poszkodowanego Pozwól sobie pomóc uzyskać odszkodowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "poszkodowanego Pozwól sobie pomóc uzyskać odszkodowanie"

Transkrypt

1 DODATEK SPECJALNY PORADNIK Pozwól sobie pomóc uzyskać odszkodowanie Staraniaoodszkodowanie powypadkuwymagają specjalistycznejwiedzy.dlatego wartojepowierzyćprofesjonalistom C hwila,kiedymyalbonasi bliscy stajemy się ofiarą wypadku,na zawsze odciska na naszym życiu piętno. W dodatku nie zawsze wiemy, jakie nam przysługują prawa,czego możemy żądać od sprawcy. Dlatego warto skorzystać zprofesjonalnej pomocy. Huk, swąd spalenizny i ból tylkotyle40-letniamartazapamiętała z wypadku. Kiedy kilka godzinpóźniejodzyskałaświadomość,miałapogruchotanąnogę, poważny uraz kręgosłupa i wstrząśnienie mózgu.godzinę późniejdoszpitalnejsaliwkroczył policjant z informacją, że Ania, 12-letnia córka Marty, nie przeżyła wypadku.kolejne miesiące Martapamiętajakoczarnądziurę rozpaczy i bólu. Również fizycznego. Nawet nie przyszło jej do głowy,że może domagać się odszkodowania.śledztwoumorzonowzwiązkuześmierciąkierowcy.tematemodszkodowańmartaijejmążzaczęlisięinteresować w momencie,kiedy okazało się, że Marta nie ma szans na normalne funkcjonowanie. Uszkodzony kręgosłup nadal powodowałból.jednapensjairentaprze- staływystarczaćnamasaże,leki irehabilitację.najpierwstaralisię oodszkodowanienawłasnąrękę. Szybko jednak pogubili się wgąszczuprzepisów.gotowijuż byli dać za wygraną,gdy zauważyliogłoszeniekancelariiodszkodowawczej.doradca odszkodowawczy skierował do ubezpieczyciela wniosek o przyznanie naichrzeczodszkodowaniaztytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po wypadku i po śmierciani. Kilkanaście tysięcy złotych, jakie wypłacił im ubezpieczyciel,pozwoliłosfinansowaćzabieg,któryznaczniepoprawił komfortżyciamarty. Dzisiaj Marta przekonuje, że starania o odszkodowanie najlepiej powierzyć specjalistom.dochodzenie swoich praw do zadośćuczynienia z tytułu utraty zdrowialubstratykogośbliskiego jest bardzo trudne.nie tylko dlatego,żejesteśmywówczaswrozpaczy i trudno nam myśleć osprawachprzyziemnych.również dlatego, że w procedurach i przepisach łatwo się zagubić. Dotyczy to zarówno wypadków komunikacyjnych, jak iw pracy czy wrolnictwie. Czym się kierować przy wyborze firmy odszkodowawczej? ZDJĘCIE:123RF Sprawy związane z wypadkiem często sprawiają wiele problemów, nie zawsze wiemy, jakie prawa nam przysługują, czego możemy żądać od sprawcy wypadku. Dlatego w takich sytuacjach warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika, aby mieć gwarancję, że twoje sprawy będą należycie prowadzone, a wszelkie aspekty szkody w pełni wynagrodzone. W chwili gdy potrzebujesz pomocy prawnej i ochrony twoich interesów naruszonych wskutek wypadku, skorzystaj z poniższych wskazówek: a Nie podpisuj umowy, która będzie zawierać niedozwolone klauzule umowne, np. będzie zawierać rażąco wygórowane kary umowne albo pozbawi wyłącznie ciebie prawa do rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia umowy. a Pamiętaj, że w przypadku zawarcia umowy poza lokalem kancelarii możesz od niej odstąpić bez żadnych konsekwencji w ciągu 10 dni od dnia jej zawarcia, a wzór odstąpienia powinieneś otrzymać przy zawieraniu umowy. a Upewnij się, czy twoja sprawa będzie prowadzona przez prawnika, a nie przez tzw. likwidatora lub też przez inne przypadkowe osoby. a Zapytaj, czy twoja sprawa będzie nieodpłatnie konsultowana z lekarzem specjalistą. a Twoje dane osobowe muszą być należycie przetwarzane i chronione. a Zwróć uwagę, czy kancelaria, z którą zamierzasz współpracować, ma oddziały, do których możesz wysłać dokumentację, przyjść i porozmawiać o twojej sprawie. a Upewnij się, że w sprawie, w której dziecko rości po śmierci swojego rodzica albo rodziców, dochodzona jest renta, także ta zaległa. a Nie zgadzaj się, aby kancelaria odszkodowawcza zawarła ugodę bez twojej wyraźnej zgody. Andrzej Majewski, dyrektor Działu Prawnego Lex Kancelaria Odszkodowawcza

2 2II Poradnik Prezentacja Kancelarie odszkodowawcze są wsparciem dla poszkodowanych P omimoprawnychuregulowańdziałalnościzakładów ubezpieczeńnarynkustale występuje konflikt pomiędzy ubezpieczycielami a poszkodowanymiwwypadkachikolizjach drogowych. Główną przyczyną tegokonfliktujestnieterminowa likwidacja szkód oraz zaniżanie, zdaniem poszkodowanych, wysokościwypłacanychodszkodowań. Poszkodowani, nie znając obowiązujących regulacji prawnych, nie mają wielkich szans wstarciuzprawnikamizakładów ubezpieczeń.wtejsytuacjiwnaturalny sposób znalazło się na rynku miejsce dla kancelarii odszkodowawczych. Kancelarie te prowadzone w większościprzezbyłychpracowników zakładów ubezpieczeń i prawnikówznającychobowiązujące regulacje prawne i procedury likwidacyjne stały się doskonałym sprzymierzeńcem poszkodowanych. Pomagają w przygotowaniu wymaganej dokumentacji, wyjaśniają obowiązujące w likwidacji szkód procedury i służą pomocą w określeniu przysługujących roszczeń i ich wysokości. Poniżejprezentujemytypowe przykłady,kiedyinterwencjapracowników znających procedury likwidacjiszkódpowodujezmianę stanowiska ubezpieczycieli i podniesienie wartości wypłacanych odszkodowań. Sposób ustalenia wartości odszkodowania w dużej mierze zależyodrodzajuubezpieczenia. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu,którejestobowiązkowe dla wszystkich, decydującą rolę odgrywająprzepisykodeksucywilnegoiustawaz22maja2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Regulacje te traktują jednakowo wszystkich poszkodowanych, bez względu nato,wktórymtowarzystwieza- wartazostałaprzezsprawcęwy- padku umowa ubezpieczenia. PolisaOCchronikierującegopojazdem jedynie przed skutkami odpowiedzialności cywilnej w zdarzeniach związanych z ruchem pojazdu. Istota ubezpieczenia OC kierowców polega na tym, że w przypadku wyrządzenia przez posiadaczalubkierowcęszkody spowodowanejruchempojazdu odszkodowanie, które zobowiązani są oni zapłacić na rzecz, reguluje za nich zakład ubezpieczeń. Ubezpieczyciel pokrywa również szkodypowstałeprzywsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, przy załadunku i rozładunku samochodu, podczas postoju lub naprawy pojazdu w trakcie jazdy, podczas garażowania, a także szkodyspowodowaneprzezkierowcę niebędącego właścicielem pojazdu. Przezpojęcie szkoda należy rozumieć: śmierć,uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utratę, zniszczenielubuszkodzeniemienia.ubezpieczenieobejmujepojazdy mechaniczne osobowe, ciężarowe, przyczepy oraz motocykle. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierowcy, które ograniczone sumą gwarancyjną ubezpieczenia OC nie może być wyższe niż równowartość w złotych: w przypadku szkód na osobie 2,5 mln euro, wprzypadkuszkódwmieniu 500 tys.euro. W ramach umowy OC zakład ubezpieczeńwypłacaodszkodowanie tylko wtedy, gdy sprawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę. Gdyodpowiedzialnośćtazostaniepotwierdzona,zakładrozpoczyna kolejny etap likwidacji szkody komunikacyjnej, zmierzający do ustalenia wysokości szkody i odszkodowania. Szkoda częściowa w samochodzie: mówimy o niej wówczas,gdy naprawa jest możliwa, a jej koszt nie przekroczy wartości rynkowej pojazdu na dzień powstania szkody i gwarantuje przywróceniepełnejsprawności technicznej pojazdu. Przy szkodzie częściowej zwracanesąkosztynaprawyauta napodstawiewykonanegokosztorysu i przedłożonych faktur z warsztatunaprawczego.możliwa jest także wypłata odszkodowania na podstawie wyceny kosztównaprawysporządzonejprzez Na rynku stale występuje konflikt między ubezpieczycielami a poszkodowanymi w wypadkach i kolizjach Mały poradnik Ubezpieczenie OC obejmuje pojazdy mechaniczne osobowe, ciężarowe, przyczepy oraz motocykle FOT.123RF zakład ubezpieczeń, w której uwzględniono ceny usług stosowanych na lokalnym rynku. Należy zwrócić uwagę,iż zgodnie z art k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić: według wyboru bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego,bądźteżprzezzapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.roszczenieoodszkodowanie należne od zakładu ubezpieczeń z tytułu kosztów przywróceniauszkodzonegopojazdudostanupierwotnegoprzysługujebezwzględunato,czynaprawa zostaładokonana. W wykonanym kosztorysie naprawy potrącenie amortyzacji nowych części zamiennych użytychdonaprawysamochodu powinno być stosowane przez zakład ubezpieczeń wyłącznie wtedy, gdy wskutek wymiany części starych na nowe wartość całego samochodu uległa istotnemu wzrostowi (wyrok SN z 13 grudnia 1988 r. I CR280/88). Jednocześnie należy pamiętać, żezamontowanienowejczęściw pojeździewmiejsceczęścizużytej, uszkodzonej wskutek wypadku,nie stanowi korzyści majątkowej. Szkoda całkowita wsamochodzie:właścicielpojazdu(poszkodowany w wyniku wypadku) uprawniony jest do wyboru sposobu naprawienia swojej szkody, jednakgdybytanaprawawiązała się z nadmiernymi kosztami dla zakładuubezpieczeń,wszczególności przekraczającymi wartość całego samochodu według cen rynkowych,roszczenieodszkodowawcze ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.taka szkoda rozliczanajestprzezzakładubezpieczeń sprawcy.właściciel rozbitego pojazdu mający kłopot z jegosprzedażąpowinienzwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy, który z reguły udziela pomocy w zagospodarowaniu wraku,choć niematakiegoobowiązku. Władysław Olszewski, AF Odszkodowania sp. z o.o. Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej może obejmować: a zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.); a zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem, opieką nad poszkodowanym, transportem i jego bliskich, adaptacją mieszkania stosownie do potrzeb, a także przygotowaniem go do wykonywania nowego zawodu (art k.c.); a rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art k.c.); a jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), które jest uzasadnione w szczególności, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia, traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.); a rentę na zwiększone potrzeby, polegającą na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art k.c.); a oraz w przypadkach, krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) zwrot utraconych zarobków (art. 361 k.c.). Komu przysługuje zadośćuczynienie? a Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przewidziane w art k.c. jest świadczeniem osobistym, co oznacza, że roszczenie nie przysługuje jedynie osobie, przeciwko której bezpośrednio skierowane było zdarzenie, tzn. bezpośrednio poszkodowanemu. Czy można wnosić o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych w prywatnych placówkach, które teoretycznie przy długim oczekiwaniu w kolejce można było wykonywać za darmo w placówkach służby zdrowia finansowanych z publicznej kasy? a Odpowiedź sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii, czy wobec faktu, że poszkodowanemu służy bezpłatne leczenie, rehabilitacja, zasadnym jest zwrot kosztów poniesionych w płatnych (prywatnych, niefinansowanych przez NFZ) placówkach służby zdrowia. Zasadność zwrotu kosztów należy tu oceniać w zależności od konkretnego przypadku. Przysługuje, jeżeli poszkodowany udowodni konieczność stosowania takich metod, które nie są finansowane z publicznych środków lub dostęp do nich jest utrudniony. Odpowiedzi pochodzą z serwisu Rzecznika Ubezpieczonych

3 Prezentacja Poradnik III 3 REKLAMA /00

4 4IV Poradnik Prezentacja Profesjonalny doradca pomoże wywalczyć odpowiednią kwotę Z najnowszych danych firm Votum oraz Codex zrzeszonych w Polskiej Izbie Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wynika, że rośnie liczba osób, które zlecają dochodzenie roszczeń doradcomodszkodowawczym.votum SAzanotowaławIpółroczutego roku8tys.takichwniosków,czyli o 20 proc. więcej niż w I połowie ubiegłegoroku.wedługszacunków opracowanych napodstawie informacji zebranych z kancelariiadwokackich,odubezpieczycieliorazzsądówwtymroku liczbawnioskówoodszkodowaniaizadośćuczynieniazwiększy się w porównaniu z 2010 r. o kolejne procent. Mimo to rynek odszkodowań to wciąż branża niedoceniana, ajejprzedstawicielebywająmylniepostrzeganijakołowcynieszczęść,którzychcąwzbogacićsię na odszkodowaniu ofiary wypadku. Profesjonalna pomoc Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych,tłumaczy,że zataki wizerunekbranżyodpowiedzialnesą m.in. niektóre media. Tabloidy kształtują wizerunek doradców jako adwokatów diabła, którzy podejmują się pomocy poszkodowanymdlawłasnychkorzyści. Tymczasem rzeczywistość wyglądainaczej.ofiaromwypadków trudno jest samym dochodzićswoichpraw,aprofesjonalna pomoc jest dla nich często jedynymgwarantemuzyskaniaśrodków pozwalających na leczenie. Doradztwo odszkodowawcze jest działalnością,na którą pojawia się zapotrzebowanie, gdy człowiekznajdujesięwszczególnie trudnej sytuacji,bo albo sam doznał obrażeń w wyniku wypadku komunikacyjnego, albo straciłkogośznajbliższejrodziny. W tego rodzaju sytuacjach pojawiają się dodatkowe wydatki związane z leczeniem czy koniecznością pochówku. Jednocześniepojawiająsięperturbacje związane z sytuacją majątkową. Co więcej,osoba znajdująca się wtrudnejsytuacjiniezawszejest w stanie odnaleźć się w gąszczu przepisów i procedur biurokratycznych, przez które trzeba przejśćwzakładzieubezpieczeń. Dlatego w naszej ocenie istotne jest,byinformacjaoprzysługujących uprawnieniach do odszkodowania trafiła do jaknajszybciej,czyliwtedy, gdy te pieniądze są mu najbardziej potrzebne tłumaczy BartłomiejKrupa. Stądteżpośrednicyodszkodowawczy,czyliprzedstawiciele firm doradztwa odszkodowawczego,aktywnieposzukująosób, które mogłyby skorzystać z ich usług, a nawet nie zdają sobie ztegosprawy wyjaśniaspecjalista.idodaje,żeostatniepięćlat szczególnie dynamicznego rozwoju doradztwa odszkodowawczegojestdowodemnato,żeistnieje na nie bardzo duże zapotrzebowanie społeczne. Nie taki diabeł straszny W kształtowaniu negatywnego wizerunkudoradcówodszkodowawczych oprócz prasy bulwarowej,niebagatelnąrolęodegrały amerykańskie filmy, w których adwokaci czy doradcy sportretowanisąnegatywnie.polacynadal ostrożnie podchodzą do usług prawnych czy doradczych, nie chcąc się też dzielić ewentualną wygraną w sądzie. Jednak samodzielna walka o odszkodowanie w większości przypadków kończy się niepomyślnie. Po drugiej stronie staje bowiem sztab specjalistów doskonale znających się na procedurach i gotowych wykorzystać przeciwko nam najmniejsze uchybienie czy opóźnienie w składaniu wniosków. BartłomiejKrupa,prezesPolskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wskazuje,na kolejny haczyk: Poszkodowanemu, który przed zakładem ubezpieczeń występuje samodzielnie, może zostać zaproponowana ugoda nawarunkachfinansowych,których atrakcyjności nie będzie w stanie racjonalnie ocenić ze względu na brak doświadczenia w tej materii. Zawarcie takiej ugody oznacza zrzeczenie się wszelkich dalszych roszczeń. Z drugiej strony,powierzając sprawę odszkodowawczą przypadkowejiniezweryfikowanej firmie, narażamy się na ryzykopowierzeniawłasnychśrodków z odszkodowania osobie niewiarygodnej, która może te środkisprzeniewierzyć dodaje. Wątpliwości wciąż budzi w Polsce sposób,w jaki doradcy odszkodowawczy docierają doposzkodowanych.polacydziwią się, że ktoś, kto chce im pomóc, zadaje sobie trud, by samemuichznaleźć.dlategokiedy na szpitalnym korytarzu lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podchodzi do nich osoba przedstawiająca się jako doradca, bywają nieufni i podejrzewają podstęp. Bartłomiej Krupa podkreśla jednak, że przedstawiciele firm doradztwa odszkodowawczego, aktywnie wychodząc do klientów, zwiększajątylkoichszansęnauzyskanie odszkodowania, które w całości pokryje koszty leczenia. Firmy docierają do poszkodowanych w różny sposób, od tradycyjnych, gdzie kancelarie czekają, aż ktoś zainteresuje się ich usługą, poprzez reklamę winternecie,prasieczyradiu,aż po przedstawicieli regionalnych liczonych w setkach, a nawet w tysiącach, którymi dysponują zwykle duże firmy odszkodowawcze tłumaczy prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Dzięki pomocy doradcy jest większa szansa,że twoje odszkodowanie będzie stosowne do krzywdy Powierzając specjaliście walkę o odszkodowanie, mamy gwarancję jego uzyskania FOT.123RF Słowniczek dla ZADOŚĆUCZYNIENIE Sprawca szkody (a za niego jego ubezpieczyciel od odpowiedzialności cywilnej OC) ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za krzywdę wynikającą z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Świadczenie to ma na celu rekompensatę za ujemne doznania psychiczne i cierpienia fizyczne nie tylko w przypadku własnych obrażeń ciała, ale także dla osób, które utraciły członka najbliższej rodziny. Powstałe w związku z takimi sytuacjami dodatkowe koszty pokrywa odszkodowanie, nie zaś zadośćuczynienie. PRZYCZYNIENIE Ubezpieczyciel może ograniczyć wysokość wypłaconego zadośćuczynienia i odszkodowania, jeżeli poszkodowany swoim zachowaniem przyczynił się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów. Za przyczynienie się do powstania szkody może być uznane np. wtargnięcie pieszego pod nadjeżdżający samochód, który jechał z nadmierną prędkością, poruszanie się pieszego nieprawidłową stroną pobocza, brak zapięcia pasów bezpieczeństwa, a nawet podjęcie przez pasażera decyzji o jeździe z pijanym kierowcą, który spowodował wypadek. Ubezpieczyciel zazwyczaj określa stopień przyczynienia procentowo i w takim stopniu ogranicza wszystkie przyznane poszkodowanemu świadczenia, np. zadośćuczynienia, refundacje kosztów leczenia czy renty. USZCZERBEK NA ZDROWIU Ubezpieczyciel, określając wysokość zadośćuczynienia, opiera się na wynikach ustaleń komisji lekarskich określających trwały uszczerbek na zdrowiu na podstawie tabel zakładu ubezpieczeń. Aby uszczerbek nie był zaniżony, należy zgromadzić i przedłożyć na komisji lekarskiej jak najpełniejszą dokumentację z leczenia powypadkowego. Należy pamiętać, że uszczerbek na zdrowiu nie jest jedynym wyznacznikiem wysokości zadośćuczynienia ubezpieczyciel powinien wziąć pod uwagę indywidualną sytuację życiową składającą się na jego krzywdę. Najlepszym dowodem dotyczącym takich okoliczności jest pisemne oświadczenie. POKRYCIE KOSZTÓW LECZENIA Zgodnie z art. 444 Kodeksu cywilnego sprawca szkody powinien pokryć wszelkie wydatki, jakie powstały u w związku ze szkodą na osobie lub rozstrojem zdrowia. Obok kosztu zakupu leków i wizyt lekarskich są to również koszty dojazdów związanych z leczeniem, koszty specjalnej diety, jeżeli taka jest zalecana po wypadku, oraz koszty opieki sprawowanej nad osobą, która wymaga jej po wypadku. Poszkodowanemu przysługuje również prawo żądania wyłożenia z góry środków na leczenie. KWOTA BEZSPORNA Ubezpieczyciel powinien zaspokoić roszczenia w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. W praktyce termin ten jest notorycznie nieprzestrzegany przez zakłady ubezpieczeń. Nawet jeżeli zakład ubezpieczeń nie wypłaci w terminie 30 dni pełnego odszkodowania, powinien wypłacić kwotę bezsporną, a więc tą część zobowiązania, której wielkość nie budzi wątpliwości. Często nawet przy bardzo poważnych szkodach ubezpieczyciele wypłacają symboliczne kwoty bezsporne, aby móc powołać się na formalne dopełnienie obowiązku. REGRES Ubezpieczycielowi przysługuje prawo żądania od sprawcy zwrotu odszkodowania, które otrzymał poszkodowany, jeżeli kierujący był pod wpływem alkoholu lub narkotyków, spowodował wypadek celowo, uciekł z miejsca wypadku, nie posiadał ważnego prawa jazdy lub ukradł samochód, którym spowodował szkodę. KRZYWDA Pojęcie krzywdy, za którą należy się zadośćuczynienie, nie zostało prawnie zdefiniowane, a jego znaczenie jest przedmiotem bogatego orzecznictwa, bowiem szkoda niemajątkowa jest trudno wymierzalna. Wypracowano jednak pomocnicze kryteria, które pozwalają na dokonanie zindywidualizowanej oceny.

5 REKLAMA Prezentacja Poradnik V /00

6 6VI Poradnik Prezentacja The Times : Wiele osób poszkodowanych w wypadkachomożliwościodszkodowania wciąż dowiaduje się kilka miesięcy, a nawet kilka latponieszczęśliwymzdarzeniu.wielunawetsięonienie starazobawy,żesprawauległa przedawnieniu. Co to jest okres przedawnienia i kiedy sprawasięprzedawnia? Bartłomiej Krupa, prezes Polskiej Izby Doradców i PośrednikówOdszkodowawczych:Przedawnienie jest to instytucja, naktórąmożepowołaćsiędłużnik, aby ze względu na upływ czasu uchylić się odzaspokojenia roszczenia. Instytucja ta stwarza pewność obrotu prawnego, jednakże należy pamiętać, że zapewnia ona ochronę przede wszystkim sprawcy szkody,anieposzkodowanemu. Okres przedawnienia jest zróżnicowany w zależności od tego, jakiesąskutkiwypadku,okoliczności ich powstania, a nawet wiek. Jeżeli wzdarzeniudrogowymposzkodowany nie doznał poważnych obrażeńciała(tj.wyłączających czynności organizmu na czas powyżejsiedmiudni),manadochodzenie roszczeń trzy lata oddowiedzenia się o szkodzie izgłoszeniategoosobieobowiązanej do jej naprawienia.jeżeli jednakskutkitebyłypoważniejsze lub nastąpiła śmierć,ma on aw przypadku śmierci członkowie jego rodziny aż 20 lat od wypadku na dochodzenie swoich praw. Chyba że kierowca nie zostanie skazany za popełnienie przestępstwa.wtedy pozostają trzy lata. Szczególną ochronę ustawodawca zapewnił poszkodowanym małoletnim, którzy nawetwbrakuprzestępstwamogą zgłosić szkodę do dwóch lat od uzyskania pełnoletności. Co należy zrobić przed upływemterminuprzedawnienia? Aby nie stracić możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, należy zgłosić je do zakładu ubezpieczeń przed upływem terminu przedawnienia. Przepisy nie zastrzegają tu szczególnejformy,np.pisemnej, więc można zrobić to również poprzez serwisy internetowe ubezpieczycieli czy telefonicznie,choćformapisemnamadobre walory dowodowe. Warto przy tympamiętać,żeniedecydujedatastemplapocztowego, lecz data dotarcia listu do zakładu ubezpieczeń, warto więc skorzystaćzprzesyłkizezwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w przypadku najmniejszej ilościczasuzabezpieczyćprzerwaniebieguprzedawnieniafaksem,telefonem czy em. Czy jeśli uległam wypadkowi w1997r.,nadalmogędomagać się odszkodowania, i do kiedy? Jeżeliszkodawynikałabyzprzestępstwa według przepisów obowiązującychwtamtymczasie,poszkodowanemu przysługiwało 10 lat. Przepisy te uległy zmianie w roku 2007 i według obecnychstandardówjestto20 lat w przypadku przestępstw. Warto pamiętać, że jeżeli wedługdawnych,mniejkorzystnych przepisów roszczenie nie przedawniłosięwdacie , do roszczeń takich stosuje się nowe, korzystniejsze przepisy. Ponadto zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi przerywa bieg przedawnienia i nawet jeżeli ze względu na wielkość szkody stosuje się termin trzyletni biegnie od nowa od daty decyzji ubezpieczyciela, bez względu na to, czy jest ona korzystna,czyteżnie.oznaczato, żepouczeniawdecyzjachubezpieczycieli o 14- czy 30-dniowym terminie na odwołanie nie są wiążące, gdyż roszczenia można składać tak długo, jak długo nie są przedawnione. Czegodotyczyłyzmianywprowadzone w 2007 r. przeztrybunał Konstytucyjny i co wpraktycezmieniływdochodzeniuodszkodowań? Możesz walczyć o odszkodowanie. Nawet20latodchwiliwypadku Rozmowa z Bartłomiejem Krupą,prezesem Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych Prywatna rehabilitacja z ubezpieczenia sprawcy ehabilitacja po wypadku ko- w miejscu Rmunikacyjnym, pracy czy po nieudanym zabiegu medycznym,który doprowadził do urazu, trwa często miesiące, a nawet lata. Poszkodowani w wypadkach, poza świadczeniami wynikającymi z ubezpieczenia, mogą liczyć na prywatną rehabilitację, gdy istnieją ku temu przesłanki. Mogą się więc starać opokrycie zubezpieczenia OC sprawcy zarówno kosztów samego leczenia, jak i dojazdów na leczenie, rehabilitacji, ale także przebudowy czy dostosowania mieszkania do potrzeb osoby na wózku.niewielu z nas wie,że po wypadku możemy się też starać o zwrot kosztów związanych z koniecznością wyuczenia się innego zawodu. O rynku odszkodowań apierwsza wielka kancelaria odszkodowawcza powstała 10 lat temu na Dolnym Śląsku, które uważa się za kolebkę rynku doradców i pośredników odszkodowawczych. Obecnie na polskim rynku działa od 300 do 600 firm, w tym około 50 dużych kancelarii. a Po kryzysie w 2008 r. rynek gwałtownie się skurczył. Z prawie 100 dużych firm została połowa. Zdaniem specjalistów, załamanie gospodarki sprawiło, że pozostali tylko najlepsi, a więc zarówno wielkie firmy, jak i prawnicy funkcjonujący na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej, którzy nie tylko świetnie znają się na sprawach związanych z odszkodowaniami, Zakład ubezpieczeń zapłaci zaprzekwalifikowaniesiępianiście, który w wypadku stracił środkowy palec, czy nauczycielce,któraniejestwstaniemówić. Warto więc skonsultować się z profesjonalnym doradcą odszkodowawczym, który pomoże nam ustalić, czy ubezpieczenie OC sprawcy pokryje sto procentkosztówprywatnegoleczenia. Pomoc finansowa dla osoby poszkodowanej uzależniona jest zazwyczaj od rodzaju kupowanego przedmiotu, a także miesięcznego dochodu pacjenta. Ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia można otrzymać dofinansowanie m.in. na: wózek inwalidzki, protezy, materac przeciwodleżynowy, stabilizatory oraz środki pomocnicze, takie jak pampersy icewniki.w większości przypadków rehabilitacja wymaga wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne do renomowanych ośrodków w Polsce. Najbardziej znanymi i cenionymi ośrodkami są Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER w podwarszawskim Konstancinie oraz Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum-RehaPlus SA. Mazowiecki ośrodek, dysponujący 394 łóżkami nasześciu oddziałach szpitalnych oraz ale także na bieżąco śledzą zmiany w prawie. afachowa firma pobiera prowizję od uzyskanych roszczeń, zazwyczaj procentowo od kwoty, jaką kancelaria odszkodowawcza uzyska dla zazwyczaj jest to od 20 do 30 procent. Wcześniej nie wymaga od klienta opłat, co czynią często firmy-krzaki. Z praktyki wynika, że kiedy reprezentuje prawnik, uzyskuje on znacznie większe pieniądze niż w przypadku, gdyby działał sam. a Najwięksi, sprawdzeni gracze na rynku doradztwa odszkodowawczego to firmy Votum (www.votum-sa.pl oraz Codex (www.codex.org.pl). Pokój w ośrodkuvotum- -RehaPlus SA zapleczem rehabilitacyjnofizjoterapeutycznym,znany jest ze skuteczności w świadczeniu wysokospecjalistycznych usług rehabilitacyjnych, traumatologicznych i neuroortopedycznych w wielu schorzeniach narządu ruchu dla pacjentów dorosłych idzieci z terenu całego kraju i z zagranicy. Centrum obejmuje leczeniem stacjonarnym około 6 tys. pacjentów w ciągu roku,aporadnie specjalistyczne udzielają ponad 40 tys. porad rocznie. Z kolei Krakowskie Votum- -RehaPlusoferujekompleksowe usługi przywracające zdrowie poszkodowanym w wypadkach FOT.ARC Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER OrzeczenieTrybunału Konstytucyjnego stwierdziło niekonstytucyjność art. 442 Kodeksu cywilnego, gdyż w niektórych przypadkach, w szczególności w odniesieniu do błędów wsztucelekarskiej,przedawnienie w praktyce w ogóle wyłączało możliwość dochodzenia roszczeń. Wprowadzony art. 442(1) k.c.usunął takie ryzyko w odniesieniu do szkód osobowych, dodatkowo wydłużając termin przedawnienia przy przestępstwach z lat 10 do 20 oraz zapewniając wzmożoną ochronę poszkodowanych małoletnich. Czyprzedawniająsięroszczenia,wprzypadkugdysprawca wypadkuuciekłzmiejscazdarzenia? Wsytuacji, kiedy sprawca oddalisięzmiejscazdarzeniaiprokuraturaumorzypostępowanie karne ze względu na niewykryciesprawcy,odszkodowaniewypłaca Ubezpieczeniowy FunduszGwarancyjny.Istniejespór interpretacyjny co do tego, czy w takiej sytuacji można mówić o popełnieniu przestępstwa. Skoro bowiem sprawca uciekł, niewiadomo,czymożeponosić winę. Przykładem tego może być na przykład osoba niepoczytalna. UFG w takich sytuacjachprzyjmujetrzyletnitermin przedawnienia.w przepisie Kodeksu cywilnego jest mowa o tym, że bieg terminu rozpoczyna się oddnia dowiedzenia sięoosobieobowiązanejdonaprawienia szkody. Jakkolwiek sprawca nie jest znany, to z chwilą otrzymania postanowieniaprokuraturyoumorzeniu postępowania przygotowawczegoposzkodowanyteoretycznieposiadawiedzęoobowiązku płatnościzestronyufg.wpraktyce wiedza ta nie jest powszechna, co, niestety, często skutkujeprzedawnieniemroszczeń.problemtensygnalizował Rzecznik Ubezpieczonych w toku prac legislacyjnych nadnowelizacjąustawyoubezpieczeniach obowiązkowych. Pomimotoobecniestanprawny wciąż budzi wątpliwości i dla bezpieczeństwa najlepiej zgłosić roszczenia do funduszu wciągutrzechlatodotrzymania postanowienia prokuratury. Oczywiście, nie oznacza to, że nie można polemizować ze stanowiskiem funduszu, wskazując na20-letni termin przedawnienia.wtakichsytuacjachnieoceniona może się okazać pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Gdzie szukać pełnomocnika godnegozaufania? Doradztwo odszkodowawcze jest usługą o charakterze prawno-finansowym,więcprzywyborzepełnomocnikawartosiękierowaćpodobnymiprzesłankami jakchociażbyprzyinwestowaniu środków finansowych. Istotne jestwięczapleczewpostaciprofesjonalnej kadry, doświadczenie, transparentność działania oraz zaplecze kapitałowe. Najlepszymprobierzemjakościpełnomocnikamogąbyćrekomendacjeosób,którejużskorzystały z jego usług. Warto również przejrzeć witryny internetowe oraz sprawdzić przynależność do samorządu gospodarczego. Oczywiście, wiadomości pozyskane z internetu, w szczególności forów internetowych,należy odczytywać z zasadą ograniczonegozaufania,gdyżniema pełnejmożliwościweryfikacjiich autentyczności. Na stronie PIDiPO jest wyszukiwarka, do której można wpisać nazwę firmy,sprawdzając,czy jest ona członkiem naszej izby. nawzórpodobnychmiejsc,które od lat funkcjonują w EuropieZachodniej. Krakowska placówka jako jedyna w Polsce zapewnia rehabilitację funkcjonalną dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.to bardzo ważne, bo rodzina czy bliscy pacjenta często nie wiedzą, jak zająć się krewnym, który ucierpiał w wypadku.wkliniceucząsięodspe- cjalistów fachowej opieki. Krakowskaklinikadysponuje20pokojamiwpełniprzystosowanymi dopotrzebosóbniepełnosprawnych. Każdy wyposażony jest wtelewizor, łącze internetowe, aneks kuchenny iłazienkę. Warto skorzystać z turnusu w ośrodku specjalistycznym. Owsparcie finansowe naturnus rehabilitacyjny można zwrócić się nie tylko doubezpieczyciela, ale także do Powiatowego CentrumPomocyRodzinie.Pomocy materialnejudzielająrównieżorganizacje pożytku publicznego, które finansują turnusy rehabilitacyjne, leki oraz sprzęt medyczny,umożliwiają także założenie pacjentowi subkonta, na które można odprowadzać 1 procent podatku dochodowego na kontynuację leczenia.

7 N ikttakniezrozumieosoby poszkodowanej w wypadku jak ktoś, kto sam ma za sobą podobne doświadczenie.albo ktoś, kto żyje na co dzień z osobą poszkodowaną wwypadku i próbuje wraz znią na nowo uczyć się życia z niepełnosprawnością.wiele takich osób ma potrzebę dzielenia się swoją wiedzą iumiejętnościami z tymi, którzy znaleźli się na początku tej tragicznej drogi. Inni czują, że obowiązujące prawo jest ułomne i można zrobić wiele, by uczynić życie ofiar wypadków łatwiejszym. Zbierają się więc w grupy izakładają fundacje oraz organizacje non profit walczące o prawa osób poszkodowanych. Większośćorganizacjizajmujących się pomocą ofiarom wypadków i ich rodzinom stworzona została przez ludzi,którzy napewnymetapieswojegożycia Prezentacja Poradnik VII 7 Pomocna dłoń wolontariuszy i fundacji Poszkodowanym w wypadkach pomagają fundacje i organizacje non profit Podpowiadamy które albosamiulegliwypadkowi,albo stracili w wypadku kogoś bliskiego. Są też tacy, którzy działalność charytatywną godzą zcodziennąopiekąnadbliskimi, którychnieszczęśliwezdarzenie pozbawiłopełnejsprawności.ich pomociradysąnieocenione.nie tylkopokazują,żemożnażyćdalejiwskazują,jaktorobić,aleteż dodają otuchy i pomagają załatwić wszelkie formalności. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym wwypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego,powołanew 1999r.,nietylkodoradza,corobić,jeślizostało się ofiarą wypadku drogowego, wymieniając w punktach, gdzie i z jakimi dokumentami należy sięzgłosić,aletakżeuczestniczy w postępowaniach karnych, w trybie art. 90 kpk, oraz reprezentuje poszkodowanych w sprawach o odszkodowania odzakładówubezpieczeń,wktó- Rzecznik ubezpieczonych dla wszystkich eśli czujemy się bezsilni Jwwalce zubezpieczycielem, warto zwrócić się do rzecznika ubezpieczonych.rzecznikubezpieczonych dba o prawa obywateli i reprezentuje ich interesy wkontaktachz ubezpieczycielamiifunduszamiemerytalnymi. Urząd państwowy rzecznika ubezpieczonych został powołany w 1995 r.w związku z upadkiem kilku zakładów ubezpieczeń. Jego zadaniem jest reprezentowanie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Rzecznik współpracuje z krajowymi izagranicznymiorganizacjamikonsumenckimi oraz rzecznikiem praw obywatelskich. Rzecznikiemubezpieczonych jest od 2007 r. Halina Olędzka, wcześniej m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i członek Komitetu StałegoRadyMinistróworazposeł na Sejm V Kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecznik i jego eksperci pomagają nieodpłatnie osobom objętym pomocą rzecznika. Wiele informacji na temat dochodzeniaodszkodowańiubezpieczeń znajdziemy na stronie internetowejrzecznikaubezpieczonych: Eksperci w dziedzinie różnych rodzajów ubezpieczeń dyżurują również telefonicznie wsiedzibie rzecznika ubezpieczonych. Informacje i numery telefonów wraz z godzinami dyżurów można znaleźć nastronie internetowej. Poszkodowanemu wwypadku potrzebne jest wsparcie FOT.123RF rych ubezpieczony był pojazd sprawcy. Więcej na stronie internetowej: Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych ibezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Zielony Liść nie tylko doradzawzakresiepomocyprawnej irehabilitacyjnej,aleteżpomaga zdobyćdofinansowaniekosztów: rehabilitacji,zakupusprzętumedycznego,ortopedycznegoiprotez,zakupu leków oraz środków pielęgnacyjnych,szkolenia,atakże przekwalifikowania zawodowego, pomocy prawnej. Więcej nastronieinternetowej: Ogólnopolska Fundacja Nadzieja Osób Poszkodowanych wwypadkach Drogowychotacza opieką ofiary wypadków komunikacyjnych, u których powstała niepełnosprawność.jej celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności podopiecznych oraz rozwijanie umiejętności społecznych, wyrobieniezaradnościżyciowej,pobudzanieirozwijaniezainteresowań. Więcej na stronie internetowej: Fundacja Pomocy Poszkodowanym wwypadkach Drogowych Amber zajmuje się świadczeniem bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej i rzeczowej osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom, zapewnia pomoc psychologiczną i prawną ofiarom wypadków i ich rodzinom, ale też zajmuje się upowszechnianiem w atrakcyjnej formie nowoczesnych zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Więcej informacji na stronie internetowej: REKLAMA /00 REKLAMA /00

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 44

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 44 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 44 MARZEC 2011 SPIS TREŚCI Jeszcze raz o działalności kancelarii i doradców odszkodowawczych... 3 Aktualności... 4 Problemy poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza skarg dotycz cych sporu co do wysoko ci przyznanego odszkodowania lub wiadczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno

Analiza skarg dotycz cych sporu co do wysoko ci przyznanego odszkodowania lub wiadczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno Analiza skarg dotyczących sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y V O T U M C E N T R U M O D S Z K O D O WA Ń S A N U M E R ( 3 ) 2 0 0 6 APET Y T NA SUKCES

B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y V O T U M C E N T R U M O D S Z K O D O WA Ń S A N U M E R ( 3 ) 2 0 0 6 APET Y T NA SUKCES B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y V O T U M C E N T R U M O D S Z K O D O WA Ń S A N U M E R ( 3 ) 2 0 0 6 APET Y T NA SUKCES SPIS TREŚCI DRODZY CZYTELNICY... 1 AKCJA KREW... 2 TERMINY PRZEDAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze

Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze Kaczmarek Orzecznictwo T, Marcinkowski Lekarskie 2011, JT. 8(2): Odszkodowania 79-90 za niepowodzenia lecznicze 79 Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze Damages for healing failures Tadeusz Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

infolinia 0801 000 303

infolinia 0801 000 303 kim jesteśmy DRB CENTRUM ODSZKODOWAŃ s.c. jest jedną z największych i najaktywniej działających firm na rynku odszkodowań. Zajmujemy się udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych

Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 50

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 50 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 50 WRZESIEŃ 2012 SPIS TREŚCI Praktyki odszkodowawcze zakładów ubezpieczeń a rozwój kancelarii i doradców odszkodowawczych... 3 Kalendarium...

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r.

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r. Projekt 28.09.2006 r. USTAWA z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie.

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wypadku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym...

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedmiotowa regulacja wynika z konieczności jednoznacznego uregulowania kwestii pokrywania kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Zbliżają się ferie zimowe jadąc na narty zadbaj o swoje bezpieczeństwo!!!

Zbliżają się ferie zimowe jadąc na narty zadbaj o swoje bezpieczeństwo!!! Zbliżają się ferie zimowe jadąc na narty zadbaj o swoje bezpieczeństwo!!! Przed Nami okres wyjazdów na urlopy zimowe, które związane są z aktywnym spędzaniem czasu na nartach czy desce snowbordowej. Białe

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMVIII NR 1 (5) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

wypa p dk d i pr p zy prac a y Warszawa w,,listop o ad 2012

wypa p dk d i pr p zy prac a y Warszawa w,,listop o ad 2012 wypadki przy pracy Warszawa, listopad 2012 Spis treści Kiedy w zakładzie pracy zdarzy się wypadek... 3 Cywilna odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy... 5 Ubezpieczenie OC pracodawcy...

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH CZĘŚĆ II Warszawa 2015 Spis treści Wprowadzenie... 3 Rozdział I. Szkoda całkowita... 8 1. Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 49

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 49 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 49 CZERWIEC 2012 SPIS TREŚCI Najem pojazdu zastępczego w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 MARZEC 2012 SPIS TREŚCI Priorytetowe działania Rzecznika Ubezpieczonych na 2012 rok... 3 Aktualności... 5 Rozpatrywanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo