REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu PK Pegimek sp. z o.o. w Świdniku Nr V/2012 z dnia r. Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek w Świdniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. M. Konopnickiej Świdnik REGULAMIN ORGANIZACYJNY Świdnik, luty 2012 na 29 stronach

2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. PEGIMEK Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego aktem notarialnym z dnia 12 czerwca 1992 r. z kapitałem zakładowym w wysokości zł. 2. Spółka kontynuuje działalność Przedsiębiorstwa Państwowego. 3. W Przedsiębiorstwie Spółki obowiązują zasady łącznej reprezentacji i odpowiedzialności, realizowanej przez dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem oraz zasady kompleksowego rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu decyzji gospodarczych i ocenie efektów działalności. 4. Działalnością Spółki kieruje dwuosobowy Zarząd przy pomocy prokurenta, kierowników zakładów komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy. 5. W przypadku nieobecności członków Zarządu zastępuje ich prokurent Spółki Główny Księgowy. 6. Organizację wewnętrzną Przedsiębiorstwa Spółki określa schemat organizacyjny, stanowiący każdorazowo załącznik do uchwały Zarządu Spółki w sprawie struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki, ustalający zależność służbową poszczególnych komórek organizacyjnych oraz przedmiotowy podział funkcji członków kierownictwa Spółki, w zakresie zarządzania, nadzoru, koordynacji wewnętrznej i odpowiedzialności. 7. W skład Przedsiębiorstwa Spółki PEGIMEK wchodzą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Zarządzania Nieruchomościami, Zakład Usług Porządkowych i Robót Drogowych i komórki Zarządu tj.: Dział Finansowo- Księgowy, Dział Kadr i Płac oraz samodzielne stanowiska pracy: Radca prawny, Specjalista d/s zamówień publicznych i obsługi zarządu, Informatyk i Inspektor ds. BHP, Ppoż. i OC. Strona 2 z 29

3 8. Samodzielne stanowisko pracy może być wyłącznie jednoosobowe. Samodzielne stanowisko pracy działa zgodnie z ramowym zakresem uprawnień i obowiązków służbowych za poszczególne czynności. 9. W Zakładzie nie mogą być utworzone więcej niż dwa stanowiska pracy zastępcy kierownika. 10. W Zakładzie, w którym nie utworzono zastępcy kierownika, w razie niemożności wykonywania funkcji przez kierownika zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik. 11. Pracownicy Przedsiębiorstwa nie mają prawa do wydawania poleceń pracownikom z innych jednostek organizacyjnych. Mają natomiast prawo zwracać się do tych jednostek o materiały, dane i wyjaśnienia niezbędne do wykonywania zadań, w granicach swego zakresu działania oraz zachowania hierarchii stanowisk. 12. Prawo do podpisywania pism w ramach zakresu działania Przedsiębiorstwa Spółki mają: członkowie zarządu i prokurent. Do wyłącznych uprawnień Zarządu Spółki, należy podpisywanie pism: do organów administracji państwowej, wojewodów, starostów, prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów gmin; wszelkich aktów o charakterze normatywnym (okólniki, zarządzenia); zarządzeń pokontrolnych; pism zawierających decyzje związane ze zmianami organizacyjnymi oraz pism wyznaczających bądź zmieniających zadania planowe Przedsiębiorstwa. 13. Podpisywanie pism odbywa się jednoosobowo, z wyjątkiem wypadków określonych odrębnymi przepisami: np. w zakresie praw i obowiązków majątkowych, do czego wymagana jest reprezentacja łączna. 14. Wszelkie pisma podpisywane przez członków Zarządu i prokurenta powinny być na kopiach parafowane przez kierownika komórki organizacyjnej i referenta sprawy, z którym treść była uzgodniona pod względem merytorycznym i formalnoprawnym. 15. Podpisujący pisma odpowiadają za merytoryczne załatwianie sprawy oraz jej zgodność z interesem Spółki, z interesem społecznym oraz obowiązującymi przepisami. Strona 3 z 29

4 II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 1 Kierownicy komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa odpowiadają za zgodne z przepisami, merytorycznie właściwe i terminowe załatwienie sprawy. Przez kierowników komórek organizacyjnych rozumieć należy kierowników: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Zarządzania Nieruchomościami, Zakładu Usług Porządkowych i Robót Drogowych, Działu Finansowo Księgowego oraz Działu Kadr i Płac Członkowie Zarządu mogą upoważniać imiennie podporządkowanych im kierowników komórek organizacyjnych do podpisywania korespondencji, wynikającej z zakresu działalności kierowanej przez nich komórki organizacyjnej nie zawierających decyzji, chyba, że w imiennym upoważnieniu zostało wyraźnie sprecyzowane upoważnienie do wydawania w imieniu Zarządu decyzji o określonym zakresie. 2. W przypadku podpisywania pism przez upoważnionego do tego pracownika należy odcisnąć pieczątkę z nazwiskiem i imieniem oraz stanowiskiem służbowym upoważnionego. 3. Sprawy wymagające decyzji Zarządu lub prokurenta winny być opracowywane i przedkładane do decyzji w jednej z niżej wymienionych form: projektu aktu normatywnego względnie pisma o charakterze instrukcyjnym lub wyjaśniającym; projektu pisma kierowanego do władz zwierzchnich, względnie instytucji, urzędu lub innej jednostki gospodarczej załatwiającej sprawę; notatki służbowej. 4. Sprawy wymagające opinii bądź oceny formalnoprawnej muszą być parafowane przez radcę prawnego Spółki. W szczególności muszą być opiniowane i podpisywane przez radcę prawnego: wydanie aktu o charakterze ogólnym; sprawy indywidualne skomplikowane pod względem prawnym; zawarcie umowy na roboty i usługi, a także zawarcie umowy wieloletniej, długoterminowej lub nietypowe; rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia; odmowy uznania zgłoszonych roszczeń; należności spisywane w straty; sprawy związane z postępowaniem przez organy orzekające; Strona 4 z 29

5 zawarcie ugody w sprawach majątkowych; umorzenia wierzytelności; zawarcie i rozwiązanie umowy z kontrahentem zagranicznym; zawiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu Wszystkie dokumenty mające charakter normatywny, odnoszące się do komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa, a wprowadzające przepisy, które określają obowiązki i uprawnienia poszczególnych komórek, bądź regulujące sprawy o istotnym znaczeniu dla gospodarki Przedsiębiorstwa winny być wydawane w formie zarządzeń. 2. Wszelkie inne wytyczne, np. dotyczące gospodarki, obsługi maszyn lub urządzeń, obiegu dokumentacji, winny być wydawane w formie instrukcji. Instrukcje akceptuje: członek Zarządu w odniesieniu do zakresu działania bezpośrednio podległych komórek; główny księgowy w zakresie działania kierowanego przez siebie Działu. 3. Kwalifikację, rejestr i ewidencję dokumentów prowadzi Dział Kadr i Płac, zaopatrując je we właściwą numerację (po podpisaniu przez upoważnioną do tego osobę). Strona 5 z 29

6 III. NADZÓR I KONTROLA 1. Odpowiedzialność za nadzór i kontrolę ponoszą: a. członkowie Zarządu Spółki; b. prokurent; c. główny księgowy; d. kierownicy Zakładów i Działów oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych; e. pracownik prowadzący kasę; f. pracownicy prowadzący magazyn. 2. Główny księgowy, kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych ponoszą odpowiedzialność za: a. zabezpieczenie mienia; b. całokształt działalności powierzonych im komórkom bądź stanowiskom pracy; c. nadzór i kontrolę nad opracowaniem i realizacją planów objętych działalnością danej komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy; d. wykonanie zadań określonych ramowym zakresem obowiązków oraz za porządek ustalony regulaminem pracy. 3. Pracownik prowadzący kasę ponosi materialną odpowiedzialność za całość przyjętych przez niego wartości. Ponadto odpowiedzialny jest za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki w miejscach do tego wskazanych i zabezpieczonych oraz przestrzeganie innych przepisów. 4. Pracownik prowadzący magazyn odpowiada materialnie za ilość i jakość powierzonych im składników majątkowych, za należyte ich zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą oraz konserwację sprzętu i urządzeń magazynowych, a także przestrzeganie przepisów o gospodarce magazynowej oraz wewnętrznych zarządzeń i instrukcji. 5. Pracownicy Przedsiębiorstwa sporządzający i przekazujący sprawozdania statystyczne do GUS, organów Spółki, Gminy Świdnik i innych instytucji, są odpowiedzialni za ich merytoryczną treść, dane liczbowe, rzetelność i terminowość zgodnie z obowiązującymi w tej mierze zarządzeniami i instrukcjami. 6. Ramowy zakres obowiązków i uprawnień oraz wewnętrzną strukturę Przedsiębiorstwa ustala Zarząd Spółki. 7. Powierzenie składników majątkowych magazynu, kasy i innych wartości może się odbywać wyłącznie na piśmie (inwentaryzacja, protokół zdawczo-odbiorczy przy współudziale komisji); dotyczy to również przekazania stanowisk pracy kierowników komórek i samodzielnych stanowisk pracy. Strona 6 z 29

7 IV. ZAKRESY OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ 1. Zarząd Spółki: Prezes Zarządu PN; Wiceprezes PT. 1. Prezes Zarządu - sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją zadań w zakresie: 1) obsługi prawnej Przedsiębiorstwa; 2) spraw osobowych, szkoleń, dokształcania i doskonalenia pracowników; 3) doboru kadr; 4) rozliczeń płac; 5) działalności socjalnej 6) spraw administracyjnych i organizacyjnych Spółki; 7) zamówień publicznych i obsługi Zarządu 8) zadań wynikających z ustawy o rachunkowości; 9) bezpieczeństwa i higieny pracy; 10) ochrony ppoż.; 11) obrony cywilnej; 2. Wiceprezes Zarządu - sprawuje nadzór i kontrolę nad prawidłowością realizowanych zadań w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Przedsiębiorstwa: 1) Samodzielne stanowisko - Informatyk 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3) Zakład Zarządzania Nieruchomościami w zakresie: a. technicznego utrzymania budynków, b. czynności administracyjnych, c. rozliczeń finansowo-księgowych, d. technicznego utrzymania lokali i budynków, e. administrowania, f. finansowo-księgowym, 4) Zakład Usług Porządkowych i Robót Drogowych w zakresie: a. robót drogowych, b. usług porządkowych, c. zarządzania targowiskiem miejskim, d. utrzymania i pielęgnacji zieleni, e. prowadzenia bazy sprzętu, Strona 7 z 29

8 PION PREZESA ZARZĄDU: Regulamin Organizacyjny 3. Radca prawny NR: a. udziela Zarządowi Spółki opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa; b. informuje Zarząd Spółki o zmianach w obowiązującym stanie prawnym; c. informuje Zarząd o uchybieniach w działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień; d. sprawuje nadzór prawny nad egzekucją należności; e. udziela informacji o przepisach prawnych organizacjom społecznym i zawodowym działającym na terenie Przedsiębiorstwa; f. występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi; g. wykonuje czynności określone w cz. II 2 pkt. 4 niniejszego regulaminu. 4. Dział Kadr i Płac NK: Dział realizuje zadania: 1) w zakresie spraw osobowych: a. opracowuje roczne plany oraz bilanse potrzeb kadrowych Przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem kadr kwalifikowanych; b. prowadzi sprawy związane z edukacją, doborem i rozmieszczeniem kadr, c. zapobiega nadmiernej fluktuacji; d. wykonuje czynności związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, przeszeregowaniem, nagradzaniem, oraz karaniem pracowników; e. wnioskuje o wyróżnienia i odznaczenia pracowników; f. prowadzi akta osobowe pracowników; g. kontroluje przestrzeganie dyscypliny pracy i zasad etyki zawodowej; h. bada przyczyny konfliktów powstających na tle stosunku pracy, zapobiega im i nadzoruje ich likwidację; i. prowadzi statystykę i sprawozdawczość dotyczącą spraw pracowniczych. 2) w zakresie szkolenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników: a. organizuje wewnątrzzakładowe szkolenie zawodowe i prowadzi całokształt spraw związanych ze szkoleniem zawodowym pracowników; b. opracowuje w porozumieniu z innymi komórkami program stażu, praktyk studenckich i uczniowskich, kontroluje ich przebieg i wykonanie; c. współdziała z terenowymi biurami pracy w zakresie naboru pracowników i stażystów; 3) w zakresie zatrudnienia: a. analizuje przydatność zawodową pracowników w aspekcie racjonalnego doboru i rozmieszczenia kadr; Strona 8 z 29

9 b. analizuje i kontroluje wykonanie średniej płacy w Przedsiębiorstwie, bada przyczyny zaistniałych przekroczeń i wnioskuje o podjęcie odpowiednich przedsięwzięć w celu uzyskania optymalnych wyników w tym zakresie; c. sporządza sprawozdania dotyczące zatrudnienia i płac. 4) w zakresie płac: a. sporządza listy płac dla pracowników fizycznych i umysłowych; b. wystawia zaświadczenia o dochodach; c. prowadzi kartotekę wynagrodzeń pracowniczych; d. dokonuje przelewów na konta osobiste; e. dokonuje potrąceń z listy płac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządza przelewy z tytułu potrąceń dokonanych z wynagrodzenia za pracę; f. zgłasza do ubezpieczenia społecznego i wyrejestrowuje z ubezpieczenia pracowników i zleceniobiorców; g. zgłasza na wniosek pracownika lub zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego i wyrejestrowuje z ubezpieczenia członków ich rodzin; h. dokonuje rozliczeń z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych, rodzinnych itp. Zgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniach Społecznych; i. nalicza składki oraz sporządza deklarację rozliczeniową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od dokonanych wypłat. j. nalicza podatek dochodowy od osób fizycznych i odpowiada za rozliczenie z Urzędem Skarbowym; k. sporządza zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku RP-7. 5) w zakresie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych: a. współpracuje z komórką finansową Przedsiębiorstwa w zakresie kosztów finansowania itp. działań związanych z działalnością socjalną; b. prowadzi wszystkie sprawy pracowników związane z ZFŚS; c. uczestniczy w składzie Komisji Socjalnej z ramienia pracodawcy. 6) w zakresie spraw administracyjnych ponosi odpowiedzialność za: a. stan i jakość wyposażenia urządzeń, pomieszczeń ogólnych (hole, korytarze, sale, garaże); b. zabezpieczenie budynku siedziby Spółki przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem; c. nadzór nad wykonywaniem wszystkich prac porządkowych, konserwacyjnych, dostawą mediów itp. (utrzymanie czystości, drobne remonty, instalowanie i konserwacja urządzeń telefonicznych, faxów, konserwacja instalacji wodociągowej i grzewczej); d. wydawanie i prowadzenie ewidencji materiałów biurowych; e. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz ewidencji pieczątek; Strona 9 z 29

10 f. zaopatrzenie innych komórek organizacyjnych w materiały na potrzeby zakładów na podstawie podpisanych zapotrzebowań; g. dokonywanie zakupów: materiałów kancelaryjnych, sprzętu gospodarczego, artykułów spożywczych na potrzeby Przedsiębiorstwa; h. nadzór nad eksploatacją (naprawy i konserwacja urządzeń biurowych); i. nadzór nad prenumeratą prasy i innych wydawnictw; j. prowadzenie ewidencji środków trwałych; k. administrację i wynajem pomieszczeń biurowych Spółki; l. sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem archiwum Spółki. 7) w zakresie spraw organizacyjnych odpowiada za: a. organizację pracy sekretariatu; b. obsługę posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; c. obsługę kontaktów z sądami, notariuszem, radcą prawnym, Zgromadzeniem Wspólników w zakresie przeprowadzanych zmian Umowy Spółki; d. przygotowanie projektów aktów wewnętrznych wprowadzających zmiany (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS, regulamin premiowania itp.); e. obsługę i organizację spotkań ze związkami zawodowymi; 5. Samodzielne stanowisko - Specjalista d/s zamówień publicznych i obsługi Zarządu - NZP: 1) w zakresie zamówień publicznych: a. zajmuje się przygotowaniem postępowania przetargowego, w tym: - wyborem trybu postępowania, - opracowaniem ogłoszenia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu, - sporządzeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych - opracowaniem projektów innych dokumentów, w szczególności wniosku Kierownika Zamawiającego do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą. b. zajmuje się prowadzeniem postępowania przetargowego, w tym: - wszczęciem postępowania poprzez publikację ogłoszenia o przetargu lub zaproszenie do udziału w postępowaniu, - odpowiedzią na ewentualne zapytania do treści specyfikacji, - prowadzeniem negocjacji z dostawcami lub wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji, - prowadzeniem ewentualnego zebrania potencjalnych oferentów, Strona 10 z 29

11 - przygotowaniem i prowadzeniem czynności na wypadek złożenia odwołania w związku z czynnościami podjętymi przez komisję w prowadzonym postępowaniu, - ewentualną zmianą treści specyfikacji przed upływem terminu składania ofert, - przyjmowaniem, składanych za pośrednictwem sekretariatu, ofert i zapewnieniem ich nienaruszalności, - prowadzeniem publicznego otwarcia ofert i sporządzeniem odpowiedniego protokołu, - oceną ofert i wskazaniem Kierownikowi Zamawiającego najkorzystniejszej oferty (w oparciu o przepisy ustawy lub Regulamin udzielania zamówień w PK Pegimek oraz kryteria opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia), - prowadzeniem protokołu postępowania, - publikacją ogłoszeń o wynikach postępowania oraz zawiadomieniem o wynikach postępowania dostawców lub wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie, - nadzorem nad prawidłowym wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę. c. sporządzanie aneksów do zawartych umów, zgodnie z przepisami PZP lub KC. d. monitoring rynku zamówień publicznych, wyszukiwanie przetargów. e. sporządzanie ofert przetargowych, a w przypadku wyboru oferty PK Pegimek załatwianie formalności związanych z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2) w zakresie obsługi Zarządu: a. sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu Spółki. b. sprawuje nadzór nad aktualnością dokumentów Spółki i występuje do odpowiednich organów o wydanie zaświadczenia z ZUS, Urzędu Skarbowego, Krajowego Rejestru Karnego, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. 6. Samodzielne stanowisko ds. BHP, Ppoż., i OC NB: 1) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: a. dokonuje okresowych kontroli, ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach Spółki; b. dokonuje ustaleń okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, opracowuje wnioski o charakterze profilaktycznym oraz dokonuje analizy stanu BHP; c. koordynuje przedsięwzięcia z zakresu zapobiegania zagrożeniom powodującym wypadki przy pracy i choroby zawodowe, opracowuje Strona 11 z 29

12 projekty wytycznych dotyczące poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie ocen i analiz; d. kontroluje prawidłowość wykorzystania nakładów finansowych na cele BHP; e. bierze udział w opiniowaniu przyjmowanych do eksploatacji nowo zbudowanych i przebudowanych obiektów i stanowisk pracy; f. współpracuje z komórkami organizacyjnymi w przydzielaniu odzieży ochronnej i obuwia roboczego, sprzętu ochrony indywidualnej, urządzeń sanitarnych i sprzętu zapewniającego higienę pracy, kontroluje terminowe i zgodne z tabelami wydawanie odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników; g. opracowuje i opiniuje instrukcje stanowiskowe. 2) w zakresie ochrony przeciwpożarowej: a. dokonuje oceny i analizy przyczyn zaistniałych przypadków pożarów, opracowuje wnioski w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa przeciwpożarowego; b. dokonuje okresowych kontroli i analiz stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego; c. współdziała z komórkami organizacyjnymi przy realizacji przez nie zadań mających wpływ na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego; d. współdziała z organami nadzoru państwowego nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym. 3) w zakresie obrony cywilnej: a. sporządza i aktualizuje plany obrony cywilnej; b. prowadzi ewidencję sprzętu i wyposażenia OC; c. współpracuje ze stanowiskiem obrony cywilnej w gminie w zakresie wykonywania zadań nałożonych na Przedsiębiorstwo odrębnymi przepisami; d. sporządza sprawozdania z zakresu OC; e. prowadzi wszelkie sprawy związane z organizacją obrony cywilnej w Przedsiębiorstwie; f. prowadzi magazyn sprzętu OC. 7. Dział Finansowo-Księgowy NFK: 1. Zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustawy o rachunkowości m.in: a) prowadzi ewidencję środków trwałych i rozliczenie amortyzacji na poszczególne Zakłady; b) prowadzi ewidencję rozrachunków z kontrahentami; Strona 12 z 29

13 c) prowadzi ewidencję magazynową i rozlicza osoby materialnie odpowiedzialne; d) przygotowuje inwentaryzację składników użytkowych w Przedsiębiorstwie i rozlicza je; e) prowadzi ewidencję przychodów i kosztów w Spółce; f) przechowuje dokumentację finansową dotyczącą działalności Spółki; g) sporządza okresowe sprawozdania finansowe. 2. Prowadzi rozliczenia z budżetem z tytułu podatków i sporządza następujące deklaracje podatkowe: a) podatek od środków transportowych b) podatek od nieruchomości c) podatek od osób prawnych d) podatek VAT 3. Sporządza finansowe sprawozdania statystyczne do GUS. 4. Współpracuje z zakładami przy opracowywaniu planów finansowych i inwestycyjnych. 5. Prowadzi analizę wykonania planów finansowych. 6. Prowadzi kasę w Przedsiębiorstwie. 7. Współpracuje z bankami w zakresie: a) zakładania i likwidacji rachunków bankowych i lokat; b) sporządzania dokumentacji niezbędnej do otrzymania kredytu; c) itp. 8. Laboratorium: 1) Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 2) Kontrola składu ścieków. 1) Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: a. wykonywanie analiz mikrobiologicznych w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego; b. wykonywanie analiz fizykochemicznych wody w zakresie monitoringu kontrolnego; c. współpraca z klientem wewnętrznym Kierownik Wydziału Eksploatacji w zakresie nadzoru nad jakością wody; d. współpraca z klientem zewnętrznym zlecenia na wykonywanie analiz; e. pobieranie próbek wody do analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych od klienta wewnętrznego i zewnętrznego; Strona 13 z 29

14 Zakres wykonywanych analiz jest zgodny z wymaganiami zawartymi w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Częstotliwość pobierania i wykonania analiz w ramach monitoringu wewnętrznego: ujęcia wody i sieć wodociągowa na terenie miasta - raz w tygodniu, studnie - raz w miesiącu, nowo budowane sieci - wg potrzeb, po awariach - wg potrzeb, stały monitoring zawartości chloru wolnego w wodzie dostarczanej do sieci. Laboratorium uczestniczy w krajowych i międzynarodowych badaniach porównawczych w celu potwierdzenia kompetencji, monitoruje środowisko, w którym wykonywane są analizy. Dla wypełnienia istniejących wymagań formalno-prawnych, spełniając określone prawem wymagania, laboratorium zostało wpisane przez Państwową Inspekcję Sanitarną na krajową listę laboratoriów kontroli wewnętrznej, czyli laboratoriów oficjalnie uprawnionych do prowadzenia kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie całego kraju w zakresie badań mikrobiologicznych. 2) Kontrola składu ścieków: a. wykonywanie analiz fizykochemicznych składu ścieków, b. zakres wykonywanych oznaczeń: odczyn, zawiesina ogólna, BZT 5, CHZT 5, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny. c. pobieranie próbek ścieków do analiz: pobieranie próbek ścieków z kolektora sanitarnego, pobieranie próbek ścieków z przepompowni ścieków, pobieranie próbek pochodzących ze zbiorników bezodpływowych, które są dostarczane do stacji zlewnej ścieków; d. prowadzenie rejestru dostawców ścieków przemysłowych; e. ustalanie planu pobierania ścieków od dostawców ścieków przemysłowych; f. kontrola składu ścieków od dostawców przemysłowych; g. raportowanie wyników analiz przełożonym. Strona 14 z 29

15 PION WICEPREZESA ZARZĄDU: 9. Samodzielne stanowisko Informatyk TI: a. zajmuje się wprowadzaniem i eksploatacją systemów na potrzeby Przedsiębiorstwa; b. zapewnia materiały niezbędne do prowadzenia prac na komputerach; c. czuwa nad likwidacją awarii komputerowych; d. utrzymuje ścisły kontakt z ośrodkami informatycznymi świadczącymi usługi Przedsiębiorstwu; e. koordynuje i realizuje zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych; f. administruje pocztą elektroniczną i stronami www; g. administruje siecią informatyczną; h. nadzoruje i koordynuje prace zakładowego systemu informatycznego; i. konserwuje i na bieżąco zajmuje się naprawą sprzętu komputerowego; j. zajmuje się instalacją nowo zakupionego sprzętu; k. prowadzi szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputera i oprogramowania; l. sprawuje nadzór i obsługę informatyczną eksploatowanych programów i baz danych; 10. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ZWiK: 1. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA I SPRZEDAŻY 2. DZIAŁ TECHNICZNY 3. WYDZIAŁ EKSPLOATACJI 1) DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ 2) DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ 3) GRUPA ELEKTROENERGETYCZNA 4) MAGAZYN 1. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA I SPRZEDAŻY 1) Obsługa klienta. 2) Sprzedaż i gospodarka wodomierzowa. 3) Planowanie i sporządzanie taryf. 4) Ewidencja pracy pojazdów. 5) Utrzymanie porządku. 1) Obsługa klienta: Strona 15 z 29

16 a. przyjmowanie i ewidencja wpływających wniosków od przyszłych klientów; b. klasyfikacja klienta do grupy taryfowej i określenie sposobu rozliczania klienta; c. sporządzanie umów dla klientów: indywidualnych, grupowych, hurtowych; d. ewidencja klientów; e. analiza klientów z podziałem na grupy taryfowe pod względem: ilości zużytej wody, ilości i jakości odprowadzanych ścieków, ilości osób korzystających z usług, intensywności usług od pory roku, f. analiza rynku przyszłych klientów; g. prognozowanie sprzedaży; h. zakładanie teczek nowym klientom; i. archiwizacja dokumentów w teczkach klienta. 2) Sprzedaż i gospodarka wodomierzowa: a. przyjmowanie i ewidencja klientów w systemie "WODA"; b. typowanie klientów do odczytu przez odczytywaczy; c. zbieranie odczytów od odczytywaczy; d. rozliczanie klienta, fakturowanie; e. windykacja należności; f. fakturowanie usług poza systemem woda; g. ewidencja wodomierzy: wprowadzenie wodomierza do systemu na podstawie protokółu montażu z ewidencją terminów montażu, daty produkcji, producenta, typu, średnicy, analiza okresu legalizacji zamontowanych wodomierzy, typowanie wodomierzy do wymiany lub ponownej legalizacji; h. archiwizacja dokumentów w teczkach klienta; i. odczyty wodomierzy (zdalny odczyt wodomierzy, gospodarka wodomierzowa). 3) Planowanie i sporządzanie taryf: a. zbieranie danych o ilości wody (wydobycie, sprzedaż, straty wody); b. zbieranie danych o ilości ścieków (przepompownia ścieków, Hajdów); c. analiza sprzedaży ilościowa wody i ścieków z podziałem na grupy odbiorców; d. analiza kosztów w ZWiK; e. sporządzanie wyników finansowych w poszczególnych miesiącach pod kątem wniosku taryfowego; Strona 16 z 29

17 f. sporządzanie wniosków taryfowych; g. tworzenie cenników zakładowych ZWiK; h. naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - na podst. wydobytej wody; i. sporządzanie planu rocznego rzeczowo finansowego inwestycji i remontów; j. sporządzanie planu wieloletniego rzeczowo finansowego inwestycji i remontów; k. sporządzanie sprawozdań, informacji, ankiet z zakresu działalności Zakładu GUS; l. pozyskiwanie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody; m. pozyskiwanie zezwolenia na prowadzenie działalności wodno-kanalizacyjnej wynikającej z ustawy o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków" oraz na odbiór i dostawę ścieków ze zbiorników bezodpływowych; n. sporządzanie wniosków o pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć przewidzianych w planach rocznych i wieloletnich; o. sporządzanie projektów regulaminów realizacji usług: regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik, regulamin wprowadzania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, innych wymaganych przez prawo. 4) Ewidencja pracy pojazdów: a. prowadzenie ewidencji pojazdów i kierowców w zakładzie; b. prowadzenie ewidencji przejazdów i dokumentów dla wszystkich samochodów; c. prowadzenie ewidencji przebiegów i stanów liczników pojazdów; d. analiza tankowań wszystkich pojazdów za wybrany okres czasu; e. analiza rocznego zestawienia kosztów i przejazdów dla danego samochodu; f. rozliczanie czasu pracy i tankowań na podstawie informacji zebranych z kart drogowych (rozliczenie miesięczne) oraz w oparciu o przyjęte normy zużycia paliwa; g. rozlicznie kosztów zużycia paliwa płynnego i gazu na podstawie przejechanych kilometrów; h. rozlicznie zużycia paliwa płynnego i gazu na podstawie motogodzin; i. ewidencja napraw, terminów ubezpieczeń oraz przeglądów rejestracyjnych samochodów. 5) Utrzymanie porządku: Utrzymanie porządku w pomieszczeniach ogólnie dostępnych (biura, korytarze, sanitariaty). Utrzymanie porządku w pomieszczeniach produkcyjnych należy do obowiązków obsługi technicznej. Strona 17 z 29

18 2. DZIAŁ TECHNICZNY 1) Techniczna obsługa klienta. 2) Techniczna obsługa ZWiK. 3) Ochrona środowiska w ZWiK. 4) Diagnostyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, monitoring przyłączy wodociągowych. 5) Wdrożenie map GIS. 1) Techniczna obsługa klienta: a. wydawanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wod - kan.; b. uzgadnianie projektów sieci i przyłączy wod-kan.; c. odbiory wykonanych sieci i przyłączy wod-kan.; d. sporządzanie dokumentacji poodbiorowej; e. wystawianie faktur za ww. usługi; f. ewidencja i archiwizacja dokumentacji niezrealizowanych; g. ewidencja i archiwizacja dokumentacji zrealizowanych; h. rejestr wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci lub odmowy przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej; i. sukcesywne uzupełnianie teczek ( istniejących) klienta o niezbędne dane techniczne dotyczące sposobu przyłączenia do sieci: plan sytuacyjny, schemat lokalizacji wodomierza głównego, podlicznika, określenie sposobu rozliczania ścieków sanitarnych; j. monitoring przyłączy wodociągowych; k. optymalizacja doboru wodomierzy dla budownictwa wielorodzinnego, usług, przemysłu; 2) Techniczna obsługa ZWiK: a. ewidencja i archiwizacja dokumentacji technicznej obiektów Zakładu; b. ewidencja i archiwizacja dokumentacji technicznej sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej; c. prowadzenie ewidencji awarii wodociągowych i kanalizacyjnych z wyszczególnieniem terminów, miejsca, czasu usuwania, materiałochłonności itp.; d. analiza stanu technicznego istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; e. analiza rynku klientów w korelacji z planami rozwoju miasta; f. analiza i typowanie inwestycji sieciowych pod względem kolejności wykonania; g. wykonywanie projektów budowlanych odcinków sieci wodociągowych i Strona 18 z 29

19 h. kanalizacyjnych przyjętych do realizacji przez PK Pegimek; i. wykonanie kosztorysów do inwestycji własnych; j. wykonanie kosztorysów do usług zewnętrznych; k. obsługa prowadzenia inwestycji - uzyskanie pozwolenia na budowę, prowadzenie dziennika budowy, nadzór bud., zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia, SANEPID; l. zgłoszenia awarii UM lub Starostwo (zajęcie pasa drogowego, zakończenie usunięcia awarii), SANEPID; m. rejestr i ewidencja środków trwałych; n. rejestr i ewidencja przedmiotów niskowartościowych; o. likwidacja środków trwałych. 3) Ochrona środowiska w ZWiK: a. prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów: karty przekazania, karty ewidencji, współpraca z firmami odbierającymi odpady; b. prowadzenie ewidencji odpadów niebezpiecznych (informacja do Urzędu Marszałkowskiego): azbest, PCB; c. prowadzenie ewidencji i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska: gazy, pyły, benzyny; d. sprawozdania - GUS (w zakresie korzystania ze środowiska) dotyczy odpadów i nośników energii. 4) Diagnostyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, monitoring przyłączy wodociągowych: a. diagnostyka sieci wodociągowej; b. diagnostyka sieci kanalizacyjnej; c. kontrola nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; d. monitoring przyłączy wodociągowych; e. pomiar ciśnienia na sieci wodociągowej; f. konserwacja elementów regulacyjnych sieci np. zawory HAWIDO - min. raz/rok; g. utrzymanie sprzętu diagnostycznego w poprawnym stanie technicznym; Strona 19 z 29

20 h. objęcie kontrolą sprawdzenia szczelności sieci wodociągowej w pełnym zakresie 2 x w roku oraz doraźnie w zależności od potrzeb; i. prowadzenie bieżącej dokumentacji z przeglądów diagnostycznych; j. ewidencja awarii, dokumentacja techniczna usunięcia awarii; k. wykonanie punktów poboru prób wody dla SANEPIDU, stałe utrzymanie tych punktów w poprawnym stanie technicznym. 5) Wdrożenie map GIS: a. tworzenie baz danych; b. wdrożenie i bieżąca obsługa wdrożenia; c. aktualizacja tworzonych map numerycznych z pozostałymi Zarządcami uzbrojenia podziemnego. 3. WYDZIAŁ EKSPLOATACJI 1) DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ 2) DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ 3) GRUPA ELEKTROENERGETYCZNA 4) MAGAZYN 1) DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Obsługa ujęć i pompowni wody. 2. Eksploatacja sieci wodociągowej. 3. Realizacja inwestycji własnych oraz usług wodociągowych na zlecenie. 1. Obsługa ujęć i pompowni wody: a. całodobowa obsługa pompowni wody oraz stacji uzdatniania wody: dysponowanie studniami z zachowaniem ekonomiki automatycznej ( taryfowe strefy czasowe), napełnianie i wykorzystanie zbiorników magazynowych, utrzymanie właściwych parametrów wody: jakości, ilości, ciśnienia; na wyjściu z pompowni wody oraz nieprzekraczanie parametrów wymaganych pozwoleniem wodno-prawnym; b. nadzór nad urządzeniami w obrębie ujęcia wody: komory zasuw, Strona 20 z 29

21 zbiorniki magazynowe, pompownia wody, stacja uzdatniania wody utrzymanie wymaganych parametrów chlorowania, c. śledzenie informacji o stanie studni głębinowych w systemie SKADA; d. sporządzanie raportów z przebiegu zmiany; e. sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych; f. przyjmowanie zgłoszeń awarii wodociągowych i kanalizacyjnych: pogotowie wodociągowe tel. 994 i przekazywanie informacji dyżurnym rejestracja w systemie dyspozytorskim; g. bieżąca analiza dostępnych parametrów układu wodociągowego; h. śledzenie systemów monitorowania kamer na studniach i w obrębie ujęcia; i. zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym; j. pełna znajomość układu technologicznego od studni do wyjścia rurociągów magistralnych na teren miasta; k. znajomość systemu SKADA w zakresie obsługi, parametrów, wskaźników oraz generowania informacji z systemu; l. nadzór nad terenem ujęcia wody ( monitoring stały terenu ujęcia przy ulicy Kusocińskiego ) oraz nadzór nad studniami obserwacja alarmów otwarcia każdej ze studni eksploatowanych ( nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ); m. okresowe remonty studni głębinowych i urządzeń pompowni wody. 2. Eksploatacja sieci wodociągowej: a. bieżąca kontrola stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej łącznie z przyłączami wodociągowymi - do zaworu za wodomierzem głównym; b. sezonowe serwisowanie pomp głębinowych, konserwacja obiektów studni i terenów ich otaczających; c. wykonywanie planowanych remontów sieci wodociągowej: wymiana wytypowanych odcinków sieci, wymiana armatury na istniejących sieciach wodociągowych, zabudowa armatury dodatkowej usprawniającej eksploatację sieci wodociągowej; d. usuwanie awarii wodociągowych; e. dokumentowanie awarii zgodnie z opracowanymi wzorami do rejestru awarii; f. udział we włączeniach bądź wyłączeniach nowych odcinków sieci wykonywanych przez innych Inwestorów: np. Gmina, SM; g. montaż i wymiana wodomierzy głównych oraz podliczników; Strona 21 z 29

22 h. przygotowanie punktów do poboru prób do analizy jakości wody; i. dokumentowanie wykonanych prac montażowych; 3. Realizacja inwestycji własnych i usług wodociągowych na zlecenie: a. budowa sieci wodociągowych w ramach realizacji planu wieloletniego i rocznego: wymiana sieci w terenach objętych remontem nawierzchni utwardzonych wynikających z planu inwestycyjnego Gminy Świdnik, budowa sieci wodociągowych na zapotrzebowanie mieszkańców; b. wykonywanie usług budowy sieci wodociągowych na zlecenia zewnętrzne; c. budowa przyłączy wodociągowych; d. wykonywanie innych usług na zlecenie zewnętrzne. 2) DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ 1. Obsługa przepompowni ścieków i stacji zlewnej nieczystości płynnych. 2. Eksploatacja sieci kanalizacji. 3. Realizacja inwestycji własnych oraz usług kanalizacyjnych na zlecenie. 1. Obsługa przepompowni ścieków i stacji zlewnej nieczystości płynnych: a. całodobowa obsługa przepompowni ścieków; b. nadzór nad urządzeniami w obrębie przepompowni ścieków; c. usuwanie skratek z terenu przepompowni ścieków; d. sporządzanie raportów z przebiegu zmiany; e. sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych; f. eksploatacja i nadzór nad stacją zlewną ścieków ze zbiorników bezodpływowych; g. bieżąca analiza dostępnych parametrów układu kanalizacyjnego - przepływy chwilowe i narastające Świdnik, Hajdów; h. śledzenie systemów monitorowania kamer w obrębie przepompowni ścieków; i. zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym; j. bezwzględna znajomość układu technologicznego przepompowni ścieków; k. rejestr ilości ścieków oraz dostawców i źródło pochodzenia nieczystości płynnych l. dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych; m. raportowanie rejestrów przełożonym; Strona 22 z 29

23 n. okresowe remonty urządzeń przepompowni ścieków. 2. Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej: a. bieżąca kontrola stanu technicznego istniejącej sieci kanalizacyjnej; b. usuwanie awarii i zatorów na sieci kanalizacji sanitarnej; c. wykonywanie planowanych remontów sieci kanalizacji sanitarnej; d. transport nieczystości płynnych do punktu zlewnego; e. bieżąca kontrola stanu technicznego kolektora sanitarnego do oczyszczalni Hajdów; f. dostarczanie próbek ścieków do laboratorium; g. odczyty przepływomierzy ścieków u odbiorców indywidualnych i hurtowych; h. dokumentowanie wykonanych prac montażowych. 3. Realizacja inwestycji własnych i usług kanalizacyjnych na zlecenie: a. budowa sieci kanalizacyjnych w ramach realizacji planu wieloletniego i rocznego: wymiana sieci w terenach objętych remontem nawierzchni utwardzonych wynikających z planu inwestycyjnego Gminy Świdnik, budowa sieci kanalizacyjnych na zapotrzebowanie mieszkańców; b. wykonywanie usług budowy sieci kanalizacyjnych na zlecenia zewnętrzne; c. budowa przyłączy kanalizacyjnych; d. wykonywanie innych usług na zlecenia zewnętrzne. 3) GRUPA ELEKTROENERGETYCZNA a. całodobowa obsługa urządzeń i systemów elektroenergetycznych, sterowniczych oraz grzewczych na obiektach ujęcia wody, studniach, przepompowni ścieków i innych obiektach będących własnością lub eksploatowanych przez Zakład Wod.-Kan.; b. stały nadzór nad parametrami układu elektroenergetycznego, (niedopuszczanie do przekraczania mocy umownej, nadzór nad utrzymaniem żądanego współczynnika mocy itp.); c. nadzór nad dysponowaniem studniami celem uzyskania jak najlepszej ekonomiki zużycia energii elektrycznej (praca w poszczególnych strefach czasowych); d. bieżący nadzór i konserwacja oraz okresowe kontrole poprawności pracy instalacji, systemów elektroenergetycznych w tym posiadanych agregatów prądotwórczych; Strona 23 z 29

24 e. samodzielne usuwanie lub pomoc w usuwaniu stwierdzonych usterek lub awarii infrastruktury i urządzeń elektroenergetycznych, sterowniczych i grzewczych; f. wykonywanie okresowych kontrolnych sprawdzeń i pomiarów sieci i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; g. bieżące prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji eksploatacyjnej; h. współpraca z operatorem systemu dystrybucyjnego; i. pełna znajomość zasad obsługi nadzorowanych urządzeń, stałe doskonalenie wiedzy i zachowań dotyczących przepisów oraz zasad obsługi systemów i urządzeń w różnych stanach pracy normalnym oraz awaryjnym; j. nadzór nad terenem ujęcia wody (monitoring) oraz studni (alarm otwarcia); k. niezwłoczne zgłaszanie przełożonym o stwierdzonych awariach, anomaliach i innych nieprawidłowościach; l. utrzymanie porządku w obsługiwanych obiektach technologicznych; m. sporządzanie raportów z przebiegu zmiany; n. sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych. 4) MAGAZYN a. magazyn prowadzony jest w systemie operacyjnym Logica wdrożonym w P.K. PEGIMEK. b. obsługa magazynu prowadzona jest przez osoby odpowiedzialne materialne. c. stan magazynu ograniczony jest do niezbędnego zapasu asortymentu na bieżące potrzeby eksploatacyjne. d. przyjęcia na stan magazynowy odbywają się na podstawie dokumentu PZ (dostawa materiałów na podstawie zamówienia zatwierdzonego przez Zarząd). e. wydawanie materiałów z magazynu odbywa się na podstawie dokumentu RW zatwierdzonego przez Kierownika Zakładu lub Kierownika Wydziału Eksploatacji. 11. Zakład Zarządzania Nieruchomościami ZZN: Wykonuje w oparciu o zawarte umowy o zarządzanie czynności zarządzającego częściami wspólnymi budynków Wspólnot Mieszkaniowych: 1) w zakresie technicznego utrzymania budynków: a. wykonuje konserwację i drobne naprawy instalacji i konstrukcji budowlanych części wspólnych budynków; b. przeprowadza obowiązkowe przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznej i gazowej wynikające z odrębnych przepisów; Strona 24 z 29

25 c. zimą usuwa nadmiar śniegu z dachów i sople w miejscach stwarzających zagrożenie dla ludzi; d. prowadzi okresowe analizy stanu technicznego budynku i przedkłada do decyzji Wspólnoty propozycje remontowe na dany rok; e. organizuje przetargi na roboty remontowe i wyłania wykonawców robót oraz uczestniczy w odbiorach wykonanych robót; f. sporządza sprawozdania rzeczowe i finansowe z wykonanych prac konserwacyjnych i remontowych; g. współpracuje z organami nadzoru budowlanego administracji terenowej i wykonuje decyzje tych organów; h. prowadzi sprawy Wspólnot Mieszkaniowych związane z przebudową, nadbudową, zmianą sposobu użytkowania lub wynajem części wspólnej budynku albo sposobu dostawy mediów itp.; i. śledzi i wdraża postęp techniczny w zakresie materiałów i technologii budowlanych; j. wykonuje inne czynności wynikające z obowiązujących przepisów. 2) w zakresie czynności administracyjnych: a. prowadzi ewidencję dotyczącą członków Wspólnoty oraz wprowadza w niej zmiany, dla potrzeb rozliczania dostaw usług i mediów do budynku; b. prowadzi negocjacje, zawiera i rozwiązuje umowy na dostawę wody, ciepła, sygnału RTV, energii elektrycznej, gazu, oraz umowy na usuwanie odpadów komunalnych i utrzymuje czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku, konserwację zieleni itp.; c. nadzoruje realizację umów przez zewnętrznych dostawców usług; d. prowadzi windykację należności za zarządzanie i dostawę mediów od członków Wspólnot; e. załatwia interwencje i skargi właścicieli, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską w zakresie przestrzegania regulaminu domowego; f. dostarcza korespondencję służbową wymagającą potwierdzenia jej odbioru przez zainteresowanych; g. sporządza roczne sprawozdania dotyczące rzeczowych wyników zarządzania wspólnotami i organizuje zebrania Wspólnot Mieszkaniowych; h. wykonuje inne czynności wynikające z obowiązujących ustaw. 3) w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych: a. prowadzi rachunki bankowe Wspólnot Mieszkaniowych, w tym funduszy remontowych dokonując lokat terminowych; b. dokonuje rozliczeń wspólnot z budżetem z tytułu podatków; c. prowadzi ewidencję rozrachunków z wykonawcami robót i dostawcami usług do budynku; Strona 25 z 29

26 d. prowadzi ewidencję wpłat zaliczek przez poszczególnych właścicieli pod względem ich wysokości i terminowości oraz wydaje zainteresowanym zaświadczenia o dokonaniu tych wpłat; e. opracowuje i załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem budynków i realizacją wypłat odszkodowań; f. opracowuje plany kosztów i plany finansowe działalności eksploatacyjnej poszczególnych Wspólnot i na tej podstawie ustala projekty zaliczek na pokrycie kosztów zarządzania; g. prowadzi ewidencję kosztów poszczególnych Wspólnot i przeprowadza okresowe analizy ich wykonania; h. dokonuje rocznych rozliczeń poszczególnych członków Wspólnoty ze Wspólnotą według posiadanego udziału w zakresie kosztów zarządzania, kosztów dostawy usług do budynku, nakładów remontowych na części wspólne i wynagrodzenia zarządzającego; i. prowadzi ewidencję nakładów remontowych według poszczególnych tytułów; j. inicjuje przedsięwzięcia związane z rozszerzaniem rachunku ekonomicznego poprzez ewidencję kosztów według poszczególnych miejsc ich powstawania; k. wprowadza nowoczesne metody prowadzenia rachunkowości Wspólnot przy użyciu programów komputerowych; l. sporządza roczne sprawozdania finansowe z działalności Wspólnot Mieszkaniowych; m. współpracuje z komórkami Zarządu Spółki w zakresie sprawozdawczości i spraw związanych z koordynacją organizacji rachunkowości we Wspólnotach Mieszkaniowych z rachunkowością Spółki Wykonuje na zlecenie Gminy Świdnik czynności administrowania w lokalach i budynkach stanowiących w całości własność komunalną: 1) w zakresie technicznego utrzymania lokali i budynków: a. w uzgodnieniu ze zleceniodawcą prowadzi drobne naprawy, konserwacje i remonty wewnątrz lokali i budynków gminy oraz w ich otoczeniu; b. dokonuje przeglądów stanu technicznego przedmiotu zlecenia i występuje do zlecającego z wnioskami w zakresie potrzeb remontowych i występujących zagrożeń; c. przyjmuje skargi i wnioski najemców w zakresie stanu technicznego lokali oraz jego wyposażenia i po zaopiniowaniu przekazuje je zlecającemu celem podjęcia decyzji; d. organizuje przetargi w celu wyłonienia wykonawców robót remontowych zleconych przez właściciela lokali oraz bierze udział w odbiorze tych robót; e. organizuje przetargi na opracowanie zaleconych opinii specjalistycznych i wykonuje decyzje nadzoru budowlanego. Strona 26 z 29

27 2) w zakresie administrowania: a. zawiera i rozwiązuje umowy z wskazanymi najemcami oraz prowadzi ewidencję najemców; b. rozpatruje i załatwia skargi najemców związane z naruszeniem porządku domowego i dostępem do korzystania z części wspólnych budynku; c. opracowuje dla potrzeb zlecającego dokumenty i opinie niezbędne dla prowadzenia zamian i sprzedaży lokali; d. bierze udział w czynnościach związanych z opróżnianiem lokali i zabezpiecza tzw. pustostany; e. sprawuje nadzór nad realizacją umów o dostawę mediów i innych usług zewnętrznych pod względem ich ilości, jakości i terminowości; f. doręcza korespondencję służbową najemcom wymagającą potwierdzenia jej odbioru przez zainteresowanych; g. wykonuje inne prace administracyjne zlecone przez wynajmującego. 3) w zakresie finansowo-księgowym: a. prowadzi rachunek bankowy dla wpłat czynszów regulowanych i opłat związanych z najmem i dokonuje poprzez ten rachunek okresowych rozliczeń pomiędzy wspólnotą, zarządzającym i zlecającym: zaliczek na koszty zarządzania częściami wspólnymi budynku, kosztów administrowania lokalami zlecającego, wydatków remontowych i wynagrodzenia zarządzającego; b. organizuje przyjmowanie wpłat od najemców (wydawanie i aktualizację książeczek opłat czynszowych, zawieranie i negocjowanie umów bankowych w zakresie poziomu kosztów operacyjnych, prowizji od wpłat itp.); c. przeprowadza okresowe analizy wpłat dokonywanych przez najemców i zawiadamia o wynikach tych analiz wynajmującego; d. dokonuje okresowych rozliczeń kosztów przypadających na poszczególne lokale wynajmującego w zestawieniu z dokonanymi opłatami czynszu i informację o występujących zadłużeniach przesyła zlecającemu usługę; e. prowadzi windykację należności od najemców (zawieranie ugód pozasądowych, kierowanie wezwań do zapłaty, upomnień, rozwiązywanie umów najmu, prowadzenie spraw sądowych o należności lub inicjowanie eksmisji); f. przeprowadza roczne rozliczenia kosztów eksploatacyjnych poszczególnych lokali wynajmującego wynikających z rozliczeń ze wspólnotą mieszkaniową; g. prowadzi rachunek kaucji mieszkaniowych i dokonuje obliczenia należności oraz wypłat z tego rachunku po sprzedaży lokalu najemcy; h. wykonuje inne czynności, których konieczność wykonania wynika z obowiązujących przepisów lub ze zlecenia wynajmującego. Strona 27 z 29

28 12. Zakład Usług Porządkowych i Robót Drogowych - ZUPiRD: 1) w zakresie robót drogowych: a. wykonuje prace zlecone dotyczące cząstkowych napraw nawierzchni bitumicznych, betonowych i innych; b. wykonuje nowe nawierzchnie ciągów pieszych, ścieżek rowerowych podjazdów i placów oraz remontuje już istniejące c. wykonuje oznakowanie poziome i zajmuje się usytuowaniem znaków drogowych pionowych; d. wykonuje usuwanie ręczne i mechanicznie zanieczyszczeń dróg w okresie letnim i zimowym; e. wykonuje prace ziemne; f. wykonuje prace konserwacyjne na nawierzchniach nieulepszonych; g. wykonuje inne prace zlecone; 2) w zakresie usług porządkowych: a. wykonuje oczyszczanie letnie i zimowe terenów komunalnych Gminy Miejskiej Świdnik; b. wykonuje prace porządkowe ręczne i mechaniczne na ciągach pieszych i ulicach i parkingach skwerach; c. wykonuje oczyszczanie placów zabaw, placów śmietnikowych oraz koszy śmietnikowych; d. wykonuje utrzymanie czystości słupów i tablic ogłoszeniowych; e. wykonuje oczyszczanie wpustów wraz z przykanalikami; f. zajmuje się oczyszczaniem przystanków komunikacji; g. dba o utrzymanie porządku na klatkach schodowych, piwnicach i terenach wokół bloków wspólnot mieszkaniowych; 3) w zakresie zarządzania targowiskiem miejskim zajmuje się: a. utrzymaniem porządku na targowisku miejskim; b. egzekwowaniem od osób handlujących utrzymania porządku i czystości w miejscu prowadzonego handlu; c. poborem opłat dziennych od osób handlujących na terenie targowiska miejskiego; 4) w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni: a. wykonuje prace związane z projektowaniem nowych nasadzeń; b. sporządza opinie dendrologiczne; c. wykonuje prace związane z odmładzaniem i formowaniem krzewów; kształtowaniem koron drzew, karczowaniem pni i krzewów; d. odchwaszczanie rabat sezonowych, wieloletnich i żywopłotów; Strona 28 z 29

29 e. sadzenie i pielęgnacja materiału roślinnego; f. zakładanie nowych trawników; g. koszenie trawników; 5) w zakresie prowadzenia bazy sprzętu: a. świadczy usługi transportowo-sprzętowe; b. prowadzi wynajem pomieszczeń oraz miejsc garażowych; c. opracowuje cenniki usług i oferty ich poszerzenia z wykorzystaniem posiadanego majątku trwałego; d. wykonuje inne czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania działalności; e. wykonuje drobne naprawy środków transportowych na potrzeby Przedsiębiorstwa; 6) w porozumieniu z innymi komórkami Przedsiębiorstwa przygotowuje projekty ofert przetargowych; 7) rozlicza rzeczowo i finansowo wykonane roboty; 8) sporządza obowiązujące sprawozdania i prowadzi ewidencję kosztów realizowanych zleceń; 9) inicjuje wdrażanie postępu technicznego i technologicznego w zakresie prowadzonej działalności. Załącznik: 1) schemat struktury organizacyjnej Spółki. Strona 29 z 29

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 02/2014 Prezesa Zarządu ZZO Stargard Sp. z o.o. z dnia 16.01.2014 r. Uchwała nr 01/2014 Rady Nadzorczej ZZO Stargard Sp. z o.o. z dnia 28.01.2014 r. I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY. 1 Zakładem zarządza Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz. 2. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej działają piony:. 1 Pion organizacyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ www.pknfm.pl OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ www.pknfm.pl UWAGA!: nastąpiła zmiana adresu Biura Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

b) zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

b) zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, REGULAMIN korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubartowie Niniejszy Regulamin opracowany został przez Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU 1 Załącznik do Zarządzenia nr 4/V/2009 Burmistrz Miastka z dnia14 stycznia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin organizacyjny, określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Lokalowej, tryb

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budŝetową Gminy Miasta Radomia. 2. UŜyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM.

ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W TANOWIE PRACOWNIK NA STANOWISKU GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bardziej szczegółowo

IV. Zarząd Zakładem. 5 Zakładem kieruje jednoosobowo Dyrektor.

IV. Zarząd Zakładem. 5 Zakładem kieruje jednoosobowo Dyrektor. Załącznik do Uchwały Nr XXV/247/2014 Rady Gminy Rudna z dnia 29 stycznia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RUDNEJ I. W s t ę p. Zakład działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Załącznik do Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 kwietnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Organy, Struktura, Kierownictwo

Organy, Struktura, Kierownictwo ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew Tel/fax. (058) 532 83-72, e- mail: zuos@zuostczew.pl NIP: 593-22-68-695 REGON:192471199 RHB 15386 KRS 0000064288 kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Szanowni Państwo, Rynek zarządzania nieruchomościami ewoluuje, zmieniają się wymagania właścicieli i zauważalne jest traktowanie własnego

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI POD FIRMĄ WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GŁUCHOŁAZACH

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI POD FIRMĄ WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GŁUCHOŁAZACH TEKST JEDNOLITY REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI POD FIRMĄ WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GŁUCHOŁAZACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wodociągi Sp. z o.o. w Głuchołazach, są spółką

Bardziej szczegółowo

NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W ramach usług zarządzania nieruchomościami do dyspozycji klientów mamy następujące pakiety: Pakiet podstawowy obejmujący swoim zakresem: - obsługę

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna

Rozdział I Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jest jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 1 /2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz organizację pracy sekcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach STYCZEŃ 2008 r. R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 9/15 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia 01.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/101/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 września 2015r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu.

Uchwała nr XV/101/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 września 2015r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu. Uchwała nr XV/101/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 września 2015r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 7, 12, 15, art. 9 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 1 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 1 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 1060 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH

RAMOWY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH Organizacja wewnętrzna Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu 1 Strukturę organizacyjną Zarządu określa załączony schemat organizacyjny. 2 Na czele Zarządu stoi Dyrektor Zarządu, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- ELEKTRONICZNYCH W KALISZU W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. 1 Zasady ogólne 1. Technikum

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach

Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach Załącznik do Zarządzenia BGiM Czerwionka-Leszczyny nr 144/16 z dnia 13.04.16r. Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INTEGRUM. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska

INTEGRUM. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska INTEGRUM Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska O nas KOMPETENCJE Wykształcenie i doświadczenie zawodowe naszego personelu pozwalają zapewnić kompleksową obsługę Państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zwany dalej ZKM utworzony został Uchwałą Nr XLVI/ 346 / 92 Rady Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzna, w tym podział funkcji

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r

Bardziej szczegółowo

Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy w Tanowie

Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy w Tanowie załącznik nr 8 do Statutu ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W TANOWIE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA NA STANOWISKU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r. Liczba wolnych stanowisk - 6 w tym: Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r. OGŁOSZENIE 1/16 Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na wolne stanowiska w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie PL. Krasińskich

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 29 października 2015 roku

Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 29 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 6334 UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 29 października 2015 roku w sprawie połączenia zakładów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1697/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV A

ZARZĄDZENIE Nr 1697/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV A ZARZĄDZENIE Nr 1697/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV A Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.583.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 marca 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich Załącznik do Zarządzenia Nr Oro.0050.210.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

10. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Zakładu należy:

10. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Zakładu należy: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budżetową Gminy Miasta Radomia. 1. 2. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej

Regulamin organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lipnica Wielka NR 12/2003 z dnia 05 listopada 2003 r. Regulamin organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej I. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej Regulamin zawiera: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA BYSTRZYCKIEGO CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DROGOWEGO W OŁAWIE CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DROGOWEGO W OŁAWIE CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr l Do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/99 z dnia 19.04.1999 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DROGOWEGO W OŁAWIE CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l. Regulamin określa szczegółową strukturę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością

Umowa o zarządzanie nieruchomością Umowa o zarządzanie nieruchomością zawarta w... w dniu... r. pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy położonej w... przy ul...., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w składzie: 1)..., 2)...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo