KONTRAKT. Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTRAKT. Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 1"

Transkrypt

1 KONTRAKT Rozdział 1 Akt Kontraktu Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział 3 Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 1

2 AKT KONTRAKTU NA ROBOTY BUDOWLANE WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Nazwa zamówienia: Budowa nowoczesnej hali widowiskowo sportowej PODIUM. Kontrakt nr. zawarty w dniu. w Gliwicach pomiędzy: Miastem Gliwice z siedzibą w Gliwicach, adres: Gliwice ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez: 1., 2., zwanym w dalszej części Kontraktu Zamawiającym, a... z siedzibą w., adres:.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez pod numerem KRS.., NIP, reprezentowanym przez: 1., 2., zwanym w dalszej części Kontraktu Wykonawcą, zwanymi łącznie Stronami Kontraktu. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie art ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), został zawarty Kontrakt następującej treści: Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 2

3 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie hali widowisko sportowej w Gliwicach przy ul. Akademickiej i Kujawskiej na działkach ewidencyjnych nr 281, 640, 633, 638, 635, 238, 240 obręb Politechnika wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą oraz wjazdami i ciągami komunikacyjnymi, tworzącymi razem zespół funkcjonalny PODIUM, w skład którego wchodzą: główna hala widowiskowo-sportowa, hala treningowa, centrum SPA, zewnętrzny garaż wielopoziomowy, estakada drogi pożarowej, obiekty małej architektury oraz zagospodarowanie terenu. 2. Opisane wyżej roboty budowlane wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi zwane będą dalej łącznie Robotami Słowa i wyrażenia użyte w Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu. 2. Przedmiot Kontraktu szczegółowo został opisany w następujących dokumentach, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane, jako integralną część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: a). niniejszy Akt Kontraktu, b). Warunki Kontraktu, c). specyfikacja istotnych warunków zamówienia, d). specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, e). dokumentacja projektowa, f). oferta Wykonawcy z załącznikami, g). Tabela Cen Ryczałtowych, h). harmonogram rzeczowo terminowo finansowy. 3. Wszelkie uzupełnienia do powyższych dokumentów winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty, które je modyfikują. 3 Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty w terminie 27 miesięcy od daty zawarcia niniejszego Kontraktu. 4 Wykonawca udziela na Roboty gwarancji na okres 36 miesięcy od daty podpisania Świadectwa Przejęcia Robót, obejmującą dostarczone materiały i urządzenia oraz wykonawstwo robót. Powyższe postanowienia Kontraktu nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi Strony Kontraktu ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Robót na kwotę brutto.. złotych (PLN) (słownie.. złotych (PLN), Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3

4 w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 46,67% wydatków kwalifikowanych. 2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w Kontrakcie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto podaną w ofercie. 3. Płatności faktur będą dokonywane w PLN przelewem z rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy w banku, nr rachunku. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy z zastrzeżeniem zawartym w pkt Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Przed przystąpieniem do robót przez podwykonawców, Wykonawca przekaże Zamawiającemu cesję na rzecz podwykonawców należnego im wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić analogiczne warunki w umowach z nimi Prawem właściwym dla Kontraktu jest prawo polskie. 2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszego Kontraktu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Niniejszy Kontrakt został sporządzony w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: a). Zamawiający, b). Wykonawca, c). Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Na dowód tych postanowień Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt, który wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A 1)... 1)... 2)... 2)... Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 4

5 Rozdział 2 WARUNKI KONTRAKTU SPIS TREŚCI: Klauzula 1 Postanowienia ogólne Definicje Prawo i język Zrozumienie Dokumentacji Projektowej, Dokumenty Wykonawcy Poufne szczegóły Przestrzeganie prawa Solidarna odpowiedzialność Prawa autorskie do dokumentacji...11 Klauzula 2 Zamawiający Prawo dostępu do Terenu Budowy Roszczenia Zamawiającego Menadżer Projektu...12 Klauzula 3 Inżynier Obowiązki i uprawnienia Inżyniera Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera Polecenia Inżyniera Zmiana Inżyniera Ustalenia Spotkania kierownictwa...13 Klauzula 4 Wykonawca Ogólne zobowiązania Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania Przedstawiciel Wykonawcy Podwykonawcy Cesja i korzyści podzlecenia Współpraca Nieprzewidywalne warunki fizyczne Raporty o postępie...16 Klauzula 5 Kadra i robotnicy Osoby w służbie Zamawiającego Zagraniczny personel i robotnicy...17 Klauzula 6 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie Rozpoczęcie Robót Czas na Ukończenie Harmonogram Przedłużenie Czasu na Ukończenie Tempo wykonawstwa Kary umowne Zawieszenie robót Następstwa zawieszenia Przedłużenie zawieszenia Wznowienie robót...20 Klauzula 7 Przejęcie przez Zamawiającego Przejęcie Robót Niewypełnienie obowiązku usuwania wad...20 Klauzula 8 Okres Zgłaszania Wad...20 Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 5

6 8.1 Usuwanie wad Niewypełnienia obowiązku usuwania wad, kary za nieterminowe usuwanie wad Świadectwo Wykonania Rękojmia za wady...21 Klauzula 9 Zmiany i korekty Procedura wprowadzania Zmian Zmiana Czasu na Ukończenie Okoliczności wystąpienia Zmian...22 Klauzula 10 Cena Kontraktowa i zapłata Cena Kontraktowa Obowiązkowe obmiary Robót Metody obmiaru Wycena Roboty dodatkowe Wnioski o płatność, Przejściowe Świadectwa Płatności Plan Płatności Zapłata Końcowe Świadectwo Płatności Rozliczenie Ostateczne...25 Klauzula 11 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego Wezwania do naprawy uchybienia Wypowiedzenie przez Zamawiającego Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu Zapłata po rozwiązaniu Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu...27 Klauzula 12 Zawieszenie i wypowiedzenie przez Wykonawcę Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę Zapłata po rozwiązaniu...27 Klauzula 13 Ryzyko i odpowiedzialność Zabezpieczenie Opieka Wykonawcy nad Robotami Ryzyko Zamawiającego Następstwa ryzyka Zamawiającego Ograniczenie odpowiedzialności...29 Klauzula 14 Ubezpieczenia Wymagania ogólne Ubezpieczenie Robót i maszyn/urządzeń do budowy Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności (od roszczeń osób trzecich)...31 Klauzula 15 Siła Wyższa Definicja Siły Wyższej Powiadomienie o Sile Wyższej Obowiązek zmniejszania opóźnienia Wpływ Siły Wyższej na Podwykonawcę Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań...33 Klauzula 16 Roszczenia Wykonawcy, spór...33 Klauzula 17 Działania kontrolne i sprawdzające...33 Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 6

7 Klauzula Definicje Kontrakt Postanowienia ogólne Kontrakt oznacza Akt Kontraktu, Warunki Kontraktu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Kontraktu. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin Kontrakt oznacza on także umowę w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23/04/1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29/01/2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem Zamówień Publicznych Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa to dokumenty, o których mowa w 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz z późn. zm.), tj. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt budowlany z obowiązującymi uzgodnieniami technicznymi, projekty wykonawcze, tabela cen ryczałtowych i wszelkie rysunki zamienne i uzupełniające wydane przez / lub w imieniu Zamawiającego zgodnie z Kontraktem Zmiana Kontraktu Zmiana Kontraktu oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany wskazanych w klauzuli 9. Zmiana Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. Do czasu wejścia w życie Zmiany Kontraktu roboty ujęte w przedmiotowej Zmianie Kontraktu nie mogą być ujęte w żadnym rozliczeniu Wykonawcy Strony i Osoby Strona oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę według wymagań kontekstu. Zamawiający to Miasto Gliwice. Wykonawca (nazwa firmy) oznacza osobę prawną, osobę fizyczną lub osobę nieposiadającą osobowości prawnej, której złożona w przetargu oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza i która zawarła z Zamawiającym Kontrakt w sprawie zamówienia publicznego. Podwykonawca oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która za zgodą i wiedzą Zamawiającego realizuje roboty budowlane na podstawie umowy z Wykonawcą Inżynier to konsorcjum firm: Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35 Poznań (Lider) oraz Grontmij Nederland B.V. z siedzibą w De Bilt, De Holle Bilt 22 Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 7

8 (Holandia). Inżynier oznacza osobę, której Zamawiający zlecił zarządzanie Kontraktem i pełnienie wskazanych w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego. Menadżer Projektu to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Gliwice. Menadżer Projektu oznacza podmiot, który został powołany przez Zamawiającego do wykonywania praw i obowiązków Miasta Gliwice jako inwestora w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. Daty, próby i okresy i ukończenia Data Rozpoczęcia oznacza datę, wyznaczoną na mocy klauzuli 6.1 [Rozpoczęcie Robót]. Czas na Ukończenie oznacza czas, liczony od Daty zawarcia umowy, przeznaczony na ukończenie Robót na mocy klauzuli 6.2 [Czas na Ukończenie], wraz ze wszelkimi przedłużeniami na mocy klauzuli 6.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]. Świadectwo Przejęcia oznacza świadectwo, wystawione na mocy klauzuli 7 [Przejęcie przez Zamawiającego]. Okres Zgłaszania Wad to okres wskazany w klauzuli 8.1 [Usuwanie wad] liczony od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót. Świadectwo Wykonania oznacza świadectwo, wystawione na mocy klauzuli 8.3 [Świadectwo Wykonania] Pieniądze i płatności Cena Kontraktowa oznacza cenę określoną w 5 Aktu Kontraktu i pozostaje niezmienna i maksymalna, z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w Kontrakcie. Przejściowe Świadectwo Płatności oznacza dokument rozliczeniowy zatwierdzony przez Inżyniera i stanowiący podstawę dla wystawienia faktury i realizacji płatności częściowej. Końcowe Świadectwo Płatności oznacza świadectwo płatności wydane na mocy klauzuli 10.8 [Końcowe Świadectwo Płatności]. Protokół Konieczności to dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający uzasadnienie dla wykonania robót lub rezygnacji z robót w związku ze zmianami wynikającymi z zapisów klauzuli 9. Protokół z Negocjacji to dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający uzgodnione z Wykonawcą warunki wykonania robót lub rezygnacji z robót w związku ze zmianami wynikającymi z klauzuli 9. Tabela Cen Ryczałtowych jest to dokument, zawierający scalony i wyceniony przez Wykonawcę wykaz Robót, które są przedmiotem Kontraktu z podziałem na branże i obiekty. Tabela jest dokumentem pomocniczym do wyliczenia ryczałtowej Ceny Kontraktowej. Kolumnę Wartość brutto wypełnia Wykonawca i wpisane wartości są niezmienne. Tabela zawiera też: (1) wskazanie wymagań technicznych tj. wiążącej specyfikacji technicznej przypisanej pozycji Robót Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 8

9 (2) szacunkowe ilości Robót, które nie są wiążące dla wyliczenia wartości Robót, lecz pokazują rząd wielkości Roboty Roboty oznacza wszelkie czynności, roboty, usługi, obowiązki, zadania, prace itp. jakie ma zrealizować Wykonawca dla należytej realizacji Kontraktu, w tym także takie, które nie zostały w Kontrakcie wyraźnie wskazane. Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny, oraz środki transportu, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Inne Definicje Dokumenty Wykonawcy oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez Wykonawcę na mocy Kontraktu. Prawo kraju oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Nieprzewidywalne oznacza warunki lub okoliczności nie dające się w racjonalny sposób przewidzieć przez doświadczonego Wykonawcę przed dniem złożenia Oferty przy zachowaniu wszystkich wymagań wynikających z Prawa kraju. Prawo Budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Projekt Budowlany oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz wraz z późniejszymi zmianami). Pozwolenie na Budowę oznacza decyzję administracyjną zatwierdzającą Projekt Budowlany oraz zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. Dziennik Budowy to urzędowy dokument rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). Książka Obmiarów to dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy pozwalający na wyznaczenie faktycznego zaawansowania Robót. Uchybienie oznacza naruszenie Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 1.2 Prawo i język (a) Kontraktem rządzi Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. (b) Językiem komunikacji dla Kontraktu i językiem, w którym sporządzane będą wszystkie dokumenty Wykonawcy jest język polski. 1.3 Zrozumienie Dokumentacji Projektowej, Dokumenty Wykonawcy Wykonawca oświadcza, że działając z zachowaniem należytej staranności zapoznał się i przeanalizował Dokumentację Projektową w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 9

10 wymagań Specyfikacji Technicznych oraz na tej podstawie potwierdza gotowość i możliwość zrealizowania Robót na zasadach opisanych w Kontrakcie. Wykonawca uzupełni Dokumentację Projektową w zakresie podanym w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca będzie przechowywał na Terenie Budowy kopię Kontraktu, dokumenty wymienione w Specyfikacji Technicznej, Dokumenty Wykonawcy i Zmiany oraz inne komunikaty otrzymane na mocy Kontraktu. Wykonawca będzie prowadził Dziennik Budowy zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i będzie przechowywał go na Placu Budowy. Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego. 1.4 Poufne szczegóły Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne, jakich Inżynier w sposób uzasadniony może zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawcę. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Kraju. 1.5 Przestrzeganie prawa W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca będzie przestrzegał obowiązującego prawa. Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty, oraz uzyska wszelkie zezwolenia, pozwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia Robót oraz usuwania wad, a w szczególności pozwoleń na użytkowanie, decyzji i ewentualnych zamiennych pozwoleń na budowę. Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje wszelkie wynikłe z tych uchybień koszty Solidarna odpowiedzialność Jeżeli jako Wykonawca występują osoby prawne wspólnie wykonujący umowę (konsorcjum lub inny związek bez osobowości prawnej złożony z dwóch, lub więcej osób), to wykonawcy ci są zobowiązani przed podpisaniem umowy do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej zasady ich współpracy. Ponadto: (a) osoby te będą uważane za ponoszące odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie Kontraktu i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu; oraz (b) osoby te winny powiadomić Menadżera Projektu o osobie Pełnomocnika, który będzie miał prawo podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (lider) oraz każdej z tych osób. oraz (c) osoby te będą powiadamiały Menadżera Projektu i Inżyniera z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze zmiany Pełnomocnika lub zamiarze dokonania wszelkich innych zmian dotyczących tych osób, które mogą być uznane przez Menadżera Projektu za istotne; w przypadku, gdy dotychczasowy Pełnomocnik nie będzie mógł wywiązywać się z obowiązków Pełnomocnika na skutek ogłoszenia jego upadłości, otwarcia jego likwidacji lub z innych przyczyn od niego zależnych, Menadżera Projektu wniesie o wyznaczenie nowego Pełnomocnika spośród dotychczasowych Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 10

11 członków konsorcjum. Nowy Pełnomocnik zostanie wyznaczony w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Menadżera Projektu. Niewskazanie Pełnomocnika uznaje się za uchybienie. (d) Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnik może być również upoważniony do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego. (e) W terminie 14 dni od chwili wystąpienia okoliczności, w efekcie których mogłoby dojść do zmiany umowy wzajemnego współdziałania członków są oni zobowiązani do powiadomienia o tym fakcie Menadżera Projektu oraz uzyskania jego zgody w celu zmiany postanowień umowy wzajemnego współdziałania. W razie ogłoszenia upadłości jednego z Wykonawców działających w ramach konsorcjum pozostali Wykonawcy wykonają we własnym zakresie tę część robót, za wykonanie której odpowiedzialny był upadły. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia Podwykonawców do tej części robót, o jakich mowa w zdaniu poprzednim. 1.7 Prawa autorskie do dokumentacji Wykonawca, w chwili dostarczenia Zamawiającemu zgodnie z Kontraktem wszelkiej dokumentacji wykonywanej w ramach Kontraktu ( dokumentacja ), przenosi na Zamawiającego w ramach Ceny Kontraktowej, autorskie prawa majątkowe i autorskie majątkowe prawa zależne do takiej dokumentacji - utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 j.t., z późn. zm.), ograniczone jednak do zakresu w jakim jest to potrzebne do należytego użytkowania Robót przez Zamawiającego, w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, konserwacji, remontów, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub napraw Robót, na następujących polach eksploatacji: (a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w tym wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (b) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne ich wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (c) w zakresie używania dokumentacji oraz jej wykorzystywania w całości lub w części w toku i na potrzeby użytkowania Robót. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi również prawo do wykonania praw zależnych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego określonego w art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w stosunku do takiej dokumentacji, w zakresie w jakim jest to potrzebne do należytego użytkowania Robót przez Zamawiającego, w szczególności dla celów ukończenia, konserwacji, remontów, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub napraw Robót. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 11

12 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do dokumentacji i jej opracowań, w tym także do wprowadzania do niej zmian, tłumaczenia oraz przystosowywania, w zakresie w jakim jest to potrzebne do należytego użytkowania Robót przez Zamawiającego, w szczególności dla celów ukończenia, konserwacji, remontów, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub napraw Robót. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z należących do niego praw na dobrach niematerialnych (praw wynalazczych) oraz będących w jego dyspozycji know-how, w zakresie w jakim jest to potrzebne do należytego użytkowania Robót przez Zamawiającego, w szczególności dla celów ukończenia, konserwacji, remontów, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub napraw Robót. Jeżeli odpowiednie prawa do własności przemysłowej lub intelektualnej należą do Podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, że będzie on należycie uprawniony do odpowiedniego dysponowania takimi prawami do własności przemysłowej lub intelektualnej na potrzeby realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszego postanowienia. Klauzula 2 Zamawiający 2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy Menadżer Projektu przekaże Wykonawcy prawo dostępu i władania wszystkimi częściami Terenu Budowy do 2 tygodni po podpisaniu Kontraktu i przekazaniu Zabezpieczenia Wykonania. 2.2 Roszczenia Zamawiającego Menadżer Projektu lub Inżynier winni powiadomić Wykonawcę, jeżeli Zamawiający uzna, że przysługuje mu roszczenie o przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad lub roszczenie o zapłatę czy to na podstawie którejkolwiek klauzuli niniejszych Warunków, czy na innej podstawie związanej z niniejszym Kontraktem. Powiadomienie odnoszące się do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad należy przekazać przed upływem tego okresu. Należna kwota może być potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. Menadżer Projektu będzie uprawniony tylko do potrąceń lub odjęcia z kwot poświadczonych w Świadectwie Płatności, lub do zgłoszenia roszczenia do Wykonawcy zgodnie z niniejszą klauzulą. Niniejsza klauzula ma również zastosowanie w przypadku roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy w przypadku zapłaty przez Zamawiającego za Roboty wykonane przez Podwykonawcę z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego względem Podwykonawców. 2.3 Menadżer Projektu Zamawiający powołał Menadżera Projektu, który będzie wykonywał w imieniu i na rachunek Zamawiającego wszelkie czynności wynikające z Kontraktu i przypisane Zamawiającemu. Czynności podejmowane przez Menadżera Projektu nie naruszają jakichkolwiek uprawnień i obowiązków Inżyniera opisanych w Kontrakcie Menadżer Projektu będzie podejmował wszelkie działania na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Zamawiającego. Za działania lub zaniechania Menadżera Projektu wobec Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Zamawiający tak jak za swoje własne działania lub zaniechania. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 12

13 Klauzula 3 Inżynier 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera Inżynier nie będzie miał uprawnień do dokonywania zmian w Kontrakcie. Inżynier może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego wynikających. Wymaga się, aby Inżynier uzyskał zgodę Menadżera Projektu przed wykonaniem n/w czynności: (a) (b) (c) (d) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydawane przez Inżyniera] klauzula 6.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] klauzula 6.7 [Zawieszenie Robót] klauzula 6.9 [Przedłużenie zawieszenia] (e) klauzula 9 [Zmiany i korekty] (f) (g) klauzula 10.5 [Roboty dodatkowe] klauzula 13.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera Reprezentantami Inżyniera na placu budowy są inżynier-rezydent oraz inspektorzy nadzoru. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa winny być wydawane na piśmie i nie wejdą w życie zanim jego kopie nie zostaną otrzymane przez obie Strony. 3.3 Polecenia Inżyniera Inżynier w uzgodnieniu z Menadżerem Projektu, zgodnie z klauzulą 3.1, może wydać Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione Rysunki, konieczne do wykonania Robót oraz usunięcia wad, wszystko zgodnie z Kontraktem. Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Inżyniera lub, zależnie od przypadku od jego upoważnionego asystenta, który uzyskał odpowiednie pełnomocnictwo na mocy niniejszej klauzuli. We wszystkich sprawach objętych Kontraktem Wykonawca zastosuje się do poleceń wydanych przez Inżyniera lub jego upoważnionego asystenta. Jeśli to tylko możliwe, to te polecenia winny być wydawane na piśmie. 3.4 Zmiana Inżyniera Menadżer Projektu winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 42 dni o zamiarze zmiany Inżyniera, podając przy tym nazwę, adres proponowanego następcy Inżyniera. 3.5 Ustalenia Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach przewidziano, że Inżynier powinien postąpić zgodnie z niniejszą klauzulą 3.5 dla uzgodnienia lub ustalenia jakiejś sprawy, tam Inżynier winien przekonsultować z każdą Stroną w celu osiągnięcia porozumienia. Inżynier dokona obiektywnych ustaleń zgodnie z Kontraktem, biorąc pod uwagę wszystkie stosowne okoliczności i przedstawi swoje ustalenia Stronom. 3.6 Spotkania kierownictwa Menadżer Projektu, Inżynier i Przedstawiciel Wykonawcy, wyznaczony zgodnie z klauzulą 4.3, będą uczestniczyć w regularnych spotkaniach koordynacyjnych. Inżynier będzie protokołował spotkania kierownictwa i dostarczy kopie tego protokółu wszystkim uczestnikom zebrania. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 13

14 Zapisane w protokole zobowiązania związane z każdym działaniem, które będzie podjęte, będą zgodne z Kontraktem. Klauzula 4 Wykonawca 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy W granicach określonych w Kontrakcie Wykonawca z należytą starannością i pilnością, wykona i wykończy Roboty, uzupełni Dokumentację Projektową, oraz zgodnie z Kontraktem i poleceniami Inżyniera usunie wszelkie wady w Robotach. Wykonawca zatrudni cały Personel oraz dostarczy wymienione w Kontrakcie Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy, urządzenia,, materiały zużywalne i inne przedmioty i usługi, zarówno o charakterze tymczasowym jak stałym, wymagane dla wykonania, wykończenia i usuwania wad. Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich operacji na Terenie Budowy oraz wszystkie metody budowy. Z wyjątkiem pozycji wymienionych, jako wyłączone, Wykonawca (i) będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem, (ii) poza tym nie będzie odpowiedzialny za treść Dokumentacji Projektowej dostarczanej przez Menadżera Projektu. 4.2 Zabezpieczenie Wykonania Ilekroć w Kontrakcie używany jest termin Zabezpieczenie Wykonania należy przez to rozumieć zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 i nast. Prawa Zamówień Publicznych. Wykonawca na własny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokości 5 % Ceny Kontraktowej. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, najpóźniej w dniu podpisania Kontraktu przez obie Strony. Kopię dokumentów potwierdzających wniesienie Zabezpieczenia Wykonawca wyśle Inżynierowi niezwłocznie po przyjęciu Zabezpieczenia Wykonania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i mogło być wykorzystane w okresie realizacji całości zadań będących przedmiotem niniejszego Kontraktu.. Zabezpieczenie wykonania służy pokryciu wszelkich ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, w tym w szczególności roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie Wykonania będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: (a) Zamawiający zwróci 70% kwoty Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wydania Świadectwa Przejęcia według klauzuli 7.1 [Przejęcie Robót]; (b) Zamawiający zwróci pozostałe 30% kwoty Zabezpieczenia Wykonania w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela i przekaże mu uprawnienia, konieczne do działania w swoim imieniu w zakresie Robót budowlanych. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 14

15 Bez uprzedniej zgody Inżyniera Wykonawca nie odwoła wyznaczonego Przedstawiciela Wykonawcy ani nie wyznaczy jego następcy. Przedstawiciel Wykonawcy poświęci cały swój czas kierowaniu wypełnieniem Kontraktu przez Wykonawcę. Jeżeli Przedstawiciel Wykonawcy ma być czasowo nieobecny na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robót, to po uprzednim powiadomieniu Inżyniera i za jego zgodą należy wyznaczyć odpowiedniego zastępcę. Przedstawiciel Wykonawcy będzie w imieniu Wykonawcy przyjmował polecenia na mocy klauzuli 3.3 [Polecenia Inżyniera]. 4.4 Podwykonawcy Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. Zasady zatrudniania Podwykonawców: (a) Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 20 dni roboczych o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie Budowy; (b) Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedłożyć Menadżerowi Projektu, za pośrednictwem Inżyniera, w formie pisemnej pod rygorem nieważności projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli Menadżer Projektu, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi sprzeciwu, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 4.5 Cesja i korzyści podzlecenia Wykonawca winien dokonać na rzecz Zamawiającego cesji korzyści z takich zobowiązań Podwykonawcy, które rozciągają się poza termin wygaśnięcia Okresu Zgłaszania Wad, jeżeli Inżynier przed upływem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Wykonawca jest odpowiedzialny za dopuszczalność ww. cesji. 4.6 Współpraca Zgodnie z zapisami Kontraktu lub poleceniami Inżyniera Wykonawca winien umożliwić wykonywanie prac: (a) Personelowi Zamawiającego, w tym Inżynierowi i Menadżerowi Projektu; (b) wszelkim innym wykonawcom, zaangażowanym przez Zamawiającego; oraz (c) personelowi wszelkich legalnie działających władz publicznych, którzy mogą być zatrudnieni w związku z wykonywaniem na Terenie Budowy lub w jego pobliżu jakiejkolwiek pracy nie objętej Kontraktem. 4.7 Nieprzewidywalne warunki fizyczne Warunki fizyczne oznaczają warunki naturalne i stworzone przez człowieka, które Wykonawca napotka na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robót, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, ale z wyłączeniem warunków klimatycznych. Skoro tylko Wykonawca napotka niekorzystne warunki fizyczne, które uzna za Nieprzewidywalne, to powinien jak najwcześniej powiadomić o tym Inżyniera. Powiadomienie takie powinno opisywać warunki fizyczne tak, aby mogły być zbadane przez Inżyniera, oraz winno wskazać powody, dla których Wykonawca uważa je za Nieprzewidywalne. Wykonawca winien kontynuować wykonywanie Robót, stosując przy tym Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 15

16 takie środki, jakie są odpowiednie i racjonalne dla danych warunków fizycznych, stosując się przy tym do wszelkich poleceń, jakie wyda Inżynier. Jeżeli polecenie stanowi Zmianę, to zastosowanie znajdą postanowienia klauzuli 9 [Zmiany i korekty]. 4.8 Raporty o postępie Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru zatwierdzonego przez Inżyniera i Menadzera Projektu, oraz będą przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach. Pierwszy raport winien obejmować okres aż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia. Następnie raporty będą dostarczane co miesiąc, każdy w ciągu 3 dni od ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi. Raporty będą sporządzane aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy wszystkie roboty, o których wiadomo, że były zalegle w dniu ukończenia ustalonym w Świadectwie Przejęcia dla Robót. Każdy raport będzie zawierał: Klauzula 5 (a) tabele i szczegółowe opisy postępu, włącznie z każdą fazą przygotowania Dokumentów Wykonawcy, zakupów, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, montażu i prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla Robót realizowanych przez każdego wyznaczonego Podwykonawcę; (b) fotografie pokazujące postęp na Terenie Budowy; (c) dla produkcji każdej ważniejszej pozycji Urządzeń i Materiałów - nazwę wytwórcy, miejsce produkcji, procent zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty: (i) rozpoczęcia realizacji; (ii) inspekcji Robót; (iii) prób na budowie; (d) szczegóły dotyczące personelu i sprzętu Wykonawcy; (e) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa Materiałów; (f) listę powiadomień, wysłanych na mocy klauzuli 2.2 [Roszczenia Zamawiającego] oraz na mocy klauzuli 16 [Roszczenia Wykonawcy, spór]; (g) statystyki bezpieczeństwa pracy, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych wydarzeń oraz prac wykonanych dla ochrony środowiska: gospodarka odpadami, i substancjami szkodliwymi dla środowiska, wykonane pomiary i badania, gospodarka substancjami niebezpiecznymi (h) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności które mogłyby zagrażać ukończeniu zgodnie z Kontraktem, oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień; (i) uaktualnione plany płatności; (j) informację o należnych i zrealizowanych przez Wykonawcę płatnościach wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, (k) inne pozycje, jeśli wymagane są pisemnie przez Inżyniera. Kadra i robotnicy 5.1 Osoby w służbie Zamawiającego Wykonawca nie będzie werbował, ani usiłował werbować, kadry ani robotników wśród personelu Zamawiającego, Menadżera Projektu i Inżyniera. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 16

17 5.2 Zagraniczny personel i robotnicy Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Klauzula Rozpoczęcie Robót Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 15 dni po dacie podpisania Kontraktu. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, i będzie wykonywał Roboty bez opóźnień. W terminie 3 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Inżynierowi i Menadżerowi Projektu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. 6.2 Czas na Ukończenie Czas na Ukończenie Robót to 27 miesięcy liczony od daty zawarcia Kontraktu. Wykonawca ukończy całość Robót w Czasie na Ukończenie, włącznie z usunięciem wszystkich wad, wykonaniem prób, pomiarów i ich akceptacją przez Inżyniera. 6.3 Harmonogram Wykonawca dostarczy Menadżerowi Projektu i Inżynierowi szczegółowy harmonogram najpóźniej 7 dni od daty zawarcia Kontraktu. Harmonogram ten będzie nazywany Harmonogramem Bazowym. W czasie trwania Kontraktu postęp robót będzie określany w odniesieniu do tego harmonogramu. Harmonogram ten wymaga akceptacji Menadżera Projektu i Inżyniera. Podczas przygotowywania Harmonogramu Bazowego Wykonawca winien uwzględnić niesprzyjające warunki atmosferyczne mogące zasadniczo ograniczyć postęp Robót w miesiącach grudzień - luty. Wykonawca będzie aktualizował Harmonogram zgodnie z postępem Robót, pokazując dla poszczególnych pozycji rzeczywisty postęp Robót. Kopia uaktualnionego Harmonogramu będzie załączana do raportu z postępu Robót składanego zgodnie z klauzulą 4.8 [Raporty o postępie]. Na żądanie Inżyniera, gdy Harmonogram nie jest zgodny z rzeczywistym postępem Wykonawca, winien przedłożyć Harmonogram skorygowany. 6.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie Wykonawca będzie uprawniony do ubiegania się o przedłużenie Czasu na Ukończenie w granicach, w jakich ukończenie będzie opóźnione przez którąkolwiek z poniższych przyczyn: (a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęskami żywiołowymi; warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 17

18 dokonywanie odbiorów, nie dającymi się racjonalnie przewidzieć przez doświadczonego Wykonawcę i potwierdzonymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; (b) Zmiany spowodowane działaniem siły wyższej tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; (c) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; (d) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji; (e) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego; (f) Zmiany wynikające z wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonania przedmiotu umowy; (g) Zmiany spowodowane nadzwyczajnymi zdarzeniami gospodarczymi niezależnymi od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; (h) Zmiany związane z decyzjami służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mające wpływ na przesuniecie terminu realizacji robót takich, jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych); (i) Zmiany związane z odmową wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez strony umowy oraz wynikające z nieterminowego i opieszałego postępowania tych organów lub podmiotów; (j) Zmiany terminu z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin wykonania zamówienia; (k) Skrócenie terminu realizacji robót na wniosek Wykonawcy bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; W powyższych sytuacjach dokonana zmiana terminu uwzględniać będzie czas trwania okoliczności wymienionych powyżej, z uwzględnieniem ich skutków na przebieg realizacji umowy. 6.5 Tempo wykonawstwa Jeżeli kiedykolwiek: (a) rzeczywisty postęp jest zbyt powolny dla ukończenia w Czasie na Ukończenie, czy też (b) postęp jest, lub będzie opóźniony w stosunku do aktualnego harmonogramu, z wyjątkiem przypadków, objętych klauzulą 6.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] to Inżynier może na mocy klauzuli 6.3 [Harmonogram] polecić Wykonawcy przedłożenie skorygowanego Harmonogramu oraz raportu opisującego metody, które Wykonawca zamierza zastosować w celu przyspieszenia tempa Robót i ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 18

19 6.6 Kary umowne Strony ustalają następujące kary umowne: (a) Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 6.2 [Czas na Ukończenie] to będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.2 [Roszczenia Zamawiającego]. Kara taka będzie równa 0,1% Ceny Kontraktowej i będzie płacona za każdy dzień opóźnienia, który upłynie między odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie Przejęcia. Łączna kwota kary należnej na mocy niniejszej klauzuli nie może jednak przekroczyć maksymalnej kwoty kary za opóźnienie tj. 50% Ceny Kontraktowej, taki maksymalny wymiar kary umownej strony nie uważają za rażąco wygórowaną; (b) Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązań w terminowym usunięciu wad i usterek zgłoszonych w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% Ceny Kontraktowej i będzie płacona za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w dokumencie gwarancyjnym. Łączna kwota kary należnej na mocy niniejszej klauzuli nie może jednak przekroczyć maksymalnej kwoty kary za opóźnienie tj. 10% Ceny Kontraktowej odnośnie każdego przypadku zgłoszenia wady, taki maksymalny wymiar kary umownej strony nie uważają za rażąco wygórowaną; (c) Za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20% Ceny Kontraktowej; (d) Za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca może naliczyć karę umowną w wysokości 20% Ceny Kontraktowej. Kary umowne Zamawiający będzie egzekwował, potrącając w pierwszym rzędzie należne kwoty z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdy kary umowne za uchybienie nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 6.7 Zawieszenie robót Inżynier może polecić Wykonawcy zawieszenie wykonywania części lub całości Robót. W czasie takiego zawieszenia Wykonawca będzie chronił, składował i zabezpieczał taką część lub Roboty przed zużyciem, stratą lub uszkodzeniem. 6.8 Następstwa zawieszenia Jeżeli w wyniku zastosowania się do polecenia Inżyniera wydanego zgodnie z klauzulą 6.7 [Zawieszenie Robót], czy też późniejszego podjęcia roboty wystąpi opóźnienie czy też Wykonawca poniesie udokumentowane wydatki, to winien on powiadomić Inżyniera. Wykonawca będzie uprawniony do ubiegania się: (a) o przedłużenie czasu dla każdego takiego opóźnienia na mocy klauzuli 6.4, jeśli ukończenie jest lub będzie opóźnione wskutek zawieszenia, lub (b) o pokrycie udokumentowanych wydatków, zgodnie z klauzulą 9. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 dla ustalenia tych spraw. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 19

20 6.9 Przedłużenie zawieszenia Jeżeli zawieszenie na mocy klauzuli 6.8 [Następstwa Zawieszenia] trwa dłużej niż 84 dni, to Wykonawca może dać wypowiedzenie na mocy klauzuli 12.1 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę] Wznowienie robót Po wydaniu zezwolenia lub polecenia wznowienia Robót, Wykonawca i Inżynier wspólnie zbadają Roboty, objęte zawieszeniem. Wykonawca naprawi wszelkie wady Robót, powstałe w czasie zawieszenia. Klauzula Przejęcie Robót Przejęcie przez Zamawiającego Roboty będą przejęte przez Zamawiającego, gdy: (i) Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, włącznie ze sprawami opisanymi w klauzuli 6.2 [Czas na Ukończenie], oraz (ii) zostało wystawione Świadectwo Przejęcia dla Robót. Wykonawca może złożyć Inżynierowi wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia po otrzymaniu pisemnego oświadczenia Inżyniera o zakończeniu robót i naprawie wszystkich wad. Po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, Inżynier organizuje komisyjny odbiór Robót. W komisji odbiorowej uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Menadżera Projektu, personel Inżyniera i Przedstawiciel Wykonawcy. Odbiór końcowy będzie zakończony protokołem końcowym. Po podpisaniu tego protokołu przez komisję, Inżynier w imieniu Zamawiającego wystawi w terminie do 7 dni roboczych Świadectwo Przejęcia Robót. Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży komplet dokumentów i uzyska prawomocne pozwolenie na użytkowanie Hali. 7.2 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad Złożenie wniosku o wydanie Świadectwa Przejęcia poprzedzone będzie naprawą wszystkich wad wykazanych w wyniku odbiorów Robót. Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym przez Inżyniera terminie, to Zamawiający według własnego wyboru może: Klauzula 8 (a) wykonać naprawę samodzielnie lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy; (b) zażądać od Inżyniera uzgodnienia lub ustalenia uzasadnionej obniżki należnej Ceny Kontraktowej zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]; (c) lub jeżeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiającego części korzyści z Robót, to Zamawiający, będzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zapłaconych za Roboty wadliwe powiększone o koszty finansowania, rozbiórki, oczyszczenia terenu budowy oraz zwrotu urządzeń i materiałów Wykonawcy. 8.1 Usuwanie wad Okres Zgłaszania Wad Data wydania Świadectwa Przejęcia jest datą rozpoczęcia 36 - miesięcznego Okresu Zgłaszania Wad (gwarancji). W przypadku ujawnienia nowych wad, Inżynier wyznaczy Wykonawcy Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 20

21 termin naprawy. Wykonawca winien wykonać naprawy wad i uszkodzeń w wyznaczonym terminie i na własny koszt. Wszelkie czynności związane z ustaleniem istnienia wad są dokonywane na koszt Wykonawcy. 8.2 Niewypełnienia obowiązku usuwania wad, kary za nieterminowe usuwanie wad Obowiązuje [z wyjątkiem pkt (b)] zapis klauzuli 7.2. Jeżeli Wykonawca opóźni wykonanie naprawy wady poza termin wyznaczony przez Inżyniera, to zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary w wysokości podanej w klauzuli 6.6 [Kary umowne]. 8.3 Świadectwo Wykonania Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi mu Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu. Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 5 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, oraz niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz ukończy Roboty i wykona próby, włącznie z usunięciem wad. Kopię Świadectwa Wykonania należy przekazać Menadżerowi Projektu i Zamawiającemu. Świadectwo Wykonania będzie jedynym dokumentem, potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy. Warunkiem otrzymania Świadectwa Wykonania jest usunięcie z Terenu Budowy całego pozostałego Sprzętu Wykonawcy, resztek materiałów, złomu, odpadków. 8.4 Rękojmia za wady Niezależnie od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, roboty objęte są rękojmią za wady, zgodnie z Prawem. Rękojmia za wady będzie obowiązywała od daty z jaką Roboty zostały ukończone ustaloną w Świadectwie Przejęcia przez okres 36 miesięcy. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady w okresie wskazanym powyżej i zgodnie z zasadami przewidzianym w Kodeksie cywilnym. Klauzula 9 Zmiany i korekty 9.1 Procedura wprowadzania Zmian 1. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 1.1. Wykonawca może zaproponować zmiany przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy wypełniają okoliczności wskazane w klauzulach 9.2 lub Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest zgodne z okolicznościami, o których mowa w klauzulach 9.2 lub Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą co najmniej jedną z okoliczności określonych w klauzulach 9.2 lub 9.3., wraz z tą propozycją przedłoży: 2.1 opis proponowanych zmian oraz harmonogram i konsekwencje ich realizacji, 2.2 propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie w Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 21

KONTRAKT Załącznik nr 5

KONTRAKT Załącznik nr 5 KONTRAKT Załącznik nr 5 Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział 3 Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 1 AKT UMOWY NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy)

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy) Załącznik nr 2 do wniosku Wzór Umowy ZEgzemplarz : Inspektora Nadzoru (nadzór w okresie budowy) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, działającym w imieniu

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Pogorzeli pomiędzy i Gminą Pogorzela, ul.

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pod nazwą.: Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne. zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: WZÓR UMOWY zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR UMOWA NR.. W dniu.. w Lublinie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 15, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,.., z siedzibą w przy ul.., NIP., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,.., z siedzibą w przy ul.., NIP., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA nr WZP/WIS/U-../14 zawarta w dniu.. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy ul. Kołłątaja 7 63 700 Krotoszyn tel./fax (062) 721 01 17 www.zgzgb.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo