Wirtualna szafa, czyli Evernote

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wirtualna szafa, czyli Evernote"

Transkrypt

1 fot. archiwum tekst: Maciej Ku ak Wirtualna szafa, czyli Evernote Evernote zosta pomy lany jako elektroniczny notatnik. Z czasem sta si jednak czym wi cej. Dla jednych wirtualn szaf, do której upcha mo na wszystkie notatki (odr czne i elektroniczne), zdj cia, filmy, a nawet ca e strony internetowe. Dla innych znakomitym narz dziem wspomagaj cym zarz dzanie szko lub pomoc w realizacji projektu edukacyjnego. Dla jeszcze innych zwyk ym notatnikiem. Evernote to program, który dzia a w chmurze i mo e by wykorzystywany przez nauczycieli do tworzenia i przechowywania wszelakich notatek, gromadzenia zdj (np. z wycieczek szkolnych, akademii, realizowanych projektów edukacyjnych), a nawet tworzenia prezentacji i komunikacji z uczniami. Dyrektorom narz dzie to mo e u atwi zarz dzanie szko, pomóc w organizacji spotka rady pedagogicznej, a dzi ki modu owi komunikacyjnemu wysy a komunikaty pracownikom szko y na ich indywidualne konta. Najwi ksz zalet programu jest jednak jego uniwersalno. Dzi ki temu, e aplikacja dzia a w chmurze, do zgromadzonych w niej danych u ytkownik ma dost p w dowolnym czasie i miejscu. Mo na z niej korzysta u ywaj c dowolnej przegl darki internetowej lub zainstalowa na komputerze, smartfonie, tablecie. Aplikacja jest kompatybilna z wszystkimi systemami operacyjnymi zarówno tymi komputerowymi, jak i zainstalowanymi na urz dzeniach przeno nych. I cho z Evernote a mo na korzysta bez konieczno ci instalacji, warto to zrobi. W ten sposób uzyskamy dost p do notatek tak e wtedy, gdy nie b dzie dost pu do internetu. Wersja on-line nie ma te wszystkich funkcjonalno ci, w które producent oprogramowania wyposa y aplikacj. X Widok na wersj on-line 36

2 X Evernote na ipadzie X... i na smarfonie a Androidem Evernote w szkole Aplikacja, oprócz tego, e pozwala na gromadzenie w jednym miejscu ró nego rodzaju notatek, daje te mo liwo ich tworzenia. Co wi cej, to od u ytkownika zale y, czy b dzie to notatka przygotowana odr cznie, w edytorze tekstu, w formie g osowej lub wideo. Do ka dej notatki mo emy do czy dokument PDF, zdj cie lub prezentacj. Evernote daje nam mo liwo tworzenia prostych slajdów. Dzi ki wbudowanej w urz dzenie kamerze mo emy sfotografowa dowolny obiekt lub tekst i osadzi go w notatce. Mo emy te ustawi alarm, który przypomni nam o notatce. Dyrektorów ucieszy inna funkcjonalno udost pnianie notatników (w tym np. szkolnych dokumentów z naniesionymi uwagami) innym u ytkownikom. Ciekawostk jest te specjalny dodatek no yczki sieciowe. Dodatek pozwala na robienie zrzutów stron internetowych i dodawanie ich do notatnika. No yczki dzia aj z przegl darkami: Mozilla Firefox, Google Chrome i Safari. Podobnie jak z wieloma tego typu us ugami istniej dwie wersje (bezp atna i Premium) ró ni ce si funkcjonalno ci. W wersji darmowej nie mo na np. zapisa notatki w formacie *pdf. Instalacja B Wchodzimy na stron Kolejnym krokiem b dzie za o enie wirtualnego konta. To tam b d trafia y wszystkie tworzone przez u ytkownika notatki. 37

3 C Klikamy w ikon Za ó konto, a nast pnie wpisujemy swój i zabezpieczamy konto has em. B dziemy z niego korzystali przy ka dym wej ciu na nasze konto w Evernote. X Zak adanie konta D Na podany przy rejestracji zostanie wys any link, w który trzeba klikn, by zako czy proces rejestracji. Zostanie nam te automatycznie przydzielony login i adres (b dzie wykorzystywany m.in. do udost pniania notatek). Producent za czy te link do samouczka i do pobrania aplikacji. Mo emy te korzysta z naszego konta on-line. X Instalacja programu Tworzenie notatki Aby rozpocz tworzenie notatki, wystarczy klikn na ikon Nowa notatka. W wersji na system Windows tu przy niej znajdziemy rozwijaln list z rodzajami notatek (w edytorze tekstu, odr czn, g osow lub wideo). W wersji na Mac OS standardowo pojawi si edytor tekstu. By zmieni wersj, np. na notatk g osow, trzeba klikn w ikon Plik (znajduje si w menu g ównym programu), a nast pnie wybra rodzaj notatki. Notatk mo emy ubogaca na ró ne sposoby: dodawa zdj cia, pliki PDF, filmiki, d wi k. Wszystko odbywa si w sposób intuicyjny. X Witamy w Evernote E Aplikacj mo emy pobra w ka dej chwili korzystaj c ze strony evernote.com. W zak adce Produkty znajdziemy plik instalacyjny Evernote, który zapisujemy na dysku komputera. Po jego uruchomieniu aplikacja zostanie zainstalowana (interfejs programu mo e si ró ni w zale no ci od systemu operacyjnego, jednak ró nice te nie maj wp ywu na komfort pracy z aplikacj ). X Tworzenie notatki 38 X Tworzenie notatki g osowej

4 Porz dek dzi ki notatnikom i znacznikom Dzi ki specjalnym wirtualnym notatnikom nasze notatki mo emy pouk ada tematycznie, chronologicznie, w zale no ci od ich wa no ci. To wielka zaleta Evernote. Notatnikom mo emy te nadawa nazwy, a dodajemy je klikaj c w ikon Dodaj notatnik. W Evernote s dwa rodzaje notatników lokalny (dost pny tylko na komputerze, w którym zosta utworzony) oraz zsynchronizowany (dost pny na ka dym urz dzeniu). Innym sposobem porz dkowania notatek jest opatrywanie ich znacznikami (nazywanymi te tagami lub s owami kluczowymi). Odpowiednie oznakowanie pozwoli nam na szybkie odnalezienie notatek, np. na temat polskich romantyków. Notatki mo emy wyszukiwa po dacie utworzenia lub modyfikacji. E Zo wybraniu opcji Udost pnij osobom wpisujemy adresy odbiorców. Mo emy te doda wiadomo. Nast pnie klikamy w ikon Udost pnij. X Tworzenie notatników Udost pnianie notatek i notatników B Tak e i ta funkcjonalno jest zalet programu. Udost pnianie notatek odbywa si intuicyjnie. Notatk mo emy wys a mailem (program wygeneruje specjalny link do notatki), opublikowa na Facebooku lub Tweeterze. Na wskazane adresy wp yn zaproszenia z linkiem do notatnika. Po zalogowaniu si do serwisu evernote.com nauczyciel lub ucze otrzyma informacj o udost pnionym notatniku. X Udost pnianie notatki C Znakomicie sprawdza si te opcja udost pniania ca ych notatników. Umo liwia ona wy wietlanie w naszej aplikacji notatek utworzonych przez innych u ytkowników i odwrotnie. Niestety edytowanie notatki przez innych u ytkowników jest mo liwe tylko w wersji p atnej aplikacji. Aby udost pni uczniom lub radzie pedagogicznej notatnik nale y klikn w zak adk Udost pnij ten notatnik. D Po klikni ciu w ikon udost pniania wybieramy jedn z dwóch opcji: a. Udost pnij osobom (wybierzemy osoby, które b d mia y dost p do notatnika), b. Utwórz cze publiczne. 39

5 Szyfrowanie W Evernote mamy mo liwo zaszyfrowania notatki lub jej fragmentów. Aby to zrobi, wystarczy zaznaczy interesuj cy nas fragment, a nast pnie prawym przyciskiem myszy wybra opcj. B Zaznacz tekst, który ma by zaszyfrowany, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcj Szyfruj zaznaczony tekst. X Szyfrowanie tekstu C Wpisz has o umo liwiaj ce odszyfrowanie tekstu. X Szyfrowanie tekstu D Aby odszyfrowa tekst, nale y klikn w niedost pny fragment, a nast pnie wpisa nadane uprzednio has o. X Zaszyfrowany tekst Na forach internetowych po wi conych tej aplikacji cz sto pada pytanie o bezpiecze stwo danych zapisanych na kontach Evernote. Notatki s zabezpieczane za pomoc protoko u SSL, a wi c w ten sam sposób, jak nasze konta . 40

Wirtualna szafa, czyli Evernote. Co nowego w prawie oświatowym. Atrament to oszczędność. Testy interaktywne w programie Hot Potatoes

Wirtualna szafa, czyli Evernote. Co nowego w prawie oświatowym. Atrament to oszczędność. Testy interaktywne w programie Hot Potatoes ISSN-2083-53-53 www.edufakty.pl innowacyjna szkoła innowacyjny nauczyciel innowacyjny uczeń nr 34/2015 Atrament to oszczędność Testy interaktywne w programie Hot Potatoes Co nowego w prawie oświatowym

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2426-3 Format: A5, stron: 192 Poznaj nowy system Windows od praktycznej strony Zainstaluj, skonfiguruj i uruchom

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Autor: Dan Rahmel T³umaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Tytu³ orygina³u: Professional Joomla! (Programmer to Programmer) Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr Us ugi Informatyczne i Elektroniczne mgr in. Jacek Cenzartowicz ul.po udniowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie w asnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Zadanie

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania

Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania Manager eclicto Instrukcja obsługi Nowa kultura czytania 1 Page 1 of 23 eclicto - Nowa kultura czytania Program Manager eclicto słu y do zarz dzania plikami w komputerze i czytniku eclicto. Rozpocz cie

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika Firma Handlowa wersja 1.1 Podr cznik u ytkownika Warszawa -Poland Sp. z o.o. 2009 PRAWO DO ROZPOWSZECHNIANIA OPROGRAMOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NALE Y DO FIRMY 1 -Poland

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UDOSTEPNIENIE REJESTRATORÓW CYFROWYCH W SIECI INTERNET. www.aper.com.pl www.aper.com.pl 1

PORADNIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UDOSTEPNIENIE REJESTRATORÓW CYFROWYCH W SIECI INTERNET. www.aper.com.pl www.aper.com.pl 1 PORADNIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UDOSTEPNIENIE REJESTRATORÓW CYFROWYCH W SIECI INTERNET 1 Poradnik Udost pnianie - Udostepnianie rejestratorow rejestratorów cyfrowych w cyfrowych sieci Internet w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo