śabka Polska sp. z o.o Poznań, ul. Ogrodowa 12, tel , fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "śabka Polska sp. z o.o. 61-821 Poznań, ul. Ogrodowa 12, tel. +48 618 563 700, fax +48 618 525 313"

Transkrypt

1 śabka Polska sp. z o.o Poznań, ul. Ogrodowa 12, tel , fax Regulamin świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat Drobne rachunki w śabce. 1 Uregulowania wstępne. 1. Określenia uŝyte w niniejszym Regulaminie. a) Drobne rachunki dokument przedstawiony przez Klienta, na podstawie którego realizowana jest płatność na rzecz Wystawcy dotycząca zakupu usług, tj. zapłaty za media oraz raty kredytów itp. spłacanych przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz na przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób prawnych Z listy Drobnych rachunków wyklucza się: i. opłaty podatkowe, lub naleŝności publiczno-prawne, które z mocy prawa naleŝą się odpowiednim organom państwowym lub samorządowym, ii. opłaty składek z tytułu wszelkich rodzajów ubezpieczeń społecznych, majątkowych lub osobowych (np. składki ZUS, OC, AC), iii. iv. płatności Klienta realizowane na rachunki własne lub na rzecz innych osób fizycznych, płatności Klienta-Ajenta z tytułu poŝyczek realizowane na rzecz instytucji, osób fizycznych i prawnych z wyłączeniem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. b) Usługodawca - podmiot świadczący usługę pośrednictwa w zakresie przyjmowania i przekazywania przyjętych płatności do Banku. Podmiotem tym jest firma śabka Polska sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem , NIP: , Regon Dane adresowe Usługodawcy: śabka Polska sp. z o.o., ul. Ogrodowa 12, Poznań. Strona internetowa i Firma śabka Polska sp. z o.o. jest właścicielem ogólnopolskiej sieci sklepów śabka i Freshmarket. c) Usługa pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat (Płatność) usługa polegająca na przyjęciu od zarejestrowanego Klienta wpłat do przedłoŝonych przez niego Drobnych Rachunków, które następnie są przekazywane na wskazane konta bankowe na Drobnych Rachunkach. Usługa jest realizowana w ścisłej współpracy z Bankiem Pekao SA w oparciu o usługę Wygodne rachunki znajdującą się w ofercie Banku. d) D + 2 czasokres niezbędny do uznania przez Bank rachunku płatniczego Klienta kwotą transakcji realizowanych w punktach Usługodawcy Drobnych rachunków, gdzie: - D jest dniem przyjęcia wpłaty w sklepie śabka, - 2 wskazuje liczbę kolejnych dni roboczych niezbędnych do uznania rachunku płatniczego Klienta przez Bank. e) Klient osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przedkładająca w sklepie sieci śabka Drobne rachunki do zapłaty i opłacająca je wraz z naleŝną prowizją, w tym Ajent. f) Ajent - podmiot pośredniczący w realizacji usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Ajent jest podmiotem gospodarczym działającym we własnym imieniu i na własny rachunek gospodarczy, który prowadzi sklep sieci śabka na podstawie zawartej Umowy Współpracy z Firmą śabka Polska sp. z o.o. i realizuje usługę Drobne rachunki w śabce w oparciu o podpisaną z Usługodawcą Umowę Agencyjną. Przy pośrednictwie w realizacji usługi przyjmowania i dokonywania wpłat Ajent korzysta z zatrudnionych przez niego osób. g) Zarejestrowany Klient osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca aktywną Kartę Identyfikacji Klienta, wydaną wcześniej na podstawie złoŝonego formularza zgłoszeniowego Klienta. Klientem, którego dane przyjęto do rejestracji moŝe być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, czyli taka która ukończyła 18 rok Ŝycia, w tym Ajent.

2 Przy rejestrowaniu Klienta (pobieraniu danych osobowych lub danych rejestrowych jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej) na formularzu zgłoszenia znajduje się: i. informacja o nazwie i siedzibie Usługodawcy, celu zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz o odbiorcach danych osobowych Klienta; ii. zapewnienie o dostępności do swojej części bazy danych dla zarejestrowanych Klientów i moŝliwości ich aktualizacji; iii. wskazanie, Ŝe dane są udostępniane na zasadzie dobrowolności przez zarejestrowanego iv. Klienta, i Ŝe dane te podlegają przetwarzaniu w celu realizacji umowy; wskazanie o wyraŝeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie tych danych w celu wykonania umowy lub w celach marketingowych. Bazą zarejestrowanych Klientów zarządza Usługodawca. h) Karta Identyfikacji Klienta (KIK) - karta wydawana przez Usługodawcę, Klientom, która słuŝy do ich identyfikacji przy świadczeniu usługi pośrednictwa przyjmowania i dokonywania wpłat. Do czasu zarejestrowania Karta Identyfikacji Klienta jest nieaktywna. Po zarejestrowaniu Karta Identyfikacji Klienta jest aktywna. Karta Identyfikacji Klienta jest własnością Firmy śabka Polska sp. z o.o. Karta Identyfikacji Klienta nie jest Ŝadną kartą płatniczą, kredytową, bankomatową oraz nie zastępuje Ŝadnej innej formy płatności itp. i) Połączenie on-line połączenie pomiędzy sklepem sieci śabka a Usługodawcą dokonane przy pomocy urządzeń teleinformatycznych, podczas którego dokonywana jest wymiana danych koniecznych do zarejestrowania i dalszego zrealizowania Usługi pośrednictwa w przyjmowaniu i dokonywaniu wpłat. j) Potwierdzenie zapłaty wydruk potwierdzenia przyjęcia do realizacji Płatności. k) Oznaczony sklep sieci śabka oznaczony sklep sieci śabka z logo Zielone okienko, w którym świadczona jest usługa pośrednictwa w przyjmowaniu i dokonywaniu wpłat Drobne rachunki w śabce. l) Generali Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15. m) Bank osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą określoną przepisami ustawy Prawo bankowe, która przekazuje płatności przyjmowane od Klienta na rzecz Wystawców w ramach usługi "Drobne rachunki w śabce". Podmiotem tym jest Bank Pekao SA z siedzibą w Warszawie. n) Sklep sieci śabka (sklep śabka) sklep naleŝący do ogólnopolskiej sieci handlowej, której właścicielem jest śabka Polska sp. z o.o., np.: sklep śabka, sklep Freshmarket itd. 2 Zarejestrowanie, zmiana danych, utrata KIK i wyrejestrowanie Klienta. 1. Warunkiem przyjęcia wpłaty dla Drobnych rachunków jest wcześniejsza rejestracja Klienta. 2. Rejestracja następuje na podstawie przedłoŝonego w sklepie śabka przez Klienta prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego Klienta. 3. Wzór formularza zgłoszeniowego Klienta przedstawiony jest szczegółowo w Załączniku do niniejszego Regulaminu. Niniejszy formularz moŝe zostać takŝe złoŝony jako formularz zmiany danych Klienta. 4. Po przedłoŝeniu prawidłowo wypełnionego formularza, Ajent wydaje Klientowi nieaktywną Kartę Identyfikacji Klienta. 5. Ajent ma prawo poprosić Klienta o ponowne wypełnienie nieprawidłowo lub nieczytelnie wypisanego formularza zgłoszenia lub odmówić przyjęcia tak wypełnionego formularza. 6. Rejestracji Klienta dokonuje Ajent niezwłocznie, ale nie później niŝ w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia danych Klienta w sklepie sieci śabka. Karta Identyfikacji Klienta jest aktywna po zarejestrowaniu. 7. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest do złoŝenia prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza z nowymi danymi w sklepie śabka, podając numer Karty Identyfikacji Klienta. Zmiany danych Ajent dokonuje niezwłocznie, ale nie później niŝ w ciągu 24 godzin od momentu złoŝenia formularza przez Klienta. 8. Ajent ma prawo poprosić Klienta o ponowne wypełnienie nieprawidłowo lub nieczytelnie wypisanego formularza zmiany danych Klienta lub odmówić przyjęcia tak wypełnionego formularza. 9. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieŝy KIK, Klient zgłasza się do oznaczonego sklepu sieci śabka w celu wydania nowej Karty Identyfikacji Klienta. W tej sytuacji Klient informuje Ajenta o fakcie zagubienia, zniszczenia lub kradzieŝy KIK i przedkłada prawidłowo, czytelnie nowo wypełniony formularz zgłoszeniowy. Następnie Ajent wyszukuje po numerze PESEL dane Klienta i przypisuje w miejsce numeru utraconej KIK nowy numer Karty Identyfikacji Klienta (zamiana numeru KIK) i wydaje nową aktywną Kartę

3 Klientowi. Dodatkowo, na złoŝonym przez Klienta formularzu, Ajent umieszcza (nakleja) numer nowo wydanej KIK. Z chwilą zamiany numeru KIK, numer utraconej Karty Identyfikacji Klienta traci waŝność. 10. W przypadku, gdy Klient chce dokonać wyrejestrowania, zobowiązany jest do przesłania listem poleconym, na adres Usługodawcy, podpisanego przez niego oświadczenia o wyrejestrowaniu wraz z załączoną jego Kartą Identyfikacji Klienta. 11. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i czytelne wypełnienie danych na formularzu. 3 Zasady przyjmowania i realizacji usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat Drobne rachunki w śabce. 1. Przyjmowanie wpłaty z tytułu realizacji usługi Drobne rachunki jest prowadzone w godzinach otwarcia oznaczonego sklepu sieci śabka. 2. Przed złoŝeniem do zapłaty Drobnych Rachunków, Zarejestrowany Klient zobowiązany jest przedłoŝyć w kaŝdym oznaczonym sklepie sieci śabka aktywną Kartę Identyfikacji Klienta. W przypadku braku KIK, Klient moŝe podać swój numer PESEL lub NIP. 3. Po odczytaniu karty i nawiązaniu połączenia on-line, Ajent przyjmuje od Klienta Drobne Rachunki, wprowadzając wymagane dane takie jak: numer faktury (dokumentu) jako tytuł płatności, kwotę, nazwę i adres beneficjenta wpłaty i numer konta bankowego, na które mają być przekazane środki pienięŝne. 4. Po wprowadzeniu i zaakceptowaniu danych, Ajent pobiera wpłatę od Klienta wraz z naleŝną prowizją, a następuje poświadcza Klientowi przyjęcie Płatności do realizacji poprzez wydanie Potwierdzenia zapłaty. Wydruk Potwierdzenia zapłaty nie wymaga podpisu i/lub pieczątki ze strony Ajenta. 5. Na Potwierdzeniu zapłaty dla Klienta wymienione są dane wprowadzone z Drobnych Rachunków, wskazane w pkt.3. 3 niniejszego Regulaminu. Dodatkowo na Potwierdzeniu zapłaty wskazany jest numer Płatności oraz informacja o dacie i godzinie przyjęcia Drobnych rachunków do realizacji. 6. Wydany wydruk Potwierdzenia zapłaty Klient winien zachować na wypadek reklamacji Płatności. 7. Przyjęta Płatność jest realizowana przez Usługodawcę nie później niŝ w terminie D + 2 licząc od dnia, w którym dokonano płatności w sklepie sieci śabka. Informacja o terminie realizacji płatności przyjętych w sklepie sieci śabka jest równieŝ wskazana na Potwierdzeniu zapłaty. 8. Ajent jest zobowiązany odmówić przyjęcia wpłaty z tytułu Drobnych rachunków lub zamknięcia realizacji Płatności w przypadku, gdy: a) nie zostało nawiązane połączenie on-line z Usługodawcą lub podczas przyjmowania Drobnych rachunków lub akceptacji Płatności zostało przerwane połączenie on-line; b) przedkładane Drobne rachunki uniemoŝliwiają ich odczytanie lub wprowadzenie z nich danych potrzebnych do przyjęcia Płatności; c) gdy Klient będzie dokonywał płatności pieniędzmi, co do których istnieje podejrzenie, Ŝe są fałszywe. 9. Klient ma prawo zrezygnować z realizacji płatności Drobnych rachunków do czasu, aŝ Ajent pobierze od niego środki pienięŝne co następuje przed wydrukiem i wydaniem Potwierdzenia zapłaty Po otrzymaniu przez Ajenta środków pienięŝnych na opłacenie Drobnych rachunków i prowizji oraz po wydaniu Klientowi Potwierdzenia zapłaty odpowiedzialność wobec Klienta za opłacenie Drobnych rachunków ponosi Usługodawca i Bank. 11. W przypadku, gdy Usługodawca i Bank nie moŝe zrealizować przyjętej płatności Drobnych rachunków Klienta, Usługodawca kontaktuje się z Klientem pisemnie lub telefonicznie i informuje o powodach nie dokonania realizacji płatności, i zwraca Klientowi przy pomocy przekazu pienięŝnego przyjęte wcześniej środki pienięŝne do realizacji wraz z pobraną prowizją. 12. W przypadku nie zrealizowania przez Bank płatności i dokonania przez Bank zwrotu niezrealizowanej przez Usługodawcę Płatności lub jej części, Usługodawca informuje Klienta o kwocie zwróconych przez Bank środków pienięŝnych i przyczynie zwrotu wskazanej przez Bank. Usługodawca zgodnie z dyspozycją klienta co do sposobu zwrotu kwoty niezrealizowanej płatności zwraca klientowi środki pienięŝne z zastrzeŝeniem moŝliwości pobrania opłaty manipulacyjnej na rzecz pokrycia kosztu czynności operacyjnych jakie Usługodawca ponosi w związku z realizacją dyspozycji Klienta. 13. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca zastrzega moŝliwość odmowy realizacji płatności Klienta w sklepie śabka m.in. ze względu na: a) rodzaj operacji stanowiącej zlecenie Klienta (np.: zapłata Płatności duŝą ilością bilonu o niskim nominale, uszkodzonym banknotem itp.),

4 b) podejrzenie, iŝ realizowana Płatność narusza przepisy obowiązującego prawa (np. naruszenie postanowień ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu itp.), c) ograniczenia w realizacji Płatności wynikających z obowiązujących przepisów, zasad bezpieczeństwa i procedur postępowania przy realizowaniu transakcji (np. w sytuacji gdy elektroniczny instrument płatniczy jest niewaŝny, zastrzeŝony lub nie ma moŝliwości uzyskania akceptacji dokonania transakcji, przy niezgodności podpisu umieszczonego przez osobę posługującą się kartą z podpisem umieszczonym na elektronicznym instrumencie płatniczym, w przypadku odmowy przez osobę posługującą się kartą okazania dokumentu potwierdzającego toŝsamość itp.) uregulowanych w odrębnych ustawach lub uchwałach i postanowieniach Organizacji Kart Płatniczych lub Agentów Rozliczeniowych, d) przyczyny związane z podejrzeniem dokonania oszustwa (Fraud Codes), e) realizację przez Zarejestrowanego Klienta Płatności dokonywanych z uŝyciem kart płatniczych na kwotę powyŝej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w okresie 30 dni. 14. Usługodawca upowaŝniony jest do wstrzymania realizacji dyspozycji płatności w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do czasu wyjaśnienia sprawy przez właściwy organ powołany do ścigania tego typu przestępstw. W przypadku wstrzymania realizacji Płatności Klient zostanie poinformowany pisemnie przez Usługodawcę na adres wskazany przez Klienta w Formularzu zgłoszenie Klienta. 4 Ubezpieczenie Płatności 1. KaŜda Płatność przyjęta do realizacji w placówkach Usługodawcy w ramach Drobnych rachunków jest ubezpieczona przez Usługodawcę w Generali. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia Klientów zgłaszane do Usługodawcy wynikające z niewykonania bądź nienaleŝytego wykonania przez niego Płatności. 3. Roszczenie do Generali moŝe zostać zgłoszone, jeŝeli są spełnione łącznie poniŝsze przesłanki : a) upłynęło 30 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do Usługodawcy, b) z rozpatrzenia reklamacji Klienta wynika, Ŝe naleŝy się jemu zwrot środków pienięŝnych i nie zostały one przez Usługodawcę wypłacone. 4. Warunki ubezpieczenia uregulowane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Generali z 17 grudnia 2003 r., które dostępne są do wglądu w siedzibie Usługodawcy lub w siedzibie Generali. 5 Obsługa Klienta. 1. Obsługą Klienta w sklepie sieci śabka zajmuje się Ajent i osoby przez niego upowaŝnione. 2. Ajent jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji wskazanych w niniejszym Regulaminie. 3. KaŜdy Klient ma prawo skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie w celu uzyskania niezbędnych informacji związanych ze świadczoną usługą Drobne rachunki w śabce. 4. Kontakt telefoniczny z Usługodawcą w godzinach od 8:00 do 16:00 na numer (61) , w dniach od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie udzielania informacji telefonicznie o terminie realizacji Płatności przez Usługodawcę. 6. KaŜdy Klient ma prawo do uzyskania informacji o terminie realizacji Płatności przez Usługodawcę, po wcześniejszym przesłaniu na piśmie stosowanej prośby. Odpowiedź kierowana jest em lub listem na adres wskazany w bazie danych Klientów zarejestrowanych. 6 Reklamacje. 1. KaŜdy Zarejestrowany Klient ma prawo złoŝyć reklamacje dotyczącą wykonania Usługi w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat. 2. Klient składa reklamację do Usługodawcy:

5 a) pisemnie na adres: śabka Polska sp. z o.o., ul. Ogrodowa 12, Poznań; b) faksem na numer (61) ; c) owo na adres d) telefonicznie w godzinach od 8:00 do 16:00 na numer (61) , w dniach od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. 3. Przy złoŝeniu reklamacji Klient zobowiązany jest podać wszelkie informacje identyfikujące daną wpłatę, a wymienione na Potwierdzeniu zapłaty tj.: numer dokumentu płatniczego (faktury), tytuł płatności, kwotę, nazwę beneficjenta wpłaty i numer konta bankowego oraz numer Płatności, a takŝe podać adres do korespondencji. W dalszej treści zgłoszenia Klient opisuje powód reklamacji. Do korespondencji Klient moŝe dołączyć dodatkowe materiały uzasadniające reklamację itp. wezwania do zapłaty ze strony beneficjenta wpłaty itp. 4. Usługodawca jest zobowiązany do przyjęcia i zarejestrowania reklamacji Klienta. 5. Reklamacja jest rozpatrywana w najszybszym moŝliwym terminie koniecznym do podjęcia prawidłowej decyzji, ale nie dłuŝszym niŝ 30 dni, od dnia jej wpłynięcia do Usługodawcy. Z waŝnych powodów termin moŝe być wydłuŝony o kolejne 30 dni. O wydłuŝeniu terminu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie. 6. Reklamacja moŝe być pozytywnie lub negatywnie rozpatrzona. O kaŝdej decyzji Klient jest informowany pisemnie listem poleconym kierowanym na adres wskazany w Formularzu zgłoszenia Klienta.. 7. JeŜeli z rozpatrzenia reklamacji wynika, Ŝe Klientowi naleŝy się zwrot środków pienięŝnych, kierowane są one do Klienta przelewem bankowym lub drogą przekazu pocztowego na adres wskazany w Formularzu zgłoszenia Klienta. Zwrot środków pienięŝnych obejmuje wartość pobranej prowizji, od Transakcji podlegającej reklamacji. 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient ma prawo się odwołać od decyzji wskazując (przedkładając) obowiązkowo dodatkowe informacje, które mogą zmienić wcześniej negatywną decyzję. Przy składaniu odwołania Klient postępuje jak w punktach 2 i 3 6 wskazując wraz z uzasadnieniem odwołania, do której negatywnej decyzji dokonuje odwołania. Dalszy proces rozpatrywania odwołania przebiega według zasad stosowanych jak dla reklamacji (pkt ). 9. Ewentualne spory sądowe są rozstrzygalne w sądzie właściwym dla siedziby śabka Polska sp. z o.o. 7 Postanowienia końcowe. 1. Regulamin świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat Drobne rachunki w śabce wchodzi w Ŝycie od dnia r. 2. Regulamin dostępny jest w kaŝdym z tych sklepów sieci śabka, który moŝe przyjmować płatności w ramach Drobnych Rachunków. O tym, czy dany Ajent moŝe przyjmować płatności w ramach Drobnych rachunków decydują wewnętrzne uregulowania pomiędzy Usługodawcą a Ajentem. 3. Regulamin dostępny jest równieŝ w siedzibie Firmy śabka Polska sp. z o.o., jak i na stronach internetowych i

6 Załącznik do Regulaminu świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat Drobne rachunki w śabce. 1. Podczas rejestracji Klienta, wskazywane są przez niego na formularzu następujące dane:

Regulamin świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat Drobne rachunki w Żabce. 1 Uregulowania wstępne.

Regulamin świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat Drobne rachunki w Żabce. 1 Uregulowania wstępne. Regulamin świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie przyjmowania i dokonywania wpłat Drobne rachunki w Żabce. 1 Uregulowania wstępne. 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie. a) Drobne rachunki dokumenty

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb REGULAMIN PROMOCJI UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZNIE Z BONUSEM. 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI Organizatorami promocji ubezpieczeń Ubezpieczenie z bonusem ( Promocja ) stanowiącej sprzedaŝ premiową z nagrodami, o której

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY Biuro Obsługi Klienta ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: +48 12 688 2600 Fax :+48 12 688 2699 Email: Hbiuro@dotpay.pl Strona 2 4BSPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Polowanie na Sygmiaki

Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Polowanie na Sygmiaki Regulamin Programu SprzedaŜy Premiowej Polowanie na Sygmiaki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie SprzedaŜy Premiowej pod nazwą Polowanie na Sygmiaki (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych. I Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych. I Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych I Postanowienia wstępne 1. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL Regulamin korzystania z usług Serwisu Transferuj.pl Wersja: 1.1 Marzec 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa rodzaje i warunki usług świadczonych przez Serwis oraz warunki zawierania umów o świadczenie usług oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu i Internetu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania z dostępu do Rachunku

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan 1 Organizator promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan, zwanej dalej promocją.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Przyjęto Uchwałą nr 31/2012 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 31 maja 2012 Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji SprzedaŜy Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN DYSTRYBUCJI KART PRZEDPŁACONYCH mbank S.A. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich Fritz Group S.A. dokonuje dystrybucji Karty Przedpłaconej mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bez opłat

Regulamin Promocji Bez opłat UWAGA! Informujemy, iż z korzystaniem z Karty NFC mogą wiązać się dodatkowe koszty. Do dnia 22 marca 2016r. w ramach Promocji Bez opłat nie poniesiesz opłaty związanej z Kartą NFC. Po tym terminie opłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego:

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego: Aneks do Umowy świadczenia usług brokerskich w zakresie wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaciągania kredytów bankowych na zakup papierów wartościowych w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres Postanowienia ogólne 1 1. UŜyte w niniejszym Regulaminie wyraŝenia mają następujące znaczenie: Fundusz Allianz FIO - fundusz zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 O świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych na konta osobiste beneficjentów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Kredyt 0% w RTV EURO AGD

Kredyt 0% w RTV EURO AGD REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,, URODZINY MEDIAEXPERT (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE ( Regulamin ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje Regulamin programu lojalnościowego Twoje Punkty I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym Twoje Punkty, zwanym dalej Programem, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu

Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu Toruń, wrzesień 2015 r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Informacje podstawowe o usługodawcy... 2 3. Definicje pojęć...

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaŝ detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM.

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. 1. ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Organizatorem promocji Prawie bez prowizji za GDM (zwanej dalej: Promocją ), o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan oraz 4 raty 0% w kredycie ratalnym

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan oraz 4 raty 0% w kredycie ratalnym Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan oraz 4 raty 0% w kredycie ratalnym 1 Organizator promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ RABAT NA START

REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ RABAT NA START REGULAMIN SPRZEDAśY PREMIOWEJ RABAT NA START 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora KOD MCC (Merchant Category Code) kod, przypisany do punktu handlowo usługowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje: "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu, na nieoznaczonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym FOR MEN działającym pod adresem www.formen.com.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się sprzedaż premiowa z nagrodami ( Promocja ) Rodzinnie czyli korzystnie! ( Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji Rodzinnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r.

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem programu pod nazwą Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. jest firma FAKRO Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo