WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 1. ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROśEŃ 2. TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH SIŁ I ŚRODKÓW, UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 3. PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO, OKREŚLAJĄCE SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH PCZK 4. WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI UCZESTNICZĄCYMI W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH W POWIĄZANIU Z SIATKĄ BEZPIECZEŃSTWA. (WYCIĄG)

2 CZĘŚĆ II ROZDZIAŁ I. SPIS TREŚCI ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROśEŃ I.1. Struktury odpowiedzialne za monitorowanie poszczególnych kategorii zagroŝeń. I.2. Tryb pracy ww. struktur odpowiedzialnych za monitorowanie I.3. Zakres informacji, jakich moŝna oczekiwać od słuŝb powiatowych i gmin I.4. Tryb raportowania I.5. Ogniwa dyŝurne lub osoby do kontaktu w sytuacji wystąpienia zagroŝenia I.6. System wymiany informacji o zagroŝeniach pomiędzy danymi strukturami a powiatowym centrum zarządzania kryzysowego I.7. Siatka monitorowania zagroŝeń 1.8 Zakres monitorowania zagroŝeń i przekazywania informacji przez słuŝby do powiatowego centrum zarządzania kryzysowego ROZDZIAŁ II. TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH SIŁ I ŚRODKÓW, UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 1. Prawne zasady uruchamiania sił i środków w sytuacjach kryzysowych 2. Ocena moŝliwości wykorzystania sił i środków na potrzeby zarządzania kryzysowego 3. Zasady uzyskiwania pomocy 4. Współdziałanie z sąsiednimi powiatami 5. Harmonogram powołania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego 6. Skład i tryb uruchamiania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego 7. Wykaz funkcyjnych i grup roboczych zespołu 8. Plan powiadamiania dyŝurnych powiatowego centrum zarządzania kryzysowego w Pułtusku 9. Wykaz organów zarządzania kryzysowego w powiecie pułtuskim 10. Wykaz instytucji współdziałających 11. Pogotowia telefony alarmowe 12. Wykaz całodobowych telefonów kontaktowych do gminnych centrów zarządzania kryzysowego 13. Wykaz centrów zarządzania kryzysowego sąsiednich powiatów ROZDZIAŁ III. PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO, OKREŚLAJĄCE SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH PCZK 1. Zasady reagowania w powiecie pułtuskim 2. Tryb reagowania organu zarządzania kryzysowego powiatu 3. Podstawowe działania w fazach zarządzania kryzysowego 4. GRAFICZNE PROCEDUR REAGOWANIA

3 1) Działania w fazach zarządzania kryzysowego 2) Zadania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego 3) Rola powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego 4) Zadania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego 5) RóŜnicowanie i uznawanie zagroŝenia za sytuację kryzysową 6) Procedura podejmowania decyzji o uruchomieniu powiatowego planu zarządzania kryzysowego 7) Procedura reagowania dyŝurnego PCZK 8) Procedura oceny i analizy sytuacji 9) Procedura reagowania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego 10) Procedura osiągania gotowości powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego 11) Fazy reagowania zespołu w stanach gotowości 12) Schemat reagowania na szczeblu powiatu 13) Struktura operacyjna powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego 14) Instytucje powołujące podzespoły problemowe 15) Przykładowy skład zespołu problemowego 16) Ogólny procedura reagowania 17) Schemat reagowania i wymiany informacji pomiędzy słuŝbami i organami 18) Źródła informacji o zagroŝeniach w powiecie 19) Zadania i organizacja powiatowego centrum zarządzania kryzysowego 20) Grafik dyŝurów w PCZK w systemie całodobowych 21) Schemat sieci LAN w PCZK 22) Schemat struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Pułtusku 23) Zadania wydziału zarządzania kryzysowego 24) Struktura systemu zarządzania kryzysowego państwa 25) Procedura wsparcia w sytuacjach kryzysowych 26) Procedura aktywacja wsparcia wojskowego 27) Wzór zapotrzebowania na wsparcie wojskowe w sytuacjach kryzysowych 28) Procedury reagowania na szczeblu gminy PROCEDUR REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 5. POWIATOWEGO CENTRUM I ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1) Procedura - uruchamiania systemu wczesnego ostrzegania 2) Procedura PCZK uruchamiania systemu wykrywania i alarmowania 3) Procedura uruchamiania działań związanych z prowadzeniem lub ogłoszeniem sygnału lub komunikatu ostrzegawczego powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

4 4) Procedura zarządzania kryzysowego - powódź 5) Procedura zarządzania kryzysowego podczas stanu klęski Ŝywiołowej 6) Procedura zarządzania kryzysowego podczas stanu wyjątkowego 7) Procedura zarządzania kryzysowego podczas stanu wojennego 8) Procedura zarządzania kryzysowego zagroŝenie bezpieczeństwa paliwowego i zakłóceń rynku paliwowego 9) Procedura zarządzania kryzysowego podczas zdarzenie radiacyjne 10) Procedura zarządzania kryzysowego - podczas epidemii 11) Procedura zarządzania kryzysowego - podczas epizootii 12) Procedura zarządzania kryzysowego powaŝna awaria przemysłowa 13) 14) Procedura uruchamiania działań w czasie postępowania z materiałami i substancjami niebezpiecznymi będącymi skutkiem klęski Ŝywiołowej Procedura - uruchamiania działań w czasie postępowania z materiałami i substancjami niebezpiecznymi będącymi skutkiem przestępstwa 15) Procedura zarządzania kryzysowego powaŝna awaria przemysłowa 16) 17) Procedura - uruchamiania działań w czasie postępowania z materiałami i substancjami niebezpiecznymi będącymi znaleziskiem Inne procedury wg potrzeb WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI UCZESTNICZĄCYMI W ROZDZIAŁ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH NA WYPADEK IV. SYTUACJI KRYZYSOWYCH W POWIĄZANIU Z SIATKĄ BEZPIECZEŃSTWA. 1. Zasady współdziałania 2. Podstawy prawne organu zarządzania kryzysowego powiatu 3. Zasady wskazywania kierującego działaniami 4. Zasady tworzenia sztabów dowodzenia 5. Zakres i tryb wymiany informacji 6. Współdziałanie z sąsiednimi powiatami 7. Schemat współdziałania i relacji pomiędzy organami kierowania akcją ratowniczą a organami zarządzania kryzysowego 8. Wykaz danych teleadresowych sąsiednich starostw powiatowych 9. Wnioski dotyczące współdziałania 10. Podstawy prawne podejmowanych działań. 11.

5 STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROśEŃ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011

6 I. ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROśEŃ Zadania dla organów gmin, powiatu i słuŝb powiatowych w zakresie monitorowania zagroŝeń i przekazywania informacji oraz ostrzegania i alarmowania określa: Art. 17, art. 18, art. 19 ust. 2 pkt 1, art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, ze zm.), które zobowiązuje organy zarządzania kryzysowego powiatu i gmin do kierowania monitorowaniem oraz zorganizowania całodobowego dyŝuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego alarmowania ludności. Art. 20a ustawy stanowi, Ŝe organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz Dyrektor Centrum mają prawo Ŝądania udzielenia informacji, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań określonych w ustawie, w tym w zakresie monitorowania zagroŝeń. Art. 21 cyt. ustawy nakłada obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego na właściwy organ w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informacje o wystąpieniu zagroŝenia. Organ ten jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o zaistniałym zagroŝeniu organ odpowiednio wyŝszego i niŝszego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skaŝeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r., poz. 96) Zarządzenie Nr 20/2010 Starosty Pułtuskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu pułtuskiego. I.1. STRUKTURY ODPOWIEDZIALNE ZA MONITOROWANIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZAGROśEŃ Za monitorowanie poszczególnych rodzajów zagroŝeń są odpowiedzialne organy administracji szczególnej powiatowych słuŝb, inspekcji i straŝy oraz ich struktury wykonawcze zgodnie z siatką monitorowania zagroŝeń. Za kierowanie monitorowaniem zagroŝeń odpowiadają organy zarządzania kryzysowego gmin i powiatu, które realizują swoje zadania przy pomocy podległych słuŝb, inspekcji i straŝy oraz centrów zarządzania kryzysowego, w ramach których funkcjonują grupy monitorowania zagroŝeń, prognoz i analiz, których obsady stanowią w ramach współdziałania i uzgodnień specjaliści i eksperci stosownie do zaistniałego zagroŝenia. W wyŝszych stanach gotowości obronnej państwa i stanach nadzwyczajnych zostaną rozwinięte struktury systemu wykrywania i alarmowania obrony cywilnej podległe właściwym terytorialnie szefom OC. SWA na szczeblu powiatu tworzą Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania, Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych, na szczeblu gminy Gminne DruŜyny Wykrywania i Alarmowania oraz Radiofoniczne DruŜyny Alarmowe.

7 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego spełnia rolę ośrodka przeznaczonego do zbierania i analizowania informacji z monitoringu zagroŝeń prowadzonego przez powiatowe słuŝby, inspekcje i straŝe oraz właściwe organy zarządzania kryzysowego, które ustawowo są zobowiązane do zapewnienia przepływu informacji w tym zakresie w systemie całodobowym. I.2. TRYB PRACY STRUKTUR ODPOWIEDZIALNYCH ZA MONITOROWANIE W powiatowym centrum zarządzania kryzysowego funkcjonuje grupa monitorowani, prognoz i analiz, której obsadę osobową w systemie całodobowym zapewniają dyŝurni Operacyjni Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej, którzy w ramach współdziałania są zobowiązani do przekazywania informacji o zaistniałych zagroŝeniach, w szczególności noszących znamiona sytuacji kryzysowych do dyŝurnego PCZK, który zgodnie z algorytmami powiadamiania i współdziałania przekazuje informacje na potrzeby zarządzania kryzysowego do właściwych organów, słuŝb, inspekcji i straŝy Monitorowanie zagroŝeń w systemie całodobowym zapewniają słuŝby resortowe: Komenda Powiatowa Policji w zakresie zagroŝeń związanych z zakłóceniami bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w zakresie zagroŝeń bezpieczeństwa poŝarowego, środowiskowego, komunikacyjnego, Ratownictwo Medyczne w zakresie zagroŝeń bezpieczeństwa zdrowotnego. W godzinach pracy oraz w przypadku wystąpienia zagroŝenia wg kompetencji: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w zakresie monitorowania zagroŝeń bezpieczeństwa sanitarnego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w zakresie monitorowania zagroŝeń bezpieczeństwa infrastruktury budowlanej, Państwowy Lekarz Weterynarii w zakresie monitorowania zagroŝeń bezpieczeństwa epizootycznego i weterynaryjnego, Nadzór Wodny w Pułtusku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w zakresie monitorowania zagroŝeń bezpieczeństwa powodziowego w rejonie odpowiedzialności rzeki Narew, Inspektorat Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Pułtusku - w zakresie monitorowania zagroŝeń bezpieczeństwa powodziowego, w szczególności urządzeń technicznych chroniących przed powodzią, Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Pułtusku - w zakresie zagroŝeń bezpieczeństwa epifitozycznego, Pogotowie Gazowe w zakresie monitorowania zagroŝeń sieci gazowych,

8 Pogotowie Energetyczne w zakresie monitorowania zagroŝeń sieci energetycznych, Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne w zakresie monitorowania zagroŝeń sieci wodnokanalizacyjnych, Pogotowie Ciepłownicze w zakresie monitorowania zagroŝeń w sieci ciepłowniczych, I.3. ZAKRES INFORMACJI JAKIE MOśNA OCZEKIWAĆ OD SŁUśB POWIATOWYCH ORAZ ORGANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMIN W stałej gotowości ramach powiatowego systemu zarządzania kryzysowego funkcjonuje podsystem monitorowania zagroŝeń, którego zadaniem jest: 1. Uzyskiwanie informacji o zbliŝaniu się lub stwierdzeniu faktu zaistnienia na określonym terenie niebezpieczeństwa dla Ŝycia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska (w znacznych rozmiarach, które wywołuje znaczne ograniczenia w działalności właściwych organów administracji publicznej), związanego z zaistnieniem zagroŝeń powodowanych przez: siły przyrody, zamierzoną lub niezamierzoną działalnością człowieka, a w szczególności zagroŝeń, które mogą spowodować sytuacje kryzysowe, o których mowa w art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w tym m.in. wystąpieniem, klęsk Ŝywiołowych, powodzi, poŝarów, huraganowych wiatrów, awarii obiektów technicznych, skaŝeń i zakaŝeń, zagroŝeń terrorystycznych lub innych podobnych zdarzeń noszących znamiona sytuacji kryzysowych. 2. Określenie rodzaju, miejsca, skali i skutków zaistniałych zagroŝeń, oznaczenia stref niebezpiecznych i prognozowania rozwoju wydarzeń. 3. Uprzedzenia o zagroŝeniu organów zarządzania kryzysowego oraz właściwych słuŝb, inspekcji i straŝy. 4. Ostrzegania i alarmowania ludności o zbliŝającym się niebezpieczeństwie oraz informowania o zalecanych zasadach postępowania i zachowania się ludności w zaistniałych sytuacjach W ramach powiatowego systemu zarządzania kryzysowego, w tym monitorowania zagroŝeń od dyŝurnych powiatowych słuŝb inspekcji i straŝy oraz organów zarządzania kryzysowego gmin moŝna oczekiwać informacji w zakresie: rodzaju i miejsca zaistniałego zagroŝenia, podjętych działaniach, zagazowanych siłach własnych, potrzebach wsparcia, kierunków rozprzestrzeniania się zagroŝeń i moŝliwości słuŝb wiodących w zakresie im przeciwdziałania, skali strat i zniszczeń, liczby ludności zagroŝonej.

9 I.4. TRYB RAPORTOWANIA W przypadku wystąpienia zagroŝeń poszczególne słuŝby dyŝurne, w tym dyŝurni organów zarządzania kryzysowego gmin przekazują informacje o zaistniałych zagroŝeniach do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie którego dyŝurny PCZK sporządza w systemie Centralnej Aplikacji Raportującej raport doraźny oraz dobowy zgodnie z obwiązującym wzorem i przekazuje raport do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych dyŝurny PCZK na podstawie danych z gmin oraz powiatowych słuŝb, inspekcji i straŝy opracowuje raport doraźny oraz dobowy w systemie CAR, który składa do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. I.5.OGNIWA DYśURNE LUB OSOBY FUNKCYJNE DO KONTAKTÓW W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROśEŃ: Ogniwa dyŝurne stanowią: DyŜurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, DyŜurny Operacyjny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej pełniący funkcję dyŝurnego grupy monitorowania prognoz i analiz, DyŜurny Komendy Powiatowej Policji, DyŜurny Ratownictwa Medycznego, DyŜurni Punktów Kontaktowych Organów Zarządzania Kryzysowego Gmin, wg wykazu, Osoby funkcyjne Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, do kontaktów w sytuacjach kryzysowych wg wykazu.

10 I.6. SYSTEM WYMIANY INFORMACJI O ZAGROśENIACH POMIĘDZY DANYMI STRUKTURAMI A POWIATOWYM CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Na terenie powiatu zasady przepływu informacji na potrzeby monitorowania zagroŝeń, ostrzegania właściwych organów i alarmowania ludności reguluje: Paragraf 7 zarządzenia Nr 18/10 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powołania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Paragraf 16 Zarządzenie Nr 19/10 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego Monitorowanie poszczególnych zagroŝeń na terenie powiatu realizowane jest przez wiodące instytucje, słuŝby resortowe, które zgodnie z siatką bezpieczeństwa oraz siatką monitorowania zagroŝeń są zobowiązane do przekazywania informacji w tym zakresie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i właściwych organów zarządzania kryzysowego oraz jednostek organizacyjnych w ramach krajowego systemu wykrywania i alarmowania.

11 I.7 SIATKA MONITOROWANIA ZAGROśEŃ ADMINISTRACJA ZESPOLONA ADMINISTRACJA NIE ZESPOLONA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE INNE SŁUśBY I JEDNOSTKI UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO ZAGROśENIA STAROSTA KP PSP SP ZOZ PINB ZDP PPP PCPRW DPS PUP KP Policji PPIS PLW WIORiN WIOŚ PAA RZGW IMiUW Nadleśnictwo PCK LOK WOPR OSP SS R TP S.A. PKS Zakł. Energet. PWiK Pog. Gaz. PKP PEC ABW RLO KD SkaŜenie chemiczno - ekologiczne X SkaŜenie promieniotwórcze W X K Epidemie i zatrucie W X Choroby zwierząt i Epizootie O X Epifitozy i inwazje O szkodników roślin W X Przerwy w zasilaniu w energię elektryczną R X Przerwy w zasilaniu w energię cieplną D X Przerwy w dostawach wody Y W X X Przerwy w dostawach gazu, awarie sieci N X Zakłócenia w A Zakłócenia łączności przewodowej X T Gwałtowne zjawiska atmosferyczne X O komunikacji i transporcie X W X Powodzie X X Susze R X PoŜary przestrzenne X Katastrofy budowlane i osuwiska X Demonstracje, zamieszki X Terroryzm X X X X Katastrofy komunikacyjne K KOORDYRDYNATOR X - INSTYTUCJE MONITURUJĄCE ZAGROśENIE

12 STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ II TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH SIŁ I ŚRODKÓW, UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH: 1. Prawne zasady uruchamiania sił i środków w sytuacjach kryzysowych 2. Ocena moŝliwości wykorzystania sił i środków na potrzeby zarządzania kryzysowego 3. Baza danych dysponentów zasobów: a) skład powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego b) wykaz całodobowych telefonów kontaktowych do organów zarządzania kryzysowego gmin c) wykaz telefonów kontaktowych do organów zarządzania kryzysowego sąsiednich powiatów d) wykaz instytucji współdziałających WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011

13 II.1 PRAWNE ZASADY URUCHAMIANIA SIŁ I ŚRODKÓW W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Uruchomienie działań przewidzianym w planie moŝe nastąpić tylko na zasadach określonych w procedurach oznacza to, Ŝe dopóki nie zostaną spełnione kryteria ustawowe sytuacji kryzysowej albo przesłanki do jej powstania plan nie powinien być uruchamiany. Aby dane zagroŝenie uznać za sytuację kryzysową muszą zaistnieć jednocześnie 2 ustawowe przesłanki wynikające z art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym: 1. ZagroŜenie musi wpływać negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska; 2. ZagroŜenie wywołuje znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. Tryb uruchamiania sił i środków w sytuacjach kryzysowych będzie uzaleŝniony od stanu gotowości obronnych państwa czasu pokoju, kryzysu polityczno-militarnego i wojny. W okresie pokoju zadanie w zakresie uruchamiania sił i środków będą realizowane zgodnie planem zarządzania kryzysowego powiatu poprzez zintegrowane działanie powiatowych słuŝb inspekcji i straŝy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W zarządzaniu kryzysowym obowiązuje zasada klasyfikacji sił z punktu widzenia trybu uruchamiania. W czasie pokoju dzielą się one na: siły i środki natychmiastowego uŝycia (tzw. pierwszy rzut) a)to te, które w systemie całodobowych dyŝurów przy pełnym stanie ukompletowania (lub nie) mogą w ciągu kilku czy kilkunastu minut dotrzeć do miejsca zdarzenia i rozpocząć działania. Są to: Państwowa i Ochotnicza StraŜ PoŜarna, Policja (niekiedy wspierana siłami śandarmerii Wojskowej, StraŜe Miejskie i Gminne, Pogotowie Ratunkowe (Ratownictwo Medyczne), Pogotowie: energetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze. 2) siły i środki do uŝycia w drugim rzucie (o gotowości do uŝycia od kilku do kilkunastu godzin): siły i środki wspierające, wspomagające ze szczebla nadrzędnego, siły i środki (firm, instytucji prywatnych - z którymi podpisano odpowiednie umowy), sukcesywnie (w miarę potrzeb) wprowadzane rezerwy (II - rzuty) Państwowej StraŜy PoŜarnej i Ochotniczej, Policji i StraŜy Miejskiej, formacje ochrony cywilnej,

14 prywatne osoby z własnym sprzętem, samochodami, psami do wyszukiwania zagruzowanych (zasypanych) ludzi (głównie w krajach skandynawskich), organizacje społeczne ratownicze i niosące pomoc humanitarną, wolontariusze; 3) siły i środki do uŝycia w trzecim rzucie, o gotowości do działania od kilku do kilkunastu dni: jednostki (pododdziały i oddziały) Sił Zbrojnych wraz ze swoim specjalistycznym sprzętem i techniką, z sąsiednich województw, powiatów, w zaleŝności od potrzeb jakościowych i ilościowych, organizacji międzynarodowych ONZ, NATO lub sąsiednich państw (raczej w sytuacjach klęsk Ŝywiołowych lub wojen). W ramach procedur reagowania opracowano algorytmy powiadamiania i współdziałania, które określają tryb uruchamiania i priorytety działań z podziałem na poszczególne zagroŝenia wraz z określeniem zakresu odpowiedzialności organów administracji publicznej oraz słuŝb realizujących zadania w przypadku wystąpienia zagroŝeń nosząc znamiona sytuacji kryzysowych. Tryb uruchamiania działań powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego określono w rozdziale VII regulaminu zespołu oraz procedurze działania PCZK, który stanowi załącznik Nr 9 regulaminu. 3. W czasie wojny: W okresie zagroŝenia bezpieczeństwa państwa tj. kryzysu polityczno-militarnego i wojny zadania w zakresie uruchamiani sił i środków będą przekazywane ze stanowisk kierowania właściwych organów administracji publicznej poprzez system stałych dyŝurów oraz funkcjonujące w ramach stanowisk kierowania centra zarządzania kryzysowego, które stanowić będą węzeł łączności, do powiadamiania i współdziałania w realizacji zadań na potrzeby obronności państwa. W zakresie trybu uruchamiania sił i środków niezbędnych do likwidacji skutków zagroŝeń w czasie wojny podstawową zasadą jest w takich warunkach liczyć na siły i środki własne, podporządkowane w tym okresie wojewodzie (szefowi obrony cywilnej - w czasie wojny). Tryb uruchamiania sił i środków niezbędnych do usuwania zagroŝeń wojennych będzie zdeterminowany: działaniami nieprzyjaciela na terytorium kraju (tj. rodzajem uŝytej broni, jakie obiekty, rejony zostały zaatakowane, jakie są skutki (zagroŝenia wtórne) spowodowane takimi atakami dla okolicznej ludności itp.);

15 okolicznościami, realiami prowadzonej wojny (Czy działania ratownicze i likwidacje skutków zagroŝeń będą prowadzone na terenach bronionych przez polskie Siły Zbrojne (NATO?), czy moŝe na terenach okupowanych przez nieprzyjaciela? Czy nieprzyjaciel przestrzega reguł humanitarnych określonych w konwencjach Genewskich i Protokołach Dodatkowych, i jeszcze wielu innych uwarunkowań; aktualnymi moŝliwościami, siłami ratowniczymi (rodzaje, ilość, ukompletowanie), stanem wyposaŝenia, swobodą działania, stanem dróg, łączności, monitoringu - które na pewno nie będą tak komfortowe, jak w czasie pokoju. II.2.OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SIŁ I ŚRODKÓW NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SIŁY I ŚRODKI I RZUTU funkcjonujące w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego tj. pododdziały PSP i OSP, KP Policji, Ratownictwo Medyczne, pogotowia komunalne: energetyczne, gazowe, wodociągowo-kanalizacyjne, StraŜ Leśna utrzymują stałą gotowość do działań. Siły te posiadają uzgodnione z sobą resortowe procedury operacyjne, które są wdraŝane w Ŝycie standardowo w czasie zaistnienia zagroŝeń. Stąd teŝ naleŝy załoŝyć, Ŝe w przypadku wystąpienia realnej sytuacji kryzysowej jednostki te wykonają swoje zadania, pod zwierzchnictwem instytucji wiodącej przy danym zdarzeniu. DRUGI RZUT SIŁ stanowią słuŝby: powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, powiatowej inspekcji sanitarnej, powiatowej inspekcji weterynaryjnej oraz ze względu na czas dojazdu słuŝby wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Lokalne siły i środki drugiego rzutu tj. powiatowe i gminne słuŝby drogowe, ochotnicze straŝe poŝarne nie wchodzące w skład KSRK, StraŜ Miejska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, gminne ośrodki pomocy społecznej oraz inne słuŝby komunalne, będą przybywały do akcji z znacznym opóźnieniem czasowym, w miarę skuteczności funkcjonowania systemu powiadamiania, po godzinach pracy tych instytucji. Szczególne utrudnienia w osiąganiu gotowości słuŝb do działań - będą występowały w czasie wolnym od pracy. W pierwszej fazie działań wystąpią problemy z przekazem informacji z uwagi na branŝowy charakter działania słuŝb, które niejednokrotnie z opóźnieniem przekazują informacje o zaistniałych zagroŝeniach do organów odpowiedzialnych za zarządzania kryzysowe. Sytuacja ta moŝe powodować powaŝne trudności i niewspółmierne straty. Szczegółowy opis stanu przygotowania, wyposaŝenia i moŝliwości działań słuŝb powiatowych przedstawiono w rozdziale IV planu.

16 II. 3. ZASADY UZYSKIWANIA POMOCY Uzyskiwanie pomocy następuje, w wypadku gdy lokalne (powiatowe, gminne) siły i środki oraz zasoby okaŝą się niewystarczające do przeprowadzenia skutecznych działań reagowania i likwidacji skutków. Kolejność uzyskiwania pomocy: w pierwszej kolejności poprzez wykonanie porozumień o wzajemnej pomocy zawartych z sąsiednimi (powiatami, gminami); w drugiej kolejności, jeŝeli pomoc sąsiadów okaŝe się niewystarczająca lub gdy sąsiedzi nie dysponują potrzebnymi siłami (środkami), niŝszy szczebel zarządzania kryzysowego występuje do wyŝszego szczebla tj. gmina do powiatu, powiat do województwa; kiedy potrzebna pomoc przekracza moŝliwości Wojewody to kieruje on wniosek do Prezesa Rady Ministrów o ogłoszenie stanu klęski Ŝywiołowej, wprowadzenie którego pozwala na udzielenie pomocy technicznej i finansowej przez szczebel centralny. Skierowanie do pomocy sił i środków szczebla powiatowego następuje na prośbę Wójta, Burmistrza, szczebla wojewódzkiego na prośbę starosty lub w wyniku własnej oceny Wojewody Mazowieckiego. Pomoc (wsparcie) ze strony wojska w zaleŝności od rodzaju zagroŝenia i rozwoju sytuacji następuje: w pierwszej kolejności siłami i środkami wydzielonymi z jednostek wojskowych (rozkazem szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy)do zwalczania określonych zagroŝeń, w drugiej kolejności dodatkowymi siłami i środkami przydzielonymi przez wojewodę za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, który na wniosek wojewody, moŝe przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddział Sił Zbrojnych, wraz ze skierowaniem ich do wykonania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zasady udziału Sił Zbrojnych w akcjach ratunkowych lub sytuacjach kryzysowych określone są m.in w: art. 25 ustawy z dnia 26 kwietnia2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, ze zm.), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski Ŝywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. z 2003r. Nr 41, poz. 347).

17 Udział sił i środków Policji określa ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) oraz m.in.: Zarządzenie Nr 24/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie realizacji przez Policję zadań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych (Dz. Urz. KGP z 1999r. Nr 7, poz. 36), Zarządzenie Nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagroŝenia Ŝycia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. Urz. Z 2007 r. Nr 5, poz. 49). II. 4. WSPÓŁDZIAŁANIE Z SĄSIEDNIMI POWIATAMI W celu zapewnienia wspólnego przeciwdziałania zagroŝeniom oraz podjęcia wspólnych działań w przypadku powstania sytuacji kryzysowych Starosta Pułtuski uzgadnia z Starostami sąsiednich powiatów przedsięwzięcia dotyczące głównie: wzajemnego informowania o sytuacjach mogących stanowić zagroŝenie dla powiatów sąsiednich, organizacji łączności, ostrzegania oraz współdziałania w przypadku prowadzenia wspólnych działań reagowania kryzysowego, wymiany informacji o podjętych działaniach reagowania kryzysowego, wymiany danych o siłach i środkach moŝliwych do wydzielenia w celu wsparcia działań prowadzonych przez województwo sąsiednie. Zakres wzajemnej współpracy i pomocy powinny określić stosowne porozumienia.

18 II.5 HARMONOGRAM POWOŁANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Lp. Zamierzenia Czas realizacji Realizator Odpowiedzialny za realizację Przyjęcie informacji o zagroŝeniu G - 0 DyŜurny PCZK Kierownik PCZK 2. Wstępna analiza sytuacji i wypracowanie decyzji czy moŝe nastąpić eskalacja zagroŝenia (kryzysu) G + 5 DyŜurny PCZK Kierownik PCZK 3. Powiadomienie szefa PZZK lub jego zastępcy G + 6 DyŜurny PCZK Kierownik PCZK 4. Powiadomienie na polecenie szefa PZZK wskazanych członków grupy operacji i organizacji działań. G + 10 G + 15 DyŜurny PCZK Kierownik PCZK 5. Zebranie członków grupy operacji i organizacji działań w celu analizy sytuacji wypracowania propozycji decyzji dla Starosty. G + 25 G + 40 Kierownik jednostki wiodącej w akcji ratowniczej Szef PZZK 6. Podjęcie decyzji o powołaniu PZZK. G + 30 G + 40 Szef Zespołu Starosta 7. Powiadomienie członków PZZK G + 40 G + 50 DyŜurny PCZK Szef Zespołu 8. Przystosowanie sali dla potrzeb PZZK G + 55 G + 1h 5 Szef Zespołu 9. Zapoznanie członków PZZK z sytuacją oraz przedstawienie wstępnych propozycji rozwiązań. G + 1h 5 G + 1h 15 Kierownik jednostki wiodącej w akcji ratowniczej Szef Zespołu 10. Zameldowanie Staroście o gotowości do działania. G + 1h 10 G + 1h 15 Szef Zespołu Uwaga: Wpisane czasy od G = 0 otrzymanie informacji o zagroŝeniu. W godzinach pracy w liczniku; Po godzinach pracy w mianowniku.

19 II.6. SKŁAD I TRYB URUCHAMIANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PUŁTUSKU LP. FUNKCJA W ZESPOLE STANOWISKO SŁUśBOWE IMIĘ I NAZWISKO ADRES ZAMIESZKANIA TELEFON SŁUśBOWY TELEFON PRYWATNY II.7.WYKAZ OSÓB FUNKCYJNYCH I GRUP ROBOCZYCH POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PUŁTUSKU LP. Funkcja w zespole Adres Telefon Telefon Nazwisko i imię Stanowisko słuŝbowe zamieszkania słuŝbowy prywatny POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PUŁTUSKU Tel , Fax , Tel. kom. całodobowy do dyŝurnego PCZK Obsadę PCZK zapewniają w systemie całodobowym pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego. GRUPA PLANOWANIA CYWILNEGO GRUPA MONITOROWANIA, PROGNOZ I ANALIZ GRUPA OPERACJI I ORGANIZACJI DZIAŁAŃ GRUPA OPIEKI ZDROWOTNEJ GRUPA ZABEZPIECZENIA SOCJALNO-BYTOWEGO GRUPA ZABEZPIECZENIA LOGISTYTCZNEGO

20 II.8. PLAN POWIADAMIANIA DYśURNYCH POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (Dane osobowe i operacyjne nie podlegające informacji publicznej) LP. Stanowisko Nazwisko i imię Adres zamieszkania TELEFON SłuŜbowy TELEFON Prywatny II.9. WYKAZ ORGANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POWIECIE PUŁTUSKIM Lp. Nazwa jednostki FUNKCJA Adres zamieszkania TELEFON SłuŜbowy TELEFON Prywatny II.10 WYKAZ SIŁ I INSTYTUCJI WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH Lp Instytucja Adres Telefon Siły LP. II.11. POGOTOWIA -TELEFONY ALARMOWE Nazwa i adres instytucji SŁUśBOWY Telefon DOMOWY Osoby upowaŝnione do alarmowego dysponowania sprzętem

21 II.12. WYKAZ CAŁODOBOWYCH TELEFONÓW KONTAKTOWYCH DO GMINNYCH CENTRÓW (ZESPOŁÓW) ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POWIECIE PUŁTUSKIM Lp. Nazwa gminy Telefon całodobowy Telefon słuŝbowy Fax Uwagi II.13. WYKAZ CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SĄSIEDNICH POWIATÓW POWIAT ADRES DYREKTOR/ NACZELNIK/ KIEROWNIK TEL. SŁUśBOWY TEL. FAX ADRES

22 STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ III PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO, OKREŚLAJĄCE SPOSOBY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH POWIATOWEGO CENTRUM ORAZ ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011

23 III.1. ZASADY REAGOWANIA W POWIECIE PUŁTUSKIM Zasady zarządzania kryzysowego, w tym reagowania na szczeblu powiatu określają zarządzenie Nr 18/10 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zarządzenie Nr 19/10 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku oraz zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zasad opracowania i wdraŝania Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego, a w szczególności: Siatka bezpieczeństwa, która określa instytucje wiodące bezpośrednie odpowiedzialne za reagowanie na poszczególne zagroŝenia Siatka monitorowania zagroŝeń, która określa instytucje wiodące bezpośrednie odpowiedzialne za monitorowanie poszczególnych kategorii zagroŝeń Algorytmy powiadamiania i współdziałania na poszczególne zagroŝenia stanowiące dokumentację operacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego; Regulamin bieŝących prac oraz działań powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych; Tabela koordynacji wsparcia logistycznego, określająca wiodące jednostki organizacyjne odpowiedzialne za logistyczne zabezpieczenie reagowania w sytuacjach kryzysowych; Plany działania instytucji wiodących realizujących zadania na potrzeby zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej - wynikających z siatki bezpieczeństwa, które zawierają szczegółowe resortowe procedury reagowania, uwzględniające zadania dla uczestników zarządzania kryzysowego w danej sytuacji kryzysowej. Szczegółowy zakres czynności oraz zadania na poszczególne zagroŝenia dla instytucji realizujących działania w konkretnej sytuacji kryzysowej zostały określone w algorytmach powiadamiania i współdziałania PCZK oraz planach działania instytucji wiodących, w sytuacjach kryzysowych które stanowią załączniki funkcjonalne do powiatowego planu zarządzania kryzysowego.

24 Warianty działania powiatowego organu, centrum i zespołu zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych będą w duŝej mierze zaleŝne od: 1) rodzaju zagroŝenia, np. w przypadkach gwałtownego poŝaru lasu w warunkach długotrwałych susz, katastrofy drogowej lub kolejowej (zwłaszcza z uwolnieniem do atmosfery niebezpiecznych substancji chemicznych), czy katastrofy (awarii) w duŝych zakładach chemicznych, które mogą spowodować skaŝenia na terenie powiatu, w szczególności radioaktywne, ataku terrorystycznego na obiekt lub zgromadzoną ludność, huraganowych wiatrów, trąb powietrznych, niespodziewanych zamieszek i burd (starć z policją na ulicach lub stadionach sportowych) itp.). W powyŝszych przypadkach wymagana jest szybka wymiana informacji, decyzja, precyzyjne postawienie zadań, uruchomienie wszystkich moŝliwych sił ratunkowych, porządkowo-ochronnych, pogotowia ratunkowego i skierowanie ich do: pomocy poszkodowanym, opanowania sytuacji i ograniczenia skutków zdarzenia. W tych sytuacjach powinny obowiązywać określone procedury postępowania zarówno o charakterze ogólnym, jak i szczegółowe, które powinny posiadać instytucje wiodące w swoich planach, uwzględniające specyfikę potencjalnego zagroŝenia, tak dla organów administracji, jak i sił ratowniczych; 2) skali zagroŝenia i jego dynamiki rozwoju (eskalacji) III. 2 TRYB REAGOWANIA ORGANU ZARZĄDZANIA KRYZSOWEGO POWIATU Starosta na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 2008r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595) odpowiada za bezpieczeństwo, porządek oraz koordynację działań słuŝb w sytuacjach zagroŝeń na terenie powiatu. Jako organizator prac zarządu powiatu i starostwa powiatowego posiada ustawowe uprawnienia do jednoosobowego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. W sytuacjach kryzysowych Starosta kieruje wspólnymi działaniami jednostek w stosunku do których sprawuje zwierzchnictwo. Gdy zdarzenie kryzysowe nie wykracza poza obszar jednej gminy i istnieje moŝliwość opanowania go siłami tej gminy to działaniem kieruje organ gminy właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminny. Przy bardziej rozległych terenowo zdarzeniach, lub o większym natęŝeniu do działań włącza się i kieruje nimi organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu. Gdy do opanowania kryzysu nie wystarcza potencjał powiatu, włączają się struktury zarządzania kryzysowego wojewody mazowieckiego.

25 III.3. PODSTAWOWE DZIAŁANIA W FAZACH ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89 poz. 590, ze zm.) Starosta powołuje powiatowy zespół zarządzania kryzysowego w celu analizy sytuacji, koordynacji działaniami zmierzającymi do postawienia w pełną gotowość sił, środków i sprzętu do działania na rzecz zapobieŝenia skutkom Ŝywiołu lub ich usunięcia, udzielenia skutecznej wszechstronnej pomocy ludności. Do ustawowych zadań powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego naleŝy m.in.: ocena występujących i potencjalnych zagroŝeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagroŝeń; przygotowanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego; przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagroŝeniami; opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego. Zespół ten pracuje w tzw. czterech fazach zarządzania kryzysowego: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy, w celu stworzenia warunków do zapobiegania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych, klęsk Ŝywiołowych oraz innym zagroŝeniom nadzwyczajnym. Fazy te powiązane są ze sobą kołową zaleŝnością, gdzie kaŝda z faz przechodzi w kolejną. Faza przygotowania przechodzi w fazę reagowania kiedy zdarzy się katastrofa. Z kolei faza reagowania przekształca się w fazę odbudowy. Podobnie odbudowa uruchamia zapobieganie mające na celu zapobieŝenie katastrofie lub ograniczenie prawdopodobieństwa jej wystąpienia. KaŜda faza wynika z poprzedniej i ustanawia podstawę dla następnej. Wszystkie fazy mogą się wzajemnie nakładać. Tak więc fazy te w gruncie rzeczy nie mają wyraźnego początku ani końca. W FAZIE ZAPOBIEGANIA - Zespół podejmuje działania redukujące lub eliminujące prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych, klęsk Ŝywiołowych albo w znacznym stopniu ograniczającym ich skutki. Zespół dokonuje oceny występujących i potencjalnych zagroŝeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz dokonuje ich prognozowania. W FAZIE PRZYGOTOWANIA - Zespół podejmuje działania planistyczne w zakresie sposobu reagowania w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej, klęski Ŝywiołowej lub innego

26 zdarzenia nadzwyczajnego, opiniuje plany reagowania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, a takŝe zabezpiecza niezbędne siły i środki do działań ratowniczych. W fazie narastania zagroŝenia Zespół przygotowuje, organowi właściwemu w sprawach zarządzania kryzysowego, propozycje działań i przedstawia wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie reagowania kryzysowego. W FAZIE REAGOWANIA - Zespół podejmuje działania polegające na przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej, klęsce Ŝywiołowej i innemu nadzwyczajnemu zagroŝeniu w zakresie: reagowania dostępnymi siłami i środkami na zaistniałe zagroŝenia, przekazania do wiadomości publicznej informacji związanych z zagroŝeniem, zapewnienia wszechstronnej pomocy poszkodowanym, zatrzymaniu lub zahamowaniu rozwoju zjawisk i zdarzeń wywołujących straty i zniszczenia oraz ograniczenia ich zasięgu, W FAZIE ODBUDOWY - Zespół podejmuje działania w celu odtworzenia infrastruktury technicznej oraz zdolności do reagowania, obejmujące siły i środki ratownicze, techniczno budowlaną strukturę ochronną i alarmową, telekomunikacyjną, energetyczną, paliwową, transportową i zabezpieczającą dostarczenie wody oraz struktur organizacyjnych i powiązań funkcjonalnych między nimi. KOMPETENCJE ORGANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SŁUśB, INSPEKCJI I STRAśY OKREŚLONO W ALGORYTMACH POWIADAMIANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ PROCEDURACH DZIAŁANIA SŁUśB RESORTOWYCH, KTÓRE STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE DO PLANU. W PROCEDURACH SŁUśB RESORTOWYCH ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE CZYNNOŚCI I ZAKRESY DZIAŁAŃ DLA POWIATOWYCH SŁUśB, INSPEKCJI I STRAśY PRZY WYSTĄPIENIU POSZCZEGÓLNYCH ZAGROśEŃ - ZGODNIE Z SIATKĄ BEZPIECZEŃSTWA.

27 GRAFICZNE PROCEDURY REAGOWANIA FAZY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIś REAGOWAĆ FAZY TE POWIĄZANE SĄ ZE SOBĄ KOŁOWĄ ZALEśNOŚCIĄ, GDZIE KAśDA Z FAZ PRZECHODZI W KOLEJNĄ

28 ZADANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OCENA WYSTĘPUJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROśEŃ, MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I PROGNOZOWANIE TYCH ZAGROśEŃ PRZYGOTOWANIE PROPOZYCJI DZIAŁAŃ I PRZEDSTAWIANIE STAROŚCIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH WYKONANIA, ZMIANY LUB ZANIECHANIA DZIAŁAŃ UJĘTYCH W POWIATOWYM PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEKAZYWANIE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ZAGROśENIAMI OPINIOWANIE POWIATOWEGO I GMINNYCH PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane spośród: osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych słuŝb, inspekcji i straŝy powiatowych; przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez starostę.

29 ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PUŁTUSKU Realizacja zadań stałego dyŝuru na potrzeby podwyŝszania gotowości obronnej państwa Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności, Dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZACZĄDZANIOA KRYZYSOWEGO Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze. poszukiwawcze i humanitarne Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska Pełnienie całodobowego dyŝuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego Całodobową obsługę Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku zapewniają dyŝurni Starosty z obsady etatowej Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa oraz w ramach współdziałania DyŜurni Operacyjni Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku - pełniący funkcję DyŜurnych ds. Monitorowania Prognoz i Analiz

30 PROCEDURA REAGOWANIA DYśURNEGO PCZK Czy informacja jest wiarygodna? ANALIZA INFORMACJI PRZEZ DYśURNEGO PCZK CZY ZAGROśENIE JEST SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ? Wpłynięcie informacji o zdarzeniu do PCZK Czy są spełnione 2 ustawowe przesłanki? NIE 1. Czy zagroŝenie wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska? 2. Czy zagroŝenie wywołuje znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków? TAK POWIADOMIENIE WŁAŚCIWEJ SŁUśBY RESORTOWEJ ODNOTOWANIE ZDARZENIA W DZIENNIKU DZIAŁAŃ PCZK III..POWIADOMIĆ ZGODNIE Z DECYZJA STAROSTY POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO II.POWIADOMIĆ: 1. STAROSTĘ 2. DYREKTORA WZK PCZK 3. WŁAŚCIWY ORGAN ZK GMINY 4. WCZK I.POWIADOMIĆ ORGANY I SŁUśBY ZGODNIE Z ALGORYTMEM PCZK Polecić alarmowanie ludności zgodnie z decyzją wł. Organu. Sporządzić raport

31 PROCEDURY OSIĄGANIA GOTOWOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTA SZEF POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ANALIZA SYTUACJI Przekazanie decyzji DECYZJA STAROSTY O POWOŁANIU POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiadamianie Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego Kierownicy słuŝb, straŝy i inspekcji powiatowych Specjaliści Osiąganie gotowości POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

32 SCHEMAT REAGOWANIE NA SZCZEBLU POWIATU POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Informacja o zdarzeniu ZDARZENIE JEDNOSTKOWE ANALIZA ZDARZENIA ZDARZENIE NOSZACE ZNAMIONA SYTUACJI KRYZYSOWEJ Powiadomienie SłuŜb Ratowniczych; /PSP,Policja,Ratownictwo Medyczne /w zaleŝności od rodzaju zdarzenia/ Powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, składanie raportów doraźnych i dobowych Powiadomienie Starosty, właściwych gmin, słuŝb, inspekcji i straŝy zgodnie z algorytmem PCZK Powołanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Analiza zagroŝenia i wypracowanie decyzji Wyznaczenie Szefa Operacji i koordynatorów wsparcia logistycznego Prowadzenie działań, zgodnie z Planem Reagowania Instytucji Wiodącej wynikającej z siatki bezpieczeństwa PPZK Organizowanie logistycznego zabezpieczenia działań (zgodnie z potrzebami instytucji wiodących oraz tabelą wsparcia logistycznego) Po otrzymaniu sygnału o wystąpieniu zagroŝenia noszącego znamiona sytuacji kryzysowej lub klęski Ŝywiołowej Starosta dokonuje wstępnej analizy sytuacji podejmuje decyzję o podjęciu działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w trybie natychmiastowym oraz uruchomieniu Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Polecenie uruchomienia PPZK i powołania "Zespołu" przekazuje Zastępcy Szefa Zespołu, który przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia członków Zespołu oraz ustala czas i miejsce posiedzenia Zespołu. W przypadku gdy zdarzenie kryzysowe dotyczy tylko jednej gminy działa właściwy organ gminy. W przypadku gdy zdarzenie przekracza moŝliwości reagującej gminy lub dotyczy więcej niŝ jednej gminy reagowaniem kieruje Starosta.

33 STRUKTURA OPERACYJNA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTA SZEF POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZASTĘPCA SZEFA DYREKTOR WYDZIAŁU - POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAŁY DYśUR STAROSTY GRUPA MONITOROWANIA PROGNOZ I ANALIZ - PSP SZEF OPERACJI -KIEROWNIK INSTYTUCJI WIODĄCEJ GRUPA OPERACJNA Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej Komendant Powiatowy Policji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatowy Lekarz Weterynarii Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Dyrektor Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Kierownik Inspektoratu w Pułtusku WZMiUW Sekretarz Powiatu Rzecznik Prasowy Kierownicy Grup Roboczych Inni specjaliści wg. potrzeb GRUPA PLANOWANIA CYWILNEGO Wydział Zarządzania Kryzysowego specjaliści z KP PSP, KP Policji oraz innych słuŝb wg potrzeb GRUPA OPIEKI ZDROWOTNEJ Szpital Powiatowy Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna GRUPA ZABEZPIECZENIA SOCJALNO BYTOWEGO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wydział Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu Domy Pomocy Społecznej, PCK GRUPA ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO Wydział Organizacji i Nadzoru Wydział Komunikacji i Dróg Wydział Finansów Specjaliści ds. logistyki z KP PSP, KP Policji KOORDYNATORZY ZESPOŁÓW WSPARCIA LOGISTYCZNEGO (Powoływani wg potrzeb) SPECJALIŚCI (Powoływani wg potrzeb) PODZESPOŁY PROBLEMOWE (Powoływane wg potrzeb) PROCEDURA

34 INSTYTUCJE POWOŁUJĄCE PODZESPOŁY PROBLEMOWE POWÓDŹ INSPEKTORAT MELIORACJI AWARIA CHEMICZNA KP PSP KATASTROFA BUDOWLANA NADZÓR BUDOWLANY EPIDEMIA PSSE POśAR PSP AKTY TERRORU POLICJA SKAśENIE ŚRODOWISKA WIOŚ, PSSE EPIZOOTIA PLWET INNE WG POTRZEB EWAKUACJA ORGANY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMIN SEKRETARZ POWIATU

35 PRZYKŁADOWY SKŁAD PODZESPOŁU PROBLEMOWEGO. KOORDYNATOR POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO INSTYTUCJA WIODĄCA zgodnie z siatką bezpieczeństwa INSTYTUCJE POMOCNICZE: Komenda Powiatowa Policji; Przedstawiciele administracji zespolonej wg potrzeb; Inne organizacje, słuŝby i jednostki wg potrzeb.

36 OGÓLNA PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO SYTUACJA KRYZYSOWA Przyjęcie, analiza i przekazanie informacji o zdarzeniu przez resortową słuŝbę dyŝurna do PCZK Koordynacja działania PCZK Wypracowanie decyzji Szef Operacji instytucji wiodącej Zdarzenia jednostkowe Przesłanie informacji do gminy Powiadomienie sił ratowniczych Sytuacja kryzysowe, zdarzenia masowe Powiadomienie STAROSTY Dyrektora WZK Powołanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Prowadzenie działań ratowniczych Kierowanie akcją ratunkową na miejscu zdarzenia zgodnie z procedurą reagowania instytucji wiodącej Wyznaczenie Szefa Operacji instytucji wiodącej PLW PSSE KP PSP KP Policji Podmioty ratownictwa medycznego SłuŜby komunalne Ratownictwo specjalistyczne Szpitale Ratownictwo Medyczne

37 SCHEMAT REAGOWANIA I WYMIANY INFORMACJI RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA WÓJTOWIE STAROSTA ORGAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU WOJEWODA WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPECJALISTYCZNE SIŁY RATOWNICZE (RESORTOWE) GMINNE ZESPOŁY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINNE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SIŁY RATOWNICZE WOJEWÓDZTWA Sł. rat. zakładu pracy w tym jednostki OC Personel i wyposaŝenie laboratoriów SłuŜby komunalne: 1. rat. Energetyczne 2. rat. Wodociągowe 3. rat. Gazowe 4. rat. Drogowo-mostowe 5. inne Zorganizowane sł. org. społecznych: 1. WOPR 2. PCK 3. LOK 4. CB Radio 5. inne Komenda Powiatowa Policji Inne - KP PSP - Jednostki Rat - Gaśn. - Jednostki OSP Pododdziały wojskowe Organizacje i słuŝby pomocy Powiatowy Inspektorat Weterynarii 1) zespoły weterynaryjne 2) lekarz wet. 3) Technik wet. 1) zespół Pogot. Rat. 2) Lekarze 3) Pielęgniarki 4) ambulanse

38 ŹRÓDŁA INFORMACJI O ZAGROśENIACH W POWIECIE RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA MEDIA STAROSTA WOJEWODA SĄSIAD WÓJTOWIE WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Inne Pogotowie Szpital OBYWATEL KP PSP Policja Weterynaria Wojsko StraŜe: Rybacka Leśna Przyrody Inne Inspekcje: Sanepid Higieny wet. Ochr. Środ. Ochr. Rośl. Nadzór Budowlany inne SłuŜby Komunalne: energetyczne wodociągowe gazownicze komunikacyjne drogowo-mostowe inne

39 ZADANIA I ORGANIZACJA POWIATOWEO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PUŁTUSKU Zasadniczym zadaniem centrum jest pełnienie dyŝuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności, współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum oraz realizacja zadań stałego dyŝuru na potrzeby gotowości obronnej państwa. W szczególności do zadań PCZK naleŝy prowadzenie ewidencji napływających informacji, dokonywanie analizy i wstępnej oceny sytuacji oraz podjęcie koniecznych w danej chwili decyzji. Powiadomienie odpowiednich słuŝb i osób funkcyjnych w zaleŝności od rodzaju i wielkości zagroŝenia. Centrum powinno dysponować środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej, za pomocą których mogłoby się komunikować z Centrum DyŜurnym Wojewody Mazowieckiego, słuŝbami dyŝurnymi sąsiednich powiatów i wchodzących w ich skład gmin. Ponadto będzie koordynować działalność słuŝb dyŝurnych administracji zespolonej i niezespolonej oraz zakładów pracy posiadających substancje trujące i radioaktywne. Całodobową obsługę Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku zapewniają dyŝurni Starosty Pułtuskiego z obsady etatowej Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa oraz w ramach współdziałania DyŜurni Operacyjni Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku - pełniący funkcję DyŜurnych ds. Monitorowania Prognoz i Analiz.

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 14 ust. 7-12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 122/08 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 lutego 2008 r. I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SZEF ZESPOŁU GMINNEGO Wójt Gminy Zarszyn ZASTĘPCA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 0050.416.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Zarządzanie kryzysowe

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Zarządzanie kryzysowe Opracowano na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) (zm. Dz. U. z 2009, Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 220/2008 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2011 Starosty Otwockiego z 12 maja 2011 r. STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Alwernia z dnia r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Alwernia z dnia r. WO.5535.38.2014 Zarządzenie Nr 0050.73.2014 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 14.05.2014 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe uacji kryzysowej infrastrukturze krytycznej ochronie infrastruktury krytycznej planowaniu cywilnym

Zarządzanie kryzysowe uacji kryzysowej infrastrukturze krytycznej ochronie infrastruktury krytycznej planowaniu cywilnym Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie,art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 64/2011 Starosty Lubartowskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zatwierdzam REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

Bardziej szczegółowo

4.3. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SAMORZĄDACH. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu wojewódzkim

4.3. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SAMORZĄDACH. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu wojewódzkim 156 Rozdział 4 zlokalizowane są jednostki i organa administracji publicznej odpowiedzialne za wszystkie aspekty bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na obszarze województwa. 4.3. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Słubic z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA

REGULAMIN MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA RADOMIA Załącznik Nr 1 do Zarządzania Nr 1235/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30czerwca 2008 r. (-) Andrzej Kosztowniak REGULAMIN MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 6 i 7 art. 138

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr SK WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr SK WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr SK.0050.173.2013 WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 59/2008 z dnia 10 stycznia 2008r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA ALARMOWANIA

ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA ALARMOWANIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2012 Burmistrza Gminy RóŜan Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy RóŜan ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU.

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12.2010 r. I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Głównym zadaniem w 2010 roku było w zakresie: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: Monitorowanie zdarzeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 11 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 11 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 101/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Obsługę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czerwonaku zapewnia StraŜ Gminna w Czerwonaku.

Obsługę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czerwonaku zapewnia StraŜ Gminna w Czerwonaku. ZARZĄDZENIE NR 20/2016 WÓJTA GMINY CZERWONAK z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i trybu pracy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czerwonaku. Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WSTĘP. Siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego są pomieszczenia Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 WÓJTA GMINY KĘSOWO z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 WÓJTA GMINY KĘSOWO z dnia ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 WÓJTA GMINY KĘSOWO z dnia 04.02.2008. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 427 / SOiB / 2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 427 / SOiB / 2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 427 / SOiB / 2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Słupska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 101-108 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Regulamin pracy zespołu. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/08 Starosty Makowskiego z dnia 17 czerwca 2008r. REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r.)

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r.) Dz.U.07.89.590 2009.02.10 zm. Dz.U.2009.11.59 art. 5 2009.07.06 zm. Dz.U.2009.85.716 art. 12 2009.09.19 zm. Dz.U.2009.131.1076 art. 1 2010.05.01 zm.wyn.z Dz.U.2009.65.553 ogólne USTAWA z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA

ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 3445/2010 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ W SPRAWIE ORGANIZACJI SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA NA TERENIE MIASTA RADOMIA ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/15 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 19 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/15 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 19 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 23/15 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy).

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy). WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA - WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej powiatów i gmin. Na podstawie art.17, ust.6 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Powiatu Nyskiego

Charakterystyka Powiatu Nyskiego Charakterystyka Powiatu Nyskiego Powiat Nyski położony jest w południowo -zachodniej części województwa opolskiego, we wschodniej części Przedgórza Sudeckiego na Obniżeniu Otmuchowskim. Od południa granicę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 oraz art. 138 ust. 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA W Z Ó R Z a t w i e r d z a m Data 2012 r... /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA LUDNOŚCI w GMINIE Uzgodniono Opracował / podpis szefa OC powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz Miejskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym

Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki Płock, 13 14 kwietnia 2011 r. ROLA WOJEWODY W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Wojewoda

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m. Sopotu Na podstawie art. 17. ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zasady ogólne

Rozdział 1. Zasady ogólne INSTRUKCJA STAŁEGO DYśURU STAROSTY LUBELSKIEGO Załącznik do zarządzenia Nr 56/2016 Starosty Lubelskiego z dnia 6 lipca 2016 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Celem organizacji Stałego DyŜuru Starosty Lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OŁAWIE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OŁAWIE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 60/2010 Starosty Oławskiego z dnia 28 października 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OŁAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ZATWIERDZAM REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określa: 1) zadania GZZK;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie Ocena możliwości wykorzystania środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości Ocena możliwości wykorzystania środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/03 Starosty Kluczborskiego z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Regulaminu bieżących

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/03 Starosty Kluczborskiego z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Regulaminu bieżących Załącznik do Zarządzenia Nr 9/03 Starosty Kluczborskiego z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Regulaminu bieżących prac Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz

Bardziej szczegółowo

System Powiadamiania Ratunkowego

System Powiadamiania Ratunkowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach System Powiadamiania Ratunkowego SPR 112 Centra Powiadamiania Ratunkowego a SWO -Centrum Zarządzania Kryzysowego Konwent,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr./14 z dnia../2014 Z A T W I E R D Z A M PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG Janusz Gromek Kołobrzeg, dnia.. 2014 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87 Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87 WYTYCZNE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 2 października 2013 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych Policji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/04 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY I MIASTA PRZEMKÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW z dnia 30 września 2004 roku

Zarządzenie Nr 67/04 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY I MIASTA PRZEMKÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW z dnia 30 września 2004 roku Zarządzenie Nr 67/04 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY I MIASTA PRZEMKÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW w sprawie: organizacji i funkcjonowania z dnia 30 września 2004 roku systemu wczesnego ostrzegania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 23. z dnia 13 grudnia 2013 r.

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 23. z dnia 13 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 36 ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ZATWIERDZAM: REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA Włoszczowa, wrzesień 2003 r. 2 CZĘŚĆ PIERWSZA Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Gminnego Zespołu Reagowania,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1) (Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r.)

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1) (Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r.) Dz.U.07.89.590 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 1) (Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r.) Art. 1. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i

Bardziej szczegółowo

ROLA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W USUWANIU SKAŻEŃ NA WODACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

ROLA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W USUWANIU SKAŻEŃ NA WODACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM SEMINARIUM NA TEMAT WYNIKÓW WDRAŻANIA PROJEKTU UE RIVER SHIELD W POLSCE RS/PL/SEM.3/R.3 (Gorzów Wielkopolski, 23 kwietnia 2008 r.) ROLA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W USUWANIU SKAŻEŃ NA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PN.III.6352.3.2012.ES ZATWIERDZAM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO do działań publicznej słuŝby zdrowia podległej Samorządowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 98/2004 WÓJTA GMINY PRZYWIDZ Z dnia 04 października 2004 r. W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania

ZARZĄDZENIE Nr 98/2004 WÓJTA GMINY PRZYWIDZ Z dnia 04 października 2004 r. W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania ZARZĄDZENIE Nr 98/2004 WÓJTA GMINY PRZYWIDZ Z dnia 04 października 2004 r. W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania Na postawia art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn- Koźle

w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn- Koźle ZARZĄDZENIE NR 543/ZK/2015 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYNKOŹLE w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn Koźle Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR 0151/195/2008 Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawłowice z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr OR 0151/195/2008 Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawłowice z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr OR 0151/195/2008 Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawłowice z dnia 25.08.2008r. w sprawie: powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pawłowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo