PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE"

Transkrypt

1 PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE PROGRAM NAUCZANIA w III Liceum Ogólnokszta cącym w om y Nr w wykazie 5/IIILO/2009 Opracowany na podstawie programu nauczania wydawnictwa Operon o numerze DKOS /03

2 I. Wstęp - charakterystyka programu Program nauczania przedmiotu przysposobienie obronne oparty został na Podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz innych aktach prawnych związanych z edukacją obronną w szkole. Treści nauczania zawierają też zagadnienia uwzględniające ścieżki edukacyjne, takie jak: edukacja prozdrowotna, edukacja ekologiczna, edukacja regionalna, edukacja europejska. Proponowane metody i środki dydaktyczne umożliwiają również realizację wybranych celów edukacji filozoficznej oraz edukacji czytelniczej i medialnej. Przysposobienie obronne młodzieży stanowi jedno z ważniejszych przedsięwzięć w dziedzinie tworzenia i umacniania bezpieczeństwa narodowego. Realizacja programu przedmiotu ma za zadanie przygotowanie ludności do samoobrony w warunkach zagrożeń czasu pokoju i wojny. Przy opracowaniu treści nauczania szczególny nacisk położony został na zagadnienia dotyczące działań w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa osobistego, a także zdrowia i życia człowieka, mienia i środowiska spowodowanych działaniem sił natury (zagrożenia naturalne: powodzie, huragany, śnieżyce, susze, pożary), szkodliwą działalnością człowieka - degradacją środowiska naturalnego (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, skażenie powietrza, wód i gleby) oraz katastrofami i awariami technicznymi. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają potrzebę realizacji tej problematyki. Ważnym elementem programu są zagadnienia dotyczące ratownictwa i pomocy przedmedycznej. Zbyt często uczestnicy i świadkowie wypadków są bezradni wobec zagrożenia życia człowieka. Jednym z podstawowych założeń reformy oświaty w Polsce jest zwiększenie skuteczności nauczania. Stąd przy realizacji programu należy odejść od encyklopedyzmu i zwiększyć liczbę zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń praktycznych. Ważnym zadaniem szkoły jest także rozwijanie u uczniów zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności, umiejętności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz wyzwalanie kreatywności. Pomogą w tym stosowane w procesie lekcyjnym metody aktywizujące. Kolejnym istotnym zadaniem szkoły jest przekazywanie uczniom spójnego obrazu otaczającej rzeczywistości. Zastosowanie holistycznego kształcenia uwzględniającego treści z innych przedmiotów pozwoli na realizację tych celów. Globalizacja stawia przed ludźmi wiele wyzwań i problemów do rozwiązania. Postęp cywilizacyjny w dziedzinie technologii informacyjnych, której efektem jest tworzenie się społeczeństwa informacyjnego, wymaga od współczesnej szkoły posługiwania się nimi w procesie dydaktyczno-wychowawczym. W programie ujęto metody wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych (komputer, Internet). Na realizację programu przysposobienia obronnego przewidziane jest 74 godzin. Nauczanie przedmiotu może odbywa się w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ciągu dwóch lat w klasie pierwszej i drugiej. Pomocą przy realizacji programu będzie podręcznik dla uczniów, zeszyt ćwiczeń, przewodnik dla nauczycieli, zestaw foliogramów i filmów edukacyjnych, fantom oraz testy i scenariusze lekcji. 2

3 II. Cele edukacyjne - Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnego i skutecznego działania i współdziałania w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia, życia, mienia i środowiska. - Przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym i społecznym. - Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia człowieka. - Kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich oraz przygotowanie młodzieży do świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z obronnością kraju. - Rozwijanie umiejętności komunikowania się, pracy w grupie. - Kształcenie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. III. Szczegółowe cele edukacyjne - kształcenia i wychowania Uczniowie po zakończeniu nauki powinni znać: - potencjalne zagrożenia czasu pokoju, takie jak: zagrożenia naturalne (trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie, huragany, susze, śnieżyce, skrajne temperatury itp.), zagrożenia związane z działalnością człowieka (zagrożenia związane z degradacją środowiska, pożary, katastrofy i awarie) ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń lokalnych; - współczesne zagrożenia zdrowia człowieka (choroby zakaźne, choroby układu krążenia, zaburzenia zdrowia psychicznego, uzależnienia); - niebezpieczeństwa wynikające z chorób zwierząt i roślin, a także skażeń i zakażeń żywności, wody i paszy; - zagrożenia czasu wojny (zagrożenia ludności, dóbr i środowiska w czasie działań zbrojnych); - czynniki ryzyka stania się ofiarą przestępstwa; - przyczyny i objawy bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia człowieka (zatrzymanie krążenia i oddechu, wstrząs, utrata przytomności, krwotoki, urazy głowy i kręgosłupa, urazy narządów ruchu, urazy termiczne, zatrucia, ciała obce w organizmie, pogryzienia i ukąszenia itp.) oraz zasady udzielania pierwszej pomocy; - materiały i środki pomocy przedmedycznej; - zagrożenia bezpieczeństwa własnego i społecznego oraz mienia; - tradycje przysposobienia obronnego i wojskowego młodzieży polskiej; - strukturę systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej; - obowiązki organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstw, innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych i obywateli w ramach powszechnego obowiązku obrony i ochrony ludności; -podstawy prawne, strukturę organizacyjną systemu zarządzania kryzysowego w sytuacji klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych; - podstawowe zadania systemu zarządzania kryzysowego w sytuacji klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych; - dokumenty międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zasady ochrony rannych, chorych, rozbitków, jeńców wojennych, ludności cywilnej i dóbr kultury; - działalność organizacji humanitarnych; - regulacje prawne dotyczące wolontariatu i honorowego dawstwa krwi; 3

4 - indywidualne i zbiorowe środki ochrony przed współczesnymi zagrożeniami czasu pokoju i wojny; - zasady zachowania się w wypadku zagrożeń zbiorowych (sposoby alarmowania ludności, zachowanie się podczas ewakuacji); - sposoby wykrywania skażeń; - mechanizmy stresu oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku paniki; - współczesne technologie informacyjne; - zasady orientowania się w terenie (określanie stron świata, posługiwanie się mapą, posługiwanie się busolą); - zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią; - budowę karabinka sportowego oraz podstawowe zasady strzelania; - organizację i zasady działania drużyny sanitarnej. Uczniowie po zakończeniu nauki powinni rozumieć: - rolę jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego; - rolę oraz formy spełniania powinności obronnych przez organy władzy i obywateli; - rolę przysposobienia obronnego w tworzeniu i doskonaleniu systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej; - rolę międzynarodowego prawa humanitarnego oraz organizacji i instytucji międzynarodowych w łagodzeniu skutków zagrożeń militarnych i czasu pokoju w odniesieniu do ludności cywilnej; - zasady wolontariatu; - potrzebę dbania o bezpieczeństwo, zdrowie i mienie własne oraz innych osób; - szkodliwy wpływ zagrożeń naturalnych na zdrowie i życie człowieka; - potrzebę dbania o środowisko naturalne; - szkodliwy wpływ współczesnych środków rażenia na zdrowie i życie człowieka; - współzależność poszczególnych układów i narządów organizmu człowieka oraz wpływ zaburzeń jednego z nich na funkcjonowanie całości organizmu; - potrzebę udzielenia pomocy przedmedycznej; - potrzebę ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz konieczność organizowania akcji ratowniczej. Uczniowie po zakończeniu nauki powinni umieć: - korzystać z różnych źródeł informacji (oprogramowanie komputera, sieć Internet, mapy, słowniki, encyklopedie, literatura popularnonaukowa, media); - rozpoznać czynniki ryzyka stania się ofiarą przestępstwa; - rozpoznać przypadki, w których istnieje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia człowieka; - udzielić pomocy przedmedycznej (wykonać zabiegi reanimacyjne, ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, zatamować krwotok, opatrzyć ranę, wykonać unieruchomienie w przypadku urazu kości lub stawu oraz udzielić pierwszej pomocy w przypadku zatrucia, urazu termicznego, zadławienia, ukąszenia itp.); - samodzielnie wyposażyć torbę lub apteczkę pomocy przedmedycznej; - odpowiednio dobrać materiały i środki pierwszej pomocy; - właściwie wykorzystać materiały i środki pomocy przedmedycznej; - rozpoznać sygnały alarmowe i właściwie zachować się w wypadku ich ogłoszenia; - przygotować ukrycia na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof technicznych i awarii przemysłowych oraz użycia środków walki zbrojnej; 4

5 - posługiwać się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami (maski przeciwgazowe, odzież ochronna) oraz przygotować zastępcze środki ochrony; - posługiwać się radiotelefonem i telefonem komórkowym; -wykonać częściowe zabiegi sanitarne i specjalne; - posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym; - orientować się w terenie bez mapy (określić kierunki stron świata za pomocą ciał niebieskich oraz na podstawie cech przedmiotów terenowych i zjawisk przyrodniczych); - orientować się w terenie za pomocą kompasu lub busoli (określić kierunki stron świata, wykonać marsz na azymut); - posługiwać się mapą topograficzną; - sporządzić szkic terenu; - przygotować plan akcji ratowniczej; - dokonać podstawowego przeglądu, czyszczenia i konserwacji broni strzeleckiej; -wykonać strzelanie nr z broni sportowej; - podejmować i realizować działania zespołowe związane z zadaniami drużyny sanitarnej. Uczniowie po zakończeniu nauki powinni wykazywać: - potrzebę dalszego zdobywania wiedzy i doskonalenia swojej osobowości; - poczucie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa kraju; - solidarność z innymi ludźmi w obliczu zagrożeń i dojrzałość przy dokonywaniu wyborów oraz hierarchizacji wartości; - racjonalne postawy w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia, życia i mienia; - gotowość udzielania pomocy innym ludziom; - umiejętność samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach; - wrażliwość na problemy ekologiczne, zwłaszcza swojego regionu; - zdyscyplinowanie i odpowiedzialność w działaniach; - punktualność i efektywne wykorzystanie czasu; - poszanowanie mienia prywatnego i publicznego, w tym sprzętu szkolnego. IV. Treści nauczania. Charakterystyka współczesnych zagrożeń ludności w czasie pokoju i w okresie wojny: A. Zagrożenia naturalne (trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie, huragany, susze, ulewy i śnieżyce, lawiny i osuwiska, skrajne temperatury). * Regiony świata o największej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej (geografia) B. Zagrożenia czasu pokoju wynikające z działalności człowieka (edukacja ekologiczna): - zagrożenia środowiska naturalnego (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, zanieczyszczenie środowiska); -katastrofy i awarie (katastrofybudowlane, komunikacyjne); - zagrożenia radiacyjne i chemiczne (awarie elektrowni jądrowych i zakładów chemicznych). C. Zagrożenia występujące w środowisku lokalnym (edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie). * Zagrożenia środowiska naturalnego w Polsce (biologia) D. Zagrożenia czasu wojny: 5

6 a) współczesne środki rażenia i skutki ich użycia: - broń konwencjonalna (broń biała, broń palna, bojowe środki zapalające), - formy i rodzaje walki zbrojnej, obrona przed środkami walki; b) broń masowego rażenia i skutki jej użycia: - broń jądrowa, - broń chemiczna, - broń biologiczna. * Drobnoustroje chorobotwórcze (biologia) * Energia jądrowa (fizyka) ** Energia jądrowa jest najgroźniejszym odkryciem XX wieku * Zagadnienia realizowane na innych przedmiotach w ramach integracji przedmiotowej. ** Zagadnienia kontrowersyjne realizowane metodami debaty lub dyskusji. E. Zagrożenia zdrowia człowieka (edukacja prozdrowotna): - choroby układu krążenia (miażdżyca, choroba ciśnieniowa); choroby zakaźne (AIDS, choroby weneryczne); choroby układu pokarmowego, oddechowego; choroby nowotworowe; - zagrożenia zdrowia psychicznego. * Budowa i fizjologia organizmu człowieka (biologia) ** Styl życia i jego związek ze zdrowiem człowieka (godziny do dyspozycji wychowawcy) Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego i społecznego: - czynniki ryzyka stania się ofiarą przestępstwa (predyspozycje osobowościowe, powierzchowność, otoczenie społeczne, czynniki sytuacyjne); - sytuacje kryminogenne oraz umiejętność ich unikania; - zjawiska patologiczne występujące wśród dzieci i młodzieży (przestępczość nieletnich, alkoholizm, narkomania); - społecznie akceptowane postawy i zachowania wobec zagrożeń bezpieczeństwa. 2. System obronny Rzeczypospolitej Polskiej: A. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwa RP: - udział Sił Zbrojnych RP w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych; -Polska w systemie bezpieczeństwa europejskiego - Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, system bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Unia Zachodnioeuropejska (edukacja europejska); - miejsce Polski w NATO. B. Struktura systemu obronnego RP: a) podsystem kierowania systemem obronnym RP (kompetencje Sejmu RP, Prezydenta RP i Rady Ministrów RP w zakresie obronności kraju); b) podsystem militarny - Siły Zbrojne RP (organizacja, podział i przeznaczenie); c) układ pozamilitarny (ogniwa informacyjne, ochronne, gospodarcze). C. Powszechny obowiązek obrony RP: a) powinności obronne obywateli (służba wojskowa- obecnie nieobowiązkowa zasadnicza służba wojskowa); b) powinności organów administracji rządowej; c) powinności organów samorządu terytorialnego; 6

7 d) powinności przedsiębiorstw. D. Obrona cywilna, regulacje prawa międzynarodowego i polskiego. 3. Wybrane problemy międzynarodowego prawa humanitarnego dotyczące ochrony ludności i ochrona dóbr kultury: a) geneza i podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego; b) ochrona rannych i chorych oraz ludności cywilnej w czasie konfliktów zbrojnych w świetle obowiązujących przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego; c) ochrona dóbr kultury w świetle obowiązujących przepisów polskiego i międzynarodowego prawa; d) działalność międzynarodowych i polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych oraz katastrof (Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna), zasady wolontariatu, honorowe dawstwo krwi. ** Dlaczego międzynarodowa pomoc humanitarna nie zawsze jest skuteczna? 4. Organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności, dóbr, środowiska w czasie pokoju, kryzysu i w okresie wojny: A. Sposoby alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach: - rodzaje sygnałów alarmowych; - obowiązki oraz zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu; - system powiadamiania i alarmowania w szkole; - znaki i barwy bezpieczeństwa. B. Indywidualne środki ochrony przed skażeniami: a) maski przeciwgazowe i odzież ochronna: - rodzaje masek przeciwgazowych (maski izolacyjne, maski typu wojskowego, maski przeciwgazowe z komorą foniczną, maski typu cywilnego, część twarzowa maski dla rannego w głowę, respiratory, maski przemysłowe), - budowa oraz posługiwanie się maską przeciwgazową typu wojskowego i cywilnego, - odzież ochronna (płaszcz ochronny OP-, rękawice ochronne, pończochy ochronne); b) zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry. C. Zbiorowe środki ochrony: - budowle ochronne (schrony, ukrycia przystosowane, ukrycia przed skażeniami, tymczasowe szczeliny przeciwlotnicze); - zasady zachowania się ludności w schronach i ukryciach; - ewakuacja ludności (sytuacje wymagające zarządzenia ewakuacji, sposoby przeprowadzenia ewakuacji, zachowanie się ludności podczas ewakuacji). D. Ochrona żywności i wody przed skażeniami i zakażeniami. E. Ochrona płodów rolnych, paszy i zwierząt hodowlanych przed skażeniami i zakażeniami. F. Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej w rejonie porażenia: - podstawy planowania i organizowania działań (sporządzenie planu, stawianie zadań do wykonania, opracowanie i przedstawienie meldunku sytuacyjnego); - pojęcie rejonu porażenia; 7

8 - rozpoznanie rejonu porażenia. G. Organizacja i zasady pracy zespołowej (podstawy przedsiębiorczości). H. Rozpoznawanie skażeń promieniotwórczych i chemicznych: - metody wykrywania skażeń promieniotwórczych (metoda fotograficzna, chemiczna, scyntylacyjna, kolorymetryczna, jonizacyjna); -jednostki pomiaru skażeń promieniotwórczych; - przyrządy dozymetryczne; - rozpoznawanie skażeń chemicznych (przyrząd do chemicznego rozpoznania PChR-54M). I. Zabiegi specjalne, sanitarne i weterynaryjne: - dezaktywacja, odkażanie i dezynfekcja (deratyzacja, dezynsekcja); - częściowe zabiegi sanitarne (indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPP, indywidualny pakiet radiologiczny IPR); - organizacja i wyposażenie punktu całkowitych zabiegów sanitarnych. J. Ochrona przeciwpożarowa: a) przyczyny powstawania pożarów i sposoby ich zapobiegania: - przyczyny powstawania pożarów w czasie pokoju i wojny, - środki i sposoby ochrony przeciwpożarowej budynków, lasów, pól uprawnych oraz zabudowań gospodarczych, - obowiązki ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej (instrukcje i sygnały alarmowe); b) posługiwanie się podręcznym sprzętem gaśniczym (hydranty przeciwpożarowe; hydronetki i hydropulty; gaśnica pianowa, śniegowa, proszkowa; koc gaśniczy; zewnętrzny punkt przeciwpożarowy); c) ratowanie ludzi, zwierząt i dóbr materialnych z rejonu pożaru. K. Organizowanie akcji ratowniczej w rejonie powodzi i zatopień: - rozpoznawanie oraz powiadamianie i alarmowanie ludności o zagrożeniu; - ewakuacja ludności z rejonów zagrożonych; - ochrona mostów i urządzeń hydrotechnicznych; - urządzenia ochronne (wały przeciwpowodziowe, poldery, zbiorniki retencyjne). L. Rola współczesnych środków łączności w organizacji i prowadzeniu akcji ratowniczej w rejonie porażenia: - funkcje, rodzaje, sposoby i przykłady wykorzystania współczesnych środków łączności; - nietechniczne środki łączności (sygnalizacja optyczna, sygnalizacja dźwiękowa, środki łącznikowe); - techniczne środki łączności: łączność przewodowa, radiowa, radioliniowa, telewizyjna, satelitarna, laserowa (edukacja czytelnicza i medialna). M. Psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych: - stres i jego wpływ na zachowanie się człowieka (edukacja prozdrowotna); - zjawisko paniki i sposoby przeciwdziałania. 5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (edukacja prozdrowotna): A. Pojęcie, zakres i organizacja pomocy przedmedycznej: 8

9 - organizacja zintegrowanego ratownictwa w Polsce; - znaczenie czynnika czasu w ratowaniu życia człowieka; - ocena sytuacji w miejscu wypadku; - zabezpieczenie miejsca wypadku; - ocena stanu poszkodowanego; - łańcuch przeżycia" (natychmiastowe czynności ratujące życie, wezwanie pomocy, kwalifikowana pierwsza pomoc przedmedyczna, transport, szpital); - cechy ratownika. ** Czy wystarczy, że ograniczymy się wyłącznie do wezwania pomocy lekarskiej w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia człowieka? B. Materiały i środki pomocy przedmedycznej: -wyposażenie torby sanitarnej, apteczki domowej, apteczki samochodowej; - podstawowe wiadomości o lekach i materiałach opatrunkowych. C. Pierwsza pomoc przy utracie przytomności: a) przyczyny utraty przytomności oraz podstawowe czynności ratownika: - pozycja boczna bezpieczna, - pierwsza pomoc przy omdleniach, - pierwsza pomoc w przypadku ataku epileptycznego; b) pierwsza pomoc w przypadku zatrzymania oddechu i krążenia (sztuczne oddychanie metodą usta-usta oraz modyfikacje, zewnętrzny masaż serca); c) resuscytacja krążeniowo-oddechowa w różnych przypadkach zagrożenia życia człowieka: - sposoby łagodzenia wstrząsu pourazowego, - pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem (szok elektryczny) lub piorunem (zasady zachowania się podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się urządzeniami elektrycznymi), - ratowanie tonącego (przyczyny utonięć, zasady bezpieczeństwa podczas kąpieli w basenach i zbiornikach naturalnych). D. Pierwsza pomoc przy zranieniach: a) charakterystyka ran: - typy ran (rany cięte, płatowe, kłute, rąbane, tłuczone, szarpane, miażdżone, postrzałowe, kąsane), - przebieg gojenia się ran, zaburzenia procesu gojenia się (zakażenia przyranne: ropne, beztlenowe, gnilne), - ogólne zasady opatrywania ran (rozpoznanie rany, aseptyka i antyseptyka, opatrzenie rany, zapewnienie pomocy lekarskiej); b) opatrywanie ran głowy, tułowia i kończyn za pomocą opaski i chusty trójkątnej. E. Pierwsza pomoc przy krwotokach: a) charakterystyka krwotoków: - przyczyny i rodzaje krwotoków (krwotoki zewnętrzne i wewnętrzne; krwotoki tętnicze, żylne, miąższowe i sercowe), 9

10 - rozpoznawanie objawów pośrednich krwotoków wewnętrznych (krwotoku śródczaszkowego, płucnego, żołądkowego, do jamy brzusznej, do przestrzeni międzymięśnio- wych oraz innych śród tkankowych); b) postępowanie w przypadku krwotoku wewnętrznego: - tamowanie krwotoków zewnętrznych (opatrunek uciskowy, opaska uciskowa), - postępowanie w przypadku wykrwawienia i wstrząsu krwotocznego (samoprzetaczanie krwi). F. Pierwsza pomoc w przypadku urazów głowy i kręgosłupa: - postępowanie w przypadku wstrząśnienia mózgu; - najczęstsze przyczyny urazów kręgosłupa (zachowanie ostrożności podczas skoków do wody, zachowanie warunków bezpieczeństwa biernego w samochodzie - zagłówki"); - postępowanie w przypadku urazów kręgosłupa (unieruchomienie kręgosłupa, zachowanie szczególnych warunków ostrożności podczas udzielania pierwszej pomocy i transportu poszkodowanych z urazem głowy i kręgosłupa - w tym przypadku chodzi również o odcinek szyjny kręgosłupa). G. Pierwsza pomoc przy urazach kości i stawów: a) pierwsza pomoc przy złamaniach: - przyczyny, rodzaje i objawy złamań, - postępowanie w przypadku złamań kończyn, obojczyka, żeber i kości miednicy; b) pierwsza pomoc przy urazach stawów: -przyczyny, rodzaje i objawy urazów stawów (zwichnięcia, skręcenia, złamania śródstawowe), - postępowanie w przypadku urazów stawów: barkowego, łokciowego, nadgarstkowego, biodrowego, kolanowego, skokowego). H. Pierwsza pomoc przy zatruciach: - zatrucia chemiczne i biologiczne; - postępowanie w przypadku zatruć pokarmowych (salmonella, gronkowiec, jad kiełbasiany, grzyby, alkohole, środki farmakologiczne), postępowanie w przypadku zatruć i oparzeń substancjami żrącymi (kwasy, zasady); - postępowanie w przypadku zatruć poprzez drogi oddechowe (gaz świetlny, tlenek węgla, dwutlenek węgla, środki ochrony roślin, środki odurzające i pobudzające); - postępowanie w przypadku zatruć poprzez skórę i błony śluzowe oraz na drodze iniekcji (rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, środki odurzające). * Szkodliwy wpływ używek (alkoholu, tytoniu) na organizm człowieka (biologia, godziny do dyspozycji wychowawcy) * Następstwa działania narkotyków na organizm człowieka (biologia, godziny do dyspozycji wychowawcy) I. Pierwsza pomoc przy urazach termicznych: - stopnie oparzeń i ich objawy; - określanie rozległości oparzenia ( reguła dziewięciu"); - postępowanie w przypadkach oparzeń; - pierwsza pomoc przy udarze cieplnym i słonecznym (przyczyny, postępowanie profilaktycz ne); 0

11 - postępowanie w przypadku odmrożeń (czynniki sprzyjające odmrożeniom, postępowanie profilaktyczne podczas niskich temperatur); - postępowanie w przypadku zamarznięć i wychłodzeń (czynniki sprzyjające zamarznięciom i wychłodzeniom, postępowanie profilaktyczne podczas niskich temperatur). J. Pierwsza pomoc przy ukąszeniach, użądleniach i pogryzieniach: - postępowanie w przypadku ukąszenia przez jadowite węże; - postępowanie w przypadku pogryzienia przez zwierzę (sposoby i środki zapobiegające zakażeniu wścieklizną); - postępowanie w przypadku użądlenia przez owady, postępowanie w przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej. K. Pierwsza pomoc w przypadku ciał obcych w organizmie: - usuwanie ciał obcych z: oka, nosa, ucha, przełyku, tchawicy (manewr Heimlicha) i skóry. L. Pierwsza pomoc poszkodowanym środkami chemicznymi i radiologicznymi: - porażenia popromienne (ostra choroba popromienna, przewlekła choroba popromienna, popromienne porażenie skóry); - postępowanie w przypadku porażeń popromiennych; - zatrucia bojowymi środkami trującymi; - postępowanie w przypadku zatruć BST; - postępowanie w przypadku zatruć toksycznymi środkami przemysłowymi (chlor, amoniak, kwas siarkowy, kwas azotowy itp.); - postępowanie w przypadku użycia broni biologicznej. M. Przenoszenie i ewakuacja rannych i poszkodowanych: - przenoszenie poszkodowanych bez użycia przyrządów pomocniczych; - przenoszenie poszkodowanych za pomocą noszy (ułożenie poszkodowanego na noszach w zależności od rodzaju urazu). - N. Opieka nad chorymi i rannymi w miejscach doraźnie urządzonych: - urządzenie i wyposażenie pomieszczenia dla chorego; - obserwacja stanu chorego; - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych (zapobieganie odparzeniom i odleżynom); - żywienie człowieka chorego (rodzaje diet). 6. Terenoznawstwo: A. Orientowanie się w terenie bez mapy: - określanie kierunków stron świata za pomocą ciał niebieskich oraz na podstawie cech przedmiotów terenowych i zjawisk przyrodniczych; - określanie kierunków stron świata za pomocą busoli i kompasu. B. Orientowanie się w terenie za pomocą mapy: - skala mapy; - współrzędne prostokątne płaskie; - znaki topograficzne; - określenie miejsca stania na mapie. * Formy rzeźby terenu i sposób ich przedstawienia na mapie (geografia) C. Marsz na azymut. D. Wykonanie szkicu terenu.

12 7. Bloki tematyczne do wyboru: A. Strzelectwo sportowe: - zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią oraz zasady zachowania się na strzelnicy; - budowa i przeznaczenie karabinka sportowego; - podstawowe zasady strzelania; - strzelanie nr z karabinka sportowego. B. Program 3 minuty przed pogotowiem" lub działanie drużyny sanitarnej. C. Biegi na orientację. V. Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych Nauczanie przedmiotu jest związane ze stosowaniem różnych metod i form nauczania i uczenia. wybór zależy od wielu czynników, takich jak: realizowane cele edukacyjne, temat lekcji, wiedza uczniów, którą nabyli wcześniej, a także od kwalifikacji i doświadczenia nauczyciela. Najlepsze rezultaty osiąga się przez umiejętne stosowanie różnorodnych metod i formy pracy aktywizujące uczniów. Celowe jest stosowanie innych metod aktywizujących, takich jak: - dyskusja: dyskusja panelowa, dyskusja punktowana (w oparciu o poradnik metodycznym dla nauczyciela); - burza mózgów", analiza argumentów, metaplan; - stawianie i rozwiązywanie problemów; - ćwiczenia praktyczne; - seminaria popularnonaukowe na temat na przykład zagrożeń zdrowia człowieka, patologii występujących wśród młodzieży. Ważną rolę w realizacji programu przysposobienia obronnego odgrywają środki audiowizualne (filmy, przeźrocza, foliogramy). Stosowanie ich zgodne jest z zasadą poglądowości nauczania i podnosi atrakcyjność zajęć lekcyjnych. Zadaniem współczesnej szkoły jest przekazanie uczniom spójnego obrazu otaczającej rzeczywistości. Dlatego w zgodzie z ideą edukacji holistycznej należy integrować treści programowe z różnych przedmiotów. Program uwzględnia zagadnienia, które są zawarte są w podstawie programowej, a mogłyby być omawiane na lekcjach innych przedmiotów.. Formą realizacji celów edukacji medialnej oraz integracji międzyprzedmiotowej, w tym wypadku wokół umiejętności kluczowych (umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi), jest wykorzystanie komputerów i sieci Internetu w realizacji programu przysposobienia obronnego. Komputer oraz sieć Internet są nieograniczonym źródłem wiedzy. Encyklopedie multimedialne, strony internetowe instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych, czasopisma elektroniczne zapewniają szybki dostęp do informacji. Komputer będzie również atrakcyjnym środkiem dydaktycznym na przykład do tworzenia, za pomocą programu PowerPoint, prezentacji multimedialnych. VI. Zamierzone osiągnięcia ucznia W wyniku realizacji programu nauczania przysposobienia obronnego uczeń: - wie, jaka jest struktura systemu obronnego RP, zwłaszcza układu pozamilitarnego; 2

13 - zna obowiązki instytucji i obywateli w zakresie obronności oraz poczuwa się do współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa kraju; - zna potencjalne zagrożenia czasu pokoju i czasu wojny, rozpoznaje sygnały alarmowe, barwy i znaki bezpieczeństwa oraz potrafi się właściwie zachować wobec określonego za- gro że nia; - zna czynniki ryzyka stania się ofiarą przestępstwa; - zna mechanizmy stresu oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku paniki; - potrafi posługiwać się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami oraz umie samodzielnie wykonać środki zastępcze; - zna sprzęt do rozpoznawania skażeń promieniotwórczych i chemicznych; - zna podstawowe przepisy przeciwpożarowe oraz potrafi posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym; - potrafi przygotować plan postępowania w przypadku nagłych zdarzeń; - umie posługiwać się współczesnymi technologiami informacyjnymi; - zna wybrane przepisy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz organizacje i instytucje pomagające łagodzić skutki zagrożeń; - zna zasady udzielania pierwszej pomocy i potrafi je zastosować w praktyce; - potrafi wykonać częściowe zabiegi sanitarne i specjalne; - zna zasady orientowania się w terenie i potrafi je zastosować w praktyce; - umie w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami posługiwać się bronią strzelecką sportową (karabinek sportowy lub pneumatyczny); - rozumie potrzebę udzielania pomocy innym i skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom. VII. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Uczeń oceniany jest na lekcjach przysposobienia obronnego systematycznie w ciągu całego okresu nauczania za pomocą różnorodnych narzędzi pomiaru dydaktycznego.. Przedmiotem oceny ucznia są: - suma posiadanych wiadomości i umiejętności; - różne przejawy aktywności intelektualnej, w tym rozumienie tekstów i instrukcji, uczestniczenie w dyskusjach, praca indywidualna i w zespole, sprawne wykonywanie ćwiczeń praktycznych i innych powierzonych zadań; - umiejętność korzystania i gromadzenia informacji z różnych źródeł, w tym z Internetu i oprogramowania komputerowego; - umiejętność komunikacji interpersonalnej i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych. 2. Oceny bieżące, według skali obowiązującej w Zasadach Oceniania z Przysposobienia Obronnego i Zasadach Oceniania w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, uczeń otrzymuje za: - wypowiedzi ustne - na określony temat, referaty, udział w dyskusji; - sprawdziany różnego typu (np. testy wiedzy, sprawdziany umiejętności praktycznych); - sposób wykonania ćwiczeń praktycznych (posługiwanie się indywidualnymi środkami ochrony, posługiwanie się sprzętem do wykrywania skażeń, udzielanie pomocy poszkodowanym, orientowanie się w terenie); 3

14 - prace domowe: pisemne, ustne, praktyczne (strony WWW, foldery, plakaty, plansze, makiety itp.); - staranne i systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego; - aktywny udział w zajęciach, w tym również pozalekcyjnych (zawody sportowo-obronne, konkursy, sesje popularnonaukowe, debaty, projekty itp.). 3. Ocenę semestralną i roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, zgodnie z procedurą obowiązującą w Zasadach Oceniania w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. 4. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny określają Zasady Oceniania z Przysposobienia Obronnego w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. 5. Ocena wiedzy i umiejętności ucznia powinna być obiektywna, jawna, zgodna z obowiązującymi, znanymi uczniom i rodzicom, kryteriami. 6. Ocena powinna wspierać rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów, zachęcać do podejmowania nowych zadań i doskonalenia swoich umiejętności. 4

15 Henryk Witkowski - III Liceum Ogólnokszta cące w om y; Plan wynikowy; przysposobienie obronne w kl. I, w r. szk. 20/2; godz. tygodniowo Nr lekcji/temat Zapoznanie z Zasadami Oceniania z PO, programem nauczania, 2. Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne. (Zagrożenia wynikające z działalności człowieka). 3. Zagrożenia lokalne. Liczba Zagadnienia godzin. Zasady Oceniania z PO, 2. Program nauczania w kl. I. 3. Ogólne przepisy BHP w szkole.. Zagrożenia naturalne i ich ogólna charakterystyka: trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie, huragany, susze, ulewy i śnieżyce, lawiny i osuwiska, silne mrozy i upały. Rejony występowania. 2. Zagrożenia wynikające z działalności człowieka: a. zagrożenia środowiska naturalnego -efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, zanieczyszczenia środowiska; b. katastrofy i awarie: katastrofy komunikacyjne, budowlane, w kopalniach; c. zagrożenia radiacyjne i chemiczne: awarie elektrowni jądrowych i zakładów chemicznych.. Zagrożenia spowodowane przez siły przyrody i działalność człowieka występujące w regionie. 2. Rejony najbardziej narażone na działanie sił przyrody. Zagrożenia najbliższej okolicy. Cele ogólne. Zapoznanie z Zasadami Oceniania z PO, 2. Zapoznanie z programem nauczania w kl. I. 3. Zapoznanie z ogólnymi przepisami BHP w szkole.. Zapoznanie człowieka z potencjalnymi zagrożeniami czasu pokoju spowodowanymi przez przyrodę i działalność człowieka. 2. Zapoznanie ze sposobami zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych i wskazywanie możliwości zmniejszenia ich wpływu na życie człowieka. 3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. 4. Wskazywanie sposobów zapobiegania degradacji środowiska.. Zapoznanie z zagrożeniami występującymi w regionie i najbliższej okolicy. 2. Zapoznanie z instrukcjami i zaleceniami zachowania się podczas zagrożeń w regionie. 3. Zapoznanie z zasadami Pomoce i metody Wykład. Plan ewakuacji szkoły. Metaplan, foliogramy, filmy, plansze, wycinki z gazet i czasopism Mapy okolicy, wycinki z gazet, instrukcja o zachowaniu się w przypadku wystąpienia skażenia Wymagania podstawowe Wiedzą jak opuścić budynek szkoły na wypadek alarmu. (pożar) Wiedza gdzie znajduje się w szkole główny wyłącznik prądu. Przedstawić zagrożenia czasu pokoju Scharakteryzować zagrożenia spowodowane przez przyrodę i działalność człowieka. Uzasadnić zasady postępowania w rejonach klęsk żywiołowych, katastrof, awarii, skażeń promieniotwórczych i chemicznych Wymienić zagrożenia regionalne, porównać zagrożenia występujące w Polsce i na terenie zamieszkałego przez siebie regionu Opisać zasady zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia. Wymagania ponadpodstawowe Opisać skutki zagrożeń dla ludności i gospodarki kraju. Wygłosić referat na temat zagrożenia życia człowieka w Polsce w czasie ostatnich dziesięciu lat. Przedstawić projekt swojego sposobu zapobiegania degradacji Środowiska. Scharakteryzować zagrożenia, które miały miejsce w regionie i przedstawić propozycje sposobów zapobiegania ich wystąpieniu w przyszłości. 5

16 4. Zagrożenia czasu wojny. 3. Instrukcje o zasadach zachowania się podczas zagrożeń.. Współczesne środki rażenia. 2. Broń konwencjonalna, jej rodzaje i możliwości rażenia. 5. Broń jądrowa.. Broń jądrowa i jej rodzaje. 2. Rodzaje i moc wybuchów. 3. Czynniki rażenia bronią jądrową. 4. Rejon porażenia bronią jądrową. 6. Broń chemiczna. Bojowe środki zapalające 7. Broń biologiczna 8. Zagrożenia zdrowia człowieka. Podział BST i ich ogólna charakterystyka. 2. Sposoby przenoszenia i rozprzestrzeniania BST. 3. Rejon porażenia BST i zasady zachowania się w tym rejonie. 4. Rodzaje bojowych środków zapalających. 5. Sposoby gaszenia BSZ.. Drobnoustroje chorobotwórcze i ich rodzaje. 2. Sposoby zakażenia ludzi, zwierząt, wody żywności. 3. Drogi zakażeń organizmu. 4. Zasady ochrony przed bronią biologiczna. 5. Rejon porażenia bronią biologiczną i zasady zachowania się w tym rejonie.. Choroby układu krążenia i układu oddechowego. 2. Choroby układu pokarmowego. 3. Choroby nowotworowe. zachowania się w przypadku wystąpienia skażeń TSP.. Zapoznanie ze współczesnymi środkami rażenia i ich podziałem. 2. Zapoznanie z formami i rodzajami walki zbrojnej.. Zapoznanie z rodzajami broni jądrowej i wybuchów jądrowych. 2. Zapoznanie z czynnikami rażenia broni jądrowej i ich oddziaływaniem na organizmy żywe. 3. Kształtowanie postawy sprzeciwu wobec użycia broni jądrowej.. Zapoznanie z rodzajami broni chemicznej i jej działaniem na organizmy żywe. 2. Uświadomienie zasad postępowania w rejonie porażonym BST. 3. Zapoznanie z bojowymi środkami zapalającymi i sposobami ich gaszenia. 4. Kształtowanie postawy sprzeciwu wobec użycia broni chemicznej i bojowych środków zapalających.. Zapoznanie z rodzajami drobnoustrojów chorobotwórczych i ich sposobami przenikania do organizmu. 2. Zapoznanie z oznakami użycia broni biologicznej i zasadami postępowania po jej użyciu. 3. Wskazywanie sposobów pomocy osobom porażonym.. Zapoznanie z chorobami wynikającymi z błędnych nawyków żywieniowych, niezdrowego trybu życia TSP, dyskusja Plansze, foliogramy, Wykład ilustrowany Foliogramy, plansze, wykład ilustrowany Foliogramy, plansze, wykład ilustrowany Foliogramy, filmy, plansze, mapa pojęciowa Literatura o żywieniu, uzależnieniach, chorobach Podąć współczesne środki rażenia. Scharakteryzować broń konwencjonalną. Opisać rodzaje walki zbrojnej z użyciem broni konwencjonalnej Wymienić rodzaje broni jądrowej i zdefiniować pojęcia związane z bronią jądrową. Dokonać podziału broni jądrowej ze względu na moc wybuchu i opisać zasadę działania. Dokonać podziału broni jądrowej ze względu na moc wybuchu i opisać czynniki rażenia. Zdefiniować BST i BSZ. Scharakteryzować BST i opisać ich działanie na organizm człowieka i zwierzęcia. Scharakteryzować BSZ. Scharakteryzować rejon porażenia BST i BSZ Podąć drogi zakażeń organizmu chorobami zakaźnymi. Wymienić znane rodzaje broni biologicznej. Wyjaśnić i rozróżnić pojęcia: epidemia, epizootia, pandemia. Omówić zasady zachowania się ludności w okresie wzmożonej ilości zachorowań na grypę Podać współczesne zagrożenia zdrowia człowieka. Zinterpretować pojęcia: zdrowy tryb życia, nawyki żywieniowe, choroby cywilizacyjne. Opisać najczęściej spotykane zagrożenia zdrowia Scharakteryzować działania taktyczne. Podać przykłady działań taktycznych prowadzonych obecnie na świecie z użyciem broni konwencjonalnej Scharakteryzować rejon porażenia bronią jądrową. Dokonać analizy użyteczności energii jądrowej. Omówić i uzasadnić sposoby gaszenia BSZ. Przedstawić zasady zachowania się ludności w rejonie porażenia tymi środkami. Przedstawić zasady zachowania się w terenie porażonym biologicznie i uzasadnić konieczność ich przestrzegania. Wykonać plan postępowania profilaktycznego, zapobiegającego zachorowaniom na salmonellozy w okresach letnich. Uzasadnić zależność zagrożenia zdrowia od stylu życia współczesnego człowieka. Przygotować seminarium na temat zdrowego odżywiania i trybu życia na 6

17 9. Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego i społecznego 0. Uwarunkowania polskiego systemu bezpieczeństwa. System obronny Rzeczypospolitej Polskiej 4. Choroby zakaźne. i spowodowanych nałogami. 2. Zapoznanie ze sposobami unikania chorób i zapobiegania im. 3. Kształtowanie poczucia świadomego wyboru decyzji o własnym zdrowiu.. Sytuacje kryminogenne i umiejętność ich unikania. 2. Zjawiska patologiczne wśród dzieci i Młodzieży: a. przestępczość, b. narkomania, c. alkoholizm. 3. Akceptowane społecznie postawy i zachowania wobec zagrożeń bezpieczeństwa.. Zasady polskiej polityki bezpieczeństwa. 2. Miejsce Polski w NATO. 3. Udział Sił Zbrojnych w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. 4. Polska w systemie bezpieczeństwa europejskiego Organizacja Bezpieczeństwa i Wspólnoty Europejskiej. 5. System bezpieczeństwa Unii Europejskiej.. Podsystemy obronne państwa: a. system kierowania obronnością kraju; b. organizacja, podział i przeznaczenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; c. struktura i zadania Obrony Terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej; d. układ pozamilitarny.. Zapoznanie z zagrożeniami bezpieczeństwa osobistego i profilaktyka ich występowania. 2. Kształtowanie świadomości wpływu na własne bezpieczeństwo. 3. Kształtowanie postawy Świadomego unikania kontaktów ze środowiskiem przestępczym.. Zapoznanie z podstawowymi zasadami polskiej polityki bezpieczeństwa. 2. Zapoznanie z miejscem Polski w NATO, systemie bezpieczeństwa Europy. 3. Przypomnienie o udziale Sił Zbrojnych RP w Siłach Pokojowych ONZ. 4. Kształtowanie poczucia zależności bezpieczeństwa narodowego od układów z innymi państwami i organizacjami.. Zapoznanie z systemem obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zapoznanie z organami państwowymi i ich kompetencjami w zakresie obronności kraju. 3. Zapoznanie z organizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich uzbrojeniem. 4. Zapoznanie z pozamilitarnymi układu krążenia, zakaźnych, plansze, drzewo decyzyjne, metaplan lub mapa pojęciowa Wycinki z gazet, ulotki, filmy, metaplan Wycinki z gazet, foliogramy, program komputerowy NATO, mapa pojęciowa Foliogramy, wykład ilustrowany z elementami pogadanki człowieka w rejonie zamieszkania i uzasadnić ich występowanie. Podać zagrożenia występujące wśród dzieci i młodzieży oraz nazwy instytucji i organizacji prowadzących działalność zapobiegawczą. Scharakteryzować zagrożenia współczesnej młodzieży. Przedstawić sposoby przeciwdziałania występowaniu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Podać zasady polskiej polityki bezpieczeństwa. Przedstawić miejsce Polski w NATO. Scharakteryzować miejsce Polski w systemie bezpieczeństwa europejskiego. Zdefiniować pojęcie system obronny państwa. Przedstawić organy zapewniające realizacje polityki w zakresie obronności kraju. Przedstawić organizacje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich uzbrojenie. forum klasy lub szkoły. Zaproponować własne sposoby przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa, podać własne sposoby unikania zagrożeń. Przygotować wywiad z przedstawicielem MONARU na temat zagrożenia narkomania w najbliższym rejonie i działań zapobiegających występowaniu tego zjawiska. Przedstawić udział Sił Zbrojnych RP w Siłach pokojowych ONZ w przeszłości i obecnie. Scharakteryzować pozamilitarne ogniwa obronności kraju. Dowieść skuteczności systemu obronności kraju wobec aktualnych zagrożeń. 7

18 2. Powinności władz lokalnych i obywateli 3. Obrona cywilna. 4. Międzynarodowe prawo humanitarne. Służba wojskowa: a. prawne uregulowania służby wojskowej w Polsce; b. charakter Służby wojskowej; c. uzbrojenie i wyposażenie żołnierza; d. postawy żołnierskiego zachowania. 2. Służba zastępcza. 3. Obowiązek świadczeń rzeczowych i osobistych.. Akty prawne dotyczące zadań obrony cywilnej i jej miejsca w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zadania OC realizowane w czasie pokoju i wojny. 3. Struktura systemu zarządzania kryzysowego realizującego zadania OC w kraju. 4. Krajowy System Ratowniczo-gaśniczy i jego zadania. 5. Realizacja zadań obrony cywilnej w innych krajach.. Geneza międzynarodowego prawa humanitarnego. 2. Zasady prawa humanitarnego. 3. Geneza organizacji czerwonokrzyskiej. ogniwami systemu obronnego i ich zadaniami.. Zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi powinności w zakresie służby wojskowej. 2. Zapoznanie z formami służby wojskowej. 3. Zapoznanie z powinnościami obywateli na rzecz obrony kraju.. Zapoznanie z aktami prawnymi dotyczącymi OC i zasadami jej organizacji w Polsce. 2. Zapoznanie z zadaniami OC realizowanymi w czasie pokoju i wojny. 3. Zapoznanie z organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego. 4. Zapoznanie z organizacja obrony cywilnej w innych krajach. 5. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli w czasie pokoju i wojny.. Zapoznanie z zasadami kodeksu rycerskiego, Deklaracja paryska, konwencja genewska z 6 kwietnia 856 roku. 2. Zapoznanie z geneza organizacji Czerwonego Krzyża. 3. Zapoznanie z prawem humanitarnym okresu międzywojennego i jego współczesnymi zasadami. 4. Kształtowanie poczucia Poszanowania praw ludności niebiorącej udziału w działaniach Akty prawne dotyczące służby wojskowej w Polsce, Regulamin Sił Zbrojnych Rzeczypospoli tej Polskiej, wykład ilustrowany Akty prawne dotyczące zadań OC w Polsce, foliogramy pogadanka ilustrowana Foliogramy, wykład z elementami pogadanki i dyskusji Wymienić formy spełniania służby wojskowej w Polsce. Opisać uprawnienia przysługujące żołnierzowi i jego rodzinie podczas pełnienia służby wojskowej. Scharakteryzować służbę wojskowa w Polsce. Przedstawić podstawowe uzbrojenie i wyposażenie żołnierza. Wymienić zadania OC realizowane w czasie pokoju i wojny. Przedstawić prawne aspekty funkcjonowania OC w Polsce. Przedstawić strukturę instytucji realizujących zadania OC w Polsce. Scharakteryzować obronę cywilną innych krajów. Zdefiniować pojęcie prawo humanitarne. Przedstawić genezę prawa humanitarnego. Omówić zasady kodeksu rycerskiego, deklaracji paryskiej, konwencji genewskiej z 6 kwietnia 856 roku. Scharakteryzować formy wypełniania konstytucyjnego obowiązku obrony państwa przez obywateli. Wykonać gazetkę zawierająca prawa i obowiązki obywateli w zakresie obronności kraju. Opisać współpracę Polski z krajami Europy w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej. Wykonać gazetkę dotycząca działalności Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego w ramach realizacji zadań OC w czasie pokoju. Przedstawić podstawowe zasady Międzynarodowego prawa humanitarnego. Wykonać pracę na temat genezy prawa humanitarnego z uwzględnieniem materiałów z różnych źródeł. 8

19 5. Ochrona ludności w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego. 6. Działalność organizacji niosących pomoc. (Razem z ochrona dóbr kultury) 6 Ochrona dóbr kultury 7. Sprawdzian. 8. Sposoby alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach.. Konwencje genewskie z 949 roku. 2. Ochrona rannych, chorych i rozbitków w świetle I i II konwencji genewskiej. 3. Ochrona jeńców wojennych w świetle III konwencji genewskiej. 4. Ochrona osób cywilnych w świetle IV konwencji genewskiej. 5. Protokoły dodatkowe do konwencji genewskich.. Działalność Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. 2. Zasady MCKC. 3. Działalność PCK. 4. Działalności Caritas Polska, Polskiej Akcji Humanitarnej. 5. Cechy i zasady działalności wolontariatu.. Przepisy dotyczące ochrony dóbr kultury w świetle prawa międzynarodowego. 2. Podział dóbr kultury i zasady ich ochrony w myśl konwencji haskiej. 3. Ochrona ogólna i specjalna. 4. Zasady oznakowania dóbr kultury.. Rodzaje sygnałów alarmowych. 2. Obowiązki i zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu. 3. System powiadamiania i alarmowania w szkole. 4. Znaki i barwy bezpieczeństwa. zbrojnych.. Zapoznanie z konwencjami genewskimi z 949 roku. 2. Zapoznanie z formami ochrony ludności niebiorącej udziału w działaniach zbrojnych. 3. Kształtowanie poczucia poszanowania prawa i konieczności przestrzegania prawa humanitarnego podczas konfliktów zbrojnych.. Zapoznanie z organizacjami i ruchami pomocy humanitarnej działającymi w Polsce i na Świecie. 2. Kształtowanie poczucia konieczności współdziałania i niesienia pomocy ludziom w sytuacji zagrożenia. 3. Kształtowanie humanitarnej postawy współczesnego człowieka.. Zapoznanie z zasadami ochrony dóbr kultury w myśl przepisów prawnych obowiązujących w Polsce. 2. Zapoznanie z podziałem dóbr kultury i zasadami ich oznakowania. 3. Kształtowanie poszanowania dóbr kultury polskiej i światowej.. Zapoznanie ze sposobami alarmowania o zagrożeniach, rodzajami alarmów. 2. Zapoznanie z zasadami zachowania się po usłyszeniu sygnału alarmowego. 3. Zapoznanie ze znakami i barwami bezpieczeństwa. Foliogramy, wycinki z czasopism, pogadanka lub wykład ilustrowany Film Co w symbolu?, foliogramy, plansze, ulotki o działalności PCK, dyskusja Akty prawne dotyczące ochrony dóbr kultury, plansze, foliogramy, dyskusja Foliogramy, plansze z sygnałami alarmowymi, plan ewakuacji szkoły, nagrania sygnałów alarmowych, pogadanka, Wymienić konwencje genewskie i protokoły dodatkowe oraz wskazać, kogo one dotyczą. Scharakteryzować I, II i III konwencję Genewska. Podać prawa ludności cywilnej na terenie okupowanym. Podać organizacje zajmujące się pomocą humanitarna. Scharakteryzować zasady MCKC. Scharakteryzować zasady wolontariatu. Podać przepisy prawne dotyczące ochrony dóbr kultury w Polsce. Scharakteryzować zasady ochrony dóbr kultury. Opisać oznaczenia dóbr kultury i przedstawić zasady ich stosowania. Opisać zasady zachowania się po usłyszeniu alarmu w szkole i wskazać drogi ewakuacyjne Opisać obowiązki ludności po usłyszeniu sygnałów alarmowych, rozpoznać dźwięki sygnałów Wyjaśnić, jak należy zachować się po usłyszeniu alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska naturalnego Przedstawić, na czym polega ochrona ludności cywilnej w myśl IV konwencji genewskiej. Scharakteryzować przejawy łamania konwencji genewskich w ostatnich czasach. Dowieść konieczności udziału współczesnego człowieka w akcjach humanitarnych. Dowieść działalności w organizacji humanitarnej (PCK, wolontariat itp.). Wykazać konieczność Poszanowania dóbr kultury przez Współczesnego człowieka i przedstawić przykłady ich poszanowania. Przedstawić plan postępowania po usłyszeniu sygnału alarmowego w teatrze lub w kinie Wspomagać nauczyciela podczas organizowanego ćwiczebnego alarmu przeciwpożarowego w szkole 9

20 9. Indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. 20. Indywidualne środki ochrony skóry. 2. Zbiorowe środki ochrony ludności. 22. Ochrona żywności i wody przed skażeniem.. Rodzaje masek przeciwgazowych i ich budowa. 2. Posługiwanie się maską przeciwgazową całą i uszkodzoną. 3. Zastępcze środki ochrony dróg oddechowych. 4. Rodzaje odzieży ochronnej i jej przeznaczenie. 5. Zasady zakładania i zdejmowania odzieży ochronnej. 6. Zastępcze środki ochrony skóry.. Rodzaje budowli ochronnych i ich przeznaczenie. 2. Urządzenia i wyposażenie budowli ochronnych. 3. Zasady zachowania się w schronach i ukryciach zabezpieczających. 4. Planowa i doraźna ewakuacja ludności.. Oddziaływanie środków promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych na żywność i wodę. 2. Sposoby zabezpieczania pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania żywności. 3. Sposoby zabezpieczania żywności i wody przed skażeniem. 4. Zabezpieczanie ujęć wodnych. 5. Postępowanie ze skażoną żywnością i wodą. 4. Kształtowanie poczucia konieczności znajomości sygnałów alarmowych i zasad zachowania się ludności po ich usłyszeniu. 5. Kształcenie umiejętności zachowania się młodzieży w szkole po usłyszeniu alarmu.. Zapoznanie z rodzajami indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych i skóry. 2. Kształtowanie umiejętności posługiwania się środkami ochrony dróg oddechowych i skóry. 3. Kształtowanie umiejętności posługiwania się zastępczymi środkami ochrony dróg oddechowych i skóry.. Zapoznanie z budowlami ochronnymi i ich charakterystycznymi pomieszczeniami. 2. Zapoznanie z zasadami ewakuacji i jej organizacją. 3. Zapoznanie z obowiązkami ludności podlegającej ewakuacji. 4. Kształcenie umiejętności zachowania się w budowlach ochronnych.. Zapoznanie z oddziaływaniem środków promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych na żywność i wodę. 2. Zapoznanie ze sposobami ochrony żywności i wody. 3. Ukazanie sposobów postępowania ze skażoną żywnością i wodą. 4. Uświadomienie konieczności ochrony żywności i wody na wypadek skażenia i zakażenia. dyskusja z elementami ćwiczeń Środki ochrony dróg oddechowych i skóry etatowe i zastępcze, centymetrówk a, tabele rozmiarów, podręcznik, ćwiczenia praktyczne z elementami pokazu Plansze, foliogramy, podręcznik, pogadanka, dyskusja Podręcznik, plansze, pogadanka, dyskusja Podać swój rozmiar maski przeciwgazowej i odzieży ochronnej Przedstawić zakładanie środków ochrony indywidualnej Opisać zasady posługiwania się środkami uszkodzonymi Omówić zasady zachowania się ludności w budowlach ochronnych Wymienić budowle ochronne i przedstawić ich przeznaczenie Opisać zasady ewakuacji ludności Zdefiniować pojęcia: odkażanie, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, dezaktywacja. Wymienić sposoby zabezpieczania żywności i wody Uzasadnić konieczność ochrony żywności i wody przed skażeniem Przedstawić sposoby ochrony żywności i wody dla swojej rodziny i scharakteryzować sposoby ich odkażania, dezynfekcji i dezaktywacji Zaprojektować dla siebie zastępcze środki ochrony skóry i zademonstrować je w klasie Wykonać zastępcze środki ochrony dróg oddechowych Przedstawić swoje postępowanie w przypadku ewakuacji z miejsca zamieszkania przy skażeniu TSP Zaplanować ewakuację szkoły Zaproponować sposoby zabezpieczania ujęć źródeł wody przed skażeniem 20

Program nauczania. Autor: Mieczysław Borowiecki

Program nauczania. Autor: Mieczysław Borowiecki Program nauczania Autor: Mieczysław Borowiecki Wstęp Program nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Żyję i działam bezpiecznie Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych

Żyję i działam bezpiecznie Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych Jarosław Słoma Żyję i działam bezpiecznie rogram nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych Spis treści Wstęp... 3 Charakterystyka programu... 4 Ogólne cele kształcenia... 5 Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era 2009 1 Spis treści Wstęp Charakterystyka programu Ogólne cele kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne Kształcone umiejętności Propozycje metod nauczania

Cele ogólne Kształcone umiejętności Propozycje metod nauczania Roczny plan dydaktyczny przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego

Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego Informacje ogólne: Klasa- 1 i 2 Program nauczania- DKO-4015-1/02 Cele edukacyjne (wg podstawy programowej): 1. Nauczanie przysposobienia obronnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061. Warszawa 2009

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061. Warszawa 2009 . ir + MINISTERSTWO EDUKACJI, NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061 Zatwierdzam Warszawa 2009 "Projekt wsp64ilnansowany re Srodk6w Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa edukacyjne, przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa rozszerzające ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków alarmowych wymienia negatywne skutki nieuzasadnionego wszczęcia

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania. Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności

Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania. Zadania obrony cywilnej i ochrony ludności Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa dla klas 2 DZIAŁ PROGRAMOWY I Przedstawienie zasad BHP oraz przedmiotowego systemu oceniania 6 5 4 3 2 X X X X X - przedstawia zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA rzedmiotowy System Oceniania EDUKACJA DLA BEZIECZEŃSTWA Nr oziom ROZDZIAŁ 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE 1 System wykrywania skażeń alarmowania działanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

E DUKACJA DLA BEZPIECZE Ń S T W A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne

E DUKACJA DLA BEZPIECZE Ń S T W A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne E DUKACJA DLA BEZPIECZE Ń S T W A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Nakładka indywidualizująca

Nakładka indywidualizująca mgr Magdalena Szumiec, mgr Ewelina Biel Nakładka indywidualizująca pracę z uczniem zdolnym 1 Spis treści 1. Cele... 3 2. Metody i formy nauczania-uczenia się... 5 3. Sposoby oceniania i motywowania uczniów...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa.

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa. Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa. opracowany został na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN i S z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym 1

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym 1 Rozkład materiału wraz z planem wynikowym 1 Nr oziom ROZZIŁ 1. OSTRZEGNIE O ZGROśENIH I LRMOWNIE 1 System wykrywania skaŝeń alarmowania działanie systemu wykrywania skaŝeń i alarmowania sygnały alarmowe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, 2010 r. Warszawa, dnia kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogusław Staniszewski Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, 514207 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, 514207 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH, 514207 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby):

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): NAZWA STUDIÓW (kierunek): Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką KIEROWNIK STUDIÓW: Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ CZAS TRWANIA (ilość godzin): Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych

Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDUKACJA NR 1 KRAKÓW 2005 Barbara Makieła XIII Liceum Ogólnokształcące, Kraków Zbigniew Makieła Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo