RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Technikum Nr 2 Rzeszów Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 13

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Dorota Szpunar-Eckhardt, Alicja Krzak. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor szkoły Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Uczniowie Rodzice Partnerzy szkoły, przedstawiciele samorządu lokalnego Obserwacja lekcji Obserwacja szkoły Analiza dokumentów Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby Indywidualny wywiad pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) "Szkoła, w której pracuję" Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta elektroniczna (CAWI) "Moja szkoła" Ankieta elektroniczna (CAWI) "Mój dzień" Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) nd nd Badanie na próbie pełnej 49 Nauczyciele zróżnicowani pod względem stażu, nauczanego przedmiotu i pracy w zespołach zadaniowych oraz pedagog szkolny Pracownicy inni niż nauczyciele Badanie na próbie pełnej uczniów klas rok niższych od najstarszych Badanie na próbie pełnej uczniów najstarszych klas Przedstawiciele trzech ostatnich roczników, dobrani losowo Przedstawiciele rady rodziców i rad klasowych, reprezentujący różne roczniki Ankieta audytoryjna (PAPI) Badanie na próbie pełnej rodziców uczniów klas rok niższych od najstarszych Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Klasy pierwsze (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) Na zewnątrz, przed i po lekcjach, podczas przerw, podczas zajęć pozalekcyjnych nd nd 3 / 13

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Technikum Nr 2 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Tadeusz Rejtan Technikum Rzeszów Rejtana Numer 3 Kod pocztowy Urząd pocztowy Rzeszów Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 275 Oddziały 9 Nauczyciele pełnozatrudnieni 8 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 65 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy PODKARPACKIE Rzeszów Rzeszów gmina miejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 13

5 Wprowadzenie: obraz placówki Raport, zawiera wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Technikum Nr 2 w Rzeszowie. Znajdują się w nim informacje dotyczące działalności szkoły pozyskane w trakcie przeprowadzonych badań w obszarze zarządzanie. Wyniki badań ewaluacyjnych przedstawiają opis wypracowanych w szkole procedur w zakresie funkcjonowania powołanych w szkole zespołów nauczycieli, prowadzenia wewnętrznego nadzoru pedagogicznego oraz doskonalenia bazy i wyposażenia.wszystkie zawarte w niniejszym tekście tezy i dane znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań. Technikum Nr 2 jest szkołą publiczną, wchodzącą w skład zespołu, do którego należy również liceum ogólnokształcące i internat. Organem prowadzącym jest Miasto Rzeszów. Do szkoły uczęszcza 274 uczniów w 9 oddziałach. W technikum prowadzone jest kształcenie w zawodach: technik logistyk, technik spedytor i technik ekonomista. Prowadzone badania wykazały, że praca zespołowa nauczycieli technikum obejmuje wszystkie obszary działalności szkoły i przynosi wymierne efekty. Wśród wielu wskazanych przez uczestników badań przykładów projektów, programów, przedsięwzięć planowanych i realizowanych zespołowo, na szczególną uwagę zasługują efekty realizowanego w szkole programu Szkoła Kluczowych Kompetencji. Wśród nich warto wymienić: doskonalenie zawodowe nauczycieli, rozwój kompetencji uczniów, pozyskanie pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni zawodowych (m.in. w rzutniki multimedialne, laptopy, specjalistyczne oprogramowanie). Cenną inicjatywą realizowaną przez zespół nauczycieli zawodu jest organizowany od wielu lat Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Rzeszowa. Raport zawiera również informacje o wynikach badań dotyczących organizacji i efektywności prowadzonego nadzoru pedagogicznego. Przedstawiono opis przyjętych w szkole procedur analizowania wyników prowadzonego nadzoru, zespołowego formułowania wniosków i ich wdrażania. Wyniki badań wskazują wpływ wdrażanych wniosków wynikających na rozwój szkoły. Badania ewaluacyjne wykazały duże zaangażowanie nauczycieli w ewaluację wewnętrzną. Na szczególną uwagę zasługuje aktywność szkoły w zakresie doskonalenia bazy i wyposażenia szkoły. Technikum pozyskuje środki finansowe i pomoce dydaktyczne w ramach współpracy z wieloma podmiotami. Oczekiwania uczniów związane z potrzebą korzystania z najnowocześniejszych technologii są również zaspakajane w ramach współpracy z Politechniką Rzeszowską i lokalnymi pracodawcami. Opis wszystkich działań związanych z pracą zespołową nauczycieli, prowadzeniem nadzoru pedagogicznego oraz doskonaleniem bazy i wyposażenia szkoły znajdziecie Państwo na kolejnych stronach raportu. 5 / 13

