KONTRAKT. Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTRAKT. Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 1"

Transkrypt

1 KONTRAKT Rozdział 1 Akt Kontraktu Rozdział 2 Warunki Kontraktu Rozdział 3 Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 1

2 AKT KONTRAKTU NA ROBOTY BUDOWLANE WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Nazwa zamówienia: Budowa nowoczesnej hali widowiskowo sportowej PODIUM. Kontrakt nr. zawarty w dniu. w Gliwicach pomiędzy: Miastem Gliwice z siedzibą w Gliwicach, adres: Gliwice ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez: 1., 2., zwanym w dalszej części Kontraktu Zamawiającym, a... z siedzibą w., adres:.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez pod numerem KRS.., NIP, reprezentowanym przez: 1., 2., zwanym w dalszej części Kontraktu Wykonawcą, zwanymi łącznie Stronami Kontraktu. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie art ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), został zawarty Kontrakt następującej treści: Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 2

3 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie hali widowisko sportowej w Gliwicach przy ul. Akademickiej i Kujawskiej na działkach ewidencyjnych nr 281, 640, 633, 638, 635, 238, 240 obręb Politechnika wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą oraz wjazdami i ciągami komunikacyjnymi, tworzącymi razem zespół funkcjonalny PODIUM, w skład którego wchodzą: główna hala widowiskowo-sportowa, hala treningowa, centrum SPA, zewnętrzny garaż wielopoziomowy, estakada drogi pożarowej, obiekty małej architektury oraz zagospodarowanie terenu. 2. Opisane wyżej roboty budowlane wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi zwane będą dalej łącznie Robotami Słowa i wyrażenia użyte w Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu. 2. Przedmiot Kontraktu szczegółowo został opisany w następujących dokumentach, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane, jako integralną część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: a). niniejszy Akt Kontraktu, b). Warunki Kontraktu, c). specyfikacja istotnych warunków zamówienia, d). specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, e). dokumentacja projektowa, f). oferta Wykonawcy z załącznikami, g). Tabela Cen Ryczałtowych, h). harmonogram rzeczowo terminowo finansowy. 3. Wszelkie uzupełnienia do powyższych dokumentów winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty, które je modyfikują. 3 Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty w terminie 27 miesięcy od daty zawarcia niniejszego Kontraktu. 4 Wykonawca udziela na Roboty gwarancji na okres 36 miesięcy od daty podpisania Świadectwa Przejęcia Robót, obejmującą dostarczone materiały i urządzenia oraz wykonawstwo robót. Powyższe postanowienia Kontraktu nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi Strony Kontraktu ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Robót na kwotę brutto.. złotych (PLN) (słownie.. złotych (PLN), Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 3

4 w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 46,67% wydatków kwalifikowanych. 2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w Kontrakcie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto podaną w ofercie. 3. Płatności faktur będą dokonywane w PLN przelewem z rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy w banku, nr rachunku. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy z zastrzeżeniem zawartym w pkt Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Przed przystąpieniem do robót przez podwykonawców, Wykonawca przekaże Zamawiającemu cesję na rzecz podwykonawców należnego im wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić analogiczne warunki w umowach z nimi Prawem właściwym dla Kontraktu jest prawo polskie. 2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszego Kontraktu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Niniejszy Kontrakt został sporządzony w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: a). Zamawiający, b). Wykonawca, c). Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Na dowód tych postanowień Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt, który wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A 1)... 1)... 2)... 2)... Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 4

5 Rozdział 2 WARUNKI KONTRAKTU SPIS TREŚCI: Klauzula 1 Postanowienia ogólne Definicje Prawo i język Zrozumienie Dokumentacji Projektowej, Dokumenty Wykonawcy Poufne szczegóły Przestrzeganie prawa Solidarna odpowiedzialność Prawa autorskie do dokumentacji...11 Klauzula 2 Zamawiający Prawo dostępu do Terenu Budowy Roszczenia Zamawiającego Menadżer Projektu...12 Klauzula 3 Inżynier Obowiązki i uprawnienia Inżyniera Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera Polecenia Inżyniera Zmiana Inżyniera Ustalenia Spotkania kierownictwa...13 Klauzula 4 Wykonawca Ogólne zobowiązania Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania Przedstawiciel Wykonawcy Podwykonawcy Cesja i korzyści podzlecenia Współpraca Nieprzewidywalne warunki fizyczne Raporty o postępie...16 Klauzula 5 Kadra i robotnicy Osoby w służbie Zamawiającego Zagraniczny personel i robotnicy...17 Klauzula 6 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie Rozpoczęcie Robót Czas na Ukończenie Harmonogram Przedłużenie Czasu na Ukończenie Tempo wykonawstwa Kary umowne Zawieszenie robót Następstwa zawieszenia Przedłużenie zawieszenia Wznowienie robót...20 Klauzula 7 Przejęcie przez Zamawiającego Przejęcie Robót Niewypełnienie obowiązku usuwania wad...20 Klauzula 8 Okres Zgłaszania Wad...20 Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 5

6 8.1 Usuwanie wad Niewypełnienia obowiązku usuwania wad, kary za nieterminowe usuwanie wad Świadectwo Wykonania Rękojmia za wady...21 Klauzula 9 Zmiany i korekty Procedura wprowadzania Zmian Zmiana Czasu na Ukończenie Okoliczności wystąpienia Zmian...22 Klauzula 10 Cena Kontraktowa i zapłata Cena Kontraktowa Obowiązkowe obmiary Robót Metody obmiaru Wycena Roboty dodatkowe Wnioski o płatność, Przejściowe Świadectwa Płatności Plan Płatności Zapłata Końcowe Świadectwo Płatności Rozliczenie Ostateczne...25 Klauzula 11 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego Wezwania do naprawy uchybienia Wypowiedzenie przez Zamawiającego Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu Zapłata po rozwiązaniu Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu...27 Klauzula 12 Zawieszenie i wypowiedzenie przez Wykonawcę Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę Zapłata po rozwiązaniu...27 Klauzula 13 Ryzyko i odpowiedzialność Zabezpieczenie Opieka Wykonawcy nad Robotami Ryzyko Zamawiającego Następstwa ryzyka Zamawiającego Ograniczenie odpowiedzialności...29 Klauzula 14 Ubezpieczenia Wymagania ogólne Ubezpieczenie Robót i maszyn/urządzeń do budowy Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności (od roszczeń osób trzecich)...31 Klauzula 15 Siła Wyższa Definicja Siły Wyższej Powiadomienie o Sile Wyższej Obowiązek zmniejszania opóźnienia Wpływ Siły Wyższej na Podwykonawcę Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań...33 Klauzula 16 Roszczenia Wykonawcy, spór...33 Klauzula 17 Działania kontrolne i sprawdzające...33 Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 6

7 Klauzula Definicje Kontrakt Postanowienia ogólne Kontrakt oznacza Akt Kontraktu, Warunki Kontraktu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Kontraktu. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin Kontrakt oznacza on także umowę w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23/04/1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29/01/2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem Zamówień Publicznych Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa to dokumenty, o których mowa w 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz z późn. zm.), tj. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt budowlany z obowiązującymi uzgodnieniami technicznymi, projekty wykonawcze, tabela cen ryczałtowych i wszelkie rysunki zamienne i uzupełniające wydane przez / lub w imieniu Zamawiającego zgodnie z Kontraktem Zmiana Kontraktu Zmiana Kontraktu oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany wskazanych w klauzuli 9. Zmiana Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. Do czasu wejścia w życie Zmiany Kontraktu roboty ujęte w przedmiotowej Zmianie Kontraktu nie mogą być ujęte w żadnym rozliczeniu Wykonawcy Strony i Osoby Strona oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę według wymagań kontekstu. Zamawiający to Miasto Gliwice. Wykonawca (nazwa firmy) oznacza osobę prawną, osobę fizyczną lub osobę nieposiadającą osobowości prawnej, której złożona w przetargu oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza i która zawarła z Zamawiającym Kontrakt w sprawie zamówienia publicznego. Podwykonawca oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która za zgodą i wiedzą Zamawiającego realizuje roboty budowlane na podstawie umowy z Wykonawcą Inżynier to konsorcjum firm: Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35 Poznań (Lider) oraz Grontmij Nederland B.V. z siedzibą w De Bilt, De Holle Bilt 22 Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 7

8 (Holandia). Inżynier oznacza osobę, której Zamawiający zlecił zarządzanie Kontraktem i pełnienie wskazanych w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego. Menadżer Projektu to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Gliwice. Menadżer Projektu oznacza podmiot, który został powołany przez Zamawiającego do wykonywania praw i obowiązków Miasta Gliwice jako inwestora w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. Daty, próby i okresy i ukończenia Data Rozpoczęcia oznacza datę, wyznaczoną na mocy klauzuli 6.1 [Rozpoczęcie Robót]. Czas na Ukończenie oznacza czas, liczony od Daty zawarcia umowy, przeznaczony na ukończenie Robót na mocy klauzuli 6.2 [Czas na Ukończenie], wraz ze wszelkimi przedłużeniami na mocy klauzuli 6.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]. Świadectwo Przejęcia oznacza świadectwo, wystawione na mocy klauzuli 7 [Przejęcie przez Zamawiającego]. Okres Zgłaszania Wad to okres wskazany w klauzuli 8.1 [Usuwanie wad] liczony od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót. Świadectwo Wykonania oznacza świadectwo, wystawione na mocy klauzuli 8.3 [Świadectwo Wykonania] Pieniądze i płatności Cena Kontraktowa oznacza cenę określoną w 5 Aktu Kontraktu i pozostaje niezmienna i maksymalna, z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w Kontrakcie. Przejściowe Świadectwo Płatności oznacza dokument rozliczeniowy zatwierdzony przez Inżyniera i stanowiący podstawę dla wystawienia faktury i realizacji płatności częściowej. Końcowe Świadectwo Płatności oznacza świadectwo płatności wydane na mocy klauzuli 10.8 [Końcowe Świadectwo Płatności]. Protokół Konieczności to dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający uzasadnienie dla wykonania robót lub rezygnacji z robót w związku ze zmianami wynikającymi z zapisów klauzuli 9. Protokół z Negocjacji to dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający uzgodnione z Wykonawcą warunki wykonania robót lub rezygnacji z robót w związku ze zmianami wynikającymi z klauzuli 9. Tabela Cen Ryczałtowych jest to dokument, zawierający scalony i wyceniony przez Wykonawcę wykaz Robót, które są przedmiotem Kontraktu z podziałem na branże i obiekty. Tabela jest dokumentem pomocniczym do wyliczenia ryczałtowej Ceny Kontraktowej. Kolumnę Wartość brutto wypełnia Wykonawca i wpisane wartości są niezmienne. Tabela zawiera też: (1) wskazanie wymagań technicznych tj. wiążącej specyfikacji technicznej przypisanej pozycji Robót Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 8

9 (2) szacunkowe ilości Robót, które nie są wiążące dla wyliczenia wartości Robót, lecz pokazują rząd wielkości Roboty Roboty oznacza wszelkie czynności, roboty, usługi, obowiązki, zadania, prace itp. jakie ma zrealizować Wykonawca dla należytej realizacji Kontraktu, w tym także takie, które nie zostały w Kontrakcie wyraźnie wskazane. Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny, oraz środki transportu, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Inne Definicje Dokumenty Wykonawcy oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez Wykonawcę na mocy Kontraktu. Prawo kraju oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Nieprzewidywalne oznacza warunki lub okoliczności nie dające się w racjonalny sposób przewidzieć przez doświadczonego Wykonawcę przed dniem złożenia Oferty przy zachowaniu wszystkich wymagań wynikających z Prawa kraju. Prawo Budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Projekt Budowlany oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz wraz z późniejszymi zmianami). Pozwolenie na Budowę oznacza decyzję administracyjną zatwierdzającą Projekt Budowlany oraz zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. Dziennik Budowy to urzędowy dokument rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). Książka Obmiarów to dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy pozwalający na wyznaczenie faktycznego zaawansowania Robót. Uchybienie oznacza naruszenie Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 1.2 Prawo i język (a) Kontraktem rządzi Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. (b) Językiem komunikacji dla Kontraktu i językiem, w którym sporządzane będą wszystkie dokumenty Wykonawcy jest język polski. 1.3 Zrozumienie Dokumentacji Projektowej, Dokumenty Wykonawcy Wykonawca oświadcza, że działając z zachowaniem należytej staranności zapoznał się i przeanalizował Dokumentację Projektową w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 9

10 wymagań Specyfikacji Technicznych oraz na tej podstawie potwierdza gotowość i możliwość zrealizowania Robót na zasadach opisanych w Kontrakcie. Wykonawca uzupełni Dokumentację Projektową w zakresie podanym w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca będzie przechowywał na Terenie Budowy kopię Kontraktu, dokumenty wymienione w Specyfikacji Technicznej, Dokumenty Wykonawcy i Zmiany oraz inne komunikaty otrzymane na mocy Kontraktu. Wykonawca będzie prowadził Dziennik Budowy zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i będzie przechowywał go na Placu Budowy. Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego. 1.4 Poufne szczegóły Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne, jakich Inżynier w sposób uzasadniony może zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawcę. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Kraju. 1.5 Przestrzeganie prawa W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca będzie przestrzegał obowiązującego prawa. Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty, oraz uzyska wszelkie zezwolenia, pozwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia Robót oraz usuwania wad, a w szczególności pozwoleń na użytkowanie, decyzji i ewentualnych zamiennych pozwoleń na budowę. Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje wszelkie wynikłe z tych uchybień koszty Solidarna odpowiedzialność Jeżeli jako Wykonawca występują osoby prawne wspólnie wykonujący umowę (konsorcjum lub inny związek bez osobowości prawnej złożony z dwóch, lub więcej osób), to wykonawcy ci są zobowiązani przed podpisaniem umowy do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej zasady ich współpracy. Ponadto: (a) osoby te będą uważane za ponoszące odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie Kontraktu i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu; oraz (b) osoby te winny powiadomić Menadżera Projektu o osobie Pełnomocnika, który będzie miał prawo podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (lider) oraz każdej z tych osób. oraz (c) osoby te będą powiadamiały Menadżera Projektu i Inżyniera z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze zmiany Pełnomocnika lub zamiarze dokonania wszelkich innych zmian dotyczących tych osób, które mogą być uznane przez Menadżera Projektu za istotne; w przypadku, gdy dotychczasowy Pełnomocnik nie będzie mógł wywiązywać się z obowiązków Pełnomocnika na skutek ogłoszenia jego upadłości, otwarcia jego likwidacji lub z innych przyczyn od niego zależnych, Menadżera Projektu wniesie o wyznaczenie nowego Pełnomocnika spośród dotychczasowych Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 10

11 członków konsorcjum. Nowy Pełnomocnik zostanie wyznaczony w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Menadżera Projektu. Niewskazanie Pełnomocnika uznaje się za uchybienie. (d) Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnik może być również upoważniony do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego. (e) W terminie 14 dni od chwili wystąpienia okoliczności, w efekcie których mogłoby dojść do zmiany umowy wzajemnego współdziałania członków są oni zobowiązani do powiadomienia o tym fakcie Menadżera Projektu oraz uzyskania jego zgody w celu zmiany postanowień umowy wzajemnego współdziałania. W razie ogłoszenia upadłości jednego z Wykonawców działających w ramach konsorcjum pozostali Wykonawcy wykonają we własnym zakresie tę część robót, za wykonanie której odpowiedzialny był upadły. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia Podwykonawców do tej części robót, o jakich mowa w zdaniu poprzednim. 1.7 Prawa autorskie do dokumentacji Wykonawca, w chwili dostarczenia Zamawiającemu zgodnie z Kontraktem wszelkiej dokumentacji wykonywanej w ramach Kontraktu ( dokumentacja ), przenosi na Zamawiającego w ramach Ceny Kontraktowej, autorskie prawa majątkowe i autorskie majątkowe prawa zależne do takiej dokumentacji - utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 j.t., z późn. zm.), ograniczone jednak do zakresu w jakim jest to potrzebne do należytego użytkowania Robót przez Zamawiającego, w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, konserwacji, remontów, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub napraw Robót, na następujących polach eksploatacji: (a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w tym wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (b) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne ich wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (c) w zakresie używania dokumentacji oraz jej wykorzystywania w całości lub w części w toku i na potrzeby użytkowania Robót. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi również prawo do wykonania praw zależnych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego określonego w art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w stosunku do takiej dokumentacji, w zakresie w jakim jest to potrzebne do należytego użytkowania Robót przez Zamawiającego, w szczególności dla celów ukończenia, konserwacji, remontów, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub napraw Robót. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 11

12 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do dokumentacji i jej opracowań, w tym także do wprowadzania do niej zmian, tłumaczenia oraz przystosowywania, w zakresie w jakim jest to potrzebne do należytego użytkowania Robót przez Zamawiającego, w szczególności dla celów ukończenia, konserwacji, remontów, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub napraw Robót. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z należących do niego praw na dobrach niematerialnych (praw wynalazczych) oraz będących w jego dyspozycji know-how, w zakresie w jakim jest to potrzebne do należytego użytkowania Robót przez Zamawiającego, w szczególności dla celów ukończenia, konserwacji, remontów, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub napraw Robót. Jeżeli odpowiednie prawa do własności przemysłowej lub intelektualnej należą do Podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, że będzie on należycie uprawniony do odpowiedniego dysponowania takimi prawami do własności przemysłowej lub intelektualnej na potrzeby realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszego postanowienia. Klauzula 2 Zamawiający 2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy Menadżer Projektu przekaże Wykonawcy prawo dostępu i władania wszystkimi częściami Terenu Budowy do 2 tygodni po podpisaniu Kontraktu i przekazaniu Zabezpieczenia Wykonania. 2.2 Roszczenia Zamawiającego Menadżer Projektu lub Inżynier winni powiadomić Wykonawcę, jeżeli Zamawiający uzna, że przysługuje mu roszczenie o przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad lub roszczenie o zapłatę czy to na podstawie którejkolwiek klauzuli niniejszych Warunków, czy na innej podstawie związanej z niniejszym Kontraktem. Powiadomienie odnoszące się do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad należy przekazać przed upływem tego okresu. Należna kwota może być potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. Menadżer Projektu będzie uprawniony tylko do potrąceń lub odjęcia z kwot poświadczonych w Świadectwie Płatności, lub do zgłoszenia roszczenia do Wykonawcy zgodnie z niniejszą klauzulą. Niniejsza klauzula ma również zastosowanie w przypadku roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy w przypadku zapłaty przez Zamawiającego za Roboty wykonane przez Podwykonawcę z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego względem Podwykonawców. 2.3 Menadżer Projektu Zamawiający powołał Menadżera Projektu, który będzie wykonywał w imieniu i na rachunek Zamawiającego wszelkie czynności wynikające z Kontraktu i przypisane Zamawiającemu. Czynności podejmowane przez Menadżera Projektu nie naruszają jakichkolwiek uprawnień i obowiązków Inżyniera opisanych w Kontrakcie Menadżer Projektu będzie podejmował wszelkie działania na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Zamawiającego. Za działania lub zaniechania Menadżera Projektu wobec Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Zamawiający tak jak za swoje własne działania lub zaniechania. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 12

13 Klauzula 3 Inżynier 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera Inżynier nie będzie miał uprawnień do dokonywania zmian w Kontrakcie. Inżynier może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego wynikających. Wymaga się, aby Inżynier uzyskał zgodę Menadżera Projektu przed wykonaniem n/w czynności: (a) (b) (c) (d) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydawane przez Inżyniera] klauzula 6.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] klauzula 6.7 [Zawieszenie Robót] klauzula 6.9 [Przedłużenie zawieszenia] (e) klauzula 9 [Zmiany i korekty] (f) (g) klauzula 10.5 [Roboty dodatkowe] klauzula 13.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera Reprezentantami Inżyniera na placu budowy są inżynier-rezydent oraz inspektorzy nadzoru. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa winny być wydawane na piśmie i nie wejdą w życie zanim jego kopie nie zostaną otrzymane przez obie Strony. 3.3 Polecenia Inżyniera Inżynier w uzgodnieniu z Menadżerem Projektu, zgodnie z klauzulą 3.1, może wydać Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione Rysunki, konieczne do wykonania Robót oraz usunięcia wad, wszystko zgodnie z Kontraktem. Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Inżyniera lub, zależnie od przypadku od jego upoważnionego asystenta, który uzyskał odpowiednie pełnomocnictwo na mocy niniejszej klauzuli. We wszystkich sprawach objętych Kontraktem Wykonawca zastosuje się do poleceń wydanych przez Inżyniera lub jego upoważnionego asystenta. Jeśli to tylko możliwe, to te polecenia winny być wydawane na piśmie. 3.4 Zmiana Inżyniera Menadżer Projektu winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 42 dni o zamiarze zmiany Inżyniera, podając przy tym nazwę, adres proponowanego następcy Inżyniera. 3.5 Ustalenia Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach przewidziano, że Inżynier powinien postąpić zgodnie z niniejszą klauzulą 3.5 dla uzgodnienia lub ustalenia jakiejś sprawy, tam Inżynier winien przekonsultować z każdą Stroną w celu osiągnięcia porozumienia. Inżynier dokona obiektywnych ustaleń zgodnie z Kontraktem, biorąc pod uwagę wszystkie stosowne okoliczności i przedstawi swoje ustalenia Stronom. 3.6 Spotkania kierownictwa Menadżer Projektu, Inżynier i Przedstawiciel Wykonawcy, wyznaczony zgodnie z klauzulą 4.3, będą uczestniczyć w regularnych spotkaniach koordynacyjnych. Inżynier będzie protokołował spotkania kierownictwa i dostarczy kopie tego protokółu wszystkim uczestnikom zebrania. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 13

14 Zapisane w protokole zobowiązania związane z każdym działaniem, które będzie podjęte, będą zgodne z Kontraktem. Klauzula 4 Wykonawca 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy W granicach określonych w Kontrakcie Wykonawca z należytą starannością i pilnością, wykona i wykończy Roboty, uzupełni Dokumentację Projektową, oraz zgodnie z Kontraktem i poleceniami Inżyniera usunie wszelkie wady w Robotach. Wykonawca zatrudni cały Personel oraz dostarczy wymienione w Kontrakcie Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy, urządzenia,, materiały zużywalne i inne przedmioty i usługi, zarówno o charakterze tymczasowym jak stałym, wymagane dla wykonania, wykończenia i usuwania wad. Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich operacji na Terenie Budowy oraz wszystkie metody budowy. Z wyjątkiem pozycji wymienionych, jako wyłączone, Wykonawca (i) będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem, (ii) poza tym nie będzie odpowiedzialny za treść Dokumentacji Projektowej dostarczanej przez Menadżera Projektu. 4.2 Zabezpieczenie Wykonania Ilekroć w Kontrakcie używany jest termin Zabezpieczenie Wykonania należy przez to rozumieć zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 i nast. Prawa Zamówień Publicznych. Wykonawca na własny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokości 5 % Ceny Kontraktowej. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, najpóźniej w dniu podpisania Kontraktu przez obie Strony. Kopię dokumentów potwierdzających wniesienie Zabezpieczenia Wykonawca wyśle Inżynierowi niezwłocznie po przyjęciu Zabezpieczenia Wykonania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i mogło być wykorzystane w okresie realizacji całości zadań będących przedmiotem niniejszego Kontraktu.. Zabezpieczenie wykonania służy pokryciu wszelkich ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, w tym w szczególności roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie Wykonania będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: (a) Zamawiający zwróci 70% kwoty Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wydania Świadectwa Przejęcia według klauzuli 7.1 [Przejęcie Robót]; (b) Zamawiający zwróci pozostałe 30% kwoty Zabezpieczenia Wykonania w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela i przekaże mu uprawnienia, konieczne do działania w swoim imieniu w zakresie Robót budowlanych. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 14

15 Bez uprzedniej zgody Inżyniera Wykonawca nie odwoła wyznaczonego Przedstawiciela Wykonawcy ani nie wyznaczy jego następcy. Przedstawiciel Wykonawcy poświęci cały swój czas kierowaniu wypełnieniem Kontraktu przez Wykonawcę. Jeżeli Przedstawiciel Wykonawcy ma być czasowo nieobecny na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robót, to po uprzednim powiadomieniu Inżyniera i za jego zgodą należy wyznaczyć odpowiedniego zastępcę. Przedstawiciel Wykonawcy będzie w imieniu Wykonawcy przyjmował polecenia na mocy klauzuli 3.3 [Polecenia Inżyniera]. 4.4 Podwykonawcy Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. Zasady zatrudniania Podwykonawców: (a) Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 20 dni roboczych o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie Budowy; (b) Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedłożyć Menadżerowi Projektu, za pośrednictwem Inżyniera, w formie pisemnej pod rygorem nieważności projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli Menadżer Projektu, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi sprzeciwu, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 4.5 Cesja i korzyści podzlecenia Wykonawca winien dokonać na rzecz Zamawiającego cesji korzyści z takich zobowiązań Podwykonawcy, które rozciągają się poza termin wygaśnięcia Okresu Zgłaszania Wad, jeżeli Inżynier przed upływem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Wykonawca jest odpowiedzialny za dopuszczalność ww. cesji. 4.6 Współpraca Zgodnie z zapisami Kontraktu lub poleceniami Inżyniera Wykonawca winien umożliwić wykonywanie prac: (a) Personelowi Zamawiającego, w tym Inżynierowi i Menadżerowi Projektu; (b) wszelkim innym wykonawcom, zaangażowanym przez Zamawiającego; oraz (c) personelowi wszelkich legalnie działających władz publicznych, którzy mogą być zatrudnieni w związku z wykonywaniem na Terenie Budowy lub w jego pobliżu jakiejkolwiek pracy nie objętej Kontraktem. 4.7 Nieprzewidywalne warunki fizyczne Warunki fizyczne oznaczają warunki naturalne i stworzone przez człowieka, które Wykonawca napotka na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robót, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, ale z wyłączeniem warunków klimatycznych. Skoro tylko Wykonawca napotka niekorzystne warunki fizyczne, które uzna za Nieprzewidywalne, to powinien jak najwcześniej powiadomić o tym Inżyniera. Powiadomienie takie powinno opisywać warunki fizyczne tak, aby mogły być zbadane przez Inżyniera, oraz winno wskazać powody, dla których Wykonawca uważa je za Nieprzewidywalne. Wykonawca winien kontynuować wykonywanie Robót, stosując przy tym Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 15

16 takie środki, jakie są odpowiednie i racjonalne dla danych warunków fizycznych, stosując się przy tym do wszelkich poleceń, jakie wyda Inżynier. Jeżeli polecenie stanowi Zmianę, to zastosowanie znajdą postanowienia klauzuli 9 [Zmiany i korekty]. 4.8 Raporty o postępie Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru zatwierdzonego przez Inżyniera i Menadzera Projektu, oraz będą przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach. Pierwszy raport winien obejmować okres aż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia. Następnie raporty będą dostarczane co miesiąc, każdy w ciągu 3 dni od ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi. Raporty będą sporządzane aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy wszystkie roboty, o których wiadomo, że były zalegle w dniu ukończenia ustalonym w Świadectwie Przejęcia dla Robót. Każdy raport będzie zawierał: Klauzula 5 (a) tabele i szczegółowe opisy postępu, włącznie z każdą fazą przygotowania Dokumentów Wykonawcy, zakupów, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, montażu i prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla Robót realizowanych przez każdego wyznaczonego Podwykonawcę; (b) fotografie pokazujące postęp na Terenie Budowy; (c) dla produkcji każdej ważniejszej pozycji Urządzeń i Materiałów - nazwę wytwórcy, miejsce produkcji, procent zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty: (i) rozpoczęcia realizacji; (ii) inspekcji Robót; (iii) prób na budowie; (d) szczegóły dotyczące personelu i sprzętu Wykonawcy; (e) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa Materiałów; (f) listę powiadomień, wysłanych na mocy klauzuli 2.2 [Roszczenia Zamawiającego] oraz na mocy klauzuli 16 [Roszczenia Wykonawcy, spór]; (g) statystyki bezpieczeństwa pracy, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych wydarzeń oraz prac wykonanych dla ochrony środowiska: gospodarka odpadami, i substancjami szkodliwymi dla środowiska, wykonane pomiary i badania, gospodarka substancjami niebezpiecznymi (h) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności które mogłyby zagrażać ukończeniu zgodnie z Kontraktem, oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień; (i) uaktualnione plany płatności; (j) informację o należnych i zrealizowanych przez Wykonawcę płatnościach wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, (k) inne pozycje, jeśli wymagane są pisemnie przez Inżyniera. Kadra i robotnicy 5.1 Osoby w służbie Zamawiającego Wykonawca nie będzie werbował, ani usiłował werbować, kadry ani robotników wśród personelu Zamawiającego, Menadżera Projektu i Inżyniera. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 16

17 5.2 Zagraniczny personel i robotnicy Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Klauzula Rozpoczęcie Robót Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 15 dni po dacie podpisania Kontraktu. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, i będzie wykonywał Roboty bez opóźnień. W terminie 3 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Inżynierowi i Menadżerowi Projektu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. 6.2 Czas na Ukończenie Czas na Ukończenie Robót to 27 miesięcy liczony od daty zawarcia Kontraktu. Wykonawca ukończy całość Robót w Czasie na Ukończenie, włącznie z usunięciem wszystkich wad, wykonaniem prób, pomiarów i ich akceptacją przez Inżyniera. 6.3 Harmonogram Wykonawca dostarczy Menadżerowi Projektu i Inżynierowi szczegółowy harmonogram najpóźniej 7 dni od daty zawarcia Kontraktu. Harmonogram ten będzie nazywany Harmonogramem Bazowym. W czasie trwania Kontraktu postęp robót będzie określany w odniesieniu do tego harmonogramu. Harmonogram ten wymaga akceptacji Menadżera Projektu i Inżyniera. Podczas przygotowywania Harmonogramu Bazowego Wykonawca winien uwzględnić niesprzyjające warunki atmosferyczne mogące zasadniczo ograniczyć postęp Robót w miesiącach grudzień - luty. Wykonawca będzie aktualizował Harmonogram zgodnie z postępem Robót, pokazując dla poszczególnych pozycji rzeczywisty postęp Robót. Kopia uaktualnionego Harmonogramu będzie załączana do raportu z postępu Robót składanego zgodnie z klauzulą 4.8 [Raporty o postępie]. Na żądanie Inżyniera, gdy Harmonogram nie jest zgodny z rzeczywistym postępem Wykonawca, winien przedłożyć Harmonogram skorygowany. 6.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie Wykonawca będzie uprawniony do ubiegania się o przedłużenie Czasu na Ukończenie w granicach, w jakich ukończenie będzie opóźnione przez którąkolwiek z poniższych przyczyn: (a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęskami żywiołowymi; warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 17

18 dokonywanie odbiorów, nie dającymi się racjonalnie przewidzieć przez doświadczonego Wykonawcę i potwierdzonymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; (b) Zmiany spowodowane działaniem siły wyższej tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; (c) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; (d) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji; (e) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego; (f) Zmiany wynikające z wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonania przedmiotu umowy; (g) Zmiany spowodowane nadzwyczajnymi zdarzeniami gospodarczymi niezależnymi od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; (h) Zmiany związane z decyzjami służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mające wpływ na przesuniecie terminu realizacji robót takich, jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych); (i) Zmiany związane z odmową wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez strony umowy oraz wynikające z nieterminowego i opieszałego postępowania tych organów lub podmiotów; (j) Zmiany terminu z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin wykonania zamówienia; (k) Skrócenie terminu realizacji robót na wniosek Wykonawcy bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; W powyższych sytuacjach dokonana zmiana terminu uwzględniać będzie czas trwania okoliczności wymienionych powyżej, z uwzględnieniem ich skutków na przebieg realizacji umowy. 6.5 Tempo wykonawstwa Jeżeli kiedykolwiek: (a) rzeczywisty postęp jest zbyt powolny dla ukończenia w Czasie na Ukończenie, czy też (b) postęp jest, lub będzie opóźniony w stosunku do aktualnego harmonogramu, z wyjątkiem przypadków, objętych klauzulą 6.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] to Inżynier może na mocy klauzuli 6.3 [Harmonogram] polecić Wykonawcy przedłożenie skorygowanego Harmonogramu oraz raportu opisującego metody, które Wykonawca zamierza zastosować w celu przyspieszenia tempa Robót i ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 18

19 6.6 Kary umowne Strony ustalają następujące kary umowne: (a) Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 6.2 [Czas na Ukończenie] to będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.2 [Roszczenia Zamawiającego]. Kara taka będzie równa 0,1% Ceny Kontraktowej i będzie płacona za każdy dzień opóźnienia, który upłynie między odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie Przejęcia. Łączna kwota kary należnej na mocy niniejszej klauzuli nie może jednak przekroczyć maksymalnej kwoty kary za opóźnienie tj. 50% Ceny Kontraktowej, taki maksymalny wymiar kary umownej strony nie uważają za rażąco wygórowaną; (b) Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązań w terminowym usunięciu wad i usterek zgłoszonych w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% Ceny Kontraktowej i będzie płacona za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w dokumencie gwarancyjnym. Łączna kwota kary należnej na mocy niniejszej klauzuli nie może jednak przekroczyć maksymalnej kwoty kary za opóźnienie tj. 10% Ceny Kontraktowej odnośnie każdego przypadku zgłoszenia wady, taki maksymalny wymiar kary umownej strony nie uważają za rażąco wygórowaną; (c) Za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20% Ceny Kontraktowej; (d) Za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca może naliczyć karę umowną w wysokości 20% Ceny Kontraktowej. Kary umowne Zamawiający będzie egzekwował, potrącając w pierwszym rzędzie należne kwoty z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdy kary umowne za uchybienie nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 6.7 Zawieszenie robót Inżynier może polecić Wykonawcy zawieszenie wykonywania części lub całości Robót. W czasie takiego zawieszenia Wykonawca będzie chronił, składował i zabezpieczał taką część lub Roboty przed zużyciem, stratą lub uszkodzeniem. 6.8 Następstwa zawieszenia Jeżeli w wyniku zastosowania się do polecenia Inżyniera wydanego zgodnie z klauzulą 6.7 [Zawieszenie Robót], czy też późniejszego podjęcia roboty wystąpi opóźnienie czy też Wykonawca poniesie udokumentowane wydatki, to winien on powiadomić Inżyniera. Wykonawca będzie uprawniony do ubiegania się: (a) o przedłużenie czasu dla każdego takiego opóźnienia na mocy klauzuli 6.4, jeśli ukończenie jest lub będzie opóźnione wskutek zawieszenia, lub (b) o pokrycie udokumentowanych wydatków, zgodnie z klauzulą 9. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 dla ustalenia tych spraw. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 19

20 6.9 Przedłużenie zawieszenia Jeżeli zawieszenie na mocy klauzuli 6.8 [Następstwa Zawieszenia] trwa dłużej niż 84 dni, to Wykonawca może dać wypowiedzenie na mocy klauzuli 12.1 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę] Wznowienie robót Po wydaniu zezwolenia lub polecenia wznowienia Robót, Wykonawca i Inżynier wspólnie zbadają Roboty, objęte zawieszeniem. Wykonawca naprawi wszelkie wady Robót, powstałe w czasie zawieszenia. Klauzula Przejęcie Robót Przejęcie przez Zamawiającego Roboty będą przejęte przez Zamawiającego, gdy: (i) Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, włącznie ze sprawami opisanymi w klauzuli 6.2 [Czas na Ukończenie], oraz (ii) zostało wystawione Świadectwo Przejęcia dla Robót. Wykonawca może złożyć Inżynierowi wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia po otrzymaniu pisemnego oświadczenia Inżyniera o zakończeniu robót i naprawie wszystkich wad. Po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, Inżynier organizuje komisyjny odbiór Robót. W komisji odbiorowej uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Menadżera Projektu, personel Inżyniera i Przedstawiciel Wykonawcy. Odbiór końcowy będzie zakończony protokołem końcowym. Po podpisaniu tego protokołu przez komisję, Inżynier w imieniu Zamawiającego wystawi w terminie do 7 dni roboczych Świadectwo Przejęcia Robót. Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży komplet dokumentów i uzyska prawomocne pozwolenie na użytkowanie Hali. 7.2 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad Złożenie wniosku o wydanie Świadectwa Przejęcia poprzedzone będzie naprawą wszystkich wad wykazanych w wyniku odbiorów Robót. Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym przez Inżyniera terminie, to Zamawiający według własnego wyboru może: Klauzula 8 (a) wykonać naprawę samodzielnie lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy; (b) zażądać od Inżyniera uzgodnienia lub ustalenia uzasadnionej obniżki należnej Ceny Kontraktowej zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]; (c) lub jeżeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiającego części korzyści z Robót, to Zamawiający, będzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zapłaconych za Roboty wadliwe powiększone o koszty finansowania, rozbiórki, oczyszczenia terenu budowy oraz zwrotu urządzeń i materiałów Wykonawcy. 8.1 Usuwanie wad Okres Zgłaszania Wad Data wydania Świadectwa Przejęcia jest datą rozpoczęcia 36 - miesięcznego Okresu Zgłaszania Wad (gwarancji). W przypadku ujawnienia nowych wad, Inżynier wyznaczy Wykonawcy Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 20

21 termin naprawy. Wykonawca winien wykonać naprawy wad i uszkodzeń w wyznaczonym terminie i na własny koszt. Wszelkie czynności związane z ustaleniem istnienia wad są dokonywane na koszt Wykonawcy. 8.2 Niewypełnienia obowiązku usuwania wad, kary za nieterminowe usuwanie wad Obowiązuje [z wyjątkiem pkt (b)] zapis klauzuli 7.2. Jeżeli Wykonawca opóźni wykonanie naprawy wady poza termin wyznaczony przez Inżyniera, to zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary w wysokości podanej w klauzuli 6.6 [Kary umowne]. 8.3 Świadectwo Wykonania Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi mu Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu. Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 5 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, oraz niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz ukończy Roboty i wykona próby, włącznie z usunięciem wad. Kopię Świadectwa Wykonania należy przekazać Menadżerowi Projektu i Zamawiającemu. Świadectwo Wykonania będzie jedynym dokumentem, potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy. Warunkiem otrzymania Świadectwa Wykonania jest usunięcie z Terenu Budowy całego pozostałego Sprzętu Wykonawcy, resztek materiałów, złomu, odpadków. 8.4 Rękojmia za wady Niezależnie od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, roboty objęte są rękojmią za wady, zgodnie z Prawem. Rękojmia za wady będzie obowiązywała od daty z jaką Roboty zostały ukończone ustaloną w Świadectwie Przejęcia przez okres 36 miesięcy. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady w okresie wskazanym powyżej i zgodnie z zasadami przewidzianym w Kodeksie cywilnym. Klauzula 9 Zmiany i korekty 9.1 Procedura wprowadzania Zmian 1. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 1.1. Wykonawca może zaproponować zmiany przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy wypełniają okoliczności wskazane w klauzulach 9.2 lub Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest zgodne z okolicznościami, o których mowa w klauzulach 9.2 lub Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą co najmniej jedną z okoliczności określonych w klauzulach 9.2 lub 9.3., wraz z tą propozycją przedłoży: 2.1 opis proponowanych zmian oraz harmonogram i konsekwencje ich realizacji, 2.2 propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie w Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM 21

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach Jednostka Realizująca Projekt Adres: ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary tel. (+48) 68 479-46-22 (07) fax.(+48) 68 479-46-25 adres internetowy:

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT) Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d 49-200 Grodków tel. +48 77 415 55 85 fax + 48 77 415 54 32 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części Kontraktu Wykonawcą o następującej treści:

zwanym w dalszej części Kontraktu Wykonawcą o następującej treści: KONTRAKT NR.. NA GENERALNEGO WYKONAWCĘ DLA PROJEKTU pn. BUDOWA TERMINALA KONTENEROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI KOLEJOWEJ ORAZ Z UZYSKANIEM ODPOWIEDNICH POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE W wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach zawarta w dniu... pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP I. Informacje wstępne. Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP Potrzebą wielu polskich samorządów jest budowa infrastruktury parkingowej. W zależności od realizowanej polityki transportowej gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo