Instrukcja obsługi Sprinter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Sprinter"

Transkrypt

1 Instrukcja obsług Sprnter

2 Symbole Ostrze ene H Ochrona œrodowska! Mo lwe zagro ena dla pojazdu Porady nformacje uzupe³naj¹ce Symbol oznacza, e nale y wykonaæ okreœlon¹ czynnoœæ Sera symbol oznacza serê czynnoœc (klka ) Symbol oznacza kontynuacjê opsu na nastêpnej strone. Jest umeszczany tylko wtedy, gdy trzeba odwrócæ kartkê. Symbol oznacza kontynuacjê ostrze ena na nastêpnej strone. strona Symbol wskazuje numer strony, na której znajduj¹ sê dalsze nformacje dotycz¹ce danego tematu. -> Symbol w ndekse wyra eñ fachowych oznacza, e zameszczono równe objaœnene pojêca wystêpuj¹cego za znakem. Wyœwetlacz Komunkaty pojawaj¹ce sê na wyœwetlaczu welofunkcyjnym s¹ drukowane tak¹ czconk¹.

3 Indeks Serdeczne gratulacje z okazj nabyca nowego Mercedesa! Przed perwsz¹ jazd¹ prosmy zapoznaæ sê z budow¹ funkcjam Pañstwa pojazdu oraz z obs³ug¹ jego uk³adów. Przed perwsz¹ jazd¹ nale y zapoznaæ sê z nstrukcj¹ obs³ug, co zapewn przyjemnejsze u ytkowane samochodu pomo e zapobec nebezpecznym sytuacjom. Ponewa wyposa ene ka dego pojazdu zale y od ndywdualnego zamówena, wyposa ene Pañstwa pojazdu mo e odbegaæ od nektórych opsów lustracj. W nstrukcj opsane jest te wyposa ene dodatkowe, je el jego obs³uga wymaga dodatkowych nformacj. W zale noœc od modelu wersj wyposa ene pojazdu mo e sê ró næ od opsanego. DamlerChrysler zastrzega sobe prawo do zmany wygl¹du, wyposa ena rozw¹zañ techncznych. Dlatego te dane, lustracje opsy zameszczone w nstrukcj ne mog¹ stanowæ podstawy do jakchkolwek roszczeñ. W przypadku szczegó³owych pytañ prosmy zwrócæ sê do ASO Mercedes-Benz. Instrukcja obs³ug, Skrócona nstrukcja obs³ug, Ks¹ ka obs³ug dodatkowe nstrukcje, do³¹czane w zale noœc od wersj, stanow¹ wyposa ene pojazdu. Nale y przechowywaæ je w pojeÿdze, a w przypadku sprzeda y przekazaæ nowemu w³aœccelow. Szerokej drog oraz welu przyjemnych, nezapomnanych wra eñ zw¹zanych z nowym samochodem yczy Pañstwu DamlerChrysler A oraz DamlerChrysler Automotve Polska. 1

4 Indeks Sps treœc Indeks Wprowadzene Na perwszy rzut oka Bezpeczeñstwo Obs³uga w szczegó³ach Eksploatacja Porady praktyczne Dane technczne

5 Indeks A AAS, patrz uk³ad wspomagana ruszana ABS, patrz uk³ad zapobegaj¹cy blokowanu sê kó³ ADR, patrz regulacja roboczej prêdkoœc obrotowej Akumulator akumulator g³ówny, od³¹czane demonta dodatkowy g³ówny wy³¹cznk komunkaty na wyœwetlaczu , 295 lampka kontrolna ³adowana ³adowane pod³¹czane w komorze slnka wskazówk dotycz¹ce bezpeczeñstwa 235 Akustyczny sygna³ ostrzegawczy Apteczka Aquaplanng Arkusze danych pojazdu ASR, patrz uk³ad zapobegaj¹cy poœlzgow kó³ przy ruszanu ASSYST wywo³ane termnu pojazdy bez przycsków na kerowncy pojazdy z przycskam na kerowncy246 Automatyczna skrzyna begów holowane holowane awaryjne uruchamane slnka mpulsowa zmana begów jazda z przyczep¹ Kckdown manewrowane manualna zmana begów po³o ena dÿwgn wyberana begów. 147 po³o ene peda³u gazu prace przy pojeÿdze rêczne wy³¹czane blokady parkowana 312 schemat zmany begow wskazówk dotycz¹ce jazdy zak³ócena zakresy prze³o eñ zatrzymywane Automatyczne blokowane zamków ca³ego pojazdu tylnych drzw Automatyczne w³¹czane œwate³ Automatyczny Start-Stop slnka (MSS) 192 lampka kontrolna Awaryjne uruchamane slnka punkt pod³¹czana zewnêtrznego Ÿród³a rozruchu Awaryjne zamykane okna dachowego. 311 Awaryjny tryb pracy, automatyczna skrzyna begów B Baga nk dachowe BAS, patrz uk³ad wspomagana nag³ego hamowana Batere lampka kontrolna (w kluczyku z plotem) 72 lampka kontrolna (w ploce ogrzewana postojowego) w kluczyku z plotem w ploce ogrzewana postojowego Bezpeczeñstwo eksploatacj Bezpecznk Blokada parkngowa, patrz automatyczna skrzyna begów Blokada rozruchu oœwadczene o zgodnoœc

6 Indeks Blokada w drzwach Boczne poduszk powetrzne typu Thorax Boczne œwat³a obrysowe, wymana arówek Burty skrzyn ³adunkowej C Cœnene powetrza, patrz cœnene w ogumenu Cœnene w ogumenu , 367 komunkaty na wyœwetlaczu , 301 kontrola (pojazdy z przycskam na kerowncy) lampka ostrzegawcza ostrze ene ponowne uruchomene sprawdzane (poprzez system obs³ug pojazdu) tabele z wartoœcam ustawane jednostek (pojazdy z przycskam na kerowncy) COMAND, patrz osobna nstrukcja obs³ug Cupholder, patrz uchwyt na pojemnk z napojam Cyfrowy lcznk przebegu ca³kowtego. 21 Cyfrowy prêdkoœcomerz Cyrkulacja powetrza ogrzewane , 166 ogrzewane ty³u pojazdu Tempmatk , 166 uk³ad klmatyzacj z ty³u Czêœc zamenne Czujnk deszczu , 152 ustawane czu³oœc (pojazdy z przycskam na kerowncy) Czyszczene kokpt nak³adka kerowncy po jeÿdze w terene na budowe pojazd reflektory szyba przedna szyba tylna szyby boczne szyby przesuwne wk³ad fltra powetrza, uk³ad klmatyzacj z ty³u wyceraczk D Demonta monta wyk³adzny pod³ogowej we wnêce na nog kerowcy Demonta os³ony akumulatora we wnêce na nog kerowcy Docerane Dodatk do palwa Dodatkowe kerunkowskazy , 319 wymana arówek Dodatkowy uk³ad ogrzewana Drzw blokowane odblokowane komunkaty na wyœwetlaczu otwerane zamykane Drzw przesuwne elektryczne otwerane zamykane wspomagane zamykana zabezpeczene przed dzeæm Drzw przesuwne w œcance dza³owej.. 86 Drzw tylne otwerane/zamykane od wewn¹trz z zewn¹trz zabezpeczene przed dzeæm zablokowane odblokowane kluczykem od wewn¹trz , 83 4

7 Indeks Dysze nawewu rozdza³ nawewu , 166 w kokpce z ty³u Dzec mocowane fotelka ISOFIX urz¹dzena zabezpeczaj¹ce przed skutkam wypadków w pojeÿdze zabezpeczene drzw DŸwgna wyberana begów, blokada , 146 E EBV, patrz elektronczny rozdzelacz s³y hamowana Eksploatacja zmowa , 243 ³añcuchy przecwœne ne opony zmowe Elektronczny program stablzacj toru jazdy (ESP ) komunkaty na wyœwetlaczu lampka kontrolna , 275, 278 lampka ostrzegawcza usterk Elektronczny rozdzelacz s³y hamowana (EBV) komunkaty na wyœwetlaczu lampk kontrolne usterk Elektryczne drzw przesuwne Elektryczny dodatkowy uk³ad ogrzewana Etylna lampka kontrolna rezerwy pojemnoœæ zbornka palwa zu yce , 367 F Faks Fltr palwa z separatorem wody opró nane Fotel amortyzacja fotela blokada ponowa fotel sk³adany ogrzewane usterk regulacja w kerunku wzd³u nym tylna kanapa sk³adana ustawane wysokoœæ Fotel amortyzowany Fotel sk³adany Fotel standardowy Funkcja dodatkowego ogrzewana Funkcja ostrzegana przy toczenu sê pojazdu do ty³u, patrz PARKTRONIC aœnca nazdo 12 V H Hamowane awaryjne Hamowane slnkem Hamulec pomocnczy hamowane awaryjne komunkaty na wyœwetlaczu lampka kontrolna zac¹gane zwalnane Holowane w przypadku okreœlonych awar w przypadku usterk nstalacj elektrycznej w przypadku wyc¹gana pojazdu z b³ota

8 Indeks I Impulsowa zmana begów Instalacja elektryczna bezpecznk w³¹czane/wy³¹czane Instalacja telefonczna bez po³¹czeñ secowych z po³¹czenam secowym ISOFIX-mocowane fotelka dzecêcego.52 dodatkowe zabezpeczene fotelka dzecêcego (TopTether*) J Jazda bezw³adna , 291, 293, 294 Jêzyk, wyœwetlacz (pojazdy z przycskam na kerowncy) K KEYLESS-ENTRY programowane kluczyka z plotem Kckdown Kerownca przycsk (pojazdy z przycskam na kerowncy) , 114 ustawane zwalnane blokady Kerunek obrotów opon Kerunkowskazy boczne usterk z przodu wymana arówek z ty³u , 317 wymana arówek Klakson Klny do podk³adana Kluczyk awaryjny odblokowane drzw po strone pasa era zgubony Kluczyk z plotem centralne blokowane lampka kontrolna bater otwerane pojazdu otwerane pojazdu w sytuacj awaryjnej problemy przycsk ustawene ndywdualne usterk wymana bater w ploce zamykane pojazdu w sytuacj awaryjnej zgubony Kokpt Ko³a zamana zmana Komfortowe otwerane Komfortowe zamykane Komfortowy fotel Komputer pok³adowy, menu (pojazdy z przycskam na kerowncy) Komunkaty drzw p³yn ch³odz¹cy p³yn do spryskwaczy , 303 pozom oleju slnkowego rezerwa palwa telefon arówk

9 Indeks Konserwacja akumulatora Konserwacja pojazdu po jeÿdze w terene na budowe Konsola œrodkowa panel prze³¹cznków Kontrole, regularne L Lampka do czytana Lampka kontrolna AAS ABS ASR , 275, 276 BAS , 275, 276 dagnostyk slnka ESP , 275, 278 funkcj automatycznego Start-Stop slnka (MSS) hamulca pomocnczego LIM , 188 ³adowana akumulatora paska klnowego p³ynu ch³odz¹cego pozomu p³ynu w uk³adze spryskwaczy szyb/zmywana reflektorów regulacj roboczej prêdkoœc obrotowej (ADR) rezerwy palwa œwec arowych , 282 wskaÿnka zu yca ok³adzn hamulcowych Lampka kontrolna LIM SPEEDTRONIC TEMPOMAT Lampka ostrzegawcza ESP /ASR , 58, 274 Lampka ostrzegawcza ESP /ASR , 58, 274 Lampk kontrolne ostrzegawcze fltra powetrza hamulca pasów bezpeczeñstwa pozomu oleju slnkowego separatora wody SRS uk³adu kontrol cœnena w oponach zapêca pasów bezpeczeñstwa Lcznk przebegu dzennego , 111 ustawane jednostek (pojazdy z przycskam na kerowncy) Lcznk przebegu dzennego zerowane Lusterka lusterka zewnêtrzne lusterko wsteczne Lusterka zewnêtrzne Lusterko wsteczne añcuchy przecwœne ne M Magnetyczny ustalacz drzw Maksymalna prêdkoœæ obrotowa Matera³y eksploatacyjne etylna olej napêdowy olej slnkowy p³yn ch³odz¹cy p³yn do spryskwaczy p³yn hamulcowy pojemnoœc wskazówk

10 Indeks Mechanczna skrzyna begów beg wsteczny holowane holowane awaryjne uruchamane slnka schemat zmany begów wskazówk dotycz¹ce jazdy Menu (pojazdy z przycskam na kerowncy) audo eksploatacja komputer pok³adowy nawgacja pamêæ usterek przegl¹d telefon ustawena Moment dokrêcena, nakrêtk/œruby mocuj¹ce ko³a MOZ MSS, patrz automatyczny Start-Stop slnka Myce slnka Myjna samochodowa spryskwane szyb zmywane reflektorów N Nagrzewnca powetrzna Naklejk Nakrêtk/œruby mocuj¹ce ko³a, dokrêcane Napêce w sec pojazdu Napnacze pasów bezpeczeñstwa Numer kluczyka O Obc¹ ene dachu, maksymalne Obrêcze kó³ z lekkch stopów Obrotomerz Ochrona œrodowska Odblaskowe znak do nocnego parkowana, mocowane Od³¹czane akumulatora Odtwarzacz CD/zmenarka CD Ogranczene prêdkoœc, pêknêce opony Ograncznk s³y nac¹gu pasa bezpeczeñstwa Ogrzewane fotel szyby przednej szyby tylnej Ogrzewane dodatkowe, patrz ogrzewane postojowe Ogrzewane fotel, w³¹czane Ogrzewane postojowe funkcja dodatkowego ogrzewana nagrzewnca powetrzna ustawane czasu w³¹czana ustawane czasu na zegarze ustawane czasu ogrzewana ustawane dna tygodna ustawane temperatury wyberane czasu w³¹czana usterk wskazówk przy sprzeda y pojazdu z nagrzewnc¹ powetrzn¹ z nagrzewnc¹ wodn¹ plot ustawane czasu w³¹czana wyberane czasu w³¹czana wymana bater w ploce Ogrzewane szyby przednej Ogrzewane szyby tylnej usterk Ok³adzny hamulcowe komunkaty na wyœwetlaczu wskaÿnk zu yca

11 Indeks Ok³adzny z tworzywa sztucznego Okno dachowe otwerane komfortowe regulacja rêczne otwerane zamykane zamykane komfortowe Okno dachowe przesuwno/uchylne, patrz okno dachowe Olej napêdowy lampka kontrolna rezerwy nske temperatury zewnêtrzne pojemnoœæ zbornka palwa zu yce , 365 Olej slnkowy , 358 dolewane komunkaty na wyœwetlaczu lampka ostrzegawcza sprawdzane pozomu Olej, patrz olej slnkowy Opony be nkowane kerunek obrotów noœnoœæ prêdkoœæ maksymalna profl be nka przyczepnoœæ sk³adowane stan trwa³oœæ typy uszkodzena zamana kó³ zawork zmowe Opony be nkowane Opony zmowe, ogranczane prêdkoœc..192 OpóŸnone wy³¹czane œwate³, oœwetlena zewnêtrznego (pojazdy z przycskam na kerowncy) Osuszane powetrza Oœwetlene wejœca wewnêtrzne z przodu wewnêtrzne z ty³u wymana arówek zestaw wskaÿnków zewnêtrzne patrz oœwetlene zewnêtrzne Oœwetlene otoczena, patrz oœwetlene u³atwaj¹ce znalezene pojazdu Oœwetlene tablcy rejestracyjnej.316, 317 wymana arówek Oœwetlene tablcy rozdzelczej, patrz podœwetlene wskaÿnków Oœwetlene u³atwaj¹ce znalezene pojazdu, ustawane (pojazdy z przycskam na kerowncy) Oœwetlene wejœca, wymana arówek Oœwetlene wewnêtrzne z ty³u Oœwetlene wnêtrza wymana arówek z przodu z ty³u Oœwetlene zewnêtrzne czas opóÿnonego wy³¹czana (pojazdy z przycskam na kerowncy) dodatkowe œwat³a oœwetlene u³atwaj¹ce odnajdywane (pojazdy z przycskam na kerowncy). 129 przedne œwat³a sta³e w³¹czene œwate³ (pojazdy z przycskam na kerowncy) œwat³a tylne Otwerane zamykane pojazdu P Palwo jakoœæ patrz etylna lub olej napêdowy przewód palwowy , 257 usterk wycek , 257 zawartoœæ sark

12 Indeks Pamêæ usterek (pojazdy z przycskam na kerowncy) Panel obs³ug na drzwach elektryczne szyby uchylne otwerane drzw podnoœnk szyb Panel obs³ug w dachu mkrofon zestawu g³oœnomów¹cego.. 31 oœwetlene wewnêtrzne Panel prze³¹cznków Parkowane na wznesenu PARKTRONIC 194 czyszczene czujnków jazda z przyczep¹ lampka kontrolna ostrze ene przy toczenu sê do ty³u usterk w³¹czane/wy³¹czane wskaÿnk ostrzegawcze , 267 zasêg czujnków Pasek klnowy, usterk Pasy bezpeczeñstwa 37 czyszczene lampka ostrzegawcza regulacja wysokoœc zapnane Pêknêce opony uszczelnacz opon Premum wymana ko³a Perwsze 1500 km Plot zdalnego sterowana kluczyk z plotem ogrzewana dza³aj¹cego podczas postoju lampka kontrolna bater wymana bater w ploce oœwadczene o zgodnoœc Póra wyceraczek P³yn ch³odz¹cy dolewane komunkaty na wyœwetlaczu wskaÿnk temperatury (pojazdy z przycskam na kerowncy) , 259 P³yn do spryskwaczy dolewane komunkaty na wyœwetlaczu , 303 wycerane ze spryskwanem P³yn hamulcowy , 364 komunkaty na wyœwetlaczu sprawdzane pozomu Pod³oketnk Podmenu czas/data komfort oœwetlene pojazd przegl¹d ustaweñ wyberane zestaw wskaÿnków Podnoœnk samochodowy chowane podstawane przygotowane Podró e za grancê Podœwetlene wskaÿnków, prze³¹cznków Poduszka powetrzna boczne poduszk powetrzne typu Thorax kerowcy nadokenne poduszk powetrzne pasa era wskazówk dotycz¹ce bezpeczeñstwa. 43 Podwójny fotel pasa era

13 Indeks Pojazd arkusze danych automatyczne blokowane drzw podczas jazdy blokowane zamków w sytuacj awaryjnej centralne blokowane odblokowane.. 83 czyszczene holowane holowane awaryjne uruchamane slnka numer dentyfkacyjny otwerane w sytuacj awaryjnej podzespo³y rejestracja transportowane uwalnane z grz¹skego pod³o a u ytkowane zgodne z przeznaczenem. 22 wy³¹czene z eksploatacj zamykane Pojemnoœc Pojemnoœæ zbornka palwa wskaÿnk Pokrywa komory slnka Popelnczka Prace przy pojeÿdze Prêdkoœcomerz ustawane jednostek (pojazdy z przycskam na kerowncy) Prêdkoœæ ogranczane patrz SPEEDTRONIC ustawane patrz SPEEDTRONIC patrz TEMPOMAT Prêdkoœæ maksymalna, programowana. 223 Programowana prêdkoœæ maksymalna 223 Przedn fotel pasa era, sk³adany Przedne œwat³a przecwmgelne , 101, 314 wymana arówek Przegl¹d lampk kontrolne ostrzegawcze menu (pojazdy z przycskam na kerowncy) prze³¹cznk Przegl¹d technczny wskaÿnk wywo³ane termnu pojazdy bez przycsków na kerowncy pojazdy z przycskam na kerowncy Przejazd przez ka³u e (g³êbokoœæ) Przerywany tryb pracy wyceraczek Przestawane kolumny kerowncy Przycsk blokowana (w kluczyku) Przyczepa hak holownczy wymary monta owe jazda , 221 jazda z PARKTRONIC pod³¹czane wskazówk dotycz¹ce bezpeczeñstwa 221 wskazówk dotycz¹ce jazdy zaslane Przystawka odboru mocy dane technczne ustawane roboczej prêdkoœc obrotowej PTS, patrz PARKTRONIC Punkt pod³¹czana zewnêtrznego Ÿród³a rozruchu

14 Indeks R Rado zmana stacj radowej (pojazdy z przycskam na kerowncy) Reflektory czyszczene uk³ad zmywana , 233 lampka kontrolna usterk zaparowane arówk Reflektory b-ksenonowe podró e za grancê Reflektory z funkcj¹ doœwetlana zakrêtów Regulacja roboczej prêdkoœc obrotowej (ADR) lampka kontrolna ustawane ROZ Rozdza³ nawewu powetrza Ruszane z mejsca na œlskej nawerzchn S Schemat przyporz¹dkowana bezpecznk w g³ównej skrzynce bezpecznków bezpecznk w skrzynce fotela kerowcy Schowek na okulary Schowek pod fotelem pasa era Schowek pod tyln¹ kanap¹ Schowek w tablcy rozdzelczej wentylowany Schowk schowek nad ok³adzn¹ dachu schowek pod fotelem pasa era schowek pod tyln¹ kanap¹ schowek w tablcy rozdzelczej schowk nad szyb¹ przedn¹ schowk w drzwach uchwyty na butelk z napojam uchwyty na pojemnk z napojam w drzwach po strone kerowcy w drzwach po strone pasa era Schowk , Schowk w drzwach Separator wody fltr palwa z spuszczane wody z fltra palwa Slnk bezpeczeñstwo eksploatacj lampka kontrolna dagnostyk maksymalne prêdkoœc obrotowe nerównomerna praca numer problemy z rozruchem uruchamane , 137 usterk wy³¹czane zmana mocy slnka Slnk benzynowy, zu yce Slnk wysokoprê ny eksploatacja zmowa lampka kontrolna œwec arowych.139, 282 Sk³adany stolk w oparcu fotela Skrzynka bezpecznków g³ówna pod fotelem kerowcy SPEEDTRONIC komunkaty na wyœwetlaczu lampka kontrolna LIM problemy sta³e tymczasowy ustawane prêdkoœc

15 Indeks usterk wy³¹czane zjazd ze wznesena SRS (Supplemental Restrant System) komunkaty na wyœwetlaczu lampka ostrzegawcza Stacyjka Sta³e ogranczene prêdkoœc SPEEDTRONIC, patrz SPEEDTRONIC Sta³e w³¹czene œwate³ Statystyka zu yca palwa (pojazdy z przycskam na kerowncy) Stopne wejœcowe Sygnalzator cofana Sygna³ ostrzegawczy, akustyczny Sygna³ œwetlny , 100 System mocowana baga nka dachowego System nawgacyjny System obs³ug pojazdu pojazdy bez przycsków na kerowncy. 111 komunkaty na wyœwetlaczu wskazana standardowe pojazdy z przycskam na kerowncy komunkaty na wyœwetlaczu menu Audo menu Eksploatacja menu Komputer pok³adowy menu Nawgacja menu Pamêæ usterek menu Telefon menu Ustawena podmenu Czas/data podmenu Komfort podmenu Oœwetlene podmenu Pojazd podmenu Zestaw wskaÿnków przegl¹d menu wskazana standardowe System zabezpeczaj¹cy przed kradze ¹ w³amanem usterk wy³¹czane sygna³u alarmowego System zabezpeczaj¹cy przed skutkam wypadków boczne poduszk powetrzne typu Thorax komunkaty na wyœwetlaczu nadokenne poduszk powetrzne napnacze pasów bezpeczeñstwa ograncznk s³y nac¹gu pasa bezpeczeñstwa pasy bezpeczeñstwa poduszk powetrzne przedne poduszk powetrzne urz¹dzena zabezpeczaj¹ce dla dzec.. 49 usterk Szyba przedna czyszczene ogrzewane , 167 usterk Szyba tylna, czyszczene Szyby czyszczene szyb bocznych czyszczene szyb przesuwnych czyszczene szyby przednej czyszczene szyby tylnej otwerane komfortowe p³yn do spryskwaczy podnoœnk szyb szyby przesuwne szyby uchylne zamykane komfortowe zaparowane ,

16 Indeks Szyby boczne czyszczene obs³uga Szyby przesuwne czyszczene Szyby uchylne, elektryczne Œ Œwat³a automatyczne w³¹czane œwate³ lampka do czytana lampka kontrolna przednch œwate³ przecwmgelnych lampka kontrolna tylnego œwat³a przecwmgelnego œwat³a mjana Œwat³a awaryjne w³¹czane Œwat³a cofana , 317 wymana arówek arówk Œwat³a drogowe , 314 wymana arówek Œwat³a mjana 99, 314 automatyczne w³¹czane œwate³ podró e za grancê sta³e w³¹czene œwate³ (pojazdy z przycskam na kerowncy) wymana arówek zasêg œwate³ Œwat³a obrysowe wymana arówek Œwat³a parkngowe wymana arówek z przodu z ty³u Œwat³a pozycyjne , 314 wymana arówek Œwat³a stop , 317 wymana arówek wy ej umeszczone trzece œwat³o stop Œwat³a tylne , 317 œwat³a obrysowe wymana arówek T Tablczk znamonowe Tachograf Tankowane Telefon , 224 komunkaty na wyœwetlaczu mkrofon zestawu g³oœnomów¹cego obs³uga (pojazdy z przycskam na kerowncy) póÿnejszy monta Telefon komórkowy Temperatura, ustawane jednostek (pojazdy z przycskam na kerowncy). 125 Tempmatk cep³o resztkowe dysze nawewu w kokpce ntensywnoœæ nawewu , 166 odszranane , 168 osuszane powetrza (funkcja reheat) panel obs³ug rozdza³ nawewu , 162, 166 tryb ekonomczny ustawena specjalne wentylacja/ch³odzene , 165 zaparowane szyby

17 Indeks TEMPOMAT dÿwgna komunkaty na wyœwetlaczu lampka kontrolna LIM podjazd pod górê problemy ustawane prêdkoœc usterk wy³¹czane zjazd ze wznesena , 191 TopTether Transport pojazdu kolej¹ Trójk¹t ostrzegawczy Trwa³oœæ opon Tylna kanapa demonta /monta sk³adana ze schowkem w wersj komb Tylna kanapa w podwójnej kabne Tylne œwat³o przecwmgelne , 317 w³¹czane wymana arówek w wersj z napêdem na cztery ko³a wymana arówek U Uchwyt na butelk, patrz uchwyt na pojemnk z napojam Uchwyt na d³ugops Uchwyt na karty Uchwyt na kubk, patrz uchwyt na pojemnk z napojam Uchwyt na notatnk Uchwyty na pojemnk z napojam Uk³ad hamulcowy lampka kontrolna usterk , 277, 297 wskazówk dotycz¹ce jazdy wskaÿnk zu yca ok³adzn hamulcowych , 295 Uk³ad kerownczy odblokowane Uk³ad klmatyzacj, patrz Tempmatk Uk³ad klmatyzacj z ty³u fltr powetrza Uk³ad ogrzewana fotel ntensywnoœæ nawewu , 166 odszranane panel obs³ug rozdza³ nawewu , 166 szyby przednej , 167 szyby tylnej ustawena specjalne , 167 zaparowane szyby Uk³ad spryskwaczy szyb czujnk deszczu lampka kontrolna Uk³ad wentylacj Uk³ad wspomagaj¹cy parkowane, patrz PARKTRONIC Uk³ad wspomagana nag³ego hamowana (BAS) komunkaty na wyœwetlaczu lampka kontrolna , 275, 276 usterk Uk³ad wspomagana ruszana (AAS) komunkaty na wyœwetlaczu lampka kontrolna , 276 usterk Uk³ad zapobegaj¹cy blokowanu kó³ podczas hamowana (ABS) komunkaty na wyœwetlaczu lampka kontrolna , 275, 277 usterk Uk³ad zapobegaj¹cy poœlzgow kó³ przy ruszanu (ASR) komunkaty na wyœwetlaczu lampka kontrolna lampka ostrzegawcza , 274 usterk w³¹czane/wy³¹czane

18 Indeks Uk³ady bezpeczeñstwa jazdy patrz elektronczny program stablzacj toru jazdy (ESP ) patrz elektronczny rozdzelacz s³y hamowana (EBV) patrz uk³ad wspomagana nag³ego hamowana (BAS) patrz uk³ad wspomagana ruszana (AAS) patrz uk³ad zapobegaj¹cy blokowanu sê kó³ (ABS) patrz uk³ad zapobegaj¹cy poœlzgow kó³ przy ruszanu (ASR) Uk³ady elektronczne slnka, ngerencje w Uk³ady u³atwaj¹ce jazdê automatyczny Start-Stop slnka (MSS).192 PARKTRONIC (PTS) SPEEDTRONIC sygnalzator cofana TEMPOMAT usterk Urz¹dzena elektryczne/elektronczne. 224 monta dodatkowych Urz¹dzene krótkofalowe monta dodatkowych Ustawane daty pojazdy bez przycsków na kerowncy. 113 pojazdy z przycskam na kerowncy Ustawane dmuchawy , 166 Ustawena ustawena fabryczne (kluczyk) wyzerowane wszystkch (pojazdy z przycskam na kerowncy) Uszczelnacz opon Premum, mejsce przechowywana w pojeÿdze U ytkowane zgodne z przeznaczenem.22 W Wentylator dachowy W³¹czane slnka, patrz uruchamane Wskazówk dotycz¹ce jazdy automatyczna skrzyna begów hamowane hamowane slnkem jazda na mokrej nawerzchn kerowane podró e za grancê programowana prêdkoœæ maksymalna. 223 przejazd przez ka³u e ruszane z mejsca w zme Wskazówk dotycz¹ce rozmeszczana ³adunku WskaŸnk rezerwy palwa WskaŸnk temperatury zewnêtrznej pojazdy bez przycsków na kerowncy. 112 pojazdy z przycskam na kerowncy Wyceraczka szyby tylnej Wyceraczk czujnk deszczu , 152 ustawane czu³oœc (pojazdy z przycskam na kerowncy) czyszczene p³yn do spryskwaczy szyb przerywany tryb pracy usterk wyceraczka szyby tylnej wymana pór Wykorzystywane cep³a resztkowego. 167 problemy Wymana arówek boczne œwat³a obrysowe dodatkowe kerunkowskazy dodatkowe kerunkowskazy na dachu. 319 oœwetlene tablcy rejestracyjnej oœwetlene wewnêtrzne reflektory

19 Indeks œwat³a obrysowe œwat³a progowe œwat³a tylne furgon/komb skrzyna ³adunkowa tylne œwat³o przecwmgelne w wersj z napêdem na cztery ko³a Wymar monta owe haka holownczego Wypadek Wysêg haka holownczego Wysokocœnenowy agregat myj¹cy Wyœwetlacz pojazdy bez przycsków na kerowncy komunkaty na wyœwetlaczu temperatura zewnêtrzna termn przegl¹du techncznego wskazana standardowe pojazdy z przycskam na kerowncy komunkaty na wyœwetlaczu temperatura zewnêtrzna termn przegl¹du techncznego wskazana standardowe Wznesene parkowane , 144 TEMPOMAT Z Zabezpeczane ³adunku Zabezpeczena przed kradze ¹, patrz system zabezpeczaj¹cy przed kradze ¹ w³amanem, blokada rozruchu Zabezpeczene przed odholowanem.. 68 Zabezpeczene wnêtrza pojazdu Zabudowy wytyczne dotycz¹ce zabudów Zaczep holownczy, monta /demonta Zaczepy/szyny do mocowana ³adunku monta /demonta Zag³ówk demonta Zak³adane dr¹ ków mocuj¹cych ³adunek Zak³adane taœm mocuj¹cych ³adunek Zakres prze³o eñ automatyczna skrzyna begów wskaÿnk Zamek centralny blokowane odblokowane blokowane odblokowane od wewn¹trz ustawene fabryczne ustawene ndywdualne usterk Zapalnczka Zapnane pasów bezpeczeñstwa, patrz zak³adane pasa bezpeczeñstwa Zasêg œwate³ regulacja Zaslane, hak holownczy Zawartoœæ sark w palwe Zawork Zawork opon Zbornk palwa komunkat o rezerwe na wyœwetlaczu pokrywa wlewu , 225 usterk Zegar ustawane pojazdy bez przycsków na kerowncy pojazdy z przycskam na kerowncy127 17

20 Indeks Zestaw narzêdz Zestaw TIREFIT, stosowane Zestaw wskaÿnków , 108 obrotomerz podœwetlene pojazdy z przycskam na kerowncy ustawane paska stanu wybór jêzyka prêdkoœcomerz wyœwetlacz, patrz wskazana Zjazd ze wznesena parkowane , 144 SPEEDTRONIC TEMPOMAT , 191 Zmenny SPEEDTRONIC, patrz SPEEDTRONIC Zu yce opon Zu yce palwa slnk benzynowy slnk wysokoprê ny arówk komunkaty na wyœwetlaczu wymana, patrz wymana arówek 18

21 Wprowadzene ; Ochrona œrodowska H Ochrona œrodowska Frma DamlerChrysler kompleksowo przestrzega zasad przepsów dotycz¹cych ochrony œrodowska. Celem takego dza³ana jest oszczêdne gospodarowane zasobam œrodowska naturalnego, których zachowane s³u y zarówno cz³owekow, jak naturze. Pañstwo równe mog¹ wspomóc ochronê zasobów naturalnych, eksploatuj¹c swój pojazd w sposób przyjazny œrodowsku. Zu yce palwa, ogumena, klocków hamulcowych czy slnka lub skrzyn begów zale y w du ym stopnu od dwóch czynnków: warunków eksploatacj pojazdu technk jazdy Skala oddza³ywana tych czynnków zale y od Pañstwa. Dlatego prosmy o przestrzegane pon szych wskazówek: Warunk eksploatacj Unkaæ jazdy na bardzo krótkch dystansach, ponewa zu yce palwa jest wtedy wêksze. Zwracaæ uwagê na prawd³owe cœnene w ogumenu. Unkaæ zbêdnego obc¹ ana pojazdu. Kontrolowaæ zu yce palwa. Demontowaæ neu ywany baga nk dachowy. Pojazd poddawany regularnym przegl¹dom techncznym w ASO przyczyna sê do ochrony œrodowska. Z tego wzglêdu nale- y przestrzegaæ termnów przegl¹dów techncznych. Przegl¹dy technczne prosmy zawsze zlecaæ wykwalfkowanej stacj obs³ug, np. ASO Mercedes-Benz. Technka jazdy Ne dodawaæ gazu podczas rozruchu slnka. Unkaæ rozgrzewana slnka na postoju. Przewdywaæ rozwój sytuacj na drodze zachowywaæ wystarczaj¹cy odstêp od poprzedzaj¹cego pojazdu. Unkaæ czêstego gwa³townego przyspeszana. W odpowednm momence zmenaæ beg, wykorzystuj¹c tylko 2 / 3 mocy na ka - dym prze³o enu. Podczas postojów uwarunkowanych sytuacj¹ na drodze wy³¹czaæ slnk. Zwrot pojazdów wyeksploatowanych Zgodne z dyrektyw¹ Un Europejskej, dotycz¹c¹ pojazdów wyeksploatowanych, po zakoñczenu eksploatacj pojazdu mark Mercedes-Benz mog¹ Pañstwo zwrócæ go frme DamlerChrysler, w celu przekazana do ekologcznej utylzacj. Dyrektywa o zwroce pojazdów wyeksploatowanych obow¹zuje, zgodne z lokalnym przepsam, w przypadku pojazdów o dopuszczalnej mase ca³kowtej do 3,5 t. Wszystke modele Sprntera ju od welu lat maj¹ konstrukcjê dostosowan¹ do zasad ekologcznej utylzacj spe³naj¹ ustawowe wymagana zw¹zane z recyklngem. Do dyspozycj jest rozbudowana seæ punktów zwrotu pojazdów zak³adów zajmuj¹cych sê demonta em fachow¹ utylzacj¹ podzespo³ów. Mo lwoœc zw¹zane z utylzacj¹ pojazdów ponownym wykorzystywanem czêœc s¹ stale rozwjane ulepszane. W efekce Sprnter spe³naæ bêdze równe przewdywane w przysz³oœc normy, ustawowo narzucaj¹ce wy szy wskaÿnk odzyskwana czêœc surowców. Szczegó³owe nformacje na ten temat s¹ dostêpne w nternece na stronach Mercedes-Benz oraz pod lokalnym numerem hotlne Mercedes-Benz. 19

22 Wprowadzene Bezpeczeñstwo eksploatacj Nebezpeczeñstwo wypadku Nefachowa ngerencja w elementy elektronczne ch oprogramowane mo e spowodowaæ awarê urz¹dzeñ. Ponewa uk³ady elektronczne s¹ po³¹czone w seæ danych, efektem takej ngerencj mo e byæ neprawd³owe dza³ane tak e tych uk³adów, które jej bezpoœredno ne podlega³y. Neprawd³owe dza³ane uk³adów elektroncznych mo e w znacznym stopnu zmnejszyæ bezpeczeñstwo eksploatacj pojazdu w konsekwencj stanowæ dla Pañstwa zagro ene. Równe nne, przeprowadzane w sposób nefachowy, prace modyfkacje elementów pojazdu mog¹ zagrozæ bezpeczeñstwu jazdy. Nektóre uk³ady bezpeczeñstwa dza³aj¹ tylko przy pracuj¹cym slnku. Dlatego podczas jazdy ne nale y wy³¹czaæ slnka. Nebezpeczeñstwo wypadku Serws technczny prosmy zawsze zlecaæ wykwalfkowanej stacj obs³ug. Frma DamlerChrysler zaleca Pañstwu ASO Mercedes-Benz, ponewa tylko te stacje posadaj¹ nezbêdn¹ wedzê technczn¹ oraz specjalne narzêdza, koneczne do prawd³owego wykonana wymaganych czynnoœc. Serws technczny wykonywany przez wykwalfkowan¹ stacjê obs³ug jest neodzowny, szczególne przy czynnoœcach zw¹zanych z bezpeczeñstwem oraz przy uk³adach zw¹zanych z bezpeczeñstwem, wzglêdne systemach zabezpeczaj¹cych przed skutkam wypadków. Nebezpeczeñstwo wypadku Slne uderzene w podwoze, opony lub ko³a (np. zaczepene o przeszkodê podczas jazdy w terene lub przejechane przeszkody z du ¹ prêdkoœc¹) mo e doprowadzæ do uszkodzena pojazdu. Dotyczy to równe pojazdów wyposa onych w os³onê zabezpeczaj¹c¹ podwoze. W takm przypadku nale y zlecæ sprawdzene pojazdu wykwalfkowanej stacj obs³ug. Frma DamlerChrysler zaleca Pañstwu ASO Mercedes-Benz, ponewa tylko te stacje posadaj¹ nezbêdn¹ wedzê technczn¹ oraz specjalne narzêdza, koneczne do prawd³owego wykonana wymaganych czynnoœc. Serws technczny wykonywany przez wykwalfkowan¹ stacjê obs³ug jest neodzowny, szczególne przy czynnoœcach zw¹zanych z bezpeczeñstwem oraz przy uk³adach zw¹zanych z bezpeczeñstwem, wzglêdne systemach zabezpeczaj¹cych przed skutkam wypadków. 20

23 Wprowadzene Bezpeczeñstwo eksploatacj Rejestracja pojazdu Nekedy zdarza sê, e frma DamlerChrysler zleca sec ASO Mercedes-Benz przeprowadzene kontrol techncznej okreœlonych pojazdów, w celu poprawena ch jakoœc, wzgl. bezpeczeñstwa. Jeœl pojazd zosta³ nabyty od nezale nego, neposadaj¹cego autoryzacj sprzedawcy ne by³ jeszcze na przegl¹dze w ASO Mercedes-Benz stneje mo lwoœæ, e ne jest zarejestrowany w sec Mercedes-Benz na Pañstwa nazwsko. Informacje o ewentualnych kontrolach mog¹ byæ przekazywane tylko wtedy, gdy w sec Mercedes-Benz zarejestrowane s¹ Pañstwa dane. Dlatego prosmy zlecæ ASO Mercedes-Benz zarejestrowane Pañstwa pojazdu w baze danych. Ponadto nale y w marê szybko przekazaæ ASO Mercedes-Benz nformacjê o zmane adresu lub, w przypadku sprzeda y pojazdu o zmane w³aœccela. Cyfrowy prêdkoœcomerz lcznk przebegu ca³kowtego Prosmy ne zmenaæ zapsanego w pamêc stanu lcznka przebegu ca³kowtego poprzez ngerencjê w uk³ady elektronczne. Sprzeda pojazdu ze zmenonym stanem lcznka przebegu ca³kowtego mo e, w zale noœc od obow¹zuj¹cych przepsów, stanowæ czyn karalny, szczególne jeœl nabywca ne zostane o tym ponformowany. Zmana mocy slnka Zwêkszene mocy slnka poprzez ngerencjê w uk³ad elektronczny steruj¹cy jego prac¹, powoduje utratê gwarancj na pojazd, ponadto mo e spowodowaæ cofnêce decyzj o dopuszczenu do ruchu anulowane polsy ubezpeczenowej. Zmany mocy slnka wymagaj¹ przeprowadzena ponownych badañ techncznych nale y je obow¹zkowo zg³aszaæ frme ubezpeczaj¹cej pojazd. Zwêkszene mocy slnka w¹ e sê z konecznoœc¹ odpowednego dostosowana ogumena, zaweszena, uk³adu hamulcowego uk³adu ch³odzena. Ingerencja w elektronczny uk³ad steruj¹cy prac¹ slnka powoduje zmanê wspó³czynnków emsj spaln ne w ka dym przypadku gwarantuje bezpeczeñstwo eksploatacj slnka. Zwêkszona moc slnka mo e doprowadzæ do usterek dza- ³ana oraz, w konsekwencj, do uszkodzeñ nnych zespo³ów. Sprzeda pojazdu ze zmenon¹ na skutek takej modyfkacj moc¹ slnka mo e, w zale noœc od obow¹zuj¹cych przepsów, stanowæ czyn karalny, szczególne jeœl nabywca ne zostane o tym ponformowany. Zabudowy Frma DamlerChrysler zaleca stosowane orygnalnych czêœc Mercedes-Benz oraz tylko tych elementów do zabudowy monta u lub akcesorów, które zosta³y przez frmê DamlerChrysler dopuszczone do u ytkowana w danym type pojazdu. Specjalne frmowe badana potwerdz³y bezpeczeñstwo, nezawodnoœæ przydatnoœæ tych czêœc. 21

24 Wprowadzene Bezpeczeñstwo eksploatacj! Ze wzglêdów bezpeczeñstwa zabudowy musz¹ byæ produkowane montowane zgodne z wytycznym dotycz¹cym zabudów Mercedes-Benz. Przestrzegane tych wytycznych umo lwa stworzene z podwoza zabudowy spójnej ca³oœc zapewnene bezawaryjnej eksploatacj bezpeczeñstwa w ruchu drogowym. Ze wzglêdów bezpeczeñstwa frma DamlerChrysler zaleca ne wykonywaæ adnych nnych modyfkacj pojazdu w przypadku zman wykraczaj¹cych poza warunk okreœlone w wytycznych, uzyskaæ akceptacjê ze strony frmy DamlerChrysler. Odbór pojazdu zabudowy przez stacjê kontrol techncznej, jak równe zezwolena urzêdowe, ne wykluczaj¹ powstana zagro ena dla bezpeczeñstwa ruchu. Wytyczne dotycz¹ce zabudów s¹ dostêpne: Telefon: +49 (0) Faks: +49 (0) lub w nternece: Dalszych nformacj na ten temat udzela ka da ASO Mercedes-Benz. Eksploatacja zgodna z przeznaczenem Przy eksploatacj pojazdu prosmy uwzglêdnaæ nastêpuj¹ce nformacje: wskazówk dotycz¹ce bezpeczeñstwa zameszczone w nnejszej nstrukcj obs³ug nformacje zawarte w nnejszej nstrukcj obs³ug w rozdzale Dane technczne przepsy kodeksu drogowego przepsy ustawy o dopuszczenu pojazdów do ruchu drogowego Nebezpeczeñstwo obra eñ Ne nale y usuwaæ adnych naklejek z ostrze- enam. Usuwaj¹c naklejkê z ostrze enem mog¹ Pañstwo narazæ sebe nne osoby na nebezpeczeñstwo. Skutkem mog¹ byæ obra ena. 22

25 Na perwszy rzut oka Wejœce Kokpt Zestaw wskaÿnków Lampk kontrolne ostrzegawcze Kerownca z przycskam Konsola œrodkowa Panel obs³ug w dachu Panele prze³¹cznków Panel obs³ug w drzwach 1 23

26 Na perwszy rzut oka Kokpt 1 24

27 Na perwszy rzut oka Kokpt Funkcja Strona 1 Panel obs³ug w drzwach 34 Funkcja Strona 8 Lusterko wsteczne 150 Funkcja Strona f Konsola œrodkowa Prze³¹cznk œwate³ 99 Regulacja zasêgu reflektorów Prze³¹cznk zespolony Kerunkowskazy 101 Œwat³a drogowe 99 Wyceraczk 151 Wyceraczka szyby tylnej DŸwgna uk³adu TEMPOMAT Klakson 6 Kerownca bez/z przycskam 29 7 Zestaw wskaÿnków 26, Schowek z lampk¹ 104 Panel obs³ug w dachu 31 a Programator (ogrzewane postojowe z nagrzewnc¹ powetrzn¹) 176 b WskaŸnk uk³adu PARKTRONIC 194 c Otwerane/zamykane prawej szyby bocznej 179 d Podnoœnk samochodowy z zestawem narzêdz 306 e Schowek w tablcy rozdzelczej 211 g DŸwgna wyberana begów (w wersj z automatyczn¹ skrzyn¹ begów) 138 DŸwgna zmany begów (w wersj z mechanczn¹ skrzyn¹ begów) 138 h Stacyjka 89 j k l m Dodatkowy panel prze³¹cznków 32 Hamulec pomocnczy Ustawane po³o ena kerowncy 98 Otwerane pokrywy komory slnka 226 n Dodatkowy panel prze³¹cznków 32 25

28 Na perwszy rzut oka Zestaw wskaÿnków 1 26

29 Na perwszy rzut oka Zestaw wskaÿnków Funkcja Strona 1 Zestaw wskaÿnków w wersj bez przycsków na kerowncy Zestaw wskaÿnków w wersj z przycskam na kerowncy 108 Funkcja Strona 7 Lampk kontrolne ostrzegawcze 28 8 Wyœwetlacz w wersj bez przycsków na kerowncy 111 Funkcja Strona c WskaŸnk pozomu palwa 110 lampka ostrzegawcza rezerwy - wskaÿnk po³o ena wlewu palwa Zmana wskazañ standardowych 111 Wyberane menu 9 Wyœwetlacz w wersj z przycskam na kerowncy 114 a Obrotomerz z 109 Ö: Wlew palwa znajduje sê z lewej strony. w wersj bez przycsków na kerowncy 4 > Kontrola pozomu oleju slnkowego Przycsk reset Prêdkoœcomerz z 109 lampkam kontrolnym ostrzegawczym 28 b lampkam kontrolnym ostrzegawczym 28, Rozjaœnane/przycem-. nane podœwetlena wskaÿnków 109 Wykonywane ustaweñ w wersj bez przycsków na kerowncy 114! Pojazdy bez przycsków na kerowncy: W wyœwetlaczu 8 znajduje sê cyfrowy wskaÿnk pozomu palwa. Pojazdy z przycskam na kerowncy: W obrotomerzu znajduje sê analogowy wskaÿnk pozomu palwa. 27

Instrukcja obs³ugi Klasa M

Instrukcja obs³ugi Klasa M Instrukcja obs³ug Klasa M Przed odbycem perwszej jazdy nale y poznaæ budowê funkcje samochodu mark Mercedes-Benz oraz przeczytaæ nstrukcjê obs³ug. Zapewn to przyjemnejsze u ytkowane pomo e zapobec nebezpecznym

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i przeka niki

Bezpieczniki i przeka niki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) Lokalizacja Modu ten znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników COUPE CONSO MEMO INJECT ABS STOP R SHUNT ALIM UCH SE2023

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa SLK

Instrukcja obsługi Klasa SLK Instrukcja obsługi Klasa SLK Spis treœci Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu Mercedes-Benz oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów, rok produkcji 2012 o niżej wymienionych parametrach: 1. Samochód ciężarowy o DMC do 3,5 t brygadowy (2 szt.):

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski Informacje handlowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl ŠKODA Citigo 5-drzwiowy Wersja specjalna Monte Carlo Kolor: Czerwień Tornado Niemetalizowany

Bardziej szczegółowo

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1 Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy. Skrzynka znajduje się za klapą (2). KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY A B 1 Skrzynka znajduje

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI VOLVO S40/V40 TP 4539/PL

INSTRUKCJA OBS UGI VOLVO S40/V40 TP 4539/PL INSTRUKCJA OBS UGI VOLVO S40/V40 TP 4539/PL Niniejsza instrukcja obs ugi opisuje zasady prawid owej jazdy i konserwacji samochodu Volvo. Wyjàtkowe bezpieczeƒstwo, trwa oêç i niezawodnoêç to charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 1.0 60 KM (44 kw) 33 680 36 480-1.0 60 KM (44 kw), zautomatyzowana 5 biegowa - 39 280-1.0 75 KM (55 kw) - -

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

Wzory formularzy. P-d/4/2010. Spis treści:

Wzory formularzy. P-d/4/2010. Spis treści: Wzory formularzy Nazwa zamówienia: Zakup samochodu osobowego (busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim Nr sprawy P-d/4/2010 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kobylanka na Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 z funkcją ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od Crafter Podwozie Rok modelowy 016 Ważny od 1.05.015 Samochody Użytkowe 1 Modele bazowe rozstaw osi [mm] rodzaj kabiny silnik moc [kw/km] norma emisji spalin* układ siedzeń cena PLN bez VAT cena PLN z VAT

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI spełniającym normę emisji spalin EURO 6. 2. Moc maksymalna [KW]/[KM]. min.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu kotłów EUROLINE

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu kotłów EUROLINE Przezbrojene na nny rodzaj gazu kotłów EUROLINE ZS 23-1 AE/KE 23 ZW 23-1 AE/KE 23 ZS 23-1 AE/KE 21 ZW 23-1 AE/KE 21 PL (04.02) AL Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. UWAGI Zamawiającego. minimum poj. 2500 cm 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. UWAGI Zamawiającego. minimum poj. 2500 cm 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez OSP Obiszów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu o parametrach lepszych od wymagań minimalnych.

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

Elektrycznie składane lusterka boczne 732 PLN Elektrycznie sterowane szyby przednie

Elektrycznie składane lusterka boczne 732 PLN Elektrycznie sterowane szyby przednie Fiat Ducato 2.3 Multijet 120KM Panorama Cena (brutto): 134 505 zł Typ nadwozia minivan Pojemność silnika (ccm) 2287 Moc silnika 120 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 2.3 Multijet 120KM Ładowność (kg.) 785

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

PÓŁAKTYWNE ELIMINATORY DRGAŃ (1)

PÓŁAKTYWNE ELIMINATORY DRGAŃ (1) WYKŁAD OBIERALNY rok akademck 2002/03 PÓŁAKTYWNE ELIMINATORY DRGAŃ (1) Uwag wstępne Półaktywne elmnatory drgań to układy regulacj które łączą pewne cechy pasywnych aktywnych elmnatorów drgań. Ogólne rzecz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność. * DRABINKA DO SAMOCHODÓW Z NISKIM DACHEM Maksymalna nośność 100kg. 71803640

Funkcjonalność. * DRABINKA DO SAMOCHODÓW Z NISKIM DACHEM Maksymalna nośność 100kg. 71803640 Scudo Funkcjonalność BAGAŻNIK Z WYSOKIM DACHEM, Z DŁUGIM ROZSTAWEM OSI Z rolką do załadunku. 170kg. 71803625 BAGAŻNIK Z NISKIM DACHEM, Z KRÓTKIM ROZSTAWEM OSI Z rolką do załadunku. 170kg. 71803623 * BAGAŻNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa Warszawa. Rzeczoznawca: PCR MS Automobile

Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa Warszawa. Rzeczoznawca: PCR MS Automobile Nr zlecenia: z dnia: Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Rzeczoznawca: PCR MS Automobile OPINIA TECHNICZNA Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY LISTA KONTROLNA WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Marka Model Silnik Nr VIN Data przeglądu JAZDA TESTOWA Sprawdzono OK Nie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i Przekaźniki

Bezpieczniki i Przekaźniki SPIS TREŚCI SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) 2 MODUŁ ZESPOLONY W KABINIE (UCH) (645) 6 PŁYTKI BEZPIECZNIKÓW I PRZEKAŹNIKI (299-597 - 336-784 - 1047) - SILNIKI K4M - K7J - K7M 10 PŁYTKI BEZPIECZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

2 6 7 8 9 10 12 112 13 14 17 18 19 20 4 5 8 9 21 4 1 3 5 6 7 2 24 25 26 27 28 29 30 31 Zewnętrzne elementy pojazdu Klamk drzw w kolorze czarnym Ford Transt jest standardowo wyposażony w elektronczny

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

57 900 PLN cena do uzgodnienia

57 900 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto8281,seat.pdf?grupa=2 Wygenerowano: Piątek, 24 czerwca 2016, 00:43 Seat Toledo Reference 1.2 TSI 110 KM Auto Demo 2015 Używany ROK2015 MOC110

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

str. 1 RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie)

str. 1 RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie) RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie) 1 Skrzynka bezpieczników A (bezpieczniki SA) o Lokalizacja str. 3 o Rozmieszczenie bezpieczników

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 2 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr zlecenia

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2015/12/04 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI I PRZEKANIKI

BEZPIECZNIKI I PRZEKANIKI EZPIECZNIKI I PRZEKNIKI SKRZYNK EZPIECZNIKÓW W KINIE (06) Lokalizacja Skrzynka ta znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników 06 8 2 0 7 2 29 6 22 28 5 2 27 20 26

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00 Instrukcja obsług Radowy slnk nastawczy 1187 00 Sps treśc Informacje o nnejszej nstrukcj... 2 Wdok urządzena... 3 Montaż... 3 Demontaż... 3 Zaslane... 4 Wkładane bater... 4 Postępowane w raze zanku napęca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI 7.1 Mercedes C-Klasse (model W203)... 3 7.2 Mercedes E-Klasse (model W211) i CLK (model W209)... 7 7.3 Mercedes E-Klasse

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa Warszawa. Rzeczoznawca: PCR MS Automobile

Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa Warszawa. Rzeczoznawca: PCR MS Automobile Nr zlecenia: z dnia: Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-68 Warszawa Rzeczoznawca: PCR MS Automobile OPINIA TECHNICZNA Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 3 sztuk samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa:

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa: Oferta Škoda Citigo 2014 1.0 benzyna 75 KM - Salon Polska - Serwi Cena: 31500 PLN brutto Vin: TMBZZZAAZED637415 Drzwi: 3 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 75 Rocznik: 2014 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Transit. Custom. Custom cennik. nr 01/2012 ważny dla roku modelowego MY2013. Transit. Transit Transit. Transit Custom Trend.

Transit. Custom. Custom cennik. nr 01/2012 ważny dla roku modelowego MY2013. Transit. Transit Transit. Transit Custom Trend. Nowy Ford Kombi cennik nr 01/ cena detaliczna cena detaliczna cena detaliczna cena detaliczna PLN netto PLN brutto PLN netto PLN brutto PLN netto PLN brutto PLN netto PLN brutto Kombi Krótki (L1) Kombi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Katalog wybranych produktów

Katalog wybranych produktów Skwierzyna 02-04-2014 Katalog wybranych produktów Termin ważności oferty: 14-04-2014 1 1. Wyważarka SICAM SBM 55s (samochody osobowe) cena targowa netto: 7 100,- Elektroniczna wyważarka z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Dane: [O] II-2017 Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: E 220 CDI 211

Dane: [O] II-2017 Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: E 220 CDI 211 PODSTAWA OPINII Oglêdziny przedmiotowego pojazdu. Dowód rej.. DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] II-2017 Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: E 220 CDI 211 Wersja: Elegance Nr rejestracyjny: SGL1XH1

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon Nadwozie: hatchback. Vin: vsszzz5fzfr Drzwi: 5

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon Nadwozie: hatchback. Vin: vsszzz5fzfr Drzwi: 5 Oferta Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon 2015 Cena: 62 500 PLN brutto Nadwozie: hatchback Vin: vsszzz5fzfr102894 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 125 KM Rocznik: 2015 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Typ A - Samochody ciężarowe z nadwoziem typu furgon o dopuszczalnej ładowności powyżej 0,65 tony do 0,85 tony i kubaturze części bagażowej minimum 3 m 3 z możliwością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY MARKI... MODEL... WERSJA... w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

FORMULARZ OFERTY MARKI... MODEL... WERSJA... w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Powiat

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/10/27 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo