Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata"

Transkrypt

1 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata Wytyczne dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie wdrażania powierzonych osi priorytetowych RPO WL na lata (ZATWIERDZAM) Aneta Pieczykolan Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Lublin, dnia 31 sierpnia 2012 r.

2 Spis Treści 1. Rozdział Podstawy Regulacji Rozdział Wykaz skrótów i słownik stosowanych pojęć Rozdział Zakres regulacji Rozdział - Środki na realizację I i II Osi Priorytetowej Wniosek zapotrzebowanie na środki z budżetu środków europejskich oraz środki dotacji celowej z budżetu państwa na 20.. rok od Instytucji Pośredniczącej II stopnia do Instytucji Zarządzającej Korekta Wniosku - zapotrzebowanie na środki z budżetu środków europejskich oraz środki dotacji celowej z budżetu państwa na 20.. rok od Instytucji Pośredniczącej II stopnia do Instytucji Zarządzającej Zasilenie rachunku IPII środkami dotacji celowej Rozliczenie przez IPII otrzymanych środków dotacji celowej Korekta Wniosków o rozliczenie dotacji celowej Rozliczenia zaliczek, harmonogramy i prognozy wydatkowania środków pochodzących z budżetu środków europejskich i budżetu państwa Kwoty odzyskane od beneficjentów I i II Osi Priorytetowej RPO WL Przekazywanie informacji do projektu budżetu województwa lubelskiego na kolejny rok budżetowy Dokonywanie zmian w budżecie województwa Rozdział Zasady składania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia zapotrzebowania na wydatki na realizację I-II Osi Priorytetowych RPO WL do ujęcia w projekcie ustawy budżetowej Rozdział Przekazanie Ministrowi Rozwoju Regionalnego informacji odnośnie wielkości środków niewygasających w danym roku budżetowym i rozliczenie tych środków Rozdział Prowadzenie monitoringu finansowego pod kątem realizacji zasady n+2/n z 14

3 1 Rozdział - Podstawy regulacji Instytucja Zarządzająca opracowała niniejszy dokument na podstawie: 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.); 2. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.); 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726). 4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786). 5. Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata z dnia 26 czerwca 2012 r.; 6. Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Lubelskiego z dnia 6 lutego 2008 r. z uwzględnieniem późniejszych Aneksów do niniejszego kontraktu; 7. Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 26 czerwca 2012 r. 2 Rozdział Wykaz skrótów i słownik stosowanych pojęć 1. Użyte w niniejszym dokumencie skróty oraz pojęcia oznaczają: ZWL Zarząd Województwa Lubelskiego IZ Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata IPII DF DF-OFU Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Oddział Funduszy Unijnych (RPO) w Departamencie Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie DRPO Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie OZ RPO Oddział Zarządzania w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 3 z 14

4 IK RPO KE RPO WL Wniosek - zapotrzebowanie roczne Harmonogram zapotrzebowania miesięcznego Wniosek o rozliczenie współfinansowania Wniosek o rozliczenie pomocy technicznej Sprawozdanie Wniosek o zasilenie/rozliczenie MRR BGK Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne Komisja Europejska Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Wniosek - zapotrzebowanie na środki z budżetu środków europejskich oraz środki dotacji celowej z budżetu państwa na 20.. rok od Instytucji Pośredniczącej II stopnia do Instytucji Zarządzającej. Harmonogram zapotrzebowania IPII na środki dotacji celowej w 20.. roku Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa współfinansowanie Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa pomoc techniczna Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej w 20.. roku Wniosek o zasilenie środkami dotacji celowej przeznaczonymi na wypłaty na rzecz beneficjentów I i II Osi Priorytetowej RPO WL oraz rozliczenie otrzymanej dotacji celowej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Bank Gospodarstwa Krajowego DOP Departament Organizacyjno-Prawny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Formularz prognozy od IPII do IZ Formularz budżetowy od IPII do IZ Formularz prognozy od Instytucji Pośredniczącej II stopnia do Instytucji Zarządzającej (wzór zamieszczony jest w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, wydawanym co roku na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) Formularze budżetowe od Instytucji Pośredniczącej II stopnia do Instytucji Zarządzającej (wzory zamieszczone są w w/w rozporządzeniu Ministra Finansów) 3 Rozdział Zakres regulacji 1. W obecnym zakresie niniejsze wytyczne regulują warunki wnioskowania przez IPII o środki z budżetu środków europejskich oraz środki dotacji celowej z budżetu państwa, zasilanie IP II środkami dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty na rzecz beneficjentów i rozliczania przekazanych IPII środków dotacji celowej, w tym także zgłoszonych jako niewygasające. 2. Niniejszy dokument zawiera również wzory formularzy oraz instrukcje ich wypełniania. 4 z 14

5 3. Dokument zawiera także wytyczne odnośnie przygotowywania prognoz wydatków, monitorowania zasady n+2/n+3 oraz wypełniania materiałów do budżetu państwa i budżetu województwa lubelskiego. 4. IPII zasilana jest środkami budżetu województwa na wydatki w ramach Pomocy Technicznej. Na podstawie wniosku o płatność następuje refundacja poniesionych wcześniej wydatków środkami dotacji celowej. Zrefundowane środki IPII zwraca niezwłocznie do budżetu województwa. 5. Rozliczanie wydatków nie związanych z wdrażaniem RPO WL odbywa się na zasadach ogólnych, określanych przez Departament Finansów UMWL. 6. Załączniki do niniejszych wytycznych mają charakter wzorcowy, a ich zmiana nie wymaga zmiany wytycznych. 4 Rozdział Środki na realizację I i II Osi Priorytetowej 4.1 Wniosek zapotrzebowanie na środki z budżetu środków europejskich oraz środki dotacji celowej z budżetu państwa na 20.. rok od Instytucji Pośredniczącej II stopnia do Instytucji Zarządzającej 1. Na podstawie informacji od MRR odnośnie limitu środków dla całego RPO WL, przyjętego w projekcie ustawy budżetowej na dany rok, ustalany jest limit środków odrębny dla IZ i dla IPII, w ramach którego każda z instytucji przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zlecenia płatności w ramach środków europejskich. 2. Środki na realizację RPO WL zapewniane są w formie: a) płatności przekazywanych z rachunku prowadzonego w BGK z budżetu środków europejskich na podstawie zleceń płatności przesyłanych do BGK, zgodnie z art. 188 ustawy o finansach publicznych. b) dotacji celowej z budżetu państwa, przekazywanej Instytucji Zarządzającej przez MRR 3. Na realizację zadań powierzonych IPII w/w środki będą przyznawane corocznie do 2015 roku na podstawie Wniosku - zapotrzebowanie na środki z budżetu środków europejskich oraz środki dotacji celowej z budżetu państwa na 20.. rok od Instytucji Pośredniczącej II stopnia do Instytucji Zarządzającej (zwanego dalej Wnioskiem zapotrzebowanie roczne). Powyższy wniosek IPII przedkłada (w formie papierowej i elektronicznej do IZ najpóźniej do dnia 20 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, na który składane jest zapotrzebowanie (wzór Wniosku - zapotrzebowanie na środki z budżetu środków europejskich oraz środki dotacji celowej z budżetu państwa na 20.. rok od Instytucji Pośredniczącej II stopnia do Instytucji Zarządzającej stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych. 4. IPII wydatkuje środki dotacji celowej z wyodrębnionych, przeznaczonych tylko do obsługi RPO WL, rachunków bankowych wskazanych we Wniosku zapotrzebowanie roczne. W przypadku otwarcia lub zakwalifikowania nowego rachunku do obsługi dotacji celowej IPII niezwłocznie informuje o tym pisemnie IZ. 5. Wraz z Wnioskiem zapotrzebowanie roczne IPII przesyła Harmonogramy zapotrzebowania IPII na środki dotacji celowej oraz środki z budżetu środków europejskich w 20.. roku (stanowiące załączniki nr 2a oraz 2b do niniejszych Wytycznych). W przypadku, gdy kwota pierwszej bądź drugiej transzy stanowi więcej niż 15 % dotacji celowej przyznanej IP II na dany rok na realizację zadań dołączane jest również uzasadnienie (stanowiące załącznik nr 1.1 do niniejszych Wytycznych). 5 z 14

6 6. Sporządzając wniosek IPII bierze pod uwagę w szczególności następujące dane: a) harmonogram ogłaszania konkursów; b) poziom płatności dokonanych dotychczas na rzecz beneficjentów; c) poziom wydatków poniesionych przez beneficjentów; d) wartość podpisanych umów i wydanych decyzji o dofinansowanie; e) planowaną wartość umów/decyzji o dofinansowanie, jakie będą podpisane/ wydane w okresie objętym harmonogramem; f) planowany poziom płatności na rzecz beneficjentów; g) zatwierdzony przez MRR i MF w trakcie planowania budżetu państwa poziom wydatków na dany rok budżetowy. 7. Dotacja celowa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego jest przekazywana Instytucji Zarządzającej w następujący sposób: a) pierwsza i druga transza dotacji celowej przekazywane są w wysokości i terminach określonych w rocznym planie udzielania dotacji celowej; b) począwszy od trzeciej transzy, przekazanie kolejnej transzy dotacji celowej następuje na podstawie składanego do dnia 20 każdego miesiąca Sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej w 20.. roku oraz zaktualizowanego harmonogramu zapotrzebowania na środki. 8. Mając na uwadze zapisy zawarte w pkt. 7 IPII sporządza Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej w 20.. roku (zwane dalej Sprawozdaniem, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszych Wytycznych) oraz zaktualizowany harmonogram zapotrzebowania na środki (załącznik nr 2a) i Wniosek o zasilenie/rozliczenie (załącznik nr 3 do niniejszych Wytycznych) wraz z listą zrefundowanych wniosków o płatność (stanowiącą załącznik nr 3a do niniejszych Wytycznych) i przekazuje je w formie papierowej i elektronicznej do IZ do 12 dnia każdego miesiąca z wyłączeniem sprawozdania za grudzień. 4.2 Korekta Wniosku - zapotrzebowanie na środki z budżetu środków europejskich oraz środki dotacji celowej z budżetu państwa na 20.. rok od Instytucji Pośredniczącej II stopnia do Instytucji Zarządzającej 1. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji przez IZ Wniosku zapotrzebowanie roczne zostaną w nim stwierdzone braki i/lub błędy, które wymagają korekty, wówczas IZ niezwłocznie zwraca się do IPII z prośbą o poprawienie dokumentu. 2. IPII niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie wyznaczonym przez IZ, pozwalającym na przesłanie do MRR zbiorczego Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, dokonuje wymaganych korekt i przekazuje do IZ poprawiony dokument. 4.3 Zasilenie rachunku IPII środkami dotacji celowej 1. We Wniosku o zasilenie/rozliczenie, składanym przez IPII do IZ do 12 dnia każdego miesiąca wraz ze Sprawozdaniem i harmonogramem zapotrzebowania miesięcznego, należy wskazać nr rachunku bankowego, który ma zostać zasilony, nr osi priorytetowej, numer działania, część, dział, rozdział, paragraf ze wskazaniem czwartej cyfry 9 oraz kwotę zasilenia. 2. Sumy zrefundowanych wydatków na rzecz beneficjentów w ramach poszczególnych paragrafów z załącznika nr 3a powinny odpowiadać sumom wykazywanym w załączniku nr 3 rozliczenie środków dotacji celowej za dany miesiąc. 6 z 14

7 UWAGA: Kwoty ujęte w załączniku 3a muszą mieć potwierdzenie w systemie KSI. W przypadku ujęcia w załączniku 3a wydatku na rzecz beneficjenta, który nie ma potwierdzenia w KSI IPII zobowiązana jest dołączyć potwierdzony za zgodność z oryginałem wyciąg z rachunku bankowego dokumentujący dokonane płatności na rzecz beneficjenta. 3. Wielkość transz dotacji celowej budżetu państwa na współfinansowanie określona w aktualizowanym co miesiąc harmonogramie zapotrzebowania na środki na pokrycie bieżącego zapotrzebowania wynika z: a) wartości refundacji w ramach współfinansowania, wynikających z wniosków o płatność, które zostały złożone do IPII i nie zostały jeszcze zrefundowane, b) wartości zaliczek w ramach współfinansowania, które będą wypłacone przez IPII na podstawie zawartych umów o dofinansowanie c) wartości zleceń płatności w zakresie wydatków budżetu środków europejskich planowanych do złożenia w BGK w okresie, w którym będą ponoszone wydatki na współfinansowanie RPO WL. 4. W przypadku pierwszego wniosku o zasilenie dotacją celową część załącznika nr 3, dotycząca rozliczenia środków otrzymanych w poprzednich miesiącach, pozostaje niewypełniona, a także nie wypełnia się i nie przekazuje załącznika nr 3a. 5. Składając Wniosek o zasilenie/rozliczenie na kolejne miesiące IPII wykazuje kwoty zapotrzebowania na środki zgodnie z zapisami w pkt. 1 i 2. Środki niewykorzystane przez IPII w danym miesiącu pozostają na rachunku IPII, a IPII we Wniosku o zasilenie/rozliczenie na kolejny miesiąc pomniejsza zapotrzebowanie na środki dotacji o kwoty niewykorzystane w poprzednim miesiącu. IPII może dokonać zwrotu części środków na właściwy rachunek IZ, w przypadku gdy środki te nie zostaną wykorzystane przez IPII. Zwrócone środki uwzględniane są w najbliższym sprawozdaniu z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz wniosku o rozliczenie dotacji celowej. Zwrot dotacji celowej jest dokonywany w szczególności w przypadku zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej. UWAGA: Odsetki od przekazanych środków IPII ma obowiązek zwrócić oddzielnym przelewem na wskazany przez IZ rachunek bankowy w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, na który przekazane było zasilenie dla IPII. Zmiana w/w numeru rachunku bankowego nie będzie miała wpływu na konieczność zmiany wytycznych. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego IPII zostanie niezwłocznie poinformowana przez IZ w formie pisemnej. 6. IPII zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie otrzymanej dotacji celowej jak również do prowadzenia ewidencji płatności, dokonanych na rzecz beneficjentów I i II Osi Priorytetowej, m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z BGK. 7. OZ RPO weryfikuje w terminie 10 dni roboczych poprawność kwot ujętych we Wniosku o zasilenie/rozliczenie złożonym przez IPII i sprawdza, czy nie zostaną przekroczone limity na poszczególnych paragrafach. 8. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedłożonego przez IPII Wniosku o zasilenie/rozliczenie, OZ RPO niezwłocznie przekazuje do DF dyspozycję zasilenia rachunku IPII. 9. W przypadku gdy IPII nie złoży poprawnego Sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej, przekazanie kolejnej transzy dotacji celowej zostanie wstrzymane do czasu złożenia korekty sprawozdania. 10. Niezależnie od wykazanych kwot we Wniosku zapotrzebowanie roczne oraz aktualizowanych harmonogramach zapotrzebowania na środki, IPII ma możliwość 7 z 14

8 zwrócenia się do IZ z wnioskiem o zwiększenie środków dotacji celowej na realizację powierzonych Osi Priorytetowych. IPII podając we wniosku kwotę zapotrzebowania na dodatkowe środki zobowiązuje się przedstawić uzasadnienie potrzeby zwiększenia środków w postaci załączonej informacji odnośnie dokonanych płatności na rzecz beneficjentów oraz opartej na harmonogramach płatności oraz wnioskach o płatność analizy zapotrzebowania na środki dotacji celowej. IZ po pozytywnym zweryfikowaniu wyżej wymienionego wniosku przekaże do IPII środki dotacji celowej pod warunkiem ich dostępności w budżecie województwa. 11. W nawiązaniu do pkt. 10 zwiększenie środków na realizację powierzonych IPII Osi Priorytetowych na dany rok budżetowy będzie możliwe również ze środków rezerwy celowej w ramach budżetu środków europejskich oraz ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. 12. Zwiększenie, o którym mowa w pkt. 11 następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w podrozdziale 4.1 pkt. 3, oraz uzasadnienia potrzeby uruchomienia rezerwy celowej. 13. IP II może również zwrócić się do IZ z prośbą o zmianę klasyfikacji budżetowej środków przedkładając wniosek, o którym mowa w podrozdziale 4.1 pkt. 3. W przypadku zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej w ramach dotacji celowej IPII zwraca część otrzymanych środków dotacji celowej, której dotyczy zmiana. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie może dotyczyć przesunięć środków między budżetem państwa a budżetem środków europejskich. 4.4 Rozliczenie przez IPII otrzymanych środków dotacji celowej 1. Rozliczenie środków otrzymanych przez IPII w ramach dotacji celowej następuje na podstawie: - Wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa współfinansowanie wraz z rozliczeniem kumulatywnym dotacji celowej na współfinansowanie (odpowiednio załączniki nr 5 i 5.1 do niniejszych Wytycznych) - Wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa pomoc techniczna wraz z rozliczeniem kumulatywnym dotacji celowej na pomoc techniczną (odpowiednio załączniki nr 6 i 6.1 do niniejszych Wytycznych). Powyższe Wnioski opracowywane są w oparciu o wyciągi z rachunków bankowych, o których mowa w rozdziale 4, podrozdz. 4.1, pkt 4 lub raportów kasowych potwierdzających : przekazanie w okresie rozliczeniowym dotacji celowej w ramach współfinansowania w formie zaliczki lub refundacji beneficjentom wraz z uwzględnieniem rozliczonych środków wypłaconych w formie zaliczki, refundację w okresie rozliczeniowym wydatków IP II poniesionych w ramach pomocy technicznej, w przypadku instrumentów inżynierii finansowej, w tym funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy pożyczkowych oraz funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu, lub przekazanie środków w zarząd funduszom lub funduszom powierniczym. 8 z 14

9 2. Wnioski, o których mowa w pkt.1, obejmujące roczne rozliczenie całego roku budżetowego, IPII przekazuje w formie papierowej i elektronicznej do IZ w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym, na który udzielono dotacji celowej - sporządzane zgodnie z art. 168 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych. 3. Rozliczenie środków, otrzymanych przez IPII w ramach dotacji celowej, następuje przez złożenie do IZ poprawnie sporządzonych wniosków, wymienionych w pkt IPII dokonuje zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej przed dniem przekazania do IZ rozliczenia rocznego dotacji celowej, ale najpóźniej w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku (decyduje data wpływu na rachunek bankowy IZ). Na poleceniach przelewu zwracanych środków IPII umieszcza informację o klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok w którym została udzielona dotacja celowa oraz źródło finansowania (środki budżetowe, środki z rezerwy celowej wraz z nr rezerwy celowej). Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym, składanym najpóźniej do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji. 5. IPII zobowiązuje się do określenia, w zawieranych umowach o dofinansowanie, warunków rozliczania dotacji celowej przekazanej beneficjentom w formie zaliczki, umożliwiających rozliczenie się IPII z otrzymanej dotacji celowej z IZ w sposób i w terminach wynikających z postanowień Kontraktu i niniejszych wytycznych. 4.5 Korekta Wniosków o rozliczenie dotacji celowej 1. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji przez IZ Wniosków o rozliczenie współfinansowania czy Wniosków o rozliczenie pomocy technicznej zostaną w nim stwierdzone braki i/lub błędy wymagające korekty, IZ niezwłocznie zwraca się do IPII z prośbą o poprawienie dokumentu. 2. IPII niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez IZ, pozwalającym na przesłanie do MRR zbiorczego Wniosku o rozliczenie dotacji celowej w terminach określonych w Kontrakcie Wojewódzkim, dokonuje wymaganych korekt i przekazuje do IZ poprawiony dokument. 4.6 Rozliczenia zaliczek, harmonogramy i prognozy wydatkowania środków pochodzących z budżetu środków europejskich i budżetu państwa 1. IPII zobowiązuje się do monitorowania i rozliczenia płatności przekazanych na rachunek beneficjentów, podmiotów upoważnionych przez beneficjentów lub wykonawców, w formie zaliczki. W terminie do 3 dnia każdego miesiąca IPII przesyła do IZ w wersji papierowej i elektronicznej harmonogram wydatków wynikających z podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie (wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 7 do niniejszych wytycznych). 4.7 Kwoty odzyskane od beneficjentów I i II Osi Priorytetowej RPO WL 1. Środki z dotacji celowej odzyskane przez IPII w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez IPII beneficjentom, mogą być wydatkowane na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota odzyskanych środków jest uwzględniana w najbliższym rozliczeniu dotacji celowej składanym przez IPII do IZ. 2. Środki z dotacji celowej odzyskane przez IPII w kolejnych latach następujących po roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez IPII beneficjentom (stanowiące dochód 9 z 14

10 budżetu państwa), IPII zwraca niezwłocznie na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej, informując o tym Instytucję Zarządzającą w formie pisemnej oraz są uwzględniane w najbliższym rozliczeniu dotacji celowej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków IPII umieszcza informację o klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, oraz rok, w którym została udzielona dotacja. 3. IPII prowadzi ewidencję wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania w ramach I i II Osi Priorytetowej. UWAGA: w przypadku odzyskania środków, przekazanych beneficjentom w formie dotacji rozwojowej przed dniem 1 stycznia 2010 r., środki te nie są ujmowane w rozliczeniach dotacji celowej. Odzyskaną kwotę dotacji rozwojowej IPII niezwłocznie zwraca do IZ i w piśmie przewodnim informuje o klasyfikacji budżetowej, tytule zwrotu środków i roku, w którym udzielono dotacji rozwojowej. 4. W przypadkach określonych w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, IPII zobowiązana jest do odzyskiwania środków przekazanych beneficjentowi zarówno w ramach dotacji celowej jak i w ramach budżetu środków europejskich. 4.8 Przekazywanie informacji do projektu budżetu województwa lubelskiego na kolejny rok budżetowy 1. Limity wydatków dla RPO WL zapisane w załączniku do budżetu państwa na kolejny rok budżetowy oraz pozostałe lata realizacji RPO WL, po uzyskaniu akceptacji MRR oraz MF, stanowią podstawę dokonania zapisów w budżecie województwa lubelskiego. 2. Sejmik Województwa Lubelskiego w drodze Uchwały ustala tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. 3. Zarząd Województwa Lubelskiego wraz z DF określa harmonogram prac nad projektem budżetu, założenia ogólne do projektu budżetu i wzory formularzy planistycznych. 4. DF przekazuje do IPII wzory formularzy planistycznych wraz z ogólnymi założeniami do projektu budżetu zatwierdzonymi przez ZWL. 5. IPII przekazuje do OZ RPO zatwierdzone przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora IPII formularze planistyczne wraz z częścią opisową w terminie wyznaczonym przez IZ, pozwalającym na opracowanie projektu budżetu zawierającego informację o środkach dotacji celowej. 6. W terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez ZWL projektu budżetu DF przekazuje do OZ RPO oraz IPII informacje w celu opracowania projektów planów finansowych. 7. IPII przekazuje zatwierdzone przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora IPII projekty planów finansowych do DF oraz do OZ RPO w celu weryfikacji danych. Projekty planów finansowych winny wpłynąć do DF w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji jednak nie później niż w terminie wskazanym w piśmie od DF. DF po sprawdzeniu przekazuje plany finansowe do akceptacji Zarządowi Województwa Lubelskiego. 8. W terminie 21 dni po uchwaleniu uchwały budżetowej DF przekazuje IPII i OZ RPO informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji. 10 z 14

11 4.9 Dokonywanie zmian w budżecie województwa 1. Wnioski o zmiany w uchwale budżetowej IPII przedkłada do OZ RPO. Zaakceptowany przez OZ RPO wniosek wymaga zaparafowania przez Skarbnika Województwa Lubelskiego, a następnie przedkładany jest Zarządowi Województwa Lubelskiego. 2. Zaakceptowane przez ZWL wnioski o zmiany w uchwale budżetowej przekazywane są do DF za pośrednictwem DOP celem przygotowania odpowiednich projektów uchwał. 3. Projekty uchwał dotyczące zmian w uchwale budżetowej kieruje się na posiedzenie ZWL celem podjęcia uchwały przez Zarząd lub Sejmik, w zależności od posiadanych kompetencji wynikających z zakresu zmian, jakie obejmuje uchwała. W przypadku konieczności podjęcia stosownej uchwały przez Sejmik projekt uchwały kierowany jest do właściwych komisji sejmikowych w celu wydania opinii oraz na posiedzenie Sejmiku. 4. Po uchwaleniu zmian w uchwale budżetowej DF dokonuje odpowiednich korekt w układzie wykonawczym a następnie przekazuje informację do IPII i DRPO. 5 Rozdział Zasady składania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia zapotrzebowania na wydatki na realizację I-II Osi Priorytetowych RPO WL do ujęcia w projekcie ustawy budżetowej 1. Planowanie wydatków budżetu państwa na kolejny rok budżetowy i pozostałe lata realizacji RPO WL dokonywane jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, wydawanego co roku na podstawie art. 138 ust.6 ustawy o finansach publicznych. 2. IZ przedstawia IK RPO w wyznaczonym terminie zapotrzebowanie na środki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, z wyodrębnieniem środków z budżetu środków europejskich oraz środków dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie i pomoc techniczną, wraz z uzasadnieniem. 3. IPII przygotowuje prognozę wydatków dla działań w ramach I-II Osi Priorytetowej RPO WL oraz Pomocy Technicznej przeznaczonej dla IPII. 4. Zapotrzebowanie przygotowywane jest na podstawie wymienionych poniżej informacji: a. poziom płatności dokonanych dotychczas na rzecz beneficjentów, b. poziom wydatków poniesionych przez beneficjentów, c. kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, które wynikają z już podpisanych umów i wydanych decyzji o dofinansowanie, d. planowaną kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, która będzie wynikać z umów/decyzji o dofinansowanie, jakie zostaną podpisane/wydane, e. planowany poziom płatności na rzecz beneficjentów w kolejnym roku budżetowym. 5. Zapotrzebowanie opatrzone podpisem oraz pieczęcią Dyrektora/upoważnionego pracownika IPII przekazywane jest do IZ w formie papierowej i elektronicznej w terminie 11 z 14

12 wyznaczonym przez IZ, pozwalającym na terminowe przekazanie zbiorczego zapotrzebowania dla całego RPO WL do IK RPO. 6 Rozdział Przekazanie Ministrowi Rozwoju Regionalnego informacji odnośnie wielkości środków niewygasających w danym roku budżetowym i rozliczenie tych środków 1. Zgodnie z zapisami art. 8b ust. 21 Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Lubelskiego Instytucja Zarządzająca przekazuje Ministrowi Rozwoju Regionalnego w terminie do dnia 9 listopada danego roku budżetowego informację na temat wysokości środków z przekazanej dotacji celowej, które powinny zostać zgłoszone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z trybem określonym w art. 181 ustawy o finansach publicznych. Instytucja Zarządzająca zwraca środki zgłoszone do ujęcia w wykazie środków niewygasających z upływem roku budżetowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia danego roku, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra Rozwoju Regionalnego, informując o tym Ministra w formie pisemnej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca umieszcza informację o klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok, w którym została udzielona dotacja celowa oraz źródło finansowania (środki budżetowe, środki z rezerwy celowej, numer rezerwy). 2. IPII przekazuje do IZ w formie papierowej i elektronicznej w/w informację dotyczącą I-II Osi Priorytetowej RPO WL oraz Pomocy Technicznej w zakresie realizowanym przez IPII, w terminie do 31 października każdego roku, w formie określonej przez MRR. Kwoty wydatków należy podać w pełnych złotych, jednocześnie zwracając uwagę na to, by łączna suma zaokrągleń nie przekroczyła kwoty przeznaczonej na dane działanie. 3. W zgłoszeniu odrębnie wykazywane są środki z dotacji celowej otrzymanej przez IPII, a odrębnie środki z udzielonej dotacji celowej nieotrzymane przez IPII. 4. Wartość wydatków, zgłaszanych przez IPII jako niewygasające, powinna wynikać ze zobowiązań, jakie dotychczas zaciągnęła IPII (na podstawie harmonogramów wydatków i harmonogramów płatności) oraz zobowiązań, które będą wynikać z podpisywanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji o dofinansowanie w wyniku przeprowadzonych naborów/konkursów zakończonych do dnia 31 grudnia danego roku. 5. Zgłoszenie powinno bezwzględnie dotyczyć tylko środków, co do których istnieje pewność, iż zostaną wydatkowane w ramach RPO do końca marca roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczą zgłaszane środki niewygasające. 6. Kwoty zgłaszane do ujęcia w wydatkach niewygasających, będące w dyspozycji IPII lub beneficjentów, podlegają blokadzie i nie mogą być wydatkowane do końca danego roku budżetowego, którego wydatki niewygasające dotyczą. Kwoty te muszą być zwrócone przez IPII do IZ najpóźniej do dnia 3 grudnia danego roku budżetowego. 7. Jeżeli w ramach wydatków niewygasających zgłaszane będą środki, które zostały już przekazane przez IPII w formie zaliczki beneficjentom, środki te powinny zostać niezwłocznie zwrócone przez beneficjenta na właściwy rachunek IPII, ale nie później niż 12 z 14

13 w terminie umożliwiającym IPII zwrot tych środków do IZ do dnia 3 grudnia każdego roku. 8. IPII zobowiązuje się do określenia, w zawieranych umowach o dofinansowanie, warunków rozliczania dotacji celowej przekazanej beneficjentom w formie zaliczki, umożliwiających rozliczenie się IPII z otrzymanej dotacji celowej z IZ w sposób i w terminach wynikających z postanowień Kontraktu Wojewódzkiego i niniejszych wytycznych. 9. Środki zgłaszane przez IZ jako niewygasające podlegają zwrotowi na właściwy rachunek bankowy MRR do dnia 10 grudnia danego roku budżetowego i będą mogły być ponownie przekazane do IZ i dalej do IPII w roku następnym, po ich ujęciu w wykazie wydatków niewygasających. IZ niezwłocznie po otrzymaniu od MRR środków niewygasających, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów (wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych), przekazuje pisemną informację do IPII. 10. IPII przedkłada do IZ Wniosek o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wraz z zapotrzebowaniem na środki (stanowiące załącznik nr 8 i 8.1 do niniejszych Wytycznych) oraz wniosek o zasilenie środkami niewygasającymi w oparciu o otrzymaną z IZ informację na temat środków niewygasających ujętych w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 181 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Wzór wniosku o zasilenie środkami niewygasającymi stanowi załącznik Dokonując wydatków środków niewygasających, IPII wprowadzi takie oznaczenie przy dokonywaniu przelewów, które na wyciągach bankowych pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że ten wydatek jest pokrywany ze środków niewygasających. 12. IPII przekazuje Instytucji Zarządzającej niewykorzystaną w terminie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, część środków, ujętych jako niewygasające w tym rozporządzeniu. IPII przekazuje na rachunek wskazany przez IZ w/w niewykorzystaną część środków w następnym dniu roboczym po dniu określonym w tym rozporządzeniu jako ostateczny termin dokonywania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 13. IPII przekazuje do IZ wniosek o rozliczenie środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w terminie 7 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu, jako ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 9 i Rozdział Prowadzenie monitoringu finansowego pod kątem realizacji zasady n+2/n+3 1. Zgodnie z art. 93 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, KE anuluje automatycznie tę część zobowiązania, która nie została uregulowana ze środków przekazanych w ramach płatności zaliczkowej, lub dla której nie został wysłany wniosek o płatność okresową do końca: a. drugiego roku od podjęcia zobowiązania zgodnie z zasadą n+2, b. trzeciego roku od podjęcia zobowiązania zgodnie z zasadą n+3, 13 z 14

14 c. lub (w konkretnym przypadku i dla określonych kwot) od momentu podjęcia przez KE kolejnej decyzji niezbędnej do autoryzowania pewnego środka, czy też działania, d. albo po upływie terminu przekazania raportu końcowego. Wkład z funduszy dla tej pomocy zostanie zredukowany o tę kwotę. Bieg czasu, po którym następuje automatyczne anulowanie zobowiązania zostaje wstrzymany dla tej części zobowiązania, która dotyczy działań będących (w wyznaczonym terminie anulowania zobowiązania) przedmiotem postępowania sądowego lub apelacji administracyjnej o skutku zawieszającym, pod warunkiem jednak, iż KE zostanie wcześniej o tym fakcie poinformowana przez państwo członkowskie (wraz z podaniem przyczyn) oraz wyda decyzję w tej sprawie. 2. W nowym okresie programowania obowiązującym w latach , obowiązywać będzie zasada n+3 i n+2. Zasada n+3 jest przewidziana na lata Natomiast zasada n+2 obowiązywać będzie w latach Monitorowanie osiągnięcia pułapu wyznaczonego przez zasadę n+3 i n+2 polega na porównaniu wartości podjętych przez KE zobowiązań budżetowych w roku n do przewidywanego poziomu płatności w ramach Programu na koniec roku n+3/n Monitorowanie zasady n+3/n+2 odbywa się w odniesieniu do całego RPO WL i odpowiada za nie Oddział Zarządzania RPO w DRPO. Wyznaczony pracownik OZ RPO monitoruje zasadę n+3/n+2 m.in. w oparciu o informacje przekazywane co miesiąc przez IPII. 5. IPII przygotowuje raz na kwartał zestawienie na podstawie następujących dokumentów: a. poświadczeń i deklaracji wydatków od IPII do IZ oraz informacji uzyskanej od IZ na temat poświadczonych przez IC do KE środków RPO WL, b. informacji miesięcznych oraz sprawozdań okresowych, półrocznych i rocznych, c. informacji dotyczących dokonanych płatności na rzecz beneficjentów, d. informacji zawartych w prognozach finansowych dotyczących wniosków o płatność powstałych w wyniku analizy podpisanych umów z Beneficjentami oraz harmonogramu przeprowadzania konkursów. 6. Sporządzone zestawienie zagregowanych danych dotyczących Osi Priorytetowych I i II, służy wykonaniu przez IZ zbiorczej analizy wypełniania zasady n+3/n+2 na poziomie całego Programu. 7. Zestawienie, o którym mowa w pkt. 6, zatwierdzone i podpisane przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora IPII, przekazywane jest do IZ do 15 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale. 8. Dokonana przez IZ analiza powinna dać odpowiedź na pytania dotyczące: a. sprawdzalności prognoz z poprzednich okresów, b. środków, które powinny być wypłacone do końca okresu n+3/n+2 w ujęciu kwotowym i procentowym, c. istnienia zagrożenia anulowania zobowiązania przez KE. 9. W przypadku zaistnienia zagrożenia realizacji zasady n+3/n+2 w IZ podejmowana jest decyzja o podjęciu konkretnych działań w celu ograniczenia ryzyka, iż zasada ta nie zostanie wypełniona. 14 z 14

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTACJI CELOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla WOJEWÓDZTWA XXX na 2017 r. Nr XX/POWER/DC/2017

UMOWA DOTACJI CELOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla WOJEWÓDZTWA XXX na 2017 r. Nr XX/POWER/DC/2017 Załącznik do uchwały Nr 51/2043/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. UMOWA DOTACJI CELOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 711 UCHWAŁA NR 112 RADY MINISTRÓW. z dnia 14 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 711 UCHWAŁA NR 112 RADY MINISTRÓW. z dnia 14 lipca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 711 UCHWAŁA NR 112 RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ANEKS NR 1 DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO zawarty między ANEKS NR 1 DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.., Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, zwanym dalej Ministrem, oraz Województwem Pomorskim, zwanym dalej Stroną samorządową,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe w sprawie wysokości, sposobu i warunków dofinansowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA I. WPROWADZENIE

PROCEDURA I. WPROWADZENIE PROCEDURA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 16/2014 z dnia 20 marca 2014 r. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAKRES ZMIAN PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ, W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ UFP

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1 Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu 1 Zwroty dotacji na koniec roku Zgodnie z Zasadami finansowania POKL Beneficjent ma obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego. Środki

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Finansów Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej reprezentowanego przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1539 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1539 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1539 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa 1637 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/14 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/14 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/14 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu i w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Art. 92.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania

Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania Wzór oświadczenia Oświadczenie przedstawia podział wydatków rozliczonych przez beneficjenta w danym wniosku o ze względu na źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 2. ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 2. ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 2 ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie procedur zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ

USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich FINANSOWANIE PO Kapitał Ludzki materiał na warsztaty 15 września 2010 r. przygotowany przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WSTĘP System przepływów finansowych w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania zmian budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady dokonywania zmian budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik do uchwały Nr 80/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 stycznia 2016 roku Zasady dokonywania zmian budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r.

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. 1 OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PŁATNOŚCI W RAMACH MRPO 2 Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL

Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL Białystok, 6 7 października 2011r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Środki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 69 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2009 r. Dz.U.09.220.1726 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r.

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r. Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy Kraków, 22 listopada 2012 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie i rozliczenie środków w umowach o dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe

Uruchomienie i rozliczenie środków w umowach o dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe Uruchomienie i rozliczenie środków w umowach o dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe Umowa o dofinasowanie podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej instytucji kultury.

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej instytucji kultury. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Nr 136/2015 z dnia 23.11.2015 r. Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dla samorządowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Kielce, 16 luty 2010 r. Ramy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany do projektów mogą być wprowadzane przede wszystkim w przypadku braku możliwości zrealizowania projektu na warunkach określonych w

Zmiany do projektów mogą być wprowadzane przede wszystkim w przypadku braku możliwości zrealizowania projektu na warunkach określonych w Procedura zmian Zmiany do projektów mogą być wprowadzane przede wszystkim w przypadku braku możliwości zrealizowania projektu na warunkach określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. 2 Przekazanie

Bardziej szczegółowo

BGK - płatnik funduszy unijnych

BGK - płatnik funduszy unijnych BGK - płatnik funduszy unijnych W listopadowym wydaniu miesięcznika informowaliśmy o nowej ustawie o finansach publicznych, która od 1 stycznia 2010 roku z budżetu państwowego wyodrębnia budżet środków

Bardziej szczegółowo

Zastąpiono zapisem o następującej treści:

Zastąpiono zapisem o następującej treści: Rejestr zmian wprowadzonych Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1049/12 z dnia 18 kwietnia 2012 roku do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4 1.1.2. Środki otrzymywane z

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4 1.1.2. Środki otrzymywane z SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4 1.1.2. Środki otrzymywane z Komisji Europejskiej... 4 1.1.3. Środki na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia procedur wdrażania i realizacji projektu stypendialnego dla studentów powiatu bialskiego w roku akademickim 2006-2007,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2015. Burmistrza Opoczna. z dnia 12 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 46/2015. Burmistrza Opoczna. z dnia 12 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 46/2015 w sprawie: zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Dz.U.07.175.1232 2009.02.12 zm. Dz.U.09.23.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek

r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek 18.01.2012r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż Beneficjenci poddziałań 1.1.5-1.1.9 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń MRR/H/15(1)09/2007 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń (ZATWIERDZAM) GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 50/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 4 września 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 50/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 4 września 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 50/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 4 września 2013 roku w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu, w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej i innych planach finansowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Środki otrzymanej dotacji. Źródła finansowania projektu Przekazywane w transzach w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 337 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 337 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 337 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września dla samorządowych instytucji kultury Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany do projektów mogą być wprowadzane przede wszystkim w przypadku braku możliwości zrealizowania projektu na warunkach określonych w

Zmiany do projektów mogą być wprowadzane przede wszystkim w przypadku braku możliwości zrealizowania projektu na warunkach określonych w Procedura zmian Zmiany do projektów mogą być wprowadzane przede wszystkim w przypadku braku możliwości zrealizowania projektu na warunkach określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. 2 1. Budżet

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Podstawa prawna Art. 10d ust. 3 Ustawy z dnia 22 września 2006r. o uruchomieniu środków

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów w ramach wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Izabela Erecińska Zastępca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U Nr 6, poz. 27)

z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U Nr 6, poz. 27) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Wątpliwości regionów Wiele obaw dotyczących z funkcjonowania zmienionego systemu płatności dotacji unijnych mają Urzędy Marszałkowskie.

Wątpliwości regionów Wiele obaw dotyczących z funkcjonowania zmienionego systemu płatności dotacji unijnych mają Urzędy Marszałkowskie. Nowy system płatności dotacji unijnych Dużo pytań, mało odpowiedzi Od stycznia przyszłego roku beneficjenci, którzy korzystają z unijnych dotacji w regionach mogą mieć problemy z terminowym otrzymywaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, maj 2009 Zmiany w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą następujących obszarach: Zabezpieczenie dotacji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, październik 2013 r.

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, październik 2013 r. Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy Kraków, październik 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach. o finansach publicznych

Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach. o finansach publicznych Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach interwencji europejskiej w świetle znowelizowanej ustawy o finansach publicznych Paweł Lisowski Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 75 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 75 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 75 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna dla start-upów nr 4.1/2014/FPJWM/.. Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna dla start-upów nr 4.1/2014/FPJWM/.. Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna dla start-upów nr 4.1/2014/FPJWM/.. Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie środków. 1. Finansowaniu mogą podlegać następujące rodzaje wydatków:

Przeznaczenie środków. 1. Finansowaniu mogą podlegać następujące rodzaje wydatków: Procedura przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budŝetu państwa na rok 2008 (część 83, poz. 8 i 9) dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4 1.1.2. Środki otrzymywane z Komisji Europejskiej... 4 1.1.3. Środki na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności) Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur

Bardziej szczegółowo