CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY 1

2 UMOWA Nr /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu... r. w Poznaniu pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w (05-520) Konstancinie-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, zwany dalej Zamawiającym na podstawie stosownego pełnomocnictwa PSE S.A. reprezentowanym przez: oraz wybraną w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS, Nr identyfikacji podatkowej NIP kapitał zakładowy wpłacony:.., zwanym w dalszym tekście Wykonawcą i reprezentowaną przez: zwanymi łącznie Stronami, a odrębnie Stroną. Zważywszy, że: 1. Zamawiający udziela zamówienia pod nazwą Usługa gastronomiczna na rzecz PSE S.A. Oddział w Poznaniu. 2. Oferta Wykonawcy została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w postępowaniu znak: 4/2015/PSE-OP o udzielnie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Strony oświadczają, że od czasu wydania odpisów z rejestrów, o których mowa w komparycji Umowy, potwierdzających uprawnienia do reprezentacji Stron Umowy, nie zmieniły się zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Stron. Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści: egz. 1 z 2 dla PSE S.A.. 2

3 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt. Usługa gastronomiczna na rzecz PSE S.A. Oddział w Poznaniu na warunkach określonych: a. zapisami niniejszej umowy b. złożoną ofertą nr z dnia r., stanowiącą integralną część umowy c. specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr 4/2015/PSE-OP (dalej SIWZ), stanowiącą integralną część umowy d. przepisami prawa i Polskimi Normami oraz wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wykonania usługi objętej niniejszą umową. 2. Podstawowym zakresem jest pełnienie usługi gastronomicznej na rzecz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Poznaniu mającej siedzibę przy ul. Marcelińskiej 71 w Poznaniu zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą część II SIWZ Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy m.in: a. przygotowanie i podawanie posiłków śniadaniowych i obiadowych dla pracowników spółki. Posiłki powinny być w minimum 80% przygotowywane na miejscu w części kuchennej. Wykonawca musi zapewnić możliwość odpłatnego przygotowania posiłków na wynos. b. przygotowanie i podawanie poczęstunków, posiłków na spotkaniach biznesowych. Szczegółowy zakres obsługi spotkań zostanie każdorazowo określony w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego Zamawiający wymaga: a. aby posiłki były serwowane na sali jadalnej oraz w salach konferencyjnych, b. aby usługi gastronomiczne dla pracowników były świadczone w godz. od 7.30 do we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem świąt i dni, w których Zamawiający nie będzie pracować, chyba że Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do świadczenia usługi również w te dni. Godziny świadczenia usług dla spotkań biznesowych wg wcześniej zgłoszonych terminów i czasu trwania spotkań. c. aby w codziennej ofercie śniadaniowej znalazły się minimum: potrawy z jaj przygotowywane na bieżąco, w tym minimum jajecznica w różnych wersjach, jaja na twardo, jaja sadzone, omlet, potrawy z parówek lub kiełbasy na gorąco przygotowywane na bieżąco, kanapki, sałatki przyrządzone na bieżąco z sezonowych warzyw i owoców, napoje i soki. Zamawiający wymaga, aby śniadania wydawane były od godziny d. aby w codziennej ofercie obiadowej dostępne były minimum: dwa rodzaje zupy, dwa rodzaje dania mięsnego, jeden rodzaj dania jarsko-wegetariańskiego, dwa rodzaje dodatków skrobiowych takich jak ziemniaki, frytki, ryż, kasza, makaron itp., dwa rodzaje jarzyn podawanych na ciepło takich jak gotowane warzywa, mieszanki warzywne, buraki zasmażane, kapusta zasmażana, szpinak, kalafior itp., dwa rodzaje 3

4 surówki, kompot lub soki do wyboru. Zamawiający wymaga, aby posiłki obiadowe wydawane były od godziny e. aby cena przynajmniej dwóch pełnowartościowych zestawów obiadowych składających się z: zupy, drugiego dania mięsnego, dodatku skrobiowego oraz jarzyny lub surówki była skalkulowana w takiej wysokości aby pracownicy nie byli zmuszeni do ponoszenia wysokich kosztów wynikających z różnicy między limitem dziennym w rozliczeniach bezgotówkowych z Zamawiającym za posiłki spożywane przez pracowników, czyli 16,50 zł/dzień, a ceną posiłku. 2 Realizacja usługi 1. Okres świadczenia usługi od 01 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. 2. Termin realizacji prac może ulec przesunięciu decyzją Zamawiającego wyłącznie w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 3. Wykonawca powinien zapewnić stoły i krzesła dla min. 25 osób na Sali jadalnej zarezerwowane dla pracowników Zamawiającego oraz wszelkie elementy dekoracji pomieszczeń i stołów oraz elementy wpływające na estetykę i miłą atmosferę podczas spożywania posiłków. 4. Wykonawca zleci lub zorganizuje we własnym zakresie codzienne sprzątanie użytkowanych pomieszczeń, zapewniając odpowiednie pojemniki na odpady i podpisze umowę z uprawnioną firmą na wywóz i utylizację odpadów stałych i płynnych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją użytkowanego sprzętu i wyposażenia (w tym konserwacje, naprawy, badania) związanymi ze świadczeniem usług gastronomicznych na rzecz Zamawiającego, niezależnie od formy własności (własny, udostępniony). 6. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych ze świadczeniem usług gastronomicznych na rzecz Zamawiającego, a wynikających z odpowiednich uregulowań prawnych. 7. Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków w zakresie organizacji pracy, w tym odnoszących się do BHP. Skutki wypadków przy pracy wynikłych z nieprzestrzegania przepisów BHP przez personel Wykonawcy ponoszone będą przez Wykonawcę. 8. Obsługa będzie świadczona na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami higieny i kultury osobistej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi w zakresie przedmiotu Umowy. 9. Zamawiający dysponuje pomieszczeniami, wyposażeniem kuchni i bufetu, które zostaną wynajęte Wykonawcy w celu świadczenia usług gastronomicznych na podstawie odrębnej umowy. Wykaz powierzchni pomieszczeń oraz wyposażenia kuchni do wynajęcia został przedstawiony w punkcie 12 specyfikacji technicznej. Miesięczna stawka za wynajem powierzchni wymienionej w punkcie 12.1 specyfikacji technicznej wraz z wyposażeniem 4

5 wymienionym w punkcie 12.2 specyfikacji technicznej wyniesie 25 zł/m² netto. Zamawiający umożliwi Wykonawcy instalację dodatkowego, własnego sprzętu i wyposażenia. 10. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej reakcji na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi odnoszące się do sposobu realizacji postanowień Umowy, poprzez jego odpowiednią poprawę. 11. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu zgody, zezwolenia i inne dokumenty, które są niezbędne do prowadzenia działalności stanowiącej przedmiot Umowy, w tym stosowne uprawnienia i zezwolenia. 12. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dotyczącego warunków świadczenia usług żywienia w szczególności zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 13. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru działalności oraz wg najlepszej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz wymogami Zamawiającego, w szczególności gwarantuje wysoką jakość, walory smakowe oraz wizerunek oferowanych posiłków. Oferowane produkty żywnościowe będą świeże, przygotowywane z wysokiej jakości składników. Wykonawca gwarantuje serwowanie zróżnicowanego menu na każdy dzień świadczenia usługi. 14. Zamawiający przeprowadzać będzie badanie zadowolenia pracowników PSE S.A. Oddział w Poznaniu z jakości usługi świadczonej przez Wykonawcę. Badanie prowadzone będzie na podstawie ankiet wypełnianych przez pracowników Zamawiającego korzystających z usługi Wykonawcy. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o zakresie usługi, który nie jest wykonywany należycie. Wykonawca zobowiązany będzie do poprawy jakości świadczonej usługi. 3 Wynagrodzenie, faktury i płatności 1. Ustalone w drodze postępowania przetargowego wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustalono na: a. kwotę, jaką Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za posiłki śniadaniowe i obiadowe wydane pracownikom Zamawiającego przy użyciu kart identyfikacyjnych tych pracowników, obliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych brutto posiłków śniadaniowych oraz obiadowych. b. wynagrodzenie z tytułu świadczenia obsługi spotkań, obliczone na podstawie sumy: - ceny jednostkowej brutto za prace jednej osoby obsługującej spotkania pomnożonej przez czas świadczenia danej usługi obsługi spotkań, liczony w pełnych kwadransach zegarowych i - zakupionych z zapasów Wykonawcy składników usługi np. soki, napoje, ciastka i inne. Cena jednostkowa za jedną godzinę zegarową obsługi spotkań świadczonej przez jedną osobę wynosi złotych brutto. Cena jednostkowa za kwadrans zegarowy obsługi 5

6 spotkań świadczonej przez jedną osobę wynosi ¼ ceny jednostkowej za jedną godzinę zegarową, wskazanej powyżej. 2. Z tytułu wykonanych ww. usług Wykonawca wystawi i skutecznie dostarczy Zamawiającemu faktury VAT najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc rozliczeniowy. 3. Ceny innych produktów spożywczych oferowanych przez Wykonawcę, nie mogą odbiegać od cen rynkowych. 4. W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie od Zamawiającego odszkodowań i pokrycia szkód wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy prawo regresu za wypłacone odszkodowanie, w tym poprzez ich potrącenie z należności Wykonawcy w przypadku, jeżeli powstały one z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 5. Wykonawca będzie rozliczał posiłki wydawane pracownikom Zamawiającego w oparciu o będący własnością Zamawiającego system i oprogramowanie komputerowe BUFET. Wynagrodzenie za obsługę spotkań obliczone będzie zgodnie z ust. 1 lit. b. 6. Płatność wynagrodzenia dokonana będzie przelewem bankowym na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury i w terminie 21 dni od otrzymania jej przez Zamawiającego. 7. Faktura dotycząca rozliczenia powinna być wystawiona nie później niż do 7 dnia po upływie miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy. 8. Fakturę należy wystawiać na Zamawiającego: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna. Fakturę należy przesłać na adres siedziby Oddziału: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Poznaniu ul. Marcelińska 71, Poznań. 9. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. Strony wskazują następujące rachunki bankowe do realizacji płatności w złotych polskich, wynikających z umowy: a. Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 nazwa banku kontrahenta Bank Pekao S.A. numer rachunku bankowego Swift Code PKOPPLPW b. Wykonawca: [ ] (nazwa skrócona: [ ]) [ ], [ ], nazwa banku kontrahenta [ ] 6

7 numer rachunku bankowego [ ] Swift Code [ ]. 11. Opóźnienie płatności powstałe z winy Zamawiającego upoważnia Wykonawcę do naliczania odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości. 12. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty. 13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę prawa podatkowego w Polsce. 14. Zmiana instrukcji płatniczych określonych powyżej, w szczególności rachunku bankowego może zostać dokonana przez każdą ze Stron poprzez dostarczenie oryginału pisemnego zawiadomienia o takiej zmianie, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Strony. Do zawiadomienia należy załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wystawione zgodnie z obowiązującym prawem. Zmiana instrukcji płatniczych wchodzi w życie w pierwszym dniu roboczym po dniu dostarczenia zawiadomienia. Zmiana instrukcji płatniczych nie wymaga aneksu do umowy. 5 Osoby upoważnione 1. Osobą reprezentującą Wykonawcę wobec Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy jest Pan/i... tel.... lub tel. kom...., faks Zakres uprawnień oraz obowiązków, odpowiedzialność i kwalifikacje wymienionej osoby są adekwatne do charakteru i zawartości przedmiotu umowy. 3. Do bieżących kontaktów z Wykonawcą dotyczących realizacji całości umowy Zamawiający upoważnia tel. 61/861., tel. kom..., ...pl. 4. Dla zapewnienia efektywnej organizacji i koordynacji prac, a w szczególności: 4.1. komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w trakcie wykonywania prac Zamawiający wyznacza: tel. 061/861., tel. kom.., ...pl 5. Osoby reprezentujące Zamawiającego i wymienione w ust. 3 i 4 mają prawo do kontrolowania w każdym czasie i na każdym etapie prawidłowości realizowanej usługi, a w szczególności do kontroli jakości ich wykonania. 6. Powołane osoby są upoważnione do reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy oraz do koordynowania wszystkich spraw związanych z realizacją zadania bez prawa wprowadzania zmian do jej postanowień. 7

8 7. Zamawiający ma prawo w okresie realizacji umowy do zmiany osób wymienionych w ust. 3 i 4 powiadamiając pisemnie Wykonawcę o dokonanej zmianie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 8. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji umowy będzie przesyłana na niżej wskazane adresy: a. Zamawiający: PSE S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Marcelińska 71, Poznań. b. Wykonawca:. 6 Ubezpieczenia 1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca uzyska polisy ubezpieczeniowe pokrywające okres świadczenia usługi. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia świadczenia usług, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia odpowiednio okresu ubezpieczenia. 2. Zakres obowiązków ubezpieczeniowych Wykonawcy określony został w Załączniku nr 2. 7 Kary umowne 1. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem postanowień 8 ust. 2 lit. a), Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako średnia z miesięcy poprzedzających odstąpienie od umowy. 2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako średnia z miesięcy poprzedzających odstąpienie od umowy. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % miesięcznej wartości brutto umowy każdorazowo w przypadku wadliwości świadczonych usług, w szczególności w przypadku naruszenia obowiązku Wykonawcy wynikającego z 1 lub 2 umowy i jego nie usunięcia mimo dwukrotnego pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia lub zaprzestania naruszenia. Wysokość kary umownej zostanie obliczona na podstawie wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym wystąpiło naruszenie. 4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 3% miesięcznej wartości brutto umowy, każdorazowo w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z wymagań określonych w 3 ust Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy w sytuacji jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej. 8

9 8 Odstąpienie od umowy 1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego za 30-dniowym wypowiedzeniem. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga zachowania formy pisemnej. Strony zobowiązują się dokonać wszystkich rozliczeń pomiędzy sobą, w szczególności tych powstałych w okresie wypowiedzenia, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania niniejszej umowy. 2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w następujących przypadkach: a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, lub b. jeżeli opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 7 dni - niezależnie od prawa do żądania zapłaty kary umownej z tego tytułu, lub c. jeżeli dwukrotne wezwania Wykonawcy do poprawy jakości świadczenia usług zgodnie z 2 nie przyniesie rezultatu lub, d. we wszelkich przypadkach wskazujących na taką możliwość w przepisach Kodeksu Cywilnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie, 2.2. w przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca, niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy powstrzyma się od świadczenia usług oraz zabezpieczy obszar, na którym usługi były świadczone, 2.3. w przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy według stanu na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę, jeżeli druga Strona istotnie narusza postanowienia umowy. Ustala się 30 dniowy okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia zaczyna biec od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przesłanego listem poleconym. Istotne naruszenia umowy obejmują, choć niewyłącznie, następujące przypadki: 3.1. zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie świadczyć usługi w terminie określonym w umowie, 3.2. Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji inny niż w celach przekształcenia lub połączenia się z innym podmiotem, 3.3. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który służy do realizacji przedmiotu umowy, 3.4. Wykonawca nie przestrzega przepisów BHP i ppoż Wykonawca nie złożył w terminie polis oraz dokumentów ubezpieczeniowych. 4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Wykonawca niezwłocznie powstrzyma się od świadczenia usług oraz zabezpieczy obszar na którym usługi były świadczone, 9

10 5. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy według stanu na dzień doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub odstąpieniu do umowy. 6. Niezależnie od przewidzianych w innych postanowieniach umowy sytuacji uprawniających jedną ze Stron do odstąpienia od umowy każda ze Stron może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli jedna ze Stron dopuszcza się naruszenia umowy w sposób istotny i nie usunie skutków naruszenia w 30 dniowym okresie naprawczym udzielonym przez druga Stronę w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia doręczenie wezwania do usunięcia naruszenia umowy. 9 Rozstrzyganie sporów 1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, oraz Kodeksu cywilnego. 2. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze działania w celu rozwiązania na drodze polubownej wszelkich sporów pomiędzy Stronami, które wynikają z realizacji Umowy lub jej interpretacji. 3. O ile polubowne rozwiązanie sporu nie powiedzie się w terminie 30 dni, Strony zgadzają się poddać spory wynikłe z Umowy, pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 10 Klauzula poufności 1. Wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, zwane dalej Informacjami Chronionymi, mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji usług w ramach niniejszej Umowy. 2. Zachowanie poufności w stosunku do informacji, dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia wiążą Strony przez okres obowiązywania Umowy i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 3. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która jest mu już znana i nie została uznana za poufną, została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego, jako informacja, która może zostać ujawniona, należy do informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących wynika obowiązek ujawnienia danej informacji. 4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych Umową przez jego pracowników, konsultantów oraz podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zawarcia z podwykonawcami oraz konsultantami odrębnych umów lub klauzul w umowach już zawartych, które będą działały jak Umowa, co do celu, warunków używania oraz udostępniania Informacji Chronionych. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy, pracownicy konsultantów oraz podwykonawców złożą oświadczenia dotyczące 10

11 ochrony i postępowania z Informacjami Chronionymi według wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wykaz swoich pracowników, konsultantów (i ich pracowników) oraz podwykonawców (i ich pracowników), którym udostępnił Informacje Chronione uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy oraz umożliwi wgląd w dokumenty potwierdzające podjęcie i zapewnienie środków, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość kontroli podjęcia i zapewnienia środków ochrony Informacji Chronionych w formie inspekcji w siedzibie Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji, o których w ust. 1 powyżej, w zakresie niezgodnym z celem zawarcia Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 7. Każdorazowo przekazywanie informacji i materiałów oznaczonych, jako Tajemnica PSE S.A. lub w inny sposób wskazanych przez Zamawiającego jako wymagające szczególnej ochrony, odbywać się będzie wyłącznie na zasadach określonych w wewnętrznych regulacjach PSE S.A. 8. W związku z realizacją niniejszej Umowy, Zamawiający nie przekazuje Wykonawcy informacji niejawnych podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia o ochronie informacji niejawnych (Dz. U nr 182, poz. 1228). 9. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz.1182 ), uzyskanych od Zamawiającego wyłącznie do swojej dyspozycji i nie powierzania ich osobom trzecim bez uzyskania zgody Zamawianego. 10. W ramach umowy Zleceniodawca jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, powierza Wykonawcy czynności, związane z przetwarzaniem danych osobowych. 11. Powierzone czynności dotyczą zebrania danych osobowych w celu jak w 1. ust 1. oraz wystawienia stosownych zaświadczeń pracownikom PSE S.A. Oddział w Poznaniu 12. Zakres powierzonych danych obejmuje: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nazwa firmy. 13. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie, określonych odpowiednio w punktach 11 i Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 11

12 15. Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art wymienionej ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy. 16. W zakresie przestrzegania wymienionych w punktach 14 i 15 przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w pkt W okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca nie będzie publikować, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej umowy. 11 Podwykonawstwo 1. Wykonawca ma prawo przy realizacji zadania, wykonania pracy lub czynności, zlecić część prac lub czynności swoim podwykonawcom, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zmiana podwykonawcy lub zakresu realizowanych przez niego prac wymagają każdorazowo pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. Zmiana ta nie może prowadzić do zmiany umowy lub zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 3. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia do podwykonawcy oznacza bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a jego podwykonawcą. 4. W każdej zawartej umowie zawieranej przez Wykonawcę i jego podwykonawcę, na podstawie, której Wykonawca zleci podwykonawcy wykonanie części prac, muszą być zawarte poniższe postanowienia: a. warunki płatności, b. podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego, c. podwykonawca nie może podzlecić wykonania prac dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Wykonawca przez zawarcie umowy z podwykonawcą nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku, odpowiedzialności ani zobowiązania, wynikających z Umowy i jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 6. Prace wykonywane na rzecz Zamawiającego przez podwykonawców będą fakturowane przez Wykonawcę i na jego konto bankowe nastąpi zapłata za fakturę. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i jego podwykonawcą z tytułu wpływów z realizacji umowy będą dokonywane wg ich uregulowań wewnętrznych bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu do Zamawiającego. O powyższym zastrzeżeniu Wykonawca jest zobowiązany poinformować swoich podwykonawców. 12

13 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą. Wykonawca zamieści w treści zawartej umowy z podwykonawcą klauzulę zezwalającą na jej udostępnienie Zamawiającemu. 8. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa Zamawiający byłby zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek płatności na rzecz któregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie wydatki poniesione na pokrycie roszczeń podwykonawców, a także wszelkie wydatki poniesione w związku z w.wym. roszczeniem (nie wyłączając kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i odsetek ustawowych). 12 Postanowienia końcowe 1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się ściśle współpracować w celu jak najefektywniejszej realizacji niniejszej umowy, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, dbając jednocześnie o dobre imię Stron. 2. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego całości lub części praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. 3. O dacie przeniesienia całości lub części jego praw i obowiązków Zamawiający powiadomi Wykonawcę oraz prześle pisemne oświadczenie o przejęciu praw i obowiązków. 4. Jeżeli w wyniku dokonanego przeniesienia praw i obowiązków Umowa będzie wymagała odpowiednich zmian, Wykonawca zobowiązuje się do ich uzgodnienia i podpisania aneksu do Umowy w terminie 15 dni od daty otrzymania projektu aneksu. 5. Dokonanie przez Wykonawcę przeniesienia, zarówno w całości jak i w części, praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w tym także cesji wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wynikających z nieudzielenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie przeniesienia praw i obowiązków z Umowy, w tym cesji wierzytelności. 6. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie, wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 8. Integralną część umowy stanowią poniższe załączniki: Załącznik Nr 1 - Wzór oświadczenia osób nie zatrudnionych w PSE S.A. o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę PSE S.A., które uzyskali w trakcie czynności związanych z realizacją Umowy. Załącznik Nr 2 - Zakres obowiązków ubezpieczeniowych. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 13

14 Załącznik Nr 1 do Umowy Wzór oświadczenia osób nie zatrudnionych w PSE S.A. o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę PSE S.A., które uzyskali w trakcie czynności związanych z realizacją Umowy. (miejscowość, data) (nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie). (seria i numer dowodu osobistego) (nazwa Firmy/ numer umowy) (symbol jednostki organizacyjnej PSE S.A. Oddział w Poznaniu odpowiedzialnej za realizacje umowy) O Ś W I A D C Z E N I E W związku z wykonywaniem pracy dla PSE S.A. zakresie;... (zwięzły opis wykonywanych czynności - podstawa umowna) stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U r. nr 153, poz tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U r. nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami). 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101, poz. 926 ze zm.) (inne) Zobowiązuję się nie ujawniać, nie przekazywać oraz nie wykorzystać we własnej działalności żadnych informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności zleconych mi do realizacji przez Zamawiającego zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu... (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) Oświadczenie podpisano w obecności: (imię i nazwisko oraz podpis osoby udostępniającej informację stanowiące tajemnicę PSE S.A. 14

15 Załącznik Nr 2 do Umowy Zakres obowiązków ubezpieczeniowych. 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym Załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 1.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, osobowe wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania; 1.2. ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jeżeli ma zastosowanie), 1.3. w zależności od zaistniałej potrzeby, inne uzgodnione indywidualnie przez Strony. 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spełniało będzie co najmniej następujące warunki: 2.1. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności ubezpieczyciela: przez okres obowiązywania umowy Minimalna wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialności dopuszczalne wyłącznie w zakresie wskazanym w warunkach ubezpieczenia) Termin przekazania polisy Zamawiającemu: w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, nie później niż z chwilą rozpoczęcia prac Termin przekazania dowodu zapłaty składki: najpóźniej w terminie 5 dni od upływu terminu płatności składki lub jej pierwszej raty; a w odniesieniu do płatności kolejnych rat składki lub składki należnej z tytułu przedłużenia okresu ubezpieczenia - na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni Franszyzy: wysokość franszyz zgodna z aktualnym standardem rynkowym z uwzględnieniem charakteru i rozmiaru ryzyka Podstawowe warunki ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia pokrywająca szkody rzeczowe oraz osobowe. Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie obejmować straty rzeczywiste oraz utracone korzyści Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych i/lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną: z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa za szkody wyrządzone przez podwykonawców, za szkody w środowisku dotyczy szkód powstałych wskutek nagłego zanieczyszczenia środowiska dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż ,00 zł wyrządzone we wszelkich instalacjach, urządzeniach, w tym mediach, 15

16 powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. completed operations ), wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania prac Zakres terytorialny: Polska Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową 3. W odniesieniu do ubezpieczeń określonych w pkt. 1 ust treść umowy ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych i innych wzorców umownych będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Do wykazania spełnienia wymogów wynikających z niniejszej Umowy wystarczające jest przekazanie przez Wykonawcę wystawionych przez ubezpieczyciela certyfikatów / zaświadczeń, o ile z treści tych dokumentów wynikać będzie potwierdzenie spełnienia wymogów wynikających z Umowy. Zatwierdzeniu podlega zgodność warunków ubezpieczenia z wymaganiami określonymi w niniejszym Załączniku. Zatwierdzenie ma formę pisemną. Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie będą spełniać częściowo wymogów określonych w niniejszym Załączniku ze względu na brak możliwości zakupu takiej ochrony na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo warunkach, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia w tym zakresie innych warunków ubezpieczenia obejmujących najszerszy zakres ochrony dostępny na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo warunkach. Zmiany warunków ubezpieczeń zatwierdzonych przez Zamawiającego mogą być dokonywane jedynie za jego zgodą. W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę dokumenty ubezpieczenia zawarte są na okres krótszy, niż wynikający z wymogów Umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 10 dni przed końcem okresu ubezpieczenia przedstawić Zamawiającemu i Inspektor Nadzoru dokument ubezpieczenia potwierdzający przedłużenie umowy ubezpieczenia w sposób zapewniający ciągłość udzielanej ochrony. 4. Zgodnie z wymaganiami i w terminach określonych w niniejszym Załączniku Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych, certyfikatów, zaświadczeń) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane. Dokumenty te będą okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis, certyfikatów, zaświadczeń), nie zapewni ich ciągłości w okresie realizacji Przedmiotu Umowy lub nie przedstawi potwierdzenia opłaty należnej składki, Inspektor Nadzoru lub Zamawiający będą mieli prawo, ale nie obowiązek, do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami bezpośrednio lub przez potrącenie w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia lub z Wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowiązku, z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 10 Dni Roboczych. 6. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu obowiązywania (ubezpieczenia) wymaganych ubezpieczeń, ponosi Wykonawca. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie okresu 16

17 obowiązywania ubezpieczenia określonego w pkt. 1 ust na okres pokrywający przedłużony okres realizacji Przedmiotu Umowy, najpóźniej na 10 dni przed zakończeniem dotychczasowego okresu obowiązywania tych ubezpieczeń. 7. Wykonawca zapewni, że jego Podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy ubezpieczą w odpowiedniej wysokości swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Umowy czynności i związane z nimi Prace, jeżeli nie jest to objęte ubezpieczeniem Wykonawcy. 8. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w realizację Przedmiotu Umowy (Zamawiający, Inspektor Nadzoru, Wykonawca, Podwykonawcy) udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 9. Obowiązek Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia lub przedłużania okresu obowiązywania wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Umowy. 10. Celem uniknięcia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczególnych zakresów ryzyk, tam, gdzie to jest możliwe, Wykonawca może wykazać wykonanie obowiązku zawarcia ubezpieczeń, do których zawarcia jest obowiązany, poprzez okazanie dokumentów ubezpieczeniowych poświadczających istnienie ochrony ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programów ubezpieczeniowych, w których figuruje jako ubezpieczony/współubezpieczony. Dokumenty ubezpieczeniowe muszą określać elementy ubezpieczenia wymagane jako minimalne dla spełnienia wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie. 11. Wykonawca i wszyscy Podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy zostaną wskazani jako współubezpieczeni (ubezpieczeni) w polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy zawartej zgodnie z ust w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych. Ubezpieczyciel wyraźnie zrzeknie się prawa regresu ubezpieczeniowego wobec Zamawiającego i Inspektora Nadzoru z tytułu odszkodowań wypłaconych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 17

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... PREAMBUŁA

UMOWA nr... PREAMBUŁA UMOWA nr... Zakup i dostawa 370 szt. nośników pamięci (pendrive) szyfrowanych dla PSE SA zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa bonów żywieniowych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo