RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Technikum Nr 2 Rzeszów Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 13

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Dorota Szpunar-Eckhardt, Alicja Krzak. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor szkoły Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Uczniowie Rodzice Partnerzy szkoły, przedstawiciele samorządu lokalnego Obserwacja lekcji Obserwacja szkoły Analiza dokumentów Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby Indywidualny wywiad pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) "Szkoła, w której pracuję" Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta elektroniczna (CAWI) "Moja szkoła" Ankieta elektroniczna (CAWI) "Mój dzień" Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) nd nd Badanie na próbie pełnej 49 Nauczyciele zróżnicowani pod względem stażu, nauczanego przedmiotu i pracy w zespołach zadaniowych oraz pedagog szkolny Pracownicy inni niż nauczyciele Badanie na próbie pełnej uczniów klas rok niższych od najstarszych Badanie na próbie pełnej uczniów najstarszych klas Przedstawiciele trzech ostatnich roczników, dobrani losowo Przedstawiciele rady rodziców i rad klasowych, reprezentujący różne roczniki Ankieta audytoryjna (PAPI) Badanie na próbie pełnej rodziców uczniów klas rok niższych od najstarszych Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Klasy pierwsze (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) Na zewnątrz, przed i po lekcjach, podczas przerw, podczas zajęć pozalekcyjnych nd nd 3 / 13

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Technikum Nr 2 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Tadeusz Rejtan Technikum Rzeszów Rejtana Numer 3 Kod pocztowy Urząd pocztowy Rzeszów Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 275 Oddziały 9 Nauczyciele pełnozatrudnieni 8 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 65 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy PODKARPACKIE Rzeszów Rzeszów gmina miejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 13

5 Wprowadzenie: obraz placówki Raport, zawiera wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Technikum Nr 2 w Rzeszowie. Znajdują się w nim informacje dotyczące działalności szkoły pozyskane w trakcie przeprowadzonych badań w obszarze zarządzanie. Wyniki badań ewaluacyjnych przedstawiają opis wypracowanych w szkole procedur w zakresie funkcjonowania powołanych w szkole zespołów nauczycieli, prowadzenia wewnętrznego nadzoru pedagogicznego oraz doskonalenia bazy i wyposażenia.wszystkie zawarte w niniejszym tekście tezy i dane znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań. Technikum Nr 2 jest szkołą publiczną, wchodzącą w skład zespołu, do którego należy również liceum ogólnokształcące i internat. Organem prowadzącym jest Miasto Rzeszów. Do szkoły uczęszcza 274 uczniów w 9 oddziałach. W technikum prowadzone jest kształcenie w zawodach: technik logistyk, technik spedytor i technik ekonomista. Prowadzone badania wykazały, że praca zespołowa nauczycieli technikum obejmuje wszystkie obszary działalności szkoły i przynosi wymierne efekty. Wśród wielu wskazanych przez uczestników badań przykładów projektów, programów, przedsięwzięć planowanych i realizowanych zespołowo, na szczególną uwagę zasługują efekty realizowanego w szkole programu Szkoła Kluczowych Kompetencji. Wśród nich warto wymienić: doskonalenie zawodowe nauczycieli, rozwój kompetencji uczniów, pozyskanie pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni zawodowych (m.in. w rzutniki multimedialne, laptopy, specjalistyczne oprogramowanie). Cenną inicjatywą realizowaną przez zespół nauczycieli zawodu jest organizowany od wielu lat Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Rzeszowa. Raport zawiera również informacje o wynikach badań dotyczących organizacji i efektywności prowadzonego nadzoru pedagogicznego. Przedstawiono opis przyjętych w szkole procedur analizowania wyników prowadzonego nadzoru, zespołowego formułowania wniosków i ich wdrażania. Wyniki badań wskazują wpływ wdrażanych wniosków wynikających na rozwój szkoły. Badania ewaluacyjne wykazały duże zaangażowanie nauczycieli w ewaluację wewnętrzną. Na szczególną uwagę zasługuje aktywność szkoły w zakresie doskonalenia bazy i wyposażenia szkoły. Technikum pozyskuje środki finansowe i pomoce dydaktyczne w ramach współpracy z wieloma podmiotami. Oczekiwania uczniów związane z potrzebą korzystania z najnowocześniejszych technologii są również zaspakajane w ramach współpracy z Politechniką Rzeszowską i lokalnymi pracodawcami. Opis wszystkich działań związanych z pracą zespołową nauczycieli, prowadzeniem nadzoru pedagogicznego oraz doskonaleniem bazy i wyposażenia szkoły znajdziecie Państwo na kolejnych stronach raportu. 5 / 13

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Zarządzanie Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy. Dokonana analiza prowadzi do wniosku, że nauczyciele wspólnie planują podejmowane w szkole działania, rozwiązują problemy oraz doskonalą metody i formy współpracy. Z wniosków z ewaluacji wewnętrznej wynika, że w szkole funkcjonują komisje przedmiotowe (np. Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących, Komisja Przedmiotów Zawodowych, Zespół Przedmiotów Ekonomiczno - Logistycznych, Zespół Przedmiotów Księgowości i zespoły zadaniowe (np. Zespół Wychowawczy, Komisja Statutowa, Zespół Międzynarodowej Wymiany Młodzieży z Holandią). Wysoki stopień zaangażowania nauczycieli w pracę zespołów potwierdzają sami nauczyciele (angażują się wszyscy 41/49, angażuje się większość 8/49) oraz dyrektor, zdaniem którego, w pracę zespołów szkolnych większość nauczycieli angażuje się w wysokim stopniu. Z wypowiedzi ankietowanych nauczycieli wynika, że największa ich liczba jest zaangażowana w zespołową pracę nad treściami nauczania (39/49), metodyką (38/49), organizacją imprez dla uczniów, rodziców lub nauczycieli (34/49) oraz zespołu wychowawczego i profilaktycznego (33/49) oraz szkoleniowego. Mniej niż połowa nauczycieli jest zaangażowana w zespołową pracę dotyczącą współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły (24/49), ewaluacji wewnętrznej (23/49) i zarządzania szkołą (10/49). Należy podkreślić, że zespoły analizują efekty swojej pracy. Znajduje to potwierdzenie we wnioskach z ewaluacji wewnętrznej oraz przykładach wskazywanych przez dyrektora i nauczycieli, które świadczą o tym, że zespoły, które działają w szkole, analizują efekty swojej pracy i stosują regularnie procedury ewaluacyjne. Efektywność tych działań analizuje się poprzez analizę osiągnięć uczniów, ankietowanie, wywiady z rodzicami, nauczycielami, uczniami, obserwację zaangażowania uczniów, frekwencję, analizę dokumentów, analizę danych liczbowych (np. liczba "wejść" na stronę otrzymane certyfikaty np. Certyfikat Szkoła Przedsiębiorczości. Analizy dotyczą efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i profilaktycznej oraz innych zadań m.in. związanych z realizacją projektów (w tym ze środków europejskich np. Szkoła Kluczowych Kompetencji), współpracą z różnymi instytucjami (np. Politechniką Rzeszowską), organizacją Ogólnopolskiego Konkursu z Rachunkowości, wymianą młodzieży z Holandią. Kolejnym argumentem świadczącym o wysokim poziomie spełnienia wymagania jest fakt, że nauczyciele wspólnie planują działania w szkole opierając się na analizie efektów pracy zespołów. Przykłady wskazane przez nauczycieli oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej świadczą o tym, że planowanie pracy zespołów oparte na analizie efektów pracy zespołu dotyczy takich kwestii jak: dydaktyka i metodyka np. planowanie metod i form nauczania pod kątem potrzeb i możliwości uczniów, wybór podręcznika, programu nauczania, opracowywanie planów nauczania z uwzględnieniem korelacji z przedmiotów zawodowych, organizacja zajęć dodatkowych np. dla maturzystów, pierwszoklasistów, zajęć wyrównawczych, planowanie pracy z uczniem zdolnym, organizacyjnych np. planowanie terminów badania wyników nauczania, egzaminów próbnych maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo dyrektor w ankiecie podał, że w szkole zdecydowana większość działań planowana jest wspólnie z innymi nauczycielami. Warto dodać, że nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, co potwierdzają dyrektor i nauczyciele. Przykłady 6 / 13

7 wskazane przez nauczycieli świadczą o tym, że napotykając problemy odwołują się do pomocy zespołów np. przy rozwiązywaniu problemów moralnych, wychowawczych (dotyczących zespołu klasowego lub indywidualnych), dydaktycznych i metodycznych (np. pomoc w obsłudze specjalistycznych programów przygotowujących do egzaminu zawodowego, przygotowanie testów diagnostycznych, konstruowanie testów), przy planowaniu i organizowaniu różnych przedsięwzięć i imprez np. Otwarta Firma, strona internetowa szkoły, przy ubieganiu się o kolejny stopień awansu zawodowego. Na zakończenie należy dodać, że nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy. Z analizowanej dokumentacji oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej wynika, że problematyka szkoleń dotyczy nabywania przez nauczycieli kompetencji: merytorycznych np.: szkolenie na temat "Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z inteligencją niższą niż przeciętną w zakresie różnych przedmiotów nauczania, szkolenia na temat zasad i kryteriów oceniania na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego i języków obcych, "Zapoznanie z planowanymi zmianami w obszarze kształcenia zawodowego", technicznych (np. e-dziennik) np. szkolenie na temat 'System kontroli frekwencji i postępów w nauce (dziennik elektroniczny)", organizacyjnych np. szkolenie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego i Zespołów Nadzorujących przebieg i organizacja egzaminów zewnętrznych, umiejętności oraz zasad współpracy i komunikacji w zespole np. szkolenie na temat. "Stopnie awansu", warsztaty "Profilaktyka uzależnień, "Stres w zawodzie nauczyciela, "Wypalenie zawodowe", "Style Uczenia się, warsztaty "Zespół uczący się. Zdaniem większości ankietowanych nauczycieli oraz dyrektora uczestnictwo w tych szkoleniach jest zdecydowanie jest przydatne w praktyce. Pracownicy niepedagogiczni uczestniczą w szkoleniach związanych z wypełnianiem obowiązków służbowych i z zakresu BHP. Przedstawione powyżej argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Komentarz: Analiza wyników prowadzonych badań wykazała, że dyrektor szkoły angażuje nauczycieli do zespołowego udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej. Prowadzenie ewaluacji, zdaniem dyrektora i większości nauczycieli, staje się zwyczajem pracy szkoły. Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania i podejmowania działań w wielu dziedzinach pracy szkoły, przyczyniając się do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu placówki. Dyrektor skutecznie angażuje nauczycieli do udziału w prowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Z jego relacji wynika, że w tym celu zorganizował szkolenie, podczas którego nauczyciele zostali zapoznani z zasadami prowadzenia ewaluacji wewnętrznej zgodnie z nowymi przepisami o nadzorze pedagogicznym. Z wypowiedzi dyrektora wynika, że przekonuje nauczycieli, aby ich udział w przeprowadzeniu ewaluacji stał się zwyczajem w pracy szkoły, wskazując nauczycielom jako główny cel ewaluacji doskonalenie własnej pracy, która przyczynia się do uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników uczniów na egzaminach zewnętrznych. Efektywność przedstawionych przez dyrektora w wywiadzie działań podejmowanych w celu zaangażowania nauczycieli do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej potwierdzają wyniki ankietowania. Wszyscy wypowiadający się w ankiecie nauczyciele stwierdzili, że są zaangażowani w ewaluację. Według większości ankietowanych nauczycieli (32/47) ich udział w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej był spowodowany zwyczajem panującym w szkole. Ponadto większość nauczycieli (27/47) podała, że uważa ewaluację za niezbędną i uczestniczyli w niej w celu doskonalenia 7 / 13

8 jakości własnej pracy. Większość ankietowanych nauczycieli (30/47) oceniając swoje zaangażowanie w pracę nad ewaluacją wewnętrzną, stwierdziła, że angażują się w wysokim stopniu. Przedstawiając w ankiecie sposób w jaki angażują się w ewaluację wewnętrzną nauczyciele wymienili: planowanie ewaluacji, opracowywanie narzędzi ewaluacyjnych, przeprowadzanie ankiet, wypełnianie ankiet, gromadzenie danych, sporządzanie zestawień z analizy osiągnięć uczniów, gromadzenie danych, dyskusje, analizę jakościową i ilościową wyników badań, opracowywanie wniosków do dalszej pracy, prezentację wyników, tworzenie sprawozdań, raportów. Ponadto wyniki badań (wywiad z dyrektorem, wyniki ankietowania, analiza dokumentacji) wskazują, że ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli. Z wypowiedzi dyrektora szkoły wynika, że prowadzenie ewaluacji wewnętrznej koordynowane jest przez zespół, w skład którego dyrektor powołuje osoby uwzględniając ich kompetencje w zakresie badanej problematyki. Zdecydowana większość ankietowanych nauczycieli (44/47) podała, że uczestniczy w pracach zespołu prowadzącego ewaluację. Ponadto analiza dokumentacji przeprowadzonej w szkole ewaluacji wewnętrznej wykazała, że większość nauczycieli uczestniczyła w badaniach ewaluacyjnych przygotowując i przeprowadzając ankietowanie. W protokole posiedzeń rady pedagogicznej udokumentowane zostało powołanie zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej. Analiza wypowiedzi dyrektora, nauczycieli uczestniczących w wywiadzie oraz wyników badania dokumentacji wskazuje, że wyniki wewnętrznego nadzoru są wykorzystywane do planowania pracy szkoły. Z relacji dyrektora wynika, że propozycje zadań wynikających z wniosków są formułowane i omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej. Ponadto w wyniku prowadzonej analizy wniosków na posiedzeniach zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego ustalane są w oparciu o nie zamierzenia dotyczące planowanych zadań. Zespoły wypracowane propozycje przekazują do dwóch funkcjonujących w szkole komisji. W planach pracy komisji (przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych ) określane są zdania, będące wynikiem analizy wniosków z nadzoru w zakresie: organizacji zajęć dydaktycznych, pracy z uczniem zdolnym i słabym, kultury w kształceniu i wychowaniu, doskonaleniu warsztatu pracy. Działania wynikające z wniosków z nadzoru dotyczące m.in. doskonalenia bazy, wyposażenia są uwzględniane w planach utrzymania i polepszenia warunków lokalowych szkoły. Ponadto wnioski z nadzoru są uwzględniane w opracowywanych corocznie planach nadzoru m.in. poprzez ustalenie obszaru ewaluacji, częstotliwości i zakresu kontroli. Podane przez nauczycieli w wywiadzie przykłady i analiza dokumentacji potwierdzają wykorzystanie wniosków z nadzoru w planowaniu pracy szkoły. Nauczyciele wskazali m.in. wnioski dotyczące: poszerzenia oferty szkoły poprzez utworzenie profilu prawnego, zorganizowanie w ramach projektu wymiany młodzieży z Ukrainą, podjęcie działań ukierunkowanych na poprawę frekwencji uczniów m.in. poprzez wprowadzenie zmian w statucie dotyczących usprawiedliwienia nieobecności, przeciwdziałanie paleniu papierosów na przerwach poprzez wzmocnienie i zmianę organizacji dyżurów nauczycieli. Badanie dokumentacji wykazało, że udokumentowane wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego dotyczą wzmocnienia działań o charakterze kontrolnym (wzmocnienie bieżącej kontroli, dyscypliny pracy w szczególności podczas pełnienia dyżurów). Ponadto sformułowane zostały wnioski ukierunkowane na doskonalenie pracy szkoły w zakresie pedagogizacji rodziców, realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych, rozwijania uzdolnień uczniów poprzez zachęcanie ich do uczestnictwa w konkursach i zawodach sportowych. Wyniki analizy dokumentacji wskazują na wykorzystanie w planie pracy szkoły wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Wniosek dotyczący kontynuacji prowadzenia planowej, systematycznej pedagogizacji rodziców został uwzględniony w planie pracy wychowawczej oraz Szkolnym Programie Profilaktyki, w którym zaplanowano tematykę spotkań z rodzicami poświęconą nauce lepszego porozumiewania się, refleksji nad postawą wychowawczą, zapobieganiu uzależnieniom m.in. Jak rozmawiać z dzieckiem, Profilaktyka uzależnień, Dojrzewanie licealistów. Zaplanowane działania związane z realizacją wniosku dotyczącego kontynuowania realizacji zadań profilaktyczno wychowawczych obejmują gromadzenie i analizowanie informacji i wyników badań dotyczących sytuacji wychowawczej w szkole, realizacji programu wychowawczego, frekwencji, działań integracyjnych, relacji miedzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. Realizacja wniosku dotyczącego uczestnictwa uczniów w konkursach pozaszkolnych i zawodach sportowych jest widoczna w planach pracy zespołów przedmiotowych, w których zaplanowano zorganizowanie konkursów m.in. historycznego, literackiego, ekologicznego oraz rywalizacji sportowej w koszykówce, siatkówce, tenisie stołowym, unihokeju. Analiza dokumentacji wykazała, że wnioski z ewaluacji zostały wykorzystane do zmodyfikowania procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych. Wyniki prowadzonych badań wykazały, że wnioski z nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły. Jako najważniejsze zmiany dyrektor i nauczyciele biorący udział w wywiadzie wskazali działania wynikające z wniosków dotyczących efektów kształcenia. Z ich relacji wynika, że w ramach realizacji wniosków zorganizowano więcej, różnorodnych, atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych (przedmiotowych, artystycznych i sportowych), konsultacji, podczas których intensyfikowana jest praca w zakresie przygotowania uczniów do matury. Ponadto dyrektor podał następujące przykłady: wprowadzenie analizy egzaminów maturalnych z wykorzystaniem programu "Analizator Matur", upowszechnianie osiągnięć uczniów w szkole i w środowisku, ustalenie do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej obszaru: kształcenie. Z wypowiedzi dyrektora wynika, 8 / 13

9 że wdrożono wnioski związane z organizacją pracy m.in. wprowadzając elektroniczną wymianę informacji między dyrekcją szkoły a nauczycielami, utworzono dodatkowy zespół ewaluacyjny do spraw ankietowania, analizowania danych. Dyrektor i uczestniczący w wywiadzie nauczyciele wskazali również działania związane z realizacją wniosków dotyczących współpracy z rodzicami. W ramach zaplanowanych działań (konsultacje, spotkania, publikacje na stronie internetowej szkoły) wychowawcy we współpracy z pedagogiem szkolnym prowadzą szeroko zakrojoną pedagogizację rodziców. Aktywniej współpracują z rodzicami m.in. poprzez włączanie ich do organizowanych w szkole akcji np. wspierania Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci, przedsięwzięć np. "Dzień Rosyjski". Nauczyciele wskazali również zrealizowany wniosek związany z doskonaleniem przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego, w oparciu o który wprowadzono zmiany specjalizacji zawodowych w klasie trzeciej na takie, które zapewniają lepsze przygotowanie do egzaminu np. obsługa programów komputerowych. Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej) są podstawą dla wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu szkoły. Zdaniem zdecydowanej większości ankietowanych nauczycieli (40/49) wnioski są w pełni uwzględniane. W ocenie uczestniczących w wywiadzie nauczycieli realizacja wniosków przynosi pozytywne efekty. Ich zdaniem realizowane przedsięwzięcia, uwrażliwiają młodzież na potrzeby innych ludzi, zmieniają wizerunek szkoły w środowisku. Ponadto nauczyciele stwierdzili, że w wyniku wdrożenia wniosków powstały nowe kierunki kształcenia w zawodzie logistyk i spedytor. Ich zdaniem poszerzanie oferty zajęć dodatkowych przyczynia się do uzyskiwania przez uczniów wyższych wyników nauczania, sukcesów w konkursach, rozwoju ich zainteresowań. Przedstawione powyżej argumenty potwierdzają wysoki poziom spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole programów nauczania. Dokonana analiza prowadzi do wniosku, że podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły, mające na celu poprawę warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzania oferty zajęć. Warunki lokalowe szkoły są wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. Sąd ten znajduje potwierdzenie w wypowiedziach nauczycieli, dyrektora, rodziców oraz obserwacja szkoły, z których wynika, że mocną stroną technikum są: dogodna lokalizacja i dojazd, duży parking, bezpośrednie sąsiedztwo poradni psychologiczno - pedagogicznej, estetyczny wygląd zewnętrzny i zadbane otoczenie. Do dyspozycji uczniów pozostają: odnowiona aula, gabinet szkolnego pedagoga, gabinet higienistki, biblioteka z Centrum Multimedialnym, internat i stołówka. Ponadto uczniowie korzystają z punktu ksero i sklepiku, w którym można się zaopatrzyć w ciepłe napoje, kanapki, owoce. Szkoła dysponuje 4 pracowniami komputerowymi, pracowniami językowymi oraz do nauki przedmiotów ogólnokształcących. W opinii dyrektora i nauczycieli poprawy wymaga baza sportowa, gdyż szkoła nie dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną, remontu wymagają również boiska sportowe. Zdaniem nauczycieli, rodziców i uczniów problemem są również małe szatnie. Na podstawie obserwacji można stwierdzić, że szkoła jest w trakcie remontu, wymieniono okna, wykonano remont elewacji, toalet, wymieniono instalacje (w tym wykonano instalację kablową do Internetu w całej szkole), cześć sal lekcyjnych jest odmalowana. Zakupiono nowe stoliki i krzesła. Zainstalowano monitoring wizyjny. Szkoła dysponuje także siecią bezprzewodową Wi Fi. Kolejnym argumentem świadczącym o wysokim poziomie spełnienia wymagania jest fakt, że w szkole znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. Sąd ten znajduje potwierdzenie w wypowiedziach większości ankietowanych nauczycieli, dyrektora i rodziców. Z kolei odmiennego zdania jest większość ankietowanych uczniów (raczej nie 17/40, nie 6/40), według których w szkole nie ma wystarczająco dużo pomocy do nauki. Zdaniem rodziców i nauczycieli brakuje rzutników multimedialnych i tablicy interaktywnej. Nauczyciele zawodu wskazują także na pewne braki w wyposażeniu do kształcenia w zawodach spedytor i logistyk (np. modele, mapy interaktywne, specjalistyczne oprogramowanie). Jednocześnie wypowiedzi rodziców, nauczycieli (w tym nauczycieli przedmiotów zawodowych) oraz obserwacja zajęć i szkoły dowodzą, że szkoła dysponuje wystarczającym wyposażeniem do realizacji podstawy programowej, 9 / 13

10 zarówno w zakresie kształcenia ogólnego jak i w nauczanych zawodach technik ekonomista, technik logistyk i technik spedytor. Szkoła dysponuje wystarczającą liczbą komputerów, co zapewnia uczniom możliwość indywidualnej i samodzielnej pracy. Wyposażenie pracowni specjalistycznych obejmuje m.in.: mapy drogowe i kolejowe do opisu tras, multimedialny atlas samochodowy Europy, modele środków transportu, tablice dydaktyczne, schematy, filmy dydaktyczne, kasy fiskalne, sprzęt umożliwiający wykorzystywanie na zajęciach technologii informacyjnej (rzutniki multimedialne, laptopy, ekrany), wizualizator, drukarkę. Szkoła dysponuje specjalistycznymi programami (np. programy magazynowe, kadrowo - płacowe, finansowo - księgowe: Asseco - Wapro, Insert, Symfonia), programami multimedialnymi, dydaktycznymi (np. symulator magazynowy, multimedialne gry dydaktyczne np. "Wirtualne przedsiębiorstwo", "Wirtualna giełda transportowa"). Nauczyciele wykorzystują strony www. z programami edukacyjnymi np. "Generator kodów". Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są cyfrowy aparat fotograficzny i kamera. Dzięki stałej współpracy z Politechniką Rzeszowską uczniowie kształcący się w zawodzie logistyk mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na Uczelni. Ponadto zdaniem rodziców młodzież jest dobrze przygotowana do pracy w wyuczonych zawodach, o czym świadczą pozytywne opinie pracodawców, u których realizowane są praktyki. Na zakończenie warto dodać, iż w szkole podejmowane są skuteczne działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego. W szkole istnieją plany wzbogacania warunków lokalowych i wyposażenia szkoły, co potwierdził dyrektor i analizowana dokumentacja. Plany opracowywane w szkole są przedstawiane organowi prowadzącemu, a ich realizacja zależy od możliwości finansowych miasta. Dotyczą one przede wszystkim kwestii związanych z remontem szkoły, boisk sportowych, starań o wybudowanie hali sportowej oraz wzbogacania wyposażenia w pomoce dydaktyczne. W szkole istnieją także plany wyposażenia pracowni zawodowych związane z realizację projektu ze środków unijnych Szkoła Kluczowych Kompetencji. Z wypowiedzi dyrektora, partnerów szkoły i rodziców wynika, że szkoła jest wspomagana przez samorząd, rodziców, partnerów we wzbogacaniu warunków lokalowych i pomocy naukowych. W zakresie poprawy warunków lokalowych dzięki pozyskaniu środków od samorządu odnowiono sale lekcyjne, pracownie, toalety, instalację elektryczną i centralnego ogrzewania, elewację zewnętrzną budynków szkolnych, wymieniono stolarkę okienną. Z wypowiedzi dyrektora i rodziców wynika, że szkoła i internat jest w tym zakresie wspomagana także przez rodziców np. przy doposażeniu pokoi mieszkalnych, malowaniu i odświeżaniu pokoi wychowanków. Rodzice przekazują artykuły papiernicze na potrzeby sekcji Młodzieżowej Rady Internatu. Rodzice zebrali środki na zakup magnetonu z odtwarzaczem CD i MP3, przekazali zabytkowe przedmioty i pamiątki do szkolnej izby regionalnej, dofinansowali zakup tablic matematycznych. Przykłady wskazane przez dyrektora, nauczycieli, partnerów zewnętrznych oraz obserwacja szkoły świadczą o tym, że w zakresie polepszenia wyposażenia w pomoce naukowe i sprzęt szkoła jest w dużym stopniu wspomagana przez instytucje, firmy i partnerów. Dzięki współpracy m.in. z NBP, Fundacją Kronenberga, Firmą Elzab S.A., wydawnictwami pedagogicznymi (m.in. Longman, Nowa Era, WSiP i PWN) szkoła pozyskała pomoc rzeczową i środki finansowe na zakup wyposażenia. Zasoby szkoły wzbogaciły się m.in. o rzutniki, ekrany, laptopy, kserokopiarkę, kasy fiskalne, materiały pomocnicze, filmy, podręczniki i książki. Dzięki współpracy z Rzeszowskim Klubem Kajakowym oraz Uczniowskim Klubem Sportowo-Turystycznym Dwójka młodzież może korzystać ze sprzętu sportowego np. nart biegowych, ścianki wspinaczkowej i innego sprzętu wspinaczkowego. Ponadto ważną rolę z zdobywaniu środków na wyposażenie odgrywa uczestnictwo szkoły w konkursach, akcjach i projektach. Dzięki udziałowi np. projekcie Szkoła Kluczowych Kompetencji, konkursie "Przybysz z Planety WEE", zasoby szkoły wzbogaciły się m.in. o pomoce dydaktyczne do biologii, chemii, płyty DVD z filmami edukacyjnymi, encyklopedie multimedialne, plansze, podręczniki dla uczniów i materiały biurowe. Dodatkowo za projekt w konkursie "Granty dla szkół w roku szkolnym 2011/2012 szkoła otrzyma wyposażenie o wartości 10 tys. zł (laptop, kamera, aparat cyfrowy, 2 rzutniki multimedialne). Ponadto przy organizacji międzynarodowej wymiany młodzieży z Holandią szkoła uzyskuje wsparcie finansowe z Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Edukacji oraz materiały promocyjne z Wydziału Promocji Miasta Rzeszowa. Zdaniem uczniów na zajęciach wykorzystuje się różne pomoce dydaktyczne, rzutniki multimedialne, organizuje się indywidualną pracę z programami specjalistycznymi przy komputerze. Z ich wypowiedzi wynika, że w szkole przybywa sprzętu multimedialnego, systematycznie wymieniane są meble. Z powyższego wynika, ze wymaganie zostało spełnione na poziomie wysokim. Poziom spełniania wymagania: B 10 / 13

11 Wnioski z ewaluacji: Nauczyciele pracują zespołowo, analizują efekty swojej pracy, wspólnie planują podejmowane działania, rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy, co korzystnie wpływa na rozwój szkoły. Dobra lokalizacja szkoły funkcjonującej z internatem, systematyczne, planowo realizowane zadania związane z doskonaleniem bazy lokalowej i wzbogacaniem wyposażenia szkoły przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku placówki odpowiadającej na potrzeby i oczekiwania uczniów. Współpraca dyrektora i nauczycieli z licznymi podmiotami, zaangażowanie społeczności szkolnej w projekty, programy konkursy doskonalące wiedzę i umiejętności uczniów stała się w szkole sposobem pozyskiwania środków finansowych, pomocy dydaktycznych w znaczący sposób wspomagających procesy edukacyjne. Wielopłaszczyznowa współpraca szkoły z pracodawcami i Politechniką Rzeszowską wspomaga rozwój zainteresowań uczniów, stwarza warunki kształcenia praktycznych umiejętności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i urządzeń, przyczyniając się do doskonalenia kompetencji zawodowych młodzieży. Zespołowe prowadzenie ewaluacji wewnętrznej oraz planowanie działań wynikających z wniosków z nadzoru stwarza warunki do wdrażania zmian o charakterze systemowym w zakresie wychowania, dydaktyki, opieki. 11 / 13

12 Wymaganie Obszar: Zarządzanie Funkcjonuje współpraca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Poziom spełniania wymagania B B B 12 / 13

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Raport sporządzili: Dorota Szpunar-Eckhardt Alicja Krzak Kurator Oświaty: / 13

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty XXXIX Liceum Ogólnokształcące Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Technikum Ekonomiczne Słubice Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Śrem Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ VIII Liceum Ogólnokształcące Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu Bolesławiec Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo