DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2012 rok Uchwałą Nr XVI/97/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwalony został budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2012 po stronie: - dochodów w wysokości ,35 zł, - przychodów w wysokości ,52 zł, - wydatków w wysokości ,35 zł, - rozchodów w wysokości ,52 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Rada Powiatu w Poddębicach podjęła 16 uchwał dokonując zmian w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Poddębickiego. W tym samym czasie Zarząd Powiatu w Poddębicach przyjął 44 uchwały zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego. Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły per saldo ,04 zł. Zmiany dotyczyły następujących tytułów: 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone ,00 zł; 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne ,80 zł; 3) pozostałe dochody ,24 zł; 4) subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł. Wykonanie budżetu Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco: - po stronie dochodów w wysokości ,16 zł, załącznik Nr 1, - po stronie przychodów w wysokości ,40 zł, załącznik Nr 7, - po stronie wydatków w wysokości ,62 zł, załącznik Nr 4, - po stronie rozchodów w wysokości ,46 zł, załącznik Nr 7. Budżet Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco: I. Zadania zlecone: 1. Plan na dzień 31 grudnia 2012 roku: - dochody w wysokości ,00 zł, - wydatki w wysokości ,00 zł. 2. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku: - dochody w wysokości ,94 zł,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz wydatki w wysokości ,94 zł. II. Zadania własne: 1. Plan na dzień 31 grudnia 2012 roku: - dochody w wysokości ,39 zł, - wydatki w wysokości ,33 zł. 2. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku: - dochody w wysokości ,22 zł, - wydatki w wysokości ,68 zł. III. Dochody zadania zlecone Plan po zmianach dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat uchwalony w wysokości ,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonany został w 99,95%, tj. w kwocie ,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan dotacji ustalony został na 2012 rok na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 0,00 zł. W 2012 roku został zwiększony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia w 2110 w 2012 roku wynosi ,00 zł. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan pierwotny dotacji w kwocie ,00 zł w 2012 roku został zwiększony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,42 zł, co stanowi 99,99% planu ,42 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. DZIAŁ 710 Działalność usługowa Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zmniejszony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zmniejszony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku w 2110 wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Rozdział Nadzór budowlany Plan pierwotny dotacji stanowił kwotę ,00 zł. Wartość planu w 2012 r. została zwiększona do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00% planu z tego: ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz DZIAŁ 750 Administracja publiczna Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zmniejszony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,40 zł, co stanowi 100,00% planu. Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę ,00 zł, w 2012 roku został zwiększony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym: ,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Rozdział Kwalifikacja wojskowa Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zmniejszony do kwoty 8 390,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 8 389,40 zł, co stanowi 99,99%, w tym: ,40 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan pierwotny dotacji w kwocie ,00 zł został zwiększony w 2012 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,12 zł, co stanowi 99,91% planu, z tego: ,12 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan pierwotny dotacji w kwocie ,00 zł został zwiększony w 2012 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi kwotę ,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: ,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna Rozdział Ośrodki wsparcia Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł, został zwiększony w 2012 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,00 zł, co stanowi 99,94% planu, z tego:

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. IV. Dochody zadania własne Plan po zmianach dochodów z zakresu zadań własnych uchwalony w wysokości ,39 zł, na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonany został w 98,95%, tj. w kwocie ,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Plan pierwotny dotacji w kwocie 0,00 zł został zwiększony w 2012 roku do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku w wynosi ,00 zł, w tym: ,00 zł dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, ,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych. DZIAŁ 600 Transport i łączność Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę 0,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,90 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,90 zł, co stanowi 100,00% planu. Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan pierwotny w kwocie 0,00 zł został zwiększony w 2012 roku do kwoty ,90 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku w wynosi ,90 zł, tj. 100,00% planu ,90 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych drzew (topola mieszaniec euroamerykański), ,00 zł wpływy z różnych dochodów środki niewygasające. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan dochodów ustalony został w 2360 w wysokości ,00 zł w 2012 roku zwiększony został do kwoty ,00 zł. Są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,96 zł, tj. 100,01% planu. Dochody uzyskano z tytułu 25% odpisu z realizowanych opłat od wieczystego użytkowania gruntów.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz DZIAŁ 710 Działalność usługowa Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,52 zł, co stanowi 103,60% planu. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan pierwotny dochodów w wysokości ,00 zł zwiększony został w 2012 roku do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,28 zł, tj. 103,60% planu, z tego: ,80 zł - wpływy z usług geodezyjnych, ,48 zł dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat za usługi geodezyjne. Rozdział Nadzór budowlany Plan pierwotny dochodów w wysokości 0,00 zł w 2012 roku został zwiększony do kwoty 128,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 128,24 zł. Są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. DZIAŁ 750 Administracja Publiczna Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł, w 2012 roku został zwiększony do kwoty ,49 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,36 zł, co stanowi 100,68% planu. Rozdział Starostwa powiatowe Plan pierwotny dochodów w wysokości ,00 zł zwiększony został w 2012 roku do kwoty ,49 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,36 zł, tj. 100,68% planu, z tego: ,87 zł - wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, ,45 zł wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ,44 zł grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, ,20 zł wpływy z różnych opłat, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, ,06 zł wpływy z czynszów za wynajem lokali przy ulicy Mickiewicza 16 (kwota ,28 zł), przy ulicy Mickiewicza 32 (kwota 6 000,00 zł) oraz w Starostwie Powiatowym w Poddębicach (12 213,78 zł), ,45 zł wpływy z usług, wyszukiwanie danych i sporządzanie informacji o środowisku, ,00 zł wpływy ze sprzedaży złomu oraz drewna, ,37 zł - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, dochody uzyskano z tytułu kapitalizacji odsetek z lokat ,66 zł i kont bankowych ,71 zł, ,00 zł otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (JTI Polska Sp. z o.o ,00 zł, BS Poddębice 5 000,00 zł, darowizny od przedsiębiorców z przeznaczeniem na dofinansowanie dożynek powiatu 6 950,00 zł), ,07 zł wpływy z różnych dochodów, dochody uzyskano z tytułu: - refundacji wynagrodzeń z 2011 roku z PUP 8 236,17 zł, - środki niewygasające 7 745,18 zł, - zwrotu świadczenia przez rodziny zastępcze z 2011 roku 312,08 zł,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz środki za zastępstwo procesowe ,00 zł, - dochody za udostępnienie informacji - 151,80 zł, - zwrotu od komornika 518,34 zł, - wpływy z komisji urbanistycznej 640,00 zł, - dochody z VAT ZSP 1,50 zł, - zwrotu podatku od faktury za szkolenie 69,00 zł, - nadpłaty 0,19 zł, - zwrotu opłaty geodezyjnej 24,00 zł, - wpływy za kopie dokumentacji 45,80 zł, - zwrotu dotacji za 2011 rok 0,01 zł ,45 zł dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacja uzyskana z EFRROW- AR i MR na Dożynki Powiatu Poddębickiego. Rozdział Kwalifikacja wojskowa Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zmniejszony do kwoty 5 510,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 5 510,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym: ,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru w Powiecie Poddębickim. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan pierwotny dochodów stanowił 0,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi ,39 zł, w tym: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 11,39 zł. Dochód z tytułu kar ustalonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, dotacje otrzymane z funduszu wsparcia na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, dotacja w kwocie ,00 zł z funduszu wsparcia - Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, tj. zakupu lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego na podwoziu SKODA Octavia II Ambition 1,4/90kW TSI 6-M przeznaczonego do użytku służbowego w KP PSP. Dane pojazdu: Nr ewidencyjny: 10537, Nr importera: , Nr nadwozia: TMBCJ61Z5D , Nr silnika: CAX B98954, przebieg: 9 km, karta pojazdu: AAB , kod producenta 1Z32L5, rodzaj nadwozia: AA sedan, pojemność silnika: 1390 cm 3, rodzaj paliwa: benzyna, rodzaj homologacji: osobowy, nr homologacji: e11*2001/116*0230*47, rok produkcji 2012, ilość miejsc: 5, ładowność: 675 kg, kolor: czerwień corrida 8T8T. DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku zmniejszony został do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,74 zł, co stanowi 97,21% planu.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Pierwotny plan dochodów w wynosi ,00 zł w 2012 roku zwiększony został do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,84 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogi w kwocie ,66 zł, zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych w kwocie ,00 zł, wpływ zwrotów kosztów upomnień w kwocie 343,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 454,98 zł. Rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł, w 2012 roku został zmniejszony do kwoty ,00 zł. Wykonany został na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie ,90, tj. 97,06% planu, z tego: ,00 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 97,22%, ,90 zł wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 88,24%. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zmniejszony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,41 zł, co stanowi 100,04% planu. Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan pierwotny subwencji w wysokości ,00 zł zmniejszony został w 2012 roku do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,00 zł, tj. 100,00% planu. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan pierwotny subwencji w wysokości 0,00 zł zwiększony został w 2012 roku do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,00 zł, tj. 100,00% planu. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Plan subwencji ustalony został w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie wynosi ,00 zł, tj. 100,00% planu. Rozdział Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok w wysokości ,00 zł, w 2012 r. nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,41 zł, tj. 104,28% planu. Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Powiat Zgierski ,68 zł, Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej 7 661,38 zł, Powiat Zduńska Wola ,70 zł, Miasto Tychy 9 223,20 zł, Powiat Pabianice ,40 zł, Powiat Sochaczew 7 277,65 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ,11 zł, Gmina Wartkowice 5 886,44 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie 2 085,90 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach 5 050,82 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie 682,15 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu 1 489,98 zł.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Plan pierwotny subwencji według uchwały budżetowej na 2012 rok w wysokości ,00 zł, został zmniejszony w 2012 roku do kwoty ,00 zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie ,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: ,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,80 zł. W 2012 roku został zwiększony do kwoty ,89 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,02 zł, co stanowi 95,67% planu. Rozdział Licea ogólnokształcące Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi kwotę ,18 zł, tj. 107,50% planu, z tego: ,00 zł wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, ,18 zł wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz czynszu za wynajem mieszkań służbowych. Rozdział Szkoły zawodowe Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 2 000,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty 4 687,50 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 4 484,50 zł, tj. 95,67% planu, z tego: ,00 zł wpływy za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw, ,50 zł dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych (sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik). Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów w wysokości ,80 zł, został zwiększony do kwoty ,39 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie wynosi ,34 zł, tj. 95,34% planu, w tym: ,00 zł wpływy z różnych dochodów (niezrealizowane wydatki niewygasające), ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz realizacja projektów: Dobra edukacja szansą na rozwój zawodowy w kwocie ,95 zł, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w kwocie ,39 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia Plan dochodów w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,82 zł. W 2012 roku został zmniejszony do kwoty ,06 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,74 zł, co stanowi 89,79% planu, w tym:

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Rozdział Szpitale ogólne Plan pierwotny ustalony został w 2012 roku w kwocie ,82 zł. W 2012 roku zmniejszony został do kwoty ,06 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,74 zł ,00 zł dochody z najmu i dzierżawy otrzymane od Poddębickiego Centrum Zdrowia w Poddębicach, ,03 zł pozostałe odsetki, wpływ odsetek od nieterminowych spłat zobowiązań byłych pracowników SP ZOZ w Poddębicach, ,71 zł wpływy z różnych dochodów, dotyczących spłaty nadpłaconych składek ZUS od byłych pracowników SP ZOZ. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna Plan dochodów w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zwiększony do kwoty ,23 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,05 zł, co stanowi 98,55% planu, w tym: Rozdział Domy pomocy społecznej Plan pierwotny dochodów w wysokości ,00 zł, zwiększony został w 2012 roku do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,09 zł, tj. 100,44% planu, z tego: ,36 zł dochody z najmu pomieszczeń, ,73 zł odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, ,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Rozdział Ośrodki wsparcia Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,11 zł, tj. 108,10% planu, w tym: ,20 zł - dochód z najmu pomieszczeń, ,91 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa). Rozdział Rodziny zastępcze Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 0,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,80 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,85 zł, tj. 98,55% planu, w tym: ,85 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie Koordynatora Rodzinne Pieczy Zastępczej, ,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 0,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty 1 250,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 1 250,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz ,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na finansowanie pracowników socjalnych. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów ustalony został w wysokości 0,00 zł, w 2012 r. został zwiększony do kwoty ,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 85,76% planu. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn: Siła Motywacji Siłą Integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem Środków EFS ,02 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,98 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,61 zł. W 2012 roku został zwiększony do kwoty ,99 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,10 zł, co stanowi 105,15% planu. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok wynosił ,24 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,24 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi kwotę ,00 zł, tj. 115,51% planu, z tego: ,00 zł Wpływy z różnych dochodów uzyskanych z 2,5% odpisu z tytułu realizacji wydatków ze środków PFRON. Rozdział Powiatowe urzędy pracy Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok wynosił ,37 zł. W 2012 roku został zwiększony do kwoty ,75 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,10 zł, tj. 104,96% planu, z tego: ,63 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją następujących projektów przez Powiatowy Urząd Pracy: - Wspieramy Urząd II umowa, - Wspieramy urząd III, - Nowy zawód moją szansą, - Nowy zawód moją szansą II, - Na wykluczenie - staż i szkolenie, ,47 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją następujących projektów przez Powiatowy Urząd Pracy: - Wspieramy Urząd II umowa, - Wspieramy Urząd III, - Nowy zawód moją szansą,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Nowy zawód moją szansą II, - Na wykluczenie - staż i szkolenie, ,00 zł wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw jest to 7% odpis z Funduszu Pracy. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Internaty i bursy szkolne Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok wynosił ,12 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,12 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi ,12 zł, tj. 94,26% planu, z tego: ,12 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń w Internacie, ,00 zł - wpływy za wyżywienie młodzieży na stołówce. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zwiększony do kwoty ,71 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,91 zł, co stanowi 100,11% planu. Rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok ustalony został w wysokości 0,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,71 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi kwotę ,71 zł, tj.100,00% planu z tego: ,71 zł dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na: - wykonanie uproszczonych planów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Uniejów i Zadzim, - zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji, - promocja działań proekologicznych i walorów środowiskowych na łamach biuletynu samorządowego Powiat z perspektywy. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok ustalony został w wysokości ,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi kwotę ,20 zł, tj. 100,23% planu, z tego: ,20 zł wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. V. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco: Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę ,33 zł, w tym: wydatki bieżące ,27 zł, tj. 93,73% wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią kwotę ,06 zł, tj. 6,27% wydatków ogółem. Plan wydatków ogółem został zrealizowany w kwocie ,62 zł, co stanowi 96,81% planu z podziałem na: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę ,13 zł, tj. 52,50% wydatków ogółem, wydatki statutowe stanowią kwotę ,97 zł, tj. 25,45% wydatków ogółem,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę ,45 zł, tj. 3,60% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu stanowią kwotę ,02 zł, tj. 4,01% wydatków ogółem, wydatki unijne stanowią kwotę ,84 zł, tj. 7,10% wydatków ogółem, dotacje stanowią kwotę ,56 zł, tj. 0,90% wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią ,65 zł, tj. 6,44% wydatków ogółem. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2012 r. wynoszą ,00 zł, dotyczą następujących rozdziałów: Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2012 roku stanowią kwotę ,00 zł, w 2012 r. wykonane zostały w kwocie ,00 zł: wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębach: Drwalew i Orzeszków Gmina Wartkowice, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 59/GN/12 z dnia r. całkowita wartość prac stanowi kwotę ,00 zł, wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie Brudnów Gmina Dalików, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 72/GN/12 z dnia r., całkowita wartość prac stanowi kwotę ,00 zł, wykonanie wymiany gruntów w obrębach: Skotniki Gmina Uniejów, Sędów Gmina Wartkowice, Wola Pomianowa Gmina Pęczniew, Nowy Gostków Gmina Wartkowice, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 123/GN/12 z dnia r., całkowita wartość prac wynosi ,00 zł, wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie Brodnia Kolonia, Gmina Pęczniew, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 141/GN/12 z dnia r., całkowita wartość prac wynosi 5 950,00 zł, wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie Brodnia Gmina Pęczniew, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 153/GN/12 z dnia r., całkowita wartość prac wynosi ,00 zł (kwota ,00 zł w tym rozdziale uzupełniona o kwotę 1 809,00 zł z rozdziału 71014). Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Planowane wydatki w tym rozdziale na inwestycje wynoszą ,00 zł, w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie ,46 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą remontu drogi powiatowej nr 3707E Poddębice (ul. Mickiewicza) Góra Bałdrzychowska Kałów Złotniki Dalików Bardzynin Parzęczew, na odcinku relacji Rąkczyn Góra Bałdrzychowska, dł. 2,925 km. DZIAŁ 020 Leśnictwo Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez powiat w 2012 r. wynoszą ,43 zł, dotyczą następujących rozdziałów: Rozdział Gospodarka leśna Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę ,00 zł, w 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie ,00 zł.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania własne powiatu w 2012 roku wynoszą ,43 zł. Wykonane wydatki w tym rozdziale w 2012 roku wynoszą ,43 zł, tj. 100,00% planu, dotyczą nadzoru nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa, tj. nadzoru nad lasami prywatnymi porozumienia z Nadleśnictwami. DZIAŁ 600. Transport i łączność Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2012 roku wynoszą ,36 zł, dotyczą następujących rozdziałów: Rozdział Drogi publiczne powiatowe Planowane wydatki w tym rozdziale w 2012 r. stanowią ogółem kwotę ,36 zł, w tym: wydatki bieżące ,50 zł i majątkowe ,86 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi ogółem kwotę ,36 zł, tj. 98,04% planu, w tym: I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,09 zł: zasądzone renty (wypłata renty p. Frątczaka) ,96 zł, zakup odzieży roboczej, środków czystości, wody mineralnej oraz posiłków regeneracyjnych 6 446,13 zł. II. Dotacje 5 392,50 zł: porozumienie z Gminą Uniejów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Uniejów - remont cząstkowy, wykaszanie, cięcia pielęgnacyjne drzew, utrzymanie czystości. III. Bieżące utrzymanie dróg wydatki statutowe ,91 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,89 zł: a) paliwa, oleje do samochodu i maszyn spalinowych ,96 b) zakup kosy FS 460 C-EM 3 039,04 c) zakup dmuchawy ogrodowej szt ,66 d) zakup farb do malowania oznakowania poziomego na drogach 7 413,64 e) zakup masy mineralno bitumicznej na remont cząstkowy: masa na zimno (40,0 t) ,32 zł; masa na gorąco (880,83 t) ,35 zł ,67 f) zakup znaków drogowych i rurek ,78 g) zakup pilarki Stihl MS ,05 h) zakup elementów betonowych do przebudowy chodnika w Uniejowie, ul. Zielona ,63 i) zakup soli do zimowego utrzymania dróg 100,0 t ,88 j) zakup piasku do zimowego utrzymania dróg 400,00 t 7 134,00 k) zakup agregatu prądotwórczego 2 850,00 l) zakup spawarki inwertorowej 1 098,00 ł) zakup emulsji szybkorozpadowej do remontu dróg (1,585 t) 4 513,00 m) zakup druków na przejazd pojazdów nienormatywnych 5 555,58 n) zakup pozostałych materiałów, części zamiennych, narzędzi oraz druków ,00 - zakup usług remontowych ,57 zł: a) remont cząstkowy dróg dla ruchu KR-2 87,0 t ,20 b) naprawa ciągnika Zetor 4 777,50

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz c) naprawa samochodu IVECO 9 950,37 d) naprawa samochodu Ford Escort 553,50 e) naprawa kosiarki bijakowej 665,00 f) pozostałe remonty 127,00 - zakup usług pozostałych ,45 zł: a) usługi koparką 3 960,60 b) poziome oznakowanie dróg 2 671,44 c) dwukrotne profilowanie dróg powiatowych 7,92 km (droga nr 2526E Wielenin Miniszew - 3,60 km; nr 3702 E Wilczków Karnice - 2,42 km; nr 3733 E Uniejów: ul. Rzeczna 1,9 km) d) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Projekt zamienny przebudowy drogi powiatowej Siedlątków Pęczniew Zadzim Chodaki, na odcinku Siedlątków Pęczniew 3 763, ,10 e) praca sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg ,73 f) budowa przepustu ul. Rzeczna w Uniejowie Ø 60 cm, dł. 9,0 m 4 551,00 g) przewóz piasku 7 179,26 h) praca szczotki mechanicznej przy czyszczeniu pasa drogowego dróg powiatowych w Poddębicach, Uniejowie i Wartkowicach i) praca młota przy usuwaniu wysadzin kamieni, płyt i korzeni w nawierzchni dróg powiatowych nr 3710 E Łyszkowice Księże Młyny oraz nr 3711 E Księże Młyny Niemysłów, a także kruszenie destruktu 2 592, ,00 j) przegląd gwarancyjny i usługa serwisowa przy przeglądzie ciągnika Lamborghini 3 644,41 k) inne drobne usługi 1 747,11 - różne opłaty i składki ,00 zł: a) ubezpieczenie środków transportu 3 756,00 - samochód Lublin 486,00 - samochód Iveco 717,00 - ciągnik Zetor 146,00 - ciągnik Lamborghini 1 829,00 - samochód Ford Escort 543,00 - przyczepa rolnicza 35,00 b) ubezpieczenie dróg ,00 WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH SIŁAMI WŁASNYMI W 2012 ROKU 1. Remont cząstkowy masą na gorąco 984,51 ton. 2. Remont cząstkowy masą na zimno 40,0 ton. 3. Naprawa korpusu drogowego destruktem 45 tony. 4. Profilowanie poboczy ,00 m². 5. Ścinka poboczy ,00 m². 6. Cięcia pielęgnacyjne drzew1 327,0 szt. 7. Znaczenie drzew do wycinki 419,0 szt. 8. Wycinanie zakrzaczeń ,0 m². 9. Naprawa sprzętu i inne prace porządkowe 874,0 rbg.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni (ulice) ,0 m². 11. Malowanie przejść dla pieszych 49,0 szt./957,0 m². 12. Malowanie miejsc parkingowych i innych (znaki P-12 - linia bezwzględnego zatrzymania, P-17 - linia przystankowa) 32,96 m². 13. Obustronne koszenie poboczy (dwukrotnie) 1 184,0 km. 14. Ręczne wykaszanie w obrębie mostów, wiaduktów, barier ochronnych i skrzyżowań 9 700,0 m². 15. Wykaszanie zieleńcy ,0 m². 16. Pogłębienie, odmulenie istniejących rowów przydrożnych przy użyciu koparki (Zelgoszcz) 1 100,0 m. 17. Przebudowa 3740E ul. Zielona, Uniejów (nawierzchnia i obustronne chodniki) 161 m. 18. Naprawa i wymiana oznakowania pionowego 521 szt. 19. Ręczne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (chodniki, place, parkingi) 156,0 rbg. 20. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, remonty cząstkowe i inne - samochód IVECO ,0 km. 21. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, załadunek materiałów, wykaszanie poboczy i inne prace - ciągnik ZETOR 578,0 mg. 22. Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi i inne samochód FORD 7 555,0 km. 23. Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi i inne, samochód LUBLIN ,0 km. 24. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, usuwanie zakrzaczeń, profilowanie poboczy i inne prace - ciągnik LAMBORGHINI 594,0 mg. 25. Dowóz pracowników, materiałów i narzędzi - samochód VOLKSWAGEN 6 341,0 km. 26. Malowanie słupków betonowych 28,0 szt. 27. Budowa odwodnienia w miejscowości Niemysłów 10,0 m. 28. Wykonanie i montaż słupków blokujących droga nr 3711E m. Niemysłów 37,0 szt. 29. Wbudowanie kostki betonowej (ul. Południowa, parking Starostwa Powiatowego) 30,0 m². 30. Remont przepustów droga 1700E m. Rzechta Drużbińska 1 szt./9,0 m - 2,0 szt./18,0 m. DZIAŁ 630 Turystyka Planowane wydatki w tym dziale w 2012 roku wynoszą 2 000,00 zł. Nie zostały zrealizowane. Rozdział Zadania z zakresu upowszechniania turystyki Plan wydatków w tym rozdziale w 2012 roku stanowi kwotę 2 000,00 zł, powyższe środki nie zostały wydatkowane. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane wydatki w tym dziale w 2012 roku wynoszą ,00 zł, dotyczą następującego rozdziału: Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące w 2012 roku stanowią kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. sporządzenie szacunków nieruchomości operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Wykonanie za 2012 rok stanowi kwotę ,42 zł, z przeznaczeniem na następujące tytuły:

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz opłata za ogłoszenie dotyczące nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, kwota 135,30 zł, wykonanie operatu szacunkowego wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 9 m. Poddębice, przy ul. Łódzkiej oraz w obrębie 7 m. Poddębice przy ul. Mickiewicza, w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z umową nr 9/GN/12 z dnia 31 stycznia 2012 r., kwota 369,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 7 m. Poddębice, przy ul. Targowej, w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z umową nr 8/GN/12 z dnia 31 stycznia 2012 r., kwota 369,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości położonej w obrębie m. Uniejów, oznaczonej nr działki 1218/1 o powierzchni 0,0134 ha, zajętej pod ul. Wiśniową drogę powiatową, w celu ustalenia wysokości odszkodowania, kwota 615,00 zł, udział w szkoleniu nt. Postępowania administracyjne w gospodarce nieruchomościami, kwota 1 280,00 zł, zaliczka na wydatki komornika, kwota 359,61 zł, wypłata odszkodowania na rzecz Stanisława Galeckiego za nieruchomość położoną w obrębie m. Uniejów, oznaczoną nr działki 1218/1 o pow. 0,0134 ha, zajętą pod ul. Wiśniową drogę powiatową, kwota 8 700,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości oraz wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Krępa Parcele Gmina Poddębice, oznaczonej nr działek: 146/2, 147/1, 148 o pow. 4,5925 ha, w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z umową nr 51/GN/12 z dnia r., kwota 615,00 zł, wydatek związany z poświadczeniem kopii, kwota 29,52 zł, wykonanie szacunku określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej, w obrębie B-35, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 75/11 o pow. 569 m 2 oraz wartość zwaloryzowanego odszkodowania ustalonego proporcjonalnie do powierzchni, w celu jej zwrotu na rzecz poprzedniego właściciela, zgodnie z umową nr 149/GN/12 z dnia r., kwota 1 845,00 zł, wykonanie szacunku określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zakładowej, w obrębie W-35, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 170/7, 167/26, 167/29, 170/15, 64/9, 64/10, 64/11, 65/20, 65/21, 65/22 o powierzchni 4,1832 ha oraz wartość zwaloryzowanego odszkodowania ustalonego proporcjonalnie do powierzchni, w celu jej zwrotu na rzecz poprzedniego właściciela, zgodnie z umową nr 151/GN/12 z dnia r., kwota 2 460,00 zł, wykonanie szacunku określającego wysokość odszkodowania za część nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sądeckiej w obrębie W-12, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 77/33, o powierzchni 51 m 2, zajętej pod drogę gminną - ul. Sądecka, która na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, stała się własnością Gminy Miasta Łódź, zgodnie z umową nr 150/GN/12 z dnia r., kwota 799,50 zł, wykonanie szacunku wartości rynkowej wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 14 m. Poddębice, oznaczonej numerami działek 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22 o powierzchni 1,9421 ha, w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zgodnie z umową nr 148/GN/12 z dnia r., kwota 615,00 zł,

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz wykonanie szacunku wartości nieruchomości rynkowej i wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie m. Uniejów, oznaczonej numerami działek 1372, 1373, 1374, 1375 o powierzchni 0,2040 ha, w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zgodnie z umową nr 152/GN/12 z dnia r., kwota 615,00 zł, zakup książki Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. i opłata za przesyłkę, kwota 160,39 zł, zakup książki Wywłaszczenie nieruchomości i ich zwrot, kwota 125,10 zł, wykonanie usługi polegającej na wycince 5 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodach pni na wysokości 130 cm: 380 cm, 280 cm, 230 cm, 210 cm, 200 cm, rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie miasta Uniejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1926/1 o powierzchni 0,1012 ha, zgodnie z umową nr 147/GN/12 z dnia r., kwota 3 888,00 zł, wykonanie prac geodezyjnych polegających na podziale: nieruchomości oznaczonej ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 162/3 o powierzchni 0,0743 ha, położonej w obrębie 1 m. Poddębice; nieruchomości położonych w obrębie Ujazd Gmina Wartkowice, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/2, 87/2, 87/3 o łącznej powierzchni 0,8300 ha, zgodnie z umową nr 79/GN/12 z dnia r, kwota 9 717,00 zł, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod tereny komunikacji drogę powiatową, kwota ,00 zł. DZIAŁ 710 Działalność usługowa Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2012 roku stanowi łącznie kwotę ,00 zł, wykonanie stanowi wartość ,30 zł, co stanowi 99,91% planu z przeznaczeniem na następujące tytuły: Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowi kwotę ,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie ,00 zł, tj. 100,00% planu: wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Orzeszków Gmina Wartkowice, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 20/GN/12 z dnia 13 marca 2012 r., całkowita wartość prac, kwota ,70 zł, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Drwalew Gmina Wartkowice, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 21/GN/12 z dnia 13 marca 2012 r., całkowita wartość prac, kwota ,60 zł, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębu Brudnów Gmina Dalików, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie zgodnie z umową nr 41/GN/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., całkowita wartość prac, kwota ,00 zł (kwota ,70 zł uzupełniona o kwotę ,30 zł z rozdziału 71014). Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Planowane wydatki w tym rozdziale w 2012 roku stanowią kwotę ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,30 zł, tj. 98,92% planu. Rozdział Nadzór budowlany Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2012 roku wynoszą ,00 zł, dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach. Wykonanie stanowi kwotę ,00 zł, tj. 100,00% planu. Koszty utrzymania Inspektoratu w okresie od r. do r. stanowią kwotę ,00 zł, w tym wy-

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,5 etatów (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, czterech Inspektorów Nadzoru Budowlanego, księgowa 1/2 etatu) stanowią kwotę ,82 zł, tj. 89,56% wydatków bieżących. I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 561,66 zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 561,66 zł. II. Wynagrodzenia i pochodne ,82 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 zł, wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cyw ,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ,09 zł, składki na Fundusz Pracy 3 737,55 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 zł. III. Wydatki statutowe ,52 zł: zakup materiałów i wyposażenia 5 681,47 zł, w tym: - artykułów biurowych 1 258,14 zł, - paliwa 3 491,78 zł, - części do komputera 435,80 zł, - pozostałe wydatki 495,75 zł, zakup usług remontowych 172,20 zł, w tym: - konserwacja kserokopiarki 172,20 zł, zakup usług zdrowotnych 212,00 zł, zakup usług pozostałych ,12 zł, w tym: - przesyłek pocztowych 6 673,90 zł, - kosztów prowizji bankowych 152,00 zł, - opłata za serwis i prawa autorskie programów kadrowo księgowych oraz budowlanych 4 675,38 zł, - opłaty za usługi konferencyjne 1 380,00 zł, - pozostałe wydatki 115,84 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 943,27 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 221,84 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 8 800,00 zł, różne opłaty i składki 1 229,00 zł, w tym składka OC i AC samochodu służbowego 1 229,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 016,62 zł. DZIAŁ 750 Administracja publiczna Planowane wydatki po zmianach w tym dziale 2012 roku stanowią ogółem kwotę ,82 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości ,41 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Rozdział Urzędy wojewódzkie Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2012 roku wynoszą ,00 zł, dotyczą realizacji zadań na rzecz ŁUW w Łodzi. Wydatki wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 100,00 %, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie ,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 160,00 zł. Rozdział Rady powiatów Planowane wydatki w tym rozdziale w 2012 roku stanowią kwotę ,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości ,04 zł, tj. 97,11% planu rocznego. Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych diet dla Radnych Powiatu Poddębickiego za miesiące od stycznia do grudnia 2012 r. Rozdział Starostwa powiatowe Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2012 roku stanowi kwotę ,82 zł. Dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na działalność poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Wydatki wykonano w kwocie ,70 zł, tj. 95,27% planu rocznego w tym wydatki bieżące w kwocie ,30 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę ,88 zł, tj. 80,86% wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wyniosło 82,23 osoby, 12,00 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 5 317,34 zł nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. II. Wynagrodzenia i pochodne ,88 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ,40 zł, składki na Fundusz Pracy ,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe ,65 zł. III. Wydatki statutowe ,08 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,31 zł, w tym: - artykułów biurowych ,12 zł, - paliwa 9 300,72 zł, - wyposażenia 8 122,10 zł, - druków dla Wydziału Komunikacji ,79 zł, - artykułów spożywczych 3 985,87 zł, - środków czystości 4 217,41 zł, - czasopism (prenumerata) 4 700,03 zł, - druki na potrzeby wydziałów 1 398,28 zł, - tonerów ,53 zł, - akcesoria komputerowe 2 526,86 zł, - części samochodowych 2 268,69 zł, - zaliczka stała 500,00 zł, - licencji Legislator dla Biura Rady i Budżet dla Wydziału Finansów 1 660,50 zł,

SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok

SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok Wysoka Rado, w 2009 roku podjęto 40 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 917 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 917 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 917 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2365 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego Uchwała Nr 101/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU PISZ: 1969 Nr 13/14/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 20 marca 2007 r.

Zarządzenie Nr 67/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 20 marca 2007 r. Zarządzenie Nr 67/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku

Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO z dnia 19 marca 2013 roku z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2013 rok

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2013 rok SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2013 rok Budżet Gminy Stryków na 2013 rok przyjęto uchwałą Nr XXXI/238/2012 Rady Miejskiej w Strykowie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 ZARZĄDZENIE Nr 2249/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo