Warszawa, dnia, 13 grudnia 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz Aleja Solidarności Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia, 13 grudnia 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz Aleja Solidarności 77 00-090 Warszawa"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia, 13 grudnia 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz Aleja Solidarności Warszawa Rafał Szczerbicki SKP-LEX Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Szczerbicki, ul. Kulczyńskiego 24/ Warszawa Szanowna Pani Rzecznik 1. Zgodnie z Art. 79, Art. 80 i Art. 208 Konstytucji Rzeczpospolitej oraz kierując się przeświadczeniem o naruszeniu praw przez Organy Władzy Publicznej tj. Urzędy Celne i Izby Celne zwracam się ze skargą dotyczącą postępowań podatkowych dotyczących podatku akcyzowego od pojazdów samochodowych. 2. Naczelnicy Urzędów Celnych na terenie całego kraju prowadzą co najmniej kilka tysięcy postępowań podatkowych mających na celu obłożenie podatkiem akcyzowym nabycia wewnątrzwspólnotowego i sprzedaży przed pierwszą rejestracją pojazdów rejestrowanych przez Starostów jako ciężarowe. Jak wskazano w odpowiedzi na zapytanie poselskie (1519/12) posła Sławomira Kopcińskiego w samych w latach prowadzono 7744 postępowań w tym zakresie. Ilość takich postępowań prowadzonych aktualnie nie jest dokładnie znana, ale mając na względzie dostępne powszechnie doniesienia prasowe i informacje pochodzące od osób, które znam i wiem, że prowadzą działalność gospodarczą w zakresie importu pojazdów używanych ta liczba może być obecnie o wiele większa. Stanowi to zatem w skali kraju problem powszechny. 3. Posługując się informacjami uzyskanych od przedsiębiorców, z którymi mam stały kontakt, wynika, że skala zjawiska jest obecnie bardzo duża. Warto posłużyć się konkretnymi danymi (firmy zgodziły się na ujawnienia szacunkowych danych): PHU Iwona Romańczuk, ul. Strzelecka 3, Kamień Krajeński, około 130 postępowań, około 1 mln 500 tys. żądanego zaległego podatku, Auto Handel Kanama spółka jawna, ul. Gdańska 88, Chojnice, około 130 postępowań, około 1 mln 500 tys. żądanego zaległego podatku, 1/7

2 Inter-Car spółka cywilna, ul. Chrobrego 117, Toruń, około 40 postępowań, Ricardpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krakowska 101, Tarnów, około 120 postępowań, około 1,5 mln złotych żądanego zaległego podatku, WIKAR, K. Żytkowicz, W. Żytkowicz Spółka Jawna, ul. Węgierska 168, Nowy Sącz, około 160 postępowań, NDNS, ul. Wrocławska 113, Opole, około 100 postępowań, Chliszcz spółka cywilna, ul. Orzeszkowej 14, Kamień Pomorski, 3 postępowania, około 30 tys. złotych żądanego zaległego podatku PHU Autocentrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Warszawska 70, Płońsk, około 90 postępowań, około 1 mln 300 tys. złotych żądanego zaległego podatku, Agromax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Władysławowo 67/14, Elbląg, około 50 postępowań, około 750 tys. złotych żądanego zaległego podatku. Sylwester Dudek, ul. Sławęcińska 19, Ogorzeliny, około 8 postępowań, około 80 tys. złotych żądanego zaległego podatku. 4. Należy zaznaczyć, że znakomita większość postępowań w tym zakresie wszczynana jest po kilku latach po imporcie danego pojazdu na terytorium Polski, często na kilka miesięcy przed terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego. W wielu sprawach urzędy wszczynają także postępowania karno-skarbowe w celu zawieszenia biegu terminu takiego przedawnienia. Cały proceder odczytywany jest jednoznacznie jako próba uzyskania pieniędzy do budżetu państwa kosztem małych i średnich przedsiębiorców, którzy są znaczącą konkurencją na naszym rynku dla oficjalnych importerów pojazdów. Warto wskazać, że wiele postępowań zostało wszczętych po liście otwartym wystosowanym 23 sierpnia 2010 r. Nr ZDS/2010/17 przez Związek Dealerów Samochodowych do Ministra Finansów, który wzywa do podjęcia stanowczych kroków prawnych w celu obciążenia akcyzą pojazdów importowanych przez niezależnych importerów. 5. Działania urzędników celnych doprowadzą do upadłości co najmniej kilkuset przedsiębiorców, którzy rokrocznie płacili do budżetu Państwa z tytułu podatku VAT i dochodowego kwoty kilkukrotnie przewyższające kwoty akcyzy, która ma być uzyskana w obecnie prowadzonych postępowaniach. Fakt ten przeczy zasadności prowadzenia takich postępowań, które w konsekwencji doprowadzą, w przeciągu kilku lat, do uszczuplenia wpływów do budżetu Państwa. 6. Jako podstawę prawną prowadzonych postępowań uznano art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 636 ze zm.) oraz 2/7

3 80 ust.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 wiele postępowań toczy się, że względu na 5-letni okres przedawnienia należności podatkowych jeszcze na podstawie poprzedniej ustawy) przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe lub sprzedaż wyłącznie samochodu osobowego. Zarówno obecna ustawa w ust. 4 ww artkułu jak i uprzednio obowiązująca w poz. 59 załącznika nr 1 definiuje samochód osobowy jako pojazd samochodowy objęty pozycją CN 8703 przeznaczony zasadniczo do przewozu osób inny niż objęty pozycją CN 8702 włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi z wyłączeniem pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Kody CN określane są zgodnie z klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Rady EWG nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z r. z późn. zm.) Na użytek prowadzonych postępowań w celu interpretacji kodów CN urzędnicy posługują się także notami wyjaśniającymi z załącznika do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy Celnej (MP nr 86 poz. 880) dotyczącymi pozycji HS 8703 oraz Notami Wyjaśniającymi do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich z dnia 30 maja 2008 r. (Dz. UE. 2008/C 133/01). Powyżej określone noty wskazują dodatkowe cechy pojazdów, które zdaniem urzędników celnych prowadzących postępowania podatkowe, obligują ich do kwalifikowania tych pojazdów jako osobowe i tym samym obciążania podatników akcyzą. 7. Szczególnie istotny dla przedmiotowych spraw jest fakt, że dotychczasowe interpretacje uzyskiwane przez przedsiębiorców od właściwych władz celnych jednoznacznie wskazywały, że pojazdy typu pick-up z podwójną czterodrzwiową przeszkloną kabiną, w której znajduje się 5 miejsc do siedzenia włącznie z kierowcą, wyposażonymi w oddzieloną od części pasażerskiej otwartą skrzynią ładunkową (Mitsubishi model L 200, Nissan Navara oraz Toyota Hilux), oraz inne pojazdy, które w momencie powstania obowiązku podatkowego mają jeden rząd siedzeń i stałe oddzielenie przestrzeni ładunkowej od pasażerskiej były klasyfikowane jako ciężarowe i tak rejestrowane przez Starostów. 8. Istnieją duże zastrzeżenia co do obiektywizmu urzędników prowadzących postępowania. Dowody dobierane są tak, aby uzasadnić tezę, że są to samochody osobowe, a dowodów z dokumentów w postaci świadectw homologacji pojazdów, oświadczeń producentów, interpretacji MF i GUS świadczących, że pojazdy są zasadniczo przeznaczone do przewozu towarów albo się nie przeprowadza, często odmawia przeprowadzenia albo deprecjonuje się ich wartość poprzez twierdzenie, że nie mają one wpływu na treść decyzji. Dzieje się tak pomimo tego, że sami producenci pojazdów przyznają np., że pojazdy pickup tj. Mitsubishi L200 i Nissan Navara, których dotyczy duża cześć obecnie 3/7

4 prowadzonych postępowań, nie są produkowane i przeznaczone do zasadniczego przewozu osób. W załączeniu kopie zeznań przedstawicieli firm Mitsubishi i Nissan oraz kopie świadectw homologacji tych pojazdów. 9. Podatnicy zatem rejestrowali pojazdy jako ciężarowe i fakt ten nie budził wątpliwości pomimo licznych zapytań kierowanych do urzędników. Zawsze uznawano, że pojazd klasyfikowany jako ciężarowy takiemu podatkowi nie podlega. Działo się tak pomimo tego, że zgodnie z art. 72 ust.1 pkt 6 Prawa o ruchu drogowym urzędnicy Starostw obowiązani byli do kontroli faktu odprowadzenia akcyzy, albowiem rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju. Takie interpretowanie przepisów utwierdzało przedsiębiorców, że nie są oni zobowiązani przez przepisy prawa do odprowadzania akcyzy od pojazdów rejestrowanych jako ciężarowe. 10. W trakcie prowadzonych postępowań podatkowych Organy Celne podnoszą argumentację iż nie mają w nich znaczenia postanowienia i definicje zawarte w ustawie prawo o ruchu drogowym, a jedynie normy ustaw o podatku akcyzowym. Z takim stanowiskiem trudno się zgodzić. W poprzednio obowiązującej ustawie o podatku akcyzowym z 2004 r. ustawodawca nie tylko w art. 80 ust. 1 wskazał, że akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, ale jednocześnie w art. 115 dokonał nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym w art. 72 ust.1 po pkt 6 dodano pkt 6a w brzmieniu: 6a) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy;. Zatem w jednej ustawie posłużono się terminem samochód osobowy na użytek zarówno prawa o ruchu drogowym jak i ustawy o podatku akcyzowym. Zasady poprawnej legislacji nakazują tym samym zwrotom zawartym w jednej ustawie nadawać identyczne znaczenie. Tak więc przyjąć należy, że pojęcie samochód osobowy określające przedmiot opodatkowania zawarte w art. 80 jest tożsame z pojęciem samochód osobowy zawartym w art Gdyby założyć, że pojęcie samochód osobowy zawarte w art. 80 znaczy co innego niż pojęcie samochód osobowy zawarte w art. 115 okazałoby się, że przy rejestracji pojazdów naruszona zostałaby co najmniej określona w art. 32 Konstytucji zasada równości. Naruszenie takie polegałoby na tym, że osoba rejestrująca samochód osobowy, będący samochodem osobowym w rozumieniu przyjętym przez urzędy celne tzn. w rozumieniu szerszym niż wynika to z ustawy Prawo o ruchu drogowym, a nie będącym jednocześnie samochodem osobowym w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie musiałaby przy rejestracji okazywać dowodu zapłaty podatku akcyzowego bo bezsprzecznie obowiązek okazywania takiego dowodu zapłaty dotyczy tylko i wyłącznie samochodów osobowych w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, a wynika to z tego, że w ustawie tej w art. 4/7

5 2 wskazano jednoznaczną definicję legalną pojęcia samochód osobowy i bez wątpienia pojęcie to musi być w taki sam sposób rozumiane również w art. 72 ust. 1 pkt 6a. Natomiast osoba rejestrująca samochód osobowy w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym taki dowód zapłaty akcyzy musiałaby okazać. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego dokonując wykładni przepisów, należy dokonywać tego w zgodzie z Konstytucją, tzn. nadawać im w drodze wykładni takie znaczenie, które nie jest nią sprzeczne. Mając powyższe na uwadze uznać należy, że podatkowi akcyzowemu będzie podlegał samochód osobowy rozumiany w taki sam sposób jak w ustawie Prawo o ruchu drogowym. W ustawie prawo o ruchu drogowym zawarto definicje legalne pojęć: samochód osobowych oraz samochód ciężarowy, zgodnie bowiem z art. 2 użyte w ustawie określenia oznaczają: ( ) 40) samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu ( ) 42) samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą. Wobec powtórzenia powyżej opisanej normy art. 80 w obecnie obowiązującej ustawie o podatku akcyzowym powyższe uwagi mają zastosowanie także do postępowań prowadzonych na podstawie nowej ustawy o podatku akcyzowym dnia 6 grudnia 2008 r. 11. Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów co najmniej dwukrotnie analizował kwestię kwalifikacji pojazdów do kodów CN w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Zarówno w piśmie datowanym na dzień 20 sierpnia 2007 r. PC-ST- 8640/48/EG/2007/2400 jak i 13 stycznia 2011 r. PC2/86/7/PXM/164/2011 kierowanych bezpośrednio do Dyrektorów Izb Celnych przez zastępcę dyrektora tego departamentu jako kryterium rozstrzygające o klasyfikacji taryfowej wskazano istnienie lub nie istnienie trwałej przegrody oddzielającej część pasażerską od części towarowej, a także stosunek ładowności pojazdu przypadającej na przewóz towarów do ładowności przewidzianej do przewozu osób. W przypadku gdy dany pojazd posiada stałą trwałą przegrodę oraz jego ładowność służąca do przewozu towarów była większa od ładowności przewidzianej do przewozu osób pojazdy te jako zasadniczo przeznaczone do przewozu towarów powinny być klasyfikowane do pozycji CN 8704 co w konsekwencji wyklucza możliwość obciążenie faktu ich nabycia lub sprzedaży podatkiem akcyzowym. Znakomita większość pojazdów w związku, z których nabyciem lub sprzedażą obecnie prowadzone są postępowania podatkowe przeciwko przedsiębiorcom te warunki spełniała w momencie powstania obowiązku podatkowego lub spełnia je nadal. 12. Powyższa argumentacja została dodatkowo potwierdzona opiniami Urzędu Statystycznego, który klasyfikowały pojazdy rejestrowane później jako ciężarowe do kodu 5/7

6 CN 8704 tj. z wyłączeniem obowiązku odprowadzenia akcyzy. W chwili obecnej GUS, całkowicie bezpodstawnie, odmawia już wydawania przedsiębiorcom takich opinii klasyfikacyjnych w stosunku do konkretnych pojazdów. Podobnie Dyrektor Izby Celnej w Warszawie w Wiążącej Interpretacji Taryfowej z 26 sierpnia 2011 r. (WIT PL-WIT z dnia Tata Xenon) uznał, że pojazd typu pick-up winien być klasyfikowany do pozycji CN Przedsiębiorcy także byli wielokrotnie kontrolowani przez służby celne i dotychczas nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń, co do faktu, że importowane przez nich samochody rejestrowane potem jako ciężarowe powinny być obciążane podatkiem akcyzowym. 13. Przedsiębiorcy jak również osoby nie prowadzące działalności gospodarczej rejestrowały pojazdy jako ciężarowe w wydziałach komunikacji Starostw bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Nie żądano składania deklaracji AKC-U (deklaracja dotycząca opłacenia akcyzy) ani dowodów opłacenia podatku akcyzowego. Natomiast w przypadkach, gdy urzędnicy wydziałów komunikacji rejestrowali pojazdu jako osobowe zawsze żądali dowodu opłacenia podatku akcyzowego. Także obecnie można zarejestrować jako ciężarowe pojazdy, co do których Służby Celne prowadzą postępowania podatkowe. Co istotne zastrzeżenia te istnieją zasadniczo dopiero od 3 lat Obecnie urzędnicy celni w toczonych postępowaniach całkowicie ignorują podnoszone przez podatników kwestie związane z tym, że pojazdy te są homologowane przez ich producentów jako ciężarowe, że są rejestrowane w Polsce i państwach UE jako ciężarowe. Także argumenty dotyczące uzyskanych klasyfikacji z GUS oraz odnoszące się do treści interpretacji Ministra Finansów, które są korzystne dla podatników, nie są honorowane w toku prowadzonych postępowań. 14. Należy zatem uznać, że Organy Władzy Publicznej zarówno rejestrujące pojazdy, jak również odpowiedzialne za politykę celną Państwa utwierdzały przedsiębiorców w interpretacji, że importowane przez nich pojazdy jako ciężarowe nie podlegają obowiązkowi odprowadzenia podatku akcyzowego. Zmiana po wielu latach interpretacji przez Organy Celne i żądanie podatku akcyzowego narusza zasady demokratycznego państwa prawa w tym pewności co do interpretacji prawa i zaufania do działania organów publicznych. Istnieje zatem głęboki rozdźwięk pomiędzy dotychczasowymi interpretacjami prawa w tym zakresie jak również pomiędzy oceną tych pojazdów przez urzędników Starostw rejestrujących te pojazdy i nie żądających akcyzy przy ich rejestracji, a obecną interpretacją Urzędów Celnych. 15. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wielokrotnie wskazywano, że zasada zaufania obywatela do państwa i prawa jest oczywistą cechą demokratycznego państwa prawnego (wyrok 30 listopada 1988 r., K 1/88). Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie zwracał uwagę, że w demokratycznym państwie prawnym stanowienie i stosowanie 6/7

7 prawa nie może być pułapką dla obywatela, który powinien mieć możność układania swoich spraw w zaufaniu iż nie naraża się na skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania stosownych decyzji. Także stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej i ustaw o akcyzie powinno przebiegać zgodnie z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. Administracja Państwowa nie może najpierw umożliwiać Podatnikowi określonych czynności, a potem zmieniać interpretację i nakładać na niego sankcje. (wyrok TK z 3 grudnia 1996 r., K 25/95, z 29 listopada 2006, SK 51/06). Powyższa linia powstała w znaczniej mierze dzięki interwencjom Rzecznika, który stawał w obronie prawa obywateli naruszanych przez działania szeroko pojętej administracji publicznej. W naszej ocenie postępowanie Organów władzy Celnej 16. W powyższym kontekście wnosimy o zbadanie sprawy tj. prawidłowości postępowania Urzędów i Izb Celnych oraz rozważenie czy zasadnym jest skorzystanie z uprawnienia Rzecznika zapisanego w art. 191 w zw. z 188 Konstytucji RP i wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie podniesionych przepisów prawa, które stały się obecnie narzędziem represji wobec przedsiębiorców z Konstytucją RP. Obawiamy się, że brak zdecydowanych działań w tym zakresie, przy nad wymiar dużej aktywności urzędników celnych doprowadzi niedługo o utraty dorobku pracy całego życia wielu osób oraz do upadłości co najmniej kilkuset przedsiębiorców, którzy przez wiele lat działali utwierdzani przez urzędników, że ich postępowanie jest zgodne z prawem. Załączniki: 1) Pisma Departamentu polityki Celnej Ministerstwa Finansów z r., r., 2) Opinie klasyfikacyjne GUS z r., r., r., 3) Wiążąca Interpretacja Taryfowa z 26 sierpnia 2011 r. - WIT PL-WIT z dnia , 4) List otwarty Związku Dealerów Polskich z dnia r., 5) Zeznania świadków tj. przedstawicieli w Polsce producentów marki Mitsubishi i Nissan oraz kopie świadectw homologacji tych pojazdów, 6) Płyta DVD z materiałem filmowym. Z wyrazami szacunku. 7/7

8

9 '\larszawa, dnia 20 sierpnia 2007 r. J\'IINISTERSTWO FINA:'ISÓ\.V DEPARTAJVIENT POLITYKI CELNEJ PC-ST /EG/ Dyr ektor.ty Izb Celnych Wszvstkich t W związku z napływającymi od importerów iuforn1acjami dotyczącymi niejednolitej praktyki izb celnych przy klasyfikacji taryfowej pojazdów samochodowych typu kombi i pickup, Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów przypomina poniżej o obowiązujących w takich przypadkach zasadach, które należy przestrzegać : Zgodnie z obowiązującą w 2007 roku Nomenkl aturą CN, wprowadzoną w życie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniającym załącznik I. rozporządze nia Rady (EWG) nr w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L Nr 301 z 2006 r.), klasyfikacja taryfowa pojazdów samochodowych zależna jest jedynie od ich. cech zewnętrznych, nrzy czvrn grupowanie tych pojazdów w świetle obowiązujących przepisów ruchu droeowego nie może mieć znaczenia dla ustalenia ich kodu CN. Oznacza to, że osobowy pojazd samochodowy typu hatchback służący do przewozu 4 osób, pomimo wyposażenia w przegrodę w postaci kratki oddzielaj ącej część pasażerską od towarowej (bagażnika), powinien zostać zaklasyfikowany do pozycji Przy klasyfikacj i pojazdów typu kombi, które mogą występować w wielu konfiguracjach, co często zmienia ich przeznaczenie, należy kierować się dodatkowo brzmieniem ro:zporządzeń klasyfikac)'.jnych Komisji Europejskiej. \V tym przypadku, kryterium rozstrzygającym o zastosowaniu klasyfikacji taryfowej będzie budowa nadwozia pojazdu: - brak przegrody, która wyodrębnia część pasażerską i część towarową- pozycja 8703, - wyposażenie pojazdu w trwałą przegrodę części pasażerskiej od części towarowej : -- przegroda zamontowana na stałe, część towarowa przyswsowana do przewozu towarów (brak okien, tapicerki, punktu mocowania przewożonego towam)- pozycja przegroda łatwa w demontażu, c zęsć towarowa wyposażona w ta picerkę, okna, punkty mocowania sicdze{1 - pozycja 8703.

10 . ' " Ponadto Departament Polityki Celnej info1muje. że w przypadku pojazdów typu pickup, kr}1eriwn rozsm:ygającym o zastosowanej klasyfikacji jest proporcja ładowności p r1.ypadająca na część pasażerska_[ towarową. Należy w Lym przypadku ustalić dopuszczalną 1misę całkowitą pojazdu oraz masę własną pojazdu (włączn ie z kierowcą). PowyżSze dane pozwa lają na wyliczenie łącznej masy pasażerów (np. 4x70) kierowca = 350 kg, co przy dopuszczalnej ładowności pojazdu np. 630 kg, pozwala na ustalenie proporcji ładowności przypadającej na część pasażerską i towarową odp(.l\\~ednio: 350 kg i 290 kg. Pro por~j a La pozwala na ustalenie klasyfikacji pojazdu do pozycji 8703 (w przypadku proporcji odwrotnej, pojazd zostanie zaklasyfikowany do pozycji 8704). Zasada ta wynika z decyzji klasyfikacyjnej podjętej przez Komitet Systemu Zharmonizowanego na 22 Sesji, zawartej w Wyjaśnieniach do Taryfy celnej opublikowanych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia I czerwca 2006 r. (MP 86 z 2006 r.). Innym kryterium decydującym o klasyfikacji taryfowej tego typu pojazdów jest proporcja wewnętrznej długości podłogi części do transportu towarów do długości rozstawu osi pojazdu. Jeśli długość pod łogi jest większa ni ż 50% długości osi pojazdu, będzie on klasyfikowany do pozycji Powyższa regulacja w postaci nowelizacji Not wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich zostala opublikowana w Dzienni.ku Urzędowym Unii Europejskiej C74/1 z drua 3 I marca 2007 r. Zas t ęp ca Dyreldora Departament Polityki Celnej Piott Pogorzelski

11 OD NR FAKSU 10 MAJ :39 STR.1 MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT POUTYKI CELNEJ PC2/86/7/PXMJ164/2011 Warszawa, 13 stycznia 2011 r. Dyrektorzy Izb Celnych /wszyscy/, w związku z sygnalizowanymi przez organy celne wątpliwościami w.s~rawie interpretacji art. 6 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/22009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych i możliwości stoso~a na tej podstawie ~wol~ienia z. należności celnych przywozowych samochodów typu pickup, w szczególności mając na uwadze wyjaśnienia zawarte w pkt 15 materiału dotyc:zącego operacji uprzywilejowanych, przekazanego do izb i urzędów celnych przy piśmie z dnia 4 czerwca 2009 r. nr PCI 1/0681/17/1871/MP/09 oraz ukazanie się orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie, Departament Polityki Celnej wyraża nast~pujący poiląd. Zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwo~eń celnych mienie osobiste'' omacza każde mienie przeznaczone na własny Użytek osób zainteresowanych lub do 7.a9p0kojenia potrzeb iehg~podarstw dom9wy~~ Mienie osobiste" t~orzą w szczególriości: majątek ruchomy gospodarstwa domowego; rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich. przyczepy campingowe, łodzie wyciecdcowe i prywatne samoloty. Dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, jak również przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania przez osobę zaintere~waną rzeąµosła lub zawodu, również stanowią,,mienie osobiste". Mienie osobist.e nie może mi~ takiego charakteru bądź ilości, która wskazywałaby, że jest przywożone w celach ~lowych. W myśl natomiast art. 6 lit. c rózporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 zwolnienia nie stosuje się do handlowych środków transportu. Ponadto, jedną z przesłanek do zastosowania zwolnienia celnego rzeczy stanowiących mienie osobiste jest używanie przywożonych ruczy w poprzednim miejscu zamieszkania i przezn.aczenie ich do ufytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania., o czym stanowi art. 4 lit. b rozporządzenia. ~ogicme przepisy zawarte równiez były w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. w. zbiorze wyjaśnień i interpretacji dotyczących przepisów prawa dotycz.ących m.in. operacji uprzywilejowanych, opracowanych w 2007 r., w pkt 1 tego materiału, Deprutarnent Polityki Celnej zawarł następujące stanowisko: "Odnosząc się do pojęcia u:żytk~ch ~rodków transportu'' użytego w art..5 rozporz.ądzenia Rady (EWG) Nr 918/93 wydaje się, 1ż w celu dookreślenia tego wyrażenia uprawnionym będzie posiłkowanie siię definicją

12 OD NR FAKSU : 10 MAJ :41 STR.3 zaw,:::.rta - "'ł..m-.m. w art. 112 ust. 2 lit. ~ zgodnie kt, +i... każdy silnikowy pojazd drogowy, który pod orą(ut &Ąowy POJ~ ~ilnik.owy" oznacza przeznaczony i nadaje się do transportu odpłatneg~l b~~dpłkonst:rukcji l wyposażenia jest... u rueo atnego:. - Więce~ nu: dziewi~iu osób, włącując kierowcę - towarow,. ' oraz każd: pojazd drogowy do specjalnych celów innych niż transport jako taki.(.. -)" Jak zauwazyły organy celne stosowani po d... zwolnie...; od cła h '.. e wy.zs.zej efimc11 skutkowało odmową 0.I.UG ramac tzw. nuerua ~ 'edl wykorzystywanych w życiu codzienn s1 erua ~ochodow typu pickup gospodarczej, przesiedlające się z ~ p= ~soby mepro:wa~ce działalności Zjednoczonych Ameryki. p ie w szczegolnosc1 ze Stanów dl Wątpliwości b~ło, czy ~rz~ braku definicji pojęcia,,utytkowe pojazdy silnikowe" a ~trzeb st~~wama. zwolnienia z należ.n.ości celnych przywozowych towarów st~wiących rmeme osobiste osób przenoszących swoje miejsce zamieszkania z państwa trzec1e~o na obszar celny Wspólnoty, bezpośrednie stosowanie definicji z art. 112 ust. 2 lit. a do ~elow określonych w art. 5 rozporzaf'mria Rady (EWO) nr 918/83 ustanawiającego wspolnotowy. system zwal.pień celnych (o~,._ 1-0ł7. ~.~lit a~ ~wiednio art. 6 rozporządzema Rady (WE) nr U86/2t'lt'Mn.-~.., '*.];' '... " -.A~. ~~~i!'-~"~.. ~ scia do kwestii zwolnień celnych. towarów.. ' '",., / ' ''.,. :P., ; fun b ZW 'as b' pod ~...:i.;...',(,, ,,.., ~..!llllc agącyc się. s zeza 10rąc uwagę "an&'.... '.- -. : ;:"" :. W zwiąt.ku Z powy~ :.~.:iii.ii:~:.;~: ~!,.i;::j(ii:'.*jf')l]' przekazane przez konsulaty RP w Ameryce Półnócilej, ~za w 'USA, :~ent Polityki Celnej ~ ~ materiale z 2009 r. dotyc~cym zwolnień celnych - zajął stanowisko, iż samochody typu p1ck~up deklarowane jako praeznaczone qo UŻytkll osobistego mogą korzystać ze zwolnienia z należności celnych przywovjwych w ramach tzw. mienia przesiedleni~ o ile będą wykorzystane w ww. celu. Natomiast w ostatnµn czasie, w o~~. ~~nych dotyczącym zwolnienia od cła tzw. mienia praesiedlejiia ~ ~ ~e z którym, z uwagi na brak legalnej de~cji użytkowych pojudów siłnikowych" wroz}>orządzeniu nr 918/83, organy celne mają rację wskazując, iż należy posiłkować się definicją pojęcia zawartą w art ust. 2 lit. a tego rozponądzenia. W świetle powyżs7.ego Dep~ent Polityki. Celnej podtrzymuje stanowisko, zgodnie 2 którym stosowanie definicji :zawartej w art.112 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 918/83 (obecnie - art. 107 ust. 2 rozporządzenia nr 1,186/2009 dotyczący zwolnienia z należności celnych przywozowych paliw przewożonych w standardowych zbiornikach pojazdów) do przepisów stanowiących o zwolnieniu z należności celnych przywozowych rzeczy stanowiących mienie osobiste, powinno mieć charakter posiłkowy. Odnosząc si~ do kwestii, czy samochody typu pickup mieszcz.ą się w katalogu,,handlowych środków transportu", których możliwość zwolnienia z należności celnych przywozowych jako składnik mienia osobistego została wyłą.czona na podstawie art. 6 lit. c rozporządzenia nr 1186/2009, należy mieć na uwadze, że gdy konstrukcja oraz wyposażenie p~iazdu wskazuje, iż dany pojazd jest w głównej mierze przeznaczony do prz.ewozu osób, a przewóz towarów stanowi jego uboczną funkcję, wtedy taki pojazd należy zaklasyfikować do samochoqów osobowych CN W sytuacji odwrotnej, jeżeli głównym pr.t.emaczeniem danego pojazdu jest przewóz towarów, a przewóz osób stanowi tylko ~łnienie funkcjonalności pojazdu, wtedy talci pojazd należy klasyfikować do pojazdów mecbanic.*-tych do transportu towarów CN

13 Klasyfikacji taryfowej pojazdów samochodowych typu pickup należy dokonać zgodnie z brzmieniem reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej i zgodnie z brzmieniem po~ycji 8703, obejmującej pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechanicme przeznaczone zasadniczo do prz.ewozu osób oraz pozycji 8704 obejmującej pojazdy mechanic:me do transportu towarów.. ' (i i t. '(., Zgodnie z regułą I. Ogólnej reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej, klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z bmnieniem pozycji i uwag do Sekcji i działów. Zarówno brzmienie pozycji 8703:,,Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne nit te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi", jak i brzmienie pozycji 8704:,,Pojazdy mechaniczne do transportu towarów", wskazują, że zasadniczym kryterium klasyfikacji pojazdów samochodowych w nomenklaturze CN j~st ich przemaczenie. ~ą~~ i,..ąii; :.~~~',. :zasady,,,doty~ }4asylikacjL ~~jazdów samocbod~~ęl.1 typlt' i kombi ~1.-: foku 20~ h :~ 'śmie.j2m>ait" ~ lti cernt'1jłlmst~~-- sjerowanyrn d~( Biorąc więc powyisze pod uwagę oraz definicje określone w art. l 07 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1186/2009, jak równiei ratio legis stosowania zwolnienia z należności celnych przywozowych towarów stanowiących mienie osobiste osób przenoszących swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty, uzasadniony wydaje się być pogląd, zgodnie z którym to, czy dany pojazd typu pick-up może korzystać ze zwolnienia z należn~i eielnych prz~~c,h j~ składniki mienia osobistego osób przenouących s'woje niiejsce ~SZbriia, zaleey od konstrukcji, klasyfika~ji i przeznaczenia tego pojazdu. W przypadku wątpliwości, czy dany pojazd należy bądź nie należy zakwalifikować jako handlowy środek transportu należy posiłkować się klasyfikacją tego poja?;du w Nomenklaturze CN. Należy przy tym podkreślić, iż w przypadku stosowania zwolnień celnych każda sprawa powinna być badana indywidualnie. Do wiądomości: Info SC (IC Katowice) ':\ ( f ' podpis na oryginale ZASTĘPCA DYREKTORA D~P ARTAMENTU POLITYKI CELNEJ 1-1 Piotr Pogorzelski ;:: ~us ns>ltł.:ł CIN GO

14

15 URZĄD STATYSTYCZNY w ŁODZI ŁÓDŻ, ul. Suwalska Tel (O-ł2) OO, OL fax (O-ł2) 68-ł -ł8 -ł<i. c-mail: SckrctanatUSLDZfastatgo\.pl Łódź, 2 3 us 2010 P.H.U." Iwona Romańczuk ul. Strzelecka Kamień Krajeński Nasz znak: OKN-5672/CN-3975/2010 Odpowiadając na pismo z dnia O r Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi uprzejmie informuje, że zgodnie z zasadami metodycznymi Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej (CN), wprowadzonej rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 948/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wymienione w piśmie pojazdy marki Toyota Hilux oraz Mitsubishi L200 z kabinami pięcioosobowymi i z otwartymi skrzyniami ładunkowymi typu pick - up, posiadające stosowne atesty i Świadectwa Homologacji wystawione przez upoważnione instytucje, pozwalające na zarejestrowanie takich samochodów jako ciężarowe, mieszczą się w grupowaniu: CN 8704 Pojazdy mechaniczne do transportu towarów". Zupowa% Urzędu' ' TORA ~ ~ZI 1atvr Przykladowe interpretacje PKWiU, PKO, PKOB, KŚT odpowit:dniu w zakresie wyrobów i usług, dzialalności, obiektów budowlanych, środków trwalych, zamieszczone są na stronic internetowej GUS

16 URZĄD STATYSTYCZNY w ŁODZI ŁÓDŻ, ul. Suwalska Tel. (O-U) OO, Ol, fax (042) SckrctańatUSLDZfa,.stat.go\'.p l Łódź, 2 2 GRU 2010 P.H.U." Iwona Rom a ńczuk ul. Strzelecka Kamień Krajeński Nasz znak: OKN-5672/CN-4652/2010 Odpowiadając na pismo z dnia I O r., Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi uprzejmie infonnuje, że zgodnie z zasadami metodycznymi Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej (CN), wprowadzonej rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 948/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wymieniony w piśmie samochód marki Nissan model Navara typu pick-up, pięcioosobowy z otwartą sk rzynią ładunkową, posiadający stosowne atesty i Świadectwo Homologacji wystawione przez upoważnione instytucje, pozwalające na zarejestrowanie takiego samochodu jako ciężarowy, mieści się w grupowaniu: CN 8704 Pojazdy mechaniczne do transportu towaró ".... odk Io tur Wyszukiwarka klasyfikacji, umo1hw1ająca samodzidm: wys1ukiwa111e odpowiednich grupowań klasyfikacji w zakresie wyrobów i usług, C.V.ialalności, obiektów budo" lanych. środków 1rwalych, dostępna j~t na SlrOnic mtcmelowej GUS {t!.w pl Klawfikac1c

17 URZĄD STATYSTYCZNY w ŁODZI ŁÓDŹ, ul. Suwalska Tel. (042) OO Ol. fax (042) 68~ 48 tat.gov. pl Łódź, z 6 LIS 2013 P.H.U." Iwona Romańczuk ul. Strzelecka Kamień Krajeński Nasz znak: OKN-5672/CN-4088/201 O Odpowiadając na pismo z dnia r., Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi uprzejmie informuje, że zgodnie z zasadami metodycznymi Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej (CN), wprowadzonej rozporządzeniem Komisji (WE) Nr z dnia 30 września 2009 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wymieniony w piśmie pojazd marki Mitsubishi model Pajero 3.2 DT-D, w którym zastosowano przegrodę oddzielającą przestrzeń pasażerską od przestrzeni ładunkowej, przystosowany do przewozu ładunków, posiadający stosowne atesty i Kartę Pojazdu wystawione przez upoważnione instytucje, pozwalające na zarejestrowanie takiego samochodu jako ciężarowy, mieści się w grupowaniu: CN 8704 Pojazdy mechaniczne do transportu towarów". Wyszukiwarka klasyfikacji, umożliwiająca samodzielne wyszukiwanie odpowiednich grupowali klasyfikacji w zakresie wyrobów i usług, działalności, obiektów budowlanych, środków trwałych, dostępna jest na st1\)0ic internetowej GUS

18

19 System ISZTAR - Informacja Taryfowa Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej System ISZTAR - Informacja Taryfowa Język danych : PL EN FR DE Strona główna Wiadomości dnia Kontakt Pomoc FAQ > Przeglądanie Taryfy Data ważności danych: 2012/11/27 > Wyszukiwanie tekstowe > Wyszukiwanie obszaru geograficznego Numer WIT PL-WIT Szczegóły WIT > Przeglądanie informacji wstępnych > Kursy przeliczeniowe walut > Przeglądanie kontyngentów Data początku ważności Data końca ważności Kod nomenklatury Uzasadnienie klasyfikacji Opis towaru Nazwa i adres organu wydającego WIT 26/08/ /08/ Klasyfikacja ustalona została w myśl postanowień reguły 1. i 6. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz zgodna jest z brzmieniem pozycji 8704, obejmującej pojazdy do transportu towarowego oraz podpozycji , właściwej dla nowych pojazdów wyposażonych w silnik o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2500 cm3. Decyzja wydana została na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - sygn. akt V SA/Wa 1788/10. Nowy pojazd typu pick-up z podwójną, czterodrzwiową, przeszkloną dokoła kabiną, w której znajduje się 5 miejsc do siedzenia włącznie z kierowcą (dwa rzędy siedzeń w układzie 2 +3 z pasami bezpieczeństwa). Pojazd wyposażony jest w silnik o zapłonie samoczynnym o pojemności skokowej 2179 cm3 oraz manualną pięciobiegową skrzynię biegów (plus bieg wsteczny). Napęd na cztery koła. Za kabiną pasażerską znajduje się oddzielna otwarta skrzynia ładunkowa. Długość skrzyni ładunkowej wynosi 1429 mm. Rozstaw osi 3150 mm. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 2950 kg. Masa pojazdu z kierowcą 2025 kg. Niniejsza decyzja wydana została w miejsce uchylonej wiążącej informacji taryfowej numer PL-WIT z dnia r. DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul. Erazma Ciołka 14 A Warszawa 10:32:47]

20 System ISZTAR - Informacja Taryfowa Słowa kluczowe Data Wydania 26/08/2011 SAMOCHODY OSOBOWE, POJAZDY DROGOWE I SPRZĘT DROGOWY, POJEMNOŚĆ CYLINDRA <2500 CC, SILNIKI O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM, NAPĘD NA CZTERY KOŁA, PICK- UP, TATA XENON Zdjęcie Rys. 1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE - Informacje na tej stronie podlegają następującym zasadom odpowiedzialności i praw autorskich 10:32:47]

21 Związek Dealerów Samochodów, ul. Podchorążych 83, Warszawa tel.(22) , fax (22) , Warszawa, 23 sierpnia 2010 r. Nr pisma: ZDS/MF/2010/17 Pan Jacek Vincent Rostowski Minister Finansów LIST OTWARTY W związku z brakiem stanowczych reakcji Ministerstwa Finansów i podległych mu służb na rozszerzające się zjawisko sprowadzania do polskich niektórych samochodów osobowych bez uiszczania należnego od ich zakupu podatku akcyzowego, Związek Dealerów Samochodów wzywa Ministerstwo Finansów do podjęcia natychmiastowych i stanowczych kroków administracyjnych, kontrolnych i legislacyjnych mających na celu likwidację tych, w większości, łamiących polski porządek prawny praktyk. Od kilku miesięcy nasila się zjawisko sprowadzania do Polski samochodów osobowych rejestrowanych zagranicą jako ciężarówki i unikania w ten sposób płacenia akcyzy za ich nabycie. I nie byłoby w tym nic nagannego, bo polskie prawo nie przewiduje akcyzy na auta ciężarowe, gdyby nie fakt że tymi ciężarówkami są w zdecydowanej większości luksusowe auta osobowe o wartości znacznie powyżej 100 tysięcy złotych. Co więcej w ogłoszeniach, coraz bardziej odważnych pośredników, pojawiają się oferty sprowadzenia do Polski dowolnie wybranego modelu auta jako ciężarówki. Przytłaczająca większość tych pojazdów spełnia jednak normy definicji samochodu osobowego z art. 100 ust. 4 ustawy podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), w myśl której są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN , pojazdów typu meleks o kodzie CN oraz pojazdów typu quad o kodzie CN i jako takie winny podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednak zacytowana definicja samochodu osobowego jest właściwa tylko tej ustawie i różni się od definicji zawartych w innych przepisach prawnych.

22 Strona 2 Dla porównania prawo o ruchu drogowym za samochód ciężarowy uznaje pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą. Oznacza to, że zaklasyfikowany w myśl przepisów prawo o ruchu drogowym samochód do kategorii pojazdu ciężarowego i posiadający w tym zakresie stosowne świadectwo homologacji na gruncie prawa akcyzowego może być samochodem osobowym. Według aktualnej Nomenklatury Scalonej, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006r. zmieniającym załącznik I rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnotowej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L Nr 301 z r.), klasyfikacja towarowa pojazdów samochodowych zależna jest jedynie od ich cech zewnętrznych. Natomiast zgodnie z wyjaśnieniami do Taryfy Celnej opublikowanej obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006r. (M.P ) cechy, które wskazują, że pojazdy są głównie przeznaczone do przewozu osób, niż do transportu to: - obecność stałych siedzeń z wyposażeniem zabezpieczającym dla każdej osoby lub obecność stałych punktów kotwiących i wyposażenie do zainstalowania siedzeń i wyposażenia zabezpieczającego w przestrzeni tylnej powierzchni dla kierowcy i przestrzeni siedzeń pasażerów; takie siedzenia mogą być zamontowane na stale, składające się ze zdejmowanych z punktów kotwiących lub składanych, - obecność tylnych okien wzdłuż dwubocznych paneli, - obecność przesuwanych wahadłowych lub podnoszonych drzwi z oknami na bocznych panelach lub z tyłu, - brak stałego panela lub przegrody pomiędzy przestrzenią dla kierowcy i przednich siedzeń pasażerów a przestrzenią tylną, która może być używana do przewozu zarówno osób, jak i towarów, - wyposażenie całego wnętrza pojazdu w sposób kojarzony z częścią pojazdu przeznaczoną dla pasażerów (np. dywaniki, wentylacja, oświetlenie, popielniczki) Zdecydowana większość sprowadzanych w opisany na początku sposób samochodów nawet nie próbuje udawać spełniania opisanych powyżej norm auta ciężarowego. Jednak tak skrupulatne w innych mniej istotnych przypadkach organy celne i skarbowe, a przede wszystkim służby rejestrujące pojazdy nie podejmują dotychczas żadnych działań, aby przeciwdziałać temu coraz bardziej powszechnemu zjawisku. Związek Dealerów Samochodów wzywa Ministerstwo Finansów do natychmiastowego zajęcia się tym problemem i szybkiego zakończenie sytuacji, w której władza państwowa toleruje oczywiste naruszanie prawa narażające budżet państwa na straty, które ZDS szacuje na przestrzeni całego roku 2010 na ponad 100 milionów złotych. Niezrozumiałym wydaje się nonszalancja i opieszałość władz w tej sprawie, zwłaszcza w momencie kiedy Ministerstwo Finansów poszukuje każdej budżetowej złotówki, decydując się choćby na tak niekorzystne dla rozwoju polskiej gospodarki kroki jak zwiększanie stawek podatku VAT. W tej sytuacji, niestosowne wydają się także wypowiedzi udzielane mediom przez urzędników skarbowych o pięcioletnim okresie pozwalającym na skontrolowanie nieuczciwych podatników.

23 Strona 3 Związek Dealerów Samochodów zwraca także uwagę, że opisany powyżej problem, z którym nie może sobie poradzić aparat administracyjny i który kosztuje budżet państwa dziesiątki, jeśli nie setki milionów złotych z tytułu nieodprowadzonej akcyzy, jest ostatecznym dowodem niewydolności systemu podatku akcyzowego przy zakupie samochodów i wzywa Radę Ministrów do natychmiastowego rozpoczęcia prac nad zastąpieniem podatku akcyzowego tzw. podatkiem uzależnionym od parametrów ekologicznych zgodnie z rozwiązaniami postulowanymi w przekazanym Ministerstwu Finansów raporcie opublikowanym w dniu 10 czerwca 2010 roku przez największe polskie organizacje motoryzacyjne Związek Dealerów Samochodów, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polską Izbę Motoryzacji i Związek Polskiego Leasingu. W imieniu Związku Dealerów Samochodów Marek Konieczny Prezes Związku Do wiadomości: Prezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Infrastruktury Rada Dealerów ZDS Adam Pietkiewicz przewodniczący Rady, Andrzej Alama, Beata Cygan-Przygońska, Tadeusz Dudojć, Marek Golemo, Dariusz Korzenicki, Bogusław Kowalski, Marek Niedbała, Tomasz Nordyński, Marek Pol, Agata Raniecka, Mariusz Szlązak, Andrzej Wagner, Adam Zalaszewski

24

25 U ri:~d Celny " Ciechanowic ul. Gostkowska 39~ Ciechanów Cii.;c:hantiw. dnih '.W 11 r. Nasz znak: uagr-lj1j0-102'11/ Cj ~/.6!AD PROTOKÓŁ przesłuchania świadka sp1srin) pm.:z: mlm.lszy ekspert słluby cclncj Anur Dworecki 7 ud7inlcm prnlokolama: osobiście pracowników UrLęclu Celnego w Ciechanowie - Na podstuw1c : - art. 172 ~ I,~ 2 pkt.2, art. 173, art. 180 I ustawy z dnia 29 sil!rpnia 1997 r. Ortlynacja podatkowa (Dz. U. 7 2CJU5r. Nr 8, poz. 6(J /. pózn 1.m.J przesłuchano niżej wymienioną osobę w charak1erze 1\w1odka: Totsamośc sw1adka stwierd7.0no na podstawie dowod osobist}. sena nr AJD wydany w dniu r pr1cz Prezydenta Miasta Warszawy ( nazwa. seria 1 numer dokumentu. nazwa organu wydającego dokument) Swiadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej 1.a 1.eman.ie nieprawdy lub n1tajen1e prawdy podczas zez.na11ia mającego. s~u7.yć nt dow(ld w postc;;powaniu sądov\'ytn lub innym postępowaniu prowadzonym na podstaw~ usmwy (art kk)...!:/\,.:o.. ~).~ L... il~11~-1~4.~.~ (c41elny podpis św iadka) Św iadk i! 11ouc1.ono rów11il!z o uprawnieniach wynikających z art. I 96 I, 2, J usta">' Ordynacjo podatkowa Świadek podał nasl~pu.iącc dane osobowe I. Im ię i na1wisko ZbigniC\\ Sobecki 2. N;u;w1sko rodowe Sohecki 3. lmiona roclzicuw: Wmcenl~ Jadwiga 4. Dala i mic1scc urod~cnm :?t;,/...> 2 ob ML. Eł<SP SŁU~ cy.znej Arfur~oreckl 5. Miejsce zami1.:slkanta. U2-77S Wars7.awa, All1.:rnaLyW) IOU 6. Adres do c.lon;czcti \\ kniju: Warsa\\ Trade Tower XVI pit;;lro ul. Chlodnn 51. OO-X67 Warszawa 9. Karalność za falszywc t:cznanla. wg oświadczenia nfe ktirtw) lo. Slt1sunck do stron obq

26 Świa dek zcz111tl co nnstępujc : _) <, /...> 1../"""' Mt. EKSPERT SlU~f' CE.LIJEJ \.. ~tu"ila recki J. Pytanie: Czy jest Pan umocowany do reprezentowania firmy NISSAN SC&EE KfL Sp. L. o. o.. AL. Jerozolimskie 176, Warszawa? Odpowiedz: Potwierdzam. zu jestem umocowany do rcprczentowanici vv!w firmy. Za l ączam kop i ę pełnomocnictwa. Oryginal pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową zobowiązuję się dostarczyć w tem1i11ic t) godnia do tutejszego UrL.ędu. 2. Pytanie: Co jest podstawowym przedmiotem d7ialalnośt:i finny NlSSAN SC&EE Kft. Sp. z o. o.? Odpowiedz: DL.ialalność.nrmy polega na spr.t::edazy komisowej nowych samochodc>w osobowych marki N lssan. powierzanych w komis pr.t::c7 wta~ciciela tych pojazdów. którym obecnie jest spółka NISSAN lntemational S.A. zarejestrowana w SL.Wajcarii. 3. Pytanie: W jakiqj specyfikacji są produkowane samochody marka/model: NISSAN 1\/\ VARA'? Odpowiodz: Samochody NISSAN NA V ARA są produkowane jako samochody typu pick up konstrukcja nadwozia jest klasyfikowana do rodzaju 4 DR - Skrzyniowe. Jest to konstrukcju oparta na ramie, co charakteryzuje samochody c i ężarowe i dostawcze. Praktycznie nie spotyka sic; samocbodó\.\ osobowych o tej konstrukcji. Samochody NISSA-N NA VARA mają w Polsce homologację jako samochody ciążarowe N I. W terminie tygodnia zobowiązuję s ię przcslać kopię świadectwa homologacji wystawionej p1~e1 Ministerstwo lnfastruktur). 4. Pytanie: Czy są produkowane samochod) marki NISSAN l'\av ARA w specyfikacji samochodów osobowych? Odpowiedz: Na podstawie mojego stanu wiedzy m ag~ stwi erdzić. że wszystkie samo(;hody N ISSAN NA V.AR.A są produkowane jako samochody typu pick up i żadnego z nieb glównym zadaniem nie jest przewó7 osób. San1ochód składa sie z CZ'i:ści pasażerskiej oraz calkowici<:: wyd7ieloncj części ladunkowej o charakterze skrzyni, która jest całkowicie odseparowana od cześci pasazcrskicj i zamontowana niezaleznie od części pm~1żerskiej na ramie. Wydzielenie poesu-zeni ładu nkowej zapewnia możliwość transponu ładunków o dużej masie i gabarytów. 5. Pytanie: Cz) samochod) NiSSAN NA V /\R.J\ są produkowane jako sarnochod) osobm.\c? Odpowiedz: I. punku widzenia prlepisóv.- dot. prawa ruchu drogowego mmochody te są traktowane jako samochody do przewozu towarów. Natomiast na podstawie klasyfikacji taryfowych stosowanych v. Polsce CN oraz PKWiU orzecznictwo sadem administracyjnych min. wyrok UJ SA/Wa 271 /08 7 dnia r. - wyrok WS/\ \\ Warszawie. który został utrzymany w mocy wyrokiem NSA o sygn. I GSK 770/09 z 20.(~.201 Or.: wyrok 1..ostal \Nydany wobec innego sumochodu o podobnej konstrukcji {pick up innej murki). 7. uzasadnienia tego wyroku vvyn ika. że ze '"'zg l ędll 11a tozsame zagadnienie faktyczne i prawne wytyczne interpretacyjne zawarte \Ą, wyroku powinny mieć zastosowanie rćw.nież pr7) rozstl7yganiu kl<1sy1ih.acji Cl\ ora? PKWil' innych podobnych sarn pick,~ l... \.._... '.~ (

27 up. w tym N1SSAJ\ NAVARA. 6. Pytanie Od czego /alc.:i) zakwajjfikowanic pojazdu prze:t producenta do kategorii samocho\.j oc.lp0wiedn10 osohowych lub ciężarowych? Odpowiedz: Producent zuklacfa pewne cechy u.iytkowc pojazdu. S"mochody Pick up są gcnt:ralnk przeznaczone do transportu ładunków. Są Jypy samochodów gdzie o klasyfikacji decyduje wyposażenie pojaz.du. Dotyczy to raczej samoc.;hodów typa V AN. a nie typu pick - up. W przypadku sam. typu pick up nie ma możliwości v.ryposażcnia przestrzeni ładunkowej i dostosowanie jej efo przewozu osóh. Samochody typu pick up są sprowadzane do Polskj jnko pojud) kompletn~. rejestrowane jaj..o pojazdy Nl, 4 DR - Skrzyniowe. W takiej postaci olcrowane nabywcom, zgodnie ze.świadcc1wem honwlogncji, na podstawie którego są klas) fikow~me jako samochody cit._:7.arowe. 7. Pyl.anie: C1y samochody NlSSAN NA VARA, w których nie dokonywano zmian konstrukcyjnych są dosto!->owune do pr.lewozu t.owarów po otwarciu tylnej burty przestrzeni do transportu Lowarow? Odpowiedz: Nic mam takiej wiedz}. Wynika to z pr.lepisów prawu o ruchu drogowym. 8. Pylanie: C:t) ot\varcie tylnej hurt) przestrzeni do transportu lowaró-w zwiększa powicr1chnit: do Lranspor1u 1owamw? Odpowiedz: Nil.! umiem odpowiedzieć na Io pytanie. 9. Pytanie: C.ly otwarcie tylnej hurty przestrzeni do transportu Lewarów samochodu marka/model: NISSAN '\JA VARA zwiększa dopu:;7czalną ładowność samochodu? Odpowiedz: Nic po!">iadam takiej wiedzy. I O. Pytanie:.Jakie jest maksymalne obciążerne tylnej burty pojazdu po jej ot warci u? Odpowiedz: Nic posiadam takiej wiedzy. 11.Pytanic: Cz: chce Pan coś.1eszcze dodać? Odpowiedz: Nic. Cz) Strona ma pytania do świadka? - Odpowiedz: Nie...:.; > L..:> /"" MŁ. E" r S\.UŻr) -../ J Ar1U D<-;.;oit;,c/ Omówienie poprawek i uzupcl11ic1i \\ tekście (przepisy an. 176 u~tawy Ordynacja podatkowa):... brak.... Przcsluchaaie wką1icl';o1w dnia I I 1. o godz. I I :OO Lg.cidnie z przepisami art. 174 * I Ordynacji podatkowej protokól ninicjsz) odczytano.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.ic.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podróżni osoby fizyczne) Centrum Informacji Służby Celnej sierpień 2014 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Sierpień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Sierpień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sierpień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo

MOTORYZACJA W POLSCE ANALIZA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I PERSPEKTYWY ROZWOJU. DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU EKSPERTÓW:

MOTORYZACJA W POLSCE ANALIZA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I PERSPEKTYWY ROZWOJU. DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU EKSPERTÓW: MOTORYZACJA W POLSCE ANALIZA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I PERSPEKTYWY ROZWOJU. DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU EKSPERTÓW: Baker & McKenzie /Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk/ Ernst & Young

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku 1. Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie

Bardziej szczegółowo

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011 DODATEK AKTUALIZACYJNY do książki: Nowy Leksykon VAT 2011 Stan prawny: 1 lipca 2011 r. Autor: Grzegorz Tomala CZĘŚĆ I. Analiza aktualnych przepisów prawa Wstęp Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PODATNIKA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PODATNIKA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Materiały szkoleniowe z tematu pn. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PODATNIKA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Program szkolenia OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PODATNIKA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Dzień

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Dla Prenumeratorów MONITORA księgowego książki z cyklu KODEKS księgowego GRATIS!

Dla Prenumeratorów MONITORA księgowego książki z cyklu KODEKS księgowego GRATIS! VI. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 1. Jak rozliczyć wydatki ponoszone w związku z uzyskaniem dostępu do sieci energetycznej w budowanym środku trwałym.............................. 82 2. Czy odsetki

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przychód ze stosunku pracy Wspólne wyjazdy nie zawsze kreują przychód u pracownika Jarosław Sekita... 2

Spis treści. Przychód ze stosunku pracy Wspólne wyjazdy nie zawsze kreują przychód u pracownika Jarosław Sekita... 2 SPIS TREŚCI Spis treści Przychód ze stosunku pracy Wspólne wyjazdy nie zawsze kreują przychód u pracownika Jarosław Sekita... 2 Przymusowe ściąganie należności Niesłusznie pobrane koszty egzekucji można

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu,

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu, UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dokonuje implementacji zapisów zawartych w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

2. Zwiększenie konkurencyjności podmiotów legalnie prowadzących działalność poprzez:

2. Zwiększenie konkurencyjności podmiotów legalnie prowadzących działalność poprzez: UZASADNIENIE Projekt ustawy o grach hazardowych został opracowany w związku z koniecznością kompleksowej zmiany przepisów regulujących obszar gier i zakładów wzajemnych. Dziedzina ta obecnie funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

zawężenie kręgu osób mających do nich dostęp. Centralne Biuro Antykorupcyjne

zawężenie kręgu osób mających do nich dostęp. Centralne Biuro Antykorupcyjne Raport z ponownych konsultacji do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przeprowadzonych na etapie akceptacji projektu po uzgodnieniach międzyresortowych

Bardziej szczegółowo

I GPS 1/12 - Uchwała NSA

I GPS 1/12 - Uchwała NSA I GPS 1/12 - Uchwała NSA Data orzeczenia 2012-10-29 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-07-02 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku Powołane przepisy Naczelny Sąd

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: październik-grudzień 2014 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: CIT > > Ceny transferowe

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Styczeń 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Styczeń 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Styczeń 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE Aktualizacja 12.12.2013 r. ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE PODATEK VAT // ZMIANY ZASAD FAKTUROWANIA// NOWA WERSJA PROGRAMU PŁATNIK // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // NOWE DEKLARACJE PIT // PODATEK DOCHODOWY//

Bardziej szczegółowo

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 SPIS TREŚCI Aktualności prawne Prawo i postępowanie cywilne Prawo i postępowanie karne Prawo podatkowe Prawo pracy Przepisy BHP Prawo gospodarcze i rynków kapitałowych Prawo

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 Poznań, styczeń 2012 rok 2 3....Strona WPROWADZENIE 5 I. WPŁYW SKARG

Bardziej szczegółowo