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Zarządzanie Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy. Dokonana analiza prowadzi do wniosku, że nauczyciele wspólnie planują podejmowane w szkole działania, rozwiązują problemy oraz doskonalą metody i formy współpracy. Z wniosków z ewaluacji wewnętrznej wynika, że w szkole funkcjonują komisje przedmiotowe (np. Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących, Komisja Przedmiotów Zawodowych, Zespół Przedmiotów Ekonomiczno - Logistycznych, Zespół Przedmiotów Księgowości i zespoły zadaniowe (np. Zespół Wychowawczy, Komisja Statutowa, Zespół Międzynarodowej Wymiany Młodzieży z Holandią). Wysoki stopień zaangażowania nauczycieli w pracę zespołów potwierdzają sami nauczyciele (angażują się wszyscy 41/49, angażuje się większość 8/49) oraz dyrektor, zdaniem którego, w pracę zespołów szkolnych większość nauczycieli angażuje się w wysokim stopniu. Z wypowiedzi ankietowanych nauczycieli wynika, że największa ich liczba jest zaangażowana w zespołową pracę nad treściami nauczania (39/49), metodyką (38/49), organizacją imprez dla uczniów, rodziców lub nauczycieli (34/49) oraz zespołu wychowawczego i profilaktycznego (33/49) oraz szkoleniowego. Mniej niż połowa nauczycieli jest zaangażowana w zespołową pracę dotyczącą współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły (24/49), ewaluacji wewnętrznej (23/49) i zarządzania szkołą (10/49). Należy podkreślić, że zespoły analizują efekty swojej pracy. Znajduje to potwierdzenie we wnioskach z ewaluacji wewnętrznej oraz przykładach wskazywanych przez dyrektora i nauczycieli, które świadczą o tym, że zespoły, które działają w szkole, analizują efekty swojej pracy i stosują regularnie procedury ewaluacyjne. Efektywność tych działań analizuje się poprzez analizę osiągnięć uczniów, ankietowanie, wywiady z rodzicami, nauczycielami, uczniami, obserwację zaangażowania uczniów, frekwencję, analizę dokumentów, analizę danych liczbowych (np. liczba "wejść" na stronę otrzymane certyfikaty np. Certyfikat Szkoła Przedsiębiorczości. Analizy dotyczą efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i profilaktycznej oraz innych zadań m.in. związanych z realizacją projektów (w tym ze środków europejskich np. Szkoła Kluczowych Kompetencji), współpracą z różnymi instytucjami (np. Politechniką Rzeszowską), organizacją Ogólnopolskiego Konkursu z Rachunkowości, wymianą młodzieży z Holandią. Kolejnym argumentem świadczącym o wysokim poziomie spełnienia wymagania jest fakt, że nauczyciele wspólnie planują działania w szkole opierając się na analizie efektów pracy zespołów. Przykłady wskazane przez nauczycieli oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej świadczą o tym, że planowanie pracy zespołów oparte na analizie efektów pracy zespołu dotyczy takich kwestii jak: dydaktyka i metodyka np. planowanie metod i form nauczania pod kątem potrzeb i możliwości uczniów, wybór podręcznika, programu nauczania, opracowywanie planów nauczania z uwzględnieniem korelacji z przedmiotów zawodowych, organizacja zajęć dodatkowych np. dla maturzystów, pierwszoklasistów, zajęć wyrównawczych, planowanie pracy z uczniem zdolnym, organizacyjnych np. planowanie terminów badania wyników nauczania, egzaminów próbnych maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo dyrektor w ankiecie podał, że w szkole zdecydowana większość działań planowana jest wspólnie z innymi nauczycielami. Warto dodać, że nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, co potwierdzają dyrektor i nauczyciele. Przykłady 6 / 13

7 wskazane przez nauczycieli świadczą o tym, że napotykając problemy odwołują się do pomocy zespołów np. przy rozwiązywaniu problemów moralnych, wychowawczych (dotyczących zespołu klasowego lub indywidualnych), dydaktycznych i metodycznych (np. pomoc w obsłudze specjalistycznych programów przygotowujących do egzaminu zawodowego, przygotowanie testów diagnostycznych, konstruowanie testów), przy planowaniu i organizowaniu różnych przedsięwzięć i imprez np. Otwarta Firma, strona internetowa szkoły, przy ubieganiu się o kolejny stopień awansu zawodowego. Na zakończenie należy dodać, że nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy. Z analizowanej dokumentacji oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej wynika, że problematyka szkoleń dotyczy nabywania przez nauczycieli kompetencji: merytorycznych np.: szkolenie na temat "Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z inteligencją niższą niż przeciętną w zakresie różnych przedmiotów nauczania, szkolenia na temat zasad i kryteriów oceniania na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego i języków obcych, "Zapoznanie z planowanymi zmianami w obszarze kształcenia zawodowego", technicznych (np. e-dziennik) np. szkolenie na temat 'System kontroli frekwencji i postępów w nauce (dziennik elektroniczny)", organizacyjnych np. szkolenie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego i Zespołów Nadzorujących przebieg i organizacja egzaminów zewnętrznych, umiejętności oraz zasad współpracy i komunikacji w zespole np. szkolenie na temat. "Stopnie awansu", warsztaty "Profilaktyka uzależnień, "Stres w zawodzie nauczyciela, "Wypalenie zawodowe", "Style Uczenia się, warsztaty "Zespół uczący się. Zdaniem większości ankietowanych nauczycieli oraz dyrektora uczestnictwo w tych szkoleniach jest zdecydowanie jest przydatne w praktyce. Pracownicy niepedagogiczni uczestniczą w szkoleniach związanych z wypełnianiem obowiązków służbowych i z zakresu BHP. Przedstawione powyżej argumenty świadczą o wysokim poziomie spełnienia wymagania. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Komentarz: Analiza wyników prowadzonych badań wykazała, że dyrektor szkoły angażuje nauczycieli do zespołowego udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej. Prowadzenie ewaluacji, zdaniem dyrektora i większości nauczycieli, staje się zwyczajem pracy szkoły. Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania i podejmowania działań w wielu dziedzinach pracy szkoły, przyczyniając się do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu placówki. Dyrektor skutecznie angażuje nauczycieli do udziału w prowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Z jego relacji wynika, że w tym celu zorganizował szkolenie, podczas którego nauczyciele zostali zapoznani z zasadami prowadzenia ewaluacji wewnętrznej zgodnie z nowymi przepisami o nadzorze pedagogicznym. Z wypowiedzi dyrektora wynika, że przekonuje nauczycieli, aby ich udział w przeprowadzeniu ewaluacji stał się zwyczajem w pracy szkoły, wskazując nauczycielom jako główny cel ewaluacji doskonalenie własnej pracy, która przyczynia się do uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników uczniów na egzaminach zewnętrznych. Efektywność przedstawionych przez dyrektora w wywiadzie działań podejmowanych w celu zaangażowania nauczycieli do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej potwierdzają wyniki ankietowania. Wszyscy wypowiadający się w ankiecie nauczyciele stwierdzili, że są zaangażowani w ewaluację. Według większości ankietowanych nauczycieli (32/47) ich udział w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej był spowodowany zwyczajem panującym w szkole. Ponadto większość nauczycieli (27/47) podała, że uważa ewaluację za niezbędną i uczestniczyli w niej w celu doskonalenia 7 / 13

8 jakości własnej pracy. Większość ankietowanych nauczycieli (30/47) oceniając swoje zaangażowanie w pracę nad ewaluacją wewnętrzną, stwierdziła, że angażują się w wysokim stopniu. Przedstawiając w ankiecie sposób w jaki angażują się w ewaluację wewnętrzną nauczyciele wymienili: planowanie ewaluacji, opracowywanie narzędzi ewaluacyjnych, przeprowadzanie ankiet, wypełnianie ankiet, gromadzenie danych, sporządzanie zestawień z analizy osiągnięć uczniów, gromadzenie danych, dyskusje, analizę jakościową i ilościową wyników badań, opracowywanie wniosków do dalszej pracy, prezentację wyników, tworzenie sprawozdań, raportów. Ponadto wyniki badań (wywiad z dyrektorem, wyniki ankietowania, analiza dokumentacji) wskazują, że ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli. Z wypowiedzi dyrektora szkoły wynika, że prowadzenie ewaluacji wewnętrznej koordynowane jest przez zespół, w skład którego dyrektor powołuje osoby uwzględniając ich kompetencje w zakresie badanej problematyki. Zdecydowana większość ankietowanych nauczycieli (44/47) podała, że uczestniczy w pracach zespołu prowadzącego ewaluację. Ponadto analiza dokumentacji przeprowadzonej w szkole ewaluacji wewnętrznej wykazała, że większość nauczycieli uczestniczyła w badaniach ewaluacyjnych przygotowując i przeprowadzając ankietowanie. W protokole posiedzeń rady pedagogicznej udokumentowane zostało powołanie zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej. Analiza wypowiedzi dyrektora, nauczycieli uczestniczących w wywiadzie oraz wyników badania dokumentacji wskazuje, że wyniki wewnętrznego nadzoru są wykorzystywane do planowania pracy szkoły. Z relacji dyrektora wynika, że propozycje zadań wynikających z wniosków są formułowane i omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej. Ponadto w wyniku prowadzonej analizy wniosków na posiedzeniach zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego ustalane są w oparciu o nie zamierzenia dotyczące planowanych zadań. Zespoły wypracowane propozycje przekazują do dwóch funkcjonujących w szkole komisji. W planach pracy komisji (przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych ) określane są zdania, będące wynikiem analizy wniosków z nadzoru w zakresie: organizacji zajęć dydaktycznych, pracy z uczniem zdolnym i słabym, kultury w kształceniu i wychowaniu, doskonaleniu warsztatu pracy. Działania wynikające z wniosków z nadzoru dotyczące m.in. doskonalenia bazy, wyposażenia są uwzględniane w planach utrzymania i polepszenia warunków lokalowych szkoły. Ponadto wnioski z nadzoru są uwzględniane w opracowywanych corocznie planach nadzoru m.in. poprzez ustalenie obszaru ewaluacji, częstotliwości i zakresu kontroli. Podane przez nauczycieli w wywiadzie przykłady i analiza dokumentacji potwierdzają wykorzystanie wniosków z nadzoru w planowaniu pracy szkoły. Nauczyciele wskazali m.in. wnioski dotyczące: poszerzenia oferty szkoły poprzez utworzenie profilu prawnego, zorganizowanie w ramach projektu wymiany młodzieży z Ukrainą, podjęcie działań ukierunkowanych na poprawę frekwencji uczniów m.in. poprzez wprowadzenie zmian w statucie dotyczących usprawiedliwienia nieobecności, przeciwdziałanie paleniu papierosów na przerwach poprzez wzmocnienie i zmianę organizacji dyżurów nauczycieli. Badanie dokumentacji wykazało, że udokumentowane wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego dotyczą wzmocnienia działań o charakterze kontrolnym (wzmocnienie bieżącej kontroli, dyscypliny pracy w szczególności podczas pełnienia dyżurów). Ponadto sformułowane zostały wnioski ukierunkowane na doskonalenie pracy szkoły w zakresie pedagogizacji rodziców, realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych, rozwijania uzdolnień uczniów poprzez zachęcanie ich do uczestnictwa w konkursach i zawodach sportowych. Wyniki analizy dokumentacji wskazują na wykorzystanie w planie pracy szkoły wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Wniosek dotyczący kontynuacji prowadzenia planowej, systematycznej pedagogizacji rodziców został uwzględniony w planie pracy wychowawczej oraz Szkolnym Programie Profilaktyki, w którym zaplanowano tematykę spotkań z rodzicami poświęconą nauce lepszego porozumiewania się, refleksji nad postawą wychowawczą, zapobieganiu uzależnieniom m.in. Jak rozmawiać z dzieckiem, Profilaktyka uzależnień, Dojrzewanie licealistów. Zaplanowane działania związane z realizacją wniosku dotyczącego kontynuowania realizacji zadań profilaktyczno wychowawczych obejmują gromadzenie i analizowanie informacji i wyników badań dotyczących sytuacji wychowawczej w szkole, realizacji programu wychowawczego, frekwencji, działań integracyjnych, relacji miedzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. Realizacja wniosku dotyczącego uczestnictwa uczniów w konkursach pozaszkolnych i zawodach sportowych jest widoczna w planach pracy zespołów przedmiotowych, w których zaplanowano zorganizowanie konkursów m.in. historycznego, literackiego, ekologicznego oraz rywalizacji sportowej w koszykówce, siatkówce, tenisie stołowym, unihokeju. Analiza dokumentacji wykazała, że wnioski z ewaluacji zostały wykorzystane do zmodyfikowania procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych. Wyniki prowadzonych badań wykazały, że wnioski z nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły. Jako najważniejsze zmiany dyrektor i nauczyciele biorący udział w wywiadzie wskazali działania wynikające z wniosków dotyczących efektów kształcenia. Z ich relacji wynika, że w ramach realizacji wniosków zorganizowano więcej, różnorodnych, atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych (przedmiotowych, artystycznych i sportowych), konsultacji, podczas których intensyfikowana jest praca w zakresie przygotowania uczniów do matury. Ponadto dyrektor podał następujące przykłady: wprowadzenie analizy egzaminów maturalnych z wykorzystaniem programu "Analizator Matur", upowszechnianie osiągnięć uczniów w szkole i w środowisku, ustalenie do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej obszaru: kształcenie. Z wypowiedzi dyrektora wynika, 8 / 13

9 że wdrożono wnioski związane z organizacją pracy m.in. wprowadzając elektroniczną wymianę informacji między dyrekcją szkoły a nauczycielami, utworzono dodatkowy zespół ewaluacyjny do spraw ankietowania, analizowania danych. Dyrektor i uczestniczący w wywiadzie nauczyciele wskazali również działania związane z realizacją wniosków dotyczących współpracy z rodzicami. W ramach zaplanowanych działań (konsultacje, spotkania, publikacje na stronie internetowej szkoły) wychowawcy we współpracy z pedagogiem szkolnym prowadzą szeroko zakrojoną pedagogizację rodziców. Aktywniej współpracują z rodzicami m.in. poprzez włączanie ich do organizowanych w szkole akcji np. wspierania Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci, przedsięwzięć np. "Dzień Rosyjski". Nauczyciele wskazali również zrealizowany wniosek związany z doskonaleniem przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego, w oparciu o który wprowadzono zmiany specjalizacji zawodowych w klasie trzeciej na takie, które zapewniają lepsze przygotowanie do egzaminu np. obsługa programów komputerowych. Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej) są podstawą dla wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu szkoły. Zdaniem zdecydowanej większości ankietowanych nauczycieli (40/49) wnioski są w pełni uwzględniane. W ocenie uczestniczących w wywiadzie nauczycieli realizacja wniosków przynosi pozytywne efekty. Ich zdaniem realizowane przedsięwzięcia, uwrażliwiają młodzież na potrzeby innych ludzi, zmieniają wizerunek szkoły w środowisku. Ponadto nauczyciele stwierdzili, że w wyniku wdrożenia wniosków powstały nowe kierunki kształcenia w zawodzie logistyk i spedytor. Ich zdaniem poszerzanie oferty zajęć dodatkowych przyczynia się do uzyskiwania przez uczniów wyższych wyników nauczania, sukcesów w konkursach, rozwoju ich zainteresowań. Przedstawione powyżej argumenty potwierdzają wysoki poziom spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole programów nauczania. Dokonana analiza prowadzi do wniosku, że podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły, mające na celu poprawę warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzania oferty zajęć. Warunki lokalowe szkoły są wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. Sąd ten znajduje potwierdzenie w wypowiedziach nauczycieli, dyrektora, rodziców oraz obserwacja szkoły, z których wynika, że mocną stroną technikum są: dogodna lokalizacja i dojazd, duży parking, bezpośrednie sąsiedztwo poradni psychologiczno - pedagogicznej, estetyczny wygląd zewnętrzny i zadbane otoczenie. Do dyspozycji uczniów pozostają: odnowiona aula, gabinet szkolnego pedagoga, gabinet higienistki, biblioteka z Centrum Multimedialnym, internat i stołówka. Ponadto uczniowie korzystają z punktu ksero i sklepiku, w którym można się zaopatrzyć w ciepłe napoje, kanapki, owoce. Szkoła dysponuje 4 pracowniami komputerowymi, pracowniami językowymi oraz do nauki przedmiotów ogólnokształcących. W opinii dyrektora i nauczycieli poprawy wymaga baza sportowa, gdyż szkoła nie dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną, remontu wymagają również boiska sportowe. Zdaniem nauczycieli, rodziców i uczniów problemem są również małe szatnie. Na podstawie obserwacji można stwierdzić, że szkoła jest w trakcie remontu, wymieniono okna, wykonano remont elewacji, toalet, wymieniono instalacje (w tym wykonano instalację kablową do Internetu w całej szkole), cześć sal lekcyjnych jest odmalowana. Zakupiono nowe stoliki i krzesła. Zainstalowano monitoring wizyjny. Szkoła dysponuje także siecią bezprzewodową Wi Fi. Kolejnym argumentem świadczącym o wysokim poziomie spełnienia wymagania jest fakt, że w szkole znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. Sąd ten znajduje potwierdzenie w wypowiedziach większości ankietowanych nauczycieli, dyrektora i rodziców. Z kolei odmiennego zdania jest większość ankietowanych uczniów (raczej nie 17/40, nie 6/40), według których w szkole nie ma wystarczająco dużo pomocy do nauki. Zdaniem rodziców i nauczycieli brakuje rzutników multimedialnych i tablicy interaktywnej. Nauczyciele zawodu wskazują także na pewne braki w wyposażeniu do kształcenia w zawodach spedytor i logistyk (np. modele, mapy interaktywne, specjalistyczne oprogramowanie). Jednocześnie wypowiedzi rodziców, nauczycieli (w tym nauczycieli przedmiotów zawodowych) oraz obserwacja zajęć i szkoły dowodzą, że szkoła dysponuje wystarczającym wyposażeniem do realizacji podstawy programowej, 9 / 13

10 zarówno w zakresie kształcenia ogólnego jak i w nauczanych zawodach technik ekonomista, technik logistyk i technik spedytor. Szkoła dysponuje wystarczającą liczbą komputerów, co zapewnia uczniom możliwość indywidualnej i samodzielnej pracy. Wyposażenie pracowni specjalistycznych obejmuje m.in.: mapy drogowe i kolejowe do opisu tras, multimedialny atlas samochodowy Europy, modele środków transportu, tablice dydaktyczne, schematy, filmy dydaktyczne, kasy fiskalne, sprzęt umożliwiający wykorzystywanie na zajęciach technologii informacyjnej (rzutniki multimedialne, laptopy, ekrany), wizualizator, drukarkę. Szkoła dysponuje specjalistycznymi programami (np. programy magazynowe, kadrowo - płacowe, finansowo - księgowe: Asseco - Wapro, Insert, Symfonia), programami multimedialnymi, dydaktycznymi (np. symulator magazynowy, multimedialne gry dydaktyczne np. "Wirtualne przedsiębiorstwo", "Wirtualna giełda transportowa"). Nauczyciele wykorzystują strony www. z programami edukacyjnymi np. "Generator kodów". Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są cyfrowy aparat fotograficzny i kamera. Dzięki stałej współpracy z Politechniką Rzeszowską uczniowie kształcący się w zawodzie logistyk mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na Uczelni. Ponadto zdaniem rodziców młodzież jest dobrze przygotowana do pracy w wyuczonych zawodach, o czym świadczą pozytywne opinie pracodawców, u których realizowane są praktyki. Na zakończenie warto dodać, iż w szkole podejmowane są skuteczne działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego. W szkole istnieją plany wzbogacania warunków lokalowych i wyposażenia szkoły, co potwierdził dyrektor i analizowana dokumentacja. Plany opracowywane w szkole są przedstawiane organowi prowadzącemu, a ich realizacja zależy od możliwości finansowych miasta. Dotyczą one przede wszystkim kwestii związanych z remontem szkoły, boisk sportowych, starań o wybudowanie hali sportowej oraz wzbogacania wyposażenia w pomoce dydaktyczne. W szkole istnieją także plany wyposażenia pracowni zawodowych związane z realizację projektu ze środków unijnych Szkoła Kluczowych Kompetencji. Z wypowiedzi dyrektora, partnerów szkoły i rodziców wynika, że szkoła jest wspomagana przez samorząd, rodziców, partnerów we wzbogacaniu warunków lokalowych i pomocy naukowych. W zakresie poprawy warunków lokalowych dzięki pozyskaniu środków od samorządu odnowiono sale lekcyjne, pracownie, toalety, instalację elektryczną i centralnego ogrzewania, elewację zewnętrzną budynków szkolnych, wymieniono stolarkę okienną. Z wypowiedzi dyrektora i rodziców wynika, że szkoła i internat jest w tym zakresie wspomagana także przez rodziców np. przy doposażeniu pokoi mieszkalnych, malowaniu i odświeżaniu pokoi wychowanków. Rodzice przekazują artykuły papiernicze na potrzeby sekcji Młodzieżowej Rady Internatu. Rodzice zebrali środki na zakup magnetonu z odtwarzaczem CD i MP3, przekazali zabytkowe przedmioty i pamiątki do szkolnej izby regionalnej, dofinansowali zakup tablic matematycznych. Przykłady wskazane przez dyrektora, nauczycieli, partnerów zewnętrznych oraz obserwacja szkoły świadczą o tym, że w zakresie polepszenia wyposażenia w pomoce naukowe i sprzęt szkoła jest w dużym stopniu wspomagana przez instytucje, firmy i partnerów. Dzięki współpracy m.in. z NBP, Fundacją Kronenberga, Firmą Elzab S.A., wydawnictwami pedagogicznymi (m.in. Longman, Nowa Era, WSiP i PWN) szkoła pozyskała pomoc rzeczową i środki finansowe na zakup wyposażenia. Zasoby szkoły wzbogaciły się m.in. o rzutniki, ekrany, laptopy, kserokopiarkę, kasy fiskalne, materiały pomocnicze, filmy, podręczniki i książki. Dzięki współpracy z Rzeszowskim Klubem Kajakowym oraz Uczniowskim Klubem Sportowo-Turystycznym Dwójka młodzież może korzystać ze sprzętu sportowego np. nart biegowych, ścianki wspinaczkowej i innego sprzętu wspinaczkowego. Ponadto ważną rolę z zdobywaniu środków na wyposażenie odgrywa uczestnictwo szkoły w konkursach, akcjach i projektach. Dzięki udziałowi np. projekcie Szkoła Kluczowych Kompetencji, konkursie "Przybysz z Planety WEE", zasoby szkoły wzbogaciły się m.in. o pomoce dydaktyczne do biologii, chemii, płyty DVD z filmami edukacyjnymi, encyklopedie multimedialne, plansze, podręczniki dla uczniów i materiały biurowe. Dodatkowo za projekt w konkursie "Granty dla szkół w roku szkolnym 2011/2012 szkoła otrzyma wyposażenie o wartości 10 tys. zł (laptop, kamera, aparat cyfrowy, 2 rzutniki multimedialne). Ponadto przy organizacji międzynarodowej wymiany młodzieży z Holandią szkoła uzyskuje wsparcie finansowe z Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Edukacji oraz materiały promocyjne z Wydziału Promocji Miasta Rzeszowa. Zdaniem uczniów na zajęciach wykorzystuje się różne pomoce dydaktyczne, rzutniki multimedialne, organizuje się indywidualną pracę z programami specjalistycznymi przy komputerze. Z ich wypowiedzi wynika, że w szkole przybywa sprzętu multimedialnego, systematycznie wymieniane są meble. Z powyższego wynika, ze wymaganie zostało spełnione na poziomie wysokim. Poziom spełniania wymagania: B 10 / 13

11 Wnioski z ewaluacji: Nauczyciele pracują zespołowo, analizują efekty swojej pracy, wspólnie planują podejmowane działania, rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy, co korzystnie wpływa na rozwój szkoły. Dobra lokalizacja szkoły funkcjonującej z internatem, systematyczne, planowo realizowane zadania związane z doskonaleniem bazy lokalowej i wzbogacaniem wyposażenia szkoły przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku placówki odpowiadającej na potrzeby i oczekiwania uczniów. Współpraca dyrektora i nauczycieli z licznymi podmiotami, zaangażowanie społeczności szkolnej w projekty, programy konkursy doskonalące wiedzę i umiejętności uczniów stała się w szkole sposobem pozyskiwania środków finansowych, pomocy dydaktycznych w znaczący sposób wspomagających procesy edukacyjne. Wielopłaszczyznowa współpraca szkoły z pracodawcami i Politechniką Rzeszowską wspomaga rozwój zainteresowań uczniów, stwarza warunki kształcenia praktycznych umiejętności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i urządzeń, przyczyniając się do doskonalenia kompetencji zawodowych młodzieży. Zespołowe prowadzenie ewaluacji wewnętrznej oraz planowanie działań wynikających z wniosków z nadzoru stwarza warunki do wdrażania zmian o charakterze systemowym w zakresie wychowania, dydaktyki, opieki. 11 / 13

12 Wymaganie Obszar: Zarządzanie Funkcjonuje współpraca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Poziom spełniania wymagania B B B 12 / 13

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Raport sporządzili: Dorota Szpunar-Eckhardt Alicja Krzak Kurator Oświaty: / 13

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie VII Liceum Ogólnokształcące Rzeszów Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r.

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Kontrola Ewaluacja Wspomaganie Działania planowe Działania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Jabłonna Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Liceum Ogólnokształcące Psary Śląski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Katowicach Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie II Liceum Ogólnokształcące Bochnia Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ RAPORT Z EWALUAJI AŁOŚIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ENTRUM KSZTAŁENIA ROLNIZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 YDGOSZZ PRZEIEG EWALUAJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013 Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Cel ewaluacji: Zbadanie, czy nauczyciele współpracują w realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PROBLEMOWEJ:

RAPORT Z WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PROBLEMOWEJ: RAPORT Z WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PROBLEMOWEJ: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ ZESPÓŁ DS. EWALUACJI 1 Informacje o szkole Nazwa placówki Gimnazjum Patron Jan Paweł II Typ placówki Gimnazjum Miejscowość Sułów

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Cele ewaluacji: Sprawdzenie czy nauczyciele, zespoły przedmiotowe i rada pedagogiczna organizując procesy edukacyjne uwzględniają wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Plan rozwoju zawodowego mgr Agnieszki Mirońskiej nauczyciela mianowanego, Publicznego Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Seminarium Trudna sztuka ewaluacji. Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

Seminarium Trudna sztuka ewaluacji. Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach Seminarium Trudna sztuka ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach Blaski i cienie ewaluacji wewnętrznej Jak wybiera

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Ewaluację przeprowadził zespół powołany przez dyrektora przedszkola w składzie:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Piekary Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek 2012 1 Spis treści: 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej 2. Wyniki projektu 3. Zalecenia 4. Załączniki 2 1. PROJEKT EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2016 2021 Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego Chorzów, ul. Narutowicza 5 L.p. OBSZAR PRACY SZKOŁY 1. Organizacja pracy szkoły ZADANIE Doskonalenie warsztatu metodycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 7 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej ZARZĄDZENIE NR 12/2015 z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego Działając na podstawie 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY Data sporządzenia raportu: 15.01.2016 Data przedstawienia raportu Radzie Pedagogicznej: 18.01.2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY 7.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2015r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2014r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2013/2014: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 I. Organizacja pracy szkoły W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Lp. Zadanie Wymagania państwa I Obszar EFEKTY 1.A Suksesywne włączanie większej grupy nauczycieli do analizy wyników nauczania i wdrażania wniosków z analizy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 1 Załącznik nr 4 a PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/2016

Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/2016 Strona 1 z 6 Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/ Podstawowe kierunki pracy gimnazjum w roku szkolnym 2015/: Wzrost efektów kształcenia przejawiający się podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie SZKOŁA PODSTAWOWA NR 142 Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Kuratorium Oświaty, Delegatura w Suwałkach

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Kuratorium Oświaty, Delegatura w Suwałkach Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym Kuratorium Oświaty, Delegatura w Suwałkach Ewaluacja a kontrola Ewaluacja to praktyczne badanie oceniające przeprowadzone w szkole lub placówce, ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 12 tel./fax. (0-46) 837-37-85 sp1lowicz@wp.pl www.sp1lowicz.eu... Koncepcja pracy w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja pracy szkoły Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Cel

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej przy Zespole Szkół w Kamienicy Polskiej ul. A. Ferensa 12A 42-260 Kamienica Polska EWALUACJA WEWNĘTRZNA Procesy zachodzące w szkole 4.ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo