KRZESZÓW lipiec-wrzesie Rok 3, numer 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRZESZÓW 2005. lipiec-wrzesie 2005. Rok 3, numer 11"

Transkrypt

1 Rok 3, numer 11 KRZESZÓW 2005 Byli my tami widzieli my Posterunek Policji w Krzeszowie Jak dobrzeby stra akiem Wiadomo ci GOK Krzeszów rys. H.P. Fotoalbum 7 Informacje Dopłaty dla rolników Sport Byli my tam i widzieli my Rze ki majowy wit. Z nocnych półmroków wynurzaj si zarysy domów i okalaj cych je drzew, z których bezszelestnie opadaj, niczym nieg białe płatki kwiatów. Do przystanku autobusowego, na którym stoimy, podje d a mikrobus. Wsiadamy. Jest nas sze ciu. Pi ciu przedstawicieli gminnej społeczno ci: Jan Pac przedstawiciel Rady Gminy w Krzeszowie i kierowca zarazem, Czesław Paradka - sołtys Kamionki Górnej i redniej Adam Ja kowski - przedstawiciel Urz du Gminy w Krzeszowie. Wiesław Kasperek i Jan Hasiak przedstawiciele społecze stwa oraz Henryk Cymbalista inwestor. Naszym celem jest zapoznanie si z technologi termicznego przetwarzania tworzyw sztucznych w Niewiadowie w woj. Łód albo /stosuj c j zyk fachowy/ katalitycznej przeróbki odpadów polietylenowych i polipropylenowych. Wszystko dlatego e p. Henryk Cymbalista wniósł do Wójta Gminy w Krzeszowie wniosek o wydanie pozytywnej decyzji aby w pomieszczeniach pozostałych po byłym gospodarstwie rolnym HSW lez cym na terenie wsi Kamionka /tzw. Tro cionka/ zainstalowa podobnego typu urz dzenia. Mijamy Stalow Wol, ruch na szosie g stnieje, coraz wi cej samochodów dostawczych. W Sandomierzu giełda rolna t tni pełni ycia. Jedzie- lipiec-wrzesie 2005 my dalej, mijamy Opatów, Kielce, Piotrków Trybunalski gdzie skracamy w prawo na Tomaszów Mazowiecki by tam odbi w lewo na Ujazd. Jeszcze kilka kilometrów i ju jeste my w Niewiadowie gdzie zatrzymujemy si przed Wytwórni przyczep na terenie której znajduje si hala z instalacj do katalitycznego przerobu odpadowych tworzyw sztucznych. Chwile czekamy na przewodnika, który w tym czasie oprowadza zainteresowanych technologi Ukrai ców. Po wej ciu do budynku udajemy si do salki konferencyjnej gdzie zapoznajemy si z opini Mi dzynarodowego Centrum Ekologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, dotycz c innowacyjnej technologii i urz dzenia do termokatalitycznego przetwarzania polfilin na szerok frakcja w glowodorów autorstwa Pana Zbigniewa Tokarza oraz zasadno ci i celowo ci inwestycji planowanej przez firm Recykling Centrum S.C. Czytamy w niej; Dotychczas stosowane metody utylizacji odpadów były kosztowne, energochłonne i charakteryzowały si wysok emisj CO2 i substancji zanieczyszczaj cych do atmosfery. Negatywne oddziaływanie tych metod na rodowisko powi kszała konieczno składowania du ej obj to ci pozostało ci poprodukcyjnych (zajmowanie wysypisk mieci).. Dowiadujemy si dalej; Opracowana i zaproponowana przez pana Zb. Tokarza nowa technologia termokatalitycznego przetwarzania polfilin na szerok frakcj w glowodorów spełnia wszystkie warunki nowoczesnej proekologicznej metody przetwarzania i wykorzystywania odpadów. Charakteryzuje si nisk energochłonno ci i niewielk emisj wynika-j c z wykorzystania odpadowej biomasy oraz pełnym wykorzystaniem odzyskanego warto ciowego produktu energetycznego analogicznego z rop naftow. Inw estycja proponowana przez firm "RECYKLING CENTRUM S.C." ma charakter wybitnie ekologiczny a nowoczesno zastosowanych w niej rozwi za spowoduje, e firma b dzie prowadziła w oparciu o wykorzystanie technologii o znacz cym potencjale rynkowym i jest zgodna z kierunkami wskazanymi jako Zdj cie reaktora Ci g dalszy na str. 2 str. 1

2 priorytetowe w ramach Programu Ramowego Bada, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Omawiana technologia jest absolutn nowo ci. W oparciu o nowy, niewykorzystany do tej pory proces, daje nowy produkt ko cowy - analog ropy naftowej. Technologia opracowana i wdro ona przez Pana Zbigniewa Tokarza to nowatorskie podej cie, które zostało docenione w wiecie i zyskało du e zainteresowanie w innych pa stwach. Opini wystawił i podpisał Prof. dr hab. Maciej Zalewski. Dyrektor Mi dzynarodowego Centrum Ekologii PAN. Łód dn r. W dalszej kolejno ci dowiadujemy si o znaczeniu i roli recyklingu tworzyw sztucznych na likwidacje zagro e, utrzymaniu ekosystemu naszej planety w równowadze, i jakie Szafa steruj ca i wsad korzy ci przyniesie dla rodowiska: wycofanie z wysypisk znacz c gabarytowo grup odpadów z tworzyw, wyprodukowane paliwo ekologiczne zast puje równowa n energetycznie ilo w gla, przedłu a czasokres wydobycia surowców naturalnych, które s wyczerpalne a zawarta w nich energia jest energi odnawialn. Prowadzeni przez przewodnika idziemy na hal produkcyjn gdzie stoj dwa olbrzymie urz dzenia podobne do prostok tnych klocków o dł. 15,5 m, szer. 2,4 m i wys. 2,1 m, co jest wewn trz zmuszeni jeste my uwierzy na słowo opowiadaj cemu, cało konstrukcji obudowana jest nierdzewn blach. Komora paleniskowa wykonana jest z ceramiki ogniotrwałej otulona z zewn trz dwoma warstwami materiału termoizolacyjnego. Gor ce spaliny ogrzewaj wn trze reaktora parafin, na którego wej ciu znajduje si, prasa załadowcza zaopatrzona w drzwiczki umo liwiaj ce załadunek tworzyw z pomostu umieszczonego na poziomie zabudowy prasy. W temperaturze panuj cej we wn trzu, w bezpo rednim kontakcie z katalizatorem, płynna i gazowa masa zostaje przetworzona na pary w glowodorów, które ruroci giem kierowane s do chłodnicy, sk d jako lekko rozgrzana mieszanina w glowodorów o konsystencji lepkiej cieczy, spływa grawitacyjnie do zbiornika po redniego, w którym nast puje dalsze schłodzenie produktu. Ze zbiornika ciekłe w glowodory przepompowywane s do zbiornika magazynowego. Gdyby w zbiorniku pojawiły si nieskroplone opary to maj one mo liwo ruroci giem zamocowanym w zbiorniku, przedosta si do skrubera i tam ostatecznie skropli. Katalizatorem jest silnie pasywowane aluminium /g bczaste zło e mikrogranulek powierzchniowo pokrytych tlenkami glinu/ o wielowarstwowej strukturze zwi zanej. Uplastycznione tworzywo sztuczne w jego obecno ci i w przedziale temperatur C zostaje przetworzone na w glowodory. Produktem finalnym procesu transformacji jest mieszanina w glowodorów, w przewadze nasyconych, o znacznie krótszych, w porównaniu z wyj ciowymi polimerami ła cuchach (w temperaturze pokojowej wyst puje w postaci zestalonej). Otrzymana mieszanina w glowodorów wykorzystywana jest w petrochemii do produkcji paliw, w chemii gospodarczej oraz jako surowiec do produkcji innych wyrobów chemicznych (parafiny, pasty i smary, płyny rozdzielaj ce). Nas jako wysłanników społecze stwa mniej interesowały zawiło ci technologiczne, bardziej natomiast interesowała ilo zanieczyszcze emitowanych do atmosfery podczas procesu recyklingu, gdy taka była nasza misja i posłannictwo. Z tego zdajemy niniejszym relacj i swoje uwagi. Z zaprezentowanych, nam wyników bada wykonaniach przez Laboratorium Bada i Pomiarów rodowiska EKOLAB w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego 2, wynika e omawiana technologia przerobu odpadów tworzyw sztucznych opracowana i opatentowana przez p. Zbigniewa Tokarza jest bardzo bepieczna. W zastosowanym rozwi zaniu makrocz steczki polimerów, najl ejsze w glowodory o niskiej masie cz steczkowej ( metan, etan, propan, butan) a o najwi kszej pr no ci par. kierowane s do palnika ogrzewaj cego komor reakcyjn i tam spalane wraz z olejem zasilaj cym i stanowi 1,44% wsadu. Dokonywane pomiary pozwoliły ustali e w odprowadzanych do atmosfery spalinach nie stwierdza si obecno ci w glowodorów w ilo ciach pozwalaj cych na ich oznaczenie, co wiadczy o stuprocentowej sprawno ci procesu dopalania kierowanych do palnika w glowodorów lekkich. Reasumuj c; przy przeci tnej wydajno ci instalacji ok.10 m3/dob pr dko wypływu gazu z emitora (komina) była zbyt mała do pomiaru dost pnymi metodami. Jedyny odpad wynosi 1,8% wsadu, w postaci granulatu powstałego z za-nieczyszcze wkładu (piasek, szkło, drobne elem. metalowe) jest wysypywany na wysypisko. Zdaniem uczestników stwierdzamy autorytatywnie ze zakład recyklingu tworzyw sztucznych nie stanowi zagro enia dla rodowiska i nie jest uci liwy. Jak zauwa yli my tuz obok znajdowała si wytwórnia pierogów a nieco dalej cieplarnie foliowe a Układ chłodzenia i komin e zakład usytuowany jest we wsi, to tak jakby znajdował si na Krzeszowskim Rynku. Uruchomienie na naszym terenie tego typu produkcji daje szans na zatrudnienie osób, Gmina otrzyma dochód, w postaci podatku a tak e pozwoli uporz dkowa gospodark odpadami w Gminie i Powiecie. Jan Hasiak str. 2

3 Posterunek Policji w Krzeszowie Posterunek Policji w Krzeszowie obejmuje swoim działaniem miejscowo- ci Krzeszów, Krzeszów Dolny, Kustraw, Bystre, Sigiełki, Łazów, Koziarnie I, Koziarnia II, Podolszynk Pleba sk, Podolszynk Ordynack, Kamionki: Górn, redni, Doln oraz Kamionk Kolonie. Jest to obszar o powierzchni około 34 km kw. poło ony w północnowschodniej cz ci województwa podkarpackiego w powiecie ni a skim zamieszkiwany przez około 4,3 ty. mieszka ców trudni cych si głównie upraw wikliny i rolnictwem. W chwili obecnej nieznaczny procent społecze stwa zatrudniony jest w zakładach przemysłowych na terenie Niska, Stalowej Woli, Nowej Sarzyny i Le ajska. Niestety du ym problemem jest ci gle rosn ca ilo osób bezrobotnych w zwi zku z likwidacj miejsc pracy jak te brakiem perspektywy zatrudnieni a dla absolwentów szkół. Powy sze czynniki powoduj wyst powanie stałego zagro enia przest pczo ci na terenie Gminy Krzeszów. Posterunek Policji w Krzeszowie funkcjonuje od r. W roku 2004 jego obsad stanowili: mł. asp. Piotr Kilia czyk- Kierownik Posterunku Policji, mł. asp. Roman Łyko - funkcjonariusz specjalizuj cy si w zwalczaniu przest pczo ci kryminalnej na naszym terenie, sier. szt. Włodzimierz Zagaja policjant zatrudniony na stanowisku dzielnicowego posiadaj cy przeszkolenie podoficerskie oraz st. sier. Marek Siek posiadaj cy przeszkolenie podstawowe - policjant plutonu patrolowo interwencyjnego. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Krzeszowie w 2004 roku wszcz li ł cznie 58 post powania przygotowawcze, za w post powania. W rozbiciu na wybrane kategorie popełnionych przest pstw przedstawia Tabela Nr 1: Analizuj c powy sze zestawienie stwierdzi nale y, e w roku minionym w stosunku do roku 2003 nast pił spadek popełnionych przest pstw o 5 (z 63 w roku 2003 do 58 w roku 2004) z czego: 38 post powa przesłano do Prokuratury Rejonowej w Nisku z wnioskiem o zatwierdzenie b d sporz dzenie aktów oskar enia 2 post powania przesłano do Sadu Rodzinnego i Nieletnich w Nisku ze wzgl du na popełnienie czynu zabronionego przez nieletnich 10 spraw umorzono wobec braku cech przest pstwa 1 post powanie przekazano do dalszego prowadzeni a innym organom 2 post powania zostały do realizacji w roku bie cym 9 post powa umorzono wobec niewykrycia sprawców Tabela Nr 1 Lp Rodzaj przest pstwa 2003 rok 2004 rok 1. Kradzie z włamaniem Kradzie e inne ogółem Fizy czne i psychiczne zn canie si Wy padki drogowe Gro by karalne Po ary Bójki i pobicia Zniszczenie mienia Oszustwo Kierowanie w stanie nietrze wo ci Kłusownictwo Uszkodzenie ciała 2 1 Na poczucie bezpiecze stwa publicznego a tak e porz dku prawnego, znaczny wpływ ma równie naruszenie przepisów administracyjnych oraz ró ne formy i odmiany patologii społecznych. Alkoholizm: Jest to podstawowy czynnik kryminogennych, który sprzyja powstawaniu przest pstw i wykrocze. Pomimo wielu obowi zuj cym przepisom prawnym istnieje bardzo łatwy dost p do alkoholu zarówno dorosłych jak i nieletnich. Alkohol stał si podstawowym artykułem niezb dnym w czasie trwania jakichkolwiek uroczysto ci rodzinnych, towarzyskich itp. Brak alkoholu cho by nawet pod postaci piwa powoduje imprez nudna i nieudan. Pity jest on wsz dzie, i traktowany jest jako symulator do dobrej zabawy. Jest równie niestety bod cem do popełniania przest pstw i wykrocze. Stale ubo ej ce społecze stwo, brak zatrudnienia, brak godziwych warunków do ycia powoduje nadmierne jego zu ycie w rodzinach a co si z tym wi e rosn ca agresj i przemoc domow. W roku 2004 Policjanci Posterunku Policji w Krzes zowie przeprowadzili 31 interwencji domowych z czego w dziewi ciu przypadka stwierdzili zjawisko przemocy domowej. W siedmiu przypadkach przeprowadzono post powania przygotowawcze (w roku 2003 przeprowadzono 25 interwencji z czego 8 dotyczyły przemocy domowej). We wszystkich przypadkach zastosowano procedur tzw. Niebieskiej Karty co wi zało si ze stałym nadzorem nad rodzin w której to niepokoj ce zjawisko dostrze ono. Narkomania: W 2004 r. na terenie Posterunku Policji w Krzes zowie nie odnotowano popełnionych przest pstw tej kategorii. Pomimo tego nale y przypuszcza, e problem ten istnieje zarówno w ród młodzie y szkolnej, jak te osób młodych, nie pracuj cych bezskutecznie poszukuj cych swego miejsca w społecze stwie. Subkultury młodzie owe: W roku 2004 na terenie działania Posterunku Policji w Krzeszowie nie odnotowano zjawiska tego rodzaju. Prostytucja, dewiacje seksualne: Na tereni e działania PP w Krzeszowie nie ujawniono tego rodzaju zjawiska. W przedstawionym poni ej - /Tabela Nr 2 na nast pnej stronie/ zestawieniu porównawczym zawart e zostały wyniki uzyskane przez funkcjonariuszy str. 3

4 Tabela Nr 2 Lp. Temat 2003r 2004r 1. Ilo represjonowanych osób Ilo nało ony ch MK Gotówkowe 1 0 Kredytowane Ilo sporz. wniosków Ilo legitymowa Ilo odwiedzin posesyjnych Ilo spotka z młodzie Posterunku Policji w Krzeszowie w odniesieniu do wyników uzyskanych w 2004 r.: Z powy szego zestawienia wynika, e w sprawozdawczym okresie znacznie obni- ył si ilo nało onych mandatów karnych w sumie o 14. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Krzeszowie nało- yli ogółem 20 mandatów karnych na ł czn sum zł (w roku zł) z czego w 19 przypadkach dot. to wykrocze drogowych. Znaczny spadek ilo ci nało onych mandatów spowodowany był przede wszystkim do du absencja w słu bie funkcjonariuszy Posterunku Policji w Krzeszowie, którzy oddelegowani byli do innych jednostek Policji (PP. Je owe, KPP Nisko) w celu zapewnieni a prawidłowego toku ich funkcjonowania. Inna przyczyn nieobecno ci funkcjonariuszy w PP w Krzes zowie były długoterminowe zwolnienia lekarskie, jak te wykonywanie zleconych zada na terenie gmin s siednich. Poczynione zało enia na rok 2004 nie były w pełni zrealizowane równie ze wzgl du na niskie limity paliwowe pojazdu słu bowego i na wspomnian absencj, pracowników PP Krzeszów. Ponadto w ramach codziennych słu b patrolowo obchodowych policjanci Posterunku Policji w Krzeszowie przeprowadzili 517 kontroli pojazdów. Zaznaczy nale y, e ów kontrole przeprowadzane były głównie w porze wieczorowo - nocnej, a wi zały si bezpo rednio z konieczno ci ujawniania nietrze wych kieruj cych, jak te sprawców włama dokonywanych na terenie powiatu ni a skiego i powiatów o ciennych. Spadła ilo odwiedzin posesyjnych z 591 w 2003 r. do 526 w 2004 r. Sadła te ilo przeprowadzanych spotka z dzie mi i młodzie z 19 w 2003 r. do 16 w 2004 r. W trakcie przedmiotowych spotka zgodnie z zadaniami zaplanowanymi do realizacji w harmonogramie pracy na 2004 r. policjanci poruszali problemy ycia codziennego, zagro enia przest pczo ci, sposoby skutecznego zabezpieczania mi eni a, oraz inne sprawy zwi zane z programem Bezpieczny Powiat. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy spotkania z dzie mi klas O i I-III w trakcie których omówiono zasady bezpiecznego poruszania si o drogach. Powy sze tematy omawiane były tak e w czasie spotka z młodzie szkoln w ramach akcji Bezpieczne wakacje oraz Bezpieczne ferie. Zorganizowano tak- e w szkołach podstawowych i Gimnazjum eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym. Niestety na terenie działania Posterunku Policji w Krzeszowie odnotowano 9 wypadków drogowych. trzy ze skutkiem miertelnym w tym jeden w którym pokrzywdzonym było dwuletnie dziecko. Jedno post powanie zostało zawieszone ze wzgl du na konieczno wykonania długotrwałych specjalistycznych bada laboratoryjnych. Pozostałe sprawy dot. wypadków drogowych w których obra- e ciała doznały 11 osób po uko czeniu przekazano do Prokuratury Rejonowej w Nisku z wnioskiem o sporz dzenie aktu oskar enia. W trakcie słu b patrolowych i prowadzonych kontroli drogowych zatrzymano pi praw jazdy (kierowanie pojazdami mechanicznymi przez kierowców b d cych w stanie nietrze wym) oraz 16 dowodów rejestracyjnych Funkcjonariusze PP w Krzeszowie wykonywali czynno ci słu bowe przy 24 kolizjach drogowych zaistniałych na naszym terenie (w 2003 r. odnotowano 11 kolizji drogowych). R easumuj c powy sze nale y stwierdzi, ze od kilku lat odnotowuje si coraz wi ksz liczb przest pstw o niewielkim ci arze gatunkowym- postrzeganych jednak przez społecze stwo jako uci liwe i obni aj ce poczucie bezpiecze stwa w ród społeczno ci lokalnej. W zwi zku z powy szym w roku bie cym nale y poprzez wi ksze zaanga owanie funkcjonariuszy, zwi kszenie liczby patroli w miejscach zagro- onych, oraz sumienniejsze wykonywanie czynno ci słu bowych d y do ograniczenia zjawisk niepo danych. Dzi kuj c za współprac i pomoc w zapewnieniu prawidłowego toku funkcjonowania Posterunku poprzez zakup radiowozu czy te dofinansowanie rodków finansowych na zakup paliwa chciałbym yczy mieszka com naszej gminy spokoju poczucia bezpiecze stwa i satysfakcji z poczyna i osi gni funkcjonariuszy Posterunku Policji w str. 4

5 Jak dobrze by stra akiem Jak co roku pocz tek maja kojarzy nam si ze stra akami, a w. Florian patron stra aków zmusza nas niejako do uczczenia dnia 4 maja w sposób szczególny. Przecie tylko dzi ki czujno ci i zaanga owaniu naszych stra aków mo- emy czu si bezpieczni. St d corocznym zwyczajem w tym dniu organizowany jest dzie stra aka, pocz tkowo miał mie zasi g gminny, ale okazało si zaplecze sportowe Krzeszowa i aktywno tut. stra aków skłoniła władze powiatowe stra y do powi kszenia tej imprezy do rangi powiatowej. Wójt naszej gminy wykorzystał zaistniał sytuacj i poł czył wi to stra ackie z obchodami wi ta Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w hołdzie poległym powsta com styczniowym pod tut. pomnikiem zło one zostały wie ce ofiarowane przez mieszka ców gminy, młodzie szkoln i stra aków. Cała uroczysto tradycyjnie rozpocz ła si polow msz w., któr w intencji stra aków i poległych za wolno ojczyzny odprawił kapelan wojewódzki ks. Jan Krunicki oraz kapelan powiatowy ks. Stanisław Konik. Potem po nabo e stwie okoliczno- ciowe przemówienia wygłosili Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski i komendant Powiatowej Stra y Po- arnej w Nisku bryg. Zbigniew Laskowski podzi kowali oni stra akom za zaanga- owanie i trud wło- ony w codzienn słu b, za zasłu eni stra acy zostali udekorowani odznaczeniami i awansami. Mił atrakcj na zako czenie przygotowała młodzie szkolna, która zaprezentowała cze artystyczn utrzyman w duchu patriotycznym. Ko cowym akordem spotkania stra aków była wspólna biesiada, przy smacznej grochówce, kiełbasce z ro na i małym piwku. WaldemarKu Zawody po arnicze Krzeszów 5 czerwiec 2005 r. gorszy a o 3 sekundy. Zm czeniu zawodników sportow rywalizacja próbował zaradzi organizator całych zawodów, Komendant Gminny OSP dh. Jan Pac serwuj c im befsztyki z grilla, pieczone kurczaki oraz wojskow grochówk. Mo na z cała pewno ci powiedzie, e imprezy ró nego typu organizowane w Krzeszowie zawsze znajduj uznanie w społecze stwie i u naszych władz, czego przykładem mo e by przybycie na nasz imprez Pana Marszałka, Starosty oraz parl amentarzystów z Podkarpaci a. Waldemar Ku 5 czerwca na boisku sportowym przy remizie OSP w Krzeszowie spotkali si stra acy z naszego województwa na VII Mistrzostwach Województwa Podkarpacki ego w sportach po arniczych. Podkarpaccy druhowie zmagali si w sztafecie 4 x 100 metrów oraz w po arniczych wiczeniach bojowych. W ogólnej klasyfikacji zwyci yła jednostka PSP ze Stalowej Woli, drugie miejsce zaj ła KM PSP Rzeszów, a trzecie stra acy z KM PSP Tarnobrzeg. Na wyró nienie zasługuje postawa stra aków z ni a skiej jednostki, którzy walcz c do ko ca, ustalili czasem 29,87 sek. rekord województwa w sztafecie 4 x 100 m. Jest to tym bardziej warte podkre lenia, e nast pna jednostka miała czas str. 5

6 WIADOMO CI GMINNEGO O RODKA KULTURY W KRZESZOWIE W MAŁEJ GALERII mieszcz cej si na parterze Gminnego O rodka Kultury otwarto w kwietniu wystaw malarstwa pani Stanisławy Pudełkiewicz. Była to kolejna wystawa prac pani Stanisł awy. Uroczyst ego otwarcia obok autorki wspaniałych prac malarskich dokonali przybyli na t okazj go cie i przyjaciele malarki. Wystawa cieszyła si du ym zainteresowaniem mieszka ców oraz młodzie y szkolnej, tym bardziej, e zaprezentowane na wystawie prace malarskie nie były wcze niej wystawiane. Na łamach ROTUNDY pragniemy podzi kowa pani Stanisławie za wspaniałe prze ycia estetyczne i duchowe oraz yczy dalszej inwencji twórczej. Wdniu 29 kwietnia Gminny O rodek Kultury był organizatorem I GMINNEGO FESTIWALU PIOSENKI DZIECI CEJ. W Festiwalu tym brało udział Przedszkol e Gminne w Krzes zowie, reprezent anci Szkoły Podstawowej w Krzes zowie oraz Szkoły Podstawowej w Bystrem. Festiwal ten cieszył si du- ym powodzeniem. Ogółem wyst piło 35 dzieci w III kategoriach wiekowych: Grupa Grupa II Kl. Grupa III Kl. I przedszkola I III IV VI Jury nagrodziło:w grupie nagrodzeni w grupie II kl. I III Kowalik Iwona w grupie III kl. IV VI I wszyscy kl. III PSP Bystre Sajkiewicz Izabela kl. VI PSP Bystre GMINNY FESTIWAL PIOSENKI DZIE- CI CEJ wejdzie na stałe do kalendarza imprez naszej placówki. Konkurs recytatorski daje mo liwo obcowania z poezj i kultur słowa. GOK zorganizował Gimnazjalny Konkurs Recytatorski Poezja ks. Jana Twardowskiego. Młodzie gimnazjalna z naszej gminy miała okazj zapozna si z twórczo ci cenionego u nas w kraju autora. Jury, któremu przewodniczyła mgr Danuta Gaweł nagrodziło: Aleksandr Pac,Patrycj Kargol, Klaudi Waliłko. Wszystkim zwyci zcom oraz uczestnikom gratulujemy, ycz c dalszych sukcesów w tak trudnej przecie sztuce recytacji. Poło enie Krzeszowa w ród malowniczych wzgórz zachwyca nie tylko nas mieszka ców. W dniach w Krzes zowi e w ram ach Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego go cili my artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z Przemy la, Rzeszowa, Stalowej Woli i Niska. Nasz gmin reprezentowali: artysta plastyk Helena Pisula, Stanisława Pudełkiewicz, Zofi a Grochowicz, Danuta Gaweł, Monika Krupa, Anna Termena, El bieta Bis. Ogółem w plenerze brało udział 15 artystów. Nowo ci pleneru był udział uzdolnionej młodzie y z Gimnazjum w Krzes zowie. Aura tegorocznego pleneru nie była dla malarzy zbyt łaskawa, ale pomimo to powstało wiele ciekawych artystycznie prac. Wystaw poplenerow mo na obejrze w Małej Galerii GOK w godz. 9:00 17:00. Wdniu w gminie Harasiuki odbyło si Wojewódzkie wi to Ludowe. Ka da z gmin powiatu ni a skiego przedstawiała swój krótki program artystyczny. Nasz gmin reprezentowali Mirka Kowal z Przedszkola w Krzes zowie, Chór oraz Grupa Wokalna. W budynku gimnazjum mo na było zwiedzi wystaw malarsk Stanisławy Pudełkiewicz pod hasłem Dawna Wie Polska. Ju po raz drugi w Jesienniku Starym odbyły si Spotkania Graniczne Kultura Bez Granic zorganizowane przez ZMW w dn W imprezie tej bierze udział trzy gminy Gmina Potok gospodarz imprezy z województwa lubelskiego oraz Gmina Krzeszów i Harasiuki z województwa podkarpacki ego. Ka da z gmin przygotowała stoisko oraz cz artystyczn. W naszym stoisku podziwia mo na było malarstwo Stanisławy Pudełkiewicz Dawna Wie Polska co ł czyło si tematycznie ze stoiskami gospodarzy Gin ce Rzemiosła tj. kowalstwo, sitarstwo, garncarstwo. Nasza Gmina przygotowała wyst py wokalne, Edyty i Agnieszki Bednarz, Jolanty Golec oraz Chóru, który za piewał dla tłumnie zgromadzonej publiczno ci kilka piosenek. W trakcie trwania imprezy zorganizowano konkurencj e rowerowe dla gimnazj alistów. Reprezentacja Gimnazjum w Krzes zowie zdobyła drugie miejsce gratulujemy. W konkurencji wójtów najlepszym okazał si wójt gospodarzy. Teatrzyk Małe Malwinki działaj cy w GOK wystawił dla przedszkolaków i młodszych uczniów Szkół Podstawowych bajk pt. Ja i Małgosia Był to pierwszy wyst p małych aktorów. Instruktorem grupy teatralnej jest E. Sawicka. Po wyst pie młodzi aktorzy wraz z instruktorem wyruszyli na mał wycieczk po Krzeszowskich Górach. WAKACJE Gminny O rodek Kultury w Krzeszowie prowadzi w czasie wakacji sprzeda podr czników szkolnych. Wykonujemy usługi ksero, prowadzimy MAŁY PUNKT KSI GARSKI, do dyspozycji mieszka ców jest PUNKT INFOR- MACYJNY w ramach programu komputerowego IKONKA. MAŁA GALE- R IA wystawa poplenerow a OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU MALA- LARSKIEGO - Krzes zów BIBLIO- TEKA (czynna od poniedziałku do pi tku w godz. 9 17) cykl CZWARTKOWE PLENERY skierowany do uzdolnionej Młodzie y Gimnazjalnej w ka dy czwartek miesi ca od godz , wycieczki rowerowe po okolicy (do 10 osób) tel wietlica wychowawczo opieku cza (gry planszowe, tenis stołowy) r. Piknik Rodzinny z udziałem Polonijnego Zespołu Pie ni i Ta ca z Czech r. Gminny Turniej Piłki No nej str. 6

7 Mieczysława Otachel - Pierwsza Komunia 1927 r. Zdj cie przedstawia Dzieci Komunijne wraz z Nauczycielkami i Ksi dzem. Zostało zrobione w latach na tle Krzy a upami tniaj cego okrespowstania Styczniowego. Jest to miejsce przy Ko ciele Parafialnym w Krzeszowie. Pami tkowe zdj cie zrobione 22 V 2005 r. w dniu przyj cia Pierwszej Komunii wi tej dzieci z Parafii Narodzenia Naj wi tszejmarii Panny w Krzeszowie. Komunii udzielił Ks. Proboszcz Parafii Lech Kutera oraz Ks. Sławomir Szewczak. str. 7

8 W dniu r. podczas DNI OTWARTYCH DRZWI WODR BOGUCHWAŁA 2005 odbyła si VII Regionalna Wystawa Zwierz t Hodowlanych. W ród bardzo szerokiego rodzaju tych naszych pi kno ci trudno było znale jakie rodzinne (tzn. nasze okoliczne) zwierz tko po prostu chyba zabrakło odwa nych którzy odwa yliby si pochwali urod swego wychowanka. Miejmy nadzieje jednak, e sytuacja ta si niebawem zmieni, gdy wszystkiemu przygl dała si bardzo pr na grupa naszych gminnych rolników, którzy z wycieczk wyjechali do Boguchwały specjalnie na t okazje by poogl da czym chwal si inni, dlatego te w niedługim czasie i nasze hodowle zapewne b d doceniane. Natomiast podczas tych DNI OTWARTYCH DRZWI oceniana była te inna dziedzina taka jak PRODUKT REGIONALNY I TRADYCYJNY. W tej dziedzinie mo emy si ju pochwali, gdy KANONY Z MI SEM pani Marii Małek z Krzeszowa Dolnego zostały najpierw zakwalifikowane jako taki produkt (jedyne z powiatu ni a skiego), a nast pnie wyró nione w konkursie i uhonorowane dyplomem wr czonym przez Wojewod Podkarpackiego oraz nagrodzone nagrod pieni n. Zach camy wszystkich rolników do aktywnego udziału w tego typu wydarzeniach, a Koło Gospody jak i indywidualne gospodynie do interesowania si i rozpowszechniania naszych tak bogatych potraw regionalnych, a tym samym i miejscowo. Mieszkanka Dopłaty dla rolników Rolnicy z terenu Gminy Krzeszów zło yli w bie cym roku 543 wnioski o dopłaty bezpo rednie do gruntów rolnych, czyli o 75 wi cej ni w 2004 roku. Termin realizacji płatno ci bezpo rednich przez ARIMR to okres od 1 grudnia 2005 do 30 czerwca 2006 r. Poza dopłatami bezpo rednimi rolnicy z naszej gminy zło yli wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w działaniach: Renty strukturalne 14, Wspieranie gospodarstw niskotowarowych 45, Wspieranie przedsi wzi rolno- rodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz t 2, Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej 4 wnioski oraz w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich w działaniach: Inwestycje w gospodarstwach rolnych 1, Ułatwianie startu młodym rolnikom 4 wnioski. W Urz dzie Gminy w pok. nr 7 w ka dy wtorek pełni dy ur doradca Podkarpackiego O rodka Doradztwa Rolniczego, udzielaj cy pomocy rolnikom w zakresie pozyskiwania rodków unijnych. Informacja o osi gni ciach uczennicy kl. VI Małgorzaty Zielonka w bie cym roku szkolnym. W roku szkolnym 2004/2005 uczennica PSP Krzeszów Małgorzata Zielonka brała udział w Konkursie Interdyscyplinarnym z przedmiotów matematycznych, w których została finalistk. W mi dzynarodowym konkursie Kangur otrzymała 127,5 punktów za co zakwalifikowała si na obóz wypoczynkowo-naukowy do Czech. Brała udział w ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po arniczej Młodzie Zapobiega Po arom, w którym przeszła do etapu krajowego (I miejsce w etapie wojewódzkim). W konkursie wiedzy o ruchu drogowym w powiecie otrzymała rower za najlepiej napisany test w grupie szkół podstawowych.. Klasa B Stalowa Wola GRUPA 7 punkty bramki 1. Czarni Sójkowa Armes Racławice Stra ak Przyszów Rotunda Krzeszów Bieliniec Grabniak Hucisko LZS Jarocin Jutrzenka Kopki Wiktoria Wolina LKS Glinianka Tanew Dabrówka Milenium Bieliny 0 Krzeszów, ul. Rynek2 Zespół redaguj cy : Jan Hasiak, Robert Kowal, Helena Pisula, Skład komputerowy: Bogusław Gorczyca Rys. Helena Pisula str. 8

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników placówki jest działanie na rzecz dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 REKRUTACJA DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Na podstawie: 1 art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Podstawy prawne: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowany na podstawie o Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim I. Część ogólna 1. Lodowisko jest obiektem sportowym ogólnodostępnym, którego właścicielem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. CELE I DZIAŁANIA REALIZOWANE RAMACH PROJEKTU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. CELE I DZIAŁANIA REALIZOWANE RAMACH PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Europejski Rok Start w lepsze Ŝycie w ramach obchodu Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 29 stycznia 2013 roku

Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 29 stycznia 2013 roku Z A R Z D Z E N I E Nr III/71/2013 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia na okres od 01 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. ogólnego kosztu wiadcze przyznawanych przez

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 2908 UCHWAŁA NR XV/126/2016 RADY GMINY RZEKUŃ. z dnia 9 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 2908 UCHWAŁA NR XV/126/2016 RADY GMINY RZEKUŃ. z dnia 9 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 2908 UCHWAŁA NR XV/126/2016 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego:

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego: Wniosek o potwierdzenie, że pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich udzielana w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N), zawierający scenariusz

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015.

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ ... (imię i nazwisko).............. dnia......... (nazwa szkoły) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Pytania eliminacji pisemnych szczebla powiatowego I GRUPA WIEKOWA uczniowie szkół podstawowych test

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE (Pieczątka organu) ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr 260/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Z A R Z D Z E N I E Nr III/78/2014. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 31 stycznia 2014 roku

Z A R Z D Z E N I E Nr III/78/2014. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 31 stycznia 2014 roku Z A R Z D Z E N I E Nr III/78/2014 Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia na okres od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. ogólnego kosztu wiadcze przyznawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie na rok szkolny 2016/2017 1 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Z A R Z D Z E N I E Nr II/939/2009. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 30 grudnia 2009 roku

Z A R Z D Z E N I E Nr II/939/2009. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 30 grudnia 2009 roku Z A R Z D Z E N I E Nr II/939/2009 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia na rok 2010 ogólnego kosztu wiadcze przyznawanych przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/206/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ułęż na rok 2015. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju 1. Odznaka Strażak Wzorowy nadawana jest przez: a) Komendanta Wojewódzkiego PSP b) komendanta jednostki do której należy strażak c) Związek OSP RP 2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA ZASADY REKRUTACJI

I. PODSTAWA PRAWNA ZASADY REKRUTACJI Warunki i kryteria rekrutacji do klas pierwszych Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 1. Organizacja konkursu: Konkurs Pi kna Wie 2011, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wie i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród poło onych w granicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Zasady i terminy naboru do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 z Oddzia ami Integracyjnymi. na rok szkolny 2014/2015

Zasady i terminy naboru do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 z Oddzia ami Integracyjnymi. na rok szkolny 2014/2015 Za cznik do Zarz dzenia nr 3/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 1 z Oddzia ami Integracyjnymi im. Jana Paw a II w Ozorkowie z dnia 14 marca 2014r. Zasady i terminy naboru do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 z Oddzia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka Szczegółowe warunki rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2016/2017 opracowany na podstawie: Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Działania podejmowane w ramach konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Wyposażenie uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe Dla uczniów szkoły zostały zakupione kamizelki i elementy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji OPUBLIKOWANO: 1 SIERPNIA 2013 ZAKTUALIZOWANO: 12 KWIETNIA 2016 Urlop rodzicielski aktualizacja Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 29 lutego 2016r.

Gliwice, 29 lutego 2016r. Gliwice, 29 lutego 2016r. ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH (W TYM ODDZIAŁU MIĘDZYNARODOWEGO MYP) DLA GIMNAZJÓW NA TERENIE MIASTA GLIWICE W ROKU SZK. 2016/2017 1. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo