Obiektywne i subiektywne mierniki jako ci opieki zdrowotnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obiektywne i subiektywne mierniki jako ci opieki zdrowotnej"

Transkrypt

1 Problemy Zarz dzania, vol. 9, nr 3 (33): ISSN , Wydzia Zarz dzania UW Obiektywne i subiektywne mierniki jako ci opieki zdrowotnej Jacek Michalak Pomiar jako ci opieki zdrowotnej mo na zdefiniowa jako przekszta canie informacji z dokumentacji medycznej w mierzalne wska niki (wyra one w procentach, czasie czy stopniu zadowolenia), pozwalaj ce na okre lenie, w jakim stopniu zaspokojone zosta y potrzeby pacjenta. Wobec zró nicowanych rodzajów i definicji potrzeb zdrowotnych (rzeczywiste, wyra one, zrealizowane itd.) oraz metod oceny i zarz dzania jako ci (satysfakcja pacjentów, tzw. jako kliniczna, certyfikacja, akredytacja, nagrody jako- ci, TQM itp.) mamy do czynienia z problemem metodycznym: w jakim stopniu stosowane metody i mierniki jako ci s rzeczywistym odzwierciedleniem jako- ci opieki zdrowotnej. Obiektywne mierniki odwo uj si w wi kszo ci do danych epidemiologicznych, wykorzystywane s w procesowym podej ciu do zarz dzania szpitalem. Natomiast mierniki subiektywne wynikaj g ównie z oceny satysfakcji pacjentów, postrzegania opieki zdrowotnej czy nawet ca ych systemów ochrony zdrowia. W pracy dokonano analizy doboru mierników subiektywnych i obiektywnych, wykorzystywanych w wybranych metodach oceny jako ci (ISO-9001:2000, akredytacja, Euro Health Consumer Index). Wyniki wskazuj na konieczno uwzgl dniania kontekstu klinicznego w interpretacji poszczególnych wska ników, zw aszcza gdy dotyczy to jako ci postrzeganej (perceived quality), stanowi cej podstaw obiegowych opinii, które w istotnej mierze ró ni si od obiektywnego obrazu jako ci opieki zdrowotnej. 1. Wst p. Zdrowie a ochrona zdrowia i opieka zdrowotna Jako opieki zdrowotnej uznana jest za istotny element ka dej dzia alno ci lekarza, zak adu opieki zdrowotnej czy ca ego systemu opieki zdrowotnej. Ma istotne znaczenie dla p atnika (Narodowego Funduszu Zdrowia), który uzyskanie certyfikatu jako ci b d akredytacji uznaje za atut zak adu w konkursie ofert i przyznaje dodatkowe punkty przy zawieraniu kontraktu. Zgodnie z klasyczn ju definicj Lalonde a (1974) zdrowie zale y przede wszystkim od stylu ycia (w ponad 50%), natomiast opieka zdrowotna, czynniki rodowiskowe i czynniki genetyczne maj wp yw rz du kil- 126 Problemy Zarz dzania

2 Obiektywne i subiektywne mierniki jako ci opieki zdrowotnej kunastu procent ka de. Niemal ka de ludzkie dzia anie mo na uzna za czynnik wp ywaj cy na ochron zdrowia. Zmiana mody (buty dr Martensa), bezpieczniejsze samochody, czynniki kulturowe, na ladowanie ró nych wzorców (biegi obecnie jogging), a jednocze nie wzrost wykszta cenia i zmiana potrzeb zdrowotnych, odpowiedzialno za w asne zdrowie itd. s czynnikami z zakresu ochrony zdrowia. Takie ca o ciowe uj cie tematu ochrony zdrowia staje si metodycznie nieczytelne, chocia merytorycznie s uszne. Zatem zazwyczaj przyjmujemy, e poj cie ochrony zdrowia odnosi si do ca ej populacji, w tym ludzi zdrowych, wi e si zarówno z opiek zdrowotn, jak i z wp ywem na styl ycia. Pojawiaj si tu dzia ania z zakresu opieki zdrowotnej, rozumianej jako cz sk adowa ochrony zdrowia. Opieka zdrowotna, pojmowana przede wszystkim jako dzia ania lecznicze, dotyczy zatem g ównie populacji ludzi chorych. Jedynie niektóre dzia ania profilaktyczne (niemal wy cznie szczepienia) s przedmiotem dzia ania opieki zdrowotnej ukierunkowanej na ludzi zdrowych, przede wszystkim dzieci. Do powszechne mylenie ochrony zdrowia z opiek zdrowotn, czy wr cz uto samianie obu tych poj, prowadzi do zasadniczych nieporozumie, np. przy ustalaniu priorytetów w ochronie zdrowia i w opiece zdrowotnej. Czy chcemy by chorzy i leczeni jak najlepiej, jak najskuteczniej i jak najtaniej, czy te chcemy by zdrowi? Efektywno opieki zdrowotnej atwiej oceni ni efektywno ochrony zdrowia, gdy zaw amy i dok adniej precyzujemy zakres dzia a, co u atwia pomiar uzyskanych efektów. Oczywi cie nie ma mowy o zast pieniu leczenia metodami ochrony zdrowia spoza zakresu opieki zdrowotnej. Rozgraniczenie mi dzy zakresami ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej bywa trudne, ale przy przyj ciu jasnej i jednoznacznej polityki zdrowotnej jest mo liwe i skuteczne. Przyk adem mo e by du a firma mi dzynarodowa, maj ce swoje zak ady równie w Polsce. Najwy sze w adze firmy przyj y, e zdrowie pracownika jest istotn i wymiern warto ci dla przedsi biorstwa. W tym uj ciu zdrowie pracowników sta o si problemem zarz dczym, tzn. odpowiedzialno za zdrowie ponosi najwy sze kierownictwo ka dego zak adu wchodz cego w sk ad firmy jako sk adowa TQM. Dzia ania na rzecz zdrowia podzielono na ochron zdrowia (health protection) i na promocj zdrowia (health promotion). Ochrona zdrowia jest domen in ynierów, a miernikiem jej skuteczno ci jest liczba wypadków przy pracy norma wynosi zero. Problemy zdrowia pracowników nale do kompetencji dzia u personalnego (human resources), który zawiera umowy z lekarzami medycyny pracy b d z zak adami opieki zdrowotnej. Miar skuteczno ci jest liczba chorób zawodowych norma wynosi zero. Powy szy przyk ad dobrze ilustruje skutki wdro enia systemu (systemów) zarz dzania jako ci (zw aszcza TQM) i w czenia kwestii ochrony zdrowia do zarz dzania zasobami ludzkimi. Nie da si ukry, e nie tyle zdrowie pracownika, ile dzia ania marketingowe (obraz firmy przyjaznej cz owiekowi) by g ównym czynnikiem w czenia kwestii ochrony zdrowia i promocji zdro- vol. 9, nr 3 (33),

3 Jacek Michalak wia do problemów zarz dczych. wiadczy o tym fakt, e w krajach pozaeuropejskich zdrowie pracowników tej e firmy by o traktowane z wi ksz dowolno ci. 2. Mierniki obiektywne i subiektywne w opiece zdrowotnej Niezale nie od przyj tej definicji efektywno ci (efficiency, efficacy, productivity) czy zastosowanych metod (koszt efekt, koszt korzy, koszt po ytek itd.) niezb dne jest okre lenie mierników uzyskanego skutku. Niestety, wi kszo mierników stanu zdrowia jest miernikami negatywnymi ( miertelno, umieralno, zachorowalno, chorobowo itd.), których poprawa wiadczy jedynie o tym, e mniej ludzi zmar o, mniej choruje, a nie o tym, e wi cej ludzi jest zdrowych. Wska nik powszechnie uznany za pozytywny (life expectancy) jest wyliczany ze wska ników negatywnych. Natomiast wska nikiem rzeczywi cie pozytywnym jest liczba urodze ywych noworodków. Z kolei pomiar jako ci opieki zdrowotnej mo na zdefiniowa jako przekszta canie informacji z dokumentacji medycznej w mierzalne wska niki (wyra one w procentach, czasie czy stopniu zadowolenia) pozwalaj ce na okre lenie, w jakim stopniu zaspokojone zosta y potrzeby pacjenta, w ród których wyró niamy np.: potrzeby rzeczywiste (obiektywne) wynikaj ce z danych demograficznych i epidemiologicznych, oceniane przez ekspertów, potrzeby wyra one oczekiwania pacjentów (kszta tuj ce popyt na wiadczenia zdrowotne), potrzeby zrealizowane zaspokojone przez wiadczenia zdrowotne. Wed ug innych kryteriów potrzeby zdrowotne mo na podzieli na wyra- one (oko o 20% zapotrzebowania na wiadczenia zdrowotne) i stanowi ce oko o 80% potrzeby niewyra one, z których istnienia pacjent nawet nie zdaje sobie sprawy. Konsekwencje trudno ci terminologicznych s powa ne. Ocena jako ci opieki zdrowotnej czy nawet ca ego systemu opieki zdrowotnej oparta na jako ci postrzeganej przez pacjentów/konsumentów zale y od punktu odniesienia potrzeb wyra onych. Je eli pacjent ma niewielkie wymagania, atwo ocenia jako opieki jako wysok. Satysfakcja pacjentów mierzona za pomoc ró nych kwestionariuszy daje niekiedy zaskakuj ce wyniki. Ponad 60% pacjentów ankietowanych przy wypisie ze szpitala jest z opieki zadowolonych lub bardzo zadowolonych. Wystawia wysokie oceny w skali 5-stopniowej i twierdzi, e dany szpital b dzie poleca swoim znajomym. Szereg szpitali publikuje wyniki bada satysfakcji swoich pacjentów na stronach internetowych. Jednocze nie 20 do 40% polskich gospodarstw domowych nie jest zadowolonych z systemu ochrony zdrowia, co wynika z danych kolej- 128 Problemy Zarz dzania

4 Obiektywne i subiektywne mierniki jako ci opieki zdrowotnej nych Diagnoz spo ecznych. Podobne wyniki mo na znale w Europejskim Indeksie Zdrowia Konsumenckiego (European Health Consumers Index EHCI). Od jako ci postrzeganej (perceived quality) odró ni nale y jako medyczn, rozumian jako zgodno post powania z ustalonymi zasadami i wytycznymi, a ocenian za pomoc mierników epidemiologicznych (cz sto powik a po danej procedurze, liczba wykonywanych ponownych operacji, a w przypadku d ugoterminowej opieki pomiar wybranych wska ników biochemicznych czy klinicznych). Zatem o dobrej jako ci np. opieki nad chorym na cukrzyc b dzie wiadczy poziom glikowanej hemoglobiny HbA 1c. Wska nik ten jest wykorzystany w ocenie systemu ochrony zdrowia przez Health Consumer Powerhouse przy opracowywaniu Europejskiego Indeksu Zdrowia Konsumentów. Jak wiadomo, w przebiegu cukrzycy nast puj wahania poziomu glukozy we krwi. Je li poziom glukozy jest wysoki, to czy si ona z bia kami w wi kszym stopniu ni u cz owieka zdrowego. Krwinki czerwone kr we krwi przez niemal dok adnie 120 dni, a zawarta w nich hemoglobina wysyca si glukoz, nawet powy ej 7%. St d poziom HbA 1c mo na uzna za miernik wyrównania cukrzycy w ci gu ostatnich 4 miesi cy przed pobraniem krwi do badania. Nie musi to by precyzyjny miernik jako ci opieki zdrowotnej nad pacjentem. Pacjent bowiem mo e nie przestrzega zalece lekarskich (zjawisko non-compliance) i samodzielnie zmienia diet b d dawkowanie leków, co b dzie skutkowa o wahaniami glikemii i wzrostem HbA 1c. Niemniej jednak pozostaje kwestia interpretacji wyniku: prawid owy poziom HbA 1c (poni ej 6%) z pewno ci b dzie wiadczy o dobrej opiece zdrowotnej, natomiast poziom podwy szony nie daje pewno ci, czy rzeczywi cie tylko opieka zdrowotna by a z a, czy te nale y poszuka innych przyczyn (dynamika choroby, infekcje i szereg innych czynników). Mierniki jako ci opieki zdrowotnej oparte na danych medycznych wydaj si miernikami obiektywnymi, niezale nymi od postrzegania jako ci przez personel czy pacjentów. W rzeczywisto ci wynik obiektywnego pomiaru jako ci zale y od szeregu czynników, z których istnienie potrzeb niewyra onych bywa zwyczajnie pomijane. Ponadto, last but not least, wed ug opinii wielu autorów jako opieki zdrowotnej jest uwarunkowana g ównie czynnikami organizacyjnymi i metodami zarz dzania. Wobec zró nicowanych rodzajów i definicji potrzeb zdrowotnych (rzeczywiste, wyra one, zrealizowane itd.) oraz metod oceny i zarz dzania jako- ci (satysfakcja pacjentów, tzw. jako kliniczna, certyfikacja, akredytacja, nagrody jako ci, TQM itd.) mamy do czynienia z problemem, w jakim stopniu stosowane metody oceny jako ci i mierniki jako ci s rzeczywistym odzwierciedleniem jako ci opieki zdrowotnej rozumianej jako stopie zaspokojenia obecnych i przewidywanych potrzeb klientów/pacjentów b d jako- ci ocenianej przez profesjonalistów medycznych. vol. 9, nr 3 (33),

5 Jacek Michalak 3. Materia i metody W pracy pos u ono si metodyk stosowan w badaniach medycznych do oceny skuteczno ci diagnostyki i leczenia. Zastosowano kryteria EBM (Evidence-Based Medicine medycyny opartej na dowodach naukowych) uznane obecnie za podstaw najbardziej wiarygodnych ocen i opinii w medycynie. Uwzgl dniono nast puj ce bazy danych: EBSCO, OVID Medline, Cochrane Collaboration, HighWire Press, Science Direct. Zgodnie z terminologi MESH (Medical Subject Headings j zyka hase przedmiotowych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, tworzonego przez ameryka sk National Library of Medicine) wykorzystano nast puj ce s owa kluczowe: quality, perceived quality, healthcare, organization, EBM. Nie ograniczono okresu wyszukiwania. Wyszukiwano zarówno prace oryginalne, jak i prace przegl dowe. Wyszukiwanie przeprowadzono w kwietniu 2011 r. Kryteriami w czenia prac by o odniesienie si w publikacji do mierników jako ci opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia. Do kryteriów wykluczenia zaliczono mierniki stosowane w tworzeniu i ocenie wytycznych stricte medycznych (diagnostyka i terapia). Jest to metoda stosowana przez Cochrane Collaboration organizacj uznan za ród o najlepszych raportów dotycz cych jako ci bada naukowych w medycynie. Ponadto podj to prób analizy doboru mierników obiektywnych i subiektywnych i wykorzystywanych w wybranych metodach oceny jako ci opieki zdrowotnej w Polsce: ISO-9001:2000, standardy akredytacyjne opracowane przez Centrum Monitorowania Jako ci w Ochronie Zdrowia, European Health Consumer Index (EHCI), European Community Health indicators (ECHI), OECD Health Care Quality Indicators Project. 4. Jako opieki zdrowotnej oparta na dowodach (Evidence-based Healthcare) Na wzór metod stosowanych w medycynie opartej na dowodach (EBM) podj to poszukiwania danych dotycz cych opieki zdrowotnej opartej na dowodach, tzn. zastosowano techniki EBM do oceny organizacji opieki zdrowotnej, a zw aszcza jej jako ci. Liczba uzyskanych publikacji przy zastosowaniu tych samych s ów kluczowych znacznie ró ni a si w zale no ci od przeszukiwanej bazy. W EBCSO znaleziono prac, w OVID MEDLINE 764 prace, a w ród raportów Cochrane Collaboration zaledwie 23 pozycje. W przypadku bazy PubMed w ród znalezionych publikacji dotycz cych jako ci w opiece zdrowotnej dominowa y prace oryginalne; prac 130 Problemy Zarz dzania

6 Obiektywne i subiektywne mierniki jako ci opieki zdrowotnej przegl dowych znaleziono 1477 i zaledwie 7 wykorzystuj cych poj cie EBM jako s owo kluczowe. Prac odnosz cych si do poj cia postrzeganej jako- ci w opiece zdrowotnej by o 466, w tym 29 prac przegl dowych i ani jednej z wykorzystaniem poj cia EBM. Wyniki wyszukiwania w bazie High- Wire Press wskaza y na wi ksz liczb publikacji: dotycz cych jako- ci, w tym 4048 prac przegl dowych i 342 uwzgl dniaj ce EBM. Dla postrzeganej jako ci w bazie HighWire Press znaleziono odpowiednio pozycji, 934 prace przegl dowe i 134 pozycje uwzgl dniaj ce EBM. Jednak po zastosowaniu kryterium wy czenia prac (tzn. po odrzuceniu prac dotycz cych medycyny klinicznej) okaza o si, e adna z prac spe niaj ca kryteria EBM nie dotyczy organizacji opieki zdrowotnej zarówno jej jako ci, jak i tym bardziej postrzeganej jako ci. Innymi s owy, w bie- cym pi miennictwie wiatowym brak twardych dowodów pozwalaj cych na zbadanie jako ci organizacji opieki zdrowotnej za pomoc obiektywnych mierników. Nie jest to wynik zaskakuj cy, gdy po pierwsze badania jako ci wiadcze zdrowotnych, opieki zdrowotnej s prowadzone od stosunkowo niedawna w porównaniu z EBM. Po drugie metodyka bada sprawia wiele trudno ci. Bloomrosen i Detmer (2010), przedstawiaj c raport Ameryka skiego Towarzystwa Informatyki Medycznej (AMIA), wskazuj na konieczno w czenia informatyki do oceny opieki zdrowotnej opartej na dowodach. Konieczne jest ulepszenie metod badawczych, ujednolicenie terminologii i rekomendacji oraz stworzenie kontinuum bada nad jako ci opieki zdrowotnej. Ustalenia AMIA s bezpo rednim potwierdzeniem wyników uzyskanych przez autora niniejszego badania. Wi kszo przeprowadzonych bada nad jako ci opieki zdrowotnej mo na zakwalifikowa do poziomu 7. (najni szego) wed ug kryteriów EBM. Nawet projekt Unii Europejskiej (MARQuIS) spe nia tylko kryterium wieloo rodkowo ci bez randomizacji, a do uznania go za metaanaliz brak np. odpowiedniej liczby ocenianych szpitali w poszczególnych krajach UE (Shaw, Kutryba, Crisp, Vallejo i Suñol 2009). Jednocze nie do trudno by oby przeprowadzi randomizacj jednostek wi kszych ni oddzia szpitalny czy praktyka lekarska. 5. Struktura, proces, wynik. Mierniki obiektywne? Jako jest procesem, którym mo na zarz dza i który wymaga sta ej ewaluacji i zmian. Wi kszo b dów nie jest spowodowana dzia aniami poszczególnych osób, ale wynika z defektów systemu opieki. Klasyczny podzia Donabediana (1980) wyodr bnia nast puj ce sk adowe jako ci: struktura organizacja opieki zdrowotnej, zasoby rzeczowe i ludzkie, proces jak funkcjonuje struktura, wynik osi gni te rezultaty mierzone jako output (wynik przeprowadzonych dzia a, np. liczba wykonanych zabiegów) i outcome (wynik zdrowotny oceniany jako zmiana stanu zdrowia). vol. 9, nr 3 (33),

7 Jacek Michalak Pronovost do cza do tych parametrów jeszcze jeden czynnik kultur i bezpiecze stwo rozumiane cznie. (Jak cz sto pacjenci ucierpi w czasie leczenia? Jak zapewnia si opiek zgodn z EBM? Sk d wiemy, e klinicy ci ucz si na b dach? Jak lekarze i jednostki opieki zdrowotnej tworz i ulepszaj kultur bezpiecze stwa?). Koncepcj Donabediana mo na z powodzeniem stosowa do oceny poszczególnych instytucji i organizacji (szpitali, praktyk lekarskich, pogotowia ratunkowego). Trudniej jednak stworzy model w a ciwej (optymalnej) struktury systemu opieki zdrowotnej, co jak dotychczas nikomu si nie uda o w adnym kraju. W tabeli 1 porównano cztery zestawy wska ników opracowanych przez OECD, UE, Health Consumer Powerhouse i Centrum Monitorowania Jako ci w Ochronie Zdrowia. Zwraca uwag ró na terminologia (obszar, subdyscyplina, wska nik, miernik, standard akredytacyjny), a nawet ró ne znaczenie tego samego poj cia. Na przyk ad w dokumencie OECD efektywno rozumiana jest w jednym obszarze jako effectiveness (kilka definicji, m.in. stopie osi gania zamierzonych efektów, wolnych od b dów), a w innym jako efficiency (optymalne wykorzystanie dost pnych zasobów dla uzyskania maksymalnych efektów) z wyodr bnieniem macro-efficiency (affordability) i micro-efficiency (value for money). Przez bezpiecze stwo w dokumencie OECD rozumie si unikni cie, zapobie enie lub zmniejszenie dzia a niepo danych wynikaj cych z samych procesów opieki zdrowotnej. Ukierunkowanie na pacjenta to stopie zaspokajania niezwi zanych ze zdrowiem (!) oczekiwa pacjenta. Europejskie Wska niki Zdrowia obejmuj 19 obszarów i 46 zestawów danych, które zawieraj 88 wska ników b d grup wska ników o ró nej wadze. Na przyk ad przez miernik obszaru alkohol rozumie si ilo czystego alkoholu przypadaj ca na osob dane dla cz ci populacji w wieku powy- ej 15 lat (http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/index_en.htm). Na 37 parametrów Europejskiego Indeksu Zdrowia Konsumentów (EHCI) wyników leczenia dotyczy jedynie 7: umieralno z powodu zawa u serca; umieralno noworodków; umieralno z powodu nowotworów; nadumieralno ; infekcje spowodowane przez gronkowca z ocistego opornego na metycylin (MRSA); próby samobójcze; odsetek chorych na cukrzyc z wysokim poziomem HbA 1c. Dobór powy szych mierników nie zosta uzasadniony i budzi uzasadnione w tpliwo ci merytoryczne. Liczba samobójstw i liczba usi owa pope nienia samobójstwa to zupe nie ró ne problemy. O jako ci leczenia zawa ów serca decyduje np. mo liwo wykonania stentu. Na liczb wykonanych stentów wp ywa w Polsce wycena tej procedury przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecnie kardiologia interwencyjna jest dobrze wyceniana i w Polsce wykonuje si wi cej zabiegów wszczepiania stentów ni w USA. Czy to znaczy, e mamy lepsz kardiologi jako ca o? W przypadku szeregu o rodków kardiologicznych tak, a w przypadku uwzgl dnienia innych parametrów (np. czasu oczekiwania na porad kardiologa) nie. 132 Problemy Zarz dzania

8 Obiektywne i subiektywne mierniki jako ci opieki zdrowotnej OECD Health Care Quality Indicators (6 wymiarów) European Community Health Indicators (88 wska ników w 19 obszarach i 46 zestawach) Euro Health Consumers Index (37 parametrów w 6 subdyscyplinach) Akredytacja szpitala CMJ (209 standardów) Efektywno (effectiveness) Zdrowie publiczne (2) Prawa pacjenta i informacja (9) Ci g o Opieki (CO). Bezpiecze stwo Dane dot. populacji (6) e-health (5) Prawa Pacjenta (PP) Ukierunkowanie na pacjenta Stan zdrowia (3) Czas oczekiwania na leczenie (5) Ocena Stanu Pacjenta (OS) Dost pno Niemowl ta i dzieci (4) Wyniki leczenia (7) Opieka nad Pacjentem (OP) Równo Osoby starsze (2) Zakres wiadcze (7) Kontrola Zaka e (KZ) Efektywno (efficiency) Kobiety (3) Farmaceutyki (4) Zabiegi i Znieczulenia (ZA) Tyto (2) Farmakoterapia (FA) Narkotyki (1) Laboratorium (LA) Alkohol (1) Diagnostyka Obrazowa (DO) Sposób od ywiania (2) Od ywianie (OD) Bezpiecze stwo ruchu drogowego (1) Poprawa Jako ci i Bezpiecze stwo Pacjenta (PJ) rodowisko spo eczne (1) Zarz dzanie Ogólne (ZO) Wp yw rodowiska na zdrowie (1) Zarz dzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ) W pracy zdrowie pracuj cych (2) Zarz dzanie Informacj (ZI) HIV/AIDS 1 Zarz dzanie rodowiskiem Opieki ( O) Wska niki zdrowotne WE (5) Dzia alno szpitali (5) Personel s u by zdrowia (3) Wydatki na zdrowie (1) Tab. I. Zestawy wska ników wykorzystywane w ocenie jako ci ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej. ród o: opracowanie w asne. vol. 9, nr 3 (33),

9 Jacek Michalak Interesuj cy jest dobór mierników zakresu wiadcze : równo systemu, liczba operacji za my, szczepienia niemowl t, liczba transplantacji nerek, w czenie stomatologii do opieki zdrowotnej, liczba wykonanych bada mammograficznych, nieformalne op aty ( apówki) dla lekarzy. Liczba transplantacji nerek zale y nie tylko od opieki zdrowotnej, ale tak e np. od liczby dawców, a przede wszystkim od liczby biorców, obecnych i potencjalnych. Badania mammograficzne powinny by wykonywane zgodnie ze wskazaniami, z uwzgl dnieniem wieku pacjentki i czynników ryzyka. Sama liczba mammografii jest wska nikiem do nieprecyzyjnym. Podobnie jak w czenie wiadcze stomatologicznych do opieki zdrowotnej, bez dok adniejszego okre lenia o jakie wiadczenia chodzi. Zupe nie niezrozumia y jest wymóg opracowania farmakopei zrozumia ej dla prostego cz owieka (lay man). Je li autorzy EHCI maj na my li informator o lekach zrozumia y dla pacjenta, to nie mo e by nim farmakopea wymagaj ca od czytelnika farmaceuty przygotowania fachowego. Uproszczona farmakopea przestaje by farmakope. W przypadku EHCI dominuj parametry wynikaj ce z postrzegania opieki zdrowotnej, regulacji prawnych czy tzw. e-zdrowia. A w przypadku ECHI przewa aj parametry demograficzne i epidemiologiczne. Natomiast ocena satysfakcji pacjentów znajduje si na dalszym miejscu w obu zestawach o ile w ogóle j uwzgl dniono. Jak wida, w opracowaniach ECHI i EHCI dominuj oceny struktury i wyniku, przede wszystkim rozumianego jako output. Wi kszo parametrów trudno odnie do wyniku zdrowotnego (outcome). Natomiast podej cie procesowe do jako ci opieki zdrowotnej dominuje w standardach akredytacyjnych CMJ. Kolejne grupy standardów odnosz si do 15 aspektów funkcjonowania szpitala zarówno do opieki zdrowotnej, jak i do zarz dzania szpitalem w tym 6 standardów dotyczy poprawy jako ci. Program poprawy jako ci wed ug tych standardów powinien obejmowa istotne aspekty opieki, z uwzgl dnieniem cz sto ci ich wyst powania, ryzyka i/lub mo liwo ci powik a. Przyk adami istotnych aspektów opieki mog by : procedury diagnostyczne i terapeutyczne; zawarto, kompletno i jako dokumentacji medycznej; dzia alno organizacyjna; poprawa dost pno ci us ug; poprawa satysfakcji pacjentów czy farmakoterapia. Mamy wi c do czynienia z zarz dczym podej ciem do opieki zdrowotnej. Ka dy ze standardów akredytacyjnych oceniany jest wed ug skali pó ilo ciowej: 5 pkt za ca kowite spe nienie standardu, 3 pkt za cz ciowe i 1 pkt, gdy nie zosta standard spe niony. Trzeba pami ta, e standardy te s oficjalnie usankcjonowane przez Ministra Zdrowia (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r., Dz. Urz. MZ ). Jednak uzyskanie akredytacji nie jest spraw prost, o czym wiadczy liczba szpitali akredytowanych (101 na ponad 700). Typowo zarz dczym podej ciem do jako ci jest uzyskiwanie przez szpitale certyfikatów ISO Wbrew powszechnemu przekonaniu nie istnieje odr bna norma ISO dla wiadcze medycznych czy jako ci zarz dzania szpi- 134 Problemy Zarz dzania

10 Obiektywne i subiektywne mierniki jako ci opieki zdrowotnej talem, dotyczy ona ka dej organizacji i okre la wymagania, jakie powinien spe nia system zarz dzania jako ci w organizacji. Wymagania ISO-9001 nie ingeruj w procedury medyczne, dokumentacja ISO-9001 obejmuje ksi g jako ci, opisy procesów/procedur, instrukcji i zapisów jako ci. Dopiero na poziomie procesów i instrukcji uwzgl dniana jest specyfika danej organizacji. Na przyk ad opis procedury powinien zawiera : cel procedury, jej zakres, wykorzystywane definicje, zakres i podzia odpowiedzialno ci, sprz t niezb dny do wykonania procedury, przebieg podejmowanych dzia a ; zapisy dzia a, dokumenty zwi zane z realizacj procesu (np. zarz dzenia dyrektora, rozporz dzenia, ustawy, formularze); aktualne pi miennictwo. Miernikiem jako ci staje si wi c zgodno z procedurami. St d prosta droga do medycyny z ksi ki kucharskiej (cook-book medicine), je li procedury s zbyt szczegó owe i nie pozostawiaj zbyt wiele swobody lekarzowi, np. w doborze farmakoterapii. 6. Badania satysfakcji pacjentów. Mierniki subiektywne Subiektywnymi miernikami jako ci opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia s opinie pacjentów, którzy korzystaj ze wiadcze, oraz opinie osób, które nie maj bezpo redniego kontaktu ze szpitalami. Szereg bada opinii publicznej ( Diagnoza spo eczna 2009, Eurobarometr, badania CSIOZ) wskazuje, e Polacy, uznaj c ochron zdrowia za jeden z 2 najistotniejszych problemów spo ecznych, jednocze nie oceniaj j jako gorsz ni w innych krajach Europy (Skrzypczak 2011). Diagnoza spo eczna podaje, e 72% gospodarstw domowych nie zauwa y o zmiany w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych. Co prawda odsetek niezadowolonych spad w ci gu 8 lat z 40 do 25%, ale odsetek zadowolonych pozosta na poziomie oko o 3 4% (Czapi ski i Panek 2009). Postrzegany jest tak e zwi zek miedzy nak adami na opiek zdrowotn, zamo no ci spo ecze stwa, a zadowoleniem spo ecze stwa z ochrony zdrowia (Skrzypczak, Lis i G asek 2008). Z drugiej strony badania przeprowadzone w odst pie 10 lat (Michalak 2011) wskazuj na wysoki, rz du 60%, poziom zadowolenia pacjentów, których satysfakcj zbadano bezpo rednio po wypisaniu ze szpitala b d po uzyskaniu pomocy w ambulatorium pogotowia ratunkowego. Podobne wyniki popraw satysfakcji pacjentów konkretnego szpitala uzyskali Krakowiak i in. (2010). Na stronach internetowych kilkudziesi ciu szpitali podawane s wyniki bada satysfakcji pacjentów. Dominuj wysokie odsetki zadowolonych (chocia nie ze wszystkich aspektów pobytu w szpitalu) oraz wysokie oceny je li ankietowanych proszono o podanie oceny poszczególnych parametrów wed ug szkolnej skali od 1 do 5. Sprzeczno mi dzy wynikami badania opinii publicznej a wynikami bada satysfakcji konkretnych pacjentów budzi zdumienie, zw aszcza mediów. Nale y wi c przede wszystkim oceni metody prowadzonych bada vol. 9, nr 3 (33),

11 Jacek Michalak satysfakcji. Obecnie w Polsce stosowanych jest wiele rodzajów bada ankietowych: od standaryzowanych, uzyskiwanych odp atnie w systemie PASAT, po uproszczone kwestionariusze dostosowane do mo liwo ci szpitala i jego pacjentów. Wspólne s elementy odnosz ce si do przyj cia w Izbie Przyj, pobytu w oddziale, wypisu ze szpitala, opieki lekarskiej i piel gniarskiej. Formy badania satysfakcji pacjentów te s ró ne: od ankiet wr czanych przez osoby odpowiedzialne za jako wiadcze, poprzez ankiety wysy- ane poczt, a do kwestionariuszy wype nianych na stronie internetowej szpitala. Warto pami ta, e zasady badania satysfakcji pacjenta wywodz si z bada marketingowych stosowanych w ocenie jako ci us ug. Trzeba podkre li, e metoda skuteczna w ocenie satysfakcji go cia z pobytu w hotelu da zupe nie inne wyniki w przypadku pacjenta, który nie udaje si do szpitala z w asnej woli. Pacjent wypisywany z popraw stanu zdrowia b dzie zadowolony, cho by tylko z tego powodu, e d u ej nie musi przebywa w szpitalu. Zasada badania satysfakcji pacjentów w metodzie SERVQUAL (service quality) sprowadza si do oceny dwóch wymiarów: oczekiwa pacjenta i postrzeganej przez niego jako ci us ug. Ró nica jest miernikiem jako ci. Zatem je li pacjent ma niewielkie oczekiwania, to zazwyczaj b dzie zadowolony, zw aszcza je li pobyt w szpitalu zako czy si wyzdrowieniem. Dopiero po pewnym czasie przychodzi refleksja i weryfikacja opinii. Metod SERVPERF (service performance) ocenia si jedynie proces i wynik wiadczenia us ugi (Gutysz-Wojnicka 2010). Z punku widzenia pacjenta najwa niejszymi elementami jest komunikowanie si z lekarzami, komunikowanie si z piel gniarkami, reagowanie personelu na wezwania, czysto i poziom ha asu w otoczeniu pacjenta, kontrola bólu, informowanie na temat stosowanych leków, informowanie podczas wypisu ze szpitala. Warto doda, e powy sze kryteria opracowane przez ameryka sk Agencj ds. Badania Jako- ci Opieki Zdrowotnej (AHRQ Agency for Healthcare Research and Quality) s wykorzystywane do benchmarkingu szpitali. 7. Pomiar jako ci opieki zdrowotnej Przez pomiar jako ci opieki zdrowotnej mo na rozumie przekszta canie informacji z dokumentacji medycznej w mierzalne wska niki (wyra one w procentach, czasie czy stopniu zadowolenia pacjentów) pozwalaj ce na okre lenie, w jakim stopniu zaspokojone zosta y potrzeby pacjenta. Dotyczy to g ównie mierników jako ci opartych na dowodach medycznych (EBM). Z rutynowo gromadzonych danych administracyjnych mo na uzyska rzetelne wyniki jako ci, wykorzystuj c np. standaryzowane wska niki umieralno ci. (Ben-Tovim, Pointer, Woodman, Hakendorf i Harrison 2010; Chua, Palangkaraya i Yong 2010), porównuj c rzeczywiste wska niki z warto ciami oczekiwanymi, wynikaj cymi ze stanu pacjentów. Otrzymane warto ci s lepszym miernikiem ni szereg danych klinicznych. Jednak zasadnicze zna- 136 Problemy Zarz dzania

12 Obiektywne i subiektywne mierniki jako ci opieki zdrowotnej czenie ma jako informacji gromadzonej w dokumentacji medycznej. Chan, Fowles i Weiner (2010) na podstawie metaanalizy 35 bada stwierdzili, e w przypadku dokumentacji elektronicznej (EHR electronic health record) 66% danych by o dok adnych, 57% kompletnych, ale tylko 23% danych mo na by o porównywa z innymi. Prób ca o ciowej oceny jako ci pracy 236 lekarzy z 13 stanów podj li Holmhoe i in. (2010). Pos u ono si 46 miernikami indywidualnymi oraz miernikami z o onymi odnosz cymi si do jako ci opieki w przypadku profilaktyki (6 jednostek chorobowych), leczenia 4 chorób ostrych i 7 przewlek ych. Wska niki sprawno ci mierzone ilo- ciowo wynosi y od 5 do 86%, w zale no ci od ocenianego parametru dla indywidualnego lekarza. Rozbie no ci miedzy lekarzami waha y si od 12 do 88%. Pomiar jako ci obejmuje tak e czynniki niewymierne, takie jak np. klimat w pracy. Hann i in. (2007) zebrali dane od 492 profesjonalistów zatrudnionych w 42 praktykach lekarzy rodzinnych w Anglii. Pos u ono si narz dziami do samooceny kultury (CVF Competing Values Framework) i klimatu w pracy (Team Climate Inventory) wraz ze zwalidowanymi miernikami jako ci opieki pochodz cymi z dokumentacji pacjentów i kart samooceny. CVF mierzy wymiary realizacji procesów w organizacji. Procesy mog by realizowane w sposób organiczny charakteryzuj cy si elastyczno ci i spontaniczno ci czy w sposób mechaniczny, tzn. stabilny i kontrolowany. Drugi wymiar opisuje zwi zek organizacji z otoczeniem: wewn trzny cechuj cy si dzia aniami u atwiaj cymi funkcjonowanie organizacji w otoczeniu lub zewn trzny nastawiony na konkurencj z innymi organizacjami. Na podstawie tych wymiarów mo na wyodr bni 4 typy kulturowe: klanowy (wewn trzny, organiczny); hierarchi (wewn trzny, mechaniczny); rozwojowy (zewn trzny, organiczny) i rynkowy (zewn trzny, mechaniczny). W wi kszo ci praktyk stwierdzono kultur typu klanowego, w której panowa lepszy klimat pracy i lepsza praca zespo owa. Natomiast nie stwierdzono lepszej jako ci opieki i nie potwierdzono hipotezy o kulturze i atmosferze w miejscu jako czynników warunkuj cych lepsz jako opieki. Równie poczucie bezpiecze stwa (oceniane za pomoc wska nika PSI Patient Safety Indicator) uznaje si za czynnik jako ci opieki wp ywaj cy na wynik zdrowotny (outcome). Co prawda, istnieje liniowa regresja mi dzy poczuciem bezpiecze stwa a stanem pacjenta przy wypisie, ale zale y g ównie od personelu bezpo rednio stykaj cego si z pacjentem, a nie z kierownictwem oddzia u czy szpitala (Rosen, Singer, Zhao, Shokeen, Meterko i Gaba 2010). Prowadzone w ostatnich latach prace z wykorzystaniem EHR wskazuj równie na zwi zki mi dzy sposobem rozliczania szpitala a jako ci wiadcze mierzon ilo ci komplikacji, których mo na unikn (Potentially Avoidable Complications) u chorych na choroby przewlek e (de Brantes, Rastogi i Painter 2010) Dla 6 przewlek ych chorób mo na zmniejszy koszty o oko o 28%. Podsumowuj c, mo na stwierdzi, e odpowiedni dobór mierników obiektywnych i subiektywnych pozwala na skuteczn ocen jako ci wiadcze, vol. 9, nr 3 (33),

13 Jacek Michalak natomiast ocena ca ego systemu ochrony zdrowia wymaga prowadzenia dalszych bada z lepszym wykorzystaniem zarówno badania satysfakcji pacjentów, jak i analizowania danych epidemiologicznych z uwzgl dnieniem kontekstu klinicznego. 8. Wnioski Obiektywne mierniki odwo uj si w wi kszo ci do danych epidemiologicznych, wykorzystywane s w procesowym podej ciu do zarz dzania szpitalem. Natomiast mierniki subiektywne wynikaj g ównie z oceny satysfakcji pacjentów, postrzegania opieki zdrowotnej czy nawet ca ych systemów ochrony zdrowia. Mierniki subiektywne (postrzeganie jako ci) dominuj w badaniach psychologicznych i socjologicznych. Popularno akredytacji CMJ i certyfikatów ISO 9001:2000 wynika m.in. z odpowiednio punktowanych dodatkowych informacji przy zawieraniu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyniki wskazuj na konieczno uwzgl dniania kontekstu klinicznego w interpretacji poszczególnych wska ników, zw aszcza gdy dotyczy to jako- ci postrzeganej (perceived quality) stanowi cej podstaw obiegowych opinii, które w istotnej mierze ró ni si od obiektywnego obrazu jako ci opieki zdrowotnej. Informacje o autorze Dr n. med. Jacek Michalak Zak ad Jako ci wiadcze, Procedur i Standardów Medycznych, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Wydzia Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w odzi. Bibliografia Ben-Tovim, D.I., Pointer, S.C., Woodman, R., Hakendorf, P.H. i J.E. Harrison Routine use of administrative data for safety and quality purposes hospital mortality. The Medical Journal of Australia, nr 193 (8 Suppl.), s Bloomrosen, M. i D.E. Detmer White paper. Informatics, evidence-based care, and research; implications for national policy: A report of an American Medical Informatics Association health policy conference. Journal of Informatics in Health and Biomedicine, nr 17, s Brantes de, F., Rastogi, A. i M. Painter Reducing Potentially Avoidable Complications in Patients with Chronic Diseases: The Prometheus Payment Approach. Health Services Research, nr 6 (45), s Centrum Monitorowania Jako ci w Ochronie Zdrowia Zestaw standardów akredytacyjnych, Kraków. Chan, K.S., Fowles, J.B. i J.P. Weiner Review: electronic health records and the reliability and validity of quality measures: A review of the literature. Medical Care Research and Review, nr 5 (67), s Czapi ski J. i T. Panek (red.) Diagnoza spo eczna Warunki i jako ycia Polaków. Raport, Warszawa: Rada Monitoringu Spo ecznego. 138 Problemy Zarz dzania

14 Obiektywne i subiektywne mierniki jako ci opieki zdrowotnej EHCI List of indicators, Gutysz-Wojnicka, A Zastosowanie polskiej wersji skali zadowolenia z piel gnacji Newcastle do oceny opieki piel gniarskiej, rozprawa doktorska, Pozna : Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydzia Nauk o Zdrowiu, Hann, M., Bower, M., Campbell, S., Marshall, M. i D. Reeves The association between culture, climate and quality of care in primary health care teams. Family Practice, nr 24, s Health Consumer Powerhouse Euro Health Consumer Index Report, odczyt: Holmboe, E.S., Weng, W., Arnold, G.K., Kaplan, S.H., Normand, S.L., Greenfield, S., Hood, S. i R.S. Lipner The Comprehensive Care Project: Measuring Physician Performance in Ambulatory Practice. Health Services Research, nr 6 (45), s Krakowiak, J., Kocemba, W., Marja ski, A. i A. Kowalska Ocena jako ci opieki lekarskiej w oddziale szpitalnym w opinii pacjentów hospitalizowanych w szpitalu Powiatowym w Brzezinach w latach 1999 i 2004, w: J. Krakowiak, A. Marja ski (red.) Problemy organizacji i zarz dzania w ochronie zdrowia Ocena i zachowanie wiadczeniobiorców us ug medycznych, s Przedsi biorczo i Zarz dzanie, tom XI, zeszyt 7, ód : SWSPiZ. Lalonde, M A New Perspective on the Health of Canadians. A Working Paper, Ottawa: Minister of Supply and Services Canada. Michalak, J Badania opinii spo ecznej dotycz ce opieki zdrowotnej a wyniki bada satysfakcji pacjentów, w: E. Nojszewska (red.) Problemy polskiego systemu ochrony zdrowia i mo liwo ci ich rozwi zania, Wolters Kluwer w druku. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, Dz. Urz. MZ Pronovost, P.J. i C.A. Goeschel Viewing Health Care Delivery as Science: Challenges, Benefits, and Policy Implications. Health Services Research, nr 6 (45), s Rosen, A.K., Singer, S., Zhao, S., Shokeen, P., Meterko, M. i D. Gaba Hospital safety climate and safety outcomes: is there a relationship in the VA? Medical Care Research and Review, nr 5 (67), s Shaw, C., Kutryba, B., Crisp, H., Vallejo, P. i R. Suñol Do European hospitals have quality and safety governance systems and structures in place? Quality and Safety in Health Care, nr 18, s. i51 i56. Skrzypczak, Z Opinie polskiego spo ecze stwa o systemie ochrony zdrowia. Studia i Materia y, Polskie Stowarzyszenie Zarz dzania Wiedz, nr 38, s Skrzypczak, Z., Lis, J. i M. G asek Poziom i struktura nak adów na ochron zdrowia a zadowolenie spo ecze stw z opieki zdrowotnej, w: K. Ry i Z. Skrzypczak (red.) Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, s Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydzia u Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Watkins, K., Horvitz-Lennon, M., Caldarone, L.B., Shugarman, L.R., Smith, B., Mannle, T.E., Kivlahan, D.R. i H.A. Pincus Developing medical record-based performance indicators to measure the quality of mental healthcare. Journal For Healthcare Quality, nr 1 (33), s vol. 9, nr 3 (33),

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 116 138 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.8 Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Joanna

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej European Agency for Development in Special Needs Education Publikacj niniejszego dokumentu wspar Dyrektoriat

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 174 192 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.11 Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych

Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych Barbara Wyrzykowska Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych Wprowadzenie Przez wiele lat zarz dzanie jako ci i systemy jako ci by y uznawane

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza 1. Zaufanie. Analiza planowania strategicznego SWAT wymaga, aby tworzenie planów strategicznych zawiera o ocen ich s abych punktów (weaknesses). Plany nale y bowiem konstruowa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE JAKO CI USŁUG W OPIECE ZDROWOTNEJ

ZARZ DZANIE JAKO CI USŁUG W OPIECE ZDROWOTNEJ ZARZ DZANIE JAKO CI USŁUG W OPIECE ZDROWOTNEJ JÓZEF FR Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W pracy przedstawiono istotne aspekty zarz dzania jako ci usług w opiece zdrowotnej. Podano definicj usług zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. dr hab. Leszek Kozio Ma opolska Wy sza Szko a Ekonomiczna w Tarnowie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska Opracowanie redakcyjne i techniczne mgr Micha³ Górecki, mgr in. Tomasz Sza³ajda Projekt ok³adki mgr in. Daniel Morzyñski

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników Publikacja jest wspó finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz ze rodków bud etu

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 91 111 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.6 Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Efektywno us ug teleradiologicznych

Efektywno us ug teleradiologicznych Problemy Zarz dzania, vol. 9, nr 3 (33): 211 226 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Efektywno us ug teleradiologicznych Urszula wierczy ska-kaczor Oceniaj c efektywno teleradiologii, nale y uwzgl dni

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA

PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, ANETA MUZOLF Streszczenie Dynamiczne zmiany zachodz ce

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Stanis aw Momot prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku Udzia bieg ych w sprawach o przest pstwa przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji (Uwagi na temat praktyki

Bardziej szczegółowo