Załcznik 8 do Uzupełnienia ZPORR. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Miasta Jordanów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załcznik 8 do Uzupełnienia ZPORR. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Miasta Jordanów 2005 2013"

Transkrypt

1 Załcznik 8 do Uzupełnienia ZPORR. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Miasta Jordanów Jordanów 2004

2 2 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Miasta Jordanów OPRACOWANIE : EKO-KONSULTING-PROJEKT CONSEKO S.A Kraków, ul.wiedeska 114 Małgorzata Kos Dorota Olchowa Dominika Poprawska

3 3 SPIS TRECI WSTP... Rozdział I Obszar i czas realizacji planu rozwoju lokalnego... Rozdział II Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objtym wdraaniem planu Połoenie, powierzchnia, ludno Połoenie Powierzchnia i ludno. 2. rodowisko przyrodnicze Klimat Wody Gleby Walory przyrodnicze Bogactwa naturalne. 3. Turystyka. 4. Zagospodarowanie przestrzenne Uwarunkowania ochrony rodowiska naturalnego Infrastruktura techniczna. 4.2.a. Komunikacja kolejowa i drogowa. 4.2.b. Łczno. 4.2.c. Gospodarka wodno-ciekowa. 4.2.d. Gospodarka odpadami komunalnymi. 4.2.e. Energetyka i gazownictwo. 4.2.f. Ciepłownictwo Własno nieruchomoci Stan obiektów dziedzictwa kulturowego Identyfikacja problemów. 5. Gospodarka Pracodawcy: struktura i trendy.

4 Struktura i trendy podstawowych bran i liczba osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach Identyfikacja problemów. 6. Sfera społeczna Sytuacja demograficzna i społeczna terenu. 6.1.a. Sytuacja demograficzna. 6.1.b. Sytuacja społeczna - poziom bezrobocia Warunki i jako ycia mieszkaców. 6.2.a. Warunki mieszkaniowe. 6.2.b. Szkolnictwo. 6.2.c. Ochrona zdrowia i opieka społeczna. 6.2.d. Instytucje kulturalne. 6.2.e. Sport i rekreacja. 6.2.f. Organizacje pozarzdowe. 6.2.g. Poziom bezpieczestwa Okrelenie grup wymagajcych wsparcia. 6.3.a. Bezrobotni. 6.3.b. Rolnicy. 6.4.Rynek pracy Identyfikacja problemów. Rozdział III Zadania polegajce na poprawie sytuacji na obszarze Jordanowa... 1) Lista zada obejmujcych: - zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i lenej przestrzeni produkcyjnej, - zmiany w sposobie uytkowania terenu, - rozwój systemu komunikacji i infrastruktury, - popraw stanu rodowiska naturalnego, - popraw stanu rodowiska kulturowego, - popraw warunków i jakoci ycia mieszkaców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania. 2). Opracowanie listy zada, do zrealizowania wynikajcych według hierarchii wanoci. Rozdział IV

5 5 Realizacja zada i projektów... 1) Podział na projekty i/lub zadania inwestycyjne: a) Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w okresie ; b) Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w nastpnych latach projekty długoterminowe. Rozdział V Powizanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy, powiatu i województwa... Rozdział VI Oczekiwane wska niki osigni planu rozwoju lokalnego... Rozdział VII Plan finansowy na lata i na nastpne planowane lata... Rozdział VIII System wdraania... Rozdział IX Sposoby monitorowania, oceny i komunikacja społeczna..

6 6 WSTP W dniu 1 maja 2004 roku Polska stała si pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej s pastwa i regiony bogate, wysoko rozwinite, ale s i takie, których poziom rozwoju jest znacznie niszy. Do tych ostatnich dołczyło dziesi nowo przyjtych pastw, w tym take Polska. Wyrównanie rónic pomidzy bogatymi i biednymi pastwami Unii Europejskiej odbywa si poprzez: Udzielanie pomocy regionom zacofanym, wiejskim, o niewielkim zaludnieniu. Restrukturyzacj regionów zagroonych upadkiem przemysłu. Zwalczanie bezrobocia i ułatwienie młodziey startu zawodowego. Na wyrównanie poziomu ycia i rozwoju gospodarczego regionów Unia Europejska przeznacza ogromne rodki. W latach łczne wydatki na ten cel przekroczyły kwot 170 mld euro, a w latach wynios 213 mld euro. Z powodu zapónie rozwojowych Polski w stosunku do rozwinitych krajów unijnych, znaczna cz tych kwot zostanie przekazana Polsce. W praktyce oznacza to, i obok koniecznoci rozwizywania skomplikowanych problemów natury politycznej, staniemy przed koniecznoci wykorzystania przyznanych Polsce przez Uni Europejsk funduszy. Jednym z głównych czynników warunkujcych rozwój regionalny jest rozwój lokalny, rozumiany jako działania podejmowane z woli lokalnych aktorów [samorzdów, podmiotów gospodarczych, stowarzysze itp.] w oparciu o lokalne zasoby ludzkie oraz warunki naturalne i ekonomiczne. Rozwój lokalny oznacza bazujcy na zasobach endogenicznych, oddolny (bottom-up) sposób generowania dynamiki rozwoju i wykorzystanie całego potencjału rozwojowego w okrelonej skali przestrzennej. Zatem warunkiem rozwoju regionalnego Unii Europejskiej jest uruchomienie takich mechanizmów na płaszczynie lokalnej, które doprowadz do jego rozwoju, a rozwinite struktury lokalne w prosty sposób przeło si na rozwój regionalny. Wobec powyszego, polityk regionaln Unii Europejskiej rozumie naley jako interwencj władz unijnych zmierzajc do wyrównania gospodarczych nierównoci pomidzy poszczególnymi regionami, za polityk lokaln, jako działania zmierzajce do generowania dynamiki rozwoju poprzez wykorzystywanie oddolnego potencjału rozwojowego okrelonej lokalnej przestrzeni.

7 7 W cigu dziesitków lat istnienia Wspólnota Europejska wypracowała mechanizmy prowadzonia polityki lokalnej, które sprowadzaj si do prostych reguł: najpierw trzeba okreli cele i sporzdzi plan prowadzcych do rozwoju działa, nastpnie znale odpowiednie fundusze na ich realizacj oraz znale wykonawc; plany, fundusze i wykonawcy okrelane s mianem narzdzi unijnej polityki lokalnej. Wród narzdzi polityki lokalnej naley wyodrbni: Narzdzia planistyczne: m.in. strategia rozwoju, plan zagospodarowania przestrzennego, plan rozwoju lokalnego. Narzdzia finansowe: budety samorzdów lokalnych, kontrakt wojewódzki, rodki unijne dostpne na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz kierowane centralnie na realizacj przedsiwzi w poszczególnych regionach oraz inne rodki (np. Banku wiatowego). Narzdzia instytucjonalne: urzdy marszałkowskie, urzdy gminne i powiatowe, wojewódzkie i powiatowe urzdy pracy, organizacje pozarzdowe, inne organizacje. Wydawane z unijnej kasy pienidze, zwłaszcza te przeznaczone na rozwój okrelonych celów lokalnych, podlegaj specjalnej procedurze ich pozyskiwania i rozliczania. Dlatego warunkiem koniecznym wykorzystania ekonomicznej szansy, jak stwarza Polsce przystpienie do Unii Europejskiej, jest spełnienie obowizujcych w Unii Europejskiej warunków, wród których, jeli chodzi o fundusze przyznawane na rozwój lokalny, znajduje si obowizek sporzdzenia planów rozwoju lokalnego poszczególnych jednostek terytorialnych. Prezentowany Plan rozwoju lokalnego jest z jednej strony dokumentem sporzdzonym w celu skonkretyzowania planów rozwojowych Miasta, z drugiej odpowiedzi na warunki stawiane przez Uni Europejsk, czyli dokumentem stanowicym podstaw do ubiegania si o jej rodki pomocowe.

8 8 Rozdział I OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO. Prezentowany bdzie realizowany na obszarze Miasta Jordanów o powierzchni 21,36 km 2. Miejscowo jest połoona w województwie małopolskim. W Unii Europejskiej obowizuje siedmioletni okres planowania finansowego. Przystpienie Polski do europejskiej wspólnoty w roku 2004 wypadło w drugiej czci okresu planowania ; pierwszy po przystpieniu Polski budet bdzie ustalany na okres lat Poniewa od chwili przystpienia Polski do Unii Europejskiej kraj nasz nabył wszelkie prawa i obowizki kraju unijnego, w tym prawo do korzystania z przysługujcych wszystkim członkom beneficjów, aby struktury samorzdu lokalnego mogły korzysta z moliwoci stworzonych przez unijne fundusze rozwoju lokalnego, Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jordanów został dostosowany do unijnego okresu planowania, tj. okresu i okresu

9 9 Rozdział II AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJTYM WDRAANIEM PLANU. 1. Połoenie, powierzchnia, ludno. 1.1.Połoenie. Połoenie: N 49 39' E 19 50'. Miasto Jordanów zlokalizowane jest w dolinie rzeki Skawy, na styku grup górskich: Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego (redniego) i Beskidu ywieckiego (Pasmo Babiogórskie). Miasto stanowi dogodny punkt wyjciowy w otaczajce pasma górskie. Centrum miasta jest połaone na wzgórzu wypitrzajcym si ponad dolin rzeki Skawy. Ssiaduje z gminami wiejskimi: Bystra Sidzinam Rabka Wyna. W najbliszej odległoci (od 15 do 18 kilometrów) znajduj si takie miasta jak Rabka i Maków Podhalaski Powierzchnia i ludno. Powierzchnia Miasta Jordanów o powierzchni 21,36 km 2. Ponad 90 % powierzchni zajmuj stoki górskie pocite kotlinami i dolinami potoków. Ludno Miasta Jordanów liczy około 5200 osób. Przyrost naturalny wynosi około 1,1/1000 m. Ludno miasta jest społeczestwem młodym. wiadczy o tym wyszy udział ludnoci w wieku przedprodukcyjnym i niszy w wieku poprodukcyjnym. 2. rodowisko przyrodnicze Klimat.. Klimatolodzy, D. Martyn i W. Okołowicza, zaliczaj Jordanów i Powiat Suski do klimatycznego regionu Karpackiego. Przewaa wpływ gór, co powoduje nisze temperatury oraz wiksze opady. Istnieje znaczne zrónicowanie klimatyczne w zalenoci od wysokoci

10 10 i ekspozycji stoków. rednia temperatura lipca to stopni Celsjusza, rednia temperatura stycznia to 6 7 stopni Celsjusza Wody. Miasto Jordanów jest zlokalizowane w dolinie rzeki Skawy. Dolina Skawy na swym rodkowym odcinku od Jordanowa a po Wadowice stanowi południowo-zachodni i zachodni granic Beskidu Makowskiego. Od strony wschodniej wpada do niej kilka duych potoków, majcych swoje ródła pod szczytami pasm Stołowej Góry, Koskowej czy Chełmu. Doliny tych potoków rozdzielaj główne i boczne grzbiety pasm, koczcych si stosunkowo stromymi stokami nad dolin Skawy. Kaskada znajduje si poniej ujcia dla miasta Jordanów Gleby. Na obszarze Jordanowa dominuj gleby o niskich klasach bonitacyjnych, czyli ubogie i kwane. Czynniki te oraz krótki okres wegetacji około 190 dni ograniczaj wybór i zakres produkcji rolnej. Wskanik jakoci rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 46,1 pkt (badania IUNG) i nie odbiega od redniej dla byłego województwa nowosdeckiego i plasuje ten region na jednym z ostatnich miejsc w kraju. Około 30% uytków rolnych jest naraonych na erozj, a 80% wymaga wapnowania. Uytki rolne zajmuj 56,3 %, lasy - 34,2 %. Gruntów ornych jest 1063 ha, z tego 285 ha zajmuj zboa, ziemniaki pastewne; 490 ha zajmuj trawy (łki i pastwiska), na 288 ha zaniechano uprawy. Tabela Nr 1. Klasyfikacja bonitacyjna gruntów Klasa bonitacyjna Uytki rolne % powierzchni I 0 II 0 III 1,9 IV 66,1 V 32 VI 2.4. Walory przyrodnicze. Jordanów ma malownicze połoenie w zdrowym klimacie wród gór i lasów. Lasy zajmuj 34,2 % powierzchni administracyjnej miasta. Oprócz poytków

11 11 ekonomicznych ten stosunkowo wysoki stopie zalesienia ma wpływ na walory klimatyczne i krajobrazowe miasta. Dominuj drzewostany iglasto-jodłowe pomieszane z bukiem, jaworem, a take z innymi gatunkami, np. modrzewiem i olsz. Dy si do zwikszenia lesistoci poprzez zalesianie nieprzydatnych rolniczo gruntów, rozdrobnionych działek prywatnych. Miasto usytuowane jest w otoczeniu pasm górskich: Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego (redniego) i Beskidu ywieckiego (Pasmo Babiogórskie) Bogactwa naturalne. W miecie Brak bogactw naturalnych. 3. Turystyka Z uwagi na swoje połoenie, Jordanów posiada charakter miejscowoci wczasowoturystycznej. Miasto stanowi dogodny punkt wyjciowy w otaczajce pasma górskie. Z centrum prowadzi pi szlaków turystycznych, m.in. na Lubo Wielki i Babi Gór, najwyszy poza tatrami szczyt w Polsce m.n.p.m. Jordanów ma wietnie rozwinit sie BUS-ów. Dziki tak dobrze zorganizowanym połczeniom mona szybko i wygodnie dojecha do Krakowa, Zakopanego, Rabki a take do okolicznych wsi. Na uwag zasługuj najblisze okolice Jordanowa, jak wie Naprawa, rodzinna wie Jalu Kurka, autora głonej powieci " Grypa szaleje w Naprawie", Łtownia z drewnianym kociołem z XVIII wieku - zaliczonym do zabytków I klasy, wie Wysoka z zabytkowym dworem z XVI wieku. W niewielkiej odległoci znajduje si Babiogórski Park Narodowy. Cennym zespołem krajobrazowo-przyrodniczym jest góra Przykrzec z atrakcyjnymi punktami widokowymi na dolin Skawy, Beskid Wyspowy, Gorce, Tatry i Pasmo Babiogórskie. We wszystkie te miejsca mona dojecha BUS-em, kursujcymi z czstotliwoci min.1/30 minut. Komunikacj na trasie Kraków - Zakopane i Sucha Beskidzka - Nowy Scz zapewnia take linia kolejowa wraz ze stacj PKP w Jordanowie. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 28. Dziki temu przez Jordanów przejedaj przelotowe autobusy PKS ze lska w kierunku Zakopanego, Rzeszowa, Przemyla. Ilo miejsc noclegowych: Hotelik 13 miejsc, Orodek wypoczynkowy " Astra" dysponuje: restauracj, baz noclegow 50 miejsc w domkach kempingowych. Ponadto na terenie miasta działa drobna sie gastronomiczna. Turyci mog korzysta z:

12 o o o 12 Kortu tenisowego. Basenu kpielowego w lecie. Wycigu narciarskiego zim (dł. 400m). Opisane walory, jak i blisko duych aglomeracji, predysponuj miasto do znaczcego orodka wypoczynku i turystyki. 4.Zagospodarowanie przestrzenne. 4.1.Uwarunkowania ochrony rodowiska naturalnego. Miasto posiada ujcie wody pitnej. W Jordanowie istnieje miejska oczyszczalnia cieków, typu biologiczno-mechanicznego. Stopie redukcji zanieczyszcze wynosi 81 %. Obiekt ten wymaga modernizacji, gdy istniejce urzdzenia s przestarzałe i zuyte. Problemem dla miasta jest powtarzajce si kilka razy w roku zatruwanie rzeki Skawy z terenu gmin lecych powyej ujcia wody pitnej dla miasta. W miecie głównym ródłem zanieczyszcze s cieki i odpady komunalne, w mniejszym stopniu cieki produkcyjne. Od lat działa system odbioru odpadów komunalnych od poszczególnych gospodarstw domowych. Jednake cieki z posesji niepodłczonych do systemu kanalizacyjnego s w duej czci odprowadzane do gruntu lub do rzeki poprzez kanały burzowe, bdc stałym zagroeniem dla wód pitnych i podziemnych. Wikszym przemysłowym ródłem zanieczyszcze jest Jordanowska Fabryka Vavex. Jednake Zakład posiada urzdzenia redukujce pyły o 90 %. Ponadto przy Zakładzie działa oczyszczalna cieków, która redukuje zanieczyszczenia w 85 %. Dua cz miasta połoona na wzniesieniu. Dziki temu posiada dobre warunki wentylacyjne, czego efektem jest wzgldnie czyste powietrze. ródłem zanieczyszczenia jest indywidualny system grzewczy. ródła ciepła opalane s wglem, koksem czy drewnem, co skutkuje emisj duych iloci pyłu opadajcego i zawieszonego. Innym ródłem zanieczyszczenia jest ruch na drodze krajowej nr 98, przebiegajcej przez centrum miasta. Miasto nie posiada wysypiska mieci. Odpady komunalne s wywoone na teren Suchej Beskidzkiej. Dotychczasowe wysypisko jest w trakcie rekultywacji. Problemem,

13 13 które Miasto bdzie musiało rozwiza, bdzie znalezienie nowego miejsca, w którym bdzie mona składowa odpady. Warto wspomnie, i co najmniej 2 razy w roku jest organizowane generalne sprztanie miasta przez młodzie szkoln (Sprztanie wiata, Czysta Ziemia). Miasto stara si budowa i pielgnowa wiadomo ekologiczn mieszkaców Infrastruktura techniczna. 4.2.a. Komunikacja kolejowa i drogowa. W pobliu Jordanowa, w miejscowoci Skomielna Biała, krzyuj si wane dla Karpackiego układu komunikacyjnego szosy: Kraków - Zakopane oraz Cieszyn, Bielsko- Biała, Rabka, Nowy Scz, Przemyl, Rzeszów. W rodku miasta krzyuj si szosy: Kraków, Mylenice - Chye; lsk - Przemyl, Rzeszów i lsk - Zakopane, Kraków. Na teranie Miasta znajduj si drogi: o o o Krajowa nr 98 Wadowice-Nowy Scz- Przemyl, o długoci 55,5 km; stan redni, Powiatowe, o długoci 7,4 km; stan zły. Gminne, o długoci 13 km, stan redni. Ogólny stan dróg na teranie Miasta nie jest dobry. Cz odcinków dróg wymaga kapitalnego remontu, połoenia nowych nawierzchni, poszerzenia i utwardzeni pobocza. Z uwagi na stale zwikszajc si liczb samochodów, a tym samym przejazdów po drodze krajowej, konieczna jest budowa obwodnicy. o o o o o Miasto Jordanów obsługiwane jest przez komunikacj autobusow i kolejow: Placówka PKS Oddział Nowy Targ, obsługujca linie lokalne i dojazd od Krakowa. Autobusy przelotowe PKS-kierunek Zakopane, lsk, Limanowa. Busy - szybki i sprawny rodek komunikacji lokalnej - majce stałe kursy do Krakowa. Linia kolejowa wraz ze stacj PKP w Jordanowie obsługujce kierunki Kraków- Zakopane i Sucha Beskidzka - Nowy Scz. Przez Jordanów przebiega trakcja kolejowa: Kraków - Zakopane.

14 4.2.b. Łczno. 14 Na terenie Jordanowi zarejestrowanych jest około 1020 abonentów Telekomunikacji Polskiej S.A. Od 2000 trwa przebudowa sieci telefonicznej z nadziemnej na podziemn. Ponadto w miecie działa sie internetowa. 4.2.c. Gospodarka wodno-ciekowa. Długo sieci kanalizacji miasta wynosi 9500 m. Sie jest w stałej rozbudowie. Na około 750 budynków jednorodzinnych w miecie do sieci przyłczonych jest 95.??? Z kanalizacji korzysta około 48 % mieszkaców. Miasto posiada czciowo rozbudowan kanalizacj burzow, która na niektórych ulicach jest wykorzystywana take do odprowadzenie cieków, a wic niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami ochrony rodowiska. Długo sieci wodocigów miejskich wynosi 15,5 km. Ilo dostarczanej wody wynosi m 3 rocznie. Woda pobierana jest z rzeki Skawy. Z wodocigów korzysta około 79 % mieszkaców. Drugi wodocig wykorzystuje ujecie wody ze zbiornika na górze Przykrzec. Z wody korzysta 700 domostw, przedszkole, szpitalik. Stan zaopatrzenia w wod nie jest dostatecznie zadawalajcy. Konieczna jest budowa nowych uj, równie poza granicami miasta, gdy rzeka Skawa jest mało zasobna w wod i charakteryzuje si duym wahaniem przepływów. Ponadto miasto ley w strefie o niskiej zasobnoci wód podziemnych. W ostatnim czasie podjto szereg działa majcych na celu: uaktualniona została dokumentacja projektowa II etapu modernizacji oczyszczalni cieków, przystpiono do II etapu modernizacji oczyszczalni cieków, zakoczono modernizacj pkt. zlewnego, wyposaono w licznik przepływ cieków dowoonych oraz automat miernik stenia Ph. Przeprowadzono równie remont najstarszych odcinków kanalizacji sanitarnej przy ul. Słowackiego, Gen. Maczka, Rynku. Opracowano operat wodno-prawny oraz dokumentacj i budow lokalnych oczyszczalni dla ul. Klejowej, Przemysłowej, w. Anny, Zagród, 3-go Maja, Mickiewicza, Batalionów Chłopskich. Uaktualniono dokumentacj projektow dotyczc budowy zbiornika na Hajdówce z rozszerzeniem o sie wodocigow zasilajc górn Hajdówk i ul. Zakopiask, a take

15 15 opracowano dokumentacj wymiany sieci wodocigowej w Rynku. Zbudowano 2 pojemniki wyrównawcze. 4.2.d. Gospodarka odpadami komunalnymi. Wysypisko mieci w Jordanowie zostało zamknite w 1998 r. Na podstawie umowy Miasto Jordanów korzysta z wysypiska w Suchej Beskidzkiej. W zwizku z połoeniem i otaczajcymi terenami lenymi, konieczne jest prowadzenie rekultywacji obszarów lenych. Do rozwizania pozostaje problem, gdzie w przyszłoci składa odpady. 4.2.e. Energetyka i gazownictwo. ródłem energii dla miasta jest stacja 110/15 kv, znajdujca si na obszarze miasta. Na obszarze miasta jest 1268 odbiorców energii elektrycznej. Zuycie roczne energii elektrycznej na 1 mieszkaca wynosi 620, kvh, natomiast w regionie wynosi 681,9 kvh. Na terenie miasta zainstalowano 395 punktów owietleniowych, z tego 43% na drogach krajowych i powiatowych. W Miecie Jordanów brak gazyfikacji przewodowej. Mieszkacy korzystaj z gazu butylowego (propan-butan). 4.2.f. Ciepłownictwo. Gospodarka cieplna Jordanowa opiera si na indywidualnych systemach grzewczych, a nie na scentralizowanym systemie. ródła ciepła opalane s wglem, koksem, miałem wglowym i drewnem. Ciepłownictwo w opracowaniu jest program wykorzystania biomasy w Urzdzie Miasta dla celów ciepłowniczych Własno nieruchomoci. Zestawienie wg wybranych grup rejestrowych: o o o o Grunty pastwowego gospodarstwa lenego ha (Lasy prywatne zajmuj 63 % powierzchni ogólnej lasów. Lasy pastwowe zajmuj 3 % powierzchni lasów). Grunty skarbu pastwa przekazane w uytkowanie wieczyste - 19 ha. Grunty pastwowe osób prywatnych - 51 ha. Grunty tworzce zasób gruntów komunalnych ha.

16 o 16 Grunty gmin i zwizków gminnych przekazane w uytkowanie wieczyste - 11 ha. o Grunty osób fizycznych wchodzce w skład gospodarstw rolnych ha. o Grunty osób fizycznych niewchodzce w skład gospodarstw rolnych ha. o o o Grunty kocielnych zwizków wyznaniowych 39 ha. Grunty spółdzielcze - 5 ha. Grunty osób prywatnych- 4 ha 4.4. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego. Miasto Jordanów posiada bogat histori. Miasto Jordanów załoone zostało w 1564 roku przez Wawrzyca Spytka Jordana, który otrzymał od króla Zygmunta Augusta II przywilej na załoenie miasta, to jest aby mógł w Ziemi Krakowskiej na surowym korzeniu w dobrach swoich we wsi Malejowa, załoy, zbudowa i wyposay nowe Miasto zwane Jordanów. O sposobie załoenia miasteczka wiadczy jego regularna zabudowa, za centrum stanowi duy rynek, połoony na wysokoci 485 metrów nad poziomem morza. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego jest dobry, co dodatkowo działa na korzy Miasta i na jego wizerunek jako miejsca turystyczno-wypoczynkowego. NAJCIEKAWSZE ZABYTKI MIASTA: o Zabytkowy drewniany dworek na Chrobaczem z pocztku XVIII wieku. Obok dworku park ze starodrzewami. Odległo od centrum miasta około 2,5 km. o Ratusz Miejski zlokalizowany na rodku jordanowskiego Rynku, wybudowany z cegły. Rok oddania do uytku W budynku tym maj siedzib: władze samorzdowe miasta oraz Urzd Miasta. o Budynek byłego Sdu Grodzkiego - Rynek 2. Wybudowany z cegły w 1908 roku. Obecnie w budynku tym siedzib maj: Urzd Gminy w Jordanowie, Urzd Pocztowy, Urzd Telekomunikacyjny. Budynek z charakterystyczn baszt, w suterenach której znajduje si kawiarnia Basztowa (dawne cele wizienne).

17 17 o Kociół Parafialny pod wezwaniem Przenajwitszej Trójcy, a zarazem Sanktuarium Matki Boej Trudnego Zawierzenia - Pani Jordanowskiej. Wybudowany w 1913 roku. W wityni wiele cennych zabytkowych obrazów i szat liturgicznych. o Figura w. Jana Nepomucena, znajdujca si na skrzyowaniu głównych szlaków komunikacyjnych w centrum jordanowskiego rynku, pochodzca z XVIII wieku. w. Jan Nepomucen czczony jako Patron dobrej sławy oraz jako opiekun dróg i mostów, a take ordownik w czasie powodzi. Dziw bierze, e do dnia dzisiejszego zachował si orzeł w koronie wykuty w cokole figury, która jest z kamienia, mimo zawieruch, jakimi dotknita była nasza Ojczyzna w tym miasto Jordanów: zabory, pierwsza i druga wojna wiatowa, okupacja hitlerowska oraz system totalitarny. o Budynek Poczekaj przy ulicy Kolejowej 10, pochodzcy równie z pocztku XVIII wieku. W parterze budynku znajdował si Zajazd, bowiem tdy prowadził szlak solny z Wieliczki na Wgry i tu na posiłek i wypoczynek zatrzymywali si kupcy. W pitrowej czci budynku były pokoje /hotel/. o Db Wolnoci na jordanowskich plantach szubertowskich, posadzony zgodnie z uchwał Rady Miasta w dniu 21 maja 1919 roku celem upamitnienia odzyskania przez Polsk niepodległoci. o Przy poszczególnych ulicach miasta mona spotka przydrone kapliczki pochodzce z XVII i XVIII wieku. Kapliczki przedstawiaj: posta Pana Jezusa Frasobliwego, posta Matki Boej, Pana Jezusa na krzyu, Matk Bo trzymajc na kolanach zdjte z krzya ciało Chrystusa Identyfikacja problemów Słabe strony Mocne strony Słabe wyposaenie w Walory turystyczne. infrastruktur komunaln i zły stan ju istniejcej. Zabytki kultury ludowej i materialnej w centrum miasta i n Zły stan dróg lokalnych, jego obrzeach. zamiejscowych, mostów i przepustów. Bardzo dobra lokalizacja, blisko duych aglomeracji Krakowa i Konfiguracja terenu lska. wymuszajca realizacj kilku systemów ciekowych, co w Dobre połczenie komunikacyjne lokalne i zamiejscowe. sposób istotny zwiksza koszty Dobra baza owiatowa. inwestycji. Rozwinita baza ochrony zdrowia

18 18 Nie do dobry stan i opieki społecznej. kanalizacji. Wzgldnie czyste rodowisko Brak zabezpiecze przyrodnicze. przeciwpowodziowych. Istnienie oczyszczalni cieków, Brak, systemu usuwania i czciowo skanalizowane miasto. utylizacji mieci, brak segregacji wstpnej odpadami. Brak sieci gazu przewodowego. 5. Gospodarka 5.1. Pracodawcy: struktura i trendy W miecie Jordanów jest 419 podmiotów gospodarczych, w tym sektor publiczny stanowi 3,8%, prywatny 96,2%. Od kilku lat liczba podmiotów gospodarczych utrzymuje si na tym samym poziomie. Zwiksza si liczba punktów gastronomicznych i małych sklepów spoywczych, zmniejsza natomiast liczba niektórych punktów usługowych, tj. szewskich, krawieckich. Wród podmiotów gospodarczych dominuj: o zakłady usługowe/murarskie, malarskie, transportowe, elektryczne i inne podmiotów. o Zakłady drewne/produkcja boazerii, palet, stolarstwo budowlane, galanteria-35 podmiotów. o Handel: detaliczny, obwony (przewaga sklepów spoywczych) podmioty. o Inne 19. Wykaz znaczcych podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Jordanowa: 1. "Armatura" - Marianna Komperda. 2. "Domart" - Barbara, Antoni Komperda. 3. "Ewex" - Krystyna, Adam Komorowscy. 4. "Tomek" - Halina Zaremba, Jan Tomczyk. 5. "Tapi"- Tadeusz, Piotr ur. 6. Zakład Remontowo Budowlany - Feliks Bargiel. 7. Młyn Gospodarczy -Władysław Domka. 8. "Astra" - Orodek Turystyczny. 9. PPHU "Jordan" - Gerard Gach, Lesław Zajc.

19 Skład Materiałów Budowlanych - Kazimierz Gacek. 11. Audio-Video "Gamma" - Mirek Jacek. 12. "Tatra - House" - Ewa, Stanisław Nawalaniec. 13. "Palettenwerk" - Kazimierz Kozik. 14. Firma Handlowa "Milmat" - Marek Radwaski. 15. PPHU "Jordex" - Mariusz Dyrda. 16. Stacja Paliw - Carlo Faccenda. 17. Sklep Rolno - Ogrodniczy - Władysława, Jan Fudali. 18. Piekarnia - Cukiernia - Maria, Zbigniew Maciga. 19. "Jag" - Edyta, Grzegorz Jagos. Co wane, Miasto charakteryzuje krajobraz rolniczo-leny. Liczba gospodarstw rolnych wynosi 391. Przecitna wielko gospodarstwa 3,06 ha Struktura i trendy podstawowych bran i liczba osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach Tabela Nr 2. Struktura zatrudnienia: Osoby % Rolnictwo, lenictwo 21 1,27 Działalno produkcyjna ,16 Zaopatrywania w energi i wod 7 0,42 Budownictwo 44 2,67 Handel i naprawy 83 5,04 Hotele i restauracje 11 0,67 Transport i łczno 93 5,64 Porednictwo finansowe (banki) 26 1,58 Administracja 75 4,55 Edukacja 135 8,19 Ochrona zdrowia 147 8,92 Pozostałe 64 3,82 RAZEM ,00

20 20 Naley podkreli, i sie placówek handlowych w Jordanowie jest dobrze rozwinita. Handel zaspokaja w pełni potrzeby mieszkaców miasta oraz turystów. Brakuje natomiast duych firm przewozowych budowlanych, wykonujcych usługi remontowobudowlane. Ponadto w niewystarczajcym stopniu rozwinita jest baza noclegowa. Czynnikiem miastotwórczym były due zakłady przemysłowe. W wyniku reform cz z nich uległa prywatyzacji lub likwidacji. Wszystkie ograniczyły zatrudnienie. Czynnikiem sprzyjajcym produkcji rolnej jest dua ilo opadów mm/rok. Przewaaj jednak czynniki ograniczajce produkcj roln jak np. krótki okres wegetacji dni, due nachylenie stoków, rozdrobnienie gospodarstw, niskie klasy bonitacyjne. Tabela Nr 3. Przecitne plony Pszenica ozima yto Owies Ziemniaki Siano Tabela Nr 4. Struktura uytkowania ziemi. Uytki rolne % powierzchni miasta Grunty orne: 50,4 % Sady 1,1 % Łki trwałe 2,4% Pastwiska 2,4 % Lasy i zadrzewienie 34,2 % Wody 1.3% Uytki kopalne 0,2% Tereny komunikacyjne 5,0% Tereny osiedlowe i inne 3,0 %

21 21 Warunki typowe dla terenów górskich sprawiaj, e głównym kierunkiem produkcji rolnej jest chów bydła mlecznego i opasowego (krowy, trzoda, owce, konie). Bydło jest dostosowane do ekstensywnej technologii produkcji, dobrze zaaklimatyzowane, lecz niskowydajne. Jednake zauwaa si znaczny spadek pogłowia wszystkich waniejszych gatunków hodowlanych, co ma cisły zwizek ze zmniejszaniem si opłacalnoci produkcji rolnej. Obsada inwentarza w sztukach duych na 100 ha wynosi około 47 SD przy redniej krajowej 58,7. Produkcja mleka wynosi przecitnie 2800 litrów od krowy, maksymalnie dochodzi do 4000 l. Przyszło rolnictwa to restrukturyzacja, której efektem bdzie powstanie duych, produkcyjnych gospodarstw, ekonomicznie rentownych. W opisanych warunkach powierzchnia takich gospodarstw winna wynosi od 20 do 50 ha i wicej. Rozwój rolnictwa bdzie decydował o poziomie społeczno-gospodarczym Miasta. Głównym celem rozwoju rolnictwa bdzie jego gruntowna restrukturyzacja i modernizacja, prowadzca do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w nastpujcych sferach: Spadek ogólnej liczby gospodarstw o około 30%. Zwikszenie redniej powierzchni gospodarstw rolnych. Wzrost liczby gospodarstw duych (powyej 20 ha) Identyfikacja problemów Słabe strony Niekorzystna struktura agrarna. Słaba baza turystyczna i sportowa, szczupłe zaplecze noclegowe. Brak wystarczajcej liczby miejsc pracy dla Mocne strony Walory turystyczne miasta. Zabytki kultury ludowej i materialnej w centrum miasta i na jego obrzeach. Due moliwoci rozwoju bazy wypoczynku na bazie połczenia walorów przyrodniczych i kulturowych.

22 22 absolwentów szkół. Rozwinita sie placówek Ujemne saldo migracji, odpływ najcenniejszych handlowych, usługowych i rzemielniczych. jednostek do innych Dwa due zakłady regionów. przemysłowe -VAVLEX i JORDANOWIANKA Brak duego przemysłu. Rozwinite budownictwo Brak rozwoju taniego jednorodzinne i zagrodowe. budownictwa wielorodzinnego Stosunkowo due zasoby uytków zielonych. Dua Rozdrobnienie powierzchnia lasów. gospodarstw rolnych. Tradycja, a take sprzyjajce Brak dostpu do warunki klimatyczno-glebowe kapitału. dla produkcji zwierzcejchów bydła. Tradycja w produkcji drzewnej. 6. Sfera społeczna 6.1.a. Sytuacja demograficzna. Jordanów zajmuje obszar 21,36 km 2. Liczba mieszkaców wynosi około 5200 osób. Wikszo mieszkaców stanowi rolnicy: 2855 osób, z czego 1377 mczyzn i 1478 kobiet. Ludno miasta jest społeczestwem młodym, na co wskazuje stosunek ludnoci w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym: Tabela Nr 5. Stosunek ludnoci w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. XI 2004 Ogółem % Mczyni Kobiety Wiek przedprodukcyjny , Wiek produkcyjny , Wiek poprodukcyjny ,

23 23 RAZEM , rolniczej. Tabela Nr 6. Stosunek ludnoci w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym wród ludnoci Wiek Ogółem % Mczyni Kobiety , przedprodukcyjny Wiek produkcyjny , Wiek , poprodukcyjny Tabela Nr 7. Struktura mieszkaców, biorc pod uwag wiek: Wiek % , , , , , ,8 65 i wicej 10,0 100 Tabela Nr 8. Struktura mieszkaców wród ludnoci rolniczej: Wiek Ogółem % Mczyni Kobiety , , , , , , i wicej ,

24 24 Miasto Jordanów charakteryzuje si niskim przyrostem naturalnym, który w roku 1998 wyniósł 1,1/1000m. Tabela Nr 9. Liczba urodze na terenie miasta wynosiła: Rok Ilo urodze % , , , , , , , , , ,1 Szacuje si, e w najbliszych latach przyrost naturalny bdzie kształtował si w granicach 1,0/1000m, a migracja osignie minus osób. Tabela Nr 10. W zestawieniu dotyczcym wykształcenia uwzgldniono ludno powyej 15 lat (dotyczy 4161 osób). Wysze ,12 Policealne 365 8,77 rednie zawodowe ,26 rednie ogólne 359 8,63 Zawodowe ,58 Podstawowe ,64 RAZEM ,00 Tabela Nr 11. Z kolei wród ludnoci rolniczej na ogóln liczb 2180 nastpujce osoby posiadaj wykształcenie: Wysze 141 Co stanowi 6,5% Policealne 84 3,9% rednie zawodowe ,5%

25 25 rednie ogólne 186 8,5% Zawodowe ,6% Podstawowe ,0% % Ogólnie wykształcenie ludnoci posiadajcej wykształcenie ponadpodstawowe kształtuje si na poziomie 76,9%. Wyranie daje si zauway liczba ludnoci posiadajca wykształcenie rednie zawodowe (26.8%), podstawowe (23,9%), zawodowe (21,9%). Natomiast w rolnictwie wykształcenie kształtuje si na poziomie 67,0%. Dominuj mieszkacy posiadajcy wykształcenie podstawowe (33%). Liczba pracujcych zawodowo w sektorze uspołecznionym, prywatnym i we własnych gospodarstwach rolnych na obszarze miasta wynosi około 1967 osób. Liczba pracujcych wyłcznie w zakładach uspołecznionych i prywatnych wynosi około Z ogólnej liczby pracujcych sektor prywatny stanowi 1142 osoby, tj. 71,3%, a sektor publiczny 459 osób, tj. 28,7%. Liczba ludnoci pełnozatrudnionej w indywidualnych gospodarstwach rolnych wynosi około 366 osób. 6.1.b. Sytuacja społeczna - poziom bezrobocia. Na terenie miasta Jordanów jest zarejestrowanych 257 bezrobotnych w tym 134 kobiety. Stopa bezrobocia obliczona jako procentowy udział bezrobotnych liczbie czynnych zawodowo wynosi 10,9%. Dla porównania stopa bezrobocia powiecie suskim wynosi 14,3%. W zatrudnieniu wystpuje nieznaczna poprawa sytuacji na rynku pracy. Jest to jednak wci stosunkowo mały przyrost w relacji do strat iloci miejsc pracy w latach poprzednich. Przyrost pracujcych jest nieznacznie widoczny w sektorze prywatnym. Dane o liczbie bezrobotnych obejmuj osoby zdolne do pracy i gotowe do podjcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, pozostajce bez pracy i nie uczce si w szkołach dziennych, które: 1. Ukoczyły 18 lat z wyjtkiem młodocianych absolwentów. 2. Nie ukoczyły: kobiety 60 lat, mczyni 65 lat. 3. Nie nabyły prawa do emerytury, renty inwalidzkiej. 4. Nie s włacicielami lub posiadaczami nieruchomoci rolnej. 5. Nie prowadz pozarolniczej działalnoci gospodarczej.

26 26 6. S osobami niepełnosprawnymi, których stan zdrowia nie pozwala na zatrudnienie w połowie etatu. Ujmujc problematyk bezrobocia naley stwierdzi, e faktyczna liczba bezrobotnych jest powikszona o tzw. bezrobocie ukryte, obejmujce osoby o utraconym prawie do zasiłku lub nierejestrujcych si w urzdach pracy. Nie jest to jednak duy odsetek i nie stanowi oddzielnego problemu. Bezrobocie jest dla wielu rodzin czynnikiem, który powoduje degradacj ekonomiczn jednostki i rodziny, a tym samym potguje bied. Podsumowujc zagadnienie demograficzne trudno jednoznacznie przewidzie przyrost naturalny, migracje oraz bezrobocie Warunki i jako ycia mieszkaców. 6.2.a. Warunki mieszkaniowe. Zasoby mieszkaniowe miasta Jordanów przedstawiaj si nastpujco: ilo domów jednorodzinnych około 750 sztuk oraz 15 budynków wielorodzinnych. Łcznie na terenie miasta znajduje si 1392 gospodarstw domowych. Na ogóln liczb 4811 mieszkaców w budynkach wielorodzinnych zamieszkuje 1185 osób, natomiast budynkach jednorodzinnych 771 osób, w zabudowie zagrodowej 2855 osób. 6.2.b.Szkolnictwo. Sie szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego w pełni zaspokaja potrzeby gminy miejskiej i ociennych gmin. Tabela Nr 12. Szkoły. Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba nauczycieli Przedszkole miejskie Szkoła Podstawowa Liceum Ogólnokształcce Zasadnicza Szkoła 148 Zawodowa Liceum Zawodowe 28 Liceum Ekonomiczne i Technikum Rolnicze Wymienione szkoły i placówki owiatowe mieszcz si we własnych budynkach o wystarczajcej liczbie pomieszcze dydaktycznych. Wyjtek stanowi Liceum

27 27 Ogólnokształcce, gdzie brakuje sal lekcyjnych. Wystpuj natomiast problemy z obiektami sportowymi, brakuje hal gimnastycznych w Liceum Ekonomicznym, Technikum Rolniczym i Liceum Agrobiznesu. W latach przeprowadzono budow szkolnej hali sportowej przy gimnazjum (UKFiT, kontrakt wojewódzki). 6.2.c. Ochrona zdrowia i opieka społeczna. Miasto boryka si wprawdzie z niedoinwestowaniem słuby zdrowia, lecz podstawowa opieka zdrowotna wiadczona jest w wystarczajcym zakresie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Podstawow opiek zdrowotn zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejska Przychodnia Rejonowa w Jordanowie. W MPR Jordanów funkcjonuj nastpujce poradnie: o Poradnia Ogólna. o Poradnia Pediatryczna. o Poradnia "K". o Poradnia Okulistyczna. o Poradnia Laryngologiczna. o Poradnia Neurologiczna. o Gabinet Stomatologiczny. o Oddział Wewntrzny Szpitala w Jordanowie wchodzcy w skład ZOZ Sucha Beskidzka (czynny cał dob). o Dział Pomocy Doranej i Transportu Sanitarnego ( Podstacja w Jordanowie). Opieka Społeczna W miejskim Orodku Pomocy Społecznej zatrudnione s 4 osoby, w tym 3 pracowników socjalnych. Zadaniem Orodka jest: o Wspomaganie rodzin i osób bdcych w trudnej sytuacji materialnej. o Opieka nad osobami w podeszłym wieku. o Pomoc socjalna w postaci poradnictwa prawnego. o Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

28 28 Orodek realizuje zadania wynikajce z ustawy o pomocy społecznej i innych aktów prawnych, majcych na celu ochron poziomu ycia rodziny. 6.2.d. Instytucje kulturalne. Na terenie Miasta działa: Miejski Orodek Kultury Prowadzi działalno kulturaln na terenie Miasta Jordanowa. W swojej ofercie posiada nastpujce formy kulturalne dla dzieci i młodziey: o Zespół Regionalny "Gronicki" - działajcy od 1992 roku. Wielokrotnie uwietniał imprezy organizowane na terenie miasta Jordanowa. Był laureatem I nagrody na Ogólnopolskich Targach Kultury w Wołowie. Wystpował w Krakowie, Zakopanem, Rabce, Zawoi oraz wielu innych miejscowociach Polski. W swoim repertuarze prezentuje tace, pieni i zabawy z terenu Babiej Góry i okolic. o Zespoły młodzieowe - maj moliwo korzystania z sali muzycznej wyposaonej w instrumenty oraz sprzt nagłaniajcy. Prezentuj rónego rodzaju style muzyczne ( rock, pop, muzyka rozrywkowa). Wystpuj na imprezach i przegldach organizowanych przez Orodki Kultury propagujc w ten sposób uprawiane przez siebie style muzyczne. o Zespół Jazzowy "Big Band" - skupia ok. 15 młodych osób grajcych standardy jazzowe na dtych instrumentach muzycznych. Swoimi wystpami uwietnia imprezy na terenie Miasta i Gminy Jordanów. o Koło Twórczoci Dziecicej - zajcia plastyczne oraz rzeba. Do koła nale dzieci oraz młodzie z terenu Miasta i Gminy Jordanów. Na zajciach zgłbiaj tajniki z dziedziny sztuki: malarstwa, rzeby i prac rcznych. Wykonane przez dzieci oraz młodzie prace bior udział w wystawach i konkursach organizowanych w Jordanowie oraz w powiecie suskim, np.: Konkurs Szopek w Zawoi, gdzie zajmowały czołowe miejsca. Młodzie ma moliwo korzystania z profesjonalnego sprztu znajdujcego si na siłowni, który udostpniany jest nieodpłatnie, a sympatycy tenisa stołowego trenuj swoje umiejtnoci na sali ping-pongowej.

29 29 CHÓR "BEL CANTO" Chór "Bel Canto powstał w styczniu 2000 roku. Od momentu powstania za swój główny cel obrał sobie krzewienie kultury poprzez prowadzenie działalnoci artystycznej. Pomysłodawc, załoycielem i dyrygentem chóru jest Pani Ksenia Mikiewicz, która z wykształcenia jest chórmistrzem. W skład chóru wchodz przede wszystkim uczniowie naszej szkoły, a take Panie Profesor. Chór mimo niewielkiego stau ma na swoim koncie wiele sukcesów. PRZYJA ZAGRANICZNA. Od kilku ju lat Miasto Jordanów prowadzi oywion współprac na zasadzie miast zaprzyjanionych z miastami szwedzkimi: Askersund i Karlskoga. Współpraca ta obejmuje: wymian dowiadcze samorzdnoci lokalnej, współprac placówek owiatowych, doradztwo w zakresie gospodarki komunalnej (gospodarka wodno-ciekowa), bliskie kontakty z jednostkami poarniczymi. Przykładem takiej współpracy moe by ostatnia wystawa ekumeniczna zorganizowania w miesicu wrzeniu 2001 roku w Izbie Historii Miasta Jordanowa przez władze Miasta Karlskoga i Towarzystwo Miłoników Ziemi Jordanowskiej. Wystawa nosi tytuł Przyja bez granic. Podpisanie Porozumienia o Współpracy Miast Bli niaczych pomidzy samorzdem Miasta Jordanowa, a samorzdem Miasta Askersund. W dniach wrzenia 2003 r. delegacja z miasta Jordanowa na czele z Przewodniczc Rady Miasta Pani Kazimier Czarniak oraz Burmistrzem Miasta mgr in. Zbigniewem Kołatem przebywała w zaprzyjanionym szwedzkim miecie Askersund. Członkami delegacji byli te: mgr Jan Hanusiak Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury oraz Pani Marzena Mieziewska-Drobny jako tłumacz. Wyjazd ten zwizany był z uczestnictwem Jordanowa w Targach, na których nasze miasto zaprezentowało swoje walory turystyczne, kulturalne, ofert poszczególnych firm oraz zakładów pracy, a take ofert zwizan ze szkolnictwem. Na targach zaprezentowało si take oprócz gospodarza, czyli gminy Askersund, niewielkie miasteczko Eura lece w Finlandii, zaprzyjanione z miastem Askersund od 40 lat.

30 30 Ostatnie takie targi były zorganizowane przez gmin Askersund w 1999 r. Targi umoliwiaj zaprezentowanie si wszystkim lokalnym firmom i zakładom pracy, a jest ich w Askersund ok. 400, a take bankom oraz innym organizacjom. Podczas wizyty zostało podpisane Porozumienie o Współpracy Miast Bliniaczych pomidzy samorzdem Miasta Jordanów a samorzdem Miasta Askersund. Celem współpracy ma by: o Promowanie przyjani i porozumienia pomidzy obydwoma samorzdami o Wymiana wiedzy oraz dowiadcze lokalnych władz o Stworzenie mieszkacom obu miast sposobnoci do wymiany wiedzy i dowiadcze w rónych dziedzinach. Wymiana moe by organizowana pomidzy członkami lokalnych władz, urzdnikami, klasami szkół, jak równie innymi organizacjami, firmami i zakładami przemysłowymi. Moe ona by realizowana w takich dziedzinach jak: kultura, edukacja, ochrona rodowiska, sport i turystyka. Kadego roku samorzdy obu bliniaczych miast opracuj szczegółowy program wymiany. Porozumienie o współpracy miast bliniaczych umoliwi te naszemu miastu pozyskiwanie rodków z funduszy Unii Europejskiej, która ju od wielu lat wspiera takie działania. Gmina Askersund liczy ok tys. mieszkaców. 6.2.e. Sport i rekreacja. W miecie działa Ludowy Klub Sportowy "Jordan". Sekcja piłkarska skupia wokół siebie młodzie w trzech druynach (ok. 80 zawodników): trampkarze, juniorzy i seniorzy. Klub dysponuje zmodernizowanym i odwodnionym boiskiem sportowym z dobrze rozbudowanym zapleczem socjalnym. W sezonie 2001/2002 druyna trampkarzy zajła V miejsce w lidze okrgowej natomiast druyna juniorów I miejsce w tej samej lidze. Druyna seniorów grajca w klasie A zajła w sezonie 2001/2002 VI miejsce. Ponadto na terenie miasta działa: o UKS "Sprint" skupiajcy młodzie uprawiajc kolarstwo. o UKS "TIGER" Taekwondo WTF - szkoła koreaskiej sztuki walki. Działajca pod egid Polskiego Zwizku Taekwondo WTF oraz wiatowej Federacji Teaekwondo. o Młodzie reprezentujca UKS "Tiger" posiada wiele tytułów mistrzowskich rangi ogólnopolskiej.

31 f. Organizacje pozarzdowe. Na terenie miasta Jordanów działaj dwa stowarzyszenia: TOWARZYSTWO MIŁONIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ Prnie działa na terenie Jordanowa Towarzystwo Miłoników Ziemi Jordanowskiej, skupiajc w swoich szeregach 75 członków, ludzi oddanych Miastu. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji, ochrona dóbr kultury i zabytków. Pod egid Towarzystwa wydawana jest gazetka lokalna jako dwumiesicznik pod tytułem Echo Jordanowa. Prowadzona jest na bieco kronika Miasta zawierajca 31 tomów. To dziki Towarzystwu powstała w Jordanowie Izba Historii Miasta Jordanowa, w której znajduj si bezcenne eksponaty i zdjcia z najdawniejszych czasów po dzie dzisiejszy. Kustoszem tej Izby jest Prezes Zarzdu Towarzystwa Józef Kołodziej, - kronikarz Miasta. Pod egid Towarzystwa w miesicu wrzeniu 2001 roku została otwarta wystawa ekumeniczna w pomieszczeniach Izby Historii Miasta, w której prezentowane s kocioły: rzymskokatolicki w Jordanowie oraz protestancki w Karlskodze - Szwecja, a take historia tych dwóch zaprzyjanionych miast. Wystawa nosi tytuł Przyja bez granic. Stowarzyszenie pod nazw Towarzystwo Miłoników Ziemi Jordanowskiej powstało w 1978 roku. JORDANOWSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW "PASJA". Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 22 grudnia 2000 r. z inicjatywy Twórców Jordanowskich. Działalnoci Stowarzyszenia kieruje Zarzd powołany na 3 letni kadencj. W skład Zarzdu wchodz: Prezes - Stanisław Szeliga, Wiceprezes - Stanisław Starzec, Sekretarz - Halina Opaliska, Skarbnik - Beata Mitka, Członek Zarzdu - Otylia Pietras. Celem stowarzyszenia jest: o Działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. o Promowanie lokalnych twórców kultury i sztuki. o Podniesienie znaczenia regionalnej kultury i sztuki. o W swojej małej ojczynie wyszukiwanie młodych talentów. o Objcie patronatu nad artystycznie uzdolnion młodzie.

32 o o 32 Promowanie Ziemi Jordanowskiej w kraju i za granic. Współpraca z organizacjami krajowymi i midzynarodowymi o podobnych celach statutowych. Powysze cele realizowane s przez: o Prowadzenie warsztatów twórczych i działa kulturalnych. o Prowadzenie działalnoci szkoleniowej i konsultacyjnej. o Organizowanie wystaw, pokazów, dyskusji, seminariów. o Prowadzenie działalnoci integrujcej członków. o Stowarzyszenia poprzez aktywno kulturaln, rekreacyjn, towarzysk. o Doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczna dla wszystkich zainteresowanych propagowaniem i realizowaniem celów statutowych Stowarzyszenia. 6.2.g. Poziom bezpieczestwa. Komisariat Policji Na terenie Jordanowa działa Komisariat Policji, wchodzcy w skład Komendy Powiatowej w Suchej Beskidzkiej. Komisariat zatrudnia 26 policjantów, a jego zasig działania obejmuje miasto Jordanów oraz gminy Jordanów i Bystra-Sidzina. Wykrywalno przestpstw kryminalnych wynosi 66,7%; wykrywalno ogólna 65,7%. Wg opinii Komisariatu Policji niebezpieczny jest rejon w okolicy Rynku i okolicznych ulic, gdzie odnotowuje si najwiksz liczb wybryków chuligaskich i wykrocze popełnianych przez osoby w stanie nietrzewym. Ostatnio zainstalowane zostały wiatła na skrzyowaniu w Rynku. Odczuwalny jest brak wyposaenia Komisariatu w nowoczesny sprzt, midzy innymi komputer pracujcy w sieci policyjnej. Konieczny jest dalszy remont zajmowanego budynku. Zwikszenie etatów umoliwiłoby utworzenie stałej druyny patrolowej. Stra Miejska Przy Urzdzie Miasta działa trzyosobowa Stra Miejska. Ochotnicza Stra Poarna Na terenie Jordanowa działa załoona w 1895 roku Ochotnicza Stra Poarna, liczca 144 członków, w tym 92 czynnych straaków. OSP została w 1961 roku odznaczona (jako

33 33 druga w Polsce) Złotym Znakiem Zwizku. OSP posiada własny budynek z sal widowiskow na 400 osób i jest wyposaona w 3 samochody bojowe i 2 motopompy. Formacje Obrony Cywilnej Ponadto na terenie miasta działaj Formacje Obrony Cywilnej. W wypadku zagroe działania koordynuje Zespół Zarzdzania Kryzysowego Miasta Jordanów. Szkolenia formacji OC odbywaj si raz do roku. Trwa opracowywanie planów działania OC na wypadek zagroe. Miejski Komitet Przeciwpowodziowy. Przy Urzdzie Miasta został powołany Miejski Komitet Przeciwpowodziowy. W wypadku powodzi, przy braku wałów przeciwpowodziowych zagroone byłyby nastpujce rejony miasta: Zagrody, Rapaczówka, Midzywodzie, Ujcie Wody na Skawie. Zabezpieczono przed powodzi Stacj Uzdatniania Wody, planuje si budow wałów przeciwpowodziowych Okrelenie grup wymagajcych wsparcia 6.3.a. Bezrobotni. W ostatnich 5 latach znaczco wzrosła liczba bezrobotnych, która obecnie kształtuje si na poziomie 10,09%. 6.3.b.Rolnicy. Grup, która w najbliszych latach bdzie wymagała wsparcia s rolnicy. Planuje si przeprowadzenie restrukturyzacji w tym sektorze, w zawizku z tym istnieje ryzyko, e ludzie odchodzcy z rolnictwa zasil grup bezrobotnych. Powanym wyzwaniem jest opracowanie planu ich przekwalifikowania Rynek pracy Czynnikiem miastotwórczym Jordanowa były due zakłady przemysłowe, z których cz w wyniku reform gospodarczych została sprywatyzowana lub uległa likwidacji. Pozostałe ograniczyły zatrudnienie. Du rol w dziedzinie gospodarczej odgrywa sektor prywatny. Rynek pracy miasta moe oywi rozwój turystyki. Zwiksza si liczba punktów gastronomicznych i małych sklepów spoywczych; istnieje dobrze rozwinita sie placówek handlowych, która zaspokaja potrzeby mieszkaców miasta i okolicznych wiosek, jak równie turystów. Słabo jest jednak rozwinita baza noclegowa (usługi hotelowe prowadza tylko dwa podmioty gospodarcze);

34 34 brak równie rozwinitych firm przewozowych. Stworzenie atrakcyjnej oferty dla zewntrznych inwestorów, w połczeniu z dynamiczn i skuteczn stymulacj przedsibiorczoci wród mieszkaców moe si przyczyni do rozwoju turystyki. Szans dla rozwoju miasta moe okaza si ekologiczne rolnictwo, które wymaga wikszych ni nowoczesne formy nakładów pracy ludzkiej, jak i rozwój usług i handlu okołorolniczego, który z jednej strony usprawni produkcj roln, z drugiej za da zatrudnienie pewnej znaczcej grupie mieszkaców wsi. Identyfikacja problemów o Słabe strony Niski przyrost naturalny Mocne strony o Do dobre warunki o Niski poziom wykształcenia mieszkaców w wieku produkcyjnym o Zły stan bezpieczestwa drogowego o Brak wystarczajcej liczby miejsc pracy dla absolwentów szkół o Ujemne saldo migracji, mieszkaniowe ludnoci o Dostateczna liczba budynków szkolnych itp. o Relatywnie niska stopa bezrobocia o Dobrze przygotowana ludno miejscowoci do trudnych warunków gospodarczych. o Młodo społeczestwa, dua odpływ najcenniejszych jednostek do innych regionów. o Wysoki współczynnik o aktywno zawodowa, zaradno i przedsibiorczo. Rozwinita baza opieki o o odcienia ludnoci nieprodukcyjn. jawne i ukryte bezrobocie Niekorzystna sektorowa struktura zatrudnienia. o zdrowotnej Dobra baza owiatowa

35 35 Rozdział III ZADANIA POLEGAJCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA OBSZARZE Jordanowa 1) Lista zada Zmiany w sposobie uytkowania terenu Boiska, place zabaw. Zadanie 1. Budowa boisk do gier sportowych na Os. Wrzosy. Zadanie 2. Modernizacja placów zabaw: ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury I. Infrastruktura Drogowa Zadanie 1. Drogi ulice Zadanie 2. Modernizacja i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

36 36 Zadanie 3. Przepusty Zadanie 4. Odwodnienia Zadanie 5. Chodniki Zadanie 6. Przystanki budowa, Zadanie 7 Progi zwalniajce budowa Zadanie 8. Bezpieczne przejcia oznakowania Zadanie9. Parkingi budowa II. Owietlenie uliczne. Zadanie 1. Modernizacja istniejcego owietlenia ulicznego Zadanie 2. Rozbudowa owietlenia ulicznego Zadanie 3. Budowa owietlenia ulicznego III. Wały przeciwpowodziowe IV. Gazyfikacja V. Sie energetyczna Zadanie 1. Opracowanie załoe do planu zaopatrzenia w energi elektryczn i gaz. VI. Telekomunikacja. VII. Zaopatrzenie w ciepło wykorzystanie biomasy do produkcji energii cieplnej. Zadanie 1. Opracowanie załoe do planu zaopatrzenia w ciepło,

37 37 Poprawa stanu rodowiska naturalnego I. Kanalizacja sanitarna. Wdroenie Krajowego Programu Oczyszczania cieków Komunalnych Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji technicznej Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków. II. Kanalizacja burzowa. Opracowanie kompleksowej koncepcji kanalizacji burzowej. III. Sie wodocigowa Zadanie 1. Budowa wodocigu Hajdówka ul. Zakopiaska. Zadanie 2. Budowa zbiornika wyrównawczego i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody. Zadanie 3. Rozbudowa wodocigu Zadanie 4. Budowa / wymiana magistrali wodocigowej opaski w Rynku. Zadanie 5. Doszczelnienie sieci wodocigowej. Zadanie 6. Modernizacja wodocigu na Os. Przykrzec. Zadanie 7. Doprowadzenie wody do ul. Malejowskiej od ujcia na ul. Zakopiaskiej. IV.Gospodarka odpadami. Zadanie 1. Opracowanie Mapy sieci cieków wodnych. Poprawa stanu rodowiska kulturowego

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KOCIERZYNA na lata 2007-2013. Strona 1

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KOCIERZYNA na lata 2007-2013. Strona 1 1 2 3 4 5 6 7 Ochrona rodowiska Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez kompleksow rozbudow systemu kanalizacji i oczyszczalni cieków na obszarze zlewni rzeki Wdy i Wieycy w tzw. aglomeracji Wielki Klincz,

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj Dochody Załcznik Nr 4 do Uchwały Budetowej Gminy Czernichów na rok z dnia 24 marca r. Dz. R. Nazwa Plan na rok 750 Administracja publiczna 75 000 75011 Urzdy wojewódzkie 75 000 201 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załcznik do zarzdzenia nr 1382/ 06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 4 - KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, OWIATA Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 UE - 25 Wybrane elementy potencjału rolnictwa w 2005 r. Polska Odsetek ludnoci zamieszkałej na wsi 23,7 38,6 Struktura

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300. Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000

Bardziej szczegółowo

ŁCZNIE ,00

ŁCZNIE ,00 Załcznik nr. 1 Do Zarzdzenia Burmistrza Mias z dnia 8 marca 2005 r Urzd Miejski w Sandomierzu Układ wykonawczy budetu na rok 2005 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 1 2 3 4 5. ŁCZNIE 48 142 075,00 ZADANIA WŁASNE

Bardziej szczegółowo

Akcja Społeczna PRZEJRZYSTA POLSKA. Krótki materiał przybliajcy mieszkacom Plan Rozwoju Lokalnego dla Bukowna na lata 2004-2006 i 2007-2013

Akcja Społeczna PRZEJRZYSTA POLSKA. Krótki materiał przybliajcy mieszkacom Plan Rozwoju Lokalnego dla Bukowna na lata 2004-2006 i 2007-2013 Akcja Społeczna PRZEJRZYSTA POLSKA Krótki materiał przybliajcy mieszkacom Plan Rozwoju Lokalnego dla Bukowna na lata 2004-2006 i 2007-2013 Bukowno, 2005 Szanowni Pastwo! Realizujc załoenia Akcji Społecznej

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO WYDZAŁ NADZORU PEDAGOGCZNEGO RAPORT Realizacja modułu wychowanie do aktywnego udziału w yciu gospodarczym oraz podstaw przedsibiorczoci w szkołach województwa podlaskiego. Podlaskie Kuratorium Owiaty w

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów listopad 2005 r. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ * WEDŁUG SEKCJ województwo pomorskie SEKCJE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Miasto Bukowno, 2002r 1. Analiza stanu aktualnego: Stan bezrobocia na dzie 30 kwietnia 2002r: W miecie Bukowno zarejestrowanych jest 795 bezrobotnych z czego 450 osób

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05 Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006! " # $#%&

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006 RADA GMINY KOBIERZYCE 55-040 KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 WOJ. DOLNOLSKIE ZAŁCZNIK NR 1 DO UCH.RG. NR LXII/661/06 PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK Lp. Nazwa inwestycyjnego Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy 4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ 4.1. Powierzchnia ogólna z tego: - użytki rolne - 5680 ha tj. 56,8 km 2 - lasy - 2907 ha tj. 51,2% pow. ogólnej - 2471 ha tj. 43,5% pow. ogólnej w tym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU Ogólna sytuacja na rynku pracy W sierpniu 2006r. w PUP Zawiercie zarejestrowanych było 10 471 osób bezrobotne. Stopa bezrobocia w tym czasie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU = ORI-41/2/2004 adres strony internetowej http://www.pup.nowysacz.pl POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU O SKALI BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY NOWY SCZ 1 W obszarze bezrobocia w Nowym Sczu i Powiecie

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194 Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo