SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZOZ w Busku Zdroju.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZOZ w Busku Zdroju."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak ZOZ/DO/OM/ZP/16/13 Nazwa przedmiotu zamówienia: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZOZ w Busku Zdroju. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie udzielenia zamówienia publicznego jako PRZETARG NIEOGRANICZONY art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SIWZ obejmuje ubezpieczenia majątkowe w tym OC działalności medycznej, główny przedmiot - CPV: I. Zamawiający : Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju , ul. Bohaterów Warszawy 67, woj. Świętokrzyskie, tel./fax wew. 244, REGON : , NIP : , PKD: 86.10Z procentowy udział działalności 94% PKD: 86.22Z procentowy udział działalności - 6% KRS : Data rozpoczęcia działalności 1967r. Data rejestracji ZOZ: 1998 r. Organ załoŝycielski: Rada Powiatu Busko Zdrój Reprezentant ZOZ-u: Dyrektor Naczelny dr n. med. Grzegorz Gałuszka strona OFERTY CZĘŚCIOWE: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. OFERTY WARIANTOWE: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE: 1. Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 3 ustawy, zamawiający przewiduje moŝliwość udzielenia w okresie trwania umowy, ewentualnych zamówień uzupełniających, nie przekraczających 20 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

2 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŝszych niŝ zastosowane w zamówieniu podstawowym. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Realizacja zamówienia nastąpi w okresie: do SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY : 1. Kserokopie lub odpisy złoŝone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy. 2. Oferta winna być napisana w języku polskim. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. 3. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania spraw wykonawcy. 4.Wykonawca, który przedłoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 5.UpowaŜnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do niej, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 6.Wszelkie poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy. 7. Cena oferty na wymieniony w specyfikacji zakres przedmiotu zamówienia powinna być podana w złotych polskich. 8. Cena zwiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań umowy. 9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 10.Składana oferta musi zawierać: 1.Właściwie wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Zezwolenie właściwego organu państwowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 4.Oświadczenie o przynaleŝności lub nie do grupy kapitałowej sporządzone według własnego wzoru. 5.Oryginały lub kserokopie pełnomocnictw dla osób podpisujących ofertę, 6.Ogólne i szczegółowe warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk. 6.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie w trybie art. 22 ustawy uzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (na załączniku nr 2 do SIWZ), - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy pzp (na załączniku nr 3 do SIWZ), - dokument potwierdzający zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. JeŜeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:

3 a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 1. Oferty naleŝy składać do dnia r., do godz. 10:00 na adres Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju - SEKRETARIAT 2.Wykonawca, który złoŝył ofertę moŝe ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu składania ofert. 3.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Dostawcę lub Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie Zmiana lub Wycofanie. 4.Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone bez rozpatrywania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 5.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 8.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną KaŜdy wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie do siedziby zamawiającego ZOZ w Busku Zdroju, Busko Zdrój ul. Boh. Warszawy 67, Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: Poniedziałek Piątek godzina 7:15 14:00 Zamawiający dopuszcza składanie wyjaśnień bądź wprowadzenie zmiany treści zamówienia na pisemny merytorycznie uzasadniony wniosek Wykonawcy złoŝony w sekretariacie Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, o wprowadzonych zmianach Zamawiający, niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców którzy pobrali niniejszą Specyfikację. Postępowanie podlega uniewaŝnieniu wyłącznie w sytuacji wynikającej z art. 93 ustawy. W przypadku uniewaŝnienia postępowania Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców którzy pobrali specyfikację, Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych są : mgr Dorota Krzak, mgr Kamil Kokoszczyk, mgr Artur Jaworski Dział Zamówień Publicznych tel wew. 244 W sprawach odnoszących się do zakresu ubezpieczeń i późniejszej obsługi zawartych umów umocowani są Zakład Usług Brokerskich Paweł Cieślikowski, Poznań ul. Obornicka 272a, tel , Nadwiślańska Kancelaria Brokerska ZENIT Sp. z o.o. w Busku Zdroju ul. Kościuszki nr 56, tel i Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 9. WADIUM: zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

4 11. OZNAKOWANIE OFERTY: Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres : Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju , ul. Bohaterów Warszawy 67,(sekretariat) Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie Przetarg - ubezpieczenie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju z napisem Nie otwierać przed r., godz. 10:00 Koperta powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy. 12. OTWARCIE OFERT: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godz. 10:15, w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju I piętro pokój nr 22. Otwarcie ofert jest jawne, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferty złoŝone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, a takŝe przekaŝe informację zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 13. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT. - Kryteria oceny ofert: cena 100 % - Oferty dla zadań będą oceniane zgodnie z wzorem: 100 pkt x cena najniŝsza / cena oferty ocenianej. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. 14. ZAWARCIE UMOWY Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Zmiana postanowień umowy moŝe nastąpić w trybie przewidzianym ustawą za zgodą obu Stron wyraŝoną na piśmie pod rygorem niewaŝności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie : - zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - gdy w trakcie trwania umowy doszło do zmiany wartości ubezpieczanego majątku, - zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach, - korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy, - zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych, 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PŁATNOŚCI: Płatność za ubezpieczenia zostanie dokonana przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w równych ratach. Dla zadań B, C, D, E składka płatna w 4 równych ratach, dla zadania A składka płatna w 6 równych ratach, Dla wszystkich zadań pierwsza rata płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentów ubezpieczenia. Wnioskowany zakres ochrony występuje w podziale na zadania : Zadanie A Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej,

5 Zadanie B dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczące pozamedycznej działalności w tym uŝytkowanie posiadanego mienia, Zadanie C dobrowolne ubezpieczenie mienia od poŝaru i innych ryzyk, Zadanie D ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku Zadanie E ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk II. Przedmiot zamówienia; Zadanie A - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zgodnie z Dz. U nr 293 poz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. z gwarantowaną minimalną sumą gwarancyjną OC o równowartości euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Składka za zawarte ubezpieczenie płatna w sześciu równych ratach przy czym ostatnia rata płatna w miesiącu lutym 2014r. Zadanie B - dobrowolne poza medyczne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej z sumą zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wg ogólnych warunków Wykonawcy obejmujących czyny niedozwolone i niewłaściwe wykonanie bądź nie wykonanie zobowiązań w tym równieŝ odpowiedzialność wynikłą wskutek raŝącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia w tym zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. W ramach zawartego ubezpieczenia odpowiedzialnością objęte są równieŝ szkody : - poniesione przez pracowników lub współpracowników Zamawiającego niezaleŝnie od formy zatrudnienia/współpracy, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone wolontariuszom, osobom odbywającym studia doktoranckie, staŝ, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów; w tym odpowiedzialność za szkody rzeczowe (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia), z włączeniem odpowiedzialności deliktowej za pojazdy pracowników znajdujące się na miejscach postojowych dla pracowników (OC pracodawcy) limit zł - powstałe w mieniu ruchomym oraz nieruchomościach, z których korzystano na podstawie : uŝyczenia, najmu, podnajmu, dzierŝawy, leasingu lub innego stosunku prawnego (OC najemcy) limit zł - powstałe przy wykonywaniu przez Zamawiającego zadań o charakterze zarządczym, organizacyjnym lub administracyjnym, w szczególności związanych z zarządzaniem zakładem opieki zdrowotnej, z które odpowiedzialność ponosi Zamawiający działający jako samodzielny publiczny ZOZ limit zł - powstałe w przechowywanym mieniu osób trzecich, w tym w mieniu pacjentów limit zł - powstałe w związku z działalnością polegającą na wynajmowaniu pomieszczeń limit zł Franszyza redukcyjna 200,PLN Franszyza integralna 200 PLN Zadanie C ubezpieczenie mienia od poŝaru i innych ryzyk obejmujące ochroną wymienione ryzyka : - ryzyka podstawowe (FLEXA): ogień, wybuch, upadek statku powietrznego, uderzenie pioruna; - ryzyka dodatkowe: powódź, huragan (prędkość nie mniejsza niŝ 17,5 m/sek.), deszcz nawalny, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, zalanie przez wydostawanie się wody innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, huk ponaddźwiękowy. - Uszkodzenie bądź stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (obejmuje równieŝ montaŝ i koszt rusztowania), franszyza integralna 100 PLN franszyza redukcyjna 0,00 PLN,

6 - Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezaleŝnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych limit PLN franszyza redukcyjna 500,00P PLN - Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń objęte są takŝe szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia; oraz zanieczyszczenia lub skaŝenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, - Ubezpieczyciel w ramach sumy ubezpieczenia pokrywa równieŝ koszty wynikłe z zabezpieczania ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku gdy wystąpi bezpośrednie zagroŝenie szkodą wskutek zaistniałego zdarzenia, W ramach zawartego ubezpieczenia zastosowanie mieć będą poniŝsze klauzule : KLAUZULA kosztów ewakuacji : Ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagroŝenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iŝ niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. Za koszty ewakuacji uwaŝa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : 1) transportem pacjentów, 2) transportem sprzętu medycznego, 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych, 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeŝeniem iŝ koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę. Ubezpieczyciel pokrywa powyŝsze koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, StraŜy PoŜarnej lub StraŜy Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. słuŝb. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi ,00zł Franszyza redukcyjna 0,00zł KLAUZULA rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe w przypadku szkody zasada proporcji (niedoubezpieczenia) będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyŝsza niŝ 130% sumy ubezpieczenia. KLAUZULA Reprezentantów Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek raŝącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie właścicieli, członków zarządu, członków rady nadzorczej i prokurentów KLAUZULA dewastacji / wandalizmu Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uwaŝa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.

7 Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni. Limit odpowiedzialności: ,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 3 000,00zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (graffiti). Franszyza integralna 100,00 PLN, redukcyjna 0,00 PLN KLAUZULA szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzacyjnych Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych na poniŝszych zasadach: 1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych/mienia osób trzecich na skutek ich rozmroŝenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych. 2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia : PLN 3. Franszyza redukcyjna: 0,00 PLN KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe 0Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieŝy urządzenia zewnętrzne naleŝące do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub uŝytkowanych przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było moŝliwe bez pozostawienia śladów uŝycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności: 5 000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 100,00zł KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeŝeniem, Ŝe ich realizacja nie wiąŝe się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a)mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu ,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b)w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna : 500,00zł KLAUZULA REZYGNACJI Z REGRESU WOBEC PRACOWNIKÓW UBEZPIECZONEGO Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, Ŝe Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na

8 podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie będzie mieć zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: ,00 złotych. KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezaleŝnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do uŝytkowania - uŝytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: ,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna : ,00 zł Wnioskowany system ubezpieczenia: SUMY STAŁE dla budynków, wyposaŝenia, ruchomości, środków trwałych i środków obrotowych. W ubezpieczeniu zastosowanie ma wartość księgowa brutto wykazana wg cen ze stanu początkowego i taka sama wartość znajdzie zastosowanie w przypadku wyliczenia naleŝnego odszkodowania. W ubezpieczeniu środków obrotowych obowiązująca jest wartość zakupu, dla nisko cennych składników mienia obowiązuje wartość rzeczywista a dla gotówki wartość nominalna. Dla zakresu ubezpieczenia dla którego nie wyszczególniono wysokości wnioskowanych franszyz obowiązują : Franszyza integralna 500 PLN Franszyza redukcyjna 500 PLN Łączna wartość ubezpieczanego majątku ,04 zł w tym ubezpieczeniu podlegają wg wartości : Budynki, budowle KŚT 1-2, ,95zł Maszyny urządzenia i wyposaŝenie KŚT ,00zł Napowietrzne sieci elektryczne ,33zł WyposaŜenie sprzęt medyczny KŚT 8, ,12zł Środki obrotowe ,00zł Mienie niskocenne ,64zł Gotówka zł

9 Zadanie D ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem, rabunku i dewastacji, ubezpieczeniem objęte są wszystkie składniki mienia limit odpowiedzialności zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. KradzieŜ z włamaniem gotówki limit zł Rabunek gotówki limit zł Rabunek gotówki w transporcie limit zł Ubezpieczenie na I ryzyko, Franszyza integralna 200 PLN Franszyza redukcyjna 200 PLN W ubezpieczeniu obowiązuje klauzula o treści : Ubezpieczyciel uznaje, Ŝe istniejące u Ubezpieczonego zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe są wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej które równieŝ w przypadku zaistnienia szkody spełniają wymóg wypłaty naleŝnego odszkodowania. Zdanie E ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczyciel odpowiada za wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezaleŝnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: a) działanie człowieka, tj.: niewłaściwe uŝytkowanie, nieostroŝność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, b) kradzieŝ z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń przeciw kradzieŝowych (pod warunkiem, iŝ zostały spełnione obowiązki dot. zabezpieczenia mienia) i rabunek, c) działanie ognia (w tym równieŝ działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a takŝe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), d) działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, e) działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, f) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, g) zbyt wysokie/ niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, h) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.- pod warunkiem, iŝ ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposaŝony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i działaniem zjawisk pochodnych. Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Ubezpieczyciel pokrywa równieŝ. udokumentowane koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową a związane z: - akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia, - uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontaŝu części niezdatnych do uŝytku, - zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagroŝenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, Przedmiot ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, - Wartość odtworzeniowa - niemedyczny stacjonarny sprzęt elektroniczny ,03zł - Wartość odtworzeniowa niemedyczny przenośny sprzęt elektroniczny ,00zł

10 Zestawienie przenośnego sprzętu elektronicznego : laptop HP Pavilion Q ,00 zł Tablet Samsung Galaxy Tab ,76 zł Tablet Samsung Galaxy Tab ,76 zł laptop HP ,00 zł przyrząd do pomiarów elektrycznych ,30 zł RAZEM 13397,82 zł - Wartość odtworzeniowa dla odtworzenia utraconych danych ,00zł Udział własny: - 5% szkody nie mniej niŝ 100,00 zł nie więcej jak 500,00 zł Dla wszystkich ubezpieczeń obligatoryjna jest Klauzula przekształceniowa o treści : Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w przypadku wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem lub moŝliwymi przekształceniami prawnymi SPZOZ-ów (w tym przekształcenia w spółkę prawa handlowego), nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, z zastrzeŝeniem powiadomienia Ubezpieczyciela o zmianie w terminie 14 dni od jej zajścia. Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest, aby nowy podmiot posiadał analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków własności, a stan i rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwpoŝarowych, przeciw kradzieŝowych i przeciw przepięciowych nie uległ zmianie. PowyŜsze postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od obowiązku zgłaszania ubezpieczycielowi zmian okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach, zgodnie z art. 815 kodeksu cywilnego. Dla ubezpieczeń od poŝaru i innych zdarzeń oraz dla ubezpieczeń sprzętu elektronicznego obowiązuje klauzula o treści : Klauzula automatycznego pokrycia obligatoryjna Niniejszą klauzulą obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe i pozostałe wyposaŝenie oraz środki trwałe i wyposaŝenie, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia. Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń i podania nowych wartości środków trwałych i wyposaŝenia w terminie 30 dni po zakończeniu kaŝdego kwartału w okresie ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie pro rata temporis. Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie moŝe przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. Informacje o przedmiocie działalności: Do podstawowych zadań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju naleŝy: 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w sposób ciągły i kompleksowy z zapewnieniem całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, środków farmaceutycznych, pomieszczenia odpowiedniego do stanu zdrowia; 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom wymagającym pomocy doraźnej i świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

11 3. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 4. prowadzenie diagnostyki medycznej; 5. rehabilitacja medyczna w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii ; 6. udzielanie świadczeń konsultacyjnych w przyszpitalnych specjalistycznych poradniach i gabinetach konsultacyjnych; 7. prowadzenie spraw związanych ze statystyką medyczną; 8. prowadzenie apteki i gospodarki lekami; 9. zapewnienie właściwej sterylizacji sprzętu medycznego i środków opatrunkowych oraz dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu medycznego; 10. prowadzenia działalności profilaktycznej, oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia. Rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych: 1. wizyty domowe, 2. zabiegi, 3. lecznictwo szpitalne, 4. transport chorych, 5. stacja krwiodawstwa, 6. konsultacje, 7. specjalistka ambulatoryjna, 8. rehabilitacja ambulatoryjna, 9. hemodializoterapia, 10. diagnostyka endoskopowa, 11. opieka długoterminowa, 12. szkoła rodzenia 13. dializoterapia: sposób leczenia-czasowy pobyt pacjenta w ośrodku dializ (np.: 3 x w tygodniu po 4 godziny). Po zabiegu hemodializy pacjentom zapewnia się transport powrotny. W Szpitalu funkcjonują : Komitet ds. zakaŝeń szpitalnych, Zadania Zespołu: bieŝące monitorowanie wyników bada pracowni mikrobiologicznej (dokumentacji pracowni), analiza sytuacji epidemiologicznej na oddziałach, stały nadzór nad przestrzeganiem procedur higienicznych Działania prewencyjne podejmowane przed przeniesieniem chorób: wywiad zdrowotny, ocena ryzyka zakaŝenia, przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki zgodnie z obowiązującymi procedurami. Szpital wdroŝył równieŝ : procedury zarówno zgłaszania jak i monitorowania zakaŝeń wewnątrzszpitalnych, procedury rozpatrywania skarg pacjentów procedury postępowania pielęgniarskiego, sprzątania i dezynfekcji procedury postępowania z odpadami szpitalnymi, - karetki do przewoŝenia chorych Na terenie szpitala funkcjonują : - sklep ze sprzętem medycznym, - sklep spoŝywczo przemysłowy, - szpitalna kuchnia przygotowująca posiłki dla pacjentów szpitala - szpitalna apteka na potrzeby własne szpitala - przyszpitalny parking samochodowy - hotel dla pracowników

12 ZOZ nie wykonuje specjalistycznych zabiegów typu : - chirurgia plastyczna/estetyczna. - badania kliniczne (jako typowy ośrodek badawczy). - eksperymentalne metody leczenia i rehabilitacji, - rezonans magnetyczny, badania histopatologiczne. Wartość kontraktu z NFZ w 2011 r ,00 zł. Wartość kontraktu z NFZ na 2012 r ,22 zł Wartość kontraktu z NFZ na 2013 r ,55 zł w tym: rehabilitacja ambulatoryjna: ,35 PLN specjalistyka ambulatoryjna: ,50 PLN lecznictwo szpitalne: ,00 PLN hemodializoterapia: PLN programy terapeutyczne: PLN pracownia endoskopowa: ,70 PLN Wartość wszystkich kontraktów: ,00 PLN (NFZ + umowy na badania) Przychód osiągnięty w 2012 roku: ,87 PLN Przychody z działalności komercyjnej medycznej za rok 2012: ,80 PLN Przychody z działalności pozamedycznej za rok 2012: ,85 PLN Planowany przychód w 2013 roku: ,21 PLN Ilość łóŝek szpitalnych: miejsc dla noworodków Liczba przyjętych pacjentów w 2012 r.: - w lecznictwie szpitalnym: noworodków - w lecznictwie otwartym : Planowana liczba pacjentów w roku 2013 : w leczeniu zamkniętym: w leczeniu otwartym: Ilość pracowników zatrudnionych w ZOZ wg stanu z kwietnia 2013 r: Personel Zamawiającego łącznie: 568 zatrudnionych pracowników, w tym: lekarzy rezydentów: 4 lekarzy staŝystów: 1 lekarzy pozostałych: 40 pielęgniarek: 227 połoŝnych: 23: Inny personel medyczny z wykształceniem wyŝszym: 25 laboranci, diagności: 17 salowe: 71 dietetycy: 3 pomoc medyczna: 1 pracownicy działu technicznego: 63 pracownicy administracyjni: 37 pozostali pracownicy: 56 Czas pracy: 7 dni w tygodniu: 3 zmiany, 2 zmiany, 1 zmiana

13 Zabezpieczenia przeciw poŝarowe i/lub kradzieŝowe. W budynkach zamontowane są hydranty wewnętrzne o52 i o25 w ilości 39 szt. oraz 2 hydranty zewnętrzne i podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 79 szt. W głównym budynku szpitala na 4 klatkach schodowych zamontowane są urządzenia przeciwpoŝarowe z systemami oddymiającymi, W skład budynków ZOZ (własność Powiatu Buskiego) wchodzą : budynek Szpital, Budynek Oddziału Zakaźnego, Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, Budynek Warsztatów oraz Prosektorium, Budynek po Spalarni Odpadów i Oczyszczalni, Budynek Przychodni Specjalistycznej, Budynek hotelowy i budynek garaŝe. Wszystkie budynki są murowane i kryte ognioodpornie. WyposaŜenie budynków : instalacja wodociągowa (zasilanie z wodociągu miejskiego) - instalacja elektryczna (zasilanie z sieci miejskiej) w przypadkach awarii własny agregat prądotwórczy, uruchamiany automatycznie w przypadku braku prądu, czynne akumulatory(24 V) i UPS, - instalacja ciepłownicza z własnej kotłowni olejowo gazowej, Sieci elektryczne: Odrębne sieci elektryczne na posesji Szpitala z grupy 2 środków trwałych podlegających ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (pozostałe sieci elektryczne i teleinformatyczne wliczone są w wartość budynków): Numer inwent. Opis Data zakupu Wartość Brutto 402 Linia w/n zasilanie podstawowe pawilon , Linia kablowa pawilon , Zasilanie energetyczno kablowe przych. spec , Linia n/n pawilon interny ,27 ZOZ posiada system udzielania pozwoleń na prowadzenie prac poŝarowo-niebezpiecznych (w tym spawalniczych) z pozwoleniem na piśmie. Budynki posiadają urządzenia odgromowe. Odległość do rzek bądź duŝych zbiorników wodnych 10 km Odległość do najbliŝszej jednostki PSP 1,5 km. Odległość do Komendy Policji 1,5 km Załączniki: 1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

14 4) Załącznik nr 4 - Wzór umowy do SIWZ 5) Załącznik nr 5 - Szkodowość wg danych aktualnego Ubezpieczyciela 6) Załącznik nr 6 Wykaz budynków Wszystkie wyŝej wymienione załączniki stanowią integralną cześć niniejszej specyfikacji i są dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: Z powaŝaniem W imieniu Zamawiającego Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju dr n. med. Grzegorz Gałuszka

15 Załącznik nr 1 do SIWZ......, dnia... pieczęć Wykonawcy OFERTA Ja (my) niżej podpisany(i).. działając w imieniu i na rzecz.. W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ubezpieczeń: zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oświadczamy, że oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę.... zł. słownie... Sposób obliczenia ceny: LP Ubezpieczenie CENA (zł) 1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zł 2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zł 3 Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych ryzyk..zł 4 Ubezpieczenie od kradzieży..zł 5 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego..zł Oświadczamy, że: 1. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w SIWZ. 2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 4. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 6. Zobowiązujemy się do zawarcia umów (umowy) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7. Oferta została złożona na.stronach kolejno ponumerowanych od nr do nr..., dn. podpis i pieczęć Wykonawcy

16 Załącznik nr 2 do SIWZ pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE Na podstawie art.44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz ze zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z przepisami prawa nakładającymi obowiązek ich posiadania, 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie, 3. dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, podpis i pieczęć Wykonawcy..., dnia...

17 Załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE Na podstawie art.44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz ze zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj: nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz z późn. zm podpis i pieczęć Wykonawcy..., dnia...

18 Załącznik nr 4 UMOWA RAMOWA ZOZ/ DO/OM/ZP/16/13/ /13 zawarta w dniu roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, Busko Zdrój NIP: REGON: który reprezentuje : 1. Dr n. med. Grzegorz Gałuszka Dyrektor ZOZ Busko Zdrój. zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez : a NIP: REGON: zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez osoby upowaŝnione: została zawarta umowa ramowa następującej treści : 1 1. Zgodnie z wynikiem prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zespołu Opieki Zdrowotnej, rozstrzygniętego w dniu roku, Wykonawca na podstawie niniejszej umowy, obejmuje ubezpieczeniem mienie i odpowiedzialność cywilną Zamawiającego w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 2. SIWZ wraz z dokumentami wymienionymi wypełnionymi przez Wykonawcę stanowią integralną część umowy. 3. Ogólna wartość zamówienia dla ubezpieczeń zawartych na okres 12 miesięcy wynosi..,00.zł, słownie: zł. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od do roku Wykonawca zobowiązany jest wystawić dokumenty ubezpieczenia na minimum 5 dni przed okresami wskazanymi w SIWZ jako początek ubezpieczenia. Do czasu wystawienia polis dla poszczególnego rodzaju ubezpieczeń.

19 3 Składka za ubezpieczenia obejmujące 12-miesieczny okres ubezpieczenia płatna jest w 4 równych ratach, a dla ubezpieczenia OC obowiązkowego w 6 równych ratach, przy czym pierwsza rata składki płatna w ciągu 14 od początku odpowiedzialności wskazanej w dokumentach ubezpieczenia. 1. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek raty pomimo upływu terminu jej płatności nie moŝe być podstawą do odstąpienia Wykonawcy od wykonania umowy ani skutkować brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niŝ 14 dniowy termin uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym zamawiającego na piśmie, z podaniem informacji o skutkach w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie. Odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony jest moŝliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do poprzedniego dnia nie nastąpiło uregulowanie wyznaczonej składki. 2. Z uwagi na ratalną płatność składki, przyjmuje się, Ŝe w przypadku zaistnienia szkody Wykonawca odstąpi od wezwania Zamawiającego do natychmiastowego zapłaty pozostałej części składki i dopuści do dochowania harmonogramu płatności składki wyznaczonej w kaŝdej z polis. 4 W Obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011roku (Dz.U. z 2011r. Nr 293,poz.1729) 5 W zakresie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. zatwierdzone Zarządu....oraz oferta Wykonawcy. 6 W zakresie ubezpieczenie mienia od poŝaru w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia zatwierdzone uchwałą Zarządu. oraz oferta Wykonawcy. 7 W zakresie ubezpieczenie mienia od poŝaru w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia zatwierdzone uchwałą Zarządu. oraz oferta Wykonawcy.

20 8 W zakresie ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia zatwierdzone uchwałą.. Zarządu. oraz oferta Wykonawcy. 9 W zakresie ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia zatwierdzone uchwałą Zarządu. oraz oferta Wykonawcy. 10 Zmiana przez Ubezpieczyciela Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ubezpieczeń dobrowolnych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy pozostaje bez wpływu na warunki uzgodnione niniejszą umową. 11 Zmiana postanowień umowy moŝe mieć miejsce wyłącznie w formie pisemnej pod warunkiem akceptacji obydwu umawiających się stron. 12 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie dało się przewidzieć w czasie zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach po uregulowaniu Wykonawcy wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonanej juŝ części umowy. 13 Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwy dla Zamawiającego z siedzibą w Busku Zdroju. 14 W przypadku przekształcenia ZOZ w spółkę prawa handlowego w trakcie trwania niniejszej umowy, prawa i obowiązki stron umowy, przechodzą na spółkę prawa handlowego pod warunkiem, Ŝe rodzaj działalności będzie toŝsamy z dotychczasową działalnością. 15 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. 16 Zawarta umowa jest częścią składową przeprowadzonego przetargu na ubezpieczenia ZOZ Busko Zdrój Zamawiający Wykonawca

21 Lp. Załącznik nr 6 - dane konstrukcyjne: Nr inwent. nazwa Magazyn Ŝywnościowy Budynek stacji dializ Rok budowy Konstrukcja ścian 1968 Ściany murowane 1998 Ściany murowane Magazyn rezerw 1968 Ściany murowane Magazyn materiałów łatwopalnych 1968 Ściany murowane śmietnik 1968 Ściany murowane Budynek szpitala 1968 Szkieletowa Ŝelbetowa z wypełnieniem cegłą Łącznik szpitala 1985 Szkieletowa Ŝelbetowa z wypełnieniem cegłą Budynek gospodarczy Budynek anatomapatologii 1970 Ściany murowane 1968 Ściany murowane z bloczków betonowych Budynek centralna tlenownia Budynek gospodarczy przy wiacie Budynek chlewni 1970 Ściany murowane i bloczków betonowych Konstrukcja stropów Strop Ŝelbetowy Strop Ŝelbetowy drewniana drewniana Strop typ Terriva Strop typ Terriva Strop Ŝelbetowy Strop Ŝelbetowy 1968 murowana Strop Ŝelbetowy 1970 Ściany murowane GaraŜ pawilon 1968 Ściany murowane Budynek transportu- wiata Przychodnia specjalistyczna Budynek oddział zakaźny Budynek oddział gruźlicy 1970 Ściany murowane Ściany z profili stalowych + blacha lub siatka 1982 Ściany murowane 1968 Ściany murowane 1968 Ściany murowane Strop typ Terriva Dźwigary stalowe Strop z płyt kanałowych Strop z płyt kanałowych Strop z płyt kanałowych Konstrukcja dachu i poszycie eternit eternit kryty blachą Ŝelbeton kryty blachą uwagi

22 Budynek oddział internistyczny Budynek transportu 1985 Szkieletowa Ŝelbetowa z wypełnieniem cegłą 1985 Ściany Strop typ Terriva

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych - WZÓR - UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu. w Piekarach Śląskich pomiędzy: Gminą Piekary Śląskie, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 41-940 Piekary Śląskie, ul. świrki 23,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, tel. (018) 2676060 w. 244, faks

Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, tel. (018) 2676060 w. 244, faks 1 z 5 2012-11-19 13:49 Rabka-Zdrój: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce Zdroju Numer ogłoszenia: 457852-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 28/2015/N/Jaroszowiec

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 28/2015/N/Jaroszowiec Strona 1 z 6 Wrocław, 13.03.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY UMOWA DO CZĘSCI NR I o świadczenie usług ubezpieczeniowych W dniu. w Raciborzu pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r. Znak sprawy 11/2011 Radecznica: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY W OKRESIE OD 01/01/2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/21/PN/12 ubezpieczenie dla Szpitala w Śremie Sp. z o.o Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

Umowa o usługi nr IT.3410-37/09

Umowa o usługi nr IT.3410-37/09 Umowa o usługi nr IT.3410-37/09 Załącznik nr 6 W dniu.. 2009 roku w Rawiczu pomiędzy Gminą Rawicz zwaną w tekście Zamawiającym reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy - Pana Tadeusza Pawłowskiego przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61- Poznań: Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy. Znak sprawy: DT.III.272.9.2011 Numer ogłoszenia: 348603-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-04-29 08:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmsw.opole.pl/ Opole: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bełchatów: Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.belchatow.pl Bełchatów: Ubezpieczenie mienia Miasta Bełchatów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na ubezpieczenie 58 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz 3 komputerów przenośnych w ramach projektu Internet szansą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udziału w postępowaniu

Instrukcja udziału w postępowaniu Instrukcja udziału w postępowaniu Wrocław: Ubezpieczenie mienia, OC i D&O ZOO Wrocław Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 135760; data zamieszczenia: 22.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: USŁUGA UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Część I zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

DANE DO UBEZPIECZENIA W ROKU 2012

DANE DO UBEZPIECZENIA W ROKU 2012 Załącznik nr 2 DANE DO UBEZPIECZENIA W ROKU 2012 1. Ubezpieczający: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J Fałata 2 NIP: 937-00-10-797; REGON: 000640923 Tel./fax: (033) 499-18-01,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokiciny, ul. Tomaszowska 9, 97 221 Rokiciny, woj. łódzkie, tel. 44 7195010, faks 44 7195012.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokiciny, ul. Tomaszowska 9, 97 221 Rokiciny, woj. łódzkie, tel. 44 7195010, faks 44 7195012. Rokiciny: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.suprabrokers.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.suprabrokers.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.suprabrokers.pl Gliwice: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 5 2016-05-10 11:06 Gostyń: Usługa kompleksowego ubezpieczenia SPZOZ w Gostyniu Numer ogłoszenia: 116112-2016; data zamieszczenia: 10.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie Strona 1 z 8 SUPRA BROKERS F178 01 Wrocław, 18.08.2011r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Usługi kompleksowego ubezpieczenia Numer ogłoszenia: 155883-2012;

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Ostrów Wielkopolski: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ INTERESU MAJĄTKOWEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Numer ogłoszenia: 400222-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ 1 z 6 2014-03-14 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ Łęknica: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 194426-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Brzozów: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Brzozów: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-10-02 09:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.suprabrokers.pl Brzozów: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO postępowanie nr 2421.42.2016.BO Załącznik nr 21a do SIWZ WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR... O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Część I - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Turek: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU TURECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Numer ogłoszenia: 281248-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2014-04-22 17:58 Lublin: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Numer ogłoszenia: 87425-2014; data

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/ Białystok: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UNIWERSYTECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-04-14 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.suprabrokers.pl Bogatynia: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl; www.suprabrokers.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl; www.suprabrokers. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl; www.suprabrokers.pl Świętochłowice: Usługa kompleksowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

Kraków: Usługi kompleksowego ubezpieczenia Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Usługi kompleksowego ubezpieczenia Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Usługi kompleksowego ubezpieczenia Numer ogłoszenia: 143685-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT ` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r. 37-100 ŁAŃCUT EK. 042.3.11.2012 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.17 225 22 02,fax 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl,

Bardziej szczegółowo