Harmonogram imprez festiwalowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. w dniu 22 kwietnia 2015 r. (środa)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Harmonogram imprez festiwalowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. w dniu 22 kwietnia 2015 r. (środa)"

Transkrypt

1 Harmonogram imprez festiwalowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w dniu 22 kwietnia 2015 r. (środa) Godz Symulacja rozprawy sądowej W trakcie symulacji będzie można od wewnątrz zobaczyć, jak wygląda rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, dotycząca skargi na decyzję Urzędu Skarbowego. Wszystkich, którym przepisy prawa podatkowego wydają się mętne i nudne zapraszamy, aby poznał ich nowe oblicze. Limit miejsc: 80 Artyści, artystki, mity. O społecznych rolach wybrańców sztuki Kim są osoby tworzące sztukę? Czy cechuje je jakiś zespół cech szczególnych? Od wieków narosło wiele legend artystycznych, dotyczących roli twórców w świecie. Literatura i sztuka poszczególnych epok obfitowały w wiele mitów na ten temat. Proponujemy spojrzenie wstecz na mitologie artystyczne oraz dyskusję na temat współczesnych wizerunków artystycznych. Uczestnicy, oprócz wykładu, wezmą udział w grach i zabawach wymagających własnej kreatywności. Limit miejsc: 20 Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, czyli wspólnie budujemy centrum miasta od podstaw Podczas warsztatów postaramy się w ciekawy sposób zaprezentować podstawowe reguły planowania przestrzennego i zagospodarowania miasta. Wspólnie zapoznamy się z różnymi materiałami, by stworzyć naszą wyjątkową przestrzeń, rozwijając przy tym umiejętność pracy w grupie oraz strategiczne i kreatywne myślenie. W nagrodę za zaangażowanie się w zabawę, najlepsza grupa otrzyma małe upominki. Przewidujemy również nagrody pocieszenia (wcale nie gorsze). Szykuje się świetna zabawa, która połączy przyjemne z pożytecznym. Dlatego nie może Was zabraknąć! Limit miejsc: 24 Manipulacja w marketingu Wyniki badania Young Professional & Innovative Consulting z 2010 roku pokazują, że ponad połowa polskich przedsiębiorców uważa marketing za sztukę manipulowania klientem. Co ciekawe, podobnego zdania jest ¾ społeczeństwa. Czy marketing, a zwłaszcza reklama, bez manipulacji jest równie skuteczny? Jakie techniki wywierania wpływu społecznego stosowane są na konsumentach oraz jak uodpornić się na te zabiegi? Na te i więcej pytań odpowiemy podczas warsztatu Manipulacja w marketingu. Limit miejsc: 30 Ekobiznes Gra planszowa Ekobiznes jest formą zapoznania uczestników z tematyką zrównoważonego rozwoju, opierającego się na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Uczestnicy gry będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat problemów współczesnego świata, aby następnie wykorzystać tę wiedzę do promowania idei zrównoważonego rozwoju. Pod koniec spotkania zostaną wyłonieni zwycięzcy gry. Wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki. Limit miejsc: 35

2 Godz Stopy procentowe a inflacja Wykład ma na celu zaprezentowanie podstawowych zagadnień związanych z pojęciem stóp procentowych oraz ich wpływu na zmienne gospodarcze, np. inwestycje, konsumpcję, kurs walutowy, eksport, inflację, import czy wzrost gospodarczy. Oprócz przybliżenia definicji stóp procentowych i ich znaczenia w gospodarce, przedstawiony zostanie mechanizm ich oddziaływania na decyzje podejmowane przez konsumentów i podmioty gospodarcze. Wpływ stóp procentowych na najważniejsze zmienne gospodarcze zostanie zobrazowany na przykładach. Ponadto, w sposób obrazowy zostanie omówiona istota inflacji oraz oddziaływanie tego zjawiska na gospodarkę. Mamy nadzieję, że efektem wykładu będzie lepsze zrozumienie przez słuchaczy mechanizmu oddziaływania stóp procentowych na gospodarkę, dostrzeżenie zagrożeń wynikających ze zbyt wysokiego poziomu inflacji czy braku stabilności cen oraz zrozumienie wpływu decyzji banku centralnego, dotyczących zmian podstawowych stóp procentowych, na inne stopy procentowe na rynku. Limit miejsc: 95 Ile prawdy jest w reklamie, czyli budowanie przekazu reklamowego Głównym celem spotkanie będzie przedstawienie uczestnikom sposobów budowania treści przekazu reklamowego. Omówione zostaną podstawowe techniki stosowane przy tworzeniu reklamy, głównie telewizyjnej, mające skłonić odbiorcę do nabycia promowanego towaru. Dla zilustrowania poruszanych problemów prezentowane będą liczne przykłady. Limit miejsc: 30 Środowisko Naturalne Biedronki analiza otoczenia przedsiębiorstwa Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z elementami ogólnego i zadaniowego otoczenia zewnętrznego oraz otoczenia wewnętrznego organizacji, przez sporządzenie jego analizy na przykładzie sieci sklepów Biedronka. Proponowane spotkanie będzie zatem połączniem teorii i praktyki zarządzania organizacjami, umożliwiającym słuchaczom aktywne uczestnictwo. Limit miejsc: 25 Świat na mapach, czyli gdzie wyjechać aby się pośmiać, dłużej żyć i się zakochać Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS), które dają możliwość wizualizacji zjawisk społecznych, kulturowych, ekonomicznych i demograficznych na mapach. Prezentacja materiału statystycznego w postaci mapy czy wykresu daje przejrzysty i klarowny obraz kształtowania się zjawiska w przestrzeni. Ponadto, umożliwia szybką interpretację i analizę regionalnego zróżnicowania wybranych zmiennych ekonomicznych i społecznych. Uczestnicy warsztatów nauczą się nie tylko wykonywać mapy dla Polski, Europy i świata, ale również interpretować je. Dokonają samodzielnej wizualizacji wybranych zmiennych i zaprezentują innym uczestnikom warsztatów swoje wyniki, poznając w ten sposób podstawowe funkcje oprogramowania ArcMap oraz GeoDa. Limit miejsc: 15 Konkurs WŁASNA FIRMA Spotkanie będzie miało formę konkursu zespołowego. Rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia, w formie prezentacji multimedialnej na temat zasad i form prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu oraz źródeł finansowania (przed i po założeniu firmy). Następnie, uczestnicy wybiorą formę

3 i zakres planowanej działalności przedsiębiorstwa. Główną częścią konkursu będą warsztaty w grupach 4-5 osobowych, polegające na opracowaniu biznesplanu. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji komputery z dostępem do Internetu oraz wzory formularzy z układem treści, które zawierają podstawowe elementy biznesplanu. Podczas warsztatów będą mogli także korzystać z pomocy osób prowadzących oraz konsultować z nimi poszczególne fragmenty pracy. Na zakończenie, prowadzący konkurs dokonają oceny biznesplanów pod kątem realności i oryginalności przedsięwzięcia oraz trafności oszacowania kosztów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Uczestnicy warsztatów zdobędę podstawową wiedzę i umiejętności związane z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Będą mieli również okazję do skonsultowania pomysłów na swój przyszły własny biznes. Limit miejsc: 28 Międzynarodowe rynki finansowe z Thomson Reuters Celem warsztatów jest zainteresowanie uczestników zagadnieniami ekonomii międzynarodowej w kontekście rynku finansowego. Za pomocą aplikacji Thomson Reuters będzie można zapoznać się z funkcjonowaniem rynku papierów wartościowych, rynku walutowego czy towarowego w wymiarze międzynarodowym. Warsztaty umożliwią zapoznanie się z problemem zmienności cen na rynkach międzynarodowych, wskazując na wagę tego zagadnienia we współczesnej gospodarce. Limit miejsc: 24 Godz Bariery i szanse rozwoju crowdfundingu w Polsce - próba analizy i oceny Celem konwersatorium jest zapoznanie słuchaczy z coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców, animatorów kultury i innych pomysłodawców, nowatorską formą finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć, zarówno o charakterze gospodarczym, kulturalnym, jak i społecznym. Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, należy obecnie do dynamicznie rozwijających się modeli finansowania wszelkiego typu projektów, w tym biznesowych, które zyskały akceptację w szeroko pojętej społeczności wirtualnej. Ów sposób finansowania stanowi dzisiaj alternatywną, w relacji do pozostałych form pozyskiwania kapitału, metodę finansowego wsparcia biznesu lub innego rodzaju przedsięwzięcia. Wybór kryteriów decyzyjnych dotyczących współfinansowania danej inicjatywy jest w pełni autonomiczny może on być uwarunkowany zarówno przesłankami ekonomicznymi (racjonalnymi), jak i pozaekonomicznymi, np. chęcią realizacji własnych marzeń. Atrakcyjność crowdfundingu wynika przede wszystkim z niemal nieograniczonych możliwości komunikacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, jakie stwarza przestrzeń wirtualna, czyli Internet. Z drugiej strony, na drodze jego dalszego rozwoju stoi brak przejrzystych i jednolitych uregulowań prawnych, chroniących w sposób dostateczny wszystkich interesariuszy. Wydaje się jednak, że crowdfunding na trwałe wpisze się w polską rzeczywistość gospodarczą. Zachęcamy zatem do bliższego poznania tej formy finansowania przedsięwzięć. Limit miejsc: 80 Zarządzanie stresem, czyli jak budować wewnętrzną siłę Ze stresem mamy zwykle do czynienia, gdy pojawiają się przed nami różnego rodzaju wyzwania, mniejszej lub większej wagi od przygotowania śniadania, zwłaszcza w poniedziałkowy, listopadowy ranek, do zdania egzaminu maturalnego, na który składają się liczne, pomniejsze wyzwania. Mówiąc o stresie, nie sposób uniknąć banalnych stwierdzeń, że mamy z nim do czynienia każdego dnia. Jednak nie można pozwolić na uznanie stresu za zjawisko naturalne i przez to niegodne uwagi. Stres bagatelizowany może być przyczyną wielu chorób, dlatego wiedza o nim jest niezbędna każdemu. Sposoby redukowania stresu stanowią jeden z chętniej poruszanych tematów na szkoleniach dla różnych grup ludzi (przede wszystkim zawodowych). Celem

4 spotkania jest przybliżenie uczestnikom zjawiska stresu, różnych jego form, a także sposobów radzenia sobie z nim. Poza teoretycznymi rozważaniami, podczas interaktywnego warsztatu przedstawione zostaną praktyczne porady i techniki, pozwalające na zmniejszenie doświadczanego stresu. Limit miejsc: 20 Młodzi kontra starzy. O zarządzaniu generacjami w miejscu pracy Warsztat ma na celu uświadomienie młodym ludziom różnic w charakterystykach poszczególnych generacji, tj. weteranów, BB, X, Y i następców. Znając cechy wspólne pokoleń, uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły, w ramach których będą dobierać instrumenty zarządzania dla poszczególnych pokoleń. Na zakończenie odbędzie się prezentacja rezultatów prac zespołowych oraz tzw. dyskusja kierowana. Mamy nadzieję, że uświadomione różnice występujące u reprezentantów poszczególnych pokoleń ułatwią dobór komunikacji, umożliwią lepsze zrozumienie, a także pobudzą empatię wśród uczestników warsztatów. Limit miejsc: 20 Obiektyw na Łódź. Socjologia wizualna, czyli naukowe spojrzenie na sztukę Wydarzenie, jakie chcielibyśmy zaproponować ma, poprzez zabawę, pokazać uczestnikom, jak różnie można interpretować i patrzeć na fotografie. Planujemy zaprezentowanie serii zdjęć takich, z którymi się zetknęli i takich, które mogą być dla nich zaskoczeniem. Następnie, będziemy wspólnie wymieniać się spostrzeżeniami na temat obejrzanych obrazów i spróbujemy ustalić, co w naszych interpretacjach ma charakter spojrzenia socjologicznego i czym to różni się od spojrzenia na zdjęcia jedynie przez pryzmat sztuki. Na koniec, podzielimy uczestników na grupy i przydzielimy każdej z grup kilka fotografii. Zespoły będą miały za zadanie ułożyć je według jakiegoś klucza tak, aby stworzyć fotoesej. Będą to fotografie zabawne i na pierwszy rzut oka niepowiązane ze sobą uczestnicy powinni wykazać się zatem pomysłowością i kreatywnością. Limit miejsc: 30 Logistyka w praktyce Warsztaty mają na celu przedstawienie wybranych problemów logistycznych w praktyce. Uczestnicy będą brali czynny udział w rozwiązaniu zadania, w jaki sposób załadować pojazd, aby zmaksymalizować ilość przewożonego towaru, zgodnie z zadanymi wymogami. Na zakończenie będą mogli przyjrzeć się przykładowi, w którym wytłumaczymy podstawowe zagadnienia transportowe leżące u podstaw rozwiązywanego problemu. Limit miejsc: 16 Wpływ rozwoju technologicznego na rozwiązania bankowe Wykład będzie składał się z dwóch części. W pierwszej z nich zaprezentowane zostaną obecne trendy i nowe możliwości, które kształtują świat bankowy. W części tej omówiony zostanie również rozwój usług mobilnych w Banku Pekao, z bliższym przedstawieniem dwóch aplikacji mobilnych. W drugiej części zaprezentowane zostaną możliwości systemu płatności mobilnych. Limit miejsc: 100 Godz Przerwa na posiłek (kanapki)

5 Godz Spotkanie z władzami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Godz Inwestowanie w nieruchomości na tle innych możliwości inwestycyjnych Nieruchomość jest jednym z aktywów, w które każdy może zainwestować środki finansowe. Nie musi to być bezpośrednie nabywanie prawa własności do danej nieruchomości. Posiadając mniej oszczędności, można nabywać chociażby certyfikaty inwestycyjne, emitowane przez fundusze inwestujące w nieruchomości. Nieruchomości są opcją mniej ryzykowną niż inwestowanie w akcje, a jednocześnie pozwalają one uzyskać relatywnie wysokie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w długim terminie. Wykład ma na celu przedstawienie słuchaczom podstawowych zagadnień związanych z inwestowaniem w nieruchomości, a jednocześnie wskazanie specyfiki tego typu inwestycji. Limit miejsc: 50 Romskość stereotypy, wyobrażenia, rzeczywistość Proponowane zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom kultury romskiej, uświadomienie, że Romowie stanowią odrębną kulturowo i zróżnicowaną wewnętrznie grupę, z własną tradycją i niepisanym językiem. Wykład ma na celu uwrażliwienie na inność i różnorodność oraz zachęcenie do refleksji na temat funkcjonujących w świadomości zbiorowej stereotypów, dotyczących Romów. Limit miejsc: 20 Bankowość mity i fakty Na czym można zarabiać, a co jest tylko iluzorycznym zyskiem? Czy możemy ufać reklamom? Czy moje pieniądze są bezpieczne w banku? Obal z nami mity dotyczące bankowości i dowiedz się, jak naprawdę działa sektor bankowy. Limit miejsc: 30 Programowanie nie tylko dla programisty Na co dzień umiejętność programowania kojarzy nam się z grupą ludzi informatyków, którzy wyglądają w specyficzny sposób i komunikują się, używając określeń niezrozumiałych dla przeciętnego człowieka. Podczas warsztatów uczestnicy poznają programowanie jako język komunikacji z komputerem, język zrozumiały dla każdego, kto korzysta z komputera, choćby tylko w celu odbierania poczty i czytania wiadomości. Dla uczestników przewidziany jest drobny poczęstunek, upominki a także konkurs z nagrodami. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Informatyka studia z gwarancją sukcesu. Limit miejsc: 20 Godz Rynek finansowy praca, inwestycje, nauka Wykład ma na celu przedstawienie rynku finansowego jako swoistej przestrzeni, w której można funkcjonować w rożnych rolach, spełniając różne oczekiwania. Inwestycje są jednym z najważniejszych sposobów pomnażania kapitału. Wykorzystując wirtualny symulator giełdy, pokażemy istniejące możliwości inwestowania na rynku kapitałowym. Zespół wykładowców w przystępny sposób przekaże słuchaczom

6 zawiłości i szczegóły funkcjonowania rynku kapitałowego, a także naświetli perspektywy zdobycia wykształcenia w tym kierunku. Osoby prowadzące spotkanie dołożą starań, aby uczestnicy wykładu poczuli się przez chwilę, jak prawdziwi inwestorzy na giełdzie papierów wartościowych. Limit miejsc: 95 Spisek żarówkowy zaplanowana nieprzydatność Dlaczego sprzęty wytworzone kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat temu wciąż działają, podczas gdy najnowsze modele psują się po kilku latach użytkowania? Uczestnictwo w wykładzie pozwoli uzyskać odpowiedź na to i wiele innych pytań, związanych z planowanym postarzaniem produktów. Omówione zostaną triki wykorzystywane przez producentów i sposoby radzenia sobie z zaplanowaną nieprzydatnością, a także argumenty zwolenników i przeciwników tego rodzaju działań. Limit miejsc: 90 Jak sprzedać coś, czego nie ma, czyli marketing usług W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną, w interesujący sposób, kluczowe kwestie działalności marketingowej przedsiębiorstw usługowych. Na podstawie licznych przykładów zostaną wskazane czynniki odróżniające usługi od innych produktów dostępnych na rynku oraz elementy charakterystyczne dla strategii marketingowej stosowanej na rynku usług, decydujące o sukcesie przedsiębiorstwa. Limit miejsc: 30 Quiz ekonomiczny Zapraszamy do wzięcia udziału w quizie ekonomicznym, organizowanym wspólnie przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz Narodowy Bank Polski. Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie, a szczególnie tych, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i poznać przy tym zaskakujące fakty ze świata ekonomii. Do rywalizacji zapraszamy 21 osób, z których utworzonych zostanie siedem 3-osobowych zespołów. Quiz będzie składał się z pięciu rund, a w każdej zadanych zostanie pięć pytań. Po etapie 4 półfinale wyeliminowane zostaną cztery drużyny, posiadające najmniejszą sumaryczną liczbę punktów. W rundzie finałowej zmierzą się tym samym trzy najlepsze drużyny, które walczyć będą o zwycięstwo. W przypadku remisów między drużynami, przewidziane są rozstrzygające pytania dogrywkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają gadżety Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego, natomiast drużyna zwycięska otrzyma dodatkowe nagrody ufundowane przez Narodowy Bank Polski. Zapraszamy! Limit miejsc: 21 Świat na mapach, czyli gdzie wyjechać aby się pośmiać, dłużej żyć i się zakochać Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS), które dają możliwość wizualizacji zjawisk społecznych, kulturowych, ekonomicznych i demograficznych na mapach. Prezentacja materiału statystycznego w postaci mapy czy wykresu daje przejrzysty i klarowny obraz kształtowania się zjawiska w przestrzeni. Ponadto, umożliwia szybką interpretację i analizę regionalnego zróżnicowania wybranych zmiennych ekonomicznych i społecznych. Uczestnicy warsztatów nauczą się nie tylko wykonywać mapy dla Polski, Europy i świata, ale również interpretować je. Dokonają samodzielnej wizualizacji wybranych zmiennych i zaprezentują innym uczestnikom warsztatów swoje wyniki, poznając w ten sposób podstawowe funkcje oprogramowania ArcMap oraz GeoDa. Limit miejsc: 15 INFOGRAFIKA nowoczesna wizualizacja W obecnym świecie informacja przekazywana jest głównie w formie obrazu. Również w obszarze analizy danych wizualizacja jest coraz ważniejszym narzędziem. W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się

7 z krótką historią metod wizualizacji, jej zasadami oraz odbędą ćwiczenia praktyczne w interpretacji i tworzeniu tzw. infografik. Limit miejsc: 25 Dlaczego handlujemy? Głównym celem warsztatów będzie pokazanie wpływu posiadanych zasobów na rozwój handlu międzynarodowego, którego celem jest maksymalizacja bogactwa. Uczestnicy zostaną podzieleni na sześć zespołów państw. Każde państwo będzie posiadało unikalną strukturę zasobów, niezbędnych do produkcji towarów tzw. kształtów. Kształty, tj. precyzyjnie wykonane koła o odpowiednich wymiarach, prostokąty oraz trójkąty, będzie można wymieniać u niezależnego handlowca, otrzymując w zamian odpowiednie wynagrodzenie. Każdy z zespołów będzie miał za zadanie uzbierać jak największą kwotę. Na początku warsztatów zespoły otrzymają podstawowe informacje o towarach (kształtach) oraz ich cenach. Sądzimy, że w trakcie warsztatów każdy z uczestników dojdzie samodzielnie do przekonania, iż bez wymiany posiadanych zasobów niemożliwe jest wzbogacenie się. Zatem sama koncepcja handlu zostanie odkryta oddolnie. Limit miejsc: 30 Godz Zabawa z rachunkiem prawdopodobieństwa Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z elementami rachunku prawdopodobieństwa oraz jego zastosowaniami. W trakcie zajęć słuchacze poznają m.in. wybrane paradoksy rachunku prawdopodobieństwa, np. dylemat więźnia, paradoks hazardzisty oraz zastosowania twierdzenia Bayesa m.in. w medycynie i sądownictwie. Zajęcia zostaną podzielone na dwie części. Pierwsza część (w formie krótkiego wykładu) będzie wprowadzeniem do teorii rachunku prawdopodobieństwa, natomiast część druga poświęcona zostanie dyskusji oraz rozwiązywaniu tzw. studium przypadku (case study), związanego z zagadnieniami, zaprezentowanymi w pierwszej części. Uczestnicy zajęć zostaną podzieleni na grupy i otrzymają zadania obliczenia wybranych prawdopodobieństw, m.in. prawdopodobieństwa trafienia głównej wygranej w grach losowych. Limit miejsc: 80 Inny nie znaczy gorszy o stereotypach i uprzedzeniach Celem warsztatu jest ukazanie wartości i znaczenia różnorodności. Podczas zajęć młodzi ludzie będą mogli wzmocnić swoje umiejętności uczestniczenia w dyskusji i wypowiadania się na forum grupy, wyrażania własnego zdania oraz wczuwania się w potrzeby i uczucia innych ludzi. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, w jaki sposób uprzedzenia kierują niekiedy naszym zachowaniem, a także pogłębią wiedzę na temat stereotypów. Uświadomią sobie znaczenie różnorodności w życiu społecznym. Limit miejsc: 20 Jak grać, żeby wygrać? Wykorzystaj niewiedzę przeciwnika Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny teorii gier, dzięki którym będą oni mogli planować strategie w grach logicznych, zamiast liczyć na łut szczęścia. W trakcie warsztatów, oprócz zagadnień teoretycznych, słuchacze będą mogli uczestniczyć w ciekawych eksperymentach, wplecionych w zajęcia. Limit miejsc: 60 Inwestycje w nieruchomości jak ocenić ich opłacalność?

8 Inwestowanie w nieruchomości jest jedną z form lokowania środków finansowych. Można inwestować w grunty, domy, a także w obiekty handlowe, biurowe czy magazynowe. Jakie są źródła powodzenia lub niepowodzenia takich inwestycji? Jakie rodzaje nieruchomości i w jakim momencie cyklu gospodarczego opłaca się kupować? Jakie informacje powinniśmy zebrać przed podjęciem decyzji o inwestycji? Na te i inne pytania odpowiedź może nam dać ocena opłacalności inwestycji. Celem zajęć jest pokazanie słuchaczom przykładów takiej oceny z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i przeprowadzenie kilku dydaktycznych symulacji. Limit miejsc: 20 Zaufanie publiczne gra terenowa Celem spotkania będzie zapoznanie uczestników z praktycznym aspektami polityki społecznej, poprzez przybliżenie jej wybranych wątków. Chcemy poruszyć bardzo istotną kwestię, jaką jest zaufanie publiczne, będące podstawą działań podmiotów polityki społecznej. W tym celu przewidujemy m.in. zabawę grupową, polegającą na wprowadzeniu jednej osoby z grupy do środka koła z zawiązanymi oczami. Jej zadaniem jest poddać się kierowaniu grupy. Uczestnicy zmieniają się tak, aby każdy mógł zarówno obdarzyć zaufaniem, jak i zaufania doświadczyć. Ponadto, chcemy podkreślić wagę zaufania społecznego w obszarze współpracy konkretnych podmiotów polityki społecznej. Do zrealizowania tego celu chcemy zaprosić wszystkich uczestników warsztatów do gry terenowej. Zadania gry będą realizowane w grupach. Każda z nich będzie zachęcona do wykonania odrębnego zadania, od realizacji którego będzie zależała pomyślność wykonania zadań pozostałych grup. Efekt końcowy zależny będzie od zaangażowania każdego zespołu, jak i każdego uczestnika. Limit miejsc: 20 Godz Laureat Nagrody Nobla z ekonomii w roku Jean Tirole - wykład Według członków Szwedzkiej Akademii Tirole, badacz z uniwersytetu w Tuluzie, jest jednym z "najbardziej wpływowych ekonomistów naszych czasów"; został nagrodzony za "analizę siły rynku i regulacji". Francuski ekonomista przyczynił się do zrozumienia i regulacji sektorów zdominowanych przez kilka potężnych firm (oligopole). Prace Tirole'a miały wpływ na sposób, w jaki rządy postępują w przypadku fuzji i karteli, a także, w jaki sposób regulują monopole w różnych sektorach - od telekomunikacyjnego po bankowy. Limit miejsc: 100 Zgłoszenia chęci udziału w wybranych imprezach prosimy kierować na adres w terminie do 2 kwietnia 2015 r. W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy szkoły, orientacyjnej liczby uczniów, a także nazwiska opiekuna oraz numeru telefonu lub adresu opiekuna. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o możliwości udziału w imprezie zadecyduje kolejność zgłoszeń. Niektóre z proponowanych wydarzeń mogą zostać odwołane, jeśli liczba zgłoszonych uczestników będzie mniejsza niż 10 osób. Szczegółowe informacje dotyczące Festiwalu znaleźć można na stronie

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Harmonogram imprez festiwalowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w dniu 9 kwietnia 2014r. (środa) Godz. 9.50-10.35 Czy kwadrat może być kołem? Ciekawostki matematyczne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture Éducation et culture Spis tresci WSTĘP PROFIL KRE AKTORÓW Potencjalna grupa docelowa młodych Kre aktorów Charakterystyka Kre aktorów ORYGINALNA METODOLOGIA SIECIOWEGO WSPARCIA MŁODZIEŻY Tworzenie sieci

Bardziej szczegółowo

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu 3 przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 2013 Program nauczania opracowano w ramach projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy zintegrowany system kształcenia

Bardziej szczegółowo

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+ Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości klucz do sukcesu osób 45+ 1 SPIS TREŚCI I. Słowo wstępne... 3 II. Realizacja projektu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości... 4 1. Profil kompetencji przedsiębiorcy...

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

A może samo zatrudnienie?

A może samo zatrudnienie? A może samo zatrudnienie? Kurs adresowany jest do osób, które pragną dokonać analizy własnych predyspozycji w zakresie przedsiębiorczości i samo zatrudnienia oraz odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Chcemy szkoleń na miarę potrzeb

Chcemy szkoleń na miarę potrzeb Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-201/11 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 1/2014 (7) Chcemy szkoleń na

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo P r z e w o d n i k # 4 Drogi do sukcesu Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wstęp.... 3 1. Skuteczne zarządzanie partnerstwem... 4 1.1 Wprowadzenie... 4 1.2 Praca w partnerstwie...

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznes NGO:

Współpraca biznes NGO: Współpraca biznes NGO: Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora Raport końcowy z badania Szczecin, kwiecień 2014 r. Badanie zrealizowane w ramach projektu pt. Promocja zaangażowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BPO. Gospodarka na odległość. Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini. Czy ktoś widział innowacje w usługach? Z biznesplanem po dotacje

BPO. Gospodarka na odległość. Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini. Czy ktoś widział innowacje w usługach? Z biznesplanem po dotacje nr 2 (5) 2007 CZERWIEC Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej BPO. Gospodarka na odległość Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

www.inwestycje.ocrg.opolskie.pl

www.inwestycje.ocrg.opolskie.pl www.inwestycje.ocrg.opolskie.pl z myślą o inwestycjach PROFESJONALNA OBSŁUGA INWESTORA 2 PROFESJONALNA OBSŁUGA INWESTORA 2 Projekt szkoleniowy Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Opolskie Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo