G a z e t a J a r o c i ń s k a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G a z e t a J a r o c i ń s k a"

Transkrypt

1 TYGODNIK G a z e t a J a r o c i ń s k a " NUMER 7(71) III Jarocin, 14 lutego 1992 r. CENA 1500 zl Kto dyrektorem szkoły? Nowe przepisy dotyczące zarządzania i kierowania szkołami fipodstawowymi i średnimi) przewidują, iż stanowiska dyrektorów obsadzane będą w drodze kon kursów. Term in składania wniosków P przystąpienie do konkursu upłynął 31 stycznia. Od 1 września br. Wszyscy dyrektorzy będą musieli spełniać ten wymóg. Szczęśliwcam i są ci, którzy przez konkurs przebrnęli w ubiegłym ro ku (np. dyr. W. Florczyk z ZSZ N r 2 w Jarocinie, czy dyr. R. Gruchalski ze SzP N r 6). Inni, by spełnić swoje /ambicje muszą stanąć w szranki rywalizacji. : Jakie jest zainteresowanie stanowiskami dyrektorów szkół w naszym rejonie. Otóż okazuje się, że niewielkie, a w k ilk u przypadkach żadne! Na terenie gminy i miasta Jarocin zgłosiły się do konkursów: W SzP n r 1 4 osoby, SzP N r 4 3, a w szkołach nr 3 i 5, w Witaszycach i W ilko w yi 2, w pozostałych, tj. n r 2 w Jarocinie, w Mieszkowie, Potarzycy, Siedleminie, Radlinie, Roszkowie, P rusach, Bachorzewie, Cząszczewie, Łuszczanowie i G olinie po 1. W ościennych gminach zainteresowanie jest jeszcze mniejsze. W K otlinie, Sławoszewie, W oli Książęcej,Twardowie wpłynęło po 1 wniosku, a w Magnuszewicach nie ma chętnego. W gm inie Żerków w konkursie na stanowisko dyrektora jedynie w Ludwinowie wezmą udział dwie osoby, w sam ym Żerkowie, Dobieszczynie, Komorzu, Chrzanie, Bieździadowie, Stęgoszy ty lk o jedna, a w Śmiełowie n ikt. Podobna sytuacja jest w gm inie Jaraczewo. WGórze dwie osoby zgłosiły chęć udziału w konkursie, w Rusku, Noskowie, Goli, Wojciechowie, Panience, Cerekwicy po jednej, a w samym Jaraczewie nikt. K onkursy rozpoczną się 17 lutego (SzP N r 1 w Jarocinie) i potrwają do 10 marca. Natomiast większym powodzeniem cieszą się stanowiska dyrektorskie w szkołach średnich.do konkursu w ZSZ N r 1 w Jarocinie zgłosiły się 4 osoby (konkurs przewidywany jest na początek marca), w Liceum Ogólnokształcącym Otwarty Bieg Zimowy W dniu 22 lutego br. o godz rozpocznie się V III Wojewódzki O tw arty Bieg Zim ow y Ognisk TKKF na dystansie 10 kilom etrów. W biegu może wziąć udział każdy, kto ukończył 16 lat, przedłoży zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w biegu długo- KOLEJNA SESJA. X IX sesja Rady Miejskiej Jarocina przewidywana jest na koniec lutego, najprawdopodobniej odbędzie się 28. br. Decyzja o zwołaniu kolejnego posiedzenia Rady w tak kró tkim term inie podjęta została z myślą, aby ograniczyć liczbę problemów rozpatrywanych na jednym posiedzeniu. Zarząd M iejski rozważa możliwość zwoływania Posiedzeń Rady M iejskiej w każdym miesiącu. Tym razem radni Najmować się będą zwolnieniami od podatku rolnego, porządkiem i czystością, opłatami targowym i, zasadami finansowania inwestycji w infrastrukturze komunalnej. dystansowym oraz uiści wpisowe w wysokości 10 tys. zł. Zapisy przed biegiem będą przyjm owane przez sekretariat Biegu w godz , zbiórka uczestników, przyjm owanie oraz potwierdzenie zgłoszeń nastąpi w Klubie Osiedlowym ul. Kościuszki 3. Wyjazd uczestników (autobusem) na miejsce startu u lica Broniewskiego będzie m iał miejsce ok. godz Organizatorzy (T KK F T ru c h t Jarocin) serdecznie zapraszają do udziału w biegu, tej najprostszej formy podnoszenia sprawności fizycznej. W NASTĘPNYM NUMERZE: 2 osoby (początek kw ietnia). Jak zakończy się rywalizacja o dyrektorskie sto łki poinform ujem y C zytelników po zakończeniu wszystkich konkursów. Brak zainteresowania stanowiskami dyrektorów szkół (szczególnie szkół wiejskich) spowodowany jest bardzo trudną sytuacją ekonomiczną szkolnictwa, brakiem pieniędzy, niskim uposażeniem, dodatkiem itp.dla przykładu pensja nauczyciela z pełnymi kw alifikacjam i i 10-letnim stażem wynosi ok. 1,1 m in zł, a dodatek dyrektora w szkole liczącej od 1 do 15 oddziałów waha się między zł a zł, powyżej 15 oddziałów m iędzy a zł (nie trzeba dodawać chyba, iż górna granica należy do rzadkości). (rw) Wyjazd do Libercourt W niedzielę 16 lutego do Libercourt francuskiego miasta zaprzyjaźnionego z Jarocinem wyjeżdża z tygodniową wizytą 7-osobowa delegacja naszego miasta. Jarocin reprezentować będzą: B. Przewoźna, U. Szarota, W. Sieciński, E. Magnowski, B. Harendarczyk, H. K ow alski i A. Styszyński. Wizyta ma dotyczyć głównie współpracy kultu ralne j. Prowadzone będą rozmowy na temat wakacyjnej wymiany dzieci i m łodzieży. W trakcie pobytu w Libercourt nasi przedstawiciele uczestniczyć będą w uroczystości odsłonięcia herbu Jarocina. KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY Podsumowany został konkurs fotograficzny Ziem ia Jarocińska w obiektyw ie. Wzięło w nim udział 13 autorów, którzy nadesłali 140 prac. W dniu 27 stycznia 1992 r. spotkało się ju ry konkursu w składzie: Zofia Sip (przewodnicząca), Eugeniusz Czarny, Wojciech Pietrzak, Janusz Zwierzycki, Władysław Staśkiewicz (członkowie). Jury nagrodziło pracę pt. Jarocin mniej znany oraz przyznało 5 wyróżnień. Ogłoszenie w y ników konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy fotograficznej w dniu 21 lutego br. o godz w sali wystawowej Muzeum Regionalnego w Jarocinie (Ratusz II piętro), do obejrzenia której serdecznie organizatorzy zapraszają. Obszerniejsze sprawozdanie z w ystawy oraz w y n ik i konkursu umieścimy na łamach Gazety Jarocińskiej w późniejszym term i nie. Zaprezentujemy również prace fotografików nadesłane na kon- kurs. W SPRAW IE BEZROBOCIA Bezrobocie było tematem specjalnego posiedzenia Zarządu M iejskiegf Jarocina we wtorek 4 lute- o. Poza członkami władz miejsich uczestniczyli w nim również L O K A L N Y D O D A T E K M O T O R Y Z A C Y JN Y IN FO R M A C JE P O Ż Y T E C Z N E I C IEK A W E N A 8 ST R O N A C H przedstawiciele Rejonowego B iura Pracy, związków zawodowych i pomocy społecznej. Spotkanie odbyło się ze względu na zmiany w ustawie o zatrudnieniu. które mogą spowodować, że do końca roku, 1800 bezrobotnych w gm inie utraci prawo do zasiłku. Zebrani zastanawiali się nad sposobem rozwiązania powstałego problem u. Wyjściem, które zaproponowano jest w prowadzenie robót publicznych ooejmujących inwestycje i infrastrukturę kom unalną. Ustalono, iż do 20.II. Zarząd przygotuje wstępne opracowanie wskazujące m ożliwości zatrudnienia bezrobotnych (ilu, jak długo, przy czym). Ostateczne decyzje zapadną przy opracow yw aniu oudżetu.

2 U W A G A RODZICE dzieci o niepełnej spraw ności ruchowej! Koło Pomocy Dzieciom o N iepełnej Sprawności Ruchowej zaprasza wszystkich członków i sym patyków Koła n a Spotkanie N oworoczne, które odbędzie się 20 lutego br. o godz w sali nr 6 Jarocińskiego Ośrodka Kultury. W program ie przewidziano występy dziecięcego zespołu wokalnomuzycznego JOK-u. Do końca stycznia br. w Rejonowym Biurze Pracy w Jarocinie zarejestrowanych było bez- Liczba bezrobotnych w dniu 7 lutego br W ubiegłym tygodniu pracę podjęło 80 bezrobotnych, 29 osób zarejestrowanych bez prawa do zasiłku zostało skreślonych z ewidencji. URODZENIA Adam Biniasz Katarzyna Will Joanna Bierła Krzysztof Masztalerz Daria Szybmor Agata Banasiak Marta Pilarczyk Marta Sołtysiak Beata Łyskawa Szymon Gramza Agnieszka Gramza ś l u b y Maciej Krause - Violetta Idczak Sławomir Kubasik - Marzanna Filipiak Sławomir Łuczak - Małgorzata Piniewska Dariusz Gurgul - Hanna Karpińska Grzegorz Mikołajewicz - Beata Mróz Grzegorz Marciniak - Jadwiga Szukowska Eugeniusz Goliński Danuta Brzostek Przemysław Banaszak - Małgorzata Skrzypczak Robert Kolendowicz - Magdalena Gorzelańczyk Tomasz Duszyński - Danuta Zielińska Marek Grzeszczyk - Dorota Szóstak Wiesław Maryniak - Sylwia Zalewska Mariusz Banaszak - Violetta Szymkowiak ZGONY Józef Wojciechowski (Jaraczewo) Maria Grzelczak (Jarocin) Jan Urbaniak (Rusko) Jan Szymczak (Jarocin) Ignacy Przybylak (Cielcza) Mirosława Morsztyn (Jarocin) Stanisława Pakulska (Dobieszczyzna) Zofia Wiśniewska (Cielcza) Stanisław Fiszer (Żerków) Zofia Jankowska (Góra) Anna Zawodna (Góra) Elżbieta Przybylska (Bielejewo) Antoni Jakrzewski (Jaraczewo) Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia. J u d o c y g ó r ą! Kto jest bezrobotnym? Jakub Wyrwas, zawodnik jarocińskiego Ip ponu odniósł duży sukces w słonecznej Ita lii. Na międzynarodowym turnieju juniorów (do lat 18) w dniu 1 lutego br. zajął II miejsce w wadze półciężkiej (pow. 78 kg). Czterech zawodników jarocińsrobotnych, w tym kobiet. Z przyczyn dotyczących zakładów pracy zwolniono 1109 zarejestrowanych. Wśród znajdujących się w ewidencji RBP 719 osób me posiadało prawa do zasiłku. Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 33 osoby. Ogromną większość wśród bezrobotnych stanowią osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych - było ich Najwięcej zarejestrowanych znajduje się w grupie wiekowej 18 i 24 lata (1 724), najczęściej bezrobotnymi są byli pracownicy z wykształceniem zawodowym (1 704). We wsi Magnuszewice (gm.kotlin) dwóch starszych rolników, mieszkańców wioski, wykonywało w poniedziałe k 3 lutego prace polowe. W ich trakcie doszło do kłótni z dawnym właścicielem gruntów, w następstwie której były użytkownik ziemi - 69-letni rolnik z Magnuszewie, zaatakował, pracujących nożem. Kierowcę ciągnik a ugodził w nogę, natomiast jego kiego klubu (M ichał M ietliński, Tomasz Talbierz, M arek Grodzki, W łodzimierz Nowaczyk) przebywało na przełomie stycznia i lutego na zgrupowaniu kadry narodowej junio ró w w Cetniewie. Włodzimierz Nowaczyk wyjechał rów nież do Włoch (Triest), gdzie odbył się (8 lutego) międzynarodowy tu rniej seniorów w judo. Według opin ii trenera kadry narodowej judoków juniorów, Zbigniewa Zamęckiego, zawodnik ten jest obecnie najlepszym junio rem w Polsce w swej wadze. (rj) Śm ierę w w annie Wieczorem 9 lutego Komenda Rejonowa P olicji w Jarocinie została powiadomiona przez Pogotow ie Ratunkowe o nagłym zgonie mężczyzny w Jarocinie. Zmarłego, 26-letniego mieszkańca Cerekwicy Starej, znaleziono w wannie. Według wstępnych ustaleń przyczyną śmierci było zatrucie gazem i spalinam i wydobywającym i się z wadliwego podgrzewacza wody. N a w o l n o ś ć - i współpracownikowi zadał kilka ciosów w klatkę piersiową poniżej serca. Nożownika zatrzymano i we wtorek skierowano do aresztu śledczego w Poznaniu na oddział szpitalny - ze względu na stan zdrowia. Poznański areszt odmówił przyjęcia aresztowanego, uzasadniając to złym stanem zdrowia zatrzymanego. Obecnie napastnik pozostaje na wolności. Sprawa trafi do sądu za ok. 6 tygodni. Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom oraz Wszystkim, którzy okazali pomoc, współczucie, zamówili Msze św., złożyli kw iaty i uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu śp. Jerzego Ratajczaka Pani dyr mgr inż. T E R E S IE K L IM serdeczne podziękowanie składa żona z rodziną wyrazy serdecznego w spółczucia z pow odu śmierci O j c a składają G rono Pedagogiczne, Pracownicy szkoły, Kom itet Rodzicielski i uczniow ie Szkoły Podstaw ow ej w Goli Piłka nożng Dobrze spisują się piłkarze,,v c to rii Jarocin w meczach sparir gowych. Swój trzeci mecz rozf grali z Ill-lig o w ą V icto rią Wrzi d śnia, remisując 0:0. Mecz odbył si * w Magnuszewicach, gdyż boczn n boisko w Jarocinie nie nadawał n się do gry. Kibice nie mogli obe. t< rzeć ciekawego meczu - gospodi v rze stw orzyli k ilk a sytuacji po y. bramką gości, lecz doskonale brc niący bram karz uchronił swój z spół od utraty bramek. v W dniu 16 lutego piłkarze Vic v to rii wyjeżdżają do Śremu n r mecz z tamtejszą W artą.' c OGŁOSZENIA! DROBNE i t S przedam kserokopiarkę, unit sto s S p rz e d a m dom, sklep, zabudowani«c CT-395 (nowe) i CT oktawow* < oraz akordeon 45 basow y w dobryn < stanie, Jarocin, os. Konstytucji 3 Maj* ] S przedam dom bliźniak lub zamie j S przedam dom z działką budowlani i w Goli, Nowe M iasto, ul.klonowí 1 S p rz e d a m ciągnik T 25 W ładimi. S przedam nowy dom jednorodzinni 1 w rozliczeniu m ieszkanie w łasnościo matologiczny zachodni, reontgen Wrocław (071) (f 187 l w arsztatow e, sad w Żerkowie. Oław: r (f 187 c Pilnie, tanio s p rz e d a m gospodarst wo rolne o pow. 6,45 ha, dom mieszkał ny w raz z zabudow aniam i (możliwoś«w ratach). Adres w redakcji (f 186 W y d z ie rż a w ię n a w arsztat 100 m pow ierzchni lub przyjm ę propozycji w spólnika w Chrzanie, Chrzan 161a (f 181 Tanio s p rz e d a m organy Casi< 548, t (f 180 nię na m ieszkanie własnościowe. Ad res w redakcji (f (f 171 S p rz e d a m dachów kę klinkow i brąz, Twardów 11 (f 172 rec rok prod. 1989, Lisew 50 (f 176. we. Adres w redakcji (f 175 S p rz e d a m silnik Fiata 1500 po kapi talnym rem oncie ze skrzynią biegów Jarocin, ul.chrobrego 60 (f 175 S przedam suknię do kom unii (koronka), m aszynę do szycia Łucznik, zwykła. Dąbrowa 12 (f 173) K o r e p e ty c je m atem atyka, inform a' tyka. Oferty w redakcji (f 77) S p rz e d a m ogródek działkowy zagospodarowany 300 m 2. Ul.Żerkowska - R elaks. Inform acja t (f 199) S p rz e d a m radio stereo TOSKA w bardzo dobrym stanie. os.konstytucji 3 M aja 1215 (f 198) S p rz e d a m M azdę 626D rok 1987 kin , Jarocin, Bem a 3 (f 197) S p rz e d a m BMW 318 rok prod (cena do uzgodnienia). W itaszyce ul.sienkiew icza 1, t. 265 (f 196) P rz y jm ę zlecenia na fachowe k ładzenie płytek - bardzo tanio, Jarocin ul.kopernika 2 (f 195) N a p r a w a telew izorów, odbiorników radiow ych, magnetofonów. D ariusz Kostuj, Jarocin, ul.wrocławska 197 (f 194) S p rz e d a m snopow iązałkę 5, 2 ha ziemi. Rusko 29 (f 192) S przedam stację dysków z dyskietkam i do A tari, Liske, Jarocijp, ul.staszica 40 (f 191) S p rz e d a m T arpana, rok prod. 1980, stan dobry (bez akum ulatora), cena , t (f 190)

3 sprawy lokalne 0 Telefon i/: ^ W rozmowach ze znajomymi sf dzielim y się często ja k chlebem sj i solą poirytowaniem z powodu n niefrasobliwej działalności telekoił m unikacji. Jeśli ktoś chce mieć e. telefon, albo ma go od niedawna ^ warto, żeby zastanowił się ja k i kłopot sprowadza sobie na głowę., Przyłączenie telefonu do sieci w Jarocinie oznacza bowiem ic w praktyce założenie sobie auton matu do pożerania wcale nie tak drobnych pieniędzy. Zdarza się bardzo często, że właściwe połączenie następuje po k ilk u próbach» polegających na tym, że po wy- 1 kręceniu kilka kro tn ym stale tego samego numeru zgłaszają się różne osoby. Co gorsza mają one tylko podobny, niestety nie ten 0 sam, co przez nas wykręcany n - numer!. Do obyczaju towarzysi7 kiego należy ju ż prośba, aby nieoi-' czekiwany rozmówca przez kilka r' m inut zostawił nie odłożoną słuchawkę w celu uniknięcia stałego j m ylenia się przy wybieraniu 1 it W dniach od 3 do 8 lutego w Jarocinie ' odbywał się plener malarski w gma- * chu Ośrodka Kształcenia Bibliotekai* rzy. I Organizatorem pleneru był Marek j Kuś z Miszkowa - znany w Jarocinie l i okolicy z uprawiania nieszablonowet go rzeźbiarstwa. Wśród uczestników i pleneru byli między innymi: Bożena l Szeląg i Marzena Marzec z Kępna oraz 1 Krzysztof Juszczak z Kalisza. ; Przez tydzień trwała twórcza praca! uczestników pleneru. Inspiracją były, pomieszczenia zamkowe, otoczenie jak i atmosfera. i Efekty pleneru w postaci obrazów malowanych na płótnie i rzeźb można było oglądać na wystawie poplenerowej w jednej z sal pałacowych. Zwracały uwagę pejzaże Bożeny Szeląg,, motywy zamkowe i egzotyczny wiat-. rak nocą Marzeny Marzec, widok alei ) Parkowej Marka Kusia oraz surrealistyczny obraz nawiązujący do legendy skarb czy skarbonka? l Plener malarski w Jarocinie Firm a EX P O R T-IM PORT H A N D E L -U S Ł U G I WOJCIECH BOJKO numeru z góry upatrzonego abonenta. W ostatnich miesiącach obowiązuje podwyższona taryfa za rozmowy i posiadacze telefonów są ogłupieni. Przychodzą do płacenia bardzo wysokie rachunki, k ilka krotnie wyższe niż przed zwyżką opłat taryfowych, nawet mimo prób ograniczenia liczby rozmów w miesiącu przez tych, którzy chcą być oszczędni lub korzystać z telefonu bardziej racjonalnie. Przy obecnych cenach łatw iej jest pamiętać, żeby w czasie jednej rozmowy z ukochaną powiedzieć je j kró tko ja k m inął dzień oraz ustalić od razu czas i miejsce najbliższego spotkania na żywo. Rozmowy na raty, z kilkakro tnym dzwonieniem do siebie, nie należą nawet do dobrego tonu. Tu chodzi o pieniądze. Telekomunikacja wciąż się reorganizuje ze skutkiem dla abonentów opłakanym. Jak następuje seria przekłamań, drastycznych zapałacowej Krzysztofa Juszczaka. Dorobek pleneru można będzie oglądać w jednej z aktualnie restaurowanych sal pałacowych, gdyż w zamian za bezinteresowne udostępnienie pałacu oraz warunki uczestnicy pleneru w całości stworzone dzieła ofiarowali Ośrodkowi Bibliotekarskiemu. W uroczystości zamknięcia pleneru i prezentacji dorobku plenerowego uczestniczyli nie tylko twórcy, ale i sympatycy sztuki malarskiej i osoby wspomagające organizację pleneru. Ważne, że w trudnych czasach znajdują się ludzie stwarzający warunki dla twórczej pracy i zaangażowanie twórcy. W taki właśne sposób tworzy się lokalny mecenat nad twórczością i kultura regionalaa. Można mieć nadzieję, że kolejne plenery pozwolą ukazać najpiękniejsze zakątki ziemi jarocińskiej. J a n P a te r s k i ZAPRASZA NA BAL KARNAWAŁOWY W RESTAURACJI WB W PROGRAMIE: muzyka non stop w wykonaniu grupy C en trum, i Dariusza Łakomego, striptiz, humor, satyra w wykonaniu artystów scen poznańskich Z A P R A S Z A M Y PRZEDSPRZEDAŻ: biletów w cenie od pary w restauracji W B, ul. Św. Ducha 30, t , codziennie w godz wyżeń rachunków (tak było w listopadzie i grudniu) *to n ik t nie ogłasza przeprosin, nie próbuje uprzedzić swoich stałych przecież klientów, że powinni dokonać analizy swoich rachunków, czy aby nie przyjdzie im niesłusznie zapłacić za dużo. Chciałbym dowiedzieć się od kiedy, w w yniku reorganizacji telekomunikacji, zacznie się szacunek dla abonentów, od kiedy zadba się o jakość łączności, jakie szanse na telefon od zarabiających dzisiaj na telekom unikacji mają ci, którym nie założono jeszcze tej skarbonki ze słuchawką i tarczą. W razie w ątpliwości pytania są skierowane do MONOPOLISTY z siedzibą w budynku Poczty. Jerzy Białodw orski RZEMIEŚLNICY I PODATKI Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie zorganizował w ubiegłym ty godniu dwudniowe szkolenie dla swoich członków mające na celu wyjaśnienie nowych zasad podatkowych. Odbywające się w środę i czwartek zajęcia prowadzili pracownicy jarocińskiego Urzędu Skarbowego. Pomysł okazał się bardzo trafny, w szkoleniu uczestniczyło ok. 450 rzemieślników. Z braku miejsca w sali cechu podzielono ich na dwie grupy. Nadspodziewanie wysoka frekwencja w ynikła także z faktu, że w zajęciach brały udział osoby nie zrzeszone w organizacji rzem ieślniczej. Wejść mógł każdy, nikogo nie legitym owano. Szkolenie przeprowadzono w dwóch trzygodzinnych turach. Słuchacze byli z niego bardzo zadowoleni. Wszystko udało się zorganizować na zasadzie przyjacielskiej um owy dzięki dobrym stosunkom panującym między urzędem i cechem. ZAKŁAD STOLARSKI MIESZKÓW Rynek 26, t. 33 o f e r u j e do sprzedaży meble w cenie zbytu bez marży handlowej tar m eblościanki w cenie już od t3r zestaw y kuchenne w cenie ju ż od? Prezes przeproszony Zgodnie z postanow ieniem z 16 grudnia 1991 r. w czw artek 6 lutego br. odbyła się druga część rozpraw y 0 zniesław ienie Wojciecha Bojko przez W aldemara Zygmunta. Po przesłuchaniu przez sąd dwóch świadków oskarżony przeprosił W. Bojkę. Prezes firmy WB przeprosiny przyjął, w skutek czego sąd postanowił umorzyć postępowanie. Szanow ni ju b ilaci W Urzędzie Gm iny w Jaraczew ie odbyła się w piątek 7 lutego uroczystość wręczenia odznaczeń za wieloletnie pożycie m ałżeńskie. O dznaczenia przyznano siedm iu parom. Za w spólne przeżycie 60 lat w yróżniono Pelagię 1 Jan a Sikorów z Noskowa. Pół w ieku przeżyli razem : M. i J. Zajdlerowie, R. i J. Rzepeccy, Z. i S. Nowakowie, Wł. i A. Roszakowie, A. i A. Andrzejczakow ie oraz Z. i St. Jankow scy. W dw u godzinnej uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminy i członkowie rodzin jubilatów. T argow isk o czynne codziennie MZKS V ictoria Jarocin inform uje m ieszkańców Jarocina, że targow isko przy ul. Kasztanowej czynne jest codziennie. SKLEP SABA (naprzeciw szpitala) oferuje tanio 4* odzież sportową (zachodnią) 4* sprzęt RTV art. chemiczne 4* o k u la ry tró jw y m ia r o w e A N T E N Y S A T E L IT A R N E najnow sze m odele najniższe ceny już od 4,2 min poleca S A T B A " * Jarocin, ul. Do Zdroju (f 188) AGENCJA VERA Jarocin, al. Niepodległości 19a tel prowadzi sprzedaż piw a beczkowego zł za litr piw a butelkow ego już od zł Zapraszamy! G.J. 3

4 Problemy ochrony środowiska P O L S K IE T O W A R Z Y S T W O C H IR U R G Ó W D R Z E W Wychodząc naprzeciw pilnej potrzebie ratowania naszych drzew, zad rzewień, parków podworskich i cennych drzew pomnikowych w 1985 r. powstała Ogólnopolska Sekcja Leczenia i Pielęgnowania Drzew Ozdobnych. Przez ponad 6 lat sekcja zorganizowała na terenie kra ju 21 kursów i szkoleń, w których wzięło udział ponad 400 osób. Od 1991 r. sekcja działa jako POLSKIE TOWARZYSTWO CHI RURGÓW DRZEW. Stowarzyszenie pragnie nawiązać ścisłą współpracę z samorządami z całej Polski. p -"!.- - y;óc w ratowaniu pozostałości parków podworskich, pojedynczych drzew (m.in. pomników przyrody) Adres: Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew, Warszawa , skr.p. 130, tel K R A J O W Y G A Z O C IĄ G W ubiegłym tygodniu we w torek odbyło się w Pleszewie spotkanie przedstawicieli 7 gm in z rejonu Jarocina i Pleszewa (uczestniczyli w nim reprezentanci Jarocina i Kotlina) dotyczące gazyfikacji naszego regionu w ramach ogólnopolskiego systemu gazyfikacji. fikacji Kraju we Wrocławiu. Koszt opracowania projektu te- chnicznego dla odcinka Kalisz-Jarocin w ycenili oni na 1,5 m ld zł. Obradujący uznali taką cenę za ; bardzo wysoką, dlatego zobowią- 1 zali pilotującego tę sprawę bur- 1 mistrza Pleszewa do negocjacji odnośnie kosztów projektu.!,... ;lycji gm iny proporcjonalnie do zapo- { trzebowania na gaz. Cenę kilom etra rurociągu szacuje się na 1 m ld zł. M Y Ś L IS T W O W O C Z A C H D Z I E C K A W sobotę 1 lutego br. w Żegocinie odbył się konkurs pod hasłem M yślistwo w oczach dziecka, zorganizowany przez Koło Łowieckie Nr 29 w Jarocinie, Nr 23 w Pleszewie oraz Szarak" w Kotlinie. W konkursie wzięły udział szkolne organizacje Ligi Ochrony Przyrody z Witaszyc, Sławoszewa, Kotlina, Wilkowyi, ny, odpowiadając na 18 pytań dotyczących tematyki łowieckiej i ekologicznej. Po zakończeniu eliminacji pisemnych uczestnicy imprezy zwiedzili miejscowy (z ok roku) drewniany kościół pw. Najświętszej Marii Wniebowizięcia, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Śnieżnej z I poł. XVII w. Od miejs- W tym samym czasie sporo pracy miała komisja konkursowa, która wskutek minimalnych różnic punktowych z wielkim trudem wyłoniła trzy drużyny do finału ustnego. W wyniku ostatecznych rozgrywek zwycięzyła drużyna ze Szkoły Podstawowej z Żegocina, przed uczniami z Lenertowic i Pleszewa. niewżyburtowicz z Kotlina, wyprzedzając Jana Mroza z Jarocina i Tadeusza Galewskiego z Pleszewa. Śmiało można stwierdzić, że w obecnych trudnych czasach impreza w Żegocinie była bardzo bogata i wszechstronna. Traktując szeroki konkurs M yślistwo w oczach dziecka nie tylko jako sprawdzian pewnych wiadomości organizatorzy liczą na większą współpracę ze szkołami w pracy terenowej i populary- Pisemne rozwiązywanie testów konkursowych Dobieszczyzny, Czermina, Pleszewa, Lenartowie, Pieruszyc, Żegocina. Na terenie Szkoły Podstawowej w Żegocinie odbyły się eliminacje pisemne, w czasie których uczniowie rozwiązywali test kombinowa- (fot. /.. Bajda) cowego przewodnika dowiedziałem się, że pierwsze zachowane zapiski o cudownych uzdrowieniach pochodzą z roku 1405, a także, że w tym miejscu prawdopodobnie nawróciła się Helena Modrzejewska. Zmagania ustne owczych Równolegle przeprowadzono rozgrywki ustne pomiędzy łowczymi, którzy odpowiadali na wylosowane pytania przygotowane wcześniej przez dzieci. W trudnej rozgrywce zdecydowanie zwyciężył Zbig- (fot. L. Bajda) zacji zasad gospodarki łowieckiej. Zapowiedziano możliwość rozszerzenia podobnych konkursów na obszar może i całego województwa. Zatem darz bór w przyszłym roku! L. Bajda HARCERZE DZIĘKUJĄ Związek Harcerstwa Polskiego serdecznie dziękuje W.Eliaszowi, K.Perzowi, A.Steimetzowi, Z.Cierniakow i, M.Kuśm ierczak, S.NiewiteckieQ, A. i S.Martuzalskim, S.Gałązce, T.Radovviczowi, T.Staimetzowi, J.Łowińskiem u, J.Czechakowi oraz firm om T u rib o, Zgoda, Księgarni pod Ratuszem, ln te rg ro te x, A stom, JOK-owi za nieodpłatne przekazanie nagród, słodyczy, owoców, pieczywa, napojów i pomoc w zorganizowaniu BALU KARNAW A ŁOWEGO dla dzieci w dniu 31 stycznia. Przy akompaniamencie organów elektrycznych bawiło się 97 dzieci, a nad ich bezpieczeństwem czuwało 12 osób kadry in struktorskiej, nauczycieli i rodziców. Tym, którzy mogą i chcą przekazać środki finansowe na FUN DUSZ ZHP podajemy n r konta bankowego: BS w Jarocinie z dopiskiem R A D A PRZY JACIÓ Ł HARCERSTWA. Na koncie tym zbieramy środki na pokrycie kosztów wypoczynku letniego dzieci. Tym, którzy już pom ogli - serdecznie dziękujemy. Czuwaj! DANIEL,* MELOSZYK Korne Hufca ZHP W R A C E N D O W IE O W O D O C IĄ G U We w torek 4 lutego odbyło się w Racendowie (gm.kotlin) zebranie w sprawie wodociągowania wsi. Spotkaniu, w którym uczestniczyło 42 mieszkańców wsi i k ilku pracowników Urzędu Gm iny, przewodniczył sołtys Racendowa K.Kostrzewski. P rojekt budowy wodociągu przedstawił w ójt W.Kwaśniewski. Wysunięte przez Panna z dzieckiem (lat 21, wzrost 170 cm) pozna pana bez nałogów do lat 30 w celu matrymonialnym (z mieszkaniem). Adres w redakcji niego propozycje uzyskały pełną akceptację mieszkańców Racendowa. Powołano kom itet budowy wodociągu, jego przewodniczącym wybrano B.Pacholaka. Zebrani uchw alili, że odpłatność dla wszystkich będzie jednakowa. Z obliczeń urzędu wynika, że jedno przyłącze kosztować będzie 3,3 m in zł. K aw aler lat 35 poszukuje panny w celu matrymonialnym. Adres w redakcji. 4 G.J.

5 Straż M iejska W związku z częstymi pytaniami mieszkańców, gdzie znajduje się siedziba Straży M iejskiej i jakie ma ona prawa, informuję: Straż Miejska stanowi umundurowaną formację, utworzoną w celu w ykonywania czynności administracyjno-porządkowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego. Siedzibą Straży jest Komenda, mieszcząca się przy ul. Poznańskiej la (i p ię tro ) n r te l interesantów przyjmuje się (zgłoszenia i wnioski obywateli) w poniedziałki od godz i od w komendzie. Będą także pełnione dyżury przez funkcjonariuszy Straży w biurze G a zety Jarocińskiej w Ratuszu, po uzgodnieniu z burmistrzem, w które dni i w jakich godzinach. Pisemne zgłoszenia i wnioski można składać do s k ry tk i na listy, umieszczonej przy wejściu do Komendy (ul. Poznańska) na parterze po prawej stronie. Straż Miejska podporządkowana jest Zarządowi Miejskiemu. Funkcjonariusze Straży Miejskiej, wykonując czynności służbowe, mają prawo: - udzielania ustnych pouczeń i wręczania pisemnych upomnień obywatelom dopuszczającym się wykroczeń i uchyleń w zakresie naruszania ogólnie obowiązujących przepisów o przestrzeganiu porządku publicznego i czystości - legitym owania obywateli w celu ustalenia tożsamości (przy zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady M inistrów z 17IX 1990 r.) - wymierzania w trybie i na zasadach określonych w Prawie o Wykroczeniach ka ry grzywny przewidzianej w przepisach porządkowych, ustalonych przez Radę G m iny (art. 40 ust. 4 Ustawy o samorządzie terytorialnym ), a także na podstawie przepisów rozporządzenia m inistra szefa Urzędu Rady M inistrów w sprawie określania wykroczeń, za które pracownicy terenowych organów adm inistracji ogólnej oraz funkcjonariusze straży m iejskich są upraw nieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - kierowania wniosków o ukaranie do kolegiów do spraw wykroczeń - zatrzymania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia W razie niepodporządkowania się obywatela wydanym na podstawie prawa poleceniom funkcjonariusz Straży Miejskiej ma prawo użyć: - fizycznego, technicznego lub chemicznego środka służącego do obezwładnienia bądź konwojowania osób - pałki gumowej. Użycie środka przymusu bezpośredniego przez funkcjonariusza może nastąpić przy zachowaniu wymogów Ustawy o Policji. Przy w ykonyw aniu czynności służbowych funkcjonariusze Straży Miejskiej korzystają z ochrony prawnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. K om endant S traży M ie jskie j insp. KRZYSZTOF AD AM IAK Z a w o d y p ł y w a c k i e Sukces piłkarzy z Kotlina Ciekawą imprezę wakacyjną przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarocinie. W dniu 6 lutego br. na krytej pływalni zgromadziło się 93 zawodników (w tym 26 dziewcząt), nie zawiedli również kibice. Jak ocenia dyrektor MOSiR-u, Henryk Kowalski, poziom zawodów był różny (niektóre wyniki cenne), ale zabawa przednia. Wszystkie kon - kurencje przeprowadzano w stylu dowolnym. Nie odnotowano żadnych kontuzji i wypadków, zawodnicy i kibice wykazali się dużym zdyscyplinowaniem, a komisja sędziowska sprawnie przeprowadzała konkurencje (sędzia główny - Maciej Łączny). W poszczególnych wyścigach dwa piewsze miejsca zajęli: dziewczęta - Dagmara Kowalska i Joanna Gotszlik, Kamila Mikołajczak i Magdalena Pawełka, Marta Piróg i Urszula Wyremblewska, Justyna Owoc i Dominika Wolińska, Agnieszka Kucneri Izabela Tomczak; chłopcy - Tomasz Bilski i Szymon Misiórny, Damian Olejniczak i Jarosław Regulski, Szymon Sikorski i Dominik Maliński, Daniel Brzostkowski i Andrzej Szymczak, Grzegorz Królak i Marcin Donke, Waldemar Grzesiek. W zawodach wzięli udział chłopcy i dziewczęta z roczników (rh) R O Z P R A W A W O D N O - P R A W N A W Urzędzie Rejonowym w Jarocinie odbyła się 5 lutego rozprawa wodno-prawna, dotycząca zrzutu ścieków w Witaszycach. Kiedy Przed kilkom a laty Wojewódzki Zakład Inw estycji Rolniczych 2 Ostrowa budował odwodnienie stawów w tejże wsi podłączono do ftiego, za cichą zgodą ówczesnych ZAKŁAD STOLARSKI Jarocin, ul. Warciana 6a O feruje do sprzedaży: - meble dziecięce - meblościanki - szafki RTV Wykonuje na indywidualne zam< gvicnia na wymiar u klienta: - zestawy kuchenne - meblościanki ~meble biurowe ' wyposażenie sklepów itp. władz, kanalizację części Witaszyc. Z przeprowadzonych niedawno badań wynika, że odprowadzana woda przekracza dopuszczalne norm y zanieczyszczeń. Ze zględu na to cofnięta została decyzja pozwalająca na zrzut. Wycofanie pozwolenia jest prawie jednoznaczne z płaceniem kar, ponieważ nie oznacza ono natychmiastowego odcięcia źródeł ścieków. Płacić ma oczywiście właściciel, kto nim jest na razie nie wiadomo. WZIR twierdzi, że Urząd Miasta i Gm iny w Jarocinie, w Urzędzie takich dokumentów podobno nie ma. ZESTAWY SATELITARNE najwyższa jakość, szybki i fachowy montaż, niskie ccny lylko w sklepie A N ITA Jarocin, ul. Kwiatowa, t (przy os. Kasztanowa) SPR O STO W A N IE W G.J. nr 4 ( Rozwój infras tru ktu ry ) pom yłkowo w łączyliśmy stanowisko Pełnomocnika ds Rozwoju Gminy (gdzie powstał plan do głównych kierunków działań w latach następujących) do W ydziału Ogólnego UM ig w Jarocinie. Przepraszamy. W śród p ra w id ło w y c h ro z w ią za ń k rz y ż ó w k i n r 44 n a g ro d y (30 tys. zi) w y lo s o w a li: A n n a Jagie łka, D ębn o 3, P a u lin a Schaedel Jarocin, ul. K ościuszki 326, M a ria M ączka, G óra, u l. P o ln a 10. W śród p ra w id ło w y c h ro zw ią zań g ry logiczn ej n r 21 n a g ro d y (10 tys. zł) w y lo sow ali: Z d zisła w a U rb a n ia k, Jaro cin, u l. C hro bre go 77, A g n ie szka G ru szczyńska, W i- taszyce, u l. O k ó ln a 19, H anna W a w rz y n ia k, L u d w in ó w 17, M a rle n a S zym czak, M a g n u - szewice 100. Po o d b ió r nagród p ro s im y się zgłaszać do B iu ra Ogłoszeń (R ynek Ratusz). W dniu 3 lutego br. w sali Ceram ika w Krotoszynie odbył się półfinał I I wakacyjnego halowego tu rn ie ju w piłce nożnej sześcioklasistów. Nasz rejon reprezentow any b ył przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kotlinie, którzy zagrali znakomicie i awansowali do finału wojewódzkiego. W pierwszym meczu przegrali na własne życzenie z gospodarzami 1:7, ale w kolejnych meczach pokonali Pleszew 2:0, Ostrów 2:1 i Kalisz 1:0. Finał odbył się w sobotę 8 lutego w Kotlinie. Rozgrywany b ył systemem każdy z każdym. Po dramatycznych i nerwowych meczach piłkarze z Kotlina (4:3) i zremisowali Krotoszynem 2:2 (przegrywając do przerwy 2:0). Zdobyte pięć punktów wystarczyło by zająć I miejsce przed Krotoszynem, Kępnem i Ostrzeszowem. GRA TULUJEM Y! K rólem strzelców turnieju został Błażej M aniak z K otlina, zdobywając 6 bramek. Mistrzowie występowali w następującym składzie: M arceli G rygiel, Błażej Maniak, Marek Niewiada, Błażej Biernacki, Rafał Jankowiak, W itold Szymczak, Mateusz Grzesiak, Paweł Szymkow iak, Bogum ił Żabiński, M arcin Klubś. Treneram i i opiekunami zespołu są Tomasz Kosiński, Wiesław Mielczarek, -Włodzimierz Szymkowiak, a kierownikiem drużyny Ryszard Poszkiewicz. W. SZYMKOW IAK Uwagą kierowcy P.P. Polmozbyt - stacja obsługi nr 6 w Jarocinie ul. Poznańska (agent L. Krajewska, (t ) wspólnie z Sekcją Ruchu Drogowego KRP w Jarocinie (t ) organizują w dniu 15 lutego br. w godz do bezpłatne sprawdzanie ustawienia św iateł w warsztatach stacji obsługi. Na miejscu możliwość odpłatnego ustawienia świateł (dla inwalidów I i II grupy bonifiktata 50%, dla pozostałych osób fizycznych - 15%). P R Z E T A R G N A S T A C JĘ Na budowę stacji benzynowej w Cielczy będzie ogłoszony powtórny przetarg (pierwszy nie doszedł do skutku). Tak zadecydował Zarząd Miejski Jarocina. Przyjmowane oferty dotyczyć będą mogły zarówno kupna, jak i podjęcia wspólnej działalności gospodarczej. Jaka forma zostanie wybrana zależy od przedstawionych propozycji. Zarząd skłania się do utworzenie spółki. G.J. 5

6 P I Ą T E K 1 4 I I PROGRAM I TELEW IZJA POLSKA 8.00 Dzień dobry; 9.00 Wiadomości; 9.10 Domowe przedszkole; P.K.F.; 9.35 Szkoła dla rodziców; Akademia polskiego filmu Kamienne 9.50 Zimowe Igrzyska Olimpijskie Albertville'92; Albertville'92; niebo ; Agroszkoła; Zwierzęta świata" serial; Extra (4) serial; Klub Yuppies?; Eko-lego. Oceany; z 49 - teleturniej; Tropami mitów; Losowanie zakładów gier liczbowych; Teleplastikon; Panorama; Jeśli nie Oxford, to co?, Skrzydlaty lew" film fab. prod. angielskiej; Telewizja Edukacyjna zaprasza; Nerwice... i co pan na to, panie Freud cz. 4; Uniwersytet Nauczycielski; Program lokalny; Wielka gra; Studio 7 proponuje; Opera Viva reportaż; Ciuchcia; Albertville'92; Język angielski dla dzieci (1); Panorama; Teleexpress; Albertville'92; Piłkarska kadra czeka; Słowo na niedzielę; Klub dobrej książki; Jackaroo" (2) serial; Bill Cosby show" serial; Rocknoc (1); Raport; Panorama; Reflex; Rocknoc (2) Bouli"; Wiadomości; 20.05' Szpieg doskonały (5) serial sensacyj- N I E D Z I E L A 1 6 I I ny; i Albertville'92; Zespół Zapis" przedstawia...; Albertville'92; Polskie ZOO (powt.); Siódemka w Jedynce Stephane Grappelli" film dok. prod. francuskiej Panorama; 7.40 Rano; Gazeta domowa; 8.10 Telewizja biznes; 8.35 Lucky Luke" serial; 9.00 Świat kobiet magazyn; 9.25 Pokolenia" serial; 9.45 Rano, CNN; Język angielski (48); Albertville'92; Panorama; Pokolenia serial; Dzień zakochanych; Valentin Day film dokumentalny; Małżeństwo doskonałe teleturniej; Programy regionalne; Znane małżeństwa; Horoskopy dla zakochanych; Przeboje dla zakochanych; Panorama; Zdradliwy pocałunek film fab. prod. ; Znane małżeństwa; Koncert dla zakochanych (1); Panorama; 0.05 Koncert dla zakochanych (2). S O B O T A 1 5 I I PROGRAM I 7.35 Wieści pr. Red. Rolnej; 8.00 Rynek Agro; 8.30 Młodziezowy Magazyn Katolicki; 8.50 Wiadomości; 9.00 Ziarno pr. Red. Katolickiej; ; Język angielski dla dzieci (2); Wojownicze żółwie Ninja" serial; Albertville'92; My i świat magazyn; Świątynie przyrody Park Krugera południowo-afrykański raj" serial; Rodzina rodzinie; Kacze opowieści Całkiem nowe życie" (ost.); Z archiwum Teatru Telewizji; Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara "; Teleexpress; Butik; Magazyn kulturalny Wizje; Angielska limuzyna" (4) serial; Dobranoc: Berta ; Wiadomości; Polskie ZOO; Klub 44" - film fab.; Albertville 92; Film fabularny Panorama; Peryskop; Ulica Sezamkowa; 9,00 - Magazyn Telewizji Śniadaniowej; 9.30 Tygiel zagraniczny mag. kult.; 1000 CNN; Ona mag. dla kobiet Tacy sami; 6 G.J. PROGRAM I 8.00 Tydzień; 9.00 Teleranek; Język angielski dla dzieci (3); Kino Teleranka: Spit MacPhee" (8-ost.) Albertville 92; _ Ściśle jawne; Telewizyjny koncert życzeń; Wikingowie pr. trójwymiarowy; Magazyn Morze; Tęczowy Music-Box; Kalina" film dok.; Smak życia; Telewizjer; W Starym Kinie: Aleksander Żabczyński; Na cenzurowanym (1); Teleexpress; Na cenzurowanym (2); Paradise znaczy raj" (7) serial; Walt Disney przedstawia Chip i Dale ; Wiadomości; Wielki przewrót" (3) serial; Albertville' _ Przegląd tygodnia (dla niesłyszących); 8.00 Klementynka" serial anim.; 8.25 Ojej, ojej belgijski pr. rozrywkowy; 9.00 Film dla niesłyszących: Wielki przewrót" (3) serial; CNN; Program lokalny; Magazyn przechodnia; Podróże w czasie i przestrzeni; Animals pr. ekologiczny; pytań do...; Albertville'92; Mini lista przebojów; Panorama; Misz, masz pr. nie tylko telewizyjny; Kino familijne Nonni i Manni" (3) serial; Bliżej świata; Wydarzenie tygodnia; Z ziemi polskiej" film dok.; Muzyka poważna; Panorama; Zelig" film fab. prod., reż. Woody Allen; Okolice jazzu koncert poświęcony Charliemu Parkerowi (1); Panorama. P O N I E D Z I A Ł E K 1 7 I I PROGRAM I Albertville'92; Wiadomości; Język francuski; Język niemiecki; Język angielski; Uniwersytet Nauczycielski; Studio 7 proponuje; LUZ; Teleexpress; Rokendroler; Progr. publicystyczny; Kraje, narody, wydarzenia; Alf" serial; Dobranoc: Reksio"; Wiadomości; Teatr Telewizji Nasza klasyka Jerzy Szaniawski Zegarek"; Good news festival (3); Albertville 92; BBC World Service News Albertville'92; Panorama; Sonda Kwestia minut; Biuro, biuro" (9) serial; Program lokalny; Albertville'92; Język niemiecki (19); Widowisko publicystyczne; Ojczyzna polszczyzna; Panorama; Zapraszamy do Dwójki; Straż" film fab. prod. radzieckiej (1989 r 97 min.); Reportaż; Panorama. W T O R E K 1 8 I I PROGRAM Dzień dobry; Wiadomości; Domowe przedszkole; Albertville'92; Agroszkoła; Era elektroniki" film fab.; Fizyka; Co, jak i dlaczego?; Chemia Węglowce; Tele-komputer; Przygody kapitana Remo; Sezam; Świat chemii" (13) serial; Klub Midi; Studio 7 proponuje; Tik-Tak oraz Przygody kaczorka Kwaka ; Język angielski dla dzieci (4); Teleexpress; Narodziny firmy" (9); Family album; W Sejmie i Senacie; Królik Bugs przedstawia" serial anim.; Skarbonka Jacka Kuronia; Pif i Herkules"; Wiadomości; 20,05 - Tomas Garrique Masaryk" pierwszy Prezydent Niepodległej Czechosłowacji" film dok.; Listy o gospodarce; Albertville'92; BBC World Service News Panorama; 7.40 Rano; 8.00 Gazeta domowa; 8.30 Denver ostatni dinozaur" serial; 9.00 Świat kobiet; 9.25 Pokolenia" serial; 9.45 Rano; CNN; Język francuski (16); Albertville'92; Panorama; Pokolenia" serial; Ostatnia karta; Pod wspólnym dachem" (31); Program lokalny; Moja modlitwa 18,50 Artysta i jego świat" (1) dok.; Rozmowy o Rzeczyniepospolitej; Język angielski (19); Non stop kolor; Panorama; Ekspres reporterów; Chwały starczy dla wszystkich (2) serial; Pr. publicystyczny; Panorama. * Ś R O D A 1 9 I I PROGRAM I 8.00 Dzień dobry; 9.00 Wiadomości; 9.10 Domowe przedszkole; 9.35 Giełda pracy giełda szans; Dynastia" (123); Wiadomości; Agroszkoła; Chochlikowe psoty czyli zmagania z ort grafią; Telewizyjny słownik biograficzny histo najnowszej; Spotkania z literaturą; Wielka historia małych miast Rawa M zowiecka; swego nie znacie...; Wokanda historii; Uniwersytet Nauczycielski; Studio 7 proponuje; Wychowawca" (21) serial; Sami o sobie; Teleexpress; Defekt mózgu" recital zespołu; Klinika Zdrowego Człowieka; Rewizja nadzwyczajna; Zielona linia reportaż; Niesforny misiaczek"; Wiadomości; Dynastia" serial; Śtudio Temat; Albertville'92; 0.05 BBC World Service News Panorama; 7.40 Rano; 8.00 Gazeta domowa; 8.10 Telewizja biznes; 8.35 Ulisses 31" serial; 9.00 Świat kobiet; 9.25 Pokolenia serial; 9.45 Rano; CNN; Język niemiecki (19); Albertville'92; Panorama; Pokolenia" serial; Losowanie zakładów gier liczbowych; Magazyn ekologiczny; Allo, Allo" (14) ; Program lokalny; Era nuklearna" (7) serial; Język angielski (49); Publicystyka kulturalna; Obrazy. Mariusz Mikołajek; Panorama; Akt przemocy" film fab. prod. US (1979 r 96 min.); Film dokumentalny; Panorama. C Z W A R T E K 2 0 I I PROGRAM I 8.00 Dzień dobry; 9.00 Wiadomości; 9.10 Domowe przedszkole; 9.35 Przyjemne z pożytecznym; 9.50 Albertville'92; Cudowna planeta" (8) serial; Trzydzieści na pięćdziesiąt czyli koniec łc wów; Mieszkamy w Polsce; Zwierzęta świata" film przyrod.; My dorośli; Przez lądy i morza Indianie; Studio 7 proponuje; Kwant; Teleexpress; Tełemuzak; Laboratorium; Podróże do Polski; Magazyn Katolicki; Dziwny świat kota Filemona"; Wiadomości; Gliniarz i prokurator" (3) serial pro«; Decyzje program publ.; Pegaz; Albertville'92; Family album Panorama; 7.40 Rano; 8.00 Gazeta domowa; 8.10 Telewizja biznes; 8.35 Nowe przygody He-Mana serial pro ; 9.00 Świat kobiet; 9.25 Pokolenia'' serial; CNN; Język angielski (19); Albertville'92; Panorama; Pokolenia" serial; Repataz; Zrcroiła się piątka" (2) serial; Programy lokalne; Polacy" film dok.; Język francuski (16); Pr. publicystyczny; Panorama; Film fabularny; Pasmo hipermultimedialne Marcina K.; Panorama;

7 P IĄ T E K Der Preis ist Heib Durchgerdeht - Video -Show Elf 99 - magazyn Aktualności Pazifikgeschwader Tropical Heat Ein Schloß am Wörthersse Anpfiff - magazyn piłkarski?3.05 Tutti Frutti - show 3.55 Aktualności Die erotischen Traeume einer Frau - erot. film prod. wł Unter toedlicher Sonne - western SAT Cagney i Lacey prod Gah aufs ganze! 17.^5 Program regionalny Bingo Show Dobry wieczór Niemcy Kolo szczęścia - quiz Die Sensationsreporterin - film prod Das Schloss in den Ardennen - film fab. prod Olympia Club Erotische Phantasien - film erot Tric 7 e rysunkowe Ein Colt fuer alle Faelle Tagesbild Die drei von der Tankstelle - kom. prod. niem Operation Mascarade Das Ritual - film krym. prod Tagesbilder Special Squard M.A.S.H, MTV From MTV Prime - Paul King YO! MTV Raps Today Dial MTV VJ Ray Cokes Wielkie hity Raport Coca-Coli MTV At The Movies - Pip Dann from ^MTV's Post Modern - Pip Dann Bezpośrednia transmisja z Olimpiady (Biathlon 3 x 7,5 km - sztafeta pań; Eiskunstlauf, Eishockey - grupa B; Der Kampf um Gold, ski nordich; Eisschnellauf, 100 m pań; Eishockey, grupa B: Szwecja-Norwegia; Der Kampf um Gold; Eiskunstlauf, Eishockey, grupa B: Czecho-Słowacja - Kanada Przegląd rezultatów dnia olimpijskiego (skispringen; Der Kampf um Gold; Rennrodeln; Eishockey; Eisschnellauf Das Model und der Schnuefller Ruck Zuck - show 1915 FAZIT - wiadomości Hop oder Top - quiz Przeboje lilmowe Ring frei - sporty walki FAZIT - wiadomości Camorra - wl.-ameryk. film fab Rivalen der liebe - film fab. prod. S O B O T A Der Preis ist Heiss Inside Bunte - mag Gophers Aktualności Full House Ceremonia dekoracji orderami Wider den tierischen Ernst" Hausfrauenreport - erotyczny film niem Die erotischen Traeume einer Frau - erot. film prod. wl. SAT Wunderbilder aus der Tierwelt Klipp- Klapp Punkt, punkt, punkt Herz ist Trumpf Dobry wieczór Niemcy Koło szczęścia- quiz Der Fälscher von London - film fab. prod. niem Jux i Dallerei Sexreport blutjunger Mädchen - niem.-austr. film erot Erotische Phantasien - film erot Alles total normal Ein gesegnetes Team Dallas Tagesbilder Trans - America - Express - komedia Spacecop L.A film fab. sf Kreig der Walten Das Ritual - thriller MTV YO! MTV Raps Today Tydzień w rocku The Big Picture - Ray Cokes MTV's Braun European,Top 20 - Pip Dann Saturday Night Live Partyzone - Simone Kristian Bäcker Bezpośrednia transmisja z Olimpiady (Zweierbob; 9.50 Skilanglauf: 15 km mężczyzn; Zweierbob; Ski alpin; Der Kampf Gold; Eishockey; Niemcy - Włochy; Ski alpin; Eishockey: Szwecja - Finlandia, Skilanglauf: 10 km kobiet, Eisschnellauf: 500 m mężczyzn; Der Kampf um Gold; Eiskunstlauf: mężczyźni, Eishockey: - Polska Przegląd rezultatów dnia olimpijskiego(skilanglauf, Eishockey, Eiskunstlauf) Der Fall von nebenan Wildlife FAZIT - wiadomości Kinder-Ruck Zuck - show Twin Peaks Die letzten Tage von Pompeji (III) - film fab Highway 91 - film fab Heirat auf sizilianisch - kom. wł. N IE D Z IE L A Chewarzt dr Westphal Aktialności Dzień jak żaden inny -quiz podróżniczy Traumhochzeit - show Spiegel TV - magazyn Prime Time- show Playboy Late Night Magazyn erotyczny Schloss Pompon Rouge Kanał Jagdszenen aus Niederbayern - film fab. prod. niem. S A T Robin Hood, der Freiheitsheld - film fab. prod. ang SAT 1 Sportclub Kolo szczęścia - quiz Die lustige Welt der Tiere - film dokum Talk im Turn - show Olympia Club Die hemmungslosen Sechs Dick und Doof als Salontirolen - kom Pierwsza miłość - magazyn Polizeireport Deutschland - reportaże policyjne FAZIT - wiadomości Daddy schaft uns alle - seria! Bitte laechlen - video show Auch die Engel essen Linsen - kom. fr Piłka nożna - liga włoska Twin Peaks Hardcastle and McCornick Dallas Tagesbilder Treffpunkt fuer zwei Pistolen - western Critters II - film sf. prod Nummer Sechs Harry's wundersames Strafgericht Trans - America - Express - kom. prod. MTV Tydzień w rocku MTV's US Top 20 Video Countdown minut Paul King XPO Headbangers Ball VJ Kristine Bäcker Bezpośrednia transmisja z Olimpiady (9.55 Biathlon: 4 x 7.5 km sztafeta mężczyzn; Ski alpin (mężczyźni); Der Kampf um Gold, Skispringen; Eisschnellauf: 1500 m mężczyzn; Ski alpin; Eishockey: Czecho-Slowacja - Szwecja; Der Kampf um Gold; Eiskunstlauf, Eishockey: GUS - Kanada Przegląd rezultatów dnia olimpijskiego(zweierbob, eishockey, ski alpin) PONIEDZIAŁEK Elf 99 - magazyn RTL aktuell Das A-Team Mord ist ihr Hobby Am Sonntag will mein Suesser mit mir segeln gehn - komedia niem Magazyn kulturalny 0.00 Dienst in Vietnam 0.50 Przeciw mafii SAT Geh aufs Ganze! Program regionalny Bingo - show Guten, Abend. Deutschland Glücksrad Wetter News Shogun Jahreszeiten einer Ehe - kom News & Stories Olympia Club Bim Bam bino Das Model und der Schnüffler Ruck Zuck - show Fazit - wiadomości Hopp oder Top - quiz Auf eigene Faust Adele hat noch nicht zu Abend gegessen - czeski film fab Fazit - wiadomości Der Equalizer - Schutzengel von New York Auch die Engel essen Linsen - kom. franc Trick 7 e rysunkowe Der Ninja - Meister Tagesbillder Mord im Zwiebelfeld - film krym Der Nachtfake krym Planet der Vampire - horror wl.-hiszp Bezpośrednia transmija z Olimpiady(Skilanglauf: 4 x 5 km - sztafeta kobiet; 11.,30 Ski alpin - powt.; Ski alpin - kobiety. Eishockey: Niemcy - Polska; Der Kampf um Gold, Skisport; Ski alpin - powt.; Eishockey: Finlandia - Włochy, Eisschnellauf: 5000 m kobiet; Der Kampf um Gold; Eiskunstlauf, Eishockey: - Szwecja Przegląd rezultatów dnia olimpijskiego(skilanglauf, Eishockey) W T O R E K Elf 99 - magazyn RTL aktuell Knight Rider Columbo: Geld, Macht und Muskein - krym Explosiv - magazyn L.A. Law RTL aktuell 0.00 Dienst in Vietnam 0.50 Przeciw mafii SAT Geh aufs Ganze! Program regionalny Bingo - show Guten Abend, Deutschland Glücksrad WetterNews Hallo, Heino! Bomber B-52 - dramat Fünf vor zwölf Olympia - Club Der Feuesturm Bim bam bino Das Model und der Schnüffler Ruck Zuck - show Fazit - wiadomości Hopp oder Top - quiz Polizeirevier Hill Street Mrs Delafield will heiraten - film fab Fazit - wiadomości Der Equalizer Auf eigene Faust 0.40 Ruck Zuck '90 - show 1.10 Worldnews Tonihgt 1.40 Der Wilde Westen Trick7 -serialerysunkowe Klarer Fall für Claire-serial Tagesbilder FBI Academy - kom. krym Auf leisen Sohlen kommt der Tod - krym Starsky & Hutch krym Der Mann in der Schlangenhaut - dramat MTV News Form MTV Prime Yo! MTV Raps Toady Videos MTV's Greates Hits MTV at the Movies Form MTV's Post Modern 1 00 Videos Clips Bezpośrednia transmisja z Olimpiady(Skilanglauf: 4 x 10 km sztafeta mężczyzn; 9.50 Ski alpin; Skilanglauf. Eishockey, Ski alpin - powt.; Der Kampf um Gold; Ski alpin; Nordische Kombination: 3 * 30 km sztafeta mężczyzn. Eisschnellauf: 1000 m mężćsyzn, Eishockey: ćwierćfinały; Der Kampf um Gold; Eisschnellauf; Ski alpin - powt.; Eishockey - ćwierćfinały, Eisschnellauf: 110m- sprint Przegląd rezultatów dnia ołimpijskiego(eishockey, ski aplin. Der Kampf um Gold) Ś R O D A Elf 99 - magazyn RTL aktuell Zurück in die Vergangenheit Die Heimatmelodie Gottschalk live - show Stern TV - magazyn Der flotte Dreier - show Benny Hill Show RTL aktuell 0.00 Dienst in Vietnam 0.50 Przeciw mafii SAT Geh aufs Genze! Program regionalny Bingo - show Guten Abend, Deutschland Glücksrad WetterNews Heimatlos - niem. film fab AKUT - magazyn Schreinemakers live - program kabaretowy Olympia Club Die Ballade der Lucy Jordan - kom. prod. szw.-ang Bim bam bino Das Model und der Schnüffler Ruck Zuck - show Fazit - wiadomości Hopp oder Top - quiz Stavisky - fr.-wl. film fab Fazit - wiadomości Der Albatros - fr. film fab Der Equalizer Trick 7 e rysunkowe Highwayman Tagesbilder Annies Maenner - komedia Jake und McCabe Uzala, der Kirgise - przyg. film ZSRR 1.35 Tagesbild 1.45 Der fiachtfalke 2 45 Auf leise Sohlen kommt der "Pod - krym. MTV News Form MTV Prime Yo! MTV Raps Toady Dial MTV Videos MTV's Greates Hits IVIusic Report News 0.00 MTV's Post Modern 1.00 Videos um Gold; Ski alpin: slalom kobiet; Eishockey, Ski alpin - powt.; Biathlon: 15 km kobiet; Eishockey: ćwierćfinały - w przerwie: Biathlon, Ski alpin - powt.; Der Kampf um Gold; Eiskunstlauf: program oryginalny kobiet. Eishockey: ćwierćfinały Przegląd rezultatów dnia olimpijskiego(eishockey, Eiskunstlauf, der Kampf um Gold C Z W A R T E K Der Preis ist heiß Elf 99 - magazyn RTL aktuell , Jump Street Superfan - show Notruf - magazyn Freeway - Der wahnsinnige Highway-Killer - film sens Dienst in Vietnam 0.50 Przeciw mafii SAT Geh aufs Ganze! Program regionalny Bingo - show Guten Abend, Deutschland Glücksrad WetterNews Wahre Wunder Hunter Spiegel TV - reportaże Olympia - Club Heartbreak Ridge - film fab Bim bam bino Das Model und der Schnüffler Ruck Zuck - show Fazit - wiadomości Hopp oder Top - quiz Kaffer Haffer - show Klargestellt - magazyn Tod Im Niemandsland - dok. film o ofiarach ucieczek przez berliński mur Fazit - wiadomości Exit, Ausgang ins Nichts - film fab Der Equalizer 1.35 Stavisky - fr.-wł. film fab. (powt.) Trick 7 e rysunkowe 19X)0 Die knallharten Fünf Kommissar Navaro - kryminał Special Squad Kuss vor dem Tode - krym Highwayman 1.35 Der Mann in der Schlangenhaut - film fab. MTV News MTV Prime Yo! MTV Raps Toady Dial MTV Videos MTV's Greates Hits 23.00Music Report News Form MTV's Post Modern Bezpośrednia transmisja z Olimpiady(Ski alpin: slalom kobiet; Biathlon: 20 km mężczyzn, Eisschnellauf m mężczyzn; Ski alpin - powt.; der Kampf um Gold; Ski alpin: slalom kobiet; Eishockey; Eisschnellauf: m męjczyzn; Eishockey, Eisschnellauf: m mężczyzn; der Kampf um Gold; Eisschnellauf: 1000 m mężczyzn i 3000 m kobiet, Eishockey Bezpośrednia transmisja z Olimpiady (Ski al dna olimpijskiego(der Przegląd rezultatów pin; Ski alpin, Kampf um Gold, Eishocke- Eiskunstlauf. Eishockey y, ski alpin) - powt.; Der wg Kampf Hörzu" oprac...eugen" G.J. 7

8 VICTORIA - PRZETRWA CZY UPADNIE? (...) K lub sportowy V icto ria powstał w 1912 r., posiada więc już 80-letnią tradycję. Klub jest organizacją społeczną zajmującą się propagowaniem i organizowaniem wychowania fizycznego i sportu. Terenem jego działalności jest miasto i gmina Jarocin. Nazwa klubu - Międzyzakładowy Związkowy Klub Sportowy V icto ria jest w obecnych czasach fikcją, gdyż miejscowe zakłady pracy nie wspierają finansowo naszej działalności. W 1990 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków klubu zaistniała groźba zawieszenia działalności. (...) Zaczęto prowadzić działalność gospodarczą - sklep i usługi autobusowe, nie zapewniały one jednak pieniędzy na potrzeby bieżące. Od 1990 r. zarządzeniem m inistra finansów zaprzestano całkowicie dotowania działalności statutowej klubu z budżetu W ydziału K u ltu ry Fizycznej i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, która *to dotacja zabezpieczała i pokrywała fundusz płac. W związku z tym działalność sportowa w 1990 r. oparta została na pracy społecznej. (...) Dzięki trafnej decyzji odnośnie powierzenia prowadzenia targowiska przez klub, działalność sportowa z młodzieżą na terenie K o n tr a k ta c ja ln u n a r o k a k tu a ln a! Podajemy do wiadomości, że zgodnie z oczekiwaniami rolników przystępujemy do kontraktacji lnu na rok 1992 na nowych, uproszczonych warunkach, z zapłatą za każdy kg włókna w słomie. Nasiona do siewu dostarczymy na własny koszt do zagrody rolnika. Umowy zawierać można w sekcjach Zrzeszenia Plantatorów Roślin Włóknistych lub bezpośrednio w Roszarni ZPL Lenwit Witaszyce k/jarocina tel do wew. 321 lub 209 Napoje gazowane PRIM A tanie i zdrowe na sokach naturalnych bez konserwantów w 11 smakch: Multiwitamina Oranga Cytryna -jłf Mango -jlf- Kiwi ikr Maracuja Brzoskwinia Grejpfrut Tonie Soda VATER Mango w butelkach szklanych litrowych oraz 0,25 litra oferujć hurtownia posiadająca wyłączność sprzedaży E u g e n iu s z B ła s z c z y k B a c h o r z e w 5 2 A, te l. J a r o c in ( f ) gm iny i miasta Jarocin nie upadła. A ktualn ie w klubie funkcjonują trzy sekcje: piłka nożna, tenis stołowy i kolarstwo. Największą sekcją klubu jest piłka nożna (juniorzy w rozgrywkach klasy wojewódzkiej prowadzą po I rundzie w swojej grupie, seniorzy wywalczyli awans do klasy międzywojewódzkiej - przyp. red.) (...) Sekcja tenisa stołowego została reaktywowana w 1985 r. (drużyna żeńska występuje obecnie w II lidzie - przyp. red.) (...) A ktualnie w sekcji ćwiczy 12 zawodniczek i 16 zawodników. (...) W 1991 r. ze względu na trudną sytuację finansową, działalność sekcji kolarskiej została zawieszona. Zawieszenie ograniczyło się jednak do startu w zawodach, natomiast działalność szkoleniowa przebiegała normalnie. (...) A ktu a lnie sekcja posiada 10 zawodników. Dla utrzym ania funkcjonalności sprzętu niezbędny jest natychm iastowy zakup części, któ rych koszt szacuje się na 25 m in zł. (...) Dziś stoim y przed pytaniem Co dalej? Nowy sytem podatkowy powoduje zwiększenie osobowego funduszu płac (o składkę ZUS i podatek dochodowy). K lub V icto ria zatrudnia 15 osób (łącznie 8 i 1/2 etatu - przyp. red.). (...) Średna płaca na 1 osobę wynosi zł brutto. Wzrost funduszu osobowego za miesiąc styczeń 92 r. w stosunku do grudnia ub. r. wynosi zł. (...) Zwracamy się z gorącym apelem do radnych miasta i gm iny Jarocin o pomoc. Pomoc taką w i dzimy w zmianie dotychczasowego podziału zysku z targowiska i parkingu: 80 % dla klubu, 20 % dla miasta. Roczny dochód z targowiska można określić na około 350 m in zł, z czego zgodnie z dotychczasową umową 60 % odprowadzano do miasta, natomiast 40% do klubu. Kw otow o dla klubu pozostaje 140 m in zł rocznie, z czego należy odprowadzić podatek gruntowy w wysokości 18,5 m in zł oraz podatek od nieruchomości - 8,4 m in zł (zwyżka o 100 % w 1992 r.). (...) Na działalność klubu pozostaje około 113 m in zł rocznie, z czego należy opłacić dwóch inkasentów i gospodarza targowiska, nie licząc wydatków na bieżącą konserwację. Netto pozostaje dla klu bu około 70 m in zł zysku rocznie. Reasumując - faktycznie miasto otrzym uje 75 % utargu, a na klub przypada 25 %. Rocznie klub przy tej strukturze organizacyjnej potrzebuje około 600 m in zł rocznie. (...) nie wnioskujem y o dotację, prosimy jedynie o zwiększenie naszego udziału w wypracowanych zyskach z tytu łu prowadzenia targowiska i parkingu. Zwracamy się również z prośbą o zaakceptowanie nieodpłatnego korzystania z obiektów MOSiR w Jarocinie. W przypadku nieuzyskania pomocy ze strony radnych będziemy zmuszeni zawiesić działalność niektórych sekcji klubu, z w ystą p ie n ia prezesa klubu V ic to r ia S. Balcera na XVIII sesji Rady M iejskie j. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ZAGRANICZNYCH poleca odzież damską, męską i dziecięcą z Tajlandii, Turcji, Chin, Korei Zapraszamy codziennie od 9.00 do Jarocin, ul. Jarmarczna 8 Jednocześnie poszukujemy dostawców (rftoi Silniki samochodów zachodnich oraz osprzęt cena od 4 min zl z montażem, Ford, VW Golf, Opel: niskie pojemności LAKIEROWANIE od 1 min zl samochody krajowe do 4 min zl zachodnie metalic SPROWADZANIE części i podzespołów na zamówienie USŁUGI BLACHARSKIE krótkie terminy Na wszystkie usługi udzielamy gwarancji Jarocin, ul. Św. Ducha 94 «941 8 G.J.

9 R ozm ow a z J a n e m R a ta jc z a k ie m, h o n o ro w y m k rw io d a w cą, odznaczonym m edalem,,zasłużony dla Z d ro w ia N a ro d u " Jan Ratajczak urodził się w 1948 roku. Od 14 lat mieszka w Łobzowcu. Jest żonaty. Ma trójkę dzieci - dwóch synó*/v i córkę. Od 1388 r. pracuje jako spawacz w przedsięstalowe. Poza pracą'zawodową hoduje nutrie i uprawia 25 arów ziemi. W wolnych chwilach łowi ryby. Lubi las. Od 26 lat jest honorowym krwiodawcą. Ma grupę krwi AB Rh +. Pod koniec listopada ubiegłego roku otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu, przyznawane krwiodawcom po oddaniu 25 litrów krwi. Kiedy po raz pierw szy oddał pan krew? Przy poborze do wojska. Miałem wtedy 18 lat. Honorowe krwiodawstwo rozpoczynało się wówczas i jednym ze sposobów jego upowszechniania była akcja oddawania krwi przez poborowych. Czy od te g o czasu oddaje pen k re w regularnie? Początkowo miało to charakter przypadkowy. Oddawałem krew raz na pół roku. raz na rok. W tym okresie pracowałem w Poznaniu, Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu, wszędzie miałem pozakładane książeczki honorowego krwiodawcy. Regularnie zacząłem oddawać krew w 1971 r. Kiedy już chodziłem systematycznie, w Jarocinie pozbierałem wszystkie książeczki i przepisałem na jedną. Okazało się, że jest już kiika litrów tej krwi. Pam ięta pan kiedy był p ie r w szy litr? Niestety nie wiem. Nie przywiązywałem do tego wagi. S Y J O N (REGGIE KOCIA MUZYKA) Aktualnie jest ich dziesięcioro (skład często się zmienia), grają muzykę reggae. Występowali na Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie (dwa razy), a także na gorzowskim Reggae nad Wartą. Mają za sobą koncerty w katowickim spodku (Przegląd Muzyki Nowej i Odjazdowej) na Torwarze (Zadyma). Trzy razy wyjeżdżali na występy do ZSRR. Są chyba jeszcze ciągle na etapie poszukiwań. Rozmawiam z Arkiem (śpiew, saksofon), Andrzejem (gitara) i Agą (flet). Twierdzą, ze nie da się zrobić oszałamiającej kariery grając reggae. A jednak... starając się wybić, wejść jakoś choćby na jarociński rynek. Udało im się nagrać kasetę (z całkiem przyjemną muzyczką), skorzystali z pomocy JOK-u a zwłaszcza Andrzeja Musiałka, który zmiksował dźwięk. Są jednak rozżaleni, twierdzą, że JOK powinien otoczyć ich większą opieką. Arek zauważa, że: Jeśli tak dalej pójdzie, to JOK ograniczy się wyłącznie do pracy z dziećmi. A przecież w Jarocinie jest wieiu zdolnych młodych muzyków, którzy także mogliby wnieść pewien wkład w rozwój kultury. Tymczasem w JOK-u trudno dopasować terminy (próby SYJONU odbywają się w DDK - który wkrótce przestanie funkcjonować), nie można liczyć na żadną fachową pomoc. Człowiek, który wydaje sprzęt, powinien mieć wykształcenie muzyczne, powinien służyć radą. Muzycy z SYJONU wierzą w swoje możliwości. Są ambitni, mówią, że nigdy nie będą grać pod publikę. Nie wyglądają jednak na zadowolonych z istniejącego stanu rzeczy. Myślę, że woleliby być sławni...(ra) J a k c z ę s t o o d d a w a ł pars k r e w? Każdego roku co trzy miesiące oddawałem po 400 ml krwi. Tylko razz w wojsku oddałem 600 mi. v 3dy potrzeb do /; dk ł( ni e. /ięc oc d iś my więcej. Co kwarta! oddawałem krew do 1S88 roku. Kiedy rozpocząłem pracę u p.rybkowej nie bardzo wypada zanieść zwoli lienie i mimo to brać za ten dzień pieniądze. Poza tym człowiek jest już bardziej zmęczony. Często pracowałem ostatnio po godzinach, dochodzi jeszcze praca w domu. Ćo o trzym a ł pan w zam ian za 25 litr.ów sw ojej krw i? Od czasu do czasu dostaję odznaczenia. Najpierw były odznaki, pierwsza za 1,51później za 3 1, 6 1,12 I, 15 I, 18 I, 20 I, 25 I. Za oddanie 20 litrów dostałem Złoty Krzyż Zasługi, to jeszcze za Jaruzelskiego. Za Wałęsy odznaczono mnie medalem Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Poza tym nie mam nic innego. Jak w ygląda ta o sta tn ia uroczystość? Bardzo skromnie. Brali w niej udział wojewoda i lekarz wojewódzki. Wszystko trwało godzinę. To odznaczenie odbieraliśmy we czwórkę. Potem była kawa i ciastka, później do domu. Czy w ciągu ty c h 26 la t nie bał się pan zarażenia chorobą, szczególnie teraz, kiedy ty le m ó w i się o ASDS? Nie przydarzyło mi się nic takiego i w ogóle o tym nie myślę. Jeżeli będę się mial zarazić, to się zarażę. J a k p a n s ię c z u je p o o d d a n iu k r w i? w którym oddaje się krew. Potem wszystko wraca do normy. Jedynie w wojsku za 400 ml oddanej krwi :. ste\ 'ało się 2 ( i lopu. C zy p a ń s k i ja d ło s p is m a s z c z e g ó ln ą p o s ta ć? Odżywiam się tak jak wszyscy. Jem to, co zona ugotuje. Piję dużo kawy. Co dalej z pańskim k rw io dawstwem? Nie wiem. Ostatnio oddałem krew w ubiegłym roku. Planuje pan dojście, do 30 litrów? Nie, takich planów nie mam. Nie narzuciłem sobie żadnej granicy. Idę wtedy, kiedy chcę, nie zmuszam się do tego. rozmawiał J.Kaliszan i z Tytuł Zasłużony dla Zdrowia Narodu posiadają również z naszego terenu: Władysław Józefiak z Magnuszewie, Tadeusz Mocek z Raszew, Leszek Strachota z Suchorzewa, Zbigniew Szenfeld z Jarocina. 1AROCIN 9 L SYJON na festiwalu Jarocin'91 S H P Z g o d a DEMO ( ^ ^ r z e d a T ^ ) CO Ciągłe pytania Barykady serc Zielone' wgłowie Wolny wybór Zimbabwe B aterię cjfklonową CE z konstrukcją i dozow nikiem B Zbiornik hydroforow y do wody Ceny do uzgodnienia. Bliższych informacji udziela dział administracji i techniki - tel CD O > o i? DEMO Przypowieść Reggae song 1 love Jah Tolerancja Kalaaznikow Kon takt-^jarocin Pilone Okładka kasety z nagraniami zespołu G.J. 9

10 ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNY Witaszyce, A l. Wolności 42, t. 230 oferuje kasetony sufitowe (24 rodzaje), łatwe w montażu, wygłuszające i dekorujące, różne kolory i wzory ^ folie PVC sklejoną ze styropianem grubości 8 mm (produkcja niemiecka) ^ płyty trudnopalne, odporne na wilgoć, bardzo dobra izolacja cieplna, łatwe do czyszczenia (f 108) U p r z e j m i e z a p r a s z a m S Z A N O W N E P A N IE na każdy wtorek w godz oraz proponuję TELEFONICZNE ZAMAWIANIE WIZYT na każda sobotę, t. Jarocin Lek. med. EWA NOWAK-MARKWITZ specjalista: ginekolog położnik, onkolog GABINET LEK.: Jaro cin os. Kościuszki 421 (f 92) OKAZJA - NAJTANIEJ!!! ŻALUZJE ALUMINIOWE do wszystkich typów okien (Im zl) Pełna gama kolorów z taśm importowanych Możesz zamontować sam Ilustrowana instrukcja montażu Zakład Usługowy Jarocin, ul.leśna 14 (f 165) DR JAC EK K A C Z M A R C Z Y K specjalista w ortopedii i chirurgii urazow ej przyjmuje w zakresie: ortopedii dzieci i dorosłych -jłr leczenie m. in. chorób biodra wad postawy, bólów kręgosłupa i reumatycznych Jarocin, ul. Kościuszki 4*21 środa (f 91) ZESPÓŁ MUZYCZNY wesela WABANK" wieczorki os.konstytucji 3 Maja 268 Jarocin (f 167) NAPRAWA SAM0 CH0 D0 W ZACHODNICH między innymi BMW OGŁOSZENIA DROBNE VIDEOFILM OW ANIE. O BSŁU G A M U Z Y C Z N A, G. W ło d a rc z y k, J a ro c in, u l. K a szta n o w a 612 ( f 133) Sprzedam dom mieszkalny i g osp o d arczy z działką 22 a (tylko w s o b o ty ), R oszków 91 koło J a ro c in a (f 69). MONTAŻ ANTEN SATELITAR NYCH. Sklep A nita", ul. K w iatow a, t (f 59). WIDEOFILMOWANIE, t f< 61). MONTAŻ żaluzji alum iniow ych z im p o rto w an y ch ta śm, szero k a g a m a kolorów. W ia d o m o ści po lub sklep,,od A do Z" Rynek 7, t (f 35). CB-RADIO, AUTOALARMY p ro fesjo n a ln e, TV-SAT, K azim ierza W ielkiego 87, t W Y P O ŻY C Z A LN IA v id e o -k a s e t zaprasza, ul. Jesienna 23 (os. Kaszta n o w a ) ( f 47). S P R ZE D A M Fiata 125p. ro k 1987, J a ro c in, J a g ie łły 21 (f 163). S p rzed am BM W, r. 1980, cena 24 min. zł (do uzgodnienia), Żerków (f 160). Sprzedam dom, Jarocin, D unajecka 15 (f 146). O d stąp ię ulgę celn ą na b ezcłow y zakup s am o c h o d u, w ażn a d o m aja. O czekuję propozycji. K rzysztof S zczyżański, ul. K olejow a 1/1, S ulęcinek (f 169) Sprzedam ciągnik C-360 po rem o ncie, M. A dam kiew icz, S trzy ż ew o 34 (f 166) V ID E O F ILM O W A N IE, G linki 3, t J a ro c in. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCOW R O B E R T U R B A N I A K zaprasza na kurs n a u k i ja zd y kat. A - motocykl kat. B - samochód osobowy. kat. T - ciągnik rolniczy C ena na kat. B zł Egzaminy w Kaliszu jeszcze wg przepisów z ubiegłego roku T erm in rozpoczęcia kursu 24 lutego br. w Szkole Podst. N r 5 - sala n r 1 - godz Zapisy przyjm uje BIURO OŚRODKA - Jarociński O środek K ultury - I piętro, p. n r 32 codziennie oprócz sobót i niedziel w godz lub w dniu rozpoczęcia kursu w Szkole Podst. N r 5. w s z y s tk ie ty p y w ra z z z a p e w n ie n ie m części M e c h a n ik a P o ja z d o w a M ieszk ó w u l.d w o rc o w a 64 (f 45) Zapraszamy uprzejmie! Chcesz pograć w bilard * wstąp do Baru Klubowego osiedle Kościuszki, tel SHP Zgoda Jarocin, Rynek 2, budynek dawnej apteki, datowany na koniec XIX w. 10 G.J." H f * H M IBS P H I 1 i S I 1 U i - -

11 W roku 1942 okrucieństwo hitlerowców na terenach wcielonych bezpośrednio do Rzeszy przybrało niespotykane dotąd rozmiary. Ten rok okazał się również tragiczny w skutkach dla mieszkańców Orpiszewka w gminie Kotlin. Był właśnie marcowy wieczór, kiedy na skraju miejscowości pojawił się jakiś dziwny, nieznany gość w rosyjskim mundurze a podający się za zbiega z niemieckiej niewoli. Prosił on 0 pomoc w uzyskaniu cywilnego ubrania oferując w zamian elementy ekwipunku wojskowego. Chodząc od wsi do wsi nieznany gość dotarł do Antoniego Jankowskiego oraz Ludwika Przestackiego, którzy mieszkali na tzw. hubach orpiszewskich oddalonych o kilometr od reszty miejscowości. Pierwszy z nich zamienił kurtkę a drugi oprócz zamiany części munduru na rzeczy cywilne zaprosił nieznajomego osobnika do domu i dał mu jeść. Po tej gościnie przybysz poszedł w stronę innych wsi, gdzie zamierzał dokonywać dalszych transakcji. Do transakcji jednak nic doszło, gdyż w momencie spożywania posiłku przygotowanego przez żonę, cichaczem gospodarz przeszedł do pokoju 1wyszedł na zewnątrz budynku. Następnie złożył krótki meldunek do władz niemieckich, że w jego domu znajduje się rosyjski zbieg. Po szybkiej akcji żandarmerii niemieckiej osobnik został schwytany i zdemaskowany. Okazało się, że był to przebrany agent niemiecki tzw. łapacz, który miał za zadanie wyszukiwanie osób skłonnych do udzielania pomocy przeciwnikom Rzeszy. Na bieg dalszych wydarzeń nie trzeba było długo czekać. Do Orpiszewka przybyło gestapo i żandarmi, a wraz z nimi agent. Na podwórzu majątkowym przy parku ustawiono w szeregu dorosłych mężczyzn, którzy przychodzili tam do pracy. Po dłuższych oględzinach agent nie rozpoznał osób, które udzieliły mu pomocy. I wszystko by się skończyło szczęśliwie, gdyby z obory nie wyjrzał ciekawski Jankowski, który przypad Tragedia w Orpiszewku kowo został natychmiast rozpoznany. DJa Niemców było już wszystko odtąd jasne. W dniu 12 marca 1942 roku zabrano Jankowskiego i Przestackiego do Pleszewa, gdzie w więzieniu prowadzono okrutne przesłuchania. Następnie ich osądzono, skazując w ostateczności (po odwołaniu prokuratora niemieckiego) na karę śmierci przez powieszenie. Rankiem 28 lipca 1942 roku do Orpiszewka przyjechali Niemcy wraz z dwoma więźniami. Na Pomnik upamiętniający tragedię w Orpiszewku wcześniej upatrzonym miejscu pomiędzy budynkami rodziny Przestackich i Jankowskich przy drodze z Kotlina do Fabianowa, na wierzbie zamocowano dwie pętle do wieszania oraz ustawiono taborety. Około godz pod przymusem ściągnięto na miejsce egzekucji i ustawiono w szeregu blisko 150 dorosłych mieszkańców Orpiszewka i sąsiednich wsi. Przy rozwidleniu dróg w kierunku Lutyni i Fabianowa ustawiono dwa erkaemy gotowe w każdej chwili do wystrzału. Następnie fi Fot. L.Bajda z samochodu wyciągnięto leżących i związanych skazańców. Nastała chwila grozy gdy na miejsce ściągnięto Stanisława Jankowskiego, którego zmuszono do prowadzenia na śmierć własnego syna Antoniego w wieku 32 lat oraz Ludwika Przestackiego w wieku 44 lat. Pod groźbą natychmiastowego rozstrzelania oraz możliwości puszczenia serii z karabinów do ustawionych mężczyzn Stanisław Jankowski założył pętlę na szyje obu skazanym. W tym samy czasie obydwaj skazani byli odwróceni twarzami w kierunku swoich mieszkań. W ostatniej chwili rzekł syn do ojca - tata nie martw się, ze mną już i tak jest koniec. Nagle jeden z żandarmów energicznym ruchem kopnął w taborety... Stojący po jego lewej stronie drugi żandarm roześmiał się szyderczo mówiąc: - kto ma coś do nich to może dołączyć do tych dwóch. W czasie trwania egzekucji w mieszkaniu skazanych modlili Się i płakali członkowie rodzin, którzy nic nie wiedzieli o dokładnych planach hitlerowców. Zabroniono im również wychodzenia z domu i patrzenia przez okno. Po zakończonym dziele hitlerowcy wrzucili do samochodu martwe ciała i odjechali w nieznanym kierunku. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo gdzie zostały pochowane ofiary wojny z Orpiszewka. Minęło wiele lat zanim na miejscu tragicznych wydarzeń w połowie lat 70-tych postawiono pomnik i odsłonięto tablicę dzięki staraniom ówczesnego ZBoWiD-u, a w szczególności pana Jóźwiaka z Kotlina. Dzięki staraniom pana Jóźwiaka sporządzono również materiał dowodowy i archiwalny. Szkoda tylko, że podczas zakładania linii elektrycznej w 1972 roku wycięto wierzbę, która stała kilka metrów dalej od usytuowanego pomnika. Żyjąca córka Ludwika Przestackiego pani Natalia Staszak, ze łzami w oczach wspomina wydarzenia sprzed pięćdziesięciu lat. Do dnia dzisiejszego zachował się odpis listu pożegnalnego, a wśród członków rodziny jest przekazywana historia z pokolenia na pokolenie, która dotrwała aż do małych prawnuków. Na ścianach w pokoju są umieszczone fotografie ślubne Ludwika Przestackiego, które chcą zamazać obraz tamtejszych wydarzeń. W miarę upływu lat wokół tragedii w Orpiszewku nagromadziło się w okolicznych wioskach wiele nieprawdziwych informacji i skrzywionych opowiadań często sprzecznych ze sobą. Do współczesnego pokolenia historia z Orpiszewka jakoś nie dotarła, a niektórzy młodzieńcy np. z Kotlina uważają, że są to wymyślone opowiadania legendarne i bzdury o Niemcach. Leszek Bajda L I K W I D A T O R Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarocinie ul. Przemy słowa 3 zawiadamia, że w4v przedsiębiorstwo zostało postawione z dniem 31.XII r. w stan likwidacji w celu przekształcenia w inne samodzielne podmioty gospodarcze, (podstawa prawna: art. 37 ust. 1pkt. 2 i 3 oraz art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13.VII r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 51, poz. 298) Wzywa się wszelkich wierzycieli przedsiębiorstwa do zgłoszenia swoich roszczeń w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia do siedziby przedsiębiorstwa w Ja-' rocinie ul. Przemy słowa 3 (f 162) FIRMA B O R T E X Jarocin, ul.wojska Polskiego 85 prowadzi hurtową sprzedaż blachy 0,8-40 Przy zakupie większych ilości zapewniamy transport G.J. 11

12 H O R O S K O P BARAN (21 III - 20 IV) Szczęśliwe godziny u boku ukochanej osoby. Natomiast samotnym pisane spotkanie, które na długo utkwi w pamięci. W domu drobne, ale dość przykre incydenty. Postaraj się całą rzecz wyjaśnić od ręki. W pracy kłopoty z dotrzymaniem terminów - prowadzisz zbyt wiele spraw jednocześnie. Sprzyja Ci Lew i Koziorożec. BYK (21 IV - 21 V) Rozwój wydarzeń spod znaku serca, w dużej mierze zależy od samych Byków. Czy jasno zdajesz sobie sprawę z tego na czym i na kim Ci zależy? Nie unikaj rozmowy w cztery oczy. Warto raz na zawszze wyjaśnić wszelkie nieporozumienia. Własne problemy rozwiążesz bez pomocy osób trze- cich. BLIŹNIĘTA (22 V - 21 VI) kitensywne przeżycia spod znaku serca. Niektóre Bliźnięta pozostaną pod wpływem czarującej osoby, która w pełni świadoma jest swego uroku. W domu inspirujące dyskusje. Przyjazd nieoczekiwanych gości. W pracy podjęcie bardzo ambitnego zadania - możesz liczyć na pomoc współpracowników. Przychylne znaki - Skorpion i Ryby. RAK (22 VI - 22 VII) Jeszcze drobne przykrości i nieporozumienia, ale ogólnie idzie ku lepszemu, ważne wydarzenia w życiu osobistym. Radość za sprawą dzieci. Długo oczekiwana pomyślna wiadomość z urzędu. W pracy dobre układy i nadspodziewane dobre rezultaty. Nawiązanie cennych kontaktów zawodowych. LEW (23 VII - 22 V III) Przełamanie trudności. Duża akumulacja sił. Fala przedsiębiorczości dotyczy nieśmiałych i wątpiących we własne możliwości, fvliektórym trudno uwierzyć' we własne szczęście i stąd* skłonność do komplikowania wątku uczuciowego. Natrętny gość znowu Cię odwiedzi. Po prostu bądź wyrozumiały. PANNA (23 V III - 22 IX) Duży ruch w sprawach serca. Miły smak powodzenia. Uwodzicielskie nastroje. Żarty - żartami, a tymczasem I M I O N A, I M I O N A konkretnie trzeba zdefiniować stan swych uczuć. Nic sposób uniknąć odpowiedzialnych decyzji. Stosowna pora do podróży w interesach, ale roztargnieni powinni zwrócić większą uwagę na swój bagaż. WAGA (23 IX - 23 X) Powrót do starych sentymentów i to w wyniku przedziwnego splotu okoliczności. Niejeden powód do szczególnego zadowolenia. Ktoś bliski liczy na Twoją pomoc. Znajdź czas i postaraj się o obiektywny sąd. W domu nie przewiduje się większych trudności. Natomiast w pracy przyda się większa koncentracja. SKORPION (24 X - 22 XI) Stopniowa poprawa nastroju. Chyba się wszystko jakoś pomyślnie klaruje. Nadzieja na trwały i wartościowy związek (opanuj podejrzliwość i bezpodstawne uczucia zazdrości). Zawsze możesz liczyć na przyjaciół, którzy pomogą Ci wyjść z krytycznej sytuacji. W pracy pocieszające wiadomości. Miną złe nastroje i wszystko zacznie działać jak dawniej. Unikaj Lwa. STRZELEC (23 XI - 21 X II) Drobne nieporozumienia sercowe nie powinny zakłócić atmosfery szczęścia i wzajemnego zaufania. Ważny tydzień dla prowadzenia interesów. Korzystne oferty, ale trzeba działać szybko i precyzyjnie, ponieważ nieprędko powtórzą się równie pomyślne okoliczności. W domu miła niespodzianka. Dobry dzień niedziela. KOZIOROŻEC (22 X II - 20 I) Klimat łagodzenia konfliktów. Stopniowy powrót zdrowego rozsądku. Może pozostanie jeszcze w sercu odrobina żalu, ale najlepiej pogodzić się z rzeczywistością. Duży ruch wokół Twojej osoby. Spotkania ze starymi przyjaciółmi. W domu niewykluczona mała przykrość. Dobre układy z Lwem. WODNIK ( II) Szczęście nie opuszcza zakochanych. Liczne dowody miłości. Spokój i równowaga ducha. Sympatyczne kontakty towarzyskie. Załatwianie zaległych spraw osobistych. W rodzinnym domu przelotne napięcia. Chyba przyda się energiczna interwencja, która z miejsca rozładuje napiętą sytuację. W pracy spiętrzenie obowiązków. RYBY (21 II - 20 III) Obiecujący tydzień. Ale niektórym Rybom trudno będzie się uwolnić od uczucia zazdrości. Perspektywa odpowiedzialnego wyboru w sprawach serca. Nowe, nieco intrygujące znajomości. Znakomita pora do podróży. W pracy wytyczenie konkretnego celu. Kilka trafnych posunięć w oparciu o dobre rozeznanie w sytuacji. 20 II LEON odważny, szybko podejmuje decyzje, nie cofa się przed niepowodzeniami. Jest inteligentny, kultui-alny, sprawiedliwy.'posiada tendencje do zawężania swojego horyzontu myślowego. Jest lojalny wobec władz, koleżeński na co dzień. Działa społecznie. 24 II MACIEJ obrotny, prawie nigdy nie denerwuje się. Jest dokładny w ubiorze, stara się przestrzegać zasad prawidłowej wymowy. Lubi zmieniać miejsce zamieszkania oraz pracy. Posiada zmysł dobrego organizatora wycieczek. Lubi młode niewiasty. Uznaje wolną miłość. Jest hazardzistą. K R Z Y Ż Ó W K A N R 4 6 O X i 3 m 3 m -* m * T h i m 1 4 i 1 S E f,. -r 00=05= 1 0 POZIOMO: 5) przeszkadzanie. 8) węglowy, 9) odnowiciel, 13) sześćdziesiątka, 14) na stopie, 15) ptak, 16) powtórka, 17) strata na wadze towaru, 18) opłacony aplauz. m m m i o 11 X 2 i i & === ===== ssssaem PIONOWO: 1) ciemność, 2) lama, 3) rodzaj harmonii, 4) samolocika, 6) głupek, 7) za przewożony towar, 10) w ulu, 11) instrument, 12) odmiana. PROGNOZY SOLENIZANTÓW 15 II Jeśli Józef nie poleje, to na wiosnę masz nadzieję. 16II Na Danuty tęgi mróz, w kwietniu ciepłe odzienie włóż. 18 II Na Maksyma ostra zima. 20 II Na Leona słotno, w marcu też markotno. 20 II Leon po chłodzie, mróz jeszcze dobodzic. 21 II Kiedy Feliks promienieje, rychłej wiosny masz nadzieję. 22 II Dwudziesty drugi nam pokazuje, czy zima potrwa jeszcze, czy ustępuje. 24 II Maciej lody znosi, a jak ich nie ma to przynosi. 24 II Jak ciepło na Macieja, to już wiosny nadzieja. 24 II Na Macieja lody, wróżą długie chłcdy. 24 II Św.Maciej zimę traci, albo ją bogaci. 24 II Gdy Św.Maciej lodu nie stopi, będą jeszcze chuchali długo w ręce chłopi. G R A L O G IC Z N A N R 2 3 U fcxfc=cgc abxab=acd aexae=adc Każda litera to inna cyfra. Jakie jest przypisanie cyfr poszczególnym lite rom? Rozwiązania (wraz z kuponem) prosimy dostarczać (lub przysyłać) do Biura Ogłoszeń (Rynek Ratusz) w terminie do 22 lutego br! Wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki wylosowane zostaną 3 nagrody - 50 tys., 30 tys., 20 tys., zł, natomiast gry logicznej trzy nagrody po 20 tys. zł. i i i Gazeta Jarocińska Gazeta Jarocińska REDAKCJA: Władysław Staśkiewicz (redaktor naczelny) Jacek Kaliszan, STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Aleksandra Pilarczyk, Ewa Kostołowska, Kazim ierz Jaśkowiak, Eugeniusz Czarny, Lidia Staśkiewicz, Bogdan Udzik, Tomasz M ikołajczak (grafik), Beata Frąckowiak, Hieronim Ścigacz, Leszek Bajda (ekologia). WYDAWCA: Spółka Wydawnicza,,ALDUS DRUK: Zakład Poligraficzny WWP Poznań, ul. Ziębicka, 16 ADRES REDAKCJI: Rynek Ratusz, Jarocin, telefon BIURO OGŁOSZEŃ: (kierow nik - Regina Błaszak) B iuro przy redakcji, czynne od poniedziałku do piątku w godz w soboty w godz Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

XIV FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO

XIV FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/964,xiv-final-ogolnopolskiego-mlodziezowego-turnieju-motoryzacyjnego.html Wygenerowano: Piątek, 17 czerwca 2016, 15:27 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat Końcowy Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Finał Centralny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Finał odbył się w terminie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. X Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. X Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WYŁONIONO ZWYCIĘZCÓW VII CHARYTATYWNEGO TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO PAR DEBLOWYCH

WYŁONIONO ZWYCIĘZCÓW VII CHARYTATYWNEGO TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO PAR DEBLOWYCH POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/102399,wyloniono-zwyciezcow-vii-charytatywnego-turnieju-tenisa-ziemnego-par-debl owych.html Wygenerowano: Czwartek, 2 lutego 2017, 07:24 Strona

Bardziej szczegółowo

Oskarżyciel: Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto we Wrocławiu.

Oskarżyciel: Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto we Wrocławiu. 31.08.2015r. (poniedziałek) SSO E. Kałucka (III K 395/13) g. 9.30, s. 101 Oskarżony: Robert F., Robert G., Radosław G., Filip K., Artur K. Art. 258 1 kk, art. 159 kk w związku z art. 65 1 kk, art. 159

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski W dniu 17 kwietnia 2013 r. na boiskach ZPEW odbył się XI Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku,

II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, OLECKIE STOWARZYSZENIE NURKOWE Amfiprion zapraszają na: II RUNDĘ KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r.

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. KOMITET HONOROWY Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Turniej przedolimpijski

Turniej przedolimpijski Turniej przedolimpijski 27-29.04.1988r. mecze eliminacyjne do XXIV Igrzysk Olimpijskich Seul `88 Skład osobowy Kierownictwo: Antoni Karwacki Andrzej Żołądkowski Marek Cichy Grzegorz Mulkowski Jerzy Smorawiński

Bardziej szczegółowo

2. Jedynka Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie

2. Jedynka Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie Załącznik nr 2 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/ - podkreślić właściwe Kategoria wiekowa: chłopcy gr.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA I.CEL Krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w piłkę nożną w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. Przegląd i wstępna

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W PRYWATNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W LUBLINIE

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W PRYWATNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W LUBLINIE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W PRYWATNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W LUBLINIE SZKOLNE STOWARZYSZENIA/ ORGANIZACJE SPOŁECZNE Stowarzyszenie Amnesty International Tomasz Kalbarczyk

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 W zespołowych grach sportowych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) obowiązuje regulamin ogólny Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół Miasta Leszna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2006 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2006 rok SPRAWOZDANIE z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2006 rok Międzyzakładowy Klub Sportowy Alit działa na terenie miasta i gminy Ożarów, zajmuje się organizowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizatorem Płockiej Ligi Orlik U-10 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. II. CEL

REGULAMIN Organizatorem Płockiej Ligi Orlik U-10 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. II. CEL REGULAMIN I. Organizatorem Płockiej Ligi Orlik U-10 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. II. CEL. 1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i rozbudzanie dziecięcych pasji. 2. Wychowanie przez sport.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XIX Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Ferie z Życiem o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Sprawozdanie z XIX Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Ferie z Życiem o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. Sprawozdanie z XIX Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Ferie z Życiem o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. Dnia 19 stycznia br. odbyła się runda eliminacyjna XIX Halowego Turnieju

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiej imprezy sportowo- edukacyjnej TURNIEJ O DZBAN MLEKA 2017

Regulamin wojewódzkiej imprezy sportowo- edukacyjnej TURNIEJ O DZBAN MLEKA 2017 Regulamin wojewódzkiej imprezy sportowo- edukacyjnej TURNIEJ O DZBAN MLEKA 2017 1 Organizatorami imprezy sportowo-edukacyjnej są: Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie oraz Gimnazjum nr 11

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA 2012 r. CO? III edycja amatorskiego turnieju piłkarskiego w piłkę nożną halową GDZIE? Sala gimnastyczna ZSO nr 2, ul. Wodnika 57 KIEDY? niedziela, 17 czerwca 2012 r. w godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK KASZUB CUP NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK KASZUB CUP NA SEZON 2015/2016 REGULAMIN ROZGRYWEK KASZUB CUP NA SEZON 2015/2016 1. Przepisy Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XIX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO DĘBNO 29 kwietnia 2 maja 2012

REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XIX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO DĘBNO 29 kwietnia 2 maja 2012 REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH XIX ŚWIĘTA DOMINIKA SAVIO DĘBNO 29 kwietnia 2 maja 2012 1. Cel zawodów. Propagowanie i umacnianie zdrowych zasad współzawodnictwa w zakresie edukacji sportowej, kulturalnej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

III y Ii w II Y III tf Ii f III y x 0:4 3:1 1:6 0:5 Ii w 4:0 x 2:0 4:0 3:1 II Y 1:3 0:2 x 2:4 0:3 III tf 6:1 0:4 4:2 X 5:3 Ii f 5:0 1:3 3:0 3:5 x

III y Ii w II Y III tf Ii f III y x 0:4 3:1 1:6 0:5 Ii w 4:0 x 2:0 4:0 3:1 II Y 1:3 0:2 x 2:4 0:3 III tf 6:1 0:4 4:2 X 5:3 Ii f 5:0 1:3 3:0 3:5 x Grupa I W y n i k i s p o t k a ń III y Ii w II Y III tf Ii f III y x 0:4 3:1 1:6 0:5 Ii w 4:0 x 2:0 4:0 3:1 II Y 1:3 0:2 x 2:4 0:3 III tf 6:1 0:4 4:2 X 5:3 Ii f 5:0 1:3 3:0 3:5 x 20.02.2017 SALA SPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 12-14 września 2014 r.

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 12-14 września 2014 r. Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM Bydgoszcz, 12-14 września 2014 r. I. ORGANIZATOR : - Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju w Warszawie. II. WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Godz. Święto Futbolu w Złotowie 8.06-1.07.2012 Miejsce Planowane wydarzenia 8.06.2012 piątek Polska - Grecja (Warszawa, gr. A) 9.06.

Godz. Święto Futbolu w Złotowie 8.06-1.07.2012 Miejsce Planowane wydarzenia 8.06.2012 piątek Polska - Grecja (Warszawa, gr. A) 9.06. Godz. Święto Futbolu w Złotowie 8.06-1.07.2012 Miejsce Planowane wydarzenia 8.06.2012 piątek 15:00 Otwarcie Jarmarku Złotowskiego Polana 15:30 Koncert Złotowskiej Orkiestry Dętej Piłkarskie Hity 16:00

Bardziej szczegółowo

A wolność szła przez Kielce

A wolność szła przez Kielce A wolność szła przez Kielce KIELCE - MIASTO LEGIONÓW Konkurs wiedzy w 100 rocznicę wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc 1914 2014 PATRONAT: Prezydent KIELC Wojciech Lubawski Instytut Historii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2014-2015 REGULAMIN I. Cele i zadania rozgrywek. II. III. IV. 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

PROTEXIM Cup Turniej halowy piłki nożnej rocznika 2006 i młodsi. Sponsor Turnieju. Sponsor techniczny. Patronat

PROTEXIM Cup Turniej halowy piłki nożnej rocznika 2006 i młodsi. Sponsor Turnieju. Sponsor techniczny. Patronat PROTEXIM Cup 2016 Turniej halowy piłki nożnej rocznika 2006 i młodsi. Sponsor Turnieju Sponsor techniczny Patronat PROTEXIM Cup 2016 Turniej halowy piłki nożnej rocznika 2006 i młodsi. Sponsor Turnieju

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

8 Bieg Uliczny o Łaziskie Liście im. Alojzego Kalei dystans 5 km

8 Bieg Uliczny o Łaziskie Liście im. Alojzego Kalei dystans 5 km 8 Bieg Uliczny o Łaziskie Liście im. Alojzego Kalei dystans 5 km SPRAWDŹ PIĄTKĘ W ŁAZISKACH GÓRNYCH Łaziska Górne 16 maja 2015 (sobota) REGULAMIN: 1.CEL IMPREZY: Promocja miasta Zachęcenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z Szkolnej Sportowej Szwederiady 2012 r. WARCABY 12 kwiecień 2012 r.

Sprawozdanie. z Szkolnej Sportowej Szwederiady 2012 r. WARCABY 12 kwiecień 2012 r. Sprawozdanie z Szkolnej Sportowej Szwederiady 2012 r. WARCABY 12 kwiecień 2012 r. W dniu 12 kwietnia 2012 r. w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2, ul. St. Leszczyńskiego 42 rozpoczęto rywalizację w kolejnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Klasa Przedmiot Nr (jeśli pochodzi z wykazu MEN) Data Tytuł i autor podręcznika Wydawnictwo rok wydania Uwagi 1. Klasa I Biologia 457/ Biologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielec 2014 1

Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielec 2014 1 Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielec 2014 1 1.Organizacja rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Mielec jest powierzona stowarzyszeniu, prowadzącemu działalność w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

JEDEN PUCHAR POJECHAŁ DO WARSZAWY, DRUGI ZOSTAŁ W OLSZTYNIE - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 2016 ZA NAMI

JEDEN PUCHAR POJECHAŁ DO WARSZAWY, DRUGI ZOSTAŁ W OLSZTYNIE - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 2016 ZA NAMI POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131972,jeden-puchar-pojechal-do-warszawy-drugi-zostal-w-olsztynie-turniej-pilki-nozn ej-.html Wygenerowano: Środa, 25 stycznia 2017, 05:39 Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Wrocław Długołęka województwo Powiat gmina

Dolnośląskie Wrocław Długołęka województwo Powiat gmina Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z II TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA Dolnośląskie Wrocław Długołęka województwo Powiat gmina etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. 2. ODYNIEC Andrzej Stanisław, lat 47, zam. WŁODAWA zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

OBWIESZCZENIE. 2. ODYNIEC Andrzej Stanisław, lat 47, zam. WŁODAWA zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej we Włodawie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Włodawa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU KMITA CUP2014/2015 RELACJA Z TURNIEJU JUNIORZY STARSI /1996-1997/ 15 luty 2015 rok ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU STRONA INTERNETOWA KLUBU

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

Z a p r a s z a m y c h ę t n y c h d o u d z i a ł u z g ł o s z e n i a p r z y j m u j e P r e z e s K U A Z S P P ( c o d z i e n n i e w b i u r

Z a p r a s z a m y c h ę t n y c h d o u d z i a ł u z g ł o s z e n i a p r z y j m u j e P r e z e s K U A Z S P P ( c o d z i e n n i e w b i u r Z a p r a s z a m y c h ę t n y c h d o u d z i a ł u z g ł o s z e n i a p r z y j m u j e P r e z e s K U A Z S P P ( c o d z i e n n i e w b i u r z e A Z S w D S. n r 1 ) M A L T A 2 0 0 5 1 1 w r

Bardziej szczegółowo

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z II TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/

Bardziej szczegółowo

Regulaminy dotyczące rozgrywek sportowo-rekreacyjnych oraz wyjazdu na narty i snowboard w czasie ferii zimowych

Regulaminy dotyczące rozgrywek sportowo-rekreacyjnych oraz wyjazdu na narty i snowboard w czasie ferii zimowych Regulaminy dotyczące rozgrywek sportowo-rekreacyjnych oraz wyjazdu na narty i snowboard w czasie ferii zimowych Indywidualna Liga w Kręgle I. ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy)

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Imprezy Sportowo - Turystyczne L.p. Nazwa Imprezy Miejsce i termin

Bardziej szczegółowo

V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMERA RP FINAŁ WOJEWÓDZKI

V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMERA RP FINAŁ WOJEWÓDZKI Nawierzchnia trawiasta V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMERA RP FINAŁ WOJEWÓDZKI KROSNO ODRZAŃSKIE 06.10.2014 r. STADION OS i R UL. POCZTOWA 27 PROGRAM TURNIEJU DLA WSZYSTKICH KATEGORII Godz. 9.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

PŁOCKA LIGA ŻAK U-9 REGULAMIN. I. Organizatorem Płockiej Ligi Żak U-9 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. II. CEL.

PŁOCKA LIGA ŻAK U-9 REGULAMIN. I. Organizatorem Płockiej Ligi Żak U-9 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. II. CEL. REGULAMIN I. Organizatorem Płockiej Ligi Żak U-9 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. II. CEL. 1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i rozbudzanie dziecięcych pasji. 2. Wychowanie przez sport.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE IMPREZ. MKS Dąbrowa Górnicza - Znicz Pruszków. Od: , 17:00. hala "Centrum" al. Róż 3

ZESTAWIENIE IMPREZ. MKS Dąbrowa Górnicza - Znicz Pruszków. Od: , 17:00. hala Centrum al. Róż 3 MKS Dąbrowa Górnicza - Znicz Pruszków : 12-02-2011, 18:00 Sportowa hala "Centrum" al. Róż 3 23. kolejka I ligi koszykówki mężczyzn. MKS Dąbrowa Górnicza - Znicz Pruszków Walentynki w Komitywie Od: 11-02-2011

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

2 Brzyska Joanna Koło zainteresowań z języka niemieckiego IC, IIC piątek 12.15. 3 Bubiłek Urszula Koło teologiczne Kl. I- III środa 13.

2 Brzyska Joanna Koło zainteresowań z języka niemieckiego IC, IIC piątek 12.15. 3 Bubiłek Urszula Koło teologiczne Kl. I- III środa 13. Realizacja przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.Norwida w Zamościu godziny wynikającej z art.42 ust.2 pkt2 lit.a ustawy Karty Nauczyciela w roku szkolnym 2011/2012 ( obowiązuje od 1

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Gier i zabaw na lodzie Ferie Zimowe Na Sportowo

P R O G R A M. Gier i zabaw na lodzie Ferie Zimowe Na Sportowo P R O G R A M Gier i zabaw na lodzie Ferie Zimowe Na Sportowo Gry i zabawy na lodzie odbędą się w dniu 03.02.2011r. o godz. 12:00 na lodowisku OSiR Konkurencje: Lp Nazwa konkurencji 1 Wyścig łyżwiarski

Bardziej szczegółowo

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi.

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi. Protokół z przebiegu XIII Regionalnego Konkursu Literackiego Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie 2017 organizowanego przez: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej Lp Imię i nazwisko nauczyciela Tematyka zajęć Klasy, których uczniowie będą uczestniczyl i w zajęciach Dzień tygodnia Godziny zajęć Zajęcia

Bardziej szczegółowo

REPREZENTACJA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI SZLIFUJE FORMĘ W KRYNICY ZDROJU

REPREZENTACJA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI SZLIFUJE FORMĘ W KRYNICY ZDROJU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/140691,reprezentacja-komendanta-glownego-policji-szlifuje-forme-w-krynicy-zdroju.ht ml Wygenerowano: Wtorek, 22 sierpnia 2017, 11:06 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r.

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. I. PÓŁKOLONIE ZIMOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ZIĘBICACH (zapisy w sekretariacie organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 14.30)

Bardziej szczegółowo

Promowanie patriotyzmu poprzez najprostszą formę ruchu jaką jest bieganie i festyn okolicznościowy Termin : 11.11. 2015 Środa Miejsce : Jerzmanowa

Promowanie patriotyzmu poprzez najprostszą formę ruchu jaką jest bieganie i festyn okolicznościowy Termin : 11.11. 2015 Środa Miejsce : Jerzmanowa Promowanie patriotyzmu poprzez najprostszą formę ruchu jaką jest bieganie i festyn okolicznościowy Termin : 11.11. 2015 Środa Miejsce : Jerzmanowa Liczba osób : 250 Czas trwania : 15:00 17:30 Miejsce i

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016 koła i fakultety

Realizacja zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016 koła i fakultety Realizacja zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016 koła i fakultety Imię i nazwisko nauczyciela 1. Achtabowska Maria Konsultacje przedmiotowe fizyka; 1B, 2B terminy ustalane 6 zajęcia laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13. Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.0-7.0.015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 sportowo-rekreacyjnie- artystycznie Prowadzący: Kierownik:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU LIDER WINTER KIDS CUP 2016

REGULAMIN TURNIEJU LIDER WINTER KIDS CUP 2016 REGULAMIN TURNIEJU LIDER WINTER KIDS CUP 2016 DLA ROCZNIKA 2007 I. Cele: popularyzacja piłki nożnej, integracja młodych piłkarzy, propagowanie aktywnych form wypoczynku, wpajanie zasad "fair-play". II.

Bardziej szczegółowo

03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 17/19, tel./fax (22) 827 88 46. e-mail: szswwm@neostrada.pl SZKOLNY ZWIĄZEK WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 17/19, tel./fax (22) 827 88 46. e-mail: szswwm@neostrada.pl SZKOLNY ZWIĄZEK WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KOMUNIKAT SZSWWM 03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 17/19, tel./fax (22) 827 88 46 e-mail: szswwm@neostrada.pl SZKOLNY ZWIĄZEK WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO informuje, iż Finał Wojewódzki V Turnieju

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Komunikat organizacyjny

Komunikat organizacyjny Komunikat organizacyjny 1. Termin i miejsce zawodów: - 19-22 grudnia 2012r., Pływalnia Rawszczyzna, ul. Mickiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Św. - Pomiar czasu automatyczny. - Długość pływalni: 25m, 8 torów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XI OLIMPIADY NOTARIALNEJ Mszana Dolna 31 maja - 3 czerwca 2012 roku

PROGRAM XI OLIMPIADY NOTARIALNEJ Mszana Dolna 31 maja - 3 czerwca 2012 roku PROGRAM XI OLIMPIADY NOTARIALNEJ Mszana Dolna 31 maja - 3 czerwca 2012 roku Organizatorzy : Krajowa Rada Notarialna, Izba Notarialna w Krakowie, Klub Sportowy TURBACZ w Mszanie Dolnej czwartek 31 maja

Bardziej szczegółowo

Turniej finałowy II edycji Weekendów z piłką ręczna

Turniej finałowy II edycji Weekendów z piłką ręczna Turniej finałowy II edycji Weekendów z piłką ręczna W dniu 8 października br. w Małej Hali TAURON Areny Kraków został rozegrany finałowy turniej II edycji Weekendów z piłka ręczną. Do finału zakwalifikowali

Bardziej szczegółowo

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/ Regulamin X Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, III Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB, 13 czerwca 2015 r. 1. Cel imprezy: Popularyzacja triathlonu, Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 -

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 - MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D OLECKO 2015 - BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, OLECKIE STOWARZYSZENIE NURKOWE Amfiprion zapraszają na: MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KÓŁ ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ KÓŁ ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ KÓŁ ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROWADZĄCY NAZWA ZAJĘĆ ADRESACI CZAS I MIEJSCE Bąk Barbara Zajęcia sportowo-rekreacyjne Zajęcia sportowo-rekreacyjne kl. V b dz SP kl.

Bardziej szczegółowo

Leszek Maria Rouppert (1940-2010)

Leszek Maria Rouppert (1940-2010) Leszek Maria Rouppert (1940-2010) Przebieg działalności zawodniczej: od 1950 roku - zawodnik YMCA Kraków, w latach 1955-1957 - zawodnik Startu Kraków, w latach 1956-1958 - 3-krotny Mistrz Polski Juniorów,

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek, dnia 12 września 2016 Sygnatura Godzina i sala Oskarżony Oskarżyciel Czyny Opis sprawy Etap postępowania III K 103/11 godz s.

Poniedziałek, dnia 12 września 2016 Sygnatura Godzina i sala Oskarżony Oskarżyciel Czyny Opis sprawy Etap postępowania III K 103/11 godz s. Poniedziałek, dnia 12 września 2016 Sygnatura Godzina i sala Oskarżony Oskarżyciel Czyny Opis sprawy Etap postępowania III K 103/11 godz. 9.30 s. 101 SSO Anna Oraoska Zdych Michał G., Grzegorz P., Albert

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131810,sukcesy-policyjnych-druzyn-pilkarskich.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 SUKCESY POLICYJNYCH DRUŻYN PIŁKARSKICH Już po raz

Bardziej szczegółowo

Hanka Kasperska-Stróżyk kierownik PBP w Słupcy, Tadeusz Raczkowski dyrektor LO w Słupcy Foto. Szymon Nowicki

Hanka Kasperska-Stróżyk kierownik PBP w Słupcy, Tadeusz Raczkowski dyrektor LO w Słupcy Foto. Szymon Nowicki ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH Podsumowanie Powiatowego Konkursu Szkolnego Przeczytaj moją ulubioną książkę Lekcja czytania z Tygodnikiem Powszechnym 22 kwietnia 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

Zakochaj się w Zanie. zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy.

Zakochaj się w Zanie.  zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy. Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 2 Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 3 Zan is fun zdjęcia albumy 4 Zan is fun zdjęcia albumy 5 Zan is fun zdjęcia albumy 6 Zan is fun zdjęcia albumy 7 oferta 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK 2009 PROGRAM TURNIEJU TURNIEJ ROZGRYWANY W TERMINIE i Wyniki na żywo na stronie:

ROCZNIK 2009 PROGRAM TURNIEJU TURNIEJ ROZGRYWANY W TERMINIE i Wyniki na żywo na stronie: Wyniki na żywo na stronie: www.pilka.gdansk.pl w zakładce R009 -> WYNIKI -.II.07 ROCZNIK 009 TURNIEJ ROZGRYWANY W TERMINIE 07-0- i 07-0- PROGRAM TURNIEJU Sponsor turnieju: Organizatorzy: Jaguar Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ. Rocznik 2004 U Wrocław; 1-2 LUTY 2014r.

PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ. Rocznik 2004 U Wrocław; 1-2 LUTY 2014r. PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ Rocznik 2004 U - 10 Wrocław; 1-2 LUTY 2014r. 1 PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 1. Termin turnieju: 1-2.02.2014 r. 2. Miejsce rozgrywania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ROZGRYWEK SPORTOWYCH W XIV POWIATOWYCH IGRZYSKACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GMINA LUBAWA 2012

WYNIKI ROZGRYWEK SPORTOWYCH W XIV POWIATOWYCH IGRZYSKACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - GMINA LUBAWA 2012 Fijewo, dnia 19 czerwca 2012 r. WYNK ROZGRYWEK SPORTOWYCH W XV POWATOWYCH GRZYSKACH OSÓB NEPEŁNOSPRAWNYCH - GMNA LUBAWA 2012 KONKURENCJE NDYWDUALNE: Nazwa konkurencji: Bieg na 60 m chłopców do lat 15 Puszcz

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Nagrody Prezydenta Miasta dla sportowców

Nagrody Prezydenta Miasta dla sportowców Nagrody Prezydenta Miasta dla sportowców Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody Prezydenta Miasta w 2009 roku Lekkoatletyka - Kowalska Katarzyna LA, stypendium sportowe, złoty medal Przełajowe Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

FRYDERYK CHOPIN POLAK ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE

FRYDERYK CHOPIN POLAK ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE FRYDERYK CHOPIN POLAK ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE /cykl zajęć poświęconych polskiemu kompozytorowi w 200 rocznicę urodzin w ramach obchodów Roku Chopinowskiego dla uczniów SOSW w Mosinie- rok szkolny 2010-2011

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas pierwszych w II semestrze w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas pierwszych w II semestrze w roku szkolnym 2013/2014 Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas pierwszych w II semestrze w roku szkolnym 2013/2014 Opracowała Jadwiga Filipowicz Białystok, 25.06.2014 r. Spotkania zespołu 24.04.2014r. 1. Analiza Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

I. CEL II. ORGANIZATOR

I. CEL II. ORGANIZATOR REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 5-LECIA SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI 65-LECIA KLUBU LKS CZARNI STANIĄTKI ORAZ V MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo