Jednostkowy Raport Roczny WILBO SA za rok obrotowy 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostkowy Raport Roczny WILBO SA za rok obrotowy 2011"

Transkrypt

1 Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy WŁADZE SPÓŁKI MARZEC 2010

2 Spis treści: 1. List Prezes Zarządu Wilbo SA 3 2. Wybrane dane finansowe 5 3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 6 4. Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z sytuacji finansowej Pozycje pozabilansowe Sprawozdanie z całkowitych dochodów Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej Noty objaśniające do sprawozdania z całkowitych dochodów Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Sprawozdanie zarządu z działalności Wilbo SA 45 2

3 List Prezesa do Akcjonariuszy. Szanowni Państwo, Przekazując w Państwa ręce Raport Roczny prezentujący uzyskane wyniki i najważniejsze wydarzenia minionego roku, pragnę podkreślić, iż był to najtrudniejszy okres w dotychczasowej historii Spółki. Z uwagi na wyjątkowo wysokie wzrosty cen podstawowych surowców i materiałów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, wahania na rynku walutowym oraz wzrost kosztów finansowych i operacyjnych, był to niestety kolejny bardzo trudny rok dla firm z branży przetwórstwa rybnego. Miało to szczególne odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki. Mimo działań podejmowanych przez Zarząd, mających na celu poprawę kondycji finansowej i funkcjonowania Spółki w obszarze produkcji i sprzedaży, Wilbo zamknęło miniony rok stratą netto w kwocie ,56 pln, przy przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie ,36 pln. Zarządowi nie udało się skutecznie naprawić skutków błędnie podjętych w minionych okresach, decyzji w zakresie zarządzania Spółką. W ocenie Zarządu konsekwencją tak dużej straty finansowej Wilbo w roku 2011 była w dużej mierze decyzja o zakupie w grudniu 2009 roku udziałów w spółce Proryb sp. z o.o. Nabycie udziałów w podmiocie zależnym nie przyniosło oczekiwanych efektów synergii, dlatego też Zarząd zmuszony był podjąć decyzję o sprzedaży udziałów spółki Proryb, co nastąpiło we wrześniu u. Biorąc pod uwagę sytuację finansową podmiotu zależnego, który wymagał znacznego dokapitalizowania, dalsze funkcjonowanie w ramach Grupy kapitałowej stwarzało zagrożenie dla Wilbo jako podmiotu dominującego, którego wyniki, z uwagi na wsparcie finansowe udzielone spółce Proryb, uległy znacznemu pogorszeniu. Działalność w ramach Grupy kapitałowej, nie tylko nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i założeń, ale w sposób znaczący wpłynęła na kondycję finansową Wilbo, co znajduje odzwierciedlenie w prezentowanych wynikach finansowych. Należy wspomnieć, iż w omawianym okresie doszło do gruntownych zmian we władzach zarządzających Wilbo, co również, w ocenie Zarządu miało negatywny wpływ na proces jej reorganizacji i skutecznego rozwoju. Zarząd podejmował działania mające na celu obniżenie kosztów działalności Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania, na przykład w roku 2011 przeprowadzono redukcję zatrudnienia na poziomie 19%. Z uwagi na pogarszającą się sytuację finansową Spółki, w grudniu minionego roku, Zarząd podjął starania pozyskania inwestora strategicznego. W wyniku podjętych działań, w lutym 2012 roku zawarta została umowa inwestycyjna pomiędzy Wilbo, głównymi Akcjonariuszami Spółki, a Seko i Złota Rybka, która w swych założeniach ma doprowadzić do połączenia Wilbo z Seko, przy czym Wilbo byłoby podmiotem przejmowanym. 3

4 Realizacja umowy podzielona została na etapy, gdzie etap pierwszy zakłada nabycie przez Seko od głównych Akcjonariuszy Spółki akcji imiennych Wilbo celem uzyskania przez Seko większościowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Wilbo. Strony umowy inwestycyjnej nie wykluczają jednak, po osiągnięciu przez Seko 66% głosów w Wilbo, innej formy współpracy aniżeli połączenie obu podmiotów. Efektem tej transakcji będzie restrukturyzacja zadłużenia Wilbo oraz poprawa jej płynności finansowej. Stworzenie podmiotu o obrotach przekraczających 250 milionów pln rocznie zaowocuje wygenerowaniem pozytywnych efektów synergii. Wyrażam nadzieję, iż podjęte przez Zarząd decyzje zostały przez Państwa, naszych Akcjonariuszy, odebrane pozytywnie i w przyszłości okażą się korzystnym rozwiązaniem, czego Państwu życzę, Z poważaniem, Tomasz Konewka Prezes Zarządu 4

5 Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności VII. finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania długoterminowe XI. Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy XII. jednostki dominującej XIII. Kapitał zakładowy XIV. Liczba akcji Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / XV. EUR) -1,74-0,91-0,39-0,23 XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,21 3,91 0,50 0,99 Dla wybranych danych finansowych zastosowano następujące kursy EURO: Kurs średni NBP obowiązujący na dzień bilansowy ,4168 Kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym 4,1401 okresie przyjęty do obliczenia poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 5

6 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Informacje ogólne Jednostkowy raport roczny Wilbo S.A. zawiera: Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia u sporządzone według MSSF. Informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz informację w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji ch i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Ogólna charakterystyka Wilbo SA. Nazwa Wilbo S.A. Siedziba Gdynia, ul. Przemysłowa 8 Numer identyfikacyjny Regon Numer identyfikacji podatkowej NIP Rejestracja: Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII wydział KRS Numer KRS Przedmiot działalności: Przetwarzanie ryb, skorupiaków i mięczaków PKD Władze spółki 1.1 RADA NADZORCZA Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01/01/2011 do 30/06/2011: 1/ Pan Andrzej Zwara Przewodniczący Rady Nadzorczej 2/ Pan Stanisław Wójtowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3/ Pani Barbara Kreft Członek Rady Nadzorczej 4/ Pan Jerzy Nacel Członek Rady Nadzorczej 5/ Pan Jón Runar Halldórsson Członek Rady Nadzorczej W związku z rezygnacją złożoną przez Panią Barbarę Kreft, z dniem 30 czerwca u Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo SA powołało w skład Rady Nadzorczej pana Dariusza Bobińskiego. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 01 września u z Rady Nadzorczej odwołany został pan Jón Runar Halldórsson. Jednocześnie Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Pana Konrada Wilandt. Z uwagi na zmiany, o których powyżej na dzień 31 grudnia u w skład Rady Nadzorczej Wilbo SA wchodzili: 6

7 1/ Pan Andrzej Zwara Przewodniczący Rady Nadzorczej 2/ Pan Stanisław Wójtowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3/ Pan Dariusz Bobiński Członek Rady Nadzorczej 4/ Pan Jerzy Nacel Członek Rady Nadzorczej 5/ Pan Konrad Wilandt Członek Rady Nadzorczej 1.2 ZARZĄD SPÓŁKI Do dnia 25 maja u Zarząd Spółki reprezentowali: 1/ Pan Andrzej Luniak Prezes Zarządu-Dyrektor Handlowy 2/ Pan Piotr Kapinos Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Finansowy 3/ Pan Grzegorz Nonna Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Produkcji Po rezygnacji złożonej przez pana Andrzeja Luniak dwuosobowy zarząd spółki reprezentowali: 1/ Pan Piotr Kapinos Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Finansowy 2/ Pan Grzegorz Nonna Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Produkcji Dnia 05 czerwca u Rada Nadzorcza Wilbo SA do Zarządu Spółki powołała pana Tomasza Konewka i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. Dnia 17 czerwca u rezygnację złożył pan Piotr Kapinos. Następnie uchwałą Rady Nadzorczej z dniem 01 sierpnia u do Zarządu Wilbo SA powołany został pan Jacek Wilandt, któremu powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu Wilbo SA. Uchwałą z dnia 26 września u z Zarządu Wilbo SA odwołany został pan Grzegorz Nonna. Skład Zarządu na dzień 31 grudnia u: 1/ Pan Tomasz Konewka Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny 2/ Pan Jacek Wilandt Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Finansowy Dnia 29 lutego 2012 roku rezygnację złożył pan Jacek Wilandt. Uchwałą z dnia 01 marca 2012 roku Rady Nadzorczej Wilbo SA do Zarządu Spółki powołano pana Tomasza Kustra. Skład Zarządu na dzień 01 marca 2012 roku: 1/ Pan Tomasz Konewka Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny 2/ Pan Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Finansowy 7

8 Kapitał zakładowy Spółki Wilbo SA Kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia u wynosił ,00 PLN i dzielił się na akcje o wartości nominalnej 1,00 PLN za sztukę. SERIA RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W KAPITALE UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZA A Imienne uprzywilejowane 1 akcja 5 głosów na ,10% 31,44% WZA BA Imienne uprzywilejowane 1 akcja 5 głosów na ,01% 22,71% WZA BB Imienne zwykłe ,19% 12,58% C Na okaziciela ,41% 8,73% D Na okaziciela ,16% 23,90% E Na okaziciela ,13% 0,64% RAZEM: Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zarząd Spółki, na dzień 31 grudnia u następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAŁADOWYM LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA Dariusz Bobiński ,10% ,61% Waldemar Wilandt ,10% ,61% Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Wilbo SA posiadało 100 % udziałów w spółce pod firmą Wilbo USA LLC (a Delaware Limited Liability Company) z siedzibą w stanie Nowy York, USA zarejestrowanej pod numerem Spółka ta, od momentu jej utworzenia, nie prowadziła żadnej działalności. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100,00 USD. Członkami Zarządu spółki są Panowie Tomasz Konewka oraz Jacek Wilandt. 8

9 2. Polityka rachunkowości przyjęta do sporządzenia sprawozdania finansowego Wilbo S.A. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdanie jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych, które wycenione są w wartości godziwej i obejmuje okres od 1 stycznia u do 31 grudnia u. W dniu 08 września 2011 zgodnie z umową sprzedaży, emitent zbył 100% udziałów spółki zależnej Proryb sp. z o.o. W związku z tym, na moment bilansowy emitent nie posiadał kontroli, ani nie dysponował aktywami netto spółki zależnej, co zgodnie z ustawą o rachunkowości umożliwia odstąpienie od konsolidacji sprawozdania za rok Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, w szczególności zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiary wyniku finansowego za rok 2010 i rok 2011 były stosowane w sposób ciągły i zapewniający porównywalność informacji. Wszystkie kwoty przedstawione w sprawozdaniu finansowym i innych informacjach finansowych są wykazywane w tysiącach złotych. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe wycenione są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o amortyzację i odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia obejmują koszty poniesione na zakup lub wytworzenie składnika rzeczowego majątku trwałego oraz nakłady poniesione w terminie późniejszym w celu zwiększenia przydatności składnika, zmiany części lub jego bieżącej obsługi. Koszty wymiany głównych składników środków trwałych oraz ich ulepszenia zwiększają ich wartość, natomiast koszty remontów, napraw i serwis są kosztem danego okresu przechodzącym przez rachunek zysków i strat. Prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest według ustalonego planu przy zastosowaniu metody liniowej przez okres ekonomicznej użyteczności. Szacowane okresy przewidywanej użyteczności ekonomicznej dla maszyn i urządzeń wynoszą od 3 do 10 lat. Niskowartościowe składniki środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 1 tys. PLN obciążają koszty działalności bieżącej spółki. Natomiast środki trwałe o wartości powyżej 1 tys. PLN do 3,5 tys. PLN są umarzane jednorazowo w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Spółka klasyfikuje składnik aktywów trwałych jako przeznaczony do sprzedaży, w sytuacji, gdy jego wartość zostanie odzyskana w drodze sprzedaży, a nie w wyniku jego dalszego wykorzystania, a prawdopodobieństwo jego sprzedaży wystąpi w ciągu 12 miesięcy. Aktywa te wycenione są w wartości bilansowej i wartości godziwej. Wartości niematerialne Spółka zalicza dany składnik aktywów do wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji kiedy można go wyodrębnić lub kiedy wynika to z tytułów umownych, prawnych bez względu na fakt, czy są one zbywalne lub możliwe do wyodrębnienia z jednostki gospodarczej lub innych tytułów lub zobowiązań. Zapasy Zapasy to materiały nabyte w celu dalszej odsprzedaży lub w celu zużycia na własne potrzeby oraz wytworzone przez emitenta produkty gotowe. Wycenę tych składników aktywów ustala się według ceny ewidencyjnej. W skład ceny ewidencyjnej wchodzi wartość zakupu powiększona o dodatkowe koszty z nim 9

10 związane, w tym: transport, ubezpieczenie, cło, handling. Na koszt wytworzenia wyrobów gotowych składa się wartość materiałów bezpośrednich, robocizny oraz uzasadniona część kosztów pośrednich. Wartość zapasów nie przekracza ceny sprzedaży netto. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonuje się odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów pod kątem ich wartości ekonomicznej. Stany magazynowe są kontrolowane minimum dwa razu w ciągu roku obrotowego poprzez inwentaryzacje, a ewentualne niedobory stanowią koszty danego okresu rozliczeniowego. Należności handlowe Należności z tytułu dostaw robót i usług są wykazywane w wartości zafakturowanej. Na należności nieściągalne lub, gdy ściągnięcie pełnej kwoty przestało być prawdopodobne, spółka tworzy odpisy aktualizacyjne. Odpis na należności tworzy się w pełnej wysokości dla należności dochodzonej na drodze sądowej lub, gdy należność jest przeterminowana powyżej 6 miesięcy. Należności nieściągalne są odpisywane w pozostałe koszty w momencie tworzenia odpisu aktualizacyjnego. Środki pieniężne Wykazywane są w wartości nominalnej i obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. Rezerwy Wilbo SA tworzy rezerwy w przypadku, gdy jest w stanie wiarygodnie oszacować wartość kosztu w przyszłości. W szczególności tworzone są rezerwy na przyszłe koszty związane z umowami handlowymi. Kredyty bankowe Kredyty i pożyczki zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, chyba że jednostka posiada prawo spłaty zobowiązania po upływie co najmniej 12 miesięcy. Kredyty w rachunku m ujmowane są w wartości ich wykorzystania, a nie przyznania. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem finansowania zewnętrznego są ujmowane miesięcznie w rachunku zysków i strat przez czas trwania umowy kredytowej. Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług wykazywane są w kwocie wymagalnej do zapłaty. Leasing Leasing jest kwalifikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą całe korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. Waluty obce Transakcje przeprowadzone w walucie innej niż złoty polski są księgowane po kursie waluty obowiązującej na dzień przed datą transakcji. Wyrażone w walutach obcych aktywa lub pasywa pieniężne ujmuje się w księgach handlowych na dzień nabycia po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych wartości przeliczane są według kursu średniego NBP obowiązującego na ten dzień. Przychody Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości netto, pomniejszone o podatek VAT, wszelkie upusty i rabaty. Odsetki uzyskane ujmowane są zasadą memoriałową i do momentu otrzymania zapłaty jednostka tworzy rezerwy aktualizacyjne. 10

11 Podatki Na obowiązkowe obciążenia wyniku składa się podatek z tytułu dochodu uzyskanego od osób prawnych oraz podatek odroczony. Podatek odroczony jest wyliczany, jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości. Wartość bilansowa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy. 11

12 Sprawozdanie Finansowe za okres od do (dane w tys. PLN) SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Nota stan na stan na A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 3, Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 7213 a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 7213 b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe 7, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 1523 b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania

13 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Pozycje pozabilansowe Należności warunkowe 2. Zobowiązania warunkowe 3. Inne 4. Otwarte akredytywy

14 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Przychody ze sprzedaży środków trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Koszt sprzedanych środków trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)

15 XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 36 wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) XIX. Inne całkowite dochody 0 0 XX. Całkowite dochody netto ogółem (XVIII+XIX

16 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 397 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych 14 - dywidendy i udziały w zyskach - odsetki C) -Inne wpływy inwestycyjne 217 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 4291 a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych 1487 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe

17 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 17

18 Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał własny na początek okresu Zmiany zasad rachunkowości 0 0 Kapitał własny na koniec okresu Kapitał akcyjny na początek okresu Zwiększenie - emisja akcji 0 0 Zmniejszenie Kapitał akcyjny na koniec okresu Udziały akcje własne na początek okresu (-) 0 0 Zwiększenie - skup akcji własnych 0 0 Zmniejszenie 0 0 Udziały akcje własne na koniec okresu 0 0 Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej na początek okresu Zwiększenie 1797 Zmniejszenie Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej na koniec okresu Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na początek okresu Zwiększenie 0 0 Zmniejszenie -zbycie środków trwałych 0 0 Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zwiększenie z podziału zysku 904 z aktualizacji wyceny przeniesienie z kapitału rezerwowego 9070 Zmniejszenie pokrycie straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitały rezerwowe pozostałe na początek okresu Zwiększenie - przeniesienie wyniku z lat ch 0 0 przeniesienie wyniku z lat ch 0 0 przeniesienie z kapitału zapasowego 0 0 Zmniejszenie przeniesienie na kapitał zapasowy umorzenie akcji Kapitały rezerwowe pozostałe na koniec okresu Nierozliczony zysk z ego okresu Zwiększenie 0 0 Zmniejszenie przeniesienie na kapitał zapasowy przeniesienie na kapitał rezerwowy 0 0 Nierozliczony zysk z ego okresu na koniec okresu

19 Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał własny na koniec okresu Noty objaśniające do Sprawozdania Finansowego NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Nota 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem

20 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne [razem] a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup i nakłady z tyt. przekszt. MSR c) zmniejszenia (z tytułu) likwidacja z tyt. przekszt. MSR d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) bilansowa z tytułu przekształcenia MSR likwidacja g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie zmniejszenie 121 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

21 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: inne przekształcenie MSR Wartości niematerialne i prawne razem Nota 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe razem

22 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) leasing zakup i nakłady z tyt. przekształcenia MSR nadwyżka nierozliczona - niezasadna - niedobór niezasadny c) zmniejszenia (z tytułu) likwidacja fizyczna i sprzedaż niedobór nierozliczony - zasadny d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) bilansowa z tyt. przekształcenia MSR z tytułu likwidacji g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu zwiększenie h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

23 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - środki trwałe Środki trwałe bilansowe razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych udziały lub akcje b) w jednostkach współzależnych c) w jednostkach stowarzyszonych d) w znaczącym inwestorze e) w jednostce dominującej f) w pozostałych jednostkach Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 5 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) podatek od rezerw na koszty b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

24 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tytułu) 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: pozostałe koszty zakupu Proryb b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: znaki numizmatyczne 0 5 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 6 ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem Nota 7 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - inne - dochodzone na drodze sądowej b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem

25 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zależnych b) inne c) dochodzone na drodze sądowej Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) na należności budżetowe na należności sądowe na należności wątpliwe b) zmniejszenia (z tytułu) spłacone należności sądowe wykorzystane rezerwy na należności wątpliwe Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta 1000/Euro tys. zł b2 jednostka/waluta 1000/USD tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Należności krótkoterminowe, razem NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

26 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) Nota 9 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - odsetki 36 b) w jednostkach współzależnych c) w jednostkach stowarzyszonych d) w znaczącym inwestorze e) w jednostce dominującej f) w pozostałych jednostkach g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne 2 - inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) Wartość bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) pozostałe waluty w tys. zł Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta 1000/USD tys. zł b2 jednostka/waluta 1000/Euro 7 31 tys. zł pozostałe waluty w tys. zł 11 3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem

27 Nota 10 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Poprzedni a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia majątkowe prowizje bankowe utrzymanie syst. Informatycznych remodeling inne b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 14 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) z przeniesienia z aktualizacji wyceny Kapitał zapasowy, razem Nota 15 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: - z wyceny instrumentów zabezpieczających c) z tytułu podatku odroczonego d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych e) inny (wg rodzaju) Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nota 16 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) - skup akcji własnych Pozostałe kapitały rezerwowe, razem ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu koszty handlowe wynagrodzenie 0 b) zwiększenia (z tytułu) koszty handlowe koszty restrukturyzacji

28 odsetki od kredytu 108 c) wykorzystanie (z tytułu koszty handlowe koszty restrukturyzacji odsetki od kredytu 75 e) stan na koniec okresu Nota 19 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych b) wobec jednostek współzależnych c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec jednostki dominującej f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: IV transza zapłaty za spółkę zależną Zobowiązania długoterminowe, razem Nazwa (firma) jednostk i ze wskazan iem formy prawnej Siedziba ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Kwota kredytu / Kwota kredytu / pożyczki wg pożyczki pozostała Warunki Termin spłaty umowy do spłaty oprocentow zł waluta zł waluta ania BGŻ S.A. Warszawa 8000 PLN PLN WIBOR+ MARŻA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY Zabezpieczenia cesja praw z polisy ubezpieczenia majątku, hipoteka łączna do tys PLN, cesja cicha należności do kwoty tyś PLN zastaw rejestrowy na znakach tys PLN, przelew wierzytelności w kwocie tys PLN zobowiązania PRORYB sp. z o.o, hipoteka łączna tys PLN, weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunków. a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem

29 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) pozostałe waluty w tys. zł Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 20 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych b) wobec jednostek współzależnych c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec jednostki dominującej f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg rodzaju) g) fundusze specjalne (wg tytułów) fundusz socjalny Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Kwota kredytu / Kwota kredytu / pożyczki pozostała pożyczki wg umowy do spłaty zł waluta zł waluta Warunki oprocentowania BGŻ Warszawa 2000 PLN 1993 PLN WIBOR + MARŻA BRE Bank S.A. Warszawa PLN PLN WIBOR+ MARŻA Termin spłaty Zabezpieczenia cesja praw z polisy ubezpieczenia majątku, hipoteka kaucyjna do 3000 tys PLN, hipoteka łączna do tys PLN, cesja cicha należności do kwoty 4000 tys PLN zastaw rejestrowy na znakach 5000 tys PLN, weksel in blanco Hipoteka łączna kaucyjna do kwoty tys PLN, weksel in blanco, cesja praw z polisy ubezpieczenia majątku. 29

30 ALIOR Bank Warszawa 4800 PLN 3589 PLN WIBOR+ MARŻA cesja z umowy ubezpieczenia wierzytelności, hipoteka łączna do kwoty tys PLN, zastaw rejestrowy w kwocie tys PLN, niepotwierdzona cesja należności od dłużników Waldemar Wilandt Dariusz Bobiński Akcjonariusz PLN 900 PLN Stała marża Akcjonariusz PLN 900 PLN Stała marża ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta 1000/USD 551 tys. zł b2 jednostka/waluta 1000/Euro 556 tys. Zł pozostałe waluty w tys. zł 51 Zobowiązania krótkoterminowe, razem INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów b) rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe rozliczenie dotacji unijnych krótkoterminowe (wg tytułów) 434 a) rozliczenie dotacji unijnych 430 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

31 Nota 24 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - konserwy rybne konserwy mięsne ryba mrożona, owoce morza usługi Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj konserwy rybne ryba mrożona, owoce morza konserwy mięsne - usługi b) eksport konserwy rybne ryba mrożona, owoce morza konserwy mięsne - usługi Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych Nota 25 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - towary handlowe sprzedaż detaliczna w tym od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj towary handlowe, detal w tym od jednostek powiązanych b) eksport towary handlowe, ryby i owoce morza Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych 31

32 Nota 26 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) podróże służbowe reklama i reprezentacja inne ubezpieczenia majątku koszty n.k.u.p PEFRON Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Nota 27 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) sądowe należności aktualizacja wartości zapasów aktualizacja wartości majątek trwały 517 b) pozostałe, w tym: ujawnione nadwyżki nadwyżki magazynowe odzyskane reklamacje i inne odszkodowania za szkodę 48 2 Inne przychody operacyjne, razem Nota 28 INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) na należności wątpliwe majątek obrotowy b) pozostałe, w tym: koszty zastępstwa procesowego 25 - niedobory magazynowe i remanenty darowizny inne koszty nie będące kosztem uzyskania przychodu Inne koszty operacyjne, razem

33 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek powiązanych, 36 - od jednostek pozostałych b) pozostałe odsetki od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie różnice kursowe zrealizowane niezrealizowane b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) c) pozostałe, w tym: inne Inne przychody finansowe, razem

34 Nota 30 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek dla jednostek powiązanych, w tym: - dla innych jednostek b) pozostałe odsetki dla innych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne różnice kursowe zrealizowane niezrealizowane b) utworzone rezerwy (z tytułu) 66 - na naliczone odsetki 66 c) pozostałe, w tym: inne Inne koszty finansowe, razem Nota 34 PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 1. Zysk (strata) brutto Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) przejściowe różnice trwałe różnice Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki 19% Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku Podatek dochodowy ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: wykazany w rachunku zysków i strat zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) - podatek od rezerw kosztowych Podatek dochodowy odroczony, razem

35 Nota 35 POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: od nierozliczonej straty z lat ch Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

36 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK CZĘŚĆ I 1. Informacje o instrumentach finansowych. Na dzień 31 grudnia u Spółka posiadała następujące instrumenty finansowe: - środki pieniężne na rachunkach ch i w kasie w kwocie 444 tys. PLN - kredyty bankowe i pożyczki w kwocie tys. PLN Szczegóły dotyczące kredytów zostały przedstawione w notach objaśniających do sprawozdania finansowego. Ryzyko finansowe w działalności Spółki: - ryzyko kredytowe - ryzyko stopy procentowej związane jest z przepływami odsetkowymi wynikającymi z kredytów opartych o zmienną stopę procentową. Spółka nie zabezpiecza się przed zmianą stóp procentowych. - ryzyko kursowe nie dotyczy Spółki, ponieważ wszystkie kredyty udzielone są w złotych polskich. Ryzyko kursowe występuje w transakcjach kupna i sprzedaży. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych. Wykaz grup zobowiązań warunkowych : - Wartość otwartych akredytyw w kwocie tys. PLN z terminami płatności w 2012 roku. Wszystkie akredytywy wystawiono w walutach USD i EUR i przeliczono na PLN po średnim kursie NBP na dzień bilansowy. Realizacja płatności akredytyw przebiega zgodnie z ustalonymi warunkami. Emitent nie udzielił żadnych gwarancji ani poręczeń, a weksle są elementem zabezpieczenia kredytów. 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Emitent nie posiada żadnych zobowiązań wobec budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie. W okresie sprawozdawczym emitent nie zaniechał żadnej działalności i nie przewiduje takich zmian w najbliższym okresie. 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. W okresie sprawozdawczym emitent dokonał modernizacji następujących środków trwałych we własnym zakresie: - Modernizacja węzła cieplnego 11 tys. PLN - Transporter omijający parownik Baader 9 tys. PLN 36

37 6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne w okresie najbliższych 12 miesięcy z uwzględnieniem inwestycji na ochronę środowiska naturalnego. W okresie sprawozdawczym poniesione nakłady inwestycyjne wynosiły 328 tys. PLN w tym: - Maszyny i urządzenia 94 tys. PLN - Budynki i budowle 190 tys. PLN - Wartości niematerialne 23 tys. PLN - Inne 21 tys. PLN 7. Informacje o transakcji emitenta z podmiotami powiązanymi. Na dzień 31 grudnia 2011 emitent posiadał 100% udziałów w spółce pod firmą Wilbo USA LLC (a Delaware Limited Liability Company) z siedzibą w stanie Nowy York, USA. Spółka ta nie podjęła prowadzenia działalności, a zatem nie doszło do żadnych transakcji z emitentem. W dniu 08 września u emitent zbył 100% udziałów w spółce zależnej Proryb sp. z o.o. szwajcarskiej firmie Insel Holding AG. Do dnia zbycia udziałów transakcje z podmiotem zależnym dotyczyły podstawowej działalności gospodarczej. 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. Nie dotyczy emitenta. 9. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe Stan przeciętnego zatrudnienia w u wynosił 454 osób, z tego: Pracownicy bezpośrednio produkcyjni 246 Pracownicy pozostali Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń, nagród lub korzyści wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta wypłaconych lub potencjalnie nałożonych odrębnie dla osób zarządzających lub nadzorujących emitenta ( w PLN) Osoby zarządzające OSOBA ZARZĄDZAJĄCA KWOTA Pan Andrzej Luniak ,40 Pan Piotr Kapinos ,00 Pan Grzegorz Nonna ,70 Pan Jacek Wilandt ,00 Pan Tomasz Konewka ,60 37

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 Sprawozdanie finansowe za 1. Wprowadzenie do sprawozdań finansowych Roczne sprawozdanie finansowe WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRAAL S.A.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRAAL S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRAAL S.A. ZA OKRES 01.01.2014-31.12.2014 Wejherowo, 30 kwietnia 2015r. 1 List Prezesa Zarządu GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAAL Do Akcjonariuszy Graal S.A. Szanowni Państwo Rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Wejherowo, sierpieo 2011 r.

Wejherowo, sierpieo 2011 r. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIIDOWANE SPRAWOZDANIIE FIINANSOWE GRUPY KAPIITAŁOWEJ GRAAL ZA OKRES 01..01..2011--30..06..2011 Wejherowo, sierpieo 2011 r. 1 I. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota Spis treści Pismo Prezesa Zarządu Alumast S.A. 6 Informacje o akcjach Alumast S.A. w 2013 roku 9 Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego 11 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAAL

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAAL SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAAL ZA OKRES 01.01.2014-31.12.2014 Wejherowo, kwiecień 2015 r. 1 I. List Prezesa Zarządu GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAAL Do Akcjonariuszy Graal S.A. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 ROKU za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 20130101 do 20131231 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2013-03-29 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans...11 III. Rachunek zysków i strat...14 IV. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 POCZTA Od : EM COMARCH Piotr Grzesiak Data odbioru : 2003-09-30 19:15:05 Do : EM Kancelaria KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny SA-P 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PBG

GRUPA KAPITAŁOWA PBG GRUPA KAPITAŁOWA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2005 R. I ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2005. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYMI

Bardziej szczegółowo