły m i e le m e n ta m i zło ta, k tó r y n ie ty lk o w s p a n ia le s p e łn ia fu n k c je o c h ro n - n o - p ie lę g n a c y jn e, a le te ż d z ię k i z a w a rto ś c i z ło ta s p ra w ia, ż e tw a rz e m a n u je b la sk ie m. M o że o n b y ć sto s o w a n y w p ie lę g n a c ji d z ie n n e j, b e z m a k ija ż u - s k ó ra w te d y je s t w y g ła d z o n a o ra z u z y s k u je p ię k n y SPO DNIE JEANS - d u ż y w y b ó r - m o d n e fa so n y SUKIENKI KOMUNIJNE - d łu g ie i k ró tk ie o ra z w iele a tr a k c y jn y c h to w a ró w p oleca sk lep M IN I M A X Jarocin, ul. Ś ród m iejsk a 20a (f 116! o d c ie ń lu b te ż d o b rz e n a d a je się ja k o p o d k ła d p o d m a k e - u p. P o n a ło ż e n iu flu id u p o k ry w a m y b u z ię c ie n iu tk ą w a rs tw ą p u d r u k o m p a k to w e g o za p o m o c ą d u ż e g o p ę d z la z n a tu ra ln e g o, b a rd z o d e lik a tn e g o w ło sia. N a jw a ż n ie js z y m e le m e n te m, k tó ry n a le ż y w y d o b y ć z tw a rz y, są oczy lu b usta, dlatego p o d k reślam y m o c n ie j to, co w n a s ła d n ie jsz e. O C Z Y W p ierw w y c z e s u je m y b rw i, k tó r e m a ją b y ć n a tu r a ln ie z a ry s o w a n e i le k k o b ły s z c z ą c e (d zięk i n a ło ż o n e m u n a k o ń c u b e z b a rw n e m u że lo w i d o rzęs). J e ś li k to ś c h c e im n a d a ć ła d n y k o lo r, p o w in ie n u ż y ć k r e d k i s z a re j lu b b rą z o w e j, a n ie c z a rn e j, g d y ż z b y t cie m n e b rw i są n ie n a tu r a ln e i p o s ta rz a ją. J e ś li w ło s k i b r w i s ą za rz a d k ie, ra d z ę n a r y s o w a ć k r e d k ą d ro b n e p u n k c ik i i d e lik a tn ie ro z m a zać je gąbeczką. B a rd z o m o d n e je s t n a d a l p o d k re ś la n ie k s z ta łtu g ó rn e j p o w ie k i z a p o m o c ą E Y E L IN E R, lecz stan o w czo nie za ry so w uje się dolnej po w iek i o d w e w n ę trz n e j s tr o n y, p o n ie w a ż z m n ie jsz a to o p ty c z n ie o ko. M o żn a je d y n ie s u b te ln ie p o d k re ś lić d o ln ą p o w ie k ę p o d lin ią rz ę s z a p o m o c ą d e lik a tn e j k r e s k i b ie g n ą cej o d 3 / 4 d łu g o ś c i o k a. N a p o w ie k i n a k ła d a m y w ty m s e z o n ie m a to w e k o lo ry.l a n c o m e i D io r p r o p o n u ją o b e c n ie d w ie to n a c je : p o łą c z e n ie w rz o s u, fio le tu i z g a sz o n e g o ró ż u o ra z b e że, b rązy, zgaszone zielenie, oliw k i czy s z a ro ści. Z d e c y d o w a n ie n ie m o d n e je s t ju ż dzisiaj u ż y c ie c ie n i p e rło w y c h o ra z łą c z e n ie o stry c h b a rw. C ie n ie n a k ła d a m y w te n sp o só b, b y b a rw y p rz e c h o d z iły n ie w id o c z n ie je d n e w d ru g ie, o d n a jja ś n ie j szych do n ajciem n iejszych i tw o rz y ły d e lik a tn ą tę c z ę m a k s y m a l n e j ilo śc i o d c ie n i w je d n e j to n a c ji. M u sz ą o n e ró w n o c z e ś n ie tw o rz y ć h a r m o n ię z p o m a d k ą, ró ż e m i la k ie rem do paznokci. J e ś li k to ś m a k ło p o ty z p o d k r ą ż o n y m i o czam i, to ra d z ę w y k o rz y s ta ć s p e c ja ln e s z ty fty k o ry g u ją c e. U S T A T o ró w n ie w a ż n y e le m e n t tw a rz y ja k o czy, d la te g o a b y d o d a ć im s p e c ja ln e g o u ro k u, n a le ż y je o d p o w ie d n io w y e k s p o n o w a ć. M o d n e d ziś u s ta to u s ta w k o lo rz e ś liw k i, w iś n i, m a lin y i ja g o d y, lecz n a d a l a k tu a ln e są b e ż e, b rą z y, o d c ie n ie p o m a ra ń c z y i c z e rw ie n i. W p ie rw u s ta p u d r u je m y, a n a s tę p n ie z a ry s o w u je m y k s z ta łt k o - n tu r ó w k ą o ty m s a m y m k o lo rz e co p o m a d k a lu b o to n ciem n ie jsz y m, a n a s tę p n ie w y p e łn ia m y s z m in k ą za p o m o c ą s p e c ja ln e g o p ę d z e lk a (ta k ro b ią to profesjonalistki). J e ś li m a m y u s ta z b y t w ą s k ie, to p o s z e rz a m y j e u m ie ję tn ie p rz e z n a ry s o w a n ie k o n tu ró w p o z a g ra n ic a m i w a rg, n a to m ia s t u s ta z b y t d u ż e k o ry g u je m y z m n ie jsz a ją c ic h w ie lk o ść p rz e z ry s o w a n ie k o n tu ró w p o n iż e j ic h n a tu ra ln e j lin i. G d y m a m y o p a d a ją c e k ą c ik i, n a le ży je d e lik a tn ie p rz y p u d ro w a ć i le c iu tk o z a ry s o w a ć k o n tu r g ó rn e j w a rg i, s ta r a ją c się s u b te ln ie un ieść kąciki. N ie n a p o m in a jm y, że k o lo r pom a d k i m u s i b y ć w ty m s a m y m k o lo rz e co la k ie r d o p a z n o k c i, a ta k ż e że p o z o s ta w ie n ie śla d ó w s z m in k i n a s z k la n c e o ra z z je d z e n ie je j p o d c z a s p o s iłk u je s t s z a le n ie n ie e le g a n c k ie. RÓŻ Ilo ś ć ró ż u n a p o lic z k a c h je s t z n i k o m a, p o n ie w a ż je g o u r o k p o le g a n a le k k im o ż y w ie n iu tw a rz y i s k o ry g o w a n iu je j k s z ta łtu, k tó r y z w y k le o d b ie g a o d id e a łu - o w a lu. R óż n a n o s im y z a p o m o c ą p ę d z la d e lik a t n ą s m u g ą n a k o ś c i p o lic z k o w e. P o w in ie n o n ró w n ie ż tw o rz y ć h a r m o n ię z c a ły m m a k ija ż e m i u b io re m. C o r o k u w ie lc y k r e a to r z y m o d y p r o p o n u ją n o w e tr e n d y, fo rm y i p a le ty b a rw, k tó r e s ą o ty le ró ż n o ro d n e, co z m ie n n e. P o d o b n ie je s t w k o s m e ty c e - w k a ż d y m s e z o n ie d y k ta to rz y k o s m e ty k i p r e f e r u ją n o w e lin ie i b a rw y m a k ija ż u. K a ż d a k o b ie ta p o w in n a je d n a k p o d c h o d z ić d o ty c h p ro p o z y c ji z ro z w a g ą i w y b ie ra ć z n ic h te e le m e n ty, k tó r e n ie z m ie n ią je j s ty lu cz y te ż p rz e z n ie w o ln ic z e n a ś la d o w n ic tw o n ie p rz e s ło n ią je j a tu tó w. D o b ry m a k ija ż je s t p r a w d z iw ą s z tu k ą, d la te g o je g o p e rfe k c y jn e w y k o n a n ie m o ż e w y d o b y ć z k o b ie ty n a jg łę b s z e p ię k n o. opr. Iwona Kasprzak

18 ,G.J. 18 TRADYCJA Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. JAK TO DRZEWIEJ BYWAŁO, CZYLI KARNAWAŁ PO STAROPOLSKU K arnaw ał to okres zim ow ych zabaw, m askarad, balów i kuligów. Trw a on od Trzech K róli lub Nowego Roku do Środy Popielcowej. Nazw a ta pochodzi od łacińskich słów carrus navalis. Tak nazyw ano wóz w kształcie okrętu, który w starożytnym Rzym ie uczestniczył w pochodach ku czci bogów. Zwyczaj św iętow ania karnaw ału jest bardzo stary. Ludzie zawsze radośnie w itali Nowy Rok i w iążące się z nim stopniowe wydłużanie dnia. Po okresie postu, po pracowitej jesieni, chętnie korzystano ze zgrom adzonych na zim ę zapasów - dużo i dobrze jedzono, wesoło się bawiono. W dawnej Polsce karnaw ał nazywano mięsopustem lub zapustami. Najhuczniej bawiła się. szlachta. Balom nie było końca. Najsłynniejsze odbyw ały się w gdańskim D worze A r tusa. Po sutym poczęstunku rozpoczynano tańce i gry towarzyskie. Do najpopularniejszych tańców należał oczywiście polski, później nazw any polonezem. Poza nim tańczono gonionego, cenora, firleja, galarda, a od osiemnastego w ieku m enueta, gaw ota, kadryla i angleza. Jed n ą z najpopularniejszych zabaw było tzw. gospodarstwo zapustne. Losow ano więc, ja k a kom u ma przypaść rola, przebierano się i cieszono m askaradą. Przy okazji tej zabaw y kiesy uczestników nierzadko zostawały nadszarpnięte: kom u przypadła rola gospodarza m usiał w ypraw ić sute przyjęcie, a kupiec pow inien był towaram i obdzielić bawiących się. Bale i m askarady trw ały do rana. Ówczesny kronikarz zanotował, że panowie krążą po mieście w przebraniu na kształt młodych diabłów. Biedniejsza szlachta zabaw iała się na kuligach. Nazw a ta pochodzi od laski kuliście zakrzyw ionej, zwanej kulą, którą posyłano od dworu do dworu jako sygnał do zbierania się uczestników zabawy. Wsiadano więc na konie lub do sań i pędzono n a umówione miejsce, gdzie starosta ogłaszał rozpoczęcie kuligu i ustalał trasę. K aw alk ada sań i sanek ruszała w drogę dzwoniąc dzw oneczkam i i pow iew ając na wietrze kolorowymi wstążkami i pióropuszami. Wieziono ze sobą muzykantów, którzy w drodze przygryw ali. Popisyw ano się szybką i zręczną jazdą, śpiew em i dow cipem. W praw dziw ym kuligu nie m ogło zabraknąć różnych przebierańców, np. Żyda i Cygana, a także ubranego w szpiczastą czapkę i kryzę A rlekina. Jechał on n a przedzie i okrzykiem kulig jedzie - zje, wypije i pojedzie! oznajm iał przybycie gości. S taropolska gościnność nakazyw ała odwiedzanemu otworzyć szeroko bramy, dom u, a także piw niczki i spiżarni. Gdy już opróżniono w szystkie gąsiory zabierano gospodarza z rodziną i ru szano do następnego dw oru. W ten sposób objeżdżano w iele wsi i kończono eskapadę w m iejscu z którego w yruszono. Baw iono się rów nież w m iastach. Każdy cech urządzał swoje bale, na których baw ili się zarów no m istrzow ie z rodzinam i, ja k i czeladnicy. Ci ostatni urządzali też osobne zabaw y n a które zapraszano naw et córki mistrzów. Czeladnicy m usieli jed n ak czuwać, by były one stale obtańcow yw ane, bo chłopak, k tóry pozwolił swojej p artnerce stać płacił karę. Zabawy w dom ach patrycjuszow s- kich przypom inały szlacheckie hulanki. Po w siach w tym czasie chodzili chłopcy poprzebierani za Turonie, Kozy, Niedźwiedzie i inne postacie. Wstępow ali oni do chat, śpiew ali dow cipne przyśpiewki i zbierali datki. W okolicach Żywca znana była zimow o - zapustna zabaw a obrzędow a pod nazw ą dziady. Uczestniczyła w niej głów nie młodzież ubierając na ten dzień kożuchy w yw rócone w łosem do góry, poszarpane czapy. Tw arze mieli umazane sadzą lub zasłonięte m askami zw ierząt, nierzadko fantastycznych. Pochód kroczył przez wieś w ka- ZDUN T rudne czasy nastąpiły dla zawodu zduna, który stał się rów nież rzem iosłem w ym ierającym. B u dowa ciepłowni, opalanie gazem, stosowanie centralnych ogrzewań w blokach, m ieszkaniach pryw atnych doprowadza do w ypierania pieców tradycyjnych. Na naszym terenie pracuje dw óch zdunów. Jednym z nich je st Stanisław Frąckowiak z Jarocina: - Działalność zduńską rozpocząłem w 1960 r., zaraz po skończeniu szkoły zawodowej. W ybrałem ten zawód dzięki zachęcie ojca, k tóry a k u rat nie był zdunem. Zresztą w tam tych latach to, co pow iedzieli rodzice, było święte. Dzisiejsza młodzież robi to, co chce - mówi St.Frąckowiak. Zdun buduje, napraw ia i rozbiera piece oraz paleniska w budynkach m ieszkalnych, gospodarczych i innych. Zazwyczaj w ykonuje piece k u chenne i ogrzewcze, a rzadziej składane, kom orow e, chlebow e m urow ane z cegły, a niekiedy różnego rodzaju kom inki, k tó re są dość m odne. Może on ustalać pow ierzchnię grzejną pieca w stosunku do w ielkości pom ieszczeń ogrzew anych. żdym obejściu improwizując żartobliw e przedstaw ienie. Na ogół kończyło się ono n a nieszkodliw ych figlach, ale przebierańcy potrafili też poprzewracać garnki, czy coś ukraść. S tarali się jednak, by skradziony przedmiot wrócił do gospodarza za sowitym okupem. Zabawy te trw ały przez cały karnawał, natomiast, co ciekawe, nie obchodzono szczególnie uroczyście Sylw estra. Wróżono jed n ak tego dnia, jaki będzie następny rok. Powszechnie panow ało m niem anie, że jeżeli kom uś uda się w Sylw estra popełnić symboliczną kradzież nadchodzący rok będzie dlań szczęśliwy. Wiele z tych zwyczajów należy już do przeszłości. Ich opisy m ożna znaleźć tylko na kartach książek. Czasem jednak żal, że nie pójdziem y na praw dziw y bal, nie zobaczym y Turonia, czy Kozy... D. S. Oprócz tego rozplanow uje budow ę pieca i jego trzonu. Przygotowuje także zapraw ę zduńską, dobiera i szlifuje kafle, układa cegły szamotowe, montuje osprzęt (ram y, uchw yty, drzw i czki). P raca zduńska polega rów nież na łączeniu paleniska z kom inem, spraw dzaniu przelotów piecowych, obmurowywaniu rur, jak i też na naprawie pieców i palenisk. - Zdaję sobie spraw ę z tego, że piece są w ytw oram i zanikającym i, dlatego nastaw iłem się na produkcję kom inków. Zresztą w chodzi n a nie moda. Chcę dodać, że bardzo lubię swój zawód. O dczuw am w ielką satysfakcję, kiedy widzę wytworzone własnymi rękam i piece i napraw ione przeze mnie kom iny. Choć je st to praca ciężka, m am u siebie jednego ucznia, którego przygotowuję do zawodu zduna. Niestety, pracuje ze m ną ostatni rok. Na razie nie m a w ięcej chętnych - stw ierdził rozmówca. Zdun posługuje się narzędziami m u rarskim i i zduńskimi: kam ieniem szlifierskim, nożam i zduńskim i, kielnią, poziomicą. Używa także proste przyrządy pomiarowe. - Wszystko w ykonuję ręcznie. O m e chanizacji nie m a mow y - dodaje St. Frąckow iak. Elżbieta Szymczak Z A K Ł A D S T O L A R S K I MIESZKÓW Rynek 26, t. 33 w cenie zbytu bez marży handlowej ^ m e b lo śc ia n k i w cenie ju ż od zł z e sta w y k u c h e n n e w ce n ie ju ż od zł (f 90) G A B IN E T N E U R O L O G IC Z N Y lek. med. BEATA MAŁECKA (f 33) N E U R O L O G środy, piątki Jarocin ul. W rocławska 38 Informujemy, że-z dniem 1 lutego 1993 r. w Zakładzie Doświadczalnym IWM w Witaszycach zostanie otwarty PU N K T S P R Z E D A Ż Y D E T A L IC Z N E J M e p ro z e tu P o z n a ń P unkt prowadzi sprzedaż maszyn i urządzeń do mechanizacji produkcji zwierzęcej Bliższych informacji udzielamy na miejscu i pod nr tel. Witaszyce 328 (f 125) H * U * R * T * 0 * W * N ^ I* A K O I. - T O K Dworzec Kolejowy Jarocin oferuje do sprzedaży: p asze treściw e, k o n cen traty 10% po cen a ch k o n k u r en cy jn y ch M agazyn pasz K ąty 12 oraz Chw ałkow o K ościelne 35 P onadto prow adzim y hurtow ą sprzedaż napojów i innych artykułów spożywczych Z a p r a s z a m y Z A K Ł A D R E M O N T O W O - B U D O W L A N Y p o le c a s w o j e u s ł u g i w z a k r e s i e r o b ó t: m u ra rsk ich ty n k a rsk ic h m a la rsk ich sto la rsk ich Zapraszam y inw estorów pryw atnych i uspołecznionych P r z y jm u je m y z le c e n ia n a c a ły 1993 r. I n fo r m a c ji u d z ie la m y p o d n r tel lu b 35-96, K o tlin, ul. P a r k o w a 5 (f 27)

19 Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. EKONOMIA G.J. 19 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Inspektorat w Jarocinie) specjalnie dla Emerytów i Rencistów Inform acja dotycząca podatku dochodowego O bow iązująca od 1 sty cznia 1992 r. u sta w a o p o d a tk u dochodow ym od osób fizycznych nałożyła na w szystkich, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkow aniu (w tym rów nież em erytów i rencistów ) obow iązek s k ład a n ia ro czn y ch zeznań podatkow ych lub ośw iadczeń trak to w anych n a rów ni z ty m i ze zn an iami. Zgodnie z w y m ienio n ą w yżej u s ta w ą ZU S m iał obow iązek p o trą can ia w bieżącym ro k u com iesięcznych zaliczek n a p o d a te k od w y p łacan y ch e m e ry tu r i re n t. P o zakończen iu ro k u p o d atk o w ego w in n a b y ć u stalo n a k w o ta p o d a tk u za te n o k res (czyli dokonane tzw. roczne obliczenie pod atku). Jeżeli je d y n y m źródłem dochodów podatnika w 1992 rok u była w ypłac ana p rzez O ddział ZU S e m e ry tu ra lub re n ta - roczna k w o ta p o d a tk u będzie praw ie dokładnie odpow iad ać su m ie p o trą c a n y c h ju ż k w o t zaliczek na podatek. W tak im przy p ad k u n a podstaw ie p rzesłan eg o do O d działu ZU S ośw iadczenia, zostanie d o k o n an e ro czn e obliczenie p o d a t ku w te rm in ie do 15 k w ie tn ia 1993r. T a k w ięc ci em ery ci i ren ciści nie będą zobow iązani do dodatkow ego sk ła d a n ia zeznań podatk o w y ch w U rzędzie S karbow ym. N atom iast, je żeli w 1992r. oprócz e m e ry tu ry lub re n ty, p o d atn ik uzy s k iw ał ró w nocześnie inne dochody, to je st zobow iązany do złożenia zezn ania p o d atk o w e g o w urzędzie sk arb o w y m w łaściw ym w g sw ojego m iejsca zam ieszk ania w te rm in ie do dnia 30 k w ietn ia 1993r. T akże osoby, które zam ierzają rozliczać się w spólnie z m ałżonkiem lub m ają m ożliwość skorzystania z odliczenia pew nych k w o t od d o ch o d u (p o p u la rn ie zw anych u lgam i p o datkow ym i) są zobow iązane złożyć zeznanie podatkow e ró w n ież w te rm in ie do d n ia 30 kw ietnia 93r. - w urzędzie skarbow ym w łaściw ym d la sw ojego m iejsca zam ieszkania. D o em ery tó w i r e ncistów, k tó rz y zam ierzają sk ład ać zezn an ia p o d atk o w e w urzęd zie s k a rbow ym, oddział ZU S p rześle z u rz ę d u (bez konieczności, sk ła d a n ia dod atkow ego w n io sk u w tej sp raw ie) w te rm in ie do d n ia 15 k w ietn ia 1993r. inform ację o łącznej w ysokości opodatkow ania z tytułu w ypłacanej w 1992r. e m e ry tu ry lu b re n ty o raz o łącznej w ysokości p o b ran y ch zaliczek na podatek. W celu w yw iązania sie z obow iązków nałożonych ustaw ą na podatników, należy odpow iedzieć sobie na dw a podstaw ow e pytania: - Czy z a istn ia ł obow iązek sk ład a n ia zezn an ia podatk o w ego za 1992r. w urzęd zie sk arb o w y m? W ta k im p rz y p a d k u e m e ry t lu b re n c ista nie m a o b ow iązku w y p ełn ian ia ani przesyłania do oddziału ZUS oświadczenia. - C zy ta k i o bow iązek n ie zaistniał, poniew aż p oza e m e ry tu rą lu b re n tą w y p łacan ą p rzez O ddział ZU S nie u zy sk ali P a ń s tw o w 1992r. innych dochodów o k reślo n y c h w u staw ie. W takim przypadku należy dokładn ie w y p ełn ić oraz p o d p isać ośw iadczenie i p rzesłać je w te rm in ie 7 d ni pod ad re se m O ddziału ZU S, k tó ry w ypłaca em eryturę lub rentę. Z akład U bezpieczeń S p ołecznych je s t zobow iązany z m ocy u sta w y do w y k o n y w a n ia ściśle o k reślo n y ch czynności zw iązanych z poborem p odatku dochodow ego od osób fizycznych, w spom agając w te n sposób a p a ra t sk arb o w y M in iste rstw a F in a n sów. Jednak pracownicy ZUS nie są uprawnieni do wiążącej interpretacji przepisów podatkowych. W zw iązk u z ty m w p rz y p a d k u w y stąpienia w ątpliw ości należy zgłaszać się do urzędów skarbow ych. Jednocześnie inform ujem y, że zgod n ie z a rt K o d ek su P o stę p o w ania A dm inistracyjnego, jeżeli pod a tn ik (e m e ry t lu b ren cista) k w e s tionuje istnienie obow iązku opłacan ia p o d a tk u od em e ry tu ry czy re n ty, albo sposób jego obliczania, m oże w term inie jednego m iesiąca od pobrania podatku w ystąpić bezpośrednio do urzędu skarbow ego w łaściw ego d la m iejsca zam ieszk a n ia (bez pośred n ic tw a O ddziału ZU S) z ż ą d a niem sprostow ania obliczenia podatk u bądź uznania nieistnienia obow iązku p o d atk o w e g o o raz zw ro tu niesłusznie pobranej kw oty. O bliczanie łącznego dochodu z k ażdej w y p łacanej w 1992r. e m e ry tu ry i re n ty będ zie d la ZU S zadaniem tru d n y m. Z tego w zg lędu oddziały ZU S n ie b ę d ą m ogły uw zględniać w niosków o indyw idualne, w te r m in ie w cześniejszym niż p rzew id u je u staw a, w y d an ie zaśw iad czeń o w y sokości dochodów u zy sk an y ch z e m e ry tu ry lu b re n ty za 1992r. Ze w zględów technicznych, inform acje Lek. m e d. S Ł A W O M I R E L L M A N N s p e c ja lis ta m e d. p ra c y u p r a w n io n y d o b a d a ń o k r e s o w y c h 1 B A D A Ń K IE R O W C Ó W P R Z Y J Ę C I A : w to rek (kiero w cy) J a r o c i n, o s. K o ś c iu s z k i 5 / 1 6 środa PRZYCHODNIA REJONOWA JA R O C IN, UL. HALLERA 9 (1 p.). pok. 35 GABINETY PRYWATNE (f 1731) te b ę d ą do w sz y stk ich p rzesła n e ró w nocześnie w n ie p rz e k ra c z a ln y m term inie do 15 kw ietnia 1993i. W te rm in ie do 15 k w ie tn ia 1993r. oddział ZU S p rzek a że do u rz ę d u skarb o w eg o inform ację o d o k o n an iu rozliczenia rocznego p o d a tk u dla e m e ry ta i rencisty. P ow iadom i ta k że e m e ry ta o pow yższym, inform ując go o łącznej kw ocie u zy sk an eg o doch o d u z e m e ry tu ry lu b re n ty w 1992r. o raz o kw ocie n ależnego p o d a tk u za te n ro k. E m e ry t - ren cista nie będzie ju ż m usiał kontaktow ać się z u rzęd e m sk arb o w y m w sp raw ie p o d a tk u dochodow ego za ro k O trzy m an ą z ZU S inform a cję p o w in ien p rzechow y w ać przez o k res 3 lat. P rzy k łady: 1. Jeżeli e m e ry t lu b re n c ista nie u zy sk u je żadnego innego dochodu, lecz o trz y m u je z je d n eg o oddziału ZUS w ięcej niż je d n o św iadczenie (np. cała em erytura i pół ren ty w y p adkow ej itp. lu b rodzic p o b iera sw oją e m e ry tu rę i je d n o cześn ie do jego rą k je s t w y p łac an a n a rzecz m a łoletniego dziecka), to osoby te m ogą złożyć załączone do inform acji ośw iadczenia, a oddział ZU S dokona im rozliczenia rocznego od sum y podlegającej opodatkow aniu dochodów z e m e ry tu r i rent. 2. Jeżeli ren ta rodzinna jest w ypłacana n a p ełn o letn ie dziecko do rą k m a tk i lu b ojca, a dziecko to nie u zysk u je ża d n y ch in n y c h dochodów podlegających o p o d atk o w a n iu poza ren tą rodzinną - załączone do inform acji ośw iadczenie p o w inno w y p ełnić i przesłać do oddziału ZUS pełnoletnie dziecko. D ochód z renty rodzinnej, p ełn o letn ieg o dzieck a nie będ zie doliczony do d o ch o d u m a tk i lu b ojca, a in fo rm acja p o d atk o w a (rozliczenie roczne) zaw ierać będzie d a n e osobow e p ełn o letn ieg o d zieck a. P rzesła n ie do o d działu ZU S w y pełn io n eg o p rzez p ełn o letn ie dzieck o ośw iadczenia n ie b ęd z ie pow odowało autom atycznej zm iany adresata na przekazach rentow ych. 3. Jeżeli ren ta rodzinna je st w ypłacana n a rzecz k ilk u u p raw n io n y ch osób (z których n iektóre są pełnoletn ie a n ie k tó re m a łoletnie) do rą k m a tk i lu b ojca - oddział ZU S z u rz ę d u (bez s k ła d a n ia dodatk o w y ch w niosków p rzez za in tere so w an y c h ) podzieli dla celów podatkow ych dochód z re n ty rodzin n ej n a dochód, k tó ry dolicza się do d o chodu m atk i lub ojca (część renty rodzinnej w y pła can ej n a rzecz m a ło le tn ich dzieci oraz dochód z tej re n ty b ęd ą cy dochodem dzieci pełnoletnich, a w pew nych p rz y p a d k a c h ich m a tk i lub ojca, jeśli są rów nocześnie u p raw nieni do tej renty). J e śli osoby pełn o letn ie u p raw n io n e do re n ty rodzin n ej w zględnie ich m a tk a lu b ojciec, do rą k k tó ry c h w y p łac an a je s t re n ta, n ie uzyskali w 1992r. innych dochodów podlegają c y c h o p o d atk o w a n iu - k ażda z ty c h osób p o w in n a p rz e sła ć pod ad re se m o d działu ZU S ośw iadczenie w ed łu g załączonego w zoru. O św iadczenie składane przez drugą (i n a s tę p n e osoby w tej rodzinie) m ogą być przepisane ręcznie w edług załączonego w zoru. P o d ział dochodu z re n ty rodzin n ej d la celów p o d atk ow ych n ie będ zie pow odow ał au to m aty czn ej zm iany a d resató w n a przekazach rentow ych. 4. Jeżeli em eryt lub rencista, w trak cie ro k u 1992 w sk u te k zm iany m iejsca swojego zam ieszkania zm ienił oddział ZU S w y p łacający św iadczenie (za część m iesięcy ro k u p o b ie rał em erytu rę lub ren tę z jednego oddziału a za p ozostałe m iesiące - z inn ego oddziału ZU S) to zgodnie z u s ta w ą p o d atk o w ą u zyskiw ał w 1992r. św iadczenia od dw ó ch p ła t ników. E m eryt lub rencista nie pow inien p rzesy łać do o d działu ZUS załączonego ośw iadczenia. E m ery t lub rencista składa zeznanie podatkow e w ypełnione na podstaw ie inform acji o w ysokości dochodów z e m e ry tu ry lu b re n ty u zysk an ej do każdego z oddziału ZU S w urzęd zie skarbow ym w łaściw ym w edług ak tualnego obecnie m iejsca zam ieszkan ia. A nalogiczne zezn an ie ro czn e w urzędzie skarbow ym pow inni rów nież sk ład a ć em ery c i lu b renciści, k tó rz y za część ro k u o trzym yw ali w y n ag ro d zen ie z za k ład u p ra c y (lub zasiłki chorobow e płacone przez zak ła d p ra c y lu b n a w e t o ddział ZUS), a za p ozostałą część ro k u p obierali em erytu rę lub rentę. 5. E m ery t, k tó ry oprócz d o ch o d u z e m e ry tu ry lub re n ty u zyskał w 1992r. in n y dochód, lecz te n inny dochód: - nie podlega opodatkow aniu podatkiem dochodow ym od osób fizycznych (np. z ty tu łu o trz y m an eg o sp a d k u lu b d arow izny, p ro w ad zen ia gospodarstw a rolnego, w skład którego nie w chodzą działy specjalne produkcji rolnej, otrzym yw anych alim entów na rzecz dzieci, oprocento w an ie w k ład ó w n a książeczkach oszczędnościow ych itp.), - opodatkow any jest w form ie ry czałtu, a w ięc n ie je s t su m o w an y z in n y m i dochodam i, np. doch o d u ze sprzedaży (pod określonym i w arun kam i), doch o d u z um ó w zlecenia lub o dzieło i żadna z ty c h u m ó w (a nie ich sum a) nie przekracza kw oty zł. T a k w ięc em ery ci lu b renciści, k tó rzy oprócz otrzym yw anej em erytu ry lu b re n ty, u zysk ali d ochód np. z prow adzenia gospodarstw a rolnego (ale n ie z działów sp ecjaln y ch p ro d u k cji rolnej), sp rzed aż y (pod określonym i w arunkam i), alim entów n a rzec z dzieci - m ogą p rzesłać załączone o św iadczenie do O ddziału ZUS, który dokona im rocznego obliczenia p o d atk u. 6. E m ery t, k tó re m u oddział ZUS w y płacał em ery turę i potrącał m iesięc zne zaliczki n a p o d atek, m a n a u trz y m a n iu żonę, k tó ra n ie u zy sk ała w 1992r. żadnych dochodów. W ta k im p rz y p a d k u k o rzy stn y m dla e m e ry ta je s t ro zliczanie p o d a tk u w sp ó ln ie z m ałżo n k iem. Danuta Wiertelak

20 i! G.J. 20 OGŁOSZENIA, REKLAMY Nr 4 (122) 29 stycznia 1993 r. OGŁOSZENIA DROBNE SPRZEDAŻ-KUPNO Sprzedam dom z działką zabudow an ą 0,22 ha, R oszków 91 (tylko w soboty) (f 45). Sprzedam działkę budow laną 0 pow. 715 m~ p rzy O s. P o ln a, cegłę brzo stw o w sk ą 8000 szt., w iadom ość tel od 7.00 do Sprzedam now y dom w Jaro cin ie 1 Ż erkow ie, tel (f 51). Sprzedam kożuch m ęski, duży, now y, obszyty m a teriałem brąz, A dres w B iurze O głoszeń. Kupię nieru ch o m o ść w c e n tru m Jaro cin a z lo kalam i handlow ym i, ew entualnie w ynajm ę lokale handlowe, tel (f 65). Kupię ladę chłodniczą, Jaro cin, ul. W ojska Polskiego 57, Paw ilon Caro (f 84). Sprzedam słom ę ży tn ią i siano presow ane, Ł uszczanów 34 (f 115). Sprzedam tanio m ag ier elektryczna, k u c h n ię d rew n o p o d o b n ą, F ord G renada 1979 r, Jarocin, os. K onsty tu cji 3 M aja 2 /2 2 (f 114). Sprzedam saksofon A lt, Os. K onsty tu cji 3 M aja 12/ 15, Jaro cin (f 93). S p rz e d a m działk ę b u d o w lan ą 400 m 2, kanalizacja, w oda, centrum J a rocina, G orzów W lkp., tel. (kier. 095) S p rz e d a m dom z zabudow aniam i, w oda, co o raz 3,68 ha ziem i, M agn uszew ice 78, gm. K otlin (f 96). S p rz e d a m k o m p le t m ebli sw arzęd zkich, brąz, w ysoki połysk, w ys. 2,3 m, dł. 6,5 m, zestaw w ypoczynkow y, jadalnia - stół, 8 krzeseł. S tan idealn y oraz s e jf stalo w y 1 m. A dres w Biurze Ogłoszeń (f 95). Sprzedam działkę z rozpoczętą bu dową 600 m~, Żerków, ul. Tuw im a 5 (f 107). Sprzedam d o m z zabudow an iam i (w oda, co) 3,68 h a z m ożliw ością k u p n a 5,81 h a ziem i, M agnuszew ice K otlin (f 113). Sprzedam paszę w ysokiego zgniotu K444, s ta n b ardzo dobry. A d res w Biurze Ogłoszeń (f 112). Sprzedam k red en s, w itry n ę, szafę trzydrzw io w ą - m ahoń n a w ysoki połysk. A dres w B iu rze O głoszeń. Sprzedam ogró d ek pracow niczy na ul. Ż erkow skiej, Jaro cin, ul. K azim ierza W ielkiego 85 (f 120). Sprzedam drew no olchow e - ta r ta czn e 45 m 1o raz uży tk o w e stosow e 30 n r 1. A dres w B iu rze O głoszeń (f 135). Sprzedam słom ę. A dres w B iurze Ogłoszeń (f 128). Sprzedam rozpoczętą budow ę dom u w Jarocinie, tel (f 127). H U R T O W N I A Jarocin - Tumidaj ul. K. Wielkiego 60 (f 110) AUTO-MOTO Sprzedam F iata 125p oraz ciągnik C-330, W olica P u sta 3 (f 94). Sprzedam R om et O gar z silnik iem Jaw k i, Jaro cin, ul. P o n iato w s kiego 15 (f 102). Sprzedam VW P a s sa t 1,6 D iesel, 84 r., - kom bi, Jaro cin, ul. K azim ierza W ielkiego 85 (f 120). Sprzedam sam ochód O pel K adett, rok 1990, poj cm 3, ul. M oniuszki 38/22 (f 136). Peugeot 309 D iesel, 5,5/100 km, 1986 r. s re b rn y m etalik, s ta n bdb, Jaro cin, ul. Ś w. D u cha 3 4 / 16 (f 134). Sprzedam beczkow óz 4500 litrów, Zalesie 59 (f 132). Sprzedam N ysę rocznik 1987, tel po godz (f 126). Sprzedam F ord E s k o rt 1600, rocz. 1984, tel (f 123). Sprzedam P o lo n ez 1,6, ro k prod. 1991, tel (f 122). Sprzedam sam ochód H onda, rok prod. 82, tanio. A dres w b iu rz e O głoszeń (f 121). VIDEO TV V ideofilm ow anie, K azim ierza W ielkiego 87, tel (f 1310). V id eo film o w an ie, Jaro cin, ul. G lin ki 3, tel (f 1268). N iska cena. (f 1703). V ideofilm ow anie, tel W ideofilm ow anie, zgłoszenia K sięg arn ia pod R atu szem, tel (f 16). W ideofilm ow anie, tel (f 62). Poszukuję leku fe e rio c a in a, tel f Żaluzje - F.H.U. M ADOS, tel (f 79). Przyjmę k ażdą p racę. A dres w B iurze Ogłoszeń. Sprzątanie m ieszk ań, m ycie o kien, o p ie k a n a d dziećm i - w y k o n u ję. A dres w Biurze Ogłoszeń. Pasze - p ro w ity, p re s ta rte r, B achorze w 18 (f 40). Wezmę w komis sukienki kom unijne, W itaszyczki 24a w godz (f 29). BUDOWNICTWO, p ro je k to w anie, sprzedaż i adaptacja projektów ty pow y ch b u d y n k ó w m ieszk aln y ch, g osp o d arczy ch i in w e n ta rsk ic h, ul. W ęglow a 1 / 21, tel (f 72). Usługi w za k re sie przew o zu zw łok, teren całego kraju, cena k o nk u ren cyjna, M irosław Stelm aszyk, Jaro cin, ul. W rocław ska 29, k o n ta k t i in form acja po godz (f 58). Superkoncentraty, polfam ixy, ekolisty, środki ochrony roślin, Góra, ul. Zaleska 21, tel. 39 (f 61). Nowo otw arty KOMIS oferuje s z e r o k i w y b ó r a t r a k c y j n y c h niedrogich SUKIEN ŚLUBNYCH I KOMUNIJNYCH WITASZYCZKI 24a, ( f 104) m m w m m z m m G abinet okulistyczny, lek. m ed. H an n a M arczuk-z ielińska, o k u lista, J aro cin, ul. S ło n eczn a 8, przyjęcia: w torki, czw artki korek c ja w ad w zro k u, 2. b a d a n ie o k u listyczne w stępne i okresow e, 3. leczenie chorób oczu dorosłych i dzieci, 4. badanie dna oka (f 1746). Paw eł Jerzycki, psychiatra, re je s tracja przyjęć telefoniczna w poniedziałki, środy, p ią tk i w godz , tel. Jaro c in 32-42, osobista: w to re k w godz , Jaro cin, ul. W ęglowa 1. Lek. med. Iwona Udzik, położnik-ginekolog p rzy jm u je w każdy poniedziałek, czw artek w godz G abinet: Jaro c in, Os. K o n sty tu cji 3 M aja 18 (pierw sze w ejście od ul. W rocław skiej). M ożliw a je st rejestracja telefoniczna codziennie za w yjątkiem w to rku w godz tel (f 1738). M irosław Praczyk, le k a rz chorób dziecięcych, p ro p o n u je P a ń s tw u opiekę lekarską nad dziećm i na zasad ach lekarza domowego: p o ra d n ictw o d la dzieci zdrow ych, leczenie dzieci chorych, p om oc w n agłych przypadkach. W izyty m ożna zgłaszać codziennie (rów nież w soboty i niedziele) osobiście - Jaro cin, Os. K onstytucji 3 M aja 14/1, telefoniczn ie G ab in et okulistyczny, lekarz okulista Alina Budzyńska, p rzyjęcia w torki, czw artki , Jaro cin, ul. D łu g a 29 Dermatologiczny Gabinet Lekarski, lek. m ed. A n n a P ajd o w sk a, d e r Korepetycje z biologii i chem ii udziela pracow nik UAM, ul. S portow a 4 / 39, Jaro cin, po (f 97). W ycinanie d rzew oraz sp rzed am cykliniarkę, tokarkę, prasy do drew na, W itaszyce, ul. Roszarnicza 4 (f 99). Do wydzierżawienia pom ieszczen ia gosp o d arcze w d o b ry m stanie, 180 m a w Jaro cin ie, ul. Ś ródm iejska 11 (dojazd rów nież od ul. M ałej) lub do w n iesienia do spółki. O ferty pisem ne: Jaro cin, ul. Ś ró d m ie jsk a 11/ 2 (z podaniem cen dzierżaw y i czynszu) (f 103). m ato lo g - w enerolog, Poszukuję jakiejkolw iek pracy - m łody m ężczyzna, o ferty w B iu rze Ogłoszeń (f 109). Młode m ałżeństwo z dziećm i poszukuje m ieszkania. O ferty w B iurze Ogłoszeń (f 108). M gr chem ii - korepetycje. A dres w Biurze Ogłoszeń (f 106). M łody ślu sarz-sp aw acz poszukuje pracy. O ferty w B iurze Ogłoszeń (f 118). Przyjmę panią do opieki nad dzieck iem w w ie k u 7 lat. M ile w idziane refere n cje, tel po godz (f 124). p rzyjm u je w torek, piątek , w pozosta łe d ni - po re je stra c ji telefonicznej po 19.00, elek tro g u lacje, leczenie ciekłym azotem, Jarocin, ul. P ark o w a 1/20, tel (f 76). Prywatne gabinety lekarskie w Kotlinie. L ek. m ed. Beata Małecka - neurolog, przyjm uje w torki Lek. med. Jacek Głażewski - specjalista reum atolog (akup u n k tu ra ), p rzyjm u je w to rk i Lek. med. sp ecjalista ch iru rg Lek. med. Przemysław Kęsa - sp ecja lista o rto p e d a, b a d a n ia u ltraso n o - graficzne staw ów biodrow ych now orodków i n ie m o w ląt - p ią te k L ek. m e d. A n n a P a jd o w s k a - derm atolog, przyjm uje środa Lek. med. Krzysztof Gruszczyński chirurg, przyjm uje: środa Lek. med. Andrzej Pajdowski - sp ecjalista ginekolog p o łożnik (p ełn y z a k re s b ad a ń + U SG ), p rzyjm uje: p ią tk i G a b in e t m ieści się w K otlinie przy ul. Poznańskiej (koło restau racji). G a b in e t o tw a rty od stycznia 1983 r. S p e c ja listy c z n y G a b in e t L e k a r s k i. Lek. m ed. A ndrzej P ajdow ski. B ad a n ia U S G d la dzieci i dorosłych: położnicze, ginekologiczne, ja m y b rzuszn ej, piersi, tarczy ca, ją d ra. W prow adza się p ełn ą zdjęciow ą dok um entację badań. Przyjęcia: badan ia d la k o b ie t w ra m a c h p ra k ty k i położniczo-ginekologicznej: poniedziałek, środa, czw artek P rzy ję cia m ężczyzn - w olne soboty , Jarocin, ul. P ark o w a 1 / 20. M ożliw ość re je stra c ji te lefonicznej: (f 76). Lek. med. Grzegorz Szymczak, specjalista chirurg, przyjęcia w tork i w g ab in ecie Al. N iepodległości 6, w izyty dom ow e: zgłoszenia w izyt tel , Os. K onsty tu c ji 3 M aja 2 /9 (f 137). BUISNESS PLANY WNIOSKI KREDYTOWE ANALIZY FINANSOWE PROGRAMY NAPRAWCZE PROJEKTOWE O s. L e c h a / 1 0 t e l. / fax ( ) P O Z N A Ń

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11 Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ ------ ------- ' -------............... ------------ ------------------- ----- --------------------- --- NUMER 33 (203) V Jarocin, 19 sierpnia 1994 r. > "

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21,

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, 451-454 2015 H U M A N IS T Y K A I P R Z Y R O D O Z N A W S T W O 2 1 O ls z ty n 2 0 1 5 REWOLUCJA W

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 770239"2942

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 7702392942 977023929420432 REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 770239"2942 Z Y C I E B Y T O M S K I E U k a z u je się o d 1 9 5 6 r. w B y to m iu i R a d z io n k o w ie 32 (2875) 6.0 8.2 0 1 2 PL ISSN 0239-2941

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY W. Św id e r, L. Żych oń J. S m o liń sk i K. F rą c z k o w s k i K. Gwóźdź L. W o la ń sk i P ro g ra m ro zw oju system ó w i u rząd zeń in fo r m a tyk i w' la ta

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji Służba Polsce na terenie województwa olsztyńskiego Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego Echa Przeszłości 11, 249-268 2010 ECHA PRZESZŁOŚCI XI, 2010 ISSN 1509-9873

Bardziej szczegółowo

Magdalena S a e la (K rak ów )

Magdalena S a e la (K rak ów ) A C T A O N I V f i R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCEHIE POLONISTYCZNE OJDZOZIEHCĆW 2, 19B9 Magdalena S a e la (K rak ów ) TECHNIKI NAUCZANIA OBCOKRAJOWCÓW SŁOWNICTWA JĘZYKA POLSKIEGO i Vocabulary

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E BADANE OBSZARY ZAKRES BADANEJ U M IE JĘ T N O Ś C I NR ZADANIA TEMATYKA Z A D A Ń CO OCENIANO W ZADANIACH

Bardziej szczegółowo

Drużyna K P W Gdańsk przed metą,

Drużyna K P W Gdańsk przed metą, 17 V 39 CENA 25 GR SPORT TYG O D N IK Drużyna K P W Gdańsk przed metą, M Ó C TO CHCIEĆ! - R O ZW A ŻA N IA PIŁKARSKIE - CZY OBNIŻENIE P O Z IO M U W BIEGACH DŁUGICH? W YC H O W A N IE FIZYCZNE W P O C

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY NASI DZIADKOWIE TURNIEJ BILARDOWY

Gazeta Jarocińska PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY NASI DZIADKOWIE TURNIEJ BILARDOWY Gazeta Jarocińska T Y G O D N IK ZIEMI JA RO C IŃSK IEJ NUMER 3 (121) IV Jarocin, 22 stycznia 1993 r. CENA 3000 zt Już w k ró tc e!!! TURNIEJ BILARDOWY PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY K lu b P o o l B ila r d

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie promocj. Planowanie mediów. (c) Maciej Wasiak Razem slajdów: 69

Zarz dzanie promocj. Planowanie mediów. (c) Maciej Wasiak Razem slajdów: 69 Zarz dzanie promocj Planowanie mediów 1 Wymogi kampanii reklamowej: Charakterystyka odbiorców procesu komunikacji Cele komunikacyjne Cechy przekazu Założenia dotyczące zasięgu, częstotliwości oraz ciągłości

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

B a rty la i B ie d a

B a rty la i B ie d a 977023929420438 Kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 0 4 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 38 (2881) 17.09.2012 Cena 1,50 zł (w tym 8 % v a t PL ISSN

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY P O L S K A A K A D E M I A N A U K I N S T Y T U T G E O G R A F I I I P R Z E S T R Z E N N E G O Z A G O S P O D A R O W A N I A ZESPÓL KOORDYNACYJNY PRODLEMU MIĘDZYRESORTOWEGO PODSTAW Y PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

S Z A N le C TYGO DNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM POLSKI W NIEW OLI PIERW SZY R O K D R U G IE J W O JN Y

S Z A N le C TYGO DNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM POLSKI W NIEW OLI PIERW SZY R O K D R U G IE J W O JN Y Po przeczytaniu oddaj drugiem u: S Z A N le C N ie d b a j o to, żeś w ciężk ie k a jd a n y się dostał, G d y lu d rze k ł: chcę b y ć w o ln y m! zaw sze w o ln ym został. (Gen. J. Jasiński. Rok. 1790).

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J ^Zanieś 'Stalinie/ i tym ui&zystkim/, ktazyza izeźły/ a tłusty/ pa&ud/zily/ do/ zadumy/1 tejleksfa/. O p ra c o w a

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR SPORT CENA 25 GR TYG O D N IK ZU ŁO W - WILNO FAŁSZYW A D R O G A T R E N IN G LEKKOATLETY W M A R C U Z M A R SZU NARCIARSKIEG O ZUŁÓW- W IL N O - HOKEIŚCI PO D LUPA - KRYTYKOW AĆ JEST NAJŁATWIEJ - =

Bardziej szczegółowo

Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1,

Jan Gliściński Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, 194-197 1992 teo lo giczn e m a u m ieszczen ie J a n a P a w ła

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ i N U M E R 37 (155) IV Jarocin, 17 września 1993 r. C E N A 4000 zł W y b o r y K a ż d e w y b o r y d o p a r l a m e n t u p r z e c h o d z i ć b ę d

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Cóż ty robisz Stachu? Ano n ic! Chciałem się troch ę rozgrzać, ale w idzę, źe z teg o nic, boś dziś stra szn ie sztyw n a i oziębła!...

Cóż ty robisz Stachu? Ano n ic! Chciałem się troch ę rozgrzać, ale w idzę, źe z teg o nic, boś dziś stra szn ie sztyw n a i oziębła!... XVI. Kraków, 15 stycznia 1913. W ychodzi 1-g-o i 15-g-o każdego m iesiąca. K w artaln ie: z p rz e sy łk ą pocztow ą 2 kor.,.2 m arki 25 fen., 1 rb s. 25 kop. KRAKÓW Nr. 2. ADRES REDAKCYI I A D M IN ISTR

Bardziej szczegółowo

Kinga Lisowska "Mój Grunwald", Henryk Leśniowski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Echa Przeszłości 11,

Kinga Lisowska Mój Grunwald, Henryk Leśniowski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Echa Przeszłości 11, Kinga Lisowska "Mój Grunwald", Henryk Leśniowski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Echa Przeszłości 11, 446-451 2010 4 4 6 Polemiki, recenzje i omówienia Blom bergowej, dotyczących działalności również tego tow

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo