poszkodowanego Pozwól sobie pomóc uzyskać odszkodowanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "poszkodowanego Pozwól sobie pomóc uzyskać odszkodowanie"

Transkrypt

1 DODATEK SPECJALNY PORADNIK Pozwól sobie pomóc uzyskać odszkodowanie Staraniaoodszkodowanie powypadkuwymagają specjalistycznejwiedzy.dlatego wartojepowierzyćprofesjonalistom C hwila,kiedymyalbonasi bliscy stajemy się ofiarą wypadku,na zawsze odciska na naszym życiu piętno. W dodatku nie zawsze wiemy, jakie nam przysługują prawa,czego możemy żądać od sprawcy. Dlatego warto skorzystać zprofesjonalnej pomocy. Huk, swąd spalenizny i ból tylkotyle40-letniamartazapamiętała z wypadku. Kiedy kilka godzinpóźniejodzyskałaświadomość,miałapogruchotanąnogę, poważny uraz kręgosłupa i wstrząśnienie mózgu.godzinę późniejdoszpitalnejsaliwkroczył policjant z informacją, że Ania, 12-letnia córka Marty, nie przeżyła wypadku.kolejne miesiące Martapamiętajakoczarnądziurę rozpaczy i bólu. Również fizycznego. Nawet nie przyszło jej do głowy,że może domagać się odszkodowania.śledztwoumorzonowzwiązkuześmierciąkierowcy.tematemodszkodowańmartaijejmążzaczęlisięinteresować w momencie,kiedy okazało się, że Marta nie ma szans na normalne funkcjonowanie. Uszkodzony kręgosłup nadal powodowałból.jednapensjairentaprze- staływystarczaćnamasaże,leki irehabilitację.najpierwstaralisię oodszkodowanienawłasnąrękę. Szybko jednak pogubili się wgąszczuprzepisów.gotowijuż byli dać za wygraną,gdy zauważyliogłoszeniekancelariiodszkodowawczej.doradca odszkodowawczy skierował do ubezpieczyciela wniosek o przyznanie naichrzeczodszkodowaniaztytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po wypadku i po śmierciani. Kilkanaście tysięcy złotych, jakie wypłacił im ubezpieczyciel,pozwoliłosfinansowaćzabieg,któryznaczniepoprawił komfortżyciamarty. Dzisiaj Marta przekonuje, że starania o odszkodowanie najlepiej powierzyć specjalistom.dochodzenie swoich praw do zadośćuczynienia z tytułu utraty zdrowialubstratykogośbliskiego jest bardzo trudne.nie tylko dlatego,żejesteśmywówczaswrozpaczy i trudno nam myśleć osprawachprzyziemnych.również dlatego, że w procedurach i przepisach łatwo się zagubić. Dotyczy to zarówno wypadków komunikacyjnych, jak iw pracy czy wrolnictwie. Czym się kierować przy wyborze firmy odszkodowawczej? ZDJĘCIE:123RF Sprawy związane z wypadkiem często sprawiają wiele problemów, nie zawsze wiemy, jakie prawa nam przysługują, czego możemy żądać od sprawcy wypadku. Dlatego w takich sytuacjach warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika, aby mieć gwarancję, że twoje sprawy będą należycie prowadzone, a wszelkie aspekty szkody w pełni wynagrodzone. W chwili gdy potrzebujesz pomocy prawnej i ochrony twoich interesów naruszonych wskutek wypadku, skorzystaj z poniższych wskazówek: a Nie podpisuj umowy, która będzie zawierać niedozwolone klauzule umowne, np. będzie zawierać rażąco wygórowane kary umowne albo pozbawi wyłącznie ciebie prawa do rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia umowy. a Pamiętaj, że w przypadku zawarcia umowy poza lokalem kancelarii możesz od niej odstąpić bez żadnych konsekwencji w ciągu 10 dni od dnia jej zawarcia, a wzór odstąpienia powinieneś otrzymać przy zawieraniu umowy. a Upewnij się, czy twoja sprawa będzie prowadzona przez prawnika, a nie przez tzw. likwidatora lub też przez inne przypadkowe osoby. a Zapytaj, czy twoja sprawa będzie nieodpłatnie konsultowana z lekarzem specjalistą. a Twoje dane osobowe muszą być należycie przetwarzane i chronione. a Zwróć uwagę, czy kancelaria, z którą zamierzasz współpracować, ma oddziały, do których możesz wysłać dokumentację, przyjść i porozmawiać o twojej sprawie. a Upewnij się, że w sprawie, w której dziecko rości po śmierci swojego rodzica albo rodziców, dochodzona jest renta, także ta zaległa. a Nie zgadzaj się, aby kancelaria odszkodowawcza zawarła ugodę bez twojej wyraźnej zgody. Andrzej Majewski, dyrektor Działu Prawnego Lex Kancelaria Odszkodowawcza

2 2II Poradnik Prezentacja Kancelarie odszkodowawcze są wsparciem dla poszkodowanych P omimoprawnychuregulowańdziałalnościzakładów ubezpieczeńnarynkustale występuje konflikt pomiędzy ubezpieczycielami a poszkodowanymiwwypadkachikolizjach drogowych. Główną przyczyną tegokonfliktujestnieterminowa likwidacja szkód oraz zaniżanie, zdaniem poszkodowanych, wysokościwypłacanychodszkodowań. Poszkodowani, nie znając obowiązujących regulacji prawnych, nie mają wielkich szans wstarciuzprawnikamizakładów ubezpieczeń.wtejsytuacjiwnaturalny sposób znalazło się na rynku miejsce dla kancelarii odszkodowawczych. Kancelarie te prowadzone w większościprzezbyłychpracowników zakładów ubezpieczeń i prawnikówznającychobowiązujące regulacje prawne i procedury likwidacyjne stały się doskonałym sprzymierzeńcem poszkodowanych. Pomagają w przygotowaniu wymaganej dokumentacji, wyjaśniają obowiązujące w likwidacji szkód procedury i służą pomocą w określeniu przysługujących roszczeń i ich wysokości. Poniżejprezentujemytypowe przykłady,kiedyinterwencjapracowników znających procedury likwidacjiszkódpowodujezmianę stanowiska ubezpieczycieli i podniesienie wartości wypłacanych odszkodowań. Sposób ustalenia wartości odszkodowania w dużej mierze zależyodrodzajuubezpieczenia. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu,którejestobowiązkowe dla wszystkich, decydującą rolę odgrywająprzepisykodeksucywilnegoiustawaz22maja2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Regulacje te traktują jednakowo wszystkich poszkodowanych, bez względu nato,wktórymtowarzystwieza- wartazostałaprzezsprawcęwy- padku umowa ubezpieczenia. PolisaOCchronikierującegopojazdem jedynie przed skutkami odpowiedzialności cywilnej w zdarzeniach związanych z ruchem pojazdu. Istota ubezpieczenia OC kierowców polega na tym, że w przypadku wyrządzenia przez posiadaczalubkierowcęszkody spowodowanejruchempojazdu odszkodowanie, które zobowiązani są oni zapłacić na rzecz, reguluje za nich zakład ubezpieczeń. Ubezpieczyciel pokrywa również szkodypowstałeprzywsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, przy załadunku i rozładunku samochodu, podczas postoju lub naprawy pojazdu w trakcie jazdy, podczas garażowania, a także szkodyspowodowaneprzezkierowcę niebędącego właścicielem pojazdu. Przezpojęcie szkoda należy rozumieć: śmierć,uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utratę, zniszczenielubuszkodzeniemienia.ubezpieczenieobejmujepojazdy mechaniczne osobowe, ciężarowe, przyczepy oraz motocykle. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierowcy, które ograniczone sumą gwarancyjną ubezpieczenia OC nie może być wyższe niż równowartość w złotych: w przypadku szkód na osobie 2,5 mln euro, wprzypadkuszkódwmieniu 500 tys.euro. W ramach umowy OC zakład ubezpieczeńwypłacaodszkodowanie tylko wtedy, gdy sprawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę. Gdyodpowiedzialnośćtazostaniepotwierdzona,zakładrozpoczyna kolejny etap likwidacji szkody komunikacyjnej, zmierzający do ustalenia wysokości szkody i odszkodowania. Szkoda częściowa w samochodzie: mówimy o niej wówczas,gdy naprawa jest możliwa, a jej koszt nie przekroczy wartości rynkowej pojazdu na dzień powstania szkody i gwarantuje przywróceniepełnejsprawności technicznej pojazdu. Przy szkodzie częściowej zwracanesąkosztynaprawyauta napodstawiewykonanegokosztorysu i przedłożonych faktur z warsztatunaprawczego.możliwa jest także wypłata odszkodowania na podstawie wyceny kosztównaprawysporządzonejprzez Na rynku stale występuje konflikt między ubezpieczycielami a poszkodowanymi w wypadkach i kolizjach Mały poradnik Ubezpieczenie OC obejmuje pojazdy mechaniczne osobowe, ciężarowe, przyczepy oraz motocykle FOT.123RF zakład ubezpieczeń, w której uwzględniono ceny usług stosowanych na lokalnym rynku. Należy zwrócić uwagę,iż zgodnie z art k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić: według wyboru bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego,bądźteżprzezzapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.roszczenieoodszkodowanie należne od zakładu ubezpieczeń z tytułu kosztów przywróceniauszkodzonegopojazdudostanupierwotnegoprzysługujebezwzględunato,czynaprawa zostaładokonana. W wykonanym kosztorysie naprawy potrącenie amortyzacji nowych części zamiennych użytychdonaprawysamochodu powinno być stosowane przez zakład ubezpieczeń wyłącznie wtedy, gdy wskutek wymiany części starych na nowe wartość całego samochodu uległa istotnemu wzrostowi (wyrok SN z 13 grudnia 1988 r. I CR280/88). Jednocześnie należy pamiętać, żezamontowanienowejczęściw pojeździewmiejsceczęścizużytej, uszkodzonej wskutek wypadku,nie stanowi korzyści majątkowej. Szkoda całkowita wsamochodzie:właścicielpojazdu(poszkodowany w wyniku wypadku) uprawniony jest do wyboru sposobu naprawienia swojej szkody, jednakgdybytanaprawawiązała się z nadmiernymi kosztami dla zakładuubezpieczeń,wszczególności przekraczającymi wartość całego samochodu według cen rynkowych,roszczenieodszkodowawcze ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.taka szkoda rozliczanajestprzezzakładubezpieczeń sprawcy.właściciel rozbitego pojazdu mający kłopot z jegosprzedażąpowinienzwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy, który z reguły udziela pomocy w zagospodarowaniu wraku,choć niematakiegoobowiązku. Władysław Olszewski, AF Odszkodowania sp. z o.o. Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej może obejmować: a zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.); a zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem, opieką nad poszkodowanym, transportem i jego bliskich, adaptacją mieszkania stosownie do potrzeb, a także przygotowaniem go do wykonywania nowego zawodu (art k.c.); a rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art k.c.); a jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), które jest uzasadnione w szczególności, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia, traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.); a rentę na zwiększone potrzeby, polegającą na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art k.c.); a oraz w przypadkach, krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) zwrot utraconych zarobków (art. 361 k.c.). Komu przysługuje zadośćuczynienie? a Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przewidziane w art k.c. jest świadczeniem osobistym, co oznacza, że roszczenie nie przysługuje jedynie osobie, przeciwko której bezpośrednio skierowane było zdarzenie, tzn. bezpośrednio poszkodowanemu. Czy można wnosić o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych w prywatnych placówkach, które teoretycznie przy długim oczekiwaniu w kolejce można było wykonywać za darmo w placówkach służby zdrowia finansowanych z publicznej kasy? a Odpowiedź sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii, czy wobec faktu, że poszkodowanemu służy bezpłatne leczenie, rehabilitacja, zasadnym jest zwrot kosztów poniesionych w płatnych (prywatnych, niefinansowanych przez NFZ) placówkach służby zdrowia. Zasadność zwrotu kosztów należy tu oceniać w zależności od konkretnego przypadku. Przysługuje, jeżeli poszkodowany udowodni konieczność stosowania takich metod, które nie są finansowane z publicznych środków lub dostęp do nich jest utrudniony. Odpowiedzi pochodzą z serwisu Rzecznika Ubezpieczonych

3 Prezentacja Poradnik III 3 REKLAMA /00

4 4IV Poradnik Prezentacja Profesjonalny doradca pomoże wywalczyć odpowiednią kwotę Z najnowszych danych firm Votum oraz Codex zrzeszonych w Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wynika, że rośnie liczba osób, które zlecają dochodzenie roszczeń doradcomodszkodowawczym.votum SAzanotowaławIpółroczutego roku8tys.takichwniosków,czyli o 20 proc. więcej niż w I połowie ubiegłegoroku.wedługszacunków opracowanych napodstawie informacji zebranych z kancelariiadwokackich,odubezpieczycieliorazzsądówwtymroku liczbawnioskówoodszkodowaniaizadośćuczynieniazwiększy się w porównaniu z 2010 r. o kolejne procent. Mimo to rynek odszkodowań to wciąż branża niedoceniana, ajejprzedstawicielebywająmylniepostrzeganijakołowcynieszczęść,którzychcąwzbogacićsię na odszkodowaniu ofiary wypadku. Profesjonalna pomoc Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych,tłumaczy,że zataki wizerunekbranżyodpowiedzialnesą m.in. niektóre media. Tabloidy kształtują wizerunek doradców jako adwokatów diabła, którzy podejmują się pomocy poszkodowanymdlawłasnychkorzyści. Tymczasem rzeczywistość wyglądainaczej.ofiaromwypadków trudno jest samym dochodzićswoichpraw,aprofesjonalna pomoc jest dla nich często jedynymgwarantemuzyskaniaśrodków pozwalających na leczenie. Doradztwo odszkodowawcze jest działalnością,na którą pojawia się zapotrzebowanie, gdy człowiekznajdujesięwszczególnie trudnej sytuacji,bo albo sam doznał obrażeń w wyniku wypadku komunikacyjnego, albo straciłkogośznajbliższejrodziny. W tego rodzaju sytuacjach pojawiają się dodatkowe wydatki związane z leczeniem czy koniecznością pochówku. Jednocześniepojawiająsięperturbacje związane z sytuacją majątkową. Co więcej,osoba znajdująca się wtrudnejsytuacjiniezawszejest w stanie odnaleźć się w gąszczu przepisów i procedur biurokratycznych, przez które trzeba przejśćwzakładzieubezpieczeń. Dlatego w naszej ocenie istotne jest,byinformacjaoprzysługujących uprawnieniach do odszkodowania trafiła do jaknajszybciej,czyliwtedy, gdy te pieniądze są mu najbardziej potrzebne tłumaczy BartłomiejKrupa. Stądteżpośrednicyodszkodowawczy,czyliprzedstawiciele firm doradztwa odszkodowawczego,aktywnieposzukująosób, które mogłyby skorzystać z ich usług, a nawet nie zdają sobie ztegosprawy wyjaśniaspecjalista.idodaje,żeostatniepięćlat szczególnie dynamicznego rozwoju doradztwa odszkodowawczegojestdowodemnato,żeistnieje na nie bardzo duże zapotrzebowanie społeczne. Nie taki diabeł straszny W kształtowaniu negatywnego wizerunkudoradcówodszkodowawczych oprócz prasy bulwarowej,niebagatelnąrolęodegrały amerykańskie filmy, w których adwokaci czy doradcy sportretowanisąnegatywnie.polacynadal ostrożnie podchodzą do usług prawnych czy doradczych, nie chcąc się też dzielić ewentualną wygraną w sądzie. Jednak samodzielna walka o odszkodowanie w większości przypadków kończy się niepomyślnie. Po drugiej stronie staje bowiem sztab specjalistów doskonale znających się na procedurach i gotowych wykorzystać przeciwko nam najmniejsze uchybienie czy opóźnienie w składaniu wniosków. BartłomiejKrupa,prezesPolskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wskazuje,na kolejny haczyk: Poszkodowanemu, który przed zakładem ubezpieczeń występuje samodzielnie, może zostać zaproponowana ugoda nawarunkachfinansowych,których atrakcyjności nie będzie w stanie racjonalnie ocenić ze względu na brak doświadczenia w tej materii. Zawarcie takiej ugody oznacza zrzeczenie się wszelkich dalszych roszczeń. Z drugiej strony,powierzając sprawę odszkodowawczą przypadkowejiniezweryfikowanej firmie, narażamy się na ryzykopowierzeniawłasnychśrodków z odszkodowania osobie niewiarygodnej, która może te środkisprzeniewierzyć dodaje. Wątpliwości wciąż budzi w Polsce sposób,w jaki doradcy odszkodowawczy docierają doposzkodowanych.polacydziwią się, że ktoś, kto chce im pomóc, zadaje sobie trud, by samemuichznaleźć.dlategokiedy na szpitalnym korytarzu lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podchodzi do nich osoba przedstawiająca się jako doradca, bywają nieufni i podejrzewają podstęp. Bartłomiej Krupa podkreśla jednak, że przedstawiciele firm doradztwa odszkodowawczego, aktywnie wychodząc do klientów, zwiększajątylkoichszansęnauzyskanie odszkodowania, które w całości pokryje koszty leczenia. Firmy docierają do poszkodowanych w różny sposób, od tradycyjnych, gdzie kancelarie czekają, aż ktoś zainteresuje się ich usługą, poprzez reklamę winternecie,prasieczyradiu,aż po przedstawicieli regionalnych liczonych w setkach, a nawet w tysiącach, którymi dysponują zwykle duże firmy odszkodowawcze tłumaczy prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Dzięki pomocy doradcy jest większa szansa,że twoje odszkodowanie będzie stosowne do krzywdy Powierzając specjaliście walkę o odszkodowanie, mamy gwarancję jego uzyskania FOT.123RF Słowniczek dla ZADOŚĆUCZYNIENIE Sprawca szkody (a za niego jego ubezpieczyciel od odpowiedzialności cywilnej OC) ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za krzywdę wynikającą z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Świadczenie to ma na celu rekompensatę za ujemne doznania psychiczne i cierpienia fizyczne nie tylko w przypadku własnych obrażeń ciała, ale także dla osób, które utraciły członka najbliższej rodziny. Powstałe w związku z takimi sytuacjami dodatkowe koszty pokrywa odszkodowanie, nie zaś zadośćuczynienie. PRZYCZYNIENIE Ubezpieczyciel może ograniczyć wysokość wypłaconego zadośćuczynienia i odszkodowania, jeżeli poszkodowany swoim zachowaniem przyczynił się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów. Za przyczynienie się do powstania szkody może być uznane np. wtargnięcie pieszego pod nadjeżdżający samochód, który jechał z nadmierną prędkością, poruszanie się pieszego nieprawidłową stroną pobocza, brak zapięcia pasów bezpieczeństwa, a nawet podjęcie przez pasażera decyzji o jeździe z pijanym kierowcą, który spowodował wypadek. Ubezpieczyciel zazwyczaj określa stopień przyczynienia procentowo i w takim stopniu ogranicza wszystkie przyznane poszkodowanemu świadczenia, np. zadośćuczynienia, refundacje kosztów leczenia czy renty. USZCZERBEK NA ZDROWIU Ubezpieczyciel, określając wysokość zadośćuczynienia, opiera się na wynikach ustaleń komisji lekarskich określających trwały uszczerbek na zdrowiu na podstawie tabel zakładu ubezpieczeń. Aby uszczerbek nie był zaniżony, należy zgromadzić i przedłożyć na komisji lekarskiej jak najpełniejszą dokumentację z leczenia powypadkowego. Należy pamiętać, że uszczerbek na zdrowiu nie jest jedynym wyznacznikiem wysokości zadośćuczynienia ubezpieczyciel powinien wziąć pod uwagę indywidualną sytuację życiową składającą się na jego krzywdę. Najlepszym dowodem dotyczącym takich okoliczności jest pisemne oświadczenie. POKRYCIE KOSZTÓW LECZENIA Zgodnie z art. 444 Kodeksu cywilnego sprawca szkody powinien pokryć wszelkie wydatki, jakie powstały u w związku ze szkodą na osobie lub rozstrojem zdrowia. Obok kosztu zakupu leków i wizyt lekarskich są to również koszty dojazdów związanych z leczeniem, koszty specjalnej diety, jeżeli taka jest zalecana po wypadku, oraz koszty opieki sprawowanej nad osobą, która wymaga jej po wypadku. Poszkodowanemu przysługuje również prawo żądania wyłożenia z góry środków na leczenie. KWOTA BEZSPORNA Ubezpieczyciel powinien zaspokoić roszczenia w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. W praktyce termin ten jest notorycznie nieprzestrzegany przez zakłady ubezpieczeń. Nawet jeżeli zakład ubezpieczeń nie wypłaci w terminie 30 dni pełnego odszkodowania, powinien wypłacić kwotę bezsporną, a więc tą część zobowiązania, której wielkość nie budzi wątpliwości. Często nawet przy bardzo poważnych szkodach ubezpieczyciele wypłacają symboliczne kwoty bezsporne, aby móc powołać się na formalne dopełnienie obowiązku. REGRES Ubezpieczycielowi przysługuje prawo żądania od sprawcy zwrotu odszkodowania, które otrzymał poszkodowany, jeżeli kierujący był pod wpływem alkoholu lub narkotyków, spowodował wypadek celowo, uciekł z miejsca wypadku, nie posiadał ważnego prawa jazdy lub ukradł samochód, którym spowodował szkodę. KRZYWDA Pojęcie krzywdy, za którą należy się zadośćuczynienie, nie zostało prawnie zdefiniowane, a jego znaczenie jest przedmiotem bogatego orzecznictwa, bowiem szkoda niemajątkowa jest trudno wymierzalna. Wypracowano jednak pomocnicze kryteria, które pozwalają na dokonanie zindywidualizowanej oceny.

5 REKLAMA Prezentacja Poradnik V /00

6 6VI Poradnik Prezentacja The Times : Wiele osób poszkodowanych w wypadkachomożliwościodszkodowania wciąż dowiaduje się kilka miesięcy, a nawet kilka latponieszczęśliwymzdarzeniu.wielunawetsięonienie starazobawy,żesprawauległa przedawnieniu. Co to jest okres przedawnienia i kiedy sprawasięprzedawnia? Bartłomiej Krupa, prezes Polskiej Izby Doradców i PośrednikówOdszkodowawczych:Przedawnienie jest to instytucja, naktórąmożepowołaćsiędłużnik, aby ze względu na upływ czasu uchylić się odzaspokojenia roszczenia. Instytucja ta stwarza pewność obrotu prawnego, jednakże należy pamiętać, że zapewnia ona ochronę przede wszystkim sprawcy szkody,anieposzkodowanemu. Okres przedawnienia jest zróżnicowany w zależności od tego, jakiesąskutkiwypadku,okoliczności ich powstania, a nawet wiek. Jeżeli wzdarzeniudrogowymposzkodowany nie doznał poważnych obrażeńciała(tj.wyłączających czynności organizmu na czas powyżejsiedmiudni),manadochodzenie roszczeń trzy lata oddowiedzenia się o szkodzie izgłoszeniategoosobieobowiązanej do jej naprawienia.jeżeli jednakskutkitebyłypoważniejsze lub nastąpiła śmierć,ma on aw przypadku śmierci członkowie jego rodziny aż 20 lat od wypadku na dochodzenie swoich praw. Chyba że kierowca nie zostanie skazany za popełnienie przestępstwa.wtedy pozostają trzy lata. Szczególną ochronę ustawodawca zapewnił poszkodowanym małoletnim, którzy nawetwbrakuprzestępstwamogą zgłosić szkodę do dwóch lat od uzyskania pełnoletności. Co należy zrobić przed upływemterminuprzedawnienia? Aby nie stracić możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, należy zgłosić je do zakładu ubezpieczeń przed upływem terminu przedawnienia. Przepisy nie zastrzegają tu szczególnejformy,np.pisemnej, więc można zrobić to również poprzez serwisy internetowe ubezpieczycieli czy telefonicznie,choćformapisemnamadobre walory dowodowe. Warto przy tympamiętać,żeniedecydujedatastemplapocztowego, lecz data dotarcia listu do zakładu ubezpieczeń, warto więc skorzystaćzprzesyłkizezwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w przypadku najmniejszej ilościczasuzabezpieczyćprzerwaniebieguprzedawnieniafaksem,telefonem czy em. Czy jeśli uległam wypadkowi w1997r.,nadalmogędomagać się odszkodowania, i do kiedy? Jeżeliszkodawynikałabyzprzestępstwa według przepisów obowiązującychwtamtymczasie,poszkodowanemu przysługiwało 10 lat. Przepisy te uległy zmianie w roku 2007 i według obecnychstandardówjestto20 lat w przypadku przestępstw. Warto pamiętać, że jeżeli wedługdawnych,mniejkorzystnych przepisów roszczenie nie przedawniłosięwdacie , do roszczeń takich stosuje się nowe, korzystniejsze przepisy. Ponadto zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi przerywa bieg przedawnienia i nawet jeżeli ze względu na wielkość szkody stosuje się termin trzyletni biegnie od nowa od daty decyzji ubezpieczyciela, bez względu na to, czy jest ona korzystna,czyteżnie.oznaczato, żepouczeniawdecyzjachubezpieczycieli o 14- czy 30-dniowym terminie na odwołanie nie są wiążące, gdyż roszczenia można składać tak długo, jak długo nie są przedawnione. Czegodotyczyłyzmianywprowadzone w 2007 r. przeztrybunał Konstytucyjny i co wpraktycezmieniływdochodzeniuodszkodowań? Możesz walczyć o odszkodowanie. Nawet20latodchwiliwypadku Rozmowa z Bartłomiejem Krupą,prezesem Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych Prywatna rehabilitacja z ubezpieczenia sprawcy ehabilitacja po wypadku ko- w miejscu Rmunikacyjnym, pracy czy po nieudanym zabiegu medycznym,który doprowadził do urazu, trwa często miesiące, a nawet lata. Poszkodowani w wypadkach, poza świadczeniami wynikającymi z ubezpieczenia, mogą liczyć na prywatną rehabilitację, gdy istnieją ku temu przesłanki. Mogą się więc starać opokrycie zubezpieczenia OC sprawcy zarówno kosztów samego leczenia, jak i dojazdów na leczenie, rehabilitacji, ale także przebudowy czy dostosowania mieszkania do potrzeb osoby na wózku.niewielu z nas wie,że po wypadku możemy się też starać o zwrot kosztów związanych z koniecznością wyuczenia się innego zawodu. O rynku odszkodowań apierwsza wielka kancelaria odszkodowawcza powstała 10 lat temu na Dolnym Śląsku, które uważa się za kolebkę rynku doradców i pośredników odszkodowawczych. Obecnie na polskim rynku działa od 300 do 600 firm, w tym około 50 dużych kancelarii. a Po kryzysie w 2008 r. rynek gwałtownie się skurczył. Z prawie 100 dużych firm została połowa. Zdaniem specjalistów, załamanie gospodarki sprawiło, że pozostali tylko najlepsi, a więc zarówno wielkie firmy, jak i prawnicy funkcjonujący na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej, którzy nie tylko świetnie znają się na sprawach związanych z odszkodowaniami, Zakład ubezpieczeń zapłaci zaprzekwalifikowaniesiępianiście, który w wypadku stracił środkowy palec, czy nauczycielce,któraniejestwstaniemówić. Warto więc skonsultować się z profesjonalnym doradcą odszkodowawczym, który pomoże nam ustalić, czy ubezpieczenie OC sprawcy pokryje sto procentkosztówprywatnegoleczenia. Pomoc finansowa dla osoby poszkodowanej uzależniona jest zazwyczaj od rodzaju kupowanego przedmiotu, a także miesięcznego dochodu pacjenta. Ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia można otrzymać dofinansowanie m.in. na: wózek inwalidzki, protezy, materac przeciwodleżynowy, stabilizatory oraz środki pomocnicze, takie jak pampersy icewniki.w większości przypadków rehabilitacja wymaga wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne do renomowanych ośrodków w Polsce. Najbardziej znanymi i cenionymi ośrodkami są Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER w podwarszawskim Konstancinie oraz Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum-RehaPlus SA. Mazowiecki ośrodek, dysponujący 394 łóżkami nasześciu oddziałach szpitalnych oraz ale także na bieżąco śledzą zmiany w prawie. afachowa firma pobiera prowizję od uzyskanych roszczeń, zazwyczaj procentowo od kwoty, jaką kancelaria odszkodowawcza uzyska dla zazwyczaj jest to od 20 do 30 procent. Wcześniej nie wymaga od klienta opłat, co czynią często firmy-krzaki. Z praktyki wynika, że kiedy reprezentuje prawnik, uzyskuje on znacznie większe pieniądze niż w przypadku, gdyby działał sam. a Najwięksi, sprawdzeni gracze na rynku doradztwa odszkodowawczego to firmy Votum (www.votum-sa.pl oraz Codex (www.codex.org.pl). Pokój w ośrodkuvotum- -RehaPlus SA zapleczem rehabilitacyjnofizjoterapeutycznym,znany jest ze skuteczności w świadczeniu wysokospecjalistycznych usług rehabilitacyjnych, traumatologicznych i neuroortopedycznych w wielu schorzeniach narządu ruchu dla pacjentów dorosłych idzieci z terenu całego kraju i z zagranicy. Centrum obejmuje leczeniem stacjonarnym około 6 tys. pacjentów w ciągu roku,aporadnie specjalistyczne udzielają ponad 40 tys. porad rocznie. Z kolei Krakowskie Votum- -RehaPlusoferujekompleksowe usługi przywracające zdrowie poszkodowanym w wypadkach FOT.ARC Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER OrzeczenieTrybunału Konstytucyjnego stwierdziło niekonstytucyjność art. 442 Kodeksu cywilnego, gdyż w niektórych przypadkach, w szczególności w odniesieniu do błędów wsztucelekarskiej,przedawnienie w praktyce w ogóle wyłączało możliwość dochodzenia roszczeń. Wprowadzony art. 442(1) k.c.usunął takie ryzyko w odniesieniu do szkód osobowych, dodatkowo wydłużając termin przedawnienia przy przestępstwach z lat 10 do 20 oraz zapewniając wzmożoną ochronę poszkodowanych małoletnich. Czyprzedawniająsięroszczenia,wprzypadkugdysprawca wypadkuuciekłzmiejscazdarzenia? Wsytuacji, kiedy sprawca oddalisięzmiejscazdarzeniaiprokuraturaumorzypostępowanie karne ze względu na niewykryciesprawcy,odszkodowaniewypłaca Ubezpieczeniowy FunduszGwarancyjny.Istniejespór interpretacyjny co do tego, czy w takiej sytuacji można mówić o popełnieniu przestępstwa. Skoro bowiem sprawca uciekł, niewiadomo,czymożeponosić winę. Przykładem tego może być na przykład osoba niepoczytalna. UFG w takich sytuacjachprzyjmujetrzyletnitermin przedawnienia.w przepisie Kodeksu cywilnego jest mowa o tym, że bieg terminu rozpoczyna się oddnia dowiedzenia sięoosobieobowiązanejdonaprawienia szkody. Jakkolwiek sprawca nie jest znany, to z chwilą otrzymania postanowieniaprokuraturyoumorzeniu postępowania przygotowawczegoposzkodowanyteoretycznieposiadawiedzęoobowiązku płatnościzestronyufg.wpraktyce wiedza ta nie jest powszechna, co, niestety, często skutkujeprzedawnieniemroszczeń.problemtensygnalizował Rzecznik Ubezpieczonych w toku prac legislacyjnych nadnowelizacjąustawyoubezpieczeniach obowiązkowych. Pomimotoobecniestanprawny wciąż budzi wątpliwości i dla bezpieczeństwa najlepiej zgłosić roszczenia do funduszu wciągutrzechlatodotrzymania postanowienia prokuratury. Oczywiście, nie oznacza to, że nie można polemizować ze stanowiskiem funduszu, wskazując na20-letni termin przedawnienia.wtakichsytuacjachnieoceniona może się okazać pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Gdzie szukać pełnomocnika godnegozaufania? Doradztwo odszkodowawcze jest usługą o charakterze prawno-finansowym,więcprzywyborzepełnomocnikawartosiękierowaćpodobnymiprzesłankami jakchociażbyprzyinwestowaniu środków finansowych. Istotne jestwięczapleczewpostaciprofesjonalnej kadry, doświadczenie, transparentność działania oraz zaplecze kapitałowe. Najlepszymprobierzemjakościpełnomocnikamogąbyćrekomendacjeosób,którejużskorzystały z jego usług. Warto również przejrzeć witryny internetowe oraz sprawdzić przynależność do samorządu gospodarczego. Oczywiście, wiadomości pozyskane z internetu, w szczególności forów internetowych,należy odczytywać z zasadą ograniczonegozaufania,gdyżniema pełnejmożliwościweryfikacjiich autentyczności. Na stronie PIDiPO jest wyszukiwarka, do której można wpisać nazwę firmy,sprawdzając,czy jest ona członkiem naszej izby. nawzórpodobnychmiejsc,które od lat funkcjonują w EuropieZachodniej. Krakowska placówka jako jedyna w Polsce zapewnia rehabilitację funkcjonalną dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.to bardzo ważne, bo rodzina czy bliscy pacjenta często nie wiedzą, jak zająć się krewnym, który ucierpiał w wypadku.wkliniceucząsięodspe- cjalistów fachowej opieki. Krakowskaklinikadysponuje20pokojamiwpełniprzystosowanymi dopotrzebosóbniepełnosprawnych. Każdy wyposażony jest wtelewizor, łącze internetowe, aneks kuchenny iłazienkę. Warto skorzystać z turnusu w ośrodku specjalistycznym. Owsparcie finansowe naturnus rehabilitacyjny można zwrócić się nie tylko doubezpieczyciela, ale także do Powiatowego CentrumPomocyRodzinie.Pomocy materialnejudzielająrównieżorganizacje pożytku publicznego, które finansują turnusy rehabilitacyjne, leki oraz sprzęt medyczny,umożliwiają także założenie pacjentowi subkonta, na które można odprowadzać 1 procent podatku dochodowego na kontynuację leczenia.

7 N ikttakniezrozumieosoby poszkodowanej w wypadku jak ktoś, kto sam ma za sobą podobne doświadczenie.albo ktoś, kto żyje na co dzień z osobą poszkodowaną wwypadku i próbuje wraz znią na nowo uczyć się życia z niepełnosprawnością.wiele takich osób ma potrzebę dzielenia się swoją wiedzą iumiejętnościami z tymi, którzy znaleźli się na początku tej tragicznej drogi. Inni czują, że obowiązujące prawo jest ułomne i można zrobić wiele, by uczynić życie ofiar wypadków łatwiejszym. Zbierają się więc w grupy izakładają fundacje oraz organizacje non profit walczące o prawa osób poszkodowanych. Większośćorganizacjizajmujących się pomocą ofiarom wypadków i ich rodzinom stworzona została przez ludzi,którzy napewnymetapieswojegożycia Prezentacja Poradnik VII 7 Pomocna dłoń wolontariuszy i fundacji Poszkodowanym w wypadkach pomagają fundacje i organizacje non profit Podpowiadamy które albosamiulegliwypadkowi,albo stracili w wypadku kogoś bliskiego. Są też tacy, którzy działalność charytatywną godzą zcodziennąopiekąnadbliskimi, którychnieszczęśliwezdarzenie pozbawiłopełnejsprawności.ich pomociradysąnieocenione.nie tylkopokazują,żemożnażyćdalejiwskazują,jaktorobić,aleteż dodają otuchy i pomagają załatwić wszelkie formalności. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym wwypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego,powołanew 1999r.,nietylkodoradza,corobić,jeślizostało się ofiarą wypadku drogowego, wymieniając w punktach, gdzie i z jakimi dokumentami należy sięzgłosić,aletakżeuczestniczy w postępowaniach karnych, w trybie art. 90 kpk, oraz reprezentuje poszkodowanych w sprawach o odszkodowania odzakładówubezpieczeń,wktó- Rzecznik ubezpieczonych dla wszystkich eśli czujemy się bezsilni Jwwalce zubezpieczycielem, warto zwrócić się do rzecznika ubezpieczonych.rzecznikubezpieczonych dba o prawa obywateli i reprezentuje ich interesy wkontaktachz ubezpieczycielamiifunduszamiemerytalnymi. Urząd państwowy rzecznika ubezpieczonych został powołany w 1995 r.w związku z upadkiem kilku zakładów ubezpieczeń. Jego zadaniem jest reprezentowanie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Rzecznik współpracuje z krajowymi izagranicznymiorganizacjamikonsumenckimi oraz rzecznikiem praw obywatelskich. Rzecznikiemubezpieczonych jest od 2007 r. Halina Olędzka, wcześniej m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i członek Komitetu StałegoRadyMinistróworazposeł na Sejm V Kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecznik i jego eksperci pomagają nieodpłatnie osobom objętym pomocą rzecznika. Wiele informacji na temat dochodzeniaodszkodowańiubezpieczeń znajdziemy na stronie internetowejrzecznikaubezpieczonych: Eksperci w dziedzinie różnych rodzajów ubezpieczeń dyżurują również telefonicznie wsiedzibie rzecznika ubezpieczonych. Informacje i numery telefonów wraz z godzinami dyżurów można znaleźć nastronie internetowej. Poszkodowanemu wwypadku potrzebne jest wsparcie FOT.123RF rych ubezpieczony był pojazd sprawcy. Więcej na stronie internetowej: Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych ibezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Zielony Liść nie tylko doradzawzakresiepomocyprawnej irehabilitacyjnej,aleteżpomaga zdobyćdofinansowaniekosztów: rehabilitacji,zakupusprzętumedycznego,ortopedycznegoiprotez,zakupu leków oraz środków pielęgnacyjnych,szkolenia,atakże przekwalifikowania zawodowego, pomocy prawnej. Więcej nastronieinternetowej: Ogólnopolska Fundacja Nadzieja Osób Poszkodowanych wwypadkach Drogowychotacza opieką ofiary wypadków komunikacyjnych, u których powstała niepełnosprawność.jej celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności podopiecznych oraz rozwijanie umiejętności społecznych, wyrobieniezaradnościżyciowej,pobudzanieirozwijaniezainteresowań. Więcej na stronie internetowej: Fundacja Pomocy Poszkodowanym wwypadkach Drogowych Amber zajmuje się świadczeniem bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej i rzeczowej osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom, zapewnia pomoc psychologiczną i prawną ofiarom wypadków i ich rodzinom, ale też zajmuje się upowszechnianiem w atrakcyjnej formie nowoczesnych zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Więcej informacji na stronie internetowej: REKLAMA /00 REKLAMA /00

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Postępowanie przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest postępowaniem toczącym się na wniosek osoby poszkodowanej/roszczącej.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 02.04.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 02.04.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 02.04.2015 WYKŁAD NR 6 1. Odpowiedzialność prawna lekarza w ogólności 2. Odpowiedzialność karna Mechanizm procesowy Ryzyko dla lekarza 3. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Listopad 2010 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji 1. Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Następstwo wypadku: obrażenie ciała, ciężkie kalectwo, śmierd

Następstwo wypadku: obrażenie ciała, ciężkie kalectwo, śmierd Kancelaria Prawno - Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. (Oddział w Polsce) ul. Walczaka 112; 66-400 Gorzów Wielkopolski e-mail: kancelaria@pl.capitallegis.com tel. (22) 270 12 12 ZGŁOSZENIE SZKODY - KOMUNIKACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Refundacja wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego z umowy ubezpieczenia OC p.p.m.

Refundacja wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego z umowy ubezpieczenia OC p.p.m. Refundacja wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego z umowy ubezpieczenia OC p.p.m. Praktyka likwidacji szkód do 2011 r. Do 2010 r. powszechne były stanowiska z.u., że wydatki na najem pojazdu

Bardziej szczegółowo

TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI

TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI Zdzisława Cwalińska-Weychert Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Problematyka zadośćuczynienia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

ZA LIKWIDACJĘ SKUTKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH UBEZPIECZENIOWY. Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń

ZA LIKWIDACJĘ SKUTKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH UBEZPIECZENIOWY. Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELI ZA LIKWIDACJĘ SKUTKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH UBEZPIECZENIOWY PUNKT WIDZENIA Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń Warszawa, 23 lutego 2009 r. Szkoda ubezpieczeniowa a poczucie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych

Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego,

Bardziej szczegółowo

Aleksander Daszewski r.pr. koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Konferencja Pro Motor, Warszawa 4 grudnia 2013 r.

Aleksander Daszewski r.pr. koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Konferencja Pro Motor, Warszawa 4 grudnia 2013 r. Realizacja orzecznictwa Sądu Najwyższego w praktyce likwidacyjnej zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Aleksander Daszewski r.pr. koordynator

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880).

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA - 140-19 (2) /07 Warszawa, 1 lutego 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko

Bardziej szczegółowo

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r.

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym ZAKRES REGULACJI Projektowana ustawa powinna regulować co najmniej następujące zagadnienia: 1. warunki i zasady wykonywania doradztwa, 2. organizacje samorządu doradców zawód doradcy odszkodowawczego NIE

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu.

Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu. Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu. Aleksandra Kępniak Zjawisko mobbingu w miejscu pracy istnieje od bardzo dawna. Współcześnie stało się ważnym problemem społecznym, dostrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Bartłomiej Chmielowiec główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Podatki w ubezpieczeniach część 2 Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 1. Co to jest wypadek komunikacyjny? nie będący sprawcą

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 1. Co to jest wypadek komunikacyjny? nie będący sprawcą NAJCZĘSTSZE PYTANIA 1. Co to jest wypadek komunikacyjny? 2. Co to jest błąd medyczny? 3. Co należy się poszkodowanemu wskutek wypadku komunikacyjnego lub błędu medycznego? 4. Czym jest dokumentacja medyczna

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie za szkody - jak ustalić jego wysokość?

Odszkodowanie za szkody - jak ustalić jego wysokość? Odszkodowanie za szkody - jak ustalić jego wysokość? Wielu przedsiębiorców działających w obrocie na pewno nie raz spotkało się z sytuacją, kiedy po zawarciu umowy kontrahent nie wykonywał jej warunków,

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

odszkodowania.lublin.pl

odszkodowania.lublin.pl Rodzaje Roszczeń Istotę umowy ubezpieczenia reguluje w polskim prawie cywilnym art. 805 k.c., który stanowi, iż przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

- o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 880 Warszawa, 16 sierpnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt II CZ 147/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 stycznia 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Podstawy prawne, zakres i produkty ubezpieczenia Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu ds. ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej Agenda 1. Definicja pojęcia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

USTAWA z dnia.. 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Projekt USTAWA z dnia.. 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178,

Bardziej szczegółowo

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Jakub Nawracała radca prawny Bartłomiej Janyga radca prawny Co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej? Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni przed ryzykiem prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kościelniak starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski

Mateusz Kościelniak starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski Mateusz Kościelniak starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne część 2 obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów zobowiązanych do naprawienia

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SZKODY OSOBOWEJ

ANKIETA SZKODY OSOBOWEJ Adres korespondencyjny: ul. Oświęcimska 7, 42-700 Lubliniec tel. 34 344 86 30, fax. 34 389 50 91 www.campter.pl, biuro@campter.pl ANKIETA SZKODY OSOBOWEJ 1. TYP SPRAWY Typ sprawy: komunikacyjny rolniczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

AMORTYZACJA w likwidacji szkód z ubezpieczenia OC p.p.m.

AMORTYZACJA w likwidacji szkód z ubezpieczenia OC p.p.m. AMORTYZACJA w likwidacji szkód z ubezpieczenia OC p.p.m. Chmielowiec Bartłomiej Wydział Prawny Biura Rzecznika Ubezpieczonych Szkolenie dla brokerów ubezpieczeniowych. Warszawa 17.01.2014 Zakres szkolenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 93/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 grudnia 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRZEZ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ. Proces likwidacji szkód osobowych z OC komunikacyjnego

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRZEZ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ. Proces likwidacji szkód osobowych z OC komunikacyjnego ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRZEZ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Proces likwidacji szkód osobowych z OC komunikacyjnego SZKODY OSOBOWE Z OC KOMUNIKACYJNEGO - TŁO RYNKOWE Kontekst rynku szkód osobowych z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 653/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lipca 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu!

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu! Wypadek i co dalej? - I ETAP - LECZENIE Wypadki są przyczyną poważnych urazów. Poszkodowany trafia na oddział ratunkowy, gdzie robione są badania diagnostyczne, stawiane jest rozpoznanie, a następnie jest

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASSISTANCE jak wybrać najlepszy produkt?

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASSISTANCE jak wybrać najlepszy produkt? Piotr Budzianowski główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASSISTANCE jak wybrać najlepszy produkt? W niniejszym opracowaniu postaram się w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 12 października 2001 r., III CZP 57/01

Uchwała z dnia 12 października 2001 r., III CZP 57/01 Uchwała z dnia 12 października 2001 r., III CZP 57/01 Sędzia SN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Kazimierz Zawada Sędzia SA Krystyna Bilewicz Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

kim jesteśmy Tworzymy mosty między poszkodowanym a ubezpieczycielem

kim jesteśmy Tworzymy mosty między poszkodowanym a ubezpieczycielem kim jesteśmy Tworzymy mosty między poszkodowanym a ubezpieczycielem DRB CENTRUM ODSZKODOWAŃ s.c. jest jedną z największych i najaktywniej działających firm na rynku odszkodowań. Zajmujemy się udzielaniem

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 320/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Propozycja legislacyjna Rzecznika Ubezpieczonych w odniesieniu do rzeczoznawców samochodowych

Propozycja legislacyjna Rzecznika Ubezpieczonych w odniesieniu do rzeczoznawców samochodowych Propozycja legislacyjna Rzecznika Ubezpieczonych w odniesieniu do rzeczoznawców samochodowych W dniu 14 maja 2009 roku Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił propozycje legislacyjne dotyczące zmiany ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Opracowano na

Bardziej szczegółowo

W wyniku tych prac powstał unikalny, indywidualny produkt ubezpieczeniowy OC skierowany do górnika.

W wyniku tych prac powstał unikalny, indywidualny produkt ubezpieczeniowy OC skierowany do górnika. Unikalny produkt Z przyjemnością informujemy, że w wyniku negocjacji, prowadzonych przez firmę Protecta Broker Sp. z o. o. z towarzystwami ubezpieczeniowymi, powstał program ubezpieczeń dedykowany dla

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

POSTANOWIENIE. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III CZP 81/05 POSTANOWIENIE składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2006 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Irena

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie i rentę

Pozew o odszkodowanie i rentę Pozew o odszkodowanie i rentę Informacje ogólne Renta Renty moŝna domagać się, gdy doznało się uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. śądanie kieruje się wówczas do osoby, która wyrządzała szkodę, w

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Art. 1. Ustawa określa: 1) rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 17/05 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 kwietnia 2005 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska

dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska dr hab. M. Lewandowicz-Machnikowska Następstwem śmierci człowieka jest konieczność pochowania jego ciała. Śmierć członka rodziny i związana z nią trudna sytuacja, na którą składa się konieczność urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Pierwsza z proponowanych zmian dotyczy poszerzenia katalogu organizacji społecznych, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli i wstępować za ich zgodą do już toczących

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-176/10/PS Data 2010.06.18 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkody: zniszczenie utrata / kradzież uchybienie inne:

Rodzaj szkody: zniszczenie utrata / kradzież uchybienie inne: Kancelaria Prawno - Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. (Oddział w Polsce) ul. Walczaka 112; 66-400 Gorzów Wielkopolski e-mail: kancelaria@pl.capitallegis.com tel. (22) 270 12 12 ZGŁOSZENIE SZKODY MAJĄTKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla Techników Elektoradiologii

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla Techników Elektoradiologii Tytuł prezentacji Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla Techników Elektoradiologii Diana Bożek Centrala TU INTER Polska SA Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału w Katowicach Agenda 1. Za co odpowiada

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2016 r. Poz. 1110 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru arkusza informacyjnego dla deponentów 2) Na

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CK 706/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2004/275,projekt-ustawy-o-swiadczeniach-przyslugujacych-w-razi e-wypadkow-i-chorob-pozosta.html Wygenerowano: Wtorek, 2 lutego 2016, 18:23 Projekt

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 maja 2004 r., III CZP 24/04

Uchwała z dnia 18 maja 2004 r., III CZP 24/04 Uchwała z dnia 18 maja 2004 r., III CZP 24/04 Sędzia SN Filomena Barczewska (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Henryk Pietrzkowski Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Lex Specialis

Statut Fundacji Lex Specialis Statut Fundacji Lex Specialis I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundacja Lex Specialis, zwana dalej Fundacją, ustanowiona notarialnie poświadczonym oświadczeniem woli Łukasza Lorentowicza o ustanowieniu fundacji,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r.

Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r. Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach wypłacanych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych

Podatek VAT w odszkodowaniach wypłacanych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych Podatek VAT w odszkodowaniach wypłacanych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych Chmielowiec Bartłomiej Wydział Prawny Biura Rzecznika Ubezpieczonych Szkolenie dla brokerów ubezpieczeniowych. Warszawa 17.01.2014

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie za pożar

Odszkodowanie za pożar 1 Przede wszystkim, jak w przypadku prawie każdej szkody, należy jak najszybciej zgłosić pożar ubezpieczycielowi. Ile mamy na to czasu? Należy to sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Odszkodowanie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w. xxxxx Miasto, ul...; . (uiszczona przelewem na rachunek tut. Sądu); POZEW O ZAPŁATĘ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w. xxxxx Miasto, ul...; . (uiszczona przelewem na rachunek tut. Sądu); POZEW O ZAPŁATĘ Kraków, dnia r. Sąd Rejonowy \ Sąd Okręgowy (w zależności od WPS) w Krakowie \ Warszawie \..itp. Wydział. Powód: Imię Nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL; Pozwany: WPS: Opłata sądowa: Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Tytuł prezentacji UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Oferta INTER Polska dla środowiska medycznego Małgorzata Ziółkowska - Oddział w Katowicach Śląska Izba Lekarska, 23 stycznia 2012r. Dla ułatwienia przyswojenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo