BADANIA MARKETINGOWE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM NOWOŚĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIA MARKETINGOWE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM NOWOŚĆ"

Transkrypt

1 Wydział Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oferuje w roku akademickim następujące studia podyplomowe: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska, Finanse i bankowość, Fundusze strukturalne i fundusz spójności Unii Europejskiej, Handel zagraniczny, Marketing w kulturze i rekreacji, Menedżer produktu, Nowoczesne zarządzanie firmą w gospodarce rynkowej, Organizacja pomocy społecznej, Public relations, Skuteczny menedżer nowoczesnej firmy, Strategia organizacji, Studia europejskie, Venture capital i inne źródła finansowania projektów Zarządzanie i marketing, Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia, Zarządzanie marką i komunikacja marketingowa, Zarządzanie marketingowe w instytucjach finansowych. Poniżej przedstawione są zasadnicze informacje dotyczące organizacji, warunków uczestnictwa i rekrutacji na studia podyplomowe oraz szczegółowe informacje na temat poszczególnych studiów. INFORMACJE OGÓLNE Zajęcia w ramach poszczególnych studiów odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych, zwykle dwa razy w miesiącu, w siedzibie Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy ul. Komandorskiej 118/120. Słuchacze Studium otrzymują materiały dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów. Warunkiem uczestnictwa w Studium jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej, bez względu na rodzaj i formę ukończonych studiów. Słuchacze otrzymują indeksy i są obowiązani zaliczyć poszczególne przedmioty objęte programem studiów, a ponadto w ramach prowadzonych zajęć seminaryjnych przygotowują pracę końcową. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Rekrutacja na studia rozpoczyna się w czerwcu i trwa do 20 września 2006 roku lub do wyczerpania limitu miejsc. Kandydaci składają w Dziekanacie Studiów Podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych (pok. 134, bud. A) następujące dokumenty: zgłoszenie na studia podyplomowe druk zgłoszenia jest dostępny w Dziekanacie i na stronie internetowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (www.ae.wroc.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym, kserokopię dowodu osobistego (strona ze zdjęciem, danymi osobowymi i wpisem o zameldowaniu). W przypadku studium podyplomowego "Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia" wymienione powyżej dokumenty, uzupełnione zaświadczeniem z zakładu pracy o zatrudnieniu, należy złożyć w Agencji Konsultingowo-Edukacyjnej ORDO, Wrocław, ul. Armii Krajowej 8A/1.

2 BADANIA MARKETINGOWE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Studium jest przeznaczone dla osób zatrudnionych w działach marketingowych i handlowych przedsiębiorstw, zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie prowadzenia badań marketingowych, a także dla osób zamierzających podjąć pracę w agencjach badawczych lub firmach na stanowiskach wymagających posiadania umiejętności w tej dziedzinie. Organizatorem studium jest Katedra Badań Marketingowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz przedstawicieli firm badawczych. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 268 godzin dydaktycznych. Program studium podstawy metodologiczne badań marketingowych, zachowania nabywców, podstawy psychologii w badaniach marketingowych, rynek badań marketingowych w Polsce, metody ankietowe w badaniach marketingowych i techniki wywiadów, techniki projekcyjne w badaniach marketingowych, badania marketingowe przez internet i badania telefoniczne (CATI), nowoczesne technologie gromadzenia danych rynkowych, badania satysfakcji i lojalności klientów, badania segmentacyjne w strategii marketingowej, badania produktu, badania cen i warunków transakcji oraz badania efektywności dystrybucji, badania efektywności reklamy, badania wizerunku firmy i marki, międzynarodowe badania marketingowe. Koszt studium wynosi 4900 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2450 zł. Kierownik studium: dr Władysława Muszyńska, tel , adres elektroniczny: , adres elektroniczny: oraz na stronie internetowej Uczelni: EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA Studium jest przeznaczone dla przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, osób pracujących w sferze ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami oraz osób zainteresowanych problematyką ochrony środowiska. Organizatorem studium jest Katedra Ekonomii Ekologicznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz pracowników Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 225 godzin dydaktycznych. Program studium podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, podstawy ekologiczne działalności gospodarczej, polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej, podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce, polityka i prawo ekologiczne UE oraz problemy dostosowania się Polski do regulacji wspólnotowych, zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie, zarządzanie środowiskowe w skali regionalnej i lokalnej, elementy geografii ekonomicznej i planowania przestrzennego, finansowanie ochrony środowiska, instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska, szacowanie wartości elementów środowiska oraz rachunek kosztów i efektów w ochronie środowiska, rachunkowość i controlling ekologiczny. Koszt studium wynosi 3200 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1600 zł. Kierownik studium: prof. dr hab. Bogusław Fiedor, tel , adres elektroniczny:

3 FINANSE I BANKOWOŚĆ Studium jest przeznaczone dla pracowników instytucji finansowych oraz osób zamierzających poszerzyć swoją wiedzę o podstawach prawnych i zasadach funkcjonowania instytucji, instrumentów oraz rynków finansowych. Organizatorem studiów jest Katedra Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Program studium bankowość, rynek kapitałowy, zarządzanie ryzykiem, rynek międzybankowy, bankowość centralna, zarządzanie daninami publicznymi, pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, bankowość hipoteczna, bankowość elektroniczna, finanse osobiste, bankowość komunalna, finansowanie przedsięwzięć wysokiego ryzyka, wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem bankowym, ubezpieczenia, zabezpieczenie i egzekucja wierzytelności, finanse przedsiębiorstw, bankowość inwestycyjna. Koszt Studium wynosi 3500 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1750 zł. Kierownik studium: prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel, tel FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Studium jest przeznaczone dla osób zainteresowanych problematyką integracji Polski z Unią Europejską oraz aplikujące o wsparcie finansowe ze środków unijnych. W szczególności dotyczy to urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców poszukujących informacji o potencjalnych formach wsparcia planowanych projektów. Trzon zespołu wykładowców stanowią pracownicy Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zajęcia w ramach studium prowadzą także pracownicy innych katedr Wydziału i Uczelni oraz specjaliści zewnętrzni, współpracujący m.in. z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej oraz z Ministerstwem Gospodarki i Pracy. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 180 godzin dydaktycznych. Program studium procedury podejmowania decyzji w UE, tworzenie i stosowanie prawa wspólnotowego, pomoc publiczna i reguły konkurencji w UE i w Polsce, dostosowanie instytucjonalne i prawne do absorpcji przez Polskę środków UE, budżet UE i wielkość środków przeznaczonych dla Polski, euroregiony podstawy działania, finansowanie projektów transgranicznych, priorytety działań strukturalnych UE po 2007 roku, fundusze unijne w polskich finansach publicznych, Narodowy Plan Rozwoju i dokumenty programowe, sektorowe programy operacyjne, zasady tworzenia strategii rozwoju regionalnego w Polsce, kontrakty regionalne, schemat projektu przedsięwzięcia i zasady sporządzania biznesplanów, finansowe podstawy oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, monitoring i ocena projektów, sporządzanie wniosków stanowiących podstawę ubiegania się o środki z funduszy unijnych. Koszt studium wynosi 4500zł (płatność jednorazowa) lub 4700 zł (płatność w dwóch ratach po 2350 zł). Kierownik studium: dr Leszek Cybulski, tel , adres elektroniczny

4 HANDEL ZAGRANICZNY Studium jest przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, zatrudnionych lub zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach prowadzących wymianę międzynarodową. Warunkiem uczestnictwa w studium jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym. Zajęcia w ramach studium prowadzą przede wszystkim pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także pracownicy innych katedr Wydziału i Uczelni oraz przedstawiciel Urzędu Celnego. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 300 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się podczas trzydniowych zjazdów (od piątku do niedzieli), organizowanych średnio dwa razy w miesiącu. Program studium ekonomika, organizacja i technika handlu zagranicznego, rozliczenia w handlu zagranicznym, prawo w handlu zagranicznym, prawo dewizowe, cła i procedury celne, międzynarodowa giełda towarowa, rynek kapitałowy, transport i spedycja międzynarodowa, międzynarodowej stosunki gospodarcze, marketing w handlu zagranicznym, finanse międzynarodowe, negocjacje handlowe i protokół dyplomatyczny, logistyka międzynarodowa, język obcy. Koszt studium wynosi 4500zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2250 zł. Kierownik studium: dr Małgorzata Domiter, tel , adres elektroniczny: MARKETING W KULTURZE I REKREACJI Studium jest przeznaczone dla osób pracujących w działach marketingu lub na innych stanowiskach menedżerskich w instytucjach działających w sferze kultury lub rekreacji oraz dla wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem kwalifikacji w dziedzinie zarządzania w tego typu organizacjach. Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz przedstawicieli praktyki. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 202 godziny dydaktyczne. Program studium zarządzanie marketingowe, marketing instytucji non-profit, marketing usług, marketing w turystyce, badania marketingowe, zachowania nabywców, promocja w sferze kultury i rekreacji, kształtowanie wizerunku firmy, menedżerskie instrumenty w zarządzaniu instytucją kultury, polityka kulturalna wobec wyzwań Unii Europejskiej, systemy finansowania kultury, ochrona prawna dóbr kultury, negocjacje w biznesie, prawo autorskie. Koszt studium wynosi 4900 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2450 zł. Kierownik studium: prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, tel , adres elektroniczny: na stronie internetowej Uczelni: oraz w sekretariacie Instytutu Marketingu, tel , adres elektroniczny:

5 MENEDŻER PRODUKTU Studium jest przeznaczone dla osób pełniących funkcję menedżerów produktów lub odpowiadających za planowanie działań marketingowych dotyczących oferty przedsiębiorstwa. Jego celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania produktu i jego wartości, kalkulacji kosztów i cen, planowania badań marketingowych, opracowywania programów promocji i innych działań składających się na zarządzanie produktem. Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz przedstawicieli firm badawczych i agencji reklamowych. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 236 godzin dydaktycznych. Program studium współczesne koncepcje zarządzania, zarządzanie projektami, współczesne koncepcje marketingowe, zarządzanie marketingowe, kreowanie wartości marki produktu, zarządzanie rozwojem produktu, planowanie kampanii reklamowej, kreowanie komunikatów reklamowych, działania marketingowe w Internecie, organizacja i zastosowanie ilościowych i jakościowych badań marketingowych, rachunkowość zarządcza, zarządzanie cenami produktów, controlling produkcji i marketingu. Koszt studium wynosi 4900 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2450 zł. Kierownik studium: dr Witold Kowal tel , adres elektroniczny: Informacje na temat studium i warunków uczestnictwa można uzyskać w Dziekanacie Studiów Podyplomowych Wydziału NE, tel , adres elektroniczny: na stronie internetowej Uczelni: oraz w sekretariacie Instytutu Marketingu, tel , adres elektroniczny: NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ W GOSPODARCE RYNKOWEJ Studium przygotowuje do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz do wykonywania funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach gospodarki. Jego celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności menedżerskich o szerokim i uniwersalnym charakterze. Organizatorem studium jest Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 170 godzin dydaktycznych. Program studium samowiedza menadżera, zarządzanie firmą, wybrane zagadnienia z nauki o przedsiębiorstwie, analiza i diagnostyka w przedsiębiorstwie, prognozowanie dla zarządzania firmą, współpraca banku z przedsiębiorstwem, strategia firmy, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, bankowość, rachunkowość, controlling, negocjacje w biznesie. Koszt studium wynosi 2800 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1400 zł.. Kierownik studium: prof. dr hab. Jerzy Czupiał, tel

6 ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Studium jest przeznaczone dla pracowników instytucji pomocy społecznej zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub pełniących inne funkcje w tego typu organizacjach, w tym m.in. pracowników instytucji publicznych i niepublicznych, takich jak Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, organizacje pożytku publicznego, itp. Organizatorem studium jest Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz praktyków pełniących funkcje kierownicze w instytucjach pomocy społecznej. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 226 godzin dydaktycznych. Program studium system pomocy społecznej w Polsce, organizacja i finansowanie ubezpieczeń społecznych, zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacje pozarządowe jako instytucje pomocy społecznej, system prawny pomocy społecznej, instrumenty zarządzania i kierowania instytucjami pomocy społecznej, psychologia społeczna, finanse i rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej, kompetencje psychospołeczne i negocjacyjne, metody rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Koszt studium wynosi 3000 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1500 zł. Kierownik studium: dr Marian Oczachowski, tel , adres elektroniczny: PUBLIC RELATIONS Studium jest przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo działalnością w zakresie public relations oraz dla wszystkich, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę w tej dziedzinie i dostrzegają potrzebę kreowania wizerunku swojej organizacji w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej, zajmujących się działaniami w zakresie PR w firmach i instytucjach. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 230 godzin dydaktycznych. Program studium public relations we współczesnych koncepcjach marketingu odpowiedzialnego społecznie, psychologia relacji społecznych, zarządzanie komunikacją marketingową i public relations, kreowanie wizerunku i tożsamości organizacji, kontakty z mediami, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, wewnętrzne public relations, PR w internecie, relacje z inwestorami, lobbing i sponsoring, programy i akcje społeczne, prezentacje i wystąpienia publiczne, analiza wizerunku i badania marketingowe na potrzeby public relations, public relations w marketingu terytorialnym, instytucjach non-profit i instytucjach finansowych. Koszt studium wynosi 4500 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2250 zł. Kierownik studium: dr Paweł Waniowski, tel , adres elektroniczny: , adres elektroniczny: na stronie internetowej Uczelni: oraz w sekretariacie Instytutu Marketingu, tel , adres elektroniczny:

7 SKUTECZNY MENEDŻER NOWOCZESNEJ FIRMY Studium jest przeznaczone dla osób pełniących funkcje kierownicze lub właścicieli przedsiębiorstw, zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w dziedzinie zarządzania, a także dla osób zamierzających rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą bądź podjąć pracę na stanowiskach menedżerskich w firmach i instytucjach. Organizatorem studium jest Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Program studium samowiedza menedżera, strategia przedsiębiorstwa, przywództwo w organizacji gospodarczej, organizacja i kierowanie zespołami ludzkimi, techniki wpływu na ludzi, rozwiązywanie konfliktów, rachunkowość, instrumentarium finansowe, controlling, kreowanie reputacji firmy, inteligencja emocjonalna w pracy menedżera, ubezpieczenia w przedsiębiorstwie, marketing, prognozowanie. Koszt studium wynosi 2900 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1450 zł. Kierownik studium: prof. dr hab. Józef Soroka, tel , adres elektroniczny: oraz na stronie internetowej Uczelni: STRATEGIA ORGANIZACJI Studium jest przeznaczone dla przedsiębiorców oraz kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji oraz dla osób zaangażowanych w proces budowy i wdrażania strategii lub aspirujących do pełnienia funkcji strategicznych w organizacji. Organizatorem studium jest Katedra Zarządzania Strategicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr o dużym doświadczeniu we współpracy z praktyką gospodarczą oraz przez przedstawicieli biznesu. Zajęcia prowadzone są ze znacznym udziałem technik aktywizujących, takich jak studia przypadków, symulatory decyzji bądź gry strategiczne. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Program studium współczesne metody analizy strategicznej, system informacji strategicznej, metody podejmowania decyzji strategicznych, konflikty interesów a wybory strategiczne, skuteczne strategie globalizacji, ekspansji i konfrontacji z konkurencją, skuteczne strategie specjalizacji, tzw. strategie judo i błękitnego oceanu, strategie w fazie kryzysu i sukcesu organizacji, metody osiągania unikalności strategicznej, komunikowanie strategii i pozyskiwanie jej zwolenników, zarządzanie zmianą w organizacji, wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników, controlling strategiczny, powiązanie zarządzania strategicznego z operacyjnym, skuteczne metody rewidowania i rozwoju strategii. Koszt studium wynosi 3500 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1750 zł. Kierownik studium: prof. dr hab. Andrzej Kaleta, tel , adres elektroniczny:

8 STUDIA EUROPEJSKIE Studium jest przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych z tytułem magistra lub licencjata, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat funkcjonowania integracji europejskiej oraz Polski jako kraju członkowskiego. Organizatorem studium jest Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 190 godzin dydaktycznych. Program studium podstawy traktatowe integracji europejskiej i instytucje UE, podstawy kulturowe demokracji europejskiej, przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim, protokół dyplomatyczny, europejskie rynki finansowe, stosowanie prawa UE w Polsce, europejska integracja monetarna, wspólnotowe prawo gospodarcze, rynki pracy w UE, prawa socjalne i ochrona praw człowieka w działaniach UE, wspólna polityka rolna, polityka spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, harmonizacja podatków w UE, finanse UE, Koszt studium wynosi 2400zł (płatność jednorazowa) lub 2600 zł (płatność w dwóch ratach po 1300 zł). Kierownik studium: dr Ewa Szostak, tel , adres elektroniczny VENTURE CAPITAL I INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW Studium jest przeznaczone dla przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania, przedstawicieli spółek, które chcą wyemitować akcje lub obligacje na GPW, pracowników nadzoru właścicielskiego, osób z działów relacji inwestorskich, osoby współpracujących z funduszami inwestycyjnymi typu VC/PE, pracowników działów finansowych, zarządzających projektami inwestycyjnymi oraz dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem funduszy podwyższonego ryzyka. Organizatorem studium jest Katedra Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz przez zaproszonych doświadczonych ekspertów z instytucji finansowych. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 196 godzin dydaktycznych. Program studium źródła finansowania (emisja akcji, obligacji, produkty kredytowe, leasing) wykorzystanie funduszy strukturalnych (nowe programy na lata ), fundusze venture capital/ private equity, anioły biznesu partnerstwo publiczno - prywatne, budowa biznesplanu, analizy finansowe przedsiębiorstw, metody wyceny przedsiębiorstw, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, relacje inwestorskie spółek publicznych, zarządzanie projektami, zarządzanie podatkami, w tym raje podatkowe zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, oraz wykłady szczegółowe dotyczące funkcjonowania funduszy podwyższonego ryzyka (m. in. nowoczesne technologie w biznesie, due diligence, nadzór właścicielski, koinwestycje, opcje menedżerskiej, restrukturyzacja). Koszt Studium wynosi 3600 zł. Kierownik studium: dr Marek Pauka, tel , adres elektroniczny studium: Opiekun naukowy: dr hab. Marek Łyszczak, prof. AE Informacje na temat studium można uzyskać w Dziekanacie Studiów Podyplomowych Wydziału NE, tel , adres elektroniczny: oraz na stronie internetowej Uczelni: oraz na stronie

9 ZARZĄDZANIE I MARKETING Studium jest przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach o różnym profilu działania oraz w organizacjach społecznych, gospodarczych i samorządowych. Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 250 godzin dydaktycznych. Program studium mechanizm rynkowy z podstawami marketingu, podstawy marketingu studia przypadków, badania marketingowe, zarządzanie marketingowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie promocją, marketing usług, zachowania konsumenckie, podstawy rachunkowości, controlling w zarządzaniu firmą, zarządzanie finansami firmy, giełdy towarowo-pieniężne, negocjacje w biznesie, marketingowa gra menedżerska. Koszt studium wynosi 4000 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2000 zł. Kierownik studium: prof. dr hab. Stanisław Styś tel , adres elektroniczny: na stronie internetowej Uczelni: oraz w sekretariacie Instytutu Marketingu, tel , adres elektroniczny: ZARZĄDZANIE MARKĄ I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studium jest przeznaczone dla pracowników przedsiębiorstw uczestniczących w działaniach związanych z zarządzaniem marką i zainteresowanych rozwijaniem umiejętności w zakresie konstruowania planów zwiększania wartości marki, komunikacji z działami decydującymi o wielkości wydatków marketingowych i innymi jednostkami organizacyjnymi firmy oraz współpracy z zewnętrznymi agencjami badawczymi, konsultingowymi i reklamowymi przy opracowywaniu planów rozwoju marki. Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 248 godzin dydaktycznych. Program studium mechanizm rynkowy z podstawami marketingu, zarządzanie marketingowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie marką, negocjacje w biznesie, reklama, zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa, public relations, zarządzanie relacjami z klientami, efektywność finansowa działań komunikacyjnych, badania jakościowe i ilościowe w zarządzaniu marką, wykorzystanie internetu w zarządzaniu marką, gra strategiczna Markstrat Koszt studium wynosi 4900 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2450 zł. Kierownik studium: dr hab. Ryszard Kłeczek, tel , adres elektroniczny: , adres elektroniczny: na stronie internetowej Uczelni: lub w sekretariacie Instytutu Marketingu, tel , adres elektroniczny:

10 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE W USŁUGACH FINANSOWYCH Studium jest przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach menedżerskich w bankach, firmach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych lub innych instytucjach finansowych, podejmujących strategiczne lub taktyczne decyzje w zakresie marketingu oraz dla pracowników bezpośrednio realizujących działania marketingowe. Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz gościnnie praktyków reprezentujących instytucje finansowe. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 228 godzin dydaktycznych. Program studium współczesne koncepcje zarządzania i ich zastosowanie, wybrane problemy zarządzania w banku, firmach ubezpieczeniowych i innych instytucjach finansowych, współczesne koncepcje marketingowe, zarządzanie rozwojem produktu usługowego, zarządzanie marką finansowego produktu usługowego, innowacje produktowe w bankowości i ubezpieczeniach, marketing usług finansowych, zarządzanie marketingowe w instytucjach finansowych, zarządzanie relacjami z klientem (CRM), jakościowe i ilościowe badania marketingowe na rynku usług finansowych, promocja usług finansowych, public relations, controlling działalności marketingowej, e-biznes. Koszt studium wynosi 4800 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2400 zł. Kierownik studium: dr Anetta Pukas, tel , adres elektroniczny: , adres elektroniczny: na stronie internetowej Uczelni: lub w sekretariacie Instytutu Marketingu, tel , adres elektroniczny:

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 7 Zarzadzanie nieruchomościami 5 Z 52 26 26 RAZEM 30 3 229 149 80 4 Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność Biznes międzynarodowy

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność Biznes międzynarodowy Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność Biznes międzynarodowy Opis specjalności Kształcenie w ramach specjalności biznes międzynarodowy kładzie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PRACOWNIA BADAŃ NAD INTEGRACJĄ EURUROPEJSKĄ OŚRODEK BADAŃ I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ zapraszają do udziału w PODYPLOMOWYCH STUDIACH

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING W BIZNESIE Profil Absolwenta Absolwent jest wyposażony w nowoczesną i użyteczną wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Wydział Humanistyczny Kierunek: Studia Podyplomowe DYPLOMACJA SAMORZĄDOWA Typ: studia podyplomowe Informacje o kierunku Szczegółowych informacji na temat studiów udziela: 1. mgr Kamila Szatkowska email:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA MARKETINGOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA MARKETINGOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA MARKETINGOWA ZAKRES PRZEDMIOTOWY MENEDŻER D.S. KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia I w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 29 116 93 35 1 Język obcy z.o.i 3 3 3 3 3 2 Klasyczne i nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATIONS MANAGER MENEDŻER D.S. KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ opracowanie i wdrażanie innowacyjnych strategii komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 360 195 165 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS

Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i Centrum Innowacji Społecznej SIC! zapraszają do udziału w studium

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 36 195 165 35 1 Język obcy z.o.i 3 3 3 3 3 2 Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta Absolwenci specjalności są przygotowani do: pracy na stanowiskach menedżerów i

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: specjalność: Polityka regionalna opiekun: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 3 0 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 36 195 165 36 1 Język obcy z.o.i 3 3 2 Wychowanie fizyczne zal.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje i wymiar praktyk zawodowych

1. Rodzaje i wymiar praktyk zawodowych PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI KIERUNEK: EKONOMIA Specjalności: ekonomia integracji rolnej i regionalnej w UE ekonomika

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: Zarządzania i Administracji Kierunek: Zarządzanie Rok ak. 2014/2015 Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod M ZARZII _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin forma

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Katedr: Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Katedry Gospodarki Regionalnej Katedry

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 198 Studia niestacjonarne I stopnia, WIECZOROWE ćwiczeń 30 Rok III laboratoriów 60 Kierunek: Zarządzanie 288 Specjalność: Procesy i projekty logistyczne (PiPL) 1. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA NIESTACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo