ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 89 tel , fax: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości powyżej RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWA NUMER SPRAWY: EOP ZATWIERDZIŁ:... (data i podpis) Białystok, czerwiec 2014 r. 1

2 I. Informacje ogólne 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej pzp. 3. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 ambulansów drogowych typu C, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zaoferowanie towaru sprzecznego z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć całość towaru na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, w sposób opisany w załączonym wzorze umowy. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 7. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Karetki Urządzenia medyczne III. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy zrealizowali łącznie w tym okresie dostawy 10 szt. ambulansów typu C o łącznej wartości , 00 zł brutto; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiadają środki finansowe lub zdolność finansową w wysokości , 00 zł; oraz nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp. 2

3 Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1.1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp [zawarte na formularzu ofertowym]; 1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert; 1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.8. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy dostawy polegające na dostawie 10 ambulansów typu C o łącznej wartości ,00 zł brutto zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4 do SIWZ). Dowodami potwierdzającymi, iż dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: 3

4 - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy dostawy te zostały wykonane należycie; 1.9. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości, co najmniej ,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2, 1.3, 1.4 oraz 1.6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.5, i 1.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokument dotyczy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 pzp dokumenty, o których mowa w pkt 1.10 ppkt 1 i 2 oraz pkt 1.11 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1.10 pkt 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.10 i 1.11 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania dokumenty, o których mowa w pkt , mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), każdy z przedsiębiorców składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt , 1.10 oraz

5 1. Oferta musi zawierać: VI. Opis sposobu przygotowywania ofert 1.1 wypełniony formularz - opis przedmiotu zamówienia [wg załącznika nr 1 do SIWZ]; 1.2 wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 2 do SIWZ]; 1.3 wypełniony formularz cenowy [wg załącznika nr 3 do SIWZ]; 1.4 dowód wniesienia wadium; 1.5 listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo informację o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców powinien złożyć odrębną listę, o której mowa powyżej albo odrębne oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należący do tej samej grupy kapitałowej mogą złożyć jedną wspólną listę podmiotów, o której mowa powyżej; 1.6 dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w rozdz. V SIWZ); 1.7 foldery wraz z opisem zaoferowanego wyposażenia medycznego; 1.8 potwierdzenie producenta o kompatybilności uprzęży dziecięcej z zaoferowanymi noszami transportowymi; 1.9 oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE oraz zgodności z PN EN 1865 (krzesełka kardiologicznego); 1.10 oświadczenie o posiadaniu potwierdzeń wykonanych pozytywnie badań przeciążeniowych na 10g (dotyczy lawety); 1.11 oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter); 1.12 oświadczenie o posiadaniu protokołu/raportu z przeprowadzonego testu zderzeniowego całego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami PN EN 1789) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą aktualna całopojazdowa homologacja typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C), zgodnie z ramową Dyrektywą 2007/46/WE). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu (nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji). 2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z dokumentów dołączonych do oferty powinno wynikać umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego albo ogólne umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniach, w tym zawierania umów w zakresie zamówień publicznych (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. spółki cywilnej, konsorcjum). 3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 5

6 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji. 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumentach rejestracyjnych: 6.1 w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym lub przez notariusza; 6.2 poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); 6.3 w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 7. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę w sposób opisany w pkt. 6 niniejszego rozdziału. 8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich). 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. 11. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z imienną pieczątką osoby ją sporządzającej). 12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane; 12.1 przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 12.2 Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym; 12.3 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 6

7 oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; 12.4 Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 pzp); 12.5 Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zostaną one odtajnione przez Zamawiającego; 12.6 udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; 12.7 udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach: osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia protokołu lub/i załączników do protokołu, o czym poinformuje zainteresowanego. 13. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby: 13.1 ustanowili oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 13.2 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie z pełnomocnikiem; 13.3 wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę ; w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika; 13.4 każdy z przedsiębiorców konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej złożył oddzielnie dokumenty wskazane w rozdziale V na zasadach tam wskazanych; 13.5 w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. VII. Wadium 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: ,00 zł 2. Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 7

8 kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz ze zm.). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, Białystok:. A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium winna być umieszczona informacja: Wadium - przetarg na dostawę ambulansów medycznych". Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert. 5. Na dokumencie będącym formą wadium dołączonym do oferty musi być wyraźnie określony przedmiot, którego wadium dotyczy Wadium - przetarg na dostawę ambulansów medycznych" 6. Zwrot wadium: 6.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 6.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.3 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.4 jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6.5 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu uprzednio zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium: 7.1 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 7.2 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 8

9 przez Zamawiającego. VIII. Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 60 dni. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w pokoju 214, w terminie najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2014 r., do godz Oferty należy składać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach Kopertę należy zaadresować jak niżej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, Białystok Oferta w postępowaniu na dostawę ambulansów medycznych NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r. GODZ koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przesłać w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, Białystok Oferta w postępowaniu na dostawę ambulansów medycznych DOSTARCZYĆ DO POKOJU 214 DO DNIA r. DO GODZ konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ją po upływie terminu do wniesienia odwołania. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2014 r., w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku w Sali 119 o godz Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia. X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów 9

10 1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: Pan Wiesław Zalewski Kierownik Działu Środków Transportu i Logistyki tel. 085/ Pani Agnieszka Koc Główny Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 085/ Informacje będą udzielane w godz z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Pisma należy przesyłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, Białystok. Forma pisemna jest zastrzeżona dla oferty oraz zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień oferty. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Termin udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści je na stronie internetowej 5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ; 5.2. w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. 6. Dokonane wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ Zamawiający zamieści również na stronie internetowej XI. Zmiana i wycofywanie oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. przed terminem składania ofert. 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia. XII. Sposób obliczenia ceny 1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku i obejmować dostawę całości zamawianego asortymentu na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. 2. Wypełniając formularz ofertowy należy podać ceny w rozbiciu na jednostki zamawianego asortymentu, wg przewidzianego w nim schematu. 10

11 XIII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się n/w kryterium oceny ofert: CENA OFERTOWA (Cof) - 92% Obliczana wg wzoru: liczona wg wzoru: C of = C min C of bad x 92 pkt gdzie: C of bad cena ofertowa brutto badanej oferty, C min najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Przedłużenie gwarancji mechanicznej - 3% (punktacja od 1 do 3 1 pkt za każdy kolejny rok gwarancji powyżej 24 miesięcy przy limicie przebiegu min km. Maksymalnie można otrzymać 3 punkty) Przedłużenie gwarancji na zabudowę medyczną i sprzęt- 5% (punktacja od 1 do 5 1 pkt za każdy kolejny rok gwarancji powyżej 24 miesięcy. Maksymalnie można otrzymać 5 punktów) 2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. 3. Jeśli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium ceny i jakości, funkcjonalności i walorów estetycznych, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w pzp i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert albo unieważnieniu postępowania, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, 11

12 wraz z uzasadnieniem. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 3. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków zaskarżenia określonych w Dziale VI pzp. 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO AMBULANSU DROGOWEGO TYPU C" ZGODNEGO Z PN - EN 1789:A1+/2011 ILOŚĆ - 10 szt. Marka i model (podać) zgodnie ze świadectwem zgodności WE Samochód fabrycznie nowy, nie rejestrowany, rok produkcji 2013/14 (podać) I. Nadwozie Parametry wymagane Typu furgon z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się 1. pary wodnej. Ściany boczne, sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące. 2. DMC do 3,5t 3. Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. 4. Przystosowany do przewozu min.4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. 5. Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN Fotele wyposażone w podłokietniki. Fotel kierowcy z regulacją min. w 2 płaszczyznach 6. Wysokość przedziału medycznego min 1,80 m. podać oferowaną wartość - 7. Długość przedziału medycznego min 3,10 m. podać oferowaną wartość - 8. Szerokość przedziału medycznego min 1,70 m. podać oferowaną wartość - 9. Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 260 stopni. (podać oferowaną wartość)- 10. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. 11. Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. 12. Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy umieszczony nad drzwiami. Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w drzwi przesuwne o wysokości w świetle min. 1,80 m. Drzwi nie powinny mieć możliwości 13. otwierania podczas ruchu pojazdu, nie może być możliwości poruszania się pojazdem przy otwartych drzwiach zgodnie z wymogami normy PN EN Lakier w kolorze białym lub żółtym. Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, wbudowane światła 15. kierunkowskazów, oraz niebieskie pulsacyjne LED 16. Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. 17. Autoalarm: z min. czujnikiem ultradźwiękowym ruchu wewnątrz auta, czujnikiem wstrząsowym, czujnikiem przechyłu. 18. Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera. 19. Reflektory przeciwmgielne przednie, 20. Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy, 21. Światła boczne pozycyjne, Czujniki parkowania przednie i tylne z sygnalizacją wizualną i dźwiękową. 22. Kamera cofania, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego lub panel LCD zamontowany w kabinie kierowcy. 23. Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący i informujący kierowcę o: a. działaniu reflektorów zewnętrznych b. braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V c. poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego Dodatkowe drzwi boczne przesuwne bez szyby, usytuowane za kierowcą, za którymi znajduje się schowek na: krzesełko kardiologiczne, materac próżniowy, deskę ortopedyczną z systemem unieruchamiania głowy, 24. nosze podbierakowe, 2 butle tlenowe, min. 3 kaski. Krzesełko kardiologiczne musi być zamontowane i zabezpieczone w sposób umożliwiający bezproblemowy dostęp do niego w dolnej części schowka. 13

14 II Drzwi boczne lewe i prawe przesuwane do tyłu z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym ich zamykanie. Trójkąt ostrzegawczy 1 szt., klucz do kół z podnośnikiem, szperacz bezprzewodowy akumulatorowy 12V umieszczony na ścianie działowej za fotelem kierowcy. Szperacz z przewodem min. 5 m zasilany z gniazda 12V. Załączyć aktualną całopojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C), zgodnie z ramową Dyrektywą 2007/46/WE). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu. (nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji) Silnik. Zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim, z układem, który po wyłączeniu stacyjki i 1. zamknięciu pojazdu utrzymuje pracę silnika w zaprogramowanym okresie czasowym pozwalającym na stosowne wystudzenie rozgrzanej turbosprężarki i samoczynnie wyłącza silnik po upływie tegoż czasu. 2. Silnik o mocy min. 160 KM. podać oferowaną wartość- 3. Pojemność min cm 3. podać oferowaną wartość- 4. Moment obrotowy min. 360 Nm. - podać oferowaną wartość - 5. Norma emisji spalin Euro 5+ lub Euro 6 - podać - III. Zespół napędowy. 1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana 2. Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. 3. Napęd na koła przednie lub tylne. 4. System stabilizacji toru jazdy typu ESP. 5. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR z możliwością odłączenia 6. System wspomagania ruszania pod górę. IV. Zawieszenie. 1. Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. 2. Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego. V. System hamulcowy. 1. Ze wspomaganiem. 2. Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania. 3. Elektroniczny korektor siły hamowania. 4. Układ wspomagania nagłego hamowania. VI. Układ kierowniczy. 1. Ze wspomaganiem. 2. Kolumna kierownicy regulowana w min. dwóch płaszczyznach. VII. Wyposażenie pojazdu. 1. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. 2. Kosz na śmieci. 3. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. 4. Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów. Ogrzewanie i wentylacja - układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 ppkt oraz charakteryzujący się VIII. parametrami nie gorszymi jak poniższe. 1. Grzałka silnika zasilana z zewnętrznej sieci 230V. 2. Ogrzewanie postojowe - grzejnik elektryczny z sieci 230V mocy min 2000W z możliwością ustawienia temperatury i z termostatem - skierowany w kierunku przedziału medycznego. 3. Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik poprzez nagrzewnicę zamontowaną w przedziale medycznym. 4. Niezależny od silnika system ogrzewania powietrznego przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i z termostatem, - podać markę i model - 14

15 5. Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna. 6. Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. Instalacja elektryczna - instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej IX. bezpieczne działanie zgodnie z PN EN podpunkty od do i charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej. 1. Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min W 2. Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. 3. Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem. (podać markę i model) Zasilanie zewnętrzne 230 V z min. 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym + przewód zasilający min 10 m. Min. 4 gniazda 12 V z wtykami w przedziale medycznym, w tym jedno z zabezpieczeniem min. 20A typu BERKER na ścianie lewej, jedno w suficie nad noszami oraz 2 w miejscu mocowania pomp infuzyjnych, Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszystkie schematy instalacji elektrycznych (dodatkowo montowanych obwodów) zastosowanych w oferowanych ambulansach, w szczególności tzw. przedziałów medycznych. X. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa - w pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym" oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej Sygnalizacja świetlna zintegrowana z dachem pojazdu lub belka świetlna umieszczona z przodu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego o świetle dookólnym, minimum 8 modułów - nie wyższa niż 110 mm mierzone od powierzchni dachu (podać wysokość belki, markę i model ) W pasie przednim zamontowany głośnik/głośniki o łącznej mocy min. 120 db, w odległości 3 metry od pojazdu, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu (podać markę i model) -... Urządzenie sygnalizacyjno akustyczne powinno posiadać min. 5 modulowanych tonów. Sterowanie modulacją musi odbywać się przez manipulator urządzenia umieszczony w miejscu łatwo dostępnym w kabinie pojazdu i klakson. Zestaw dodatkowych głośników nisko tonowych (typu RUMBLER lub HOWLER lub równoważne pod względem emitowania dźwięków niskotonowych) współpracujący z sygnalizacją dźwiękową, podstawową, uruchamiany osobnym włącznikiem (1 lub 2 głośniki o łącznej mocy min. 80 W + przetwornik). Włącznik umieszczony w miejscu dostępnym w kabinie kierowcy. Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego oraz dwie lampy LED barwy niebieskiej w błotnikach przednich. Sygnalizacja świetlna zintegrowana z dachem pojazdu lub belka świetlna umieszczona z tyłu pojazdu z min. 4 modułami LED koloru niebieskiego, nie wyższa niż 110 mm mierzone od powierzchni dachu i dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlania przedpola za ambulansem i dwoma światłami kierunkowskazów (podac marke i model)- Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu. Widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni. Reflektory zewnętrzne typu LED z trzech stron pojazdu boki i tył pojazdu ze światłem rozproszonym do 7. oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych symbolem S lub P" oraz symbolami Państwowego Ratownictwa Medycznego. Oznakowanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. (Dz.U. z 2010r. Nr 209, poz. 1382) Logo Zamawiającego. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu XI. medycznego zgodne z PN EN 1789 ppkt oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej. Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów 1. świetlnych. 2. Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.). 3. Halogen zamontowany nad blatem roboczym. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta - pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C, XII. powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe. 15

16 1. 2. Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. Szafki górne przysufitowe podświetlane z przeźroczystymi szybkami. W zabudowie meblowej należy uwzględnić ampularium, zamykany na klucz schowek. Na ścianie działowej: zespół szafek, z blatem roboczym z progiem zabezpieczającym dookoła blatu, uwzględnić należy miejsce na mocowanie min. trzech pudełek rękawic. 3. W przedziale medycznym miejsce do zamocowania min. 2 szt. plecaków. 4. Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie na wysokości tułowia pacjenta. Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, 5. gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. Centralna instalacja tlenowa z min. 3 punktami poboru typu AGA na lewej ścianie oraz jedno w suficie nad 6. noszami - gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min, 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych z reduktorami. Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 30 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym 7. jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie cm, (podać markę i model). Do oferty załączyć protokół/raport z badań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 pkt i 5.3 oraz certyfikat zgodności z PN EN Szyny montażowe z płytami montażowymi do mocowania uchwytów defibrylatora, respiratora, pompy oraz innych urządzeń medycznych na ścianie lewej. 9. Szyna Modura o dł. min. 30 cm zamocowana na ścianie lewej. Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na lewej ścianie panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. XIII. Łączność radiowa Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, (instalacja wmontowana do samochodu, z anteną dachową). Antena radiotelefonu (szt. 10) zamontowana na dachu pojazdu spełniająca następujące wymogi: - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania dookólna - antena prętowa zakres pracy MHz - typ (długość elektryczna anteny) λ/4 - dostrajanie do częstotliwości poprzez przycięcie grota anteny od góry - współczynnik fali stojącej (WFS) <1,5 - grot anteny na sprężynie bez możliwości pochylania - zapewniony łatwy dostęp do anteny z przedziału medycznego w celu jej konserwacji lub wymiany. Radiotelefon zamontowany w kabinie kierowcy (szt.10), posiadający: - aktualną homologację, - zakres częstotliwości VHF MHz - kompatybilność pod względem wywołań, przesyłu wiadomości tekstowych z posiadanym przez Zamawiającego systemem MOTOTRBO - odstęp międzykanałowy 12,5 khz, - zasilanie 12 do 14,5 V XIII a. Urządzenie monitoringu GPS 10 szt. Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania flotą pojazdów pracującego w technologii GPS-GPRS oraz jego dostosowanie do wymagań już wdrożonego systemu zarządzania flotą pojazdów marki Predator Combo firmy KERATRONIK (tzw. podpięcie do istniejącego systemu 10 pojazdów). Zamówienie obejmuje: Opomiarowanie pojazdu w zakresie dostawy i montażu urządzeń niezbędnych dla uzyskania parametru pomiaru paliwa. Instalacja Aplikacji do zarządzania pojazdami (profesjonalnego oprogramowania działającego na platformie systemu operacyjnego Windows XP i nowszych), otwartej na integrację ze środowiskiem IT Zamawiającego. 16

17 Wdrożenie Aplikacji zarządzania pojazdami tj. dostosowanie do środowiska IT Zamawiającego. Bezpłatna aktualizacja wdrożonej wersji systemu w okresie świadczenia usług - 36 m-cy. Elementy składowe przedmiotu zamówienia. APLIKACJA: Architektura dla możliwości łatwego dostosowania aplikacji do wymogów funkcjonalnych Zamawiającego. Aplikacja musi być zbudowana w architekturze otwartej, umożliwiającej dowolne zmiany w obrębie zawartości kartotek. Wszelkie kartoteki w obrębie Aplikacji muszą być zbudowane z edytowalnych etykiet, pól tekstowych i słowników. Kartoteki muszą być dostępne dla użytkowników w dwóch trybach pracy: Tryb do odczytu Domyślny tryb dla każdego użytkownika w systemie. Tryb umożliwiający wgląd we wszystkie kartoteki (zgodnie z uprawnieniami) bez możliwości ich edycji. Tryb edycyjny Tryb nadawany administracyjnie. Wybrani użytkownicy posiadający dostęp do kartotek poprzez tryb edycyjny, muszą mieć możliwość nanoszenia zmian danych w obrębie kartotek, jak również zmian etykiet i zawartości słowników oraz danych bieżących takich jak: np. nr rejestracyjny itp. Aplikacja musi zapewniać możliwość wyeksportowania danych do standardowych formatów plików tekstowych jak również importu ze standardowych plików tekstowych. Centralne stanowisko bazowe (serwer bazy danych, serwer aplikacji, serwer GPRS, serwer Mapowy) zlokalizowane będą w środowisku IT Dostawcy. Aplikacja winna pracować w trybach offline i online, dostęp do Aplikacji możliwy musi być lokalnie np. poprzez przeglądarkę internetową. Praca offline i online dotyczy pracy rejestratorów. W przypadku braku możliwości przesyłania danych, są one gromadzone w pamięci rejestratora do momentu ponownego połączenia GPRS. Aplikacja musi pracować w trybie wielodostępowym, umożliwiając: -definiowanie zakresu dostępowego dla poszczególnych użytkowników, - śledzenie tych samych, bądź całkiem różnych chwilowych parametrów pojazdów na wielu stanowiskach w tym samym czasie z wykorzystaniem interfejsu graficznego i z funkcjonalnością zdefiniowaną oddzielnie dla każdego operatora, - możliwość uruchomienia systemu na dowolnej definiowalnej ilości stanowisk, - tworzenie profili dostępowych dostosowując dostęp do zasobu pod kątem przyporządkowania samochodów do poszczególnych działów i komórek organizacyjnych odwzorowanych w strukturze Zamawiającego tak, by użytkownicy pomiędzy Działami nie mieli dostępu do zasobów Systemu wykraczających poza ich zakres pracy. Aplikacja winna działać w całości w języku polskim. Dostęp do sytemu musi być chroniony przez układ imiennej identyfikacji użytkownika. Aplikacja musi zapewnić funkcjonalność w zakresie: Ewidencji pojazdów i kierowców w zakresie wymaganym i niezbędnym dla osiągnięcia założonej funkcjonalności Aplikacji. Raportowania kluczowych dla zarządzania flotą parametrów, takich jak : - Raport eksploatacji pojazdów, - Raport jazd pojazdów oraz Lokalizacji pojazdów. Analizy przebytych tras w oparciu o zapis GPS. Wizualizacji tras. Karty SIM stanowić będą własność Dostawcy. Urządzenie rejestrujące (GPS) powinno mieć zwartą i niewielką konstrukcję umożliwiającą zainstalowanie w pojeździe w sposób ograniczający dostęp dla jego użytkowników. Jedynym elementem zainstalowanym w sposób dostępny może być czytnik identyfikatorów umożliwiający identyfikację kierowców za pośrednictwem zaproponowanych przez Dostawcę rozwiązań (np. kart zbliżeniowych lub breloków). Dane z urządzeń rejestrujących (GPS), zlokalizowanych w pojazdach muszą być przekazywane w czasie rzeczywistym, w technologii GPRS. Dane mają być przekazywane na bieżąco w momencie zarejestrowania czasu minimalnego zapisu tj. 60 sek. Zasilanie urządzeń rejestrujących (GPS) z instalacji samochodowych 12V lub 24V, w zależności od instalacji pojazdów. Każde urządzenie rejestrujące (GPS) musi być wpięte w instalację elektryczną auta w miejscu zaakceptowanym przez autoryzowany serwis stosownych pojazdów objętych gwarancją producenta. Urządzenia rejestrujące (GPS) muszą zapewnić realizację następujących pomiarów i sygnałów: Poziom paliwa w zbiorniku poprzez opomiarowanie wskazań pływaka. Pomiaru i rejestracji napięcia zasilania w pojeździe oraz sygnalizację zaniku zasilania głównego. Urządzenie rejestrujące (GPS) powinno posiadać minimum 4 wejścia analogowe, 1 cyfrowe. Urządzenia rejestrujące (GPS) muszą spełniać normy unijne. Poprawność montażu wszystkich urządzeń Systemu leży po stronie Dostawcy. SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH APLIKACJI: Najistotniejszym dla funkcjonalności wdrażanej aplikacji systemowej monitorowania, lokalizacji pojazdów i urządzeń jest możliwość automatycznego generowania i raportowania kluczowych dla zarządzania flotą parametrów, raporty muszą być generowane w odniesieniu do wybranego pojazdu, dowolnej grupy pojazdów lub całej floty Zamawiającego. - wszystkie raporty o których mowa budowane muszą być dla dowolnie zdefiniowanego czasookresu (wybór z kalendarza daty (od) oraz (do)). Raport eksploatacji pojazdów, budowany wg: -łącznie pokonany dystans, - łączne zużycie paliwa, w wybranym okresie, - łączny czas przerw w pracy pojazdu. Grafik pracy kierowców. Prezentacja grafików pracy kierowców w układzie dzień, tydzień, miesiąc. Wyżej wymienione raporty będą generowane w oparciu o dane zarządzane w obszarze Aplikacji Ewidencja pojazdów i kierowców. Aplikacja musi zapewniać rejestrację i ewidencję wybranych niezbędnych danych o pojeździe bezpośrednio związanych z monitoringiem i pozwalających na określenie jego aktualnego stanu. Dane pojazdu: - Numer rejestracyjny, Marka-Typ-Model, definiowane przez użytkownika), Aplikacja musi udostępniać (poprzez XML) następujące informacje: Data i godzina wyjazdu (dane pobierane z GPS), - Data i godzina powrotu (dane pobierane z GPS), - Przebieg całkowity w km-mtg (dane pobierane GPS), Całkowity czas użytkowania pojazdu w godz. (dane pobierane z GPS), Tankowanie paliwa (dane pobierane z GPS), Stan końcowy paliwa (dane pobierane z GPS), Odległość przejazdu w km(dane pobierane z GPS). Mapa: 17

18 Wymogi ogólne. Moduł mapowy musi działać tak, by wszelkie prezentacje mapowe odbywały się w obrębie wdrażanego systemu przez Dostawcę. Nie dopuszcza się konieczności eksportu danych mapowych do zewnętrznej aplikacji mapowej. Mapa musi umożliwiać płynne przewijanie poszczególnych obszarów mapy oraz dynamiczne wyświetlanie informacji bez opóźnień. Mapa musi umożliwiać wyszukiwanie konkretnych punktów adresowych w obrębie miast. Mapa musi być aplikacją aktualizowaną. W okresie świadczenia usług przez Dostawcę, aktualizacje mapy nie będą generowały dodatkowych kosztów. Mapa musi określać lokalizację (pozycji geograficznej) z maksymalnym błędem nie przekraczającym 3 m. Mapa musi umożliwiać dowolne definiowanie punktów charakterystycznych i obszarów, polegające na przypisywaniu odpowiednim współrzędnym geograficznym lub wielobokom stosownych opisów (np. obszar o zdefiniowanym promieniu od zadanego punktu charakterystycznego, nazywa się (X)). Ma to na celu lepszą orientację w przygotowywanych raportach o przebytych trasach, gdzie zamiast ulicy podawana będzie nazwa nadana przez użytkownika. Mapa musi charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - prezentacja sieci ulic, prezentacja sieci kolejowej, prezentacja obszarów zieleni (trawniki, parki, lasy itd.), prezentacja obszarów wodnych (rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki). Mapa musi umożliwiać import własnych obiektów. Mapa winna wspomagać (ręczne) planowanie tras, poprzez wizualizację (rysowanie trasy) danych punktów charakterystycznych wprowadzanych do aplikacji przez dyspozytora. Mapa winna obejmować swoim zasięgiem obszar Polski i być wyposażona w szczegółowe plany miast. Lokalizacja pojazdów: Aplikacja musi umożliwiać bieżące lokalizowanie wybranego pojazdu bądź grupy pojazdów na mapie. Odpowiedź na zadane pytanie lokalizacyjne musi automatycznie centrować mapę do widoku pojazdu, a grupa pojazdów będzie widoczna na ekranie monitora. Najechanie kursorem myszy na wyszukane pojazdy skutkować musi prezentacją w dynamicznie wygenerowanej rubryce dodatkowych informacji eksploatacyjnych takich jak: prędkość chwilowa, aktualny stan zbiornika paliwa, nazwisko zalogowanego kierowcy, praca opomiarowanych urządzeń w danej chwili. Analiza przebytych tras w oparciu o zapis GPS. Wszystkie zapisane trasy przejazdu muszą być archiwizowane w Systemie. XIV. Pomieszczenie dla pacjenta 1. Zestaw siedzeń umożliwiający przewóz co najmniej dwóch osób w pozycji siedzącej, wszystkie miejsca siedzące wyposażone w pasy bezwładnościowe, w tym: a. fotel na ścianie prawej skierowany przodem do kierunku jazdy (obrotowy z regulacją kąta oparcia pod plecami) wyposażony w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i składane siedzisko, oraz zagłówkiem i podłokietnikami; b. fotel obrotowy zamontowany u wezgłowia noszy (za głową pacjenta), przy ścianie działowej, tyłem do kierunku jazdy, z podnoszonym do pionu siedziskiem, regulowanym oparciem, trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa oraz zagłówkiem i podłokietnikami. 2. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. 3. Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. 4. Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. 5. Miejsce mocowania min. 2 szt. pomp infuzyjnych umożliwiające korzystanie z nich w czasie jazdy. 6. Szyberdach. 7. Miejsce mocowania dodatkowej butli tlenowej. 8. Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. 9. Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury, XV. Pozostałe wymagania Gwarancja mechaniczna - min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) Proszę podać oferowaną długość gwarancji. Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu - min. 36 miesięcy Gwarancja na perforację - min. 120 miesięcy Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt - min. 24 miesiące, Proszę podać oferowaną długość gwarancji. Dodatkowy komplet opon zimowych z felgami stalowymi - 4 szt. Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy. Radioodtwarzacz CD z pięcioma w kabinie i dwoma w przedziale medycznym dwudrożnymi głośnikami, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym z możliwością odłączania głośników w przedziale medycznym. Ubezpieczenie ambulansów na okres 1 roku w zakresie AC, OC, NNW. Wykonawca w terminie max. 14 dni od dostawy pojazdów przeszkoli pracowników Działu Środków 18

19 Transportu i Logistyki SP ZOZ WSPR w Białymstoku, wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi oraz zastosowanych rozwiązań technicznych w oferowanych ambulansach. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. XVI. WYPOSAŻENIE MEDYCZNE Nosze główne wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym, podać markę i model NOSZE GŁÓWNE szt. 1: zgodne z PN-EN 1865, przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z niesprężynującym materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. Przystosowanym do mycia i dezynfekcji umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej za pomocą siłowników gazowych z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75 stopni wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający przedłużenie powierzchni leża w celu transportu pacjentów o znacznym wzroście z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy, dodatkowo wyposażone w system pasów/uprzęży służących do transportu małych dzieci w pozycji leżącej lub siedzącej wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy i składane poręcze boczne dodatkowy blat mocowany bezpośrednio do ramy noszy umocowany za oparciem umożliwiający podczas transportu z uniesionym oparciem umieszczenie np. dokumentacji, drobnej aparatury medycznej itp. Nośność min. 12 kg obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); 2. TRANSPORTER DO NOSZY GŁÓWNYCH podać markę i model, załączyć folder z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; regulacja wysokości w min. sześciu poziomach, ustawianie wysokości wspomagane systemem siłowników gazowych możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 120 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach.(hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu) funkcja prowadzenia zestawu (nosze z transporterem) bokiem obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg) waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg); transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN A1 Gwarancja min. 24 miesiące Transporter musi posiadać 1. deklarację CE dostarczyć przy dostawie ambulansów 2 pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN raport wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną należy dostarczyć wraz z dostawą ambulansów KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE SKŁADANE ( podać markę model, załączyć do oferty folder ) wykonane z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekcyjnych; składane, wyposażone w blokadę zabezpieczająca przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu pacjenta siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału, o konstrukcji umożliwiającej szybki montaż i demontaż do mycia i dezynfekcji; wyposażone w min 3 szt pasów zabezpieczających pacjenta w trakcie transportu; wyposażone w 4 kółka jezdne z czego min 2kółka skrętne w zakresie 360 stopni i wyposażone w hamulce; wyposażone w przednie składane rączki transportowe z regulacją długości i możliwością ustawienia wysokości uchwytów na min. 2 poziomach podczas transportu po schodach wyposażone w 2 pary składanych rączek tylnych zamocowanych na 2 różnych poziomach wysokości; waga krzesła do max 10 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 ( podać wagę krzesła w kg); obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg; 19

20 Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 8 godzinnego szkolenia dla personelu medycznego z obsługi urządzeń w przedziale medycznym koszty szkolenia pokrywa dostawca. Zadaniem oferenta jest dokładne zapoznanie się z powyższymi wymaganiami i zaoferowanie dostawy pojazdu spełniającego te wymagania. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty!..., dn r. (Miejscowość) (Data)... pieczęcie i podpisy osób upoważnionych 20

OFERTA AMBULANS TYPU B

OFERTA AMBULANS TYPU B OFERTA AMBULANS TYPU B Volkswagen Transporter L2H2 2,0 TDI (rok produkcji 2014), 140 KM Zabudowa rok 2015 używany (tylko pokazy), na liczniku 3,5 tys. km Zabudowa przedziału medycznego: 1. Ogrzewanie i

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Szafy kablowe 2014/S 019-029193. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Szafy kablowe 2014/S 019-029193. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29193-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Szafy kablowe 2014/S 019-029193 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Samochody osobowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Samochody osobowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380499-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Samochody osobowe 2014/S 215-380499 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA AMBULANS TYPU B

OFERTA AMBULANS TYPU B OFERTA AMBULANS TYPU B Volkswagen Transporter L2H3 2,0 TDI (rok produkcji 2015), 140 KM nowy nie używany nie rejestrowany Szczegółowy opis adaptacji: 1. Ogrzewanie i wentylacja przedziału medycznego: -

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIERNICZE ORAZ AKCESORIA KOMPUTEROWE

ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIERNICZE ORAZ AKCESORIA KOMPUTEROWE Białystok 2010.04.29 KO-341-1/AB/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ARTYKUŁY BIUROWE I PAPIERNICZE ORAZ AKCESORIA KOMPUTEROWE KOD CPV:30.19.00.00-7 różny sprzęt i artykuły

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Jastrzębia: Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Jastrzębia Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ocr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ocr.pl 1 z 5 2014-02-04 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ocr.pl Korfantów: Dostawa ambulansu typu A2 na podstawie umowy leasingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Kołobrzeg: Dostawa samochodu osobowego (minibus) fabrycznie nowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA DEMO OFERTA AMBULANS TYPU C

OFERTA DEMO OFERTA AMBULANS TYPU C OFERTA DEMO OFERTA AMBULANS TYPU C Volkswagen Crafter (samochód bazowy) Dane techniczne: rok produkcji 2014, 164KM, pojemność 1963 cm 3, EURO VI, DMC 3,88t Pojazd bazowy: Wybrane elementy wyposażenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96794-2016:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S 057-096794 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Brzeźnica: Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Numer ogłoszenia: 279910-2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane UWAGA - ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-08-21 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM LUBLIN, DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak Sprawy: LLA/10/2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330930-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

AIT Samochód Nr sprawy 058 /2014

AIT Samochód Nr sprawy 058 /2014 Parametry wymagane określono na podstawie normy PN-EN 1789:2011 Ambulanse drogowe WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO Marka i model: KARETKI TYPU C Z ZABUDOWĄ CZĘŚCI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo