Pytania do sprawdzianu testowego na studia II stopnia dla kierunku studiów Automatyka i Robotyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania do sprawdzianu testowego na studia II stopnia dla kierunku studiów Automatyka i Robotyka"

Transkrypt

1 Pytania do sprawdzianu testowego na studia II stopnia dla kierunku studiów Automatyka i Robotyka Poniżej podano tylko treść pytań. W czasie sprawdzianu kandydaci otrzymają zestawy pytań wybrane z tego wykazu, przy czym każde pytanie będzie zawierało 4 odpowiedzi, w tym 1 poprawną. Zadaniem kandydata będzie zaznaczenie poprawnej odpowiedzi. Pytania z grupy treści podstawowych Matematyka Pytania zostaną opublikowane po otrzymaniu z Wydziału Matematyki Stosowanej Fizyka 1. W ruchu krzywoliniowym punktu materialnego wektor przyspieszenia jest zawsze: 2. Do sił bezwładności zaliczamy na przykład: 3. Pracę definiujemy jako całkę: 4. Praca siły zachowawczej po krzywej zamkniętej jest: 5. Okres drgań wahadła matematycznego jest: 6. W zjawisku drgań harmonicznych tłumionych (w przypadku słabego tłumienia) amplituda kolejnych wychyleń jest następującą funkcją czasu: 7. Drgania harmoniczne wymuszone zachodzą z częstością: 8. Natężenie pola grawitacyjnego wytworzonego przez układ mas wyznacza się korzystając z: 9. Masa bryły sztywnej nie jest dobrą miarą jej bezwładności w ruchu obrotowym, gdyż: 10. Efekty żyroskopowe są konsekwencją: 11. Zgodnie z prawem Bernoulli ego, siła nośna działająca na skrzydło samolotu wynika: 12. Szczególna teoria względności pokazuje, że gdy prędkość rozpędzanej cząstki (o niezerowej masie) zbliża się do prędkości światła, to jej energia kinetyczna: 13. Do pola elektrycznego E r wprowadzono ładunek próbny Q. Mając do dyspozycji siłę działającą na ładunek próbny F oraz wielkość tego ładunku wyznaczysz wartość pola przy pomocy: 14. Wartość natężenia pola E r wytworzonego przez trzy ładunki obliczamy:

2 15. Pomiędzy punktami A i B oddalonymi od siebie o odległość L rozpięte jest elektryczne pole jednorodne zaś różnica potencjałów pomiędzy punktami wynosi Δ V. Bezwzględna wartość natężenia tego pola wynosi: 16. Mamy przewodnik w kształcie kuli o promieniu R na którym znajduje się stacjonarny ładunek Q. Słuszne jest następujące stwierdzenie: 17. Polaryzacja dielektryka polega na: 18. Przewodnik o masie m naładowano ładunkiem Q w rezultacie czego jego potencjał zwiększył się o wartość Δ V. Pojemność elektryczną tego przewodnika definiuje się jako: 19. Opór przewodnika o długości L, o powierzchni przekroju S i oporze właściwym ρ spełnia prawo Ohma. Jak zależy opór od podanych powyżej wielkości: 20. W mieszkaniu zakładamy instalację trzech gniazdek przeznaczonych dla urządzeń pracujących pod napięciem 220 V. Poprawna instalacja polega na następującym połączeniu gniazdek ze źródłem napięcia: 21. Do pola magnetycznego wpada naładowana cząstka o ładunku Q równolegle do wektora indukcji B r. Prędkość cząstki wynosi V r. Cząstka porusza się: 22. Zamknięty obwód z przewodnika umieszczony został w polu magnetycznym o indukcji B r. W obwodzie tym został wygenerowany prąd indukcyjny, który powstał w wyniku: 23. Istnienie pola E r wytworzonego przez nieruchome ładunki opisane jest następującym równaniem Maxwella: 24. Światło spójne pada na dwie wąskie szczeliny i po przejściu przez nie dwa promienie świetlne spotykają się w tej samej fazie w punkcie równo oddalonym od szczelin. Jeśli natężenie światła zmierzone przy jednej zasłoniętej szczelinie wynosi I 0 to przy dwóch odsłoniętych szczelinach wypadkowe natężenie I wynosi: 25. Kto podał poprawny opis promieniowania termicznego? 26. Prawo Stefana-Boltzmanna 27. Model Bohra dla atomu wodoru 28. W zjawisku fotoelektrycznym 29. Energią progową na kreację pary elektron-pozyton wynosi 30. W stanie równowagi cieplnej dwóch układów 31. Zerowa zasada termodynamiki pozwala na 32. Równoważność ciepła i pracy jako form przekazywania energii wynika z 33. Dla małych przekazów ciepła przyrost entropii można obliczyć jako 34. Wykresem adiabaty we współrzędnych (p, V) jest 35. Sprawność dowolnego silnika pracującego między zbiornikiem ciepła o temperaturze T 1 i chłodnicą o temperaturze T 2 jest 2

3 36. Temperatura ciała doskonale czarnego wzrosła 2-krotnie. Spowodowało to, że jego moc promieniowania: 37. Według prawa przesunięć Wiena maksimum mocy promieniowania ze wzrostem temperatury: 38. Napięcie hamujące w efekcie fotoelektrycznym: 39. Napięcie hamujące w efekcie fotoelektrycznym: 40. Widmo atomowe wodoru jest: 41. Który z wymienionych postulatów jest sprzeczny z modelem atomu Bohra: 42. Według modelu atomu Bohra prędkość elektronu orbitalnego: 43. Które z poniższych twierdzeń jest prawidłowe? 44. Magneton Bohra jest wartością: 45. W pojeździe kosmicznym krążącym wokół Ziemi 46. W polu elektrostatycznym 47. Potencjał elektryczny dodatniego ładunku punktowego 48. Pojemność elektryczna jest cechą 49. W oparciu o zjawisko indukcji elektromagnetycznej działaja 50. W prawie Ampera, uogólnionym przez Maxwella, zawarta jest informacja, że 51. Strumień wektora natężenia pola elektrycznego liczony przez zamkniętą powierzchnię 52. Warunkiem koniecznym skroplenia gazu jest 53. W modelu gazu doskonałego pomijamy: 54. W przemianie adiabatycznej ze wzrostem objętości gazu jego temperatura 55. Energia wewnętrzna jednego mola gazu doskonałego 56. W przemianie izobarycznej gazu doskonałego dla temperatury zmierzającej do zera bezwzględnego 57. Energia wewnętrzna układu zależy od 58. Silnik termodynamiczny może zamienić ciepło na pracę jeśli 59. Przepływ ciepła z ciała o temperaturze niższej do ciała o temperaturze wyższej Mechanika Pytania z Mechaniki zostaną podane w najbliższym czasie. Teoria mechanizmów i maszyn 1. Ile stopni swobody mają człony tworzące pary kinematyczne klasy 4? 2. Ile stopni swobody mają człony tworzące pary kinematyczne klasy 5? 3

4 3. Przegub kulisty to para kinematyczna której klasy? 4. Jaki łańcuch kinematyczny nazywamy otwartym? 5. Jaki łańcuch kinematyczny nazywamy zamkniętym? 6. Wzór na ruchliwość teoretyczną mechanizmu płaskiego ma postać: 7. Wzór na ruchliwość teoretyczną mechanizmu przestrzennego ma postać: 8. Ruchliwość lokalna 9. Ile napędów należy zastosować dla mechanizmu o ruchliwości rzeczywistej w=3? 10. Który z warunków musi spełniać schemat poprawny zastępczy mechanizmu? 11. Ruch jaki wykonuje łącznik mechanizmu korbowo-suwakowego to: 12. Ruch jaki wykonuje łącznik mechanizmu równoległoboku (szczególny przypadek czworoboku przegubowego) to ruch: 13. Które z parametrów kinematycznych i geometrycznych należy znać, aby obliczyć przyspieszenie normalne punktu należącego do członu mechanizmu? 14. Wzór na wartość przyspieszenia normalne punktu należącego do członu mechanizmu ma postać: 15. W przypadku jakich mechanizmów można mówić o ruchu złożonym członów? 16. W jakich wymienionych mechanizmach występuje przyspieszenie Coriolisa? 17. Wzór na przyspieszenie Coriolisa dla punktu należącego do członu wykonującego ruch złożony: 18. Wskazać kolejne kroki analizy kinematycznej metodą grafo-analityczną: 19. Wskazać kolejne kroki analizy kinematycznej metodą analityczną: 20. Czym się różni przekładni obiegowa od przekładni zwykłej? 21. Podziałka zazębienia jest to: 22. Moduł zazębienia jest to: 23. Przełożenie kierunkowe jest to: 24. Przełożenie kierunkowe jest dodatnie gdy: 25. Jaki ruch wykonuje satelita przekładni obiegowej? 26. Wzór Willisa ma postać: 27. Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy przekładnią falową i typową przekładnią obiegową? 28. Ile stopni swobody posiada przekładnia nazwana dyferencjałem? 29. Ile dyferencjałów posiada samochód z napędem na tylne koła, a ile na przednie? 30. Jaki mechanizm umożliwia prawidłowy ruch samochodu po łuku drogi bez poślizgu kół? 31. Zasada d Alemberta dla członu mechanizmu płaskiego ma postać: 4

5 32. Wzór na siłę bezwładności ma postać: 33. Wzór na moment od sił bezwładności ma postać: 34. Czym różni się siła czynna od siły biernej? 35. Ile niewiadomych otrzymujemy uwalniając od więzów człony tworzące parę kinematyczną klasy 5 w ogólnym przypadku? 36. Jaki jest kierunek reakcji przy uwalnianiu od więzów członów tworzących płaską parę kinematyczna klasy 4 (np. parę krzywka-popychacz)? 37. Jaki jest kierunek i zwrot siły bezwładności obciążającej satelitę przekładni obiegowej przy założeniu ruchu ustalonego przekładni? 38. Co to jest siła równoważąca? 39. Co to jest moment równoważący? 40. Co można wyznaczyć stosując metodę Culmana? 41. Co umożliwia metoda mocy chwilowych? 42. Kąt tarcia ruchowego w odniesieniu do tarcia spoczynkowego jest: 43. Co jest wspólna strefa tarcia? 44. Które z mechanizmów wykorzystują zjawisko wspólnej strefy tarcia? 45. Jaki związek z tarciem ma samochodowy systemu ABS (Anti-Lock Braking System)? 46. Co to jest samohamowność mechanizmu? 47. Jak się określa zwrot siły tarcia w parach kinematycznych mechanizmów? 48. zwrot momentu od sił tarcia w parach kinematycznych mechanizmów? 49. Moc tracona w parze kinematycznej mechanizmu to: 50. Wzór na sprawność mechanizmu, w którym ujęta jest moc tracona ma postać: 51. Sprawność mechanizmu to: 52. Przyczyną niewyrównoważenia jest: 53. Skutkami niewyrównoważenia są: 54. Warunek statycznego wyrównoważenia wirnika sztywnego ma postać: 55. Warunki dynamicznego wyrównoważenia wirnika sztywnego mają postać: 56. Warunek statycznego wyrównoważenia mechanizmu dźwigniowego ma postać: 57. Minimalna liczba mas korekcyjnych niezbędnych do statycznego wyrównoważenia wirnika sztywnego: 58. Minimalna liczbę mas korekcyjnych niezbędnych do dynamicznego wyrównoważenia wirnika sztywnego: Ruch ustalony maszyny to: 59. Ruch nieustalony maszyny to: 60. Ruch okresowy ustalony maszyny to: 5

6 61. Człon redukcji to: 62. Wzór na obliczenie uogólnionej masy zredukowanej 63. Wzór na obliczenie uogólnionej siły zredukowanej 64. Dynamiczne równanie ruchu maszyny w postaci różniczkowej: 65. Dynamiczne równanie ruchu maszyny w postaci energetycznej: 66. Przyczyny nierównomierności biegu maszyny: 67. Wzór określający współczynnik nierównomierności biegu maszyny: 68. Masowy moment bezwładności koła zamachowego: 69. Które parametry maszyny należy znać, aby prawidłowo dobrać silnik napędowy? 70. Parametry maszyny, od których zależy jej rozruch (czas rozruchu)? Wytrzymałość materiałów 1. Zasada zesztywnienia dotyczy: 2. Linię odkształconej osi belki zginanej w płaszczyźnie x,y opisuje równanie: 3. Płaski stan naprężenia określony jest przez następujące składowe: 4. Energia sprężysta odkształcenia postaciowego jest iloczynem składowych: 5. Wytężenie materiału to funkcja: 6. Główne osie bezwładności to osie względem których: 7. Wskaźnik wytrzymałości przekroju pierścieniowego na skręcanie jest równy: 8. Z której hipotezy należy korzystać przy obliczaniu naprężeń zastępczych dla przypadku rozciągania ze zginaniem: 9. W przypadku złożonego stanu naprężenia, warunek wytrzymałościowy (bezpieczeństwa) ograniczony w stosunku do: 10. Która z konstrukcji koło Mohra opisuje czyste ścinanie w płaskim stanie naprężenia 11. Który z wykresów momentów zginających jest prawdziwy dla belki wspornikowej obciązonej jak na rysunku 12. Jaką wartość przyjmuje współczynnik długości wyboczeniowej dla pręta jak na rysunku. 6

7 13. Naprężenie zredukowane dla płaskiego stanu naprężenia (w układzie kierunków głównych) wg hipotezy HMH wynosi: 14. Ile wynosi maksymalne naprężenie normalne w pręcie zamocowanym i obciążonym jak na rysunku 15. Ile wynoszą naprężenia w punkcie A elementu obciążonego jak na rysunku. Przekrój poprzeczny elementu jest kołem o średnicy a A 16. Wytrzymałość materiałów jest dziedziną wiedzy inżynierskiej która służy: 17. W celu wytrzymałościowej oceny konstrukcji konieczne jest sprawdzenie warunku: 18. Krzywe Wöhlera są sporządzone dla próbek materiału poddanych: 19. Główne centralne osie bezwładności przekroju są to osie przechodzące przez: dm ( z) 20. Zgodnie z twierdzeniem Schwedlera Żurawskiego pochodna jest równa: dz 21. Wg hipotezy wytężeniowej M.T. Hubera miarą wytężenia materiału jest: 22. Zagadnienie wyznaczenia sily krytycznej dla ściskanego pręta prostego zostało rozwiązane przez L. Eulera przy następujących założeniach: 23. Wskaźnik zginania przekroju jest określany jako stosunek: 24. W analizie naprężeń przy skręcaniu hipotezę płaskich przekrojów stosuje się: Techniki informatyczne i informatyka 1. Zakodowano liczbę dziesiętną w systemie binarnym stałopozycyjnym, używając najstarszego bitu dla znaku, czterech najmłodszych bitów dla reprezentacji części ułamkowej liczby, a pozostałych bitów dla reprezentacji części całkowitej liczby. Otrzymano binarną reprezentację w postaci: 2. Mikroprocesor 8-bitowy wykonał odejmowanie liczb (92H-64H) w kodzie U2 7

8 (uzupełnień do dwóch). Otrzymany rezultat i stany bitów warunkowych (Cprzeniesienie / pozyczka ), V- przepełnienie) są następujące: 3. Typem pola struktury w języku C nie może być: 4. Literał 0x1415f ma w języku C typ: 5. Napisano w języku C funkcję o następującym kodzie: int f() { int i, sum; for(i = 1, sum = 0; i < 5; i *= 2) sum++; return sum; } Rezultat zwrócony przez tę funkcję jest równy: 6. Napisano w języku C funkcję o następującym kodzie: double array() { double array[2][5] = { {1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5}, {2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5}}; return array[1][2]; } Rezultat zwrócony przez tę funkcję jest równy: 7. Wykonano poniższy kod napisany w języku C: int var = 12; int *wsk = &var; printf("%p\n", wsk); Rezultatem jest: 8. Wykonano poniższy kod napisany w języku C: int i = 2; switch(i) { case 1: printf("1"); case 2: printf("2"); case 3: printf("3"); break; case 4: printf("4"); default: printf("default"); } Rezultatem jest wyprowadzenie znaków: 9. Wykonano ciąg poleceń w języku SQL: CREATE TABLE Books ( Isbn CHAR(13) PRIMARY KEY, AuthorID INTEGER, Title VAR- CHAR(64) ); INSERT INTO Books (AuthorID, Isbn, Title) VALUES (1, ' ', 'Pan Tadeusz'); INSERT INTO Books VALUES (' ', 2, 'Lalka'); SELECT Title, Isbn FROM Books WHERE AuthorId = 2; Wynikiem ostatniego z poleceń jest: 10. Czym może być klasa abstrakcyjna w języku C++? 11. Destruktor klasy w języku C++: 12. Aby zadeklarować funkcję operatorową w języku C++ należy: 8

9 13. Poniższa deklaracja metody w języku C++ class complex; class Test { void fun() throw { int, complex }; }; oznacza: Pytania z grupy treści kierunkowych Podstawy automatyki 1. Jakiego rodzaju sygnały wymuszające są stosowane przy wyznaczaniu charakterystyk czasowych elementów (członów) i układów automatyki? 2. Jakie twierdzenie stosuje się do wyznaczenia transformaty sumy funkcji czasu? 3. Ile wynosi transformata splotu dwóch funkcji czasu mających znane transformaty? 4. Jaką zależność przedstawia transmitancja operatorowa (funkcja przejścia) elementu (członu) lub układu automatyki? 5. Jaką postać ma mianownik transmitancji elementu (członu) inercyjnego 1 rzędu? 6. Jaką postać ma mianownik transmitancji elementu (członu) inercyjnego 2 rzędu? 7. Jakim elementem (członem) jest obiekt z samowyrównaniem? 8. Jaka jest zależność pomiędzy odpowiedzią impulsową a skokową elementu (członu) lub układu automatyki? 9. Jakie parametry (współczynniki) zawiera transmitancja operatorowa członu inercyjnego 1 rzędu? 10. Jakie parametry (współczynniki) zawiera transmitancja operatorowa członu idealnie całkującego? 11. Jakim elementem ze względu na rząd równania, jest element całkujący rzeczywisty? 12. Jakie parametry (współczynniki) zawiera transmitancja operatorowa elementu (członu) oscylacyjnego 2 rzędu? 13. Jaką odpowiedź na skokowy sygnał wejściowy generuje element (człon) inercyjny 1 rzędu, z uwagi na amplitudę drgań? 14. Jaką odpowiedź na skokowy sygnał wejściowy generuje element (człon) oscylacyjny 2 rzędu, mający liczbę tłumienia 0<ζ<1, z uwagi na amplitudę drgań? 15. Co powoduje zwiększenie liczby tłumienia w transmitancji elementu (członu) oscylacyjnego 2 rzędu z wartości np. 0.1 do wartości 0.4 w odniesieniu do przeregulowania czasowej charakterystyki skokowej? 9

10 16. W jakim przypadku element (człon) oscylacyjny 2 rzędu ma charakterystykę skokową o drganiach tłumionych? 17. Z jakiego zbioru charakterystyk czasowych powstaje charakterystyka częstotliwościowa elementu (członu) lub układu? 18. Jaki kształt ma odpowiedź skokowa elementu (członu) idealnie całkującego? 19. Jaką wartość w stanie ustalonym przyjmuje odpowiedź skokowa rzeczywistego elementu (członu) różniczkującego? 20. Czy sygnał wyjściowy z otwartych układów sterowania wykorzystywany jest do poprawy jakości odpowiedzi tych układów, jeśli tak, to w jaki sposób? 21. Czy sygnał wyjściowy z układów regulacji wykorzystywany jest do poprawy jakości odpowiedzi tych układów, jeśli tak, to w jaki sposób: 22. Jakie sprzężenie zwrotne występuje zwykle w układach regulacji? 23. Co to jest uchyb regulacji w układach z jednostkowym sprzężeniem zwrotnym? 24. Jak wyznaczamy transmitancję zastępczą dwóch elementów (członów) połączonych szeregowo? 25. Jak wyznaczamy transmitancję zastępczą dwóch elementów (członów) połączonych równolegle? 26. Czym charakteryzuje się sygnał wyjściowy stabilizacyjnych (stałowartościowych) układów regulacji? 27. Czym charakteryzuje się sygnał wyjściowy nadążnych układów regulacji? 28. Do czego można wykorzystać charakterystykę amplitudowo-fazową układu otwartego? 29. Jaki jest warunek konieczny i wystarczający stabilności asymptotycznej układu regulacji, nałożony na pierwiastki równania charakterystycznego? 30. Jaki warunek obowiązuje w kryterium stabilności Nyquista? 31. W jakim celu stosuje się regulatory w układach regulacji? 32. W jakim miejscu układu regulacji należy umieścić regulator? 33. W jakim miejscu układu regulacji należy umieścić człon pomiarowy? 34. Jak brzmi zasada superpozycji? 35. Kiedy element (człon) lub układ regulacji nazywamy liniowym? 36. Czy można wprowadzić zmiany do schematu blokowego zawierającego dwa elementy (człony) liniowe połączone szeregowo? 37. Jakie ujemne sprzężenie zwrotne nazywamy sztywnym? 38. Jakie ujemne sprzężenie zwrotne nazywamy elastycznym (podatnym)? 39. Jakie pierwiastki równania charakterystycznego powodują w charakterystyce czasowej układu regulacji drgania o stałej amplitudzie i częstotliwości? 40. Na czym polega linearyzacja modelu matematycznego? 10

11 41. Jaka metoda linearyzacji jest często stosowana do charakterystyk statycznych? 42. Jaka metoda linearyzacji jest często stosowana do zależności dynamicznych? 43. Który sposób opisu elementu (członu) lub układu automatyki jest najpełniejszym opisem? 44. Układ regulacji opisano w przestrzeni stanów następującymi równaniami: x& () t = Ax() t + Bu() t y() t = Cx() t + Du() t Która z macierzy jest macierzą wejścia (sterowania)? 45. Układ regulacji opisano w przestrzeni stanów następującymi równaniami: x& () t = Ax() t + Bu() t y() t = Cx() t + Du() t Która z macierzy jest macierzą stanu? 46. Układ regulacji opisano w przestrzeni stanów następującymi równaniami: x& () t = Ax() t + Bu() t y() t = Cx() t + Du() t Która z macierzy jest macierzą wyjścia (odpowiedzi)? 47. Co to jest transmitancja operatorowa? 48. Co to jest odpowiedź impulsowa obiektu? 49. Co to jest obiekt całkujący rzeczywisty? 50. Bieguny i zera transmitancji operatorowej regulatora PI? 51. Kiedy obiekt drugiego rzędu realizowalny fizycznie jest stabilny nieasymptotycznie? Robotyka 1. Zgodnie z definicją manipulator robota to: 2. Do czego wykorzystuje się proste zadanie kinematyki? 3. Do czego wykorzystuje się odwrotne zadanie kinematyki? 4. Podstawowe układy robota to: 5. Z jakich typów konfiguracji składa się konfiguracja antropomorficzna? 6. Czy konfiguracja SCARA składa się z konfiguracji typu: 7. Która z podanych macierzy opisuje obrót układu 1względem osi z układu 0: 8. Która z podanych macierzy opisuje obrót układu 1względem osi x układu 0: 9. Podać definicję liczby stopni swobody układu: 10. Co maszyna krocząca, będąca częścią robota humanoidalnego wykorzystuje do chodu: Elementy automatyki przemysłowej 11

12 1. Jak działa i co zawiera struktura pełnego sumatora? 2. Opisz licznik asynchroniczny modulo 12 zliczający do przodu? 3. Jakie oznaczenie ma wejście przerzutnika aktywowane zboczem opadającym? 4. Czego dotyczy minimalizacja funkcji boolowskich metodą tablic Karnaugh a? 5. Czego nie dotyczy minimalizacja funkcji boolowskich? 6. Czym jest uniwibrator? 7. Jakie powinny być styki załączające działanie (START) lub wyłączające działanie (STOP) normalnie zamknięte, normalnie otwarte? 8. Jaki czas możemy odmierzyć za pomocą tylko jednego podstawowego przekaźnika czasowego (TIMER) w sterowniku PLC? 9. Co wpływa głównie na błąd czasu opóźnienia pomiędzy zmianą stanu wejścia i wyjścia, realizowanego za pomocą przekaźnika czasowego (Timera)? 10. Co można odmierzyć lub zliczyć za pomocą licznika podstawowego (Counter a) sterownika PLC? 11. Jakim algorytmem sterowania nie zrealizujemy sterowania silnikiem krokowym? 12. Jakim układem jest układ kombinacyjny? 13. Od czego zależy pojemność licznika asynchronicznego? 14. Co nazywamy transkoderem? 15. Na wejścia sumatora 1-bitowego podawane są następujące sygnały: A = 1, B = 0, C n-1 = 0. Jakie sygnały będą na wyjściach? Sterowanie ciągłe 1. W jaki sposób określamy klasę (astatyzm) układu regulacji? 2. Z jakiej transmitancji tworzymy równanie charakterystyczne układu zamkniętego? 3. Jaki wykres nazywamy liniami pierwiastkowymi? 4. Jakie dwa najważniejsze warunki służą wykreślania linii pierwiastkowych? 5. Jakie położenie na płaszczyźnie zmiennej zespolonej zajmują dominujące pierwiastki równania charakterystycznego? 6. Obiekt inercyjny 4 rzędu ma następujące stałe czasowe: 10 [s], 5 [s], 2 [s], 0.5 [s]. Która z tych stałych jest nie dominująca? 7. Obiekt inercyjny 4 rzędu ma następujące stałe czasowe: 10 [s], 5 [s], 2 [s], 0.5 [s]. Która z tych stałych jest dominująca w pierwszej kolejności? 12

13 8. Obiekt inercyjny 4 rzędu ma następujące stałe czasowe: 10 [s], 5 [s], 2 [s], 0.5 [s]. Która z tych stałych jest dominująca w drugiej kolejności? 9. Jaki parametr (współczynnik) regulatora można znaleźć za pomocą linii pierwiastkowych? 10. Korzystając z linii pierwiastkowych można skomplikowaną transmitancję układu zamkniętego przybliżyć transmitancją uproszczoną. Jaka to jest transmitancja? 11. Jakie są przeregulowania (duże, małe, brak) i czasy regulacji (duże, małe) w skokowych charakterystykach czasowych układów regulacji, mających właściwy zapas stabilności? 12. W jaki sposób wyrażamy zapas stabilności korzystając z linii pierwiastkowych? 13. Jakie wartości liczby tłumienia dominujących pierwiastków równania charakterystycznego stosuje się podczas syntezy parametrycznej regulatorów? 14. W jaki sposób wyrażamy zapas stabilności korzystając z charakterystyki amplitudowo-fazowej układu otwartego? 15. Jakie wartości zapasu wzmocnienia i zapasu fazy stosuje się podczas syntezy parametrycznej regulatorów? 16. Korzystając z zapasu wzmocnienia i fazy można skomplikowaną transmitancję układu zamkniętego przybliżyć transmitancją uproszczoną. Jaka to jest transmitancja? 17. Z jakich charakterystyk korzystamy wyznaczając zapas stabilności wyrażony za pomocą amplitudy rezonansowej układu zamkniętego? 18. Jakie wartości amplitudy rezonansowej stosuje się podczas syntezy parametrycznej regulatorów? 19. Korzystając z amplitudy rezonansowej można skomplikowaną transmitancję układu zamkniętego przybliżyć transmitancją uproszczoną. Jaka to jest transmitancja? 20. Jak można bezpośrednio ocenić właściwość statyczną układu regulacji? 21. Jakie wskaźniki bezpośrednie służą do oceny właściwości dynamicznych układu regulacji? 22. Jakie bezpośrednie wskaźniki jakości układu regulacji są zawarte w odpowiedzi układu na skokowy sygnał sterujący? 23. Jakie parametry (współczynniki) zawiera transmitancja operatorowa idealnego regulatora PI? 24. Jakie parametry (współczynniki) zawiera transmitancja operatorowa idealnego regulatora PD? 25. Jakie parametry (współczynniki) zawiera transmitancja operatorowa idealnego regulatora PID? 26. Jaki regulator skraca czas regulacji? 13

14 27. Jaki regulator likwiduje lub zmniejsza uchyb statyczny? 28. W jaki sposób można dobrać nastawy regulatora PID metodą Zieglera- Nicholsa? 29. Jakie zastosowanie ma kryterium stabilności aperiodycznej? 30. Jakie twierdzenie jest wykorzystywane w kryterium stabilności aperiodycznej? 31. Jakie zależności tworzą zapis matematyczny kryterium stabilności aperiodycznej? 32. Jakie przeregulowanie (duże, małe, zerowe) i czas regulacji (duży, mały) w charakterystyce skokowej układu regulacji otrzymujemy z kryterium stabilności aperiodycznej? 33. Jakie jest zastosowanie całkowych wskaźników jakości regulacji? 34. W jaki sposób człon z opóźnieniem skupionym przetwarza sygnał wejściowy? 35. Jak wzrost czasu opóźnienia wpływa na przeregulowanie odpowiedzi czasowej układu z opóźnieniem na skokowy sygnał sterujący? 36. Za pomocą jakiego kryterium badamy stabilność układów regulacji z opóźnieniem? 37. Jaki czas nazywamy krytycznym czasem opóźnienia? 38. Jakie warunki matematyczne stosuje się do wyznaczenia krytycznego czasu opóźnienia? 39. Jakie kryterium jest, między innymi, stosowane do syntezy parametrycznej regulatorów w układach z opóźnieniem? 40. Jakie kryterium jest, między innymi, stosowane do syntezy parametrycznej regulatorów w układach z opóźnieniem? 41. W jakiej sytuacji w układach z opóźnieniem stosuje się regulator Smitha? 42. Który z podanych regulatorów jest modyfikacją regulatora Smitha? 43. Kiedy układ regulacji nazywamy nieliniowym? 44. Czy można wprowadzić zmiany do schematu blokowego zawierającego dwa człony nieliniowe połączone szeregowo? 45. Do jakiej grupy członów, pod względem liniowości opisu, należy człon mający charakterystykę idealnego przekaźnika? 46. Własności układów statycznych. 47. Typy regulatorów liniowych, które mogą zlikwidować w układzie uchyb statyczny. 48. Projektant podjął decyzję zastosowania w układzie regulacji regulatora PI idealnego. Korzystając z metody dominujących stałych czasowych wyznacz parametr czasowy tego regulatora, jeżeli funkcja przejścia obiektu (w układzie regulacji z 5,6 G() s = jednostkowym sprzężeniem zwrotnym) wynosi: ( s + 1)( 5s + 1)( 6s + 2) 14

15 49. Przykłady procesów, w których występuje opóźnienie skupione. 50. Własności trajektorii fazowych. Przemysłowe systemy sterowania 1. Co to jest system dynamiczny? 2. Co to jest system statyczny? 3. Od czego zależy dynamika w obiekcie opisanym równaniem m && x + B x& + kx = y 2? 4. Od czego zależy stacjonarność w obiekcie opisanym równaniem m & x&+ Bx& + kx = y? 3 5. Od czego zależą zmienne x, y w równaniu m & x + B 2 x& + k x = y? Jaki obiekt opisuje równanie m & x + B x& + k x = y? 7. Co umożliwia liniowość obiektu? 8. Kiedy opis obiektu jest ciągły? 9. Jaki obiekt jest opisany równaniem różnicowym m i = 0,1 xi + xi 1 + 2T xi 2 mi 1? 10. Jaki obiekt możemy opisać za pomocą transmitancji s lub z? 11. Kiedy system jest obserwowalny? 12. Kiedy system jest sterowalny? 13. Jaka jest różnica pomiędzy algorytmem prędkościowym a przyrostowym? 14. Jakie są główna cecha modelu ARMA? 15. Jakie są cechy systemu rozproszonego? 16. Jakie są główne cechy sieci przemysłowych? 17. Co jest widoczne w języku maszynowym? 18. Co stosujemy w języku symbolicznym niższego poziomu? 19. Jak jest cecha oprogramowania po uruchomieniu? 20. Jaka jest transmitancja po faktoryzacji? 21. Dla jakiego obiektu stosujemy sterowanie adaptacyjne? 22. Czym się cechuje sterownik kompaktowy? 23. Jak zlikwidować zjawisko stroboskopowe? 24. Czym się powinien cechować program do sterownika o najkrótszym czasie cyklu? 25. Jaki będzie lub co musi mieć najprostszy generator impulsów na jednym zegarze? 26. Jak w licznikach eliminuje się drgania styków aby nie zliczały tych drgań? 15

16 27. Jaka jest cecha sygnału deterministycznego? 28. Co jest potrzebne do oceny układu regulacji? 29. Jakie są obszary zastosowania superkomputerów? 30. Kiedy stosujemy sterowanie zaawansowane? 31. Jakimi obiektami możemy sterować przy użyciu jednego wyjścia cyfrowego (dwustanowego) ze sterownika? 32. Jakie są wymogi niezbędne dla szeregowego połączenia regulatorów. 33. Jaki błąd kwantyzacji ma przetwornik 10 bitowy (2 10 =1024) 34. Co to jest system odporny 35. Co to jest system adaptacyjny? = 2 x + 0,3 x uk 36. Ile tagów potrzebnych będzie do rozwiązania równania: k k k W jaki sposób implementować transmitancję dyskretną w sterowniku PLC? 38. Czym powinna charakteryzować się sieć przemysłowa? u Technika mikroprocesorowa 1. Watchdog (pies-stróż) to układ, który często występuje w systemach mikroprocesorowych. Jaką funkcję spełnia ten układ? 2. Do czego służy monitor zasilania (ang. voltage monitor) w systemach mikroprocesorowych? 3. Co minimalnie należy zrobić, aby mikroprocesor podjął swą normalną pracę czyli zaczął wykonywać cykl: pobranie rozkazu - wykonanie rozkazu? 4. Co to jest GAL? 5. Kiedy mamy do czynienia z architekturą harwardzką układu mikroprocesorowego? 6. Co to jest DSP? 7. W jakim celu stosowane jest wyjście OC (Open Colector) w układach cyfrowych? 8. W mikroprocesorach z rodziny 8051 znajdują się ośmiobitowe rejestry uniwersalne o oznaczeniach R0-R7 zgrupowane w bank rejestrów. Ile jest takich banków? 9. Do czego służy rejestr specjalny DPTR? 10. Do czego służą sygnały sterujące WR, RD, PSEN? 11. Do czego służy rejestr specjalny SP? 16

17 12. Do czego służy sygnał EA? 13. Do czego służy plik (ang. hexfile) z rozszerzeniem hex (*.hex)? 14. Język CUPL służy do zapisu funkcji logicznej i konfiguracji układu PLD. Za pomocą jakich operatorów w tym języku zapisuje się podstawowe operacje logiczne AND, OR, NOT, EXOR? 15. Ile [mv] wynosi jeden kwant dla 12 bitowego przetwornika A/C o zakresie napięć wejściowych od -10 [V] do +10 [V]? 16. Jakie stosujemy pamięci w układach mikroprocesorowych do zapamiętania programu i zmiennych? 17. Jak jest zbudowany i jak działa Watchdog? 18. Jak jest zbudowany i jak działa Monitor? 19. Jakie magistrale występują w procesorze 8051 i do czego służą? 20. Jakie rejestry występują w procesorze 8051 i do czego służą? Automatyzacja procesów produkcyjnych 1. Częścią, jakiego procesu jest proces technologiczny obróbki? 2. Wyjaśnij częścią, jakiego procesu jest operacja technologiczna? 3. Do jakiej grupy urządzeń zaliczana jest obrabiarka? 4. Wyjaśnij, jaki charakter ma procesu technologiczny? 5. Wyjaśnij, od jakich parametrów uzależnione jest projektowanie procesu? 6. Wyjaśnij, czym jest proces montażu? 7. Wyjaśnij, czym jest etap mechanizacja zakładu produkcyjnego? 8. Wyjaśnij, jakim systemem jest elastyczny system produkcyjny? 9. Wyjaśnij, jakie parametr opisuje współczynnik OEE? 10. Wyjaśnij, czym jest pedipulator? Napędy elektryczne 1. Odpowiednikiem masy m[kg] w ruchu obrotowym jest: 2. Momentowi zamachowemu odpowiada moment bezwładności równemu: 3. Masowy moment bezwładności zredukowany na oś wału I dla układu przedstawionego na rysunku 17

18 i danych: - masowy moment bezwładności koła zębatego czynnego - liczba zębów koła zębatego czynnego - masowy moment bezwładności koła zębatego biernego - liczba zębów koła zębatego biernego - masowy moment bezwładności bębna średnica bębna - masa podnoszonego ciężaru - prędkość podnoszenia wynosi: 4. Ruch obrotowy wokół ustalonej osi opisuje równanie: 5. Energia kinetyczna ruchu obrotowego jest równa 6. Równanie ruchu napędu (dynamiki ruchu obrotowego) 7. Charakterystyka mechaniczna silnika synchronicznego oznaczona jest numerem: 8. Charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego oznaczona jest numerem: 18

19 9. Charakterystyka mechaniczna silnika bocznikowego prądu stałego jest numerem: 10. Charakterystyka mechaniczna silnika szeregowego prądu stałego jest numerem: 11. Przy wyznaczaniu zastępczego masowego momentu bezwładności korzysta się z: 12. W układzie hamulca cięgnowego przedstawionym na rysunku poniżej między siłami i zachodzi zależność: 13. Przełożenie przekładni przedstawionej na rysunku poniżej i danych: 19

20 - prędkość kątowa wału czynnego, - prędkość kątowa wału biernego, liczba zębów koła zębatego czynnego, - liczba zębów koła zębatego biernego, wynosi: 14. Podstawowym zadaniem przekładni jest: 15. Sprawność jest to: 16. Poprawny wykres przebiegu prędkości i przyspieszenia/opóźnienia przedstawia rysunek: 17. Moment hamowania hamulców napędu powinien być równy: 18. Sprawność układu przedstawionego na rysunku wynosi: Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne 1. W jakim zakresie ciśnień pracują najczęściej typowe układy pneumatyczne? 2. Jakie maksymalne prędkości ruchu tłoków są stosowane w typowych siłownikach hydraulicznych w porównaniu do pneumatycznych? 3. Z jaką liczbą dróg stosuje się najczęściej typowe rozdzielacze pneumatyczne? 4. Jak zmienia się lepkość olejów hydraulicznych ze wzrostem ich temperatury? 5. Jakie elementy napędowe są najczęściej stosowane w pneumatyce? 6. Jakie prędkości przepływu czynnika roboczego są stosowane w przewodach ciśnieniowych hydraulicznych w porównaniu do pneumatycznych? 7. Jakimi znakami oznacza się najczęściej główne otwory przyłączeniowe czterodrogowych rozdzielaczy hydraulicznych? 8. Jaki zawór ciśnieniowy jest stosowany najczęściej w pneumatyce? 9. Na jakie maksymalne ciśnienie produkowane są najczęściej współczesne typowe zawory hydrauliki przemysłowej? 10. Które z wymienionych rozdzielaczy hydraulicznych są najczęściej stosowane? 11. Z jaką liczbą dróg stosuje się najczęściej typowe rozdzielacze suwakowe w hydraulice przemysłowej? 12. Jakie zawory są stosowane do nastawiania natężenia przepływu sprężonego powietrza? 13. Jakie zawory hydrauliczne są stosowane do nastawiania natężenia przepływu cieczy roboczej? 20

21 14. W jaki sposób można najprościej zmienić wydajność zakupionej hydraulicznej pompy zębatej? 15. Jaka jest rola filtrów w układach hydraulicznych? 16. Jaki zawór ciśnieniowy jest najczęściej stosowany w hydraulice? 17. Jakie prędkości obrotowe rozwijają (orientacyjnie) hydrauliczne silniki wysokomomentowe? 18. Jakie mogą być minimalne prędkości obrotowe wirników hydraulicznych pomp wyporowych, zapewniające ich prawidłową pracę? 19. Jakie pompy należą wyłącznie do grupy pomp o stałej objętości geometrycznej? 20. Jakie jest podstawowe kryterium klasyfikacyjne hydraulicznych siłowników tłokowych? 21. Jakie jest podstawowe przeznaczenie zaworów odcinających? 22. Jakie jest przeznaczenie zaworów maksymalnych? 23. Jakie jest podstawowe przeznaczenie rozdzielaczy hydraulicznych? 24. Jakie jest podstawowe przeznaczenie akumulatorów hydraulicznych? 25. Jakie jest przeznaczenie zaworów zwrotnych? 26. Jakie jest przeznaczenie zaworów dławiących? 27. Jakie jest przeznaczenie regulatorów przepływu? 28. Jakie jest przeznaczenie zaworów redukcyjnych? 29. Jakie pompy hydrauliczne mogą być budowane zarówno na stałą, jak i zmienną wydajność? 30. Jakie są możliwości zmiany wydajności pompy wielotłoczkowej promieniowej? 31. Jakie prędkości tłoków siłowników pneumatycznych uzyskuje się najtrudniej? 32. Ile maksymalnie stopni sterowania stosuje się w rozdzielaczach pneumatycznych? 33. Jakie jest podstawowe przeznaczenie zaworów szybkiego spustu w układach pneumatycznych? 34. Ile jest klas zanieczyszczenia powietrza według normy ISO? 35. Którą z niżej podanych informacji zawiera symbol graficzny zaworu rozdzielającego? 36. Jaką funkcję logiczną mogą realizować przełączniki obiegu? 37. Jaką funkcję logiczną mogą realizować zawory zdwojonego sygnału? 38. Które układy są bardziej wrażliwe na zmianę obciążenia siłowników i silników? 39. Które z wymienionych parametrów określają warunki znormalizowanej atmosfery odniesienia (oznaczenie ANR) wg ISO 8778? 40. Która z wymienionych jednostek dotyczy lepkości kinematycznej cieczy? 21

22 41. Jaka maksymalna wilgotność sprężonego powietrza jest dopuszczalna w układach pneumatycznych? 42. Który z wymienionych wskaźników jest najważniejszy przy doborze filtrów powietrza? 43. Na ile sposobów może być doprowadzana i odprowadzana ciecz sterująca w rozdzielaczach hydraulicznych dwustopniowych? 44. W jakim przewodzie układu hydraulicznego pracującego w obiegu otwartym należy stosować najmniejsze prędkości przepływu czynnika roboczego? 45. W jakich układach są stosowane siłowniki z przewijaną membraną? 46. W jakim zakresie temperatur oleju pracują najkorzystniej układy hydrauliczne? 47. Jakie zawory umożliwiają najbardziej szczelne odcięcie komór roboczych siłownika hydraulicznego podczas postoju? 48. Jakie zawory rozdzielające są najczęściej stosowane w pneumatyce? 49. Jakie jest podstawowe przeznaczenie zaworów zwrotnych sterowanych? 50. Jaki zakres dokładności filtracji stosuje się najczęściej po stronie tłocznej lub spływowej przemysłowych układów hydrauliki zbudowanych z elementów konwencjonalnych? 51. W jakim zakresie kształtuje się najczęściej wilgotność względna powietrza atmosferycznego? 52. Które z wymienionych hydraulicznych zaworów maksymalnych są najczęściej stosowane? 53. Którą z wymienionych sprawności należy uwzględnić przy obliczaniu mocy wyjściowej silnika hydraulicznego? 54. Który z wymienionych siłowników pneumatycznych nie zmienia swojej długości podczas pracy? 55. W jakim zakresie mocy stosuje się elektromagnesy na prąd stały w rozdzielaczach hydraulicznych sterowanych elektrycznie? 56. Jaki jest czas przesterowania typowych hydraulicznych rozdzielaczy suwakowych sterowanych elektrycznie? 57. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny? 58. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny? 59. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny? 22

23 60. Jaki element przedstawiają poniższe symbole graficzne (pierwszy - wg normy ISO, drugi - powszechnie stosowany)? 61. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny (szczegółowy i uproszczony)? 62. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny? 63. Jaki element przedstawia poniższy symbol? 64. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny? 65. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny? 66. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny? 23

24 67. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny? 68. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny (szczegółowy i uproszczony)? 69. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny? 70. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny? 71. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny? 72. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny? 73. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny? 74. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny? 75. Jaki element przedstawia poniższy symbol graficzny? 24

25 76. Do nastawiania jakiej wielkości fizycznej służy zawór dławiący? 77. Do czego prowadzi przekrycie ruchowe dodatnie rozdzielacza hydraulicznego w czasie przesterowania jego suwaka? 78. Jaką funkcję pełnią hydrauliczne zawory podporowe? 79. Jaką funkcję pełnią hydrauliczne zawory hamujące? 80. W skład jakich zaworów hydraulicznych wchodzą najczęściej zawory ciśnieniowe różnicowe? Metrologia i techniki pomiarowe 1. Wykonano pomiary trzech sił uzyskując przy pomiarze każdej z nich następujące wartości błędów bezwzględnych granicznych Δ i względnych δ: Pomiar 1 - Δ = 0.03 [N], δ = 0.3, Pomiar 2 - Δ = 0.3 [N], δ = 0.03, Pomiar 3 - Δ = 1 [N], δ = 0,03. Porównaj dokładność wykonanych pomiarów zaznaczając wybraną odpowiedź. 2. Wykonano pomiary długości trzech odcinków uzyskując w każdym pomiarze następujące wartości błędów bezwzględnych granicznych Δ i względnych δ: Pomiar 1 - Δ = 0.01 [mm], δ = 0.1, Pomiar 2 - Δ = 0.1 [mm], δ = 0.01, Pomiar 3 - Δ = 1 [mm], δ = 0.1. Porównaj dokładność wykonanych pomiarów zaznaczając wybraną odpowiedź. 3. Jakiej wartości krotności 10 odpowiada przedrostek piko rozszerzający zakres jednostki? 4. Jakiej wartości krotności 10 odpowiada przedrostek hekto rozszerzający zakres jednostki? 5. Jaka jest jednostka miary ciśnienia? 6. Jaka jest jednostka miary momentu siły? 7. Do wyznaczania wartości jakich błędów wykorzystuje się rachunek prawdopodobieństwa? 8. Do wyznaczania wartości jakiego błędu wykorzystuje się metodę różniczki zupełnej? 9. Liniowy przetwornik pomiarowy przekształca temperaturę Θ (sygnał wejściowy) na napięcie U (sygnał wyjściowy). Zmierzonej wartości U = 2 [mv] odpowiada temperatura Θ = 500 [K]. Jaka jest czułość S tego przetwornika? 25

26 10. Jak się zmieni wartość czułości S liniowego przetwornika pomiarowego przy dwukrotnym zwiększeniu wartości sygnału wejściowego? 11. Jaki przetwornik służy do pomiaru ciśnienia? 12. Na podstawie jakiej charakterystyki wyznacza się szerokość pasma przenoszonych częstotliwości przez przetwornik I-go rzędu? 13. Od czego zależy szerokość pasma częstotliwości przenoszonych przez przetwornik I-go rzędu? 14. Od czego zależy wartość błędu dynamicznego? 15. Od czego zależy błąd kwantyzacji? 16. Jaki wzorem wyrażany jest błąd średni kwadratowy przy pomiarze pośrednim w którym wynik pomiaru y oblicza się na podstawie wyników pomiarów bezpośrednich x, x, 1 2 Kx n ( y = f ( x1, x2, Kxn ) )? 17. Ile wynosi prawdopodobieństwo, że wynik pomiaru wielkości fizycznej znajduje się w przedziale [-3s,3s] (gdzie s oznacza średnie odchylenie kwadratowe), zakładając że liczba pomiarów n jest większa od 30 (można stosować rozkład normalny)? 18. Jaki sygnał wejściowy jest wykorzystywany przy bezpośrednim doświadczalnym wyznaczaniu charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej i fazowej układu? 19. Sposób identyfikacji stałej czasowej obiektu inercyjnego pierwszego rzędu na podstawie zmierzonej charakterystyki skokowej,? 20. Pomiar jakich wielkości jest wymagany do wyznaczenia bezwymiarowego współczynnika tłumienia członu oscylacyjnego. Sieci komputerowe i bazy danych 1. Co to jest SSH? 2. Podać podstawowe różnice po między Ftp i Sftp 3. Co to jest sftp 4. Jaką ma składnię polecenie listujące zawartość katalogu? 5. Ftp to usługa, która umożliwia: 6. Łącząc się w trybie graficznym z serwerem usługi ftp o adresie ftp.microsoft.com, w oknie przeglądarki wpisujemy: 7. W adresie IP \" \" numer komputera w obrębie najmniejszej podsieci to: 8. Co to jest HTML? 26

27 9. Tzw. część nagłówkowa dokumentu HTML, w której zawarte są informacje o dokumencie, które nie są wyświetlane, ale mogą być wykorzystane np. przez wyszukiwarki internetowe ograniczona jest przez znaczniki: 10. Język SQL: 11. Zadeklarowanie danego pola jako klucz główny oznacza, że: Systemy czasu rzeczywistego 1. Który z wymienionych systemów nie jest systemem czasu rzeczywistego: 2. Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy tworzeniem i wykonywaniem oprogramowania w systemach wbudowanych, a w komputerach biurowych? 3. Podstawowe wymagania dla systemu czasu rzeczywistego to: 4. Dwie podstawowe struktury systemów czasu rzeczywistego to: 5. Program jest to: 6. Proces jest to: 7. Aby proces mógł się wykonać, potrzebne są następujące zasoby sprzętowe: 8. Jeśli wiele procesów wykonywanych jest na jednym procesorze, są one wykonywane: 9. Wątek jest to: 10. Procedura szeregująca jest to: 11. Jakie wymagania powinien spełniać system czasu rzeczywistego 12. Wymień przykłady systemów czasu rzeczywistego? 13. Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy tworzeniem i wykonywaniem oprogramowania w systemach wbudowanych, a w komputerach biurowych? 14. Co to jest wątek? 15. Co to jest procedura szeregująca? Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 1. Wyjaśnij znaczenie akronimu CAD/CAM 2. Która z wymienionych nazw nie określa systemu wspomagania projektowania w przestrzeni trójwymiarowej 3D? 3. Który z przedstawionych zestawów danych nie określa jednoznacznie położenia płaszczyzny w przestrzeni? 4. Który z podanych formatów zapisu dotyczy grafiki wektorowej? 5. Który z podanych opisów najpełniej charakteryzuje obiekty bryłowe typu Solid? 27

28 6. Które dane są wystarczające do jednoznacznego zdefiniowania łuku na płaszczyźnie? 7. Której z wymienionych wartości nie można określić na drodze obliczeń i symulacji kinematycznych mechanizmu? 8. Wybierz najwłaściwsze wyjaśnienie pojęcia projektowanie współbieżne (Concurrent Engineering) 9. Projektowanie oparte na wiedzy (Knowledge Based Engineering) oznacza: 10. Dlaczego zaawansowane systemy komputerowego wspomagania projektowania zawierają zarówno narzędzia do projektowania bryłowego jak i powierzchniowego? Analiza sygnałów i identyfikacja 1. Jaki są cechy stochastycznych sygnałów stacjonarnych? 2. Co to jest moc sygnału? 3. Podaj cechy widma sygnału próbkowanego? 4. Scharakteryzuj znane Ci modele procesów pod kątem błędu uogólnionego modelu? 5. Co to jest i jakie są cechy funkcji koherencji własnej i wzajemnej? Sterowanie dyskretne 1. Na czym polega proces kwantyzacji sygnału 2. Podaj metody konwersji z dziedziny s na dziedzinę zmiennej dyskretnej z 3. Z czym związane jest zjawisko aliasingu 4. Na czym polega efekt wind-up 5. Podaj różnice w metodach doboru nastaw regulatorów dyskretnych i regulatorów ciągłych: Hydrauliczne i pneumatyczne układy automatyki 1. Dla jakiej wartości całkowitego spadku ciśnienia p i stopnia przesterowania serwozaworu elektrohydraulicznego x odnosi się nominalne natężenie przepływu? 2. Do regulacji jakiej wielkości może być stosowany elektrohydrauliczny serwozawór przepływowy z ujemnym przekryciem suwaka? 3. Jaka kombinacja półmostków hydraulicznych charakteryzuje się największą wartością współczynników wzmocnienia siły i prędkości? 28

29 4. Ile wariantów półmostka hydraulicznego można wyróżnić w elementach i układach hydraulicznych 5. Jaki rodzaj charakterystyki elektrohydraulicznego rozdzielacza proporcjonalnego jest szczególnie istotny przy jego doborze z katalogu? Roboty przemysłowe 1. Dlaczego wyznacza się w praktyce zmienność dokładności pozycjonowania manipulatora robota? 2. Jaka jest relacja pomiędzy wartościami dokładności i powtarzalności pozycjonowania współczesnych robotów przemysłowych? 3. W jakim celu stosuje się kalibrację bezwzględną manipulatorów robotów? 4. Jakie są wartości kątów między osiami układu lokalnego współrzędnych, którego orientacja względem układu odniesienia jest dana macierzą A1, a osiami układu odniesienia?? 5. Jakie struktury ramion manipulatorów robotów są stosowane najczęściej w przemyśle? Sterowanie dyskretne 1. Jaki jest główny cel stosowania odpornych układów regulacji? 2. Czy różnica w realizacji regulatora rozmytego przy wykorzystaniu metodyki Mamdaniego i Sugeno występuje przy: 3. Jakie są ograniczenia przy zastosowaniu minimalno-czasowych układów regulacji? 4. Jakie działanie regulatora PID można pominąć przy sterowaniu obiektem astatycznym? 5. Jaki jest cel stosowania układów kompensacji automatycznej? 6. Z czym związane jest zjawisko aliasingu? 7. Jakie są główne różnice w metodach doboru nastaw regulatorów dyskretnych i regulatorów ciągłych? 8. Warunkiem koniecznym i wystarczającym stabilności liniowego, stacjonarnego układu dyskretnego jest: 9. Transmitancja dyskretnego regulatora typu PID ma postać: 10. Podstawowe metody wyostrzania to: 11. Czym jest lub co określa algorytm pozycyjny? 12. Jakie są metody konwersji z dziedziny zmiennej zespolonej s na dziedzinę zmiennej dyskretnej z? 29

30 13. W celu przeprowadzenia dyskretyzacji można zastosować impulsator idealny, który: 14. Na czym polega proces kwantyzacji sygnału? 15. Jaki warunek musi być spełniony aby układ kompensacji automatycznej był realizowalny? 16. Na czym polegają układy minimalno-wariancyjne? 17. Co wykorzystuje się do oceny jakości układu automatycznej regulacji? 30

1. POJĘCIA PODSTAWOWE I RODZAJE UKŁADÓW AUTOMATYKI

1. POJĘCIA PODSTAWOWE I RODZAJE UKŁADÓW AUTOMATYKI Podstawy automatyki / Józef Lisowski. Gdynia, 2015 Spis treści PRZEDMOWA 9 WSTĘP 11 1. POJĘCIA PODSTAWOWE I RODZAJE UKŁADÓW AUTOMATYKI 17 1.1. Automatyka, sterowanie i regulacja 17 1.2. Obiekt regulacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE

CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE Do opisu członów i układów automatyki stosuje się, oprócz transmitancji operatorowej (), tzw. transmitancję widmową. Transmitancję widmową () wyznaczyć można na podstawie

Bardziej szczegółowo

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, 2010 Spis treści Część I. STATYKA 1. Prawa Newtona. Zasady statyki i reakcje więzów 11 1.1. Prawa Newtona 11 1.2. Jednostki masy i

Bardziej szczegółowo

1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE

1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1.1.1. Człon mechanizmu Człon mechanizmu to element konstrukcyjny o dowolnym kształcie, ruchomy bądź nieruchomy, zwany wtedy podstawą, niepodzielny w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn i podstawy automatyki ćwiczenia projektowe Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Teoria maszyn i podstawy automatyki ćwiczenia projektowe Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych grupa 1 (poniedziałek, 8-10, s. 2.19, mgr inż. M. Bieliński) grupa 2 (poniedziałek, 8-10, s. 2.19, mgr inż. R. Nowak) grupa 7 (poniedziałek, 17-19, s. 2.19, mgr inż. M. Bieliński) grupa 8 (poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II Zagadnienia na ocenę 3.0 1. Podaj transmitancję oraz naszkicuj teoretyczną odpowiedź skokową układu całkującego z inercją 1-go rzędu.

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn mechanizmów

Teoria maszyn mechanizmów Adam Morecki - Jan Oderfel Teoria maszyn mechanizmów Państwowe Wydawnictwo Naukowe SPIS RZECZY Przedmowa 9 Część pierwsza. MECHANIKA MASZYN I MECHANIZMÓW Z CZŁONAMI SZTYWNYMI 13 1. Pojęcia wstępne do teorii

Bardziej szczegółowo

Podstawowe człony dynamiczne

Podstawowe człony dynamiczne . Człon proporcjonalny 2. Człony całkujący idealny 3. Człon inercyjny Podstawowe człony dynamiczne charakterystyki czasowe = = = + 4. Człony całkujący rzeczywisty () = + 5. Człon różniczkujący rzeczywisty

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki Opracowano na podstawie: INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki 1. Kaczorek T.: Teoria sterowania, PWN, Warszawa 1977. 2. Węgrzyn S.: Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1980 3.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Jakość układu regulacji Oprócz wymogu stabilności asymptotycznej, układom regulacji stawiane

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. wykład 1 (26.02.2010) mgr inż. Łukasz Dworzak. Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24)

Podstawy Automatyki. wykład 1 (26.02.2010) mgr inż. Łukasz Dworzak. Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24) Podstawy Automatyki wykład 1 (26.02.2010) mgr inż. Łukasz Dworzak Politechnika Wrocławska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24) Laboratorium Podstaw Automatyzacji (L6) 105/2 B1 Sprawy organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Obiekt. Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany).

Obiekt. Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany). SWB - Systemy wbudowane w układach sterowania - wykład 13 asz 1 Obiekt sterowania Wejście Obiekt Wyjście Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany). Fizyczny obiekt (proces, urządzenie)

Bardziej szczegółowo

Tematyka egzaminu z Podstaw sterowania

Tematyka egzaminu z Podstaw sterowania Tematyka egzaminu z Podstaw sterowania Rafał Trójniak 6 września 2009 Spis treści 1 Rozwiązane tematy 1 1.1 Napisać równanie różniczkowe dla zbiornika z odpływem grawitacyjnym...............................

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

K p. K o G o (s) METODY DOBORU NASTAW Metoda linii pierwiastkowych Metody analityczne Metoda linii pierwiastkowych

K p. K o G o (s) METODY DOBORU NASTAW Metoda linii pierwiastkowych Metody analityczne Metoda linii pierwiastkowych METODY DOBORU NASTAW 7.3.. Metody analityczne 7.3.. Metoda linii pierwiastkowych 7.3.2 Metody doświadczalne 7.3.2.. Metoda Zieglera- Nicholsa 7.3.2.2. Wzmocnienie krytyczne 7.3.. Metoda linii pierwiastkowych

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

przy warunkach początkowych: 0 = 0, 0 = 0

przy warunkach początkowych: 0 = 0, 0 = 0 MODELE MATEMATYCZNE UKŁADÓW DYNAMICZNYCH Podstawową formą opisu procesów zachodzących w członach lub układach automatyki jest równanie ruchu - równanie dynamiki. Opisuje ono zależność wielkości fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE CZŁONY DYNAMICZNE

PODSTAWOWE CZŁONY DYNAMICZNE PODSTAWOWE CZŁONY DYNAMICZNE Człon podstawowy jest to element przetwarzający wprowadzony do niego sygnał wejściowy x(t) na sygnał wyjściowy y(t) w sposób elementarny. Przetwarzanie elementarne oznacza,

Bardziej szczegółowo

4. UKŁADY II RZĘDU. STABILNOŚĆ. Podstawowe wzory. Układ II rzędu ze sprzężeniem zwrotnym Standardowy schemat. Transmitancja układu zamkniętego

4. UKŁADY II RZĘDU. STABILNOŚĆ. Podstawowe wzory. Układ II rzędu ze sprzężeniem zwrotnym Standardowy schemat. Transmitancja układu zamkniętego 4. UKŁADY II RZĘDU. STABILNOŚĆ Podstawowe wzory Układ II rzędu ze sprzężeniem zwrotnym Standardowy schemat (4.1) Transmitancja układu zamkniętego częstotliwość naturalna współczynnik tłumienia Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Badanie aktuatora elektrohydraulicznego. Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Przemysłowych - laboratorium. Instrukcja laboratoryjna

Ćwiczenie 1. Badanie aktuatora elektrohydraulicznego. Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Przemysłowych - laboratorium. Instrukcja laboratoryjna Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Przemysłowych - laboratorium Ćwiczenie 1 Badanie aktuatora elektrohydraulicznego Instrukcja laboratoryjna Opracował : mgr inż. Arkadiusz Winnicki Warszawa 2010 Badanie

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego? RÓWNANIA MAXWELLA Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego? Wykład 3 lato 2012 1 Doświadczenia Wykład 3 lato 2012 2 1

Bardziej szczegółowo

Układ regulacji automatycznej (URA) kryteria stabilności

Układ regulacji automatycznej (URA) kryteria stabilności Układ regulacji automatycznej (URA) kryteria stabilności y o e G c (s) z z 2 u G o (s) y () = () ()() () H(s) oraz jego wartością w stanie ustalonym. Transmitancja układu otwartego regulacji: - () = ()

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów Ćwiczenie Nr 2 Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów 1. Wprowadzenie Sterowanie prędkością tłoczyska siłownika lub wału silnika hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys.

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys. Ćwiczenie M- Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego. Cel ćwiczenia: pomiar przyśpieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła fizycznego.. Przyrządy: wahadło rewersyjne, elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Opis ćwiczenia. Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Henry ego Katera.

Opis ćwiczenia. Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Henry ego Katera. ĆWICZENIE WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO Opis ćwiczenia Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

Bardziej szczegółowo

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów.

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów. PLAN WYNIKOWY FIZYKA - KLASA TRZECIA TECHNIKUM 1. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Iloczyn wektorowy dwóch wektorów podać przykład wielkości fizycznej, która

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Napęd pojęcia podstawowe

Napęd pojęcia podstawowe Napęd pojęcia podstawowe Równanie ruchu obrotowego (bryły sztywnej) moment - prędkość kątowa Energia kinetyczna Praca E W k Fl Fr d de k dw d ( ) Równanie ruchu obrotowego (bryły sztywnej) d ( ) d d d

Bardziej szczegółowo

Struktura manipulatorów

Struktura manipulatorów Temat: Struktura manipulatorów Warianty struktury manipulatorów otrzymamy tworząc łańcuch kinematyczny o kolejnych osiach par kinematycznych usytuowanych pod kątem prostym. W ten sposób w zależności od

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 2 14-0_1 Rok: I Semestr: II Forma

Bardziej szczegółowo

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy Roboty manipulacyjne i mobilne Wykład II zadania i elementy Janusz Jakubiak IIAiR Politechnika Wrocławska Informacja o prawach autorskich Materiały pochodzą z książek: J. Honczarenko.. Budowa i zastosowanie.

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów regulatora - symulacja komputerowa. Najprostszy układ automatycznej regulacji można przedstawić za pomocą

Dobór parametrów regulatora - symulacja komputerowa. Najprostszy układ automatycznej regulacji można przedstawić za pomocą Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Centrum Laserowych Technologii Metali PŚk i PAN Zakład Informatyki i Robotyki Przedmiot:Podstawy Automatyzacji - laboratorium, rok I, sem.

Bardziej szczegółowo

Automatyka i sterowanie w gazownictwie. Regulatory w układach regulacji

Automatyka i sterowanie w gazownictwie. Regulatory w układach regulacji Automatyka i sterowanie w gazownictwie Regulatory w układach regulacji Wykładowca : dr inż. Iwona Oprzędkiewicz Nazwa wydziału: WIMiR Nazwa katedry: Katedra Automatyzacji Procesów AGH Ogólne zasady projektowania

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne. opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne. opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego Nazwisko i imię: Zespół: Data: Cel ćwiczenia: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego wyznaczenie momentów bezwładności brył sztywnych Literatura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników

Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników 1. Podstawowe pojęcia związane z niewyważeniem Stan niewyważenia stan wirnika określony takim rozkładem masy, który w czasie wirowania wywołuje

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PF11- Dynamika bryły sztywnej.

PF11- Dynamika bryły sztywnej. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalych

Bardziej szczegółowo

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Prezentacja do wykładu dla EMST Semestr letni Wykład nr 3 Prawo autorskie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI

Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI 12. Regulacja dwu- i trójpołożeniowa (wg. Holejko, Kościelny: Automatyka procesów ciągłych)

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 2 - podstawy matematyczne. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 2 - podstawy matematyczne. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 2 - podstawy matematyczne Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Wstęp Rzeczywiste obiekty regulacji, a co za tym idzie układy regulacji, mają właściwości nieliniowe, n.p. turbulencje, wiele

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego msg M 7-1 - Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Zagadnienia: prawa dynamiki Newtona, moment sił, moment bezwładności, dynamiczne równania ruchu wahadła fizycznego,

Bardziej szczegółowo

REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ. T I - czas zdwojenia (całkowania) T D - czas wyprzedzenia (różniczkowania) K p współczynnik wzmocnienia

REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ. T I - czas zdwojenia (całkowania) T D - czas wyprzedzenia (różniczkowania) K p współczynnik wzmocnienia REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ Y o (s) - E(s) B(s) /T I s K p U(s) Z(s) G o (s) Y(s) T I - czas zdwojenia (całkowania) T D - czas wyprzedzenia (różniczkowania) K p współczynnik wzmocnienia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki http://www.ipbm.simr.pw.edu.pl/ Teoria maszyn i podstawy automatyki semestr zimowy 206/207

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja. Ćwiczenie 9. Transformata Laplace a sygnałów w układach automatycznej regulacji

Automatyzacja. Ćwiczenie 9. Transformata Laplace a sygnałów w układach automatycznej regulacji Automatyzacja Ćwiczenie 9 Transformata Laplace a sygnałów w układach automatycznej regulacji Rodzaje elementów w układach automatyki Blok: prostokąt ze strzałkami reprezentującymi jego sygnał wejściowy

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY MODUŁ MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY 1.Wielkości fizyczne: - wielkości fizyczne i ich jednostki - pomiary wielkości fizycznych - niepewności pomiarowe - graficzne przedstawianie

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

Katedra Automatyzacji Laboratorium Podstaw Automatyzacji Produkcji Laboratorium Podstaw Automatyzacji

Katedra Automatyzacji Laboratorium Podstaw Automatyzacji Produkcji Laboratorium Podstaw Automatyzacji Katedra Automatyzacji Laboratorium Podstaw Automatyzacji Produkcji Laboratorium Podstaw Automatyzacji Opracowanie: mgr inż. Krystian Łygas, inż. Wojciech Danilczuk Na podstawie materiałów Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Mechanika teoretyczna

Mechanika teoretyczna Wypadkowa -metoda analityczna Mechanika teoretyczna Wykład nr 2 Wypadkowa dowolnego układu sił. Równowaga. Rodzaje sił i obciążeń. Rodzaje ustrojów prętowych. Składowe poszczególnych sił układu: Składowe

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Otwarty układ regulacji

Rys. 1 Otwarty układ regulacji Automatyka zajmuje się sterowaniem, czyli celowym oddziaływaniem na obiekt, w taki sposób, aby uzyskać jego pożądane właściwości. Sterowanie często nazywa się regulacją. y zd wartość zadana u sygnał sterujący

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Warszawa, 31 sierpnia 2015r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Warunki równowagi płaskiego dowolnego układu sił wyraża się układem równań: Wskaż poprawną postać równania ruchu jednostajnie przyspieszonego: 2

Warunki równowagi płaskiego dowolnego układu sił wyraża się układem równań: Wskaż poprawną postać równania ruchu jednostajnie przyspieszonego: 2 Pytanie 1 Warunki równowagi płaskiego dowolnego układu sił wyraża się układem równań: n A) Fix=0 i=0 B) C) D) n n n F 0, F 0, M 0, ix iy ix i 1 i 1 i 1 n n n n F 0, F 0, M 0, M 0, ix iy ix iy i 1 i 1 i

Bardziej szczegółowo

2.2. Metoda przez zmianę strumienia magnetycznego Φ Metoda przez zmianę napięcia twornika Układ Ward-Leonarda

2.2. Metoda przez zmianę strumienia magnetycznego Φ Metoda przez zmianę napięcia twornika Układ Ward-Leonarda 5 Spis treści Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Badanie silnika prądu stałego... 15 1.1. Elementy maszyn prądu stałego... 15 1.2. Zasada działania i budowa maszyny prądu stałego... 17

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Aktory 1 Definicja aktora Aktor (ang. actuator) -elektronicznie sterowany człon wykonawczy. Aktor jest łącznikiem między urządzeniem przetwarzającym informację

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Stabilność. Krzysztof Patan

Stabilność. Krzysztof Patan Stabilność Krzysztof Patan Pojęcie stabilności systemu Rozważmy obiekt znajdujący się w punkcie równowagi Po przyłożeniu do obiektu siły F zostanie on wypchnięty ze stanu równowagi Jeżeli po upłynięciu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne Wprowadzenie Pneumatyka - dziedzina nauki i techniki zajmująca się prawami rządzącymi przepływem sprężonego powietrza; w powszechnym rozumieniu także technika napędu i sterowania pneumatycznego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

3 Podstawy teorii drgań układów o skupionych masach

3 Podstawy teorii drgań układów o skupionych masach 3 Podstawy teorii drgań układów o skupionych masach 3.1 Drgania układu o jednym stopniu swobody Rozpatrzmy elementarny układ drgający, nazywany też oscylatorem harmonicznym, składający się ze sprężyny

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych

J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych a) Wentylator lub pompa osiowa b) Wentylator lub pompa diagonalna c) Sprężarka lub pompa odśrodkowa d) Turbina wodna promieniowo-

Bardziej szczegółowo

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (../..) Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe

Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo / analogowe W cyfrowych systemach pomiarowych często zachodzi konieczność zmiany sygnału cyfrowego na analogowy, np. w celu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III 1.Ruch punktu materialnego: rozróżnianie wielkości wektorowych od skalarnych, działania na wektorach opis ruchu w różnych układach odniesienia obliczanie prędkości

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania. Modelowanie

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania. Modelowanie Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Modelowanie Zad Wyznacz transformaty Laplace a poniższych funkcji, korzystając z tabeli transformat: a) 8 3e 3t b) 4 sin 5t 2e 5t + 5 c) e5t e

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

Koła stożkowe o zębach skośnych i krzywoliniowych oraz odpowiadające im zastępcze koła walcowe wytrzymałościowo równoważne

Koła stożkowe o zębach skośnych i krzywoliniowych oraz odpowiadające im zastępcze koła walcowe wytrzymałościowo równoważne Spis treści PRZEDMOWA... 9 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH... 11 2. ZASTOSOWANIE I WYMAGANIA STAWIANE PRZEKŁADNIOM ZĘBATYM... 22 3. GEOMETRIA I KINEMATYKA PRZEKŁADNI WALCOWYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawy automatyki. Energetyka Sem. V Wykład 1. Sem /17 Hossein Ghaemi

Podstawy automatyki. Energetyka Sem. V Wykład 1. Sem /17 Hossein Ghaemi Podstawy automatyki Energetyka Sem. V Wykład 1 Sem. 1-2016/17 Hossein Ghaemi Hossein Ghaemi Katedra Automatyki i Energetyki Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Gdańska pok. 222A WOiO Tel.:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a 1. Hydrostatyka Temat lekcji dostateczną uczeń Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala zdefiniować ciśnienie, objaśnić pojęcie ciśnienia hydrostatycznego, objaśnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA

Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA Cel ćwiczenia: dobór nastaw regulatora, analiza układu regulacji trójpołożeniowej, określenie jakości regulacji trójpołożeniowej w układzie bez zakłóceń

Bardziej szczegółowo

Warstwowa struktura układów sterowania ciągłymi procesami przemysłowymi

Warstwowa struktura układów sterowania ciągłymi procesami przemysłowymi Warstwowa struktura układów sterowania ciągłymi procesami przemysłowymi warstwa zarządzania warstwa sterowania operatywnego system stertowania zmiennych procesowych ciągłych warstwa sterowania nadrzędnego

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego (Katera)

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego (Katera) Politechnika Łódzka FTMS Kierunek: nformatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 6 V 2009 Nr. ćwiczenia: 112 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

Bardziej szczegółowo

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0,

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0, Bierne obwody RC. Filtr dolnoprzepustowy. Filtr dolnoprzepustowy jest układem przenoszącym sygnały o małej częstotliwości bez zmian, a powodującym tłumienie i opóźnienie fazy sygnałów o większych częstotliwościach.

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 1 Podstawowe pojęcia automatyki

Wykład nr 1 Podstawowe pojęcia automatyki Wykład nr 1 Podstawowe pojęcia automatyki Podstawowe definicje i określenia wykorzystywane w automatyce Omówienie podstawowych elementów w układzie automatycznej regulacji Omówienie podstawowych działów

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Przedmiot: Mechanika analityczna Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM 2 S 0 1 02-0_1 Rok: 1 Semestr: 1

Bardziej szczegółowo

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI (Wprowadzenie) Drgania elementów konstrukcji (prętów, wałów, belek) jak i całych konstrukcji należą do ważnych zagadnień dynamiki konstrukcji Przyczyna: nawet niewielkie drgania

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA KATEDRA WYTRZYMAŁOSCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MACHANIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza kinematyki robota mobilnego z wykorzystaniem MSC.VisualNastran PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

Bardziej szczegółowo

Mechanika. Wykład nr 2 Wypadkowa dowolnego układu sił. Równowaga. Rodzaje sił i obciążeń. Wyznaczanie reakcji.

Mechanika. Wykład nr 2 Wypadkowa dowolnego układu sił. Równowaga. Rodzaje sił i obciążeń. Wyznaczanie reakcji. Mechanika Wykład nr 2 Wypadkowa dowolnego układu sił. Równowaga. Rodzaje sił i obciążeń. Wyznaczanie reakcji. Przyłożenie układu zerowego (układ sił równoważących się, np. dwie siły o takiej samej mierze,

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do egzaminu Dynamika Systemów Elektromechanicznych

Materiały pomocnicze do egzaminu Dynamika Systemów Elektromechanicznych Materiały pomocnicze do egzaminu Dynamika Systemów Elektromechanicznych Studia Magisterskie IIgo stopnia Specjalności: PTiB, EiNE, APiAB, Rok I Opracował: dr hab. inż. Wiesław Jażdżynski, prof.nz.agh Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 5. Energia, praca, moc. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 5. Energia, praca, moc. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA I 5. Energia, praca, moc Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html ENERGIA, PRACA, MOC Siła to wielkość

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DYPLOMOWY. Pytania egzaminacyjne dla wszystkich kierunków studiów

EGZAMIN DYPLOMOWY. Pytania egzaminacyjne dla wszystkich kierunków studiów EGZAMIN DYPLOMOWY Pytania egzaminacyjne dla wszystkich kierunków studiów Mechanika 1. Warunki równowagi brył dla układów przestrzennych, płaskich, środkowych. 2. Opory ślizgania i toczenia,całkowity opór

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Roman Lewandowski Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006 Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa oraz inżynierów budowlanych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH Badanie siłowników INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO ŁÓDŹ 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. [Tom] 2, Łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne / pod redakcją Eugeniusza Mazanka ; autorzy: Andrzej Dziurski, Ludwik Kania, Andrzej Kasprzycki,

Bardziej szczegółowo

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne Copyright by: Krzysztof Serafin. Brzesko 2007 Na podstawie skryptu 1220 AGH Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne 1. Siłownik z zabudowanym blokiem sterującym Ten ruch wahadłowy tłoka siłownika jest

Bardziej szczegółowo