Scenariusze rozwoju firm Projekt Liderzy młodej przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusze rozwoju firm Projekt Liderzy młodej przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Scenariusze rozwoju firm Projekt Liderzy młodej przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Lider projektu: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia ul. Sienkiewicza 6a Dąbrowa Górnicza tel.: , fax.: wew. 23 Partnerzy projektu: Związek Gmin Jurajskich Plac Wolności Ogrodzieniec tel.: , fax.: Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza tel.: , fax.: Strona internetowa projektu:

3 Spis treści Wstęp 5 Scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa Jura Golf Club Opracowany na podstawie pomysłu uczniów Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach - Opracowanie: mgr inż. Mariusz Smurzyński 9 Scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa Park linowy KASKADER Opracowany na podstawie pomysłu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie Opracowanie: mgr Ewa Musiał 21 Scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa Kańciapa Opracowany na podstawie pomysłu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej Opracowanie: mgr Ewa Musiał 33 Scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa Szkółka Jeździecka MUSTANG Opracowany na podstawie pomysłu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie Opracowanie: mgr inż. Mariusz Smurzyński 47 Scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa Pod Muzykalnym Rumakiem Opracowany na podstawie pomysłu uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Wróblewskiego w Krakowie Opracowanie: mgr inż. Mariusz Smurzyński 63

4

5 Wstęp Informacje dotyczące źródła finansowania Scenariusze rozwoju firm powstały w ramach projektu Liderzy młodej przedsiębiorczości, który finansowany jest ze środków projektu systemowego pn. Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym są scenariusze rozwoju? Metody scenariuszowe stosowane są w zarządzaniu już blisko od 40 lat. Są to metody dzięki którym menadżerowie (zarządzający przedsiębiorstwami lub innymi organizacjami) mogą dysponować uprawdopodobnionymi informacjami na temat kształtowania się przyszłości dotyczącej samej organizacji oraz jej mikrootoczenia (np. konkurenci, klienci, dostawcy), a także makrootoczenia (np. demografia, technologia, prawo). Oczywiście metody te dają tylko pewien przybliżony, prawdopodobny obraz przyszłości, a nie informację pewną, ponieważ opierają się o różnego rodzaju dane, prognozy i szacunki. Niemniej, stanowią cenną metodę zarządzania strategicznego, gdyż pobudzają menadżerów do przewidywania różnych zjawisk i określania wpływu tych zjawisk na organizację. To z kolei przyczynia się do podejmowania racjonalnych decyzji długookresowych (strategicznych), pozwala na wybór optymalnych działań, a także umożliwia odpowiednio wczesne dostosowanie organizacji do zachodzących w otoczeniu zmian. Potrzeba opracowywania scenariuszy wynika więc z faktu znaczącej niepewności współczesnego otoczenia. Olbrzymi postęp technologiczny, generalnie krótkie i bardzo krótkie cykle życia produktów, zmieniające się otoczenie prawne, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych oraz szereg innych czynników powoduje że przyszłości, nawet w horyzoncie kilku najbliższych lat, nie da się przewidzieć

6 poprzez ekstrapolację dotychczas występujących trendów i zjawisk. Należy stosować metody do analizy zjawisk nieciągłych, a do takich właśnie metod zaliczamy metody scenariuszowe. Wspomniany powyżej fakt niemożności przewidzenia przyszłości ze stuprocentową pewnością, w praktyce skutkuje opracowywaniem scenariuszy w czterech podstawowych wariantach, tj.: optymistycznym, pesymistycznym, niespodziankowym i najbardziej prawdopodobnym. Scenariusze rozwoju a projekt Liderzy młodej przedsiębiorczości Projekt Liderzy młodej przedsiębiorczości, który realizowany jest przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie ze Związkiem Gmin Jurajskich i Gminą Dąbrowa Górnicza jest unikalnym w skali kraju projektem, którego celem jest m.in. koncentracja działań młodzieży w kierunku praktycznej przedsiębiorczości oraz minimalizowanie barier dotyczących przedsiębiorczości wśród młodzieży. Projekt jest próbą ponadregionalnego upowszechnienia najlepszych, stosowanych lokalnie praktyk promujących postawy przedsiębiorcze wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W ramach projektu realizowanych jest szereg działań zmierzających do skutecznego i efektywnego osiągnięcia założonych celów, wśród których jako główne możemy wymienić: profesjonalne szkolenia (stacjonarne, jak i e-learningowe), wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, opracowywanie przez poszczególne grupy uczniów koncepcji własnego biznesu w formie biznes planu, zakończone konkursem i nagrodzeniem pięciu najlepszych prac. W kolejnych krokach, w oparciu o pomysły zaprezentowane przez laureatów konkursu, opracowywane są scenariusze rozwoju wirtualnych firm, których analiza umożliwia liderom przedsiębiorczości podjęcie określonych decyzji. Efekty tych decyzji są dalej analizowane i opiniowane przez ekspertów. Pozwala to uczestnikom projektu na praktyczne zetknięcie się z problemami występującymi w codziennym życiu gospodarczym oraz (poprzez symulację) na poznanie prawdopodobnych efektów podjętych decyzji. Uwzględniając powyższe założenia oraz biorąc pod uwagę cel opracowywania scenariuszy w projekcie Liderzy młodej przedsiębiorczości, a także (a może przede wszystkim) docelową grupę odbiorców tych opracowań, przyjmuje się następujące założenia, które w określonych punktach odbiegają nieco od standardów opracowywania scenariuszy rozwoju przyjętych w literaturze zarządzania strategicznego i stosowanej praktyki:

7 a) scenariusze bazują na informacjach i danych dostarczonych przez uczestników projektu, lecz w razie konieczności zostają uzupełnione lub poprawione; b) czasookres objęty scenariuszem to dwa lata, a po upływie tego czasu (po okresie bazowym) następuje półroczny okres, w którym zachodzi pięć prawdopodobnych problemowych zdarzeń. Zdarzenia te wymagają podjęcia określonych decyzji; c) pięć prawdopodobnych zdarzeń, o których mowa w lit. b) nie jest ze sobą związanych (nie stanowią zdarzeń następujących kolejno po sobie), więc podejmowanie przez uczestników projektu decyzji dotyczących każdego ze zdarzeń należy traktować oddzielnie, uwzględniając jedynie punkt bazowy i sytuację przywołaną w danym zdarzeniu; d) dane opisujące rynek są hipotetyczne i do realizacji celu projektu nie muszą znajdować odzwierciedlenia w rzeczywistości; e) scenariusze nie zakładają wielowariantowości. Do czego służą scenariusze rozwoju Scenariusze rozwoju firm są jednym z elementów upowszechniania rezultatów projektu Liderzy młodej przedsiębiorczości i mają stanowić przykład odmiennego, bardziej atrakcyjnego sposobu podejścia do nauczania przedsiębiorczości w szkołach podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych (kółka zainteresowań itp.). Dzięki zawartym w scenariuszach przykładom rozwiązań konkretnych sytuacji problemowych zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mieli możliwość weryfikacji własnych koncepcji oraz będą mogli poznać inny, alternatywny sposób rozwiązania danego zdarzenia. Ponadto praca na scenariuszach oprócz wzmacniania zachowań, a w konsekwencji kreowania postaw przedsiębiorczych będzie miała również wpływ na wzrost umiejętności uczniów związanych z pracą w grupach. Scenariusze rozwoju firm, mogą być z jednej strony źródłem inspiracji do urozmaicenia zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych i mogą przyczynić się do ciekawszego, a zarazem bardziej efektywnego nauczania tego przedmiotu przez nauczycieli. Z drugiej zaś strony, dzięki niezbyt skomplikowanej ich konstrukcji sami uczniowie mają możliwość wzmacniać i rozwijać własne kompetencje z zakresu przedsiębiorczości. Na koniec warto wspomnieć, że poniższe scenariusze uporządkowane są w kolejności miejsc (od pierwszego do piątego), jakie zajęły określone koncepcje biznesowe nadesłane na konkurs biznes planów przez osoby uczestniczące w projekcie.

8

9 Scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa Jura Golf Club Opracowany na podstawie pomysłu uczniów Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach Opracowanie: mgr inż. Mariusz Smurzyński

10 1.Charakterystyka firmy w punkcie bazowym Informacje formalnoprawne Przedsiębiorstwo Jura Golf Club to spółka cywilna zawiązana na czas nieoznaczony, której współwłaścicielami jest pięcioro wspólników: Karolina, Marta, Mateusz, Jakub i Dominik. Każdy ze wspólników posiada taki sam udział w spółce, tzn. występuje równy podział zysków, a każdemu ze wspólników przypada równy udział w podejmowaniu decyzji (głosowaniu). Spółka jest reprezentowana łącznie przez wszystkich wspólników, a żaden ze wspólników nie jest umocowany do indywidualnego reprezentowania przedsiębiorstwa, poza tzw. czynnościami zwykłego zarządu i innymi zdarzeniami określonymi w przepisach (czynności nagłe, których niepodjęcie naraziłoby spółkę na niepowetowane straty). Spółka została założona w styczniu 2010 r., a swoje usługi świadczy od kwietnia 2010 r. Majątek spółki Firma dysponuje polem golfowym na obrzeżach miasta Zawiercie, przy głównej drodze prowadzącej w kierunku Szczekocin i Kielc. Powierzchnia pola wynosi 20 ha, a oprócz samego pola na terenie obiektu znajduje się parking (na 30 samochodów) oraz murowany budynek parterowy o powierzchni 250 m 2. W budynku znajduje się niewielki bufet wraz z barem (na 20 miejsc siedzących), toalety, recepcja, pomieszczenie biurowe i pomieszczenie wypożyczalni sprzętu. Teren całego obiektu jest oświetlony i ogrodzony. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną 230V, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie i stałe łącze internetowe. Spółka posiada piętnastoosobowego komfortowego minibusa oraz wolnobieżny pojazd z napędem elektrycznym przystosowany do obsługi pól golfowych. Oprócz tego firma ma dwa komputery (przenośny - wykorzystywany do potrzeb biurowych i stacjonarny - wykorzystywany w recepcji), podstawowe oprogramowanie biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, dwa telefaksy, pięć telefonów komórkowych i drobne wyposażenie techniczne takie jak router, przedłużacze itp. W dyspozycji firmy znajdują się niezbędne meble biurowe i bufetowe. Spółka posiada sprzęt i narzędzia niezbędne do utrzymania pola golfowego. Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że firma posiada sprzęt golfowy z przeznaczeniem do wypożyczania - 20 kompletów. Cały majątek firmy jest wolny od jakichkolwiek obciążeń. Niestety firma nie posiada 10

11 znaczących środków pieniężnych, jakichkolwiek lokat, papierów wartościowych itp. Spółka jest dla wszystkich wspólników jedynym źródłem dochodu. Zasoby ludzkie Zasoby ludzkie spółki to pięcioro współwłaścicieli. Firma nie zatrudnia dodatkowego personelu, ani w formie umów o pracę, ani w formie umów cywilnoprawnych. Współwłaściciele w miarę elastycznie dzielą się obowiązkami związanymi z prowadzeniem firmy, chociaż z uwagi na indywidualne predyspozycje i kwalifikacje w toku działalności wypracowano nieformalny podział obowiązków. Marta zajmuje się głównie aspektami marketingowymi, odpowiada za promocję i reklamę, pozyskiwanie klientów, ogólny wizerunek firmy. Ze względu na świetne zdolności interpersonalne zazwyczaj to ona obsługuje klientów w ramach recepcji. Karolina jako osoba zorganizowana, skrupulatna odpowiada za sprawy administracyjne, w tym np. prowadzenie spraw spółki, przygotowywanie pism i dokumentów, płacenie rachunków. Ponieważ lubi i potrafi gotować obsługuje zazwyczaj również bufet. Mateusz zajmuje się zaopatrzeniem i załatwianiem różnego rodzaju spraw w terenie, jako jedyny ma prawo jazdy kategorii D1 i stosowne kursy uprawniające do przewozu osób posiadanym przez spółkę minibusem. Zazwyczaj to on dba o utrzymanie właściwego stanu nawierzchni pola golfowego. Jakub dba o obsługę informatyczną firmy, w tym głównie prowadzenie strony internetowej. Ze względu na uzdolnienia techniczne zazwyczaj to on realizuje różnego rodzaju naprawy i konserwacje. Prowadzi również wypożyczalnię sprzętu. Choć wszyscy wspólnicy bardzo dobrze potrafią grać w golfa, Dominik to niewątpliwie najlepszy gracz wśród nich. Ma liczne tytuły i nagrody - nawet szczebla ogólnopolskiego. To wiodący trener gry w golfa. Nasi bohaterowie olbrzymią część swojego czasu poświęcają firmie. Dzięki temu w sezonie obiekt jest czynny codziennie od 9.00 do Zakres oferowanych usług Jako podstawową usługę spółka oferuje udostępnianie pola golfowego do gry. Oferta obejmuje również usługi pomocnicze takie jak: wypożyczanie sprzętu do gry, wypożyczanie wolnobieżnego pojazdu elektrycznego, indywidualne i grupowe kursy gry w golfa oraz serwowanie napojów, przekąsek i podstawowych dań barowych. Oprócz tego, w przypadku udostępniania pola golfowego zorganizowanym grupom, firma oferuje transport na i z pola golfowego. 11

12 Konkurencja Na terenie województwa śląskiego oprócz pola spółki Jura Golf Club działają trzy inne pola golfowe - w Czeladzi, Blachowni i w Goczałkowicach-Zdroju. Pole w Czeladzi jest zdecydowanie największe (ponad 40 ha powierzchni) i najbardziej komfortowe. Na rynku istnieje od wielu lat, jest najbardziej znane i postrzegane jako szczególnie ekskluzywne. Pole w Blachowni ma zdecydowanie mniejszą powierzchnię (niecałe 16 ha), ale na tle wszystkich pół wyróżnia się szczególnie urokliwym krajobrazem oraz ciekawym ukształtowaniem terenu, wzbogaconym niewielkimi sztucznymi zbiornikami wodnymi, które znacząco urozmaicają grę w golfa. Pole w Blachowni istnieje od 4 lat, ale nie jest szczególnie znane. Z jego usług korzystają bardzo często profesjonaliści i pasjonaci gry w golfa. Z kolei pole w Goczałkowicach-Zdroju to malutkie pole, działające dopiero od roku, raczej o ubogiej infrastrukturze, chociaż chętnie odwiedzane przez okolicznych mieszkańców - głównie początkujących graczy i amatorów. Ceny stosowane przez konkurencję nie są istotnie zróżnicowane, chociaż najdroższym jest pole w Czeladzi, a najtańszym pole w Goczałkowicach- Zdroju. Jura Golf Club oferuje przeciętny poziom cen, najbardziej zbliżony do pola w Blachowni. Klienci Od początku działalności głównymi klientami Jura Golf Club są klienci indywidualni - generują oni ok. 75% przychodów. Są to osoby o średnich i wyższych dochodach, aktywne zawodowo, zamieszkujące teren w promieniu 20 km od pola. Wśród tej grupy dominują osoby, które rozpoczęły dopiero przygodę z golfem lub sport ten traktują bardzo amatorsko. Często nie tylko wynajmują pole, ale także korzystają z usług trenerów i wypożyczają sprzęt. Oprócz klientów indywidualnych spółka świadczy swe usługi dla firm - hoteli, agencji eventowych, biur podróży i większych zakładów pracy. Podmioty te organizują grupy osobowe i zazwyczaj wynajmują pole golfowe do swojej wyłącznej dyspozycji. Wspólnicy zaobserwowali, że ta grupa to najlepsi ich klienci, ponieważ oprócz korzystania z pola w 90% przypadków korzystają z oferty spółki w zakresie transportu na i z pola golfowego, a niemal zawsze korzystają z usług bufetu i baru, wypożyczają sprzęt i wynajmują 2-3 wspólników jako instruktorów. Niestety takich kompleksowych zleceń spółka realizuje niewiele. 12

13 Warto wspomnieć, że w toku swojej dwuletniej działalności (w ubiegłym sezonie), dzięki kontaktom Dominika, spółce udało się nawiązać kontakt z Klubem Golfowym Swing zrzeszającym ponad 150 sympatyków tego sportu i w efekcie zorganizowano turniej na terenie zawierciańskiego pola. Impreza była udana, zarząd klubu był bardzo zadowolony z faktu, że Jura Golf Club stanęła na wysokości zadania i w sposób profesjonalny zorganizowała turniej. Tendencje rynkowe Badania rynkowe dowodzą, że golf staje się coraz bardziej popularnym sportem w naszym kraju. Z roku na rok istotnie wzrasta liczba osób, które grają w golfa. Większość z osób deklarujących się jako grający to amatorzy, a nie zawodowcy. Jest to jednak rynek, który silnie uzależniony jest od poziomu dochodów indywidualnych klientów, ponieważ na tle innych form rozrywki i rekreacji golf nie jest sportem tanim. Z drugiej strony, nie jest to sport aż tak drogi, jak z pozoru wydaje się większości respondentów, a więc z powodzeniem klientami mogą być nie tylko osoby o wyższych, ale i o przeciętnych dochodach. Dostawcy Jura Golf Club nie jest podmiotem silnie uzależnionym od dostawców. Całość niezbędnej infrastruktury należy do spółki. Firma nie korzysta z usług podwykonawców w zakresie swojej podstawowej działalności, chociaż w razie doraźnej potrzeby jest w stanie wynająć zaprzyjaźnionych trenerów gry w golfa. Procesem pomocniczym, który zlecany jest na zewnątrz jest obsługa księgowa - sprawy księgowe spółki prowadzi jedno z licznych lokalnych biur rachunkowych. Do swej działalności spółka korzysta w sposób ciągły z dostaw wody, energii elektrycznej, paliwa, usług telekomunikacyjnych, a także zaopatruje się w surowce, półprodukty i towary niezbędne do funkcjonowania bufetu i baru. Reklama i promocja Ze względu na ograniczone środki finansowe reklama usług Jura Golf Club sprowadza się do dużego szyldu informacyjnego zlokalizowanego przy drodze, bezpośrednio przy wjeździe na teren ośrodka, estetycznej i funkcjonalnej strony 13

14 internetowej (chociaż rzadko odwiedzanej i stosunkowo kiepsko indeksowanej przez popularne wyszukiwarki internetowe) oraz ulotek (które wiosną 2010 r. w ilości 15 tys. sztuk wydystrybuowano do skrzynek pocztowych mieszkańców Zawiercia i okolic). Spółka nie posiada żadnych innych nośników reklamy. Oprócz wymienionych powyżej narzędzi reklamy prowadzone są rozmowy bezpośrednie z hotelami, biurami podróży, zakładami pracy itp. Rozmowy przeprowadzane są raczej okazjonalnie - tylko wtedy, gdy Marta ma chwile wolne od pracy w recepcji. Na uwagę zasługuje fakt, że wspólnicy przyjaźnią się i często spotykają z innymi przedsiębiorcami, którzy na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej prowadzą restaurację (Kraków) hotel (Dąbrowa Górnicza), park linowy (Myszków) i szkółkę jeździecką (Ogrodzieniec). Grupa ta darzy się wzajemnym zaufaniem i wolą współpracy, ale poza tym że każdy z przedsiębiorców eksponuje w swojej firmie ulotki pozostałych, nic szczególnego co mogłoby przysporzyć klientów się nie dzieje. Sezonowość działalności Działalność spółki jest silnie uzależniona od pór roku i panującej aury. W każdym z dotychczasowych dwóch lat działalności obiekt był zamykany z końcem października a uruchamiany od początku kwietnia. W tych okresach spółka nie prowadziła jakiejkolwiek innej działalności. Wspólnicy oceniają, że właśnie sezonowość jest najsłabszą stroną tej branży. Ponieważ nie posiadają innych źródeł dochodu, przez cały rok muszą utrzymać się z tego co zarobią od kwietnia do października. Niestety dotychczasowe doświadczenia wskazują, że i w trakcie sezonu pogoda potrafi płatać kosztowne figle - zdarzyło się przecież, że w maju lub lipcu padało ponad 20 dni, a podczas deszczu ciężko znaleźć amatorów gry w golfa. Wspólnicy doszli do wniosku, że receptą na silną sezonowość byłoby zadaszenie części pola oraz zakup symulatorów gry w golfa, ale dotychczas osiągane wyniki finansowe nie pozwalają im dokonać takich inwestycji ze środków własnych spółki (koszt częściowego zadaszenia to ok. 700 tys. zł, a zakup jednego profesjonalnego symulatora typu full swing golf to ok. 120 tys. zł). Przychody W 2010 r. spółka osiągnęła przychód w wysokości zł, a w roku 2011 r zł. Analizy przeprowadzone przez wspólników wskazują, że zarówno w pierwszym, jak i drugim roku działalności struktura przychodów w podziale na źródła przedstawiała się następująco: 14

15 przychody z tytułu wynajmu pola do gry w golfa: 60% ogółu przychodów przychody z tytułu działalności baru i bufetu: 23% ogółu przychodów przychody z tytułu wypożyczenia sprzętu: 10% ogółu przychodów przychody z tytułu lekcji gry w golfa: 7% ogółu przychodów Wydatki W roku 2010 spółka poniosła łączne wydatki w wysokości zł, a w 2011 roku zł. Struktura wydatków w podziale na rodzaje w poszczególnych latach działalności przedstawiała się następująco: Rodzaj kosztu: zł % ogółu zł % ogółu koszty energii elektrycznej 20400,0 19, ,0 20,99 koszty paliwa 5249,0 5, ,0 6,10 koszty środków czystości 2400,0 2, ,0 2,20 koszty materiałów biurowych 4200,0 4, ,0 4,01 koszty materiałów do utrzymania pola golfowego koszty zakupu surowców, półproduktów oraz towarów do baru i bufetu 3600,0 3, ,0 3, ,0 12, ,0 12,37 koszty gazu 6000,0 5, ,0 5,75 koszty wody i odprowadzania ścieków 12100,0 11, ,0 11,32 FUS współwłaścicieli 6630,6 6, ,4 6,44 koszty abonamentu internetowego 1200,0 1, ,0 1,05 koszty abonamentu i rozmów telefonicznych 4200,0 4, ,0 4,44 podatki lokalne 1200,0 1, ,0 1,13 koszty prowadzenia rachunku bankowego i inne opłaty bankowe 390,0 0,37 410,0 0,36 koszty obsługi biura rachunkowego 3000,0 2, ,0 2,61 inne koszty 800,2 0, ,2 1,25 składki na ubezpieczenie zdrowotne wspólników 13999,2 13, ,4 12,72 podatek dochodowy 6931,0 6, ,0 7,08 RAZEM: , ,0-15

16 Wynik finansowy Zarówno w 2010, jak i w 2011 roku spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy - zysk. W roku 2010 wynosił on zł, a w 2011 roku zł. Na koniec każdego roku wspólnicy dokonali podziału całości osiągniętego zysku między siebie. W efekcie każdy ze wspólników w skali roku zarobił zł i zł. Ponieważ, jak wspomniano na wstępie, spółka stanowi jedyne źródło dochodu dla każdego ze wspólników, nie jest to dla nich zbyt satysfakcjonujące. 2. Zdarzenia oddziałujące na badane przedsiębiorstwo Zdarzenie I Od początku 2012 roku współwłaściciele Jura Golf Club nie mogą już korzystać z obniżonych składek ZUS. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga polegająca na płaceniu niższych składek przysługuje jedynie przez pierwsze 24 miesiące działalności. Wspólnicy policzyli koszty nowych składek i okazało się, że będą one znacząco wyższe w stosunku do tych płaconych w 2011 roku (łączny koszt składek ZUS w 2011 roku wyniósł 21997,80 zł a w roku 2012 wyniesie aż 55683,30 zł). Gdyby przyjąć, że przychody osiągnięte w 2012 roku będą analogiczne jak te osiągnięte w 2011 roku, a pozostałe koszty (poza składkami ZUS) również nie uległyby zmianie, zysk wyniósłby zł. W efekcie na każdego ze wspólników przypadłoby rocznie zł, czyli średniomiesięcznie jedynie 989 zł. Wspólnicy uznali, że w relacji do nakładu pracy poświęcanej na działalność spółki to bardzo niewiele, zdecydowanie poniżej poziomu oczekiwań. Przeanalizujcie w jaki sposób można by zwiększyć przychody, a w ślad za tym zyski przedsiębiorstwa? Biorąc pod uwagę posiadany przez firmę majątek oraz uzyskiwane wyniki finansowe rozważcie między innymi możliwość skutecznego przeciwdziałania dalece niekorzystnemu zjawisku sezonowości oraz kierunki i narzędzia działań promocyjno-reklamowych dla dotychczasowej działalności. A może macie pomysł na zmniejszenie wielkości ponoszonych kosztów, głównie niekorzystnie oddziałujących składek ZUS? 16

17 Propozycja rozwiązania problemu Warto rozważyć szereg rozwiązań, ale jednym z nich może być dążenie do minimalizowania skutków sezonowości, gdyż to głównie ona wpływa na zmniejszenie rocznych dochodów, a w ślad za tym zysków. Skoro działalność związana z golfem generuje przychody tylko od kwietnia do października, warto w okresie od listopada do marca zapewnić spółce jakieś źródło dochodu - przynajmniej takie, które pozwoli na pokrycie kosztów stałych. Firma dysponuje dobrą lokalizacją - w pobliżu dość ruchliwej drogi. Być może jednym z pomysłów byłoby utrzymanie w okresie zimowym działalności bufetu/baru (w końcu wcale nie jest on mały, bo posiada 20 miejsc siedzących), lub np. świadczenie usług transportu osób (firma posiada przecież komfortowego busa, który wykorzystywany jest w znikomej części). Uruchomienie tych usług nie wiązało by się generalnie z dużymi kosztami - tak jak w przypadku zadaszenia obiektu lub zakupu symulatorów gry w golfa, a jedynie przeprowadzenia dodatkowych działań promocyjno-reklamowych. Innym sposobem, tym razem oddziałującym na wynik finansowy nie poprzez zwiększenie przychodów, ale poprzez zmniejszenie kosztów, może być np. zawieszanie działalności w martwym okresie, co pozwoli na znaczące w skali roku ograniczenie kosztów składek ZUS. Zdarzenie II Na ostatnich mistrzostwach Europy w golfie Dominik zdobył pierwsze miejsce. Dzięki temu stał się personą bardzo znaną w branży już nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie. Swój sukces skutecznie wykorzystał do promocji Jura Golf Club. Od początku sezonu 2012 r. obiekt naszych bohaterów przeżywa prawdziwe oblężenie. W ciągu dni roboczych do godziny nie jest jeszcze tak źle, bowiem każdy klient, który odwiedza Jura Golf Club może zagrać w golfa (w tym czasie wykorzystywane jest 70% możliwości mocy usługowych ). Problem zazwyczaj zaczyna się po godzinie i w weekendy. Wspólnicy obserwują, że w tym czasie są w stanie przyjąć jedynie 30% chętnych. Pozostała część, bardzo niezadowolona, odchodzi z kwitkiem. Nasi bohaterowie zastanawiają się więc w jaki sposób umiejętnie wykorzystać dobrą passę, tak aby wygenerować więcej przychodów i zysków, a jednocześnie aby zapobiec tworzeniu się złego wizerunku firmy na rynku. Myśleli nawet o powiększeniu powierzchni pola, ale okazało się, że przyległe działki nie są na sprzedaż. 17

18 Jakie działania organizacyjne, marketingowe lub inwestycyjne mogą podjąć wspólnicy, aby osiągnąć zamierzony cel? Weźcie pod uwagę występujące silne ograniczenia finansowania własnego wybranych działań. Propozycja rozwiązania problemu Jedną z propozycji rozwiązania problemu, praktycznie bezkosztową, a skupiającą się jedynie na działaniach organizacyjnych, jest uruchomienie odpowiedniego programu promocji. Mogą to być np. tzw. szczęśliwe godziny (happy hours), czyli narzędzie dzięki któremu, poprzez obniżenie cen usług w okresie mniejszego zainteresowania, pozwolimy efektywniej wykorzystać zdolności. Propozycją może być tutaj dość duży rabat (bo właściwie większość kosztów usługi, to koszty stałe), nawet rzędu 30-40% ceny podstawowej, udzielany klientom korzystającym z pola golfowego, wypożyczalni sprzętu, kursu czy pojazdu wolnobieżnego w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do Wprowadzenie takiego narzędzia promocji wymagać będzie odpowiedniej akcji informacyjnej. Zdarzenie III Z początkiem sezonu 2012 r. na terenie pola golfowego Jura Golf Club wydarzył się wypadek. Jeden z graczy nie zauważył wystającego ponad trawę korzenia drzewa, przewrócił się i złamał nogę. W efekcie od właścicieli spółki żąda 5000 zł odszkodowania, gdyż jak utrzymuje, przeszkoda nie była odpowiednio oznaczona, co stanowiło ewidentne zaniedbanie i było bezpośrednią przyczyną wypadku. Na dodatek pech chciał, że poszkodowanym jest redaktor naczelny lokalnego, aczkolwiek dość chętnie czytanego przez okolicznych mieszkańców tygodnika. Zagroził, że jeśli wspólnicy nie zapłacą żądanego odszkodowania, nie tylko poda sprawę do sądu, ale też całą sprawę opisze na łamach swojego tygodnika. Właściciele Jura Golf Club zastanawiają się co zrobić. W ich opinii przyczyną wypadku nie było ich zaniedbanie, ale zwyczajna nieuwaga poszkodowanego. Nie istnieje bowiem wymóg oznaczania wystających korzeni drzew na polu golfowym. Obawiają się więc nie tyle ewentualnej sprawy sądowej, ale opisania całej sytuacji w prasie, co mogłoby zaszkodzić ich reputacji. Przeanalizujcie sytuację i zastanówcie się jakie działania mogą podjąć nasi bohaterowie, aby z tej sprawy wyjść obronną ręką, a może jeszcze w jakiś sposób wykorzystać ją do przyciągnięcia kolejnych klientów? Jak mogą zapobiegać tego typu sytuacjom w przyszłości? 18

19 Propozycja rozwiązania problemu Przede wszystkim należałoby dokładnie zbadać stan prawny, tj. sprawdzić, czy faktycznie ta konkretna przeszkoda powinna być oznaczona przez właścicieli pola, czy nie. Po drugie, jeśli okazałoby się, że faktycznie było to zaniechanie wspólników, zasadnym byłoby podjęcie negocjacji z poszkodowanym - w takim przypadku bowiem droga sądowa wydaje się być z góry skazaną na porażkę. Negocjacje powinny oczywiście dotyczyć kwoty (choć wspólnicy dysponują takimi środkami, jakie żąda poszkodowany), ale również np. propozycji zamieszczenia artykułu w prasie nt. Jura Golf Club lub ogólnie propagującego grę w golfa, jako formę rekreacji. Na przyszłość zalecanym byłoby wykupienie polisy OC i NNW, która zabezpieczy finanse spółki na wypadek wystąpienia podobnych zdarzeń. Zdarzenie IV W lutym 2012 r. Jakub wygrał w popularnej grze liczbowej sporą sumę. Była ona na tyle duża, że Jakub mógłby wycofać się ze spółki i żyć na przyzwoitym poziomie lokując posiadane środki jedynie w ramach bezpiecznych produktów bankowych. Praca w spółce daje mu jednak sporą satysfakcję i nie chce z niej rezygnować. Z drugiej strony nie chce też inwestować dodatkowych środków we wspólne przedsięwzięcie. Niedawno Jakub uświadomił sobie pewien problem związany z jego sytuacją - jako wspólnik spółki cywilnej solidarnie wraz z pozostałymi wspólnikami odpowiada za zobowiązania spółki. W praktyce oznaczać to może, że w razie trudności finansowej przedsiębiorstwa, ewentualni wierzyciele będą w pierwszej kolejności zaspokajać się z majątku Jakuba (aktualnie jest on bowiem najbardziej majętny i ewentualna egzekucja długu nie będzie w jego przypadku problematyczna). Sytuacja spółki nie jest teraz najlepsza, a dodatkowo ze względu na powstającą nową konkurencję i kiepskie długoterminowe prognozy pogody, prawdopodobnie nie będzie lepsza. To wzbudza uzasadnione obawy Jakuba o swój prywatny majątek. Zaproponował wspólnikom, aby rozważyli ewentualne możliwości zabezpieczenia swoich prywatnych majątków na wypadek pogłębiających się trudności firmy.rozważcie czy nasi bohaterowie mają jakieś możliwości, aby zapewnić nietykalność swoich prywatnych majątków? Jeśli tak, to jakie? Czy wystarczy np. zmiana zapisów umowy spółki cywilnej? Propozycja rozwiązania problemu Zmiany zapisów umowy spółki cywilnej w zakresie ograniczenia solidarnej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, nawet jeśli zostaną 19

20 dokonane, na gruncie kodeksu cywilnego i tak nie będą skuteczne. Należy więc rozważyć np. zmianę formy prawnej działalności i przekształcić działalność np. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wtedy, co do zasady spółka, jako osoba prawna odpowiada za zobowiązania swoim majątkiem, a wspólnicy ryzykują tylko wartością udziałów. Oczywiście należy rozważyć plusy i minusy takiego rozwiązania, a minusów tez może być kilka (np. obowiązek prowadzenia tzw. pełnej księgowości, podwójne opodatkowanie dochodów, które uzyskują bohaterowie, większe sformalizowanie działalności, koszty utworzenia spółki z o.o. itp.). Zdarzenie V W prasie branżowej ABZ Golfa wspólnicy przeczytali, że już pod koniec sezonu 2012 r. nieopodal, w Dąbrowie Górniczej powstanie profesjonalne, pełnowymiarowe pole golfowe. Nowy obiekt ma być bardzo nowoczesny. Samo pole zostało zaprojektowane przez doświadczonego i uznanego na świecie niemieckiego architekta pól golfowych Udo Gartner a. Oprócz samego pola zainteresowani będą mogli skorzystać z usług niewielkiego hotelu i restauracji oraz wypożyczalni sprzętu. Na razie nie wiadomo jak kształtować się będą ceny korzystania z nowego obiektu. Jest jednak pewne, że otwarcie pola będzie poprzedzone szeroką i intensywną kampanią reklamową. Inwestorem jest bowiem specjalnie powołana do życia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% udziałowcem jest jeden z pięciu najbogatszych Brytyjczyków. Wspólnicy są pełni obaw o dalsze losy Jura Golf Club. Przeanalizujcie sytuację. Zastanówcie się jakie możliwości działania mają nasi bohaterowie? Czy szukać będą źródeł przewagi konkurencyjnej nad nowym konkurentem, czy zdywersyfikują swoją działalność, a może uznają że pora się przebranżowić? A może podejmą jeszcze inne działania? Propozycja rozwiązania problemu Jak na razie trochę za wcześnie na podejmowanie drastycznych kroków. Należy dokładnie zbadać sytuację, a nie opierać się na artykule prasowym. Jeśli doniesienia prasowe okazałyby się prawdą, należałoby zastanowić się, czy nowopowstający obiekt kieruje swe usługi do tej samej grupy klientów i w czym możemy być lepsi od konkurencji. Źródłem przewagi może być na przykład niższa cena, ale wtedy kierujemy się w stronę klientów o nieco niższych dochodach, niż jak robiliśmy to do tej pory. Wtedy działalności spółki mogłaby towarzyszyć misja Golf dla wszystkich! Należałoby jednak przeprowadzić kalkulacje, czy byłoby to dla firmy opłacalne. 20

21 Scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa Park linowy KASKADER Opracowany na podstawie pomysłu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie Opracowanie: mgr Ewa Musiał 21

22 1. Charakterystyka firmy w punkcie bazowym. Informacje formalnoprawne Park Linowy Kaskader to spółka cywilna, której współwłaścicielami są: Małgorzata, Jolanta, Anna i Damian. Współwłaściciele dbają o dobro pracowników i klientów poprzez bieżący monitoring działalności firmy. Spółka została utworzona w kwietniu 2010 roku. Majątek spółki Park Linowy Kaskader znajduje się w Myszkowie w dzielnicy Nowa Wieś teren starej strzelnicy. Działka, na której został zlokalizowany, stanowi własność spółki. Ponadto własnością są także, uzbrojone w media (woda, prąd, gaz), pomieszczenia gospodarcze i socjalne. Specyfika usług świadczonych przez spółkę wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu. Park Linowy Kaskader posiada tory liniowe, które zgodnie z normą PN- EN15567, przeszły przegląd inauguracyjny wykonany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Tor liniowy wyposażony został w stalowe liny, mosty tyrolskie, kładki, wiszące kłody, belki, itp. Ponadto na wyposażeniu parku znajduje się specjalna uprząż z lążami, karabinkami i bloczkami, kask oraz sprzęt spełniający wymogi BHP i PPOŻ. Prawidłowe funkcjonowanie biura zapewnia posiadany sprzęt, tj.: komputer, drukarka i skaner oraz kasa fiskalna i terminal płatniczy. Zasoby ludzkie U progu działalności spółki jej zasoby ludzkie tworzyły cztery osoby właściciele Parku. Ponadto zatrudniono na umowę o pracę jeszcze dwie osoby. Dodatkowo w II i III kwartale zatrudniano na umowę zlecenie jedną osobę. Taka polityka kadrowa jest praktykowana zarówno w 2010 roku, jak też w 2011 roku. Z racji posiadanych przez właścicieli umiejętności i kwalifikacji zajmują oni stanowiska instruktorów wspinaczki. Do ich zadań należy: bieżąca kontrola stanu technicznego sprzętu, prowadzenie ścisłej kontroli miejsca składowania sprzętu, wydawanie sprzętu wypożyczającym i przyjmowanie go, instruktaż i opieka nad 22

23 uczestnikami torów liniowych. Ponadto bieżąco monitorują działalność firmy i dbają o jej rozwój. W spółce zastosowano motywacyjny system wynagrodzeń pracowników. Mianowice na podstawie oceny ich pracy przyznawane są najlepszym nagrody i premie. Zaś najbardziej kreatywni pracownicy uczestniczą w kursach szkoleniowych, podnosząc swoje kwalifikacje. Firma dokładnie zdefiniowała wymagania stawiane swoim pracownikom. Są to: kreatywność, wysoka kultura osobista, lojalność wobec firmy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, odpowiednie kwalifikacje zawodowe i godna prezentacja firmy. Zakres oferowanych usług Rozpoczęcie funkcjonowania Parku Linowego Kaskader poprzedziła ankieta skierowana do mieszkańców gminy Myszków. Wyniki tej ankiety, pozwoliły w dużym stopniu dostosować świadczone usługi do gustów klientów. Park w miesiącach lipiecsierpień czynny jest w godzinach od 9-21, a w sezonie poza wakacyjnym od W Parku znajduje się kilka tras, z których każda dostosowana jest do różnych grup odbiorców. Dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 13 lat znajduje się trasa na wysokości 2,8 m nad ziemią. Nazwano ją Trasą Małpką. Warunkiem koniecznym skorzystania z niej jest posiadanie minimum 140 cm wzrostu z rękami podniesionymi do góry. Trasa ta przystosowana jest również dla osób niepełnosprawnych. Następna trasa, to Trasa Lider, przeznaczona dla młodzieży i osób dorosłych od 150 cm wzrostu. Oznaczona jest kolorem niebieskim. W końcu trasa najtrudniejsza Trasa Pirat, która znajduje się na dużych wysokościach. Każda osoba korzystająca z tras, bez względu na rodzaj trudności, wyposażona jest w atestowaną uprząż, kask, linki zabezpieczające oraz karabińczyk. Kolejną ciekawą usługą jest szkółka przetrwania, która jest organizowana przez instruktorów Parku przez cały rok. Spółka, w celu urozmaicenia wypoczynku w Parku Linowym Kaskader, udostępniła swój teren firmom outsourcingowym. W ten sposób klienci Parku Linowego mogą dodatkowo skorzystać, np.: z małej gastronomii oferującej pełną obsługę cateringową; z organizacji imprez dla dzieci z udziałem animatorów, klaunów i artystów; fotografa; z usług specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowousprawniającej. W sezonie zimowym zaproponowano klientom organizację kuligów, kursów przetrwania, lodowisko oraz naukę rzeźbienia w lodzie. 23

24 Konkurencja Na lokalnym rynku nie ma przedsiębiorstwa, które zajmowałoby się taką samą działalnością. Tym samym Park Linowy świetnie wpisał się w niszę rynkową. Ten fakt nie gwarantuje jednak sukcesu. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że dla respondentów bardzo ważni, w tego typu działalności, są profesjonalnie wyszkoleni instruktorzy. Park Linowy Kaskader poprzez świadczenie usług na wysokim poziomie kreuje swoją markę. W ten sposób, w przypadku pojawienia się jakiejkolwiek konkurencji, będzie mógł nadal liczyć na klientów, którzy cenią sobie sprawdzoną jakość. Klienci Położenie geograficzne Parku Linowego Kaskader, jakim jest Jura Krakowsko- Częstochowska, determinuje pochodzenie jego klientów. Są to głownie mieszkańcy Jury, ze szczególnym nasileniem klientów z gminy Myszków. Zaobserwowano jednak, iż wiele osób odwiedzających Park, pochodzi spoza tego rejonu. Oferta Parku skierowana jest do różnych grup odbiorców. Z jego usług korzystają zarówno dzieci, jak też młodzież. Jest to miejsce, gdzie swój wolny czas spędzają jednak całe rodziny. Będąc już na terenie Parku, dorośli również decydują się na skorzystanie z jego atrakcji, szczególnie, że są i takie przeznaczone właśnie dla nich. Prócz odbiorców indywidualnych, mamy do czynienia również z odbiorcami grupowymi. Z analiz wynika, że klienci Parku to osoby z miesięcznymi dochodami w przedziale zł. na osobę. W pierwszym roku działalności Parku Linowego Kaskader odwiedziło go ponad osób. Tendencje rynkowe Z analiz przeprowadzonych u progu działalności Parku Linowego Kaskader wynika, iż respondenci wyraźnie wypowiadali się za działalnością świadczącą usługi rekreacyjne na ich terenie. Zainteresowanie to znalazło swoje przełożenie na liczbę klientów odwiedzających Park, w przeciągu dwóch lat jego dotychczasowego funkcjonowania. Ta tendencja nie powinna ulec zmianie. 24

25 Zainteresowanie aktywnym spędzeniem wolnego czasu jest coraz bardziej popularne. Lansowanie aktywności fizycznej, jak podkreślają właściciele Parku, jest receptą na chorobę współczesnego społeczeństwa, jakim jest stres. Istotną przesłanką pozwalającą optymistycznie patrzeć na działalność Parku Linowego, jest fakt, iż jego oferta skierowana jest dla różnych wiekowo grup odbiorców, a zaproponowana polityka cenowa sprzyja korzystaniu z jego usług. Dostawcy Właściciele spółki, w celu podniesienia atrakcyjności oferowanych usług, postanowili zlecić firmom zewnętrznym świadczenie niektórych z nich. Tak też mała gastronomia, która oferując posiłki, sprawia, iż pobyt na terenie Parku, staje się wypoczynkiem całodniowym. Następnie organizacja imprez dla dzieci z udziałem klaunów i animatorów dodatkowo umila czas dzieciom, a rodzicom daje możliwość spokojnego skorzystania z atrakcji dla nich przeznaczonych. Fotograf zaś uwiecznia radość podczas korzystania z atrakcji Parku Linowego Kaskader. Ostatnią firmą zewnętrzną, współpracującą z Parkiem jest firma oferująca rehabilitację ruchowousprawniającą. Dzięki temu z usług Park Linowy Kaskader mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Ponadto w sposób ciągły Park korzysta z dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych. Reklama i promocja Strategia promocji stosowana przez spółkę Park Linowy Kaskader w pierwszym okresie jego funkcjonowania miała na celu uświadomienie klientom korzyści z aktywnie spędzonego czasu wolnego. Zamieszczano reklamę w prasie, w radiu nagrano spot reklamowy. Ponadto rozwieszano reklamę Parku w formie plakatów, reklamowano się w Internecie, czy też stosując formę reklamy zewnętrznej - na busach. Uruchomiono stronę internetową, na której znajdują się cenne informacje o Parku i jego usługach. Ponadto za pośrednictwem strony można dokonywać rezerwacji terminów i torów. Celem promocji Parku Linowego jest utrzymywanie na stale wysokim poziomie jakości usług. Promocja firmy odbywa się nieustannie już na płaszczyźnie kontaktu instruktor klient. Profesjonalne, życzliwe podejście do każdego klienta, buduje więź opartą na zaufaniu. Ponadto formą promocji są także jednakowe dla wszystkich 25

26 pracowników ubrania z logo firmy. Kolejną stosowaną formą promocji i reklamy, jest korespondencja bezpośrednia, czyli imienna przesyłka pełniąca rolę zaproszenia do skorzystania z atrakcji Parku. Tę formę stosuje się głownie w kontaktach ze szkołami, firmami. Istotnym narzędziem promocji jest stosowana polityka cenowa. W celu zachęcenia klientów, do skorzystania z atrakcji Parku Linowego Kaskader, na początku jego działalności, zaproponowano ceny z niewielką marżą. Natomiast przez cały czas funkcjonowania Parku, firma proponuje swoim klientom zróżnicowany poziom cen, zależny np.: od wieku klienta, częstotliwości korzystania z usług Parku, korzystania indywidualnego i grupowego. Ponadto ceny niższe obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych. Ceny te są dla klientów zachęcające, bo opłacalne. Wydatki przeznaczone na reklamę i promocję dotychczas utrzymywały się na takim samym poziomie. Sezonowość działalności Działalność Parku Linowego Kaskader jest zależna od sezonowych zmian. Podstawowa działalność Parku ma miejsce w II i III kwartale. W celu utrzymania ciągłości funkcjonowania firmy w I i IV kwartale proponuje się klientom nową ofertę - zimową. Zgodnie z tą ofertą właściciele Parku zajmują się organizacją kuligów, kursów przetrwania, a także proponują korzystanie z lodowiska i naukę rzeźbienia w lodzie. Ta działalność zimowa rozpoczęta została w IV kwartale 2010 roku i kontynuowana z powodzeniem w kwartale I i IV kolejnego roku. Pomysł wyraźnego podziału ofert Parku, na letnią i zimową sprawdził się. Gwarantuje on ciągłość funkcjonowania firmy i przynosi dochody. Przychody W 2010 roku Park Linowy KASKADER osiągną przychód w wysokości ,00 zł, zaś w 2011 roku wynosił on ,00 zł. Struktura przychodów w podziale na rodzaje w poszczególnych latach działalności przedstawia się następująco: Rodzaj przychodu Tor dla dzieci trasa Małpka 26% 26,2% 26

27 Tor dla dorosłych trasa Lider i Pirat 60% 58,2% Szkółka przetrwania 7% 7% Wypożyczenie łyżew 5,4,% 6,5% Kulig 0,6% 1% Rzeźba w lodzie 1% 1,1% RAZEM 100% 100% Wydatki W 2010 roku spółka poniosła łączne wydatki w wysokości ,14 zł, a w 2011 roku ,74 zł. Struktura wydatków w podziale na rodzaje w poszczególnych latach działalności przedstawia się następująco: Rodzaj kosztu: zł % ogółu zł % ogółu zakup surowców/materiałów 9 110,00 7, ,00 3,82 wynagrodzenie pracowników ,00 34, ,00 28,71 narzuty na wynagrodzenie 9 877,50 7, ,50 6,30 energia, woda, gaz, co 2 400,00 1, ,00 1,53 usługi obce 6 900,00 5, ,00 4,40 reklama 4 000,00 3, ,00 2,55 inne koszty 1 200,00 0, ,00 0,76 amortyzacja 2 580,00 2, ,00 1,64 ZUS właściciela ,64 12, ,24 11,22 podatek dochodowy ,00 24, , RAZEM: , ,74 - Wynik finansowy Zarówno w 2010 roku, jak też w 2011 roku spółka odnotowała dodatni wynik finansowy. W 2010 roku wynosił on ,86 zł, a w 2011 roku ,26 zł. 27

28 2. Zdarzenia oddziałujące na badane przedsiębiorstwo Zdarzenie I Sezony zimowe w ubiegłych latach nie przynosiły dużych dochodów. Trudno było się utrzymać właścicielom i pracownikom spółki. Ponadto stałe opłaty trzeba było płacić bez względu na wysokość osiągniętych zysków. Oferowane dotychczas zimowe atrakcje, nie cieszyły się wśród klientów takim zainteresowaniem, jakiego oczekiwaliby właściciele spółki. W ubiegłym roku najmniejszym zainteresowaniem, wśród zimowych propozycji Parku, cieszył się kulig (skorzystało z niego 300 osób) i rzeźba w lodzie (wykonano 300 rzeźb). U progu 2012 roku właściciele stanęli przed koniecznością podjęcia konkretnych kroków, zmierzających do zwiększenia zysków z zimowej oferty. Swoje rozważanie dotyczące znalezienia sposobu na osiąganie większego zysku z oferty zimowej, rozpocznijcie od znalezienia przyczyn powodujących mniejsze od spodziewanego zainteresowania tą ofertą. Sukcesem jest niewątpliwie popyt na letnią ofertę. Na ten sukces składa się zespół wielu działań. Czy równie skuteczne działania zastosowano w stosunku do oferty zimowej? Może oferta zimowa potrzebuje przemyślenia, co do jej założeń, może potrzebna jest jej gruntowna reforma? Jaki zastosować wabik, aby przyciągnąć klientów? Propozycja rozwiązania problemu Przyjmując za przyczynę niewielkiego zainteresowania zimową ofertą Parku Linowego Kaskader, niewystarczającą jej promocję, należy zastanowić się nad jej zdynamizowaniem. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie ferii zimowych i skierowanie reklamy promującej zimowe atrakcje Parku do instytucji oraz firm organizujących zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży. W takiej ofercie można zaproponować dodatkowo promocyjne ceny, które uzależnione byłby od ilości uczestników. Można również wprowadzić do ofert dodatkowy element, np. ognisko czy też inny ciepły poczęstunek. Zaś w stosunku do oferty dotyczącej rzeźby w lodzie, można zainicjować ogólnopolski, coroczny konkurs rzeźbienia w lodzie połączony z warsztatami i wystawą powstałych rzeźb. 28

29 Zdarzenie II Marka Parku Linowego Kaskader stała się marką rozpoznawalną i cenioną przez klientów. Proponowanie klientom ciekawych atrakcji utrzymanych na wysokim poziomie, sprawiało, że Park odwiedzało wielu klientów, nawet spoza województwa. Na początku marca 2012 roku, jeden ze wspólników nawiązał kontakty z mieszczący się w Dąbrowie Górniczej Hotelem Kańciapa. W wyniku rozmów, zaproponowano właścicielom spółki Park Linowy Kaskader zbudowanie i prowadzenie parku liniowego. Park ten mieściłby się na terenie leśnym, znajdującym się na działce należącej do Kańciapy. Zaproponowano również dofinansowanie inwestycji w wysokości 40 % poniesionych kosztów. Park linowy w Dąbrownie Górniczej rozpocząłby swoją działalność pod koniec maja 2012 roku. Propozycja Hotelu, była dla właścicieli Parku niezwykle interesująca, tym bardziej, iż nowopowstały Park nosiłby nazwę Park Linowy Kaskader Dąbrowa Górnicza. Postanowili więc z propozycji Kańciapy skorzystać. Usystematyzujcie zalety i wady tego przedsięwzięcia. Jakie zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu Parku Linowego Kaskader, będą musiały nastąpić? Czy zmianie ulegnie podział obowiązków wspólników? Jakie kroki należy podjąć, aby sprawnie przeprowadzić inwestycje? Skąd uzyskać niezbędną do realizacji projektu kwotę? Kto tworzyć będzie kadrę Parku w Dąbrowie Górniczej oraz jaka będzie jego oferta? Propozycja rozwiązania problemu Za uruchomieniem Parku Linowego Kaskader przemawia kilka argumentów: wzrost zysku; łatwiejszy dostęp do usług Parku klientom z okolic Dąbrowy Górniczej, co przyczyni się do zwiększenia ich liczby; zwiększenie liczby miejsc pracy; położenie nowego Parku w atrakcyjnym krajobrazowo miejscu; itp. Wadą może okazać się konieczność zmiany dotychczasowego, sprawdzonego porządku funkcjonowania Parku w Myszkowie. Dotyczy to przede wszystkim kadry zarządzającej, gdyż nastąpi zwiększenie obowiązków wspólników. Pieniądze niezbędne na zbudowanie i uruchomienie Parku można uzyskać, korzystając z kredytu bankowego. Zarządzanie nowym Parkiem będzie należało do dwóch, z czterech wspólników, którzy nadzorować będą budowę Parku oraz przeprowadzą rekrutację nowych pracowników, a także czuwać będą nad ich szkoleniami i jakością świadczonych 29

30 usług. Oferta Parku Linowego Kaskader będzie taka sama jak tego, mieszczącego się w Myszkowie. Zdarzenie III Wiosną 2012 roku, na terenie Parku Linowego Kaskader doszło do wypadku, w którym ucierpiał 12 - letni chłopiec. Spadł z niewielkiej wysokości, pokonując trasę LIDER. W wyniku upadku doznał niegroźnego urazu głowy i ręki. Jak się okazało nie został odpowiednio zabezpieczony przed rozpoczęciem zabawy. Za zabezpieczenie odpowiedzialny był jeden z pracowników. Informacja o wypadku szybko dostała się do lokalnej prasy. Dziennikarze podważali w swoich artykułach fachowość pracy instruktorów Parku oraz podkreślali brak bezpieczeństwa. Na tej opinii ucierpiała marka Parku Linowego Kaskader. Zastanówcie się nad krokami, jakie należy podjąć w celu odbudowania dobrej opinii Parku. Przeanalizujcie także przyczyny wypadku. Mógł zawinić tutaj instruktor? Może wina znajduje się po stronie sprzętu, który miał dawać poczucie bezpieczeństwa? Jakie macie pomysły na przyszłość, aby takie sytuacje nie miały więcej miejsca? Propozycja rozwiązania problemu Po przeprowadzonej dokładnej analizie przyczyn wypadku okazało się, iż leży ona po stronie instruktora. Niestety, działał on być może rutynowo i nie dostosował się do wymogów bezpieczeństwa. Rozwiązaniem tej sytuacji może okazać się jego upomnienie i pozbawienie premii. Aby w przyszłości nie dopuścić to takich sytuacji, można zintensyfikować szkolenia sprawdzające instruktorów. Pomysłem na poprawę dobrej opinii Parku i jego pracowników mogą okazać się pokazy ich warsztatu pracy. Można również zgłaszać instruktorów do udziału w konkursach ogólnopolskich czy międzynarodowych, gdzie będą mieli okazję pokazać swoje umiejętności. Ponadto należy postarać się, aby powstało wiele artykułów, w których prócz promowania Parku, będą znajdowały się informacje o tym, iż sprzęt, który spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa oraz opieka instruktorów zapewniają ciekawe, bezpieczne i niezapomniane chwile. 30

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną ABC Biznesu Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę /3 1. Organizator turystyki, pośrednik czy agent turystyczny?/4 2. Klienci agencji turystycznej /4 3. Cele i zasoby osobiste /5

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. komputerowy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. komputerowy ABC Biznesu Jak założyć sklep komputerowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu komputerowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału firmy i otoczenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+ Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości klucz do sukcesu osób 45+ 1 SPIS TREŚCI I. Słowo wstępne... 3 II. Realizacja projektu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości... 4 1. Profil kompetencji przedsiębiorcy...

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6 część 5 część 4 część 6 część 3 część 2 część 1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Komercjalizacja badań w instytucie PAN. Słabe i mocne strony przedsiębiorcy

NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Komercjalizacja badań w instytucie PAN. Słabe i mocne strony przedsiębiorcy NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Komercjalizacja badań w instytucie PAN Słabe i mocne strony przedsiębiorcy NewConnect PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY

Bardziej szczegółowo

SZANSA DLA RZESZOWA TURYSTYKA BIZNESOWA ILE ZABIERA NAM FISKUS? START-UP REVOLUTION RYZYKO WALUTOWE - CZY JEST SIĘ CZEGO BAĆ?

SZANSA DLA RZESZOWA TURYSTYKA BIZNESOWA ILE ZABIERA NAM FISKUS? START-UP REVOLUTION RYZYKO WALUTOWE - CZY JEST SIĘ CZEGO BAĆ? Nr 5(11)/2015 ILE ZABIERA NAM FISKUS? RYZYKO WALUTOWE - CZY JEST SIĘ CZEGO BAĆ? START-UP REVOLUTION PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO TURYSTYKA BIZNESOWA SZANSA DLA RZESZOWA 1 MIG MAJ 2015 SPIS TREŚCI 07 ILE ZABIERA

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu Jak produkować kartonowe i drewniane opakowania ABC Biznesu Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej opakowania / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Grudziądz, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 2014-12-10 1 Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 Spis treści I. Charakterystyka rynku i otoczenie konkurencyjne Sfinks Polska S.A.... 5 1. Nastroje konsumenckie... 5 2. Stan gospodarski i gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Ekonomia Społeczna w Małopolsce Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce Numer 2, styczeń 2011 r. W numerze Od Redakcji Słowo wstępne ( 2 ) Aktualności Seminaria poświęcone budowaniu lokalnych partnerstw międzysektorowych na rzecz ekonomii

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo