REGULAMIN PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE Ustalenia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012. 1 Ustalenia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE Ustalenia ogólne 1. Organizatorem Platinum Yamaha Street Experience, zwanego dalej PYSE, jest YAMAHA MOTOR MIDDLE EUROPE B.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia, Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, działającą przez YAMAHA MOTOR MIDDLE EUROPE B.V. (Sp. z o.o.) ODDZIAŁ W POLSCE, z siedzibą w Warszawie, , Al. Jerozolimskie 212, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON: , NIP: , NIP Yamaha Motor Middle Europe B.V. pod którym jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce (do faktur): zwana dalej Organizatorem. 2. PYSE odbędzie się w terminie r. na terenie Toru Poznań, ul. Wyścigowa 3, , Przeźmierowo, w oparciu o Program Platinum Yamaha Street Experience stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. 3. PYSE składa się ze zorganizowanych jazd po Torze Poznań oraz zorganizowanych jazd po trasie turystycznej na motocyklach własnych oraz użyczonych przez Organizatora. 2 Zgłoszenia i rejestracja 1. Do uczestnictwa w PYSE zostanie dopuszczona osoba, zwana dalej Uczestnikiem, która spełni wszystkie poniższe warunki: a. posiada prawo jazdy kategorii A, b. nie posiada licencji sportowej motocyklowej, c. wpisała się u lokalnego autoryzowanego dealera Yamaha na listę uczestników PYSE, d. do dnia otrzymała od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa w PYSE. 2. Warunkiem wjechania przez Uczestnika na Tor Poznań własnym motocyklem jest łączne spełnienie wszystkich następujących wymogów: a. zarejestrowanie się w Biurze PYSE czynnym w dniu w godz w salonie Yamaha Motocykle Polska, przy ul. Bułgarskiej 65a, Poznań, oraz w dniu w godz na terenie Toru Poznań, b. złożenie wypełnionego pełnymi i prawdziwymi danymi i podpisanego Oświadczenia (wzór stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu), c. oznaczenie własnego motocykla numerem otrzymanym podczas rejestracji, d. uzyskanie opinii zezwalającej na udział w jazdach po odbytej kontroli technicznej motocykla zgłoszonego do udziału w jazdach zorganizowanych w ramach PYSE po Torze Poznań, przeprowadzonej przez Organizatora w dniu w godz Opinię zezwalającą na wjazd na tor otrzymują motocykle, które spełniają następujące warunki: są nie starsze niż 10 lat, o maksymalnej głośności do 96 db, sprawne technicznie. e. uzyskanie pozytywnej opinii z odbytej kontroli stanu trzeźwości, przeprowadzonej przez Organizatora w dniu w godz , f. udział w odprawie uczestników oraz odbycie szkolenia z zasad poruszania się po Torze Poznań przeprowadzonego przez przedstawiciela Toru Poznań. 3. Warunkiem wjechania przez Uczestnika na Tor Poznań motocyklem użyczonym przez Organizatora jest spełnienie następujących wymogów: 4. zarejestrowanie się w Biurze PYSE czynnym w dniu w godz w salonie Yamaha Motocykle Polska, przy ul. Bułgarskiej 65a, Poznań, oraz w dniu w godz na terenie Toru Poznań, a. złożenie w biurze PYSE wypełnionej pełnymi i prawdziwymi danymi i podpisanej Umowy użyczenia pojazdu do jazdy testowej (wzór stanowi załącznik numer 3 do Regulaminu), b. udział w odprawie uczestników oraz odbycie szkolenia z zasad poruszania się po Torze Poznań przeprowadzonego przez przedstawiciela Toru Poznań. 3 Obowiązki Uczestnika 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do poleceń Organizatora i pracowników obsługi Toru Poznań. 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Toru Poznań stanowiącego załącznik numer 4 do Regulaminu oraz Regulaminu Szczegółowego Określającego Zasady Jazdy po Torze Poznań stanowiącego załącznik numer 5 do Regulaminu. 3. Uczestnik nie może znajdować się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających ani leków mogących pogorszyć zdolność Uczestnika do kierowania pojazdami mechanicznymi. Uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w kontroli stanu trzeźwości na każde wezwanie Organizatora. 4. Uczestnik osobiście odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym. 5. Uczestnik świadom faktu, że jazda pojazdem po Torze Poznań jest wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej OC/AC/NNW w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości

2 użyczonego Pojazdu powstałe w czasie trwania umowy, a nie objęte ochroną określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Uczestnik ponosi w stosunku do Organizatora odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia i jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów i strat powstałych wskutek okoliczności i zdarzeń, które wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w tym spowodowane niedopełnieniem wymogów formalnych przy zgłaszaniu szkody. Ubezpieczycielowi przysługuje nieograniczone roszczenie zwrotne do Uczestnika, jeżeli szkoda była następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy użyczenia dotyczących ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia, a także w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel przyjął na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Organizatora mimo istnienia w ogólnych warunkach ubezpieczenia przesłanek ją wyłączających. 6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości motocykla własnego oraz motocykla użyczonego przez Organizatora, a także za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z uczestnictwem w PYSE, w tym również podczas jazd turystycznych zorganizowanych wycieczek po okolicy, o których mowa w załączniku numer 1 do Regulaminu. 7. Niestosowanie się uczestnika do zasad uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie, a także zasad przekazanych podczas Szkolenia z zasad poruszania się po Torze Poznań lub nieprzestrzeganie poleceń Organizatora lub obsługi Toru Poznań skutkuje natychmiastowym wykluczeniem uczestnika z udziału w PYSE i koniecznością natychmiastowego opuszczenia terenu Toru Poznań przez uczestnika. 8. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia uczestnictwa w PYSE bez podania przyczyny. 9. Osoba towarzysząca Uczestnikowi podczas PYSE zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich Obowiązków Uczestnika wymienionych w paragrafie 3. Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem osoby towarzyszącej. 4 Zasady Bezpieczeństwa 1. Na terenie Toru Poznań Organizator zapewni następujące zabezpieczenie PYSE: a. sędziów wirażowych wraz z pełnym wyposażeniem wg wymogów dokumentów homologacyjnych, b. zabezpieczenie medyczne w postaci jednej karetki "R" oraz jednej karetki transportowej i pięciu ratowników, c. park maszyn osobny namiot na motocykle, z którego Uczestnik może korzystać w ciągu trwania PYSE i w którym może zostawić swój motocykl na noc w dniu Namiot ten w dniu o godz zostanie zamknięty, bez prawa wstępu Uczestników i osób trzecich. Ponowne otwarcie namiotu odbędzie się w dniu o godz. 8.00, Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku kradzieży mienia lub szkody na mieniu pozostawionym w namiocie, d. ochronę nocną motocykli znajdujących się w wyznaczonym miejscu w dniu od godz do godz dnia następnego, Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku kradzieży mienia lub szkody na mieniu pozostawionym w namiocie, 5 - Dane osobowe uczestników 1. Organizator informuje, że przekazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. No 101, poz.926 z późn. zm.). 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego imienia, nazwiska i wizerunku przez Organizatora dla celów reklamowo-marketingowych, na wykonanie zdjęcia i jego publikację. 6 Przepisy końcowe 1. PYSE przeprowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin. 2. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie internetowej 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej 4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Yamaha Motor Middle Europe B.V. Oddział w Polsce. 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu. Yamaha Motor Middle Europe B.V. Oddział w Polsce

3 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE PROGRAM PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012, 9-10 LIPCA 2012, TOR POZNAŃ , NIEDZIELA Salon Yamaha Motocykle Polska, Poznań, ul. Bułgarska 65a Rejestracja Uczestników i odbiór pakietów startowych , PONIEDZIAŁEK Tor Poznań, Przeźmierowo, ul. Wyścigowa Rejestracja Uczestników i odbiór pakietów startowych c.d. Uwaga! W poniedziałek biuro Organizatora przeniesione na tor Kontrola techniczna motocykli 9.30 Odprawa Uczestników i Szkolenie z zasad poruszania się po Torze Poznań Rozpoczęcie jazd po torze (uczestnicy są podzieleni na grupy, grupy wyjeżdżają na tor wg harmonogramu ogłoszonego na odprawie) Zakończenie jazd po torze Wieczorny chill-out w Monster Zone, poczęstunek, muzyka grana przez DJ Losowanie nagród dla uczestników Trasy turystyczne Wycieczka po okolicy z przewodnikiem Trasa I + II (przewidywana przerwa na kawę w ciekawym miejscu) Wycieczka po okolicy z przewodnikiem Trasa I + II (przewidywana przerwa na kawę w ciekawym miejscu) , WTOREK Tor Poznań, Przeźmierowo, ul. Wyścigowa Zorganizowane jazdy po torze w grupach Trasy turystyczne Wycieczka po okolicy z przewodnikiem Trasa I + II (przewidywana przerwa na kawę w ciekawym miejscu) Wycieczka po okolicy z przewodnikiem Trasa I + II (przewidywana przerwa na kawę w ciekawym miejscu) * Podczas jazd turystycznych będzie można skorzystać z parku testowego Yamaha

4 ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE Ja niżej podpisany Imiona: Nazwisko: Płeć: kobieta mężczyzna Adres: Kod pocztowy: Miejscowość: Pesel: Dowód osobisty nr: wydany przez: Tel. prywatny: Prawo jazdy kategorii: A Nr prawa jazdy: wydane przez: użytkujący pojazd o numerze rejestracyjnym: Oświadczam, że został mi udzielony instruktaż użytkowania pojazdów mechanicznych, w tym motocykli, skuterów i czterokołowców (quadów) Yamaha podczas Platinum Yamaha Street Experience odbywającego się w dniach r. na Torze Poznań, ul. Wyścigowa 3, Przeźmierowo, który w pełni rozumiem i do którego będę się stosował. Z pełną świadomością ryzyka wynikającego z używania pojazdów mechanicznych, w tym motocykli, skuterów i czterokołowców (quadów) Yamaha, i testowania ich zobowiązuję się do przestrzegania poleceń instruktora i zachowania szczególnej ostrożności w czasie używania pojazdu. Świadom faktu, że jazda pojazdem po Torze Poznań jest wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej OC/AC/NNW w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zobowiązuję się do poniesienia pełnej odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości pojazdu własnego lub użyczonego mi do jazdy testowej przez Yamaha Motor Middle Europe B.V. Oddział w Polsce, a także do poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z prowadzeniem pojazdu po Torze Poznań. Oświadczam, że w przypadku powstania jakiejkolwiek szkody na mojej osobie lub mieniu podczas imprezy Platinum Yamaha Street Experience na Torze Poznań w Przeźmierowie zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Yamaha Motor Middle Europe B.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia, Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, działającą przez Yamaha Motor Middle Europe B.V.(Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 212 i jej dealerów. Ponadto oświadczam, że podczas używania ww. pojazdów nie będę w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających ani leków mogących pogorszyć moją zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Platinum Yamaha Street Experience 2012 i w pełni go zrozumiałem. Poznań, Podpis Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Platinum Yamaha Street Experience 2012 (PYSE) i wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich Danych Osobowych w zakresie wskazanym poniżej, przez Yamaha Motor Middle Europe B.V. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (dalej YMME Oddział ) z siedzibą w Al. Jerozolimskie 212, Warszawa Tak/Nie* udziału w PYSE (obowiązkowe) Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodę na: Tak/Nie* otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach YMME Oddział i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami YMME Oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Poznań, Podpis

5 ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO REGULAMINU PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012 UMOWA UŻYCZENIA POJAZDU DO JAZDY TESTOWEJ Biorę w użyczenie pojazd Yamaha należący do Yamaha Motor Middle Europe B.V. Oddział w Polsce*: 1 Xenter 150 RKRSG X-MAX VTLSG T-MAX JYASJ XJ6 FA JYARJ19M FZ8 SA JYARN XT660Z TENERE VTLDM XT1200Z SUPER TENERE JYADP YZF-R1 JYARN V-MAX JYARP Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem.

6 ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO REGULAMINU PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012 REGULAMIN TORU POZNAŃ 1 Regulamin określa ogolne warunki korzystania z TORU POZNAŃ (dalej: TORU), położonego przy ul. Wyścigowej 3 w Przeźmierowie, z uwzględnieniem i stosowaniem w sprawach w Regulaminie nieuregulowanych przepisów ogólnych bezpieczeństwa, ruchu drogowego, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, odrębnych ustaw i przepisów szczególnych. 2 TOR jest obiektem sportowo- rekreacyjnym, przeznaczonym i przystosowanym do organizacji i prowadzenia działalności w zakresie: sportów motorowych, szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności jazdy, imprez sportowo rekreacyjnych, prezentacji, pokazów, imprez masowych itp Korzystanie z TORU odbywa się każdorazowo na podstawie zawieranej z Automobilklubem Wielkopolski umowy. 2. Z TORU korzystać mogą wyłącznie osoby posiadające zgodę Automobilklubu Wielkopolski lub podmiotu użytkującego TOR w danym momencie, na podstawie umowy zawartej z Automobilklubem Wielkopolski Osoby znajdujące się na terenie TORU winny bezwzględnie stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz poleceń Automobilklubu Wielkopolski lub podmiotu korzystającego z TORU w danym momencie oraz osób przez nich upoważnionych. 2. Na terenie TORU, z wyłączeniem nitki TORU, obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3. Na terenie TORU obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. 4. Osoby niepełnoletnie do lat 13 mogą znajdować się na terenie TORU wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna. 5 Osoba przebywająca na TORZE ma obowiązek poinformować Automobilklub Wielkopolski lub podmiot korzystający z TORU w danym momencie, bądź osoby przez nich upoważnione, o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanym pojeździe oraz w infrastrukturze TORU. 6 Osoby korzystające z TORU zobowiązane są do: a) zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie przepisów ruchu drogowego, zasad ostrożności, ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z terenu oraz zapewnienia należytego stanu technicznego sprzętu i pojazdów wykorzystywanych na TORZE, w tym posiadania ważnych badań technicznych sprzętu i pojazdów; b) zaopatrzenia siebie oraz osób trzecich w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt ochrony osobistej i środki techniczne, zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikającymi z charakteru prowadzonej na TORZE działalności; c) przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i dźwiękowych) określonych w regulaminach sportowych oraz przepisach prawa drogowego, pożarowego itp. d) poruszania się wyłącznie po drogach (asfaltowych, betonowych, szutrowych) będących elementami konfiguracji TORU, tak aby nie narażać na zniszczenie terenów zielonych oraz infrastruktury TORU; e) poruszania się ustalonymi lub wytyczonymi trasami, odpowiednio do celu wykorzystania TORU; f) zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez teren wykorzystywany przez innych użytkowników TORU, z przestrzeganiem bezwzględnego zakazu wchodzenia poza bariery ochronne w pobliżu nitki TORU; h) parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych; i) podejmowania wszelkich starań w celu ochrony środowiska naturalnego i minimalizacji emisji hałasu do otoczenia; j) natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia Automobilklubu Wielkopolski lub podmiotu korzystającego z TORU w danym momencie, bądź osób przez nich upoważnionych, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, określając skalę i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia oraz przyczyny; k) informowania Automobilklubu Wielkopolski lub podmiot korzystający z TORU w danym momencie oraz osoby przez nich upoważnione, o przypadkach powstawania odpadów lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego podczas działalności prowadzonej na TORZE; l) ścisłego przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu korzystania z TORU; m) po zakończeniu działalności, zabrania swojego sprzętu i pozostawienia terenu TORU w stanie, w jakim został on przyjęty do korzystania, tj. uprzątnięcia odpadów, usunięcia szutru z nawierzchni betonowych i asfaltowych, usunięcia skutków wycieków płynów technicznych itp. 7 Osoba przebywająca na TORZE oraz osoba korzystająca z TORU, która nie będzie przestrzegała postanowień niniejszego Regulaminu lub zawartej z Automobilklubem Wielkopolski umowy, zostanie natychmiast usunięta z terenu TORU bez prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Nadto osoba ta ponosić będzie na zasadzie winy umyślnej pełną odpowiedzialność za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania TORU. 8 Automobilklub Wielkopolski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez osoby przebywające na TORZE oraz osoby korzystające z TORU do Regulaminu oraz nakazów i wskazówek obsługi. 9

7 1. Korzystanie z TORU odbywa się na własne ryzyko osoby korzystającej, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Automobilklubu Wielkopolski. 2. Wstęp na TOR następuje pod warunkiem zwolnienia Automobilklubu Wielkopolski z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń, które nie wynikają z udowodnionej i wyłącznej winy umyślnej Automobilklubu Wielkopolski; 3. Osoby korzystające z TORU ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń spowodowanych ruchem pojazdów, które używają lub wprowadzają na teren TORU i zobowiązują się przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich wynikłe z tego tytułu; 4. Osoba korzystająca z TORU ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na TORZE oraz naruszenia stanu infrastruktury TORU, w szczególności będącego skutkiem poruszania się pojazdów poza wyznaczonymi drogami Akredytowani na TORZE dziennikarze, zobowiązani są do przestrzegania w czasie przebywania na TORZE zasad bezpieczeństwa, w szczególności noszenia kamizelki ostrzegawczej, zachowywania co najmniej trzy metrowej zewnętrznej odległości od barier ochronnych nitki TORU, nie przechodzenia przez nitkę TORU podczas wyścigów oraz stosowania się do poleceń sędziów oraz pracowników obsługi szczególnie podczas wykonywania pracy dziennikarskiej wewnątrz nitki TORU z zachowaniem należytej - bezpiecznej od niej odległości. 2. Nieprzestrzeganie przez dziennikarza zasad bezpieczeństwa skutkować może niezwłocznym odebraniem akredytacji/ kamizelki ostrzegawczej oraz usunięciem dziennikarza z TORU Regulamin obowiązuje od dnia r. 2. Szczególne warunki korzystania z TORU określone będą każdorazowo w umowie zawartej pomiędzy osobą korzystającą z TORU a Automobilklubem Wielkopolski.

8 ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO REGULAMINU PLATINUM YAMAHA STREET EXPERIENCE 2012 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY OKREŚLAJĄCY ZASADY JAZDY PO TORZE POZNAŃ (TORZE) 1 Jazda po TORZE POZNAŃ odbywa się zawsze na podstawie umowy zawartej z Automobilklubem Wielkopolski Jazda po TORZE POZNAŃ odbywać się może z udziałem innych osób korzystających z TORU. 2. Jazda po TORZE POZNAŃ odbywać się może pojazdem udostępnionym przez Automobilklub Wielkopolski lub pojazdem osoby korzystającej z TORU. 3. Jazda po TORZE POZNAŃ zawsze odbywa się pod nadzorem przedstawiciela Automobilklubu Wielkopolski. 3 Przed wjazdem na TOR korzystający zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem TORU POZNAŃ i podpisać oświadczenie o jego akceptacji oraz obowiązujących zasadach odpowiedzialności Wjazd na TOR odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej przez korzystającego z Automobilklubem Wielkopolski. 2. Korzystający obowiązany jest kontrolować czas przebywania na TORZE i opuścić TOR po określonym w umowie czasie. Za każdą następną rozpoczętą godzinę przebywania na TORZE, korzystający będzie zobowiązany uiścić opłatę za cały godzinny okres korzystania z TORU. 5 W przypadku niestosowania się przez korzystającego do postanowień regulaminów, umowy, bądź też poleceń osoby wyznaczonej przez Automobilklub Wielkopolski, korzystający może zostać w każdym czasie usunięty z TORU bez prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystany czas jazdy. Regulamin obowiązuje od dnia r. 6

Regulamin oraz warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Tomaszowie

Regulamin oraz warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Tomaszowie Regulamin oraz warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Tomaszowie Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, położonego w m. Tomaszowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji Bezpieczna Jazda z Motorismo 2014

Regulamin akcji Bezpieczna Jazda z Motorismo 2014 Regulamin akcji Bezpieczna Jazda z Motorismo 2014 1. Definicje: Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają: 1 "Organizator akcji" - Organizatorem Akcji Bezpieczna Jazda z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO 1 Teren parkingu stanowi integralną część Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jest zarządzany przez GTL SA w Katowicach, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 22.09.2015 Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRKI LODOWEJ. ( Regulamin )

REGULAMIN GÓRKI LODOWEJ. ( Regulamin ) REGULAMIN GÓRKI LODOWEJ ( Regulamin ) 1. Administratorem Górki Lodowej jest Testa Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (dalej jako: Testa lub Administrator ) Al.

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowisk wystawienniczych

Regulamin stanowisk wystawienniczych Regulamin stanowisk wystawienniczych Majówka w Zawieprzycach organizowana w ramach projektu: Magia miejsc promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny 1 1. Organizatorem imprez jest Powiat Łęczyński, 21-010

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa SAHARARALLY MAROKO 2012

Regulamin uczestnictwa SAHARARALLY MAROKO 2012 Regulamin uczestnictwa SAHARARALLY MAROKO 2012 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. SAHARARALLY-MAROKO 2012 jest imprezą o charakterze turystycznym przeznaczoną dla użytkowników motocykli terenowych, quadów/atv, UTV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy

REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy Regulamin udostępniania placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, określa zasady i warunki odpłatnego udostępniania placu

Bardziej szczegółowo

DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE

DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE REGULAMIN WYDARZENIA DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE 1 [Organizator] Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanych przez Duckie Deck Development Sp. z o.o., ul. Ślusarska 9, 30-702 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO DNIA BEZ SAMOCHODU

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO DNIA BEZ SAMOCHODU REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO DNIA BEZ SAMOCHODU 1. CEL IMPREZY Popularyzacja transportu zrównoważonego. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w regionie. Propagowanie zdrowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006

REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006 REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006 1. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Wielki Test Opla 2006 jest umożliwienie potencjalnym użytkownikom kompleksowego poznania samochodów

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

samopoczucia czy chęci zakończenia jazdy sygnalizujemy podniesieniem ręki i trzymaniem jej w górze do czasu przybycia administratora lub zjazdu z

samopoczucia czy chęci zakończenia jazdy sygnalizujemy podniesieniem ręki i trzymaniem jej w górze do czasu przybycia administratora lub zjazdu z Regulamin korzystania z toru kartingowego na obiekcie zarządzanym przez PZM OZDG sp z o.o. w Bydgoszczy Kartodrom Bydgoski ul. Fordońska 116, 85-739 Bydgoszcz e-mail: kartodrom.bydgoszcz@pzm.pl www.pzm.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Regulamin parkingu określa szczególne warunki korzystania z miejsc postojowych na parkingu zarządzanym przez

REGULAMIN PARKINGU I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Regulamin parkingu określa szczególne warunki korzystania z miejsc postojowych na parkingu zarządzanym przez REGULAMIN PARKINGU I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Regulamin parkingu określa szczególne warunki korzystania z miejsc postojowych na parkingu zarządzanym przez :SADIDA Dariusz Talaga, z siedzibą al. Kasprowicza 2,

Bardziej szczegółowo

10 Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych przy Terminalu Międzynarodowym wynosi 20 km/h

10 Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych przy Terminalu Międzynarodowym wynosi 20 km/h Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych i stanowisk postojowych przy Terminalu Międzynarodowym na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA. 1 Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie udostępnia nieodpłatnie... w następujące dni tygodnia

UMOWA UŻYCZENIA. 1 Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie udostępnia nieodpłatnie... w następujące dni tygodnia UMOWA UŻYCZENIA Zawarta w Zespole Szkół w Radzanowie, ul. Szkolna 16, 09-451 Radzanowo, dn. miedzy dyrektorem szkoły mgr Bolesławem Urbaniakiem zwanym Użyczającym, a - zwanym Wynajmującym, zam., tel. kontaktowy.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek

REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek I. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Łomianek. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Wyścigu Pamięci Bitwy Pod Oleszycami

Regulamin III Wyścigu Pamięci Bitwy Pod Oleszycami Regulamin III Wyścigu Pamięci Bitwy Pod Oleszycami Oleszyce, 18.09.2015 r. 1. Cel wyścigu 1. Popularyzacja aktywnego wypoczynku, rekreacji i dobrej zabawy. 2. Promowanie turystyki rowerowej, poznawanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. V Wyścig MTB Boguchwała 2015. Cele:

Regulamin. V Wyścig MTB Boguchwała 2015. Cele: Regulamin V Wyścig MTB Boguchwała 2015 Cele: 1. Propagowanie zdrowego stylu życia 2. Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwie w imprezie sportowej 3. Promocja gminy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający VI rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski i V rundy Pucharu Polski Supermoto Bydgoszcz, 05.09.2015 r.

Regulamin Uzupełniający VI rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski i V rundy Pucharu Polski Supermoto Bydgoszcz, 05.09.2015 r. Regulamin Uzupełniający VI rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski i V rundy Pucharu Polski Supermoto Bydgoszcz, 05.09.2015 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora WORD w Białymstoku z dnia 18 lutego 2015r. REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora WORD w Białymstoku z dnia 18 lutego 2015r. REGULAMIN REGULAMIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora WORD w Białymstoku z dnia 18 lutego 2015r. odpłatnego korzystania z placu manewrowego należącego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Cabała Rally Niegowoniczki

Cabała Rally Niegowoniczki Cabała Rally Niegowoniczki I runda 13,14,15 luty 2015 Niegowoniczki oraz Bukowno REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne Cabała Rally jest cyklem imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym. Osoby biorące udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rajdu Rowerowego po Szlaku Architektury Drewnianej

Regulamin Rajdu Rowerowego po Szlaku Architektury Drewnianej Regulamin Rajdu Rowerowego po Szlaku Architektury Drewnianej 1. Organizatorzy Organizatorem Rajdu Rowerowego po Szlaku Architektury Drewnianej jest Małopolska Organizacja Turystyczna oraz Okocimski Klub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kite Punx: 1 Informacje podstawowe

Regulamin Kite Punx: 1 Informacje podstawowe Regulamin Kite Punx: 1 Informacje podstawowe 1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Firma Kite Punx Jarosława Kowalska, z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-841,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA SALI BIZNESOWEJ INKUBATORA EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZY OŚRODKU WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ WAMA-COOP W OLSZTYNIE Niniejszy regulamin określa zasady nieodpłatnego udostępniania Sali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 2 maja 2015 r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 2 maja 2015 r. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 1 ORGANIZATORZY GRY 1. Organizatorami gry miejskiej Książęce manewry, zwanej w dalszej części Regulaminu Grą, realizowanej na terenie miasta Brzegu są:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR

REGULAMIN. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR REGULAMIN Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR Gmina Tarnowiec Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu Uczniowski Klub Sportowy Arka w Umieszczu Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 1 Konkurs Rybomania Lublin 2015 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Rybomania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Marek Jerzy Chojnowski a...

Dyrektor Marek Jerzy Chojnowski a... Umowa - projekt Dnia. r. w Białymstoku zostaje zawarta umowa pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA Niniejszy regulamin konkursu o nazwie WYGRAJ VOLKSWAGENA NA WEEKEND Z BAKIEM PALIWA (zwanego dalej: Konkursem ) jest dokumentem zawierającym wszystkie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych II Eliminacja Ełk 3-4 lipca 2010 1.ORGANIZATOR. Urząd Miasta w Ełku

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych II Eliminacja Ełk 3-4 lipca 2010 1.ORGANIZATOR. Urząd Miasta w Ełku AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych II Eliminacja Ełk 3-4 lipca 2010 1.ORGANIZATOR Urząd Miasta w Ełku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku WSPÓŁORGANIZOTOR: Polski Związek Motorowodny

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU MALUCHA BĄBELKOWO

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU MALUCHA BĄBELKOWO KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU MALUCHA BĄBELKOWO Proszę o przyjęcie:.......... (Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania) do Klubu Malucha Bąbelkowo (dalej Klub ): w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów XCO Grand Prix Olsztyna 2015

Regulamin zawodów XCO Grand Prix Olsztyna 2015 Regulamin zawodów XCO Grand Prix Olsztyna 2015 1. Cele zawodów propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i ciekawych tras rowerowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z sali coworkingu w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z sali coworkingu w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. 1 Wstęp Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa Nr 55/2015 z dnia 19.02.2015 r. Regulamin korzystania z sali coworkingu w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 1 Wstęp 1. Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań (druk zgłoszeniowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.) Wniosek o odszkodowanie dotyczące szkody w pojeździe lub uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,,#MocWrażeń2015 jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisany: Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... PESEL:.. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie Regionalne mini cyfrowe studio filmowe warsztaty/kursy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BBM.00507l532015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK z dnia 10 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR BBM.00507l532015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK z dnia 10 września 2015 r. ' ^ R M I S T R z,-,;..'t- 6wek ZARZĄDZENIE NR BBM.00507l532015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu II Rajdu Rowerowego na Orientację Na jesiennym szlaku"

Bardziej szczegółowo

III BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN

III BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN III BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN 1. CEL IMPREZY Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania oraz marszu Nordic Walking jako prostej formy aktywności ruchowej. Upowszechnianie rekreacji wśród dzieci,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW Przed przyjęciem zlecenia obowiązkowo należy się upewnić, że posiadają Państwo odpowiednie umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje. Należy zweryfikować aktualność dokumentów

Bardziej szczegółowo

Family Run Kraków - 29.05.2016 I. ORGANIZATOR

Family Run Kraków - 29.05.2016 I. ORGANIZATOR 1. Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy I. ORGANIZATOR II. CEL IMPREZY 1. Promocja aspektów prozdrowotnych aktywności fizycznej. 2. Promocja biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej w każdym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR 1. DEFINICJE 1. Organizator (Mungo Fair, Mungo, Magnetic Group) Magnetic Group Marcin Warnke z siedzibą w Gdańsku ul. Majewskich 17, 80-457, NIP 5551806606,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II Zawodów Rowerowo - Deskorolkowych na skateparku w Kozienicach

REGULAMIN II Zawodów Rowerowo - Deskorolkowych na skateparku w Kozienicach REGULAMIN II Zawodów Rowerowo - Deskorolkowych na skateparku w Kozienicach I. Organizator: Kozienickie Centrum Rekreacji Sportu ul. Legionów 4 26 900 Kozienice e-mail: kcris@kcris.pl przy współpracy ze

Bardziej szczegółowo

Patronat Honorowy: Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat Honorowy: Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego REGULAMIN I REKREACYJNEGO RAJDU ROWEROWEGO BLISKO KRAKOWA I. Cel rajdu 1. Promocja Kompleksowego Produktu Turystycznego Skarby Blisko Krakowa. 2. Promocja walorów rekreacyjno przyrodniczych i historycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27

REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27 REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27 1 1. Regulamin parkingu określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych. 2. Teren parkingu stanowi własność Porta Medyk

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU. I. Informacje Ogólne

Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU. I. Informacje Ogólne Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU I. Informacje Ogólne 1. Niniejszy Regulamin Obiektu (dalej Regulamin) dotyczy Centrum Targowo-Wystawienniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU PO ZDROWIE

REGULAMIN BIEGU PO ZDROWIE REGULAMIN BIEGU PO ZDROWIE Termin: 11 CZERWCA 2016 r (sobota) I. Organizatorem biegu jest: IV Edycja 1. XV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (Al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków) Przy współpracy: - Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Konkurs dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Konkurs dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Regulamin Wojewódzkiego konkursu edukacyjnego z zakresu odnawialnych źródeł energii - OZE - Odkrywcy Zielonej Energii - realizowanego przy wykorzystaniu platformy e-learningowej 1. Organizator Organizatorem

Bardziej szczegółowo

KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013. Regulamin

KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013. Regulamin KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013 1. CEL WYŚCIGU Regulamin popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez aktywne uprawianie sportu, w tym kolarstwa szosowego promocja Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs

REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs #1dzień1konkurs (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

AVANT PROGRAM. Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych V Eliminacja Olsztyn 25-26 sierpieo 2012r 1.ORGANIZATOR. Klub JetSport WSPÓŁORGANIZOTOR

AVANT PROGRAM. Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych V Eliminacja Olsztyn 25-26 sierpieo 2012r 1.ORGANIZATOR. Klub JetSport WSPÓŁORGANIZOTOR AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych V Eliminacja Olsztyn 25-26 sierpieo 2012r 1.ORGANIZATOR Klub JetSport WSPÓŁORGANIZOTOR Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego SĘDZIA GŁÓWNY Dariusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rajdu rowerowego Wycieczka po Gminie Deszczno Weekend Polska na Rowery. I. Organizatorzy

Regulamin Rajdu rowerowego Wycieczka po Gminie Deszczno Weekend Polska na Rowery. I. Organizatorzy Regulamin Rajdu rowerowego Wycieczka po Gminie Deszczno Weekend Polska na Rowery I. Organizatorzy 1. Gmina Deszczno Referat Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Adres do korespondencji: Maszewo, ul. Kręta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZORGANIZOWANEGO PRZEJAZDU ROWEROWEGO. pod hasłem Tour de Wodociągi

REGULAMIN ZORGANIZOWANEGO PRZEJAZDU ROWEROWEGO. pod hasłem Tour de Wodociągi REGULAMIN ZORGANIZOWANEGO PRZEJAZDU ROWEROWEGO pod hasłem Tour de Wodociągi I. Cel przejazdu: 1. Propagowanie: - aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym - zdrowego trybu życia - wiedzy na temat działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego zawarta w dniu.. pomiędzy.... z siedzibą/miejscem zamieszkania..... NIP REGON/ PESEL. reprezentowaną przez:........ zwaną dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU OŚRODEK WCZASOWO-KOLONIJNY GRYFIA. ul. Wczasowa 2; 76-107 Jarosławiec....nie dotyczy...

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU OŚRODEK WCZASOWO-KOLONIJNY GRYFIA. ul. Wczasowa 2; 76-107 Jarosławiec....nie dotyczy... I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 1.Forma wypoczynku kolonia zimowisko obóz biwak KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 2. Termin wypoczynku...... 3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku:

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ 1.ORGANIZATOR UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZÓSTKA RAWICZ ul. Dąbrowskiego 33 63-900 RAWICZ tel. 607401361, 609773599, e-mail: tobi50@op.pl, kubazd@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2518 UCHWAŁA NR XXXIII/318/2013 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2518 UCHWAŁA NR XXXIII/318/2013 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2518 UCHWAŁA NR XXXIII/318/2013 RADY GMINY STEGNA w sprawie wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na terenie stanowiącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs Office 365 (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez SwiatGry.pl, Maciej Noworyta

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU Spała 15.07-28.07.2012

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU Spała 15.07-28.07.2012 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU Spała 15.07-28.07.2012 NAZWISKO I IMIĘ... DATA URODZENIA... NR PESEL... ( ważne ) ADRES... KOD... ( ważne ) TEL. DOMOWY... KOMÓRKOWY... INNE... ADRES e-mail RODZICA

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Gminny Rajd Rowerowy pod nazwą: Atrakcje Krajoznawcze Gminy Sitkówka-Nowiny" Regulamin rajdu rowerowego

Gminny Rajd Rowerowy pod nazwą: Atrakcje Krajoznawcze Gminy Sitkówka-Nowiny Regulamin rajdu rowerowego Gminny Rajd Rowerowy pod nazwą: Atrakcje Krajoznawcze Gminy Sitkówka-Nowiny" Regulamin rajdu rowerowego 1. Cel imprezy a) Zapoznanie się z atrakcjami i walorami turystycznymi Gminy Sitkówka-Nowiny b) Stworzenie

Bardziej szczegółowo

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych I Eliminacja Nysa 21-22 czerwiec 2014

AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych I Eliminacja Nysa 21-22 czerwiec 2014 AVANT PROGRAM Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych I Eliminacja Nysa 21-22 czerwiec 2014 1. ORGANIZATOR: - KLUB JETSKI-NYSA WSPÓŁORGANIZOTOR: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego WOPR-NYSA 2.

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. Zdarzyło się wczoraj

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. Zdarzyło się wczoraj REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Zdarzyło się wczoraj 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA o nazwie Zdarzyło się wczoraj (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VII Runda Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Okręgu Poznańskiego IX Runda Speed-Day Trophy, Poznań, 22.09.2014 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VII Runda Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Okręgu Poznańskiego IX Runda Speed-Day Trophy, Poznań, 22.09.2014 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VII Runda Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Okręgu Poznańskiego IX Runda Speed-Day Trophy, Poznań, 22.09.2014 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Zarządu Okręgu

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Procedura wypłaty środków

1 Informacje ogólne. 2 Procedura wypłaty środków Dotyczy: POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu POKL.08.01.02-14-116/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rajdu Rowerowego ODJAZDOWA BIBLIOTEKA Podkowa Leśna - Komorów 8 czerwca 2013 r.

Regulamin Rajdu Rowerowego ODJAZDOWA BIBLIOTEKA Podkowa Leśna - Komorów 8 czerwca 2013 r. Regulamin Rajdu Rowerowego ODJAZDOWA BIBLIOTEKA Podkowa Leśna - Komorów 8 czerwca 2013 r. START Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej META Gminna Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

_ Dzień, miesiąc, rok godzina miejsce (miejscowość, ulica, nr drogi) Poszkodowany (Właściciel pojazdu)

_ Dzień, miesiąc, rok godzina miejsce (miejscowość, ulica, nr drogi) Poszkodowany (Właściciel pojazdu) Zał. 1.1 1/5 pieczęć jednostki TUW TUW ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych *niepotrzebne skreślić Nr szkody _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ / _ _ WYPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II BIEGU CHARYTATYWNEGO FUNDACJI TESCO DZIECIOM (zwany dalej: Regulamin) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich prowadzony jest II Bieg Charytatywny Fundacji

Bardziej szczegółowo