DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2012 rok Uchwałą Nr XVI/97/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwalony został budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2012 po stronie: - dochodów w wysokości ,35 zł, - przychodów w wysokości ,52 zł, - wydatków w wysokości ,35 zł, - rozchodów w wysokości ,52 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Rada Powiatu w Poddębicach podjęła 16 uchwał dokonując zmian w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Poddębickiego. W tym samym czasie Zarząd Powiatu w Poddębicach przyjął 44 uchwały zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego. Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły per saldo ,04 zł. Zmiany dotyczyły następujących tytułów: 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone ,00 zł; 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne ,80 zł; 3) pozostałe dochody ,24 zł; 4) subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł. Wykonanie budżetu Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco: - po stronie dochodów w wysokości ,16 zł, załącznik Nr 1, - po stronie przychodów w wysokości ,40 zł, załącznik Nr 7, - po stronie wydatków w wysokości ,62 zł, załącznik Nr 4, - po stronie rozchodów w wysokości ,46 zł, załącznik Nr 7. Budżet Powiatu Poddębickiego na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco: I. Zadania zlecone: 1. Plan na dzień 31 grudnia 2012 roku: - dochody w wysokości ,00 zł, - wydatki w wysokości ,00 zł. 2. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku: - dochody w wysokości ,94 zł,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz wydatki w wysokości ,94 zł. II. Zadania własne: 1. Plan na dzień 31 grudnia 2012 roku: - dochody w wysokości ,39 zł, - wydatki w wysokości ,33 zł. 2. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku: - dochody w wysokości ,22 zł, - wydatki w wysokości ,68 zł. III. Dochody zadania zlecone Plan po zmianach dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat uchwalony w wysokości ,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonany został w 99,95%, tj. w kwocie ,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan dotacji ustalony został na 2012 rok na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 0,00 zł. W 2012 roku został zwiększony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia w 2110 w 2012 roku wynosi ,00 zł. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan pierwotny dotacji w kwocie ,00 zł w 2012 roku został zwiększony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,42 zł, co stanowi 99,99% planu ,42 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. DZIAŁ 710 Działalność usługowa Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zmniejszony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zmniejszony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku w 2110 wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Rozdział Nadzór budowlany Plan pierwotny dotacji stanowił kwotę ,00 zł. Wartość planu w 2012 r. została zwiększona do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00% planu z tego: ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz DZIAŁ 750 Administracja publiczna Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zmniejszony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,40 zł, co stanowi 100,00% planu. Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę ,00 zł, w 2012 roku został zwiększony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym: ,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Rozdział Kwalifikacja wojskowa Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zmniejszony do kwoty 8 390,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 8 389,40 zł, co stanowi 99,99%, w tym: ,40 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan pierwotny dotacji w kwocie ,00 zł został zwiększony w 2012 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,12 zł, co stanowi 99,91% planu, z tego: ,12 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan pierwotny dotacji w kwocie ,00 zł został zwiększony w 2012 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi kwotę ,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: ,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna Rozdział Ośrodki wsparcia Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł, został zwiększony w 2012 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,00 zł, co stanowi 99,94% planu, z tego:

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. IV. Dochody zadania własne Plan po zmianach dochodów z zakresu zadań własnych uchwalony w wysokości ,39 zł, na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonany został w 98,95%, tj. w kwocie ,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Plan pierwotny dotacji w kwocie 0,00 zł został zwiększony w 2012 roku do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku w wynosi ,00 zł, w tym: ,00 zł dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, ,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych. DZIAŁ 600 Transport i łączność Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę 0,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,90 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,90 zł, co stanowi 100,00% planu. Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan pierwotny w kwocie 0,00 zł został zwiększony w 2012 roku do kwoty ,90 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku w wynosi ,90 zł, tj. 100,00% planu ,90 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych drzew (topola mieszaniec euroamerykański), ,00 zł wpływy z różnych dochodów środki niewygasające. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan dochodów ustalony został w 2360 w wysokości ,00 zł w 2012 roku zwiększony został do kwoty ,00 zł. Są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,96 zł, tj. 100,01% planu. Dochody uzyskano z tytułu 25% odpisu z realizowanych opłat od wieczystego użytkowania gruntów.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz DZIAŁ 710 Działalność usługowa Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,52 zł, co stanowi 103,60% planu. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan pierwotny dochodów w wysokości ,00 zł zwiększony został w 2012 roku do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,28 zł, tj. 103,60% planu, z tego: ,80 zł - wpływy z usług geodezyjnych, ,48 zł dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat za usługi geodezyjne. Rozdział Nadzór budowlany Plan pierwotny dochodów w wysokości 0,00 zł w 2012 roku został zwiększony do kwoty 128,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 128,24 zł. Są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. DZIAŁ 750 Administracja Publiczna Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł, w 2012 roku został zwiększony do kwoty ,49 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,36 zł, co stanowi 100,68% planu. Rozdział Starostwa powiatowe Plan pierwotny dochodów w wysokości ,00 zł zwiększony został w 2012 roku do kwoty ,49 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,36 zł, tj. 100,68% planu, z tego: ,87 zł - wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, ,45 zł wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ,44 zł grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, ,20 zł wpływy z różnych opłat, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, ,06 zł wpływy z czynszów za wynajem lokali przy ulicy Mickiewicza 16 (kwota ,28 zł), przy ulicy Mickiewicza 32 (kwota 6 000,00 zł) oraz w Starostwie Powiatowym w Poddębicach (12 213,78 zł), ,45 zł wpływy z usług, wyszukiwanie danych i sporządzanie informacji o środowisku, ,00 zł wpływy ze sprzedaży złomu oraz drewna, ,37 zł - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, dochody uzyskano z tytułu kapitalizacji odsetek z lokat ,66 zł i kont bankowych ,71 zł, ,00 zł otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (JTI Polska Sp. z o.o ,00 zł, BS Poddębice 5 000,00 zł, darowizny od przedsiębiorców z przeznaczeniem na dofinansowanie dożynek powiatu 6 950,00 zł), ,07 zł wpływy z różnych dochodów, dochody uzyskano z tytułu: - refundacji wynagrodzeń z 2011 roku z PUP 8 236,17 zł, - środki niewygasające 7 745,18 zł, - zwrotu świadczenia przez rodziny zastępcze z 2011 roku 312,08 zł,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz środki za zastępstwo procesowe ,00 zł, - dochody za udostępnienie informacji - 151,80 zł, - zwrotu od komornika 518,34 zł, - wpływy z komisji urbanistycznej 640,00 zł, - dochody z VAT ZSP 1,50 zł, - zwrotu podatku od faktury za szkolenie 69,00 zł, - nadpłaty 0,19 zł, - zwrotu opłaty geodezyjnej 24,00 zł, - wpływy za kopie dokumentacji 45,80 zł, - zwrotu dotacji za 2011 rok 0,01 zł ,45 zł dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacja uzyskana z EFRROW- AR i MR na Dożynki Powiatu Poddębickiego. Rozdział Kwalifikacja wojskowa Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zmniejszony do kwoty 5 510,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 5 510,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym: ,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru w Powiecie Poddębickim. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan pierwotny dochodów stanowił 0,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi ,39 zł, w tym: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 11,39 zł. Dochód z tytułu kar ustalonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, dotacje otrzymane z funduszu wsparcia na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, dotacja w kwocie ,00 zł z funduszu wsparcia - Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, tj. zakupu lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego na podwoziu SKODA Octavia II Ambition 1,4/90kW TSI 6-M przeznaczonego do użytku służbowego w KP PSP. Dane pojazdu: Nr ewidencyjny: 10537, Nr importera: , Nr nadwozia: TMBCJ61Z5D , Nr silnika: CAX B98954, przebieg: 9 km, karta pojazdu: AAB , kod producenta 1Z32L5, rodzaj nadwozia: AA sedan, pojemność silnika: 1390 cm 3, rodzaj paliwa: benzyna, rodzaj homologacji: osobowy, nr homologacji: e11*2001/116*0230*47, rok produkcji 2012, ilość miejsc: 5, ładowność: 675 kg, kolor: czerwień corrida 8T8T. DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku zmniejszony został do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,74 zł, co stanowi 97,21% planu.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Pierwotny plan dochodów w wynosi ,00 zł w 2012 roku zwiększony został do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,84 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogi w kwocie ,66 zł, zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych w kwocie ,00 zł, wpływ zwrotów kosztów upomnień w kwocie 343,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 454,98 zł. Rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł, w 2012 roku został zmniejszony do kwoty ,00 zł. Wykonany został na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie ,90, tj. 97,06% planu, z tego: ,00 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 97,22%, ,90 zł wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 88,24%. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zmniejszony do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,41 zł, co stanowi 100,04% planu. Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan pierwotny subwencji w wysokości ,00 zł zmniejszony został w 2012 roku do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,00 zł, tj. 100,00% planu. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan pierwotny subwencji w wysokości 0,00 zł zwiększony został w 2012 roku do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,00 zł, tj. 100,00% planu. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Plan subwencji ustalony został w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie wynosi ,00 zł, tj. 100,00% planu. Rozdział Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok w wysokości ,00 zł, w 2012 r. nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,41 zł, tj. 104,28% planu. Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Powiat Zgierski ,68 zł, Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej 7 661,38 zł, Powiat Zduńska Wola ,70 zł, Miasto Tychy 9 223,20 zł, Powiat Pabianice ,40 zł, Powiat Sochaczew 7 277,65 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ,11 zł, Gmina Wartkowice 5 886,44 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie 2 085,90 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach 5 050,82 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie 682,15 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu 1 489,98 zł.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Plan pierwotny subwencji według uchwały budżetowej na 2012 rok w wysokości ,00 zł, został zmniejszony w 2012 roku do kwoty ,00 zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie ,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: ,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,80 zł. W 2012 roku został zwiększony do kwoty ,89 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,02 zł, co stanowi 95,67% planu. Rozdział Licea ogólnokształcące Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi kwotę ,18 zł, tj. 107,50% planu, z tego: ,00 zł wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, ,18 zł wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz czynszu za wynajem mieszkań służbowych. Rozdział Szkoły zawodowe Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 2 000,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty 4 687,50 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 4 484,50 zł, tj. 95,67% planu, z tego: ,00 zł wpływy za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw, ,50 zł dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych (sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik). Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów w wysokości ,80 zł, został zwiększony do kwoty ,39 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie wynosi ,34 zł, tj. 95,34% planu, w tym: ,00 zł wpływy z różnych dochodów (niezrealizowane wydatki niewygasające), ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz realizacja projektów: Dobra edukacja szansą na rozwój zawodowy w kwocie ,95 zł, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w kwocie ,39 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia Plan dochodów w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,82 zł. W 2012 roku został zmniejszony do kwoty ,06 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,74 zł, co stanowi 89,79% planu, w tym:

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Rozdział Szpitale ogólne Plan pierwotny ustalony został w 2012 roku w kwocie ,82 zł. W 2012 roku zmniejszony został do kwoty ,06 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,74 zł ,00 zł dochody z najmu i dzierżawy otrzymane od Poddębickiego Centrum Zdrowia w Poddębicach, ,03 zł pozostałe odsetki, wpływ odsetek od nieterminowych spłat zobowiązań byłych pracowników SP ZOZ w Poddębicach, ,71 zł wpływy z różnych dochodów, dotyczących spłaty nadpłaconych składek ZUS od byłych pracowników SP ZOZ. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna Plan dochodów w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zwiększony do kwoty ,23 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,05 zł, co stanowi 98,55% planu, w tym: Rozdział Domy pomocy społecznej Plan pierwotny dochodów w wysokości ,00 zł, zwiększony został w 2012 roku do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,09 zł, tj. 100,44% planu, z tego: ,36 zł dochody z najmu pomieszczeń, ,73 zł odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, ,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Rozdział Ośrodki wsparcia Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,11 zł, tj. 108,10% planu, w tym: ,20 zł - dochód z najmu pomieszczeń, ,91 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa). Rozdział Rodziny zastępcze Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 0,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,80 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,85 zł, tj. 98,55% planu, w tym: ,85 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie Koordynatora Rodzinne Pieczy Zastępczej, ,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 0,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty 1 250,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 1 250,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz ,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na finansowanie pracowników socjalnych. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów ustalony został w wysokości 0,00 zł, w 2012 r. został zwiększony do kwoty ,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 85,76% planu. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn: Siła Motywacji Siłą Integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem Środków EFS ,02 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,98 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,61 zł. W 2012 roku został zwiększony do kwoty ,99 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,10 zł, co stanowi 105,15% planu. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok wynosił ,24 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,24 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi kwotę ,00 zł, tj. 115,51% planu, z tego: ,00 zł Wpływy z różnych dochodów uzyskanych z 2,5% odpisu z tytułu realizacji wydatków ze środków PFRON. Rozdział Powiatowe urzędy pracy Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok wynosił ,37 zł. W 2012 roku został zwiększony do kwoty ,75 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,10 zł, tj. 104,96% planu, z tego: ,63 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją następujących projektów przez Powiatowy Urząd Pracy: - Wspieramy Urząd II umowa, - Wspieramy urząd III, - Nowy zawód moją szansą, - Nowy zawód moją szansą II, - Na wykluczenie - staż i szkolenie, ,47 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją następujących projektów przez Powiatowy Urząd Pracy: - Wspieramy Urząd II umowa, - Wspieramy Urząd III, - Nowy zawód moją szansą,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Nowy zawód moją szansą II, - Na wykluczenie - staż i szkolenie, ,00 zł wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw jest to 7% odpis z Funduszu Pracy. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Internaty i bursy szkolne Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok wynosił ,12 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,12 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi ,12 zł, tj. 94,26% planu, z tego: ,12 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń w Internacie, ,00 zł - wpływy za wyżywienie młodzieży na stołówce. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2012 rok stanowił kwotę ,00 zł. W 2012 roku został zwiększony do kwoty ,71 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,91 zł, co stanowi 100,11% planu. Rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok ustalony został w wysokości 0,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,71 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi kwotę ,71 zł, tj.100,00% planu z tego: ,71 zł dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na: - wykonanie uproszczonych planów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Uniejów i Zadzim, - zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji, - promocja działań proekologicznych i walorów środowiskowych na łamach biuletynu samorządowego Powiat z perspektywy. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2012 rok ustalony został w wysokości ,00 zł. W 2012 roku zwiększony został do kwoty ,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi kwotę ,20 zł, tj. 100,23% planu, z tego: ,20 zł wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. V. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco: Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę ,33 zł, w tym: wydatki bieżące ,27 zł, tj. 93,73% wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią kwotę ,06 zł, tj. 6,27% wydatków ogółem. Plan wydatków ogółem został zrealizowany w kwocie ,62 zł, co stanowi 96,81% planu z podziałem na: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę ,13 zł, tj. 52,50% wydatków ogółem, wydatki statutowe stanowią kwotę ,97 zł, tj. 25,45% wydatków ogółem,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę ,45 zł, tj. 3,60% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu stanowią kwotę ,02 zł, tj. 4,01% wydatków ogółem, wydatki unijne stanowią kwotę ,84 zł, tj. 7,10% wydatków ogółem, dotacje stanowią kwotę ,56 zł, tj. 0,90% wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią ,65 zł, tj. 6,44% wydatków ogółem. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2012 r. wynoszą ,00 zł, dotyczą następujących rozdziałów: Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2012 roku stanowią kwotę ,00 zł, w 2012 r. wykonane zostały w kwocie ,00 zł: wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębach: Drwalew i Orzeszków Gmina Wartkowice, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 59/GN/12 z dnia r. całkowita wartość prac stanowi kwotę ,00 zł, wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie Brudnów Gmina Dalików, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 72/GN/12 z dnia r., całkowita wartość prac stanowi kwotę ,00 zł, wykonanie wymiany gruntów w obrębach: Skotniki Gmina Uniejów, Sędów Gmina Wartkowice, Wola Pomianowa Gmina Pęczniew, Nowy Gostków Gmina Wartkowice, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 123/GN/12 z dnia r., całkowita wartość prac wynosi ,00 zł, wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie Brodnia Kolonia, Gmina Pęczniew, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 141/GN/12 z dnia r., całkowita wartość prac wynosi 5 950,00 zł, wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie Brodnia Gmina Pęczniew, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 153/GN/12 z dnia r., całkowita wartość prac wynosi ,00 zł (kwota ,00 zł w tym rozdziale uzupełniona o kwotę 1 809,00 zł z rozdziału 71014). Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Planowane wydatki w tym rozdziale na inwestycje wynoszą ,00 zł, w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie ,46 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą remontu drogi powiatowej nr 3707E Poddębice (ul. Mickiewicza) Góra Bałdrzychowska Kałów Złotniki Dalików Bardzynin Parzęczew, na odcinku relacji Rąkczyn Góra Bałdrzychowska, dł. 2,925 km. DZIAŁ 020 Leśnictwo Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez powiat w 2012 r. wynoszą ,43 zł, dotyczą następujących rozdziałów: Rozdział Gospodarka leśna Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę ,00 zł, w 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie ,00 zł.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania własne powiatu w 2012 roku wynoszą ,43 zł. Wykonane wydatki w tym rozdziale w 2012 roku wynoszą ,43 zł, tj. 100,00% planu, dotyczą nadzoru nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa, tj. nadzoru nad lasami prywatnymi porozumienia z Nadleśnictwami. DZIAŁ 600. Transport i łączność Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2012 roku wynoszą ,36 zł, dotyczą następujących rozdziałów: Rozdział Drogi publiczne powiatowe Planowane wydatki w tym rozdziale w 2012 r. stanowią ogółem kwotę ,36 zł, w tym: wydatki bieżące ,50 zł i majątkowe ,86 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi ogółem kwotę ,36 zł, tj. 98,04% planu, w tym: I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,09 zł: zasądzone renty (wypłata renty p. Frątczaka) ,96 zł, zakup odzieży roboczej, środków czystości, wody mineralnej oraz posiłków regeneracyjnych 6 446,13 zł. II. Dotacje 5 392,50 zł: porozumienie z Gminą Uniejów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Uniejów - remont cząstkowy, wykaszanie, cięcia pielęgnacyjne drzew, utrzymanie czystości. III. Bieżące utrzymanie dróg wydatki statutowe ,91 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,89 zł: a) paliwa, oleje do samochodu i maszyn spalinowych ,96 b) zakup kosy FS 460 C-EM 3 039,04 c) zakup dmuchawy ogrodowej szt ,66 d) zakup farb do malowania oznakowania poziomego na drogach 7 413,64 e) zakup masy mineralno bitumicznej na remont cząstkowy: masa na zimno (40,0 t) ,32 zł; masa na gorąco (880,83 t) ,35 zł ,67 f) zakup znaków drogowych i rurek ,78 g) zakup pilarki Stihl MS ,05 h) zakup elementów betonowych do przebudowy chodnika w Uniejowie, ul. Zielona ,63 i) zakup soli do zimowego utrzymania dróg 100,0 t ,88 j) zakup piasku do zimowego utrzymania dróg 400,00 t 7 134,00 k) zakup agregatu prądotwórczego 2 850,00 l) zakup spawarki inwertorowej 1 098,00 ł) zakup emulsji szybkorozpadowej do remontu dróg (1,585 t) 4 513,00 m) zakup druków na przejazd pojazdów nienormatywnych 5 555,58 n) zakup pozostałych materiałów, części zamiennych, narzędzi oraz druków ,00 - zakup usług remontowych ,57 zł: a) remont cząstkowy dróg dla ruchu KR-2 87,0 t ,20 b) naprawa ciągnika Zetor 4 777,50

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz c) naprawa samochodu IVECO 9 950,37 d) naprawa samochodu Ford Escort 553,50 e) naprawa kosiarki bijakowej 665,00 f) pozostałe remonty 127,00 - zakup usług pozostałych ,45 zł: a) usługi koparką 3 960,60 b) poziome oznakowanie dróg 2 671,44 c) dwukrotne profilowanie dróg powiatowych 7,92 km (droga nr 2526E Wielenin Miniszew - 3,60 km; nr 3702 E Wilczków Karnice - 2,42 km; nr 3733 E Uniejów: ul. Rzeczna 1,9 km) d) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Projekt zamienny przebudowy drogi powiatowej Siedlątków Pęczniew Zadzim Chodaki, na odcinku Siedlątków Pęczniew 3 763, ,10 e) praca sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg ,73 f) budowa przepustu ul. Rzeczna w Uniejowie Ø 60 cm, dł. 9,0 m 4 551,00 g) przewóz piasku 7 179,26 h) praca szczotki mechanicznej przy czyszczeniu pasa drogowego dróg powiatowych w Poddębicach, Uniejowie i Wartkowicach i) praca młota przy usuwaniu wysadzin kamieni, płyt i korzeni w nawierzchni dróg powiatowych nr 3710 E Łyszkowice Księże Młyny oraz nr 3711 E Księże Młyny Niemysłów, a także kruszenie destruktu 2 592, ,00 j) przegląd gwarancyjny i usługa serwisowa przy przeglądzie ciągnika Lamborghini 3 644,41 k) inne drobne usługi 1 747,11 - różne opłaty i składki ,00 zł: a) ubezpieczenie środków transportu 3 756,00 - samochód Lublin 486,00 - samochód Iveco 717,00 - ciągnik Zetor 146,00 - ciągnik Lamborghini 1 829,00 - samochód Ford Escort 543,00 - przyczepa rolnicza 35,00 b) ubezpieczenie dróg ,00 WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH SIŁAMI WŁASNYMI W 2012 ROKU 1. Remont cząstkowy masą na gorąco 984,51 ton. 2. Remont cząstkowy masą na zimno 40,0 ton. 3. Naprawa korpusu drogowego destruktem 45 tony. 4. Profilowanie poboczy ,00 m². 5. Ścinka poboczy ,00 m². 6. Cięcia pielęgnacyjne drzew1 327,0 szt. 7. Znaczenie drzew do wycinki 419,0 szt. 8. Wycinanie zakrzaczeń ,0 m². 9. Naprawa sprzętu i inne prace porządkowe 874,0 rbg.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Utrzymanie czystości nawierzchni jezdni (ulice) ,0 m². 11. Malowanie przejść dla pieszych 49,0 szt./957,0 m². 12. Malowanie miejsc parkingowych i innych (znaki P-12 - linia bezwzględnego zatrzymania, P-17 - linia przystankowa) 32,96 m². 13. Obustronne koszenie poboczy (dwukrotnie) 1 184,0 km. 14. Ręczne wykaszanie w obrębie mostów, wiaduktów, barier ochronnych i skrzyżowań 9 700,0 m². 15. Wykaszanie zieleńcy ,0 m². 16. Pogłębienie, odmulenie istniejących rowów przydrożnych przy użyciu koparki (Zelgoszcz) 1 100,0 m. 17. Przebudowa 3740E ul. Zielona, Uniejów (nawierzchnia i obustronne chodniki) 161 m. 18. Naprawa i wymiana oznakowania pionowego 521 szt. 19. Ręczne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (chodniki, place, parkingi) 156,0 rbg. 20. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, remonty cząstkowe i inne - samochód IVECO ,0 km. 21. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, załadunek materiałów, wykaszanie poboczy i inne prace - ciągnik ZETOR 578,0 mg. 22. Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi i inne samochód FORD 7 555,0 km. 23. Dowóz pracowników, materiałów, narzędzi i inne, samochód LUBLIN ,0 km. 24. Zwalczanie śliskości, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, usuwanie zakrzaczeń, profilowanie poboczy i inne prace - ciągnik LAMBORGHINI 594,0 mg. 25. Dowóz pracowników, materiałów i narzędzi - samochód VOLKSWAGEN 6 341,0 km. 26. Malowanie słupków betonowych 28,0 szt. 27. Budowa odwodnienia w miejscowości Niemysłów 10,0 m. 28. Wykonanie i montaż słupków blokujących droga nr 3711E m. Niemysłów 37,0 szt. 29. Wbudowanie kostki betonowej (ul. Południowa, parking Starostwa Powiatowego) 30,0 m². 30. Remont przepustów droga 1700E m. Rzechta Drużbińska 1 szt./9,0 m - 2,0 szt./18,0 m. DZIAŁ 630 Turystyka Planowane wydatki w tym dziale w 2012 roku wynoszą 2 000,00 zł. Nie zostały zrealizowane. Rozdział Zadania z zakresu upowszechniania turystyki Plan wydatków w tym rozdziale w 2012 roku stanowi kwotę 2 000,00 zł, powyższe środki nie zostały wydatkowane. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane wydatki w tym dziale w 2012 roku wynoszą ,00 zł, dotyczą następującego rozdziału: Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące w 2012 roku stanowią kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. sporządzenie szacunków nieruchomości operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Wykonanie za 2012 rok stanowi kwotę ,42 zł, z przeznaczeniem na następujące tytuły:

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz opłata za ogłoszenie dotyczące nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, kwota 135,30 zł, wykonanie operatu szacunkowego wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 9 m. Poddębice, przy ul. Łódzkiej oraz w obrębie 7 m. Poddębice przy ul. Mickiewicza, w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z umową nr 9/GN/12 z dnia 31 stycznia 2012 r., kwota 369,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 7 m. Poddębice, przy ul. Targowej, w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z umową nr 8/GN/12 z dnia 31 stycznia 2012 r., kwota 369,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości położonej w obrębie m. Uniejów, oznaczonej nr działki 1218/1 o powierzchni 0,0134 ha, zajętej pod ul. Wiśniową drogę powiatową, w celu ustalenia wysokości odszkodowania, kwota 615,00 zł, udział w szkoleniu nt. Postępowania administracyjne w gospodarce nieruchomościami, kwota 1 280,00 zł, zaliczka na wydatki komornika, kwota 359,61 zł, wypłata odszkodowania na rzecz Stanisława Galeckiego za nieruchomość położoną w obrębie m. Uniejów, oznaczoną nr działki 1218/1 o pow. 0,0134 ha, zajętą pod ul. Wiśniową drogę powiatową, kwota 8 700,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości oraz wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Krępa Parcele Gmina Poddębice, oznaczonej nr działek: 146/2, 147/1, 148 o pow. 4,5925 ha, w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z umową nr 51/GN/12 z dnia r., kwota 615,00 zł, wydatek związany z poświadczeniem kopii, kwota 29,52 zł, wykonanie szacunku określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej, w obrębie B-35, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 75/11 o pow. 569 m 2 oraz wartość zwaloryzowanego odszkodowania ustalonego proporcjonalnie do powierzchni, w celu jej zwrotu na rzecz poprzedniego właściciela, zgodnie z umową nr 149/GN/12 z dnia r., kwota 1 845,00 zł, wykonanie szacunku określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zakładowej, w obrębie W-35, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 170/7, 167/26, 167/29, 170/15, 64/9, 64/10, 64/11, 65/20, 65/21, 65/22 o powierzchni 4,1832 ha oraz wartość zwaloryzowanego odszkodowania ustalonego proporcjonalnie do powierzchni, w celu jej zwrotu na rzecz poprzedniego właściciela, zgodnie z umową nr 151/GN/12 z dnia r., kwota 2 460,00 zł, wykonanie szacunku określającego wysokość odszkodowania za część nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sądeckiej w obrębie W-12, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 77/33, o powierzchni 51 m 2, zajętej pod drogę gminną - ul. Sądecka, która na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, stała się własnością Gminy Miasta Łódź, zgodnie z umową nr 150/GN/12 z dnia r., kwota 799,50 zł, wykonanie szacunku wartości rynkowej wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 14 m. Poddębice, oznaczonej numerami działek 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22 o powierzchni 1,9421 ha, w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zgodnie z umową nr 148/GN/12 z dnia r., kwota 615,00 zł,

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz wykonanie szacunku wartości nieruchomości rynkowej i wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie m. Uniejów, oznaczonej numerami działek 1372, 1373, 1374, 1375 o powierzchni 0,2040 ha, w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zgodnie z umową nr 152/GN/12 z dnia r., kwota 615,00 zł, zakup książki Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. i opłata za przesyłkę, kwota 160,39 zł, zakup książki Wywłaszczenie nieruchomości i ich zwrot, kwota 125,10 zł, wykonanie usługi polegającej na wycince 5 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodach pni na wysokości 130 cm: 380 cm, 280 cm, 230 cm, 210 cm, 200 cm, rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie miasta Uniejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1926/1 o powierzchni 0,1012 ha, zgodnie z umową nr 147/GN/12 z dnia r., kwota 3 888,00 zł, wykonanie prac geodezyjnych polegających na podziale: nieruchomości oznaczonej ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 162/3 o powierzchni 0,0743 ha, położonej w obrębie 1 m. Poddębice; nieruchomości położonych w obrębie Ujazd Gmina Wartkowice, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/2, 87/2, 87/3 o łącznej powierzchni 0,8300 ha, zgodnie z umową nr 79/GN/12 z dnia r, kwota 9 717,00 zł, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod tereny komunikacji drogę powiatową, kwota ,00 zł. DZIAŁ 710 Działalność usługowa Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2012 roku stanowi łącznie kwotę ,00 zł, wykonanie stanowi wartość ,30 zł, co stanowi 99,91% planu z przeznaczeniem na następujące tytuły: Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowi kwotę ,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie ,00 zł, tj. 100,00% planu: wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Orzeszków Gmina Wartkowice, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 20/GN/12 z dnia 13 marca 2012 r., całkowita wartość prac, kwota ,70 zł, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Drwalew Gmina Wartkowice, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie, zgodnie z umową nr 21/GN/12 z dnia 13 marca 2012 r., całkowita wartość prac, kwota ,60 zł, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębu Brudnów Gmina Dalików, Powiat Poddębicki, Województwo Łódzkie zgodnie z umową nr 41/GN/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., całkowita wartość prac, kwota ,00 zł (kwota ,70 zł uzupełniona o kwotę ,30 zł z rozdziału 71014). Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Planowane wydatki w tym rozdziale w 2012 roku stanowią kwotę ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,30 zł, tj. 98,92% planu. Rozdział Nadzór budowlany Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2012 roku wynoszą ,00 zł, dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach. Wykonanie stanowi kwotę ,00 zł, tj. 100,00% planu. Koszty utrzymania Inspektoratu w okresie od r. do r. stanowią kwotę ,00 zł, w tym wy-

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,5 etatów (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, czterech Inspektorów Nadzoru Budowlanego, księgowa 1/2 etatu) stanowią kwotę ,82 zł, tj. 89,56% wydatków bieżących. I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 561,66 zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 561,66 zł. II. Wynagrodzenia i pochodne ,82 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 zł, wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł. cyw ,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ,09 zł, składki na Fundusz Pracy 3 737,55 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 zł. III. Wydatki statutowe ,52 zł: zakup materiałów i wyposażenia 5 681,47 zł, w tym: - artykułów biurowych 1 258,14 zł, - paliwa 3 491,78 zł, - części do komputera 435,80 zł, - pozostałe wydatki 495,75 zł, zakup usług remontowych 172,20 zł, w tym: - konserwacja kserokopiarki 172,20 zł, zakup usług zdrowotnych 212,00 zł, zakup usług pozostałych ,12 zł, w tym: - przesyłek pocztowych 6 673,90 zł, - kosztów prowizji bankowych 152,00 zł, - opłata za serwis i prawa autorskie programów kadrowo księgowych oraz budowlanych 4 675,38 zł, - opłaty za usługi konferencyjne 1 380,00 zł, - pozostałe wydatki 115,84 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 943,27 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 221,84 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 8 800,00 zł, różne opłaty i składki 1 229,00 zł, w tym składka OC i AC samochodu służbowego 1 229,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 016,62 zł. DZIAŁ 750 Administracja publiczna Planowane wydatki po zmianach w tym dziale 2012 roku stanowią ogółem kwotę ,82 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości ,41 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Rozdział Urzędy wojewódzkie Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2012 roku wynoszą ,00 zł, dotyczą realizacji zadań na rzecz ŁUW w Łodzi. Wydatki wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 100,00 %, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie ,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 160,00 zł. Rozdział Rady powiatów Planowane wydatki w tym rozdziale w 2012 roku stanowią kwotę ,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości ,04 zł, tj. 97,11% planu rocznego. Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych diet dla Radnych Powiatu Poddębickiego za miesiące od stycznia do grudnia 2012 r. Rozdział Starostwa powiatowe Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale w 2012 roku stanowi kwotę ,82 zł. Dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na działalność poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Wydatki wykonano w kwocie ,70 zł, tj. 95,27% planu rocznego w tym wydatki bieżące w kwocie ,30 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę ,88 zł, tj. 80,86% wydatków bieżących. Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wyniosło 82,23 osoby, 12,00 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 5 317,34 zł nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. II. Wynagrodzenia i pochodne ,88 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ,40 zł, składki na Fundusz Pracy ,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe ,65 zł. III. Wydatki statutowe ,08 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,31 zł, w tym: - artykułów biurowych ,12 zł, - paliwa 9 300,72 zł, - wyposażenia 8 122,10 zł, - druków dla Wydziału Komunikacji ,79 zł, - artykułów spożywczych 3 985,87 zł, - środków czystości 4 217,41 zł, - czasopism (prenumerata) 4 700,03 zł, - druki na potrzeby wydziałów 1 398,28 zł, - tonerów ,53 zł, - akcesoria komputerowe 2 526,86 zł, - części samochodowych 2 268,69 zł, - zaliczka stała 500,00 zł, - licencji Legislator dla Biura Rady i Budżet dla Wydziału Finansów 1 660,50 zł,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz wkładu do plotera 1 768,00 zł, - płytek do cechowania drewna i świadectw legalności 1 213,76 zł, - art. przemysłowych (czajniki, świetlówki, przedłużacze, leki do apteczki, szklanki, kwiaty, wentylatory, itp.) 3 938,24 zł, - zakup farb, gipsu, klei do glazury, folii malarskiej 835,41 zł, - zakup poliwęglanu do przeszklenia okien piwnicznych 3 690,00 zł, - zakup oprogramowania nawigacyjnego 319,00 zł, zakup energii ,88 zł, w tym: - energii ,83 zł, - gazu ,81 zł, - wody 3 228,24 zł, zakup usług remontowych ,70 zł: - konserwacje i naprawy kopiarek, drukarek 9 753,98 zł, - konserwacja urządzeń dźwigowych 3 198,00 zł, - naprawy samochodów 1 201,00 zł, - naprawa drzwi wejściowych do Starostwa 412,05 zł, - konserwacja kotłowni gazowej 1 440,67 zł, - naprawa pieczątki 20,00 zł, zakup usług zdrowotnych 3 098,50 zł, zakup usług pozostałych ,94 zł, w tym: - tablice rejestracyjne ,11 zł, - obsługa prawna ,00 zł, - przesyłki pocztowe ,33 zł, - wywóz nieczystości stałych 4 946,40 zł, - abonamenty za programy ,66 zł, - odprowadzenie ścieków 5 318,63 zł, - przeglądy samochodów 3 001,20 zł, - wykonanie pieczątek 613,00 zł, - ogłoszenia w prasie 4 508,55 zł, - dozór techniczny urządzeń dźwigowych 959,50 zł, - dozór techniczny systemów alarmowych 984,00 zł, - dozór techniczny sprzętu p. pożarowego 858,54 zł, - dozór techniczny urządzeń klimatyzacji i przewodów kominowych 2 434,00 zł, - badanie techniczne samochodu EPD 70LG 196,00 zł, - czynności dotyczące uzgodnienia linii dla PKS Łęczyca, Zduńska Wola 1 405,01 zł, - inne (tłumaczenia, opłaty parkingowe, wymiana opon) 1 710,01 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,54 zł,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych.

DOCHODY. Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych. DOCHODY Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych. Plan dochodów ogółem i jego realizacje według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 -

Dochody budżetu powiatu na rok O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - Dochody budżetu powiatu na rok 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2007 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2007 roku Dział Rozdz. Ogółem dotacje na zadania zlecone (z i 6410) dotacje na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo