REGULAMIN PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE Ustalenia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012. 1 Ustalenia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE Ustalenia ogólne 1. Organizatorem Platinum Yamaha Street Experience, zwanego dalej PYSE, jest YAMAHA MOTOR MIDDLE EUROPE B.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia, Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, działającą przez YAMAHA MOTOR MIDDLE EUROPE B.V. (Sp. z o.o.) ODDZIAŁ W POLSCE, z siedzibą w Warszawie, , Al. Jerozolimskie 212, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON: , NIP: , NIP Yamaha Motor Middle Europe B.V. pod którym jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce (do faktur): zwana dalej Organizatorem. 2. PYSE odbędzie się w terminie r. na terenie Toru Poznań, ul. Wyścigowa 3, , Przeźmierowo, w oparciu o Program Platinum Yamaha Street Experience stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. 3. PYSE składa się ze zorganizowanych jazd po Torze Poznań oraz zorganizowanych jazd po trasie turystycznej na motocyklach własnych oraz użyczonych przez Organizatora. 2 Zgłoszenia i rejestracja 1. Do uczestnictwa w PYSE zostanie dopuszczona osoba, zwana dalej Uczestnikiem, która spełni wszystkie poniższe warunki: a. posiada prawo jazdy kategorii A, b. nie posiada licencji sportowej motocyklowej, c. wpisała się u lokalnego autoryzowanego dealera Yamaha na listę uczestników PYSE, d. do dnia otrzymała od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa w PYSE. 2. Warunkiem wjechania przez Uczestnika na Tor Poznań własnym motocyklem jest łączne spełnienie wszystkich następujących wymogów: a. zarejestrowanie się w Biurze PYSE czynnym w dniu w godz w salonie Yamaha Motocykle Polska, przy ul. Bułgarskiej 65a, Poznań, oraz w dniu w godz na terenie Toru Poznań, b. złożenie wypełnionego pełnymi i prawdziwymi danymi i podpisanego Oświadczenia (wzór stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu), c. oznaczenie własnego motocykla numerem otrzymanym podczas rejestracji, d. uzyskanie opinii zezwalającej na udział w jazdach po odbytej kontroli technicznej motocykla zgłoszonego do udziału w jazdach zorganizowanych w ramach PYSE po Torze Poznań, przeprowadzonej przez Organizatora w dniu w godz Opinię zezwalającą na wjazd na tor otrzymują motocykle, które spełniają następujące warunki: są nie starsze niż 10 lat, o maksymalnej głośności do 96 db, sprawne technicznie. e. uzyskanie pozytywnej opinii z odbytej kontroli stanu trzeźwości, przeprowadzonej przez Organizatora w dniu w godz , f. udział w odprawie uczestników oraz odbycie szkolenia z zasad poruszania się po Torze Poznań przeprowadzonego przez przedstawiciela Toru Poznań. 3. Warunkiem wjechania przez Uczestnika na Tor Poznań motocyklem użyczonym przez Organizatora jest spełnienie następujących wymogów: 4. zarejestrowanie się w Biurze PYSE czynnym w dniu w godz w salonie Yamaha Motocykle Polska, przy ul. Bułgarskiej 65a, Poznań, oraz w dniu w godz na terenie Toru Poznań, a. złożenie w biurze PYSE wypełnionej pełnymi i prawdziwymi danymi i podpisanej Umowy użyczenia pojazdu do jazdy testowej (wzór stanowi załącznik numer 3 do Regulaminu), b. udział w odprawie uczestników oraz odbycie szkolenia z zasad poruszania się po Torze Poznań przeprowadzonego przez przedstawiciela Toru Poznań. 3 Obowiązki Uczestnika 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do poleceń Organizatora i pracowników obsługi Toru Poznań. 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Toru Poznań stanowiącego załącznik numer 4 do Regulaminu oraz Regulaminu Szczegółowego Określającego Zasady Jazdy po Torze Poznań stanowiącego załącznik numer 5 do Regulaminu. 3. Uczestnik nie może znajdować się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających ani leków mogących pogorszyć zdolność Uczestnika do kierowania pojazdami mechanicznymi. Uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w kontroli stanu trzeźwości na każde wezwanie Organizatora. 4. Uczestnik osobiście odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym. 5. Uczestnik świadom faktu, że jazda pojazdem po Torze Poznań jest wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej OC/AC/NNW w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości

2 użyczonego Pojazdu powstałe w czasie trwania umowy, a nie objęte ochroną określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Uczestnik ponosi w stosunku do Organizatora odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia i jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów i strat powstałych wskutek okoliczności i zdarzeń, które wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w tym spowodowane niedopełnieniem wymogów formalnych przy zgłaszaniu szkody. Ubezpieczycielowi przysługuje nieograniczone roszczenie zwrotne do Uczestnika, jeżeli szkoda była następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy użyczenia dotyczących ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia, a także w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel przyjął na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Organizatora mimo istnienia w ogólnych warunkach ubezpieczenia przesłanek ją wyłączających. 6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości motocykla własnego oraz motocykla użyczonego przez Organizatora, a także za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z uczestnictwem w PYSE, w tym również podczas jazd turystycznych zorganizowanych wycieczek po okolicy, o których mowa w załączniku numer 1 do Regulaminu. 7. Niestosowanie się uczestnika do zasad uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie, a także zasad przekazanych podczas Szkolenia z zasad poruszania się po Torze Poznań lub nieprzestrzeganie poleceń Organizatora lub obsługi Toru Poznań skutkuje natychmiastowym wykluczeniem uczestnika z udziału w PYSE i koniecznością natychmiastowego opuszczenia terenu Toru Poznań przez uczestnika. 8. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia uczestnictwa w PYSE bez podania przyczyny. 9. Osoba towarzysząca Uczestnikowi podczas PYSE zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich Obowiązków Uczestnika wymienionych w paragrafie 3. Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem osoby towarzyszącej. 4 Zasady Bezpieczeństwa 1. Na terenie Toru Poznań Organizator zapewni następujące zabezpieczenie PYSE: a. sędziów wirażowych wraz z pełnym wyposażeniem wg wymogów dokumentów homologacyjnych, b. zabezpieczenie medyczne w postaci jednej karetki "R" oraz jednej karetki transportowej i pięciu ratowników, c. park maszyn osobny namiot na motocykle, z którego Uczestnik może korzystać w ciągu trwania PYSE i w którym może zostawić swój motocykl na noc w dniu Namiot ten w dniu o godz zostanie zamknięty, bez prawa wstępu Uczestników i osób trzecich. Ponowne otwarcie namiotu odbędzie się w dniu o godz. 8.00, Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku kradzieży mienia lub szkody na mieniu pozostawionym w namiocie, d. ochronę nocną motocykli znajdujących się w wyznaczonym miejscu w dniu od godz do godz dnia następnego, Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku kradzieży mienia lub szkody na mieniu pozostawionym w namiocie, 5 - Dane osobowe uczestników 1. Organizator informuje, że przekazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. No 101, poz.926 z późn. zm.). 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego imienia, nazwiska i wizerunku przez Organizatora dla celów reklamowo-marketingowych, na wykonanie zdjęcia i jego publikację. 6 Przepisy końcowe 1. PYSE przeprowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin. 2. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie internetowej 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej 4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Yamaha Motor Middle Europe B.V. Oddział w Polsce. 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu. Yamaha Motor Middle Europe B.V. Oddział w Polsce

3 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE PROGRAM PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012, 9-10 LIPCA 2012, TOR POZNAŃ , NIEDZIELA Salon Yamaha Motocykle Polska, Poznań, ul. Bułgarska 65a Rejestracja Uczestników i odbiór pakietów startowych , PONIEDZIAŁEK Tor Poznań, Przeźmierowo, ul. Wyścigowa Rejestracja Uczestników i odbiór pakietów startowych c.d. Uwaga! W poniedziałek biuro Organizatora przeniesione na tor Kontrola techniczna motocykli 9.30 Odprawa Uczestników i Szkolenie z zasad poruszania się po Torze Poznań Rozpoczęcie jazd po torze (uczestnicy są podzieleni na grupy, grupy wyjeżdżają na tor wg harmonogramu ogłoszonego na odprawie) Zakończenie jazd po torze Wieczorny chill-out w Monster Zone, poczęstunek, muzyka grana przez DJ Losowanie nagród dla uczestników Trasy turystyczne Wycieczka po okolicy z przewodnikiem Trasa I + II (przewidywana przerwa na kawę w ciekawym miejscu) Wycieczka po okolicy z przewodnikiem Trasa I + II (przewidywana przerwa na kawę w ciekawym miejscu) , WTOREK Tor Poznań, Przeźmierowo, ul. Wyścigowa Zorganizowane jazdy po torze w grupach Trasy turystyczne Wycieczka po okolicy z przewodnikiem Trasa I + II (przewidywana przerwa na kawę w ciekawym miejscu) Wycieczka po okolicy z przewodnikiem Trasa I + II (przewidywana przerwa na kawę w ciekawym miejscu) * Podczas jazd turystycznych będzie można skorzystać z parku testowego Yamaha

4 ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE Ja niżej podpisany Imiona: Nazwisko: Płeć: kobieta mężczyzna Adres: Kod pocztowy: Miejscowość: Pesel: Dowód osobisty nr: wydany przez: Tel. prywatny: Prawo jazdy kategorii: A Nr prawa jazdy: wydane przez: użytkujący pojazd o numerze rejestracyjnym: Oświadczam, że został mi udzielony instruktaż użytkowania pojazdów mechanicznych, w tym motocykli, skuterów i czterokołowców (quadów) Yamaha podczas Platinum Yamaha Street Experience odbywającego się w dniach r. na Torze Poznań, ul. Wyścigowa 3, Przeźmierowo, który w pełni rozumiem i do którego będę się stosował. Z pełną świadomością ryzyka wynikającego z używania pojazdów mechanicznych, w tym motocykli, skuterów i czterokołowców (quadów) Yamaha, i testowania ich zobowiązuję się do przestrzegania poleceń instruktora i zachowania szczególnej ostrożności w czasie używania pojazdu. Świadom faktu, że jazda pojazdem po Torze Poznań jest wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej OC/AC/NNW w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zobowiązuję się do poniesienia pełnej odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości pojazdu własnego lub użyczonego mi do jazdy testowej przez Yamaha Motor Middle Europe B.V. Oddział w Polsce, a także do poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z prowadzeniem pojazdu po Torze Poznań. Oświadczam, że w przypadku powstania jakiejkolwiek szkody na mojej osobie lub mieniu podczas imprezy Platinum Yamaha Street Experience na Torze Poznań w Przeźmierowie zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Yamaha Motor Middle Europe B.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia, Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, działającą przez Yamaha Motor Middle Europe B.V.(Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 212 i jej dealerów. Ponadto oświadczam, że podczas używania ww. pojazdów nie będę w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających ani leków mogących pogorszyć moją zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Platinum Yamaha Street Experience 2012 i w pełni go zrozumiałem. Poznań, Podpis Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Platinum Yamaha Street Experience 2012 (PYSE) i wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich Danych Osobowych w zakresie wskazanym poniżej, przez Yamaha Motor Middle Europe B.V. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (dalej YMME Oddział ) z siedzibą w Al. Jerozolimskie 212, Warszawa Tak/Nie* udziału w PYSE (obowiązkowe) Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodę na: Tak/Nie* otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach YMME Oddział i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami YMME Oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Poznań, Podpis

5 ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO REGULAMINU PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012 UMOWA UŻYCZENIA POJAZDU DO JAZDY TESTOWEJ Biorę w użyczenie pojazd Yamaha należący do Yamaha Motor Middle Europe B.V. Oddział w Polsce*: 1 Xenter 150 RKRSG X-MAX VTLSG T-MAX JYASJ XJ6 FA JYARJ19M FZ8 SA JYARN XT660Z TENERE VTLDM XT1200Z SUPER TENERE JYADP YZF-R1 JYARN V-MAX JYARP Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem.

6 ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO REGULAMINU PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012 REGULAMIN TORU POZNAŃ 1 Regulamin określa ogolne warunki korzystania z TORU POZNAŃ (dalej: TORU), położonego przy ul. Wyścigowej 3 w Przeźmierowie, z uwzględnieniem i stosowaniem w sprawach w Regulaminie nieuregulowanych przepisów ogólnych bezpieczeństwa, ruchu drogowego, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, odrębnych ustaw i przepisów szczególnych. 2 TOR jest obiektem sportowo- rekreacyjnym, przeznaczonym i przystosowanym do organizacji i prowadzenia działalności w zakresie: sportów motorowych, szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności jazdy, imprez sportowo rekreacyjnych, prezentacji, pokazów, imprez masowych itp Korzystanie z TORU odbywa się każdorazowo na podstawie zawieranej z Automobilklubem Wielkopolski umowy. 2. Z TORU korzystać mogą wyłącznie osoby posiadające zgodę Automobilklubu Wielkopolski lub podmiotu użytkującego TOR w danym momencie, na podstawie umowy zawartej z Automobilklubem Wielkopolski Osoby znajdujące się na terenie TORU winny bezwzględnie stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz poleceń Automobilklubu Wielkopolski lub podmiotu korzystającego z TORU w danym momencie oraz osób przez nich upoważnionych. 2. Na terenie TORU, z wyłączeniem nitki TORU, obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3. Na terenie TORU obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. 4. Osoby niepełnoletnie do lat 13 mogą znajdować się na terenie TORU wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna. 5 Osoba przebywająca na TORZE ma obowiązek poinformować Automobilklub Wielkopolski lub podmiot korzystający z TORU w danym momencie, bądź osoby przez nich upoważnione, o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanym pojeździe oraz w infrastrukturze TORU. 6 Osoby korzystające z TORU zobowiązane są do: a) zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie przepisów ruchu drogowego, zasad ostrożności, ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z terenu oraz zapewnienia należytego stanu technicznego sprzętu i pojazdów wykorzystywanych na TORZE, w tym posiadania ważnych badań technicznych sprzętu i pojazdów; b) zaopatrzenia siebie oraz osób trzecich w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt ochrony osobistej i środki techniczne, zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikającymi z charakteru prowadzonej na TORZE działalności; c) przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i dźwiękowych) określonych w regulaminach sportowych oraz przepisach prawa drogowego, pożarowego itp. d) poruszania się wyłącznie po drogach (asfaltowych, betonowych, szutrowych) będących elementami konfiguracji TORU, tak aby nie narażać na zniszczenie terenów zielonych oraz infrastruktury TORU; e) poruszania się ustalonymi lub wytyczonymi trasami, odpowiednio do celu wykorzystania TORU; f) zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez teren wykorzystywany przez innych użytkowników TORU, z przestrzeganiem bezwzględnego zakazu wchodzenia poza bariery ochronne w pobliżu nitki TORU; h) parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych; i) podejmowania wszelkich starań w celu ochrony środowiska naturalnego i minimalizacji emisji hałasu do otoczenia; j) natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia Automobilklubu Wielkopolski lub podmiotu korzystającego z TORU w danym momencie, bądź osób przez nich upoważnionych, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, określając skalę i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia oraz przyczyny; k) informowania Automobilklubu Wielkopolski lub podmiot korzystający z TORU w danym momencie oraz osoby przez nich upoważnione, o przypadkach powstawania odpadów lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego podczas działalności prowadzonej na TORZE; l) ścisłego przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu korzystania z TORU; m) po zakończeniu działalności, zabrania swojego sprzętu i pozostawienia terenu TORU w stanie, w jakim został on przyjęty do korzystania, tj. uprzątnięcia odpadów, usunięcia szutru z nawierzchni betonowych i asfaltowych, usunięcia skutków wycieków płynów technicznych itp. 7 Osoba przebywająca na TORZE oraz osoba korzystająca z TORU, która nie będzie przestrzegała postanowień niniejszego Regulaminu lub zawartej z Automobilklubem Wielkopolski umowy, zostanie natychmiast usunięta z terenu TORU bez prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Nadto osoba ta ponosić będzie na zasadzie winy umyślnej pełną odpowiedzialność za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania TORU. 8 Automobilklub Wielkopolski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez osoby przebywające na TORZE oraz osoby korzystające z TORU do Regulaminu oraz nakazów i wskazówek obsługi. 9

7 1. Korzystanie z TORU odbywa się na własne ryzyko osoby korzystającej, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Automobilklubu Wielkopolski. 2. Wstęp na TOR następuje pod warunkiem zwolnienia Automobilklubu Wielkopolski z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń, które nie wynikają z udowodnionej i wyłącznej winy umyślnej Automobilklubu Wielkopolski; 3. Osoby korzystające z TORU ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń spowodowanych ruchem pojazdów, które używają lub wprowadzają na teren TORU i zobowiązują się przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich wynikłe z tego tytułu; 4. Osoba korzystająca z TORU ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na TORZE oraz naruszenia stanu infrastruktury TORU, w szczególności będącego skutkiem poruszania się pojazdów poza wyznaczonymi drogami Akredytowani na TORZE dziennikarze, zobowiązani są do przestrzegania w czasie przebywania na TORZE zasad bezpieczeństwa, w szczególności noszenia kamizelki ostrzegawczej, zachowywania co najmniej trzy metrowej zewnętrznej odległości od barier ochronnych nitki TORU, nie przechodzenia przez nitkę TORU podczas wyścigów oraz stosowania się do poleceń sędziów oraz pracowników obsługi szczególnie podczas wykonywania pracy dziennikarskiej wewnątrz nitki TORU z zachowaniem należytej - bezpiecznej od niej odległości. 2. Nieprzestrzeganie przez dziennikarza zasad bezpieczeństwa skutkować może niezwłocznym odebraniem akredytacji/ kamizelki ostrzegawczej oraz usunięciem dziennikarza z TORU Regulamin obowiązuje od dnia r. 2. Szczególne warunki korzystania z TORU określone będą każdorazowo w umowie zawartej pomiędzy osobą korzystającą z TORU a Automobilklubem Wielkopolski.

8 ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO REGULAMINU PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY OKREŚLAJĄCY ZASADY JAZDY PO TORZE POZNAŃ (TORZE) 1 Jazda po TORZE POZNAŃ odbywa się zawsze na podstawie umowy zawartej z Automobilklubem Wielkopolski Jazda po TORZE POZNAŃ odbywać się może z udziałem innych osób korzystających z TORU. 2. Jazda po TORZE POZNAŃ odbywać się może pojazdem udostępnionym przez Automobilklub Wielkopolski lub pojazdem osoby korzystającej z TORU. 3. Jazda po TORZE POZNAŃ zawsze odbywa się pod nadzorem przedstawiciela Automobilklubu Wielkopolski. 3 Przed wjazdem na TOR korzystający zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem TORU POZNAŃ i podpisać oświadczenie o jego akceptacji oraz obowiązujących zasadach odpowiedzialności Wjazd na TOR odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej przez korzystającego z Automobilklubem Wielkopolski. 2. Korzystający obowiązany jest kontrolować czas przebywania na TORZE i opuścić TOR po określonym w umowie czasie. Za każdą następną rozpoczętą godzinę przebywania na TORZE, korzystający będzie zobowiązany uiścić opłatę za cały godzinny okres korzystania z TORU. 5 W przypadku niestosowania się przez korzystającego do postanowień regulaminów, umowy, bądź też poleceń osoby wyznaczonej przez Automobilklub Wielkopolski, korzystający może zostać w każdym czasie usunięty z TORU bez prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystany czas jazdy. Regulamin obowiązuje od dnia r. 6

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna Załącznik 1 Szczegółowe Warunki Wynajmu Samochodu Campingowego. Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Samochodu Kempingowego określonego w umowie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne REGULAMIN SERWISU WEBCASTER 1. Postanowienia wstępne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Webcaster.pl (dalej również: Serwis ). 1.2. Organizatorem Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy

REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy Regulamin udostępniania placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, określa zasady i warunki odpłatnego udostępniania placu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r 3 3 0 5-0 7 5 W a r s z a w a - W e s o ł a Tel. 22 773-60-60, fax. 22 773-60-99 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa dyrektywy świadczenia usług przez firmę: AS CONSULTING Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA (Wg) 1. Całkowita cena brutto 100%

Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA (Wg) 1. Całkowita cena brutto 100% 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel. 89 52112 50, fax 89 521 12 60 http://www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 16.04.2015]

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 16.04.2015] I. Postanowienia ogólne II. REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 16.04.2015] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy turystycznej o dokładne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH TARGI I INNE WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ MTP

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH TARGI I INNE WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ MTP REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH TARGI I INNE WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ MTP Załącznik do zarządzenia nr 55/2015/DNV 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin obowiązuje Zwiedzających targi i inne wydarzenia organizowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo