G a z e t a J a r o c i ń s k a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G a z e t a J a r o c i ń s k a"

Transkrypt

1 TYGODNIK G a z e t a J a r o c i ń s k a " NUMER 7(71) III Jarocin, 14 lutego 1992 r. CENA 1500 zl Kto dyrektorem szkoły? Nowe przepisy dotyczące zarządzania i kierowania szkołami fipodstawowymi i średnimi) przewidują, iż stanowiska dyrektorów obsadzane będą w drodze kon kursów. Term in składania wniosków P przystąpienie do konkursu upłynął 31 stycznia. Od 1 września br. Wszyscy dyrektorzy będą musieli spełniać ten wymóg. Szczęśliwcam i są ci, którzy przez konkurs przebrnęli w ubiegłym ro ku (np. dyr. W. Florczyk z ZSZ N r 2 w Jarocinie, czy dyr. R. Gruchalski ze SzP N r 6). Inni, by spełnić swoje /ambicje muszą stanąć w szranki rywalizacji. : Jakie jest zainteresowanie stanowiskami dyrektorów szkół w naszym rejonie. Otóż okazuje się, że niewielkie, a w k ilk u przypadkach żadne! Na terenie gminy i miasta Jarocin zgłosiły się do konkursów: W SzP n r 1 4 osoby, SzP N r 4 3, a w szkołach nr 3 i 5, w Witaszycach i W ilko w yi 2, w pozostałych, tj. n r 2 w Jarocinie, w Mieszkowie, Potarzycy, Siedleminie, Radlinie, Roszkowie, P rusach, Bachorzewie, Cząszczewie, Łuszczanowie i G olinie po 1. W ościennych gminach zainteresowanie jest jeszcze mniejsze. W K otlinie, Sławoszewie, W oli Książęcej,Twardowie wpłynęło po 1 wniosku, a w Magnuszewicach nie ma chętnego. W gm inie Żerków w konkursie na stanowisko dyrektora jedynie w Ludwinowie wezmą udział dwie osoby, w sam ym Żerkowie, Dobieszczynie, Komorzu, Chrzanie, Bieździadowie, Stęgoszy ty lk o jedna, a w Śmiełowie n ikt. Podobna sytuacja jest w gm inie Jaraczewo. WGórze dwie osoby zgłosiły chęć udziału w konkursie, w Rusku, Noskowie, Goli, Wojciechowie, Panience, Cerekwicy po jednej, a w samym Jaraczewie nikt. K onkursy rozpoczną się 17 lutego (SzP N r 1 w Jarocinie) i potrwają do 10 marca. Natomiast większym powodzeniem cieszą się stanowiska dyrektorskie w szkołach średnich.do konkursu w ZSZ N r 1 w Jarocinie zgłosiły się 4 osoby (konkurs przewidywany jest na początek marca), w Liceum Ogólnokształcącym Otwarty Bieg Zimowy W dniu 22 lutego br. o godz rozpocznie się V III Wojewódzki O tw arty Bieg Zim ow y Ognisk TKKF na dystansie 10 kilom etrów. W biegu może wziąć udział każdy, kto ukończył 16 lat, przedłoży zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w biegu długo- KOLEJNA SESJA. X IX sesja Rady Miejskiej Jarocina przewidywana jest na koniec lutego, najprawdopodobniej odbędzie się 28. br. Decyzja o zwołaniu kolejnego posiedzenia Rady w tak kró tkim term inie podjęta została z myślą, aby ograniczyć liczbę problemów rozpatrywanych na jednym posiedzeniu. Zarząd M iejski rozważa możliwość zwoływania Posiedzeń Rady M iejskiej w każdym miesiącu. Tym razem radni Najmować się będą zwolnieniami od podatku rolnego, porządkiem i czystością, opłatami targowym i, zasadami finansowania inwestycji w infrastrukturze komunalnej. dystansowym oraz uiści wpisowe w wysokości 10 tys. zł. Zapisy przed biegiem będą przyjm owane przez sekretariat Biegu w godz , zbiórka uczestników, przyjm owanie oraz potwierdzenie zgłoszeń nastąpi w Klubie Osiedlowym ul. Kościuszki 3. Wyjazd uczestników (autobusem) na miejsce startu u lica Broniewskiego będzie m iał miejsce ok. godz Organizatorzy (T KK F T ru c h t Jarocin) serdecznie zapraszają do udziału w biegu, tej najprostszej formy podnoszenia sprawności fizycznej. W NASTĘPNYM NUMERZE: 2 osoby (początek kw ietnia). Jak zakończy się rywalizacja o dyrektorskie sto łki poinform ujem y C zytelników po zakończeniu wszystkich konkursów. Brak zainteresowania stanowiskami dyrektorów szkół (szczególnie szkół wiejskich) spowodowany jest bardzo trudną sytuacją ekonomiczną szkolnictwa, brakiem pieniędzy, niskim uposażeniem, dodatkiem itp.dla przykładu pensja nauczyciela z pełnymi kw alifikacjam i i 10-letnim stażem wynosi ok. 1,1 m in zł, a dodatek dyrektora w szkole liczącej od 1 do 15 oddziałów waha się między zł a zł, powyżej 15 oddziałów m iędzy a zł (nie trzeba dodawać chyba, iż górna granica należy do rzadkości). (rw) Wyjazd do Libercourt W niedzielę 16 lutego do Libercourt francuskiego miasta zaprzyjaźnionego z Jarocinem wyjeżdża z tygodniową wizytą 7-osobowa delegacja naszego miasta. Jarocin reprezentować będzą: B. Przewoźna, U. Szarota, W. Sieciński, E. Magnowski, B. Harendarczyk, H. K ow alski i A. Styszyński. Wizyta ma dotyczyć głównie współpracy kultu ralne j. Prowadzone będą rozmowy na temat wakacyjnej wymiany dzieci i m łodzieży. W trakcie pobytu w Libercourt nasi przedstawiciele uczestniczyć będą w uroczystości odsłonięcia herbu Jarocina. KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY Podsumowany został konkurs fotograficzny Ziem ia Jarocińska w obiektyw ie. Wzięło w nim udział 13 autorów, którzy nadesłali 140 prac. W dniu 27 stycznia 1992 r. spotkało się ju ry konkursu w składzie: Zofia Sip (przewodnicząca), Eugeniusz Czarny, Wojciech Pietrzak, Janusz Zwierzycki, Władysław Staśkiewicz (członkowie). Jury nagrodziło pracę pt. Jarocin mniej znany oraz przyznało 5 wyróżnień. Ogłoszenie w y ników konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy fotograficznej w dniu 21 lutego br. o godz w sali wystawowej Muzeum Regionalnego w Jarocinie (Ratusz II piętro), do obejrzenia której serdecznie organizatorzy zapraszają. Obszerniejsze sprawozdanie z w ystawy oraz w y n ik i konkursu umieścimy na łamach Gazety Jarocińskiej w późniejszym term i nie. Zaprezentujemy również prace fotografików nadesłane na kon- kurs. W SPRAW IE BEZROBOCIA Bezrobocie było tematem specjalnego posiedzenia Zarządu M iejskiegf Jarocina we wtorek 4 lute- o. Poza członkami władz miejsich uczestniczyli w nim również L O K A L N Y D O D A T E K M O T O R Y Z A C Y JN Y IN FO R M A C JE P O Ż Y T E C Z N E I C IEK A W E N A 8 ST R O N A C H przedstawiciele Rejonowego B iura Pracy, związków zawodowych i pomocy społecznej. Spotkanie odbyło się ze względu na zmiany w ustawie o zatrudnieniu. które mogą spowodować, że do końca roku, 1800 bezrobotnych w gm inie utraci prawo do zasiłku. Zebrani zastanawiali się nad sposobem rozwiązania powstałego problem u. Wyjściem, które zaproponowano jest w prowadzenie robót publicznych ooejmujących inwestycje i infrastrukturę kom unalną. Ustalono, iż do 20.II. Zarząd przygotuje wstępne opracowanie wskazujące m ożliwości zatrudnienia bezrobotnych (ilu, jak długo, przy czym). Ostateczne decyzje zapadną przy opracow yw aniu oudżetu.

2 U W A G A RODZICE dzieci o niepełnej spraw ności ruchowej! Koło Pomocy Dzieciom o N iepełnej Sprawności Ruchowej zaprasza wszystkich członków i sym patyków Koła n a Spotkanie N oworoczne, które odbędzie się 20 lutego br. o godz w sali nr 6 Jarocińskiego Ośrodka Kultury. W program ie przewidziano występy dziecięcego zespołu wokalnomuzycznego JOK-u. Do końca stycznia br. w Rejonowym Biurze Pracy w Jarocinie zarejestrowanych było bez- Liczba bezrobotnych w dniu 7 lutego br W ubiegłym tygodniu pracę podjęło 80 bezrobotnych, 29 osób zarejestrowanych bez prawa do zasiłku zostało skreślonych z ewidencji. URODZENIA Adam Biniasz Katarzyna Will Joanna Bierła Krzysztof Masztalerz Daria Szybmor Agata Banasiak Marta Pilarczyk Marta Sołtysiak Beata Łyskawa Szymon Gramza Agnieszka Gramza ś l u b y Maciej Krause - Violetta Idczak Sławomir Kubasik - Marzanna Filipiak Sławomir Łuczak - Małgorzata Piniewska Dariusz Gurgul - Hanna Karpińska Grzegorz Mikołajewicz - Beata Mróz Grzegorz Marciniak - Jadwiga Szukowska Eugeniusz Goliński Danuta Brzostek Przemysław Banaszak - Małgorzata Skrzypczak Robert Kolendowicz - Magdalena Gorzelańczyk Tomasz Duszyński - Danuta Zielińska Marek Grzeszczyk - Dorota Szóstak Wiesław Maryniak - Sylwia Zalewska Mariusz Banaszak - Violetta Szymkowiak ZGONY Józef Wojciechowski (Jaraczewo) Maria Grzelczak (Jarocin) Jan Urbaniak (Rusko) Jan Szymczak (Jarocin) Ignacy Przybylak (Cielcza) Mirosława Morsztyn (Jarocin) Stanisława Pakulska (Dobieszczyzna) Zofia Wiśniewska (Cielcza) Stanisław Fiszer (Żerków) Zofia Jankowska (Góra) Anna Zawodna (Góra) Elżbieta Przybylska (Bielejewo) Antoni Jakrzewski (Jaraczewo) Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia. J u d o c y g ó r ą! Kto jest bezrobotnym? Jakub Wyrwas, zawodnik jarocińskiego Ip ponu odniósł duży sukces w słonecznej Ita lii. Na międzynarodowym turnieju juniorów (do lat 18) w dniu 1 lutego br. zajął II miejsce w wadze półciężkiej (pow. 78 kg). Czterech zawodników jarocińsrobotnych, w tym kobiet. Z przyczyn dotyczących zakładów pracy zwolniono 1109 zarejestrowanych. Wśród znajdujących się w ewidencji RBP 719 osób me posiadało prawa do zasiłku. Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 33 osoby. Ogromną większość wśród bezrobotnych stanowią osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych - było ich Najwięcej zarejestrowanych znajduje się w grupie wiekowej 18 i 24 lata (1 724), najczęściej bezrobotnymi są byli pracownicy z wykształceniem zawodowym (1 704). We wsi Magnuszewice (gm.kotlin) dwóch starszych rolników, mieszkańców wioski, wykonywało w poniedziałe k 3 lutego prace polowe. W ich trakcie doszło do kłótni z dawnym właścicielem gruntów, w następstwie której były użytkownik ziemi - 69-letni rolnik z Magnuszewie, zaatakował, pracujących nożem. Kierowcę ciągnik a ugodził w nogę, natomiast jego kiego klubu (M ichał M ietliński, Tomasz Talbierz, M arek Grodzki, W łodzimierz Nowaczyk) przebywało na przełomie stycznia i lutego na zgrupowaniu kadry narodowej junio ró w w Cetniewie. Włodzimierz Nowaczyk wyjechał rów nież do Włoch (Triest), gdzie odbył się (8 lutego) międzynarodowy tu rniej seniorów w judo. Według opin ii trenera kadry narodowej judoków juniorów, Zbigniewa Zamęckiego, zawodnik ten jest obecnie najlepszym junio rem w Polsce w swej wadze. (rj) Śm ierę w w annie Wieczorem 9 lutego Komenda Rejonowa P olicji w Jarocinie została powiadomiona przez Pogotow ie Ratunkowe o nagłym zgonie mężczyzny w Jarocinie. Zmarłego, 26-letniego mieszkańca Cerekwicy Starej, znaleziono w wannie. Według wstępnych ustaleń przyczyną śmierci było zatrucie gazem i spalinam i wydobywającym i się z wadliwego podgrzewacza wody. N a w o l n o ś ć - i współpracownikowi zadał kilka ciosów w klatkę piersiową poniżej serca. Nożownika zatrzymano i we wtorek skierowano do aresztu śledczego w Poznaniu na oddział szpitalny - ze względu na stan zdrowia. Poznański areszt odmówił przyjęcia aresztowanego, uzasadniając to złym stanem zdrowia zatrzymanego. Obecnie napastnik pozostaje na wolności. Sprawa trafi do sądu za ok. 6 tygodni. Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom oraz Wszystkim, którzy okazali pomoc, współczucie, zamówili Msze św., złożyli kw iaty i uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu śp. Jerzego Ratajczaka Pani dyr mgr inż. T E R E S IE K L IM serdeczne podziękowanie składa żona z rodziną wyrazy serdecznego w spółczucia z pow odu śmierci O j c a składają G rono Pedagogiczne, Pracownicy szkoły, Kom itet Rodzicielski i uczniow ie Szkoły Podstaw ow ej w Goli Piłka nożng Dobrze spisują się piłkarze,,v c to rii Jarocin w meczach sparir gowych. Swój trzeci mecz rozf grali z Ill-lig o w ą V icto rią Wrzi d śnia, remisując 0:0. Mecz odbył si * w Magnuszewicach, gdyż boczn n boisko w Jarocinie nie nadawał n się do gry. Kibice nie mogli obe. t< rzeć ciekawego meczu - gospodi v rze stw orzyli k ilk a sytuacji po y. bramką gości, lecz doskonale brc niący bram karz uchronił swój z spół od utraty bramek. v W dniu 16 lutego piłkarze Vic v to rii wyjeżdżają do Śremu n r mecz z tamtejszą W artą.' c OGŁOSZENIA! DROBNE i t S przedam kserokopiarkę, unit sto s S p rz e d a m dom, sklep, zabudowani«c CT-395 (nowe) i CT oktawow* < oraz akordeon 45 basow y w dobryn < stanie, Jarocin, os. Konstytucji 3 Maj* ] S przedam dom bliźniak lub zamie j S przedam dom z działką budowlani i w Goli, Nowe M iasto, ul.klonowí 1 S p rz e d a m ciągnik T 25 W ładimi. S przedam nowy dom jednorodzinni 1 w rozliczeniu m ieszkanie w łasnościo matologiczny zachodni, reontgen Wrocław (071) (f 187 l w arsztatow e, sad w Żerkowie. Oław: r (f 187 c Pilnie, tanio s p rz e d a m gospodarst wo rolne o pow. 6,45 ha, dom mieszkał ny w raz z zabudow aniam i (możliwoś«w ratach). Adres w redakcji (f 186 W y d z ie rż a w ię n a w arsztat 100 m pow ierzchni lub przyjm ę propozycji w spólnika w Chrzanie, Chrzan 161a (f 181 Tanio s p rz e d a m organy Casi< 548, t (f 180 nię na m ieszkanie własnościowe. Ad res w redakcji (f (f 171 S p rz e d a m dachów kę klinkow i brąz, Twardów 11 (f 172 rec rok prod. 1989, Lisew 50 (f 176. we. Adres w redakcji (f 175 S p rz e d a m silnik Fiata 1500 po kapi talnym rem oncie ze skrzynią biegów Jarocin, ul.chrobrego 60 (f 175 S przedam suknię do kom unii (koronka), m aszynę do szycia Łucznik, zwykła. Dąbrowa 12 (f 173) K o r e p e ty c je m atem atyka, inform a' tyka. Oferty w redakcji (f 77) S p rz e d a m ogródek działkowy zagospodarowany 300 m 2. Ul.Żerkowska - R elaks. Inform acja t (f 199) S p rz e d a m radio stereo TOSKA w bardzo dobrym stanie. os.konstytucji 3 M aja 1215 (f 198) S p rz e d a m M azdę 626D rok 1987 kin , Jarocin, Bem a 3 (f 197) S p rz e d a m BMW 318 rok prod (cena do uzgodnienia). W itaszyce ul.sienkiew icza 1, t. 265 (f 196) P rz y jm ę zlecenia na fachowe k ładzenie płytek - bardzo tanio, Jarocin ul.kopernika 2 (f 195) N a p r a w a telew izorów, odbiorników radiow ych, magnetofonów. D ariusz Kostuj, Jarocin, ul.wrocławska 197 (f 194) S p rz e d a m snopow iązałkę 5, 2 ha ziemi. Rusko 29 (f 192) S przedam stację dysków z dyskietkam i do A tari, Liske, Jarocijp, ul.staszica 40 (f 191) S p rz e d a m T arpana, rok prod. 1980, stan dobry (bez akum ulatora), cena , t (f 190)

3 sprawy lokalne 0 Telefon i/: ^ W rozmowach ze znajomymi sf dzielim y się często ja k chlebem sj i solą poirytowaniem z powodu n niefrasobliwej działalności telekoił m unikacji. Jeśli ktoś chce mieć e. telefon, albo ma go od niedawna ^ warto, żeby zastanowił się ja k i kłopot sprowadza sobie na głowę., Przyłączenie telefonu do sieci w Jarocinie oznacza bowiem ic w praktyce założenie sobie auton matu do pożerania wcale nie tak drobnych pieniędzy. Zdarza się bardzo często, że właściwe połączenie następuje po k ilk u próbach» polegających na tym, że po wy- 1 kręceniu kilka kro tn ym stale tego samego numeru zgłaszają się różne osoby. Co gorsza mają one tylko podobny, niestety nie ten 0 sam, co przez nas wykręcany n - numer!. Do obyczaju towarzysi7 kiego należy ju ż prośba, aby nieoi-' czekiwany rozmówca przez kilka r' m inut zostawił nie odłożoną słuchawkę w celu uniknięcia stałego j m ylenia się przy wybieraniu 1 it W dniach od 3 do 8 lutego w Jarocinie ' odbywał się plener malarski w gma- * chu Ośrodka Kształcenia Bibliotekai* rzy. I Organizatorem pleneru był Marek j Kuś z Miszkowa - znany w Jarocinie l i okolicy z uprawiania nieszablonowet go rzeźbiarstwa. Wśród uczestników i pleneru byli między innymi: Bożena l Szeląg i Marzena Marzec z Kępna oraz 1 Krzysztof Juszczak z Kalisza. ; Przez tydzień trwała twórcza praca! uczestników pleneru. Inspiracją były, pomieszczenia zamkowe, otoczenie jak i atmosfera. i Efekty pleneru w postaci obrazów malowanych na płótnie i rzeźb można było oglądać na wystawie poplenerowej w jednej z sal pałacowych. Zwracały uwagę pejzaże Bożeny Szeląg,, motywy zamkowe i egzotyczny wiat-. rak nocą Marzeny Marzec, widok alei ) Parkowej Marka Kusia oraz surrealistyczny obraz nawiązujący do legendy skarb czy skarbonka? l Plener malarski w Jarocinie Firm a EX P O R T-IM PORT H A N D E L -U S Ł U G I WOJCIECH BOJKO numeru z góry upatrzonego abonenta. W ostatnich miesiącach obowiązuje podwyższona taryfa za rozmowy i posiadacze telefonów są ogłupieni. Przychodzą do płacenia bardzo wysokie rachunki, k ilka krotnie wyższe niż przed zwyżką opłat taryfowych, nawet mimo prób ograniczenia liczby rozmów w miesiącu przez tych, którzy chcą być oszczędni lub korzystać z telefonu bardziej racjonalnie. Przy obecnych cenach łatw iej jest pamiętać, żeby w czasie jednej rozmowy z ukochaną powiedzieć je j kró tko ja k m inął dzień oraz ustalić od razu czas i miejsce najbliższego spotkania na żywo. Rozmowy na raty, z kilkakro tnym dzwonieniem do siebie, nie należą nawet do dobrego tonu. Tu chodzi o pieniądze. Telekomunikacja wciąż się reorganizuje ze skutkiem dla abonentów opłakanym. Jak następuje seria przekłamań, drastycznych zapałacowej Krzysztofa Juszczaka. Dorobek pleneru można będzie oglądać w jednej z aktualnie restaurowanych sal pałacowych, gdyż w zamian za bezinteresowne udostępnienie pałacu oraz warunki uczestnicy pleneru w całości stworzone dzieła ofiarowali Ośrodkowi Bibliotekarskiemu. W uroczystości zamknięcia pleneru i prezentacji dorobku plenerowego uczestniczyli nie tylko twórcy, ale i sympatycy sztuki malarskiej i osoby wspomagające organizację pleneru. Ważne, że w trudnych czasach znajdują się ludzie stwarzający warunki dla twórczej pracy i zaangażowanie twórcy. W taki właśne sposób tworzy się lokalny mecenat nad twórczością i kultura regionalaa. Można mieć nadzieję, że kolejne plenery pozwolą ukazać najpiękniejsze zakątki ziemi jarocińskiej. J a n P a te r s k i ZAPRASZA NA BAL KARNAWAŁOWY W RESTAURACJI WB W PROGRAMIE: muzyka non stop w wykonaniu grupy C en trum, i Dariusza Łakomego, striptiz, humor, satyra w wykonaniu artystów scen poznańskich Z A P R A S Z A M Y PRZEDSPRZEDAŻ: biletów w cenie od pary w restauracji W B, ul. Św. Ducha 30, t , codziennie w godz wyżeń rachunków (tak było w listopadzie i grudniu) *to n ik t nie ogłasza przeprosin, nie próbuje uprzedzić swoich stałych przecież klientów, że powinni dokonać analizy swoich rachunków, czy aby nie przyjdzie im niesłusznie zapłacić za dużo. Chciałbym dowiedzieć się od kiedy, w w yniku reorganizacji telekomunikacji, zacznie się szacunek dla abonentów, od kiedy zadba się o jakość łączności, jakie szanse na telefon od zarabiających dzisiaj na telekom unikacji mają ci, którym nie założono jeszcze tej skarbonki ze słuchawką i tarczą. W razie w ątpliwości pytania są skierowane do MONOPOLISTY z siedzibą w budynku Poczty. Jerzy Białodw orski RZEMIEŚLNICY I PODATKI Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie zorganizował w ubiegłym ty godniu dwudniowe szkolenie dla swoich członków mające na celu wyjaśnienie nowych zasad podatkowych. Odbywające się w środę i czwartek zajęcia prowadzili pracownicy jarocińskiego Urzędu Skarbowego. Pomysł okazał się bardzo trafny, w szkoleniu uczestniczyło ok. 450 rzemieślników. Z braku miejsca w sali cechu podzielono ich na dwie grupy. Nadspodziewanie wysoka frekwencja w ynikła także z faktu, że w zajęciach brały udział osoby nie zrzeszone w organizacji rzem ieślniczej. Wejść mógł każdy, nikogo nie legitym owano. Szkolenie przeprowadzono w dwóch trzygodzinnych turach. Słuchacze byli z niego bardzo zadowoleni. Wszystko udało się zorganizować na zasadzie przyjacielskiej um owy dzięki dobrym stosunkom panującym między urzędem i cechem. ZAKŁAD STOLARSKI MIESZKÓW Rynek 26, t. 33 o f e r u j e do sprzedaży meble w cenie zbytu bez marży handlowej tar m eblościanki w cenie już od t3r zestaw y kuchenne w cenie ju ż od? Prezes przeproszony Zgodnie z postanow ieniem z 16 grudnia 1991 r. w czw artek 6 lutego br. odbyła się druga część rozpraw y 0 zniesław ienie Wojciecha Bojko przez W aldemara Zygmunta. Po przesłuchaniu przez sąd dwóch świadków oskarżony przeprosił W. Bojkę. Prezes firmy WB przeprosiny przyjął, w skutek czego sąd postanowił umorzyć postępowanie. Szanow ni ju b ilaci W Urzędzie Gm iny w Jaraczew ie odbyła się w piątek 7 lutego uroczystość wręczenia odznaczeń za wieloletnie pożycie m ałżeńskie. O dznaczenia przyznano siedm iu parom. Za w spólne przeżycie 60 lat w yróżniono Pelagię 1 Jan a Sikorów z Noskowa. Pół w ieku przeżyli razem : M. i J. Zajdlerowie, R. i J. Rzepeccy, Z. i S. Nowakowie, Wł. i A. Roszakowie, A. i A. Andrzejczakow ie oraz Z. i St. Jankow scy. W dw u godzinnej uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminy i członkowie rodzin jubilatów. T argow isk o czynne codziennie MZKS V ictoria Jarocin inform uje m ieszkańców Jarocina, że targow isko przy ul. Kasztanowej czynne jest codziennie. SKLEP SABA (naprzeciw szpitala) oferuje tanio 4* odzież sportową (zachodnią) 4* sprzęt RTV art. chemiczne 4* o k u la ry tró jw y m ia r o w e A N T E N Y S A T E L IT A R N E najnow sze m odele najniższe ceny już od 4,2 min poleca S A T B A " * Jarocin, ul. Do Zdroju (f 188) AGENCJA VERA Jarocin, al. Niepodległości 19a tel prowadzi sprzedaż piw a beczkowego zł za litr piw a butelkow ego już od zł Zapraszamy! G.J. 3

4 Problemy ochrony środowiska P O L S K IE T O W A R Z Y S T W O C H IR U R G Ó W D R Z E W Wychodząc naprzeciw pilnej potrzebie ratowania naszych drzew, zad rzewień, parków podworskich i cennych drzew pomnikowych w 1985 r. powstała Ogólnopolska Sekcja Leczenia i Pielęgnowania Drzew Ozdobnych. Przez ponad 6 lat sekcja zorganizowała na terenie kra ju 21 kursów i szkoleń, w których wzięło udział ponad 400 osób. Od 1991 r. sekcja działa jako POLSKIE TOWARZYSTWO CHI RURGÓW DRZEW. Stowarzyszenie pragnie nawiązać ścisłą współpracę z samorządami z całej Polski. p -"!.- - y;óc w ratowaniu pozostałości parków podworskich, pojedynczych drzew (m.in. pomników przyrody) Adres: Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew, Warszawa , skr.p. 130, tel K R A J O W Y G A Z O C IĄ G W ubiegłym tygodniu we w torek odbyło się w Pleszewie spotkanie przedstawicieli 7 gm in z rejonu Jarocina i Pleszewa (uczestniczyli w nim reprezentanci Jarocina i Kotlina) dotyczące gazyfikacji naszego regionu w ramach ogólnopolskiego systemu gazyfikacji. fikacji Kraju we Wrocławiu. Koszt opracowania projektu te- chnicznego dla odcinka Kalisz-Jarocin w ycenili oni na 1,5 m ld zł. Obradujący uznali taką cenę za ; bardzo wysoką, dlatego zobowią- 1 zali pilotującego tę sprawę bur- 1 mistrza Pleszewa do negocjacji odnośnie kosztów projektu.!,... ;lycji gm iny proporcjonalnie do zapo- { trzebowania na gaz. Cenę kilom etra rurociągu szacuje się na 1 m ld zł. M Y Ś L IS T W O W O C Z A C H D Z I E C K A W sobotę 1 lutego br. w Żegocinie odbył się konkurs pod hasłem M yślistwo w oczach dziecka, zorganizowany przez Koło Łowieckie Nr 29 w Jarocinie, Nr 23 w Pleszewie oraz Szarak" w Kotlinie. W konkursie wzięły udział szkolne organizacje Ligi Ochrony Przyrody z Witaszyc, Sławoszewa, Kotlina, Wilkowyi, ny, odpowiadając na 18 pytań dotyczących tematyki łowieckiej i ekologicznej. Po zakończeniu eliminacji pisemnych uczestnicy imprezy zwiedzili miejscowy (z ok roku) drewniany kościół pw. Najświętszej Marii Wniebowizięcia, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Śnieżnej z I poł. XVII w. Od miejs- W tym samym czasie sporo pracy miała komisja konkursowa, która wskutek minimalnych różnic punktowych z wielkim trudem wyłoniła trzy drużyny do finału ustnego. W wyniku ostatecznych rozgrywek zwycięzyła drużyna ze Szkoły Podstawowej z Żegocina, przed uczniami z Lenertowic i Pleszewa. niewżyburtowicz z Kotlina, wyprzedzając Jana Mroza z Jarocina i Tadeusza Galewskiego z Pleszewa. Śmiało można stwierdzić, że w obecnych trudnych czasach impreza w Żegocinie była bardzo bogata i wszechstronna. Traktując szeroki konkurs M yślistwo w oczach dziecka nie tylko jako sprawdzian pewnych wiadomości organizatorzy liczą na większą współpracę ze szkołami w pracy terenowej i populary- Pisemne rozwiązywanie testów konkursowych Dobieszczyzny, Czermina, Pleszewa, Lenartowie, Pieruszyc, Żegocina. Na terenie Szkoły Podstawowej w Żegocinie odbyły się eliminacje pisemne, w czasie których uczniowie rozwiązywali test kombinowa- (fot. /.. Bajda) cowego przewodnika dowiedziałem się, że pierwsze zachowane zapiski o cudownych uzdrowieniach pochodzą z roku 1405, a także, że w tym miejscu prawdopodobnie nawróciła się Helena Modrzejewska. Zmagania ustne owczych Równolegle przeprowadzono rozgrywki ustne pomiędzy łowczymi, którzy odpowiadali na wylosowane pytania przygotowane wcześniej przez dzieci. W trudnej rozgrywce zdecydowanie zwyciężył Zbig- (fot. L. Bajda) zacji zasad gospodarki łowieckiej. Zapowiedziano możliwość rozszerzenia podobnych konkursów na obszar może i całego województwa. Zatem darz bór w przyszłym roku! L. Bajda HARCERZE DZIĘKUJĄ Związek Harcerstwa Polskiego serdecznie dziękuje W.Eliaszowi, K.Perzowi, A.Steimetzowi, Z.Cierniakow i, M.Kuśm ierczak, S.NiewiteckieQ, A. i S.Martuzalskim, S.Gałązce, T.Radovviczowi, T.Staimetzowi, J.Łowińskiem u, J.Czechakowi oraz firm om T u rib o, Zgoda, Księgarni pod Ratuszem, ln te rg ro te x, A stom, JOK-owi za nieodpłatne przekazanie nagród, słodyczy, owoców, pieczywa, napojów i pomoc w zorganizowaniu BALU KARNAW A ŁOWEGO dla dzieci w dniu 31 stycznia. Przy akompaniamencie organów elektrycznych bawiło się 97 dzieci, a nad ich bezpieczeństwem czuwało 12 osób kadry in struktorskiej, nauczycieli i rodziców. Tym, którzy mogą i chcą przekazać środki finansowe na FUN DUSZ ZHP podajemy n r konta bankowego: BS w Jarocinie z dopiskiem R A D A PRZY JACIÓ Ł HARCERSTWA. Na koncie tym zbieramy środki na pokrycie kosztów wypoczynku letniego dzieci. Tym, którzy już pom ogli - serdecznie dziękujemy. Czuwaj! DANIEL,* MELOSZYK Korne Hufca ZHP W R A C E N D O W IE O W O D O C IĄ G U We w torek 4 lutego odbyło się w Racendowie (gm.kotlin) zebranie w sprawie wodociągowania wsi. Spotkaniu, w którym uczestniczyło 42 mieszkańców wsi i k ilku pracowników Urzędu Gm iny, przewodniczył sołtys Racendowa K.Kostrzewski. P rojekt budowy wodociągu przedstawił w ójt W.Kwaśniewski. Wysunięte przez Panna z dzieckiem (lat 21, wzrost 170 cm) pozna pana bez nałogów do lat 30 w celu matrymonialnym (z mieszkaniem). Adres w redakcji niego propozycje uzyskały pełną akceptację mieszkańców Racendowa. Powołano kom itet budowy wodociągu, jego przewodniczącym wybrano B.Pacholaka. Zebrani uchw alili, że odpłatność dla wszystkich będzie jednakowa. Z obliczeń urzędu wynika, że jedno przyłącze kosztować będzie 3,3 m in zł. K aw aler lat 35 poszukuje panny w celu matrymonialnym. Adres w redakcji. 4 G.J.

5 Straż M iejska W związku z częstymi pytaniami mieszkańców, gdzie znajduje się siedziba Straży M iejskiej i jakie ma ona prawa, informuję: Straż Miejska stanowi umundurowaną formację, utworzoną w celu w ykonywania czynności administracyjno-porządkowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego. Siedzibą Straży jest Komenda, mieszcząca się przy ul. Poznańskiej la (i p ię tro ) n r te l interesantów przyjmuje się (zgłoszenia i wnioski obywateli) w poniedziałki od godz i od w komendzie. Będą także pełnione dyżury przez funkcjonariuszy Straży w biurze G a zety Jarocińskiej w Ratuszu, po uzgodnieniu z burmistrzem, w które dni i w jakich godzinach. Pisemne zgłoszenia i wnioski można składać do s k ry tk i na listy, umieszczonej przy wejściu do Komendy (ul. Poznańska) na parterze po prawej stronie. Straż Miejska podporządkowana jest Zarządowi Miejskiemu. Funkcjonariusze Straży Miejskiej, wykonując czynności służbowe, mają prawo: - udzielania ustnych pouczeń i wręczania pisemnych upomnień obywatelom dopuszczającym się wykroczeń i uchyleń w zakresie naruszania ogólnie obowiązujących przepisów o przestrzeganiu porządku publicznego i czystości - legitym owania obywateli w celu ustalenia tożsamości (przy zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady M inistrów z 17IX 1990 r.) - wymierzania w trybie i na zasadach określonych w Prawie o Wykroczeniach ka ry grzywny przewidzianej w przepisach porządkowych, ustalonych przez Radę G m iny (art. 40 ust. 4 Ustawy o samorządzie terytorialnym ), a także na podstawie przepisów rozporządzenia m inistra szefa Urzędu Rady M inistrów w sprawie określania wykroczeń, za które pracownicy terenowych organów adm inistracji ogólnej oraz funkcjonariusze straży m iejskich są upraw nieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - kierowania wniosków o ukaranie do kolegiów do spraw wykroczeń - zatrzymania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia W razie niepodporządkowania się obywatela wydanym na podstawie prawa poleceniom funkcjonariusz Straży Miejskiej ma prawo użyć: - fizycznego, technicznego lub chemicznego środka służącego do obezwładnienia bądź konwojowania osób - pałki gumowej. Użycie środka przymusu bezpośredniego przez funkcjonariusza może nastąpić przy zachowaniu wymogów Ustawy o Policji. Przy w ykonyw aniu czynności służbowych funkcjonariusze Straży Miejskiej korzystają z ochrony prawnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. K om endant S traży M ie jskie j insp. KRZYSZTOF AD AM IAK Z a w o d y p ł y w a c k i e Sukces piłkarzy z Kotlina Ciekawą imprezę wakacyjną przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarocinie. W dniu 6 lutego br. na krytej pływalni zgromadziło się 93 zawodników (w tym 26 dziewcząt), nie zawiedli również kibice. Jak ocenia dyrektor MOSiR-u, Henryk Kowalski, poziom zawodów był różny (niektóre wyniki cenne), ale zabawa przednia. Wszystkie kon - kurencje przeprowadzano w stylu dowolnym. Nie odnotowano żadnych kontuzji i wypadków, zawodnicy i kibice wykazali się dużym zdyscyplinowaniem, a komisja sędziowska sprawnie przeprowadzała konkurencje (sędzia główny - Maciej Łączny). W poszczególnych wyścigach dwa piewsze miejsca zajęli: dziewczęta - Dagmara Kowalska i Joanna Gotszlik, Kamila Mikołajczak i Magdalena Pawełka, Marta Piróg i Urszula Wyremblewska, Justyna Owoc i Dominika Wolińska, Agnieszka Kucneri Izabela Tomczak; chłopcy - Tomasz Bilski i Szymon Misiórny, Damian Olejniczak i Jarosław Regulski, Szymon Sikorski i Dominik Maliński, Daniel Brzostkowski i Andrzej Szymczak, Grzegorz Królak i Marcin Donke, Waldemar Grzesiek. W zawodach wzięli udział chłopcy i dziewczęta z roczników (rh) R O Z P R A W A W O D N O - P R A W N A W Urzędzie Rejonowym w Jarocinie odbyła się 5 lutego rozprawa wodno-prawna, dotycząca zrzutu ścieków w Witaszycach. Kiedy Przed kilkom a laty Wojewódzki Zakład Inw estycji Rolniczych 2 Ostrowa budował odwodnienie stawów w tejże wsi podłączono do ftiego, za cichą zgodą ówczesnych ZAKŁAD STOLARSKI Jarocin, ul. Warciana 6a O feruje do sprzedaży: - meble dziecięce - meblościanki - szafki RTV Wykonuje na indywidualne zam< gvicnia na wymiar u klienta: - zestawy kuchenne - meblościanki ~meble biurowe ' wyposażenie sklepów itp. władz, kanalizację części Witaszyc. Z przeprowadzonych niedawno badań wynika, że odprowadzana woda przekracza dopuszczalne norm y zanieczyszczeń. Ze zględu na to cofnięta została decyzja pozwalająca na zrzut. Wycofanie pozwolenia jest prawie jednoznaczne z płaceniem kar, ponieważ nie oznacza ono natychmiastowego odcięcia źródeł ścieków. Płacić ma oczywiście właściciel, kto nim jest na razie nie wiadomo. WZIR twierdzi, że Urząd Miasta i Gm iny w Jarocinie, w Urzędzie takich dokumentów podobno nie ma. ZESTAWY SATELITARNE najwyższa jakość, szybki i fachowy montaż, niskie ccny lylko w sklepie A N ITA Jarocin, ul. Kwiatowa, t (przy os. Kasztanowa) SPR O STO W A N IE W G.J. nr 4 ( Rozwój infras tru ktu ry ) pom yłkowo w łączyliśmy stanowisko Pełnomocnika ds Rozwoju Gminy (gdzie powstał plan do głównych kierunków działań w latach następujących) do W ydziału Ogólnego UM ig w Jarocinie. Przepraszamy. W śród p ra w id ło w y c h ro z w ią za ń k rz y ż ó w k i n r 44 n a g ro d y (30 tys. zi) w y lo s o w a li: A n n a Jagie łka, D ębn o 3, P a u lin a Schaedel Jarocin, ul. K ościuszki 326, M a ria M ączka, G óra, u l. P o ln a 10. W śród p ra w id ło w y c h ro zw ią zań g ry logiczn ej n r 21 n a g ro d y (10 tys. zł) w y lo sow ali: Z d zisła w a U rb a n ia k, Jaro cin, u l. C hro bre go 77, A g n ie szka G ru szczyńska, W i- taszyce, u l. O k ó ln a 19, H anna W a w rz y n ia k, L u d w in ó w 17, M a rle n a S zym czak, M a g n u - szewice 100. Po o d b ió r nagród p ro s im y się zgłaszać do B iu ra Ogłoszeń (R ynek Ratusz). W dniu 3 lutego br. w sali Ceram ika w Krotoszynie odbył się półfinał I I wakacyjnego halowego tu rn ie ju w piłce nożnej sześcioklasistów. Nasz rejon reprezentow any b ył przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kotlinie, którzy zagrali znakomicie i awansowali do finału wojewódzkiego. W pierwszym meczu przegrali na własne życzenie z gospodarzami 1:7, ale w kolejnych meczach pokonali Pleszew 2:0, Ostrów 2:1 i Kalisz 1:0. Finał odbył się w sobotę 8 lutego w Kotlinie. Rozgrywany b ył systemem każdy z każdym. Po dramatycznych i nerwowych meczach piłkarze z Kotlina (4:3) i zremisowali Krotoszynem 2:2 (przegrywając do przerwy 2:0). Zdobyte pięć punktów wystarczyło by zająć I miejsce przed Krotoszynem, Kępnem i Ostrzeszowem. GRA TULUJEM Y! K rólem strzelców turnieju został Błażej M aniak z K otlina, zdobywając 6 bramek. Mistrzowie występowali w następującym składzie: M arceli G rygiel, Błażej Maniak, Marek Niewiada, Błażej Biernacki, Rafał Jankowiak, W itold Szymczak, Mateusz Grzesiak, Paweł Szymkow iak, Bogum ił Żabiński, M arcin Klubś. Treneram i i opiekunami zespołu są Tomasz Kosiński, Wiesław Mielczarek, -Włodzimierz Szymkowiak, a kierownikiem drużyny Ryszard Poszkiewicz. W. SZYMKOW IAK Uwagą kierowcy P.P. Polmozbyt - stacja obsługi nr 6 w Jarocinie ul. Poznańska (agent L. Krajewska, (t ) wspólnie z Sekcją Ruchu Drogowego KRP w Jarocinie (t ) organizują w dniu 15 lutego br. w godz do bezpłatne sprawdzanie ustawienia św iateł w warsztatach stacji obsługi. Na miejscu możliwość odpłatnego ustawienia świateł (dla inwalidów I i II grupy bonifiktata 50%, dla pozostałych osób fizycznych - 15%). P R Z E T A R G N A S T A C JĘ Na budowę stacji benzynowej w Cielczy będzie ogłoszony powtórny przetarg (pierwszy nie doszedł do skutku). Tak zadecydował Zarząd Miejski Jarocina. Przyjmowane oferty dotyczyć będą mogły zarówno kupna, jak i podjęcia wspólnej działalności gospodarczej. Jaka forma zostanie wybrana zależy od przedstawionych propozycji. Zarząd skłania się do utworzenie spółki. G.J. 5

6 P I Ą T E K 1 4 I I PROGRAM I TELEW IZJA POLSKA 8.00 Dzień dobry; 9.00 Wiadomości; 9.10 Domowe przedszkole; P.K.F.; 9.35 Szkoła dla rodziców; Akademia polskiego filmu Kamienne 9.50 Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville'92; Albertville'92; niebo ; Agroszkoła; Zwierzęta świata" serial; Extra (4) serial; Klub Yuppies?; Eko-lego. Oceany; z 49 - teleturniej; Tropami mitów; Losowanie zakładów gier liczbowych; Teleplastikon; Panorama; Jeśli nie Oxford, to co?, Skrzydlaty lew" film fab. prod. angielskiej; Telewizja Edukacyjna zaprasza; Nerwice... i co pan na to, panie Freud cz. 4; Uniwersytet Nauczycielski; Program lokalny; Wielka gra; Studio 7 proponuje; Opera Viva reportaż; Ciuchcia; Albertville'92; Język angielski dla dzieci (1); Panorama; Teleexpress; Albertville'92; Piłkarska kadra czeka; Słowo na niedzielę; Klub dobrej książki; Jackaroo" (2) serial; Bill Cosby show" serial; Rocknoc (1); Raport; Panorama; Reflex; Rocknoc (2) Bouli"; Wiadomości; 20.05' Szpieg doskonały (5) serial sensacyj- N I E D Z I E L A 1 6 I I ny; i Albertville'92; Zespół Zapis" przedstawia...; Albertville'92; Polskie ZOO (powt.); Siódemka w Jedynce Stephane Grappelli" film dok. prod. francuskiej Panorama; 7.40 Rano; Gazeta domowa; 8.10 Telewizja biznes; 8.35 Lucky Luke" serial; 9.00 Świat kobiet magazyn; 9.25 Pokolenia" serial; 9.45 Rano, CNN; Język angielski (48); Albertville'92; Panorama; Pokolenia serial; Dzień zakochanych; Valentin Day film dokumentalny; Małżeństwo doskonałe teleturniej; Programy regionalne; Znane małżeństwa; Horoskopy dla zakochanych; Przeboje dla zakochanych; Panorama; Zdradliwy pocałunek film fab. prod. ; Znane małżeństwa; Koncert dla zakochanych (1); Panorama; 0.05 Koncert dla zakochanych (2). S O B O T A 1 5 I I PROGRAM I 7.35 Wieści pr. Red. Rolnej; 8.00 Rynek Agro; 8.30 Młodziezowy Magazyn Katolicki; 8.50 Wiadomości; 9.00 Ziarno pr. Red. Katolickiej; ; Język angielski dla dzieci (2); Wojownicze żółwie Ninja" serial; Albertville'92; My i świat magazyn; Świątynie przyrody Park Krugera południowo-afrykański raj" serial; Rodzina rodzinie; Kacze opowieści Całkiem nowe życie" (ost.); Z archiwum Teatru Telewizji; Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara "; Teleexpress; Butik; Magazyn kulturalny Wizje; Angielska limuzyna" (4) serial; Dobranoc: Berta ; Wiadomości; Polskie ZOO; Klub 44" - film fab.; Albertville 92; Film fabularny Panorama; Peryskop; Ulica Sezamkowa; 9,00 - Magazyn Telewizji Śniadaniowej; 9.30 Tygiel zagraniczny mag. kult.; 1000 CNN; Ona mag. dla kobiet Tacy sami; 6 G.J. PROGRAM I 8.00 Tydzień; 9.00 Teleranek; Język angielski dla dzieci (3); Kino Teleranka: Spit MacPhee" (8-ost.) Albertville 92; _ Ściśle jawne; Telewizyjny koncert życzeń; Wikingowie pr. trójwymiarowy; Magazyn Morze; Tęczowy Music-Box; Kalina" film dok.; Smak życia; Telewizjer; W Starym Kinie: Aleksander Żabczyński; Na cenzurowanym (1); Teleexpress; Na cenzurowanym (2); Paradise znaczy raj" (7) serial; Walt Disney przedstawia Chip i Dale ; Wiadomości; Wielki przewrót" (3) serial; Albertville' _ Przegląd tygodnia (dla niesłyszących); 8.00 Klementynka" serial anim.; 8.25 Ojej, ojej belgijski pr. rozrywkowy; 9.00 Film dla niesłyszących: Wielki przewrót" (3) serial; CNN; Program lokalny; Magazyn przechodnia; Podróże w czasie i przestrzeni; Animals pr. ekologiczny; pytań do...; Albertville'92; Mini lista przebojów; Panorama; Misz, masz pr. nie tylko telewizyjny; Kino familijne Nonni i Manni" (3) serial; Bliżej świata; Wydarzenie tygodnia; Z ziemi polskiej" film dok.; Muzyka poważna; Panorama; Zelig" film fab. prod., reż. Woody Allen; Okolice jazzu koncert poświęcony Charliemu Parkerowi (1); Panorama. P O N I E D Z I A Ł E K 1 7 I I PROGRAM I Albertville'92; Wiadomości; Język francuski; Język niemiecki; Język angielski; Uniwersytet Nauczycielski; Studio 7 proponuje; LUZ; Teleexpress; Rokendroler; Progr. publicystyczny; Kraje, narody, wydarzenia; Alf" serial; Dobranoc: Reksio"; Wiadomości; Teatr Telewizji Nasza klasyka Jerzy Szaniawski Zegarek"; Good news festival (3); Albertville 92; BBC World Service News Albertville'92; Panorama; Sonda Kwestia minut; Biuro, biuro" (9) serial; Program lokalny; Albertville'92; Język niemiecki (19); Widowisko publicystyczne; Ojczyzna polszczyzna; Panorama; Zapraszamy do Dwójki; Straż" film fab. prod. radzieckiej (1989 r 97 min.); Reportaż; Panorama. W T O R E K 1 8 I I PROGRAM Dzień dobry; Wiadomości; Domowe przedszkole; Albertville'92; Agroszkoła; Era elektroniki" film fab.; Fizyka; Co, jak i dlaczego?; Chemia Węglowce; Tele-komputer; Przygody kapitana Remo; Sezam; Świat chemii" (13) serial; Klub Midi; Studio 7 proponuje; Tik-Tak oraz Przygody kaczorka Kwaka ; Język angielski dla dzieci (4); Teleexpress; Narodziny firmy" (9); Family album; W Sejmie i Senacie; Królik Bugs przedstawia" serial anim.; Skarbonka Jacka Kuronia; Pif i Herkules"; Wiadomości; 20,05 - Tomas Garrique Masaryk" pierwszy Prezydent Niepodległej Czechosłowacji" film dok.; Listy o gospodarce; Albertville'92; BBC World Service News Panorama; 7.40 Rano; 8.00 Gazeta domowa; 8.30 Denver ostatni dinozaur" serial; 9.00 Świat kobiet; 9.25 Pokolenia" serial; 9.45 Rano; CNN; Język francuski (16); Albertville'92; Panorama; Pokolenia" serial; Ostatnia karta; Pod wspólnym dachem" (31); Program lokalny; Moja modlitwa 18,50 Artysta i jego świat" (1) dok.; Rozmowy o Rzeczyniepospolitej; Język angielski (19); Non stop kolor; Panorama; Ekspres reporterów; Chwały starczy dla wszystkich (2) serial; Pr. publicystyczny; Panorama. * Ś R O D A 1 9 I I PROGRAM I 8.00 Dzień dobry; 9.00 Wiadomości; 9.10 Domowe przedszkole; 9.35 Giełda pracy giełda szans; Dynastia" (123); Wiadomości; Agroszkoła; Chochlikowe psoty czyli zmagania z ort grafią; Telewizyjny słownik biograficzny histo najnowszej; Spotkania z literaturą; Wielka historia małych miast Rawa M zowiecka; swego nie znacie...; Wokanda historii; Uniwersytet Nauczycielski; Studio 7 proponuje; Wychowawca" (21) serial; Sami o sobie; Teleexpress; Defekt mózgu" recital zespołu; Klinika Zdrowego Człowieka; Rewizja nadzwyczajna; Zielona linia reportaż; Niesforny misiaczek"; Wiadomości; Dynastia" serial; Śtudio Temat; Albertville'92; 0.05 BBC World Service News Panorama; 7.40 Rano; 8.00 Gazeta domowa; 8.10 Telewizja biznes; 8.35 Ulisses 31" serial; 9.00 Świat kobiet; 9.25 Pokolenia serial; 9.45 Rano; CNN; Język niemiecki (19); Albertville'92; Panorama; Pokolenia" serial; Losowanie zakładów gier liczbowych; Magazyn ekologiczny; Allo, Allo" (14) ; Program lokalny; Era nuklearna" (7) serial; Język angielski (49); Publicystyka kulturalna; Obrazy. Mariusz Mikołajek; Panorama; Akt przemocy" film fab. prod. US (1979 r 96 min.); Film dokumentalny; Panorama. C Z W A R T E K 2 0 I I PROGRAM I 8.00 Dzień dobry; 9.00 Wiadomości; 9.10 Domowe przedszkole; 9.35 Przyjemne z pożytecznym; 9.50 Albertville'92; Cudowna planeta" (8) serial; Trzydzieści na pięćdziesiąt czyli koniec łc wów; Mieszkamy w Polsce; Zwierzęta świata" film przyrod.; My dorośli; Przez lądy i morza Indianie; Studio 7 proponuje; Kwant; Teleexpress; Tełemuzak; Laboratorium; Podróże do Polski; Magazyn Katolicki; Dziwny świat kota Filemona"; Wiadomości; Gliniarz i prokurator" (3) serial pro«; Decyzje program publ.; Pegaz; Albertville'92; Family album Panorama; 7.40 Rano; 8.00 Gazeta domowa; 8.10 Telewizja biznes; 8.35 Nowe przygody He-Mana serial pro ; 9.00 Świat kobiet; 9.25 Pokolenia'' serial; CNN; Język angielski (19); Albertville'92; Panorama; Pokolenia" serial; Repataz; Zrcroiła się piątka" (2) serial; Programy lokalne; Polacy" film dok.; Język francuski (16); Pr. publicystyczny; Panorama; Film fabularny; Pasmo hipermultimedialne Marcina K.; Panorama;

7 P IĄ T E K Der Preis ist Heib Durchgerdeht - Video -Show Elf 99 - magazyn Aktualności Pazifikgeschwader Tropical Heat Ein Schloß am Wörthersse Anpfiff - magazyn piłkarski?3.05 Tutti Frutti - show 3.55 Aktualności Die erotischen Traeume einer Frau - erot. film prod. wł Unter toedlicher Sonne - western SAT Cagney i Lacey prod Gah aufs ganze! 17.^5 Program regionalny Bingo Show Dobry wieczór Niemcy Kolo szczęścia - quiz Die Sensationsreporterin - film prod Das Schloss in den Ardennen - film fab. prod Olympia Club Erotische Phantasien - film erot Tric 7 e rysunkowe Ein Colt fuer alle Faelle Tagesbild Die drei von der Tankstelle - kom. prod. niem Operation Mascarade Das Ritual - film krym. prod Tagesbilder Special Squard M.A.S.H, MTV From MTV Prime - Paul King YO! MTV Raps Today Dial MTV VJ Ray Cokes Wielkie hity Raport Coca-Coli MTV At The Movies - Pip Dann from ^MTV's Post Modern - Pip Dann Bezpośrednia transmisja z Olimpiady (Biathlon 3 x 7,5 km - sztafeta pań; Eiskunstlauf, Eishockey - grupa B; Der Kampf um Gold, ski nordich; Eisschnellauf, 100 m pań; Eishockey, grupa B: Szwecja-Norwegia; Der Kampf um Gold; Eiskunstlauf, Eishockey, grupa B: Czecho-Słowacja - Kanada Przegląd rezultatów dnia olimpijskiego (skispringen; Der Kampf um Gold; Rennrodeln; Eishockey; Eisschnellauf Das Model und der Schnuefller Ruck Zuck - show 1915 FAZIT - wiadomości Hop oder Top - quiz Przeboje lilmowe Ring frei - sporty walki FAZIT - wiadomości Camorra - wl.-ameryk. film fab Rivalen der liebe - film fab. prod. S O B O T A Der Preis ist Heiss Inside Bunte - mag Gophers Aktualności Full House Ceremonia dekoracji orderami Wider den tierischen Ernst" Hausfrauenreport - erotyczny film niem Die erotischen Traeume einer Frau - erot. film prod. wl. SAT Wunderbilder aus der Tierwelt Klipp- Klapp Punkt, punkt, punkt Herz ist Trumpf Dobry wieczór Niemcy Koło szczęścia- quiz Der Fälscher von London - film fab. prod. niem Jux i Dallerei Sexreport blutjunger Mädchen - niem.-austr. film erot Erotische Phantasien - film erot Alles total normal Ein gesegnetes Team Dallas Tagesbilder Trans - America - Express - komedia Spacecop L.A film fab. sf Kreig der Walten Das Ritual - thriller MTV YO! MTV Raps Today Tydzień w rocku The Big Picture - Ray Cokes MTV's Braun European,Top 20 - Pip Dann Saturday Night Live Partyzone - Simone Kristian Bäcker Bezpośrednia transmisja z Olimpiady (Zweierbob; 9.50 Skilanglauf: 15 km mężczyzn; Zweierbob; Ski alpin; Der Kampf Gold; Eishockey; Niemcy - Włochy; Ski alpin; Eishockey: Szwecja - Finlandia, Skilanglauf: 10 km kobiet, Eisschnellauf: 500 m mężczyzn; Der Kampf um Gold; Eiskunstlauf: mężczyźni, Eishockey: - Polska Przegląd rezultatów dnia olimpijskiego(skilanglauf, Eishockey, Eiskunstlauf) Der Fall von nebenan Wildlife FAZIT - wiadomości Kinder-Ruck Zuck - show Twin Peaks Die letzten Tage von Pompeji (III) - film fab Highway 91 - film fab Heirat auf sizilianisch - kom. wł. N IE D Z IE L A Chewarzt dr Westphal Aktialności Dzień jak żaden inny -quiz podróżniczy Traumhochzeit - show Spiegel TV - magazyn Prime Time- show Playboy Late Night Magazyn erotyczny Schloss Pompon Rouge Kanał Jagdszenen aus Niederbayern - film fab. prod. niem. S A T Robin Hood, der Freiheitsheld - film fab. prod. ang SAT 1 Sportclub Kolo szczęścia - quiz Die lustige Welt der Tiere - film dokum Talk im Turn - show Olympia Club Die hemmungslosen Sechs Dick und Doof als Salontirolen - kom Pierwsza miłość - magazyn Polizeireport Deutschland - reportaże policyjne FAZIT - wiadomości Daddy schaft uns alle - seria! Bitte laechlen - video show Auch die Engel essen Linsen - kom. fr Piłka nożna - liga włoska Twin Peaks Hardcastle and McCornick Dallas Tagesbilder Treffpunkt fuer zwei Pistolen - western Critters II - film sf. prod Nummer Sechs Harry's wundersames Strafgericht Trans - America - Express - kom. prod. MTV Tydzień w rocku MTV's US Top 20 Video Countdown minut Paul King XPO Headbangers Ball VJ Kristine Bäcker Bezpośrednia transmisja z Olimpiady (9.55 Biathlon: 4 x 7.5 km sztafeta mężczyzn; Ski alpin (mężczyźni); Der Kampf um Gold, Skispringen; Eisschnellauf: 1500 m mężczyzn; Ski alpin; Eishockey: Czecho-Slowacja - Szwecja; Der Kampf um Gold; Eiskunstlauf, Eishockey: GUS - Kanada Przegląd rezultatów dnia olimpijskiego(zweierbob, eishockey, ski alpin) PONIEDZIAŁEK Elf 99 - magazyn RTL aktuell Das A-Team Mord ist ihr Hobby Am Sonntag will mein Suesser mit mir segeln gehn - komedia niem Magazyn kulturalny 0.00 Dienst in Vietnam 0.50 Przeciw mafii SAT Geh aufs Ganze! Program regionalny Bingo - show Guten, Abend. Deutschland Glücksrad Wetter News Shogun Jahreszeiten einer Ehe - kom News & Stories Olympia Club Bim Bam bino Das Model und der Schnüffler Ruck Zuck - show Fazit - wiadomości Hopp oder Top - quiz Auf eigene Faust Adele hat noch nicht zu Abend gegessen - czeski film fab Fazit - wiadomości Der Equalizer - Schutzengel von New York Auch die Engel essen Linsen - kom. franc Trick 7 e rysunkowe Der Ninja - Meister Tagesbillder Mord im Zwiebelfeld - film krym Der Nachtfake krym Planet der Vampire - horror wl.-hiszp Bezpośrednia transmija z Olimpiady(Skilanglauf: 4 x 5 km - sztafeta kobiet; 11.,30 Ski alpin - powt.; Ski alpin - kobiety. Eishockey: Niemcy - Polska; Der Kampf um Gold, Skisport; Ski alpin - powt.; Eishockey: Finlandia - Włochy, Eisschnellauf: 5000 m kobiet; Der Kampf um Gold; Eiskunstlauf, Eishockey: - Szwecja Przegląd rezultatów dnia olimpijskiego(skilanglauf, Eishockey) W T O R E K Elf 99 - magazyn RTL aktuell Knight Rider Columbo: Geld, Macht und Muskein - krym Explosiv - magazyn L.A. Law RTL aktuell 0.00 Dienst in Vietnam 0.50 Przeciw mafii SAT Geh aufs Ganze! Program regionalny Bingo - show Guten Abend, Deutschland Glücksrad WetterNews Hallo, Heino! Bomber B-52 - dramat Fünf vor zwölf Olympia - Club Der Feuesturm Bim bam bino Das Model und der Schnüffler Ruck Zuck - show Fazit - wiadomości Hopp oder Top - quiz Polizeirevier Hill Street Mrs Delafield will heiraten - film fab Fazit - wiadomości Der Equalizer Auf eigene Faust 0.40 Ruck Zuck '90 - show 1.10 Worldnews Tonihgt 1.40 Der Wilde Westen Trick7 -serialerysunkowe Klarer Fall für Claire-serial Tagesbilder FBI Academy - kom. krym Auf leisen Sohlen kommt der Tod - krym Starsky & Hutch krym Der Mann in der Schlangenhaut - dramat MTV News Form MTV Prime Yo! MTV Raps Toady Videos MTV's Greates Hits MTV at the Movies Form MTV's Post Modern 1 00 Videos Clips Bezpośrednia transmisja z Olimpiady(Skilanglauf: 4 x 10 km sztafeta mężczyzn; 9.50 Ski alpin; Skilanglauf. Eishockey, Ski alpin - powt.; Der Kampf um Gold; Ski alpin; Nordische Kombination: 3 * 30 km sztafeta mężczyzn. Eisschnellauf: 1000 m mężćsyzn, Eishockey: ćwierćfinały; Der Kampf um Gold; Eisschnellauf; Ski alpin - powt.; Eishockey - ćwierćfinały, Eisschnellauf: 110m- sprint Przegląd rezultatów dnia ołimpijskiego(eishockey, ski aplin. Der Kampf um Gold) Ś R O D A Elf 99 - magazyn RTL aktuell Zurück in die Vergangenheit Die Heimatmelodie Gottschalk live - show Stern TV - magazyn Der flotte Dreier - show Benny Hill Show RTL aktuell 0.00 Dienst in Vietnam 0.50 Przeciw mafii SAT Geh aufs Genze! Program regionalny Bingo - show Guten Abend, Deutschland Glücksrad WetterNews Heimatlos - niem. film fab AKUT - magazyn Schreinemakers live - program kabaretowy Olympia Club Die Ballade der Lucy Jordan - kom. prod. szw.-ang Bim bam bino Das Model und der Schnüffler Ruck Zuck - show Fazit - wiadomości Hopp oder Top - quiz Stavisky - fr.-wl. film fab Fazit - wiadomości Der Albatros - fr. film fab Der Equalizer Trick 7 e rysunkowe Highwayman Tagesbilder Annies Maenner - komedia Jake und McCabe Uzala, der Kirgise - przyg. film ZSRR 1.35 Tagesbild 1.45 Der fiachtfalke 2 45 Auf leise Sohlen kommt der "Pod - krym. MTV News Form MTV Prime Yo! MTV Raps Toady Dial MTV Videos MTV's Greates Hits IVIusic Report News 0.00 MTV's Post Modern 1.00 Videos um Gold; Ski alpin: slalom kobiet; Eishockey, Ski alpin - powt.; Biathlon: 15 km kobiet; Eishockey: ćwierćfinały - w przerwie: Biathlon, Ski alpin - powt.; Der Kampf um Gold; Eiskunstlauf: program oryginalny kobiet. Eishockey: ćwierćfinały Przegląd rezultatów dnia olimpijskiego(eishockey, Eiskunstlauf, der Kampf um Gold C Z W A R T E K Der Preis ist heiß Elf 99 - magazyn RTL aktuell , Jump Street Superfan - show Notruf - magazyn Freeway - Der wahnsinnige Highway-Killer - film sens Dienst in Vietnam 0.50 Przeciw mafii SAT Geh aufs Ganze! Program regionalny Bingo - show Guten Abend, Deutschland Glücksrad WetterNews Wahre Wunder Hunter Spiegel TV - reportaże Olympia - Club Heartbreak Ridge - film fab Bim bam bino Das Model und der Schnüffler Ruck Zuck - show Fazit - wiadomości Hopp oder Top - quiz Kaffer Haffer - show Klargestellt - magazyn Tod Im Niemandsland - dok. film o ofiarach ucieczek przez berliński mur Fazit - wiadomości Exit, Ausgang ins Nichts - film fab Der Equalizer 1.35 Stavisky - fr.-wł. film fab. (powt.) Trick 7 e rysunkowe 19X)0 Die knallharten Fünf Kommissar Navaro - kryminał Special Squad Kuss vor dem Tode - krym Highwayman 1.35 Der Mann in der Schlangenhaut - film fab. MTV News MTV Prime Yo! MTV Raps Toady Dial MTV Videos MTV's Greates Hits 23.00Music Report News Form MTV's Post Modern Bezpośrednia transmisja z Olimpiady(Ski alpin: slalom kobiet; Biathlon: 20 km mężczyzn, Eisschnellauf m mężczyzn; Ski alpin - powt.; der Kampf um Gold; Ski alpin: slalom kobiet; Eishockey; Eisschnellauf: m męjczyzn; Eishockey, Eisschnellauf: m mężczyzn; der Kampf um Gold; Eisschnellauf: 1000 m mężczyzn i 3000 m kobiet, Eishockey Bezpośrednia transmisja z Olimpiady (Ski al dna olimpijskiego(der Przegląd rezultatów pin; Ski alpin, Kampf um Gold, Eishocke- Eiskunstlauf. Eishockey y, ski alpin) - powt.; Der wg Kampf Hörzu" oprac...eugen" G.J. 7

Jarocińska. Rumiankowe święto. numerze:

Jarocińska. Rumiankowe święto. numerze: CO 0 N CO o Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ numerze: Szkolne remonty raport o przygotowaniach do roku szkolnego s.5 Biblioteka w kuchni s.6 Dobrze sypnęło żniwa '95 s.7 Rumiankowe święta s. 12-13

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 2 (2 2 4 ) ISSN 1 2 3 0-8 5 1 X 13 stycznia 1995 r. 7 0 0 0 zł W numerze: 2 Czy burmistrz boi się urzędników? rozmowa z Pawłem Jachowskim s.5 Nie jestem

Bardziej szczegółowo

zdrowie i uroda s. VI Nr 3 (1006) 22 stycznia 2010 ISSN 1230-851X Cena 2,80 zł www.jarocinska.pl Nr indexu 34382X (0% VAT) s.

zdrowie i uroda s. VI Nr 3 (1006) 22 stycznia 2010 ISSN 1230-851X Cena 2,80 zł www.jarocinska.pl Nr indexu 34382X (0% VAT) s. Nr ISSN 1230-851X Cena 2,80 zł Nr indexu 34382X (0% VAT),, s. VI s. 7 MAGAZYN zdrowie i uroda nr 1 (4), 22 stycznia 2010 r. 2 I NFORMACJE Gazeta Jarocińska Ku pamięci PIOTR PIOTROWICZ Moje dziecko chodzi

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach seniorów w stylu wolnym XV Poland Open w zapasach kobiet

sąsiadka~czytaj XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach seniorów w stylu wolnym XV Poland Open w zapasach kobiet Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ lipiec 2011 ~ nr 7 (244) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach seniorów w stylu wolnym

Bardziej szczegółowo

Podkoziołek. WSTĘP WOLNY muzyka na żywo. tel. (62) 747-16-22

Podkoziołek. WSTĘP WOLNY muzyka na żywo. tel. (62) 747-16-22 Nr ISSN 1230-851X Cena 2,80 zł Nr indexu 34382X (0% VAT) Podkoziołek WSTĘP WOLNY muzyka na żywo VRESTAURACJA ictoria tel. (62) 747-16-22 5 2 I NFORMACJE Gazeta Jarocińska Niech żyje nam prezes naszego

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

Nr 38 (1041) 24 września 2010 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,80 zł (0% VAT)

Nr 38 (1041) 24 września 2010 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,80 zł (0% VAT) Nr ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,80 zł (0% VAT) 2 I NFORMACJE Gazeta Jarocińska komentarz Ogród Marzeń - Fundacja Gazety Jarocińskiej PIOTR PIOTROWICZ Ogród Marzeń tak nazywa się fundacja powołana

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT)

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) s. 10 2 GAZETA JAROCIŃSKA 9 (1064) 4 marca 2011 SONDA Niewielu bawiło się w karnawale Czytelników portalu spytaliśmy,

Bardziej szczegółowo

]! N F O R M A T D R M I E J S K I

]! N F O R M A T D R M I E J S K I ]! N F O R M A T D R M I E J S K I www.puszczykowo.pl luty (2) 2 0 0 3 r. nr 2 (135) IS SN 1231-8493 e-moil: um@puszczykowo.pl W io sn a w P u s zc zy k o w ie? Pomimo srogich mrozów, w Puszczykowie czuje

Bardziej szczegółowo

lokalne W IADOMOŚCI nr 4 Do Częstochowy miesięcznik mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą

lokalne W IADOMOŚCI nr 4 Do Częstochowy miesięcznik mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą W IADOMOŚCI nr 4 lipiec 1999 miesięcznik mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą lokalne ROKI W ostatnią sobotę czerwca ponad trzy tysiące osób bawiło się na zorganizowanych nad Wartą w Nowym M ieście

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za to, co było

Dziękuję za to, co było NR 3 (3), ROK 1 CZWARTEK, 30.04.2015 ISSN 2449-5379 społeczność informacje 25-lecie Samorządu Terytorialnego str. 4 Daj włos! Brzeg Dolny włącza się do akcji Dziękuję za to, co było str. 14 sport Mistrz

Bardziej szczegółowo

Grunt na Medal 2008!

Grunt na Medal 2008! Numer 10/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny GMINA TERESIN LAUREATEM KONKURSU Grunt na Medal 2008! czytaj strona 4 Gmina TERESIN na żywo w POLSAT News Sobota, 29

Bardziej szczegółowo

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str.

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 7 (1171) 18.02.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Sportowiec Roku Usługi

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki witają wiosnę

Przedszkolaki witają wiosnę BIULETYN SAMORZĄDOWY ISSN: 1644-55-11 WYDANIE BEZPŁATNE NR 4 6 (106) (96) CZERWIEC KWIECIEŃ 2009 2010 Święta Wielkiej Nocy to cząstka Wieczności, promyk Zmartwychwstania w naszym niełatwym często życiu.

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. JYGODHiK RADNI BIORĄ SIĘ DO PRACY '

Gazeta Jarocińska. JYGODHiK RADNI BIORĄ SIĘ DO PRACY ' Gazeta Jarocińska JYGODHiK NUMER 3 Jarocin, 19 października 1990 r. j CENA 1000 zl RADNI BIORĄ SIĘ DO PRACY ' Na diuóch posiedzeniach 19 i 24 października zrealizowany ma być porządek obrad IV Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk.

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Świętowaliśmy wspólnie W czwartek, 5 maja br. w naszym mieście odbywały się uroczystości

Bardziej szczegółowo

S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T

S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T 20 S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T ZIMOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LICEALIADA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy we Wrocławiu oraz Szkoła Narciarska LE-SKI była organizatorem

Bardziej szczegółowo

KARETKA W KÓRNIKU WIELKA ORKIESTRA OTWARCIE WIEŻY WIDOKOWEJ. W gazowni stacjonuje Zespół Ratownictwa Medycznego

KARETKA W KÓRNIKU WIELKA ORKIESTRA OTWARCIE WIEŻY WIDOKOWEJ. W gazowni stacjonuje Zespół Ratownictwa Medycznego DWUTYGODNIK * ROK XXII * 23 STYCZNIA 2009 * NR 2 (310) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG Okładka została wylicytowana podczas finału WOŚP. Zwycięzca licytacji pozostawił redakcji wolną rękę co do

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE!

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! Nr 7 (64)/2013 Magazyn samorządowy SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! (str. 6) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK Głuszyna, dn. 15.09.2013 r. fot. J.Wróblewska fot. E.Krowiarz Ziemiełowice, dn. 29.09.2013 r. Z okazji

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

Majowy Tydzień Bibliotek

Majowy Tydzień Bibliotek Majowy Tydzień Bibliotek Szczegółowy harmonogram spotkań autorskich organizowanych na terenie naszego powiatu zamieszczamy na stronie 4. Na zdjęciu pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Strzelał do konkubiny

Strzelał do konkubiny 2 aktualności Załatwiali lewe papiery Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła śledztwo w sprawie lekarzy i poborowych, którzy za łapówki byli przyjmowani do szpitali psychiatrycznych.

Bardziej szczegółowo

Rynek w budowie Sprawdź kierowco, jakie utrudnienia Cię czekają. S.5. Wakacje czas zacząć! Nie żyje Błażej Markowski

Rynek w budowie Sprawdź kierowco, jakie utrudnienia Cię czekają. S.5. Wakacje czas zacząć! Nie żyje Błażej Markowski Nakład: 6000 ISSN 1899-3613 nr 13(124) 29 czerwiec 2012 dwutygodnik Ta gazeta jest dla Ciebie. Pozostałe egzemplarze zostaw innym Czytelnikom Rynek w budowie Sprawdź kierowco, jakie utrudnienia Cię czekają.

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

azeta Dni Namysłowa fotorelacja namysłowska Od października nowa taryfa za wodę i ścieki str. 4 str.20 TWÓJ WYBÓR TWÓJ GŁOS TWOJE MIASTO

azeta Dni Namysłowa fotorelacja namysłowska Od października nowa taryfa za wodę i ścieki str. 4 str.20 TWÓJ WYBÓR TWÓJ GŁOS TWOJE MIASTO azeta namysłowska Magazyn samorządowy ISSN 1897-9963 Od padziernika nowa taryfa za wodę i ścieki Nr 5 (81)/2015 czerwiec-lipiec 2015 str. 4 Dni Namysłowa fotorelacja str.20 2015 głosowanie od 01 do 31

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWIE SZUSOWANIA RELACJA STR. 12 13 W NUMERZE. Czekamy na ekspertyzę str. 9 Zimowe ferie w Puszczykowie str. 11 Narodowy Spis Powszechny str.

MISTRZOWIE SZUSOWANIA RELACJA STR. 12 13 W NUMERZE. Czekamy na ekspertyzę str. 9 Zimowe ferie w Puszczykowie str. 11 Narodowy Spis Powszechny str. PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2011 nr 3 (228) ISSN 1231-8493 MISTRZOWIE SZUSOWANIA RELACJA STR. 12 13 W NUMERZE Czekamy na ekspertyzę str. 9 Zimowe ferie w Puszczykowie str. 11

Bardziej szczegółowo

CO NAS OMINĘŁO? Żołnierki. Pies i kot to nie zabawki. Żebrali o jedzenie. 40 km jednośladem. KROTOSZYN 1 osoba nie żyje, 28 rannych

CO NAS OMINĘŁO? Żołnierki. Pies i kot to nie zabawki. Żebrali o jedzenie. 40 km jednośladem. KROTOSZYN 1 osoba nie żyje, 28 rannych W NUMERZE W MUNDURACH NA RÓWNI Z CHŁOPAKAMI Nr ISSN 1230-851X Cena 2,80 zł Nr indexu 34382X (0% VAT) Żołnierki MIESZKAŃCY ZIEMI JAROCIŃSKIEJ MIELI WIĘCEJ SZCZĘŚCIA CO NAS KROTOSZYN 1 osoba nie żyje, 28

Bardziej szczegółowo