KRZESZÓW lipiec-wrzesie Rok 3, numer 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRZESZÓW 2005. lipiec-wrzesie 2005. Rok 3, numer 11"

Transkrypt

1 Rok 3, numer 11 KRZESZÓW 2005 Byli my tami widzieli my Posterunek Policji w Krzeszowie Jak dobrzeby stra akiem Wiadomo ci GOK Krzeszów rys. H.P. Fotoalbum 7 Informacje Dopłaty dla rolników Sport Byli my tam i widzieli my Rze ki majowy wit. Z nocnych półmroków wynurzaj si zarysy domów i okalaj cych je drzew, z których bezszelestnie opadaj, niczym nieg białe płatki kwiatów. Do przystanku autobusowego, na którym stoimy, podje d a mikrobus. Wsiadamy. Jest nas sze ciu. Pi ciu przedstawicieli gminnej społeczno ci: Jan Pac przedstawiciel Rady Gminy w Krzeszowie i kierowca zarazem, Czesław Paradka - sołtys Kamionki Górnej i redniej Adam Ja kowski - przedstawiciel Urz du Gminy w Krzeszowie. Wiesław Kasperek i Jan Hasiak przedstawiciele społecze stwa oraz Henryk Cymbalista inwestor. Naszym celem jest zapoznanie si z technologi termicznego przetwarzania tworzyw sztucznych w Niewiadowie w woj. Łód albo /stosuj c j zyk fachowy/ katalitycznej przeróbki odpadów polietylenowych i polipropylenowych. Wszystko dlatego e p. Henryk Cymbalista wniósł do Wójta Gminy w Krzeszowie wniosek o wydanie pozytywnej decyzji aby w pomieszczeniach pozostałych po byłym gospodarstwie rolnym HSW lez cym na terenie wsi Kamionka /tzw. Tro cionka/ zainstalowa podobnego typu urz dzenia. Mijamy Stalow Wol, ruch na szosie g stnieje, coraz wi cej samochodów dostawczych. W Sandomierzu giełda rolna t tni pełni ycia. Jedzie- lipiec-wrzesie 2005 my dalej, mijamy Opatów, Kielce, Piotrków Trybunalski gdzie skracamy w prawo na Tomaszów Mazowiecki by tam odbi w lewo na Ujazd. Jeszcze kilka kilometrów i ju jeste my w Niewiadowie gdzie zatrzymujemy si przed Wytwórni przyczep na terenie której znajduje si hala z instalacj do katalitycznego przerobu odpadowych tworzyw sztucznych. Chwile czekamy na przewodnika, który w tym czasie oprowadza zainteresowanych technologi Ukrai ców. Po wej ciu do budynku udajemy si do salki konferencyjnej gdzie zapoznajemy si z opini Mi dzynarodowego Centrum Ekologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, dotycz c innowacyjnej technologii i urz dzenia do termokatalitycznego przetwarzania polfilin na szerok frakcja w glowodorów autorstwa Pana Zbigniewa Tokarza oraz zasadno ci i celowo ci inwestycji planowanej przez firm Recykling Centrum S.C. Czytamy w niej; Dotychczas stosowane metody utylizacji odpadów były kosztowne, energochłonne i charakteryzowały si wysok emisj CO2 i substancji zanieczyszczaj cych do atmosfery. Negatywne oddziaływanie tych metod na rodowisko powi kszała konieczno składowania du ej obj to ci pozostało ci poprodukcyjnych (zajmowanie wysypisk mieci).. Dowiadujemy si dalej; Opracowana i zaproponowana przez pana Zb. Tokarza nowa technologia termokatalitycznego przetwarzania polfilin na szerok frakcj w glowodorów spełnia wszystkie warunki nowoczesnej proekologicznej metody przetwarzania i wykorzystywania odpadów. Charakteryzuje si nisk energochłonno ci i niewielk emisj wynika-j c z wykorzystania odpadowej biomasy oraz pełnym wykorzystaniem odzyskanego warto ciowego produktu energetycznego analogicznego z rop naftow. Inw estycja proponowana przez firm "RECYKLING CENTRUM S.C." ma charakter wybitnie ekologiczny a nowoczesno zastosowanych w niej rozwi za spowoduje, e firma b dzie prowadziła w oparciu o wykorzystanie technologii o znacz cym potencjale rynkowym i jest zgodna z kierunkami wskazanymi jako Zdj cie reaktora Ci g dalszy na str. 2 str. 1

2 priorytetowe w ramach Programu Ramowego Bada, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Omawiana technologia jest absolutn nowo ci. W oparciu o nowy, niewykorzystany do tej pory proces, daje nowy produkt ko cowy - analog ropy naftowej. Technologia opracowana i wdro ona przez Pana Zbigniewa Tokarza to nowatorskie podej cie, które zostało docenione w wiecie i zyskało du e zainteresowanie w innych pa stwach. Opini wystawił i podpisał Prof. dr hab. Maciej Zalewski. Dyrektor Mi dzynarodowego Centrum Ekologii PAN. Łód dn r. W dalszej kolejno ci dowiadujemy si o znaczeniu i roli recyklingu tworzyw sztucznych na likwidacje zagro e, utrzymaniu ekosystemu naszej planety w równowadze, i jakie Szafa steruj ca i wsad korzy ci przyniesie dla rodowiska: wycofanie z wysypisk znacz c gabarytowo grup odpadów z tworzyw, wyprodukowane paliwo ekologiczne zast puje równowa n energetycznie ilo w gla, przedłu a czasokres wydobycia surowców naturalnych, które s wyczerpalne a zawarta w nich energia jest energi odnawialn. Prowadzeni przez przewodnika idziemy na hal produkcyjn gdzie stoj dwa olbrzymie urz dzenia podobne do prostok tnych klocków o dł. 15,5 m, szer. 2,4 m i wys. 2,1 m, co jest wewn trz zmuszeni jeste my uwierzy na słowo opowiadaj cemu, cało konstrukcji obudowana jest nierdzewn blach. Komora paleniskowa wykonana jest z ceramiki ogniotrwałej otulona z zewn trz dwoma warstwami materiału termoizolacyjnego. Gor ce spaliny ogrzewaj wn trze reaktora parafin, na którego wej ciu znajduje si, prasa załadowcza zaopatrzona w drzwiczki umo liwiaj ce załadunek tworzyw z pomostu umieszczonego na poziomie zabudowy prasy. W temperaturze panuj cej we wn trzu, w bezpo rednim kontakcie z katalizatorem, płynna i gazowa masa zostaje przetworzona na pary w glowodorów, które ruroci giem kierowane s do chłodnicy, sk d jako lekko rozgrzana mieszanina w glowodorów o konsystencji lepkiej cieczy, spływa grawitacyjnie do zbiornika po redniego, w którym nast puje dalsze schłodzenie produktu. Ze zbiornika ciekłe w glowodory przepompowywane s do zbiornika magazynowego. Gdyby w zbiorniku pojawiły si nieskroplone opary to maj one mo liwo ruroci giem zamocowanym w zbiorniku, przedosta si do skrubera i tam ostatecznie skropli. Katalizatorem jest silnie pasywowane aluminium /g bczaste zło e mikrogranulek powierzchniowo pokrytych tlenkami glinu/ o wielowarstwowej strukturze zwi zanej. Uplastycznione tworzywo sztuczne w jego obecno ci i w przedziale temperatur C zostaje przetworzone na w glowodory. Produktem finalnym procesu transformacji jest mieszanina w glowodorów, w przewadze nasyconych, o znacznie krótszych, w porównaniu z wyj ciowymi polimerami ła cuchach (w temperaturze pokojowej wyst puje w postaci zestalonej). Otrzymana mieszanina w glowodorów wykorzystywana jest w petrochemii do produkcji paliw, w chemii gospodarczej oraz jako surowiec do produkcji innych wyrobów chemicznych (parafiny, pasty i smary, płyny rozdzielaj ce). Nas jako wysłanników społecze stwa mniej interesowały zawiło ci technologiczne, bardziej natomiast interesowała ilo zanieczyszcze emitowanych do atmosfery podczas procesu recyklingu, gdy taka była nasza misja i posłannictwo. Z tego zdajemy niniejszym relacj i swoje uwagi. Z zaprezentowanych, nam wyników bada wykonaniach przez Laboratorium Bada i Pomiarów rodowiska EKOLAB w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego 2, wynika e omawiana technologia przerobu odpadów tworzyw sztucznych opracowana i opatentowana przez p. Zbigniewa Tokarza jest bardzo bepieczna. W zastosowanym rozwi zaniu makrocz steczki polimerów, najl ejsze w glowodory o niskiej masie cz steczkowej ( metan, etan, propan, butan) a o najwi kszej pr no ci par. kierowane s do palnika ogrzewaj cego komor reakcyjn i tam spalane wraz z olejem zasilaj cym i stanowi 1,44% wsadu. Dokonywane pomiary pozwoliły ustali e w odprowadzanych do atmosfery spalinach nie stwierdza si obecno ci w glowodorów w ilo ciach pozwalaj cych na ich oznaczenie, co wiadczy o stuprocentowej sprawno ci procesu dopalania kierowanych do palnika w glowodorów lekkich. Reasumuj c; przy przeci tnej wydajno ci instalacji ok.10 m3/dob pr dko wypływu gazu z emitora (komina) była zbyt mała do pomiaru dost pnymi metodami. Jedyny odpad wynosi 1,8% wsadu, w postaci granulatu powstałego z za-nieczyszcze wkładu (piasek, szkło, drobne elem. metalowe) jest wysypywany na wysypisko. Zdaniem uczestników stwierdzamy autorytatywnie ze zakład recyklingu tworzyw sztucznych nie stanowi zagro enia dla rodowiska i nie jest uci liwy. Jak zauwa yli my tuz obok znajdowała si wytwórnia pierogów a nieco dalej cieplarnie foliowe a Układ chłodzenia i komin e zakład usytuowany jest we wsi, to tak jakby znajdował si na Krzeszowskim Rynku. Uruchomienie na naszym terenie tego typu produkcji daje szans na zatrudnienie osób, Gmina otrzyma dochód, w postaci podatku a tak e pozwoli uporz dkowa gospodark odpadami w Gminie i Powiecie. Jan Hasiak str. 2

3 Posterunek Policji w Krzeszowie Posterunek Policji w Krzeszowie obejmuje swoim działaniem miejscowo- ci Krzeszów, Krzeszów Dolny, Kustraw, Bystre, Sigiełki, Łazów, Koziarnie I, Koziarnia II, Podolszynk Pleba sk, Podolszynk Ordynack, Kamionki: Górn, redni, Doln oraz Kamionk Kolonie. Jest to obszar o powierzchni około 34 km kw. poło ony w północnowschodniej cz ci województwa podkarpackiego w powiecie ni a skim zamieszkiwany przez około 4,3 ty. mieszka ców trudni cych si głównie upraw wikliny i rolnictwem. W chwili obecnej nieznaczny procent społecze stwa zatrudniony jest w zakładach przemysłowych na terenie Niska, Stalowej Woli, Nowej Sarzyny i Le ajska. Niestety du ym problemem jest ci gle rosn ca ilo osób bezrobotnych w zwi zku z likwidacj miejsc pracy jak te brakiem perspektywy zatrudnieni a dla absolwentów szkół. Powy sze czynniki powoduj wyst powanie stałego zagro enia przest pczo ci na terenie Gminy Krzeszów. Posterunek Policji w Krzeszowie funkcjonuje od r. W roku 2004 jego obsad stanowili: mł. asp. Piotr Kilia czyk- Kierownik Posterunku Policji, mł. asp. Roman Łyko - funkcjonariusz specjalizuj cy si w zwalczaniu przest pczo ci kryminalnej na naszym terenie, sier. szt. Włodzimierz Zagaja policjant zatrudniony na stanowisku dzielnicowego posiadaj cy przeszkolenie podoficerskie oraz st. sier. Marek Siek posiadaj cy przeszkolenie podstawowe - policjant plutonu patrolowo interwencyjnego. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Krzeszowie w 2004 roku wszcz li ł cznie 58 post powania przygotowawcze, za w post powania. W rozbiciu na wybrane kategorie popełnionych przest pstw przedstawia Tabela Nr 1: Analizuj c powy sze zestawienie stwierdzi nale y, e w roku minionym w stosunku do roku 2003 nast pił spadek popełnionych przest pstw o 5 (z 63 w roku 2003 do 58 w roku 2004) z czego: 38 post powa przesłano do Prokuratury Rejonowej w Nisku z wnioskiem o zatwierdzenie b d sporz dzenie aktów oskar enia 2 post powania przesłano do Sadu Rodzinnego i Nieletnich w Nisku ze wzgl du na popełnienie czynu zabronionego przez nieletnich 10 spraw umorzono wobec braku cech przest pstwa 1 post powanie przekazano do dalszego prowadzeni a innym organom 2 post powania zostały do realizacji w roku bie cym 9 post powa umorzono wobec niewykrycia sprawców Tabela Nr 1 Lp Rodzaj przest pstwa 2003 rok 2004 rok 1. Kradzie z włamaniem Kradzie e inne ogółem Fizy czne i psychiczne zn canie si Wy padki drogowe Gro by karalne Po ary Bójki i pobicia Zniszczenie mienia Oszustwo Kierowanie w stanie nietrze wo ci Kłusownictwo Uszkodzenie ciała 2 1 Na poczucie bezpiecze stwa publicznego a tak e porz dku prawnego, znaczny wpływ ma równie naruszenie przepisów administracyjnych oraz ró ne formy i odmiany patologii społecznych. Alkoholizm: Jest to podstawowy czynnik kryminogennych, który sprzyja powstawaniu przest pstw i wykrocze. Pomimo wielu obowi zuj cym przepisom prawnym istnieje bardzo łatwy dost p do alkoholu zarówno dorosłych jak i nieletnich. Alkohol stał si podstawowym artykułem niezb dnym w czasie trwania jakichkolwiek uroczysto ci rodzinnych, towarzyskich itp. Brak alkoholu cho by nawet pod postaci piwa powoduje imprez nudna i nieudan. Pity jest on wsz dzie, i traktowany jest jako symulator do dobrej zabawy. Jest równie niestety bod cem do popełniania przest pstw i wykrocze. Stale ubo ej ce społecze stwo, brak zatrudnienia, brak godziwych warunków do ycia powoduje nadmierne jego zu ycie w rodzinach a co si z tym wi e rosn ca agresj i przemoc domow. W roku 2004 Policjanci Posterunku Policji w Krzes zowie przeprowadzili 31 interwencji domowych z czego w dziewi ciu przypadka stwierdzili zjawisko przemocy domowej. W siedmiu przypadkach przeprowadzono post powania przygotowawcze (w roku 2003 przeprowadzono 25 interwencji z czego 8 dotyczyły przemocy domowej). We wszystkich przypadkach zastosowano procedur tzw. Niebieskiej Karty co wi zało si ze stałym nadzorem nad rodzin w której to niepokoj ce zjawisko dostrze ono. Narkomania: W 2004 r. na terenie Posterunku Policji w Krzes zowie nie odnotowano popełnionych przest pstw tej kategorii. Pomimo tego nale y przypuszcza, e problem ten istnieje zarówno w ród młodzie y szkolnej, jak te osób młodych, nie pracuj cych bezskutecznie poszukuj cych swego miejsca w społecze stwie. Subkultury młodzie owe: W roku 2004 na terenie działania Posterunku Policji w Krzeszowie nie odnotowano zjawiska tego rodzaju. Prostytucja, dewiacje seksualne: Na tereni e działania PP w Krzeszowie nie ujawniono tego rodzaju zjawiska. W przedstawionym poni ej - /Tabela Nr 2 na nast pnej stronie/ zestawieniu porównawczym zawart e zostały wyniki uzyskane przez funkcjonariuszy str. 3

4 Tabela Nr 2 Lp. Temat 2003r 2004r 1. Ilo represjonowanych osób Ilo nało ony ch MK Gotówkowe 1 0 Kredytowane Ilo sporz. wniosków Ilo legitymowa Ilo odwiedzin posesyjnych Ilo spotka z młodzie Posterunku Policji w Krzeszowie w odniesieniu do wyników uzyskanych w 2004 r.: Z powy szego zestawienia wynika, e w sprawozdawczym okresie znacznie obni- ył si ilo nało onych mandatów karnych w sumie o 14. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Krzeszowie nało- yli ogółem 20 mandatów karnych na ł czn sum zł (w roku zł) z czego w 19 przypadkach dot. to wykrocze drogowych. Znaczny spadek ilo ci nało onych mandatów spowodowany był przede wszystkim do du absencja w słu bie funkcjonariuszy Posterunku Policji w Krzeszowie, którzy oddelegowani byli do innych jednostek Policji (PP. Je owe, KPP Nisko) w celu zapewnieni a prawidłowego toku ich funkcjonowania. Inna przyczyn nieobecno ci funkcjonariuszy w PP w Krzes zowie były długoterminowe zwolnienia lekarskie, jak te wykonywanie zleconych zada na terenie gmin s siednich. Poczynione zało enia na rok 2004 nie były w pełni zrealizowane równie ze wzgl du na niskie limity paliwowe pojazdu słu bowego i na wspomnian absencj, pracowników PP Krzeszów. Ponadto w ramach codziennych słu b patrolowo obchodowych policjanci Posterunku Policji w Krzeszowie przeprowadzili 517 kontroli pojazdów. Zaznaczy nale y, e ów kontrole przeprowadzane były głównie w porze wieczorowo - nocnej, a wi zały si bezpo rednio z konieczno ci ujawniania nietrze wych kieruj cych, jak te sprawców włama dokonywanych na terenie powiatu ni a skiego i powiatów o ciennych. Spadła ilo odwiedzin posesyjnych z 591 w 2003 r. do 526 w 2004 r. Sadła te ilo przeprowadzanych spotka z dzie mi i młodzie z 19 w 2003 r. do 16 w 2004 r. W trakcie przedmiotowych spotka zgodnie z zadaniami zaplanowanymi do realizacji w harmonogramie pracy na 2004 r. policjanci poruszali problemy ycia codziennego, zagro enia przest pczo ci, sposoby skutecznego zabezpieczania mi eni a, oraz inne sprawy zwi zane z programem Bezpieczny Powiat. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy spotkania z dzie mi klas O i I-III w trakcie których omówiono zasady bezpiecznego poruszania si o drogach. Powy sze tematy omawiane były tak e w czasie spotka z młodzie szkoln w ramach akcji Bezpieczne wakacje oraz Bezpieczne ferie. Zorganizowano tak- e w szkołach podstawowych i Gimnazjum eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym. Niestety na terenie działania Posterunku Policji w Krzeszowie odnotowano 9 wypadków drogowych. trzy ze skutkiem miertelnym w tym jeden w którym pokrzywdzonym było dwuletnie dziecko. Jedno post powanie zostało zawieszone ze wzgl du na konieczno wykonania długotrwałych specjalistycznych bada laboratoryjnych. Pozostałe sprawy dot. wypadków drogowych w których obra- e ciała doznały 11 osób po uko czeniu przekazano do Prokuratury Rejonowej w Nisku z wnioskiem o sporz dzenie aktu oskar enia. W trakcie słu b patrolowych i prowadzonych kontroli drogowych zatrzymano pi praw jazdy (kierowanie pojazdami mechanicznymi przez kierowców b d cych w stanie nietrze wym) oraz 16 dowodów rejestracyjnych Funkcjonariusze PP w Krzeszowie wykonywali czynno ci słu bowe przy 24 kolizjach drogowych zaistniałych na naszym terenie (w 2003 r. odnotowano 11 kolizji drogowych). R easumuj c powy sze nale y stwierdzi, ze od kilku lat odnotowuje si coraz wi ksz liczb przest pstw o niewielkim ci arze gatunkowym- postrzeganych jednak przez społecze stwo jako uci liwe i obni aj ce poczucie bezpiecze stwa w ród społeczno ci lokalnej. W zwi zku z powy szym w roku bie cym nale y poprzez wi ksze zaanga owanie funkcjonariuszy, zwi kszenie liczby patroli w miejscach zagro- onych, oraz sumienniejsze wykonywanie czynno ci słu bowych d y do ograniczenia zjawisk niepo danych. Dzi kuj c za współprac i pomoc w zapewnieniu prawidłowego toku funkcjonowania Posterunku poprzez zakup radiowozu czy te dofinansowanie rodków finansowych na zakup paliwa chciałbym yczy mieszka com naszej gminy spokoju poczucia bezpiecze stwa i satysfakcji z poczyna i osi gni funkcjonariuszy Posterunku Policji w str. 4

5 Jak dobrze by stra akiem Jak co roku pocz tek maja kojarzy nam si ze stra akami, a w. Florian patron stra aków zmusza nas niejako do uczczenia dnia 4 maja w sposób szczególny. Przecie tylko dzi ki czujno ci i zaanga owaniu naszych stra aków mo- emy czu si bezpieczni. St d corocznym zwyczajem w tym dniu organizowany jest dzie stra aka, pocz tkowo miał mie zasi g gminny, ale okazało si zaplecze sportowe Krzeszowa i aktywno tut. stra aków skłoniła władze powiatowe stra y do powi kszenia tej imprezy do rangi powiatowej. Wójt naszej gminy wykorzystał zaistniał sytuacj i poł czył wi to stra ackie z obchodami wi ta Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w hołdzie poległym powsta com styczniowym pod tut. pomnikiem zło one zostały wie ce ofiarowane przez mieszka ców gminy, młodzie szkoln i stra aków. Cała uroczysto tradycyjnie rozpocz ła si polow msz w., któr w intencji stra aków i poległych za wolno ojczyzny odprawił kapelan wojewódzki ks. Jan Krunicki oraz kapelan powiatowy ks. Stanisław Konik. Potem po nabo e stwie okoliczno- ciowe przemówienia wygłosili Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski i komendant Powiatowej Stra y Po- arnej w Nisku bryg. Zbigniew Laskowski podzi kowali oni stra akom za zaanga- owanie i trud wło- ony w codzienn słu b, za zasłu eni stra acy zostali udekorowani odznaczeniami i awansami. Mił atrakcj na zako czenie przygotowała młodzie szkolna, która zaprezentowała cze artystyczn utrzyman w duchu patriotycznym. Ko cowym akordem spotkania stra aków była wspólna biesiada, przy smacznej grochówce, kiełbasce z ro na i małym piwku. WaldemarKu Zawody po arnicze Krzeszów 5 czerwiec 2005 r. gorszy a o 3 sekundy. Zm czeniu zawodników sportow rywalizacja próbował zaradzi organizator całych zawodów, Komendant Gminny OSP dh. Jan Pac serwuj c im befsztyki z grilla, pieczone kurczaki oraz wojskow grochówk. Mo na z cała pewno ci powiedzie, e imprezy ró nego typu organizowane w Krzeszowie zawsze znajduj uznanie w społecze stwie i u naszych władz, czego przykładem mo e by przybycie na nasz imprez Pana Marszałka, Starosty oraz parl amentarzystów z Podkarpaci a. Waldemar Ku 5 czerwca na boisku sportowym przy remizie OSP w Krzeszowie spotkali si stra acy z naszego województwa na VII Mistrzostwach Województwa Podkarpacki ego w sportach po arniczych. Podkarpaccy druhowie zmagali si w sztafecie 4 x 100 metrów oraz w po arniczych wiczeniach bojowych. W ogólnej klasyfikacji zwyci yła jednostka PSP ze Stalowej Woli, drugie miejsce zaj ła KM PSP Rzeszów, a trzecie stra acy z KM PSP Tarnobrzeg. Na wyró nienie zasługuje postawa stra aków z ni a skiej jednostki, którzy walcz c do ko ca, ustalili czasem 29,87 sek. rekord województwa w sztafecie 4 x 100 m. Jest to tym bardziej warte podkre lenia, e nast pna jednostka miała czas str. 5

6 WIADOMO CI GMINNEGO O RODKA KULTURY W KRZESZOWIE W MAŁEJ GALERII mieszcz cej si na parterze Gminnego O rodka Kultury otwarto w kwietniu wystaw malarstwa pani Stanisławy Pudełkiewicz. Była to kolejna wystawa prac pani Stanisł awy. Uroczyst ego otwarcia obok autorki wspaniałych prac malarskich dokonali przybyli na t okazj go cie i przyjaciele malarki. Wystawa cieszyła si du ym zainteresowaniem mieszka ców oraz młodzie y szkolnej, tym bardziej, e zaprezentowane na wystawie prace malarskie nie były wcze niej wystawiane. Na łamach ROTUNDY pragniemy podzi kowa pani Stanisławie za wspaniałe prze ycia estetyczne i duchowe oraz yczy dalszej inwencji twórczej. Wdniu 29 kwietnia Gminny O rodek Kultury był organizatorem I GMINNEGO FESTIWALU PIOSENKI DZIECI CEJ. W Festiwalu tym brało udział Przedszkol e Gminne w Krzes zowie, reprezent anci Szkoły Podstawowej w Krzes zowie oraz Szkoły Podstawowej w Bystrem. Festiwal ten cieszył si du- ym powodzeniem. Ogółem wyst piło 35 dzieci w III kategoriach wiekowych: Grupa Grupa II Kl. Grupa III Kl. I przedszkola I III IV VI Jury nagrodziło:w grupie nagrodzeni w grupie II kl. I III Kowalik Iwona w grupie III kl. IV VI I wszyscy kl. III PSP Bystre Sajkiewicz Izabela kl. VI PSP Bystre GMINNY FESTIWAL PIOSENKI DZIE- CI CEJ wejdzie na stałe do kalendarza imprez naszej placówki. Konkurs recytatorski daje mo liwo obcowania z poezj i kultur słowa. GOK zorganizował Gimnazjalny Konkurs Recytatorski Poezja ks. Jana Twardowskiego. Młodzie gimnazjalna z naszej gminy miała okazj zapozna si z twórczo ci cenionego u nas w kraju autora. Jury, któremu przewodniczyła mgr Danuta Gaweł nagrodziło: Aleksandr Pac,Patrycj Kargol, Klaudi Waliłko. Wszystkim zwyci zcom oraz uczestnikom gratulujemy, ycz c dalszych sukcesów w tak trudnej przecie sztuce recytacji. Poło enie Krzeszowa w ród malowniczych wzgórz zachwyca nie tylko nas mieszka ców. W dniach w Krzes zowi e w ram ach Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego go cili my artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z Przemy la, Rzeszowa, Stalowej Woli i Niska. Nasz gmin reprezentowali: artysta plastyk Helena Pisula, Stanisława Pudełkiewicz, Zofi a Grochowicz, Danuta Gaweł, Monika Krupa, Anna Termena, El bieta Bis. Ogółem w plenerze brało udział 15 artystów. Nowo ci pleneru był udział uzdolnionej młodzie y z Gimnazjum w Krzes zowie. Aura tegorocznego pleneru nie była dla malarzy zbyt łaskawa, ale pomimo to powstało wiele ciekawych artystycznie prac. Wystaw poplenerow mo na obejrze w Małej Galerii GOK w godz. 9:00 17:00. Wdniu w gminie Harasiuki odbyło si Wojewódzkie wi to Ludowe. Ka da z gmin powiatu ni a skiego przedstawiała swój krótki program artystyczny. Nasz gmin reprezentowali Mirka Kowal z Przedszkola w Krzes zowie, Chór oraz Grupa Wokalna. W budynku gimnazjum mo na było zwiedzi wystaw malarsk Stanisławy Pudełkiewicz pod hasłem Dawna Wie Polska. Ju po raz drugi w Jesienniku Starym odbyły si Spotkania Graniczne Kultura Bez Granic zorganizowane przez ZMW w dn W imprezie tej bierze udział trzy gminy Gmina Potok gospodarz imprezy z województwa lubelskiego oraz Gmina Krzeszów i Harasiuki z województwa podkarpacki ego. Ka da z gmin przygotowała stoisko oraz cz artystyczn. W naszym stoisku podziwia mo na było malarstwo Stanisławy Pudełkiewicz Dawna Wie Polska co ł czyło si tematycznie ze stoiskami gospodarzy Gin ce Rzemiosła tj. kowalstwo, sitarstwo, garncarstwo. Nasza Gmina przygotowała wyst py wokalne, Edyty i Agnieszki Bednarz, Jolanty Golec oraz Chóru, który za piewał dla tłumnie zgromadzonej publiczno ci kilka piosenek. W trakcie trwania imprezy zorganizowano konkurencj e rowerowe dla gimnazj alistów. Reprezentacja Gimnazjum w Krzes zowie zdobyła drugie miejsce gratulujemy. W konkurencji wójtów najlepszym okazał si wójt gospodarzy. Teatrzyk Małe Malwinki działaj cy w GOK wystawił dla przedszkolaków i młodszych uczniów Szkół Podstawowych bajk pt. Ja i Małgosia Był to pierwszy wyst p małych aktorów. Instruktorem grupy teatralnej jest E. Sawicka. Po wyst pie młodzi aktorzy wraz z instruktorem wyruszyli na mał wycieczk po Krzeszowskich Górach. WAKACJE Gminny O rodek Kultury w Krzeszowie prowadzi w czasie wakacji sprzeda podr czników szkolnych. Wykonujemy usługi ksero, prowadzimy MAŁY PUNKT KSI GARSKI, do dyspozycji mieszka ców jest PUNKT INFOR- MACYJNY w ramach programu komputerowego IKONKA. MAŁA GALE- R IA wystawa poplenerow a OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU MALA- LARSKIEGO - Krzes zów BIBLIO- TEKA (czynna od poniedziałku do pi tku w godz. 9 17) cykl CZWARTKOWE PLENERY skierowany do uzdolnionej Młodzie y Gimnazjalnej w ka dy czwartek miesi ca od godz , wycieczki rowerowe po okolicy (do 10 osób) tel wietlica wychowawczo opieku cza (gry planszowe, tenis stołowy) r. Piknik Rodzinny z udziałem Polonijnego Zespołu Pie ni i Ta ca z Czech r. Gminny Turniej Piłki No nej str. 6

7 Mieczysława Otachel - Pierwsza Komunia 1927 r. Zdj cie przedstawia Dzieci Komunijne wraz z Nauczycielkami i Ksi dzem. Zostało zrobione w latach na tle Krzy a upami tniaj cego okrespowstania Styczniowego. Jest to miejsce przy Ko ciele Parafialnym w Krzeszowie. Pami tkowe zdj cie zrobione 22 V 2005 r. w dniu przyj cia Pierwszej Komunii wi tej dzieci z Parafii Narodzenia Naj wi tszejmarii Panny w Krzeszowie. Komunii udzielił Ks. Proboszcz Parafii Lech Kutera oraz Ks. Sławomir Szewczak. str. 7

8 W dniu r. podczas DNI OTWARTYCH DRZWI WODR BOGUCHWAŁA 2005 odbyła si VII Regionalna Wystawa Zwierz t Hodowlanych. W ród bardzo szerokiego rodzaju tych naszych pi kno ci trudno było znale jakie rodzinne (tzn. nasze okoliczne) zwierz tko po prostu chyba zabrakło odwa nych którzy odwa yliby si pochwali urod swego wychowanka. Miejmy nadzieje jednak, e sytuacja ta si niebawem zmieni, gdy wszystkiemu przygl dała si bardzo pr na grupa naszych gminnych rolników, którzy z wycieczk wyjechali do Boguchwały specjalnie na t okazje by poogl da czym chwal si inni, dlatego te w niedługim czasie i nasze hodowle zapewne b d doceniane. Natomiast podczas tych DNI OTWARTYCH DRZWI oceniana była te inna dziedzina taka jak PRODUKT REGIONALNY I TRADYCYJNY. W tej dziedzinie mo emy si ju pochwali, gdy KANONY Z MI SEM pani Marii Małek z Krzeszowa Dolnego zostały najpierw zakwalifikowane jako taki produkt (jedyne z powiatu ni a skiego), a nast pnie wyró nione w konkursie i uhonorowane dyplomem wr czonym przez Wojewod Podkarpackiego oraz nagrodzone nagrod pieni n. Zach camy wszystkich rolników do aktywnego udziału w tego typu wydarzeniach, a Koło Gospody jak i indywidualne gospodynie do interesowania si i rozpowszechniania naszych tak bogatych potraw regionalnych, a tym samym i miejscowo. Mieszkanka Dopłaty dla rolników Rolnicy z terenu Gminy Krzeszów zło yli w bie cym roku 543 wnioski o dopłaty bezpo rednie do gruntów rolnych, czyli o 75 wi cej ni w 2004 roku. Termin realizacji płatno ci bezpo rednich przez ARIMR to okres od 1 grudnia 2005 do 30 czerwca 2006 r. Poza dopłatami bezpo rednimi rolnicy z naszej gminy zło yli wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w działaniach: Renty strukturalne 14, Wspieranie gospodarstw niskotowarowych 45, Wspieranie przedsi wzi rolno- rodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz t 2, Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej 4 wnioski oraz w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich w działaniach: Inwestycje w gospodarstwach rolnych 1, Ułatwianie startu młodym rolnikom 4 wnioski. W Urz dzie Gminy w pok. nr 7 w ka dy wtorek pełni dy ur doradca Podkarpackiego O rodka Doradztwa Rolniczego, udzielaj cy pomocy rolnikom w zakresie pozyskiwania rodków unijnych. Informacja o osi gni ciach uczennicy kl. VI Małgorzaty Zielonka w bie cym roku szkolnym. W roku szkolnym 2004/2005 uczennica PSP Krzeszów Małgorzata Zielonka brała udział w Konkursie Interdyscyplinarnym z przedmiotów matematycznych, w których została finalistk. W mi dzynarodowym konkursie Kangur otrzymała 127,5 punktów za co zakwalifikowała si na obóz wypoczynkowo-naukowy do Czech. Brała udział w ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po arniczej Młodzie Zapobiega Po arom, w którym przeszła do etapu krajowego (I miejsce w etapie wojewódzkim). W konkursie wiedzy o ruchu drogowym w powiecie otrzymała rower za najlepiej napisany test w grupie szkół podstawowych.. Klasa B Stalowa Wola GRUPA 7 punkty bramki 1. Czarni Sójkowa Armes Racławice Stra ak Przyszów Rotunda Krzeszów Bieliniec Grabniak Hucisko LZS Jarocin Jutrzenka Kopki Wiktoria Wolina LKS Glinianka Tanew Dabrówka Milenium Bieliny 0 Krzeszów, ul. Rynek2 Zespół redaguj cy : Jan Hasiak, Robert Kowal, Helena Pisula, Skład komputerowy: Bogusław Gorczyca Rys. Helena Pisula str. 8

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

Informacje z o rodka kultury

Informacje z o rodka kultury Informacje z o rodka kultury *** Wakacje na Dwornej M iejski O rodek Animacji Kultury w Wasilkowie zaprasza dzieci i młodzie przez całe wakacje do wietlicy przy ul. Dwornej. Codziennie od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KŁOMNICE

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KŁOMNICE GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KŁOMNICE na lata 2005-2010 2 SPIS TRE CI I. Działalno władz samorz dowych...3 1. Rada Gminy...3 2. Wójt Gminy...3 3. Sołectwa...4 4. rodowisko

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ

Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 05 luty 2007 r. Nr 3/168/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁA NA RZECZ ZRÓWNOWA ONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO

PLAN DZIAŁA NA RZECZ ZRÓWNOWA ONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO Zał cznik Nr 1 do Uchwały nr PLAN DZIAŁA NA RZECZ ZRÓWNOWA ONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO PROJEKT Piaseczno, listopad 2012 r. Opracowano na podstawie umowy z dnia 2 sierpnia 2012 zawartej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY REJOWIEC FABRYCZNY CZERWIEC 2006 1 Strategia Rozwi zywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny Zespół Projektowy: Halina

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

WIADOMO CI POSK NOWYCH CZASÓW REALIA. Nr 57 2009 POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII POLISH SOCIAL & CULTURAL ASSOCIATION LTD

WIADOMO CI POSK NOWYCH CZASÓW REALIA. Nr 57 2009 POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII POLISH SOCIAL & CULTURAL ASSOCIATION LTD WIADOMO CI POSK Nr 57 2009 REALIA NOWYCH CZASÓW POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII POLISH SOCIAL & CULTURAL ASSOCIATION LTD POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. O Priorytetowa: Społecze stwo informacyjne zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Plan wg URM Nr XXI/335/11

Plan wg URM Nr XXI/335/11 I. INFORMACJE O SPOSOBIE KSZTAŁTOWANIA SI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Kwesta na cmentarzu ju siódma!

Kwesta na cmentarzu ju siódma! æ Kwesta na cmentarzu ju siódma! T radycyjnie w dniach 1-2 listopada odb dzie si kolejna, ju siódma Kwesta na Rzecz Renowacji Pomników Wasilkowskiego Cmentarza. Pomysłodawc i organizatorem zbiórki jest

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA NAUKOWA: Michał Skarzy ski. Poradnik został opracowany przez zespół ekspertów Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr: Fundacja BFKK

REDAKCJA NAUKOWA: Michał Skarzy ski. Poradnik został opracowany przez zespół ekspertów Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr: Fundacja BFKK REDAKCJA NAUKOWA: Michał Skarzy ski Poradnik został opracowany przez zespół ekspertów Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr: ROZDZIAŁY MERYTORYCZNE: Anastazja Hykiel......... (Cz 2) Michał Skarzy ski........

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - Głubczyce

Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - Głubczyce ISSN 1505-4551 Egzemplarz bezpłatny Nr 4 (56) lipiec-sierpień 2014 Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - Głubczyce 4 20 Miedzynarodowy, Dzien Kul Bokashi ` Fot. Marta Krupińska W niedziel 14 wrze Podlaska

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo