Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja"

Transkrypt

1 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Centrum Badawcze Plskiej Akademii Nauk Knwersja Energii I Źródeł Odnawialnych w Gminie Jabłnna Prgram Funkcjnaln Użytkwy TOM III z III ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE UKŁADÓW ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNOLOGICZNO BADAWCZĄ Gdańsk, styczeń 2013

2 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Strna 2 z 41

3 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Zawartść pracwania CZĘŚĆ OPISOWA... 7 Ogólny pis przedmitu zamówienia Charakterystyczne parametry kreślające wielkść biektu i zakres zamówienia Zamawiający Nazwa zamówienia Nazwy i kdy rbót Lkalizacja inwestycji Zakres zamówienia... 7 Opis wymagań zamawiająceg w stsunku d przedmitu zamówienia Część prjektwa Niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy Zakres i pis gólny systemu BMS Wymagania dla sprzętu kmputerweg i prgramwania systemu BMS Serwer i stacja rbcza BMS Oprgramwanie BMS Wymagania dla urządzeń i instalacji włączanych d systemu BMS Kntrla dstępu strefy dstępu, SSWiN Wymagania gólne System Kntrli Dstępu System Sygnalizacji Włamania i Napadu Systemu kntrli dstępu i bsługi parkingów Centrala systemu dstępu Nadzór wizyjny wewnątrz i na zewnątrz budynku Wymagania gólne Oprgramwanie Serwer Stanwisk peratrskie Wymagania ddatkwe Mduł pwiadamiania Mduł nawigacji Mduł pdglądu Mduł zadań Mduł knfiguracji Sprzęt System nadzru przeciwpżarweg Strna 3 z 41

4 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wymagania gólne Sprzęt Nadzór nad zasilaniem elektrycznym Mnitring pbru energii elektrycznej przez budynki Optymalizacja zużycia energii elektrycznej- tzw. strażnik mcy Selektywne wyłączanie zasilania w pmieszczeniach i labratriach chwilw nie używanych Mżliwść ładwania aut elektrycznych z funkcją rejestracji energii pbranej Pdliczniki energii elektrycznej w pszczególnych labratriach Mnitring pracy wind Indywidualne sterwanie Nadzór nad systemami grzewcz chłdniczym, wytwarzania energii elektrycznej i magazynwania energii Zarządzanie energią cieplną w płączeniu z systemem wentylacyjnklimatyzacyjnym Regulacja temperatury w pmieszczeniach Sterwanie w zakresie parametrów dzwlnych Zarządzanie magazynem ciepła Mnitring systemu wentylacyjneg z dzyskiem ciepła z pwietrza zużyteg Nadzór nad systemem rzmrażania pdłża Nadzór zużycia wdy i ścieków Nadzór nad systemem świetleniwym Strefy świetleniwe Nadzór nad siecią teleinfrmatyczną System prezentacji danych efektach pracy labratriów Prezentacja danych dtyczących zużycia i prdukcji energii Wizualizacja pszczególnych pmiarów na tabletach Zarządzanie danymi pracy biektu Systemu archiwizacji długkreswej (OPC-Serwer) Stacje peratrskie Detekcja gazwych czynników niebezpiecznych Część wyknawcza Wymagania gólne dtyczące prac Wymagania dtyczące materiałów Szczególne warunki dbiru i gwarancji instalacji Wymagania dtyczące badań i dbiru rbót budwlanych Próby i uruchmienie Oznakwanie Testy Strna 4 z 41

5 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Dkumentacja pwyknawcza Wymagania dtyczące szklenia i bsługi CZĘŚĆ INFORMACYJNA Oświadczenie Zamawiająceg Przepisy prawne i nrmy związane z prjektem i wyknaniem rbót budwlanych Nrmy i przepisy Spis załączników Kncepcja zagspdarwania terenu (wiaty PV, gruntwy magazyn energii) Schemat idewy układu ciepln - chłdniczeg Schemat idewy instalacji wytwarzania energii elektrycznej Strna 5 z 41

6 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Strna 6 z 41

7 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK CZĘŚĆ OPISOWA Ogólny pis przedmitu zamówienia 1 Charakterystyczne parametry kreślające wielkść biektu i zakres zamówienia 1.1 Zamawiający Instytut Maszyn Przepływwych im. Rberta Szewalskieg Plskiej Akademii Nauk, ul. J. Fiszera 14, Gdańsk, Strna internetwa: 1.2 Nazwa zamówienia CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONWERSJA ENERGII I ŹRÓDŁA ODNAWIALNE w GMINIE JABŁONNA Prjekt i realizacja pięciu budynków badawczych wraz z infrastrukturą twarzyszącą, drgami wewnętrznymi i parkingami. 1.3 Nazwy i kdy rbót Pakiety prgramwania i systemy infrmatyczne Maszyny, aparatura, urządzenia i wyrby elektryczne; świetleniwe Usługi instalwania systemów sterwania i kntrli 1.4 Lkalizacja inwestycji Jabłnna,Gmina Jabłnna, wjewództw mazwieckie, bręb 1, działki nr ew.: 1449/31, 1449/32, 1449/35, 1449/36,1449/69, 1449/73 - (fragment przeznaczny na drgę djazdwą). 1.5 Zakres zamówienia Niniejszy tm bejmuje pis zamówienia w zakresie zaprjektwania, dstawy, mntażu i uruchmienia układów zintegrwaneg zarządzania budynkiem i infrastrukturą technlgiczn badawczą. Zakres prac bejmuje dstawę i mntaż w pełni przetestwaneg, wyregulwaneg i ukńczneg systemu BMS. Niniejszy pis dtyczący dstaw i prac stanwi wytyczne dla Wyknawcy systemu. Wyknawca ma bwiązek wyknać wszystkie pwierzne mu prace z należytą starannścią, zgdnie ze sztuką budwlaną, telekmunikacyjną raz infrmatyczną w parciu fabrycznie nwe urządzenia i materiały. Wyknawca jest zbwiązany d zapznania się ze wszystkimi dstępnymi dkumentami dtyczącymi prjektwanej inwestycji, w tym prjektami innych branż z uwagi na pwiązania systemwe. Sprawdzanie dkumentów, kntrle i testy mówine w niniejszej specyfikacji raz zatwierdzenie e prjektu nie zwalniają Wyknawcy d dpwiedzialnści za zgdnść z przepisami, prawidłwe funkcjnwanie całści systemu i każdej jeg części. Zakres prac wynika z prjektu wyknawczeg systemu BMS, dpwiednich nrm i przepisów, wymagań Inwestra raz krdynacji międzybranżwej. Rbty bejmują wszelkie materiały i rbciznę wymaganą dla ukńczenia prac związanych z instalacją w taki spsób, by była na gtwa d eksplatacji. Strna 7 z 41

8 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wyknawca jest dpwiedzialny za jakść wyknania rbót raz za ich zgdnść z prjektem wyknawczym, zatwierdznym d realizacji. Wszelkie dstępstwa raz ewentualne zmiany w zastswanym sprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestrem. Wyknawstw prac mntażwych musi być prwadzne przez sby psiadające uprawnienia d realizacji teg typu rbót. W zakres prac Wyknawcy systemu BMS wchdzi m.in.: dstawa i mntaż urządzeń peryferyjnych systemu BMS dstawa i mntaż kryt kablwych, pdwieszeń raz knstrukcji przeznacznych wyłącznie dla ptrzeb systemu BMS dstawa i ułżenie przewdów kablwych prefabrykacja, dstawa i mntaż szaf sterwniczych SBMS dstawa i mntaż sterwników i mdułów I/O dstawa i pdłączenie sprzętu kmputerweg dla serwera i stacji rbczych BMS dstawa i instalacja licencji prgramwania systemu BMS, utwrzenie bazy danych, wyknanie grafik, raprtów i knfiguracji szklenie użytkwnika wyknanie prób, uruchmień i testów wyknanie znakwania wyknanie dkumentacji pwyknawczej Strna 8 z 41

9 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Opis wymagań zamawiająceg w stsunku d przedmitu zamówienia 2 Część prjektwa 2.1 Niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy W celu sprządzenia dkumentacji wyknawczej raz uzyskania niezbędnych pzwleń na wyknanie przedmitwej instalacji, należy wyknać wszelkie niezbędne i/lub wymagane inwentaryzacje raz ekspertyzy. Zamawiający zaleca przeprwadzenie wizji lkalnej. 2.2 Zakres i pis gólny systemu BMS Budynek zstanie wypsażny w zintegrwany system zarządzania (BMS), nadzrujący wszystkie instalacje i systemy znajdujące się w budynku. Nadrzędnym celem systemu BMS będzie utrzymanie maksymalneg bezpieczeństwa i niezawdnści działania instalacji i systemów budynkwych raz za ich pmcą sterwanie, ptymalizacja parametrów funkcjnwania zarządzaneg kmpleksu budynków raz parkingu. Dstęp d serwera BMS raz d sterwników będzie zapewniny z pzimu lkalnej stacji rbczej BMS. Licencja prgramwania systemu BMS nie będzie wymagała rzszerzenia w przypadku rzbudwy wy klejne sterwniki i/lub mduły wejść/wyjść, inne kmpnenty systemu i nie będzie graniczna czasw. Oprgramwanie serwera i stacji rbczych nie będzie krzystał z klucza sprzętweg i będzie umżliwiać jeg pnwną instalację w przypadku wymiany y kmputerów. Sterwniki systemu BMS będą sterwnikami swbdnie prgramwalnymi, będą wykrzystywać twarte prtkły kmunikacyjne i umżliwiać pdłączanie urządzeń bcych wykrzystujących ww prtkły. W przypadku systemów SSWiN, KD, CCTV raz SAP, w celu ptymalneg wykrzystania tych systemów, należy załżyć instalację centralneg stanwiska zarządzania wiążąceg mżliwści w/w systemów. Przy prjektwaniu w/w systemów należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństw raz redundancję kluczwych elementów systemów raz mżliwści przekierwania sterwania pszczególnymi subsystemami systemu BMS Cechy i funkcje pakietu integrująceg: Wielstanwiskwść w technlgii klient serwer. Umżliwia jednczesną pracę na wielu stanwiskach rzprsznych w sieci. Synchrnizacja czasu pmiędzy urządzeniami CCTV, KD, SSP, SSWiN Bieżące mnitrwanie infrmacji zdarzeniach raz alarmów pchdzących z urządzeń SSWiN, KD, SSP i CCTV z mżliwścią kreślenia raz srtwania względem pzimu szczegółwści infrmacji: INFO, WARN, ERROR etc. Lista alarmów jest swbdnie knfigurwana z listy wszystkich zdarzeń w systemie. Alarmy będą wykrzystane d aktywwania skjarznych z nimi map graficznych lub akcji w zintegrwanych systemach CCTV partych na rejestratrach (np. wysterwanie szablnu nastaw (preset u) kamery brtwej, zmiana szybkści nagrywania vide, dpisanie tekstu d materiału vide w celu umżliwienia przeszukiwania archiwum wg kryteriów zdarzeń). Wszystkie ptwierdzenia alarmów są zapisywane w rejestrze estrze histrii raz w rejestrze peratra. Prezentacja stanu systemów na wielpzimwych mapach graficznych Szybki dstęp d brazu z kamer zainstalwanych w knkretnych lkalizacjach z pzimu map graficznych lub dedykwaneg mdułu prgramu. Pełna kntrla elementów systemów z pzimu map graficznych Weryfikacja wizyjna każdeg zdarzenia i alarmu Dstęp d materiału archiwalneg zgrmadzneg w systemie CCTV. Wyszukiwanie wg zdarzeń zapisanych w systemach KD i SSWiN Wszystkie zarejestrwane zdarzenia mgą być pwiązane z materiałem vide. Strna 9 z 41

10 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Mżliwść prgramwania i wydawania kart, nadawania uprawnień raz mnitrwanie i rejestrwanie aktywnści systemu Kntrli Dstępu. Duże mżliwści generwania raprtów raprty predefiniwane z mżliwścią exprtu danych d zewnętrznych aplikacji. Dla systemów autmatyki instalacji, pisanych w Tmie II, w tym m.in.: Instalacja turbiny gazwej Instalacja turbgeneratra ORC d współpracy z turbina gazwą Instalacja mikrturbgeneratra ORC d współpracy z instalacją slarną Instalacja ktłów bimaswych Instalacja kndensacyjna ktłów gazwych Instalacja zespłu jednstek wytwórczych ciepła i energii elektrycznej małej mcy Instalacje wysktemperaturwych pmp ciepła Wymagana jest instalacja centralneg stanwiska System pwinien psiadać mżliwść rzprsznej archiwizacji danych z zapewnieniem redundantnych płączeń światłwdwych pmiędzy pszczególnymi Instalacjami. Wymagana jest synchrnizacja danych pmiarwych w ramach jednej instalacji umżliwiająca późniejszą ich analizę System ma zapewnić mżliwść generwania alarmów w przypadku przekrczenia ustalnych prgów alarmwych. System BMS ma zapewniać funkcję nadrzędną dla pszczególnych systemów autmatyki Dla instalacji szczególnie zagrżnych pżarem należy przewidzieć mżliwść mnitrwania termwizyjneg, a przekrczenie ustalnych pzimów temperatury rejestrwaneg brazu pwinn wyzwalać kreślne działania systemu BMS raz pdsystemu ppż. Szczegółwe dane dtyczące systemów autmatyki znajdują się w Prgram Funkcjnaln Użytkwy TOM II Wymagana jest integracja systemu BMS z pakietem integrującym dla w/w systemów. Strna 10 z 41

11 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2.3 Wymagania dla sprzętu kmputerweg i prgramwania systemu BMS Serwer i stacja rbcza BMS Serwer systemu BMS z zainstalwanym pakietem prgramwania użytkweg w najnwszej dstępnej wersji, będzie zlkalizwany w pmieszczeniu bsługi biektu wyznacznym przez Zamawiająceg. Licencja prgramwania (jeśli jest wymagana d funkcjnwania systemu) umżliwi pdłączenie dwlnej ilści -stacji rbczych (tzw Wrkstatin) z mżliwścią dstępu przez sieć Web z dwlneg kmputera (tzw Webstatin) zalgwaneg d serwera, stacji rbczej BMS. Kmunikacja pmiędzy sterwnikami a serwerem BMS będzie wykrzystywać kablwanie strukturalne sieci LAN budynków Pdstawwymi elementami systemu BMS będą: Serwer/y BMS z prgramwaniem (Serwer) Stacja/e rbcza/e BMS z prgramwaniem użytkwnika (Wrkstatin) Sterwniki sieciwe (Serwery Autmatyki) i mduły wejść/wyjść (mduły I/O) Szafy sterwnicze BMS Okablwanie kmunikacyjne d urządzeń Mdbus RTU / Prfinet /Devicenet/ LnWrks Okablwanie sieciwe TCP/IP Oprgramwanie BMS Pdstawwe, wymagane funkcje prgramwania BMS: Wizualizacja i zdalne sterwanie urządzeń instalacji przy pmcy dynamicznych, pwiązanych ze sbą grafik; pwiązania będą umżliwiać łatwe przemieszczanie się pmiędzy widkami: gólnym, knkretnej instalacji, urządzenia, czy inneg biektu w systemie; sygnały pchdzące z systemu lub d peratra będą na bieżąc mdyfikwać klrwą grafikę pwdując zmianę klru lub pulswanie symbli, aktualizację wyświetlanej wartści, wyświetlanie kmunikatu tekstweg raz zmianę tekstu kmunikatu lub symblu Prezentacja i twrzenie schematów zdefiniwanej i rzbudwanej infrastruktury Zamawiająceg pwinna dbywać się dla całeg bszaru działania instytucji w frmie zapewniającej swbdne stswanie technik skalwania bez straty jakści (wizualizacja na skalwalnych mapach wektrwych). W zależnści d użyteg pwiększenia/pmniejszenia klejne warstwy pwinny pjawiać się dynamicznie. Wyknanie funkcji zm pwinn dbywać się pprzez zaznaczenie interesująceg fragmentu wizualizwaneg schematu lub użycie kółka (scrll) myszy lub użycie dedykwanych elementów GUI. Wizualizwane wartści liczbwe mają być prezentwane na schematach w pstaci wektrwej z mżliwścią ich skalwania raz reprezentwane pprzez: znaki alfanumeryczne, wskaźniki graficzne (np. słupkwy, kłwy) wykresy graficzne (w takich knfiguracjach jak: liniwe, punktwe, słupkwe), animacje elementów graficznych ( w zależnści d stanu), dynamiczne tabele danych System pwinien udstępniać mżliwść twrzenia nwych schematów przez użytkwnika na własne ptrzeby pprzez następujące narzędzia edycyjne GUI: Siatka edytrska definiwalnej wielkści z mżliwścią jej wyłączenia; Wybór palety barw dstępnej w systemie peracyjnym jednak nie mniejszej niż 256 klrów; Narzędzie ryswania predefiniwanych kształtów i frm (kł, elipsa, prstpadłścian, linia prsta ciągła/przerywana, łuk, kńcówki strzałek); Przeskalwanie wielkści elementu bez utraty jakści (grafika wektrwa); Zmiana klejnści wyświetlenia (na wierzch, jeden pzim wyżej, jeden pzim niżej); Strna 11 z 41

12 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Właściwści biektu (przeźrczysty, półprzeźrczysty, niewidczny); Obrót każdeg zaznaczneg elementu dwlny kąt; Wyrównanie (d lewej, d prawej, d dłu, d góry, wyśrdkwanie względem grupy biektów zaznacznych); Grupwanie i rzgrupwanie zespłu elementów; Zmiana wybranych właściwści graficznych zaznacznej grupy elementów; Edytr tekstu z wybrem czcinek dstępnych w systemie; Bibliteka graficznych symbli, gtwych elementów i kształtów Funkcja autmatyczneg przeskalwania dpaswująceg wielkść brazu d rzdzielczści wyświetlania; Obsługa schwka systemweg; Kreatr tabel danych dynamicznych Obsługa alarmów zgłaszanych przez sterwniki i system; kmunikaty alarmwe, w języku plskim lub angielskim, mają być wyświetlane wg prirytetów alarmów (jak pierwszy alarm pżarwy, drugi alarm bezpieczeństwa, itd.) raz w klejnści chrnlgicznej (pierwsze są kmunikwane alarmy najwcześniej zgłszne); system będzie psiadać mżliwść bufrwania wszystkich alarmów zgłaszanych jedncześnie; tryb bsługi alarmów musi być aktywny zarówn w przypadku pracy jak i braku pracy peratra; kmunikaty alarmwe będą wyświetlane w sbnym kienku dialgwym i zawierać kmunikat dający peratrwi dkładną infrmację przyczynie ynie alarmu; sbnym klrem zaznaczane mają być alarmy nieptwierdzne i ptwierdzne przez peratra; dla wybranych alarmów wymagana jest funkcja umżliwiająca pdanie przez peratra przyczyny alarmu i infrmacji pdjętym działaniu; infrmacje będą przechwywane w rejestracji zdarzeń histrycznych raz sygnalizwać klrami pzim alarmów: np. krytyczne naruszenie bezpieczeństwa, czy pzar na czerwn, uszkdzenie elementu systemu na pmarańczw, lgwanie d systemu na zieln, etc. Rejestracja danych bieżących z mnitrwanych instalacji i urządzeń w celu wykrzystania ich przy twrzeniu schematów, raprtów i wykresów; zapewnina będzie mżliwść sterwania rzpczęciem i zakńczeniem rejestracji danych przy pmcy funkcji czaswych, zdarzeń lgicznych lub na plecenie peratra; funkcja eksprtu będzie umżliwiać przesyłanie zarejestrwanych wartści d innych prgramów np. MS Excel Twrzenie raprtów zdarzeniach w systemie, stanach alarmwych, danych zużyciu pszczególnych mediów itp Prezentacja trendów rejestrwanych wielkści; mżliwe będą dwa rdzaje prezentacji danych: wykres wartści rejestrwanych na bieżąc (n line) raz wykres na pdstawie zarejestrwanych danych (ff line) Synchrnizacja czasu pszczególnych elementów systemu BMS; synchrnizacja zapewni pprawne działanie wszystkich peracji związanych z funkcjami czaswymi; synchrnizacja czasu będzie kntrlwać zegar w kmputerze stacji rbczej BMS raz w sterwnikach biektwych; synchrnizacja czasu zapewni autmatyczną zmianę czasu zimweg na letni, z uwzględnieniem lat przestępnych System uprawnień i zabezpieczeń będzie umżliwiać zarządzanie, administrwanie raz krzystanie z systemu BMS tylk sbm upważninym (dla pzimu administratra wymagany jest c najmniej trzystpniwy system zabezpieczenia, np. nazwa użytkwnika+hasl+np.smartcard lub certyfikat zainstalwany na urządzeniu natmiast dla peratra c najmniej dwupzimwy np. nazwa użytkwnika+hasł; każdy peratr będzie miał przydzielne swje dane raz urządzenia identyfikacyjne i; administratr systemu pwinien mieć mżliwść kreślenia, dla każdeg peratra/użytkwnika, dpwiednieg zakresu uprawnień pzwalająceg dbrze zrganizwać współpracę pmiędzy zarządzającym systemem, peratrami i innymi użytkwnikami; uprawnienia peratra będą kreślać jeg mżliwści w zakresie wyknywania kreślnych peracji i pleceń w systemie (mże tylk glądać, zmieniać, ddawać, usuwać biekty, frswać tryby pracy urządzeń, blkwać alarmy itp.); uprawienia będą decydwać też tym, jakimi biektami systemu mże dany peratr zarządzać. System musi być zbudwany w architekturze c najmniej trójwarstwwej z wyróżnieniem warstwy danych, aplikacji raz prezentacji ze szczególnym naciskiem na wykrzystanie kablwania strukturalneg budynków jak warstwy fizycznej. Przy prjektwaniu systemu BMS należy kreślić pzstałe warstwy przyjęteg mdelu łączenia systemów. Wszystkie elementy systemu muszą psiadać interfejs w języku plskim. Strna 12 z 41

13 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK System musi być patrzny plskjęzyczną zną instrukcją bsługi przeznaczną d ferwanej wersji. Lgwania d aplikacji musi być zintegrwane z dmeną Windws. Użytkwnik p zalgwaniu się d systemu peracyjneg (np. przy użyciu knta w dmenie Windws) nie musi lgwać się p raz klejny d aplikacji. Użytkwnik musi być uwierzytelniany autmatycznie p wpisaniu adresu, pd którym dstępny jest system, spełnieniu kreślnych przez administratra wymagań dstępu i skierwany na przypisane d nieg knt. System musi psiadać narzędzia umżliwiające jeg knfigurację pprzez graficzny interfejs, W celu ułatwiania zarządzania uprawnieniami aplikacja musi mieć mżliwść definiwania przez administratra zestawów (szablnów) uprawnień grupujących wybrane funkcje systemu. 2.4 Wymagania dla urządzeń i instalacji włączanych d systemu BMS W celu umżliwienia włączenia urządzeń i instalacji d systemu BMS, pszczególne urządzenia muszą zstać wypsażne w dpwiednie interfejsy d kmunikacji i sknfigurwane d pracy z systemem BMS. Rdzaje interfejsów raz minimalne wymagane sygnały z/d pszczególnych urządzeń i instalacji pwinny zstać zawarte w liście sygnałów BMS. Lista ta pwinna być dstswana d urządzeń raz instalacji labratryjnych wymieninych w Tmie II. 2.5 Kntrla dstępu strefy dstępu, SSWiN Wymagania gólne W budynkach w wybranych grupach pmieszczeń przewiduje się wyknanie instalacji systemu kntrli dstępu d pmieszczeń technicznych (serwerwnie), wybranych przejść w ciągach kmunikacyjnych, wejść pmcniczych d budynku. Pdsystem kntrli dstępu pzwala na pełną kntrlę twarcia pszczególnych pmieszczeń, ale również na śledzenie i lkalizwanie sób przemieszczających się w brębie chrninych stref. Ddatkw system kntrli dstępu musi ferwać następujące funkcje: Persnalizacja dstępu dla pszczególnych użytkwników: Dstęp czaswy (dstęp d różnych stref w różnym czasie); Funkcja htelwa (mżliwść rejestracji i twrzenia kart dstępu przed przyjazdem gścia); Śledzenie użytkwnika, z pzimu transakcji wyknywanych w systemie; Rejestracja becnści pracwników w pmieszczeniach Wsparcie dla szerkiej gamy stswanych technlgii, aby zapewnić swbdną rzbudwę systemu w przyszłści: Zbliżeniwe (Mifare lub inny równważny, Unique lub równważny, znacznikach pasywnych, zapisywanych pierwtnie unikalnym kdem pdczas prdukcji, częsttliwści pracy min. 125 khz, raz prędkści transmisji min. 2 kb/s stswany między innymi d kntrli dstępu, rejestracji czasu pracy, Wiegand lub równważny, któreg interfejs fizyczny wykrzystuje c najmniej trzy przewdy, z których jeden jest wspólną masą, a c najmniej dwa służą d transmisji danych (zwykle nazywane Data0 i Data1). Kiedy dane nie są wysyłane, kanały transmisji danych pwinny znajdwać się w stanie d "wyskieg" pzimu napięcia (zazwyczaj +5 VDC). Schemat działania interfejsu mże przebiegać następując: P przeslaniu stanu "0" kanał Data0 pwinien przejść d "niskieg" stanu napięcia natmiast kanał Data1 pwinien pzstawać w stanie "wyskim". P przesłaniu stanu "1" kanał Data1 pwinien przejść d stanu "niskieg", natmiast Data0 pwinien Strna 13 z 41

14 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK pzstawać w stanie "wyskim". Przy pzimie stanu wyskieg napięciu +5 VDC interfejs pwinien bsługiwać długie trasy kablwe (d 500 m). W warstwie prtkłu interfejs pwinien psiadać długść ramki składającej się z: sumy kntrlnej, c najmniej 8-mi bitweg kdu urządzenia (c najmniej 255 urządzeń), c najmniej 16-t bitweg kdu identyfikacyjneg (c najmniej kart). Jeśli wyknawca wykrzysta karty autryzacyjnej bazującej na efekcie Wieganda, t wielkść karty pwinna być standardwej karty kredytwej zgdnie z nrmami CR80 lub ISO/IEC 7810, w której zamieszczn druty Wiegand'a (druty z rdzeniem z materiału magnetycznie miękkieg w tulinie z materiału magnetycznie twardeg), w których zachdzi t zjawisk.) Magstripe (karty magnetyczne lub inne równważne, w których nśnikiem danych jest pasek magnetyczny. Odczyt danych pwinien dbywać się przez przeciągnięcie karty w czytniku reagującym na zmiany pla magnetyczneg. Fizyczne właściwści karty jak wymiary, giętkść, lkalizacja paska magnetyczneg i jeg właściwści magnetyczne definiują nrmy ISO: ISO 7810, ISO 7811, ISO 7812, ISO 7813 i ISO Zaleca się, w przypadku wykrzystania ystania przez Wyknawcę teg rdzaju technlgii, aby karta miała wymiar kreślny nrmami CR80, ISO/IEC 7810 lub 86x54x1 mm z tlerancją +/- 1 mm w każdym z kierunków, raz była wyknana z twrzywa sztuczneg. Karty prócz wymgów wymieninych przez zamawiająceg w PFU mgą psiadać ddatkwe zabezpieczenia w pstaci elementów hlgraficznych lub mikrdruku. Czytniki bimetryczne czytnik naczyń krwinśnych palca i kart lub równważne. Generatr raprtów pzwalający na twrzenie własnych raprtów i ich dpwiednią dystrybucję W drzwiach bjętych systemem kntrli dstępu zstaną zainstalwane zamki elektrmagnetyczne raz czytniki zbliżeniwe umżliwiające twarcie drzwi za pmcą karty przez gści, przyciski umżliwiające twarcie drzwi w przypadku ewakuacji. Należy wyznaczyć strefy dstępu d kreślnych pmieszczeń dla pszczególnych sób za pmcą kart dstępu wykrzystujących np. bezdtykwe metdy identyfikacji. Zarządzający budynkiem kreśla uprawnienia dstępu d pszczególnych stref. Należy zastswać jednstrnną kntrlę przejścia, przy czym z Zamawiającym ustalić ewentualne pmieszczenia, gdzie będzie wymagana bustrnna kntrla przejścia. W przypadku chrny pmieszczeń należy przewidzieć czujki PIR lub równważne. Ddatkw dla drzwi wejściwych d budynków raz pmieszczeniach pdwyższnym stpniu chrny, w których istnieje mżliwść twierania kien przewidzieć chrnę bwdwą przez zastswanie kntaktrnów, które będą zabudwane w stlarce drzwiwej/kiennej lub równważnych zabezpieczeń. W każdym z budynków przewidzieć min. 1 manipulatr. System kntrli dstępu raz sygnalizacji włamania i napadu mże zstać zbudwany na bazie wspólnej platfrmy sprzętwej umżliwiającej wymianę infrmacji i funkcji na pzimie kntrlera bez kniecznści stswania bramek translacyjnych. Kntrlery drzwiwe muszą być wypsażne we własne prcesry i pamięć przechwujące dane raz muszą umżliwiać prgramwe wywływanie funkcji związanych z algrytmem działania. Należy przewidzieć zapewnienie przez kntrlery realizacji takich funkcji, jak np. strefy Anti- pass back, Alarm Drzwi twarte za dług, Alarm wmuszne twarcie, kntrla becnści w pmieszczeniach, karty wizytwe, Zliczanie wejść i wyjść. Zarówn kntrlery drzwiwe jak i ekspandery linii pwinny pracwać na jednej magistrali systemwej, c umżliwi jednczesne sterwanie kartą kntrli dstępu przejść kntrlwanych raz bszarów alarmwych chrninych elektrnicznie. Każda centrala wypsażna zstanie w interfejs TCP/IP umżliwiający kmunikację z aplikacją w centrum nadzru. System musi zapewniać przesył danych zgdnie ze standardami Cntact ID (CID large) i Security Industry Assciatin (SIA) lub równważnymi raz bezpieczeństw przesyłu danych tj. szyfrwanie w standardzie 3DES lub Twfish/Blwfish lub równważne. Oprgramwanie w zakresie kntrli dstępu pwinn spełniać następujące wymagania: Strna 14 z 41

15 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK System musi zapewniać autmatyczne pbieranie danych z rejestratrów d bazy danych. Aplikacja ma umżliwiać dwzrwanie struktury rganizacyjnej Centrum z mżliwścią przydzielenia pracwników d każdeg elementu struktury. Aplikacja musi mieć mżliwść definiwania przełżnych jednstek rganizacyjnych. Każdy przełżny musi mieć mżliwść wglądu w raprty dtyczące czasu pracy pdległych pracwników. Aplikacja musi mieć mżliwść przechwywania następujących infrmacji pracwniku: Imię, nazwisk Przynależnść d jednstki rganizacyjnej Stanwisk służbwe Miejsce pracy (pmieszczenie) Infrmacje uprawnieniach/strefie dstępu Zdjęcie Data ważnści knta Oraz inne, np. numer rejestracyjny pjazdu Aplikacja musi mieć mżliwść przydzielania pracwnikm i grupm dstępu d pmieszczeń (dstęp niegraniczny, dstęp w wyznacznych gdzinach, w kreślne dni tygdnia). P upływie daty ważnści system musi autmatycznie debrać użytkwnikwi prawa dstępu d pmieszczeń, raz pwiadmić tym fakcie Administratra/Operatra systemu Aplikacja musi mieć mżliwść wyświetlania infrmacji bieżącym płżeniu pracwnika (kreślanym na pdstawie statniej rejestracji na czytniku karty przydzielnej pracwnikwi). Aplikacja musi mieć mżliwść graficznej prezentacji na planie budynku pzimów dstępu d pmieszczeń dla pszczególnych pracwników. Infrmacje każdej karcie wydanej pracwnikwi muszą być autmatycznie prpagwane d wszystkich czytników kntrli dstępu zdefiniwanych w systemie, w taki spsób żeby umżliwić pracwnikwi psługującemu się którąklwiek z kart dstęp d pmieszczeń według przydzielnych pracwnikwi uprawnień. Aplikacja musi umżliwiać przydzielenie pracwnikwi dwlnej ilści kart. W szczególnści musi umżliwiać wydawanie kart zastępczych pracwnikm. Przy wydawaniu takiej karty sba wydająca musi mieć mżliwść weryfikacji sby dbierającej kartę (system musi prezentwać zdjęcie raz dane pracwnika dbierająceg kartę). Uprawnienia karty zastępczej muszą być autmatycznie synchrnizwane z uprawnieniami pracwnika, któremu zstała wydana. Każde wydanie i zdanie karty gścia musi być ewidencjnwane w systemie wraz z danymi sby dwiedzającej. Musi istnieć mżliwść przypisania sby dwiedzającej d knkretneg pracwnika. Pracwnik taki pwinien być infrmwany em wysłanym autmatycznie przez system wydaniu i zdaniu karty gścia przez sbę dwiedzającą przypisaną d nieg. System musi mieć mżliwść autmatyczneg dczytania danych sby dwiedzającej p przyłżeniu dkumentu d skanera (wymagana bsługa plskich dkumentów: dwdu sbisteg i prawa jazdy, raz paszprtów ze szczególnym uwzględnieniem paszprtów bimetrycznych). Aplikacja d skanwania dkumentów nie musi być dstępna przez przeglądarkę internetwą, mże t być aplikacja instalwana na kmputerze bsługującym prtiernię. Aplikacja musi umżliwiać definiwanie szablnów dstępu d pmieszczeń. Aplikacja musi mieć mżliwść wyświetlania pracwników przypisanych d wybraneg pmieszczenia raz pracwników przebywających w nim w danej chwili. Aplikacja musi mieć mżliwść generwania następujących raprtów: Raprt przebywania w budynku pracwnika/grupy pracwników (w pstaci graficznej) Statystyk czaswych: dziennych/tygdniwych/miesięcznych dla pszczególnych pmieszczeń/biektów/pracwników Średnich czasów przebywania w pszczególnych pmieszczeniach etc. Histria dbić na czytniku Strna 15 z 41

16 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Ścieżka przejść pracwnika Aplikacja musi mieć mżliwść wyświetlania stanu kmunikacji z urządzeniami kntrli dstępu (sterwnikami drzwi) System Kntrli Dstępu Kryteria ceny równważnści dla kart Dstarczne karty pwinny być kartami hybrydwymi, raz psiadać interfejs Mifare lub równrzędny, stykwy lub równrzędny Specyfikacja prcesra stykweg: zgdnść z rdziną nrm: ISO7816 bsługa Infrastruktury Klucza Publiczneg (PKI): natywna lub w pstaci apletu na karcie multiaplikacyjnej (JavaCard lub równważna - wykrzystująca język Java lub równważny d uruchamiania małych aplikacji (appletów), które przetwarzają tylk przychdzące rzadania wyknania instrukcji raz reaguje pprzez wysyłanie danych lub kd stanu d interfejsu urządzenia, dająca mżliwść prgramwania urządzeń d knkretnych zastswań. Karta mże pracwać w parciu specyfikację platfrmy GlbalPlatfrm w celu bezpieczneg zarządzania aplikacjami na karcie (pbieranie, instalacja, persnalizacja, usuwanie). Pwinna istnieć mżliwść uruchamiania appletów na różneg rdzaju kartach elektrnicznych lub mikrprcesrwych (ang. smart card), realizwana pprzez użycie kmbinacji maszyny wirtualnej (VM) raz dbrze zbudwanych biblitek dużym pzimie ugólnienia, eliminujących różnice pmiędzy kartami, aby mżna był uruchmić na nich aplikacje. Dane pwinny być przechwywane wewnątrz aplikacji, a te uruchamiane w izlwanym śrdwisku (VM), dseparwanym d systemu peracyjneg na którym pracuje t śrdwisk raz warstwy sprzętwej. Witrualna maszyna (VM) pwinna zawierać jedną lub kilka aplikacji kntrlującej pufne dane - w przypadku więcej niż jednej aplikacji pwinny być ne dseparwane d siebie w pstaci apletu ściany gniwej (ang. firewall aplet), który sprawdza i reguluje dstęp d w/w danych dla pszczególnych apletów. Szyfrwanie pwinn dbywać się za pmcą symetryczneg szyfru blkweg DES (ang. Data Encryptin Standard) lub równważneg, algrytmu blkweg plegającym na trzykrtnym przetwrzeniu wiadmści algrytmem DES (Triple DES) lub równważneg, symetryczneg szyfru blkweg AES (ang. Advanced Encryptin Standard) lub rwnważneg, asymetryczneg algrytmu kryptgraficzneg RSA lub równważneg parteg na trudnści faktryzacji dużych liczb złżnych, lub wykrzystujące techniki kryptgrafii asymetrycznej, wykrzystujące jak pdstawwą technikę matematyczną krzywe eliptyczne (ang. Elliptic Curve Cryptgraphy (ECC)). W bszarze szyfrwania pwinny być mżliwe realizwane funkcjnalnści pdpisywania/autryzacji (ang. signing), generwania raz wymiany klucza/y, MULTOS lub równważny) dstępne bibliteki c najmniej dla systemów peracyjnych Windws XP/Vista/7/2008Server w standardach: rdzinę standardów PKCS#11 (ang. Public-Key Cryptgraphy Standards) lub równważną interfejsu prgramistyczneg aplikacji (ang. API - Applicatin Prgramming Interface) CryptAPI lub równważneg, pzwalająceg na zabezpieczanie aplikacji partych platfrmy systemów Windws przy użyciu kryptgrafii. Pwinien być n złżny z dynamicznie dłączanych biblitek (ang. dll - dynamic linked libraries) zapewniających warstwę abstrakcyjną izlującą czynnści prgramwania d kdu/algrytmów używanych d szyfrwania danych. Interfejs pwinien wspierać zarówn kryptgrafię z użyciem klucza publiczneg jak i algrytmów symetrycznych. Pwinien n także zawierać funkcjnalnść szyfrwania i deszyfrwania danych raz autryzację przy użyciu certyfikatów cyfrwych. Interfejs pwinien zawierać swim składzie wywłanie funkcji bezpieczneg Strna 16 z 41

17 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK kryptgraficznie generatra liczb pseudlswych. Pwinien n współpracwać z biblitekami Dstawców Usług Kryptgraficznych (ang. CSP - Cryptgraphic Service Prviders) zainstalwanymi na urządzeniu. Interfejs pwinien być wykrzystywany szczególnie w brębie frmalneg języka służąceg d pisywania wzrców interakcji w systemach równległych (ang.csp- Cmmunicating Sequential Prcesses) Dla celów kntrli dstępu wykrzystywany będzie element bezstykwy karty Urządzenie kntrli dstępu D kntrli dstępu mają być użyte bezstykwe czytniki kart w standardzie Mifare lub równważnym. Kmunikacja w ramach systemu kntrli dstępu dbywać się ma pprzez przez sieć LAN. Kmunikacja z lkalnymi węzłami kmunikacji a aplikacją nadzrującą dbywa się pprzez sieć pakietwą z wykrzystaniem prtkłu TCP/IP. System kntrli dstępu musi pracwać w sieci rzprsznej. Ewentualna utrata kmunikacji ze sterwnikiem w chrninym pmieszczeniu nie mże paraliżwać jeg pracy. P utracie kmunikacji z serwerem aplikacji urządzenia muszą działać wpuszczając sby uprawnine d wejścia i zapisując wszystkie dczyty z czytników w pamięci, w taki spsób, żeby p przywróceniu kmunikacji z serwerem dczyty mgły zstać autmatycznie ściągnięte d bazy danych. Zanik zasilania w sieci 230V nie mże pwdwać utraty funkcjnalnści urządzeń przez minimum 7 gdzin, za wyjątkiem pdtrzymania zasilania elementów wyknawczych. Wyjście z pmieszczeń jednstrnnie chrninych należy zapewnić z wykrzystaniem klamki lub przycisku wyjściweg w zależnści d typu użyteg elementu wyknawczeg (rygiel elektrmagnetyczny lub zwra elektrmagnetyczna)- w trybie NO w przypadku braku zasilania instalacji BMS mżliwe jest puszczenie pmieszczeń jednstrnnie chrninych. Dbór elementu wyknawczeg zależy d typu drzwi i mżliwści technicznych. Wszystkie drzwi bustrnnie chrnine czytnikami muszą być wypsażne w przycisk awaryjneg wyjścia typu zbij szybkę. Jeg zadziałanie ma twierać drzwi niezależnie d stanu pzstałych elementów sterwania. Urządzenia systemu kntrli dstępu muszą mieć certyfikat CE Kryteria ceny równważnści sterwnika KD Maksymalny pbór prądu: 300 ma (bez czytników) Ilść bsługiwanych kart: pamięci zdarzeń) 2000 szt. lub więcej (pamięć współdzielna z bufrem Ilść zdarzeń w pamięci RAM: zdarzeń lub więcej (pamięć współdzielna z bszarem pamięci rejestru kart) Wartści dwóch pwyższych parametrów mgą parametrów być wzajemnie skrelwane - wzrst jedneg z parametrów mże pwdwać spadek drugieg, jednak Zamawiający nie dpuszcza spadku parametrów pniżej następujących wartści: Ilść bsługiwanych kart: min. 500 kart, Ilść zdarzeń w pamięci RAM: min Kmunikacja: RS232/422, Ethernet lub równważne Sygnalizacja: didy LED, sygnalizatr akustyczny Wejścia: 1 lub 2 czytniki (Wiegand lub równważne) przycisk twarcia drzwi alarm PPOŻ (ptizlwane) Wyjścia: 1 x wyjście rygiel 1 x wyjście alarmwe Temperatura pracy: w zakresie c najmniej d-10 C d +55 C Wilgtnść względna: pniżej 80% (bez kndensacji) Strna 17 z 41

18 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Kryteria ceny równważnści czytnika: Funkcjnalnść Odczyt Standardy kart zgdne ze standardem ISO/IEC 14443A lub równważnym Napięcie pniżej 14 VDC Prąd nie więcej niż 150 ma dla zasilania 12V Częsttliwść pracy 13,56 MHz Sygnalizacja dida LED dwuklrwa, sygnalizatr akustyczny Zasięg dczytu 5-70 mm dla kart standardzie ISO/IEC 14443A (w zależnści d transpndera) Temperatura pracy: w zakresie c najmniej d -25 d 55 C Wilgtnść względna: d 100% (dpuszczalna kndensacja) Zabezpieczenia IP 65 wg EN System Sygnalizacji Włamania i Napadu Zakłada się instalację sygnalizacji włamania ania bejmującą pmieszczenia technlgii klimatyzacji i wentylacji, maszynwnie dźwigów, magazyny, przestrzenie techniczne, zaplecza, pmieszczenia biurwe, krytarze. Natmiast instalację sygnalizacji napadu w wybranych pmieszczeniach biurwych, prtierniach raz stróżówkach. Instalacje te mają za zadanie chrnę wybranych pmieszczeń przed włamaniem lub wejściem niepżądanych sób raz zapewnić bezpieczeństw bsługi raz mienia w przypadku napadu. Ochrna pmieszczeń przed włamaniem będzie realizwana pprzez zastswanie czujników pasywnej pdczerwieni. Ochrna przed napadem będzie realizwana w parciu ręczne przyciski napadu umieszczane pd blatami biurek w miejscach dstępnych dla bsługi, a sygnalizacja dprwadzna d pmieszczenia chrny. Odpwiednie rzmieszczenie czujek zapewni wytwrzenie stref chrnienia, które bejmują pmieszczenia wytypwane przez Inwestra. Centrala alarmwa pwinna umżliwiać autmatyczne alarmwanie plicji za pmcą śrdków łącznści użytku publiczneg w kreślnych klicznściach. Mduł Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu dedykwany jest d kntrli bezpieczeństwa w brębie budynku. Centralnym punktem systemu jest centrala alarmwa. W systemie centrala musi mieć mżliwść pracy, jak MASTER raz jak SLAVE. Centrala alarmwa będzie mieć mżliwść bezpśrednieg pdłączenia d sieci LAN za pmcą prtkłu TCP/IP. Jedna centrala ma spełniać minimalne parametry kreślne w pkt Kryteria ceny równważnści centrali SSWiN Wymiary: 350 x 400 x 150 mm +/- 100 mm Zasilanie: 230 VAC Temp./ Wilgtnść: 0 C d +50 C, d 90% bez kndensacji Kmunikacja: ISDN-D/B D/B (AL2 / AL1), prt Ethernet IP cmmunicatr (AL/AL1), Prtkół SIA, dwie szyny M-Bus wejście na styk antysabtażwy Klasa: S lub równważna - urządzenie pwinn psiadać układy dstswujące się d pracy w warunkach zmiennych i zakłócnych raz układy d samkntrli sprawnści, nie mgą dać się zneutralizwać metdami złżnymi przy zastswaniu specjalnie knstruwanych narzędzi, lub przy takich próbach pwinien wywłany być alarm, muszą psiadać chrnę przeciwsabtażwą, pwinny psiadać pdwyższną dprnść na zakłócenia elektrmagnetyczne. Linie dzrwe pwinny być kntrlwane przez centralę pd względem wszystkich zakłóceń przeszkadzających w transmisji sygnału z czujki d centrali w kresach nie dłuższych niż 1 sekunda, a uszkdzenia sygnalizwane w czasie nie dłuższym niż 20 sekund. Strna 18 z 41

19 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK PIN kdy: 4 lub 6 cyfrwe, mżliwść krzystania z 64 PINów Bateria pdtrzymania: 65 Ah Nie jest mżliwe zazbrjenie strefy jeśli d centrali alarmwej nie jest pdłączny pdtrzymujący akumulatr 12V. W brębie samej centrali pwinien być wbudwany mduł bsługi c najmniej 8 linii dzrwych. Pzstałe linie dzrwe są pdłączane d ekspanderów linii dzrwych, pdłącznych d magistrali. System SSWiN ma dawać mżliwść rzbudwy systemu w przyszłści klejne centrale SSWiN. D każdej z central mżna pdłączyć c najmniej 15 ddatkwych ekspanderów Kryteria ceny równważnści - Ekspander mduł rzszerzenia centrali alarmwej c najmniej 8 wejść napięcie zasilania mniej niż 14 VDC Temp./ Wilgtnść: w zakresie c najmniej 0 C d +50 C, d 90% bez kndensacji Wejścia: przynajmniej 8xNO, NC, EOL, DEOL; przynajmniej 3x antysabtaż Wyjścia: przynajmniej 2 Kmunikacja: zgdna z centralą SSWiN Kryteria ceny równważnści - Manipulatr kntrlny Manipulatr d zazbrajania i rzbrajania stref SSWiN Wymiary: 150 x 150 x 50 +/- 50 mm Klawiatura dtykwa, bez wypukłych elementów, brak przycisków Napięcie: mniejsze niż 14 VDC Temp./ Wilgtnść: w zakresie c najmniej d 0 C d +50 C, d 90% bez kndensacji Wejścia: przynajmniej 1x antysabtaż Inne cechy: buczek, wyświetlacz LCD przynajmniej 2 rzędy p przynajmniej 18 znaków, pdświetlenie w c najmniej niej 4 klrach z użyciem technlgii LED lub równważne Kmunikacja: zgdna z centralą SSWiN Systemu kntrli dstępu i bsługi parkingów Należy wydzielić i zaprjektwać zamknięte, strefy parkwania pjazdów wkół biektu zwane dalej parkingami. Wjazd na parking ma być nadzrwany przez mduł system kntrli dstępu. System kntrli dstępu będzie sterwał szlabanami wjazdwymi na pdstawie dczytu karty dstępwej (bezstykwa karta RFID) czytnik kart umieszczny przed szlabanem alb na pdstawie autmatycznie dczytaneg numeru rejestracyjneg pjazdu. Uprawnienia wjazdu dla kart dstępwych mają być definiwane i przechwywane w systemie kntrli dstępu w aplikacji d zarządzania. Definiwanie uprawnień wjazdu na parking dla knkretnych nr rejestracyjnych ma być realizwane w systemie kntrli dstępu w aplikacji zarządzającej. Tablice rejestracyjne pjazdów wjeżdżających na parking mają być autmatycznie rzpznane, d teg celu należy zastswać metdy ARTR (Autmatyczne Rzpznawanie Tablic Rejestracyjnych). Skutecznść rzpznawania nr tablic rejestracyjnych musi być nie mniejsza niż 90%. W celu zrealizwania funkcji autmatyczneg sterwania szlabanem wjazdwym z wykrzystaniem metdy ARTR należy zaprpnwać i zastswać cyfrwą kamerę IP wyskiej rzdzielczści z funkcją wyknywania zdjęć ncnych raz z funkcją wykrywania ruchu (w celu autmatyczneg wyknania sekwencji zdjęć samchdu wjeżdżająceg). Strna 19 z 41

20 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Szlaban ma być również sterwany ręcznie przez pracwnika chrny w przypadku gdy wystąpi sytuacja awaryjna. Sterwanie ręczne ma się dbywać na dwa spsby: z wykrzystaniem zdalneg pilta d twierania szlabanu raz pprzez panel sterwania szlabanami który będzie umiejscwiny w dyżurce pracwnika chrny. Czytnik kart dstępwych zamntwany przed szlabanem ma być wypsażny w system kmunikacyjny umżliwiający płączenie z pracwnikiem chrny w przypadku sytuacji awaryjnej. System kntrli dstępu ma być zintegrwany z systemem kamer CCTV. D każdeg zdarzenia wjazdu na parking ma być mżliwść zapisu zdjęć z kamer CCTV brazujących ten fakt. Wszystkie zdarzenia wjazdu raz wyjazdu mają być rejestrwany w bazie danych systemu kntrli dstępu. System kntrli dstępu ma psiadać aplikację d zarządzania dstępem d parkingów psiadającą funkcjnalnść generwania statystyk i raprtów ze zdarzeń wjazdu na parking Centrala systemu dstępu Pniżej przedstawin minimalne wymagania techniczne dla centrali systemu: Obsługa systemu SSWiN i KD Nie mniej niż 30 linii dzrwych C najmniej 250 linii w systemie C najmniej 250 wyjść w systemie linie parametryzwane mżliwść nadzrwania 3 stanów detektra za pmcą 1 wejścia (alarm, antymasking, sabtaż) c najmniej 16 niezależnych bszarów c najmniej 100 Grup Alarmwych c najmniej 100 Grupy Drzwi (strefy kntrli dstępu) bsługa c najmniej użytkwników Rejestr c najmniej 1000 zdarzeń alarmwych Rejestr c najmniej 1000 zdarzeń kntrli dstępu Mżliwść pdłączenia c najmniej 16 urządzeń sterujących systemem (czytniki kart, klawiatury) Mżliwść pdłączenia c najmniej 16 ekspanderów; kntrlerów kntrli dstępu, mdułów liniwych wyniesinych, mdułów liniwych radiwych, mdułów dla czujek adreswalnych. Kmunikacja pmiędzy urządzeniami: RS485, RS232, Ethernet lub równważny mżliwść zbudwania pętli dwustrnnie zasilanej Nadzór zdalny przy użyciu prtkłu TCP/IP Własny zasilacz wydajnści prądwej c najmniej 3A raz pdtrzymanie bateryjne/ups Synchrnizacja czasu przy użyciu prtkłu SNTP Mżliwść integracji z systemami CCTV na pzimie wymiany infrmacji zdarzeniach raz sterwania urządzeniami peryferyjnymi Mżliwść pisania makr prgramwych wiążących lgicznie wejścia z wyjściami w funkcjach lgicznych Blle a Sterwanie systemem pprzez kalendarz Wbudwany dialer kmunikacyjny z bsługą prtkłów SIA/Cntact ID Wykrzystanie kart kntrli dstępu d sterwania systemem Kryteria ceny równważnści - kntrler drzwi 4 przejść bustrnnych 16 czytników wyniesinych na magistrali lkalnej d sterwania przejściami i systemem alarmwym C najmniej 32 linii wejściwych 4 wyjścia przekaźnikwe d sterwania zamkami d 48 wyjść ddatkwych Pełna kpia lkalna bazy danych użytkwników praca autnmiczna Strna 20 z 41

21 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK wykrzystanie czujników kntrli dstępu w chrnie bszarów definiwane czasy twarcia drzwi dla typów kart blkwanie linii na czas twarcia sygnalizacja zbyt długieg twarcia drzwi sygnalizacja wymuszneg twarcia drzwi sterwanie drzwiami za pmcą kmbinacji kart i kdów funkcje anty pass back, timed anti passback/interlck/lckut-tagut blkwanie funkcji knami czaswymi mżliwść realizacji funkcji śluza blkwanie przejść przy zazbrjnym bszarze Zintegrwany zasilacz impulswy wydajnści prądwej c najmniej 4A Zintegrwany zasilacz Pdtrzymanie bateryjne Sterwanie systemem włamaniwym Kryteria ceny równważnści stacji typu manipulatr LCD Wyświetlacz LCD 2 d 4 linii Didy LED wskazujące stan 16 bszarów C najmniej jedn wejście (d przycisku RTE) i c najmniej 1 wyjście prgramwane Ddatkwe przyciski funkcyjne Regulwany kntrast, sygnał brzęczyka i frmat wyświetlania Obsługa systemu SSWiN raz kntrli dstępu Mżliwść pracy bezpśredni na magistrali centrali lub z kntrlerem dla c najmniej 4 drzwi/wind Kryteria ceny równważnści stacji typu czytnik Estetyczna, wdszczelna budwa (zalany żywicą) Wymienne nakładki w kilku klrach Mżliwść pracy bezpśredni na magistrali centrali lub z kntrlerem bsługującym c najmniej 4 drzwi/wind Obsługa systemu SSWiN raz kntrli dstępu Sygnalizacja stanów didami LED raz brzęczykiem C najmniej jedn wejście (d przycisku RTE) i c najmniej jedn wyjście prgramwane C najmniej jedn wyjście typu twarty klektr d uruchamiania urządzeń C najmniej 4-bajtwy kd zabezpieczenia karty Praca w trybie nauki kart bądź z prgramatrem kart 2.6 Nadzór wizyjny wewnątrz i na zewnątrz budynku Wymagania gólne Platfrma mnitringu wizyjneg pwinna pierać się na bazie technlgii pwszechnie nazywanej jak IP, raz cechwać się takimi mżliwściami jak: Duża swbda w zakresie lkalizacji urządzeń wyknawczych wynikająca z mżliwści jakie zapewnia tplgia kablwania strukturalneg ( punkty dystrybucyjne i przełączniki sieciwe e są rzsiane na terenie całeg biektu, w praktyce pwdując zanik bariery w pstaci dległści jaka mże dzielić pszczególne elementy systemu) Zdalne zarządzanie fizyczną warstwą kablwania dpwiedzialneg za pprawne funkcjnwanie strategicznych elementów systemu bezpieczeństwa Zdalna zmiana parametrów transmisji pmiędzy wybranymi elementami systemu Strna 21 z 41

22 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Integrwanie systemów bez kniecznści dknywania zmian w strukturze ich płączeń (wykrzystanie zunifikwanych metd wymiany infrmacji) Zmniejszenie ksztów mdernizacji wybraneg systemu w klejnym cyklu jeg życia Migracja funkcjnalnści wewnątrz systemu funkcjnalnść analityki brazu nie jest przypisana na stałe d knkretnej kamery i w zależnści d ptrzeby mże być ddawana d wybranej przez użytkwnika kamery bądź grupy kamer ta mżliwść wynika z bardz isttnej cechy całeg systemu, a mianwicie d realizwania funkcji analitycznych nie wymaga n psiadania wyspecjalizwanych kamer Twrzenie makr i prcedur pstępwania, realizwanych przez system autmatycznie w przypadku zaistnienia zdefiniwaneg zdarzenia. Obsługa bazy danych, która jest wykrzystywana d przechwywania zdarzeń systemwych, w tym również mżliwść zapisu tekstu skrelwaneg z brazem ( infrmacje zawarte na bilecie czy karcie kibica - wymiana infrmacji za pmcą języka XML) Obsługa c najmniej 8 mnitrów na jednym stanwisku peratrskim Mżliwść pdłączenia kntrlera funkcji PTZ bezpśredni d stacji rbczej za pmcą interfejsu USB. Zaawanswane zarządzanie kntami użytkwników dzięki mżliwści selektywneg kntrlwania dstępu d pszczególnych zasbów raz funkcjnalnści platfrmy (pdgląd, dtwarzanie, nagrywanie, kntrla PTZ, dsłuch audi, widki, zdarzenia, knfiguracja, makra systemwe, prfile) Współpraca z wielma widącymi prducentami kamer pzwalająca na ich bardz elastyczny i dpaswany d indywidualnych ptrzeb wybór Oprgramwanie Platfrma pwinna być rzwiązaniem typu klient- serwer, gdzie zarówn serwery jak i stacje peratrskie wypsażane są pcjnalnie w dpwiednie licencje: NVDR = Licencja rejestrująca (serwer) NMS = Licencja zarządzająca (peratr) NVPI = Licencje analityczne (wtyczki d serwera) takie jak: Odczyt tablic rejestracyjnych Rzpznawanie twarzy Rzpznawanie biektów NVSP = Licencja zarządzając rejestrująca (peratr i serwer) W celu zapewnienia stabilnści raz bezprzerwwej pracy systemu należy zastswać następujące rzwiązania : Redundancja w serwerze (zasilacz, zapis w trybie RAID na wypadek awarii dysku / dysków Redundancja systemu (ddatkwy serwer, n + 1 ) Serwer Serwer pwinien pracwać w tle, mnitrując stabilnść pracy pzstałych jednstek (weryfikacja karty sieciwej raz aplikacji). W przypadku awarii pwinien autmatycznie przejmwać strumienie z kamer uszkdznej jednstki. Operatr nie pwinien wyknywać żadnych manualnych peracji w interfejsie, w taki spsób aby zapewnina była ciągłść zapisu, natmiast pdgląd na żyw znikać mże na maksymalnie 30 sekund. Dpełnieniem systemu pwinny być dedykwane urządzenia d transmisji sygnałów, których zadaniem jest zapewnienie stabilnej pracy całeg systemu. W zależnści d charakteru aplikacji jak również warunków atmsferycznych w pszczególnych miejscach systemu zaleca się wykrzystanie następujących urządzeń wyknawczych: Knwertery miedź światłwód ( multipleksacja brazu z kilkunastu kamer w jednym światłwdzie ) Przełączniki przemysłwe ( praca w temperaturze c najmniej w zakresie d -40 C d 70 C i przy wyskiej wilgtnści (<95%) Odległści pmiędzy pszczególnymi urządzeniami warstwy transprtwej nie mgą przekraczać: Kamera analgwa - kder (100 metrów w przypadku wykrzystania kabla kncentryczneg) Strna 22 z 41

23 CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Kamera analgwa - kder ( d 2 km w przypadku zastswania a kabla UTP raz aktywnych nadajników / dbirników) Kamera sieciwa przełącznik lub media knwerter (d 90 metrów w przypadku kabla UTP) Kamera sieciwa przełącznik ( d 2 kilmetrów w przypadku kabla FO/MM kamera z prtem SFP) Kamera sieciwa przełącznik ( d 120 kilmetrów w przypadku kabla FO/SM kamera z prtem SFP ) Przełącznik przełącznik ( d 40 kilmetrów w przypadku kabla FO/SM przełącznik 10Gbit Ethernet ) Przełącznik przełącznik ( d 160 kilmetrów w przypadku kabla FO/SM przełącznik 1Gbit Ethernet ) Stanwisk peratrskie Stanwisk peratrskie pwinn psiadać mżliwść wykrzystania rzwiązania typu Vide Wall, dzięki któremu mżliwe są następujące akcje : Wyświetlanie na X mnitrach, jak niezależnych widkach platfrmy wizyjnej zasbów np. widku z kamer z pdziałem typu MULTI, wyszukiwarki bazy danych, listy alarmów i zdarzeń, mapy biektu ( funkcjnalnść wspierana przez prgramwanie ) Wyświetlanie sygnałów z telewizji HD w trybie pełnekranwym Wyświetlanie materiałów Blu-ray w trybie pełnekranwym Jednczesne wyświetlanie niezależnych kien prgramwych z jedneg systemu peracyjneg np. przeglądarki internetwej z różnymi strnami Wyświetlanie prezentacji na bszarze X mnitrów z wypełnieniem Y pzstałych layutami z innych źródeł ( np. prgramem uruchminym na wybranych kmputerach ) Sterwanie MENU mnitrów z pzimu kmputera ( nie wymaga używania pilta ) Szybka zmiana klejnści wyświetlania w układzie ( bez ingerencji w kablwanie ) Mżliwść pdłączenia matrycy dtykwej jak sterwnika dtykweg d używanych na dużej pwierzchni prgramów, Mżliwść pdłączenia c najmniej 18 kmputerów i wyświetlanie zawartści na wskazanym ekranie. Kmputer musi psiadać wyjście VGA lub HDMI. Pzstałe cechy funkcjnaln użytkwe : Mżliwść zastswania kamer wbudwanym prtem SFP ( jedn urządzenie mniejsza awaryjnść ) Mżliwść integracji z innymi systemami branżwymi ( interfejs XML i /lub mduł I/O przez TCP/IP ) Mnitr jakści brazu z pszczególnych kamer ( alarm w przypadku spadku jakści strść, sabtaż) Wymagania ddatkwe Zadaniem systemu będzie umżliwienie wizualnej weryfikacji zdarzeń zaistniałych w systemie zarówn w czasie rzeczywistym raz tzw. pst factum. Należy wyznaczyć bszary bjęte nadzrem wizyjnym pzwalające w jak najlepszy spsób zagwarantwać bezpieczeństw budynków. W labratriach (ze względów bezpieczeństwa i istnienia martwych stref zastswać minimum p dwie kamery widzące siebie nawzajem. Należy mnitrwać ciągi kmunikacyjne a w przypadku wejść d budynków zastswać kamery sób wyskiej rzdzielczści. W przypadku mnitringu zewnętrzneg należy wyznaczyć miejsca i biekty bjęte nadzrem wizyjnym a w szczególnści: parkingi, basen, fragmenty grdzenia, bramy wjazdwe itp. Obrazy z kamer zapisywać na rejestratrach sieciwych. Ilść rejestratrów należy dbrać d wymaganej ilści kamer i parametrów tych kamer. Należy przewidzieć zapis w trybie ciągłym z prędkścią c najmniej 1 kl/s w bszarach dużym natężeniu ruchu, a p wykryciu ruchu zapis pwinien dbywać się z prędkścią c najmniej 8 kl/s z pre i pst alarmem 3s. Wymaganą przestrzeń dyskwą d zapisu materiału należy tak dbrać by zapewnić c najmniej 30 dni zapisu z Strna 23 z 41

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gv.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i uruchmienie detektrów gazów (przyrządwania d urządzenia MOVPE) - WF-37-62/12

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wypsażenie i adaptacja pmieszczeń biurwych Plskieg Obserwatrium Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez Pwiatwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: mdernizacja istniejącej infrastruktury serwerwej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina w Warszawie Numer głszenia: 181676-2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl Pmiechówek: Sukcesywny zakup benzyny bezłwiwej E95 w systemie bezgtówkwym Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piorin.gov.pl/wroclaw

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piorin.gov.pl/wroclaw Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pirin.gv.pl/wrclaw Wrcław: Bezgtówkwa dstawa (zakup) pędnych paliw d samchdów służbwych WIORiN we

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin: Dstawa fabrycznie nweg sprzętu kmputerweg, prgramwania, serwera raz sprzętu audi-vide dla Katlickieg Uniwersytetu Lubelskieg Jana Pawła II z pdziałem na 14 części. Numer głszenia: 9805-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl Krzyżwice: Budwa stacji uzdatniania wdy w Gminie Pawłwice wraz z siecią wdciągwą i instalacjami ftwltaicznymi - budwa stacji uzdatniania wdy w Warszwicach Numer głszenia: 116284-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin: Dpsażenie mikrskpu Nikn Eclipse 80i z kamerą Nikn DSFi1-U2 w system cyfrwej dkumentacji i analizy brazu dla Katlickieg Uniwersytetu Lubelskieg Jana Pawła II Numer głszenia: 324734-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo