REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu PK Pegimek sp. z o.o. w Świdniku Nr V/2012 z dnia r. Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek w Świdniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. M. Konopnickiej Świdnik REGULAMIN ORGANIZACYJNY Świdnik, luty 2012 na 29 stronach

2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. PEGIMEK Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego aktem notarialnym z dnia 12 czerwca 1992 r. z kapitałem zakładowym w wysokości zł. 2. Spółka kontynuuje działalność Przedsiębiorstwa Państwowego. 3. W Przedsiębiorstwie Spółki obowiązują zasady łącznej reprezentacji i odpowiedzialności, realizowanej przez dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem oraz zasady kompleksowego rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu decyzji gospodarczych i ocenie efektów działalności. 4. Działalnością Spółki kieruje dwuosobowy Zarząd przy pomocy prokurenta, kierowników zakładów komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy. 5. W przypadku nieobecności członków Zarządu zastępuje ich prokurent Spółki Główny Księgowy. 6. Organizację wewnętrzną Przedsiębiorstwa Spółki określa schemat organizacyjny, stanowiący każdorazowo załącznik do uchwały Zarządu Spółki w sprawie struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki, ustalający zależność służbową poszczególnych komórek organizacyjnych oraz przedmiotowy podział funkcji członków kierownictwa Spółki, w zakresie zarządzania, nadzoru, koordynacji wewnętrznej i odpowiedzialności. 7. W skład Przedsiębiorstwa Spółki PEGIMEK wchodzą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Zarządzania Nieruchomościami, Zakład Usług Porządkowych i Robót Drogowych i komórki Zarządu tj.: Dział Finansowo- Księgowy, Dział Kadr i Płac oraz samodzielne stanowiska pracy: Radca prawny, Specjalista d/s zamówień publicznych i obsługi zarządu, Informatyk i Inspektor ds. BHP, Ppoż. i OC. Strona 2 z 29

3 8. Samodzielne stanowisko pracy może być wyłącznie jednoosobowe. Samodzielne stanowisko pracy działa zgodnie z ramowym zakresem uprawnień i obowiązków służbowych za poszczególne czynności. 9. W Zakładzie nie mogą być utworzone więcej niż dwa stanowiska pracy zastępcy kierownika. 10. W Zakładzie, w którym nie utworzono zastępcy kierownika, w razie niemożności wykonywania funkcji przez kierownika zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik. 11. Pracownicy Przedsiębiorstwa nie mają prawa do wydawania poleceń pracownikom z innych jednostek organizacyjnych. Mają natomiast prawo zwracać się do tych jednostek o materiały, dane i wyjaśnienia niezbędne do wykonywania zadań, w granicach swego zakresu działania oraz zachowania hierarchii stanowisk. 12. Prawo do podpisywania pism w ramach zakresu działania Przedsiębiorstwa Spółki mają: członkowie zarządu i prokurent. Do wyłącznych uprawnień Zarządu Spółki, należy podpisywanie pism: do organów administracji państwowej, wojewodów, starostów, prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów gmin; wszelkich aktów o charakterze normatywnym (okólniki, zarządzenia); zarządzeń pokontrolnych; pism zawierających decyzje związane ze zmianami organizacyjnymi oraz pism wyznaczających bądź zmieniających zadania planowe Przedsiębiorstwa. 13. Podpisywanie pism odbywa się jednoosobowo, z wyjątkiem wypadków określonych odrębnymi przepisami: np. w zakresie praw i obowiązków majątkowych, do czego wymagana jest reprezentacja łączna. 14. Wszelkie pisma podpisywane przez członków Zarządu i prokurenta powinny być na kopiach parafowane przez kierownika komórki organizacyjnej i referenta sprawy, z którym treść była uzgodniona pod względem merytorycznym i formalnoprawnym. 15. Podpisujący pisma odpowiadają za merytoryczne załatwianie sprawy oraz jej zgodność z interesem Spółki, z interesem społecznym oraz obowiązującymi przepisami. Strona 3 z 29

4 II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 1 Kierownicy komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa odpowiadają za zgodne z przepisami, merytorycznie właściwe i terminowe załatwienie sprawy. Przez kierowników komórek organizacyjnych rozumieć należy kierowników: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Zarządzania Nieruchomościami, Zakładu Usług Porządkowych i Robót Drogowych, Działu Finansowo Księgowego oraz Działu Kadr i Płac Członkowie Zarządu mogą upoważniać imiennie podporządkowanych im kierowników komórek organizacyjnych do podpisywania korespondencji, wynikającej z zakresu działalności kierowanej przez nich komórki organizacyjnej nie zawierających decyzji, chyba, że w imiennym upoważnieniu zostało wyraźnie sprecyzowane upoważnienie do wydawania w imieniu Zarządu decyzji o określonym zakresie. 2. W przypadku podpisywania pism przez upoważnionego do tego pracownika należy odcisnąć pieczątkę z nazwiskiem i imieniem oraz stanowiskiem służbowym upoważnionego. 3. Sprawy wymagające decyzji Zarządu lub prokurenta winny być opracowywane i przedkładane do decyzji w jednej z niżej wymienionych form: projektu aktu normatywnego względnie pisma o charakterze instrukcyjnym lub wyjaśniającym; projektu pisma kierowanego do władz zwierzchnich, względnie instytucji, urzędu lub innej jednostki gospodarczej załatwiającej sprawę; notatki służbowej. 4. Sprawy wymagające opinii bądź oceny formalnoprawnej muszą być parafowane przez radcę prawnego Spółki. W szczególności muszą być opiniowane i podpisywane przez radcę prawnego: wydanie aktu o charakterze ogólnym; sprawy indywidualne skomplikowane pod względem prawnym; zawarcie umowy na roboty i usługi, a także zawarcie umowy wieloletniej, długoterminowej lub nietypowe; rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia; odmowy uznania zgłoszonych roszczeń; należności spisywane w straty; sprawy związane z postępowaniem przez organy orzekające; Strona 4 z 29

5 zawarcie ugody w sprawach majątkowych; umorzenia wierzytelności; zawarcie i rozwiązanie umowy z kontrahentem zagranicznym; zawiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu Wszystkie dokumenty mające charakter normatywny, odnoszące się do komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa, a wprowadzające przepisy, które określają obowiązki i uprawnienia poszczególnych komórek, bądź regulujące sprawy o istotnym znaczeniu dla gospodarki Przedsiębiorstwa winny być wydawane w formie zarządzeń. 2. Wszelkie inne wytyczne, np. dotyczące gospodarki, obsługi maszyn lub urządzeń, obiegu dokumentacji, winny być wydawane w formie instrukcji. Instrukcje akceptuje: członek Zarządu w odniesieniu do zakresu działania bezpośrednio podległych komórek; główny księgowy w zakresie działania kierowanego przez siebie Działu. 3. Kwalifikację, rejestr i ewidencję dokumentów prowadzi Dział Kadr i Płac, zaopatrując je we właściwą numerację (po podpisaniu przez upoważnioną do tego osobę). Strona 5 z 29

6 III. NADZÓR I KONTROLA 1. Odpowiedzialność za nadzór i kontrolę ponoszą: a. członkowie Zarządu Spółki; b. prokurent; c. główny księgowy; d. kierownicy Zakładów i Działów oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych; e. pracownik prowadzący kasę; f. pracownicy prowadzący magazyn. 2. Główny księgowy, kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych ponoszą odpowiedzialność za: a. zabezpieczenie mienia; b. całokształt działalności powierzonych im komórkom bądź stanowiskom pracy; c. nadzór i kontrolę nad opracowaniem i realizacją planów objętych działalnością danej komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy; d. wykonanie zadań określonych ramowym zakresem obowiązków oraz za porządek ustalony regulaminem pracy. 3. Pracownik prowadzący kasę ponosi materialną odpowiedzialność za całość przyjętych przez niego wartości. Ponadto odpowiedzialny jest za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki w miejscach do tego wskazanych i zabezpieczonych oraz przestrzeganie innych przepisów. 4. Pracownik prowadzący magazyn odpowiada materialnie za ilość i jakość powierzonych im składników majątkowych, za należyte ich zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą oraz konserwację sprzętu i urządzeń magazynowych, a także przestrzeganie przepisów o gospodarce magazynowej oraz wewnętrznych zarządzeń i instrukcji. 5. Pracownicy Przedsiębiorstwa sporządzający i przekazujący sprawozdania statystyczne do GUS, organów Spółki, Gminy Świdnik i innych instytucji, są odpowiedzialni za ich merytoryczną treść, dane liczbowe, rzetelność i terminowość zgodnie z obowiązującymi w tej mierze zarządzeniami i instrukcjami. 6. Ramowy zakres obowiązków i uprawnień oraz wewnętrzną strukturę Przedsiębiorstwa ustala Zarząd Spółki. 7. Powierzenie składników majątkowych magazynu, kasy i innych wartości może się odbywać wyłącznie na piśmie (inwentaryzacja, protokół zdawczo-odbiorczy przy współudziale komisji); dotyczy to również przekazania stanowisk pracy kierowników komórek i samodzielnych stanowisk pracy. Strona 6 z 29

7 IV. ZAKRESY OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ 1. Zarząd Spółki: Prezes Zarządu PN; Wiceprezes PT. 1. Prezes Zarządu - sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją zadań w zakresie: 1) obsługi prawnej Przedsiębiorstwa; 2) spraw osobowych, szkoleń, dokształcania i doskonalenia pracowników; 3) doboru kadr; 4) rozliczeń płac; 5) działalności socjalnej 6) spraw administracyjnych i organizacyjnych Spółki; 7) zamówień publicznych i obsługi Zarządu 8) zadań wynikających z ustawy o rachunkowości; 9) bezpieczeństwa i higieny pracy; 10) ochrony ppoż.; 11) obrony cywilnej; 2. Wiceprezes Zarządu - sprawuje nadzór i kontrolę nad prawidłowością realizowanych zadań w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Przedsiębiorstwa: 1) Samodzielne stanowisko - Informatyk 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji 3) Zakład Zarządzania Nieruchomościami w zakresie: a. technicznego utrzymania budynków, b. czynności administracyjnych, c. rozliczeń finansowo-księgowych, d. technicznego utrzymania lokali i budynków, e. administrowania, f. finansowo-księgowym, 4) Zakład Usług Porządkowych i Robót Drogowych w zakresie: a. robót drogowych, b. usług porządkowych, c. zarządzania targowiskiem miejskim, d. utrzymania i pielęgnacji zieleni, e. prowadzenia bazy sprzętu, Strona 7 z 29

8 PION PREZESA ZARZĄDU: Regulamin Organizacyjny 3. Radca prawny NR: a. udziela Zarządowi Spółki opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa; b. informuje Zarząd Spółki o zmianach w obowiązującym stanie prawnym; c. informuje Zarząd o uchybieniach w działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień; d. sprawuje nadzór prawny nad egzekucją należności; e. udziela informacji o przepisach prawnych organizacjom społecznym i zawodowym działającym na terenie Przedsiębiorstwa; f. występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi; g. wykonuje czynności określone w cz. II 2 pkt. 4 niniejszego regulaminu. 4. Dział Kadr i Płac NK: Dział realizuje zadania: 1) w zakresie spraw osobowych: a. opracowuje roczne plany oraz bilanse potrzeb kadrowych Przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem kadr kwalifikowanych; b. prowadzi sprawy związane z edukacją, doborem i rozmieszczeniem kadr, c. zapobiega nadmiernej fluktuacji; d. wykonuje czynności związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, przeszeregowaniem, nagradzaniem, oraz karaniem pracowników; e. wnioskuje o wyróżnienia i odznaczenia pracowników; f. prowadzi akta osobowe pracowników; g. kontroluje przestrzeganie dyscypliny pracy i zasad etyki zawodowej; h. bada przyczyny konfliktów powstających na tle stosunku pracy, zapobiega im i nadzoruje ich likwidację; i. prowadzi statystykę i sprawozdawczość dotyczącą spraw pracowniczych. 2) w zakresie szkolenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników: a. organizuje wewnątrzzakładowe szkolenie zawodowe i prowadzi całokształt spraw związanych ze szkoleniem zawodowym pracowników; b. opracowuje w porozumieniu z innymi komórkami program stażu, praktyk studenckich i uczniowskich, kontroluje ich przebieg i wykonanie; c. współdziała z terenowymi biurami pracy w zakresie naboru pracowników i stażystów; 3) w zakresie zatrudnienia: a. analizuje przydatność zawodową pracowników w aspekcie racjonalnego doboru i rozmieszczenia kadr; Strona 8 z 29

9 b. analizuje i kontroluje wykonanie średniej płacy w Przedsiębiorstwie, bada przyczyny zaistniałych przekroczeń i wnioskuje o podjęcie odpowiednich przedsięwzięć w celu uzyskania optymalnych wyników w tym zakresie; c. sporządza sprawozdania dotyczące zatrudnienia i płac. 4) w zakresie płac: a. sporządza listy płac dla pracowników fizycznych i umysłowych; b. wystawia zaświadczenia o dochodach; c. prowadzi kartotekę wynagrodzeń pracowniczych; d. dokonuje przelewów na konta osobiste; e. dokonuje potrąceń z listy płac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządza przelewy z tytułu potrąceń dokonanych z wynagrodzenia za pracę; f. zgłasza do ubezpieczenia społecznego i wyrejestrowuje z ubezpieczenia pracowników i zleceniobiorców; g. zgłasza na wniosek pracownika lub zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego i wyrejestrowuje z ubezpieczenia członków ich rodzin; h. dokonuje rozliczeń z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych, rodzinnych itp. Zgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniach Społecznych; i. nalicza składki oraz sporządza deklarację rozliczeniową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od dokonanych wypłat. j. nalicza podatek dochodowy od osób fizycznych i odpowiada za rozliczenie z Urzędem Skarbowym; k. sporządza zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku RP-7. 5) w zakresie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych: a. współpracuje z komórką finansową Przedsiębiorstwa w zakresie kosztów finansowania itp. działań związanych z działalnością socjalną; b. prowadzi wszystkie sprawy pracowników związane z ZFŚS; c. uczestniczy w składzie Komisji Socjalnej z ramienia pracodawcy. 6) w zakresie spraw administracyjnych ponosi odpowiedzialność za: a. stan i jakość wyposażenia urządzeń, pomieszczeń ogólnych (hole, korytarze, sale, garaże); b. zabezpieczenie budynku siedziby Spółki przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem; c. nadzór nad wykonywaniem wszystkich prac porządkowych, konserwacyjnych, dostawą mediów itp. (utrzymanie czystości, drobne remonty, instalowanie i konserwacja urządzeń telefonicznych, faxów, konserwacja instalacji wodociągowej i grzewczej); d. wydawanie i prowadzenie ewidencji materiałów biurowych; e. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz ewidencji pieczątek; Strona 9 z 29

10 f. zaopatrzenie innych komórek organizacyjnych w materiały na potrzeby zakładów na podstawie podpisanych zapotrzebowań; g. dokonywanie zakupów: materiałów kancelaryjnych, sprzętu gospodarczego, artykułów spożywczych na potrzeby Przedsiębiorstwa; h. nadzór nad eksploatacją (naprawy i konserwacja urządzeń biurowych); i. nadzór nad prenumeratą prasy i innych wydawnictw; j. prowadzenie ewidencji środków trwałych; k. administrację i wynajem pomieszczeń biurowych Spółki; l. sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem archiwum Spółki. 7) w zakresie spraw organizacyjnych odpowiada za: a. organizację pracy sekretariatu; b. obsługę posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; c. obsługę kontaktów z sądami, notariuszem, radcą prawnym, Zgromadzeniem Wspólników w zakresie przeprowadzanych zmian Umowy Spółki; d. przygotowanie projektów aktów wewnętrznych wprowadzających zmiany (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS, regulamin premiowania itp.); e. obsługę i organizację spotkań ze związkami zawodowymi; 5. Samodzielne stanowisko - Specjalista d/s zamówień publicznych i obsługi Zarządu - NZP: 1) w zakresie zamówień publicznych: a. zajmuje się przygotowaniem postępowania przetargowego, w tym: - wyborem trybu postępowania, - opracowaniem ogłoszenia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu, - sporządzeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych - opracowaniem projektów innych dokumentów, w szczególności wniosku Kierownika Zamawiającego do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą. b. zajmuje się prowadzeniem postępowania przetargowego, w tym: - wszczęciem postępowania poprzez publikację ogłoszenia o przetargu lub zaproszenie do udziału w postępowaniu, - odpowiedzią na ewentualne zapytania do treści specyfikacji, - prowadzeniem negocjacji z dostawcami lub wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji, - prowadzeniem ewentualnego zebrania potencjalnych oferentów, Strona 10 z 29

11 - przygotowaniem i prowadzeniem czynności na wypadek złożenia odwołania w związku z czynnościami podjętymi przez komisję w prowadzonym postępowaniu, - ewentualną zmianą treści specyfikacji przed upływem terminu składania ofert, - przyjmowaniem, składanych za pośrednictwem sekretariatu, ofert i zapewnieniem ich nienaruszalności, - prowadzeniem publicznego otwarcia ofert i sporządzeniem odpowiedniego protokołu, - oceną ofert i wskazaniem Kierownikowi Zamawiającego najkorzystniejszej oferty (w oparciu o przepisy ustawy lub Regulamin udzielania zamówień w PK Pegimek oraz kryteria opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia), - prowadzeniem protokołu postępowania, - publikacją ogłoszeń o wynikach postępowania oraz zawiadomieniem o wynikach postępowania dostawców lub wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie, - nadzorem nad prawidłowym wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę. c. sporządzanie aneksów do zawartych umów, zgodnie z przepisami PZP lub KC. d. monitoring rynku zamówień publicznych, wyszukiwanie przetargów. e. sporządzanie ofert przetargowych, a w przypadku wyboru oferty PK Pegimek załatwianie formalności związanych z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2) w zakresie obsługi Zarządu: a. sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu Spółki. b. sprawuje nadzór nad aktualnością dokumentów Spółki i występuje do odpowiednich organów o wydanie zaświadczenia z ZUS, Urzędu Skarbowego, Krajowego Rejestru Karnego, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. 6. Samodzielne stanowisko ds. BHP, Ppoż., i OC NB: 1) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: a. dokonuje okresowych kontroli, ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach Spółki; b. dokonuje ustaleń okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, opracowuje wnioski o charakterze profilaktycznym oraz dokonuje analizy stanu BHP; c. koordynuje przedsięwzięcia z zakresu zapobiegania zagrożeniom powodującym wypadki przy pracy i choroby zawodowe, opracowuje Strona 11 z 29

12 projekty wytycznych dotyczące poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie ocen i analiz; d. kontroluje prawidłowość wykorzystania nakładów finansowych na cele BHP; e. bierze udział w opiniowaniu przyjmowanych do eksploatacji nowo zbudowanych i przebudowanych obiektów i stanowisk pracy; f. współpracuje z komórkami organizacyjnymi w przydzielaniu odzieży ochronnej i obuwia roboczego, sprzętu ochrony indywidualnej, urządzeń sanitarnych i sprzętu zapewniającego higienę pracy, kontroluje terminowe i zgodne z tabelami wydawanie odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników; g. opracowuje i opiniuje instrukcje stanowiskowe. 2) w zakresie ochrony przeciwpożarowej: a. dokonuje oceny i analizy przyczyn zaistniałych przypadków pożarów, opracowuje wnioski w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa przeciwpożarowego; b. dokonuje okresowych kontroli i analiz stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego; c. współdziała z komórkami organizacyjnymi przy realizacji przez nie zadań mających wpływ na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego; d. współdziała z organami nadzoru państwowego nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym. 3) w zakresie obrony cywilnej: a. sporządza i aktualizuje plany obrony cywilnej; b. prowadzi ewidencję sprzętu i wyposażenia OC; c. współpracuje ze stanowiskiem obrony cywilnej w gminie w zakresie wykonywania zadań nałożonych na Przedsiębiorstwo odrębnymi przepisami; d. sporządza sprawozdania z zakresu OC; e. prowadzi wszelkie sprawy związane z organizacją obrony cywilnej w Przedsiębiorstwie; f. prowadzi magazyn sprzętu OC. 7. Dział Finansowo-Księgowy NFK: 1. Zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustawy o rachunkowości m.in: a) prowadzi ewidencję środków trwałych i rozliczenie amortyzacji na poszczególne Zakłady; b) prowadzi ewidencję rozrachunków z kontrahentami; Strona 12 z 29

13 c) prowadzi ewidencję magazynową i rozlicza osoby materialnie odpowiedzialne; d) przygotowuje inwentaryzację składników użytkowych w Przedsiębiorstwie i rozlicza je; e) prowadzi ewidencję przychodów i kosztów w Spółce; f) przechowuje dokumentację finansową dotyczącą działalności Spółki; g) sporządza okresowe sprawozdania finansowe. 2. Prowadzi rozliczenia z budżetem z tytułu podatków i sporządza następujące deklaracje podatkowe: a) podatek od środków transportowych b) podatek od nieruchomości c) podatek od osób prawnych d) podatek VAT 3. Sporządza finansowe sprawozdania statystyczne do GUS. 4. Współpracuje z zakładami przy opracowywaniu planów finansowych i inwestycyjnych. 5. Prowadzi analizę wykonania planów finansowych. 6. Prowadzi kasę w Przedsiębiorstwie. 7. Współpracuje z bankami w zakresie: a) zakładania i likwidacji rachunków bankowych i lokat; b) sporządzania dokumentacji niezbędnej do otrzymania kredytu; c) itp. 8. Laboratorium: 1) Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 2) Kontrola składu ścieków. 1) Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: a. wykonywanie analiz mikrobiologicznych w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego; b. wykonywanie analiz fizykochemicznych wody w zakresie monitoringu kontrolnego; c. współpraca z klientem wewnętrznym Kierownik Wydziału Eksploatacji w zakresie nadzoru nad jakością wody; d. współpraca z klientem zewnętrznym zlecenia na wykonywanie analiz; e. pobieranie próbek wody do analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych od klienta wewnętrznego i zewnętrznego; Strona 13 z 29

14 Zakres wykonywanych analiz jest zgodny z wymaganiami zawartymi w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Częstotliwość pobierania i wykonania analiz w ramach monitoringu wewnętrznego: ujęcia wody i sieć wodociągowa na terenie miasta - raz w tygodniu, studnie - raz w miesiącu, nowo budowane sieci - wg potrzeb, po awariach - wg potrzeb, stały monitoring zawartości chloru wolnego w wodzie dostarczanej do sieci. Laboratorium uczestniczy w krajowych i międzynarodowych badaniach porównawczych w celu potwierdzenia kompetencji, monitoruje środowisko, w którym wykonywane są analizy. Dla wypełnienia istniejących wymagań formalno-prawnych, spełniając określone prawem wymagania, laboratorium zostało wpisane przez Państwową Inspekcję Sanitarną na krajową listę laboratoriów kontroli wewnętrznej, czyli laboratoriów oficjalnie uprawnionych do prowadzenia kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie całego kraju w zakresie badań mikrobiologicznych. 2) Kontrola składu ścieków: a. wykonywanie analiz fizykochemicznych składu ścieków, b. zakres wykonywanych oznaczeń: odczyn, zawiesina ogólna, BZT 5, CHZT 5, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny. c. pobieranie próbek ścieków do analiz: pobieranie próbek ścieków z kolektora sanitarnego, pobieranie próbek ścieków z przepompowni ścieków, pobieranie próbek pochodzących ze zbiorników bezodpływowych, które są dostarczane do stacji zlewnej ścieków; d. prowadzenie rejestru dostawców ścieków przemysłowych; e. ustalanie planu pobierania ścieków od dostawców ścieków przemysłowych; f. kontrola składu ścieków od dostawców przemysłowych; g. raportowanie wyników analiz przełożonym. Strona 14 z 29

15 PION WICEPREZESA ZARZĄDU: 9. Samodzielne stanowisko Informatyk TI: a. zajmuje się wprowadzaniem i eksploatacją systemów na potrzeby Przedsiębiorstwa; b. zapewnia materiały niezbędne do prowadzenia prac na komputerach; c. czuwa nad likwidacją awarii komputerowych; d. utrzymuje ścisły kontakt z ośrodkami informatycznymi świadczącymi usługi Przedsiębiorstwu; e. koordynuje i realizuje zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych; f. administruje pocztą elektroniczną i stronami www; g. administruje siecią informatyczną; h. nadzoruje i koordynuje prace zakładowego systemu informatycznego; i. konserwuje i na bieżąco zajmuje się naprawą sprzętu komputerowego; j. zajmuje się instalacją nowo zakupionego sprzętu; k. prowadzi szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputera i oprogramowania; l. sprawuje nadzór i obsługę informatyczną eksploatowanych programów i baz danych; 10. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ZWiK: 1. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA I SPRZEDAŻY 2. DZIAŁ TECHNICZNY 3. WYDZIAŁ EKSPLOATACJI 1) DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ 2) DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ 3) GRUPA ELEKTROENERGETYCZNA 4) MAGAZYN 1. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA I SPRZEDAŻY 1) Obsługa klienta. 2) Sprzedaż i gospodarka wodomierzowa. 3) Planowanie i sporządzanie taryf. 4) Ewidencja pracy pojazdów. 5) Utrzymanie porządku. 1) Obsługa klienta: Strona 15 z 29

16 a. przyjmowanie i ewidencja wpływających wniosków od przyszłych klientów; b. klasyfikacja klienta do grupy taryfowej i określenie sposobu rozliczania klienta; c. sporządzanie umów dla klientów: indywidualnych, grupowych, hurtowych; d. ewidencja klientów; e. analiza klientów z podziałem na grupy taryfowe pod względem: ilości zużytej wody, ilości i jakości odprowadzanych ścieków, ilości osób korzystających z usług, intensywności usług od pory roku, f. analiza rynku przyszłych klientów; g. prognozowanie sprzedaży; h. zakładanie teczek nowym klientom; i. archiwizacja dokumentów w teczkach klienta. 2) Sprzedaż i gospodarka wodomierzowa: a. przyjmowanie i ewidencja klientów w systemie "WODA"; b. typowanie klientów do odczytu przez odczytywaczy; c. zbieranie odczytów od odczytywaczy; d. rozliczanie klienta, fakturowanie; e. windykacja należności; f. fakturowanie usług poza systemem woda; g. ewidencja wodomierzy: wprowadzenie wodomierza do systemu na podstawie protokółu montażu z ewidencją terminów montażu, daty produkcji, producenta, typu, średnicy, analiza okresu legalizacji zamontowanych wodomierzy, typowanie wodomierzy do wymiany lub ponownej legalizacji; h. archiwizacja dokumentów w teczkach klienta; i. odczyty wodomierzy (zdalny odczyt wodomierzy, gospodarka wodomierzowa). 3) Planowanie i sporządzanie taryf: a. zbieranie danych o ilości wody (wydobycie, sprzedaż, straty wody); b. zbieranie danych o ilości ścieków (przepompownia ścieków, Hajdów); c. analiza sprzedaży ilościowa wody i ścieków z podziałem na grupy odbiorców; d. analiza kosztów w ZWiK; e. sporządzanie wyników finansowych w poszczególnych miesiącach pod kątem wniosku taryfowego; Strona 16 z 29

17 f. sporządzanie wniosków taryfowych; g. tworzenie cenników zakładowych ZWiK; h. naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - na podst. wydobytej wody; i. sporządzanie planu rocznego rzeczowo finansowego inwestycji i remontów; j. sporządzanie planu wieloletniego rzeczowo finansowego inwestycji i remontów; k. sporządzanie sprawozdań, informacji, ankiet z zakresu działalności Zakładu GUS; l. pozyskiwanie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody; m. pozyskiwanie zezwolenia na prowadzenie działalności wodno-kanalizacyjnej wynikającej z ustawy o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków" oraz na odbiór i dostawę ścieków ze zbiorników bezodpływowych; n. sporządzanie wniosków o pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć przewidzianych w planach rocznych i wieloletnich; o. sporządzanie projektów regulaminów realizacji usług: regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik, regulamin wprowadzania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, innych wymaganych przez prawo. 4) Ewidencja pracy pojazdów: a. prowadzenie ewidencji pojazdów i kierowców w zakładzie; b. prowadzenie ewidencji przejazdów i dokumentów dla wszystkich samochodów; c. prowadzenie ewidencji przebiegów i stanów liczników pojazdów; d. analiza tankowań wszystkich pojazdów za wybrany okres czasu; e. analiza rocznego zestawienia kosztów i przejazdów dla danego samochodu; f. rozliczanie czasu pracy i tankowań na podstawie informacji zebranych z kart drogowych (rozliczenie miesięczne) oraz w oparciu o przyjęte normy zużycia paliwa; g. rozlicznie kosztów zużycia paliwa płynnego i gazu na podstawie przejechanych kilometrów; h. rozlicznie zużycia paliwa płynnego i gazu na podstawie motogodzin; i. ewidencja napraw, terminów ubezpieczeń oraz przeglądów rejestracyjnych samochodów. 5) Utrzymanie porządku: Utrzymanie porządku w pomieszczeniach ogólnie dostępnych (biura, korytarze, sanitariaty). Utrzymanie porządku w pomieszczeniach produkcyjnych należy do obowiązków obsługi technicznej. Strona 17 z 29

18 2. DZIAŁ TECHNICZNY 1) Techniczna obsługa klienta. 2) Techniczna obsługa ZWiK. 3) Ochrona środowiska w ZWiK. 4) Diagnostyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, monitoring przyłączy wodociągowych. 5) Wdrożenie map GIS. 1) Techniczna obsługa klienta: a. wydawanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wod - kan.; b. uzgadnianie projektów sieci i przyłączy wod-kan.; c. odbiory wykonanych sieci i przyłączy wod-kan.; d. sporządzanie dokumentacji poodbiorowej; e. wystawianie faktur za ww. usługi; f. ewidencja i archiwizacja dokumentacji niezrealizowanych; g. ewidencja i archiwizacja dokumentacji zrealizowanych; h. rejestr wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci lub odmowy przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej; i. sukcesywne uzupełnianie teczek ( istniejących) klienta o niezbędne dane techniczne dotyczące sposobu przyłączenia do sieci: plan sytuacyjny, schemat lokalizacji wodomierza głównego, podlicznika, określenie sposobu rozliczania ścieków sanitarnych; j. monitoring przyłączy wodociągowych; k. optymalizacja doboru wodomierzy dla budownictwa wielorodzinnego, usług, przemysłu; 2) Techniczna obsługa ZWiK: a. ewidencja i archiwizacja dokumentacji technicznej obiektów Zakładu; b. ewidencja i archiwizacja dokumentacji technicznej sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej; c. prowadzenie ewidencji awarii wodociągowych i kanalizacyjnych z wyszczególnieniem terminów, miejsca, czasu usuwania, materiałochłonności itp.; d. analiza stanu technicznego istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; e. analiza rynku klientów w korelacji z planami rozwoju miasta; f. analiza i typowanie inwestycji sieciowych pod względem kolejności wykonania; g. wykonywanie projektów budowlanych odcinków sieci wodociągowych i Strona 18 z 29

19 h. kanalizacyjnych przyjętych do realizacji przez PK Pegimek; i. wykonanie kosztorysów do inwestycji własnych; j. wykonanie kosztorysów do usług zewnętrznych; k. obsługa prowadzenia inwestycji - uzyskanie pozwolenia na budowę, prowadzenie dziennika budowy, nadzór bud., zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia, SANEPID; l. zgłoszenia awarii UM lub Starostwo (zajęcie pasa drogowego, zakończenie usunięcia awarii), SANEPID; m. rejestr i ewidencja środków trwałych; n. rejestr i ewidencja przedmiotów niskowartościowych; o. likwidacja środków trwałych. 3) Ochrona środowiska w ZWiK: a. prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów: karty przekazania, karty ewidencji, współpraca z firmami odbierającymi odpady; b. prowadzenie ewidencji odpadów niebezpiecznych (informacja do Urzędu Marszałkowskiego): azbest, PCB; c. prowadzenie ewidencji i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska: gazy, pyły, benzyny; d. sprawozdania - GUS (w zakresie korzystania ze środowiska) dotyczy odpadów i nośników energii. 4) Diagnostyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, monitoring przyłączy wodociągowych: a. diagnostyka sieci wodociągowej; b. diagnostyka sieci kanalizacyjnej; c. kontrola nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; d. monitoring przyłączy wodociągowych; e. pomiar ciśnienia na sieci wodociągowej; f. konserwacja elementów regulacyjnych sieci np. zawory HAWIDO - min. raz/rok; g. utrzymanie sprzętu diagnostycznego w poprawnym stanie technicznym; Strona 19 z 29

20 h. objęcie kontrolą sprawdzenia szczelności sieci wodociągowej w pełnym zakresie 2 x w roku oraz doraźnie w zależności od potrzeb; i. prowadzenie bieżącej dokumentacji z przeglądów diagnostycznych; j. ewidencja awarii, dokumentacja techniczna usunięcia awarii; k. wykonanie punktów poboru prób wody dla SANEPIDU, stałe utrzymanie tych punktów w poprawnym stanie technicznym. 5) Wdrożenie map GIS: a. tworzenie baz danych; b. wdrożenie i bieżąca obsługa wdrożenia; c. aktualizacja tworzonych map numerycznych z pozostałymi Zarządcami uzbrojenia podziemnego. 3. WYDZIAŁ EKSPLOATACJI 1) DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ 2) DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ 3) GRUPA ELEKTROENERGETYCZNA 4) MAGAZYN 1) DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Obsługa ujęć i pompowni wody. 2. Eksploatacja sieci wodociągowej. 3. Realizacja inwestycji własnych oraz usług wodociągowych na zlecenie. 1. Obsługa ujęć i pompowni wody: a. całodobowa obsługa pompowni wody oraz stacji uzdatniania wody: dysponowanie studniami z zachowaniem ekonomiki automatycznej ( taryfowe strefy czasowe), napełnianie i wykorzystanie zbiorników magazynowych, utrzymanie właściwych parametrów wody: jakości, ilości, ciśnienia; na wyjściu z pompowni wody oraz nieprzekraczanie parametrów wymaganych pozwoleniem wodno-prawnym; b. nadzór nad urządzeniami w obrębie ujęcia wody: komory zasuw, Strona 20 z 29

21 zbiorniki magazynowe, pompownia wody, stacja uzdatniania wody utrzymanie wymaganych parametrów chlorowania, c. śledzenie informacji o stanie studni głębinowych w systemie SKADA; d. sporządzanie raportów z przebiegu zmiany; e. sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych; f. przyjmowanie zgłoszeń awarii wodociągowych i kanalizacyjnych: pogotowie wodociągowe tel. 994 i przekazywanie informacji dyżurnym rejestracja w systemie dyspozytorskim; g. bieżąca analiza dostępnych parametrów układu wodociągowego; h. śledzenie systemów monitorowania kamer na studniach i w obrębie ujęcia; i. zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym; j. pełna znajomość układu technologicznego od studni do wyjścia rurociągów magistralnych na teren miasta; k. znajomość systemu SKADA w zakresie obsługi, parametrów, wskaźników oraz generowania informacji z systemu; l. nadzór nad terenem ujęcia wody ( monitoring stały terenu ujęcia przy ulicy Kusocińskiego ) oraz nadzór nad studniami obserwacja alarmów otwarcia każdej ze studni eksploatowanych ( nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ); m. okresowe remonty studni głębinowych i urządzeń pompowni wody. 2. Eksploatacja sieci wodociągowej: a. bieżąca kontrola stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej łącznie z przyłączami wodociągowymi - do zaworu za wodomierzem głównym; b. sezonowe serwisowanie pomp głębinowych, konserwacja obiektów studni i terenów ich otaczających; c. wykonywanie planowanych remontów sieci wodociągowej: wymiana wytypowanych odcinków sieci, wymiana armatury na istniejących sieciach wodociągowych, zabudowa armatury dodatkowej usprawniającej eksploatację sieci wodociągowej; d. usuwanie awarii wodociągowych; e. dokumentowanie awarii zgodnie z opracowanymi wzorami do rejestru awarii; f. udział we włączeniach bądź wyłączeniach nowych odcinków sieci wykonywanych przez innych Inwestorów: np. Gmina, SM; g. montaż i wymiana wodomierzy głównych oraz podliczników; Strona 21 z 29

22 h. przygotowanie punktów do poboru prób do analizy jakości wody; i. dokumentowanie wykonanych prac montażowych; 3. Realizacja inwestycji własnych i usług wodociągowych na zlecenie: a. budowa sieci wodociągowych w ramach realizacji planu wieloletniego i rocznego: wymiana sieci w terenach objętych remontem nawierzchni utwardzonych wynikających z planu inwestycyjnego Gminy Świdnik, budowa sieci wodociągowych na zapotrzebowanie mieszkańców; b. wykonywanie usług budowy sieci wodociągowych na zlecenia zewnętrzne; c. budowa przyłączy wodociągowych; d. wykonywanie innych usług na zlecenie zewnętrzne. 2) DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ 1. Obsługa przepompowni ścieków i stacji zlewnej nieczystości płynnych. 2. Eksploatacja sieci kanalizacji. 3. Realizacja inwestycji własnych oraz usług kanalizacyjnych na zlecenie. 1. Obsługa przepompowni ścieków i stacji zlewnej nieczystości płynnych: a. całodobowa obsługa przepompowni ścieków; b. nadzór nad urządzeniami w obrębie przepompowni ścieków; c. usuwanie skratek z terenu przepompowni ścieków; d. sporządzanie raportów z przebiegu zmiany; e. sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych; f. eksploatacja i nadzór nad stacją zlewną ścieków ze zbiorników bezodpływowych; g. bieżąca analiza dostępnych parametrów układu kanalizacyjnego - przepływy chwilowe i narastające Świdnik, Hajdów; h. śledzenie systemów monitorowania kamer w obrębie przepompowni ścieków; i. zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym; j. bezwzględna znajomość układu technologicznego przepompowni ścieków; k. rejestr ilości ścieków oraz dostawców i źródło pochodzenia nieczystości płynnych l. dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych; m. raportowanie rejestrów przełożonym; Strona 22 z 29

23 n. okresowe remonty urządzeń przepompowni ścieków. 2. Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej: a. bieżąca kontrola stanu technicznego istniejącej sieci kanalizacyjnej; b. usuwanie awarii i zatorów na sieci kanalizacji sanitarnej; c. wykonywanie planowanych remontów sieci kanalizacji sanitarnej; d. transport nieczystości płynnych do punktu zlewnego; e. bieżąca kontrola stanu technicznego kolektora sanitarnego do oczyszczalni Hajdów; f. dostarczanie próbek ścieków do laboratorium; g. odczyty przepływomierzy ścieków u odbiorców indywidualnych i hurtowych; h. dokumentowanie wykonanych prac montażowych. 3. Realizacja inwestycji własnych i usług kanalizacyjnych na zlecenie: a. budowa sieci kanalizacyjnych w ramach realizacji planu wieloletniego i rocznego: wymiana sieci w terenach objętych remontem nawierzchni utwardzonych wynikających z planu inwestycyjnego Gminy Świdnik, budowa sieci kanalizacyjnych na zapotrzebowanie mieszkańców; b. wykonywanie usług budowy sieci kanalizacyjnych na zlecenia zewnętrzne; c. budowa przyłączy kanalizacyjnych; d. wykonywanie innych usług na zlecenia zewnętrzne. 3) GRUPA ELEKTROENERGETYCZNA a. całodobowa obsługa urządzeń i systemów elektroenergetycznych, sterowniczych oraz grzewczych na obiektach ujęcia wody, studniach, przepompowni ścieków i innych obiektach będących własnością lub eksploatowanych przez Zakład Wod.-Kan.; b. stały nadzór nad parametrami układu elektroenergetycznego, (niedopuszczanie do przekraczania mocy umownej, nadzór nad utrzymaniem żądanego współczynnika mocy itp.); c. nadzór nad dysponowaniem studniami celem uzyskania jak najlepszej ekonomiki zużycia energii elektrycznej (praca w poszczególnych strefach czasowych); d. bieżący nadzór i konserwacja oraz okresowe kontrole poprawności pracy instalacji, systemów elektroenergetycznych w tym posiadanych agregatów prądotwórczych; Strona 23 z 29

24 e. samodzielne usuwanie lub pomoc w usuwaniu stwierdzonych usterek lub awarii infrastruktury i urządzeń elektroenergetycznych, sterowniczych i grzewczych; f. wykonywanie okresowych kontrolnych sprawdzeń i pomiarów sieci i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; g. bieżące prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji eksploatacyjnej; h. współpraca z operatorem systemu dystrybucyjnego; i. pełna znajomość zasad obsługi nadzorowanych urządzeń, stałe doskonalenie wiedzy i zachowań dotyczących przepisów oraz zasad obsługi systemów i urządzeń w różnych stanach pracy normalnym oraz awaryjnym; j. nadzór nad terenem ujęcia wody (monitoring) oraz studni (alarm otwarcia); k. niezwłoczne zgłaszanie przełożonym o stwierdzonych awariach, anomaliach i innych nieprawidłowościach; l. utrzymanie porządku w obsługiwanych obiektach technologicznych; m. sporządzanie raportów z przebiegu zmiany; n. sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych. 4) MAGAZYN a. magazyn prowadzony jest w systemie operacyjnym Logica wdrożonym w P.K. PEGIMEK. b. obsługa magazynu prowadzona jest przez osoby odpowiedzialne materialne. c. stan magazynu ograniczony jest do niezbędnego zapasu asortymentu na bieżące potrzeby eksploatacyjne. d. przyjęcia na stan magazynowy odbywają się na podstawie dokumentu PZ (dostawa materiałów na podstawie zamówienia zatwierdzonego przez Zarząd). e. wydawanie materiałów z magazynu odbywa się na podstawie dokumentu RW zatwierdzonego przez Kierownika Zakładu lub Kierownika Wydziału Eksploatacji. 11. Zakład Zarządzania Nieruchomościami ZZN: Wykonuje w oparciu o zawarte umowy o zarządzanie czynności zarządzającego częściami wspólnymi budynków Wspólnot Mieszkaniowych: 1) w zakresie technicznego utrzymania budynków: a. wykonuje konserwację i drobne naprawy instalacji i konstrukcji budowlanych części wspólnych budynków; b. przeprowadza obowiązkowe przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznej i gazowej wynikające z odrębnych przepisów; Strona 24 z 29

25 c. zimą usuwa nadmiar śniegu z dachów i sople w miejscach stwarzających zagrożenie dla ludzi; d. prowadzi okresowe analizy stanu technicznego budynku i przedkłada do decyzji Wspólnoty propozycje remontowe na dany rok; e. organizuje przetargi na roboty remontowe i wyłania wykonawców robót oraz uczestniczy w odbiorach wykonanych robót; f. sporządza sprawozdania rzeczowe i finansowe z wykonanych prac konserwacyjnych i remontowych; g. współpracuje z organami nadzoru budowlanego administracji terenowej i wykonuje decyzje tych organów; h. prowadzi sprawy Wspólnot Mieszkaniowych związane z przebudową, nadbudową, zmianą sposobu użytkowania lub wynajem części wspólnej budynku albo sposobu dostawy mediów itp.; i. śledzi i wdraża postęp techniczny w zakresie materiałów i technologii budowlanych; j. wykonuje inne czynności wynikające z obowiązujących przepisów. 2) w zakresie czynności administracyjnych: a. prowadzi ewidencję dotyczącą członków Wspólnoty oraz wprowadza w niej zmiany, dla potrzeb rozliczania dostaw usług i mediów do budynku; b. prowadzi negocjacje, zawiera i rozwiązuje umowy na dostawę wody, ciepła, sygnału RTV, energii elektrycznej, gazu, oraz umowy na usuwanie odpadów komunalnych i utrzymuje czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku, konserwację zieleni itp.; c. nadzoruje realizację umów przez zewnętrznych dostawców usług; d. prowadzi windykację należności za zarządzanie i dostawę mediów od członków Wspólnot; e. załatwia interwencje i skargi właścicieli, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską w zakresie przestrzegania regulaminu domowego; f. dostarcza korespondencję służbową wymagającą potwierdzenia jej odbioru przez zainteresowanych; g. sporządza roczne sprawozdania dotyczące rzeczowych wyników zarządzania wspólnotami i organizuje zebrania Wspólnot Mieszkaniowych; h. wykonuje inne czynności wynikające z obowiązujących ustaw. 3) w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych: a. prowadzi rachunki bankowe Wspólnot Mieszkaniowych, w tym funduszy remontowych dokonując lokat terminowych; b. dokonuje rozliczeń wspólnot z budżetem z tytułu podatków; c. prowadzi ewidencję rozrachunków z wykonawcami robót i dostawcami usług do budynku; Strona 25 z 29

26 d. prowadzi ewidencję wpłat zaliczek przez poszczególnych właścicieli pod względem ich wysokości i terminowości oraz wydaje zainteresowanym zaświadczenia o dokonaniu tych wpłat; e. opracowuje i załatwia sprawy związane z ubezpieczeniem budynków i realizacją wypłat odszkodowań; f. opracowuje plany kosztów i plany finansowe działalności eksploatacyjnej poszczególnych Wspólnot i na tej podstawie ustala projekty zaliczek na pokrycie kosztów zarządzania; g. prowadzi ewidencję kosztów poszczególnych Wspólnot i przeprowadza okresowe analizy ich wykonania; h. dokonuje rocznych rozliczeń poszczególnych członków Wspólnoty ze Wspólnotą według posiadanego udziału w zakresie kosztów zarządzania, kosztów dostawy usług do budynku, nakładów remontowych na części wspólne i wynagrodzenia zarządzającego; i. prowadzi ewidencję nakładów remontowych według poszczególnych tytułów; j. inicjuje przedsięwzięcia związane z rozszerzaniem rachunku ekonomicznego poprzez ewidencję kosztów według poszczególnych miejsc ich powstawania; k. wprowadza nowoczesne metody prowadzenia rachunkowości Wspólnot przy użyciu programów komputerowych; l. sporządza roczne sprawozdania finansowe z działalności Wspólnot Mieszkaniowych; m. współpracuje z komórkami Zarządu Spółki w zakresie sprawozdawczości i spraw związanych z koordynacją organizacji rachunkowości we Wspólnotach Mieszkaniowych z rachunkowością Spółki Wykonuje na zlecenie Gminy Świdnik czynności administrowania w lokalach i budynkach stanowiących w całości własność komunalną: 1) w zakresie technicznego utrzymania lokali i budynków: a. w uzgodnieniu ze zleceniodawcą prowadzi drobne naprawy, konserwacje i remonty wewnątrz lokali i budynków gminy oraz w ich otoczeniu; b. dokonuje przeglądów stanu technicznego przedmiotu zlecenia i występuje do zlecającego z wnioskami w zakresie potrzeb remontowych i występujących zagrożeń; c. przyjmuje skargi i wnioski najemców w zakresie stanu technicznego lokali oraz jego wyposażenia i po zaopiniowaniu przekazuje je zlecającemu celem podjęcia decyzji; d. organizuje przetargi w celu wyłonienia wykonawców robót remontowych zleconych przez właściciela lokali oraz bierze udział w odbiorze tych robót; e. organizuje przetargi na opracowanie zaleconych opinii specjalistycznych i wykonuje decyzje nadzoru budowlanego. Strona 26 z 29

27 2) w zakresie administrowania: a. zawiera i rozwiązuje umowy z wskazanymi najemcami oraz prowadzi ewidencję najemców; b. rozpatruje i załatwia skargi najemców związane z naruszeniem porządku domowego i dostępem do korzystania z części wspólnych budynku; c. opracowuje dla potrzeb zlecającego dokumenty i opinie niezbędne dla prowadzenia zamian i sprzedaży lokali; d. bierze udział w czynnościach związanych z opróżnianiem lokali i zabezpiecza tzw. pustostany; e. sprawuje nadzór nad realizacją umów o dostawę mediów i innych usług zewnętrznych pod względem ich ilości, jakości i terminowości; f. doręcza korespondencję służbową najemcom wymagającą potwierdzenia jej odbioru przez zainteresowanych; g. wykonuje inne prace administracyjne zlecone przez wynajmującego. 3) w zakresie finansowo-księgowym: a. prowadzi rachunek bankowy dla wpłat czynszów regulowanych i opłat związanych z najmem i dokonuje poprzez ten rachunek okresowych rozliczeń pomiędzy wspólnotą, zarządzającym i zlecającym: zaliczek na koszty zarządzania częściami wspólnymi budynku, kosztów administrowania lokalami zlecającego, wydatków remontowych i wynagrodzenia zarządzającego; b. organizuje przyjmowanie wpłat od najemców (wydawanie i aktualizację książeczek opłat czynszowych, zawieranie i negocjowanie umów bankowych w zakresie poziomu kosztów operacyjnych, prowizji od wpłat itp.); c. przeprowadza okresowe analizy wpłat dokonywanych przez najemców i zawiadamia o wynikach tych analiz wynajmującego; d. dokonuje okresowych rozliczeń kosztów przypadających na poszczególne lokale wynajmującego w zestawieniu z dokonanymi opłatami czynszu i informację o występujących zadłużeniach przesyła zlecającemu usługę; e. prowadzi windykację należności od najemców (zawieranie ugód pozasądowych, kierowanie wezwań do zapłaty, upomnień, rozwiązywanie umów najmu, prowadzenie spraw sądowych o należności lub inicjowanie eksmisji); f. przeprowadza roczne rozliczenia kosztów eksploatacyjnych poszczególnych lokali wynajmującego wynikających z rozliczeń ze wspólnotą mieszkaniową; g. prowadzi rachunek kaucji mieszkaniowych i dokonuje obliczenia należności oraz wypłat z tego rachunku po sprzedaży lokalu najemcy; h. wykonuje inne czynności, których konieczność wykonania wynika z obowiązujących przepisów lub ze zlecenia wynajmującego. Strona 27 z 29

28 12. Zakład Usług Porządkowych i Robót Drogowych - ZUPiRD: 1) w zakresie robót drogowych: a. wykonuje prace zlecone dotyczące cząstkowych napraw nawierzchni bitumicznych, betonowych i innych; b. wykonuje nowe nawierzchnie ciągów pieszych, ścieżek rowerowych podjazdów i placów oraz remontuje już istniejące c. wykonuje oznakowanie poziome i zajmuje się usytuowaniem znaków drogowych pionowych; d. wykonuje usuwanie ręczne i mechanicznie zanieczyszczeń dróg w okresie letnim i zimowym; e. wykonuje prace ziemne; f. wykonuje prace konserwacyjne na nawierzchniach nieulepszonych; g. wykonuje inne prace zlecone; 2) w zakresie usług porządkowych: a. wykonuje oczyszczanie letnie i zimowe terenów komunalnych Gminy Miejskiej Świdnik; b. wykonuje prace porządkowe ręczne i mechaniczne na ciągach pieszych i ulicach i parkingach skwerach; c. wykonuje oczyszczanie placów zabaw, placów śmietnikowych oraz koszy śmietnikowych; d. wykonuje utrzymanie czystości słupów i tablic ogłoszeniowych; e. wykonuje oczyszczanie wpustów wraz z przykanalikami; f. zajmuje się oczyszczaniem przystanków komunikacji; g. dba o utrzymanie porządku na klatkach schodowych, piwnicach i terenach wokół bloków wspólnot mieszkaniowych; 3) w zakresie zarządzania targowiskiem miejskim zajmuje się: a. utrzymaniem porządku na targowisku miejskim; b. egzekwowaniem od osób handlujących utrzymania porządku i czystości w miejscu prowadzonego handlu; c. poborem opłat dziennych od osób handlujących na terenie targowiska miejskiego; 4) w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni: a. wykonuje prace związane z projektowaniem nowych nasadzeń; b. sporządza opinie dendrologiczne; c. wykonuje prace związane z odmładzaniem i formowaniem krzewów; kształtowaniem koron drzew, karczowaniem pni i krzewów; d. odchwaszczanie rabat sezonowych, wieloletnich i żywopłotów; Strona 28 z 29

29 e. sadzenie i pielęgnacja materiału roślinnego; f. zakładanie nowych trawników; g. koszenie trawników; 5) w zakresie prowadzenia bazy sprzętu: a. świadczy usługi transportowo-sprzętowe; b. prowadzi wynajem pomieszczeń oraz miejsc garażowych; c. opracowuje cenniki usług i oferty ich poszerzenia z wykorzystaniem posiadanego majątku trwałego; d. wykonuje inne czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania działalności; e. wykonuje drobne naprawy środków transportowych na potrzeby Przedsiębiorstwa; 6) w porozumieniu z innymi komórkami Przedsiębiorstwa przygotowuje projekty ofert przetargowych; 7) rozlicza rzeczowo i finansowo wykonane roboty; 8) sporządza obowiązujące sprawozdania i prowadzi ewidencję kosztów realizowanych zleceń; 9) inicjuje wdrażanie postępu technicznego i technologicznego w zakresie prowadzonej działalności. Załącznik: 1) schemat struktury organizacyjnej Spółki. Strona 29 z 29

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 01/10/2011 z dnia 14 października 2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A

UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A Regulamin organizacyjny 2007-10-17 Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" z siedzibą w Krynicy-Zdroju REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI AKCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr 60/711/90/III Zarządu Województwa Warm.-Maz. z dnia 22.09.2009r. Załącznik do Zarządzenia nr 38/2009 Dyrektora ZDW w Olsztynie z dnia 17.09.2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy.

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. Załącznik do zarządzenia Nr 1936/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 8.08.2008 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie organizacyjnym mowa o: 1. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych - 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych Rozdział 1 Jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane rektorowi 24 Dział Organizacji i Zarządzania Do zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W DĘBICY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą szkoły ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna szkoły

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH Do zadań Wydziału Spraw Pracowniczych należą sprawy osobowe, socjalno-bytowe, kształcenia, dokształcania i podwyższania

WYDZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH Do zadań Wydziału Spraw Pracowniczych należą sprawy osobowe, socjalno-bytowe, kształcenia, dokształcania i podwyższania WYDZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH Do zadań Wydziału Spraw Pracowniczych należą sprawy osobowe, socjalno-bytowe, kształcenia, dokształcania i podwyższania kwalifikacji oraz ubezpieczeń społecznych pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Wieruszowskiego ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku 1. Zespół Szkół Licealnych w Czersku działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo