NAJCIEKAWSZY. Konkurs DODATEK TURYSTYCZNY. na Pomorzu! Sztukatorstwo. podatkowe? czyt. dalej s. 3 ISSN INDEKS 44039

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJCIEKAWSZY. Konkurs DODATEK TURYSTYCZNY. na Pomorzu! www.slowotrojmiasta.pl. Sztukatorstwo. podatkowe? czyt. dalej s. 3 ISSN 2391-9663 INDEKS 44039"

Transkrypt

1 NAJCIEKAWSZY Konkurs DODATEK TURYSTYCZNY na Pomorzu! nie podatkowe? czyt. dalej s Sztukatorstwo ISSN INDEKS

2 Temat numeru Publicystyka Twój Relax Twój Dom Wiosna, ach to Ty! Wo c iosn - cho t o o o ic ni ty ci o o no st as s c o a a i ni T i ci no o i si co a ci, a s o c ni ia o n ci s y i o i nia i a cy n o i nnic, y i o o i a ca a a st a st ny a ty no o n o a T iasta W o ni st nia t o s o ina, a ty ta chcia y o ni si o s a y, t a o s y a ocno o s o ini ic n, t a na y a si a y ni co y as a ho i o a i an oso a i a c o a, y o a to a a t T i a co o a ni o isy a s a y, o ni st s yst i os ona nana i ac ost s a i y, oni c o c c o osta o niony n t n o is T, t a y na a, istni ni y a o in i o sto ania c y i- ci o y i i sc c o oi ni ani oni s a a na a i as on o cho ni st o nni i ia n o inc o ania, cho a ia o o, si a i ich i st o o na i o na a a os y c y ycio ysy, to na a nt i a ani t i y n o ainst a i a i na o s y o c y i i oni ty ito ci na n ta i os Wi o o icy n s a i, i a t a na so a Ta ni co o o o y s stii s a a c o a y a si i ta i ty oc n statnio ia o a ni chc cy i ta ni t ni i y st i na nany o ta ot a s i, i o o n i o ci a y y i a co sty nana a to a y na, ta y a o ia o sto ania! y y no a o a i s os na aint so ani a i i oni c o c ach ca a st a t a ycy ni o t y nas o i si c ni a, t a a a y na i i i Wa ni n ios nny i i t y! a o ic a a so s chani o na s i o - at, t a o a i t o y nt s ys a s a t a ty a a a i o s a n o i an s on o ani ni a i- ych in o ac i o ia c niach a t o ych atach -, a co o i o t ch at o a i nia o no ci - a i o otni s o ina, o ni o c as y niania o ia c a t o ych, a ni ni ia- o i o o i a i y si o i nto a, natych iast to s o y o a i o- nych o ia c niach ni o- nia i c - ta- i i s o a i t ac y si a o ic, t y y na, s a y inny s os ni s o- nt, o i ni o a i si no i nac c o o ic no ci o ity a na a i a i si s o c on ost o at o - i y at s i o o ni c yni o it t o a cia onis a a o o o s i o i cho i o o o i i i - an s o ani a ist at, to a o ic i no a ni n c ono a i ia o o s t, i ost o ani o s c ot a statnio o - at a yst i a o o - ni o o ca i tnia c y s ia si na o ia c niach a t o ych i y- i aso y inanso y- nta o s ni a tych ocho ho i in o na yci ni cho o ci na t ni a s a Wc ni s a a o a o si nt a n i o nty o cy n i to ta o ani ac a cy o a a si na o ni a ia o i nia o o at y ocho ni o oc t osta o o i ana ci ni o s ys ni a t y nt s o y o a s o o ia c nia a t o a ata - a o- ic o ia c niach i o ni isa i y inny i i s ania o a to ci tysi cy otych, t osia- a na s asno i y a to yna ni cho o o ini ta o ity a at o y y at s i i ia o o t, c y to st to a c a na o- ato s i a ty, c y o ta otyc y innych ni o at ia c nia a t o to ostatni c asi o a ni n o o ity a o a i o ityc n a a- ci t n s os a ty ny o a a o ic a a o i o a ni isy a o s oich - na a to cio ych a a o i a s a a, t int so a a si ca a o s a, s o c y a si ostat c ni y o- i s a cy a o ity a at o y y at s i - ono y Wa s a a- i ci a a o a a y n, na a i ons nc oni s on o i o o cy i s ina ni s o c y o si to ty, y y inist t ans o t o y an at os a i yco a si ycia o ityc n o T no y s c a, y o ci on o i i o ity i yna ni na i s ych i atach y o o ny sc na i s o c a a a a o ic a Ws yst o a y oc y i ci o ostat c n o y o i s na, y nt c o o ata a n in o ac, to na a o ic na no y a ta i i a s a T no s o i a si ni, y a ia a at o - i y at s i, t a i ta a o ic ny i a a- i statnio n a nych ia ac y t a tii ias c na, str 2 osta a s to any i a ta i o cy ny i o ci a i a ni c ni o i so i ci i a cy si o c onis a o o o s i c na i s o a a y - y i i a i a a o ic a, c y i o ity a, t y a s ci s y si ni y i i s o c ny o a ci, a sa a tii ia ni y si n o yc T a st ona ocno ach iana, a t no o i i, t st on a i o o st y ni cia s a y o- ity a s c osy a - o, a o ny a st y ia a i t o, o in ntny ia ac a tii y o ac a i s any st a a - W ci o i ni a at at o y, a tych i i y i o na a y- y o a na t st i ni, st to na o o na a ny t o ac i o ityc n as c a, o a y otyc os i - anych a o s c a a inist ac i so y s a c a ni o inny i na t ci nia t i o ci, na i a ca o ty a ach t y a si ni y o i ni st s ans, y i o s nast n c t y ata o na si ty o astana ia, co s o o o a o o y a y- a ny s a o a cia a t o o ania o o na t a a o s cho a, t a ni ty o ni W ost, ni na t i a o a cia, to ci o y s c a, y ta i a nia, a osta i ni a - o i a o ic o i a t, o o y i na ni a i o - i y a a ia ni ch ny asy, o s a istni ty o t o tyc ni

3 str 3 - Z jednej strony narracje te troch pozbawione s logicznego ci gu, ale tylko na pozór. ini generaln jest tu wytworzenie niepokoju spowodowanego tym, co mo e przyj ju wkrótce. Zarzewiem przysz ego europejskiego kon liktu ma oczywi cie sta si tocz ca si nieopodal na s hybrydowa wojna na Ukrainie. Zgodnie z logik czasów, w których yjemy, trzeba te jasno powiedzie sposób prowadzenia kampanii medialnych te jest wojn, na razie tylko in ormacyjn. i nie si tu na usta cytat znany z naszej historii a wi c wojna!. ytanie Dauerman - Niniejsze zagadnienie jest eg o ane oz o z dzeniu Ministra Sportu i Turysty i z dnia pa dzierni a 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych d a cz on ów adry narodowej. Akt ten jest skierowany do wszystkich cz onków kadry narodowej i, jak wspo nia e na wst pie, nie wprowadza rozró nienia na sportowców pe nosprawnych i niepe nosprawnych. Tak jest niestety tylko w teorii. We wcze niejszych artyku ach poruszaj cych zagadnienia dotycz ce niepe nosprawnych sportowców wielokrotnie podkre lali y specy ik i podstawy problemów oraz przeszkód jakie spotykaj na drodze swojej kariery. Mi dzy innymi wykazywali my, e sport niepe nosprawnych jest mniej popularny, mniej medialny i przyci ga znacznie mniejsze zainteresowanie szerokiej publiczno ci ni zmagania osób pe nosprawnych. Nale y podkre li, e mimo coraz wi kszej ilo ci osób niepe nosprawnych decyduj cych si na uprawnianie sportu to ci gle niektóre dyscypliny maj bardzo nieliczne grono reprezentantów. Ten czynnik, w po czeniu z nie najlepsz redakcj przepisów prawa sprawia, e dochodzi do niepotrzebnego ró nicowania ich pozycji w stosunku do pe nosprawnych sportowców. ust. 1. ozporz dzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stypendiów sportowych dla cz onków kadry narodowej stanowi, e cz onek kadry narodowej mo e otrzyma stypendium, je eli w zawodach, o których mowa w ust. 2 i, bra o udzia co najmniej pa stw w danej konkurencji, przy czym w konkurencjach indywidualnych bra o udzia co najmniej 12 kluczowe, które trzeba w tej sytuacji postawi, brzmi kogo z kim i jaki w a ciwie b dzie jej charakter W naszej mentalno ci wojna to wojna. ojarzy si z polem bitwy, walkami oraz niestety zabitymi i rannymi, ogólnie z ludzkim cierpieniem obserwowanym izycznie. W naszych czasach sytuacja przedstawia si w sposób du o bardziej skomplikowany. ak na razie polem bitwy zdaj si by nasze umys y, na które bezustannie dzia aj okre lone o rodki wp ywu. I co najgorsze, spo ecze stwo poddane takiej kampanii ma ogromn trudno w rozpoznaniu pola walki oraz walcz cych po okre lonej linii rontu wojsk. Na ogó w naszych mediach wskazuje si prawdziwy lub rzekomy rosyjski o rodek oddzia ywania a to poprzez rzeczywi cie uruchomiony przez ten kraj portal internetowy i radio, a to poprzez mniej lub bardziej niszowe partie polityczne. Troch minimalizuje si przy tym kwestie oddzia ywania gospodarczego, ograniczaj c si do radosnych konstatacji, e kraj ten pogr a si w kryzysie, tak jakby cierpi cy g ód osjanin by powodem do rado ci, a znajduj cy si w tej samej sytuacji np. Ukrainiec przedmiotem g bokiego wspó czucia. rzy okazji do jednego worka wk ada si równie tych, którzy z ró nych przyczyn zajmuj pozycje raczej niech tne obecnemu rz dowi ukrai skiemu, demaskuj dezin ormacje prowadzona przez t stron kon liktu oraz in ormuj o rozszerzaniu si ukrai skiego antypolskiego nacjonalizmu. Sprawy znacznie si komplikuj, kiedy w kwesti mi dzynarodowych odniesie co do kon liktu na wschodzie trzeba wpisa inne kraje czy to Unii uropejskiej, czy to Stany Zjednoczone, czy te spróbowa zastanowi si nad relacjami mi dzy kon liktem bliskowschodnim a wschodnioeuropejskim, a mo e jeszcze nad geopolitycznymi zale no ciami zachodz cymi na terenie Azji Wschodniej. Wszystko to niestety pokazuje, e obecny wiat jest a nadto globalny z jednej strony, a gra interesów odbywa si pomi dzy silnymi krajami czy o rodkami z drugiej. W tej sytuacji niestety wa nym jest u wiadomienie sobie aktu, e olska, cz ciowo z winy w asnej polityki, któr prowadzi albo której nie prowadzi od co najmniej 25 lat, jest swego rodzaju za ciankiem i jej g os na pewno nie jest licz cym si w tej rozgrywce, jeste my tylko polem (na razie, co trzeba podkre li, tylko in ormacyjnej ) wojny. W tym kontek cie nale y patrze równie np. na robi c dziwn karier analiz ameryka skiego Instytutu Strat ord o tym, e to nasz kraj w imieniu Stanów Zjednoczonych b dzie w niedalekiej przysz o ci zagospodarowywa osób, a w konkurencjach zespo owych co najmniej dru- yn, osad lub za óg. ior c pod uwag ró nice pomi dzy sportem osób pe nosprawnych a niepe nosprawnych ustanowienie takich samych kryteriów wydaj si co najmniej nieprzemy lane. rosz wyobrazi sobie sytuacj, w której niepe nosprawny reprezentant kraju w danej dyscyplinie wygrywa mi dzynarodowe zawody i nie mo e stara si o uzyskanie stypendium ze rodków MSiT, poniewa w indywidualnym konkursie bra o udzia tylko 11 zawodników. Wiele imprez sportowych organizowanych dla osób z ro nymi dys unkcjami nie spe nia wskazanych wymogów tylko i wy cznie dlatego, e dana dziedzina sportu jest niepopularna lub bardzo trudna do uprawnia dla osób niepe nosprawnych. zy zatem osi gni cia takiego sportowca, który walczy z rze kiem na piersi, nie zas uguj na wynagrodzenie i uznanie (w zasadzie tym jest stypendium) za godne reprezentowanie pa stwa dpowied jest oczywista zw aszcza, e takie wiadczenia pieni ne cz sto stanowi jedyne ród o inansowania i rozwijania sportowej pasji tych osób. Niestety z praktyki wiem, e nie s to odosobnione przypadki. Nie ulega w tpliwo ci, e w rywalizacji osób pe nosprawnych du o atwiej jest spe ni okre- lone ozporz dzeniem warunki. W konsekwencji mamy do czynienia z niezamierzonym ograniczeniem dost pu do wiadcze stypendialnych osobom niepe nosprawnym. Nie pos dzam nikogo o umy lne i wiadome dzia anie, jednak Temat numeru obszar Mi dzymorza a tycko - zarnomorskiego. est pewn ciekawostk to, e ktokolwiek chcia, powy szy postulat zna od kilku lat, bowiem by on dost pny w naszym j zyku. Trzeba si wi c zastanowi, po co zosta teraz nag o niony. Wracaj c do kampanii medialnych. Nag ówki gazet i newsy dzienników radiowych oraz telewizyjnych coraz bardziej niestety przypominaj propagand z lata 1939 roku. I dopóki jest to tylko manipulacja nastrojami, mo na to zawsze jako odkr ca. d czego takiego jeszcze nikt nie zgin. Ale je eli jest to wyraz rzeczywistego kierunku polityki wielkich mocarstw, które na naszym terenie przygotowuj grunt pod co innego, to nie pozostaje nam ju nic innego, jak modli si o pokój. S. Tekst napisany zosta 9 marca br. Historia niestety bardzo ostatnio przy pieszy a i autor nie wie, co b dzie, kiedy dotrze on do czytelnika - oby nic z ego. analizowany przyk ad jednoznacznie wskazuje na brak szerokiego i przemy lanego spojrzenia podczas redagowania aktów prawnych. bejmuj c jedn regulacj ró ne grupy osób konieczne jest przeanalizowanie sprawy z ich perspektyw. W mojej ocenie traktowa kogo równo nie zawsze znaczy tak samo - co idealnie obrazuje powy szy przyk ad. REKLAMA

4 w Polsce onad 2 tys. z domaga si od Skarbu a stwa b. burmistrz Helu ( omorskie) Miros aw W do owski, uniewinniony prawomocnie przez warszawski s d od udzia u w a erze korupcyjnej, w której oczyszczona z zarzutów zosta a te b. pos anka eata Sawicka. Na dan kwot sk adaj si zado uczynienie za bezzasadny 3-dniowy areszt, rekompensata za utracone przez b. samorz dowca wynagrodzenie przez jeden rok i trzy miesi ce oraz zwrot kosztów za 53 dojazdy do s du. S d kr gowy w da sku zdecydowa w czwartek, e sprawa cz ci odszkodowania - obejmuj ca pokrycie utraconych przez W do owskiego pensji oraz kosztów transportu na rozprawy s dowe - b dzie rozpatrywana w odr bnym post powaniu cywilnym. Zajmie si tym S d kr gowy w oznaniu, który decydowa kilka lat temu o aresztowaniu b. burmistrza Helu. rzeczenie gda skiego s du nie jest prawomocne. Nawet ton materia ów wybuchowych mog a zawiera mina morska, któr znaleziono przy alochronie w gdy skim porcie. Akcj usuwania pierwszego z pi ciu znalezionych niewybuchów z II wojny wiatowej od rana prowadzi o 0 saperów Marynarki Wojennej. Nurkowie podnie li min z dna za pomoc pontonu i przeholowali w rejon Zatoki da skiej, tam zosta a zdetonowana. 0 marynarzy z rupy Nurków Minerów i z za ogi niszczyciela min laming z 13. ywizjonu Tra owców wzi o udzia w detonacji mina morska typu z okresu II wojny wiatowej. ko o godz uda o si j zniszczy. Marynarka Wojenna prowadzi a operacj neutralizacji znaleziska na redzie gdy skiego portu. S dzia odroczy proces 12 gangsterów z grupy ada- iego, którzy mieli dzisiaj zasi na awie oskar onych. ang zajmowa si handlem narkotykami, str czycielstwem i wymuszaniem haraczy. Akt oskar enia dotyczy 100 przest pców, jednak proces, który mia ruszy dzisiaj, dotyczy tych najbardziej niebezpiecznych. We wtorek rano na awie oskar onych w bydgoskim s dzie mia o zasi 12 przest pców, w tym przywódca gangu Tomasz., pseudonim ada i oraz Maciej., pseudonim Maciula, którzy odpowiadaj z wolnej stopy. S d do lipca ma obowi zek zapewni ich stawiennictwo na rozprawie i z o enie przez nich o wiadczenia, czy chc sk ada wyja nienia. 19 osób zosta o zatrzymanych po bójce na gda skim osiedlu Morena. Wi kszo z podejrzanych jest nieletnia, tylko dwóch 1 -latków oraz 1 -latek us ysza o zarzuty. Wed ug policjantów wszyscy znali si wcze niej. racuj cy nad spraw policjanci ustalili, e osoby bior ce udzia w bójce u ywa y gazu, pr tów i pa ek. olicjanci na miejscu zabezpieczyli cz z tych przedmiotów. o cz ciowo uczniowie gimnazjów i liceów. W trakcie bójki trzy osoby zosta y poszkodowane. str 4 Naukowcy z olitechniki da skiej opracowali innowacyjn metod recyklingu krzemu z ogniw otowoltaicznych (baterii s onecznych). Zapewniaj, e metoda pozwala odzyska krzem ze zu ytych baterii szybciej i taniej ni w obecnie stosowanych technologiach. ierownik atedry Aparatury i Maszynoznawstwa hemicznego Wydzia u hemicznego olitechniki da skiej, pro. dr hab. wa lugmann- - adziemska, która kierowa a badaniami, powiedzia a, e w ci gu czterech lat zespó naukowców opracowa nie tylko technologi odzyskiwania krzemu, ale tak e pó automatyczny prototyp urz dzenia, które jest w stanie przeprowadzi odzysk. ozwi zanie mo e by stosowane do recyklingu dominuj cych na rynku technologii baterii s onecznych I generacji krzemowych. ekarka z dyni, któr dwukrotnie przy apano na przyjmowaniu pacjentów po pijanemu by a zatrudniona niezgodnie z prawem. kr gowa Izba ekarska w da sku zawiesi a jej uprawnienia w zesz ym roku. Maja M. pod koniec lutego zosta a zatrzymana przez policj w jednej z przychodni w da sku, bo przyjmowa a pacjentów pod wp ywem alkoholu. adanie alkomatem wykaza o 3 promile. Szybko okaza o si, e to nie pierwszy raz, gdy lekarka zosta a przy apana pijana w pracy. We wrze niu ubieg ego roku Maja M. b d c pod wp ywem alkoholu przyj a kilkunastu pacjentów i wyjecha a na interwencj karetk pogotowia pracuj c w szpitalu w ucku. W skutek tego wydarzenia lekarka, po zaledwie dwóch dniach, straci a prac dynianki po raz drugi prze y y swój ameryka ski sen. Na specjalne zaproszenie gwiazdy N A Marcina ortata, dziewczyny z heerleaders dynia polecia y do Stanów Zjednoczonych. Tam minionej nocy wzi y udzia w olish Heritage Night. Tancerki zaprezentowa y si podczas meczu Washington Wizards z Sacramento ings. W olsce wyst py dziewczyn mo na podziwia regularnie podczas meczów koszykarzy Asseco dynia. ada miasta da ska odrzuci a zg oszony przez klub rawa i Sprawiedliwo ci apel do aw a Adamowicza o ust pienie z urz du prezydenta da ska. rokuratura Apelacyjna w oznaniu w ubieg ym tygodniu postawi a Adamowiczowi pi zarzutów. otycz one podania przez niego nieprawdziwych in ormacji w o wiadczeniach maj tkowych w latach rozi za to do trzech lat wi zienia. rezydent Adamowicz t umaczy, e jego sprawa nie dotyczy maj tku, a jedynie nieprecyzyjnego wype niania o wiadcze maj tkowych. Zdaniem samorz dowca, to wcale nie jest to samo. omisja uopejska zmieni a decyzj w sprawie lotniska dynia- osakowo. W ubieg ym roku uzna a, e w adze portu musz zwróci ponad 90 milionów z otych dotacji. Teraz oceni a jednak, e kwota powinna by o kilkana cie milionów mniejsza. domaga a si zwrotu dotacji, bo uzna a j za niedozwolon pomoc publiczn. Teraz uzna a jednak, e port nie musi zwraca pieni dzy, które zosta y wydane na inwestycje zwi zane z bezpiecze stwem. hodzi o pieni dze, które wydano m.in. na ogrodzenie lotniska, zaplecze dla stra y po arnej, urz dzenia do prze wietlania baga y itp. y y prezydent ech Wa sa z rado ci przyj wybór S awomira Neumanna na sze a pomorskiej lat ormy bywatelskiej stwierdzaj c, e ten zawsze b dzie móg liczy na jego wsparcie. odczas zjazdu delegatów pomorskiej lat ormy bywatelskiej walki o sched po S awomirze Nowaku stan o trzech polityków S awomir Neumann, ogdan orusewicz i ajmund ominikowski. Wygra ten pierwszy, który zdoby kilkana cie g osów wi cej ni legenda Solidarno ci. ech Wa sa nie wydawa si zdziwiony takim wynikiem. Zwyci stwo wiceministra zdrowia nie by o niespodziank. eszcze przed wyborami Neumann zapewnia, e jest spokojny o wynik wyborów na sze a pomorskie. rzedstawiciele zwi zków zawodowych dostarczali w poniedzia ek do biur pos ów oraz senatorów z koalicji i S pisma zawieraj ce postulaty pracownicze przygotowane przez NSZZ S, ZZ i ZZ. W wielu biurach zwi zkowcy nie zastali parlamentarzystów. uda wyja ni, e w ramach akcji zwi zkowcy odwiedzaj cy poszczególne biura mieli za zadanie przekaza postulaty i porozmawia z parlamentarzystami o tym, co ci zamierzaj z tymi daniami zrobi. Zaznaczy, e zwi zkowcom zale a o na rozmowach z pos ami i senatorami, a nie tylko na pozostawieniu postulatów pracownikom biur parlamentarzystów. da ski Uniwersytet Medyczny na razie wyco uje si z budowy entrum eczenia parze. W adze uczelni t umacz, e w przetargach nie uda o im si wy oni wykonawcy, przez co przepadn rodki, które mieli dosta z U. budowie entrum eczenia parze w da sku mówi si ju od ponad 20 lat. omys pojawi si tu po po arze w gda skiej Hali Stoczni. To wtedy zwrócono uwag, e na omorzu nie ma placówki, która kompleksowo zaj aby si pacjentami z oparzeniami. entrum mia o powsta w da sku przy ul. binki, w miejscu po dawnej linice aryngologi. Na razie jego przysz o stoi pod znakiem zapytania. wóch w a cicieli popularnego w lbl gu sklepu z dopalaczami zosta o oskar onych przez tamtejsz prokuratur. Wed ug ledczych, m czy ni wprowadzaj c do obiegu niebezpieczne substancje sprowadzili niebezpiecze stwo dla ycia i zdrowia swoich klientów. roces który ma rozpocz si za dwa tygodnie poprzedzony zosta d ugim i skomplikowanym ledztwem. Sklep prowadzony przez dwóch mieszka ców w centrum lbl ga by niezwykle popularny, wi c towar tam sprzedawany wielokrotnie bada sanepid. Sprawdzano czy zawiera on niebezpieczne substancje. Towarem zatru o si 29 osób.

5 str 5 W POLSCE W GOSPODARCE w Polsce kazuje si, e nagrania, jakie poznali- my w czerwcu ubieg ego roku, to nie jedyne, jakie powsta y w s ynnej ju restauracji Sowa. prócz polityków rz dz cej ekipy na nowych ta mach znajduj si równie prezesi spó ek skarbu pa stwa i biznesmeni. A w ród nich an ulczyk, najbogatszy olak. ozmowy dotycz m. in. prywatyzacji iechu, czyli irmy, któr po sprywatyzowaniu przej w a nie ten biznesmen. Na ten temat rozmawia z nim m. in. awe ra, by y rzecznik prasowy onalda Tuska i sekretarz lat ormy bywatelskiej. elnerzy mieli nagra ponadto eszka Millera czy Aleksandra wa niewskiego. In ormacje te pochodz z notatki, która tra i a do ogólnopolskich mediów. Na razie nie wiadomo, jaka jest dok adna tre wszystkich rozmów. oraz mniej niewiadomych zwi zanych z ubiegaj cymi si o otel prezydenta olski. Swoj kandydatur, wraz z wymagan liczn podpisów, jako pierwszy do W zg osi anusz orwin-mikke. Nast pnie zrobi to urz duj cy ronis aw omorowski. ewne jest równie, e zarejestruj si Andrzej uda ( is), Magdalena górek (S ), Adam arubas ( S ), awe ukiz (bezpartyjny) i Marian owalski ( uch Narodowy). Wci o 100 tys. podpisów walcz natomiast anusz alikot (Twój uch), acek Wilk (Nowa rawica), rzegorz raun (bezpartyjny), Anna rodzka (Zieloni) czy Wanda Nowicka (Unia racy). ozostali kandydaci na kandydatów s bardzo daleko od tego celu. rupa ITI i rupa anal zawar y umow o sprzeda y wi kszo ciowego pakietu udzia- ów w spó ce T N. Teraz w a cicielem stacji sta a si brytyjska spó ka Southbank Media ts. Nale y ona do ameryka skiej irmy Scripps Networks Interecti e. Udzia y T N-u kosztowa y 5 miliony z otych. o tego rytyjczycy przej li wszystkie d ugi stacji. Na razie nowi w a ciciele nie zapowiadaj rewolucyjnych zmian w unkcjonowaniu telewizji oraz innych produktów medialnych wyst puj cych pod mark T N. In lacja po wy czeniu cen administrowanych w lutym br. po raz kolejny osi gn a historyczne minimum - napisano w komunikacie N. ej wska nik wyniós zaledwie 0, proc. W poprzednich miesi cach wynosi on 0,5 oraz 0, proc. Wp yw na taki wynik mia y mi dzy innymi spadki cen ropy na wiatowych rynkach. ksperci twierdz, e wraz ze spadkiem poziomu in lacji olsk czeka równie wzrost gospodarczy. iskus wprowadzi u atwienie, na które od wielu lat czekali olacy. Teraz zeznanie podatkowe mo na z o y w Internecie i to w bardzo prosty sposób. Wystarczy wpisa imi, nazwisko, pesel i roczny przychód, by nasz IT zosta automatycznie rozliczony. otychczas zeznania mo na by o wysy a elektronicznie, jednak obowi zek wype nienia ormularza spoczywa- a na podatniku. Tegoroczne postanowienie i- skusa jest zatem prze omowe. Najwy szy od lat poziom dolara wzgl dem z otego odnotowano w marcu. W pewnym za ameryka sk walut musieli my p aci a 3,92 z. Wp yw na to mia o przede wszystkim os abienie euro i umocnienie dolara na wiatowych rynkach. Analitycy przewiduj jednak, e w najbli szych tygodniach pozycja z otego b dzie si umacnia. Z kolei euro znajduje si na równi pochy ej i mo liwe, e wkrótce jego pozycja b dzie s absza ni dolara. - W znacznej mierze organizacja lubu i wesela nie jest ju spraw tylko przysz ych ma onków. oraz cz ciej bowiem, wspólnie z nimi dzia a osoba trzecia, czyli po prostu konsultant lubny - w olsce posta stosunkowo nowa. odczas lubno-weselnych przygotowa pracuje on niejako w tle, jednak z pozycji wielkiego stratega. zym si dok adnie zajmuje rzede wszystkim po redniczy - pomi dzy par m od a wykonawcami, którzy zaanga owanymi s we wszelkie przygoto- wania zwi zane z organizacj uroczysto ci za lubin oraz wesela. Niektórzy stwierdzaj nawet, e zwyczajnie wykonuj za m odych ca, tak zwan potocznie, brudn robot. o ich zada nale y negocjowanie cen, podpisywanie wszelkich umów, czy wyszukiwanie dobrych i sprawdzonych wykonawców. dwracaj c troch podstawowe za o enia przedsi biorczo ci skoro istnieje poda na tego typu us ugi, z czasem musia pojawi si równie i popyt. rzede wszystkim najwa niejszym powodem takiej sytuacji tej jest akt, e tak naprawd ma o kto lubi podejmowa si kwestii zwi zanych z za atwianiem wszelkich ormalno ci, ci g ym ganianie za wszystkim i wszechogarniaj c nerwówk. Mimo wszystko w naszym kraju wci niezbyt wiele osób wie o istnieniu takich konsultantów lubnych. onsultanci tacy s najbli ej nowo pojawiaj cych si trendów, to oni pierwsi s ysz o nietypowych yczeniach m odych par i staraj si je, w miar swoich mo liwo ci spe nia. ojawiaj si np. yczenia o wypuszczenie zamiast cywilna, zdarzaj si jednak tak e tego typu luby tradycyjnych ju go bi chmary motyli i to nie ko cielne. edna z najpi kniejszych chwil w naszym koniecznie po wyj ciu z ko- cio a, ale w rodku, podczas trwania przysi gi. Tanie urokliwych okolicz- yciu odbywa si w rówkie szale stwa w wersji no ciach przyrody, dzi ki mini. la urozmaicenia. czemu mo emy zapami ta oraz bardziej popularne je jeszcze silniej póki staje si tak e organizowanie lubów w plenerze, To antastyczna opcja co- mier nas nie roz czy. które niegdy by o nie do raz bardziej popularna i z pomy lenia wiadomo, pewno ci warta powa nego rozwa enia przez przy- tradycyjnie lub odbywa si w ko ciele. Atrakcyjne staj si pla e, parki, sz ych nowo e ców. ogrody i inne pi kne miejsca, a wesele zwykle ma miejsce tu obok. Taki lub to cz sto ceremonia

6 Reklama str 6 REKLAMA

7 str 7 Twój Relax Sara e li chodzi o czas urlopowy, bardzo wielu z nas wykorzysta o go ju w okresie letnim wychodz c z za o enia, e najlepiej wypoczywa si wtedy, kiedy jest najcieplej i teraz cz stokro nie mamy ju zbyt wiele dni do wykorzystania. To nie nastraja zbyt optymistycznie, natomiast pami tajmy, e aby wypocz, wcale nie musimy sp dza na wyje dzie szczególnie d ugiego czasu. Wystarczy wybra si na weekend, ca kiem niedaleko, aby dobrze wypocz i zapomnie cho na chwil o trudno ciach, które przynosi nam nie atwa zazwyczaj codzienno. dzie wi c mo e wybra si strudzony yciem mieszkaniec Wroc awia edn z najlepszych chyba, bo ca kiem bliskich, ale tak- e niew tpliwie atrakcyjnych propozycji jest opcja weekendowego wyjazdu do otliny odzkiej. owodów, dla których rzucam t propozycj, jest kilka. Niewielka odleg o jest oczywi cie jednym z podstawowych. Wsiadamy w samochód, poci g czy autokar i w nied ugim czasie znajdujemy si ju w zupe nie innej rzeczywisto ci wolnej od spalin, zgie ku, ha asu oraz... szarej codzienno ci. A przed nami antastyczne widoki, szczególnie w a nie w porze zimowej, kiedy e ektowne góry i wzgórza biel si ró norakimi odcieniami bieli, po ród której przebijaj si ciemnozielone elementy miejscowej lory. ó mo e by lepszego Tutaj oczy naprawd odpoczn, tutaj mo emy prawdziwie zaczerpn wie ego powietrza, tutaj... wreszcie us yszymy cisz tak nam potrzebn w czasach wszechobecnego ha asu. Nareszcie spokój! otlina odzka jako taka posiada tak e swoj wspania histori, a zima wcale nie jest okresem gorszym, ni inne pory roku, aby z dziejami tymi zapozna si, pozwiedza, dowiedzie si czego interesuj cego. To ziemia bardzo intryguj ca. rzez wieki przechodzi a z r k do r k rozmaitych w adców i pa stw. W czasie swej historii otlina przynale a a do zech, Austrii, rus, Niemiec i olski, w ró norakich konstelacjach. Mo e to niektórych dziwi, ale historycznie jest to ziemia odr bna od olnego l ska i zazwyczaj w swej historii by a rozpatrywana jako podmiot osobny. W czasach pruskich odzko sta o si wielk twierdz, niezwykle nowoczesn jak na swoje czasy. o drugiej wojnie wiatowej d ugo zastanawiano si, czy otlin przyporz dkowa olsce, czy odda j zechos owacji. Mocarstwa (g ównie przecie stalinowski Zwi zek adziecki) zdecydowa y si na oddanie tego terenu pod w adz rz du w Warszawie. ó, zawieruchy dziejowe bywaj skomplikowane i z o one, ale trudno dzi nie cieszy si z takiego obrotu sprawy. Sudety to wspania e góry, cho mniej popularne jeszcze niestety w wiadomo ci olaków od swoich s siadów ze wschodu. Wskazuje to wyra nie, jak istotna w sensie turystycznym jest tradycja podró owania, zwiedzania, je d enia w dane rejony. Wypada liczy, e w kolejnych latach dolno l skie góry b d zyskiwa na popularno ci, coraz mocniej istnie w wiadomo ci naszych rodaków i rozwin si turystycznie by oby to z korzy ci dla ca ego regionu, który przecie w wielu swych zak tkach prze ywa mocno kryzys gospodarczy. otlina le y niedaleko od wojewódzkiej stolicy. Niedaleko wi c nam do szcz cia i rado ci kogo, kto mo e odpocz i sp dzi urlop w naprawd atrakcyjnym miejscu. ajmy sobie odetchn, dajmy sobie zapozna si z antastycznymi widokami, pi knymi okoliczno ciami przyrody, a tak e znakomit, z o on i interesuj c histori miejsca, które mamy przecie niemal e pod samym nosem. Urlop w otlinie odzkiej ak najbardziej polecam! REKLAMA

8 Twój Relax On i zwierzyna Z czym kojarzy si nam posta my- liwego Niektórzy mylnie traktuj t posta jako osob, która zabija zwierz ta, stawiaj c j niejako na pozycji najwi kszego drapie nika, który czyni to w sposób bezmy lny, by zado uczyni swojej dzy zabijania. Nic bardziej mylnego dzisiaj my liwy dzia a ci le wg okre lonego planu, pomagaj c ustabilizowa ekosystem le ny, dokonuj c odstrza u osobników, których jest zwyczajnie zbyt du o, co mog oby zaburzy konieczn równowag. Sk d wzi li si my liwi To dawni owczy, którzy niegdy tak cz sto tropili zwierzyn po lasach, w czasach, kiedy tego typu dzia alno mia a jeszcze niema e znaczenie, je eli chodzi o aspekt produkcyjny ywno ci. zi my listwo cz sto traktowane jest po prostu jako przyjemno. Hobby to dotyka najcz ciej m czyzn najprawdopodobniej zgodnie z tradycj ale zdarzaj si tak e my liwi kobiety. Wed ug obecnego prawa owieckiego gospodarowanie zwierzyn nale y do pa stwa, a jego podstaw stanowi odpowiednie plany hodowlane. Ustawa ta wskazuje bardzo wyra nie na konieczno ochrony i hodowli zwierzyny dla potrzeb ogólnych jak równie wskazuje na wp ywy zmieniaj cych si uwarunkowa spo ecznych i ekonomicznych na stosunek cz owieka do przyrody, a w tym do owiectwa. ak widzimy wi c wspó czesne my- listwo ma charakter bardzo mocno uregulowany. Nie ma mo liwo ci, aby my po prostu ot tak weszli sobie w las z broni i rozpocz li ostrza zamieszkanych tam zwierz t. Abstrahuj c ju od samego aktu niew tpliwej bezmy lno ci tego typu dzia a. ospodarstwo owieckie jest cz - ci gospodarstwa le nego lub te rolnego i jest ich uboczn produkcj, a wi c hodowla zwierz t ownych musi by realizowana w ten sposób, aby nie utrudnia i nie zmniejsza produkcji g ównej. W zale no ci od charakteru i rodzaju zagospodarowywanego terenu owieckiego zwanego obwodem owieckim lub te owiskiem, zaplanowa i realizowa nale y nie tylko ochron zwierz t ownych, a wi c osi gni cia na jednostce powierzchni okre lonej liczby (pog owia) zwierz t ownych, ale przede wszystkim d y musimy do ochrony rodowiska (biotopu) w jakim zwierzyna ta bytuje. oza g ównym celem jakim jest hodowla zwierzyny, istniej nie mniej wa ne cele poboczne jak niematerialne korzy ci z prawid owo zagospodarowanego i zdrowego rodowiska naturalnego w postaci dozna estetycznych i duchowych, a tak e kultywowania tradycji i zwyczajów my liwskich. W naszym kraju my listwo to dzia- alno u wi cona tradycj star Pater No tak by e wojewódzkie miasto nie ma zbyt dobrej opinii. statnie dekady i dezindustrializacja pozostawi y po sobie smutny krajobraz miasta, które niegdy naprawd mo na by o nazywa perl Sudetów. Nie jest jednak tak, e w Wa brzychu i najbli szej okolicy nie ma prawdziwych turystycznych atrakcji. S, naprawd pi kne a oto niektóre z nich. ego budowe przeprowadzi w latach roku ksi widnicko-jaworski olko I. rawdopodobnie w tym miejscu istnia ju wcze niej gród obronny, który rozbudowa olko I, oraz przeniós tam swoj siedzib. Zamek do roku 13 nale a do ksi t widnicko-jaworskich, nast pnie do 1392 do wdowy po ksi ciu olku II, ksi nej Agnieszki. o jej mierci, ksi stwo widnicko-jaworskie zgodnie z testamentem olka II przesz o we w adanie króla czeskiego Wac awa I. W czasie drugiej wojny wiatowej zamek Hochbergom skon iskowa o pa stwo Niemieckie. Wywieziono wtedy z zamku wszystkie warto ciowsze dzie a sztuki, meble oraz zawarto zamkowej biblioteki. ednocze nie zniszczono wiele sal przebudowuj c je, zmieniono ich pierwotny wygl d zrywaj c boazerie, niszcz c pla ony, sztukaterie i inne ozdobne elementy wystroju. d 19 3 roku rozpocz to dr enie w skale na której stoi zamek tuneli, które do ko ca wojny osi gn y czn d ugo 900 metrów. Znajdowa y si one 55 metrów poni ej dziedzi ca. rzy g ównym wej ciu do zamku, 5 jak sama olska. ednym przecie z najs ynniejszych elementów rodzimej literatury jest zawarty w mickiewiczowskim anu Tadeuszu opis owów, których o iar pada nied wied. Taki te w tek znajduje si przecie w rzy- akach Henryka Sienkiewicza, kiedy to agienka pomaga podeprze Zbyszkowi takiego samego zwierza. I tak mo na by wymienia bardzo d ugo. My listwo jest nawet hobby polskiego prezydenta ronis awa omorowskiego. Mo e wi c zainteresowa si tym g biej a mo e nawet spróbowa samemu swoich si Wraca moda na to, co tradycyjne i z czym wi e nas przesz o oraz rodzima, polska kutlura. edn z orm, które mo my kojarzy z owiectwem i my listwem jest tak w dkarstwo sportowe. laczego sportowe owód jest prozaiczny. tó polega ono na owieniu ryb, jak najpi kniejszych i jak najbardziej dorodnych okazów, a nast nie... wypuszczanie ich do wody. To bardzo istotna ró nica, która odró nia ten typ owienia od w dkarstwa tradycyjnego, które cz sto mia y unkcje zwi zane z... ywieniem cz onków rodziny. zi ki temu wi c ten rodzaj w dkarstwa jest nieinwazyjny, je eli chodzi o naturalne ekosystemy i nie prowadzi do przetrzebienia owisk i zwi znych metrów od asady wydr ono szyb o g boko ci ponad 0 i rednicy 5 do metrów. odatkowo wydr - ono jeszcze trzy szyby prowadz ce w g b podziemnych chodników. Wydr ono równie kilka krzy uj cych si w podziemiach pod k tem prostym sal. becnie w zamku znajduje si muzeum, które warto odwiedzi jak ma o które miejsce tego typu w tym kraju. Palmiarnia o zamku si przyporz dkowana jest palmiarnia Hochbergów. Najstarsza w olsce, zbudowana w latach roku przez ana Henryka Hochberga w a- ciciela Zamku si i szczyny, który w ten oryginalny sposób trwale obdarowa kwiatami swoj pi kn angielsk on Mari Teres o leas zwan aisy czyli Stokrotka. Wybudowana w pobli u Zamku si spe nia a unkcj zimowego ogrodu i mia a za zadanie dostarczenie wra e estetycznych by a miejscem spotka, rautów i koncertów. almiarnia jako obiekt imponuje rozmiarami sama kopu a ma 15 m wysoko ci, a ciany zosta y wy o one law pochodz c z wulkanu tna na Sycylii. Stara Kopalnia entrum Nauki i Sztuki Stara opalnia to otwarty 9 listopada 201 roku nowoczesny, zrewitalizowany kompleks obiektów powsta y na bazie dawnej, wa brzyskiej opalni W gla amiennego ulia. Zako czenie eksploatacji wa brzyskich pok adów w gla da o pocz tek procesowi poszukiwania nowej tre ci dla postindustrialnej przestrzeni, stanowi cej niegdy serce robotniczego Wa brzycha. Zwie czeniem koncepcji o ywienia obiektów dawnej opalni ulia sta a si realizacja projektu rewitalizacji i adaptacji na cele kulturalne pokopalnianych przestrzeni, daj c tym samym pocz tek zupe nie nowej, bezprecedensowej instytucji entrum Nauki i Sztuki Stara opalnia. W ten sposób dawny, wa brzyski potencja przemys owy kreatywnie i z powodzeniem zosta z tym zaburze. Warto wi c zainteresowa si tego rodzaju dzia- alno ci, orm rekreacji i sportu. My listwo, owiectwo niew tpliwie si do tego mocno zalicza. Nie powinni my si go obawia, szczególnie, e pe ni ono bardzo po yteczn rol i zupe nie nieuprawnione s ró norakie g osy, któe przyrónuj my iwych do k usowników. ó z tego przecie, e my liwym polowania sprawiaj przyjemno, skoro i tak kto musi dokona przesiewu le nej zwierzyny, tak, by mog a si ona jeszcze lepiej rozwija, ku po ytkowi wszystkich. Ach! przekszta cony na unikalny w skali olski oraz uropy zespó obiektów s u cych edukacji i sztuce. Zespó, w którym przywróconym do swojej wietno ci technicznym zabytkom industrialnej przesz o ci towarzysz najnowocze niejsze narz dzia kreowania i prezentacji nowych warto ci artystycznych, str 8 olowanie! tó nie chcia by wzi udzia u w tego typu wydarzeniu, kiedy w g stwinie le nej zagra róg, jak ten Wojskiego z mieckiewiczowskiej epopeji - nawet je eli to we wspó czesnym czasie jedynie pewna przeno nia. W ka ym razie powinni my si zainteresowa my listwem nie tylko jako czym, co jest konieczne dla zachowania stabilno ci ekosystemu le nego, ale tak e co, co jest elementem naszej polskiej tradycji, posiadaj c bogaty rytua i wi c si szeregiem historii z nadwi la skiej przesz o ci - tak tej szlacheckiej. a wszystko to spi te jest klamr odkrywczej ekscytacji towarzysz cej wszystkim zwiedzaj cym, którzy sk adaj wizyt w Starej opalni. To jeden z doskona ych przyk adów po czenia starego obiektu industrialnego z nowymi zastosowaniami.

9 str 9 Marta - a e olesie podzielone zosta o charakterologicznie na trzy cz ci - olesie Zachodnie od he ma le cego w olsce poprzez rze i i sk na ia orusi po owel na terenie Ukrainy, nast pnie olesie rodkowe si gaj ce obryjska na ia orusi i ytomierza oraz ijowa na Ukrainie, olesie Wschodnie si gaj ce po ziemi Homelsk na ia orusi i okolice zernichowa na Ukrainie oraz niewielki ragment obszaru przynale nego do osji wysuni tego daleko na wschód. Tereny poleskie przynale ne aktualnie do olski to niewielki obszar województwa lubelskiego przy granicy z Ukrain. olesie to bardzo pi kna kraina, ró norodna przyrodniczo i krajobrazowo, jak równie geologicznie i etnogra icznie. Wyst puj tutaj lasy, ale te obszary g sto pokryte jeziorami pochodz cymi z odleg ego okresu krasowego. To tak e olbrzymie po acie ziemi pokrytej rozleg ymi bagnami, tor owiskami i grz zawiskami wokó wielu jezior, kami i polami, tam gdzie jeszcze rozwija si rolnictwo. bszar ten charakteryzuje si wieloma reliktowymi ju w olsce gatunkami ro lin i zwierz t. oleski ark Narodowy powsta staraniem wielu przyrodników z pro. ominikiem ija kowskim na czele. Zadaniem parku mia o by zachowanie w stanie najbli szym naturalnemu bagien i terenów podmok ych olesia Zachodniego na terenie olski w rodkowej cz ci ówniny czy sko W odawskiej, w rejonie, na terenie którego po o one s najstarsze polskie jeziora pochodzenia krasowego. Naturalny charakter terenów, o których mowa by zagro ony ca kowit zag ad mi dzy innymi ze wzgl du na prowadzone na szerok skal dzia ania melioracyjne osuszaj ce bagna na terenie ca ej olski g ównie w latach sze dziesi tych dwudziestego wieku. 1 maja 1990 roku wieloletnie starania przyrodników zosta y zwie czone sukcesem utworzenie oleskiego arku Narodowego sta o si aktem. ierwotnie obejmowa on obszar o powierzchni 13,35 ha. 1 - W dzisiejszych czasach cz stokro mamy do czynienia z nowym trendem, jakim jest organizowanie przez irmy dla swoich pracowników ró norakich spotka irmowych, zjazdów czy kon erencji poza miastem, na onie natury. Ten model przyw drowa do nas z zachodu, ale przyj si zaskakuj co dobrze. laczego tak, a nie inaczej Nasza codzienna praca cz sto wp dza nas w stan swoistej apatii, wra enie monotonii, nudy, braku wra e. I nie ma w tym nic dziwnego co by nie mówi, taka jest proza ycia ma o kto z nas ma pasjonuj c i rozwijaj c prac, która cieszy go ka dego dnia przyjmuj c oczywi cie za o enie, e taka praca w ogóle istnieje. No w a nie! A pracownik znudzony, apatyczny i dotkliwie odczuwaj cy monotoni swej pracy, nie jest pracownikiem idealnym zdolnym do wprowadzania ró norakich innowacji, pomys owym, aktywnym i ch tnym do wzmo onego wysi ku. Z tego wi c wzgl du prze amanie takiej sytuacji jest wspó cze nie niew tpliwie jednym z wa nych zada pracodawcy, któremu zale- y na dobru swojej irmy. ok d zabra swoich pracowników Mo liwo ci w dzisiejszych czasach jest wiele, gdy coraz wi cej miejsc o eruje adekwatne ku temu mo liwo ci. ior c pod uwag ró ne opcje, warto zwróci uwag na akt unkcjonowania w obr bie danego pensjonatu, o rodka, sali kon erencyjnej, która zaspokoi nasze potrzeby o charakterze o icjalno-szkoleniowym. W ko cu wspólny wyjazd to nie tylko rozrywka, ale tak e okazja do przeszkolenia, wdro- enia nowych rozwi za czy ukazania nowej strategii rozwoju irmy. To wszystko, kiedy jest podane w atrakcyjnych warunkach, zostaje przyswojone du o atwiej. Wyjazd w teren wraz z irm z pewno ci mocniej przywi zuje do niej pracownika tak e je li idzie o kwestie psychologiczne po prostu, buduje to pozytywne wspomnienia, które tworz w naszej pami ci system dobrych skojarze, przez co pracujemy ch tniej i wytrwalej. est w tym korzy zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. u o osób decyduje si na wakacje wykupione w biurach podró y b d jad do wynaj tego pensjonatu nad morzem lub w górach. est jednak grupa zapale ców którzy nie wyobra aj sobie innego sposobu na wypoczynek jak w asne k ty na haku za autem. arawaning jest do powszechn w olsce orm wypoczynku od paru dekad. u w latach 0 widok iata 12 p pe nego pasa erów i baga y, a cz sto te i psa na do ma ym podszybiu, który ci gn niewielk przyczepk Niewiadów 12 by wpisany w kanon wakacyjnych obrazków. becnie wiele si zmieni o w tym temacie. Na polach campingowych mo na spotka ró norodne mi dzynarodowe marki, a tak e same campingi o eruj szerok gam lutego 199 roku zosta powi kszony do 9. 3 ha, plus otulina o powierzchni ha. becnie ca kowita powierzchnia oleskiego arku Narodowego wynosi w 9.31 ha. W roku 2002 oleski ark Narodowy wraz z arkiem rajobrazowym ojezierze czy skie, Sobiborskim arkiem rajobrazowym, asami W odawskimi i arczewskimi uzyska y status wiatowego ezerwatu ios- ery UN S -MA o nazwie olesie Zachodnie. ednym z najwi kszych atutów parku jest jego ro linno charakterystyczna dla tor owisk, podmok ych lasów i k. iczne tor owiska przej ciowe tworz ce p ywaj ce ko uchy ro linne zarastaj ce s siaduj ce z nimi jeziora miejscowa ludno nazywa splej. Splej porastaj kar owate sosny, brzozy oraz wierzby upodabniaj c nieco ten teren do tundry lub lasotundry. Zachowanych jest na terenie N wiele ro lin reliktowych pó nocnych i atlantyckich co stanowi osobliwo na skal europejsk. harakterystyczne s tu powsta e w procesie samosiewnym skupiska le ne. Wielkie tor owiska, bagienne moczary, liczne trz sawiska wokó jezior to siedliska coraz rzadziej spotykanej pijawki lekarskiej, ró norodnych motyli w tym chronionych prawem postojaka wiesio kowca, kilku gatunków modraszków, wa- ek, mrówek bagiennych, paj ków potra i cych p ywa i nurkowa w tym bagnika oraz tygrzaka paskowanego najwi kszego polskiego paj ka. Tereny te sprzyjaj gniazdowaniu ptaków przelotnych, st d w okolicy mi dzy innymi sporo jest bocianich gniazd. Ze wzgl du na doskonale warunki wodne w jeziorach na terenie parku wyst puje 19 gatunków ryb, co stanowi jedn czwart wszystkich gatunków ryb wyst puj cych na terenie olski. - Twój Relax oleski ark Narodowy po o ony jest w tym rejonie ziemi lubelskiej gdzie historia nie sprzyja a rdzennym mieszka com. olityczne swary, wynaradawianie, walki sprawi y, e dzisiaj ten teren jest mocno wyludniony. olesie Zachodnie to jednak obszar unikatowy w skali globalnej. W oleskim arku Narodowym mo na zakocha si od pierwszego wejrzenia i z ch ci wraca wielokrotnie z powrotem w inne jego rejony by obejrze, pozna, odpocz, pooddycha wie ym powietrzem, pos ucha piewu ptaków i poobserwowa reliktow przyrod unikatow w skali europejskiej. propozycji od ciszy i dziewiczego bot zwykle zwiedza si okolic ona natury, po dyskoteki i ba- i organizuje zabawy dla dzieci. seny. a dy mo e znale co dla Niedziela to ju niestety dzie siebie. ako cel karawaningowcy po egna. Na ca e szcz cie nie obieraj nie tylko morze. oraz egnaj si na d ugo zwykle cz ciej wybieraj si w góry kolejny weekend przyniesie nast pne i nad jeziora. spotkanie, ju w innym, Ten sposób podró owania ciekawym miejscu. pozwala na rozpocz cie sezonu W ten sposób mo na zwiedzi w zasadzie od momentu kie- ca y kraj. olska jest pi kna. Wie- dy zejd ostatnie niegi. Wiele le nieodkrytych terenów czeka na osób, które w ten sposób podró uje, turystów z otwartymi ramiona- zrzesza si na orach mi. Zamki, pojezierza, jaskinie internetowych i wspólnie sp dzaj to gratka zarówno dla doros ych weekendy w sezonie. ak otwartych na nowe doznania jak to wygl da w praktyce Na orum i dla dzieciaków z nimi podró uj cych. kto wrzuca miejsce i termin spotkania. e li jeszcze nie mia e W zasadzie tyle wystarczy, okazji drogi czytelniku spróbowa tej ormy wypoczynku za- eby takie spotkanie dosz o do skutku. Zwykle w pi tek zaczynaj stanów si czy nie warto sprawi si zje d a podró nicy sobie i swojej rodzinie wakacji i zaczyna si zabawa. Wspólne ycia z przyczep podpi t do grille, piewy przy ognisku, w so- swojego auta.

10 Twój Relax str 10 - ierwsza z krain, nale ca z kolei otowie zostawili po sobie 10 do ojezierza omorskiego, nie pe nych kr gów z kamienia, z których najmniejszy ma rednic jest ju tak anonimowa. okolicach Chojnic i Tucholi zrobi o 15 metrów, a najwi kszy ponad si g o no w 199 roku, kiedy dwa razy tyle. Na obwodnicy kr gów ustawione s kamienie wy- tereny te wesz y w sk ad arku Narodowego orów Tucholskich staj ce od 20 do 0 cm ponad powierzchnie ziemi. Ich liczba waha jako 23. tego typu rezerwat w olsce. Atrakcj sam w sobie jest si od 1 do 29 sztuk w jednym tu jezioro Wdzydze, niezwykle kr gu. W rodku kr gu ustawiony malownicze z wyspami po rodku, jest jeden, a rzadko dwa kamienie. otoczone lasami pe nymi grzybów. Akwen wykorzystywany na my l podobne konstrukcje Tajemnicze kr gi przywo uj jest przez eglarzy, a jego brzeg cho by t na wyspie Wielkanocnej. ytanie, które nur- sta si ostoj dla ascynatów etnogra ii. To w a nie w nieodleg ych drach znajduje si wiecz- przede wszystkim celu, jaki s u y tuje odwiedzaj cych, dotyczy na pami tka po otach germa skim plemieniu przyby ym przez budowniczych. ierwsze podj ciu tak wielkiego trudu przed wiekami. amienne kr gi badania nad tajemniczymi kr posiadaj status obszaru chronionego od 195 roku. Miejsce, ne by y ju w drugiej po owie gami i kurhanami prowadzo- oprócz walorów przyrodniczych, I wieku. bowi zuj ca teza jest tak e bardzo interesuj cym o powodach takiego, a nie innego rozmieszczenia skupiskiem archeologicznym. kamieni Izerskie fantazje est to jednak miejsce, które najlepiej nadaje si na wycieczki rodzinne, nawet wi ksz grup, gdzie nie b dzie najmniejszego problemu, by ka dy da rad zdoby upragniony szczyt. U podnó a ór Izerskich wije si wisa, która dop ywa a do orów olno l skich, wp ywaj c przy granicy polsko-niemieckiej do obru. To rzeka niezwykle malownicza, pi knie komponuj ca si z górzy- stawy. obrana z nich woda stym krajobrazem, wprawiaj ca w nastrój spokoju i zapewniaj ca antastyczny nastrój na spacery wzd u jej powabnego brzegu. edn z najwa niejszych miejscowo ci, a przy tym najch tniej ucz szczan w tamtym rejonie, jest oczywi cie wieradów-zdrój. I zdrój nie na darmo, bo ró norakie uwarunkowania sprawiaj, e nasz organizm z pewno- ci zyska bardzo mocno na pobycie w tej miejscowo ci oraz jej okolicach. W wieradowie znajduj si poka ne z o a borowiny, pomocnej szczególnie je eli chodzi o bóle reumatyczne, a tak e radoczynne s u y zarówno spo ywaniu jak i k pielom lecz c kuracjuszy w przypadkach wyst powania chorób ginekologicznych, a tak- e ró norakich schorze uk adu kr enia. zie a dope niaj antastyczne cie ki rowerowe oraz górskie szlaki, które dadz nam okazje do izycznego wysi ku, uzupe niaj cego wydatnie dobroczynny wp yw zabiegów sanatoryjnych. W miejscowo ci znajduje si kilka domów uzdrowiskowych i o rodków tego w a nie rodzaju. Warto poleci miesz cy si tam np. pensjonat bowy wór. u ilo miejsc dla kuracjuszy o eruje tak e pochodzi sprzed prawie stu lat. ozna ski mierniczy aul Stephan w trakcie bada uzna, e konstrukcja to swego rodzaju prehistoryczne zegary. Pierwszym Polakiem, który zainteresowa si tematyk i podj stosowne prace badawcze by pro esor óze ostrzewski, znany z odkrycia iskupina. Wed ug jego opinii teren jest cmentarzyskiem datowanym na I i II wiek, gdzie kr gi i kurhany stanowi y groby. owodz tego znaleziska w trzech kurhanach z oty wisiorek, szklane paciorki, spinki, sprz czka, resztki tkanin i u amki glinianych naczy z okresu rzymskiego. statnie badania przeprowadzi dr Tadeusz rabarczyk, potwierdzaj cy tez pro. ostrzewskiego. Ustali, e cmentarzysko pozostawi a po sobie ludno germa ska przyby a ze Skandynawii w I wieku w trakcie swej d ugiej w drówki nad Morze Czarne. r rabarczyk sprecyzowa dat na oko o 0 rok. otowie osiedlili si nad Wd na okres maksymalnie 150 lat, wi c na tle dziejów ich obecno, cho trwa a dzi ki kamiennym kr gom, by a wydarzeniem epizodycznym.. ory Tucholskie powoli wdzieraj si do powszechnej wiadomo ci, jednak co z tymi krainami, które nie otrzyma y dot d nobilitacji równej narodowemu parkowi e li bli ej przyjrze si izycznej mapie Polski, wy aniaj si pozornie znajomo brzmi ce nazwy, jak cho by olina Toru sko berswaldzka, ziemie mi dzy Pojezierzem Chodzieskim a otlin orzowsk.. Tak w du ym uproszczeniu mo na wskaza po o enie Puszczy Noteckiej, jeszcze jednego raju dla grzybiarzy. Za ciekawostk nale y uzna inicjatyw radogoszczan. wieradowski Hotel Narcyz. Wybór jest szeroki i warto dobrze go rozwa- y. Najwy szym szczytem ór Izerskich jest oczywi- cie Wielka opa. iczy sobie co prawda jedynie 112 m n.p.m., ale kiedy ju wejdziemy na sam szczyt, rozpo cieraj cy si pod naszymi stopami widok zachwyci oczy i pozostanie nam na d ugo w pami ci. hyba, e akurat b dzie on otoczony chmurami, ale i taka sytuacja ma przecie swój intryguj cy klimat. W ka dym razie przyroda z pewno ci nas zaskoczy! Co ciekawe Wielka opa jest gór pozbawion zalesienia. I nie Poniewa le ny teren jest zbyt obszerny dla pieszych wypraw po grzyby, miejscowi wpadli na pomys organizowania podwózek do lasu bryczk, jak za dawnych lat. Nieliczne miasteczka znajduj ce si po rodku Puszczy, jak cho by rezdenko, zosta y za o one w miejscach redniowiecznych osad, jednak to wie budzi wi ksze zainteresowanie turystów i mediów. Chodzi dok adnie o wie ia a modne letnisko w sezonie po o one nad samym jeziorem. S k w tym, e prawie po owa budynków zosta a tam wybudowana nielegalnie. Min y ponad cztery dekady od czasu, gdy okoliczn ziemi zainteresowali si inwestorzy praktycznie z ca ego kraju. Ch tnie pozbywaj cy si ziemi rolnicy sprzedali cznie 00 dzia ek budowlanych. Powsta o na nich oko o pó tysi ca budynków jest to akurat kwestia jakiego specy icznego zjawiska przyrodniczego. Wi e si to ze mierci lasów, b d cych wynikiem dzia a z lat 0, kiedy to przemys polski, niemiecki i czeski doprowadzi y do atalnej w skutkach kl ski ekologicznej. Za to bardzo d ugo utrzymuje si na jej szczycie pokrywa nie na. d c w órach Izerskich warto z pewno ci wej na rzebiet amieniecki z jego najwy szym szczytem, jakim jest amienica (9 3 m n.p.m.). To antastyczny taras widokowy, u którego podnó a rozci gaj si m.in. pi kne widoki kotliny jele- o ró nej wielko ci, standardzie i stylu. Wi kszo zosta a wzniesiona bez stosownych pozwole i zgodnie z prawem powinna zosta rozebrana. eszcze bardziej tajemnicza wydaje si by kraina o nazwie ruzda Zb szy ska, le ca na skraju Pojezierza ubuskiego i Wielkopolskiego jednocze nie. Poniewa jest to teren w du ej mierze polodowcowy, przyby y turysta ma okazj nacieszy oko du liczb jezior rynnowych po o onych po ród nieska onej przyrody. Pszczewski Park rajobrazowy i ezioro Szarcz to najwi ksze atrakcje po a dowanego i zalesionego w wi kszo ci regionu kraju, o którym zapewne s yszeli zapaleni w dkarze, grzybiarze i biwakowcy. niogórskiej. Ten akurat masyw jest szcz liwie w ca- o ci zalesiony. e li mamy problem z uzyskaniem d u szego urlopu, warto wybra wieradów jako cel weekendowego wyjazdu. iedy ju odpowiednio rozplanujemy pobyt, na pewno b dziemy bardzo zadowoleni, czerpi c ca ymi gar ciami z dobrodziejstw tamtejszych uwarunkowa przyrodniczych. e eli natomiast mamy nieco wi cej czasu wpadnijmy na d u- ej. Nudzi si na pewno nie b dziemy, a zyska na tym nie tylko nasz organizm, ale tak e wspomnienia.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Przyczyny rozpadania si ma stw.

Przyczyny rozpadania si ma stw. Przyczyny rozpadania si ma stw. Opracowali: I rok pedagogiki gr. I wyk adowa: Agnieszka Barczewska Sara El Shawarbi Beata Jastrz bska Magdalena K dzia Agata Ma a Kamila Winkler Spis tre ci: I M i ona.

Bardziej szczegółowo

In ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jakoœæ tworzonym aplikacjom

In ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jakoœæ tworzonym aplikacjom In ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jakoœæ tworzonym aplikacjom Autorzy: Bogdan Bereza-Jarociñski, Boles³aw Szomañski ISBN: 978-83-246-1948-1 Format: 158 235, stron: 328 Twórz rozwi¹zania najwy szej

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 521 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 11

UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 521 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 11 UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 521 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 11 SZCZECIN 2009 Rada Wydawnicza Urszula Ch ci ska, Inga Iwasiów, Danuta Kopyci ska, Izabela Kowalska-Paszt Piotr Niedzielski,

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y NA VI KONGRES OPZZ PROJEKT OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWI ZKÓW ZAWODOWYCH. na lata 2006-2010 * * * PROJEKTY VI KONGRESU OPZZ

MATERIA Y NA VI KONGRES OPZZ PROJEKT OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWI ZKÓW ZAWODOWYCH. na lata 2006-2010 * * * PROJEKTY VI KONGRESU OPZZ MATERIA Y NA VI KONGRES OPZZ PROJEKT PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWI ZKÓW ZAWODOWYCH na lata 2006-2010 * * * PROJEKTY ZBIÓR UCHWA VI KONGRESU OPZZ SPIS TRE CI: PROGRAM OPZZ NA LATA 2006-2010...

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska. Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy

Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska. Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy Scott Wilson Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy Podsumowanie nie techniczne Nowa przyszo dla Finningley LOTNISKO DONCASTER FINNINGLEY

Bardziej szczegółowo

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Stanisław Tymiński TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Od czasu wyjazdu z Polski na wakacje w czerwcu 1969 roku moje ycie wielokrotnie przesz o w asne oczekiwania i los wyznaczy mi zadanie, przed

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Czym s kolej linowa i wyci g narciarski

Czym s kolej linowa i wyci g narciarski Wst p Co roku kilka milionów osób korzysta z przejazdu jedn z osiemdziesi ciu kolei linowych lub kilkuset wyci gów narciarskich znajduj cych si w Polsce. Mo na wi c przyj, e tego rodzaju urz dzenia s powszechnie

Bardziej szczegółowo

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 32 Bogus aw Ostapowicz Uniwersytet Szczeci ski WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI Streszczenie W artykule podj to rozwa

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo