Harmonogram imprez festiwalowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. w dniu 22 kwietnia 2015 r. (środa)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Harmonogram imprez festiwalowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. w dniu 22 kwietnia 2015 r. (środa)"

Transkrypt

1 Harmonogram imprez festiwalowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w dniu 22 kwietnia 2015 r. (środa) Godz Symulacja rozprawy sądowej W trakcie symulacji będzie można od wewnątrz zobaczyć, jak wygląda rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, dotycząca skargi na decyzję Urzędu Skarbowego. Wszystkich, którym przepisy prawa podatkowego wydają się mętne i nudne zapraszamy, aby poznał ich nowe oblicze. Limit miejsc: 80 Artyści, artystki, mity. O społecznych rolach wybrańców sztuki Kim są osoby tworzące sztukę? Czy cechuje je jakiś zespół cech szczególnych? Od wieków narosło wiele legend artystycznych, dotyczących roli twórców w świecie. Literatura i sztuka poszczególnych epok obfitowały w wiele mitów na ten temat. Proponujemy spojrzenie wstecz na mitologie artystyczne oraz dyskusję na temat współczesnych wizerunków artystycznych. Uczestnicy, oprócz wykładu, wezmą udział w grach i zabawach wymagających własnej kreatywności. Limit miejsc: 20 Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, czyli wspólnie budujemy centrum miasta od podstaw Podczas warsztatów postaramy się w ciekawy sposób zaprezentować podstawowe reguły planowania przestrzennego i zagospodarowania miasta. Wspólnie zapoznamy się z różnymi materiałami, by stworzyć naszą wyjątkową przestrzeń, rozwijając przy tym umiejętność pracy w grupie oraz strategiczne i kreatywne myślenie. W nagrodę za zaangażowanie się w zabawę, najlepsza grupa otrzyma małe upominki. Przewidujemy również nagrody pocieszenia (wcale nie gorsze). Szykuje się świetna zabawa, która połączy przyjemne z pożytecznym. Dlatego nie może Was zabraknąć! Limit miejsc: 24 Manipulacja w marketingu Wyniki badania Young Professional & Innovative Consulting z 2010 roku pokazują, że ponad połowa polskich przedsiębiorców uważa marketing za sztukę manipulowania klientem. Co ciekawe, podobnego zdania jest ¾ społeczeństwa. Czy marketing, a zwłaszcza reklama, bez manipulacji jest równie skuteczny? Jakie techniki wywierania wpływu społecznego stosowane są na konsumentach oraz jak uodpornić się na te zabiegi? Na te i więcej pytań odpowiemy podczas warsztatu Manipulacja w marketingu. Limit miejsc: 30 Ekobiznes Gra planszowa Ekobiznes jest formą zapoznania uczestników z tematyką zrównoważonego rozwoju, opierającego się na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Uczestnicy gry będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat problemów współczesnego świata, aby następnie wykorzystać tę wiedzę do promowania idei zrównoważonego rozwoju. Pod koniec spotkania zostaną wyłonieni zwycięzcy gry. Wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki. Limit miejsc: 35

2 Godz Stopy procentowe a inflacja Wykład ma na celu zaprezentowanie podstawowych zagadnień związanych z pojęciem stóp procentowych oraz ich wpływu na zmienne gospodarcze, np. inwestycje, konsumpcję, kurs walutowy, eksport, inflację, import czy wzrost gospodarczy. Oprócz przybliżenia definicji stóp procentowych i ich znaczenia w gospodarce, przedstawiony zostanie mechanizm ich oddziaływania na decyzje podejmowane przez konsumentów i podmioty gospodarcze. Wpływ stóp procentowych na najważniejsze zmienne gospodarcze zostanie zobrazowany na przykładach. Ponadto, w sposób obrazowy zostanie omówiona istota inflacji oraz oddziaływanie tego zjawiska na gospodarkę. Mamy nadzieję, że efektem wykładu będzie lepsze zrozumienie przez słuchaczy mechanizmu oddziaływania stóp procentowych na gospodarkę, dostrzeżenie zagrożeń wynikających ze zbyt wysokiego poziomu inflacji czy braku stabilności cen oraz zrozumienie wpływu decyzji banku centralnego, dotyczących zmian podstawowych stóp procentowych, na inne stopy procentowe na rynku. Limit miejsc: 95 Ile prawdy jest w reklamie, czyli budowanie przekazu reklamowego Głównym celem spotkanie będzie przedstawienie uczestnikom sposobów budowania treści przekazu reklamowego. Omówione zostaną podstawowe techniki stosowane przy tworzeniu reklamy, głównie telewizyjnej, mające skłonić odbiorcę do nabycia promowanego towaru. Dla zilustrowania poruszanych problemów prezentowane będą liczne przykłady. Limit miejsc: 30 Środowisko Naturalne Biedronki analiza otoczenia przedsiębiorstwa Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z elementami ogólnego i zadaniowego otoczenia zewnętrznego oraz otoczenia wewnętrznego organizacji, przez sporządzenie jego analizy na przykładzie sieci sklepów Biedronka. Proponowane spotkanie będzie zatem połączniem teorii i praktyki zarządzania organizacjami, umożliwiającym słuchaczom aktywne uczestnictwo. Limit miejsc: 25 Świat na mapach, czyli gdzie wyjechać aby się pośmiać, dłużej żyć i się zakochać Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS), które dają możliwość wizualizacji zjawisk społecznych, kulturowych, ekonomicznych i demograficznych na mapach. Prezentacja materiału statystycznego w postaci mapy czy wykresu daje przejrzysty i klarowny obraz kształtowania się zjawiska w przestrzeni. Ponadto, umożliwia szybką interpretację i analizę regionalnego zróżnicowania wybranych zmiennych ekonomicznych i społecznych. Uczestnicy warsztatów nauczą się nie tylko wykonywać mapy dla Polski, Europy i świata, ale również interpretować je. Dokonają samodzielnej wizualizacji wybranych zmiennych i zaprezentują innym uczestnikom warsztatów swoje wyniki, poznając w ten sposób podstawowe funkcje oprogramowania ArcMap oraz GeoDa. Limit miejsc: 15 Konkurs WŁASNA FIRMA Spotkanie będzie miało formę konkursu zespołowego. Rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia, w formie prezentacji multimedialnej na temat zasad i form prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu oraz źródeł finansowania (przed i po założeniu firmy). Następnie, uczestnicy wybiorą formę

3 i zakres planowanej działalności przedsiębiorstwa. Główną częścią konkursu będą warsztaty w grupach 4-5 osobowych, polegające na opracowaniu biznesplanu. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji komputery z dostępem do Internetu oraz wzory formularzy z układem treści, które zawierają podstawowe elementy biznesplanu. Podczas warsztatów będą mogli także korzystać z pomocy osób prowadzących oraz konsultować z nimi poszczególne fragmenty pracy. Na zakończenie, prowadzący konkurs dokonają oceny biznesplanów pod kątem realności i oryginalności przedsięwzięcia oraz trafności oszacowania kosztów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Uczestnicy warsztatów zdobędę podstawową wiedzę i umiejętności związane z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Będą mieli również okazję do skonsultowania pomysłów na swój przyszły własny biznes. Limit miejsc: 28 Międzynarodowe rynki finansowe z Thomson Reuters Celem warsztatów jest zainteresowanie uczestników zagadnieniami ekonomii międzynarodowej w kontekście rynku finansowego. Za pomocą aplikacji Thomson Reuters będzie można zapoznać się z funkcjonowaniem rynku papierów wartościowych, rynku walutowego czy towarowego w wymiarze międzynarodowym. Warsztaty umożliwią zapoznanie się z problemem zmienności cen na rynkach międzynarodowych, wskazując na wagę tego zagadnienia we współczesnej gospodarce. Limit miejsc: 24 Godz Bariery i szanse rozwoju crowdfundingu w Polsce - próba analizy i oceny Celem konwersatorium jest zapoznanie słuchaczy z coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców, animatorów kultury i innych pomysłodawców, nowatorską formą finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć, zarówno o charakterze gospodarczym, kulturalnym, jak i społecznym. Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, należy obecnie do dynamicznie rozwijających się modeli finansowania wszelkiego typu projektów, w tym biznesowych, które zyskały akceptację w szeroko pojętej społeczności wirtualnej. Ów sposób finansowania stanowi dzisiaj alternatywną, w relacji do pozostałych form pozyskiwania kapitału, metodę finansowego wsparcia biznesu lub innego rodzaju przedsięwzięcia. Wybór kryteriów decyzyjnych dotyczących współfinansowania danej inicjatywy jest w pełni autonomiczny może on być uwarunkowany zarówno przesłankami ekonomicznymi (racjonalnymi), jak i pozaekonomicznymi, np. chęcią realizacji własnych marzeń. Atrakcyjność crowdfundingu wynika przede wszystkim z niemal nieograniczonych możliwości komunikacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, jakie stwarza przestrzeń wirtualna, czyli Internet. Z drugiej strony, na drodze jego dalszego rozwoju stoi brak przejrzystych i jednolitych uregulowań prawnych, chroniących w sposób dostateczny wszystkich interesariuszy. Wydaje się jednak, że crowdfunding na trwałe wpisze się w polską rzeczywistość gospodarczą. Zachęcamy zatem do bliższego poznania tej formy finansowania przedsięwzięć. Limit miejsc: 80 Zarządzanie stresem, czyli jak budować wewnętrzną siłę Ze stresem mamy zwykle do czynienia, gdy pojawiają się przed nami różnego rodzaju wyzwania, mniejszej lub większej wagi od przygotowania śniadania, zwłaszcza w poniedziałkowy, listopadowy ranek, do zdania egzaminu maturalnego, na który składają się liczne, pomniejsze wyzwania. Mówiąc o stresie, nie sposób uniknąć banalnych stwierdzeń, że mamy z nim do czynienia każdego dnia. Jednak nie można pozwolić na uznanie stresu za zjawisko naturalne i przez to niegodne uwagi. Stres bagatelizowany może być przyczyną wielu chorób, dlatego wiedza o nim jest niezbędna każdemu. Sposoby redukowania stresu stanowią jeden z chętniej poruszanych tematów na szkoleniach dla różnych grup ludzi (przede wszystkim zawodowych). Celem

4 spotkania jest przybliżenie uczestnikom zjawiska stresu, różnych jego form, a także sposobów radzenia sobie z nim. Poza teoretycznymi rozważaniami, podczas interaktywnego warsztatu przedstawione zostaną praktyczne porady i techniki, pozwalające na zmniejszenie doświadczanego stresu. Limit miejsc: 20 Młodzi kontra starzy. O zarządzaniu generacjami w miejscu pracy Warsztat ma na celu uświadomienie młodym ludziom różnic w charakterystykach poszczególnych generacji, tj. weteranów, BB, X, Y i następców. Znając cechy wspólne pokoleń, uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły, w ramach których będą dobierać instrumenty zarządzania dla poszczególnych pokoleń. Na zakończenie odbędzie się prezentacja rezultatów prac zespołowych oraz tzw. dyskusja kierowana. Mamy nadzieję, że uświadomione różnice występujące u reprezentantów poszczególnych pokoleń ułatwią dobór komunikacji, umożliwią lepsze zrozumienie, a także pobudzą empatię wśród uczestników warsztatów. Limit miejsc: 20 Obiektyw na Łódź. Socjologia wizualna, czyli naukowe spojrzenie na sztukę Wydarzenie, jakie chcielibyśmy zaproponować ma, poprzez zabawę, pokazać uczestnikom, jak różnie można interpretować i patrzeć na fotografie. Planujemy zaprezentowanie serii zdjęć takich, z którymi się zetknęli i takich, które mogą być dla nich zaskoczeniem. Następnie, będziemy wspólnie wymieniać się spostrzeżeniami na temat obejrzanych obrazów i spróbujemy ustalić, co w naszych interpretacjach ma charakter spojrzenia socjologicznego i czym to różni się od spojrzenia na zdjęcia jedynie przez pryzmat sztuki. Na koniec, podzielimy uczestników na grupy i przydzielimy każdej z grup kilka fotografii. Zespoły będą miały za zadanie ułożyć je według jakiegoś klucza tak, aby stworzyć fotoesej. Będą to fotografie zabawne i na pierwszy rzut oka niepowiązane ze sobą uczestnicy powinni wykazać się zatem pomysłowością i kreatywnością. Limit miejsc: 30 Logistyka w praktyce Warsztaty mają na celu przedstawienie wybranych problemów logistycznych w praktyce. Uczestnicy będą brali czynny udział w rozwiązaniu zadania, w jaki sposób załadować pojazd, aby zmaksymalizować ilość przewożonego towaru, zgodnie z zadanymi wymogami. Na zakończenie będą mogli przyjrzeć się przykładowi, w którym wytłumaczymy podstawowe zagadnienia transportowe leżące u podstaw rozwiązywanego problemu. Limit miejsc: 16 Wpływ rozwoju technologicznego na rozwiązania bankowe Wykład będzie składał się z dwóch części. W pierwszej z nich zaprezentowane zostaną obecne trendy i nowe możliwości, które kształtują świat bankowy. W części tej omówiony zostanie również rozwój usług mobilnych w Banku Pekao, z bliższym przedstawieniem dwóch aplikacji mobilnych. W drugiej części zaprezentowane zostaną możliwości systemu płatności mobilnych. Limit miejsc: 100 Godz Przerwa na posiłek (kanapki)

5 Godz Spotkanie z władzami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Godz Inwestowanie w nieruchomości na tle innych możliwości inwestycyjnych Nieruchomość jest jednym z aktywów, w które każdy może zainwestować środki finansowe. Nie musi to być bezpośrednie nabywanie prawa własności do danej nieruchomości. Posiadając mniej oszczędności, można nabywać chociażby certyfikaty inwestycyjne, emitowane przez fundusze inwestujące w nieruchomości. Nieruchomości są opcją mniej ryzykowną niż inwestowanie w akcje, a jednocześnie pozwalają one uzyskać relatywnie wysokie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w długim terminie. Wykład ma na celu przedstawienie słuchaczom podstawowych zagadnień związanych z inwestowaniem w nieruchomości, a jednocześnie wskazanie specyfiki tego typu inwestycji. Limit miejsc: 50 Romskość stereotypy, wyobrażenia, rzeczywistość Proponowane zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom kultury romskiej, uświadomienie, że Romowie stanowią odrębną kulturowo i zróżnicowaną wewnętrznie grupę, z własną tradycją i niepisanym językiem. Wykład ma na celu uwrażliwienie na inność i różnorodność oraz zachęcenie do refleksji na temat funkcjonujących w świadomości zbiorowej stereotypów, dotyczących Romów. Limit miejsc: 20 Bankowość mity i fakty Na czym można zarabiać, a co jest tylko iluzorycznym zyskiem? Czy możemy ufać reklamom? Czy moje pieniądze są bezpieczne w banku? Obal z nami mity dotyczące bankowości i dowiedz się, jak naprawdę działa sektor bankowy. Limit miejsc: 30 Programowanie nie tylko dla programisty Na co dzień umiejętność programowania kojarzy nam się z grupą ludzi informatyków, którzy wyglądają w specyficzny sposób i komunikują się, używając określeń niezrozumiałych dla przeciętnego człowieka. Podczas warsztatów uczestnicy poznają programowanie jako język komunikacji z komputerem, język zrozumiały dla każdego, kto korzysta z komputera, choćby tylko w celu odbierania poczty i czytania wiadomości. Dla uczestników przewidziany jest drobny poczęstunek, upominki a także konkurs z nagrodami. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Informatyka studia z gwarancją sukcesu. Limit miejsc: 20 Godz Rynek finansowy praca, inwestycje, nauka Wykład ma na celu przedstawienie rynku finansowego jako swoistej przestrzeni, w której można funkcjonować w rożnych rolach, spełniając różne oczekiwania. Inwestycje są jednym z najważniejszych sposobów pomnażania kapitału. Wykorzystując wirtualny symulator giełdy, pokażemy istniejące możliwości inwestowania na rynku kapitałowym. Zespół wykładowców w przystępny sposób przekaże słuchaczom

6 zawiłości i szczegóły funkcjonowania rynku kapitałowego, a także naświetli perspektywy zdobycia wykształcenia w tym kierunku. Osoby prowadzące spotkanie dołożą starań, aby uczestnicy wykładu poczuli się przez chwilę, jak prawdziwi inwestorzy na giełdzie papierów wartościowych. Limit miejsc: 95 Spisek żarówkowy zaplanowana nieprzydatność Dlaczego sprzęty wytworzone kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat temu wciąż działają, podczas gdy najnowsze modele psują się po kilku latach użytkowania? Uczestnictwo w wykładzie pozwoli uzyskać odpowiedź na to i wiele innych pytań, związanych z planowanym postarzaniem produktów. Omówione zostaną triki wykorzystywane przez producentów i sposoby radzenia sobie z zaplanowaną nieprzydatnością, a także argumenty zwolenników i przeciwników tego rodzaju działań. Limit miejsc: 90 Jak sprzedać coś, czego nie ma, czyli marketing usług W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną, w interesujący sposób, kluczowe kwestie działalności marketingowej przedsiębiorstw usługowych. Na podstawie licznych przykładów zostaną wskazane czynniki odróżniające usługi od innych produktów dostępnych na rynku oraz elementy charakterystyczne dla strategii marketingowej stosowanej na rynku usług, decydujące o sukcesie przedsiębiorstwa. Limit miejsc: 30 Quiz ekonomiczny Zapraszamy do wzięcia udziału w quizie ekonomicznym, organizowanym wspólnie przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz Narodowy Bank Polski. Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie, a szczególnie tych, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i poznać przy tym zaskakujące fakty ze świata ekonomii. Do rywalizacji zapraszamy 21 osób, z których utworzonych zostanie siedem 3-osobowych zespołów. Quiz będzie składał się z pięciu rund, a w każdej zadanych zostanie pięć pytań. Po etapie 4 półfinale wyeliminowane zostaną cztery drużyny, posiadające najmniejszą sumaryczną liczbę punktów. W rundzie finałowej zmierzą się tym samym trzy najlepsze drużyny, które walczyć będą o zwycięstwo. W przypadku remisów między drużynami, przewidziane są rozstrzygające pytania dogrywkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają gadżety Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego, natomiast drużyna zwycięska otrzyma dodatkowe nagrody ufundowane przez Narodowy Bank Polski. Zapraszamy! Limit miejsc: 21 Świat na mapach, czyli gdzie wyjechać aby się pośmiać, dłużej żyć i się zakochać Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS), które dają możliwość wizualizacji zjawisk społecznych, kulturowych, ekonomicznych i demograficznych na mapach. Prezentacja materiału statystycznego w postaci mapy czy wykresu daje przejrzysty i klarowny obraz kształtowania się zjawiska w przestrzeni. Ponadto, umożliwia szybką interpretację i analizę regionalnego zróżnicowania wybranych zmiennych ekonomicznych i społecznych. Uczestnicy warsztatów nauczą się nie tylko wykonywać mapy dla Polski, Europy i świata, ale również interpretować je. Dokonają samodzielnej wizualizacji wybranych zmiennych i zaprezentują innym uczestnikom warsztatów swoje wyniki, poznając w ten sposób podstawowe funkcje oprogramowania ArcMap oraz GeoDa. Limit miejsc: 15 INFOGRAFIKA nowoczesna wizualizacja W obecnym świecie informacja przekazywana jest głównie w formie obrazu. Również w obszarze analizy danych wizualizacja jest coraz ważniejszym narzędziem. W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się

7 z krótką historią metod wizualizacji, jej zasadami oraz odbędą ćwiczenia praktyczne w interpretacji i tworzeniu tzw. infografik. Limit miejsc: 25 Dlaczego handlujemy? Głównym celem warsztatów będzie pokazanie wpływu posiadanych zasobów na rozwój handlu międzynarodowego, którego celem jest maksymalizacja bogactwa. Uczestnicy zostaną podzieleni na sześć zespołów państw. Każde państwo będzie posiadało unikalną strukturę zasobów, niezbędnych do produkcji towarów tzw. kształtów. Kształty, tj. precyzyjnie wykonane koła o odpowiednich wymiarach, prostokąty oraz trójkąty, będzie można wymieniać u niezależnego handlowca, otrzymując w zamian odpowiednie wynagrodzenie. Każdy z zespołów będzie miał za zadanie uzbierać jak największą kwotę. Na początku warsztatów zespoły otrzymają podstawowe informacje o towarach (kształtach) oraz ich cenach. Sądzimy, że w trakcie warsztatów każdy z uczestników dojdzie samodzielnie do przekonania, iż bez wymiany posiadanych zasobów niemożliwe jest wzbogacenie się. Zatem sama koncepcja handlu zostanie odkryta oddolnie. Limit miejsc: 30 Godz Zabawa z rachunkiem prawdopodobieństwa Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z elementami rachunku prawdopodobieństwa oraz jego zastosowaniami. W trakcie zajęć słuchacze poznają m.in. wybrane paradoksy rachunku prawdopodobieństwa, np. dylemat więźnia, paradoks hazardzisty oraz zastosowania twierdzenia Bayesa m.in. w medycynie i sądownictwie. Zajęcia zostaną podzielone na dwie części. Pierwsza część (w formie krótkiego wykładu) będzie wprowadzeniem do teorii rachunku prawdopodobieństwa, natomiast część druga poświęcona zostanie dyskusji oraz rozwiązywaniu tzw. studium przypadku (case study), związanego z zagadnieniami, zaprezentowanymi w pierwszej części. Uczestnicy zajęć zostaną podzieleni na grupy i otrzymają zadania obliczenia wybranych prawdopodobieństw, m.in. prawdopodobieństwa trafienia głównej wygranej w grach losowych. Limit miejsc: 80 Inny nie znaczy gorszy o stereotypach i uprzedzeniach Celem warsztatu jest ukazanie wartości i znaczenia różnorodności. Podczas zajęć młodzi ludzie będą mogli wzmocnić swoje umiejętności uczestniczenia w dyskusji i wypowiadania się na forum grupy, wyrażania własnego zdania oraz wczuwania się w potrzeby i uczucia innych ludzi. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, w jaki sposób uprzedzenia kierują niekiedy naszym zachowaniem, a także pogłębią wiedzę na temat stereotypów. Uświadomią sobie znaczenie różnorodności w życiu społecznym. Limit miejsc: 20 Jak grać, żeby wygrać? Wykorzystaj niewiedzę przeciwnika Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny teorii gier, dzięki którym będą oni mogli planować strategie w grach logicznych, zamiast liczyć na łut szczęścia. W trakcie warsztatów, oprócz zagadnień teoretycznych, słuchacze będą mogli uczestniczyć w ciekawych eksperymentach, wplecionych w zajęcia. Limit miejsc: 60 Inwestycje w nieruchomości jak ocenić ich opłacalność?

8 Inwestowanie w nieruchomości jest jedną z form lokowania środków finansowych. Można inwestować w grunty, domy, a także w obiekty handlowe, biurowe czy magazynowe. Jakie są źródła powodzenia lub niepowodzenia takich inwestycji? Jakie rodzaje nieruchomości i w jakim momencie cyklu gospodarczego opłaca się kupować? Jakie informacje powinniśmy zebrać przed podjęciem decyzji o inwestycji? Na te i inne pytania odpowiedź może nam dać ocena opłacalności inwestycji. Celem zajęć jest pokazanie słuchaczom przykładów takiej oceny z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i przeprowadzenie kilku dydaktycznych symulacji. Limit miejsc: 20 Zaufanie publiczne gra terenowa Celem spotkania będzie zapoznanie uczestników z praktycznym aspektami polityki społecznej, poprzez przybliżenie jej wybranych wątków. Chcemy poruszyć bardzo istotną kwestię, jaką jest zaufanie publiczne, będące podstawą działań podmiotów polityki społecznej. W tym celu przewidujemy m.in. zabawę grupową, polegającą na wprowadzeniu jednej osoby z grupy do środka koła z zawiązanymi oczami. Jej zadaniem jest poddać się kierowaniu grupy. Uczestnicy zmieniają się tak, aby każdy mógł zarówno obdarzyć zaufaniem, jak i zaufania doświadczyć. Ponadto, chcemy podkreślić wagę zaufania społecznego w obszarze współpracy konkretnych podmiotów polityki społecznej. Do zrealizowania tego celu chcemy zaprosić wszystkich uczestników warsztatów do gry terenowej. Zadania gry będą realizowane w grupach. Każda z nich będzie zachęcona do wykonania odrębnego zadania, od realizacji którego będzie zależała pomyślność wykonania zadań pozostałych grup. Efekt końcowy zależny będzie od zaangażowania każdego zespołu, jak i każdego uczestnika. Limit miejsc: 20 Godz Laureat Nagrody Nobla z ekonomii w roku Jean Tirole - wykład Według członków Szwedzkiej Akademii Tirole, badacz z uniwersytetu w Tuluzie, jest jednym z "najbardziej wpływowych ekonomistów naszych czasów"; został nagrodzony za "analizę siły rynku i regulacji". Francuski ekonomista przyczynił się do zrozumienia i regulacji sektorów zdominowanych przez kilka potężnych firm (oligopole). Prace Tirole'a miały wpływ na sposób, w jaki rządy postępują w przypadku fuzji i karteli, a także, w jaki sposób regulują monopole w różnych sektorach - od telekomunikacyjnego po bankowy. Limit miejsc: 100 Zgłoszenia chęci udziału w wybranych imprezach prosimy kierować na adres w terminie do 2 kwietnia 2015 r. W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy szkoły, orientacyjnej liczby uczniów, a także nazwiska opiekuna oraz numeru telefonu lub adresu opiekuna. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o możliwości udziału w imprezie zadecyduje kolejność zgłoszeń. Niektóre z proponowanych wydarzeń mogą zostać odwołane, jeśli liczba zgłoszonych uczestników będzie mniejsza niż 10 osób. Szczegółowe informacje dotyczące Festiwalu znaleźć można na stronie

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Harmonogram imprez festiwalowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w dniu 9 kwietnia 2014r. (środa) Godz. 9.50-10.35 Czy kwadrat może być kołem? Ciekawostki matematyczne

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

K-20. Konspekt projektu. Temat: Pieniądze lubią mnożenie. Cel główny projektu: Cele projektu:

K-20. Konspekt projektu. Temat: Pieniądze lubią mnożenie. Cel główny projektu: Cele projektu: Konspekt projektu K-20 Temat: Pieniądze lubią mnożenie Cel główny projektu: Pobudzenie świadomości uczniów na temat możliwości pomnażania posiadanych dóbr finansowych. Cele projektu: Wiedza: - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online Agnieszka Wierzbicka Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online W e-learningu projektanci kursów tworzą aktywności, które oparte są na współpracy uczestników zajęć. Takie wspólne działanie wspiera

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Opiekunka klubu Iwona Szypuła. Działamy od 2006 roku

Opiekunka klubu Iwona Szypuła. Działamy od 2006 roku Opiekunka klubu Iwona Szypuła Działamy od 2006 roku Wiemy wszystko o Unii Europejskiej Konkurs scenariusz audycji radiowej Droga do euro Laureatki II miejsce Wiemy wszystko o Unii Europejskiej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2)

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014 Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny Listopad 2014 Najważniejszą rzeczą o jakiej należy pamiętać w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa jest fakt, iż w samym przedsiębiorstwie nie

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Obliczanie procentu danej liczby i liczby na podstawie jej. procentu jako umiejętności kluczowe w pracy doradcy. inwestycyjnego.

Obliczanie procentu danej liczby i liczby na podstawie jej. procentu jako umiejętności kluczowe w pracy doradcy. inwestycyjnego. 1 Obliczanie procentu danej liczby i liczby na podstawie jej procentu jako umiejętności kluczowe w pracy doradcy inwestycyjnego. Czas trwania zajęć: ok. 40 minut Kontekst w jakim wprowadzono doświadczenie:

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu Opis projektu 1.Tytuł projektu: Matematyka w banku. 2.Czas: 14.grudnia 2010 roku 30 kwietnia 2011roku 3.Uzasadnienie wyboru tematu: - pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, -

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Bydgoskiego Przeglądu Projektów Edukacyjnych dla Gimnazjów

R e g u l a m i n Bydgoskiego Przeglądu Projektów Edukacyjnych dla Gimnazjów R e g u l a m i n Bydgoskiego Przeglądu Projektów Edukacyjnych dla Gimnazjów 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Bydgoskiego Przeglądu Projektów Edukacyjnych dla Gimnazjów, zwanego dalej Przeglądem,

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach (studia II stopnia) Opracowanie: dr Radosław Mącik Slajd 1 Na początek Marketing takes day to learn. Unfortunately it takes a lifetime to master. (Philip Kotler)

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAWODOWYCH PORAD GRUPOWYCH III kwartał 2013 r. Lp TERMIN NAZWA TEMATYKA ADRESACI CZAS 1. 09.07.13r. Warsztat Cele zajęć:

PLAN ZAWODOWYCH PORAD GRUPOWYCH III kwartał 2013 r. Lp TERMIN NAZWA TEMATYKA ADRESACI CZAS 1. 09.07.13r. Warsztat Cele zajęć: PLAN ZAWODOWYCH PORAD GRUPOWYCH III kwartał 2013 r. Lp TERMIN NAZWA TEMATYKA ADRESACI CZAS 1. 09.07.13r. Warsztat Osoby bezrobotne, które nie są 11:30 samopoznania - pogłębienie refleksji uczestników nad

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowany przez Narodowy Bank Polski realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy

Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowany przez Narodowy Bank Polski realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy Zarządzaj efektywnie swoim budżetem domowym Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowany przez Narodowy Bank Polski realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy O projekcie Cel główny

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec MĄDRA ADOPCJA Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia Autorzy Paweł Fortuna Koncepcja, opis przypadku, instrukcje Katarzyna Ługowska Opis przypadku, instrukcje Jan Borowiec Opis przypadku, realizacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-79 Temat: Taniec w świątyni pieniądza Cel główny projektu Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych Cele projektu Wiedza Zdobycie i poszerzenie

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Założenia programu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość instytucji finansowych i ich

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

High School Business Challenge

High School Business Challenge High School Business Challenge ORGANIZATOR Studenckie Koło Naukowe Biznesu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKN Biznesu jest jedną z najmłodszych, ale i najszybciej rozwijających się organizacji studenckich

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Każdy ma prawo do rabatu Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka z ekonomią w klasie VI

Matematyka z ekonomią w klasie VI INNOWACJA PEDAGOGICZNA Matematyka z ekonomią w klasie VI Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej WSTĘP Innowacja została opracowana na podstawie programu Błękitna Matematyka (DKW 4014-139/99) poprzez rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 02.07.2014, godz. 10.00-15.00 s. 415, AIP ul. Bankowa 14, Lipiec 2014 r. Zasady pracy zespołowej Capgemini, p. Anna Pałka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Pozyskiwanie środków z funduszy UE i ich administrowanie Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski

Bardziej szczegółowo

Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych

Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych Agnieszka Pietrzak Główny specjalista Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Szanowni Państwo Nic tak nie łączy łudzi jak wspólna droga pokonania trudności, problemów i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty ekologiczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO GRUPOWE - I KWARTAŁ 2015 R. C I ip K Z BYDGOSZCZ

PORADNICTWO GRUPOWE - I KWARTAŁ 2015 R. C I ip K Z BYDGOSZCZ C I ip K Z BYDGOSZCZ STYCZEŃ UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE, JAKO KLUCZOWA UMIEJĘTNOŚĆ POŻĄDANA PRZEZ PRACODAWCÓW NIE DAJ SIĘ STRESOWI JAK NIM ZARZĄDZAĆ? Uczestnicy będą mili możliwość przyjrzeć się swojemu

Bardziej szczegółowo

TEMAT : GRA GIEŁDOWA

TEMAT : GRA GIEŁDOWA Praca zaliczeniowa Kursu : Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy TEMAT : GRA GIEŁDOWA Praca napisana przez Beatę Stein pod kierunkiem mgr Bartosza Majewskiego Warszawa 2011 Praca obejmuje scenariusz

Bardziej szczegółowo

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań O SZKOLENU Design Thinking (popularnie tłumaczone jako myślenie projektowe ), zgodnie

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI Informacje o klasach C Klasy ekonomiczne powołano w IV LO w roku 2, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów planujących podjęcie studiów na kierunkach

Bardziej szczegółowo

STAWIAMY NA ROZWÓJ! STUDIA PODYPLOMOWE DLA KADR MŚP

STAWIAMY NA ROZWÓJ! STUDIA PODYPLOMOWE DLA KADR MŚP Białystok, 13.01.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B6/2012 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku realizuje projekt Stawiamy na rozwój! Studia podyplomowe dla kadr MŚP współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 E-commerce I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE E-COMMERCE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-81 Temat: O myśleniu na przyszłość czyli dlaczego przezorny zawsze ubezpieczony? Cel główny projektu Kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyszłość własną i swoich najbliższych

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce 12.11.2012 9:00-10:30 Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 12.11.2012 11:30-14:30 Warsztat/Gra (liczba

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Najbardziej rozwojowe rabaty Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak

Bardziej szczegółowo

Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych

Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych 17-18.02.2014r. Warszawa Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych Prawidłowa budowa planu finansowego pozwala przewidzieć trudności w realizacji inwestycji, zapewnić odpowiednie źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki, Kierownik Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki, Kierownik Projektu Łódź, dnia 13 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki, Kierownik Projektu Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie dostosowanie programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. Rozwój techniki komputerowej oraz oprogramowania stwarza nowe możliwości dydaktyczne dla każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Idea projektu Szkoła Globalna

Idea projektu Szkoła Globalna SZKOŁA GLOBALNA W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła stara się o tytuł Szkoły Globalnej. W tym celu realizujemy w szkole międzynarodowy projekt realizowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej i

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W KOMPUTEROWYM SYMULATORZE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W KOMPUTEROWYM SYMULATORZE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Wydział Informatyki i Zarządzania STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W KOMPUTEROWYM SYMULATORZE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Dr Agnieszka Bojnowska Symulacja komputerowa Gra pojęcie wieloznaczne - forma współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli

OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI Oddział w Łodzi www.ptd-lodz.com, ptd.lodz@gmail.com OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli Tytuł szkolenia Adresaci Tematyka Autorstwo i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lokalny animator sportu

Lokalny animator sportu Lokalny animator sportu Wrocław, 2011 Lokalny animator sportu Wprowadzenie Program obejmuje szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji pozwalających na planowanie, organizację i koordynację działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5. Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5. Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5 Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU INFORMACJE OGÓLNE Klub Europejski EURO5 istnieje od września 2001 roku. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Teambuilding budowanie zespołu

Teambuilding budowanie zespołu Teambuilding budowanie zespołu Opis szkolenia: Praca zespołowa jest to jedna z najbardziej cenionych i potrzebnych umiejętności pracowników w większości firm. Zgrany i zaangażowany zespół nie może pracować

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Odkryj rozrywkowy potencjał rabatów Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste.

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Autor: Maciej Rogala Czy fundusz inwestycyjny jest ofertą dla Ciebie? Sprawdź to, zanim powierzysz mu pieniądze... Oceń fundusz inwestycyjny pod kątem swoich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo