śabka Polska sp. z o.o Poznań, ul. Ogrodowa 12, tel , fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "śabka Polska sp. z o.o. 61-821 Poznań, ul. Ogrodowa 12, tel. +48 618 563 700, fax +48 618 525 313"

Transkrypt

1 śabka Polska sp. z o.o Poznań, ul. Ogrodowa 12, tel , fax Regulamin świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat Drobne rachunki w śabce. 1 Uregulowania wstępne. 1. Określenia uŝyte w niniejszym Regulaminie. a) Drobne rachunki dokument przedstawiony przez Klienta, na podstawie którego realizowana jest płatność na rzecz Wystawcy dotycząca zakupu usług, tj. zapłaty za media oraz raty kredytów itp. spłacanych przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz na przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób prawnych Z listy Drobnych rachunków wyklucza się: i. opłaty podatkowe, lub naleŝności publiczno-prawne, które z mocy prawa naleŝą się odpowiednim organom państwowym lub samorządowym, ii. opłaty składek z tytułu wszelkich rodzajów ubezpieczeń społecznych, majątkowych lub osobowych (np. składki ZUS, OC, AC), iii. iv. płatności Klienta realizowane na rachunki własne lub na rzecz innych osób fizycznych, płatności Klienta-Ajenta z tytułu poŝyczek realizowane na rzecz instytucji, osób fizycznych i prawnych z wyłączeniem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. b) Usługodawca - podmiot świadczący usługę pośrednictwa w zakresie przyjmowania i przekazywania przyjętych płatności do Banku. Podmiotem tym jest firma śabka Polska sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem , NIP: , Regon Dane adresowe Usługodawcy: śabka Polska sp. z o.o., ul. Ogrodowa 12, Poznań. Strona internetowa i Firma śabka Polska sp. z o.o. jest właścicielem ogólnopolskiej sieci sklepów śabka i Freshmarket. c) Usługa pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat (Płatność) usługa polegająca na przyjęciu od zarejestrowanego Klienta wpłat do przedłoŝonych przez niego Drobnych Rachunków, które następnie są przekazywane na wskazane konta bankowe na Drobnych Rachunkach. Usługa jest realizowana w ścisłej współpracy z Bankiem Pekao SA w oparciu o usługę Wygodne rachunki znajdującą się w ofercie Banku. d) D + 2 czasokres niezbędny do uznania przez Bank rachunku płatniczego Klienta kwotą transakcji realizowanych w punktach Usługodawcy Drobnych rachunków, gdzie: - D jest dniem przyjęcia wpłaty w sklepie śabka, - 2 wskazuje liczbę kolejnych dni roboczych niezbędnych do uznania rachunku płatniczego Klienta przez Bank. e) Klient osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przedkładająca w sklepie sieci śabka Drobne rachunki do zapłaty i opłacająca je wraz z naleŝną prowizją, w tym Ajent. f) Ajent - podmiot pośredniczący w realizacji usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Ajent jest podmiotem gospodarczym działającym we własnym imieniu i na własny rachunek gospodarczy, który prowadzi sklep sieci śabka na podstawie zawartej Umowy Współpracy z Firmą śabka Polska sp. z o.o. i realizuje usługę Drobne rachunki w śabce w oparciu o podpisaną z Usługodawcą Umowę Agencyjną. Przy pośrednictwie w realizacji usługi przyjmowania i dokonywania wpłat Ajent korzysta z zatrudnionych przez niego osób. g) Zarejestrowany Klient osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca aktywną Kartę Identyfikacji Klienta, wydaną wcześniej na podstawie złoŝonego formularza zgłoszeniowego Klienta. Klientem, którego dane przyjęto do rejestracji moŝe być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, czyli taka która ukończyła 18 rok Ŝycia, w tym Ajent.

2 Przy rejestrowaniu Klienta (pobieraniu danych osobowych lub danych rejestrowych jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej) na formularzu zgłoszenia znajduje się: i. informacja o nazwie i siedzibie Usługodawcy, celu zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz o odbiorcach danych osobowych Klienta; ii. zapewnienie o dostępności do swojej części bazy danych dla zarejestrowanych Klientów i moŝliwości ich aktualizacji; iii. wskazanie, Ŝe dane są udostępniane na zasadzie dobrowolności przez zarejestrowanego iv. Klienta, i Ŝe dane te podlegają przetwarzaniu w celu realizacji umowy; wskazanie o wyraŝeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie tych danych w celu wykonania umowy lub w celach marketingowych. Bazą zarejestrowanych Klientów zarządza Usługodawca. h) Karta Identyfikacji Klienta (KIK) - karta wydawana przez Usługodawcę, Klientom, która słuŝy do ich identyfikacji przy świadczeniu usługi pośrednictwa przyjmowania i dokonywania wpłat. Do czasu zarejestrowania Karta Identyfikacji Klienta jest nieaktywna. Po zarejestrowaniu Karta Identyfikacji Klienta jest aktywna. Karta Identyfikacji Klienta jest własnością Firmy śabka Polska sp. z o.o. Karta Identyfikacji Klienta nie jest Ŝadną kartą płatniczą, kredytową, bankomatową oraz nie zastępuje Ŝadnej innej formy płatności itp. i) Połączenie on-line połączenie pomiędzy sklepem sieci śabka a Usługodawcą dokonane przy pomocy urządzeń teleinformatycznych, podczas którego dokonywana jest wymiana danych koniecznych do zarejestrowania i dalszego zrealizowania Usługi pośrednictwa w przyjmowaniu i dokonywaniu wpłat. j) Potwierdzenie zapłaty wydruk potwierdzenia przyjęcia do realizacji Płatności. k) Oznaczony sklep sieci śabka oznaczony sklep sieci śabka z logo Zielone okienko, w którym świadczona jest usługa pośrednictwa w przyjmowaniu i dokonywaniu wpłat Drobne rachunki w śabce. l) Generali Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15. m) Bank osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą określoną przepisami ustawy Prawo bankowe, która przekazuje płatności przyjmowane od Klienta na rzecz Wystawców w ramach usługi "Drobne rachunki w śabce". Podmiotem tym jest Bank Pekao SA z siedzibą w Warszawie. n) Sklep sieci śabka (sklep śabka) sklep naleŝący do ogólnopolskiej sieci handlowej, której właścicielem jest śabka Polska sp. z o.o., np.: sklep śabka, sklep Freshmarket itd. 2 Zarejestrowanie, zmiana danych, utrata KIK i wyrejestrowanie Klienta. 1. Warunkiem przyjęcia wpłaty dla Drobnych rachunków jest wcześniejsza rejestracja Klienta. 2. Rejestracja następuje na podstawie przedłoŝonego w sklepie śabka przez Klienta prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego Klienta. 3. Wzór formularza zgłoszeniowego Klienta przedstawiony jest szczegółowo w Załączniku do niniejszego Regulaminu. Niniejszy formularz moŝe zostać takŝe złoŝony jako formularz zmiany danych Klienta. 4. Po przedłoŝeniu prawidłowo wypełnionego formularza, Ajent wydaje Klientowi nieaktywną Kartę Identyfikacji Klienta. 5. Ajent ma prawo poprosić Klienta o ponowne wypełnienie nieprawidłowo lub nieczytelnie wypisanego formularza zgłoszenia lub odmówić przyjęcia tak wypełnionego formularza. 6. Rejestracji Klienta dokonuje Ajent niezwłocznie, ale nie później niŝ w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia danych Klienta w sklepie sieci śabka. Karta Identyfikacji Klienta jest aktywna po zarejestrowaniu. 7. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest do złoŝenia prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza z nowymi danymi w sklepie śabka, podając numer Karty Identyfikacji Klienta. Zmiany danych Ajent dokonuje niezwłocznie, ale nie później niŝ w ciągu 24 godzin od momentu złoŝenia formularza przez Klienta. 8. Ajent ma prawo poprosić Klienta o ponowne wypełnienie nieprawidłowo lub nieczytelnie wypisanego formularza zmiany danych Klienta lub odmówić przyjęcia tak wypełnionego formularza. 9. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieŝy KIK, Klient zgłasza się do oznaczonego sklepu sieci śabka w celu wydania nowej Karty Identyfikacji Klienta. W tej sytuacji Klient informuje Ajenta o fakcie zagubienia, zniszczenia lub kradzieŝy KIK i przedkłada prawidłowo, czytelnie nowo wypełniony formularz zgłoszeniowy. Następnie Ajent wyszukuje po numerze PESEL dane Klienta i przypisuje w miejsce numeru utraconej KIK nowy numer Karty Identyfikacji Klienta (zamiana numeru KIK) i wydaje nową aktywną Kartę

3 Klientowi. Dodatkowo, na złoŝonym przez Klienta formularzu, Ajent umieszcza (nakleja) numer nowo wydanej KIK. Z chwilą zamiany numeru KIK, numer utraconej Karty Identyfikacji Klienta traci waŝność. 10. W przypadku, gdy Klient chce dokonać wyrejestrowania, zobowiązany jest do przesłania listem poleconym, na adres Usługodawcy, podpisanego przez niego oświadczenia o wyrejestrowaniu wraz z załączoną jego Kartą Identyfikacji Klienta. 11. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i czytelne wypełnienie danych na formularzu. 3 Zasady przyjmowania i realizacji usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat Drobne rachunki w śabce. 1. Przyjmowanie wpłaty z tytułu realizacji usługi Drobne rachunki jest prowadzone w godzinach otwarcia oznaczonego sklepu sieci śabka. 2. Przed złoŝeniem do zapłaty Drobnych Rachunków, Zarejestrowany Klient zobowiązany jest przedłoŝyć w kaŝdym oznaczonym sklepie sieci śabka aktywną Kartę Identyfikacji Klienta. W przypadku braku KIK, Klient moŝe podać swój numer PESEL lub NIP. 3. Po odczytaniu karty i nawiązaniu połączenia on-line, Ajent przyjmuje od Klienta Drobne Rachunki, wprowadzając wymagane dane takie jak: numer faktury (dokumentu) jako tytuł płatności, kwotę, nazwę i adres beneficjenta wpłaty i numer konta bankowego, na które mają być przekazane środki pienięŝne. 4. Po wprowadzeniu i zaakceptowaniu danych, Ajent pobiera wpłatę od Klienta wraz z naleŝną prowizją, a następuje poświadcza Klientowi przyjęcie Płatności do realizacji poprzez wydanie Potwierdzenia zapłaty. Wydruk Potwierdzenia zapłaty nie wymaga podpisu i/lub pieczątki ze strony Ajenta. 5. Na Potwierdzeniu zapłaty dla Klienta wymienione są dane wprowadzone z Drobnych Rachunków, wskazane w pkt.3. 3 niniejszego Regulaminu. Dodatkowo na Potwierdzeniu zapłaty wskazany jest numer Płatności oraz informacja o dacie i godzinie przyjęcia Drobnych rachunków do realizacji. 6. Wydany wydruk Potwierdzenia zapłaty Klient winien zachować na wypadek reklamacji Płatności. 7. Przyjęta Płatność jest realizowana przez Usługodawcę nie później niŝ w terminie D + 2 licząc od dnia, w którym dokonano płatności w sklepie sieci śabka. Informacja o terminie realizacji płatności przyjętych w sklepie sieci śabka jest równieŝ wskazana na Potwierdzeniu zapłaty. 8. Ajent jest zobowiązany odmówić przyjęcia wpłaty z tytułu Drobnych rachunków lub zamknięcia realizacji Płatności w przypadku, gdy: a) nie zostało nawiązane połączenie on-line z Usługodawcą lub podczas przyjmowania Drobnych rachunków lub akceptacji Płatności zostało przerwane połączenie on-line; b) przedkładane Drobne rachunki uniemoŝliwiają ich odczytanie lub wprowadzenie z nich danych potrzebnych do przyjęcia Płatności; c) gdy Klient będzie dokonywał płatności pieniędzmi, co do których istnieje podejrzenie, Ŝe są fałszywe. 9. Klient ma prawo zrezygnować z realizacji płatności Drobnych rachunków do czasu, aŝ Ajent pobierze od niego środki pienięŝne co następuje przed wydrukiem i wydaniem Potwierdzenia zapłaty Po otrzymaniu przez Ajenta środków pienięŝnych na opłacenie Drobnych rachunków i prowizji oraz po wydaniu Klientowi Potwierdzenia zapłaty odpowiedzialność wobec Klienta za opłacenie Drobnych rachunków ponosi Usługodawca i Bank. 11. W przypadku, gdy Usługodawca i Bank nie moŝe zrealizować przyjętej płatności Drobnych rachunków Klienta, Usługodawca kontaktuje się z Klientem pisemnie lub telefonicznie i informuje o powodach nie dokonania realizacji płatności, i zwraca Klientowi przy pomocy przekazu pienięŝnego przyjęte wcześniej środki pienięŝne do realizacji wraz z pobraną prowizją. 12. W przypadku nie zrealizowania przez Bank płatności i dokonania przez Bank zwrotu niezrealizowanej przez Usługodawcę Płatności lub jej części, Usługodawca informuje Klienta o kwocie zwróconych przez Bank środków pienięŝnych i przyczynie zwrotu wskazanej przez Bank. Usługodawca zgodnie z dyspozycją klienta co do sposobu zwrotu kwoty niezrealizowanej płatności zwraca klientowi środki pienięŝne z zastrzeŝeniem moŝliwości pobrania opłaty manipulacyjnej na rzecz pokrycia kosztu czynności operacyjnych jakie Usługodawca ponosi w związku z realizacją dyspozycji Klienta. 13. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca zastrzega moŝliwość odmowy realizacji płatności Klienta w sklepie śabka m.in. ze względu na: a) rodzaj operacji stanowiącej zlecenie Klienta (np.: zapłata Płatności duŝą ilością bilonu o niskim nominale, uszkodzonym banknotem itp.),

4 b) podejrzenie, iŝ realizowana Płatność narusza przepisy obowiązującego prawa (np. naruszenie postanowień ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu itp.), c) ograniczenia w realizacji Płatności wynikających z obowiązujących przepisów, zasad bezpieczeństwa i procedur postępowania przy realizowaniu transakcji (np. w sytuacji gdy elektroniczny instrument płatniczy jest niewaŝny, zastrzeŝony lub nie ma moŝliwości uzyskania akceptacji dokonania transakcji, przy niezgodności podpisu umieszczonego przez osobę posługującą się kartą z podpisem umieszczonym na elektronicznym instrumencie płatniczym, w przypadku odmowy przez osobę posługującą się kartą okazania dokumentu potwierdzającego toŝsamość itp.) uregulowanych w odrębnych ustawach lub uchwałach i postanowieniach Organizacji Kart Płatniczych lub Agentów Rozliczeniowych, d) przyczyny związane z podejrzeniem dokonania oszustwa (Fraud Codes), e) realizację przez Zarejestrowanego Klienta Płatności dokonywanych z uŝyciem kart płatniczych na kwotę powyŝej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w okresie 30 dni. 14. Usługodawca upowaŝniony jest do wstrzymania realizacji dyspozycji płatności w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do czasu wyjaśnienia sprawy przez właściwy organ powołany do ścigania tego typu przestępstw. W przypadku wstrzymania realizacji Płatności Klient zostanie poinformowany pisemnie przez Usługodawcę na adres wskazany przez Klienta w Formularzu zgłoszenie Klienta. 4 Ubezpieczenie Płatności 1. KaŜda Płatność przyjęta do realizacji w placówkach Usługodawcy w ramach Drobnych rachunków jest ubezpieczona przez Usługodawcę w Generali. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia Klientów zgłaszane do Usługodawcy wynikające z niewykonania bądź nienaleŝytego wykonania przez niego Płatności. 3. Roszczenie do Generali moŝe zostać zgłoszone, jeŝeli są spełnione łącznie poniŝsze przesłanki : a) upłynęło 30 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do Usługodawcy, b) z rozpatrzenia reklamacji Klienta wynika, Ŝe naleŝy się jemu zwrot środków pienięŝnych i nie zostały one przez Usługodawcę wypłacone. 4. Warunki ubezpieczenia uregulowane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Generali z 17 grudnia 2003 r., które dostępne są do wglądu w siedzibie Usługodawcy lub w siedzibie Generali. 5 Obsługa Klienta. 1. Obsługą Klienta w sklepie sieci śabka zajmuje się Ajent i osoby przez niego upowaŝnione. 2. Ajent jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji wskazanych w niniejszym Regulaminie. 3. KaŜdy Klient ma prawo skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie w celu uzyskania niezbędnych informacji związanych ze świadczoną usługą Drobne rachunki w śabce. 4. Kontakt telefoniczny z Usługodawcą w godzinach od 8:00 do 16:00 na numer (61) , w dniach od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie udzielania informacji telefonicznie o terminie realizacji Płatności przez Usługodawcę. 6. KaŜdy Klient ma prawo do uzyskania informacji o terminie realizacji Płatności przez Usługodawcę, po wcześniejszym przesłaniu na piśmie stosowanej prośby. Odpowiedź kierowana jest em lub listem na adres wskazany w bazie danych Klientów zarejestrowanych. 6 Reklamacje. 1. KaŜdy Zarejestrowany Klient ma prawo złoŝyć reklamacje dotyczącą wykonania Usługi w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat. 2. Klient składa reklamację do Usługodawcy:

5 a) pisemnie na adres: śabka Polska sp. z o.o., ul. Ogrodowa 12, Poznań; b) faksem na numer (61) ; c) owo na adres d) telefonicznie w godzinach od 8:00 do 16:00 na numer (61) , w dniach od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. 3. Przy złoŝeniu reklamacji Klient zobowiązany jest podać wszelkie informacje identyfikujące daną wpłatę, a wymienione na Potwierdzeniu zapłaty tj.: numer dokumentu płatniczego (faktury), tytuł płatności, kwotę, nazwę beneficjenta wpłaty i numer konta bankowego oraz numer Płatności, a takŝe podać adres do korespondencji. W dalszej treści zgłoszenia Klient opisuje powód reklamacji. Do korespondencji Klient moŝe dołączyć dodatkowe materiały uzasadniające reklamację itp. wezwania do zapłaty ze strony beneficjenta wpłaty itp. 4. Usługodawca jest zobowiązany do przyjęcia i zarejestrowania reklamacji Klienta. 5. Reklamacja jest rozpatrywana w najszybszym moŝliwym terminie koniecznym do podjęcia prawidłowej decyzji, ale nie dłuŝszym niŝ 30 dni, od dnia jej wpłynięcia do Usługodawcy. Z waŝnych powodów termin moŝe być wydłuŝony o kolejne 30 dni. O wydłuŝeniu terminu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie. 6. Reklamacja moŝe być pozytywnie lub negatywnie rozpatrzona. O kaŝdej decyzji Klient jest informowany pisemnie listem poleconym kierowanym na adres wskazany w Formularzu zgłoszenia Klienta.. 7. JeŜeli z rozpatrzenia reklamacji wynika, Ŝe Klientowi naleŝy się zwrot środków pienięŝnych, kierowane są one do Klienta przelewem bankowym lub drogą przekazu pocztowego na adres wskazany w Formularzu zgłoszenia Klienta. Zwrot środków pienięŝnych obejmuje wartość pobranej prowizji, od Transakcji podlegającej reklamacji. 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient ma prawo się odwołać od decyzji wskazując (przedkładając) obowiązkowo dodatkowe informacje, które mogą zmienić wcześniej negatywną decyzję. Przy składaniu odwołania Klient postępuje jak w punktach 2 i 3 6 wskazując wraz z uzasadnieniem odwołania, do której negatywnej decyzji dokonuje odwołania. Dalszy proces rozpatrywania odwołania przebiega według zasad stosowanych jak dla reklamacji (pkt ). 9. Ewentualne spory sądowe są rozstrzygalne w sądzie właściwym dla siedziby śabka Polska sp. z o.o. 7 Postanowienia końcowe. 1. Regulamin świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat Drobne rachunki w śabce wchodzi w Ŝycie od dnia r. 2. Regulamin dostępny jest w kaŝdym z tych sklepów sieci śabka, który moŝe przyjmować płatności w ramach Drobnych Rachunków. O tym, czy dany Ajent moŝe przyjmować płatności w ramach Drobnych rachunków decydują wewnętrzne uregulowania pomiędzy Usługodawcą a Ajentem. 3. Regulamin dostępny jest równieŝ w siedzibie Firmy śabka Polska sp. z o.o., jak i na stronach internetowych i

6 Załącznik do Regulaminu świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat Drobne rachunki w śabce. 1. Podczas rejestracji Klienta, wskazywane są przez niego na formularzu następujące dane:

Regulamin świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat Drobne rachunki w Żabce. 1 Uregulowania wstępne.

Regulamin świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat Drobne rachunki w Żabce. 1 Uregulowania wstępne. Regulamin świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat Drobne rachunki w Żabce. 1 Uregulowania wstępne. 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie. a) Drobne rachunki dokumenty

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje w placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A. będących,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/8/2014 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 28.11.2014r. obowiązuje od 01.02.2015r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UśYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UśYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA I UśYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i uŝytkowania karty kredytowej określa warunki świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Katowice, maj 2011 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Tytuł A Otwarcie KONTA Z LWEM oraz Otwartego

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 6 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty i kwoty transakcji, przeprowadzona w centrum autoryzacyjnym,

Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty i kwoty transakcji, przeprowadzona w centrum autoryzacyjnym, Obowiązuje od dnia 31.05.2010. Zasady wydawania i uŝywania Kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności Antena zbliŝeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliŝeniową komunikujące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I UśYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I UśYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I UśYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A. z dnia 1 lipca 2014 r. - 1 - I. Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków SprzedaŜy i UŜywania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 1 lipca 2014r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Zgierzu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II)

JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) 1. Postanowienia ogólne 1.1 Interpretacja JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) Niniejsze Warunki Krajowe określają warunki i zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności

Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 27 października 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze oraz terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Karty prepaid MasterCard PAYBACK Chèque Déjeuner / Karty prepaid MasterCard PAYBACK ZbliŜeniowej Chèque Déjeuner

Zasady korzystania z Karty prepaid MasterCard PAYBACK Chèque Déjeuner / Karty prepaid MasterCard PAYBACK ZbliŜeniowej Chèque Déjeuner Zasady korzystania z Karty prepaid PAYBACK Déjeuner / Karty prepaid PAYBACK ZbliŜeniowej Déjeuner 1 Zasady korzystania z Karty prepaid PAYBACK Déjeuner / Karty prepaid PAYBACK ZbliŜeniowej Déjeuner 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin bankowości elektronicznej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i zakres świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

instrumentem dostępu do pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia

instrumentem dostępu do pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 1 Zasady korzystania z instrumentów pieniądza elektronicznego Karty prepaid MasterCard Karty prepaid VISA oraz ze zbliŝeniowych instrumentów pieniądza elektronicznego Karty prepaid MasterCard PayPass Karty

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA

Bardziej szczegółowo