CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY 1

2 UMOWA Nr /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu... r. w Poznaniu pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w (05-520) Konstancinie-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, zwany dalej Zamawiającym na podstawie stosownego pełnomocnictwa PSE S.A. reprezentowanym przez: oraz wybraną w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS, Nr identyfikacji podatkowej NIP kapitał zakładowy wpłacony:.., zwanym w dalszym tekście Wykonawcą i reprezentowaną przez: zwanymi łącznie Stronami, a odrębnie Stroną. Zważywszy, że: 1. Zamawiający udziela zamówienia pod nazwą Usługa gastronomiczna na rzecz PSE S.A. Oddział w Poznaniu. 2. Oferta Wykonawcy została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w postępowaniu znak: 4/2015/PSE-OP o udzielnie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Strony oświadczają, że od czasu wydania odpisów z rejestrów, o których mowa w komparycji Umowy, potwierdzających uprawnienia do reprezentacji Stron Umowy, nie zmieniły się zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Stron. Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści: egz. 1 z 2 dla PSE S.A.. 2

3 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt. Usługa gastronomiczna na rzecz PSE S.A. Oddział w Poznaniu na warunkach określonych: a. zapisami niniejszej umowy b. złożoną ofertą nr z dnia r., stanowiącą integralną część umowy c. specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr 4/2015/PSE-OP (dalej SIWZ), stanowiącą integralną część umowy d. przepisami prawa i Polskimi Normami oraz wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wykonania usługi objętej niniejszą umową. 2. Podstawowym zakresem jest pełnienie usługi gastronomicznej na rzecz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Poznaniu mającej siedzibę przy ul. Marcelińskiej 71 w Poznaniu zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą część II SIWZ Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy m.in: a. przygotowanie i podawanie posiłków śniadaniowych i obiadowych dla pracowników spółki. Posiłki powinny być w minimum 80% przygotowywane na miejscu w części kuchennej. Wykonawca musi zapewnić możliwość odpłatnego przygotowania posiłków na wynos. b. przygotowanie i podawanie poczęstunków, posiłków na spotkaniach biznesowych. Szczegółowy zakres obsługi spotkań zostanie każdorazowo określony w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego Zamawiający wymaga: a. aby posiłki były serwowane na sali jadalnej oraz w salach konferencyjnych, b. aby usługi gastronomiczne dla pracowników były świadczone w godz. od 7.30 do we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem świąt i dni, w których Zamawiający nie będzie pracować, chyba że Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do świadczenia usługi również w te dni. Godziny świadczenia usług dla spotkań biznesowych wg wcześniej zgłoszonych terminów i czasu trwania spotkań. c. aby w codziennej ofercie śniadaniowej znalazły się minimum: potrawy z jaj przygotowywane na bieżąco, w tym minimum jajecznica w różnych wersjach, jaja na twardo, jaja sadzone, omlet, potrawy z parówek lub kiełbasy na gorąco przygotowywane na bieżąco, kanapki, sałatki przyrządzone na bieżąco z sezonowych warzyw i owoców, napoje i soki. Zamawiający wymaga, aby śniadania wydawane były od godziny d. aby w codziennej ofercie obiadowej dostępne były minimum: dwa rodzaje zupy, dwa rodzaje dania mięsnego, jeden rodzaj dania jarsko-wegetariańskiego, dwa rodzaje dodatków skrobiowych takich jak ziemniaki, frytki, ryż, kasza, makaron itp., dwa rodzaje jarzyn podawanych na ciepło takich jak gotowane warzywa, mieszanki warzywne, buraki zasmażane, kapusta zasmażana, szpinak, kalafior itp., dwa rodzaje 3

4 surówki, kompot lub soki do wyboru. Zamawiający wymaga, aby posiłki obiadowe wydawane były od godziny e. aby cena przynajmniej dwóch pełnowartościowych zestawów obiadowych składających się z: zupy, drugiego dania mięsnego, dodatku skrobiowego oraz jarzyny lub surówki była skalkulowana w takiej wysokości aby pracownicy nie byli zmuszeni do ponoszenia wysokich kosztów wynikających z różnicy między limitem dziennym w rozliczeniach bezgotówkowych z Zamawiającym za posiłki spożywane przez pracowników, czyli 16,50 zł/dzień, a ceną posiłku. 2 Realizacja usługi 1. Okres świadczenia usługi od 01 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. 2. Termin realizacji prac może ulec przesunięciu decyzją Zamawiającego wyłącznie w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 3. Wykonawca powinien zapewnić stoły i krzesła dla min. 25 osób na Sali jadalnej zarezerwowane dla pracowników Zamawiającego oraz wszelkie elementy dekoracji pomieszczeń i stołów oraz elementy wpływające na estetykę i miłą atmosferę podczas spożywania posiłków. 4. Wykonawca zleci lub zorganizuje we własnym zakresie codzienne sprzątanie użytkowanych pomieszczeń, zapewniając odpowiednie pojemniki na odpady i podpisze umowę z uprawnioną firmą na wywóz i utylizację odpadów stałych i płynnych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją użytkowanego sprzętu i wyposażenia (w tym konserwacje, naprawy, badania) związanymi ze świadczeniem usług gastronomicznych na rzecz Zamawiającego, niezależnie od formy własności (własny, udostępniony). 6. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych ze świadczeniem usług gastronomicznych na rzecz Zamawiającego, a wynikających z odpowiednich uregulowań prawnych. 7. Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków w zakresie organizacji pracy, w tym odnoszących się do BHP. Skutki wypadków przy pracy wynikłych z nieprzestrzegania przepisów BHP przez personel Wykonawcy ponoszone będą przez Wykonawcę. 8. Obsługa będzie świadczona na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami higieny i kultury osobistej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi w zakresie przedmiotu Umowy. 9. Zamawiający dysponuje pomieszczeniami, wyposażeniem kuchni i bufetu, które zostaną wynajęte Wykonawcy w celu świadczenia usług gastronomicznych na podstawie odrębnej umowy. Wykaz powierzchni pomieszczeń oraz wyposażenia kuchni do wynajęcia został przedstawiony w punkcie 12 specyfikacji technicznej. Miesięczna stawka za wynajem powierzchni wymienionej w punkcie 12.1 specyfikacji technicznej wraz z wyposażeniem 4

5 wymienionym w punkcie 12.2 specyfikacji technicznej wyniesie 25 zł/m² netto. Zamawiający umożliwi Wykonawcy instalację dodatkowego, własnego sprzętu i wyposażenia. 10. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej reakcji na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi odnoszące się do sposobu realizacji postanowień Umowy, poprzez jego odpowiednią poprawę. 11. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu zgody, zezwolenia i inne dokumenty, które są niezbędne do prowadzenia działalności stanowiącej przedmiot Umowy, w tym stosowne uprawnienia i zezwolenia. 12. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dotyczącego warunków świadczenia usług żywienia w szczególności zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 13. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru działalności oraz wg najlepszej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz wymogami Zamawiającego, w szczególności gwarantuje wysoką jakość, walory smakowe oraz wizerunek oferowanych posiłków. Oferowane produkty żywnościowe będą świeże, przygotowywane z wysokiej jakości składników. Wykonawca gwarantuje serwowanie zróżnicowanego menu na każdy dzień świadczenia usługi. 14. Zamawiający przeprowadzać będzie badanie zadowolenia pracowników PSE S.A. Oddział w Poznaniu z jakości usługi świadczonej przez Wykonawcę. Badanie prowadzone będzie na podstawie ankiet wypełnianych przez pracowników Zamawiającego korzystających z usługi Wykonawcy. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o zakresie usługi, który nie jest wykonywany należycie. Wykonawca zobowiązany będzie do poprawy jakości świadczonej usługi. 3 Wynagrodzenie, faktury i płatności 1. Ustalone w drodze postępowania przetargowego wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustalono na: a. kwotę, jaką Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za posiłki śniadaniowe i obiadowe wydane pracownikom Zamawiającego przy użyciu kart identyfikacyjnych tych pracowników, obliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych brutto posiłków śniadaniowych oraz obiadowych. b. wynagrodzenie z tytułu świadczenia obsługi spotkań, obliczone na podstawie sumy: - ceny jednostkowej brutto za prace jednej osoby obsługującej spotkania pomnożonej przez czas świadczenia danej usługi obsługi spotkań, liczony w pełnych kwadransach zegarowych i - zakupionych z zapasów Wykonawcy składników usługi np. soki, napoje, ciastka i inne. Cena jednostkowa za jedną godzinę zegarową obsługi spotkań świadczonej przez jedną osobę wynosi złotych brutto. Cena jednostkowa za kwadrans zegarowy obsługi 5

6 spotkań świadczonej przez jedną osobę wynosi ¼ ceny jednostkowej za jedną godzinę zegarową, wskazanej powyżej. 2. Z tytułu wykonanych ww. usług Wykonawca wystawi i skutecznie dostarczy Zamawiającemu faktury VAT najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc rozliczeniowy. 3. Ceny innych produktów spożywczych oferowanych przez Wykonawcę, nie mogą odbiegać od cen rynkowych. 4. W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie od Zamawiającego odszkodowań i pokrycia szkód wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy prawo regresu za wypłacone odszkodowanie, w tym poprzez ich potrącenie z należności Wykonawcy w przypadku, jeżeli powstały one z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 5. Wykonawca będzie rozliczał posiłki wydawane pracownikom Zamawiającego w oparciu o będący własnością Zamawiającego system i oprogramowanie komputerowe BUFET. Wynagrodzenie za obsługę spotkań obliczone będzie zgodnie z ust. 1 lit. b. 6. Płatność wynagrodzenia dokonana będzie przelewem bankowym na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury i w terminie 21 dni od otrzymania jej przez Zamawiającego. 7. Faktura dotycząca rozliczenia powinna być wystawiona nie później niż do 7 dnia po upływie miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy. 8. Fakturę należy wystawiać na Zamawiającego: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna. Fakturę należy przesłać na adres siedziby Oddziału: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Poznaniu ul. Marcelińska 71, Poznań. 9. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. Strony wskazują następujące rachunki bankowe do realizacji płatności w złotych polskich, wynikających z umowy: a. Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 nazwa banku kontrahenta Bank Pekao S.A. numer rachunku bankowego Swift Code PKOPPLPW b. Wykonawca: [ ] (nazwa skrócona: [ ]) [ ], [ ], nazwa banku kontrahenta [ ] 6

7 numer rachunku bankowego [ ] Swift Code [ ]. 11. Opóźnienie płatności powstałe z winy Zamawiającego upoważnia Wykonawcę do naliczania odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości. 12. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty. 13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę prawa podatkowego w Polsce. 14. Zmiana instrukcji płatniczych określonych powyżej, w szczególności rachunku bankowego może zostać dokonana przez każdą ze Stron poprzez dostarczenie oryginału pisemnego zawiadomienia o takiej zmianie, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Strony. Do zawiadomienia należy załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wystawione zgodnie z obowiązującym prawem. Zmiana instrukcji płatniczych wchodzi w życie w pierwszym dniu roboczym po dniu dostarczenia zawiadomienia. Zmiana instrukcji płatniczych nie wymaga aneksu do umowy. 5 Osoby upoważnione 1. Osobą reprezentującą Wykonawcę wobec Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy jest Pan/i... tel.... lub tel. kom...., faks Zakres uprawnień oraz obowiązków, odpowiedzialność i kwalifikacje wymienionej osoby są adekwatne do charakteru i zawartości przedmiotu umowy. 3. Do bieżących kontaktów z Wykonawcą dotyczących realizacji całości umowy Zamawiający upoważnia tel. 61/861., tel. kom..., ...pl. 4. Dla zapewnienia efektywnej organizacji i koordynacji prac, a w szczególności: 4.1. komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w trakcie wykonywania prac Zamawiający wyznacza: tel. 061/861., tel. kom.., ...pl 5. Osoby reprezentujące Zamawiającego i wymienione w ust. 3 i 4 mają prawo do kontrolowania w każdym czasie i na każdym etapie prawidłowości realizowanej usługi, a w szczególności do kontroli jakości ich wykonania. 6. Powołane osoby są upoważnione do reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy oraz do koordynowania wszystkich spraw związanych z realizacją zadania bez prawa wprowadzania zmian do jej postanowień. 7

8 7. Zamawiający ma prawo w okresie realizacji umowy do zmiany osób wymienionych w ust. 3 i 4 powiadamiając pisemnie Wykonawcę o dokonanej zmianie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 8. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji umowy będzie przesyłana na niżej wskazane adresy: a. Zamawiający: PSE S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Marcelińska 71, Poznań. b. Wykonawca:. 6 Ubezpieczenia 1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca uzyska polisy ubezpieczeniowe pokrywające okres świadczenia usługi. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia świadczenia usług, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia odpowiednio okresu ubezpieczenia. 2. Zakres obowiązków ubezpieczeniowych Wykonawcy określony został w Załączniku nr 2. 7 Kary umowne 1. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem postanowień 8 ust. 2 lit. a), Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako średnia z miesięcy poprzedzających odstąpienie od umowy. 2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy liczonego jako średnia z miesięcy poprzedzających odstąpienie od umowy. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % miesięcznej wartości brutto umowy każdorazowo w przypadku wadliwości świadczonych usług, w szczególności w przypadku naruszenia obowiązku Wykonawcy wynikającego z 1 lub 2 umowy i jego nie usunięcia mimo dwukrotnego pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia lub zaprzestania naruszenia. Wysokość kary umownej zostanie obliczona na podstawie wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym wystąpiło naruszenie. 4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 3% miesięcznej wartości brutto umowy, każdorazowo w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z wymagań określonych w 3 ust Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy w sytuacji jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej. 8

9 8 Odstąpienie od umowy 1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego za 30-dniowym wypowiedzeniem. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga zachowania formy pisemnej. Strony zobowiązują się dokonać wszystkich rozliczeń pomiędzy sobą, w szczególności tych powstałych w okresie wypowiedzenia, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania niniejszej umowy. 2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w następujących przypadkach: a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, lub b. jeżeli opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 7 dni - niezależnie od prawa do żądania zapłaty kary umownej z tego tytułu, lub c. jeżeli dwukrotne wezwania Wykonawcy do poprawy jakości świadczenia usług zgodnie z 2 nie przyniesie rezultatu lub, d. we wszelkich przypadkach wskazujących na taką możliwość w przepisach Kodeksu Cywilnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie, 2.2. w przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca, niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy powstrzyma się od świadczenia usług oraz zabezpieczy obszar, na którym usługi były świadczone, 2.3. w przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy według stanu na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę, jeżeli druga Strona istotnie narusza postanowienia umowy. Ustala się 30 dniowy okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia zaczyna biec od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przesłanego listem poleconym. Istotne naruszenia umowy obejmują, choć niewyłącznie, następujące przypadki: 3.1. zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie świadczyć usługi w terminie określonym w umowie, 3.2. Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji inny niż w celach przekształcenia lub połączenia się z innym podmiotem, 3.3. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który służy do realizacji przedmiotu umowy, 3.4. Wykonawca nie przestrzega przepisów BHP i ppoż Wykonawca nie złożył w terminie polis oraz dokumentów ubezpieczeniowych. 4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Wykonawca niezwłocznie powstrzyma się od świadczenia usług oraz zabezpieczy obszar na którym usługi były świadczone, 9

10 5. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy według stanu na dzień doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub odstąpieniu do umowy. 6. Niezależnie od przewidzianych w innych postanowieniach umowy sytuacji uprawniających jedną ze Stron do odstąpienia od umowy każda ze Stron może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli jedna ze Stron dopuszcza się naruszenia umowy w sposób istotny i nie usunie skutków naruszenia w 30 dniowym okresie naprawczym udzielonym przez druga Stronę w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia doręczenie wezwania do usunięcia naruszenia umowy. 9 Rozstrzyganie sporów 1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, oraz Kodeksu cywilnego. 2. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze działania w celu rozwiązania na drodze polubownej wszelkich sporów pomiędzy Stronami, które wynikają z realizacji Umowy lub jej interpretacji. 3. O ile polubowne rozwiązanie sporu nie powiedzie się w terminie 30 dni, Strony zgadzają się poddać spory wynikłe z Umowy, pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 10 Klauzula poufności 1. Wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, zwane dalej Informacjami Chronionymi, mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji usług w ramach niniejszej Umowy. 2. Zachowanie poufności w stosunku do informacji, dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia wiążą Strony przez okres obowiązywania Umowy i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 3. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która jest mu już znana i nie została uznana za poufną, została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego, jako informacja, która może zostać ujawniona, należy do informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących wynika obowiązek ujawnienia danej informacji. 4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych Umową przez jego pracowników, konsultantów oraz podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zawarcia z podwykonawcami oraz konsultantami odrębnych umów lub klauzul w umowach już zawartych, które będą działały jak Umowa, co do celu, warunków używania oraz udostępniania Informacji Chronionych. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy, pracownicy konsultantów oraz podwykonawców złożą oświadczenia dotyczące 10

11 ochrony i postępowania z Informacjami Chronionymi według wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wykaz swoich pracowników, konsultantów (i ich pracowników) oraz podwykonawców (i ich pracowników), którym udostępnił Informacje Chronione uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy oraz umożliwi wgląd w dokumenty potwierdzające podjęcie i zapewnienie środków, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość kontroli podjęcia i zapewnienia środków ochrony Informacji Chronionych w formie inspekcji w siedzibie Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji, o których w ust. 1 powyżej, w zakresie niezgodnym z celem zawarcia Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 7. Każdorazowo przekazywanie informacji i materiałów oznaczonych, jako Tajemnica PSE S.A. lub w inny sposób wskazanych przez Zamawiającego jako wymagające szczególnej ochrony, odbywać się będzie wyłącznie na zasadach określonych w wewnętrznych regulacjach PSE S.A. 8. W związku z realizacją niniejszej Umowy, Zamawiający nie przekazuje Wykonawcy informacji niejawnych podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia o ochronie informacji niejawnych (Dz. U nr 182, poz. 1228). 9. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz.1182 ), uzyskanych od Zamawiającego wyłącznie do swojej dyspozycji i nie powierzania ich osobom trzecim bez uzyskania zgody Zamawianego. 10. W ramach umowy Zleceniodawca jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, powierza Wykonawcy czynności, związane z przetwarzaniem danych osobowych. 11. Powierzone czynności dotyczą zebrania danych osobowych w celu jak w 1. ust 1. oraz wystawienia stosownych zaświadczeń pracownikom PSE S.A. Oddział w Poznaniu 12. Zakres powierzonych danych obejmuje: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nazwa firmy. 13. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie, określonych odpowiednio w punktach 11 i Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 11

12 15. Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art wymienionej ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy. 16. W zakresie przestrzegania wymienionych w punktach 14 i 15 przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w pkt W okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca nie będzie publikować, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej umowy. 11 Podwykonawstwo 1. Wykonawca ma prawo przy realizacji zadania, wykonania pracy lub czynności, zlecić część prac lub czynności swoim podwykonawcom, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zmiana podwykonawcy lub zakresu realizowanych przez niego prac wymagają każdorazowo pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. Zmiana ta nie może prowadzić do zmiany umowy lub zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 3. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia do podwykonawcy oznacza bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a jego podwykonawcą. 4. W każdej zawartej umowie zawieranej przez Wykonawcę i jego podwykonawcę, na podstawie, której Wykonawca zleci podwykonawcy wykonanie części prac, muszą być zawarte poniższe postanowienia: a. warunki płatności, b. podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego, c. podwykonawca nie może podzlecić wykonania prac dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Wykonawca przez zawarcie umowy z podwykonawcą nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku, odpowiedzialności ani zobowiązania, wynikających z Umowy i jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 6. Prace wykonywane na rzecz Zamawiającego przez podwykonawców będą fakturowane przez Wykonawcę i na jego konto bankowe nastąpi zapłata za fakturę. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i jego podwykonawcą z tytułu wpływów z realizacji umowy będą dokonywane wg ich uregulowań wewnętrznych bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu do Zamawiającego. O powyższym zastrzeżeniu Wykonawca jest zobowiązany poinformować swoich podwykonawców. 12

13 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą. Wykonawca zamieści w treści zawartej umowy z podwykonawcą klauzulę zezwalającą na jej udostępnienie Zamawiającemu. 8. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa Zamawiający byłby zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek płatności na rzecz któregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie wydatki poniesione na pokrycie roszczeń podwykonawców, a także wszelkie wydatki poniesione w związku z w.wym. roszczeniem (nie wyłączając kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i odsetek ustawowych). 12 Postanowienia końcowe 1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się ściśle współpracować w celu jak najefektywniejszej realizacji niniejszej umowy, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, dbając jednocześnie o dobre imię Stron. 2. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego całości lub części praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. 3. O dacie przeniesienia całości lub części jego praw i obowiązków Zamawiający powiadomi Wykonawcę oraz prześle pisemne oświadczenie o przejęciu praw i obowiązków. 4. Jeżeli w wyniku dokonanego przeniesienia praw i obowiązków Umowa będzie wymagała odpowiednich zmian, Wykonawca zobowiązuje się do ich uzgodnienia i podpisania aneksu do Umowy w terminie 15 dni od daty otrzymania projektu aneksu. 5. Dokonanie przez Wykonawcę przeniesienia, zarówno w całości jak i w części, praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w tym także cesji wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wynikających z nieudzielenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie przeniesienia praw i obowiązków z Umowy, w tym cesji wierzytelności. 6. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie, wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 8. Integralną część umowy stanowią poniższe załączniki: Załącznik Nr 1 - Wzór oświadczenia osób nie zatrudnionych w PSE S.A. o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę PSE S.A., które uzyskali w trakcie czynności związanych z realizacją Umowy. Załącznik Nr 2 - Zakres obowiązków ubezpieczeniowych. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 13

14 Załącznik Nr 1 do Umowy Wzór oświadczenia osób nie zatrudnionych w PSE S.A. o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę PSE S.A., które uzyskali w trakcie czynności związanych z realizacją Umowy. (miejscowość, data) (nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie). (seria i numer dowodu osobistego) (nazwa Firmy/ numer umowy) (symbol jednostki organizacyjnej PSE S.A. Oddział w Poznaniu odpowiedzialnej za realizacje umowy) O Ś W I A D C Z E N I E W związku z wykonywaniem pracy dla PSE S.A. zakresie;... (zwięzły opis wykonywanych czynności - podstawa umowna) stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U r. nr 153, poz tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U r. nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami). 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101, poz. 926 ze zm.) (inne) Zobowiązuję się nie ujawniać, nie przekazywać oraz nie wykorzystać we własnej działalności żadnych informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności zleconych mi do realizacji przez Zamawiającego zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu... (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) Oświadczenie podpisano w obecności: (imię i nazwisko oraz podpis osoby udostępniającej informację stanowiące tajemnicę PSE S.A. 14

15 Załącznik Nr 2 do Umowy Zakres obowiązków ubezpieczeniowych. 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym Załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 1.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, osobowe wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania; 1.2. ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jeżeli ma zastosowanie), 1.3. w zależności od zaistniałej potrzeby, inne uzgodnione indywidualnie przez Strony. 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spełniało będzie co najmniej następujące warunki: 2.1. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności ubezpieczyciela: przez okres obowiązywania umowy Minimalna wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialności dopuszczalne wyłącznie w zakresie wskazanym w warunkach ubezpieczenia) Termin przekazania polisy Zamawiającemu: w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, nie później niż z chwilą rozpoczęcia prac Termin przekazania dowodu zapłaty składki: najpóźniej w terminie 5 dni od upływu terminu płatności składki lub jej pierwszej raty; a w odniesieniu do płatności kolejnych rat składki lub składki należnej z tytułu przedłużenia okresu ubezpieczenia - na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni Franszyzy: wysokość franszyz zgodna z aktualnym standardem rynkowym z uwzględnieniem charakteru i rozmiaru ryzyka Podstawowe warunki ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia pokrywająca szkody rzeczowe oraz osobowe. Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie obejmować straty rzeczywiste oraz utracone korzyści Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych i/lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną: z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa za szkody wyrządzone przez podwykonawców, za szkody w środowisku dotyczy szkód powstałych wskutek nagłego zanieczyszczenia środowiska dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż ,00 zł wyrządzone we wszelkich instalacjach, urządzeniach, w tym mediach, 15

16 powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. completed operations ), wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania prac Zakres terytorialny: Polska Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową 3. W odniesieniu do ubezpieczeń określonych w pkt. 1 ust treść umowy ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych i innych wzorców umownych będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Do wykazania spełnienia wymogów wynikających z niniejszej Umowy wystarczające jest przekazanie przez Wykonawcę wystawionych przez ubezpieczyciela certyfikatów / zaświadczeń, o ile z treści tych dokumentów wynikać będzie potwierdzenie spełnienia wymogów wynikających z Umowy. Zatwierdzeniu podlega zgodność warunków ubezpieczenia z wymaganiami określonymi w niniejszym Załączniku. Zatwierdzenie ma formę pisemną. Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie będą spełniać częściowo wymogów określonych w niniejszym Załączniku ze względu na brak możliwości zakupu takiej ochrony na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo warunkach, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia w tym zakresie innych warunków ubezpieczenia obejmujących najszerszy zakres ochrony dostępny na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo warunkach. Zmiany warunków ubezpieczeń zatwierdzonych przez Zamawiającego mogą być dokonywane jedynie za jego zgodą. W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę dokumenty ubezpieczenia zawarte są na okres krótszy, niż wynikający z wymogów Umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 10 dni przed końcem okresu ubezpieczenia przedstawić Zamawiającemu i Inspektor Nadzoru dokument ubezpieczenia potwierdzający przedłużenie umowy ubezpieczenia w sposób zapewniający ciągłość udzielanej ochrony. 4. Zgodnie z wymaganiami i w terminach określonych w niniejszym Załączniku Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych, certyfikatów, zaświadczeń) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane. Dokumenty te będą okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis, certyfikatów, zaświadczeń), nie zapewni ich ciągłości w okresie realizacji Przedmiotu Umowy lub nie przedstawi potwierdzenia opłaty należnej składki, Inspektor Nadzoru lub Zamawiający będą mieli prawo, ale nie obowiązek, do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami bezpośrednio lub przez potrącenie w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia lub z Wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowiązku, z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 10 Dni Roboczych. 6. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu obowiązywania (ubezpieczenia) wymaganych ubezpieczeń, ponosi Wykonawca. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie okresu 16

17 obowiązywania ubezpieczenia określonego w pkt. 1 ust na okres pokrywający przedłużony okres realizacji Przedmiotu Umowy, najpóźniej na 10 dni przed zakończeniem dotychczasowego okresu obowiązywania tych ubezpieczeń. 7. Wykonawca zapewni, że jego Podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy ubezpieczą w odpowiedniej wysokości swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Umowy czynności i związane z nimi Prace, jeżeli nie jest to objęte ubezpieczeniem Wykonawcy. 8. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w realizację Przedmiotu Umowy (Zamawiający, Inspektor Nadzoru, Wykonawca, Podwykonawcy) udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 9. Obowiązek Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia lub przedłużania okresu obowiązywania wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Umowy. 10. Celem uniknięcia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczególnych zakresów ryzyk, tam, gdzie to jest możliwe, Wykonawca może wykazać wykonanie obowiązku zawarcia ubezpieczeń, do których zawarcia jest obowiązany, poprzez okazanie dokumentów ubezpieczeniowych poświadczających istnienie ochrony ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programów ubezpieczeniowych, w których figuruje jako ubezpieczony/współubezpieczony. Dokumenty ubezpieczeniowe muszą określać elementy ubezpieczenia wymagane jako minimalne dla spełnienia wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie. 11. Wykonawca i wszyscy Podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy zostaną wskazani jako współubezpieczeni (ubezpieczeni) w polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy zawartej zgodnie z ust w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych. Ubezpieczyciel wyraźnie zrzeknie się prawa regresu ubezpieczeniowego wobec Zamawiającego i Inspektora Nadzoru z tytułu odszkodowań wypłaconych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 17

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy spółką: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (05-520), przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu r. pomiędzy spółką: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (05-520), przy ul. Warszawskiej 156 wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

- W z ó r - Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR. zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

- W z ó r - Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR. zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy - W z ó r - UMOWA GENERALNA NR zawarta w dniu...2016 r. w Kielcach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. 25-709 Kielce, ul. Mielczarskiego 51, NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 2015-/JO-KE/1625.1. Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA GENERALNA NR

Nr sprawy: 2015-/JO-KE/1625.1. Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA GENERALNA NR W Z Ó R U M O W Y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7. UMOWA Nr..- PROJEKT

Załącznik Nr 7. UMOWA Nr..- PROJEKT UMOWA Nr..- PROJEKT Załącznik Nr 7 zawarta w dniu... 2015 r. z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy. Umowa nr.../2012 zawarta w dniu... 2012r. w Bielsku-Białej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Bielsku- Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81 - zwanym dalej,,zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2016 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

WZÓR. UMOWA nr../2016 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WZÓR Załącznik nr 3a do SIWZ UMOWA nr../2016 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu 2016 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2012

UMOWA NR... / WM / 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... / WM / 2012 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy:

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 959-18-44-609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym, którego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Załącznik nr 6 do SIWZ -PROJEKT- UMOWA nr Zawarta w dniu... 2012r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA zawarta w dniu 2015 roku w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt UMOWA nr - Projekt Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 pomiędzy: GMINĄ ŁASKARZEW NIP 826-211-73-80 Regon 711582374 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo