Scenariusze rozwoju firm Projekt Liderzy młodej przedsiębiorczości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusze rozwoju firm Projekt Liderzy młodej przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Scenariusze rozwoju firm Projekt Liderzy młodej przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Lider projektu: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia ul. Sienkiewicza 6a Dąbrowa Górnicza tel.: , fax.: wew. 23 Partnerzy projektu: Związek Gmin Jurajskich Plac Wolności Ogrodzieniec tel.: , fax.: Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza tel.: , fax.: Strona internetowa projektu:

3 Spis treści Wstęp 5 Scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa Jura Golf Club Opracowany na podstawie pomysłu uczniów Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach - Opracowanie: mgr inż. Mariusz Smurzyński 9 Scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa Park linowy KASKADER Opracowany na podstawie pomysłu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie Opracowanie: mgr Ewa Musiał 21 Scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa Kańciapa Opracowany na podstawie pomysłu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej Opracowanie: mgr Ewa Musiał 33 Scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa Szkółka Jeździecka MUSTANG Opracowany na podstawie pomysłu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie Opracowanie: mgr inż. Mariusz Smurzyński 47 Scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa Pod Muzykalnym Rumakiem Opracowany na podstawie pomysłu uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Wróblewskiego w Krakowie Opracowanie: mgr inż. Mariusz Smurzyński 63

4

5 Wstęp Informacje dotyczące źródła finansowania Scenariusze rozwoju firm powstały w ramach projektu Liderzy młodej przedsiębiorczości, który finansowany jest ze środków projektu systemowego pn. Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czym są scenariusze rozwoju? Metody scenariuszowe stosowane są w zarządzaniu już blisko od 40 lat. Są to metody dzięki którym menadżerowie (zarządzający przedsiębiorstwami lub innymi organizacjami) mogą dysponować uprawdopodobnionymi informacjami na temat kształtowania się przyszłości dotyczącej samej organizacji oraz jej mikrootoczenia (np. konkurenci, klienci, dostawcy), a także makrootoczenia (np. demografia, technologia, prawo). Oczywiście metody te dają tylko pewien przybliżony, prawdopodobny obraz przyszłości, a nie informację pewną, ponieważ opierają się o różnego rodzaju dane, prognozy i szacunki. Niemniej, stanowią cenną metodę zarządzania strategicznego, gdyż pobudzają menadżerów do przewidywania różnych zjawisk i określania wpływu tych zjawisk na organizację. To z kolei przyczynia się do podejmowania racjonalnych decyzji długookresowych (strategicznych), pozwala na wybór optymalnych działań, a także umożliwia odpowiednio wczesne dostosowanie organizacji do zachodzących w otoczeniu zmian. Potrzeba opracowywania scenariuszy wynika więc z faktu znaczącej niepewności współczesnego otoczenia. Olbrzymi postęp technologiczny, generalnie krótkie i bardzo krótkie cykle życia produktów, zmieniające się otoczenie prawne, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych oraz szereg innych czynników powoduje że przyszłości, nawet w horyzoncie kilku najbliższych lat, nie da się przewidzieć

6 poprzez ekstrapolację dotychczas występujących trendów i zjawisk. Należy stosować metody do analizy zjawisk nieciągłych, a do takich właśnie metod zaliczamy metody scenariuszowe. Wspomniany powyżej fakt niemożności przewidzenia przyszłości ze stuprocentową pewnością, w praktyce skutkuje opracowywaniem scenariuszy w czterech podstawowych wariantach, tj.: optymistycznym, pesymistycznym, niespodziankowym i najbardziej prawdopodobnym. Scenariusze rozwoju a projekt Liderzy młodej przedsiębiorczości Projekt Liderzy młodej przedsiębiorczości, który realizowany jest przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie ze Związkiem Gmin Jurajskich i Gminą Dąbrowa Górnicza jest unikalnym w skali kraju projektem, którego celem jest m.in. koncentracja działań młodzieży w kierunku praktycznej przedsiębiorczości oraz minimalizowanie barier dotyczących przedsiębiorczości wśród młodzieży. Projekt jest próbą ponadregionalnego upowszechnienia najlepszych, stosowanych lokalnie praktyk promujących postawy przedsiębiorcze wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W ramach projektu realizowanych jest szereg działań zmierzających do skutecznego i efektywnego osiągnięcia założonych celów, wśród których jako główne możemy wymienić: profesjonalne szkolenia (stacjonarne, jak i e-learningowe), wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, opracowywanie przez poszczególne grupy uczniów koncepcji własnego biznesu w formie biznes planu, zakończone konkursem i nagrodzeniem pięciu najlepszych prac. W kolejnych krokach, w oparciu o pomysły zaprezentowane przez laureatów konkursu, opracowywane są scenariusze rozwoju wirtualnych firm, których analiza umożliwia liderom przedsiębiorczości podjęcie określonych decyzji. Efekty tych decyzji są dalej analizowane i opiniowane przez ekspertów. Pozwala to uczestnikom projektu na praktyczne zetknięcie się z problemami występującymi w codziennym życiu gospodarczym oraz (poprzez symulację) na poznanie prawdopodobnych efektów podjętych decyzji. Uwzględniając powyższe założenia oraz biorąc pod uwagę cel opracowywania scenariuszy w projekcie Liderzy młodej przedsiębiorczości, a także (a może przede wszystkim) docelową grupę odbiorców tych opracowań, przyjmuje się następujące założenia, które w określonych punktach odbiegają nieco od standardów opracowywania scenariuszy rozwoju przyjętych w literaturze zarządzania strategicznego i stosowanej praktyki:

7 a) scenariusze bazują na informacjach i danych dostarczonych przez uczestników projektu, lecz w razie konieczności zostają uzupełnione lub poprawione; b) czasookres objęty scenariuszem to dwa lata, a po upływie tego czasu (po okresie bazowym) następuje półroczny okres, w którym zachodzi pięć prawdopodobnych problemowych zdarzeń. Zdarzenia te wymagają podjęcia określonych decyzji; c) pięć prawdopodobnych zdarzeń, o których mowa w lit. b) nie jest ze sobą związanych (nie stanowią zdarzeń następujących kolejno po sobie), więc podejmowanie przez uczestników projektu decyzji dotyczących każdego ze zdarzeń należy traktować oddzielnie, uwzględniając jedynie punkt bazowy i sytuację przywołaną w danym zdarzeniu; d) dane opisujące rynek są hipotetyczne i do realizacji celu projektu nie muszą znajdować odzwierciedlenia w rzeczywistości; e) scenariusze nie zakładają wielowariantowości. Do czego służą scenariusze rozwoju Scenariusze rozwoju firm są jednym z elementów upowszechniania rezultatów projektu Liderzy młodej przedsiębiorczości i mają stanowić przykład odmiennego, bardziej atrakcyjnego sposobu podejścia do nauczania przedsiębiorczości w szkołach podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych (kółka zainteresowań itp.). Dzięki zawartym w scenariuszach przykładom rozwiązań konkretnych sytuacji problemowych zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mieli możliwość weryfikacji własnych koncepcji oraz będą mogli poznać inny, alternatywny sposób rozwiązania danego zdarzenia. Ponadto praca na scenariuszach oprócz wzmacniania zachowań, a w konsekwencji kreowania postaw przedsiębiorczych będzie miała również wpływ na wzrost umiejętności uczniów związanych z pracą w grupach. Scenariusze rozwoju firm, mogą być z jednej strony źródłem inspiracji do urozmaicenia zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych i mogą przyczynić się do ciekawszego, a zarazem bardziej efektywnego nauczania tego przedmiotu przez nauczycieli. Z drugiej zaś strony, dzięki niezbyt skomplikowanej ich konstrukcji sami uczniowie mają możliwość wzmacniać i rozwijać własne kompetencje z zakresu przedsiębiorczości. Na koniec warto wspomnieć, że poniższe scenariusze uporządkowane są w kolejności miejsc (od pierwszego do piątego), jakie zajęły określone koncepcje biznesowe nadesłane na konkurs biznes planów przez osoby uczestniczące w projekcie.

8

9 Scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa Jura Golf Club Opracowany na podstawie pomysłu uczniów Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach Opracowanie: mgr inż. Mariusz Smurzyński

10 1.Charakterystyka firmy w punkcie bazowym Informacje formalnoprawne Przedsiębiorstwo Jura Golf Club to spółka cywilna zawiązana na czas nieoznaczony, której współwłaścicielami jest pięcioro wspólników: Karolina, Marta, Mateusz, Jakub i Dominik. Każdy ze wspólników posiada taki sam udział w spółce, tzn. występuje równy podział zysków, a każdemu ze wspólników przypada równy udział w podejmowaniu decyzji (głosowaniu). Spółka jest reprezentowana łącznie przez wszystkich wspólników, a żaden ze wspólników nie jest umocowany do indywidualnego reprezentowania przedsiębiorstwa, poza tzw. czynnościami zwykłego zarządu i innymi zdarzeniami określonymi w przepisach (czynności nagłe, których niepodjęcie naraziłoby spółkę na niepowetowane straty). Spółka została założona w styczniu 2010 r., a swoje usługi świadczy od kwietnia 2010 r. Majątek spółki Firma dysponuje polem golfowym na obrzeżach miasta Zawiercie, przy głównej drodze prowadzącej w kierunku Szczekocin i Kielc. Powierzchnia pola wynosi 20 ha, a oprócz samego pola na terenie obiektu znajduje się parking (na 30 samochodów) oraz murowany budynek parterowy o powierzchni 250 m 2. W budynku znajduje się niewielki bufet wraz z barem (na 20 miejsc siedzących), toalety, recepcja, pomieszczenie biurowe i pomieszczenie wypożyczalni sprzętu. Teren całego obiektu jest oświetlony i ogrodzony. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną 230V, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie i stałe łącze internetowe. Spółka posiada piętnastoosobowego komfortowego minibusa oraz wolnobieżny pojazd z napędem elektrycznym przystosowany do obsługi pól golfowych. Oprócz tego firma ma dwa komputery (przenośny - wykorzystywany do potrzeb biurowych i stacjonarny - wykorzystywany w recepcji), podstawowe oprogramowanie biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, dwa telefaksy, pięć telefonów komórkowych i drobne wyposażenie techniczne takie jak router, przedłużacze itp. W dyspozycji firmy znajdują się niezbędne meble biurowe i bufetowe. Spółka posiada sprzęt i narzędzia niezbędne do utrzymania pola golfowego. Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że firma posiada sprzęt golfowy z przeznaczeniem do wypożyczania - 20 kompletów. Cały majątek firmy jest wolny od jakichkolwiek obciążeń. Niestety firma nie posiada 10

11 znaczących środków pieniężnych, jakichkolwiek lokat, papierów wartościowych itp. Spółka jest dla wszystkich wspólników jedynym źródłem dochodu. Zasoby ludzkie Zasoby ludzkie spółki to pięcioro współwłaścicieli. Firma nie zatrudnia dodatkowego personelu, ani w formie umów o pracę, ani w formie umów cywilnoprawnych. Współwłaściciele w miarę elastycznie dzielą się obowiązkami związanymi z prowadzeniem firmy, chociaż z uwagi na indywidualne predyspozycje i kwalifikacje w toku działalności wypracowano nieformalny podział obowiązków. Marta zajmuje się głównie aspektami marketingowymi, odpowiada za promocję i reklamę, pozyskiwanie klientów, ogólny wizerunek firmy. Ze względu na świetne zdolności interpersonalne zazwyczaj to ona obsługuje klientów w ramach recepcji. Karolina jako osoba zorganizowana, skrupulatna odpowiada za sprawy administracyjne, w tym np. prowadzenie spraw spółki, przygotowywanie pism i dokumentów, płacenie rachunków. Ponieważ lubi i potrafi gotować obsługuje zazwyczaj również bufet. Mateusz zajmuje się zaopatrzeniem i załatwianiem różnego rodzaju spraw w terenie, jako jedyny ma prawo jazdy kategorii D1 i stosowne kursy uprawniające do przewozu osób posiadanym przez spółkę minibusem. Zazwyczaj to on dba o utrzymanie właściwego stanu nawierzchni pola golfowego. Jakub dba o obsługę informatyczną firmy, w tym głównie prowadzenie strony internetowej. Ze względu na uzdolnienia techniczne zazwyczaj to on realizuje różnego rodzaju naprawy i konserwacje. Prowadzi również wypożyczalnię sprzętu. Choć wszyscy wspólnicy bardzo dobrze potrafią grać w golfa, Dominik to niewątpliwie najlepszy gracz wśród nich. Ma liczne tytuły i nagrody - nawet szczebla ogólnopolskiego. To wiodący trener gry w golfa. Nasi bohaterowie olbrzymią część swojego czasu poświęcają firmie. Dzięki temu w sezonie obiekt jest czynny codziennie od 9.00 do Zakres oferowanych usług Jako podstawową usługę spółka oferuje udostępnianie pola golfowego do gry. Oferta obejmuje również usługi pomocnicze takie jak: wypożyczanie sprzętu do gry, wypożyczanie wolnobieżnego pojazdu elektrycznego, indywidualne i grupowe kursy gry w golfa oraz serwowanie napojów, przekąsek i podstawowych dań barowych. Oprócz tego, w przypadku udostępniania pola golfowego zorganizowanym grupom, firma oferuje transport na i z pola golfowego. 11

12 Konkurencja Na terenie województwa śląskiego oprócz pola spółki Jura Golf Club działają trzy inne pola golfowe - w Czeladzi, Blachowni i w Goczałkowicach-Zdroju. Pole w Czeladzi jest zdecydowanie największe (ponad 40 ha powierzchni) i najbardziej komfortowe. Na rynku istnieje od wielu lat, jest najbardziej znane i postrzegane jako szczególnie ekskluzywne. Pole w Blachowni ma zdecydowanie mniejszą powierzchnię (niecałe 16 ha), ale na tle wszystkich pół wyróżnia się szczególnie urokliwym krajobrazem oraz ciekawym ukształtowaniem terenu, wzbogaconym niewielkimi sztucznymi zbiornikami wodnymi, które znacząco urozmaicają grę w golfa. Pole w Blachowni istnieje od 4 lat, ale nie jest szczególnie znane. Z jego usług korzystają bardzo często profesjonaliści i pasjonaci gry w golfa. Z kolei pole w Goczałkowicach-Zdroju to malutkie pole, działające dopiero od roku, raczej o ubogiej infrastrukturze, chociaż chętnie odwiedzane przez okolicznych mieszkańców - głównie początkujących graczy i amatorów. Ceny stosowane przez konkurencję nie są istotnie zróżnicowane, chociaż najdroższym jest pole w Czeladzi, a najtańszym pole w Goczałkowicach- Zdroju. Jura Golf Club oferuje przeciętny poziom cen, najbardziej zbliżony do pola w Blachowni. Klienci Od początku działalności głównymi klientami Jura Golf Club są klienci indywidualni - generują oni ok. 75% przychodów. Są to osoby o średnich i wyższych dochodach, aktywne zawodowo, zamieszkujące teren w promieniu 20 km od pola. Wśród tej grupy dominują osoby, które rozpoczęły dopiero przygodę z golfem lub sport ten traktują bardzo amatorsko. Często nie tylko wynajmują pole, ale także korzystają z usług trenerów i wypożyczają sprzęt. Oprócz klientów indywidualnych spółka świadczy swe usługi dla firm - hoteli, agencji eventowych, biur podróży i większych zakładów pracy. Podmioty te organizują grupy osobowe i zazwyczaj wynajmują pole golfowe do swojej wyłącznej dyspozycji. Wspólnicy zaobserwowali, że ta grupa to najlepsi ich klienci, ponieważ oprócz korzystania z pola w 90% przypadków korzystają z oferty spółki w zakresie transportu na i z pola golfowego, a niemal zawsze korzystają z usług bufetu i baru, wypożyczają sprzęt i wynajmują 2-3 wspólników jako instruktorów. Niestety takich kompleksowych zleceń spółka realizuje niewiele. 12

13 Warto wspomnieć, że w toku swojej dwuletniej działalności (w ubiegłym sezonie), dzięki kontaktom Dominika, spółce udało się nawiązać kontakt z Klubem Golfowym Swing zrzeszającym ponad 150 sympatyków tego sportu i w efekcie zorganizowano turniej na terenie zawierciańskiego pola. Impreza była udana, zarząd klubu był bardzo zadowolony z faktu, że Jura Golf Club stanęła na wysokości zadania i w sposób profesjonalny zorganizowała turniej. Tendencje rynkowe Badania rynkowe dowodzą, że golf staje się coraz bardziej popularnym sportem w naszym kraju. Z roku na rok istotnie wzrasta liczba osób, które grają w golfa. Większość z osób deklarujących się jako grający to amatorzy, a nie zawodowcy. Jest to jednak rynek, który silnie uzależniony jest od poziomu dochodów indywidualnych klientów, ponieważ na tle innych form rozrywki i rekreacji golf nie jest sportem tanim. Z drugiej strony, nie jest to sport aż tak drogi, jak z pozoru wydaje się większości respondentów, a więc z powodzeniem klientami mogą być nie tylko osoby o wyższych, ale i o przeciętnych dochodach. Dostawcy Jura Golf Club nie jest podmiotem silnie uzależnionym od dostawców. Całość niezbędnej infrastruktury należy do spółki. Firma nie korzysta z usług podwykonawców w zakresie swojej podstawowej działalności, chociaż w razie doraźnej potrzeby jest w stanie wynająć zaprzyjaźnionych trenerów gry w golfa. Procesem pomocniczym, który zlecany jest na zewnątrz jest obsługa księgowa - sprawy księgowe spółki prowadzi jedno z licznych lokalnych biur rachunkowych. Do swej działalności spółka korzysta w sposób ciągły z dostaw wody, energii elektrycznej, paliwa, usług telekomunikacyjnych, a także zaopatruje się w surowce, półprodukty i towary niezbędne do funkcjonowania bufetu i baru. Reklama i promocja Ze względu na ograniczone środki finansowe reklama usług Jura Golf Club sprowadza się do dużego szyldu informacyjnego zlokalizowanego przy drodze, bezpośrednio przy wjeździe na teren ośrodka, estetycznej i funkcjonalnej strony 13

14 internetowej (chociaż rzadko odwiedzanej i stosunkowo kiepsko indeksowanej przez popularne wyszukiwarki internetowe) oraz ulotek (które wiosną 2010 r. w ilości 15 tys. sztuk wydystrybuowano do skrzynek pocztowych mieszkańców Zawiercia i okolic). Spółka nie posiada żadnych innych nośników reklamy. Oprócz wymienionych powyżej narzędzi reklamy prowadzone są rozmowy bezpośrednie z hotelami, biurami podróży, zakładami pracy itp. Rozmowy przeprowadzane są raczej okazjonalnie - tylko wtedy, gdy Marta ma chwile wolne od pracy w recepcji. Na uwagę zasługuje fakt, że wspólnicy przyjaźnią się i często spotykają z innymi przedsiębiorcami, którzy na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej prowadzą restaurację (Kraków) hotel (Dąbrowa Górnicza), park linowy (Myszków) i szkółkę jeździecką (Ogrodzieniec). Grupa ta darzy się wzajemnym zaufaniem i wolą współpracy, ale poza tym że każdy z przedsiębiorców eksponuje w swojej firmie ulotki pozostałych, nic szczególnego co mogłoby przysporzyć klientów się nie dzieje. Sezonowość działalności Działalność spółki jest silnie uzależniona od pór roku i panującej aury. W każdym z dotychczasowych dwóch lat działalności obiekt był zamykany z końcem października a uruchamiany od początku kwietnia. W tych okresach spółka nie prowadziła jakiejkolwiek innej działalności. Wspólnicy oceniają, że właśnie sezonowość jest najsłabszą stroną tej branży. Ponieważ nie posiadają innych źródeł dochodu, przez cały rok muszą utrzymać się z tego co zarobią od kwietnia do października. Niestety dotychczasowe doświadczenia wskazują, że i w trakcie sezonu pogoda potrafi płatać kosztowne figle - zdarzyło się przecież, że w maju lub lipcu padało ponad 20 dni, a podczas deszczu ciężko znaleźć amatorów gry w golfa. Wspólnicy doszli do wniosku, że receptą na silną sezonowość byłoby zadaszenie części pola oraz zakup symulatorów gry w golfa, ale dotychczas osiągane wyniki finansowe nie pozwalają im dokonać takich inwestycji ze środków własnych spółki (koszt częściowego zadaszenia to ok. 700 tys. zł, a zakup jednego profesjonalnego symulatora typu full swing golf to ok. 120 tys. zł). Przychody W 2010 r. spółka osiągnęła przychód w wysokości zł, a w roku 2011 r zł. Analizy przeprowadzone przez wspólników wskazują, że zarówno w pierwszym, jak i drugim roku działalności struktura przychodów w podziale na źródła przedstawiała się następująco: 14

15 przychody z tytułu wynajmu pola do gry w golfa: 60% ogółu przychodów przychody z tytułu działalności baru i bufetu: 23% ogółu przychodów przychody z tytułu wypożyczenia sprzętu: 10% ogółu przychodów przychody z tytułu lekcji gry w golfa: 7% ogółu przychodów Wydatki W roku 2010 spółka poniosła łączne wydatki w wysokości zł, a w 2011 roku zł. Struktura wydatków w podziale na rodzaje w poszczególnych latach działalności przedstawiała się następująco: Rodzaj kosztu: zł % ogółu zł % ogółu koszty energii elektrycznej 20400,0 19, ,0 20,99 koszty paliwa 5249,0 5, ,0 6,10 koszty środków czystości 2400,0 2, ,0 2,20 koszty materiałów biurowych 4200,0 4, ,0 4,01 koszty materiałów do utrzymania pola golfowego koszty zakupu surowców, półproduktów oraz towarów do baru i bufetu 3600,0 3, ,0 3, ,0 12, ,0 12,37 koszty gazu 6000,0 5, ,0 5,75 koszty wody i odprowadzania ścieków 12100,0 11, ,0 11,32 FUS współwłaścicieli 6630,6 6, ,4 6,44 koszty abonamentu internetowego 1200,0 1, ,0 1,05 koszty abonamentu i rozmów telefonicznych 4200,0 4, ,0 4,44 podatki lokalne 1200,0 1, ,0 1,13 koszty prowadzenia rachunku bankowego i inne opłaty bankowe 390,0 0,37 410,0 0,36 koszty obsługi biura rachunkowego 3000,0 2, ,0 2,61 inne koszty 800,2 0, ,2 1,25 składki na ubezpieczenie zdrowotne wspólników 13999,2 13, ,4 12,72 podatek dochodowy 6931,0 6, ,0 7,08 RAZEM: , ,0-15

16 Wynik finansowy Zarówno w 2010, jak i w 2011 roku spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy - zysk. W roku 2010 wynosił on zł, a w 2011 roku zł. Na koniec każdego roku wspólnicy dokonali podziału całości osiągniętego zysku między siebie. W efekcie każdy ze wspólników w skali roku zarobił zł i zł. Ponieważ, jak wspomniano na wstępie, spółka stanowi jedyne źródło dochodu dla każdego ze wspólników, nie jest to dla nich zbyt satysfakcjonujące. 2. Zdarzenia oddziałujące na badane przedsiębiorstwo Zdarzenie I Od początku 2012 roku współwłaściciele Jura Golf Club nie mogą już korzystać z obniżonych składek ZUS. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga polegająca na płaceniu niższych składek przysługuje jedynie przez pierwsze 24 miesiące działalności. Wspólnicy policzyli koszty nowych składek i okazało się, że będą one znacząco wyższe w stosunku do tych płaconych w 2011 roku (łączny koszt składek ZUS w 2011 roku wyniósł 21997,80 zł a w roku 2012 wyniesie aż 55683,30 zł). Gdyby przyjąć, że przychody osiągnięte w 2012 roku będą analogiczne jak te osiągnięte w 2011 roku, a pozostałe koszty (poza składkami ZUS) również nie uległyby zmianie, zysk wyniósłby zł. W efekcie na każdego ze wspólników przypadłoby rocznie zł, czyli średniomiesięcznie jedynie 989 zł. Wspólnicy uznali, że w relacji do nakładu pracy poświęcanej na działalność spółki to bardzo niewiele, zdecydowanie poniżej poziomu oczekiwań. Przeanalizujcie w jaki sposób można by zwiększyć przychody, a w ślad za tym zyski przedsiębiorstwa? Biorąc pod uwagę posiadany przez firmę majątek oraz uzyskiwane wyniki finansowe rozważcie między innymi możliwość skutecznego przeciwdziałania dalece niekorzystnemu zjawisku sezonowości oraz kierunki i narzędzia działań promocyjno-reklamowych dla dotychczasowej działalności. A może macie pomysł na zmniejszenie wielkości ponoszonych kosztów, głównie niekorzystnie oddziałujących składek ZUS? 16

17 Propozycja rozwiązania problemu Warto rozważyć szereg rozwiązań, ale jednym z nich może być dążenie do minimalizowania skutków sezonowości, gdyż to głównie ona wpływa na zmniejszenie rocznych dochodów, a w ślad za tym zysków. Skoro działalność związana z golfem generuje przychody tylko od kwietnia do października, warto w okresie od listopada do marca zapewnić spółce jakieś źródło dochodu - przynajmniej takie, które pozwoli na pokrycie kosztów stałych. Firma dysponuje dobrą lokalizacją - w pobliżu dość ruchliwej drogi. Być może jednym z pomysłów byłoby utrzymanie w okresie zimowym działalności bufetu/baru (w końcu wcale nie jest on mały, bo posiada 20 miejsc siedzących), lub np. świadczenie usług transportu osób (firma posiada przecież komfortowego busa, który wykorzystywany jest w znikomej części). Uruchomienie tych usług nie wiązało by się generalnie z dużymi kosztami - tak jak w przypadku zadaszenia obiektu lub zakupu symulatorów gry w golfa, a jedynie przeprowadzenia dodatkowych działań promocyjno-reklamowych. Innym sposobem, tym razem oddziałującym na wynik finansowy nie poprzez zwiększenie przychodów, ale poprzez zmniejszenie kosztów, może być np. zawieszanie działalności w martwym okresie, co pozwoli na znaczące w skali roku ograniczenie kosztów składek ZUS. Zdarzenie II Na ostatnich mistrzostwach Europy w golfie Dominik zdobył pierwsze miejsce. Dzięki temu stał się personą bardzo znaną w branży już nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie. Swój sukces skutecznie wykorzystał do promocji Jura Golf Club. Od początku sezonu 2012 r. obiekt naszych bohaterów przeżywa prawdziwe oblężenie. W ciągu dni roboczych do godziny nie jest jeszcze tak źle, bowiem każdy klient, który odwiedza Jura Golf Club może zagrać w golfa (w tym czasie wykorzystywane jest 70% możliwości mocy usługowych ). Problem zazwyczaj zaczyna się po godzinie i w weekendy. Wspólnicy obserwują, że w tym czasie są w stanie przyjąć jedynie 30% chętnych. Pozostała część, bardzo niezadowolona, odchodzi z kwitkiem. Nasi bohaterowie zastanawiają się więc w jaki sposób umiejętnie wykorzystać dobrą passę, tak aby wygenerować więcej przychodów i zysków, a jednocześnie aby zapobiec tworzeniu się złego wizerunku firmy na rynku. Myśleli nawet o powiększeniu powierzchni pola, ale okazało się, że przyległe działki nie są na sprzedaż. 17

18 Jakie działania organizacyjne, marketingowe lub inwestycyjne mogą podjąć wspólnicy, aby osiągnąć zamierzony cel? Weźcie pod uwagę występujące silne ograniczenia finansowania własnego wybranych działań. Propozycja rozwiązania problemu Jedną z propozycji rozwiązania problemu, praktycznie bezkosztową, a skupiającą się jedynie na działaniach organizacyjnych, jest uruchomienie odpowiedniego programu promocji. Mogą to być np. tzw. szczęśliwe godziny (happy hours), czyli narzędzie dzięki któremu, poprzez obniżenie cen usług w okresie mniejszego zainteresowania, pozwolimy efektywniej wykorzystać zdolności. Propozycją może być tutaj dość duży rabat (bo właściwie większość kosztów usługi, to koszty stałe), nawet rzędu 30-40% ceny podstawowej, udzielany klientom korzystającym z pola golfowego, wypożyczalni sprzętu, kursu czy pojazdu wolnobieżnego w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do Wprowadzenie takiego narzędzia promocji wymagać będzie odpowiedniej akcji informacyjnej. Zdarzenie III Z początkiem sezonu 2012 r. na terenie pola golfowego Jura Golf Club wydarzył się wypadek. Jeden z graczy nie zauważył wystającego ponad trawę korzenia drzewa, przewrócił się i złamał nogę. W efekcie od właścicieli spółki żąda 5000 zł odszkodowania, gdyż jak utrzymuje, przeszkoda nie była odpowiednio oznaczona, co stanowiło ewidentne zaniedbanie i było bezpośrednią przyczyną wypadku. Na dodatek pech chciał, że poszkodowanym jest redaktor naczelny lokalnego, aczkolwiek dość chętnie czytanego przez okolicznych mieszkańców tygodnika. Zagroził, że jeśli wspólnicy nie zapłacą żądanego odszkodowania, nie tylko poda sprawę do sądu, ale też całą sprawę opisze na łamach swojego tygodnika. Właściciele Jura Golf Club zastanawiają się co zrobić. W ich opinii przyczyną wypadku nie było ich zaniedbanie, ale zwyczajna nieuwaga poszkodowanego. Nie istnieje bowiem wymóg oznaczania wystających korzeni drzew na polu golfowym. Obawiają się więc nie tyle ewentualnej sprawy sądowej, ale opisania całej sytuacji w prasie, co mogłoby zaszkodzić ich reputacji. Przeanalizujcie sytuację i zastanówcie się jakie działania mogą podjąć nasi bohaterowie, aby z tej sprawy wyjść obronną ręką, a może jeszcze w jakiś sposób wykorzystać ją do przyciągnięcia kolejnych klientów? Jak mogą zapobiegać tego typu sytuacjom w przyszłości? 18

19 Propozycja rozwiązania problemu Przede wszystkim należałoby dokładnie zbadać stan prawny, tj. sprawdzić, czy faktycznie ta konkretna przeszkoda powinna być oznaczona przez właścicieli pola, czy nie. Po drugie, jeśli okazałoby się, że faktycznie było to zaniechanie wspólników, zasadnym byłoby podjęcie negocjacji z poszkodowanym - w takim przypadku bowiem droga sądowa wydaje się być z góry skazaną na porażkę. Negocjacje powinny oczywiście dotyczyć kwoty (choć wspólnicy dysponują takimi środkami, jakie żąda poszkodowany), ale również np. propozycji zamieszczenia artykułu w prasie nt. Jura Golf Club lub ogólnie propagującego grę w golfa, jako formę rekreacji. Na przyszłość zalecanym byłoby wykupienie polisy OC i NNW, która zabezpieczy finanse spółki na wypadek wystąpienia podobnych zdarzeń. Zdarzenie IV W lutym 2012 r. Jakub wygrał w popularnej grze liczbowej sporą sumę. Była ona na tyle duża, że Jakub mógłby wycofać się ze spółki i żyć na przyzwoitym poziomie lokując posiadane środki jedynie w ramach bezpiecznych produktów bankowych. Praca w spółce daje mu jednak sporą satysfakcję i nie chce z niej rezygnować. Z drugiej strony nie chce też inwestować dodatkowych środków we wspólne przedsięwzięcie. Niedawno Jakub uświadomił sobie pewien problem związany z jego sytuacją - jako wspólnik spółki cywilnej solidarnie wraz z pozostałymi wspólnikami odpowiada za zobowiązania spółki. W praktyce oznaczać to może, że w razie trudności finansowej przedsiębiorstwa, ewentualni wierzyciele będą w pierwszej kolejności zaspokajać się z majątku Jakuba (aktualnie jest on bowiem najbardziej majętny i ewentualna egzekucja długu nie będzie w jego przypadku problematyczna). Sytuacja spółki nie jest teraz najlepsza, a dodatkowo ze względu na powstającą nową konkurencję i kiepskie długoterminowe prognozy pogody, prawdopodobnie nie będzie lepsza. To wzbudza uzasadnione obawy Jakuba o swój prywatny majątek. Zaproponował wspólnikom, aby rozważyli ewentualne możliwości zabezpieczenia swoich prywatnych majątków na wypadek pogłębiających się trudności firmy.rozważcie czy nasi bohaterowie mają jakieś możliwości, aby zapewnić nietykalność swoich prywatnych majątków? Jeśli tak, to jakie? Czy wystarczy np. zmiana zapisów umowy spółki cywilnej? Propozycja rozwiązania problemu Zmiany zapisów umowy spółki cywilnej w zakresie ograniczenia solidarnej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, nawet jeśli zostaną 19

20 dokonane, na gruncie kodeksu cywilnego i tak nie będą skuteczne. Należy więc rozważyć np. zmianę formy prawnej działalności i przekształcić działalność np. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wtedy, co do zasady spółka, jako osoba prawna odpowiada za zobowiązania swoim majątkiem, a wspólnicy ryzykują tylko wartością udziałów. Oczywiście należy rozważyć plusy i minusy takiego rozwiązania, a minusów tez może być kilka (np. obowiązek prowadzenia tzw. pełnej księgowości, podwójne opodatkowanie dochodów, które uzyskują bohaterowie, większe sformalizowanie działalności, koszty utworzenia spółki z o.o. itp.). Zdarzenie V W prasie branżowej ABZ Golfa wspólnicy przeczytali, że już pod koniec sezonu 2012 r. nieopodal, w Dąbrowie Górniczej powstanie profesjonalne, pełnowymiarowe pole golfowe. Nowy obiekt ma być bardzo nowoczesny. Samo pole zostało zaprojektowane przez doświadczonego i uznanego na świecie niemieckiego architekta pól golfowych Udo Gartner a. Oprócz samego pola zainteresowani będą mogli skorzystać z usług niewielkiego hotelu i restauracji oraz wypożyczalni sprzętu. Na razie nie wiadomo jak kształtować się będą ceny korzystania z nowego obiektu. Jest jednak pewne, że otwarcie pola będzie poprzedzone szeroką i intensywną kampanią reklamową. Inwestorem jest bowiem specjalnie powołana do życia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% udziałowcem jest jeden z pięciu najbogatszych Brytyjczyków. Wspólnicy są pełni obaw o dalsze losy Jura Golf Club. Przeanalizujcie sytuację. Zastanówcie się jakie możliwości działania mają nasi bohaterowie? Czy szukać będą źródeł przewagi konkurencyjnej nad nowym konkurentem, czy zdywersyfikują swoją działalność, a może uznają że pora się przebranżowić? A może podejmą jeszcze inne działania? Propozycja rozwiązania problemu Jak na razie trochę za wcześnie na podejmowanie drastycznych kroków. Należy dokładnie zbadać sytuację, a nie opierać się na artykule prasowym. Jeśli doniesienia prasowe okazałyby się prawdą, należałoby zastanowić się, czy nowopowstający obiekt kieruje swe usługi do tej samej grupy klientów i w czym możemy być lepsi od konkurencji. Źródłem przewagi może być na przykład niższa cena, ale wtedy kierujemy się w stronę klientów o nieco niższych dochodach, niż jak robiliśmy to do tej pory. Wtedy działalności spółki mogłaby towarzyszyć misja Golf dla wszystkich! Należałoby jednak przeprowadzić kalkulacje, czy byłoby to dla firmy opłacalne. 20

21 Scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa Park linowy KASKADER Opracowany na podstawie pomysłu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie Opracowanie: mgr Ewa Musiał 21

22 1. Charakterystyka firmy w punkcie bazowym. Informacje formalnoprawne Park Linowy Kaskader to spółka cywilna, której współwłaścicielami są: Małgorzata, Jolanta, Anna i Damian. Współwłaściciele dbają o dobro pracowników i klientów poprzez bieżący monitoring działalności firmy. Spółka została utworzona w kwietniu 2010 roku. Majątek spółki Park Linowy Kaskader znajduje się w Myszkowie w dzielnicy Nowa Wieś teren starej strzelnicy. Działka, na której został zlokalizowany, stanowi własność spółki. Ponadto własnością są także, uzbrojone w media (woda, prąd, gaz), pomieszczenia gospodarcze i socjalne. Specyfika usług świadczonych przez spółkę wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu. Park Linowy Kaskader posiada tory liniowe, które zgodnie z normą PN- EN15567, przeszły przegląd inauguracyjny wykonany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Tor liniowy wyposażony został w stalowe liny, mosty tyrolskie, kładki, wiszące kłody, belki, itp. Ponadto na wyposażeniu parku znajduje się specjalna uprząż z lążami, karabinkami i bloczkami, kask oraz sprzęt spełniający wymogi BHP i PPOŻ. Prawidłowe funkcjonowanie biura zapewnia posiadany sprzęt, tj.: komputer, drukarka i skaner oraz kasa fiskalna i terminal płatniczy. Zasoby ludzkie U progu działalności spółki jej zasoby ludzkie tworzyły cztery osoby właściciele Parku. Ponadto zatrudniono na umowę o pracę jeszcze dwie osoby. Dodatkowo w II i III kwartale zatrudniano na umowę zlecenie jedną osobę. Taka polityka kadrowa jest praktykowana zarówno w 2010 roku, jak też w 2011 roku. Z racji posiadanych przez właścicieli umiejętności i kwalifikacji zajmują oni stanowiska instruktorów wspinaczki. Do ich zadań należy: bieżąca kontrola stanu technicznego sprzętu, prowadzenie ścisłej kontroli miejsca składowania sprzętu, wydawanie sprzętu wypożyczającym i przyjmowanie go, instruktaż i opieka nad 22

23 uczestnikami torów liniowych. Ponadto bieżąco monitorują działalność firmy i dbają o jej rozwój. W spółce zastosowano motywacyjny system wynagrodzeń pracowników. Mianowice na podstawie oceny ich pracy przyznawane są najlepszym nagrody i premie. Zaś najbardziej kreatywni pracownicy uczestniczą w kursach szkoleniowych, podnosząc swoje kwalifikacje. Firma dokładnie zdefiniowała wymagania stawiane swoim pracownikom. Są to: kreatywność, wysoka kultura osobista, lojalność wobec firmy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, odpowiednie kwalifikacje zawodowe i godna prezentacja firmy. Zakres oferowanych usług Rozpoczęcie funkcjonowania Parku Linowego Kaskader poprzedziła ankieta skierowana do mieszkańców gminy Myszków. Wyniki tej ankiety, pozwoliły w dużym stopniu dostosować świadczone usługi do gustów klientów. Park w miesiącach lipiecsierpień czynny jest w godzinach od 9-21, a w sezonie poza wakacyjnym od W Parku znajduje się kilka tras, z których każda dostosowana jest do różnych grup odbiorców. Dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 13 lat znajduje się trasa na wysokości 2,8 m nad ziemią. Nazwano ją Trasą Małpką. Warunkiem koniecznym skorzystania z niej jest posiadanie minimum 140 cm wzrostu z rękami podniesionymi do góry. Trasa ta przystosowana jest również dla osób niepełnosprawnych. Następna trasa, to Trasa Lider, przeznaczona dla młodzieży i osób dorosłych od 150 cm wzrostu. Oznaczona jest kolorem niebieskim. W końcu trasa najtrudniejsza Trasa Pirat, która znajduje się na dużych wysokościach. Każda osoba korzystająca z tras, bez względu na rodzaj trudności, wyposażona jest w atestowaną uprząż, kask, linki zabezpieczające oraz karabińczyk. Kolejną ciekawą usługą jest szkółka przetrwania, która jest organizowana przez instruktorów Parku przez cały rok. Spółka, w celu urozmaicenia wypoczynku w Parku Linowym Kaskader, udostępniła swój teren firmom outsourcingowym. W ten sposób klienci Parku Linowego mogą dodatkowo skorzystać, np.: z małej gastronomii oferującej pełną obsługę cateringową; z organizacji imprez dla dzieci z udziałem animatorów, klaunów i artystów; fotografa; z usług specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowousprawniającej. W sezonie zimowym zaproponowano klientom organizację kuligów, kursów przetrwania, lodowisko oraz naukę rzeźbienia w lodzie. 23

24 Konkurencja Na lokalnym rynku nie ma przedsiębiorstwa, które zajmowałoby się taką samą działalnością. Tym samym Park Linowy świetnie wpisał się w niszę rynkową. Ten fakt nie gwarantuje jednak sukcesu. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że dla respondentów bardzo ważni, w tego typu działalności, są profesjonalnie wyszkoleni instruktorzy. Park Linowy Kaskader poprzez świadczenie usług na wysokim poziomie kreuje swoją markę. W ten sposób, w przypadku pojawienia się jakiejkolwiek konkurencji, będzie mógł nadal liczyć na klientów, którzy cenią sobie sprawdzoną jakość. Klienci Położenie geograficzne Parku Linowego Kaskader, jakim jest Jura Krakowsko- Częstochowska, determinuje pochodzenie jego klientów. Są to głownie mieszkańcy Jury, ze szczególnym nasileniem klientów z gminy Myszków. Zaobserwowano jednak, iż wiele osób odwiedzających Park, pochodzi spoza tego rejonu. Oferta Parku skierowana jest do różnych grup odbiorców. Z jego usług korzystają zarówno dzieci, jak też młodzież. Jest to miejsce, gdzie swój wolny czas spędzają jednak całe rodziny. Będąc już na terenie Parku, dorośli również decydują się na skorzystanie z jego atrakcji, szczególnie, że są i takie przeznaczone właśnie dla nich. Prócz odbiorców indywidualnych, mamy do czynienia również z odbiorcami grupowymi. Z analiz wynika, że klienci Parku to osoby z miesięcznymi dochodami w przedziale zł. na osobę. W pierwszym roku działalności Parku Linowego Kaskader odwiedziło go ponad osób. Tendencje rynkowe Z analiz przeprowadzonych u progu działalności Parku Linowego Kaskader wynika, iż respondenci wyraźnie wypowiadali się za działalnością świadczącą usługi rekreacyjne na ich terenie. Zainteresowanie to znalazło swoje przełożenie na liczbę klientów odwiedzających Park, w przeciągu dwóch lat jego dotychczasowego funkcjonowania. Ta tendencja nie powinna ulec zmianie. 24

25 Zainteresowanie aktywnym spędzeniem wolnego czasu jest coraz bardziej popularne. Lansowanie aktywności fizycznej, jak podkreślają właściciele Parku, jest receptą na chorobę współczesnego społeczeństwa, jakim jest stres. Istotną przesłanką pozwalającą optymistycznie patrzeć na działalność Parku Linowego, jest fakt, iż jego oferta skierowana jest dla różnych wiekowo grup odbiorców, a zaproponowana polityka cenowa sprzyja korzystaniu z jego usług. Dostawcy Właściciele spółki, w celu podniesienia atrakcyjności oferowanych usług, postanowili zlecić firmom zewnętrznym świadczenie niektórych z nich. Tak też mała gastronomia, która oferując posiłki, sprawia, iż pobyt na terenie Parku, staje się wypoczynkiem całodniowym. Następnie organizacja imprez dla dzieci z udziałem klaunów i animatorów dodatkowo umila czas dzieciom, a rodzicom daje możliwość spokojnego skorzystania z atrakcji dla nich przeznaczonych. Fotograf zaś uwiecznia radość podczas korzystania z atrakcji Parku Linowego Kaskader. Ostatnią firmą zewnętrzną, współpracującą z Parkiem jest firma oferująca rehabilitację ruchowousprawniającą. Dzięki temu z usług Park Linowy Kaskader mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Ponadto w sposób ciągły Park korzysta z dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych. Reklama i promocja Strategia promocji stosowana przez spółkę Park Linowy Kaskader w pierwszym okresie jego funkcjonowania miała na celu uświadomienie klientom korzyści z aktywnie spędzonego czasu wolnego. Zamieszczano reklamę w prasie, w radiu nagrano spot reklamowy. Ponadto rozwieszano reklamę Parku w formie plakatów, reklamowano się w Internecie, czy też stosując formę reklamy zewnętrznej - na busach. Uruchomiono stronę internetową, na której znajdują się cenne informacje o Parku i jego usługach. Ponadto za pośrednictwem strony można dokonywać rezerwacji terminów i torów. Celem promocji Parku Linowego jest utrzymywanie na stale wysokim poziomie jakości usług. Promocja firmy odbywa się nieustannie już na płaszczyźnie kontaktu instruktor klient. Profesjonalne, życzliwe podejście do każdego klienta, buduje więź opartą na zaufaniu. Ponadto formą promocji są także jednakowe dla wszystkich 25

26 pracowników ubrania z logo firmy. Kolejną stosowaną formą promocji i reklamy, jest korespondencja bezpośrednia, czyli imienna przesyłka pełniąca rolę zaproszenia do skorzystania z atrakcji Parku. Tę formę stosuje się głownie w kontaktach ze szkołami, firmami. Istotnym narzędziem promocji jest stosowana polityka cenowa. W celu zachęcenia klientów, do skorzystania z atrakcji Parku Linowego Kaskader, na początku jego działalności, zaproponowano ceny z niewielką marżą. Natomiast przez cały czas funkcjonowania Parku, firma proponuje swoim klientom zróżnicowany poziom cen, zależny np.: od wieku klienta, częstotliwości korzystania z usług Parku, korzystania indywidualnego i grupowego. Ponadto ceny niższe obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych. Ceny te są dla klientów zachęcające, bo opłacalne. Wydatki przeznaczone na reklamę i promocję dotychczas utrzymywały się na takim samym poziomie. Sezonowość działalności Działalność Parku Linowego Kaskader jest zależna od sezonowych zmian. Podstawowa działalność Parku ma miejsce w II i III kwartale. W celu utrzymania ciągłości funkcjonowania firmy w I i IV kwartale proponuje się klientom nową ofertę - zimową. Zgodnie z tą ofertą właściciele Parku zajmują się organizacją kuligów, kursów przetrwania, a także proponują korzystanie z lodowiska i naukę rzeźbienia w lodzie. Ta działalność zimowa rozpoczęta została w IV kwartale 2010 roku i kontynuowana z powodzeniem w kwartale I i IV kolejnego roku. Pomysł wyraźnego podziału ofert Parku, na letnią i zimową sprawdził się. Gwarantuje on ciągłość funkcjonowania firmy i przynosi dochody. Przychody W 2010 roku Park Linowy KASKADER osiągną przychód w wysokości ,00 zł, zaś w 2011 roku wynosił on ,00 zł. Struktura przychodów w podziale na rodzaje w poszczególnych latach działalności przedstawia się następująco: Rodzaj przychodu Tor dla dzieci trasa Małpka 26% 26,2% 26

27 Tor dla dorosłych trasa Lider i Pirat 60% 58,2% Szkółka przetrwania 7% 7% Wypożyczenie łyżew 5,4,% 6,5% Kulig 0,6% 1% Rzeźba w lodzie 1% 1,1% RAZEM 100% 100% Wydatki W 2010 roku spółka poniosła łączne wydatki w wysokości ,14 zł, a w 2011 roku ,74 zł. Struktura wydatków w podziale na rodzaje w poszczególnych latach działalności przedstawia się następująco: Rodzaj kosztu: zł % ogółu zł % ogółu zakup surowców/materiałów 9 110,00 7, ,00 3,82 wynagrodzenie pracowników ,00 34, ,00 28,71 narzuty na wynagrodzenie 9 877,50 7, ,50 6,30 energia, woda, gaz, co 2 400,00 1, ,00 1,53 usługi obce 6 900,00 5, ,00 4,40 reklama 4 000,00 3, ,00 2,55 inne koszty 1 200,00 0, ,00 0,76 amortyzacja 2 580,00 2, ,00 1,64 ZUS właściciela ,64 12, ,24 11,22 podatek dochodowy ,00 24, , RAZEM: , ,74 - Wynik finansowy Zarówno w 2010 roku, jak też w 2011 roku spółka odnotowała dodatni wynik finansowy. W 2010 roku wynosił on ,86 zł, a w 2011 roku ,26 zł. 27

28 2. Zdarzenia oddziałujące na badane przedsiębiorstwo Zdarzenie I Sezony zimowe w ubiegłych latach nie przynosiły dużych dochodów. Trudno było się utrzymać właścicielom i pracownikom spółki. Ponadto stałe opłaty trzeba było płacić bez względu na wysokość osiągniętych zysków. Oferowane dotychczas zimowe atrakcje, nie cieszyły się wśród klientów takim zainteresowaniem, jakiego oczekiwaliby właściciele spółki. W ubiegłym roku najmniejszym zainteresowaniem, wśród zimowych propozycji Parku, cieszył się kulig (skorzystało z niego 300 osób) i rzeźba w lodzie (wykonano 300 rzeźb). U progu 2012 roku właściciele stanęli przed koniecznością podjęcia konkretnych kroków, zmierzających do zwiększenia zysków z zimowej oferty. Swoje rozważanie dotyczące znalezienia sposobu na osiąganie większego zysku z oferty zimowej, rozpocznijcie od znalezienia przyczyn powodujących mniejsze od spodziewanego zainteresowania tą ofertą. Sukcesem jest niewątpliwie popyt na letnią ofertę. Na ten sukces składa się zespół wielu działań. Czy równie skuteczne działania zastosowano w stosunku do oferty zimowej? Może oferta zimowa potrzebuje przemyślenia, co do jej założeń, może potrzebna jest jej gruntowna reforma? Jaki zastosować wabik, aby przyciągnąć klientów? Propozycja rozwiązania problemu Przyjmując za przyczynę niewielkiego zainteresowania zimową ofertą Parku Linowego Kaskader, niewystarczającą jej promocję, należy zastanowić się nad jej zdynamizowaniem. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie ferii zimowych i skierowanie reklamy promującej zimowe atrakcje Parku do instytucji oraz firm organizujących zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży. W takiej ofercie można zaproponować dodatkowo promocyjne ceny, które uzależnione byłby od ilości uczestników. Można również wprowadzić do ofert dodatkowy element, np. ognisko czy też inny ciepły poczęstunek. Zaś w stosunku do oferty dotyczącej rzeźby w lodzie, można zainicjować ogólnopolski, coroczny konkurs rzeźbienia w lodzie połączony z warsztatami i wystawą powstałych rzeźb. 28

29 Zdarzenie II Marka Parku Linowego Kaskader stała się marką rozpoznawalną i cenioną przez klientów. Proponowanie klientom ciekawych atrakcji utrzymanych na wysokim poziomie, sprawiało, że Park odwiedzało wielu klientów, nawet spoza województwa. Na początku marca 2012 roku, jeden ze wspólników nawiązał kontakty z mieszczący się w Dąbrowie Górniczej Hotelem Kańciapa. W wyniku rozmów, zaproponowano właścicielom spółki Park Linowy Kaskader zbudowanie i prowadzenie parku liniowego. Park ten mieściłby się na terenie leśnym, znajdującym się na działce należącej do Kańciapy. Zaproponowano również dofinansowanie inwestycji w wysokości 40 % poniesionych kosztów. Park linowy w Dąbrownie Górniczej rozpocząłby swoją działalność pod koniec maja 2012 roku. Propozycja Hotelu, była dla właścicieli Parku niezwykle interesująca, tym bardziej, iż nowopowstały Park nosiłby nazwę Park Linowy Kaskader Dąbrowa Górnicza. Postanowili więc z propozycji Kańciapy skorzystać. Usystematyzujcie zalety i wady tego przedsięwzięcia. Jakie zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu Parku Linowego Kaskader, będą musiały nastąpić? Czy zmianie ulegnie podział obowiązków wspólników? Jakie kroki należy podjąć, aby sprawnie przeprowadzić inwestycje? Skąd uzyskać niezbędną do realizacji projektu kwotę? Kto tworzyć będzie kadrę Parku w Dąbrowie Górniczej oraz jaka będzie jego oferta? Propozycja rozwiązania problemu Za uruchomieniem Parku Linowego Kaskader przemawia kilka argumentów: wzrost zysku; łatwiejszy dostęp do usług Parku klientom z okolic Dąbrowy Górniczej, co przyczyni się do zwiększenia ich liczby; zwiększenie liczby miejsc pracy; położenie nowego Parku w atrakcyjnym krajobrazowo miejscu; itp. Wadą może okazać się konieczność zmiany dotychczasowego, sprawdzonego porządku funkcjonowania Parku w Myszkowie. Dotyczy to przede wszystkim kadry zarządzającej, gdyż nastąpi zwiększenie obowiązków wspólników. Pieniądze niezbędne na zbudowanie i uruchomienie Parku można uzyskać, korzystając z kredytu bankowego. Zarządzanie nowym Parkiem będzie należało do dwóch, z czterech wspólników, którzy nadzorować będą budowę Parku oraz przeprowadzą rekrutację nowych pracowników, a także czuwać będą nad ich szkoleniami i jakością świadczonych 29

30 usług. Oferta Parku Linowego Kaskader będzie taka sama jak tego, mieszczącego się w Myszkowie. Zdarzenie III Wiosną 2012 roku, na terenie Parku Linowego Kaskader doszło do wypadku, w którym ucierpiał 12 - letni chłopiec. Spadł z niewielkiej wysokości, pokonując trasę LIDER. W wyniku upadku doznał niegroźnego urazu głowy i ręki. Jak się okazało nie został odpowiednio zabezpieczony przed rozpoczęciem zabawy. Za zabezpieczenie odpowiedzialny był jeden z pracowników. Informacja o wypadku szybko dostała się do lokalnej prasy. Dziennikarze podważali w swoich artykułach fachowość pracy instruktorów Parku oraz podkreślali brak bezpieczeństwa. Na tej opinii ucierpiała marka Parku Linowego Kaskader. Zastanówcie się nad krokami, jakie należy podjąć w celu odbudowania dobrej opinii Parku. Przeanalizujcie także przyczyny wypadku. Mógł zawinić tutaj instruktor? Może wina znajduje się po stronie sprzętu, który miał dawać poczucie bezpieczeństwa? Jakie macie pomysły na przyszłość, aby takie sytuacje nie miały więcej miejsca? Propozycja rozwiązania problemu Po przeprowadzonej dokładnej analizie przyczyn wypadku okazało się, iż leży ona po stronie instruktora. Niestety, działał on być może rutynowo i nie dostosował się do wymogów bezpieczeństwa. Rozwiązaniem tej sytuacji może okazać się jego upomnienie i pozbawienie premii. Aby w przyszłości nie dopuścić to takich sytuacji, można zintensyfikować szkolenia sprawdzające instruktorów. Pomysłem na poprawę dobrej opinii Parku i jego pracowników mogą okazać się pokazy ich warsztatu pracy. Można również zgłaszać instruktorów do udziału w konkursach ogólnopolskich czy międzynarodowych, gdzie będą mieli okazję pokazać swoje umiejętności. Ponadto należy postarać się, aby powstało wiele artykułów, w których prócz promowania Parku, będą znajdowały się informacje o tym, iż sprzęt, który spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa oraz opieka instruktorów zapewniają ciekawe, bezpieczne i niezapomniane chwile. 30

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Miejscowość Ruda Śląska 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Firma PASJONACI SMAKÓW

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . (imię i nazwisko bezrobotnego/wnioskodawcy) KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Krótki opis działalności Projekt opracowany przez Doradców Zawodowych PUP w Jarosławiu na wyłączny

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU ZAWIERCIE. Pełna nazwa szkoły. Miejscowość

BIZNESPLAN ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU ZAWIERCIE. Pełna nazwa szkoły. Miejscowość BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU Miejscowość ZAWIERCIE 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Startuj w biznesie. Subregion bielski.

BIZNES PLAN. Startuj w biznesie. Subregion bielski. ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN Działanie.3 Wspieranie Powstawania i Rozwoju Podmiotów Gospodarczych Priorytet Inwestycyjny 8.iii

Bardziej szczegółowo

Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN

Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN BIZNES PLAN ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 PODSTAWOWE DANE Nazwisko i imiona PESEL, miejsce urodzenia NIP Adres zamieszkania Telefon E-mail 1.2 DODATKOWE INFORMACJE W tym miejscu

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja BIZNES PLAN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja BIZNES PLAN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego nr... /2010 BIZNES PLAN Imię

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. nr wniosku:..

Biznesplan. nr wniosku:.. Biznesplan nr wniosku:.. AKTYWNI PRZEDSIĘBIORCZY. Program kompleksowego wspierania rozpoczynania działalności gospodarczej dla osób od 30 r.ż., bez pracy, zamieszkujących na obszarach o wysokiej stopie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Czas na własny biznes!

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Czas na własny biznes! BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Czas na własny biznes!, realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne

WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.. WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Start do biznesu,

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Start do biznesu, Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia. 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy. 3. Adres do korespondencji

BIZNESPLAN. 2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia. 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy. 3. Adres do korespondencji DANE WNIOSKODAWCY 1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy BIZNESPLAN Pozycja przedsiębiorstwa jest często determinowana kwalifikacjami osób prowadzących firmę. W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy...

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy... Załącznik nr 3 Biznesplan W ramach Projektu: Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, realizowanego przez Województwo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich!

Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Rozwijaj z Nami innowacyjny biznes! Pierwsza w Polsce szkoła tego rodzaju! Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wzór BIZNES PLAN

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wzór BIZNES PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wzór BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: NR WNIOSKU:.. (wypełnia realizator projektu) Biznes plan dla projektu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

dla zwierząt PET - SPA

dla zwierząt PET - SPA Gimnazjum nr 1 w Rawiczu Firma treningowo-pielęgnacyjna dla zwierząt PET - SPA Firma treningowo pielęgnacyjna dla zwierząt PET - SPA Jesteśmy polskim Przedsiębiorstwem Usługowym. PET-SPA to firma wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str... Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości -

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - O AIP Działająca od 2004 roku Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największe w Europie przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie młodych ludzi w dążeniu do założenia i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

USŁUGI W RAMACH PROGRAMU INKUBACJI ŚWIADCZONE PRZEZ EKSPERTÓW TECHNOPARKU

USŁUGI W RAMACH PROGRAMU INKUBACJI ŚWIADCZONE PRZEZ EKSPERTÓW TECHNOPARKU PROGRAM INKUBACJI PROGRAM INKUBACJI TECHNOPARKU POMERANIA PROGRAM INKUBACJI to pakiet usług konsultingowych połączony z najmem powierzchni, adresowany do start-upów, które będą miały swoją siedzibę w Technoparku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Szansa na wysokie zyski, wyższe niż przy innych formach oszczędzania, możliwość korzystania z zalet rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN przedsięwzięcia

BIZNES PLAN przedsięwzięcia BIZNES PLAN przedsięwzięcia WPROWADZENIE... PRODUKT... RYNEK ZBYTU... PLAN MARKETINGOWY... KADRY I ZARZĄDZANIE... PLAN FINANSOWY... OCENA FINANSOWA... ANALIZA SWOT... ZAŁĄCZNIKI (tablice liczbowe)... WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu DAIP BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY SPIS TREŚCI 1. ŻYCIORYS ZAWODOWY.....2 2. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 3 3. PLAN MARKETINGOWY...4 3.1 Opis produktu/usługi...4 3.2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax (71) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl; www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędu pracy tel. 19524 BIZNES PLAN Konkurs

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA, PRZEDMIOT I ZAKRES

BIZNESPLAN 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA, PRZEDMIOT I ZAKRES Załącznik nr 2 Wzór biznesplanu BIZNESPLAN Reaguj szybko! nr projektu RPLD.10.02.02-10-0012/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Adaptacyjność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

BIZNES PLAN PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNES PLAN PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 5 ZAŁĄCZNIK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, BEZ UŻYCIA KOREKTORA, EWENTUALNE SKREŚLENIA ZAPARAFOWAĆ I WPISAĆ DATĘ DOKONANEJ ZMIANY. BIZNES PLAN

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

Reklama w wyszukiwarce

Reklama w wyszukiwarce Reklama w wyszukiwarce RYNEK NIERUCHOMOŚCI Czego użytkownicy szukają częściej? Ile kosztuje jedno kliknięcie w reklamę wyświetlaną po słowie mieszkanie do wynajęcia? Jak wygląda sezonowość na rynku reklamowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KONIECPOLU

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KONIECPOLU BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KONIECPOLU Miejscowość KONIECPOL 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Nasze przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości -

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - O AIP Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największe w Europie przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie młodych ludzi w dążeniu do założenia i prowadzenia własnego biznesu. Inkubator

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozszerz swoją ofertę i zdobądź przewagę nad konkurencją

Rozszerz swoją ofertę i zdobądź przewagę nad konkurencją Oferta Rozszerz swoją ofertę i zdobądź przewagę nad konkurencją Propozycja współpracy dla Partnerów kluczowych Smuda Consulting Intertax24 S.C O Smuda Consulting - Intertax24 s.c. Wiemy, że rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Wzór wstępnego Business Planu

Wzór wstępnego Business Planu Wzór wstępnego Business Planu Informacje niżej zawarte należy traktować jako przykładowe. Podobieństwo informacji zawartych w złożonych pracach nie będzie świadczyła za zasadnością wyboru business planu.

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

BRIdge Alfa współpraca naukowców z inwestorami - sposób na sukces w komercjalizacji. Poznań, czerwiec 2015 r.

BRIdge Alfa współpraca naukowców z inwestorami - sposób na sukces w komercjalizacji. Poznań, czerwiec 2015 r. BRIdge Alfa współpraca naukowców z inwestorami - sposób na sukces w komercjalizacji Poznań, czerwiec 2015 r. O co chodzi? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju + SpeedUp Venture Capital Group i 9 innych funduszy

Bardziej szczegółowo

O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S

O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S w w w. o p t u s. p l Nazywamy się OPTUS Stanowimy część Grupy Kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - należącego od lat do czołówki europejskiej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN dla Uczestniczek projektu ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w ramach projektu

BIZNESPLAN dla Uczestniczek projektu ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w ramach projektu Strona1 Projekt Przedsiębiorczość jest kobieca realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2013

Bardziej szczegółowo

Dobry wynik Aquaparku Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Dobry wynik Aquaparku Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 25.04.2016 W roku 2015 z usług Aquaparku skorzystało ponad 1500 osób dziennie. Nie ma wątpliwości, że dobrze zarządzane Aquaparki mogą osiągać dobre wyniki. Korzyści z Aquaparku są oczywiste

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Panda na polskim rynku

Panda na polskim rynku PANDA FRANCZYZA Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska sieć pralni chemicznych i wodnych, która funkcjonuje jako podmiot w dużej grupie firm związanych z szeroko rozumianym pralnictwem - Vector S.A.

Bardziej szczegółowo

Czy chcą Państwo odnosić sukcesy na rynkach niemieckojęzycznych? Oferujemy Państwu efektywne rozwiązania prowadzące do sukcesu.

Czy chcą Państwo odnosić sukcesy na rynkach niemieckojęzycznych? Oferujemy Państwu efektywne rozwiązania prowadzące do sukcesu. Produkt: rozwiązanie synergiczne 3 MIASTO: instytucje publiczne Czy chcą Państwo odnosić sukcesy na rynkach niemieckojęzycznych? Oferujemy Państwu efektywne rozwiązania prowadzące do sukcesu. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy:

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy: W ramach działania 2.1.1,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach'' wnioski aplikacyjne może składać prawie każda instytucja: począwszy od szkół wyższych, poprzez różnego rodzaju instytucje publiczne

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością Zarządzanie nieruchomością Mieszkaniową/ Usługową/ Komercyjną OFERTA DLA DEWELOPERÓW Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 15 maj 2011 roku I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe dane. Premium

Bardziej szczegółowo