BADANIA MARKETINGOWE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM NOWOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIA MARKETINGOWE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM NOWOŚĆ"

Transkrypt

1 Wydział Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oferuje w roku akademickim następujące studia podyplomowe: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska, Finanse i bankowość, Fundusze strukturalne i fundusz spójności Unii Europejskiej, Handel zagraniczny, Marketing w kulturze i rekreacji, Menedżer produktu, Nowoczesne zarządzanie firmą w gospodarce rynkowej, Organizacja pomocy społecznej, Public relations, Skuteczny menedżer nowoczesnej firmy, Strategia organizacji, Studia europejskie, Venture capital i inne źródła finansowania projektów Zarządzanie i marketing, Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia, Zarządzanie marką i komunikacja marketingowa, Zarządzanie marketingowe w instytucjach finansowych. Poniżej przedstawione są zasadnicze informacje dotyczące organizacji, warunków uczestnictwa i rekrutacji na studia podyplomowe oraz szczegółowe informacje na temat poszczególnych studiów. INFORMACJE OGÓLNE Zajęcia w ramach poszczególnych studiów odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych, zwykle dwa razy w miesiącu, w siedzibie Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy ul. Komandorskiej 118/120. Słuchacze Studium otrzymują materiały dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów. Warunkiem uczestnictwa w Studium jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej, bez względu na rodzaj i formę ukończonych studiów. Słuchacze otrzymują indeksy i są obowiązani zaliczyć poszczególne przedmioty objęte programem studiów, a ponadto w ramach prowadzonych zajęć seminaryjnych przygotowują pracę końcową. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Rekrutacja na studia rozpoczyna się w czerwcu i trwa do 20 września 2006 roku lub do wyczerpania limitu miejsc. Kandydaci składają w Dziekanacie Studiów Podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych (pok. 134, bud. A) następujące dokumenty: zgłoszenie na studia podyplomowe druk zgłoszenia jest dostępny w Dziekanacie i na stronie internetowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (www.ae.wroc.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym, kserokopię dowodu osobistego (strona ze zdjęciem, danymi osobowymi i wpisem o zameldowaniu). W przypadku studium podyplomowego "Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia" wymienione powyżej dokumenty, uzupełnione zaświadczeniem z zakładu pracy o zatrudnieniu, należy złożyć w Agencji Konsultingowo-Edukacyjnej ORDO, Wrocław, ul. Armii Krajowej 8A/1.

2 BADANIA MARKETINGOWE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Studium jest przeznaczone dla osób zatrudnionych w działach marketingowych i handlowych przedsiębiorstw, zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie prowadzenia badań marketingowych, a także dla osób zamierzających podjąć pracę w agencjach badawczych lub firmach na stanowiskach wymagających posiadania umiejętności w tej dziedzinie. Organizatorem studium jest Katedra Badań Marketingowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz przedstawicieli firm badawczych. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 268 godzin dydaktycznych. Program studium podstawy metodologiczne badań marketingowych, zachowania nabywców, podstawy psychologii w badaniach marketingowych, rynek badań marketingowych w Polsce, metody ankietowe w badaniach marketingowych i techniki wywiadów, techniki projekcyjne w badaniach marketingowych, badania marketingowe przez internet i badania telefoniczne (CATI), nowoczesne technologie gromadzenia danych rynkowych, badania satysfakcji i lojalności klientów, badania segmentacyjne w strategii marketingowej, badania produktu, badania cen i warunków transakcji oraz badania efektywności dystrybucji, badania efektywności reklamy, badania wizerunku firmy i marki, międzynarodowe badania marketingowe. Koszt studium wynosi 4900 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2450 zł. Kierownik studium: dr Władysława Muszyńska, tel , adres elektroniczny: , adres elektroniczny: oraz na stronie internetowej Uczelni: EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA Studium jest przeznaczone dla przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, osób pracujących w sferze ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami oraz osób zainteresowanych problematyką ochrony środowiska. Organizatorem studium jest Katedra Ekonomii Ekologicznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz pracowników Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 225 godzin dydaktycznych. Program studium podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, podstawy ekologiczne działalności gospodarczej, polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej, podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce, polityka i prawo ekologiczne UE oraz problemy dostosowania się Polski do regulacji wspólnotowych, zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie, zarządzanie środowiskowe w skali regionalnej i lokalnej, elementy geografii ekonomicznej i planowania przestrzennego, finansowanie ochrony środowiska, instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska, szacowanie wartości elementów środowiska oraz rachunek kosztów i efektów w ochronie środowiska, rachunkowość i controlling ekologiczny. Koszt studium wynosi 3200 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1600 zł. Kierownik studium: prof. dr hab. Bogusław Fiedor, tel , adres elektroniczny:

3 FINANSE I BANKOWOŚĆ Studium jest przeznaczone dla pracowników instytucji finansowych oraz osób zamierzających poszerzyć swoją wiedzę o podstawach prawnych i zasadach funkcjonowania instytucji, instrumentów oraz rynków finansowych. Organizatorem studiów jest Katedra Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Program studium bankowość, rynek kapitałowy, zarządzanie ryzykiem, rynek międzybankowy, bankowość centralna, zarządzanie daninami publicznymi, pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, bankowość hipoteczna, bankowość elektroniczna, finanse osobiste, bankowość komunalna, finansowanie przedsięwzięć wysokiego ryzyka, wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem bankowym, ubezpieczenia, zabezpieczenie i egzekucja wierzytelności, finanse przedsiębiorstw, bankowość inwestycyjna. Koszt Studium wynosi 3500 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1750 zł. Kierownik studium: prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel, tel FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Studium jest przeznaczone dla osób zainteresowanych problematyką integracji Polski z Unią Europejską oraz aplikujące o wsparcie finansowe ze środków unijnych. W szczególności dotyczy to urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców poszukujących informacji o potencjalnych formach wsparcia planowanych projektów. Trzon zespołu wykładowców stanowią pracownicy Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zajęcia w ramach studium prowadzą także pracownicy innych katedr Wydziału i Uczelni oraz specjaliści zewnętrzni, współpracujący m.in. z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej oraz z Ministerstwem Gospodarki i Pracy. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 180 godzin dydaktycznych. Program studium procedury podejmowania decyzji w UE, tworzenie i stosowanie prawa wspólnotowego, pomoc publiczna i reguły konkurencji w UE i w Polsce, dostosowanie instytucjonalne i prawne do absorpcji przez Polskę środków UE, budżet UE i wielkość środków przeznaczonych dla Polski, euroregiony podstawy działania, finansowanie projektów transgranicznych, priorytety działań strukturalnych UE po 2007 roku, fundusze unijne w polskich finansach publicznych, Narodowy Plan Rozwoju i dokumenty programowe, sektorowe programy operacyjne, zasady tworzenia strategii rozwoju regionalnego w Polsce, kontrakty regionalne, schemat projektu przedsięwzięcia i zasady sporządzania biznesplanów, finansowe podstawy oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, monitoring i ocena projektów, sporządzanie wniosków stanowiących podstawę ubiegania się o środki z funduszy unijnych. Koszt studium wynosi 4500zł (płatność jednorazowa) lub 4700 zł (płatność w dwóch ratach po 2350 zł). Kierownik studium: dr Leszek Cybulski, tel , adres elektroniczny

4 HANDEL ZAGRANICZNY Studium jest przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, zatrudnionych lub zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach prowadzących wymianę międzynarodową. Warunkiem uczestnictwa w studium jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym. Zajęcia w ramach studium prowadzą przede wszystkim pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także pracownicy innych katedr Wydziału i Uczelni oraz przedstawiciel Urzędu Celnego. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 300 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się podczas trzydniowych zjazdów (od piątku do niedzieli), organizowanych średnio dwa razy w miesiącu. Program studium ekonomika, organizacja i technika handlu zagranicznego, rozliczenia w handlu zagranicznym, prawo w handlu zagranicznym, prawo dewizowe, cła i procedury celne, międzynarodowa giełda towarowa, rynek kapitałowy, transport i spedycja międzynarodowa, międzynarodowej stosunki gospodarcze, marketing w handlu zagranicznym, finanse międzynarodowe, negocjacje handlowe i protokół dyplomatyczny, logistyka międzynarodowa, język obcy. Koszt studium wynosi 4500zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2250 zł. Kierownik studium: dr Małgorzata Domiter, tel , adres elektroniczny: MARKETING W KULTURZE I REKREACJI Studium jest przeznaczone dla osób pracujących w działach marketingu lub na innych stanowiskach menedżerskich w instytucjach działających w sferze kultury lub rekreacji oraz dla wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem kwalifikacji w dziedzinie zarządzania w tego typu organizacjach. Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz przedstawicieli praktyki. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 202 godziny dydaktyczne. Program studium zarządzanie marketingowe, marketing instytucji non-profit, marketing usług, marketing w turystyce, badania marketingowe, zachowania nabywców, promocja w sferze kultury i rekreacji, kształtowanie wizerunku firmy, menedżerskie instrumenty w zarządzaniu instytucją kultury, polityka kulturalna wobec wyzwań Unii Europejskiej, systemy finansowania kultury, ochrona prawna dóbr kultury, negocjacje w biznesie, prawo autorskie. Koszt studium wynosi 4900 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2450 zł. Kierownik studium: prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, tel , adres elektroniczny: na stronie internetowej Uczelni: oraz w sekretariacie Instytutu Marketingu, tel , adres elektroniczny:

5 MENEDŻER PRODUKTU Studium jest przeznaczone dla osób pełniących funkcję menedżerów produktów lub odpowiadających za planowanie działań marketingowych dotyczących oferty przedsiębiorstwa. Jego celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania produktu i jego wartości, kalkulacji kosztów i cen, planowania badań marketingowych, opracowywania programów promocji i innych działań składających się na zarządzanie produktem. Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz przedstawicieli firm badawczych i agencji reklamowych. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 236 godzin dydaktycznych. Program studium współczesne koncepcje zarządzania, zarządzanie projektami, współczesne koncepcje marketingowe, zarządzanie marketingowe, kreowanie wartości marki produktu, zarządzanie rozwojem produktu, planowanie kampanii reklamowej, kreowanie komunikatów reklamowych, działania marketingowe w Internecie, organizacja i zastosowanie ilościowych i jakościowych badań marketingowych, rachunkowość zarządcza, zarządzanie cenami produktów, controlling produkcji i marketingu. Koszt studium wynosi 4900 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2450 zł. Kierownik studium: dr Witold Kowal tel , adres elektroniczny: Informacje na temat studium i warunków uczestnictwa można uzyskać w Dziekanacie Studiów Podyplomowych Wydziału NE, tel , adres elektroniczny: na stronie internetowej Uczelni: oraz w sekretariacie Instytutu Marketingu, tel , adres elektroniczny: NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ W GOSPODARCE RYNKOWEJ Studium przygotowuje do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz do wykonywania funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach gospodarki. Jego celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności menedżerskich o szerokim i uniwersalnym charakterze. Organizatorem studium jest Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 170 godzin dydaktycznych. Program studium samowiedza menadżera, zarządzanie firmą, wybrane zagadnienia z nauki o przedsiębiorstwie, analiza i diagnostyka w przedsiębiorstwie, prognozowanie dla zarządzania firmą, współpraca banku z przedsiębiorstwem, strategia firmy, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, bankowość, rachunkowość, controlling, negocjacje w biznesie. Koszt studium wynosi 2800 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1400 zł.. Kierownik studium: prof. dr hab. Jerzy Czupiał, tel

6 ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Studium jest przeznaczone dla pracowników instytucji pomocy społecznej zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub pełniących inne funkcje w tego typu organizacjach, w tym m.in. pracowników instytucji publicznych i niepublicznych, takich jak Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, organizacje pożytku publicznego, itp. Organizatorem studium jest Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz praktyków pełniących funkcje kierownicze w instytucjach pomocy społecznej. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 226 godzin dydaktycznych. Program studium system pomocy społecznej w Polsce, organizacja i finansowanie ubezpieczeń społecznych, zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacje pozarządowe jako instytucje pomocy społecznej, system prawny pomocy społecznej, instrumenty zarządzania i kierowania instytucjami pomocy społecznej, psychologia społeczna, finanse i rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej, kompetencje psychospołeczne i negocjacyjne, metody rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Koszt studium wynosi 3000 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1500 zł. Kierownik studium: dr Marian Oczachowski, tel , adres elektroniczny: PUBLIC RELATIONS Studium jest przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo działalnością w zakresie public relations oraz dla wszystkich, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę w tej dziedzinie i dostrzegają potrzebę kreowania wizerunku swojej organizacji w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej, zajmujących się działaniami w zakresie PR w firmach i instytucjach. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 230 godzin dydaktycznych. Program studium public relations we współczesnych koncepcjach marketingu odpowiedzialnego społecznie, psychologia relacji społecznych, zarządzanie komunikacją marketingową i public relations, kreowanie wizerunku i tożsamości organizacji, kontakty z mediami, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, wewnętrzne public relations, PR w internecie, relacje z inwestorami, lobbing i sponsoring, programy i akcje społeczne, prezentacje i wystąpienia publiczne, analiza wizerunku i badania marketingowe na potrzeby public relations, public relations w marketingu terytorialnym, instytucjach non-profit i instytucjach finansowych. Koszt studium wynosi 4500 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2250 zł. Kierownik studium: dr Paweł Waniowski, tel , adres elektroniczny: , adres elektroniczny: na stronie internetowej Uczelni: oraz w sekretariacie Instytutu Marketingu, tel , adres elektroniczny:

7 SKUTECZNY MENEDŻER NOWOCZESNEJ FIRMY Studium jest przeznaczone dla osób pełniących funkcje kierownicze lub właścicieli przedsiębiorstw, zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w dziedzinie zarządzania, a także dla osób zamierzających rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą bądź podjąć pracę na stanowiskach menedżerskich w firmach i instytucjach. Organizatorem studium jest Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Program studium samowiedza menedżera, strategia przedsiębiorstwa, przywództwo w organizacji gospodarczej, organizacja i kierowanie zespołami ludzkimi, techniki wpływu na ludzi, rozwiązywanie konfliktów, rachunkowość, instrumentarium finansowe, controlling, kreowanie reputacji firmy, inteligencja emocjonalna w pracy menedżera, ubezpieczenia w przedsiębiorstwie, marketing, prognozowanie. Koszt studium wynosi 2900 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1450 zł. Kierownik studium: prof. dr hab. Józef Soroka, tel , adres elektroniczny: oraz na stronie internetowej Uczelni: STRATEGIA ORGANIZACJI Studium jest przeznaczone dla przedsiębiorców oraz kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji oraz dla osób zaangażowanych w proces budowy i wdrażania strategii lub aspirujących do pełnienia funkcji strategicznych w organizacji. Organizatorem studium jest Katedra Zarządzania Strategicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr o dużym doświadczeniu we współpracy z praktyką gospodarczą oraz przez przedstawicieli biznesu. Zajęcia prowadzone są ze znacznym udziałem technik aktywizujących, takich jak studia przypadków, symulatory decyzji bądź gry strategiczne. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Program studium współczesne metody analizy strategicznej, system informacji strategicznej, metody podejmowania decyzji strategicznych, konflikty interesów a wybory strategiczne, skuteczne strategie globalizacji, ekspansji i konfrontacji z konkurencją, skuteczne strategie specjalizacji, tzw. strategie judo i błękitnego oceanu, strategie w fazie kryzysu i sukcesu organizacji, metody osiągania unikalności strategicznej, komunikowanie strategii i pozyskiwanie jej zwolenników, zarządzanie zmianą w organizacji, wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników, controlling strategiczny, powiązanie zarządzania strategicznego z operacyjnym, skuteczne metody rewidowania i rozwoju strategii. Koszt studium wynosi 3500 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1750 zł. Kierownik studium: prof. dr hab. Andrzej Kaleta, tel , adres elektroniczny:

8 STUDIA EUROPEJSKIE Studium jest przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych z tytułem magistra lub licencjata, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat funkcjonowania integracji europejskiej oraz Polski jako kraju członkowskiego. Organizatorem studium jest Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 190 godzin dydaktycznych. Program studium podstawy traktatowe integracji europejskiej i instytucje UE, podstawy kulturowe demokracji europejskiej, przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim, protokół dyplomatyczny, europejskie rynki finansowe, stosowanie prawa UE w Polsce, europejska integracja monetarna, wspólnotowe prawo gospodarcze, rynki pracy w UE, prawa socjalne i ochrona praw człowieka w działaniach UE, wspólna polityka rolna, polityka spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, harmonizacja podatków w UE, finanse UE, Koszt studium wynosi 2400zł (płatność jednorazowa) lub 2600 zł (płatność w dwóch ratach po 1300 zł). Kierownik studium: dr Ewa Szostak, tel , adres elektroniczny VENTURE CAPITAL I INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW Studium jest przeznaczone dla przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania, przedstawicieli spółek, które chcą wyemitować akcje lub obligacje na GPW, pracowników nadzoru właścicielskiego, osób z działów relacji inwestorskich, osoby współpracujących z funduszami inwestycyjnymi typu VC/PE, pracowników działów finansowych, zarządzających projektami inwestycyjnymi oraz dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem funduszy podwyższonego ryzyka. Organizatorem studium jest Katedra Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz przez zaproszonych doświadczonych ekspertów z instytucji finansowych. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 196 godzin dydaktycznych. Program studium źródła finansowania (emisja akcji, obligacji, produkty kredytowe, leasing) wykorzystanie funduszy strukturalnych (nowe programy na lata ), fundusze venture capital/ private equity, anioły biznesu partnerstwo publiczno - prywatne, budowa biznesplanu, analizy finansowe przedsiębiorstw, metody wyceny przedsiębiorstw, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, relacje inwestorskie spółek publicznych, zarządzanie projektami, zarządzanie podatkami, w tym raje podatkowe zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, oraz wykłady szczegółowe dotyczące funkcjonowania funduszy podwyższonego ryzyka (m. in. nowoczesne technologie w biznesie, due diligence, nadzór właścicielski, koinwestycje, opcje menedżerskiej, restrukturyzacja). Koszt Studium wynosi 3600 zł. Kierownik studium: dr Marek Pauka, tel , adres elektroniczny studium: Opiekun naukowy: dr hab. Marek Łyszczak, prof. AE Informacje na temat studium można uzyskać w Dziekanacie Studiów Podyplomowych Wydziału NE, tel , adres elektroniczny: oraz na stronie internetowej Uczelni: oraz na stronie

9 ZARZĄDZANIE I MARKETING Studium jest przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach o różnym profilu działania oraz w organizacjach społecznych, gospodarczych i samorządowych. Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 250 godzin dydaktycznych. Program studium mechanizm rynkowy z podstawami marketingu, podstawy marketingu studia przypadków, badania marketingowe, zarządzanie marketingowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie promocją, marketing usług, zachowania konsumenckie, podstawy rachunkowości, controlling w zarządzaniu firmą, zarządzanie finansami firmy, giełdy towarowo-pieniężne, negocjacje w biznesie, marketingowa gra menedżerska. Koszt studium wynosi 4000 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2000 zł. Kierownik studium: prof. dr hab. Stanisław Styś tel , adres elektroniczny: na stronie internetowej Uczelni: oraz w sekretariacie Instytutu Marketingu, tel , adres elektroniczny: ZARZĄDZANIE MARKĄ I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studium jest przeznaczone dla pracowników przedsiębiorstw uczestniczących w działaniach związanych z zarządzaniem marką i zainteresowanych rozwijaniem umiejętności w zakresie konstruowania planów zwiększania wartości marki, komunikacji z działami decydującymi o wielkości wydatków marketingowych i innymi jednostkami organizacyjnymi firmy oraz współpracy z zewnętrznymi agencjami badawczymi, konsultingowymi i reklamowymi przy opracowywaniu planów rozwoju marki. Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 248 godzin dydaktycznych. Program studium mechanizm rynkowy z podstawami marketingu, zarządzanie marketingowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie marką, negocjacje w biznesie, reklama, zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa, public relations, zarządzanie relacjami z klientami, efektywność finansowa działań komunikacyjnych, badania jakościowe i ilościowe w zarządzaniu marką, wykorzystanie internetu w zarządzaniu marką, gra strategiczna Markstrat Koszt studium wynosi 4900 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2450 zł. Kierownik studium: dr hab. Ryszard Kłeczek, tel , adres elektroniczny: , adres elektroniczny: na stronie internetowej Uczelni: lub w sekretariacie Instytutu Marketingu, tel , adres elektroniczny:

10 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE W USŁUGACH FINANSOWYCH Studium jest przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach menedżerskich w bankach, firmach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych lub innych instytucjach finansowych, podejmujących strategiczne lub taktyczne decyzje w zakresie marketingu oraz dla pracowników bezpośrednio realizujących działania marketingowe. Wrocławiu, przy czym zajęcia prowadzone są także przez pracowników innych katedr Wydziału i Uczelni oraz gościnnie praktyków reprezentujących instytucje finansowe. Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry) i obejmuje 228 godzin dydaktycznych. Program studium współczesne koncepcje zarządzania i ich zastosowanie, wybrane problemy zarządzania w banku, firmach ubezpieczeniowych i innych instytucjach finansowych, współczesne koncepcje marketingowe, zarządzanie rozwojem produktu usługowego, zarządzanie marką finansowego produktu usługowego, innowacje produktowe w bankowości i ubezpieczeniach, marketing usług finansowych, zarządzanie marketingowe w instytucjach finansowych, zarządzanie relacjami z klientem (CRM), jakościowe i ilościowe badania marketingowe na rynku usług finansowych, promocja usług finansowych, public relations, controlling działalności marketingowej, e-biznes. Koszt studium wynosi 4800 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 2400 zł. Kierownik studium: dr Anetta Pukas, tel , adres elektroniczny: , adres elektroniczny: na stronie internetowej Uczelni: lub w sekretariacie Instytutu Marketingu, tel , adres elektroniczny:

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. (068) 32 82 000, fax (068) 324 55 97 Działy Kształcenia: Szkoły Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Studia drugiego stopnia Studia pierwszego i drugiego stopnia mają charakter autonomiczny. Przyjęcie na studia drugiego stopnia odbywa się bez wyznaczania róŝnic programowych wymagany jest jedynie dyplom

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE

2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Informator 2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE Szanowni Państwo, w Wasze ręce trafia właśnie kolejny informator studiów podyplomowych studiów, które

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ:

WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, 00-330 Warszawa WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ: prof. dr hab. Marek Belka prof. dr hab. Grzegorz Kołodko

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI Studia podyplomowe na kierunku ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI Kierownik studiów Tomasz Domański Profil słuchacza: Studia podyplomowe przeznaczone są w szczególności dla pracowników i menedżerów

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości prof. UG, dr hab. Teresa Inwestycje finansowe i ryzyko 1 Czerwińska inwestycyjne 2 dr inż. Małgorzata Rymarzak

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo