REGULAMIN PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE Ustalenia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012. 1 Ustalenia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE Ustalenia ogólne 1. Organizatorem Platinum Yamaha Street Experience, zwanego dalej PYSE, jest YAMAHA MOTOR MIDDLE EUROPE B.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia, Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, działającą przez YAMAHA MOTOR MIDDLE EUROPE B.V. (Sp. z o.o.) ODDZIAŁ W POLSCE, z siedzibą w Warszawie, , Al. Jerozolimskie 212, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON: , NIP: , NIP Yamaha Motor Middle Europe B.V. pod którym jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce (do faktur): zwana dalej Organizatorem. 2. PYSE odbędzie się w terminie r. na terenie Toru Poznań, ul. Wyścigowa 3, , Przeźmierowo, w oparciu o Program Platinum Yamaha Street Experience stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. 3. PYSE składa się ze zorganizowanych jazd po Torze Poznań oraz zorganizowanych jazd po trasie turystycznej na motocyklach własnych oraz użyczonych przez Organizatora. 2 Zgłoszenia i rejestracja 1. Do uczestnictwa w PYSE zostanie dopuszczona osoba, zwana dalej Uczestnikiem, która spełni wszystkie poniższe warunki: a. posiada prawo jazdy kategorii A, b. nie posiada licencji sportowej motocyklowej, c. wpisała się u lokalnego autoryzowanego dealera Yamaha na listę uczestników PYSE, d. do dnia otrzymała od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa w PYSE. 2. Warunkiem wjechania przez Uczestnika na Tor Poznań własnym motocyklem jest łączne spełnienie wszystkich następujących wymogów: a. zarejestrowanie się w Biurze PYSE czynnym w dniu w godz w salonie Yamaha Motocykle Polska, przy ul. Bułgarskiej 65a, Poznań, oraz w dniu w godz na terenie Toru Poznań, b. złożenie wypełnionego pełnymi i prawdziwymi danymi i podpisanego Oświadczenia (wzór stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu), c. oznaczenie własnego motocykla numerem otrzymanym podczas rejestracji, d. uzyskanie opinii zezwalającej na udział w jazdach po odbytej kontroli technicznej motocykla zgłoszonego do udziału w jazdach zorganizowanych w ramach PYSE po Torze Poznań, przeprowadzonej przez Organizatora w dniu w godz Opinię zezwalającą na wjazd na tor otrzymują motocykle, które spełniają następujące warunki: są nie starsze niż 10 lat, o maksymalnej głośności do 96 db, sprawne technicznie. e. uzyskanie pozytywnej opinii z odbytej kontroli stanu trzeźwości, przeprowadzonej przez Organizatora w dniu w godz , f. udział w odprawie uczestników oraz odbycie szkolenia z zasad poruszania się po Torze Poznań przeprowadzonego przez przedstawiciela Toru Poznań. 3. Warunkiem wjechania przez Uczestnika na Tor Poznań motocyklem użyczonym przez Organizatora jest spełnienie następujących wymogów: 4. zarejestrowanie się w Biurze PYSE czynnym w dniu w godz w salonie Yamaha Motocykle Polska, przy ul. Bułgarskiej 65a, Poznań, oraz w dniu w godz na terenie Toru Poznań, a. złożenie w biurze PYSE wypełnionej pełnymi i prawdziwymi danymi i podpisanej Umowy użyczenia pojazdu do jazdy testowej (wzór stanowi załącznik numer 3 do Regulaminu), b. udział w odprawie uczestników oraz odbycie szkolenia z zasad poruszania się po Torze Poznań przeprowadzonego przez przedstawiciela Toru Poznań. 3 Obowiązki Uczestnika 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do poleceń Organizatora i pracowników obsługi Toru Poznań. 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Toru Poznań stanowiącego załącznik numer 4 do Regulaminu oraz Regulaminu Szczegółowego Określającego Zasady Jazdy po Torze Poznań stanowiącego załącznik numer 5 do Regulaminu. 3. Uczestnik nie może znajdować się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających ani leków mogących pogorszyć zdolność Uczestnika do kierowania pojazdami mechanicznymi. Uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w kontroli stanu trzeźwości na każde wezwanie Organizatora. 4. Uczestnik osobiście odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym. 5. Uczestnik świadom faktu, że jazda pojazdem po Torze Poznań jest wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej OC/AC/NNW w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości

2 użyczonego Pojazdu powstałe w czasie trwania umowy, a nie objęte ochroną określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Uczestnik ponosi w stosunku do Organizatora odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia i jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów i strat powstałych wskutek okoliczności i zdarzeń, które wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w tym spowodowane niedopełnieniem wymogów formalnych przy zgłaszaniu szkody. Ubezpieczycielowi przysługuje nieograniczone roszczenie zwrotne do Uczestnika, jeżeli szkoda była następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy użyczenia dotyczących ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia, a także w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel przyjął na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Organizatora mimo istnienia w ogólnych warunkach ubezpieczenia przesłanek ją wyłączających. 6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości motocykla własnego oraz motocykla użyczonego przez Organizatora, a także za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z uczestnictwem w PYSE, w tym również podczas jazd turystycznych zorganizowanych wycieczek po okolicy, o których mowa w załączniku numer 1 do Regulaminu. 7. Niestosowanie się uczestnika do zasad uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie, a także zasad przekazanych podczas Szkolenia z zasad poruszania się po Torze Poznań lub nieprzestrzeganie poleceń Organizatora lub obsługi Toru Poznań skutkuje natychmiastowym wykluczeniem uczestnika z udziału w PYSE i koniecznością natychmiastowego opuszczenia terenu Toru Poznań przez uczestnika. 8. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia uczestnictwa w PYSE bez podania przyczyny. 9. Osoba towarzysząca Uczestnikowi podczas PYSE zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich Obowiązków Uczestnika wymienionych w paragrafie 3. Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem osoby towarzyszącej. 4 Zasady Bezpieczeństwa 1. Na terenie Toru Poznań Organizator zapewni następujące zabezpieczenie PYSE: a. sędziów wirażowych wraz z pełnym wyposażeniem wg wymogów dokumentów homologacyjnych, b. zabezpieczenie medyczne w postaci jednej karetki "R" oraz jednej karetki transportowej i pięciu ratowników, c. park maszyn osobny namiot na motocykle, z którego Uczestnik może korzystać w ciągu trwania PYSE i w którym może zostawić swój motocykl na noc w dniu Namiot ten w dniu o godz zostanie zamknięty, bez prawa wstępu Uczestników i osób trzecich. Ponowne otwarcie namiotu odbędzie się w dniu o godz. 8.00, Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku kradzieży mienia lub szkody na mieniu pozostawionym w namiocie, d. ochronę nocną motocykli znajdujących się w wyznaczonym miejscu w dniu od godz do godz dnia następnego, Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku kradzieży mienia lub szkody na mieniu pozostawionym w namiocie, 5 - Dane osobowe uczestników 1. Organizator informuje, że przekazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. No 101, poz.926 z późn. zm.). 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego imienia, nazwiska i wizerunku przez Organizatora dla celów reklamowo-marketingowych, na wykonanie zdjęcia i jego publikację. 6 Przepisy końcowe 1. PYSE przeprowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin. 2. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie internetowej 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej 4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Yamaha Motor Middle Europe B.V. Oddział w Polsce. 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu. Yamaha Motor Middle Europe B.V. Oddział w Polsce

3 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE PROGRAM PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012, 9-10 LIPCA 2012, TOR POZNAŃ , NIEDZIELA Salon Yamaha Motocykle Polska, Poznań, ul. Bułgarska 65a Rejestracja Uczestników i odbiór pakietów startowych , PONIEDZIAŁEK Tor Poznań, Przeźmierowo, ul. Wyścigowa Rejestracja Uczestników i odbiór pakietów startowych c.d. Uwaga! W poniedziałek biuro Organizatora przeniesione na tor Kontrola techniczna motocykli 9.30 Odprawa Uczestników i Szkolenie z zasad poruszania się po Torze Poznań Rozpoczęcie jazd po torze (uczestnicy są podzieleni na grupy, grupy wyjeżdżają na tor wg harmonogramu ogłoszonego na odprawie) Zakończenie jazd po torze Wieczorny chill-out w Monster Zone, poczęstunek, muzyka grana przez DJ Losowanie nagród dla uczestników Trasy turystyczne Wycieczka po okolicy z przewodnikiem Trasa I + II (przewidywana przerwa na kawę w ciekawym miejscu) Wycieczka po okolicy z przewodnikiem Trasa I + II (przewidywana przerwa na kawę w ciekawym miejscu) , WTOREK Tor Poznań, Przeźmierowo, ul. Wyścigowa Zorganizowane jazdy po torze w grupach Trasy turystyczne Wycieczka po okolicy z przewodnikiem Trasa I + II (przewidywana przerwa na kawę w ciekawym miejscu) Wycieczka po okolicy z przewodnikiem Trasa I + II (przewidywana przerwa na kawę w ciekawym miejscu) * Podczas jazd turystycznych będzie można skorzystać z parku testowego Yamaha

4 ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE Ja niżej podpisany Imiona: Nazwisko: Płeć: kobieta mężczyzna Adres: Kod pocztowy: Miejscowość: Pesel: Dowód osobisty nr: wydany przez: Tel. prywatny: Prawo jazdy kategorii: A Nr prawa jazdy: wydane przez: użytkujący pojazd o numerze rejestracyjnym: Oświadczam, że został mi udzielony instruktaż użytkowania pojazdów mechanicznych, w tym motocykli, skuterów i czterokołowców (quadów) Yamaha podczas Platinum Yamaha Street Experience odbywającego się w dniach r. na Torze Poznań, ul. Wyścigowa 3, Przeźmierowo, który w pełni rozumiem i do którego będę się stosował. Z pełną świadomością ryzyka wynikającego z używania pojazdów mechanicznych, w tym motocykli, skuterów i czterokołowców (quadów) Yamaha, i testowania ich zobowiązuję się do przestrzegania poleceń instruktora i zachowania szczególnej ostrożności w czasie używania pojazdu. Świadom faktu, że jazda pojazdem po Torze Poznań jest wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej OC/AC/NNW w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zobowiązuję się do poniesienia pełnej odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości pojazdu własnego lub użyczonego mi do jazdy testowej przez Yamaha Motor Middle Europe B.V. Oddział w Polsce, a także do poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z prowadzeniem pojazdu po Torze Poznań. Oświadczam, że w przypadku powstania jakiejkolwiek szkody na mojej osobie lub mieniu podczas imprezy Platinum Yamaha Street Experience na Torze Poznań w Przeźmierowie zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Yamaha Motor Middle Europe B.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia, Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, działającą przez Yamaha Motor Middle Europe B.V.(Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 212 i jej dealerów. Ponadto oświadczam, że podczas używania ww. pojazdów nie będę w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających ani leków mogących pogorszyć moją zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Platinum Yamaha Street Experience 2012 i w pełni go zrozumiałem. Poznań, Podpis Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Platinum Yamaha Street Experience 2012 (PYSE) i wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich Danych Osobowych w zakresie wskazanym poniżej, przez Yamaha Motor Middle Europe B.V. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (dalej YMME Oddział ) z siedzibą w Al. Jerozolimskie 212, Warszawa Tak/Nie* udziału w PYSE (obowiązkowe) Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodę na: Tak/Nie* otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach YMME Oddział i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami YMME Oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Poznań, Podpis

5 ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO REGULAMINU PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012 UMOWA UŻYCZENIA POJAZDU DO JAZDY TESTOWEJ Biorę w użyczenie pojazd Yamaha należący do Yamaha Motor Middle Europe B.V. Oddział w Polsce*: 1 Xenter 150 RKRSG X-MAX VTLSG T-MAX JYASJ XJ6 FA JYARJ19M FZ8 SA JYARN XT660Z TENERE VTLDM XT1200Z SUPER TENERE JYADP YZF-R1 JYARN V-MAX JYARP Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem.

6 ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO REGULAMINU PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012 REGULAMIN TORU POZNAŃ 1 Regulamin określa ogolne warunki korzystania z TORU POZNAŃ (dalej: TORU), położonego przy ul. Wyścigowej 3 w Przeźmierowie, z uwzględnieniem i stosowaniem w sprawach w Regulaminie nieuregulowanych przepisów ogólnych bezpieczeństwa, ruchu drogowego, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, odrębnych ustaw i przepisów szczególnych. 2 TOR jest obiektem sportowo- rekreacyjnym, przeznaczonym i przystosowanym do organizacji i prowadzenia działalności w zakresie: sportów motorowych, szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności jazdy, imprez sportowo rekreacyjnych, prezentacji, pokazów, imprez masowych itp Korzystanie z TORU odbywa się każdorazowo na podstawie zawieranej z Automobilklubem Wielkopolski umowy. 2. Z TORU korzystać mogą wyłącznie osoby posiadające zgodę Automobilklubu Wielkopolski lub podmiotu użytkującego TOR w danym momencie, na podstawie umowy zawartej z Automobilklubem Wielkopolski Osoby znajdujące się na terenie TORU winny bezwzględnie stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz poleceń Automobilklubu Wielkopolski lub podmiotu korzystającego z TORU w danym momencie oraz osób przez nich upoważnionych. 2. Na terenie TORU, z wyłączeniem nitki TORU, obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3. Na terenie TORU obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. 4. Osoby niepełnoletnie do lat 13 mogą znajdować się na terenie TORU wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna. 5 Osoba przebywająca na TORZE ma obowiązek poinformować Automobilklub Wielkopolski lub podmiot korzystający z TORU w danym momencie, bądź osoby przez nich upoważnione, o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanym pojeździe oraz w infrastrukturze TORU. 6 Osoby korzystające z TORU zobowiązane są do: a) zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie przepisów ruchu drogowego, zasad ostrożności, ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z terenu oraz zapewnienia należytego stanu technicznego sprzętu i pojazdów wykorzystywanych na TORZE, w tym posiadania ważnych badań technicznych sprzętu i pojazdów; b) zaopatrzenia siebie oraz osób trzecich w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt ochrony osobistej i środki techniczne, zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikającymi z charakteru prowadzonej na TORZE działalności; c) przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i dźwiękowych) określonych w regulaminach sportowych oraz przepisach prawa drogowego, pożarowego itp. d) poruszania się wyłącznie po drogach (asfaltowych, betonowych, szutrowych) będących elementami konfiguracji TORU, tak aby nie narażać na zniszczenie terenów zielonych oraz infrastruktury TORU; e) poruszania się ustalonymi lub wytyczonymi trasami, odpowiednio do celu wykorzystania TORU; f) zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez teren wykorzystywany przez innych użytkowników TORU, z przestrzeganiem bezwzględnego zakazu wchodzenia poza bariery ochronne w pobliżu nitki TORU; h) parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych; i) podejmowania wszelkich starań w celu ochrony środowiska naturalnego i minimalizacji emisji hałasu do otoczenia; j) natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia Automobilklubu Wielkopolski lub podmiotu korzystającego z TORU w danym momencie, bądź osób przez nich upoważnionych, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, określając skalę i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia oraz przyczyny; k) informowania Automobilklubu Wielkopolski lub podmiot korzystający z TORU w danym momencie oraz osoby przez nich upoważnione, o przypadkach powstawania odpadów lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego podczas działalności prowadzonej na TORZE; l) ścisłego przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu korzystania z TORU; m) po zakończeniu działalności, zabrania swojego sprzętu i pozostawienia terenu TORU w stanie, w jakim został on przyjęty do korzystania, tj. uprzątnięcia odpadów, usunięcia szutru z nawierzchni betonowych i asfaltowych, usunięcia skutków wycieków płynów technicznych itp. 7 Osoba przebywająca na TORZE oraz osoba korzystająca z TORU, która nie będzie przestrzegała postanowień niniejszego Regulaminu lub zawartej z Automobilklubem Wielkopolski umowy, zostanie natychmiast usunięta z terenu TORU bez prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Nadto osoba ta ponosić będzie na zasadzie winy umyślnej pełną odpowiedzialność za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania TORU. 8 Automobilklub Wielkopolski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez osoby przebywające na TORZE oraz osoby korzystające z TORU do Regulaminu oraz nakazów i wskazówek obsługi. 9

7 1. Korzystanie z TORU odbywa się na własne ryzyko osoby korzystającej, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Automobilklubu Wielkopolski. 2. Wstęp na TOR następuje pod warunkiem zwolnienia Automobilklubu Wielkopolski z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń, które nie wynikają z udowodnionej i wyłącznej winy umyślnej Automobilklubu Wielkopolski; 3. Osoby korzystające z TORU ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń spowodowanych ruchem pojazdów, które używają lub wprowadzają na teren TORU i zobowiązują się przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich wynikłe z tego tytułu; 4. Osoba korzystająca z TORU ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na TORZE oraz naruszenia stanu infrastruktury TORU, w szczególności będącego skutkiem poruszania się pojazdów poza wyznaczonymi drogami Akredytowani na TORZE dziennikarze, zobowiązani są do przestrzegania w czasie przebywania na TORZE zasad bezpieczeństwa, w szczególności noszenia kamizelki ostrzegawczej, zachowywania co najmniej trzy metrowej zewnętrznej odległości od barier ochronnych nitki TORU, nie przechodzenia przez nitkę TORU podczas wyścigów oraz stosowania się do poleceń sędziów oraz pracowników obsługi szczególnie podczas wykonywania pracy dziennikarskiej wewnątrz nitki TORU z zachowaniem należytej - bezpiecznej od niej odległości. 2. Nieprzestrzeganie przez dziennikarza zasad bezpieczeństwa skutkować może niezwłocznym odebraniem akredytacji/ kamizelki ostrzegawczej oraz usunięciem dziennikarza z TORU Regulamin obowiązuje od dnia r. 2. Szczególne warunki korzystania z TORU określone będą każdorazowo w umowie zawartej pomiędzy osobą korzystającą z TORU a Automobilklubem Wielkopolski.

8 ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO REGULAMINU PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY OKREŚLAJĄCY ZASADY JAZDY PO TORZE POZNAŃ (TORZE) 1 Jazda po TORZE POZNAŃ odbywa się zawsze na podstawie umowy zawartej z Automobilklubem Wielkopolski Jazda po TORZE POZNAŃ odbywać się może z udziałem innych osób korzystających z TORU. 2. Jazda po TORZE POZNAŃ odbywać się może pojazdem udostępnionym przez Automobilklub Wielkopolski lub pojazdem osoby korzystającej z TORU. 3. Jazda po TORZE POZNAŃ zawsze odbywa się pod nadzorem przedstawiciela Automobilklubu Wielkopolski. 3 Przed wjazdem na TOR korzystający zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem TORU POZNAŃ i podpisać oświadczenie o jego akceptacji oraz obowiązujących zasadach odpowiedzialności Wjazd na TOR odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej przez korzystającego z Automobilklubem Wielkopolski. 2. Korzystający obowiązany jest kontrolować czas przebywania na TORZE i opuścić TOR po określonym w umowie czasie. Za każdą następną rozpoczętą godzinę przebywania na TORZE, korzystający będzie zobowiązany uiścić opłatę za cały godzinny okres korzystania z TORU. 5 W przypadku niestosowania się przez korzystającego do postanowień regulaminów, umowy, bądź też poleceń osoby wyznaczonej przez Automobilklub Wielkopolski, korzystający może zostać w każdym czasie usunięty z TORU bez prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystany czas jazdy. Regulamin obowiązuje od dnia r. 6

Regulamin oraz warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Tomaszowie

Regulamin oraz warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Tomaszowie Regulamin oraz warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Tomaszowie Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, położonego w m. Tomaszowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji Bezpieczna Jazda z Motorismo 2014

Regulamin akcji Bezpieczna Jazda z Motorismo 2014 Regulamin akcji Bezpieczna Jazda z Motorismo 2014 1. Definicje: Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają: 1 "Organizator akcji" - Organizatorem Akcji Bezpieczna Jazda z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO 1 Teren parkingu stanowi integralną część Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jest zarządzany przez GTL SA w Katowicach, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRKI LODOWEJ. ( Regulamin )

REGULAMIN GÓRKI LODOWEJ. ( Regulamin ) REGULAMIN GÓRKI LODOWEJ ( Regulamin ) 1. Administratorem Górki Lodowej jest Testa Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (dalej jako: Testa lub Administrator ) Al.

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 22.09.2015 Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa SAHARARALLY MAROKO 2012

Regulamin uczestnictwa SAHARARALLY MAROKO 2012 Regulamin uczestnictwa SAHARARALLY MAROKO 2012 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. SAHARARALLY-MAROKO 2012 jest imprezą o charakterze turystycznym przeznaczoną dla użytkowników motocykli terenowych, quadów/atv, UTV

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji PRZETESTUJ ROWER SWOICH MARZEŃ

Regulamin akcji PRZETESTUJ ROWER SWOICH MARZEŃ Regulamin akcji PRZETESTUJ ROWER SWOICH MARZEŃ 1 [postanowienia ogólne] 1. Organizatorem akcji PRZETESTUJ ROWER SWOICH MARZEŃ (zwaną dalej akcją ) jest. Akcja odbędzie się w, w terminie.. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POD NAZWĄ Yamaha nakręć to! Organizator

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POD NAZWĄ Yamaha nakręć to! Organizator REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POD NAZWĄ Yamaha nakręć to! 1 Organizator Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Yamaha na Facebooku, zwanego dalej Konkursem, jest: YAMAHA MOTOR MIDDLE EUROPE B.V. z

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia Regulamin akcji Wygraj Volkswagena na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia Regulamin akcji Wygraj Volkswagena na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 03.08.2016 Regulamin akcji Wygraj Volkswagena na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń, H.

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowisk wystawienniczych

Regulamin stanowisk wystawienniczych Regulamin stanowisk wystawienniczych Majówka w Zawieprzycach organizowana w ramach projektu: Magia miejsc promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny 1 1. Organizatorem imprez jest Powiat Łęczyński, 21-010

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Wyścigu Pamięci Bitwy Pod Oleszycami

Regulamin III Wyścigu Pamięci Bitwy Pod Oleszycami Regulamin III Wyścigu Pamięci Bitwy Pod Oleszycami Oleszyce, 18.09.2015 r. 1. Cel wyścigu 1. Popularyzacja aktywnego wypoczynku, rekreacji i dobrej zabawy. 2. Promowanie turystyki rowerowej, poznawanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. V Wyścig MTB Boguchwała 2015. Cele:

Regulamin. V Wyścig MTB Boguchwała 2015. Cele: Regulamin V Wyścig MTB Boguchwała 2015 Cele: 1. Propagowanie zdrowego stylu życia 2. Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwie w imprezie sportowej 3. Promocja gminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek

REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek I. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Łomianek. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek rowerowych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin wycieczek rowerowych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego Regulamin wycieczek rowerowych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 Zasady ogólne 1. Wycieczki rowerowe organizowane są przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy

REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy Regulamin udostępniania placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, określa zasady i warunki odpłatnego udostępniania placu

Bardziej szczegółowo

DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE

DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE REGULAMIN WYDARZENIA DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE 1 [Organizator] Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanych przez Duckie Deck Development Sp. z o.o., ul. Ślusarska 9, 30-702 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rajdu Rowerowego po Szlaku Architektury Drewnianej

Regulamin Rajdu Rowerowego po Szlaku Architektury Drewnianej Regulamin Rajdu Rowerowego po Szlaku Architektury Drewnianej 1. Organizatorzy Organizatorem Rajdu Rowerowego po Szlaku Architektury Drewnianej jest Małopolska Organizacja Turystyczna oraz Okocimski Klub

Bardziej szczegółowo

10 Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych przy Terminalu Międzynarodowym wynosi 20 km/h

10 Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych przy Terminalu Międzynarodowym wynosi 20 km/h Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych i stanowisk postojowych przy Terminalu Międzynarodowym na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006

REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006 REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006 1. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Wielki Test Opla 2006 jest umożliwienie potencjalnym użytkownikom kompleksowego poznania samochodów

Bardziej szczegółowo

samopoczucia czy chęci zakończenia jazdy sygnalizujemy podniesieniem ręki i trzymaniem jej w górze do czasu przybycia administratora lub zjazdu z

samopoczucia czy chęci zakończenia jazdy sygnalizujemy podniesieniem ręki i trzymaniem jej w górze do czasu przybycia administratora lub zjazdu z Regulamin korzystania z toru kartingowego na obiekcie zarządzanym przez PZM OZDG sp z o.o. w Bydgoszczy Kartodrom Bydgoski ul. Fordońska 116, 85-739 Bydgoszcz e-mail: kartodrom.bydgoszcz@pzm.pl www.pzm.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO DNIA BEZ SAMOCHODU

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO DNIA BEZ SAMOCHODU REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO DNIA BEZ SAMOCHODU 1. CEL IMPREZY Popularyzacja transportu zrównoważonego. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w regionie. Propagowanie zdrowego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin akcji Zrób zdjęcie, wrzuć na FB i wygraj SEAT-a na weekend Lubin, 04.11.2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Zrób zdjęcie, wrzuć na FB i wygraj SEAT-a na weekend jest organizowana przez Auto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy

REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy Regulamin udostępniania placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, określa zasady i warunki odpłatnego udostępniania placu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 2 maja 2015 r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 2 maja 2015 r. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 1 ORGANIZATORZY GRY 1. Organizatorami gry miejskiej Książęce manewry, zwanej w dalszej części Regulaminu Grą, realizowanej na terenie miasta Brzegu są:

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA. 1 Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie udostępnia nieodpłatnie... w następujące dni tygodnia

UMOWA UŻYCZENIA. 1 Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie udostępnia nieodpłatnie... w następujące dni tygodnia UMOWA UŻYCZENIA Zawarta w Zespole Szkół w Radzanowie, ul. Szkolna 16, 09-451 Radzanowo, dn. miedzy dyrektorem szkoły mgr Bolesławem Urbaniakiem zwanym Użyczającym, a - zwanym Wynajmującym, zam., tel. kontaktowy.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Mammut Bieg na Babią Górę, Zawoja Zawoja

REGULAMIN. Mammut Bieg na Babią Górę, Zawoja Zawoja REGULAMIN Mammut Bieg na Babią Górę, Zawoja 2014 Zawoja 20.09.2014 1. CEL IMPREZY - popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, - przedstawienie walorów przyrodniczo-

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: "Konkursem".

Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: Konkursem. Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: "Konkursem". 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKYBOX STADION MIEJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁYMSTOKU. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKYBOX STADION MIEJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁYMSTOKU. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 40/2017 Zarządu Spółki Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2017 r. REGULAMIN SKYBOX STADION MIEJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z inżynierem przez Europę

REGULAMIN KONKURSU Z inżynierem przez Europę REGULAMIN KONKURSU Z inżynierem przez Europę I. Postanowienia ogólne - Organizator 1. Organizatorem Konkursu Z inżynierem przez Europę, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem jest NOT Informatyka

Bardziej szczegółowo

Cabała Rally Niegowoniczki

Cabała Rally Niegowoniczki Cabała Rally Niegowoniczki I runda 13,14,15 luty 2015 Niegowoniczki oraz Bukowno REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne Cabała Rally jest cyklem imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym. Osoby biorące udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Regulamin parkingu określa szczególne warunki korzystania z miejsc postojowych na parkingu zarządzanym przez

REGULAMIN PARKINGU I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Regulamin parkingu określa szczególne warunki korzystania z miejsc postojowych na parkingu zarządzanym przez REGULAMIN PARKINGU I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Regulamin parkingu określa szczególne warunki korzystania z miejsc postojowych na parkingu zarządzanym przez :SADIDA Dariusz Talaga, z siedzibą al. Kasprowicza 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA. Wynajmującym, zam., tel. kontaktowy., dowód osobisty, dotycząca korzystania z Kompleksu Boisk Orlik 2012 w Rogozinie.

UMOWA UŻYCZENIA. Wynajmującym, zam., tel. kontaktowy., dowód osobisty, dotycząca korzystania z Kompleksu Boisk Orlik 2012 w Rogozinie. UMOWA UŻYCZENIA Zawarta w Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino, dn. miedzy dyrektorem szkoły Robertem Majewskim zwanym Użyczającym, a - zwanym Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin imprezy plenerowej Busko Rock oraz Dni Buska Zdroju Postanowienia ogólne:

Regulamin imprezy plenerowej Busko Rock oraz Dni Buska Zdroju Postanowienia ogólne: Regulamin imprezy plenerowej Busko Rock oraz Dni Buska Zdroju 2015 1 Postanowienia ogólne: 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: Regulaminie rozumie się regulamin imprezy plenerowej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZBIERZ KOLEKCJĘ BILETÓW Z DRUŻYNĄ ZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE

REGULAMIN KONKURSU ZBIERZ KOLEKCJĘ BILETÓW Z DRUŻYNĄ ZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE REGULAMIN KONKURSU ZBIERZ KOLEKCJĘ BILETÓW Z DRUŻYNĄ ZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE I. Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MARATON KOLARSKI MTB ORZESZE r

REGULAMIN MARATON KOLARSKI MTB ORZESZE r 1. CEL ZAWODÓW: REGULAMIN MARATON KOLARSKI MTB ORZESZE 23.10.2016r - Popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportu i czynnej formy wypoczynku. - Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją - Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR

REGULAMIN. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR REGULAMIN Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR Gmina Tarnowiec Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu Uczniowski Klub Sportowy Arka w Umieszczu Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA Niniejszy regulamin konkursu o nazwie WYGRAJ VOLKSWAGENA NA WEEKEND Z BAKIEM PALIWA (zwanego dalej: Konkursem ) jest dokumentem zawierającym wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konferencji Prawa i obowiązki studenta metodyka prowadzenia szkoleń Warszawa, sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konferencji Prawa i obowiązki studenta metodyka prowadzenia szkoleń Warszawa, sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konferencji Prawa i obowiązki studenta metodyka prowadzenia szkoleń Warszawa, 25-28 sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 1 Konkurs Rybomania Lublin 2015 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Rybomania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II Zawodów Rowerowo - Deskorolkowych na skateparku w Kozienicach

REGULAMIN II Zawodów Rowerowo - Deskorolkowych na skateparku w Kozienicach REGULAMIN II Zawodów Rowerowo - Deskorolkowych na skateparku w Kozienicach I. Organizator: Kozienickie Centrum Rekreacji Sportu ul. Legionów 4 26 900 Kozienice e-mail: kcris@kcris.pl przy współpracy ze

Bardziej szczegółowo

4 BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN

4 BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN 4 BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN 1. CEL IMPREZY Popularyzacja biegania jako prostej formy aktywności ruchowej wśród wszystkich grup wiekowych. Rozpowszechnianie biegania jako aktywnej formy spędzania

Bardziej szczegółowo

Hertz Polska spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 312 h

Hertz Polska spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 312 h Regulamin Chęciny Triathlon 2017 1. CEL IMPREZY Promocja Gminy i Miasta Chęciny Popularyzacja triathlonu Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji Umożliwienie współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU. ( Regulamin )

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU. ( Regulamin ) REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU ( Regulamin ) 1. Administratorem i Organizatorem Skateparku jest Testa Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (dalej jako: Testa

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N DĄBROWA GÓRNICZA TRIATHLON r.

R EG UL AM I N DĄBROWA GÓRNICZA TRIATHLON r. R EG UL AM I N DĄBROWA GÓRNICZA TRIATHLON 11.06.2017 r. I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem zawodów jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 2. Współorganizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Otwartych Mistrzostw Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w Kategorii XC

Regulamin III Otwartych Mistrzostw Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w Kategorii XC Regulamin III Otwartych Mistrzostw Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w Kategorii XC Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Dębica, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów XCO Grand Prix Olsztyna 2015

Regulamin zawodów XCO Grand Prix Olsztyna 2015 Regulamin zawodów XCO Grand Prix Olsztyna 2015 1. Cele zawodów propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i ciekawych tras rowerowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDNIÓWKI W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE

REGULAMIN STUDNIÓWKI W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE Zasady ogólne REGULAMIN STUDNIÓWKI W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE 1. Regulamin jest spójny z prawem oświatowym i Statutem Szkoły. 2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników studniówki. 3. Wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

CYBER ATAKU TWÓJ BIZNES NA CELU REGULAMIN UCZESTNICTWA. Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

CYBER ATAKU TWÓJ BIZNES NA CELU REGULAMIN UCZESTNICTWA. Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. TWÓJ BIZNES NA CELU CYBER ATAKU 12 kwietnia 2017 r., Kino Kijów.Centrum al. Krasińskiego 34, Kraków Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU PO ZDROWIE

REGULAMIN BIEGU PO ZDROWIE REGULAMIN BIEGU PO ZDROWIE Termin: 11 CZERWCA 2016 r (sobota) I. Organizatorem biegu jest: IV Edycja 1. XV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (Al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków) Przy współpracy: - Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO NASZE DZIECI r.

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO NASZE DZIECI r. REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO NASZE DZIECI 13.05.2017 r. https://www.facebook.com/biegnaszedzieci/ http://naszedzieci.zgora.pl http://pulsarsport.pl/ CEL IMPREZY Pozyskanie środków finansowych na wypoczynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający VI rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski i V rundy Pucharu Polski Supermoto Bydgoszcz, 05.09.2015 r.

Regulamin Uzupełniający VI rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski i V rundy Pucharu Polski Supermoto Bydgoszcz, 05.09.2015 r. Regulamin Uzupełniający VI rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski i V rundy Pucharu Polski Supermoto Bydgoszcz, 05.09.2015 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego,

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ 1.ORGANIZATOR UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZÓSTKA RAWICZ ul. Dąbrowskiego 33 63-900 RAWICZ tel. 607401361, 609773599, e-mail: tobi50@op.pl, kubazd@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie Osiedla Błonie przy ul.29 Listopada w Nowym Sączu

Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie Osiedla Błonie przy ul.29 Listopada w Nowym Sączu Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na terenie Osiedla Błonie przy ul.29 Listopada w Nowym Sączu Przyjęty przez Zarząd Sadeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kite Punx: 1 Informacje podstawowe

Regulamin Kite Punx: 1 Informacje podstawowe Regulamin Kite Punx: 1 Informacje podstawowe 1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Firma Kite Punx Jarosława Kowalska, z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-841,

Bardziej szczegółowo

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych II Eliminacja Ełk 3-4 lipca 2010 1.ORGANIZATOR. Urząd Miasta w Ełku

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych II Eliminacja Ełk 3-4 lipca 2010 1.ORGANIZATOR. Urząd Miasta w Ełku AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych II Eliminacja Ełk 3-4 lipca 2010 1.ORGANIZATOR Urząd Miasta w Ełku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku WSPÓŁORGANIZOTOR: Polski Związek Motorowodny

Bardziej szczegółowo

Family Run Kraków - 29.05.2016 I. ORGANIZATOR

Family Run Kraków - 29.05.2016 I. ORGANIZATOR 1. Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy I. ORGANIZATOR II. CEL IMPREZY 1. Promocja aspektów prozdrowotnych aktywności fizycznej. 2. Promocja biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej w każdym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 lutego 2015 roku Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy wystartują w następujących kategoriach wiekowych:

Uczestnicy wystartują w następujących kategoriach wiekowych: Regulamin VI Wyścig MTB Boguchwała 2016 Cele: 1. Propagowanie zdrowego stylu życia 2. Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwie w imprezie sportowej 3. Promocja gminy,

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017

REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017 REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poznań Motor Show 2017 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Śląskie Wesołe Miasteczko Sp.z.o.o., Pl. Atrakcji 1, 41-501 Chorzów. NIP: 627-273-82-14,

Bardziej szczegółowo

Regulamin spływu kajakowego

Regulamin spływu kajakowego Regulamin spływu kajakowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kajaki turystyczne z osprzętem, tj. wiosłami oraz kamizelkami asekuracyjnymi, zwane dalej sprzętem mogą wypożyczyć tylko osoby pełnoletnie, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Regulamin Dąbrowa Górnicza Triathlon 1. CEL IMPREZY Promocja Miasta Dąbrowa Górnicza. Uczczenie obchodów 100-lecia miasta. Popularyzacja triathlonu. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku

Bardziej szczegółowo

III BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN

III BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN III BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN 1. CEL IMPREZY Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania oraz marszu Nordic Walking jako prostej formy aktywności ruchowej. Upowszechnianie rekreacji wśród dzieci,

Bardziej szczegółowo

Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r.

Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r. Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), został opracowany przez Polskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA Sosnowiec 2016

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA Sosnowiec 2016 REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA Sosnowiec 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Rybomania Sosnowiec 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora WORD w Białymstoku z dnia 18 lutego 2015r. REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora WORD w Białymstoku z dnia 18 lutego 2015r. REGULAMIN REGULAMIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora WORD w Białymstoku z dnia 18 lutego 2015r. odpłatnego korzystania z placu manewrowego należącego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZORGANIZOWANEGO PRZEJAZDU ROWEROWEGO. pod hasłem Tour de Wodociągi

REGULAMIN ZORGANIZOWANEGO PRZEJAZDU ROWEROWEGO. pod hasłem Tour de Wodociągi REGULAMIN ZORGANIZOWANEGO PRZEJAZDU ROWEROWEGO pod hasłem Tour de Wodociągi I. Cel przejazdu: 1. Propagowanie: - aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym - zdrowego trybu życia - wiedzy na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Konkurs dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Konkurs dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Regulamin Wojewódzkiego konkursu edukacyjnego z zakresu odnawialnych źródeł energii - OZE - Odkrywcy Zielonej Energii - realizowanego przy wykorzystaniu platformy e-learningowej 1. Organizator Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rajdu rowerowego Wycieczka po Gminie Deszczno Weekend Polska na Rowery. I. Organizatorzy

Regulamin Rajdu rowerowego Wycieczka po Gminie Deszczno Weekend Polska na Rowery. I. Organizatorzy Regulamin Rajdu rowerowego Wycieczka po Gminie Deszczno Weekend Polska na Rowery I. Organizatorzy 1. Gmina Deszczno Referat Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Adres do korespondencji: Maszewo, ul. Kręta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW Przed przyjęciem zlecenia obowiązkowo należy się upewnić, że posiadają Państwo odpowiednie umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje. Należy zweryfikować aktualność dokumentów

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Marek Jerzy Chojnowski a...

Dyrektor Marek Jerzy Chojnowski a... Umowa - projekt Dnia. r. w Białymstoku zostaje zawarta umowa pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU MALUCHA BĄBELKOWO

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU MALUCHA BĄBELKOWO KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU MALUCHA BĄBELKOWO Proszę o przyjęcie:.......... (Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania) do Klubu Malucha Bąbelkowo (dalej Klub ): w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRAWSKIEJ GRY MIEJSKIEJ ZAKLĘCI W CZASIE" PONIEDZIAŁEK, 17 LUTEGO 2014 ( REGULAMIN )

REGULAMIN DRAWSKIEJ GRY MIEJSKIEJ ZAKLĘCI W CZASIE PONIEDZIAŁEK, 17 LUTEGO 2014 ( REGULAMIN ) REGULAMIN DRAWSKIEJ GRY MIEJSKIEJ ZAKLĘCI W CZASIE" PONIEDZIAŁEK, 17 LUTEGO 2014 ( REGULAMIN ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorem drawskiej gry miejskiej Zaklęci w czasie (zwanej dalej Grą ), która odbędzie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY gospodarowania mieniem stanowi cym własno Powiatu Proszowickiego obowi zuj

PROCEDURY gospodarowania mieniem stanowi cym własno Powiatu Proszowickiego obowi zuj Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 /2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność powiatu oraz procedur ich stosowania PROCEDURY gospodarowania mieniem stanowiącym

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU OŚRODEK WCZASOWO-KOLONIJNY GRYFIA. ul. Wczasowa 2; 76-107 Jarosławiec....nie dotyczy...

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU OŚRODEK WCZASOWO-KOLONIJNY GRYFIA. ul. Wczasowa 2; 76-107 Jarosławiec....nie dotyczy... I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 1.Forma wypoczynku kolonia zimowisko obóz biwak KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 2. Termin wypoczynku...... 3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku:

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań (druk zgłoszeniowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.) Wniosek o odszkodowanie dotyczące szkody w pojeździe lub uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURS Świąteczne Zabawy POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURS Świąteczne Zabawy POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURS Świąteczne Zabawy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie konkurs Świąteczne Zabawy, zwany dalej Konkursem. 2 1. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studniówki VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Regulamin Studniówki VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Regulamin Studniówki 0 VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Zasady ogólne. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. Zdarzyło się wczoraj

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. Zdarzyło się wczoraj REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Zdarzyło się wczoraj 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA o nazwie Zdarzyło się wczoraj (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONGRESU IMPACT 16 FINTECH/INSURTECH WROCŁAW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONGRESU IMPACT 16 FINTECH/INSURTECH WROCŁAW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONGRESU IMPACT 16 FINTECH/INSURTECH WROCŁAW 07-08.12.2016 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Kongresu impact 16 fintech/insurtech" (dalej: Kongres ) jest FUNDACJA IMPACT, z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r.

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r. REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r. 1. Organizatorzy 1. Organizatorem edukacyjnej gry miejskiej Urodziny Nila, poświęconej życiu generała A. E. Fieldorfa Nila w 120-tą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013. Regulamin

KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013. Regulamin KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013 1. CEL WYŚCIGU Regulamin popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez aktywne uprawianie sportu, w tym kolarstwa szosowego promocja Gminy

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA WYCIECZKI NARTY 2017r r KLUSZKOWCE

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA WYCIECZKI NARTY 2017r r KLUSZKOWCE KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA WYCIECZKI NARTY 2017r 08-12.01.2017r KLUSZKOWCE Imię i Nazwisko... Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy)... Wiek... Nr telefonu... Zakwaterowanie w pokoju : 2 osobowy

Bardziej szczegółowo