ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 89 tel , fax: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości powyżej RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWA NUMER SPRAWY: EOP ZATWIERDZIŁ:... (data i podpis) Białystok, czerwiec 2014 r. 1

2 I. Informacje ogólne 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej pzp. 3. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 ambulansów drogowych typu C, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zaoferowanie towaru sprzecznego z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć całość towaru na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, w sposób opisany w załączonym wzorze umowy. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 7. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Karetki Urządzenia medyczne III. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy zrealizowali łącznie w tym okresie dostawy 10 szt. ambulansów typu C o łącznej wartości , 00 zł brutto; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiadają środki finansowe lub zdolność finansową w wysokości , 00 zł; oraz nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp. 2

3 Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1.1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp [zawarte na formularzu ofertowym]; 1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert; 1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.8. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy dostawy polegające na dostawie 10 ambulansów typu C o łącznej wartości ,00 zł brutto zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4 do SIWZ). Dowodami potwierdzającymi, iż dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: 3

4 - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy dostawy te zostały wykonane należycie; 1.9. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości, co najmniej ,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2, 1.3, 1.4 oraz 1.6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.5, i 1.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokument dotyczy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 pzp dokumenty, o których mowa w pkt 1.10 ppkt 1 i 2 oraz pkt 1.11 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1.10 pkt 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.10 i 1.11 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania dokumenty, o których mowa w pkt , mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), każdy z przedsiębiorców składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt , 1.10 oraz

5 1. Oferta musi zawierać: VI. Opis sposobu przygotowywania ofert 1.1 wypełniony formularz - opis przedmiotu zamówienia [wg załącznika nr 1 do SIWZ]; 1.2 wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 2 do SIWZ]; 1.3 wypełniony formularz cenowy [wg załącznika nr 3 do SIWZ]; 1.4 dowód wniesienia wadium; 1.5 listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo informację o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców powinien złożyć odrębną listę, o której mowa powyżej albo odrębne oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należący do tej samej grupy kapitałowej mogą złożyć jedną wspólną listę podmiotów, o której mowa powyżej; 1.6 dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w rozdz. V SIWZ); 1.7 foldery wraz z opisem zaoferowanego wyposażenia medycznego; 1.8 potwierdzenie producenta o kompatybilności uprzęży dziecięcej z zaoferowanymi noszami transportowymi; 1.9 oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE oraz zgodności z PN EN 1865 (krzesełka kardiologicznego); 1.10 oświadczenie o posiadaniu potwierdzeń wykonanych pozytywnie badań przeciążeniowych na 10g (dotyczy lawety); 1.11 oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter); 1.12 oświadczenie o posiadaniu protokołu/raportu z przeprowadzonego testu zderzeniowego całego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami PN EN 1789) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą aktualna całopojazdowa homologacja typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C), zgodnie z ramową Dyrektywą 2007/46/WE). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu (nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji). 2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z dokumentów dołączonych do oferty powinno wynikać umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego albo ogólne umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniach, w tym zawierania umów w zakresie zamówień publicznych (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. spółki cywilnej, konsorcjum). 3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 5

6 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji. 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumentach rejestracyjnych: 6.1 w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym lub przez notariusza; 6.2 poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); 6.3 w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 7. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę w sposób opisany w pkt. 6 niniejszego rozdziału. 8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich). 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. 11. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z imienną pieczątką osoby ją sporządzającej). 12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane; 12.1 przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 12.2 Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym; 12.3 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 6

7 oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; 12.4 Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 pzp); 12.5 Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zostaną one odtajnione przez Zamawiającego; 12.6 udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; 12.7 udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach: osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia protokołu lub/i załączników do protokołu, o czym poinformuje zainteresowanego. 13. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby: 13.1 ustanowili oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 13.2 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie z pełnomocnikiem; 13.3 wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę ; w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika; 13.4 każdy z przedsiębiorców konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej złożył oddzielnie dokumenty wskazane w rozdziale V na zasadach tam wskazanych; 13.5 w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. VII. Wadium 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: ,00 zł 2. Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 7

8 kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz ze zm.). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, Białystok:. A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium winna być umieszczona informacja: Wadium - przetarg na dostawę ambulansów medycznych". Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert. 5. Na dokumencie będącym formą wadium dołączonym do oferty musi być wyraźnie określony przedmiot, którego wadium dotyczy Wadium - przetarg na dostawę ambulansów medycznych" 6. Zwrot wadium: 6.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 6.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.3 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.4 jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6.5 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu uprzednio zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium: 7.1 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 7.2 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 8

9 przez Zamawiającego. VIII. Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 60 dni. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w pokoju 214, w terminie najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2014 r., do godz Oferty należy składać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach Kopertę należy zaadresować jak niżej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, Białystok Oferta w postępowaniu na dostawę ambulansów medycznych NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r. GODZ koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przesłać w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, Białystok Oferta w postępowaniu na dostawę ambulansów medycznych DOSTARCZYĆ DO POKOJU 214 DO DNIA r. DO GODZ konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ją po upływie terminu do wniesienia odwołania. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2014 r., w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku w Sali 119 o godz Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia. X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów 9

10 1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: Pan Wiesław Zalewski Kierownik Działu Środków Transportu i Logistyki tel. 085/ Pani Agnieszka Koc Główny Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 085/ Informacje będą udzielane w godz z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Pisma należy przesyłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, Białystok. Forma pisemna jest zastrzeżona dla oferty oraz zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień oferty. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Termin udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści je na stronie internetowej 5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ; 5.2. w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. 6. Dokonane wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ Zamawiający zamieści również na stronie internetowej XI. Zmiana i wycofywanie oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. przed terminem składania ofert. 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia. XII. Sposób obliczenia ceny 1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku i obejmować dostawę całości zamawianego asortymentu na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. 2. Wypełniając formularz ofertowy należy podać ceny w rozbiciu na jednostki zamawianego asortymentu, wg przewidzianego w nim schematu. 10

11 XIII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się n/w kryterium oceny ofert: CENA OFERTOWA (Cof) - 92% Obliczana wg wzoru: liczona wg wzoru: C of = C min C of bad x 92 pkt gdzie: C of bad cena ofertowa brutto badanej oferty, C min najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Przedłużenie gwarancji mechanicznej - 3% (punktacja od 1 do 3 1 pkt za każdy kolejny rok gwarancji powyżej 24 miesięcy przy limicie przebiegu min km. Maksymalnie można otrzymać 3 punkty) Przedłużenie gwarancji na zabudowę medyczną i sprzęt- 5% (punktacja od 1 do 5 1 pkt za każdy kolejny rok gwarancji powyżej 24 miesięcy. Maksymalnie można otrzymać 5 punktów) 2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. 3. Jeśli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium ceny i jakości, funkcjonalności i walorów estetycznych, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w pzp i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert albo unieważnieniu postępowania, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, 11

12 wraz z uzasadnieniem. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 3. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków zaskarżenia określonych w Dziale VI pzp. 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO AMBULANSU DROGOWEGO TYPU C" ZGODNEGO Z PN - EN 1789:A1+/2011 ILOŚĆ - 10 szt. Marka i model (podać) zgodnie ze świadectwem zgodności WE Samochód fabrycznie nowy, nie rejestrowany, rok produkcji 2013/14 (podać) I. Nadwozie Parametry wymagane Typu furgon z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się 1. pary wodnej. Ściany boczne, sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące. 2. DMC do 3,5t 3. Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. 4. Przystosowany do przewozu min.4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. 5. Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN Fotele wyposażone w podłokietniki. Fotel kierowcy z regulacją min. w 2 płaszczyznach 6. Wysokość przedziału medycznego min 1,80 m. podać oferowaną wartość - 7. Długość przedziału medycznego min 3,10 m. podać oferowaną wartość - 8. Szerokość przedziału medycznego min 1,70 m. podać oferowaną wartość - 9. Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 260 stopni. (podać oferowaną wartość)- 10. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. 11. Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. 12. Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy umieszczony nad drzwiami. Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w drzwi przesuwne o wysokości w świetle min. 1,80 m. Drzwi nie powinny mieć możliwości 13. otwierania podczas ruchu pojazdu, nie może być możliwości poruszania się pojazdem przy otwartych drzwiach zgodnie z wymogami normy PN EN Lakier w kolorze białym lub żółtym. Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, wbudowane światła 15. kierunkowskazów, oraz niebieskie pulsacyjne LED 16. Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. 17. Autoalarm: z min. czujnikiem ultradźwiękowym ruchu wewnątrz auta, czujnikiem wstrząsowym, czujnikiem przechyłu. 18. Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera. 19. Reflektory przeciwmgielne przednie, 20. Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy, 21. Światła boczne pozycyjne, Czujniki parkowania przednie i tylne z sygnalizacją wizualną i dźwiękową. 22. Kamera cofania, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego lub panel LCD zamontowany w kabinie kierowcy. 23. Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący i informujący kierowcę o: a. działaniu reflektorów zewnętrznych b. braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V c. poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego Dodatkowe drzwi boczne przesuwne bez szyby, usytuowane za kierowcą, za którymi znajduje się schowek na: krzesełko kardiologiczne, materac próżniowy, deskę ortopedyczną z systemem unieruchamiania głowy, 24. nosze podbierakowe, 2 butle tlenowe, min. 3 kaski. Krzesełko kardiologiczne musi być zamontowane i zabezpieczone w sposób umożliwiający bezproblemowy dostęp do niego w dolnej części schowka. 13

14 II Drzwi boczne lewe i prawe przesuwane do tyłu z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym ich zamykanie. Trójkąt ostrzegawczy 1 szt., klucz do kół z podnośnikiem, szperacz bezprzewodowy akumulatorowy 12V umieszczony na ścianie działowej za fotelem kierowcy. Szperacz z przewodem min. 5 m zasilany z gniazda 12V. Załączyć aktualną całopojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C), zgodnie z ramową Dyrektywą 2007/46/WE). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu. (nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji) Silnik. Zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim, z układem, który po wyłączeniu stacyjki i 1. zamknięciu pojazdu utrzymuje pracę silnika w zaprogramowanym okresie czasowym pozwalającym na stosowne wystudzenie rozgrzanej turbosprężarki i samoczynnie wyłącza silnik po upływie tegoż czasu. 2. Silnik o mocy min. 160 KM. podać oferowaną wartość- 3. Pojemność min cm 3. podać oferowaną wartość- 4. Moment obrotowy min. 360 Nm. - podać oferowaną wartość - 5. Norma emisji spalin Euro 5+ lub Euro 6 - podać - III. Zespół napędowy. 1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana 2. Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. 3. Napęd na koła przednie lub tylne. 4. System stabilizacji toru jazdy typu ESP. 5. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR z możliwością odłączenia 6. System wspomagania ruszania pod górę. IV. Zawieszenie. 1. Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. 2. Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego. V. System hamulcowy. 1. Ze wspomaganiem. 2. Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania. 3. Elektroniczny korektor siły hamowania. 4. Układ wspomagania nagłego hamowania. VI. Układ kierowniczy. 1. Ze wspomaganiem. 2. Kolumna kierownicy regulowana w min. dwóch płaszczyznach. VII. Wyposażenie pojazdu. 1. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. 2. Kosz na śmieci. 3. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. 4. Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów. Ogrzewanie i wentylacja - układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 ppkt oraz charakteryzujący się VIII. parametrami nie gorszymi jak poniższe. 1. Grzałka silnika zasilana z zewnętrznej sieci 230V. 2. Ogrzewanie postojowe - grzejnik elektryczny z sieci 230V mocy min 2000W z możliwością ustawienia temperatury i z termostatem - skierowany w kierunku przedziału medycznego. 3. Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik poprzez nagrzewnicę zamontowaną w przedziale medycznym. 4. Niezależny od silnika system ogrzewania powietrznego przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i z termostatem, - podać markę i model - 14

15 5. Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna. 6. Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. Instalacja elektryczna - instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej IX. bezpieczne działanie zgodnie z PN EN podpunkty od do i charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej. 1. Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min W 2. Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. 3. Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem. (podać markę i model) Zasilanie zewnętrzne 230 V z min. 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym + przewód zasilający min 10 m. Min. 4 gniazda 12 V z wtykami w przedziale medycznym, w tym jedno z zabezpieczeniem min. 20A typu BERKER na ścianie lewej, jedno w suficie nad noszami oraz 2 w miejscu mocowania pomp infuzyjnych, Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszystkie schematy instalacji elektrycznych (dodatkowo montowanych obwodów) zastosowanych w oferowanych ambulansach, w szczególności tzw. przedziałów medycznych. X. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa - w pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym" oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej Sygnalizacja świetlna zintegrowana z dachem pojazdu lub belka świetlna umieszczona z przodu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego o świetle dookólnym, minimum 8 modułów - nie wyższa niż 110 mm mierzone od powierzchni dachu (podać wysokość belki, markę i model ) W pasie przednim zamontowany głośnik/głośniki o łącznej mocy min. 120 db, w odległości 3 metry od pojazdu, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu (podać markę i model) -... Urządzenie sygnalizacyjno akustyczne powinno posiadać min. 5 modulowanych tonów. Sterowanie modulacją musi odbywać się przez manipulator urządzenia umieszczony w miejscu łatwo dostępnym w kabinie pojazdu i klakson. Zestaw dodatkowych głośników nisko tonowych (typu RUMBLER lub HOWLER lub równoważne pod względem emitowania dźwięków niskotonowych) współpracujący z sygnalizacją dźwiękową, podstawową, uruchamiany osobnym włącznikiem (1 lub 2 głośniki o łącznej mocy min. 80 W + przetwornik). Włącznik umieszczony w miejscu dostępnym w kabinie kierowcy. Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego oraz dwie lampy LED barwy niebieskiej w błotnikach przednich. Sygnalizacja świetlna zintegrowana z dachem pojazdu lub belka świetlna umieszczona z tyłu pojazdu z min. 4 modułami LED koloru niebieskiego, nie wyższa niż 110 mm mierzone od powierzchni dachu i dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlania przedpola za ambulansem i dwoma światłami kierunkowskazów (podac marke i model)- Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu. Widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni. Reflektory zewnętrzne typu LED z trzech stron pojazdu boki i tył pojazdu ze światłem rozproszonym do 7. oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych symbolem S lub P" oraz symbolami Państwowego Ratownictwa Medycznego. Oznakowanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. (Dz.U. z 2010r. Nr 209, poz. 1382) Logo Zamawiającego. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu XI. medycznego zgodne z PN EN 1789 ppkt oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej. Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów 1. świetlnych. 2. Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.). 3. Halogen zamontowany nad blatem roboczym. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta - pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C, XII. powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe. 15

16 1. 2. Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. Szafki górne przysufitowe podświetlane z przeźroczystymi szybkami. W zabudowie meblowej należy uwzględnić ampularium, zamykany na klucz schowek. Na ścianie działowej: zespół szafek, z blatem roboczym z progiem zabezpieczającym dookoła blatu, uwzględnić należy miejsce na mocowanie min. trzech pudełek rękawic. 3. W przedziale medycznym miejsce do zamocowania min. 2 szt. plecaków. 4. Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie na wysokości tułowia pacjenta. Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, 5. gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. Centralna instalacja tlenowa z min. 3 punktami poboru typu AGA na lewej ścianie oraz jedno w suficie nad 6. noszami - gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min, 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych z reduktorami. Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 30 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym 7. jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie cm, (podać markę i model). Do oferty załączyć protokół/raport z badań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 pkt i 5.3 oraz certyfikat zgodności z PN EN Szyny montażowe z płytami montażowymi do mocowania uchwytów defibrylatora, respiratora, pompy oraz innych urządzeń medycznych na ścianie lewej. 9. Szyna Modura o dł. min. 30 cm zamocowana na ścianie lewej. Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na lewej ścianie panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. XIII. Łączność radiowa Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, (instalacja wmontowana do samochodu, z anteną dachową). Antena radiotelefonu (szt. 10) zamontowana na dachu pojazdu spełniająca następujące wymogi: - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania dookólna - antena prętowa zakres pracy MHz - typ (długość elektryczna anteny) λ/4 - dostrajanie do częstotliwości poprzez przycięcie grota anteny od góry - współczynnik fali stojącej (WFS) <1,5 - grot anteny na sprężynie bez możliwości pochylania - zapewniony łatwy dostęp do anteny z przedziału medycznego w celu jej konserwacji lub wymiany. Radiotelefon zamontowany w kabinie kierowcy (szt.10), posiadający: - aktualną homologację, - zakres częstotliwości VHF MHz - kompatybilność pod względem wywołań, przesyłu wiadomości tekstowych z posiadanym przez Zamawiającego systemem MOTOTRBO - odstęp międzykanałowy 12,5 khz, - zasilanie 12 do 14,5 V XIII a. Urządzenie monitoringu GPS 10 szt. Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania flotą pojazdów pracującego w technologii GPS-GPRS oraz jego dostosowanie do wymagań już wdrożonego systemu zarządzania flotą pojazdów marki Predator Combo firmy KERATRONIK (tzw. podpięcie do istniejącego systemu 10 pojazdów). Zamówienie obejmuje: Opomiarowanie pojazdu w zakresie dostawy i montażu urządzeń niezbędnych dla uzyskania parametru pomiaru paliwa. Instalacja Aplikacji do zarządzania pojazdami (profesjonalnego oprogramowania działającego na platformie systemu operacyjnego Windows XP i nowszych), otwartej na integrację ze środowiskiem IT Zamawiającego. 16

17 Wdrożenie Aplikacji zarządzania pojazdami tj. dostosowanie do środowiska IT Zamawiającego. Bezpłatna aktualizacja wdrożonej wersji systemu w okresie świadczenia usług - 36 m-cy. Elementy składowe przedmiotu zamówienia. APLIKACJA: Architektura dla możliwości łatwego dostosowania aplikacji do wymogów funkcjonalnych Zamawiającego. Aplikacja musi być zbudowana w architekturze otwartej, umożliwiającej dowolne zmiany w obrębie zawartości kartotek. Wszelkie kartoteki w obrębie Aplikacji muszą być zbudowane z edytowalnych etykiet, pól tekstowych i słowników. Kartoteki muszą być dostępne dla użytkowników w dwóch trybach pracy: Tryb do odczytu Domyślny tryb dla każdego użytkownika w systemie. Tryb umożliwiający wgląd we wszystkie kartoteki (zgodnie z uprawnieniami) bez możliwości ich edycji. Tryb edycyjny Tryb nadawany administracyjnie. Wybrani użytkownicy posiadający dostęp do kartotek poprzez tryb edycyjny, muszą mieć możliwość nanoszenia zmian danych w obrębie kartotek, jak również zmian etykiet i zawartości słowników oraz danych bieżących takich jak: np. nr rejestracyjny itp. Aplikacja musi zapewniać możliwość wyeksportowania danych do standardowych formatów plików tekstowych jak również importu ze standardowych plików tekstowych. Centralne stanowisko bazowe (serwer bazy danych, serwer aplikacji, serwer GPRS, serwer Mapowy) zlokalizowane będą w środowisku IT Dostawcy. Aplikacja winna pracować w trybach offline i online, dostęp do Aplikacji możliwy musi być lokalnie np. poprzez przeglądarkę internetową. Praca offline i online dotyczy pracy rejestratorów. W przypadku braku możliwości przesyłania danych, są one gromadzone w pamięci rejestratora do momentu ponownego połączenia GPRS. Aplikacja musi pracować w trybie wielodostępowym, umożliwiając: -definiowanie zakresu dostępowego dla poszczególnych użytkowników, - śledzenie tych samych, bądź całkiem różnych chwilowych parametrów pojazdów na wielu stanowiskach w tym samym czasie z wykorzystaniem interfejsu graficznego i z funkcjonalnością zdefiniowaną oddzielnie dla każdego operatora, - możliwość uruchomienia systemu na dowolnej definiowalnej ilości stanowisk, - tworzenie profili dostępowych dostosowując dostęp do zasobu pod kątem przyporządkowania samochodów do poszczególnych działów i komórek organizacyjnych odwzorowanych w strukturze Zamawiającego tak, by użytkownicy pomiędzy Działami nie mieli dostępu do zasobów Systemu wykraczających poza ich zakres pracy. Aplikacja winna działać w całości w języku polskim. Dostęp do sytemu musi być chroniony przez układ imiennej identyfikacji użytkownika. Aplikacja musi zapewnić funkcjonalność w zakresie: Ewidencji pojazdów i kierowców w zakresie wymaganym i niezbędnym dla osiągnięcia założonej funkcjonalności Aplikacji. Raportowania kluczowych dla zarządzania flotą parametrów, takich jak : - Raport eksploatacji pojazdów, - Raport jazd pojazdów oraz Lokalizacji pojazdów. Analizy przebytych tras w oparciu o zapis GPS. Wizualizacji tras. Karty SIM stanowić będą własność Dostawcy. Urządzenie rejestrujące (GPS) powinno mieć zwartą i niewielką konstrukcję umożliwiającą zainstalowanie w pojeździe w sposób ograniczający dostęp dla jego użytkowników. Jedynym elementem zainstalowanym w sposób dostępny może być czytnik identyfikatorów umożliwiający identyfikację kierowców za pośrednictwem zaproponowanych przez Dostawcę rozwiązań (np. kart zbliżeniowych lub breloków). Dane z urządzeń rejestrujących (GPS), zlokalizowanych w pojazdach muszą być przekazywane w czasie rzeczywistym, w technologii GPRS. Dane mają być przekazywane na bieżąco w momencie zarejestrowania czasu minimalnego zapisu tj. 60 sek. Zasilanie urządzeń rejestrujących (GPS) z instalacji samochodowych 12V lub 24V, w zależności od instalacji pojazdów. Każde urządzenie rejestrujące (GPS) musi być wpięte w instalację elektryczną auta w miejscu zaakceptowanym przez autoryzowany serwis stosownych pojazdów objętych gwarancją producenta. Urządzenia rejestrujące (GPS) muszą zapewnić realizację następujących pomiarów i sygnałów: Poziom paliwa w zbiorniku poprzez opomiarowanie wskazań pływaka. Pomiaru i rejestracji napięcia zasilania w pojeździe oraz sygnalizację zaniku zasilania głównego. Urządzenie rejestrujące (GPS) powinno posiadać minimum 4 wejścia analogowe, 1 cyfrowe. Urządzenia rejestrujące (GPS) muszą spełniać normy unijne. Poprawność montażu wszystkich urządzeń Systemu leży po stronie Dostawcy. SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH APLIKACJI: Najistotniejszym dla funkcjonalności wdrażanej aplikacji systemowej monitorowania, lokalizacji pojazdów i urządzeń jest możliwość automatycznego generowania i raportowania kluczowych dla zarządzania flotą parametrów, raporty muszą być generowane w odniesieniu do wybranego pojazdu, dowolnej grupy pojazdów lub całej floty Zamawiającego. - wszystkie raporty o których mowa budowane muszą być dla dowolnie zdefiniowanego czasookresu (wybór z kalendarza daty (od) oraz (do)). Raport eksploatacji pojazdów, budowany wg: -łącznie pokonany dystans, - łączne zużycie paliwa, w wybranym okresie, - łączny czas przerw w pracy pojazdu. Grafik pracy kierowców. Prezentacja grafików pracy kierowców w układzie dzień, tydzień, miesiąc. Wyżej wymienione raporty będą generowane w oparciu o dane zarządzane w obszarze Aplikacji Ewidencja pojazdów i kierowców. Aplikacja musi zapewniać rejestrację i ewidencję wybranych niezbędnych danych o pojeździe bezpośrednio związanych z monitoringiem i pozwalających na określenie jego aktualnego stanu. Dane pojazdu: - Numer rejestracyjny, Marka-Typ-Model, definiowane przez użytkownika), Aplikacja musi udostępniać (poprzez XML) następujące informacje: Data i godzina wyjazdu (dane pobierane z GPS), - Data i godzina powrotu (dane pobierane z GPS), - Przebieg całkowity w km-mtg (dane pobierane GPS), Całkowity czas użytkowania pojazdu w godz. (dane pobierane z GPS), Tankowanie paliwa (dane pobierane z GPS), Stan końcowy paliwa (dane pobierane z GPS), Odległość przejazdu w km(dane pobierane z GPS). Mapa: 17

DOSTAWA SZAF KROSOWNICZYCH Z ZASILANIEM AWARYJNYM ORAZ WYKONANIE POŁĄCZEŃ SZKIELETOWYCH

DOSTAWA SZAF KROSOWNICZYCH Z ZASILANIEM AWARYJNYM ORAZ WYKONANIE POŁĄCZEŃ SZKIELETOWYCH ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek tel. 54/ 412 18 00 fax. 54/ 412 18 04 e-mail saniko@saniko.com.pl www.saniko.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9 50-345 Wrocław zwane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka 60-867

Bardziej szczegółowo

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn Znak sprawy: ZP.271.1.2013 Strona 1 z 31 Ryn, dnia 23.09.2013r. Zatwierdzam: Prezes Zarządu OSP w Rynie Andrzej Mieczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Rzeszów, dn. 20.08.2015 r. Nr referencyjny nadany sprawie; NO-223/VI/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl,

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS, postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE na dostawę 12 autobusów nowych, niskopodłogowych do komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW ZAMÓWIENIE SEKTOROWE o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW PKS.SA-DT/ZP/20/4/2015/1 ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Pojazd specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Pojazd specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych. Znak: GGiOŚ.271.1.2015.IL Czeremcha, dn. 04 03-2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) dla postępowania udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia prosimy składać na adres Zamawiającego w pokoju 114 do dnia 2013-06-14 do godziny 12:00.

Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia prosimy składać na adres Zamawiającego w pokoju 114 do dnia 2013-06-14 do godziny 12:00. Warszawa dn. 2013-06-04 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego wyposażonego w silnik benzynowy. Oferty

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W AUGUSTOWIE

ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W AUGUSTOWIE ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/7w/2013/ZAP ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo