MOSIÑSKI. 15 Lecie Galerii Miejskiej w Mosinie. W numerze. Æwiczenia zarz¹dzania kryzysowego w Mosinie. Drezyn¹ do Osowej Góry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOSIÑSKI. 15 Lecie Galerii Miejskiej w Mosinie. W numerze. Æwiczenia zarz¹dzania kryzysowego w Mosinie. Drezyn¹ do Osowej Góry"

Transkrypt

1 MIESIÊCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MERKURIUSZ MOSIÑSKI Przeczytaj i podaj s¹siadowi MOSINA nr 6/59 Czerwiec ISSN x W numerze Lato w mieście Æwiczenia zarz¹dzania kryzysowego w Mosinie Drezyn¹ do Osowej Góry 15 Lecie Galerii Miejskiej w Mosinie Centrum edukacyjne w Œwi¹tnikach

2 ROZMAITOŒCI Szeroko na Wąskiej Mosiñski Oœrodek Kultury zaprasza mieszkañców Gminy Mosina oraz wszystkich zainteresowanych: artystów amatorów, twórców, kolekcjonerów, do udzia³u w dorocznej imprezie plenerowej pod nazw¹ Szeroko na W¹skiej. W tym roku festyn odbêdzie siê w niedzielê 24 sierpnia 2008 roku. Chêtnych do zaprezentowania swojej twórczoœci, hobby, pasji prosimy o kontakt z Mosiñskim Oœrodkiem Kultury tel lub z koordynatorem wystawy tel do dnia 31 lipca br. W przypadku deszczowej pogody impreza odbêdzie siê tydzieñ póÿniej. MOK Spotkania wiejskie Spotkania wiejskie, w których czêsto uczestnicz¹ w³adze gminy i zaproszeni goœcie, pe³ni¹ niezwykle istotn¹ rolê w integracji mieszkañców ka dej ze wsi i ca³ej gminy. Omawiane s¹ sprawy najwy szej wagi i drobne problemy. Przyjœæ na nie mo e ka - dy i ka dy mo e wyraziæ swoj¹ opiniê. W ostatnim czasie odby³o siê kilka spotkañ, w których udzia³ wziêli Burmistrz Mosiny lub jej zastêpcy. W Radzewicach dyskusjê zdominowa³ temat suszy i k³opotów z zaopatrzeniem w wodê. Do Wojewody Wielkopolskiego skierowany zostanie przez magistrat wniosek o rekompensaty za utracone zbiory. Rozmawiano te o niewystarczaj¹cej zdaniem mieszkañców komunikacji publicznej. Sprawy komunikacji i bezpieczeñstwa poruszano tak e w Dymaczewie. Jedn¹ z istotniejszych kwestii by³a budowa œcie ki rowerowej poprawiaj¹cej bezpieczeñstwo zw³aszcza najm³odszych mieszkañców. Mieszkañcy Osiedla nr 2 skar yli siê na py³ i kurz wzbijaj¹cy siê na ulicy Rzeczypospolitej Mosiñskiej po ka dym przejeÿdzie samochodu. By ograniczyæ szybk¹ jazdê niektórych kierowców ustawione zostan¹ znaki ograniczaj¹ce prêdkoœæ. W trakcie zebrania na Osiedlu nr 7 kolejny raz wróci³ temat domniemanej budowy stacji benzynowej. Protestuj¹cy mieszkañcy zostali chyba uspokojeni informacj¹, e stacja paliw w tym rejonie nie jest planowana. darurb Starszym braciom w wierze 2 Pierwsi ydzi zaczêli siê osiedlaæ w Mosinie w XVIII wieku. W 1840 roku w Mosinie mieszka³o 166 obywateli ydowskich, co stanowi³o 16,5 % ludnoœci miasta. W nastêpnych latach utworzono Gminê ydowsk¹ i postawiono synagogê. Po I Wojnie Œwiatowej ludnoœæ pochodzenia ydowskiego w wiêkszoœci opuœci³a Mosinê i w 1922 roku by³o to ju tylko 6 osób. ydowscy mieszkañcy Mosiny mieli tak e swój cmentarz. To w³aœnie na jego by³ym terenie przy ul. Polnej z inicjatywy Burmistrza stan¹³ w czerwcu kamieñ pamiêci. Monument ten upamiêtnia wk³ad obywateli Mosiny pochodzenia ydowskiego w rozwój naszej gminy. Szczególne s³owa uznania nale ¹ siê ludziom, którzy poœwiêcili swój czas, pracê i pieni¹dze Ewie i Tadeuszowi Piaskowskim, Krystynie i Stanis³awowi Kornoszom oraz S³awomirowi Ambroziewiczowi. Dziêkujemy! darurb

3 ROZMAITOŒCI Sprzedaż nieruchomości W pierwszych piêciu miesi¹cach tego roku Gmina sprzeda³a w drodze przetargowej nieruchomoœci stanowi¹ce dot¹d jej w³asnoœæ: 22 stycznia ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci przeznaczonej pod us³ugi po³o onej przy ul. Bocznej w Kroœnie. Za grunt o powierzchni 6489 m 2 uzyskano 609,878 z³ (cena wywo³awcza 321,043 z³). 5 marca ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ po³o onej przy ul. Kalinowej w Mosinie: Dzia³ka o powierzchni 745 m 2 zosta³a sprzedana za z³ (cena wywo³awcza z³), Dzia³ka o powierzchni 743 m 2 zosta³a sprzedana za z³ (cena wywo³awcza z³), Dzia³ka o powierzchni 978 m 2 zosta³a sprzedana za z³ (cena wywo³awcza z³). 5 marca ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ w Mosinie. Za grunt o powierzchni 551 m 2 uzyskano w licytacji z³ (cena wywo- ³awcza z³). 15 kwietnia ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ po³o onej w Dymaczewie Starym przy ul. Bajera. Za dzia³kê o powierzchni 5700 m 2 uzyskano z³ (cena wywo³awcza z³). 15 kwietnia ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ po³o onej w Mieczewie. Dzia³kê o powierzchni 2241 m 2 sprzedano za z³ (cena wywo³awcza z³). 15 maja ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci w celu realizacji inwestycji budowy zespo³u sportowego obejmuj¹cego przede wszystkim kryt¹ p³ywalniê oraz lodowisko wraz z us³ugami towarzysz¹cymi w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej. Za grunt o ³¹cznej powierzchni m 2 uzyskano w drodze licytacji z³ (cena wywo³awcza z³). oprac. darurb Czekaj¹c na wprowadzenie w ycie programu rewitalizacji Placu 20 PaŸdziernika, w³adze miejskie nie trac¹ czasu. W pierwszej kolejnoœci u³o ono nowy dywanik asfaltowy (1650 m 2 ), nasadzono kwiaty, odnowiono donice i kosze. Niedawno zmieni³a siê czêœæ parkingu i chodnik od strony Urzêdu Miejskiego, które wy³o ono estetyczn¹ kostk¹. W docelowej formie, zgodnie z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków, tak e ta czêœæ Placu zyska nawierzchniê granitow¹, ale do tego czasu reprezentacyjny plac miejski nie mo e straszyæ swoim wygl¹dem. darurb Rynek pięknieje Inwestycje miejskie Zamówienia publiczne Od stycznia do maja 2008 roku Urząd Miejski przeprowadził szereg postępowań przetargowych zgodnie z wymogami stawianymi zamówieniom publicznym. Poniżej opisujemy skrótowo część z nich: Projekt przebudowy ul. Krasickiego w Mosinie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RAL Rajmund Liberski. Projektowanie- Konsulting z Zielonej Góry. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Wiejska i Ludwikowska w Krosinku. Spośród 12 ofert wybrano przedsiębiorstwo Usługi Wodno-Kanalizacyjne. Stanisław Kornosz z Mosiny. Przebudowa ul. Czarnieckiego w Mosinie. Najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez Zakład Robót Drogowych. Krystyna Michałowska z Rogalinka. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mosinie przy ul. Krzywoustego. Najlepsza oferta wpłynęła z firmy INSPOL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe NEO Wiesława Kapłona-projekty oświetlenia ulicznego: Drużyn w rejonie ulic Wspólna - Piaskowa, Rogalinek, ul. Ogrodowa, Mosina, ul. Torowa, Borkowice, Mosina, ul. Sosnowa i Słoneczna, Sowinki, Mieczewo, ul. Pogodna i Wichrowa, Czapury, ul. Bronowicza. oprac. darurb UWAGA! Zmiana organizacji ruchu! Od 23 czerwca 2008 roku pierwszeñstwo przejazdu maj¹ auta poruszaj¹ce siê ci¹giem ulic Wawrzyniaka Sowiniecka w Mosinie. W tej sytuacji podporz¹dkowan¹ ulic¹ stanie siê w tym miejscu Niez³omnych oraz jak dotychczas Farbiarska i Dworcowa. Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagê i ostro n¹ jazdê! 3

4 Wejœcie Polski do Unii Europejskiej oraz przyjêcie zachodnich standardów w ró nych dziedzinach codziennego ycia by³o bodÿcem do uregulowania problematyki zarz¹dzania kryzysowego. Oczekiwana od wielu lat ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym (22 sierpnia 2007) reguluje AKTUALNOŒCI Æwiczenia zarz¹dzania kryzysowego w Gminie Mosina Gotowi na 100% Sztab antykryzysowy Wspó³czesny œwiat niesie ze sob¹, nawet w czasach pokoju, wiele zagro eñ. W sytuacjach kryzysowych na czele sztabu, obok Stra y Po arnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego stoi od niedawna Burmistrz Gminy. W podejmowaniu decyzji wspieraæ go bêdzie specjalny program ARCUS przygotowania do przeciwdzia³ania skutkom zdarzeñ o znacznych rozmiarach, z którymi skutecznie nie bêd¹ mog³y radziæ sobie pojedyncze podmioty i s³u by ratownicze Stra Po arna, Policja czy Pogotowie. W ekstremalnych sytuacjach zdarzenia mog¹ swoj¹ skal¹ wymusiæ koniecznoœæ skoordynowanego dzia³ania na wielu poziomach ratowniczego zarz¹dzania. Nowoczesne zarz¹dzanie kryzysowe jest przede wszystkim poznaniem zdolnoœci zaradczej lokalnego spo³eczeñstwa oraz umiejêtnym wykorzystaniem jej w oparciu o sprzêt bêd¹cy w³asnoœci¹ zak³adów pracy, spó³ek, stowarzyszeñ, organizacji lub osób prywatnych. By szybko i sprawnie podejmowaæ w³aœciwe decyzje burmistrzowi potrzebne s¹ dane o rozmiarach i skutkach zdarzeñ oraz o mo liwym do wykorzystania potencjale si³ i œrodków. Szybki dostêp do potrzebnych danych na terenie Gminy Mosina zapewnia specjalny program ARCUS Jednak najlepsze programy nie zast¹pi¹ autentycznych dzia³añ, które w prawdziwym œwietle pokazuj¹ realnoœæ hipotetycznych za³o eñ. W celu doskonalenia wspó³pracy w³adz samorz¹dowych Mosiny, Gminnego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego i kierownictwa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala GruŸlicy i Chorób P³uc w Ludwikowie oraz Policji, Stra y Miejskiej, Pañstwowej Stra y Po arnej, Ochotniczych Stra y Po arnych oraz si³ i œrodków z terenu Gminy Mosina, 30 maja br. zosta³o przeprowadzone æwiczenie Funkcjonowanie Szpitala w warunkach sytuacji kryzysowej na terenie Gminy. W ramach æwiczenia realizowano zagadnienia szkoleniowe polegaj¹ce na ocenie sytuacji zagro enia, zbieraniu danych dla potrzeb Gminnego ZZK, planowaniu i organizacji ewakuacji pacjentów i mieszkañców Ludwikowa, logistycznym zabezpieczeniu œrodków transportowych i miejsc czasowej ewakuacji pacjentów i ludnoœci, zabezpieczeniu mienia na ewakuowanym terenie oraz dzia³aniach jednostek PSP i OSP w ramach os³ony Ewakuacja budynku Pierwsza pomoc 4

5 Ludwikowa przed zagro eniem ogniowym. Sygna³em do rozpoczêcia æwiczenia by³o przekazanie informacji z PSP dy urnemu Gminnego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego Gminy Mosina o po arze w rejonie m. Górka oraz o mo liwoœci intensywnego zadymienia terenu Szpitala w Ludwikowie za ok. 2 3 godz. Z informacji wynika³o, e mimo intensywnych dzia³añ zastêpów Pañstwowej Stra y Po arnej niekorzystny rozwój sytuacji mo e spowodowaæ koniecznoœæ ewakuacji ludnoœci z zagro onych terenów. Na podstawie uzyskanych informacji I Zastêpca Burmistrza Gminy Mosina podj¹³ decyzjê o zwo³aniu w trybie pilnym posiedzenia Gminnego Zespo- ³u Zarz¹dzania Kryzysowego. Nastêpnie informacjê o zdarzeniu i prognozê silnego zadymienia terenu burmistrz Pniewski przekaza³ telefonicznie dyrektorowi Szpitala w Ludwikowie, Aleksandrowi B.-Wojewódzkiemu. Na spotkaniu Gminnego ZZK Burmistrz otrzyma³ kolejn¹ informacjê z PSP o dalszym rozprzestrzenianiu siê po aru lasu i uprawdopodobnieniu koniecznoœci zarz¹dzenia ewakuacji ludnoœci z zagro onych terenów. Kolejna informacja przekazana dyrektorowi szpitala przez burmistrza by³a sygna³em do szybkiego zebrania podstawowych danych o liczbie podlegaj¹cych ewakuacji pacjentów i mieszkañców Ludwikowa, miejsc potrzebnych do ich tymczasowego zakwaterowania, mo liwoœciach i potrzebach œrodków transportowych do ewakuacji zagro- onych. Jednoczeœnie zapad³a decyzja o przekazaniu informacji o zaistnia³ym zdarzeniu (prowadzeniu æwiczenia) dy urnemu Powiatowego AKTUALNOŒCI Gminny Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego CZK Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz wys³aniu do szpitala koordynatora dalszych dzia³añ, Kierownika Referatu OC. W tym samym czasie na miejsce prowadzenia æwiczeñ kierowane s¹ partole Policji, Stra y Miejskiej i dodatkowe si³y Ochotniczych Stra y Po arnych. Uruchamiane s¹ œrodki transportu sanitarnego, mikrobusy i autobusy Zak³adu Us³ug Komunalnych w Mosinie oraz przygotowywane s¹ pomieszczenia Mosiñskiego Oœrodka Kultury do przyjêcia ewakuowanych pacjentów. Na posiedzeniu sztabu wszystkie s³u by przekazuj¹ informacje w zakresie podjêtych dzia³añ i spodziewanej wspó³pracy. Ustalony zostaje system zabezpieczenia ³¹cznoœci, kierowania ruchem pojazdów i zabezpieczenia dróg dojazdowych, miejsc zbiórek i ochrony opuszczonych budynków. W ramach bezpoœrednich kontaktów Gminnego ZZK z Dyrekcj¹ Szpitala na bie ¹co wydawane s¹ decyzje dotycz¹ce kierowania dodatkowych si³ i œrodków transportowych oraz utworzenia miejsc ewakuacji dla ludnoœci. Po trzech godzinach æwiczeñ akcja dobiega koñca. Zapewne zastanawiacie siê Pañstwo czy warto prowadziæ tego rodzaju æwiczenia i jaka jest realnoœæ wyst¹pienia takiej sytuacji? Niestety ycie pisze doœæ zaskakuj¹ce scenariusze. Na drugi dzieñ w miejscu pozorowanego po aru na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego wybuch³ prawdziwy, którego skutki jak zwykle o tej porze roku by³y trudne do przewidzenia. Tym razem ofiarnoœæ stra aków z Pañstwowej i Ochotniczych Stra y Po arnych zapobieg³a nieszczêœciu. Po ar ugaszono bez potrzeby uruchamiania systemu zarz¹dzania kryzysowego Krzysztof Kaczmarek Referat Gotowoœci Cywilnej, Spraw Wojskowych i Obronnych UM Mosina Akcja gaœnicza Przygotowanie do ewakuacji mieszkañców 5

6 W Œwi¹tnikach uruchomiono drugie w naszym powiecie Centrum Edukacyjno-Oœwiatowe. Dziêki pieni¹dzom z Projektu Internetowe Centra Edukacyjno-Oœwiatowe na wsiach (ICEO) dofinansowanego z bud etu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud etu pañstwa mieszkañcy zyskali centrum multimedialne. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet w Bia³ymstoku w partnerstwie z Krajow¹ Izb¹ Gospodarcz¹, Zwi¹zkiem Ochotniczych Stra y Po arnych RP oraz Combidata Poland sp. z.o.o pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. AKTUALNOŒCI Œwi¹tniki Centrum Edukacyjno Oświatowe Uruchomienie Centrum poprzedzi³ d³ugi etap przygotowañ. Dziêki ogromnemu zaanga owaniu wielu osób uda³o siê doprowadziæ do tego, e jedno z blisko 480 Centrów z ca³ej Polski, zosta³o zlokalizowane w³aœnie na terenie naszej gminy. W realizacjê projektu w³¹czyli siê przedstawiciele ró nych instytucji: Robert Kropacz, Stanis³aw Juskowiak i Beata Tomczak z OSP Radzewice; Dyrektor Biura Wojewódzkiego ZOSPRP Andrzej Jankowski, koordynator powiatowy Marek Cybichowski, Prezes Zarz¹du Powiatowego ZOSPRP dh Dariusz Piechocki oraz Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer wraz z zastêpc¹ Przemys³awem Pniewskim. Nieocenion¹ pomoc zaoferowali tak e mieszkañcy so³ectwa: Renata i Ireneusz Leœniczak, Iwona Raczkowska, Teresa Sz³apka, Janina Buczkowska, El bieta Karalus, Magdalena Karalus, Barbara Pieczyñska, Anna Raczkowska, Alina Szczepaniak, Janina i Eugeniusz Zieliñscy oraz m³odzie : Piotr Gramza, Sandra Jarlaczyk, Agata Lisiecka, Rafa³ Mika, Weronika i Patryk Raczkowscy, Kamil Raczkowski, Marta Szczeszek. Zgodnie z za³o eniami projektu, najwa niejsz¹ funkcj¹ Centrum jest umo liwienie spo³ecznoœci lokalnej ma³ych miejscowoœci kszta³cenia w ró nych formach, st¹d Centrum bêdzie m.in. udostêpniaæ szkolenia na odleg³oœæ oraz wspomagaj¹ce materia³y dydaktyczne, organizowaæ procesy edukacyjne nauczania na odleg³oœæ, we wspó³pracy z jednostkami kszta³cenia na odleg³oœæ, organizowaæ kursy na odleg³oœæ i egzaminy, organizowaæ szkolenia zdalne z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania, organizowaæ okresowe seminaria. Centra bêd¹ tak e pe³ni³y rolê oœrodków edukacyjno-spo³ecznokulturalnych adresowanych do spo³ecznoœci lokalnych i stwarzaj¹cych im mo liwoœæ rozwoju. Centrum zosta³o wyposa one w sprzêt komputerowy, meble i materia³y dydaktyczne oraz jedno stanowisko przenoœne z projektorem multimedialnym. Do dyspozycji u ytkowników jest 6 stanowisk komputerowych z dostêpem do internetu zapewniaj¹cym mieszkañcom mo liwoœæ kszta³cenia w formie on- -line, podwy szenie lub uzupe³nienie poziomu wykszta³cenia oraz naukê podstaw obs³ugi komputera. Istnieje równie mo liwoœæ po³¹czenia internetowego z Urzêdem Miejskim i innymi wa - nymi instytucjami oraz dostêp do wszystkich informacji, druków i szkoleñ, które znajduj¹ siê w internecie. Centrum pracuje siedem dni w tygodniu, w dni powszednie od do oraz w soboty i niedziele od do (osobami prowadz¹cymi je s¹ Renata Leœniczak i Teresa Sz³apka). Po blisko miesi¹cu dzia³alnoœci, œmia³o mo na powiedzieæ, e Centrum cieszy siê du- ym zainteresowaniem mieszkañców Œwi¹tnik i okolicznych so³ectw. Ju w po³owie czerwca odby³o siê pierwsze seminarium szkoleniowe, które dotyczy³o aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy przez internet. Natomiast pod koniec miesi¹ca w ramach dni tematycznych, osoby zainteresowane mia³y okazjê nabyæ umiejêtnoœci z zakresu wyszukiwania informacji w sieci oraz wykorzystywania poczty elektronicznej. Zapraszamy do korzystania z oferty Centrum. Wszelkie zapytania oraz propozycje tematów na kolejne seminaria prosimy zg³aszaæ pod nr tel K.A. 6

7 Komisja Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej Rady Powiatu Poznañskiego Wizyta w Mosinie ROZMAITOŒCI Kolejne w tej kadencji, tym razem wyjazdowe posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej Rady Powiatu Poznañskiego odby³o siê 9 czerwca br. w Mosiñskiej Bibliotece Publicznej. Cz³onków Komisji oraz Wicestarostê Poznañskiego Tomasza ubiñskiego powita³a dyrektor placówki Aleksandra Pruchniewska i przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Gminy Mosina - Burmistrz Zofia Springer oraz Z-ca Burmistrza Przemys³aw Pniewski. A. Pruchniewska zapozna³a goœci z dzia- ³alnoœci¹ biblioteki, która od ponad 60 lat zajmuje wa ne miejsce w yciu kulturalnym i oœwiatowym ca³ej Gminy. Nastêpnie Komisja zwiedzi³a oddzia³y dla doros³ych oraz najm³odszych czytelników. Du e zainteresowanie wzbudzi³ ksiêgozbiór podrêczny, gdzie gromadzone s¹ m.in. wszystkie publikowane materia³y o Mosinie, a tak e statuetki zwi¹zane z histori¹ Gminy, które przez lata powstawa³y w pracowni Romana Czeskiego mosiñskiego rzeÿbiarza, twórcy m.in. pomnika Eleganta, znajduj¹cego siê nieopodal Galerii Miejskiej. Spotkanie by³o równie okazj¹ do zapoznania Komisji z dzia³alnoœci¹ promocyjn¹ prowadzon¹ przez Gminê Mosina. Rozmawiano m.in. o publikacjach wydawanych przez Gminê, imprezach targowych, wspó³pracy z Poznañsk¹ Lokaln¹ Organizacj¹ Turystyczn¹ oraz promocji w internecie. Komisja zwiedzi³a równie Gminne Centrum Informacji, w którym mia³a okazjê zapoznaæ siê z mosiñskim portalem internetowym oraz witryn¹ internetow¹ Mosiñskiej Biblioteki Publicznej. Po wizycie w bibliotece i GCI, goœcie udali siê do Galerii Miejskiej gdzie obejrzeli wystawê zbiorow¹ artystów zwi¹zanych z Ziemi¹ Mosiñsk¹, m.in.: Bogdana Wegnera, Jacka Strzeleckiego, Rajmunda T. Ha³asa i Grzegorza Keczmerskiego. Wystawa ta zosta³a zorganizowana z okazji 15-lecia istnienia Galerii, dzia³aj¹cej pod patronatem ASP w Poznaniu. Nastêpnie goœcie udali siê do Izby Muzealnej gdzie podziwiali fotografie Rados³awa Wojciecha Szeszko, który tematem swoich prac uczyni³ Rogaliñski Park Krajobrazowy. Spotkanie Komisji zakoñczy³ spacer po mosiñskim rynku, na którym najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³a fontanna zrealizowana w ramach obchodów jubileuszu Galerii, przez studentów z pracowni rzeÿby ASP w Poznaniu pod kierunkiem Wies³awa Koronowskiego. Marlena Chmielewska Kierownik Biura Promocji i Komunikacji Spo³ecznej UM Mosina Szkodliwy eternit Azbest jest minera³em znanym od kilku tysiêcy lat. Dla swoich licznych zalet by³ bardzo szeroko stosowany w wyrobach przemys³owych. Sta³ siê tak po ¹danym materia³em w zwi¹zku z odpornoœci¹ na wysokie temperatury i dzia³anie mrozu. Niestety, okaza³o siê, e azbest wykazuje te du ¹ szkodliwoœæ dla naszego zdrowia. W tym roku dziêki umowie Urzêdu Miejskiego w Mosinie i Starostwa Powiatowego, udziale Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, osobom fizycznym, które zamierzaj¹ usun¹æ ze swojej posesji materia³y zawieraj¹ce azbest czyli np. p³yty eternitowe, udzielona zostanie pomoc finansowa. Ka dy zainteresowany mieszkaniec powinien z³o yæ wniosek w Referacie Ochrony Œrodowiska w mosiñskim magistracie (pok. 25), sk¹d zostanie on przekazany do Starostwa. W³aœciciel nieruchomoœci bêdzie musia³ pokryæ 30% kosztów demonta u, transportu i unieszkodliwienia p³yt eternitowych. Koszt demonta u azbestu z budynku mieszkalnego wynosi 21,10z³/m 2, z budynku gospodarczego 21,13z³.m 2, natomiast cena unieszkodliwiania azbestu ju usuniêtego z dachu wynosi 1,23z³/kg. Taniej i bezpieczniej bêdzie wiêc zleciæ to zadanie obs³uguj¹cej uczestników programu firmie specjalistycznej, AM Trans Progres Sp. z o.o. ul. Sarmacka 7 z siedzib¹ w Poznaniu. darurb Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Mosinie Program dla kobiet Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Mosinie uprzejmie informujemy, e jest w trakcie pozyskiwania œrodków z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na realizacjê projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Dzia³anie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez Oœrodki Pomocy Spo³ecznej. Projekt przeznaczony jest dla kobiet nieaktywnych zawodowo, korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej. Ma³gorzata Hertmanowska 7

8 I Gminny Konkurs Historyczny OŒWIATA Stulecie GBS Stulecie dzia³alnoœci Gospodarczego Banku Spó³dzielczego w Mosinie zrodzi³o pomys³ zorganizowania konkursu historycznego dla uczniów szkó³ podstawowych. Inicjatywê zawdziêczamy prezesowi Zarz¹du Stowarzyszenia Przyjació³ Jedynki Przemys³awowi Mielochowi. Wspó³organizatorem Gminnego Konkursu Historycznego Stulecie Gospodarczego Banku Spó³dzielczego w Mosinie" by³a Szko³a Podstawowa nr 1. Szczegó³owy regulamin zosta³ przygotowany przez historyków, a na pocz¹tku maja mia³ miejsce etap szkolny w formie testowej. Jego zadaniem by³o wy³onienie reprezentacji danej szko³y. Fina³ odby³ siê w sali widowiskowej Mosiñskiego Oœrodka Kultury we wtorek 3 czerwca br. Goœci powita³a Kamila Bilska, dyrektor SP nr 1 w Mosinie. Na widowni zasiedli uczniowie trzymaj¹cy kciuki za kole anki i kolegów finalistów. Nad przebiegiem czuwa³o du e, bo a piêtnastoosobowe jury, z³o one z przedstawicieli szkó³ z gminy. GBS by³ reprezentowany w osobie prezesa Przemys³awa Pilarskiego. Przewodnicz¹cym jury by³ Przemys³aw Mieloch. Konkurs przebiega³ w dwóch etapach i mia³ formê ustn¹. Na uwagê zas³uguje bardzo wysoki poziom, zarówno na etapie szkolnym, jak i gminnym. Zmagania konkursowe zosta³y dodatkowo urozmaicone prezentacj¹ multimedialn¹ na temat historii i dzia³alnoœci GBS. Wszyscy zebrani mogli byæ tak e œwiadkami premiery widowiska s³owno - muzycznego z okazji 160-tej rocznicy proklamowania Rzeczypospolitej Mosiñskiej. Autorski scenariusz przedstawienia napisa³ Szymon Gogolewski, a ca³oœæ przygotowa³y: El bieta Stelmaszyk i Beata Lenartowska -Nieckarz, nauczyciele SP nr 1 w Mosinie. Koñcow¹ czêœæ spotkania wype³ni³o oczekiwane w napiêciu og³oszenie wyników i wrêczenie cennych nagród. Mo na mieæ nadziejê, e idea konkursu wpisze siê na sta- ³e w kalendarz miasta, bo wszelkie inicjatywy maj¹ce na celu wzbudzanie zainteresowania histori¹ ma³ej ojczyzny s¹ warte wspierania. Dorota Szczepaniak Wyniki konkursu: I miejsce: Sara Szuman (SP nr 1 w Mosinie) Arkadiusz Kantorski (SP w Daszewicach) II miejsce: Klaudia Szel¹g (SP nr 1 w Mosinie) Anna Kubacka (SP w Czapurach) III miejsce: Anna Wiesner (SP nr 2 w Mosinie) Marta Krych (SP w Czapurach) W ramach dzia³añ profilaktycznych podejmowanych w Gimnazjum nr 1 w Mosinie, uczniowie brali udzia³ w konkursie pod has³em yj Aktywnie, Zdrowo i Bezpiecznie. Organizatorami konkursu byli Starosta Poznañski oraz Komendant Miejski Policji w Poznaniu. Celem konkursu by³o zainteresowanie m³odzie y problematyk¹ zapobiegania przemocy i uzale nieniom oraz propagowanie zdrowego trybu ycia. 5 czerwca 2008 roku w Cinema City w Poznaniu zosta- ³y og³oszone wyniki konkursu. Film pt. Narkotykom stop uczennicy Gimnazjum nr 1 Aldony Bartkowiak zosta³ uznany za najlepszy i zaj¹³ I miejsce. Bardzo realnie pokazuje ycie osób uzale nionych i konsekwencje, jakie niesie ze sob¹ za ywanie narkotyków i œrodków odurzaj¹cych. Wyró nieniem dla filmu i jego autorki by³a projekcja na du ym kinowym ekranie. Taka prezentacja filmu wywar³a ogromne wra enia na widzach rówieœnikach autorki. Nagrodê wrêczy³ Aldonie nadkomisarz Tomasz Trawiñski. Serdecznie gratulujemy! Red 8 Narkotykom stop! Nadkomisarz T. Trawiñski wrêcza nagrodê Aldonie Bartkowiak

9 Nad popraw¹ Rzeczypospolitej myœleli od dawana troskliwi o los ojczyzny obywatele. Elekcje, bezkrólewie, liberum veto, konfederacje, wolnoœæ szlachecka zmieniona w swawolê, tron bez w³adzy, skarb bez pieniêdzy, obrona bez wojska oto szereg przyczyn, które prowadzi³y Polskê do nieuchronnego upadku. Konstytucja 3 maja 1791 roku by³a pierwsz¹ ustaw¹ rz¹dow¹ reguluj¹c¹ ustrój prawny Rzeczypospolitej. Pierwsz¹ w Europie i drug¹ na œwiecie. Zosta³a zaprojektowana by zlikwidowaæ obecne od dawna wady systemu politycznego i wyprzeæ istniej¹c¹ anarchiê, popieran¹ przez czêœæ krajowych wstecznych magnatów, na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej. Przyjêcie konstytucji sprowokowa³o wrogoœæ s¹siadów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pomimo wielu klêsk odniesionych przez Polaków i w nastêpstwie II Rozbioru Polski, Konstytucja 3 maja pozytywnie wp³ynê³a na póÿniejsze ruchy demokratyczne na œwiecie. Po utracie niepodleg³oœci w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów przypomina³a o walce o niepodleg³oœæ. Zdaniem Ignacego Potockiego i Hugona Ko³³¹taja by³a ostatni¹ wol¹ i testamentem gasn¹cej ojczyzny. I tak jak ponad dwieœcie lat temu, naród polski, wybieg³ na ulicê œciskaj¹c znajomych i obcych sobie ludzi ciesz¹c siê z uchwalonej konstytucji, tak uczniowie Gimnazjum w Rogalinie co roku obchodz¹ to radosne œwiêto by przypomnieæ i podkreœliæ jego rangê. W tym roku odby³o siê to OŒWIATA W trosce o los Ojczyzny Jedność i Wiara Tradycyjnie z Czapur do Wiórka przesz³a procesja Bo ego Cia³a tamtejszej wspólnoty parafialnej pod wezwaniem œwiêtego Augustyna. Procesjê, odbywaj¹c¹ siê pod wezwaniem do pog³êbienia wiary, wiernoœci i jednoœci, poprowadzi³ ksi¹dz proboszcz Mariusz Dudkiewicz. Ca³a trasa procesji zosta³a barwnie udekorowana nie tylko symbolami religijnymi, ale tak e flagami narodowymi i koœcielnymi, w czym du a zas³uga so³tysów Mariana Osucha i Waldemara Waligórskiego oraz Rad So³eckich i mieszkañców Czapur i Wiórka. NB. 30 kwietnia. Uroczysty apel rozpocz¹³ siê dialogiem kilku uczniów, w tym: Jolanty Waligóry, Sandry Jarlaczyk i Paw³a Jab³eckiego, którzy starali siê wprowadziæ wszystkich zgromadzonych w klimat XVIII-wiecznej Polski. Ten historyczny œwiat oddawa³a tak e przygotowana przez uczniów scenografia (sala sejmowa, tron i obraz Jana Matejki). Po wstêpie w oddali s³ychaæ pierwsze takty piosenki Witaj Majowa Jutrzenko, któr¹ wykona³a utalentowana uczennica klasy IIIa Agata Lisiecka. Nastêpnie na scenê wysz³y dwie narratorki (Julia Hetman i Marta Szczeszek), odpowiedzialne za merytoryczn¹ czêœæ przedstawienia. Po skoñczonym przemówieniu narratorki schodz¹ ze sceny. Wzrok wszystkich skupia sala sejmowa, na której teraz rozgrywa siê akcja. Na scenê wchodzi król Stanis³aw August Poniatowski (Bartosz Wulbach) i marsza³ek Stanis³aw Ma³achowski (Miko³aj Paszkiewicz), wokó³ rozlegaj¹ siê gromkie oklaski. Marsza³ek uderzaj¹c trzy razy lask¹ o pod³ogê otwiera posiedzenie sejmu. W dalszej czêœci swoje kwestie wypowiadaj¹ poszczególni pos³owie (Joanna Bartkowiak, Iwona Dobrowolska, Jagoda Jankowska i Robert Janasik), oraz reszta zgromadzonych na obradach. W kolejnej czêœci król recytuje fragment wiersza nieznanego autora "Trzeci Maja", po którym marsza³ek przeprowadza g³osowanie. Wszyscy zebrani w sali sejmowej pos³owie z nieukrywanym entuzjazmem odpowiadaj¹ na pytania marsza³ka - Zgoda! Król wzruszony przebiegiem obrad sk³ada nastêpnie przysiêgê, w której obiecuje niniejszej konstytucji broniæ i przestrzegaæ. Po zakoñczonym œlubowaniu król, marsza³ek i pos³owie wychodz¹ z sali. Rozlega siê g³oœna muzyka, a radoœci nie ma koñca. Po chwili jednak muzyka ucicha, a zgromadzeni uczniowie ws³uchuj¹ siê w s³owa piêknego wiersza recytowanego przez Nataliê Szymczak. Zapada cisza. Znów pojawiaj¹ siê uczniowie, którzy rozpoczynali apel, a wraz z nimi znika chmurka dawnej, rozbiorowej Polski, a powraca codziennoœæ i dzwonek na nastêpn¹ lekcjê. Katarzyna Ficer, nauczyciel historii i wos 9

10 Dymaczewo Stare ROZMAITOŒCI Na Dzikim Zachodzie ZnaleŸliœmy sposób, aby wszystkich wyrwaæ z pêdu ycia zaproszenie na imprezê rodzinn¹. Skierowali je: Szko³a Podstawowa Pod Lipami w Krosinku, dzia³aj¹ca przy niej Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie Przyjaciele z Wiejskiej. Tym razem organizatorzy wznieœli siê na wy- yny wyobraÿni. Wielomiesiêczne przygotowania da³y jednak rewelacyjny efekt. Z wszelkich zakamarków obwodu Szko³y zaczêli siê wy³aniaæ Kowboje, Indianie, Meksykanie. Ich celem by³o dotarcie na teren boiska Szko³y w Dymaczewie Starym, ale boisko wcale nie wygl¹da³o zwyczajnie: wielki wigwam, kaktusy, ogromne postacie z Dzikiego Zachodu. W takie miejsce zabra³ nas festyn rodzinny (z okazji Dnia Mamy, Dziecka i Taty), na który przybyli uczniowie z ca³ymi rodzinami. Impreza rozpoczê³a siê od VIII Przegl¹du Artystycznego Mini Playback Show. W trakcie jego trwania zaszczyci³ nas swoim sêdziowskim okiem miejscowy radny Stanis³aw Miko³ajczak. Jury wy³oni³o zwyciêzców (klasy m³odsze kl. Ia, starsze VIa), którzy w nagrodê delektowali siê w kolejnym tygodniu deserem lodowym w mosiñskiej kawiarni Swing oraz wyst¹pili na Rynku w Mosinie w trakcie gminnych obchodów Dnia Dziecka. Po muzyce i tañcach ogl¹danych g³ównie na siedz¹co nadszed³ czas na wspóln¹ aktywnoœæ. Byliœmy œwiadkami i uczestnikami pokazu wschodnich sztuk walki. Tak zachêceni do rywalizacji ruszyliœmy na szereg konkurencji sportowych. Na preriach Dzikiego Zachodu w Dymaczewie nie mog³o zabrakn¹æ przeja d ki konnej. Dla mniej odwa nych jedna z mam przygotowa³a warsztaty plastyczne. Wracano stamt¹d z wymalowanymi twarzami. Kiermasz artystyczny zachêca³ do zakupu naj³adniejszych wytworów plastycznotechnicznych naszych Uczniów. Przez ca³y czas trwania imprezy mogliœmy korzystaæ z bufetu, o który zadba³y g³ównie nasze niezast¹pione mamy: kie³baski i szasz³yki z grila, pajda chleba ze smalcem, kiszone ogórki, niezliczone gatunki sa³atek i ciast, dro d ówki, czekolady i cukierki oraz ciep³e i zimne napoje. Za czêœæ z atrakcji prerii nale a³o zap³aciæ monet¹. Festyn Rodzinny odbywa³ siê bowiem na rzecz uczniów naszej Szko³y. Druga czêœæ atrakcji mog³a byæ darmowa dziêki hojnoœci naszych sponsorów osobom indywidualnym i firmom: Delikatesy Ma³a Gastronomia Witold Olejniczak, Instaltom Tomasz Marciniak, p. Jag³a, p. Miller, p. Popeæ, PZU, p. Rembowscy, stadnina koni p. Olejnik, Waldemar Wi¹zek, Wielkopolski Indyk, Wójcik&Wójcik. Bardzo serdecznie im za to dziêkujemy! To popo³udnie na preriach Dzikiego Zachodu dostarczy³o nam wielu wra eñ. A oprócz nich wiary, e grupa osób aktywnych mo e przygotowaæ wspania³¹ imprezê. Mamy nadziejê, e kontynuowan¹ w przysz³ym roku szkolnym Kropka Od dwóch lat podczas trwania wakacji, Mosiñski Oœrodek Kultury zaprasza mieszkañców na letnie seanse filmowe na Skwerze Eleganta przy ul. Niez³omnych. Pocz¹tek seansów o godz Zapraszamy! MOK 11 lipca Stary cz³owiek i morze Ekranizacja s³ynnej powieœci Ernesta Hemingwaya pod tym samym tytu³em - Stary cz³owiek i morze w re yserii Jud Taylor. W roli g³ównej wyst¹pi³ Anthony Quinn, dwukrotny laureat nagrody Oscara, aktor znany z takich filmów jak: Dzia- ³a Navarony, Grek Zorba czy Lawrence z Arabii. Sieci Santiago, najlepszego rybaka w osadzie, od 84 dni s¹ puste. Mieszkañcy mówi¹, e jest ju za stary, e straci³ ju swoje szczêœcie. Jego córka twierdzi, e Santiago powinien ju skoñczyæ z ³owieniem i zamieszkaæ z ni¹ w Hawanie. Mimo swojego wieku, Santiago nie jest jednak strudzony. Nie zamierza siê poddaæ. Chce udowodniæ, e wszyscy, którzy tak mówi¹ s¹ w b³êdzie. Wyp³ywa w morze. Jeszcze dalej ni kiedykolwiek dot¹d. 1 sierpnia Elling Film zdoby³ Nagrodê Publicznoœci na Miêdzynarodowym 18. Warszawskim Festiwalu Filmowym w 2002 roku. Nominowany do Oskara w 2002 roku w kategorii Najlepszego Filmu Nieanglojêzycznego. Re- yseria Petter Nass, na podstawie powieœci Ingvara Ambjornsena. Maraton Kulturalnych Kadrów Kino plenerowe Po œmierci matki, czterdziestoletni Elling, wychowywany pod kloszem, wra liwy poeta-amator zostaje umieszczony w zak³adzie opieki. Poznaje tam Kjella Bjarne - dobrodusznego, opêtanego seksem olbrzyma. Po dwóch latach, mê czyÿni opuszczaj¹ oœrodek i otrzymuj¹ finansowane przez pañstwo mieszkanie. W nieznanych dot¹d okolicznoœciach, przyjacio³om przyjdzie rozwi¹zaæ niejeden problem. Z satysfakcj¹ odkryj¹, e mimo upoœledzenia, rozwijaj¹ siê i odnosz¹ sukcesy w nowym yciu. 8 sierpnia Prawdziwa Historia Dla mi³oœników dramatu przygotowano pe³n¹ humoru i poruszaj¹ca historiê cz³owieka, który mia³ odwagê spe³niæ swoje niezwyk³e marzenie. G³ówna rola w filmie jest podsumowaniem ca³okszta³tu twórczoœci Anthony'ego Hopkinsa, za któr¹ w styczniu 2006 zosta³ uhonorowany Z³otym Globem. Film Prawdziwa Historia wyre yserowany przez Rogera Donaldsona ( Gatunek, 13 dni ), nawi¹zuje do najlepszej klasyki kina drogi ( Prosta historia ). Burt Munro (Anthony Hopkins) wyrusza w wymarzon¹ podró. Chce spe³niæ swoje najwiêksze marzenie: wystartowaæ w zawodach na legendarnym torze Bonneville w USA i ustanowiæ rekord œwiata w prêdkoœci na udoskonalonym przez siebie motocyklu Indian Scout. Ekscytuj¹ca, pe³na humoru i przygód droga na miejsce wyœcigu bêdzie dla Burta podró ¹ ycia. 10

11 ROZMAITOŒCI Wędkarski Dzień Dziecka Z inicjatywy Jerzego Rybarczyka, Wojciecha Króla, Marka Gumnego i Mariana Kochanki, odby³ siê pierwszy, organizowany przez Ko³o PZW Rogalin Wêdkarski Dzieñ Dziecka. M³odzi wêdkarze zjawili siê na miejscu zbiórki tu przed siódm¹. Zawodnicy, zabieraj¹c uprzednio przygotowany przez organizatorów prowiant, udali siê na swoje stanowiska. M³odszym pomagali opiekunowie, jednak tylko w chwilach podbramkowych. Wszyscy bardzo starali siê z³owiæ jak najwiêksz¹ iloœæ ryb, a tak e przestrzegaæ regulaminu po³owów, aby móc z dum¹ nazywaæ siê prawdziwymi wêdkarzami. Po trzech godzinach nieustannego po³owu, nast¹pi³ drugi strza³, który zakoñczy³ rywalizacjê. Po honorowej rundzie sêdziów, w trakcie której wa yli oni ryby, a tak e liczyli ile kto ich z³owi³, nast¹pi³a zbiórka w miejscu rozpoczêcia ca³ej imprezy. Narybek ko³a zosta³ wtedy uroczyœcie pasowany na wêdkarzy. Ch³opcy mieli za zadanie poca³owaæ rybê, a nastêpnie wypuœciæ j¹ do wody, a samo pasowanie zosta³o wykonane za pomoc¹ bambusowej wêdki. Po uroczystym przyjêciu nowych cz³onków w grono braci wêdkarskiej, nast¹pi³o wrêczenie nagród za trzy pierwsze miejsca, za najwiêksz¹ rybê i dla najwiêkszego pechowca. Na samym koñcu ka dy z uczestników, po kolei w zale noœci od zajêtego miejsca podchodzi³ do wyznaczonego miejsca i wybiera³ dla siebie kolejne nagrody, ka dy móg³ wiêc poczuæ siê zwyciêzc¹. Podziêkowania trzeba z³o yæ sponsorom - Dorocie i Tadeuszowi Miedziakom, Gra ynie Zieliñskiej, El - biecie Kokociñskiej, Tomaszowi Pudliszakowi, Janinie i Stanis³awowi Buczkowskim, a tak e autorkom wspania³ych ciast Wandzie Kochance i Marii Gumnej. Agnieszka Gumna W ramach Folkowej Sceny Muzycznej na Skwerze Eleganta odbêdzie siê 25 lipca 2008 roku (szczegó³y na plakatach) koncert grupy Beltaine. W razie niepogody zespó³ wyst¹pi na scenie Sali Reprezentacyjnej Mosiñskiego Oœrodka Kultury. Beltaine to jeden z najciekawszych zespo³ów polskiej sceny folkowej. Niepowtarzalne brzmienie muzycy osi¹gnêli dziêki po³¹czeniu tradycyjnej muzyki celtyckiej z muzyk¹ wspó³czesn¹. Swój styl grupa zawdziêcza tak e niezwykle bogatemu instrumentarium, charakterystyczne dla muzyki Irlandii, Bretanii i Galicji, m.in. skrzypcom, irish bouzouki, mandolinie, whistle, akordeonowi czy bombardzie. darurb MIÊDZYKULTUROWOŒÆ W KOMUNIKACJI WARSZTATY DLA CIEBIE Co wydarzyło się w Derdii? czy będąc kotem mógłbyś żyć jak ptak? czy narysowanie tęczy rzeczywiście jest takie proste, zawsze? czy mogę doświadczyć innego, wśród tego co znam? Poznaj odpowiedzi na te i wiele innych pytań! Naucz się dostrzegać i słyszeć wszystko, co noszą w sobie inni! Zapraszamy młodzież i studentów na cykl warsztatów letnich, które odbywać się będą w Mosińskim Ośrodku Kultury Termin: sierpień Czas trwania: 4 godz. warsztatów x 4 spotkania. SERDECZNIE ZAPRASZAMY 11

12 Pecna Szko³a Podstawowa w Pecnej ju po raz pi¹ty by³a organizatorem Festynu Rodzinnego. Tym razem 31maja 2008 roku bawiliœmy siê wspólnie z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka. Okolicznoœci sprawi³y, e w tym roku oprócz licznych atrakcji przygotowanych dla najm³odszych, rodzice mogli obejrzeæ wystêpy artystyczne z udzia³em ROZMAITOŒCI Dla Mamy, Taty i Dziecka swoich pociech. Po z³o eniu yczeñ przez Ma³gorzatê Sroczyñsk¹ oraz Przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców Gabrielê Gniadek, dzieci zosta³y obdarowane lodami i rozpoczê³a siê zabawa. Mo na by³o skorzystaæ z dmuchanej zje d alni, zgubiæ siê w basenie z kulkami, zjeœæ kie³baskê z grilla, a wszystko to dziêki wytê onej pracy, zaanga owaniu rodziców i nauczycieli oraz œrodkom finansowym z Rady Rodziców. Dziêki sponsorom ponad 60 uczniów wziê³o udzia³ w turnieju pi³karskim. Zawody te tu przed EURO 2008, by³y jedn¹ z g³ównych atrakcji sportowych obok rozgrywek w ringo klas I-III, gry w tenisa ziemnego i zabaw rekreacyjnych z udzia³em dzieci i rodziców. Mo na te by³o przejechaæ siê bryczk¹ lub wygraæ szczêœliwy los na loterii fantowej. Uczestnicy festynu licznie odwiedzali kawiarenkê w holu szko³y, gdzie w mi³ej atmosferze przy fili ance kawy integrowali siê. Jak zwykle z du- ym zainteresowaniem ogl¹daliœmy pokazy ratownictwa medycznego i pokaz gaszenia ognia w wykonaniu Ochotniczej Stra y Po arnej w Pecnej, a przejazd na dachu wozu stra- ackiego bi³ rekordy popularnoœci. W imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów Szko³y Podstawowej sk³adamy serdeczne podziêkowania za wszelk¹ pomoc, przygotowanie i sponsoring Festynu Rodzinnego, który znowu odbêdzie siê ju za rok. Aurelia Budziñska Wanda Chotomska w Pecnej Spotkanie z pisarką 6 czerwca 2008 roku w naszej szkole mia³o miejsce niezwyk³e wydarzenie wizyta znanej pisarki Wandy Chotomskiej. To w³aœnie jej ksi¹ ki m. in. czytaj¹ rodzice dzieciom na dobranoc, jej wierszy ucz¹ siê uczniowie i recytuj¹ podczas ró nych konkursów. Do tej wizyty przygotowywaliœmy siê bardzo starannie, poznaj¹c twórczoœæ pisarki na lekcjach i zajêciach bibliotecznych prowadzonych przez Mariê Czarneck¹. Po doœæ powa nym - jak przystoi na tê okolicznoœæ - powitaniu przez Dyrektor Ma³gorzatê Sroczyñsk¹ i Samorz¹d Uczniowski oraz krótkim programie artystycznym, nast¹pi³a prawdziwa uczta dla ducha. Pisarka, niezwykle ciep³o, mówi³a o swej pasji, recytowa³a utwory i przede wszystkim rozmawia³a z uczniami, którzy zainteresowani byli oczywiœcie jej twórczoœci¹, drog¹ do osi¹gniêæ, ale tak e podró ami autorki i yciem rodzinnym. Uwieñczenie spotkania stanowi³y autografy, prawdziwie poetyckie, wpisywane do zakupionych w tym celu ksi¹ ek, które dostarczy³y wszystkim wiele radoœci i satysfakcji. Przyjazd pisarki do Pecnej by³ prezentem od Biblioteki 12 Publicznej w Mosinie. Przyczyni³ siê do tego Leszek Wiatrak, kierownik Filii w Pecnej, który wzi¹³ udzia³ w organizowanym przez Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu konkursie na najlepsz¹ filiê biblioteczn¹ na wsi i zosta³ w nim wyró - niony nagrod¹ indywidualn¹, a przyjazd Wandy Chotomskiej by³ podziêkowaniem jakie Biblioteka Wojewódzka z³o y³a czytelnikom. Ca³a spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej w Pecnej sk³ada serdeczne podziêkowania p. L. Wiatrakowi i Bibliotece Publicznej w Mosinie za umo liwienie bycia gospodarzem tak wielkiego wydarzenia. Barbara Czaiñska

13 ROZMAITOŒCI Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Œwi¹tniki, Radzewice, Mieczewo Dzień Dziecka Wieœ dawniej pod tym has³em odby³ siê z okazji Dnia Dziecka tradycyjny festyn w Szkole Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku, zorganizowany przez Radê Rodziców, Grono Pedagogiczne i uczniów szko³y. By³a to impreza œrodowiskowa maj¹ca na celu integracjê mieszkañców Rogalinka., Sasinowa, Rogalina, Œwi¹tnik, Radzewic i Mieczewa, gdy uczniowie tych miejscowoœci uczêszczaj¹ do jednej szko³y. Wieœ zamieszkuj¹ rodziny wielopokoleniowe zwi¹zane z jej obrzêdami, tradycjami i zwyczajami wroœniête korzeniami we w³asne miejsce na Ziemi, swoj¹ ma³¹ ojczyznê. Ide¹ przewodni¹ festynu by³o pokazanie m³odym ludziom i dzieciom, jak wygl¹da³ codzienny i œwi¹teczny dzieñ na wsi, praca zwi¹zana z czterema porami roku oraz kultywowanie tradycji. Mo na by³o zobaczyæ stare ch³opskie zagrody, karczmê, stare sprzêty domowe, dawny wystrój domów i ludowe stroje. Mo na by³o pos³uchaæ gwary wielkopolskiej, piosenek o wsi, zobaczyæ tak e nowoczesny taniec, który swoje pocz¹tki ma w tañcu ludowym. Rozegrano mecz dawnej pi³ki no nej, a brudne rzeczy mo na by³o wypraæ w balii na babcinej tarze. Stoiska poszczególnych klas serwowa³y chleb ze smalcem i ogórkiem, urek z jajkiem, polewkê, placki dro d owe i kawê zbo ow¹. Na ognisku mo na by³o upiec kie³baski, a w miêdzyczasie obejrzeæ jak robi siê mas³o, na które by³ du y popyt, oraz obejrzeæ zagrody ze zwierzêtami. Dzieci mog³y strzelaæ z ³uku, rzucaæ lotkami, œcigaæ siê w workach, uczyæ siê pleœæ wiklinê. Ogromn¹ atrakcj¹ by³ skok na linie przez rów z wod¹. Tutaj swoich si³ próbowali tak e doroœli, którzy, niestety w przeciwieñstwie do swoich dzieci, czêsto sk¹pali siê w wodzie. Przez ca³y czas festyn oprawiany by³ muzyk¹. Na zakoñczenie odby³a siê aukcja obrazów pêdzla Lucyny Smok. Dochód z aukcji zosta³ przeznaczony na potrzeby szko³y, tak jak dochód z loterii fantowej, wyrobów wikliniarskich, sprzeda y koronek i figurek z masy solnej. Woko³o boiska rozwieszone by³y malowid³a wykonane przez dzieci. Powrót do dawnych tradycji by³ strza³em w dziesi¹tkê. Dzieci, ich rodzice, dziadkowie, zaproszeni goœcie, stra acy i mieszkañcy bawili siê rewelacyjnie. Wszystkie dzieci by³y obdarowywane s³odyczami i wspaniale spêdzi- ³y Dzieñ Dziecka. R. Maækowiak 13

14 Rogalin Europa da się lubić W rogaliñskim gimnazjum odby³ siê 8 czerwca coroczny festyn szkolny pod has³em Europa da siê lubiæ. Przyœwieca³a nam przepiêkna pogoda, dlatego swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³o nas wielu rodziców, absolwentów oraz innych mieszkañców naszej gminy. Przy wejœciu wszystkich goœci wita³y dwie uczennice klasy trzeciej przebrane za weso- ³ych klaunów, które rozdawa³y ka demu wiatraczki, daszki europejskie oraz losy, za pomoc¹ których przybyli goœcie oddawali swój g³os na wybrane pañstwo europejskie, prezentowane przez poszczególne klasy z naszej szko³y. Pierwszym punktem festynu by³o przedstawienie teatralne Romeo i Julia w wersji polsko-angielskiej przygotowane przez uczniów pod kierunkiem Renaty Leœniczak. Wszyscy ogl¹dali je z du ym zaciekawieniem popijaj¹c przy tym kawê i jedz¹c przepyszne ciasta i lody w szkolnej kawiarence. Kolejnym punktem programu by³a prezentacja ROZMAITOŒCI krajów europejskich przez wszystkie klasy. Szczególne wra- enie na zgromadzonych wywar³ wystêp niemieckiej Pszczó³ki Mai z chórkiem oraz przedstawienie hiszpañskiego torreadora i Zorro. Du o œmiechu dostarczyli nam równie uczniowie przedstawiaj¹cy Holandiê, prezentuj¹cy dialog dwóch starszych, ale bardzo energicznych pañ. Po zakoñczonych wystêpach goœcie ogl¹dali stoiska krajów europejskich, na których kosztowali regionalnych potraw, a na scenie czas umila³a nam swoim œpiewem utalentowana uczennica Agata Lisiecka, która wykona³a ulubione przez nas utwory To nie ja by³am Ew¹ Edyty Górniak oraz Cudownych rodziców mam Urszuli Sipiñskiej. Do atrakcji festynu nale y zaliczyæ ponadto przeja d kê na kucyku, obserwacjê nieba przez lunetê oraz liczne konkursy, m.in. wa³kowanie ciasta i jazda slalomem na zabytkowym rowerze. Swoim aromatycznym zapachem przyci¹ga³o tak e stoisko z kie³baskami z grilla oraz hot-dogami. Wielu nie mog³o siê oprzeæ równie s³odkiej wacie cukrowej, naleœnikom i przepysznym truskawkom z bit¹ œmietan¹. Po ma³ej przek¹sce nadszed³ czas na kolejny punkt programu czyli zawody sportowe. Przygotowane atrakcje: przeci¹ganie liny, strzelanie z wiatrówki do celu, rzucanie lotkami do tarczy oraz celowanie pi³k¹ rugby do kosza. Wszystkie konkurencje cieszy³y siê ogromn¹ popularnoœci¹, a na ka dego zwyciêzcê czeka³y drobne nagrody i s³odkoœci. Nie ulega w¹tpliwoœci, e choæ cel festynu by³ szczytny, a sama uroczystoœæ niezwykle udana, to nie uda³oby siê to bez pomocy finansowej i organizacyjnej, dlatego dziêkujemy wszystkim, którzy przyczyni³y siê do jego realizacji Rafa³owi Markowskiemu, Markowi Dudkowi, Romanowi Jab³eckiemu, Janinie i Kazimierzowi Buczkowskim, Miros³awowi Kaczmarkowi, Miros³awowi Klauziñskiemu, Marii i Stanis³awowi Witkowskim, Waldemarowi Nowikowi, Bartoszowi Bernackiemu, Bartoszowi i Piotrowi Wojciechowskim, Dorocie i Tadeuszowi Miedziakom, So³tysom i Radom So³eckim Rogalina i Mieczewa, Teresie i Rafa³owi Olejniczakom firma Posmak. Katarzyna Ficer Osiedle Nowe Krosno Konik, ognisko i wóz strażacki 14 Ju po raz szósty Komitet Osiedlowy Nowe Krosno zorganizowa³ dla najm³odszych mieszkañców osiedla festyn z okazji Dnia Dziecka. Dzieci, jak równie Rodziców i opiekunów oraz zaproszonych goœci w ciep³ych s³owach powita³ Szef Zarz¹du Osiedla Nr 5 "Nowe Krosno", jednoczeœnie Radny Rady Miejskiej w Mosinie - Marian Kunaj. Festyn tradycyjnie ju dostarczy³ wielu wra eñ licznie przyby³ym dzieciom. Pieni¹dze z funduszy gminnych oraz liczni sponsorzy zapewnili wiele emocji zwi¹zanych z udzia³em w konkursach takich jak konkurs rysunkowy, recytatorsko-wokalny czy te liczne konkursach sprawnoœciowych. Dzieci zosta³y obdarzone licznymi prezentami. Nie zabrak³o równie poczêstunku takiego jak œwie y chleb ze smalcem i ogórkami czy te w³asnorêcznie upieczonej na ognisku kie³baski. Dzieci mog³y przejechaæ siê na ma³ym koniku oraz uczestniczyæ w pokazie zorganizowanym przez Stra Po arn¹ z Nowinek. Oprawê muzyczn¹ zapewni³ zespó³ muzyczny Krzysiek&Tomek. Sponsorem festynu, oprócz œrodków przeznaczonych z funduszy gminnych na wspieranie dzia³alnoœci Komitetu osiedlowego by³y Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Mosinie, firma WIST, firma LECHMA, firma ZENTEX oraz inni. Sponsorom nale y siê podziêkowanie. Red

15 ROZMAITOŒCI Krosno Dziecięcy raj Na placu zabaw Dzieciêcy Raj w Kroœnie oprócz zosta³ zorganizowany festyn z okazji Dnia Dziecka doroczny festyn dla dzieci. Najm³odsi mogli wykazaæ siê swoimi zdolnoœciami i jednoczeœnie pobawiæ siê. Rywalizowano w ró nych konkurencjach m.in. ³owienie ryb, krêcenie hula-hop, rzut pi- ³eczk¹ do celu, dmuchanie balonów. Ca³y czas przygrywa³ lokalny zespó³ DRIVERS a nad bezpieczeñstwem ca³ej imprezy czuwa³a Sta Po arna, która udostêpni³a sprzêt. Ka dy móg³ spróbowaæ strumieniem wody ze stra ackiego wê a trafiæ do celu, naprawdê nie by³o to ³atwe zadanie. Na placu porozstawiane by³y dmuchane zje d alnie i miejsca do skakania dla dzieciaków. Honorowym goœciem i najbardziej wyczekiwanym przez wszystkie dzieci by³a ZOZOLINKA, która czêstowa³a wszystkich s³odkimi cukierkami. Tradycyjnie ka de dziecko za okazaniem uœmiechu dostawa³o pyszne napoje, placki i wiejski chleb ze smalcem i z ogórkiem ukiszonym przez So³tysa Krosna, by³a te przepyszna grochówka, któr¹ serwowa³ p. Falbierski. Nie oby³o siê te bez wspólnego wê a do którego zaprasza³a p. Danka. Na koniec zap³onê³o ognisko, przy którym mo na by³o usma- yæ sobie kie³baskê. Organizatorami imprezy byli: So³tys i Rada So³ecka Wsi Krosno oraz Osiedle nr 3. Katarzyna Rybicka Festyn Rodzinny Jedynki Maj i czerwiec to tradycyjnie czas pikników i festynów. Wpisa³y siê one w ostatnich latach w krajobraz kraju doœæ zauwa alnie. W sobotê 31 maja br. odby³ siê na terenie Mosiñskiej Jedynki taki w³aœnie Festyn Rodzinny. Rodzice zadbali o bogat¹ ofertê gastronomiczn¹. Przepyszne wypieki wzbudza³y podziw, tradycyjny bigos, kie³baski z grilla znalaz³y wielu amatorów. Upa³ dawa³ siê we znaki, wiêc stoiska z lodami, napojami by³y tak e oblegane. Ca³y dochód z festynu zosta³ przeznaczony na wsparcie inicjatywy budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie. Festyn trwa³ cztery godziny, a uœwietni³y go wystêpy zespo³ów muzycznych z Gimnazjum nr 1 w Luboniu. Nie mog³o zabrakn¹æ naszej wielokrotnie nagradzanej grupy tanecznej Activ. Ich efektowna za ka dym razem prezentacja jest wynikiem talentu Justyny Siwierskiej. Wiele braw zebra³ wystêp grupy wokalnej, przygotowywanej od lat przez Beatê Lenartowsk¹ - Nieckarz. Czas festynu zosta³ tak e wype³niony wieloma konkurencjami sportowo - zrêcznoœciowymi. Widoczne by³o du e zainteresowanie i emocje uczniów. Dla rodziców i nauczycieli to cenny czas na rozmowy o dzieciach i nie tylko. Mo na mieæ nadziejê, e festyn wpisze siê na sta³e w tradycjê naszej szko³y. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 w Mosinie serdecznie dziêkuj¹ za pomoc i wsparcie finansowe rodzicom oraz wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania festynu rodzinnego. Dorota Szczepaniak 15

16 Pierwszy poci¹g elektryczny z Poznania do Osowej Góry wyruszy³ 31 maja 1969 roku AKTUALNOŒCI Drezyną do Osowej Góry Przed wojn¹ z trasy do Osowej Góry korzystali kuracjusze. Po wojnie ca³e pokolenia poznaniaków jeÿdzi³o tam k¹paæ siê w okolicznych jeziorach latem i zje d aæ na sankach i nartach zim¹. 1 paÿdziernika 1999 roku ostatni poci¹g wjecha³ na stacjê Osowa Góra, w 2001 roku trasê zamkniêto dla ruchu towarowego. Linia s³u y³a przez 87 lat, gdy otwarcie odcinka Puszczykówko - Ludwikowo nast¹pi³o 1 listopada 1912 roku. Czy na stulecie traktu, w roku EURO 2012, tysi¹ce turystów bêdzie mog³o znowu jeÿdziæ do Osowej Góry? Dziêki inicjatywie Stowarzyszenia Mi³oœników Kolejnictwa S2 z Poznania oraz yczliwoœci w³adz Mosiny i Puszczykowa jest to mo liwe. Wydawa³o siê, e stacjê Osowa Góra czeka los tysiêcy ma³ych stacyjek rozsianych po Polsce, do których polskim kolejom nie op³aca³o siê doje d aæ. Teraz jest szansa, e linia kolejowa z Puszczykówka do Osowej Góry znów o yje. Bêdzie po niej mo na jeÿdziæ drezyn¹, choæ nie wykluczone, e uda siê na tym odcinku przywróciæ normalne przewozy pasa- erskie. Nowoczesne szynobusy obs³uguj¹ce po³¹czenia lokalne bez problemów poradzi³yby sobie z jazd¹ po urokliwej trasie przez Wielkopolski Park Narodowy. Nie przeszkadza im te brak rozebranej trakcji elektrycznej, gdy napêdzane s¹ silnikami spalinowymi. To jednak przysz³oœæ na dodatek wymagaj¹ca znacznych inwestycji np. w rozjazd torów w Puszczykowie, za to jeszcze w tym roku ma szansê powstaæ linia drezynowa, trzecia w Wielkopolsce. Pomys³owi przyklasn¹³ w³aœciciel szlaku - Zak³ad Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. Do rewitalizacji linii do Osowej Góry cz³onków Stowarzyszenia S2 skutecznie namawia³ Henryka Ziêby, kustosz Izby Pamiêci PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Poznaniu. Stowarzyszenie wyst¹pi³o do PKP PLK z proœb¹ o wstrzymanie procedury likwidacyjnej i wyra enie zgody na bezp³atne u ytkowanie linii kolejowej w zamian za jej ochronê przed zniszczeniem oraz ca³kowit¹ jej rewitalizacjê. Chodzi o 5 km linii kolejowej niezwyk³ej z uwagi na jej po³o enie i historiê. Mi³oœnicy kolejnictwa z S2 maj¹ ju wszystko zaplanowane. Na szlaku poruszaæ siê bêd¹ drezyny napêdzane si³¹ r¹k i nóg. Na ka dy pojazd wsi¹œæ mo e kilkanaœcie osób. Za³oga, dwóch cz³onków stowarzyszenia, dbaæ bêdzie o bezpieczeñstwo podró nych m.in. na trzech skrzy owaniach z drogami. Pocz¹tkowo Stowarzyszenie planuje wypo yczenie drezyn z Grodziskiej Kolei Drezynowej obs³uguj¹cej trasê z Koœciana do Grodziska Wlkp. PóŸniej S2 chce ju posiadaæ w³asne pojazdy, przy projektowaniu których pomoc zadeklarowali studenci Politechniki Poznañskiej. darurb Budynek kasy Toalety Kozio³ oporowy Peron Poczekalnia Zdewastowane wnêtrze budynku dawnej kasy Rozjazd w Puszczykowie Zaroœniête tory 16 17

17 WYDARZENIE Mosińskie pisarki W ostatnim czasie dosz³o do sytuacji wrêcz niecodziennej. Na rynek ksiêgarski trafi³y dwie pozycje, których autorkami s¹ mieszkanki naszej Gminy. Obie pozycje, mimo braku jednoznacznego wskazania, dziej¹ siê w mosiñskich realiach i uwa ny czytelnik z pewnoœci¹ rozpozna znane sobie miejsca. Zapraszamy do lektury mosiñskich ksi¹ ek, a autorkom yczymy grona sta³ych czytelników. D. Urbanowicz D aria Karczmarek polonistka, dziennikarka, producentka telewizyjna, od dwunastu lat wspó³pracuje z ró nymi oœrodkami telewizyjnymi przy realizacji programów, filmów dokumentalnych, felietonów. Pieskie wakacje to jej debiut, pod koniec roku uka e siê druga czêœæ opowieœci o Marysi, ciotce Stefie i pieskiej ferajnie. Autorka ksi¹ ki mieszka niedaleko Mosiny, st¹d w Pieskich wakacjach znaleÿæ mo na tak wiele opisów charakterystycznych dla tej okolicy, ponadto niektóre wydarzenia mia³y miejsce naprawdê, a postacie ci¹gle chodz¹ sobie boles³awieckimi œcie kami. Pieskie wakacje Zabawna powieœæ przygodowa dla nastolatków. Grupa przyjació³ spêdza wakacje w podpoznañskiej wsi. G³ówn¹ bohaterk¹ jest Marysia, która z powodu nag³ego wyjazdu rodziców zostaje na dwa wakacyjne miesi¹ce z ciotk¹ Stef¹. Któregoœ dnia pod jej drzwi przyb³¹kuje siê Franczeska szczenna suczka Wskutek nieprzewidzianego zbiegu zdarzeñ, perypetii mi³osnych i sensacyjnych, zwrotów akcji i niezwyk³ej witalnoœci psów i kotów, wakacje te s¹ wielk¹, letni¹ przygod¹. Ksi¹ ka jest pe³na humoru, wartkiej akcji i nieszablonowych postaci. Napisana lekko, z werw¹ wci¹ga od pierwszej strony. Nie ma w niej moralizatorstwa i nachalnego dydaktyzmu, jednoczeœnie gdzieœ miêdzy wierszami mo na z niej wyczytaæ, jak wa na jest w yciu przyjaÿñ, mi³oœæ i uczciwoœæ. Pieskie wakacje s¹ dowcipnie zilustrowane, rysunki wspó³brzmi¹ z tekstem, doskonale komentuj¹c postaci i wydarzenia. Ksi¹ ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa Demart SA. A nita Plumiñska-Mieloch z wykszta³cenia jest historykiem i teologiem. Pracuje w Gimnazjum nr 1 w Luboniu jako dyrektor. Mieszka wraz z mê em Przemys³awem oraz dwójk¹ dzieci w Mosinie. Uwielbia czytaæ ksi¹ ki, w szczególnoœci J.Austen oraz T. Clency ego. Jej pasj¹ jest historia Batalionu Zoœka. Widok na taras Ksi¹ ka ukaza³a siê w maju 2008 roku nak³adem wydawnictwa Zysk i s-ka. Akcja powieœci dzieje siê w miasteczku, którego nazwa nie zosta³a co prawda wymieniona, ale uwa ny czytelnik odkryje, e jest to rodzinne miasto autorki. Wskazuj¹ na to szczegó³y topograficzne oraz niektóre postacie. Powieœæ opowiada o losach trzech przyjació³ek, które rozpoczynaj¹ studia w pobliskim Poznaniu. Dzieli je wiele ró ne doœwiadczenia z dzieciñstwa, pozycja spo³eczna ich rodzin, system wartoœci. Potrafi¹ jednak w imiê przyjaÿni przetrwaæ najtrudniejszy dla nich czas. Okres studiów to dla dziewcz¹t czas pierwszych uczuæ, zdobywania doœwiadczenia oraz wyjaœniania rodzinnych tajemnic. 18

18 Uwaga! Konkurs plastyczny dla dzieci! Pocztówki z powiatu Rozpoczynamy konkurs plastyczny dla dzieci szkó³ podstawowych z terenu powiatu poznañskiego pod nazw¹ Pocztówka z powiatu. Wkrótce rozpoczn¹ siê wakacje, a wiêc czas wycieczek, rowerowych wypraw i rekreacji. Zachêcamy najm³odszych mieszkañców do obserwacji okolicy, w której mieszkaj¹, ucz¹ siê i bawi¹ siê, a po powrocie z wakacyjnych woja y, we wrzeœniu - do przygotowania piêknej, kolorowej pocztówki, jako wspomnienia lata spêdzonego w powiecie poznañskim. yczymy wspania³ych wra eñ, wielu przygód i odkryæ. Liczymy na pomys³owoœæ ma³ych plastyków. Autorzy najciekawszych prac otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody. Red KONKURSY Pocztówka z powiatu Konkurs plastyczny dla dzieci ze szkó³ podstawowych z terenu powiatu poznañskiego Karta zg³oszenia: Tytu³ pracy:... Imiê i nazwisko uczestnika... Szko³a... Adres szko³y... Telefon... Klasa... Imiê i nazwisko nauczyciela plastyki... Wyra am zgodê na podanie mojego imienia i nazwiska, w zakresie zwi¹zanym z prowadzeniem i realizacj¹ konkursu. Jednoczeœnie oœwiadczam, e zapozna³em/am siê z regulaminem konkursu. Podpis uczestnika... REGULAMIN KONKURSU Pocztówka z powiatu I 1. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Poznańskiego. 2. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych tylko i wyłącznie z terenu powiatu poznańskiego. 3. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o regionie w szkołach powiatu poznańskiego przy jednoczesnym kształtowaniu zdolności twórczych dzieci. II 1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej, wykonanej na papierze o formacie A 4 (21 x 29,7 cm ). 2. Praca ma stanowić ilustrację dla hasła Pocztówka z powiatu. 3. Praca konkursowa ma zostać wykonana techniką rysunkową, przy wykorzystaniu ołówków, kredek i pisaków. 4. Prace wykonane inną techniką, przy użyciu innych przyborów niż wymienione lub w innym formacie niż A4, nie będą rozpatrywane w konkursie. 5. Przez pojęcie powiat poznański rozumie się obszar 17 gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne. 6. W skład Jury wejdą samorządowcy, plastycy oraz dziennikarze. 7. Każdy z autorów (1 osoba) może nadesłać jedną pracę, dotąd niepublikowaną i niewystawianą. 8. Do każdej nadesłanej pracy autorzy winni dołączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik niniejszego regulaminu. Zawiera on informacje następujące: tytuł pracy oraz imię, nazwisko, wiek, nazwę i adres szkoły uczestnika. 9. Prace należy dostarczyć osobiście do pokoju 229 albo nadesłać do dnia roku na adres organizatora: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą ul. Jackowskiego 18, Poznań, z dopiskiem konkurs Pocztówka z powiatu. O włączeniu do konkursu decyduje data stempla pocztowego. 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz na łamach Biuletynu Powiatu Poznańskiego. 11. Autor pracy z chwilą przystąpienia do konkursu przekazuje Starostwu Powiatowemu w Poznaniu prawa do bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach związanych z konkursem oraz prawa do przyszłego ich publikowania w wydawnictwach powstających na użytek powiatu poznańskiego. 12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac plastycznych w transporcie pocztowym. 13. W przypadku zgłoszenia mniejszej niż 7 liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. III 1. Kalendarium Konkursu "Pocztówka z powiatu poznańskiego" jest następujące: ogłoszenie konkursu, termin nadsyłania prac, zebranie członków Jury, ogłoszenie wyników, termin do uzgodnienia impreza dla uczniów zwycięskiej klasy oraz wręczenie nagród indywidualnych. IV 1. Ocenie Jury podlegać będą następujące aspekty pracy: pomysłowość, oryginalność prezentacji tematyki konkursu wraz z elementem charakterystycznym dla danej gminy, czytelność rysunku, zagospodarowanie przestrzeni rysunkowej, kolorystyka, staranność wykonania. 2. Nagrodami indywidualnymi dla uczniów będzie sprzęt elektroniczny lub sportowy. 3. Nagrodą główną będzie impreza dla uczniów zwycięskiej klasy. Podczas imprezy zostaną wręczone nagrody indywidualne. Osoba kontaktowa: Bernadeta Jaśkowiak, tel. (61) , mail: Katarzyna Strzyż, tel. (61) , mail: VIII edycja Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2008 Wzorowy gospodarz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udzia³u w VIII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku Konkurs cieszy siê du ym zainteresowaniem wœród rolników i organizacji rolniczych. W ci¹gu 7 lat trwania konkursu, którego celem jest promocja wielkopolskiego rolnictwa, nagrodê g³ówn¹ statuetkê Siewcy otrzyma³o 69 spoœród 600 rolników, którzy przyst¹pili do konkursu. Zapraszamy do wytypowania kandydatów do udzia³u w VIII edycji konkursu i przes³anie danych kandydata wed³ug specjalnej ankiety konkursowej. Ankiety i deklaracje do pobrania ze strony nale y przes³aæ do Departamentu do 31 lipca br. W konkursie mog¹ tak e wzi¹æ udzia³ wszyscy nominowani poprzednich edycji kandydaci, którzy nie otrzymali statuetki. Zgodnie z regulaminem obs³ugê konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego ( Poznan, ul. Piekary 17, tel , darurb 19

19 Letnie zagrożenia Nazywam siê Marcin Czajka, mam 26 lat i pochodzê z Zawiercia. W maju 2006 roku zosta³em bestialsko wepchniêty pod poci¹g przez nieznanych sprawców. Na skutek wypadku amputowano mi lew¹ nogê. Pomimo niepe³nosprawnoœci wci¹ mam wyznaczone wa ne cele w yciu i potrafiê uparcie do nich d¹ yæ. Teraz najwa niejszym z nich jest pozyskanie œrodków na protezê, gdy chcia³bym powróciæ do pe³nego funkcjonowania w spo³eczeñstwie. Uwielbiam aktywny, sportowy tryb ycia. Dziêki protezie mia³bym szanse wróciæ do uprawiania dyscyplin, które wczeœniej trenowa³em, m.in. tenisa i koszykówki; teraz jest to niemo liwe. Moim marzeniem jest tak e podjêcie studiów informatycznych i pracy za- 20 INFORMACJE Wysy³aj¹c dzieci na wypoczynek wakacyjny rodzice powinni znaleÿæ czas na rozmowê ostrzegaj¹c¹ przed ró nymi niebezpieczeñstwami. Warto m.in. przypomnieæ dzieciom, eby nie dawa- ³y "gryza, liza i ³yka" czyli nie czêstowa³y siê wzajemnie ju napoczêtymi napojami czy s³odyczami, a tak e nie jad³y wspólnymi sztuæcami ze wspólnych talerzy. Wszystkie te zachowania mog¹ byæ drog¹ do zaka enia meningokokami, a oko³o proc. zdrowych osób jest nosicielami tych bakterii, wiêc ³atwo siê na nie natkn¹æ. Meningokoki mog¹ spowodowaæ zapalenie opon mózgowych czy posocznicê. Oczywiœcie, nie nale y straszyæ dzieci opisem tych chorób, lecz przestrzec je, e dawanie gryza, liza czy ³yka mo e wywo³aæ groÿne choroby. Druga sprawa to kleszcze. Wiele osób nies³usznie uwa a, e spadaj¹ one z drzew, tymczasem kleszcze czyhaj¹ nie wy ej ni 70 cm nad ziemi¹ w trawach i krzakach. Niebezpieczna mo e byæ zwyk³a wyprawa na jagody czy spanie w namiocie. Czêœciowo chroni przed nimi odzie zakrywaj¹ca cia³o, ale przede wszystkim trzeba uczuliæ dziecko, aby po powrocie z lasu czy parku obejrza³o, czy gdzieœ w skórze nie maj¹ kleszcza. Jeœli tak, dziecko nie powinno samo próbowaæ go usun¹æ, lecz natychmiast udaæ siê do opiekuna. Ugryzienia kleszcza gro ¹ kleszczowym zapaleniem mózgu. Dzieciom przed wyjazdem warto tak e przypomnieæ o czêstym myciu r¹k i o zg³aszaniu z³ego samopoczucia opiekunowi grupy. darurb Bardzo proszę o pomoc!!! wodowej w tym kierunku, a tym samym usamodzielnienie siê i czêœciowe odci¹- enie rodziców od pe³nego utrzymywania mnie. Zwracam siê z gor¹c¹ proœb¹ do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mogliby pomóc mi uzbieraæ œrodki na protezê lewej nogi, a tym samym przyczyniæ siê do lepszego i bardziej samodzielnego ycia. Koszt nowej protezy wynosi PLN, co zdecydowanie przerasta mo liwoœci finansowe moje i rodziny. Fundacja Pomó i Ty Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepe³nosprawnych Pomó i Ty" z dopiskiem: Proteza dla Marcina Czajki Rodzicu, sprawdź! Przed wyjazdem dziecka na wakacyjne obozy i kolonie rodzice powinni siê upewniæ, czy organizator ma kartê kwalifikacyjn¹. Mo na to sprawdziæ w kuratorium oœwiaty na terenie, któremu podlega obóz czy kolonia, a wiêc jeœli dziecko bêdzie spêdzaæ wakacje np. w obrêbie województwa poznañskiego, to w Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu. W sk³ad kart kwalifikacyjnych wchodzi tak e zezwolenie inspektora sanitarno-epidemiologicznego. Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, specjaliœci higieny dzieci i m³odzie y, prowadz¹ najpierw kontrolê kwalifikacyjn¹ placówki, sprawdzaj¹c, czy dzieci bêd¹ spêdzaæ czas w miejscu bezpiecznym, k¹pi¹c siê tam, gdzie woda jest do k¹pieli przydatna, co i gdzie bêd¹ jeœæ, w jakich warunkach bêd¹ spaæ i myæ siê, a tak e czy personel ma odpowiednie badania lekarskie. Oceniaj¹ tak e sposób zapewnienia dzieciom opieki medycznej. Te same zasady dotycz¹ pó³kolonii. W trakcie sezonu prowadzone s¹ kolejne kontrole, sprawdzaj¹ce, czy warunki siê nie pogorszy³y. Zatem, jeœli organizator ma kartê kwalifikacyjn¹, to rodzice mog¹ byæ pewni, e zosta³ sprawdzony i bêdzie kontrolowany, natomiast jeœli tej karty nie ma, to mo e nasuwaæ podejrzenie, e chce ukryæ jakieœ niedoci¹gniêcia. Wszelkie zastrze enia co do stanu sanitarno-higienicznego kolonii, obozu czy pó³kolonii na terenie Poznania i powiatu poznañskiego mo na zg³aszaæ na telefon alarmowy oraz w godz bezpoœrednio do Oddzia³u Higieny Dzieci i M³odzie y PSSE w Poznaniu, tel Maria Rybicka, PSSE w Poznaniu

20 GMINNE CENTRUM INFORMACJI VI edycja konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości Starosta Poznañski i Prezydent Miasta Poznania zapraszaj¹ firmy z powiatu poznañskiego oraz z terenu miasta Poznania do udzia³u w VI edycji konkursu o tytu³ Poznañskiego Lidera Przedsiêbiorczoœci. W ubieg³orocznej edycji konkursu wyró nienie w kategorii "Ma³y przedsiêbiorca" otrzyma³a m.in. mosiñska firma LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o. Konkurs adresowany jest do mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorców oraz firm akademickich, wyró niaj¹cych siê dynamizmem i innowacyjnoœci¹ w dzia³aniu. Jego celem jest wspieranie przedsiêbiorstw sektora MSP z Poznania i powiatu poznañskiego. Organizatorzy licz¹ na udzia³ lokalnych firm, które notuj¹ sukcesy na rynku, cechuje je przedsiêbiorczoœæ, dzia³alnoœæ spo³eczna, a tak e posiadaj¹ ciekaw¹ ofertê, s¹ przyjazne ludziom i œrodowisku oraz rzetelnie wywi¹zuj¹ siê ze swoich zobowi¹zañ. Uczestnictwo w konkursie jest ca³kowicie bezp³atne. W bie ¹cym roku, po raz drugi, zaproszenie do udzia³u w konkursie o tytu³ Poznañskiego Lidera Przedsiêbiorczoœci kierowane jest równie do firm akademickich aglomeracji poznañskiej. Dla najlepszych przedsiêbiorców, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w oparciu o innowacyjne technologie, produkty b¹dÿ us³ugi powsta³e w wielkopolskich oœrodkach naukowo-badawczych, czekaj¹ certyfikaty "Poznañskiego Lidera Przedsiêbiorczoœci Akademickiej". Promocja przedsiêbiorczoœci w œrodowisku akademickim stanowi jeden z g³ównych priorytetów rozwoju aglomeracji poznañskiej, st¹d przyznawane certyfikaty stanowiæ bêd¹ element wyró nienia przedsiêbiorców akademickich prowadz¹cych dzia³alnoœæ utworzon¹ na bazie w³asnoœci intelektualnej. Uroczysta Gala Fina³owa VI edycji Konkursu odbêdzie siê w grudniu 2008 roku. Laureaci otrzymaj¹ oficjalne tytu³y Poznañskiego Lidera Przedsiêbiorczoœci oraz certyfikaty Poznañskiego Lidera Przedsiêbiorczoœci Akademickiej, którymi bêd¹ mogli siê pos³ugiwaæ przez 2 lata od momentu ich uzyskania. Ponadto, organizatorzy bêd¹ wspieraæ dzia³ania marketingowe i promocyjne laureatów, m.in. poprzez dofinansowanie ich udzia³u w imprezach targowych czy zakup czasu antenowego z przeznaczeniem na biznesprezentacje zwyciêzców. Zg³oszenia firm, które chcia³yby ubiegaæ siê o tytu³, przyjmowane bêd¹ do 30 wrzeœnia br. Oceny uczestników konkursu dokona Partner Merytoryczny - firma doradcza F5 Konsulting Sp. z o.o. W tym roku gospodarzem konkursu jest prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na : GCI Poznañski Oœrodek Wspierania Przedsiêbiorczoœci zaprasza na bezp³atne seminarium szkoleniowe PIERWSZY KROK W BIZNESIE skierowane do osób planuj¹cych rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów przygotowania do samodzielnego zaplanowania i prowadzenia firm. Termin szkolenia roku w godzinach Osoby zainteresowane udzia³em w bezp³atnym szkoleniu proszone s¹ o zg³oszenie w siedzibie Oœrodka od poniedzia³ku do pi¹tku w godz kontakt telefoniczny Wsparcie osób niepe³nosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia Gotowi do pracy Projekt oferuje kompleksowe, bezp³atne wsparcie dla osób, które: posiadaj¹ orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci (dotyczy wszystkich rodzajów niepe³nosprawnoœci). Orzeczenie musi byæ wa ne (aktualne) minimum przez 3 m-ce od daty rozpoczêcia udzia³u w warsztacie psychologiczno-doradczym, niezatrudnione i niewykonuj¹ce innej pracy zarobkowej, zarówno zarejestrowane, jak i nie zarejestrowane w powiatowych urzêdach pracy, kobiety od 18 do 55 roku ycia (ur. w roku 1953 lub póÿniej), mê czyÿni od 18 do 60 roku ycia (ur. w 1948 roku lub póÿniej), oœwiadcz¹, i stan ich zdrowia pozwala na odbycie programu szkoleniowego w formule wyjazdowej, z³o ¹ poprawnie wype³niony wniosek o udzia³ w projekcie wraz z kserokopi¹ aktualnego orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. W Projekcie nie mog¹ braæ udzia³u osoby, które w momencie z³o enia wniosku naby³y prawo do œwiadczenia emerytalnego na zasadach ogólnych lub szczególnych. W pierwszym etapie projekt Gotowi do pracy - wsparcie osób niepe³nosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia zak³ada objêcie warsztatami psychologiczno-doradczymi 5000 osób, dla których przygotowane zostan¹, okreœlaj¹ce ich optymaln¹ œcie kê zawodow¹, Indywidualne Plany Dzia³ania. Kolejny etap to promocja beneficjentów projektu jako atrakcyjnych kandydatów na pracowników, po³¹czona z promocj¹ samej metody IPD jako skutecznego narzêdzia integracji zawodowej osób niepe³nosprawnych. W koñcowej fazie projektu 250 osób odbêdzie sta e zawodowe w formie praktycznych zajêæ w miejscu pracy. Projekt realizowany bêdzie na terenie ca³ego kraju, z preferencj¹ do objêcia dzia³aniami mieszkañców wsi i miast do 50 tys, niewchodz¹cych w sk³ad aglomeracji wojewódzkich. Zleceniodawc¹ finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Dzia³ania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich projektu jest Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Osoby zainteresowane projektem bli sze informacje znajd¹ na stronie internetowej oraz pod numerem infolinii projektu:

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna. W sobotę 12 maja 2012 r. na zespole boisk przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie odbył się festyn "Bezpieczni - Ja, Ty, My", organizowany w ramach programu "Bezpieczny Olsztyn Bezpieczny Dom i Osiedle".

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy:

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: KARTA PROJEKTU Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: Nauczyciel opiekun: Problemy, które chcemy rozwiązać: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach II Środowiskowe Spotkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

I. Organizatorzy konkursu: Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

I. Organizatorzy konkursu: Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. Regulamin VII Międzyszkolnego Konkursu Historycznego na najlepszą prezentację multimedialną lub film 70 rocznica zakończenia II wojny światowej rok szkolny 2015/2016 I. Organizatorzy konkursu: Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Działania podejmowane w ramach konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Wyposażenie uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe Dla uczniów szkoły zostały zakupione kamizelki i elementy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Szkołę w działaniach dotyczących edukacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2011 I tydzień

FERIE ZIMOWE 2011 I tydzień FERIE ZIMOWE I tydzień data godzina wydarzenie uczestnicy miejsce cena 31 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK 10:00 12:00 Kółko plastyczne dla dzieci dla dzieci 13:15 14:15 AKWARELKI plastyka dla dzieci w wieku 5-7

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 3 Zasady udziału w Konkursie

Postanowienia ogólne. 3 Zasady udziału w Konkursie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej Regulamin VI edycji Konkursu pn. Młodzi wiedzą o funduszach organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA SCE.58/2 27/15 Tarnów, dnia 30 marca 2016 r. III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM: KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA PATRONAT HONOROWY: BURMISTRZ RYGLIC DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo Kujawsko-Pomorskie Miejscowość Baruchowo Ulica ----------- Nr domu 54 Nr lokalu ----------- Kod pocztowy 87-821 Baruchowo 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAKRZÓWKU. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zakrzówku Szkolny Program Aktywnej Współpracy

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAKRZÓWKU. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zakrzówku Szkolny Program Aktywnej Współpracy ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAKRZÓWKU Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zakrzówku Szkolny Program Aktywnej Współpracy 1 I. Okres planowania: 01.09.2014 31.08.2015 II. Skład zespołu planującego (6 RUN): W skład zespołu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE zawierają Gmina Sadowie z siedzibą w Sadowiu reprezentowana przez: Pana Stanisława Olszańskiego Wójta Gminy Sadowie Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo