DA-IV Załącznik nr 8 do SIWZ. Istotne postanowienia umowne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ. Istotne postanowienia umowne"

Transkrypt

1 DA-IV Załącznik nr 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowne Umowa zawarta w Poznaniu w dniu...r. pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, Poznań; NIP: reprezentowanym przez:. zwanym dalej Zamawiającym a.. reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DA-IV przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i przynależnych, mycie okien w budynkach użytkowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz sprzątanie terenu na zewnętrz budynków przy al. Niepodległości 34, ul. Kościuszki 95 i Nowowiejskiego 37 w Poznaniu, zgodnie z przepisami ustawy 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), wspólnie zwanymi dalej Stronami o następującej treści 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i przynależnych, mycia okien w budynkach użytkowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz sprzątania terenu na zewnętrz budynków przy al. Niepodległości 34, ul. Kościuszki 95 i Nowowiejskiego 37 w Poznaniu. 2. Szczegółowy opis usług sprzątania i mycia okien określony został w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), który wraz z ofertą Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem objętym przedmiotową umową i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 4. Ilość i zakres oraz cenę przedmiotu umowy określa oferta złożona przez Wykonawcę. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ, stanowią integralną część niniejszej umowy, jako załącznik nr 1 do umowy Wykonawca przeszkoli pracowników do wykonywania wymienionych w 1 umowy czynności, a także wyposaży w środki ochrony osobistej, sprzęt techniczny, indywidualne narzędzia pracy i jednolitą firmową odzież roboczą oraz osobiste identyfikatory ze zdjęciem 2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pracownikami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. 3. Pracownicy Wykonawcy będą pozostawać w stałym kontakcie z osobą dozorującą ich pracę. 4. Wszelkie zmiany osób, o których mowa w 2 ust. 2 wymagają pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

2 5. Wykaz środków czystości oraz wykaz sprzętu mechanicznego/ technicznego do realizacji przedmiotu zamówienia, przedłożone przez Wykonawcę stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 6. Środki techniczne i sprzęt, materiały i środki czystości, środki higieniczne (opisane w załączniku nr 6 do SIWZ oraz załączniku nr 3 do niniejszej umowy) oraz piasek, sól i inne środki przeciwślizgowe Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt. 7. Środki techniczne i sprzęt muszą być sprawne technicznie i bezpieczne, zgodne z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. Muszą być energooszczędne. 8. Stosowane przez Wykonawcę środki czystości i środki higieniczne muszą być bezspornie dobrej jakości, skuteczne w stosowaniu, powszechnie dostępne i używane na rynku, posiadające atest PZH, bezpieczne dla każdej zmywalnej powierzchni, rozkładalne, nietoksyczne, posiadające właściwości odtłuszczającomyjące. 9. Usługa powinna być wykonywana zgodnie z przepisami sanitarnymi tak, aby użyte w celach czyszczących substancje i preparaty nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, życia człowieka i środowiska, tzn. w szczególności odpowiadały wymogom ustawy z dnia r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r. Nr 63 poz. 322 ze zm.). 10. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia atestów i świadectw PZH używanych środków czystości i środków higienicznych na każde życzenie Zamawiającego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas realizacji niniejszej umowy, w szczególności powstałe wskutek nienależytego wykonania przedmiotu umowy bądź niewykonania umowy. 2. W całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1 mln złotych. 3. Kopia polisy OC potwierdzona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 4 do umowy. 4. Jeżeli ważność polisy wygasa w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowiązany jest przedłużyć polisę lub zakupić nową polisę OC z terminem obowiązywania co najmniej na okres obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający wskaże i udostępni nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenia, w których Wykonawca będzie mógł przechowywać sprzęt, narzędzia oraz środki niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 2. Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatnie korzystanie z ujęcia wody i energii elektrycznej. 3. Wyposażenie w sprzęt pomocniczy do utrzymania czystości: kosze na śmieci, pojemniki higieniczne, wycieraczki oraz urządzenia stanowiące wyposażenie sanitariatów zapewnia Zamawiający Wartość netto umowy strony określają do kwoty... zł (słownie: złotych 00/100), wartość brutto..zł. (słownie: złotych 00/100). 2. Zamawiający informuje, iż zakres zamówienia, co do miejsc w których będzie świadczona usługa oraz terminów, w których będzie wykonywana we wskazanych w umowie miejscach, jest zakresem orientacyjnym oraz maksymalnym, który jest uzależniony od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku - nowej siedziby Zamawiającego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, a co za tym idzie sukcesywnego opuszczania pomieszczeń w dotychczas użytkowanych budynkach siedzibach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zatem cena oferty wskazana w ust. 1 stanowi maksymalne zobowiązanie Zamawiającego. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o zasady podane poniżej tj. w ust. 3 i ust.4 oraz zgodnie z formularzem cenowym będącym częścią składową oferty. 2

3 3. Strony zgodnie ustalają zasady i wysokość wynagrodzenia według rozbicia na poszczególne budynki - lokalizacje urzędu, na podstawie złożonego formularza cenowego ( załącznik nr 9 do SIWZ) stanowiącego część oferty Wykonawcy będącej integralną częścią umowy, zgodnie z 1 ust. 4 umowy. 4. W przypadku zmian lokalizacji wymienionych w SIWZ siedzib Urzędu, wynagrodzenie będzie proporcjonalnie umniejszane za siedziby, które Zamawiający opuści według stawki miesięcznej i zwiększane w siedzibie przy al. Niepodległości 34 według stawki za 1 m² określonej w ofercie Wykonawcy, stosownie do sukcesywnie zajmowanej powierzchni w danym miesiącu Podstawą do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia określonego w 5 będą prawidłowo wystawione oraz doręczone przez Wykonawcę faktury- obejmujące poszczególne lokalizacje urzędu zgodnie z zasadami wynikającymi z formularza cenowego (o którym mowa w 5 ust. 2 umowy). 2. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy nr. w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Poznań, al. Niepodległości 18, oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 3. Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego. Opóźnienie w zapłacie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych Umowa obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w części odpowiadającej poszczególnym lokalizacjom wskazanym w 1 ust. 1 z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku sytuacji wcześniejszego niż planuje wyprowadzenia się do nowej siedziby. 3. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. Na wypadek zwłoki jednej ze stron w wykonywaniu zobowiązań wzajemnych wynikających z niniejszej umowy, drugiej stronie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 5. Niezależnie od powyższego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) W przypadku niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności w wykonaniu przedmiotu zamówienia wg uznania Zamawiającego (np. w przypadku pozostawienia piasku i innych zanieczyszczeń na wykładzinach i innych podłogach, kurzu na meblach, odpadów w koszach, brudnych toalet, piasku, liści i śmieci na chodnikach, oblodzonych chodników i jezdni, stosowania środków sanitarnych niezgodnych z wykazem załączonym do umowy, itp.), Wykonawca na własny koszt powtórzy usługę i zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 500 zł. W razie powtórnego niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności w wykonaniu usługi, wg uznania Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt powtórzy usługę i zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości zł, a w kolejnych przypadkach powtarzania się takiej sytuacji kwotę zł za każde kolejne zdarzenie. 2. Uwagi do niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności w wykonaniu usługi będą przekazywane Wykonawcy telefonicznie lub mailowo przez osobę nadzorującą z ramienia Zamawiającego wykonanie niniejszej umowy. 3. Z uwagi na konieczność zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczenia usługi, strony ustalają, że w przypadku, gdy w ciągu kolejnych 30 dni, Wykonawca trzykrotnie wykona usługę z nienależytą 3

4 starannością (wg uznania Zamawiającego) lub nie wykona jej wcale, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia trzeciego wykonania usługi z nienależytą starannością. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust W przypadku dostarczenia Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w 2 ust. 2 niniejszej umowy (załącznik nr 2 do umowy), z którego będzie wynikał procentowo mniejszy udział pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (na pełen etat), niż zadeklarowany w ofercie Wykonawcy lub, gdy Wykonawca faktycznie zatrudni mniejszy odsetek osób na umowę o pracę niż wynika to z wyżej wskazanego wykazu, Zamawiający naliczy i potrąci z faktury kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę zadeklarowanej w ofercie liczby pracowników. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych. Kary umowne będą potrącane z wystawionej faktury na podstawie protokołów sporządzanych na koniec miesiąca, zawierających wykaz zgłoszonych w danym miesiącu nieprawidłowości. 6. W przypadku nienależytego wykonania usługi w zakresie dostaw środków czystości, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami zastępczego wykonania usługi niezależnie od kar finansowych, o których mowa w punktach 1 i 3. Zapłata za zastępcze wykonanie usługi następować będzie z faktur, należnego wynagrodzenia, a jeżeli wartość zastępczego wykonania umowy będzie przekraczać wysokość należnego wynagrodzenia zostanie ono potrącone z płatności za następny miesiąc. 7. W przypadku odstąpienia od umowy, w sposób opisany w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 8. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia go drugiej stronie. 9. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstaje szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżono karę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 10. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za powierzone jemu do obsługi mienie Zamawiającego i zapewnia naprawienie wszystkich ewentualnych szkód wynikłych z winy jego pracowników. 11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy. 12. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany osoby wykonującej usługę, jeśli powzięto informację o naruszeniu przez tę osobę postanowień niniejszej umowy. 13. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego swojego przedsiębiorstwa, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim. 2. Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią. 3. Ze strony Zamawiającego osobą dozorującą właściwe wykonanie umowy jest: Pan Grzegorz Olszak Główny Specjalista w Oddziale Inwestycji Urzędu w Departamencie Administracyjnym UMWW nr tel , tel. kom Ze strony Wykonawcy osobą przewidzianą do kontaktów jest:, tel Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegać Polityki Bezpieczeństwa Informacji" oraz Wytycznych bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów, obowiązujących u Zamawiającego. Powyższe dokumenty zostały przekazane Wykonawcy w postaci elektronicznej (w formie płyty CD). 4

5 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w trakcie wykonywania usługi i nie ujawniania ich bez pisemnej zgody Marszałka Województwa Wielkopolskiego Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku gdyby: a) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł wcześniej przewidzieć, zaszła konieczność zmiany terminu wykonania niniejszej umowy w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie - z uwzględnieniem jednak możliwości technicznych Wykonawcy; b) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT w takim przypadku Strony zobowiązują się zrealizować przedmiot zamówienia za inną, odpowiednio zmienioną cenę brutto, niż wskazana w umowie. 2. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 13 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze umowy otrzyma Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. Zamawiający: Wykonawca: ZAŁĄCZNIKI: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy 2. Wykaz osób, które będą wykonywać czynności przy realizacji zamówienia 3. Wykaz podstawowych urządzeń technicznych oraz środków czystości wykorzystywanych do realizacji usługi 4. Kopia polisy OC Sporządził: Grzegorz Olszak, tel

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Okoliczności zawarcia umowy

UMOWA NR.. Okoliczności zawarcia umowy Załącznik nr 5b do siwz GCI. 341- /2012 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu...2012r pomiędzy Gminą Miasta Gdynia -, z siedzibą w Gdyni, przy, reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 5

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Podegrodziu pomiędzy: Gminą Podegrodzie Gminne Przedszkole w Podegrodziu oraz Gminny Żłobek w Podegrodziu 33 386 Podegrodzie 248, reprezentowaną przez: Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową zawarta dnia... w Łodzi pomiędzy: 1. Polską

Bardziej szczegółowo

Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl. U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór

Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl. U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór Gmina Byczyna Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Załącznik nr 3 UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, ul. Gietkowska 9i, 10-170 Olsztyn Nr identyfikacji podatkowej 7393816540, REGON nr 280573109

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo