NAJCIEKAWSZY. Konkurs DODATEK TURYSTYCZNY. na Pomorzu! Sztukatorstwo. podatkowe? czyt. dalej s. 3 ISSN INDEKS 44039

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJCIEKAWSZY. Konkurs DODATEK TURYSTYCZNY. na Pomorzu! www.slowotrojmiasta.pl. Sztukatorstwo. podatkowe? czyt. dalej s. 3 ISSN 2391-9663 INDEKS 44039"

Transkrypt

1 NAJCIEKAWSZY Konkurs DODATEK TURYSTYCZNY na Pomorzu! nie podatkowe? czyt. dalej s Sztukatorstwo ISSN INDEKS

2 Temat numeru Publicystyka Twój Relax Twój Dom Wiosna, ach to Ty! Wo c iosn - cho t o o o ic ni ty ci o o no st as s c o a a i ni T i ci no o i si co a ci, a s o c ni ia o n ci s y i o i nia i a cy n o i nnic, y i o o i a ca a a st a st ny a ty no o n o a T iasta W o ni st nia t o s o ina, a ty ta chcia y o ni si o s a y, t a o s y a ocno o s o ini ic n, t a na y a si a y ni co y as a ho i o a i an oso a i a c o a, y o a to a a t T i a co o a ni o isy a s a y, o ni st s yst i os ona nana i ac ost s a i y, oni c o c c o osta o niony n t n o is T, t a y na a, istni ni y a o in i o sto ania c y i- ci o y i i sc c o oi ni ani oni s a a na a i as on o cho ni st o nni i ia n o inc o ania, cho a ia o o, si a i ich i st o o na i o na a a os y c y ycio ysy, to na a nt i a ani t i y n o ainst a i a i na o s y o c y i i oni ty ito ci na n ta i os Wi o o icy n s a i, i a t a na so a Ta ni co o o o y s stii s a a c o a y a si i ta i ty oc n statnio ia o a ni chc cy i ta ni t ni i y st i na nany o ta ot a s i, i o o n i o ci a y y i a co sty nana a to a y na, ta y a o ia o sto ania! y y no a o a i s os na aint so ani a i i oni c o c ach ca a st a t a ycy ni o t y nas o i si c ni a, t a a a y na i i i Wa ni n ios nny i i t y! a o ic a a so s chani o na s i o - at, t a o a i t o y nt s ys a s a t a ty a a a i o s a n o i an s on o ani ni a i- ych in o ac i o ia c niach a t o ych atach -, a co o i o t ch at o a i nia o no ci - a i o otni s o ina, o ni o c as y niania o ia c a t o ych, a ni ni ia- o i o o i a i y si o i nto a, natych iast to s o y o a i o- nych o ia c niach ni o- nia i c - ta- i i s o a i t ac y si a o ic, t y y na, s a y inny s os ni s o- nt, o i ni o a i si no i nac c o o ic no ci o ity a na a i a i si s o c on ost o at o - i y at s i o o ni c yni o it t o a cia onis a a o o o s i o i cho i o o o i i i - an s o ani a ist at, to a o ic i no a ni n c ono a i ia o o s t, i ost o ani o s c ot a statnio o - at a yst i a o o - ni o o ca i tnia c y s ia si na o ia c niach a t o ych i y- i aso y inanso y- nta o s ni a tych ocho ho i in o na yci ni cho o ci na t ni a s a Wc ni s a a o a o si nt a n i o nty o cy n i to ta o ani ac a cy o a a si na o ni a ia o i nia o o at y ocho ni o oc t osta o o i ana ci ni o s ys ni a t y nt s o y o a s o o ia c nia a t o a ata - a o- ic o ia c niach i o ni isa i y inny i i s ania o a to ci tysi cy otych, t osia- a na s asno i y a to yna ni cho o o ini ta o ity a at o y y at s i i ia o o t, c y to st to a c a na o- ato s i a ty, c y o ta otyc y innych ni o at ia c nia a t o to ostatni c asi o a ni n o o ity a o a i o ityc n a a- ci t n s os a ty ny o a a o ic a a o i o a ni isy a o s oich - na a to cio ych a a o i a s a a, t int so a a si ca a o s a, s o c y a si ostat c ni y o- i s a cy a o ity a at o y y at s i - ono y Wa s a a- i ci a a o a a y n, na a i ons nc oni s on o i o o cy i s ina ni s o c y o si to ty, y y inist t ans o t o y an at os a i yco a si ycia o ityc n o T no y s c a, y o ci on o i i o ity i yna ni na i s ych i atach y o o ny sc na i s o c a a a a o ic a Ws yst o a y oc y i ci o ostat c n o y o i s na, y nt c o o ata a n in o ac, to na a o ic na no y a ta i i a s a T no s o i a si ni, y a ia a at o - i y at s i, t a i ta a o ic ny i a a- i statnio n a nych ia ac y t a tii ias c na, str 2 osta a s to any i a ta i o cy ny i o ci a i a ni c ni o i so i ci i a cy si o c onis a o o o s i c na i s o a a y - y i i a i a a o ic a, c y i o ity a, t y a s ci s y si ni y i i s o c ny o a ci, a sa a tii ia ni y si n o yc T a st ona ocno ach iana, a t no o i i, t st on a i o o st y ni cia s a y o- ity a s c osy a - o, a o ny a st y ia a i t o, o in ntny ia ac a tii y o ac a i s any st a a - W ci o i ni a at at o y, a tych i i y i o na a y- y o a na t st i ni, st to na o o na a ny t o ac i o ityc n as c a, o a y otyc os i - anych a o s c a a inist ac i so y s a c a ni o inny i na t ci nia t i o ci, na i a ca o ty a ach t y a si ni y o i ni st s ans, y i o s nast n c t y ata o na si ty o astana ia, co s o o o a o o y a y- a ny s a o a cia a t o o ania o o na t a a o s cho a, t a ni ty o ni W ost, ni na t i a o a cia, to ci o y s c a, y ta i a nia, a osta i ni a - o i a o ic o i a t, o o y i na ni a i o - i y a a ia ni ch ny asy, o s a istni ty o t o tyc ni

3 str 3 - Z jednej strony narracje te troch pozbawione s logicznego ci gu, ale tylko na pozór. ini generaln jest tu wytworzenie niepokoju spowodowanego tym, co mo e przyj ju wkrótce. Zarzewiem przysz ego europejskiego kon liktu ma oczywi cie sta si tocz ca si nieopodal na s hybrydowa wojna na Ukrainie. Zgodnie z logik czasów, w których yjemy, trzeba te jasno powiedzie sposób prowadzenia kampanii medialnych te jest wojn, na razie tylko in ormacyjn. i nie si tu na usta cytat znany z naszej historii a wi c wojna!. ytanie Dauerman - Niniejsze zagadnienie jest eg o ane oz o z dzeniu Ministra Sportu i Turysty i z dnia pa dzierni a 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych d a cz on ów adry narodowej. Akt ten jest skierowany do wszystkich cz onków kadry narodowej i, jak wspo nia e na wst pie, nie wprowadza rozró nienia na sportowców pe nosprawnych i niepe nosprawnych. Tak jest niestety tylko w teorii. We wcze niejszych artyku ach poruszaj cych zagadnienia dotycz ce niepe nosprawnych sportowców wielokrotnie podkre lali y specy ik i podstawy problemów oraz przeszkód jakie spotykaj na drodze swojej kariery. Mi dzy innymi wykazywali my, e sport niepe nosprawnych jest mniej popularny, mniej medialny i przyci ga znacznie mniejsze zainteresowanie szerokiej publiczno ci ni zmagania osób pe nosprawnych. Nale y podkre li, e mimo coraz wi kszej ilo ci osób niepe nosprawnych decyduj cych si na uprawnianie sportu to ci gle niektóre dyscypliny maj bardzo nieliczne grono reprezentantów. Ten czynnik, w po czeniu z nie najlepsz redakcj przepisów prawa sprawia, e dochodzi do niepotrzebnego ró nicowania ich pozycji w stosunku do pe nosprawnych sportowców. ust. 1. ozporz dzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stypendiów sportowych dla cz onków kadry narodowej stanowi, e cz onek kadry narodowej mo e otrzyma stypendium, je eli w zawodach, o których mowa w ust. 2 i, bra o udzia co najmniej pa stw w danej konkurencji, przy czym w konkurencjach indywidualnych bra o udzia co najmniej 12 kluczowe, które trzeba w tej sytuacji postawi, brzmi kogo z kim i jaki w a ciwie b dzie jej charakter W naszej mentalno ci wojna to wojna. ojarzy si z polem bitwy, walkami oraz niestety zabitymi i rannymi, ogólnie z ludzkim cierpieniem obserwowanym izycznie. W naszych czasach sytuacja przedstawia si w sposób du o bardziej skomplikowany. ak na razie polem bitwy zdaj si by nasze umys y, na które bezustannie dzia aj okre lone o rodki wp ywu. I co najgorsze, spo ecze stwo poddane takiej kampanii ma ogromn trudno w rozpoznaniu pola walki oraz walcz cych po okre lonej linii rontu wojsk. Na ogó w naszych mediach wskazuje si prawdziwy lub rzekomy rosyjski o rodek oddzia ywania a to poprzez rzeczywi cie uruchomiony przez ten kraj portal internetowy i radio, a to poprzez mniej lub bardziej niszowe partie polityczne. Troch minimalizuje si przy tym kwestie oddzia ywania gospodarczego, ograniczaj c si do radosnych konstatacji, e kraj ten pogr a si w kryzysie, tak jakby cierpi cy g ód osjanin by powodem do rado ci, a znajduj cy si w tej samej sytuacji np. Ukrainiec przedmiotem g bokiego wspó czucia. rzy okazji do jednego worka wk ada si równie tych, którzy z ró nych przyczyn zajmuj pozycje raczej niech tne obecnemu rz dowi ukrai skiemu, demaskuj dezin ormacje prowadzona przez t stron kon liktu oraz in ormuj o rozszerzaniu si ukrai skiego antypolskiego nacjonalizmu. Sprawy znacznie si komplikuj, kiedy w kwesti mi dzynarodowych odniesie co do kon liktu na wschodzie trzeba wpisa inne kraje czy to Unii uropejskiej, czy to Stany Zjednoczone, czy te spróbowa zastanowi si nad relacjami mi dzy kon liktem bliskowschodnim a wschodnioeuropejskim, a mo e jeszcze nad geopolitycznymi zale no ciami zachodz cymi na terenie Azji Wschodniej. Wszystko to niestety pokazuje, e obecny wiat jest a nadto globalny z jednej strony, a gra interesów odbywa si pomi dzy silnymi krajami czy o rodkami z drugiej. W tej sytuacji niestety wa nym jest u wiadomienie sobie aktu, e olska, cz ciowo z winy w asnej polityki, któr prowadzi albo której nie prowadzi od co najmniej 25 lat, jest swego rodzaju za ciankiem i jej g os na pewno nie jest licz cym si w tej rozgrywce, jeste my tylko polem (na razie, co trzeba podkre li, tylko in ormacyjnej ) wojny. W tym kontek cie nale y patrze równie np. na robi c dziwn karier analiz ameryka skiego Instytutu Strat ord o tym, e to nasz kraj w imieniu Stanów Zjednoczonych b dzie w niedalekiej przysz o ci zagospodarowywa osób, a w konkurencjach zespo owych co najmniej dru- yn, osad lub za óg. ior c pod uwag ró nice pomi dzy sportem osób pe nosprawnych a niepe nosprawnych ustanowienie takich samych kryteriów wydaj si co najmniej nieprzemy lane. rosz wyobrazi sobie sytuacj, w której niepe nosprawny reprezentant kraju w danej dyscyplinie wygrywa mi dzynarodowe zawody i nie mo e stara si o uzyskanie stypendium ze rodków MSiT, poniewa w indywidualnym konkursie bra o udzia tylko 11 zawodników. Wiele imprez sportowych organizowanych dla osób z ro nymi dys unkcjami nie spe nia wskazanych wymogów tylko i wy cznie dlatego, e dana dziedzina sportu jest niepopularna lub bardzo trudna do uprawnia dla osób niepe nosprawnych. zy zatem osi gni cia takiego sportowca, który walczy z rze kiem na piersi, nie zas uguj na wynagrodzenie i uznanie (w zasadzie tym jest stypendium) za godne reprezentowanie pa stwa dpowied jest oczywista zw aszcza, e takie wiadczenia pieni ne cz sto stanowi jedyne ród o inansowania i rozwijania sportowej pasji tych osób. Niestety z praktyki wiem, e nie s to odosobnione przypadki. Nie ulega w tpliwo ci, e w rywalizacji osób pe nosprawnych du o atwiej jest spe ni okre- lone ozporz dzeniem warunki. W konsekwencji mamy do czynienia z niezamierzonym ograniczeniem dost pu do wiadcze stypendialnych osobom niepe nosprawnym. Nie pos dzam nikogo o umy lne i wiadome dzia anie, jednak Temat numeru obszar Mi dzymorza a tycko - zarnomorskiego. est pewn ciekawostk to, e ktokolwiek chcia, powy szy postulat zna od kilku lat, bowiem by on dost pny w naszym j zyku. Trzeba si wi c zastanowi, po co zosta teraz nag o niony. Wracaj c do kampanii medialnych. Nag ówki gazet i newsy dzienników radiowych oraz telewizyjnych coraz bardziej niestety przypominaj propagand z lata 1939 roku. I dopóki jest to tylko manipulacja nastrojami, mo na to zawsze jako odkr ca. d czego takiego jeszcze nikt nie zgin. Ale je eli jest to wyraz rzeczywistego kierunku polityki wielkich mocarstw, które na naszym terenie przygotowuj grunt pod co innego, to nie pozostaje nam ju nic innego, jak modli si o pokój. S. Tekst napisany zosta 9 marca br. Historia niestety bardzo ostatnio przy pieszy a i autor nie wie, co b dzie, kiedy dotrze on do czytelnika - oby nic z ego. analizowany przyk ad jednoznacznie wskazuje na brak szerokiego i przemy lanego spojrzenia podczas redagowania aktów prawnych. bejmuj c jedn regulacj ró ne grupy osób konieczne jest przeanalizowanie sprawy z ich perspektyw. W mojej ocenie traktowa kogo równo nie zawsze znaczy tak samo - co idealnie obrazuje powy szy przyk ad. REKLAMA

4 w Polsce onad 2 tys. z domaga si od Skarbu a stwa b. burmistrz Helu ( omorskie) Miros aw W do owski, uniewinniony prawomocnie przez warszawski s d od udzia u w a erze korupcyjnej, w której oczyszczona z zarzutów zosta a te b. pos anka eata Sawicka. Na dan kwot sk adaj si zado uczynienie za bezzasadny 3-dniowy areszt, rekompensata za utracone przez b. samorz dowca wynagrodzenie przez jeden rok i trzy miesi ce oraz zwrot kosztów za 53 dojazdy do s du. S d kr gowy w da sku zdecydowa w czwartek, e sprawa cz ci odszkodowania - obejmuj ca pokrycie utraconych przez W do owskiego pensji oraz kosztów transportu na rozprawy s dowe - b dzie rozpatrywana w odr bnym post powaniu cywilnym. Zajmie si tym S d kr gowy w oznaniu, który decydowa kilka lat temu o aresztowaniu b. burmistrza Helu. rzeczenie gda skiego s du nie jest prawomocne. Nawet ton materia ów wybuchowych mog a zawiera mina morska, któr znaleziono przy alochronie w gdy skim porcie. Akcj usuwania pierwszego z pi ciu znalezionych niewybuchów z II wojny wiatowej od rana prowadzi o 0 saperów Marynarki Wojennej. Nurkowie podnie li min z dna za pomoc pontonu i przeholowali w rejon Zatoki da skiej, tam zosta a zdetonowana. 0 marynarzy z rupy Nurków Minerów i z za ogi niszczyciela min laming z 13. ywizjonu Tra owców wzi o udzia w detonacji mina morska typu z okresu II wojny wiatowej. ko o godz uda o si j zniszczy. Marynarka Wojenna prowadzi a operacj neutralizacji znaleziska na redzie gdy skiego portu. S dzia odroczy proces 12 gangsterów z grupy ada- iego, którzy mieli dzisiaj zasi na awie oskar onych. ang zajmowa si handlem narkotykami, str czycielstwem i wymuszaniem haraczy. Akt oskar enia dotyczy 100 przest pców, jednak proces, który mia ruszy dzisiaj, dotyczy tych najbardziej niebezpiecznych. We wtorek rano na awie oskar onych w bydgoskim s dzie mia o zasi 12 przest pców, w tym przywódca gangu Tomasz., pseudonim ada i oraz Maciej., pseudonim Maciula, którzy odpowiadaj z wolnej stopy. S d do lipca ma obowi zek zapewni ich stawiennictwo na rozprawie i z o enie przez nich o wiadczenia, czy chc sk ada wyja nienia. 19 osób zosta o zatrzymanych po bójce na gda skim osiedlu Morena. Wi kszo z podejrzanych jest nieletnia, tylko dwóch 1 -latków oraz 1 -latek us ysza o zarzuty. Wed ug policjantów wszyscy znali si wcze niej. racuj cy nad spraw policjanci ustalili, e osoby bior ce udzia w bójce u ywa y gazu, pr tów i pa ek. olicjanci na miejscu zabezpieczyli cz z tych przedmiotów. o cz ciowo uczniowie gimnazjów i liceów. W trakcie bójki trzy osoby zosta y poszkodowane. str 4 Naukowcy z olitechniki da skiej opracowali innowacyjn metod recyklingu krzemu z ogniw otowoltaicznych (baterii s onecznych). Zapewniaj, e metoda pozwala odzyska krzem ze zu ytych baterii szybciej i taniej ni w obecnie stosowanych technologiach. ierownik atedry Aparatury i Maszynoznawstwa hemicznego Wydzia u hemicznego olitechniki da skiej, pro. dr hab. wa lugmann- - adziemska, która kierowa a badaniami, powiedzia a, e w ci gu czterech lat zespó naukowców opracowa nie tylko technologi odzyskiwania krzemu, ale tak e pó automatyczny prototyp urz dzenia, które jest w stanie przeprowadzi odzysk. ozwi zanie mo e by stosowane do recyklingu dominuj cych na rynku technologii baterii s onecznych I generacji krzemowych. ekarka z dyni, któr dwukrotnie przy apano na przyjmowaniu pacjentów po pijanemu by a zatrudniona niezgodnie z prawem. kr gowa Izba ekarska w da sku zawiesi a jej uprawnienia w zesz ym roku. Maja M. pod koniec lutego zosta a zatrzymana przez policj w jednej z przychodni w da sku, bo przyjmowa a pacjentów pod wp ywem alkoholu. adanie alkomatem wykaza o 3 promile. Szybko okaza o si, e to nie pierwszy raz, gdy lekarka zosta a przy apana pijana w pracy. We wrze niu ubieg ego roku Maja M. b d c pod wp ywem alkoholu przyj a kilkunastu pacjentów i wyjecha a na interwencj karetk pogotowia pracuj c w szpitalu w ucku. W skutek tego wydarzenia lekarka, po zaledwie dwóch dniach, straci a prac dynianki po raz drugi prze y y swój ameryka ski sen. Na specjalne zaproszenie gwiazdy N A Marcina ortata, dziewczyny z heerleaders dynia polecia y do Stanów Zjednoczonych. Tam minionej nocy wzi y udzia w olish Heritage Night. Tancerki zaprezentowa y si podczas meczu Washington Wizards z Sacramento ings. W olsce wyst py dziewczyn mo na podziwia regularnie podczas meczów koszykarzy Asseco dynia. ada miasta da ska odrzuci a zg oszony przez klub rawa i Sprawiedliwo ci apel do aw a Adamowicza o ust pienie z urz du prezydenta da ska. rokuratura Apelacyjna w oznaniu w ubieg ym tygodniu postawi a Adamowiczowi pi zarzutów. otycz one podania przez niego nieprawdziwych in ormacji w o wiadczeniach maj tkowych w latach rozi za to do trzech lat wi zienia. rezydent Adamowicz t umaczy, e jego sprawa nie dotyczy maj tku, a jedynie nieprecyzyjnego wype niania o wiadcze maj tkowych. Zdaniem samorz dowca, to wcale nie jest to samo. omisja uopejska zmieni a decyzj w sprawie lotniska dynia- osakowo. W ubieg ym roku uzna a, e w adze portu musz zwróci ponad 90 milionów z otych dotacji. Teraz oceni a jednak, e kwota powinna by o kilkana cie milionów mniejsza. domaga a si zwrotu dotacji, bo uzna a j za niedozwolon pomoc publiczn. Teraz uzna a jednak, e port nie musi zwraca pieni dzy, które zosta y wydane na inwestycje zwi zane z bezpiecze stwem. hodzi o pieni dze, które wydano m.in. na ogrodzenie lotniska, zaplecze dla stra y po arnej, urz dzenia do prze wietlania baga y itp. y y prezydent ech Wa sa z rado ci przyj wybór S awomira Neumanna na sze a pomorskiej lat ormy bywatelskiej stwierdzaj c, e ten zawsze b dzie móg liczy na jego wsparcie. odczas zjazdu delegatów pomorskiej lat ormy bywatelskiej walki o sched po S awomirze Nowaku stan o trzech polityków S awomir Neumann, ogdan orusewicz i ajmund ominikowski. Wygra ten pierwszy, który zdoby kilkana cie g osów wi cej ni legenda Solidarno ci. ech Wa sa nie wydawa si zdziwiony takim wynikiem. Zwyci stwo wiceministra zdrowia nie by o niespodziank. eszcze przed wyborami Neumann zapewnia, e jest spokojny o wynik wyborów na sze a pomorskie. rzedstawiciele zwi zków zawodowych dostarczali w poniedzia ek do biur pos ów oraz senatorów z koalicji i S pisma zawieraj ce postulaty pracownicze przygotowane przez NSZZ S, ZZ i ZZ. W wielu biurach zwi zkowcy nie zastali parlamentarzystów. uda wyja ni, e w ramach akcji zwi zkowcy odwiedzaj cy poszczególne biura mieli za zadanie przekaza postulaty i porozmawia z parlamentarzystami o tym, co ci zamierzaj z tymi daniami zrobi. Zaznaczy, e zwi zkowcom zale a o na rozmowach z pos ami i senatorami, a nie tylko na pozostawieniu postulatów pracownikom biur parlamentarzystów. da ski Uniwersytet Medyczny na razie wyco uje si z budowy entrum eczenia parze. W adze uczelni t umacz, e w przetargach nie uda o im si wy oni wykonawcy, przez co przepadn rodki, które mieli dosta z U. budowie entrum eczenia parze w da sku mówi si ju od ponad 20 lat. omys pojawi si tu po po arze w gda skiej Hali Stoczni. To wtedy zwrócono uwag, e na omorzu nie ma placówki, która kompleksowo zaj aby si pacjentami z oparzeniami. entrum mia o powsta w da sku przy ul. binki, w miejscu po dawnej linice aryngologi. Na razie jego przysz o stoi pod znakiem zapytania. wóch w a cicieli popularnego w lbl gu sklepu z dopalaczami zosta o oskar onych przez tamtejsz prokuratur. Wed ug ledczych, m czy ni wprowadzaj c do obiegu niebezpieczne substancje sprowadzili niebezpiecze stwo dla ycia i zdrowia swoich klientów. roces który ma rozpocz si za dwa tygodnie poprzedzony zosta d ugim i skomplikowanym ledztwem. Sklep prowadzony przez dwóch mieszka ców w centrum lbl ga by niezwykle popularny, wi c towar tam sprzedawany wielokrotnie bada sanepid. Sprawdzano czy zawiera on niebezpieczne substancje. Towarem zatru o si 29 osób.

5 str 5 W POLSCE W GOSPODARCE w Polsce kazuje si, e nagrania, jakie poznali- my w czerwcu ubieg ego roku, to nie jedyne, jakie powsta y w s ynnej ju restauracji Sowa. prócz polityków rz dz cej ekipy na nowych ta mach znajduj si równie prezesi spó ek skarbu pa stwa i biznesmeni. A w ród nich an ulczyk, najbogatszy olak. ozmowy dotycz m. in. prywatyzacji iechu, czyli irmy, któr po sprywatyzowaniu przej w a nie ten biznesmen. Na ten temat rozmawia z nim m. in. awe ra, by y rzecznik prasowy onalda Tuska i sekretarz lat ormy bywatelskiej. elnerzy mieli nagra ponadto eszka Millera czy Aleksandra wa niewskiego. In ormacje te pochodz z notatki, która tra i a do ogólnopolskich mediów. Na razie nie wiadomo, jaka jest dok adna tre wszystkich rozmów. oraz mniej niewiadomych zwi zanych z ubiegaj cymi si o otel prezydenta olski. Swoj kandydatur, wraz z wymagan liczn podpisów, jako pierwszy do W zg osi anusz orwin-mikke. Nast pnie zrobi to urz duj cy ronis aw omorowski. ewne jest równie, e zarejestruj si Andrzej uda ( is), Magdalena górek (S ), Adam arubas ( S ), awe ukiz (bezpartyjny) i Marian owalski ( uch Narodowy). Wci o 100 tys. podpisów walcz natomiast anusz alikot (Twój uch), acek Wilk (Nowa rawica), rzegorz raun (bezpartyjny), Anna rodzka (Zieloni) czy Wanda Nowicka (Unia racy). ozostali kandydaci na kandydatów s bardzo daleko od tego celu. rupa ITI i rupa anal zawar y umow o sprzeda y wi kszo ciowego pakietu udzia- ów w spó ce T N. Teraz w a cicielem stacji sta a si brytyjska spó ka Southbank Media ts. Nale y ona do ameryka skiej irmy Scripps Networks Interecti e. Udzia y T N-u kosztowa y 5 miliony z otych. o tego rytyjczycy przej li wszystkie d ugi stacji. Na razie nowi w a ciciele nie zapowiadaj rewolucyjnych zmian w unkcjonowaniu telewizji oraz innych produktów medialnych wyst puj cych pod mark T N. In lacja po wy czeniu cen administrowanych w lutym br. po raz kolejny osi gn a historyczne minimum - napisano w komunikacie N. ej wska nik wyniós zaledwie 0, proc. W poprzednich miesi cach wynosi on 0,5 oraz 0, proc. Wp yw na taki wynik mia y mi dzy innymi spadki cen ropy na wiatowych rynkach. ksperci twierdz, e wraz ze spadkiem poziomu in lacji olsk czeka równie wzrost gospodarczy. iskus wprowadzi u atwienie, na które od wielu lat czekali olacy. Teraz zeznanie podatkowe mo na z o y w Internecie i to w bardzo prosty sposób. Wystarczy wpisa imi, nazwisko, pesel i roczny przychód, by nasz IT zosta automatycznie rozliczony. otychczas zeznania mo na by o wysy a elektronicznie, jednak obowi zek wype nienia ormularza spoczywa- a na podatniku. Tegoroczne postanowienie i- skusa jest zatem prze omowe. Najwy szy od lat poziom dolara wzgl dem z otego odnotowano w marcu. W pewnym za ameryka sk walut musieli my p aci a 3,92 z. Wp yw na to mia o przede wszystkim os abienie euro i umocnienie dolara na wiatowych rynkach. Analitycy przewiduj jednak, e w najbli szych tygodniach pozycja z otego b dzie si umacnia. Z kolei euro znajduje si na równi pochy ej i mo liwe, e wkrótce jego pozycja b dzie s absza ni dolara. - W znacznej mierze organizacja lubu i wesela nie jest ju spraw tylko przysz ych ma onków. oraz cz ciej bowiem, wspólnie z nimi dzia a osoba trzecia, czyli po prostu konsultant lubny - w olsce posta stosunkowo nowa. odczas lubno-weselnych przygotowa pracuje on niejako w tle, jednak z pozycji wielkiego stratega. zym si dok adnie zajmuje rzede wszystkim po redniczy - pomi dzy par m od a wykonawcami, którzy zaanga owanymi s we wszelkie przygoto- wania zwi zane z organizacj uroczysto ci za lubin oraz wesela. Niektórzy stwierdzaj nawet, e zwyczajnie wykonuj za m odych ca, tak zwan potocznie, brudn robot. o ich zada nale y negocjowanie cen, podpisywanie wszelkich umów, czy wyszukiwanie dobrych i sprawdzonych wykonawców. dwracaj c troch podstawowe za o enia przedsi biorczo ci skoro istnieje poda na tego typu us ugi, z czasem musia pojawi si równie i popyt. rzede wszystkim najwa niejszym powodem takiej sytuacji tej jest akt, e tak naprawd ma o kto lubi podejmowa si kwestii zwi zanych z za atwianiem wszelkich ormalno ci, ci g ym ganianie za wszystkim i wszechogarniaj c nerwówk. Mimo wszystko w naszym kraju wci niezbyt wiele osób wie o istnieniu takich konsultantów lubnych. onsultanci tacy s najbli ej nowo pojawiaj cych si trendów, to oni pierwsi s ysz o nietypowych yczeniach m odych par i staraj si je, w miar swoich mo liwo ci spe nia. ojawiaj si np. yczenia o wypuszczenie zamiast cywilna, zdarzaj si jednak tak e tego typu luby tradycyjnych ju go bi chmary motyli i to nie ko cielne. edna z najpi kniejszych chwil w naszym koniecznie po wyj ciu z ko- cio a, ale w rodku, podczas trwania przysi gi. Tanie urokliwych okolicz- yciu odbywa si w rówkie szale stwa w wersji no ciach przyrody, dzi ki mini. la urozmaicenia. czemu mo emy zapami ta oraz bardziej popularne je jeszcze silniej póki staje si tak e organizowanie lubów w plenerze, To antastyczna opcja co- mier nas nie roz czy. które niegdy by o nie do raz bardziej popularna i z pomy lenia wiadomo, pewno ci warta powa nego rozwa enia przez przy- tradycyjnie lub odbywa si w ko ciele. Atrakcyjne staj si pla e, parki, sz ych nowo e ców. ogrody i inne pi kne miejsca, a wesele zwykle ma miejsce tu obok. Taki lub to cz sto ceremonia

6 Reklama str 6 REKLAMA

7 str 7 Twój Relax Sara e li chodzi o czas urlopowy, bardzo wielu z nas wykorzysta o go ju w okresie letnim wychodz c z za o enia, e najlepiej wypoczywa si wtedy, kiedy jest najcieplej i teraz cz stokro nie mamy ju zbyt wiele dni do wykorzystania. To nie nastraja zbyt optymistycznie, natomiast pami tajmy, e aby wypocz, wcale nie musimy sp dza na wyje dzie szczególnie d ugiego czasu. Wystarczy wybra si na weekend, ca kiem niedaleko, aby dobrze wypocz i zapomnie cho na chwil o trudno ciach, które przynosi nam nie atwa zazwyczaj codzienno. dzie wi c mo e wybra si strudzony yciem mieszkaniec Wroc awia edn z najlepszych chyba, bo ca kiem bliskich, ale tak- e niew tpliwie atrakcyjnych propozycji jest opcja weekendowego wyjazdu do otliny odzkiej. owodów, dla których rzucam t propozycj, jest kilka. Niewielka odleg o jest oczywi cie jednym z podstawowych. Wsiadamy w samochód, poci g czy autokar i w nied ugim czasie znajdujemy si ju w zupe nie innej rzeczywisto ci wolnej od spalin, zgie ku, ha asu oraz... szarej codzienno ci. A przed nami antastyczne widoki, szczególnie w a nie w porze zimowej, kiedy e ektowne góry i wzgórza biel si ró norakimi odcieniami bieli, po ród której przebijaj si ciemnozielone elementy miejscowej lory. ó mo e by lepszego Tutaj oczy naprawd odpoczn, tutaj mo emy prawdziwie zaczerpn wie ego powietrza, tutaj... wreszcie us yszymy cisz tak nam potrzebn w czasach wszechobecnego ha asu. Nareszcie spokój! otlina odzka jako taka posiada tak e swoj wspania histori, a zima wcale nie jest okresem gorszym, ni inne pory roku, aby z dziejami tymi zapozna si, pozwiedza, dowiedzie si czego interesuj cego. To ziemia bardzo intryguj ca. rzez wieki przechodzi a z r k do r k rozmaitych w adców i pa stw. W czasie swej historii otlina przynale a a do zech, Austrii, rus, Niemiec i olski, w ró norakich konstelacjach. Mo e to niektórych dziwi, ale historycznie jest to ziemia odr bna od olnego l ska i zazwyczaj w swej historii by a rozpatrywana jako podmiot osobny. W czasach pruskich odzko sta o si wielk twierdz, niezwykle nowoczesn jak na swoje czasy. o drugiej wojnie wiatowej d ugo zastanawiano si, czy otlin przyporz dkowa olsce, czy odda j zechos owacji. Mocarstwa (g ównie przecie stalinowski Zwi zek adziecki) zdecydowa y si na oddanie tego terenu pod w adz rz du w Warszawie. ó, zawieruchy dziejowe bywaj skomplikowane i z o one, ale trudno dzi nie cieszy si z takiego obrotu sprawy. Sudety to wspania e góry, cho mniej popularne jeszcze niestety w wiadomo ci olaków od swoich s siadów ze wschodu. Wskazuje to wyra nie, jak istotna w sensie turystycznym jest tradycja podró owania, zwiedzania, je d enia w dane rejony. Wypada liczy, e w kolejnych latach dolno l skie góry b d zyskiwa na popularno ci, coraz mocniej istnie w wiadomo ci naszych rodaków i rozwin si turystycznie by oby to z korzy ci dla ca ego regionu, który przecie w wielu swych zak tkach prze ywa mocno kryzys gospodarczy. otlina le y niedaleko od wojewódzkiej stolicy. Niedaleko wi c nam do szcz cia i rado ci kogo, kto mo e odpocz i sp dzi urlop w naprawd atrakcyjnym miejscu. ajmy sobie odetchn, dajmy sobie zapozna si z antastycznymi widokami, pi knymi okoliczno ciami przyrody, a tak e znakomit, z o on i interesuj c histori miejsca, które mamy przecie niemal e pod samym nosem. Urlop w otlinie odzkiej ak najbardziej polecam! REKLAMA

8 Twój Relax On i zwierzyna Z czym kojarzy si nam posta my- liwego Niektórzy mylnie traktuj t posta jako osob, która zabija zwierz ta, stawiaj c j niejako na pozycji najwi kszego drapie nika, który czyni to w sposób bezmy lny, by zado uczyni swojej dzy zabijania. Nic bardziej mylnego dzisiaj my liwy dzia a ci le wg okre lonego planu, pomagaj c ustabilizowa ekosystem le ny, dokonuj c odstrza u osobników, których jest zwyczajnie zbyt du o, co mog oby zaburzy konieczn równowag. Sk d wzi li si my liwi To dawni owczy, którzy niegdy tak cz sto tropili zwierzyn po lasach, w czasach, kiedy tego typu dzia alno mia a jeszcze niema e znaczenie, je eli chodzi o aspekt produkcyjny ywno ci. zi my listwo cz sto traktowane jest po prostu jako przyjemno. Hobby to dotyka najcz ciej m czyzn najprawdopodobniej zgodnie z tradycj ale zdarzaj si tak e my liwi kobiety. Wed ug obecnego prawa owieckiego gospodarowanie zwierzyn nale y do pa stwa, a jego podstaw stanowi odpowiednie plany hodowlane. Ustawa ta wskazuje bardzo wyra nie na konieczno ochrony i hodowli zwierzyny dla potrzeb ogólnych jak równie wskazuje na wp ywy zmieniaj cych si uwarunkowa spo ecznych i ekonomicznych na stosunek cz owieka do przyrody, a w tym do owiectwa. ak widzimy wi c wspó czesne my- listwo ma charakter bardzo mocno uregulowany. Nie ma mo liwo ci, aby my po prostu ot tak weszli sobie w las z broni i rozpocz li ostrza zamieszkanych tam zwierz t. Abstrahuj c ju od samego aktu niew tpliwej bezmy lno ci tego typu dzia a. ospodarstwo owieckie jest cz - ci gospodarstwa le nego lub te rolnego i jest ich uboczn produkcj, a wi c hodowla zwierz t ownych musi by realizowana w ten sposób, aby nie utrudnia i nie zmniejsza produkcji g ównej. W zale no ci od charakteru i rodzaju zagospodarowywanego terenu owieckiego zwanego obwodem owieckim lub te owiskiem, zaplanowa i realizowa nale y nie tylko ochron zwierz t ownych, a wi c osi gni cia na jednostce powierzchni okre lonej liczby (pog owia) zwierz t ownych, ale przede wszystkim d y musimy do ochrony rodowiska (biotopu) w jakim zwierzyna ta bytuje. oza g ównym celem jakim jest hodowla zwierzyny, istniej nie mniej wa ne cele poboczne jak niematerialne korzy ci z prawid owo zagospodarowanego i zdrowego rodowiska naturalnego w postaci dozna estetycznych i duchowych, a tak e kultywowania tradycji i zwyczajów my liwskich. W naszym kraju my listwo to dzia- alno u wi cona tradycj star Pater No tak by e wojewódzkie miasto nie ma zbyt dobrej opinii. statnie dekady i dezindustrializacja pozostawi y po sobie smutny krajobraz miasta, które niegdy naprawd mo na by o nazywa perl Sudetów. Nie jest jednak tak, e w Wa brzychu i najbli szej okolicy nie ma prawdziwych turystycznych atrakcji. S, naprawd pi kne a oto niektóre z nich. ego budowe przeprowadzi w latach roku ksi widnicko-jaworski olko I. rawdopodobnie w tym miejscu istnia ju wcze niej gród obronny, który rozbudowa olko I, oraz przeniós tam swoj siedzib. Zamek do roku 13 nale a do ksi t widnicko-jaworskich, nast pnie do 1392 do wdowy po ksi ciu olku II, ksi nej Agnieszki. o jej mierci, ksi stwo widnicko-jaworskie zgodnie z testamentem olka II przesz o we w adanie króla czeskiego Wac awa I. W czasie drugiej wojny wiatowej zamek Hochbergom skon iskowa o pa stwo Niemieckie. Wywieziono wtedy z zamku wszystkie warto ciowsze dzie a sztuki, meble oraz zawarto zamkowej biblioteki. ednocze nie zniszczono wiele sal przebudowuj c je, zmieniono ich pierwotny wygl d zrywaj c boazerie, niszcz c pla ony, sztukaterie i inne ozdobne elementy wystroju. d 19 3 roku rozpocz to dr enie w skale na której stoi zamek tuneli, które do ko ca wojny osi gn y czn d ugo 900 metrów. Znajdowa y si one 55 metrów poni ej dziedzi ca. rzy g ównym wej ciu do zamku, 5 jak sama olska. ednym przecie z najs ynniejszych elementów rodzimej literatury jest zawarty w mickiewiczowskim anu Tadeuszu opis owów, których o iar pada nied wied. Taki te w tek znajduje si przecie w rzy- akach Henryka Sienkiewicza, kiedy to agienka pomaga podeprze Zbyszkowi takiego samego zwierza. I tak mo na by wymienia bardzo d ugo. My listwo jest nawet hobby polskiego prezydenta ronis awa omorowskiego. Mo e wi c zainteresowa si tym g biej a mo e nawet spróbowa samemu swoich si Wraca moda na to, co tradycyjne i z czym wi e nas przesz o oraz rodzima, polska kutlura. edn z orm, które mo my kojarzy z owiectwem i my listwem jest tak w dkarstwo sportowe. laczego sportowe owód jest prozaiczny. tó polega ono na owieniu ryb, jak najpi kniejszych i jak najbardziej dorodnych okazów, a nast nie... wypuszczanie ich do wody. To bardzo istotna ró nica, która odró nia ten typ owienia od w dkarstwa tradycyjnego, które cz sto mia y unkcje zwi zane z... ywieniem cz onków rodziny. zi ki temu wi c ten rodzaj w dkarstwa jest nieinwazyjny, je eli chodzi o naturalne ekosystemy i nie prowadzi do przetrzebienia owisk i zwi znych metrów od asady wydr ono szyb o g boko ci ponad 0 i rednicy 5 do metrów. odatkowo wydr - ono jeszcze trzy szyby prowadz ce w g b podziemnych chodników. Wydr ono równie kilka krzy uj cych si w podziemiach pod k tem prostym sal. becnie w zamku znajduje si muzeum, które warto odwiedzi jak ma o które miejsce tego typu w tym kraju. Palmiarnia o zamku si przyporz dkowana jest palmiarnia Hochbergów. Najstarsza w olsce, zbudowana w latach roku przez ana Henryka Hochberga w a- ciciela Zamku si i szczyny, który w ten oryginalny sposób trwale obdarowa kwiatami swoj pi kn angielsk on Mari Teres o leas zwan aisy czyli Stokrotka. Wybudowana w pobli u Zamku si spe nia a unkcj zimowego ogrodu i mia a za zadanie dostarczenie wra e estetycznych by a miejscem spotka, rautów i koncertów. almiarnia jako obiekt imponuje rozmiarami sama kopu a ma 15 m wysoko ci, a ciany zosta y wy o one law pochodz c z wulkanu tna na Sycylii. Stara Kopalnia entrum Nauki i Sztuki Stara opalnia to otwarty 9 listopada 201 roku nowoczesny, zrewitalizowany kompleks obiektów powsta y na bazie dawnej, wa brzyskiej opalni W gla amiennego ulia. Zako czenie eksploatacji wa brzyskich pok adów w gla da o pocz tek procesowi poszukiwania nowej tre ci dla postindustrialnej przestrzeni, stanowi cej niegdy serce robotniczego Wa brzycha. Zwie czeniem koncepcji o ywienia obiektów dawnej opalni ulia sta a si realizacja projektu rewitalizacji i adaptacji na cele kulturalne pokopalnianych przestrzeni, daj c tym samym pocz tek zupe nie nowej, bezprecedensowej instytucji entrum Nauki i Sztuki Stara opalnia. W ten sposób dawny, wa brzyski potencja przemys owy kreatywnie i z powodzeniem zosta z tym zaburze. Warto wi c zainteresowa si tego rodzaju dzia- alno ci, orm rekreacji i sportu. My listwo, owiectwo niew tpliwie si do tego mocno zalicza. Nie powinni my si go obawia, szczególnie, e pe ni ono bardzo po yteczn rol i zupe nie nieuprawnione s ró norakie g osy, któe przyrónuj my iwych do k usowników. ó z tego przecie, e my liwym polowania sprawiaj przyjemno, skoro i tak kto musi dokona przesiewu le nej zwierzyny, tak, by mog a si ona jeszcze lepiej rozwija, ku po ytkowi wszystkich. Ach! przekszta cony na unikalny w skali olski oraz uropy zespó obiektów s u cych edukacji i sztuce. Zespó, w którym przywróconym do swojej wietno ci technicznym zabytkom industrialnej przesz o ci towarzysz najnowocze niejsze narz dzia kreowania i prezentacji nowych warto ci artystycznych, str 8 olowanie! tó nie chcia by wzi udzia u w tego typu wydarzeniu, kiedy w g stwinie le nej zagra róg, jak ten Wojskiego z mieckiewiczowskiej epopeji - nawet je eli to we wspó czesnym czasie jedynie pewna przeno nia. W ka ym razie powinni my si zainteresowa my listwem nie tylko jako czym, co jest konieczne dla zachowania stabilno ci ekosystemu le nego, ale tak e co, co jest elementem naszej polskiej tradycji, posiadaj c bogaty rytua i wi c si szeregiem historii z nadwi la skiej przesz o ci - tak tej szlacheckiej. a wszystko to spi te jest klamr odkrywczej ekscytacji towarzysz cej wszystkim zwiedzaj cym, którzy sk adaj wizyt w Starej opalni. To jeden z doskona ych przyk adów po czenia starego obiektu industrialnego z nowymi zastosowaniami.

9 str 9 Marta - a e olesie podzielone zosta o charakterologicznie na trzy cz ci - olesie Zachodnie od he ma le cego w olsce poprzez rze i i sk na ia orusi po owel na terenie Ukrainy, nast pnie olesie rodkowe si gaj ce obryjska na ia orusi i ytomierza oraz ijowa na Ukrainie, olesie Wschodnie si gaj ce po ziemi Homelsk na ia orusi i okolice zernichowa na Ukrainie oraz niewielki ragment obszaru przynale nego do osji wysuni tego daleko na wschód. Tereny poleskie przynale ne aktualnie do olski to niewielki obszar województwa lubelskiego przy granicy z Ukrain. olesie to bardzo pi kna kraina, ró norodna przyrodniczo i krajobrazowo, jak równie geologicznie i etnogra icznie. Wyst puj tutaj lasy, ale te obszary g sto pokryte jeziorami pochodz cymi z odleg ego okresu krasowego. To tak e olbrzymie po acie ziemi pokrytej rozleg ymi bagnami, tor owiskami i grz zawiskami wokó wielu jezior, kami i polami, tam gdzie jeszcze rozwija si rolnictwo. bszar ten charakteryzuje si wieloma reliktowymi ju w olsce gatunkami ro lin i zwierz t. oleski ark Narodowy powsta staraniem wielu przyrodników z pro. ominikiem ija kowskim na czele. Zadaniem parku mia o by zachowanie w stanie najbli szym naturalnemu bagien i terenów podmok ych olesia Zachodniego na terenie olski w rodkowej cz ci ówniny czy sko W odawskiej, w rejonie, na terenie którego po o one s najstarsze polskie jeziora pochodzenia krasowego. Naturalny charakter terenów, o których mowa by zagro ony ca kowit zag ad mi dzy innymi ze wzgl du na prowadzone na szerok skal dzia ania melioracyjne osuszaj ce bagna na terenie ca ej olski g ównie w latach sze dziesi tych dwudziestego wieku. 1 maja 1990 roku wieloletnie starania przyrodników zosta y zwie czone sukcesem utworzenie oleskiego arku Narodowego sta o si aktem. ierwotnie obejmowa on obszar o powierzchni 13,35 ha. 1 - W dzisiejszych czasach cz stokro mamy do czynienia z nowym trendem, jakim jest organizowanie przez irmy dla swoich pracowników ró norakich spotka irmowych, zjazdów czy kon erencji poza miastem, na onie natury. Ten model przyw drowa do nas z zachodu, ale przyj si zaskakuj co dobrze. laczego tak, a nie inaczej Nasza codzienna praca cz sto wp dza nas w stan swoistej apatii, wra enie monotonii, nudy, braku wra e. I nie ma w tym nic dziwnego co by nie mówi, taka jest proza ycia ma o kto z nas ma pasjonuj c i rozwijaj c prac, która cieszy go ka dego dnia przyjmuj c oczywi cie za o enie, e taka praca w ogóle istnieje. No w a nie! A pracownik znudzony, apatyczny i dotkliwie odczuwaj cy monotoni swej pracy, nie jest pracownikiem idealnym zdolnym do wprowadzania ró norakich innowacji, pomys owym, aktywnym i ch tnym do wzmo onego wysi ku. Z tego wi c wzgl du prze amanie takiej sytuacji jest wspó cze nie niew tpliwie jednym z wa nych zada pracodawcy, któremu zale- y na dobru swojej irmy. ok d zabra swoich pracowników Mo liwo ci w dzisiejszych czasach jest wiele, gdy coraz wi cej miejsc o eruje adekwatne ku temu mo liwo ci. ior c pod uwag ró ne opcje, warto zwróci uwag na akt unkcjonowania w obr bie danego pensjonatu, o rodka, sali kon erencyjnej, która zaspokoi nasze potrzeby o charakterze o icjalno-szkoleniowym. W ko cu wspólny wyjazd to nie tylko rozrywka, ale tak e okazja do przeszkolenia, wdro- enia nowych rozwi za czy ukazania nowej strategii rozwoju irmy. To wszystko, kiedy jest podane w atrakcyjnych warunkach, zostaje przyswojone du o atwiej. Wyjazd w teren wraz z irm z pewno ci mocniej przywi zuje do niej pracownika tak e je li idzie o kwestie psychologiczne po prostu, buduje to pozytywne wspomnienia, które tworz w naszej pami ci system dobrych skojarze, przez co pracujemy ch tniej i wytrwalej. est w tym korzy zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. u o osób decyduje si na wakacje wykupione w biurach podró y b d jad do wynaj tego pensjonatu nad morzem lub w górach. est jednak grupa zapale ców którzy nie wyobra aj sobie innego sposobu na wypoczynek jak w asne k ty na haku za autem. arawaning jest do powszechn w olsce orm wypoczynku od paru dekad. u w latach 0 widok iata 12 p pe nego pasa erów i baga y, a cz sto te i psa na do ma ym podszybiu, który ci gn niewielk przyczepk Niewiadów 12 by wpisany w kanon wakacyjnych obrazków. becnie wiele si zmieni o w tym temacie. Na polach campingowych mo na spotka ró norodne mi dzynarodowe marki, a tak e same campingi o eruj szerok gam lutego 199 roku zosta powi kszony do 9. 3 ha, plus otulina o powierzchni ha. becnie ca kowita powierzchnia oleskiego arku Narodowego wynosi w 9.31 ha. W roku 2002 oleski ark Narodowy wraz z arkiem rajobrazowym ojezierze czy skie, Sobiborskim arkiem rajobrazowym, asami W odawskimi i arczewskimi uzyska y status wiatowego ezerwatu ios- ery UN S -MA o nazwie olesie Zachodnie. ednym z najwi kszych atutów parku jest jego ro linno charakterystyczna dla tor owisk, podmok ych lasów i k. iczne tor owiska przej ciowe tworz ce p ywaj ce ko uchy ro linne zarastaj ce s siaduj ce z nimi jeziora miejscowa ludno nazywa splej. Splej porastaj kar owate sosny, brzozy oraz wierzby upodabniaj c nieco ten teren do tundry lub lasotundry. Zachowanych jest na terenie N wiele ro lin reliktowych pó nocnych i atlantyckich co stanowi osobliwo na skal europejsk. harakterystyczne s tu powsta e w procesie samosiewnym skupiska le ne. Wielkie tor owiska, bagienne moczary, liczne trz sawiska wokó jezior to siedliska coraz rzadziej spotykanej pijawki lekarskiej, ró norodnych motyli w tym chronionych prawem postojaka wiesio kowca, kilku gatunków modraszków, wa- ek, mrówek bagiennych, paj ków potra i cych p ywa i nurkowa w tym bagnika oraz tygrzaka paskowanego najwi kszego polskiego paj ka. Tereny te sprzyjaj gniazdowaniu ptaków przelotnych, st d w okolicy mi dzy innymi sporo jest bocianich gniazd. Ze wzgl du na doskonale warunki wodne w jeziorach na terenie parku wyst puje 19 gatunków ryb, co stanowi jedn czwart wszystkich gatunków ryb wyst puj cych na terenie olski. - Twój Relax oleski ark Narodowy po o ony jest w tym rejonie ziemi lubelskiej gdzie historia nie sprzyja a rdzennym mieszka com. olityczne swary, wynaradawianie, walki sprawi y, e dzisiaj ten teren jest mocno wyludniony. olesie Zachodnie to jednak obszar unikatowy w skali globalnej. W oleskim arku Narodowym mo na zakocha si od pierwszego wejrzenia i z ch ci wraca wielokrotnie z powrotem w inne jego rejony by obejrze, pozna, odpocz, pooddycha wie ym powietrzem, pos ucha piewu ptaków i poobserwowa reliktow przyrod unikatow w skali europejskiej. propozycji od ciszy i dziewiczego bot zwykle zwiedza si okolic ona natury, po dyskoteki i ba- i organizuje zabawy dla dzieci. seny. a dy mo e znale co dla Niedziela to ju niestety dzie siebie. ako cel karawaningowcy po egna. Na ca e szcz cie nie obieraj nie tylko morze. oraz egnaj si na d ugo zwykle cz ciej wybieraj si w góry kolejny weekend przyniesie nast pne i nad jeziora. spotkanie, ju w innym, Ten sposób podró owania ciekawym miejscu. pozwala na rozpocz cie sezonu W ten sposób mo na zwiedzi w zasadzie od momentu kie- ca y kraj. olska jest pi kna. Wie- dy zejd ostatnie niegi. Wiele le nieodkrytych terenów czeka na osób, które w ten sposób podró uje, turystów z otwartymi ramiona- zrzesza si na orach mi. Zamki, pojezierza, jaskinie internetowych i wspólnie sp dzaj to gratka zarówno dla doros ych weekendy w sezonie. ak otwartych na nowe doznania jak to wygl da w praktyce Na orum i dla dzieciaków z nimi podró uj cych. kto wrzuca miejsce i termin spotkania. e li jeszcze nie mia e W zasadzie tyle wystarczy, okazji drogi czytelniku spróbowa tej ormy wypoczynku za- eby takie spotkanie dosz o do skutku. Zwykle w pi tek zaczynaj stanów si czy nie warto sprawi si zje d a podró nicy sobie i swojej rodzinie wakacji i zaczyna si zabawa. Wspólne ycia z przyczep podpi t do grille, piewy przy ognisku, w so- swojego auta.

10 Twój Relax str 10 - ierwsza z krain, nale ca z kolei otowie zostawili po sobie 10 do ojezierza omorskiego, nie pe nych kr gów z kamienia, z których najmniejszy ma rednic jest ju tak anonimowa. okolicach Chojnic i Tucholi zrobi o 15 metrów, a najwi kszy ponad si g o no w 199 roku, kiedy dwa razy tyle. Na obwodnicy kr gów ustawione s kamienie wy- tereny te wesz y w sk ad arku Narodowego orów Tucholskich staj ce od 20 do 0 cm ponad powierzchnie ziemi. Ich liczba waha jako 23. tego typu rezerwat w olsce. Atrakcj sam w sobie jest si od 1 do 29 sztuk w jednym tu jezioro Wdzydze, niezwykle kr gu. W rodku kr gu ustawiony malownicze z wyspami po rodku, jest jeden, a rzadko dwa kamienie. otoczone lasami pe nymi grzybów. Akwen wykorzystywany na my l podobne konstrukcje Tajemnicze kr gi przywo uj jest przez eglarzy, a jego brzeg cho by t na wyspie Wielkanocnej. ytanie, które nur- sta si ostoj dla ascynatów etnogra ii. To w a nie w nieodleg ych drach znajduje si wiecz- przede wszystkim celu, jaki s u y tuje odwiedzaj cych, dotyczy na pami tka po otach germa skim plemieniu przyby ym przez budowniczych. ierwsze podj ciu tak wielkiego trudu przed wiekami. amienne kr gi badania nad tajemniczymi kr posiadaj status obszaru chronionego od 195 roku. Miejsce, ne by y ju w drugiej po owie gami i kurhanami prowadzo- oprócz walorów przyrodniczych, I wieku. bowi zuj ca teza jest tak e bardzo interesuj cym o powodach takiego, a nie innego rozmieszczenia skupiskiem archeologicznym. kamieni Izerskie fantazje est to jednak miejsce, które najlepiej nadaje si na wycieczki rodzinne, nawet wi ksz grup, gdzie nie b dzie najmniejszego problemu, by ka dy da rad zdoby upragniony szczyt. U podnó a ór Izerskich wije si wisa, która dop ywa a do orów olno l skich, wp ywaj c przy granicy polsko-niemieckiej do obru. To rzeka niezwykle malownicza, pi knie komponuj ca si z górzy- stawy. obrana z nich woda stym krajobrazem, wprawiaj ca w nastrój spokoju i zapewniaj ca antastyczny nastrój na spacery wzd u jej powabnego brzegu. edn z najwa niejszych miejscowo ci, a przy tym najch tniej ucz szczan w tamtym rejonie, jest oczywi cie wieradów-zdrój. I zdrój nie na darmo, bo ró norakie uwarunkowania sprawiaj, e nasz organizm z pewno- ci zyska bardzo mocno na pobycie w tej miejscowo ci oraz jej okolicach. W wieradowie znajduj si poka ne z o a borowiny, pomocnej szczególnie je eli chodzi o bóle reumatyczne, a tak e radoczynne s u y zarówno spo ywaniu jak i k pielom lecz c kuracjuszy w przypadkach wyst powania chorób ginekologicznych, a tak- e ró norakich schorze uk adu kr enia. zie a dope niaj antastyczne cie ki rowerowe oraz górskie szlaki, które dadz nam okazje do izycznego wysi ku, uzupe niaj cego wydatnie dobroczynny wp yw zabiegów sanatoryjnych. W miejscowo ci znajduje si kilka domów uzdrowiskowych i o rodków tego w a nie rodzaju. Warto poleci miesz cy si tam np. pensjonat bowy wór. u ilo miejsc dla kuracjuszy o eruje tak e pochodzi sprzed prawie stu lat. ozna ski mierniczy aul Stephan w trakcie bada uzna, e konstrukcja to swego rodzaju prehistoryczne zegary. Pierwszym Polakiem, który zainteresowa si tematyk i podj stosowne prace badawcze by pro esor óze ostrzewski, znany z odkrycia iskupina. Wed ug jego opinii teren jest cmentarzyskiem datowanym na I i II wiek, gdzie kr gi i kurhany stanowi y groby. owodz tego znaleziska w trzech kurhanach z oty wisiorek, szklane paciorki, spinki, sprz czka, resztki tkanin i u amki glinianych naczy z okresu rzymskiego. statnie badania przeprowadzi dr Tadeusz rabarczyk, potwierdzaj cy tez pro. ostrzewskiego. Ustali, e cmentarzysko pozostawi a po sobie ludno germa ska przyby a ze Skandynawii w I wieku w trakcie swej d ugiej w drówki nad Morze Czarne. r rabarczyk sprecyzowa dat na oko o 0 rok. otowie osiedlili si nad Wd na okres maksymalnie 150 lat, wi c na tle dziejów ich obecno, cho trwa a dzi ki kamiennym kr gom, by a wydarzeniem epizodycznym.. ory Tucholskie powoli wdzieraj si do powszechnej wiadomo ci, jednak co z tymi krainami, które nie otrzyma y dot d nobilitacji równej narodowemu parkowi e li bli ej przyjrze si izycznej mapie Polski, wy aniaj si pozornie znajomo brzmi ce nazwy, jak cho by olina Toru sko berswaldzka, ziemie mi dzy Pojezierzem Chodzieskim a otlin orzowsk.. Tak w du ym uproszczeniu mo na wskaza po o enie Puszczy Noteckiej, jeszcze jednego raju dla grzybiarzy. Za ciekawostk nale y uzna inicjatyw radogoszczan. wieradowski Hotel Narcyz. Wybór jest szeroki i warto dobrze go rozwa- y. Najwy szym szczytem ór Izerskich jest oczywi- cie Wielka opa. iczy sobie co prawda jedynie 112 m n.p.m., ale kiedy ju wejdziemy na sam szczyt, rozpo cieraj cy si pod naszymi stopami widok zachwyci oczy i pozostanie nam na d ugo w pami ci. hyba, e akurat b dzie on otoczony chmurami, ale i taka sytuacja ma przecie swój intryguj cy klimat. W ka dym razie przyroda z pewno ci nas zaskoczy! Co ciekawe Wielka opa jest gór pozbawion zalesienia. I nie Poniewa le ny teren jest zbyt obszerny dla pieszych wypraw po grzyby, miejscowi wpadli na pomys organizowania podwózek do lasu bryczk, jak za dawnych lat. Nieliczne miasteczka znajduj ce si po rodku Puszczy, jak cho by rezdenko, zosta y za o one w miejscach redniowiecznych osad, jednak to wie budzi wi ksze zainteresowanie turystów i mediów. Chodzi dok adnie o wie ia a modne letnisko w sezonie po o one nad samym jeziorem. S k w tym, e prawie po owa budynków zosta a tam wybudowana nielegalnie. Min y ponad cztery dekady od czasu, gdy okoliczn ziemi zainteresowali si inwestorzy praktycznie z ca ego kraju. Ch tnie pozbywaj cy si ziemi rolnicy sprzedali cznie 00 dzia ek budowlanych. Powsta o na nich oko o pó tysi ca budynków jest to akurat kwestia jakiego specy icznego zjawiska przyrodniczego. Wi e si to ze mierci lasów, b d cych wynikiem dzia a z lat 0, kiedy to przemys polski, niemiecki i czeski doprowadzi y do atalnej w skutkach kl ski ekologicznej. Za to bardzo d ugo utrzymuje si na jej szczycie pokrywa nie na. d c w órach Izerskich warto z pewno ci wej na rzebiet amieniecki z jego najwy szym szczytem, jakim jest amienica (9 3 m n.p.m.). To antastyczny taras widokowy, u którego podnó a rozci gaj si m.in. pi kne widoki kotliny jele- o ró nej wielko ci, standardzie i stylu. Wi kszo zosta a wzniesiona bez stosownych pozwole i zgodnie z prawem powinna zosta rozebrana. eszcze bardziej tajemnicza wydaje si by kraina o nazwie ruzda Zb szy ska, le ca na skraju Pojezierza ubuskiego i Wielkopolskiego jednocze nie. Poniewa jest to teren w du ej mierze polodowcowy, przyby y turysta ma okazj nacieszy oko du liczb jezior rynnowych po o onych po ród nieska onej przyrody. Pszczewski Park rajobrazowy i ezioro Szarcz to najwi ksze atrakcje po a dowanego i zalesionego w wi kszo ci regionu kraju, o którym zapewne s yszeli zapaleni w dkarze, grzybiarze i biwakowcy. niogórskiej. Ten akurat masyw jest szcz liwie w ca- o ci zalesiony. e li mamy problem z uzyskaniem d u szego urlopu, warto wybra wieradów jako cel weekendowego wyjazdu. iedy ju odpowiednio rozplanujemy pobyt, na pewno b dziemy bardzo zadowoleni, czerpi c ca ymi gar ciami z dobrodziejstw tamtejszych uwarunkowa przyrodniczych. e eli natomiast mamy nieco wi cej czasu wpadnijmy na d u- ej. Nudzi si na pewno nie b dziemy, a zyska na tym nie tylko nasz organizm, ale tak e wspomnienia.

11 str 11 - zi ki szybkiemu rozwojowi motoryzacji mo emy skorzysta z pewnej us ugi, a mianowicie z wynajmu samochodu. Niby zwyk a us uga, obarczona jednak podatkiem. Serwisy proponuj ce najem zast pczego pojazdu ju dawno zdoby y popularno zarówno we Francji jak i w Stanach Zjednoczonych. Stawk zwykle ustala w a ciciel pojazdu, który zamierzamy wypo yczy. Nast puje wtedy podpisanie umowy i zwykle pobranie kaucji. W Polsce najpopularniejsz form jest Full Ser ice easing, czyli najzwyczajniej w wiecie wynajem d ugoterminowy. Klient dodatkowo otrzymuje takie us ugi jak op ata za rejestracj pojazdu, finansowanie regularnych przegl dów, wymian zu ytych lub zniszczonych elementów, opon, a tak e ubezpieczenie. Niestety, bardzo cz sto wynajmuj cy nie maj poj cia jak kwot przyjdzie mu zap aci. Wiele - firm w swych cennikach wpisuje dodatkowe op aty, cz sto drobnym druczkiem, aby klient nie zwróci na nie wi kszej uwagi. Czasami dro sza oferta, w ko cowym rozliczeniu mo e okaza si o wiele mniej kosztown ni ta sza z opcji. Klient powinien zainteresowa si te okresem rozliczeniowym. Wi kszo wypo yczalni rozlicza si w systemie 2 godzinnym i cena dotyczy jednej dobry. est te jedna uwaga, samochodu nie mo na wynaj tylko na jeden dzie, musz by co najmniej trzy, by otrzyma pojazd od wypo yczalni. Ka da umowa mo e zawiera kilka haczyków, mog to by dodatkowe op aty za palenie w samochodzie, ubrudzenie samochodu lub za odebranie go z innego miejsca ni wypo yczalnia. Powinno si zwróci na to szczególn uwag. Internet mo e nam pomóc w poszukiwaniu pojazdu, który zamierzamy wypo yczy. Strony internetowe s bogate w rozmaite oferty, dlatego z atwo ci mo emy wybra t, która najbardziej przypadnie nam do gustu. Aby zmniejszy koszty wynajmu warto zrobi wcze niejsz rezerwacj. Najlepiej tydzie wcze niej. Mo na te pokusi si o poszukanie specjalnych rabatów okresowych. Weekendy zwykle s ta sze ni dni robocze. y mo e dla Polaków jest to jeszcze us uga dosy egzotyczna, ale chyba powoli coraz mniej, szczególnie, e przyk ad idzie z zachodu, a nasi rodacy coraz wi cej podró uj. este my te bardziej otwarci na tego typu us ugi, które jeszcze jaki czas temu mog y nam wszystkim wydawa si niekonwencjonalne, ze wzgl du na to, e jeste my przywi zani do form tradycyjnych. Chcieliby my posiada swoje mieszkanie i je dzi swoim samochodem, ale nie zawsze kwestie ekonomiczne id tutaj w parze z naszymi upodobaniami. Powoli wi c skazani b dziemy na ich reinterpretacj w zgodzie z wymaganiami twardej rzeczywisto ci. Tym bardziej, e wakacje niejednokrotnie mog by atwiejsze, przyjemniejsze i bardziej atrakcyjne, kiedy zdecydujemy si na wynajem niecodziennego dla nas wozu. Przyda si on nam tak e na wyj tkowe okazje np. aby wzmóc nasz presti w wa nej sytuacji zawodowej. Wtedy mo emy zajecha na spotkanie nowoczesnym wozem i pokaza si z jak najlepszej strony. Nie pozostanie to z pewno ci bez wp ywu na nasz ogólny wizerunek, co by mo e umo liwi nam przekucie Twój Dom sytuacji na osobisty sukces. Oferta samochodów jest niezwykle ró norodna. Znajdziemy tam samochody zarówno z ni szej, jak i z wy szej pó ki. Z pewno ci ka dy znajdzie dla siebie pojazd, który spe ni jego wszelkie oczekiwania wystarczy jedynie prze ama swoje opory i spróbowa. Tym bardziej, e to sposób niezwykle popularny od wielu, wielu lat na zachodzie Europy i za oceanem. REKLAMA Oczywi cie to przypadek skrajny i eby by o jasne, zdecydowanie tego nie popieramy. Faktem jednak jest, e powszechne w ród polskich kierowców jest mocne przywi zywanie si emocjonalne do posiadanego przez siebie w ci gu lat samochodu. Szczególnie je eli jest to nasze pierwsze auto. Zdarza si, e posiadamy je przez d ugie, d ugie lata. W ko cu jednak nadchodzi dzie, kiedy ka dy z nas musi zda sobie ostatecznie spraw, e nasze ukochane autko nadaje si ju tylko do... zrezygnowania z jego us ug i zakupienia którego z nowoczesnych cudów motoryzacji. Co jednak wtedy ze starym samochodem. Zak adamy, e do sprzeda y si nie nadaje tzn. sprzeda y innemu u ytkownikowi samochodów. Co wtedy Otó dzia aj na rynku specjalne firmy, które zajmuj si skupem samochodów, które nie nadaj si ju do eksploatacji. Nie do, e mo emy troszk zarobi na sprzeda y naszego sprz tu, to jeszcze. Warto korzysta z us ug firm, którym zale y na odsprzedaniu auta za w a- ciw, adekwatn cen. Profesjonalne firmy oferuj ca y szereg rozmaitych rozwi za dotycz cych zagadnienia skupu samochodów. Uszkodzony b otnik Zmatowiony lakier ziury w rurze wydechowej My lisz, e Twoje autko jest zbyt stare, zniszczone i nieatrakcyjne, aby kupiono je od klienta Nic bardziej mylnego! Kupowane s auta ka dym stanie... Nie musisz si kompletnie obawia typowej reakcji, gdy klient przychodzi obejrze autko, i odchodzi z kwitkiem, bo auto jest zbyt zniszczone. Wiele funkcjonuj cych teraz firm zajmuje si tak e skupem motocykli czy quadów, dzi ki czemu tak e posiadane przez nas tego typu sprz ty. ez wzgl du czy by y wykorzystywane rekreacyjnie, czy pracowa y ci ko w terenie.

12 Twój Dom Charakterystyka domów - Najbardziej charakterystyczn cech budynków niskoenergetycznych, jest niskie zapotrzebowanie na energi potrzebn do ogrzewania i wentylacji pomieszcze. Wed ug definicji w takim budynku warto wska nika zapotrzebowania na t energi Stare nowe meble - Artyku po wi cony jest dla wszystkich fanów starych zabytkowych mebli ale nie tylko opowiem w nim jak w prosty sposób bez pomocy fachowców odnowi zniszczone drewniane meble. Nie jest to proces skompli- niskoenergetycznych nie mo e przekracza 0 kwh m2 w ci gu roku, czyli jest to blisko trzykrotnie mniej, ni w przypadku standardowych budowli. Odpowiada to spaleniu l oleju opa owego lub m3 gazu na ka dy metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej w ci gu roku. Tak kowany jednak dosy pracoch onny i wymaga od nas po- wi cenia du ej ilo ci uwagi. Zaczynajmy! e li tylko nasze meble nie maj wi kszych u szkodze mo emy odrestaurowa je w taki sposób, e tylko osoba znaj ca si na rzeczy dostrze e, e nie s nowe. Na pocz tek powinni my zabra si za oczyszczenie powierzchni mebla. W tym celu r cznie zeszlifowujemy stare zniszczone warstwy farby i lakieru. obimy to najpierw papierem ciernym 1 0 a nast pnie powtarzamy czynno papierem o g stszym uziarnieniu (220). Po starciu farby dok adnie odpylamy powierzchni mebla w dalszej kolejno ci przecieramy j wilgotnym materia em i pozostawiamy do wyschni cia. Kolejnym etapem prac po wyschni ciu naszego drewnianego mebla b dzie lakierowa- dobre wyniki, a tym samym du e oszcz dno ci gwarantuje tylko dobrze zaprojektowany budynek niskoenergetyczny, a wi c spe niaj cy kilka istotnych warunków. Kryteria budynku niskoenergetycznego udynek planowany jako niskoenergetyczny przede wszystkim powinien by dostosowany do warunków dzia ki, by jak najlepiej wykorzysta jej potencja. Uwzgl dnienie stron wiata warunkuje poprawne usytuowanie budynku niskoenergetycznego na dzia ce po stronie po udniowej planuje si przeszklenia o wi kszej powierzchni ni w pozosta ej cz ci budynku, by w atwy sposób pozyskiwa ciep o pochodz ce z energii s onecznej Prawid owy rozk ad pomieszcze uwzgl dnia ich zró nicowane zapotrzebowanie na temperatur ze wzgl du na pe nion funkcj. Te, które dla zachowania komfortu cieplnego wymagaj wy szej temperatury, jak na przyk ad azienka, powinny znale si w rodku i by otoczone przez inne, najlepiej równie ogrzewane pomieszczenia. udynki projektowane jako niskoenergetyczne cechuj si prost architektur i zwart bry, materia y konstrukcyjne, z których maj by wykonane, wyró niaj si wysok jako ci, a materia y izolacyjne niskim wspó czynnikiem przewodzenia ciep a. W jednakowym stopniu dotyczy to zarówno produktów do budowy przegród zewn trznych, izolacji cieplnych, jak i stolarki okiennej i drzwiowej. zi ki odpowiedniemu zaprojektowaniu i wykonaniu detali po cze przegród w budynku redukuje si ryzyko wyst pienia mostków termicznych. Ponadto, aby zapobiec dostawaniu si zimnego powietrza do wewn trz, a tym samym nie. ez w tpienia bardziej okazale prezentuj si meble na których to drewno po prostu wida mo na zauwa y ka dy s k, s ój czy delikatne ubytki (te wi ksze uzupe niamy szpachlówk w kolorze drewna lub w skrajnych przypadkach wype niamy drewnianymi plombami jednak to ju wy sza szko- a jazdy i lepiej powierzy to dla speca w tej dziedzinie). Aby wi c ukaza naturalne pi kno naszego mebla najlepiej jest wybra lakier bezbarwny. dy za mebel by bardzo zniszczony i atali my w nim wiele ubytków wówczas lepszym rozwi zaniem b dzie wybór lakieru o nawet 2 tony ciemniejszego od koloru drewna. Po procesie lakierowania zostawiamy mebel do wyschni cia. I to ju koniec prac! Mebel po takiej renowacji z pewno ci b dzie cieszy oko ka dego kto na niego spojrzy jeszcze przez d ugi czas. unikn dodatkowych strat ciep a, budynki niskoenergetyczne posiadaj podwy szon szczelno powietrzn wszystkich przegród zewn trznych (dachu, cian, pod óg, okien i drzwi zewn trznych), a szczególnie w miejscach przebi instalacyjnych. udynki tego typu wentylowane s z u yciem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep a, co zapewnia wysok jako powietrza dzi ki sta ej i sprawnej jego wymianie we wszystkich pomieszczeniach przy jednoczesnej minimalizacji strat energii. Ostateczny projekt budynku niskoenergetycznego jest efektem wspó pracy projektantów wszystkich bran od pocz tku powstawania jego str 12 koncepcji. Ta wspó praca jest konieczna, by dobra dla konkretnej inwestycji najlepsze, zoptymalizowane pod wieloma kryteriami rozwi zania projektowe. Wa nym przyk adem integracji rozwi za s zastosowane w budynkach wysokosprawne urz dzenia grzewcze, takie jak np. kot y kondensacyjne, lub urz dzenia czerpi ce energi potrzebn do ogrzewania pomieszcze czy wytwarzania ciep ej wody u ytkowej z odnawialnych róde energii (nale do nich np. pompy ciep a, kolektory s oneczne). Ich wzajemne dostosowanie pozwala ponadto na atwe sterowanie i zarz dzanie nimi. REKLAMA

13 str 13 Sztukatorstwo Tak naprawd sztukateria to zwyk a dekoracja cienna, któr codziennie mijamy na ulicach. Fantazyjne kwiatki, rze by, ozdobne gzymsy i abstrakcyjne ornamenty na kamienicach to co bardzo nam bliskiego. ez nich wi kszo elewacji by aby nudna, p aska, po prostu brzydka. ednak e sztukateria to co wi cej ni elementy przyklejone do budynku. To rodzaj sztuki rze biarstwo w yciu codziennym. Ka dy uwa a, e takie ozdabianie surowej architektury miejskiej jest wymys em dawnych epok, ale zapewne nie jeste my wiadomi jak dalece si ga historia stiuków (bo tak nazywamy ozdoby, o których mowa). Swoje pocz tki bior ju w Staro ytnym zymie, jednak u nas najcz ciej mo emy je spotka w budynkach z epoki renesansu i baroku. W renesansie mia y jeszcze stonowan, prost form, w baroku sta y si rozbuchane zgodnie z przewodni my l epoki, wed ug której przepych by jak najbardziej po dany. Ciekaw form przybra y w romantyzmie, wygl da- y wtedy jak nar cza kamiennych kwiatów wyrastaj cych ze cian i sufitów, ci kie a jednak lekkie. - Mo e jeszcze nie teraz, ale ju dzi nale y rozpocz prac, by latem cieszy si wspania- ymi wynikami. Warto wi c, aby nasz ogródek wygl da jak najlepiej. Pró no to by mo e nienajlepsza cecha, natomiast chwila ol nienia jak zafundujemy naszym znajomym widokiem perfekcyjnie prowadzonego ogródka jeszcze nikomu powa nie nie zaszkodzi a. ardzo istotn rol dla ca o ci estetycznej naszej dzia ki pe ni trawnik, który jest dla ogrodowej przestrzeni tym, czym posadzka dla naszego salonu. ednym wyda si to dziwne, z kolei innym nad wyraz oczywiste. Trawnik, mimo i stanowi jedynie pewne dzie w naszym pi knym mie- cie mo emy podziwia dzie- a sztuki z tej dziedziny e li jeszcze nie potraficie przywo a jaki przyk adów, to s u pomoc. Po pierwsze i najwa niejsze wroc awski ratusz(!) wykusze s jednym z jego najbardziej charakterystycznych i najcz ciej fotografowanych elementów. Kolejny przyk adem, niejako wynikaj cym z pierwszego s kamienice we wroc awskim rynku ( na przyk ad kamienica pod gryfami). udynek monopolu na ulicy widnickiej z pi knymi pilastrami i ukami nad oknami. est niezmiennie zachwycaj cy i mimo wype nienie dzia kowej przestrzeni je li jest zaniedbany, psuje ca y obraz, niezale nie od tego jak adnie wybudowana jest nasza altanka, czy jak pi kne truskawki wyhodowali my. Nale- y wi c mocno przy o y si do tego aspektu. obrym pomys em jest zafundowanie sobie porz dnej kosiarki, która równo przystrzy e (co prawda niestety nie sama, lecz z nasz pomoc ) traw i ujawni jej najlepsz estetyczn stron. Nie zapomnijmy równie o odpowiednimi nawo eniu czy piel gnacji trawnika, bez którego nie b dzie on tak pi kny i witalny, jakby my sobie tego yczyli. Królowa dzia ki. est w tym oczywi cie pewna ironiczna przesada, natomiast faktem jest, i to wzniesienie (czy remont) dzia kowej altanki daje nam mo liwo odpoczynku z prawdziwego zdarzenia. W ko cu ma y domek jest przecie prawdziwym centrum ycia na dzia ce, kiedy akurat nie plewimy ogródka czy nie kosimy trawnika (jak powy ej). To tam przesiaduj nasi znajomi, wi c warto zadba o ka dy szczegó. adnie prezentuj si drewniane elementy, o które nale y odpowiednio zadba np. przy u yciu odpowiednich impregnatów. Pami tajmy, e dzia ka, mimo e w mie cie, to jednak miejsce nara one szczególnie na oddzia ywanie wszelkiego ciekawej formy pewnie nie wybija by si znacznie na tle innych budynków, gdyby nie detale architektoniczne, które zawsze przyci gaj wzrok przechodniów. Po tych przyk adach zapewne zuwa ycie e sztukateria jest nasz ci g towarzyszk - ale jak to jest mo liwe, e tak imponuj cy orze jak w przyk adzie powy ej mo e zostac przyklejony do ciany W jaki sposób uzystuje si formy tak bogate w detale Zazwyczaj s to elementy odlewane, r cznie udoskonalane i doprowadzane do perfekcji. Wykonywane w technologi gipsu zborjonego, czyli ka dy wi kszy element ma w sobie ci k i skomplikowan konstrukcj z pr tów eliwnych, która zostaje pokryta gipsow otoczk. Nast pnie taka konstrukcja zostaje zamontowana do ciany lub przyklejona, je eli jest to mniejszy element. Z mojego dotychczasowego wywodu mog oby wynikac e sztukaterie s jedynie elementami zewn trznymi, a jest to nieprawda i nim dojd do ko ce pragn jeszcze to zaznaczyc. Wybór robactwa, a tak e wilgoci, wi c drewno nara one jest niestety na zniszczenie. Zadbajmy tak e o odpowiednie umeblowanie. Oczywi cie mo emy nadal zalega na le aku pami taj cym wczesnego ierka, ale je li podejmujemy tak decyzj, dobrze by my wiedzieli, i w warunkach obecnego spektrum asortymentu dost pnego na rynku, wcale nie tak wielkim kosztem gustownie mo emy zorganizowa wygl d altanki. Nie powinni my zaniedba tego istotnego dla ca okszta tu aspektu, bo przecie zabieraj c si za co, starajmy si robi to po prostu jak najlepiej. edn z doskona ych i popularnych opcji jest z pewno ci zak adanie szklarni ogrodowych. W dzisiejszych czasach nie jest to ju tak du y wydatek jak niegdy, a z pewno ci przyniesie nam du o rado ci, a naszemu ogrodowi po ytku. Przede wszystkim dlatego, e niezale nie od panuj cej na zewn trz, zmiennej i nieprzewidywalnej pogody zasadzone przez nas ro liny nie b d mia y problemu ze swoim wzrostem i nie b dziemy zawiedzeni wynikami. Warto powa nie zastanowi si nad tego typu udogodnieniami, bo wyra nie poprawi to jako naszych ogrodów. elementów które mo na zamontowac we wn trzach jest tak szeroki, e nie sposób go tutaj przytoczyc. Pozwol sobie jedynie na zarzucenie was mas poj c. obi to raczej, by zach cic was do zg bienia tematu, ni z ch ci przyt oczenia moich czytelników. W naszych mieszkaniach mo emy sobie pozwolic na montarz takich elementów jak fasety ozdobne, kasetony sufitowe, dekory, plafony, konsole, kolumny, pilastry i wiele wiele innych. S to zapewne Twój Dom s owa zupe nie obce przeci tnemu cz owiekowi a znajome jedynie znawcom historii sztuki, ale czy nie ka dy z nas mo e w sobie obudzic konesera i popodziwiac otaczaj ce nas miasto, lub pobawic si w architekta wn trz i zainwestowac w nieszblonowe ozdoby, które potrafi odmienic ka de pomieszczenie. or co zach cam was do tego. REKLAMA

14 26.03, Arena, g. 19 arou tego nazwiska nie trzeba nikomu przestawia! ewelacyjny kanadyjski piosenkarz i multiinstrumentalista. ego mocny i pe en emocji g os znany jest z musicalu Notre ame de Paris, gdzie wcieli si w posta szpetnego dzwonnika oraz ze s ynnego duetu z Celine ion, którego efekty mo na podziwia na jego debiutanckim kr ku z 2000 roku. ego p yty zarówno francusko, jak i angielskoj zyczne zdobywaj statusy z otych, platynowych oraz diamentowych , Klub B90, g. 20 Muzyka Archi e wymyka si sztywnej klasyfikacji, b d c niezwykle wie ym po czeniem gitar i elektroniki, cz sto z u yciem analogowych syntezatorów. Zespó zosta za o ony w 199 w ondynie przez ariusa Keelera i anny ego riffithsa, muzyków wcze niej zwi zanych z projektem enaside. Nast pnie do sk adu do czyli wokalistka oya Arab i raper osko ohn, aby w 199 roku wyda debiutancki album zatytu owany ondinium. Archi e pocz tkowo funkcjonowa o jako grupa trip-hopowa, jednak z czasem muzycy zacz li nawi zywa do rocka neoprogresywnego , Medyk TAU raper, producent muzyczny, za o yciel wytwórni ozon ecords. W 200 roku, jako Medium opublikowa demo pt. Seans spirytystyczny, które by o wymieniane w gronie najlepszych p yt z podziemia tego roku. W 2010 roku wypu ci kolejny nielegal zatytu owany Medium Alternatywne ród o energii (jedynym go ciem na p ycie by O.S.T. ) i tym samym zwróci na siebie uwag szerszego grona odbiorców muzyki rap. W ko cu, w 2011 zadebiutowa na oficjalnej polskiej scenie muzycznej, p yt Medium Teoria ównoleg ych Wszech wiatów (wydan nak adem Asfalt ecords) i zosta okrzykni ty odkryciem i debiutem , Scena Muzyczna GAK, g. 19 Funkloopy, to trójmiejski zespó zrzeszaj cy grup muzyków, graj cych wspólnie od 200 roku. Wspólne zainteresowania funkiem zaowocowa y pierwsz p yt pod pierwotnym tytu em adiofrendli, któr mo na by o us ysze dopiero po rozpocz ciu wspó pracy z Ma imus Media. Produkcj zaj si dobrze znany producent - Sir Michu. Autorem tekstów by natomiast trójmiejski raper Tomasin, reprezentant ekipy wazera jak i Ziombo i Kliki. Na p ycie adiofrendli mo na miedzy innymi us ysze raha, Micha a óreckiego na gitarze basowej, Micha a Sasinowskiego na saksofonie oraz j a Wojaka. Po wyje dzie jednego z g ównych za o ycieli zespo u Sir Micha, zespó przerywa dalsz dzia alno. str , Hala Ergo Arena, 20:30 rupa Thirty Seconds to Mars wraca do Polski! Koncert odb dzie si kwietnia 2015 roku w po o onej na pograniczu da ska i Sopotu hali E O A ENA. Po sukcesie ostatniego koncertu w ybniku w kwietniu mo na spodziewa si kompletu publiczno ci. rupa zaczyna a jako ma y rodzinny projekt. W 2003 roku do czy gitarzysta Tomo Mili e i (poprzedni dwaj gitarzy ci Ke in rake i Solon i ler odeszli zanim zespó zacz koncertowa ). W zespole gra równie Matt Wachter, który w 200 roku odszed, aby wi cej czasu sp dza z rodzin 24.04, Scena Muzyczna GAK, g. 19 W musicalowym repertuarze wyst pi dyplomanci specjalno ci Musical wydzia u Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanis awa Moniuszki w da sku. Wielu z nich to ju aktorzy scen muzycznych w Polsce, których zobaczy mo na w musicalach Zorro (Teatr Komedia w Warszawie), esus Christ Superstar (Teatr Muzyczny w odzi), wi ki muzyki, odzina Addamsów ( liwicki Teatr Muzyczny) oraz spektaklach muzycznych Medea, moja sympatia, Z b, zupa, d b, Przele mnie (Teatr na Pla y w Sopocie). W programie b dzie mo na us ysze najwi ksze hity ze wiatowych musicali, takich jak Mamma Mia!, Moulin ouge, Wicked, Funny girl, ent i wiele innych! Aktorom, przy fortepianie, towarzyszy b dzie wybitny akompaniator Ignacy an Wi niewski. Sk d ta nazwa Ten, kto cokolwiek s ysza o Minecraft, jest w stanie najogólniej wyobrazi sobie o co chodzi. e eli kiedykolwiek b dziemy mieli przyjemno zasi przed tego typu programem, u wiadomimy sobie, e jego wiat czy te plansza, przy ka dym rozpocz ciu nowej rozgrywki b dzie generowana na nowo. est to niebywa y plus, poniewa producenci tego typu zabawy dostarczaj graczom niemal niezliczon ilo wiatów, bez kajdan za o onych przez zazwyczaj ciekaw, ale jednak sko czon, fabu. Co za tym idzie nie mamy poczucia linowo ci rozgrywki. odatkowo losowo genero- wany wiat w trakcie rozgrywki bardzo cz sto poddaje si manipulacjom osoby graj cej. Czyli przez ca y czas si zmienia. Tak wi c przejd my teraz do konkretów. Za nim jednak podam przyk ady tego co nas czeka, wspomn jeszcze tylko o grach ci gle jeszcze rozwijanych, w które ju teraz mo emy klika. Minecraft To chyba ju teraz klasyka gatunku, a przynajmniej dla mnie stanowi wzorzec tego czym tak naprawd jest sandbo. Pocz tkowo gra by a projektowana przez jedn osob Markusa Perssona. Z czasem powsta a firma, która dalej rozwija a program. aduj c now plansze pojawiamy si w miejscu losowo wygenerowanym prze system. Mamy przed i pod sob du e kloce materia u, które tylko czekaj by je podnie, zebra, ci i ustawi w odpowiednim miejscu by powsta o co zupe nie nowego. S gracze, którzy potrafi sp dzi ca e dnie buduj c wielkie makiety budynków i statków z ulubionych seriali by y niej pochwali si tym na outube. Osobi cie wybieram zawsze trym przetrwania, w którym nie mam czasu budowa gigantycznych struktur. Ustawiam z klocków niewielkich rozmiarów domek do

15 24.03, Hotel Nadmorski, g. 9 Celem Akademii ClearSense jest wspieranie rozwoju bran y M P. W czasie jednodniowego szkolenia, jego uczestnicy uzyskaj niezb dn wiedz z zakresu e-marketingu, aktualnych trendów oraz zasad budowania strategii obecno ci w sieci. W ramach zaj zostan omówione dodatkowe ciekawe zagadnienia zasady prowadzenia komunikacji w Internecie, ing, e-p oraz jak w pe ni wykorzysta potencja wyszukiwarki oogle, z której wszyscy korzystamy. Uczestnicy dowiedz si, które elementy e-marketingu pasuj najlepiej do profilu prowadzonej przez nich firmy, jak skutecznie prowadzi dzia ania promocyjne w Internecie i dlaczego warto mierzy ich efekty , Scena Muzyczna GAK Marcin Ka amaga- nikt dzisiaj nie ma innego skojarzenia cz owieka o d ugich, czarnych w osach, w ó tym sweterku i grubych we nianych kapciach jak z osob Mariusza. est jak kabaret, który wspó tworzy czyli owcy.. obert Korólczyk - lider Kabaretu M odych Panów. ozbawia miliony Polaków wcielaj c si w posta górala oraz górnika Andrzeja. Po solowych sukcesach one man show obert postawi równie na stand-up,jego program jest szczery, dowcipny i b yskotliwy. Marcin Zbigniew Wojciech - wyj tkowa osobowo sceniczna, pe na charyzmy oraz entuzjazmu. Na scenie czuje si jak ryba w wodzie a jego umiej tno ci do nawi zania szybkiego kontaktu z publiczno ci powoduj, e cieszy si du sympati w ród widzów. Wyst powa w Comedy Central oraz programie zi ki ogu ju weekend. Sopot na chwil przed wybuchem I wojny wiatowej. Snobistyczna salonowa elita przyby a tutaj z trzech ró nych zaborów, a nawet z Pary a, w pla owym gapipudle, modnej kawiarni z widokiem na k pielisko, nieustannie oddaje si flirtom i intrygom, plotkuje i obgaduje, w kawiarnianych dysputach wykazuje si obeznaniem z aktualnymi trendami w modzie, sztuce a nawet filozofii, o polityce oczywi cie nie zapominaj c. omoros y polityk z alicji próbuje nawet zmieni losy wielkiej wiatowej polityki... A w ca histori jak zwykle wcina si... kobieta. wie wielkie królowe - uwi ziona Maria Stuart i panuj ca El bieta I. eden tron - wspania y tron Anglii. A tak e dwie wspania e aktorki - orota Kolak i Katarzyna Figura. I jeden re yser - niezwykle ceniony przez publiczno i krytyk teatraln Adam Nalepa. S abo i si a. omantyzm i pragmatyzm. M sko i kobieco. Pragnienie i spe nienie. Przepych i pustka. Wolno i niewola. Cynizm i honor. Nami tno i polityka. W adza i rewolucja. ycie i mier. ycie i teatr. Historia i wspó czesno. Wiek I i wiek I. Wielka rytania i Polska. Kiedy i dzisiaj. Tam i tutaj. Oni i my. MA IA STUA T - w Teatrze Wybrze e! Wystawa jest kolejn prezentacj najciekawszych polskich prywatnych kolekcji sztuki nowoczesnej. Szczególnym zainteresowaniem Urszuli i Piotra Hofman cieszy si malarstwo artystów polsko- - ydowskich kr gu cole de Paris. rugi nurt ich kolekcjonerskiej pasji tworz dzie a powojennej polskiej awangardy malarskiej, ze szczególnym uwzgl dnieniem lat 50. i 0. wieku. Zbiór, na który sk ada si obecnie ponad 1 0 prac, dynamicznie si rozwija dzi ki systematycznym zakupom dokonywanym zarówno na rynku polskim, jak i Europy Zachodniej. O artystycznej warto ci tej kolekcji wiadczy przede wszystkim jako prac prezentowanych na wystawie w Muzeum Narodowym w da sku. Na wystawie zaprezentowane zostan prace dwójki belgijskich artystów Franka epoorter i ore abaut, cz ciowo powsta e w wyniku pobytu rezydencyjnego w da sku. Obydwoje arty ci w swojej twórczo ci podejmuj indywidualny dialog z miejsk przestrzeni. ysunki, rze by Franka epoorter s wypadkow zmys owego postrzegania otoczenia i pami ci. Powstaj w pracowni w oparciu o czas sp dzony w danej, miejskiej przestrzeni. Artysta do wiadcza zmys owo miejsca, w którym przebywa, prze ycie to determinowane jest przez ruch, spacer, jego powtarzalny rytm i tempo wprowadzaj ce w stan bliski medytacji. Prace s zapisem transgresji, b du powstaj cego w czasie pomi dzy przebywania w danym otoczeniu a dzia aniami w pracowni, swoistego rodzaju kolorowaniem tego co zapami tane. Krajobraz przeradza si w seri fragmentów przeplatanych wcze niejszymi emocjami oraz wiedz. Efekt kolorowania jest jednym z g ównych zainteresowa artysty. trzymania skrzy z w asnor cznie zrobionymi przedmiotami i ó kiem, które pozwala szybko przetrwa noc. Solidne mury, zapas jedzenia i wykuta bro pozwala przetrwa wizyt nocnych potworów. Timber and Stone Prac nad t gr ci gle s rozwijane. est ona czym w rodzaju po czenia Minecrafta z gr strategiczn. Przy rozpocz ciu nowej rozgrywki dostajemy losowo wygenerowany, klockowy wiat oraz o miu ludzi i gar zapasów. Haczyk tkwi w tym by przetrwa jak najd u ej, korzystaj c z losowo rozrzuconych zapasów i mierz c si ze stale rosn c ilo ci wrogów. e eli nie zaplanujemy rozwa nie dzia a mo e si po egna z kilkoma naszymi osadnikami ju na pocz tku. Mo e si bowiem okaza, e pozbawieni uzbrojenia padn ofiar zwyk ego paj ka. u- ym plusem jest dowolno tego gdzie kopiesz w poszukiwaniu surowców i jakie budynki stawiasz. e eli odpowiednio zaplanujesz dzia- ania mo esz liczy na pojawienie si nowych osadników. ra mo e pochwali si du ilo ci przedmiotów, rozbudowanym systemem craftingu i wielk ró norodno ci. Z pewno ci jest dla graczy, którzy marz o stworzeniu ca ego spo ecze stwa od podstaw. u nie mog si doczeka dalszych ulepsze gry. State of Decay Nie jest to typowy sandbo, a raczej trójwymiarowa gra akcji w wiecie ow adni tym przez zombii. Kto kto nie wie nic na temat tego tytu u mo e sobie zada pytanie Co nowego. W odpowiedzi napisz ardzo bardzo wiele. ozwijamy swoj posta, ale nie w sposób standardowy. Nie dodajemy le eli. e eli posta biega i robi to bardzo cz sto to z czasem gracz mo e liczy na usprawnienie czyli posta mniej si zm czy bieganiem i walk. Czym nowym jest równie budowa bazy. racz nie buduje jej sam, ale wraz z botami postaciami nad którymi mo emy przejmowa kontrol, a które normalnie kierowane s przez sztuczn inteligencje. Tak wi c nie tylko rozwijamy swojego startowego bohatera. Mo emy pracowa nad umiej tno ciami ka dej postaci, która si do nas przy czy. W trakcie rozgrywki trzeba przeszukiwa teren w celu zebrania surowców. Z czasem s one coraz dalej, a w ko cu trzeba przenie swoj baz. W grze postawiono na rzeczywisto co odzwierciedla si w tym, e je eli jedna z postaci zginie ju nigdy jej nie odzyskamy. ra oczywi cie ewoluuje razem z nami, co oznacza, e ka da kolejna rozgrywka staje si coraz trudniejsza. No Man s Sky est to gra, na któr ju chyba wszyscy fani science fiction czekaj z niecierpliwo ci. ata premiery przewidziana jest na rok 201, ale ju teraz wiemy na co mo emy liczy w rozgrywce. W grze nie mamy do czynienia z jednym wiatem. d to ca e planety generowane losowo z wielk ró norodno ci form ycia. Zabawa b dzie si skupia na eksploracji niezbadanej przestrzeni. wiaty raz odkryte b d dost pne dla pozosta ych graczy na tej samej mapie i chocia zabawa b dzie on ine to, rzadko b dziemy spotyka innego gracza. Czy by ca o by a a tak olbrzymia Na tym nie koniec. dziemy mogli walczy w przestrzeni mi dzygwiezdnej, na powierzchniach planet, pod wod i powietrzu. Swoimi znaleziskami b dziemy mogli si dzieli z innymi. Ca o b dzie oprawiona w widowiskow grafik. Mam nadzieje, e to nie koniec. o premiery zosta jeszcze rok. ra ju teraz zapowiada si ciekawie, ufam wi c, e producenci nie spoczn na laurach i dodadz do tego jak e bogatego wiata jeszcze wi cej, ni moja g odna wyobra nia jest w stanie sobie wyobrazi. Niew tpliwie wiat gier rozwija si coraz bardziej, dogadzaj c coraz wi kszym wymaganiom graczy. Od wielkich korporacji po ma e studia gier, twórcy prze cigaj si podwy szaj c t i tak ju wysoko postawion poprzeczk bran y rozrywki. u mi klawiatura pod palcami si nagrzewa, gdy my l o tym, co przyniesie dalsza przysz o.

16 Reklama str 16 REKLAMA

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach.

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach. Załącznik 12 Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Typ wskaźnika (,, długoterminowy)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MJR-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdaj cego Czas pracy 120 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo