R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 68/10 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 20 grudnia 2010 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski

2 I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski, zwany dalej regulaminem, określa: 1. zasady funkcjonowania i zadania urzędu, 2. zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy, 3. strukturę wewnętrzną urzędu. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. gminie należy przez to rozumieć Gminę Międzyrzec Podlaski, 2. radzie należy przez to rozumieć Radę Gminy Międzyrzec Podlaski, 3. wójcie, zastępcy, sekretarzu, skarbniku należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski, Zastępcę Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski, Sekretarza Gminy Międzyrzec Podlaski, Skarbnika Gminy Międzyrzec Podlaski, 4. urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski, 5. statucie należy przez to rozumieć Statut Gminy Międzyrzec Podlaski, 6. regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Urząd jest jednostką organizacyjną gminy, przy pomocy której Wójt wykonuje zadania określone przepisami prawa. 2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 3. Kierownikiem urzędu jest Wójt. 4. Siedzibą urzędu jest miasto Międzyrzec Podlaski. 1. Urząd realizuje zadania: 4 1) własne gminy wynikające z ustaw, statutu gminy, uchwał rady i zarządzeń wójta, 2) zlecone przez organy administracji rządowej na mocy ustaw, wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 3) publiczne powierzone gminie w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 2. Do zadań urzędu należy w szczególności: 1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, zarządzeń, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy, 2) wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem urzędu, 3) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał rady i zarządzeń Wójta, 4) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbycia sesji rady oraz posiedzeń jej komisji, 5) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu,

3 6) realizacja obowiązków i uprawnień pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, 7) Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, 8) Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji kancelaryjnej oraz zarządzeniami wewnętrznymi Wójta. II. Organizacja urzędu Kierownictwo urzędu stanowią: 1) Wójt Gminy, 2) Zastępca Wójta, 3) Sekretarz Gminy, 4) Skarbnik Gminy, 5) Kierownicy Referatów. 5 6 Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy ponoszą odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwianie spraw należących do ich zakresów działania. 7 Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy jakim jest urząd oraz funkcji organu administracji samorządowej I instancji w zakresie zadań własnych i zleconych, a w szczególności: 1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz, 2) prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej gminy, 3) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał, 4) organizowanie wykonania uchwał Rady Gminy, 5) ogłaszanie, w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego, uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu, 6) przedkładanie na sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał, 7) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy, 8) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej, 9) podejmowanie działań i czynności w celu wykorzystania mienia gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy, 10) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, 11) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych, uzgadnianie wstępnej treści tych porozumień oraz organizowanie wykonywania zadań wynikających z zawartych już porozumień, 12) załatwianie wniosków i interpelacji posłów, senatorów oraz radnych,

4 13) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 14) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu, 15) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi gminy, 16) ustalanie regulaminu pracy urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania, 17) przedkładanie wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od daty ich podjęcia, 18) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, 19) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne), 20) udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do podejmowania decyzji w imieniu Wójta, 21) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz podjętych w ramach porozumień, 22) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami ustaw i uchwałami Rady Gminy. 8 1) Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta. 2) Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta. 9 Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności do jego zadań należy: 1) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej urzędu, 2) opracowanie projektu statutu i regulaminów organów gminy, 3) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady, 4) analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących podejmowania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej lub z zakresu właściwości powiatu oraz województwa, 5) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy, 6) organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi (sołectwami) oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi, 7) organizacja pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy, 8) zapewnienie obsługi techniczno biurowej organów gminy i Wójta, 9) bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 10) nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, 11) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa, 12) nadzorowanie przestrzegania i realizacji instrukcji kancelaryjnej, 13) organizowanie i przestrzeganie zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw, 14) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych, 15) zapewnienie obsługi prawnej organów gminy i urzędu gminy,

5 16) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne), 17) wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych, 18) prowadzenie spraw dotyczących wyborów i referendów, 19) prowadzenie spraw dotyczących ochrony informacji niejawnych: a) zapewnienie techniczno organizacyjnych warunków ochrony informacji niejawnych, b) nadzór nad zapewnieniem ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, c) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, d) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, e) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji, f) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, g) współpraca z właściwymi jednostkami służb ochrony państwa, h) nadzór nad funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej, 20) prowadzenie spraw dotyczących ochrony danych osobowych, 21) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta. 10 Do zadań Skarbnika należy opracowywanie i wykonanie budżetu gminy oraz prowadzenie gospodarki finansowej gminy, a w szczególności: 1) pełni funkcję głównego księgowego gminy, 2) opracowywanie projektu budżetu gminy, 3) przygotowanie projektów uchwał w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej gminy, 4) opracowanie prognoz finansowych dla gminy w kontekście uchwalonych programów gospodarczych, 5) nadzór nad przygotowaniem projektów budżetowych placówek oświatowych 6) opiniowanie decyzji i uchwał organów gminy mogących wywołać skutki finansowe dla budżetu gminy, 7) sporządzenie zbiorowej sprawozdawczości budżetowej, 8) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych, 9) kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw, 10) zapewnienie prawidłowego prowadzenia księgowości i ewidencji majątku gminy, 11) dbałość o mienie komunalne gminy i podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów do budżetu gminy, 12) sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz informacji opisowych z realizacji budżetu gminy, 13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta. Pracą Referatów kierują kierownicy. 11 Kierownik odpowiedzialny jest za sprawne funkcjonowanie referatu, dyscyplinę pracy, organizowanie zastępstw w czasie niezdolności do pracy lub urlopów pracowników referatu, za terminowe i zgodne z prawem załatwienie spraw należących do zakresu działania referatu oraz za prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej, w tym za terminowe przekazywanie akt do archiwum.

6 Do obowiązków Kierowników Referatów należy: 1) kierowanie i kształtowanie u podległych pracowników postaw sumienności, dbałości o pracę i wysoką jej jakość, oraz zaangażowanie w pracy, 2) kierownicy Referatów ustalają zakresy czynności, zadań i odpowiedzialności dla podległych pracowników w uzgodnieniu z Wójtem Gminy, Sekretarzem Gminy lub Skarbnikiem Gminy, 3) należyta organizacja pracy, prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem referatów, 4) kierowanie pracą referatu oraz nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków przez pracowników referatu, 5) prawidłowy podział pracy w referacie i zapewnienie realizacji zadań, 6) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwiania spraw przez pracowników referatu, 7) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów prawa, przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych i tajemnicy służbowej oraz dyscypliny pracy, 8) przestrzeganie i bieżąca realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, 9) wnioskowanie w sprawach nagradzania i karania pracowników oraz dokonywanie okresowych ocen pracowników, 10) przyjmowanie i załatwianie interesantów, 11) inicjowanie, przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów dla potrzeb Rady Gminy i Komisji, 12) obowiązkowe uczestnictwo w sesjach Rady Gminy, w posiedzeniach Komisji, na polecenie Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy, 13) realizowanie interpelacji, wniosków radnych i opinii Komisji Rady w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, 14) współdziałanie z organami samorządu mieszkańców wsi, a szczególnie w udzielaniu pomocy w realizacji zadań i uczestnictwo w zebraniach wiejskich. 12 W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Referat Finansowy w oznakowaniu akt używa symbolu /FI/ Skarbnik Gminy pełni funkcję Kierownika Referatu sprawuje nadzór nad pracami Referatu Finansowego 1) Stanowiska: a) wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej /FN/ b) stanowisko pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości /RS/ 2. Referat Podatkowy w oznakowaniu akt używa symbolu /PD/. Skarbnik Gminy pełni funkcję Kierownika Referatu sprawuje nadzór nad pracami Referatu Podatkowego 1) Stanowiska:

7 a) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i egzekucji /PE/ b) wieloosobowe stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych /PO/ c) stanowisko pracy ds. obsługi kasowej d) stanowisko pracy ds. podatków i księgowości /PK/ 3. Referat Organizacyjno Administracyjny w oznakowaniu akt używa symbolu /OA/ Sekretarz Gminy pełni funkcje Kierownika Referatu pełni nadzór nad pracami Referatu Organizacyjno - Administracyjnego 1) Stanowiska: a) stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy /RG/ b) stanowisko pracy ds. obywatelskich /SO/ c) stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu /OK/ d) stanowisko pracy ds. wojskowości i obrony cywilnej /OC/ e) informatyk /IN/ f) robotnik gospodarczy g) konserwator 4. Referat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w oznakowaniu akt używa symbolu /IG/ Kierownik Referatu pełni nadzór nad pracami Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej. 1) Stanowiska: a) stanowisko pracy ds. infrastruktury i ładu przestrzennego /IP/ b) wieloosobowe stanowisko pracy ds. drogownictwa i budownictwa /DB/ c) stanowisko pracy ds. komunalnych i ochrony środowiska /KO/ d) stanowisko pracy ds. rolnictwa i leśnictwa /RL/ e) konserwator ds. wodomierzy 5. Referat Projektów i Strategii w oznaczeniu akt używa się symbolu /PS Kierownik Referatu pełni nadzór nad pracami Referatu Projektów i Strategii. 1) Stanowiska: a) stanowisko pracy ds. profilaktyki uzależnień /PU/ b) kontroler techniczny ds. OSP /KT/ c) wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych /FU/ d) stanowisko pracy ds. strategii i informacji /SI/ e) stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i mienia komunalnego /ZM/ 6. Referat Oświaty w oznakowaniu akt używa symbolu OS Kierownik Referatu - pełni nadzór nad pracami Referatu Oświaty. 1) Stanowiska:

8 a) stanowisko pracy ds. kadrowych oświaty /SK/ b) stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej oświaty /BO/ c) stanowisko pracy ds. płac oświaty /PL/ d) stanowisko pracy ds. administracyjnych oświaty /AO/ e) wieloosobowe stanowisko pracy - kierowca autobusu szkolnego f) kierowca samochodu osobowego 7. Samodzielne stanowiska: a) samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej /KW/ b) Radca Prawny III. Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych 13 Do zakresu działań Referatu Finansowego należy w szczególności:/fi/ 1. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej w szczególności należy: a) prowadzenie księgowości syntetycznej budżetu, dochodów, wydatków gminnych funduszy celowych na zasadach określonych przepisami ustaw, b) prowadzenie ewidencji analitycznej budżetu gminy, funduszy celowych, zakładów budżetowych, c) dokonywanie analiz realizacji budżetu oraz wypracowywanie wniosków w tym zakresie, d) wstępna i bieżąca kontrola dokumentów księgowych, e) sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw, f) księgowanie protokołów z rozliczeń materiałów, g) rozliczanie dotacji, Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /FN/. 2. Do zadań stanowiska pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości w szczególności należy: a) kontrola rachunkowa i formalna wszelkich rachunków i faktur, b) przestrzeganie terminowej realizacji rozliczeń finansowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań i sporządzenie przelewów bankowych, c) przygotowanie dokumentacji księgowej do dekretacji i nanoszenia w księgi rachunkowe, d) przestrzeganie terminowego przekazywania należnych środków pieniężnych podległym jednostkom organizacyjnym i współpraca w zakresie rozliczeń finansowych, e) sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu Urzędu Gminy /jednostki/ i Gminy /organu/, f) kontrola miesięcznych i kwartalnych sprawozdań finansowych składanych przez gminne jednostki organizacyjne, g) rozliczanie i sporządzanie sprawozdań finansowych środków znajdujących się na rachunkach bankowych ZFŚS i sum depozytowych,

9 h) prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży związanych z podatkiem VAT oraz wystawianie faktur dla osób fizycznych i prawnych, i) prowadzenie współpracy z Regionalna Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi, ZUS i bankami, j) prowadzenie rejestru umów rodzących powstanie zobowiązań finansowych oraz decyzji wieloletnich. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /RS/. 14 Do zakresu działań Referatu Podatkowego należy w szczególności:/pd/ 1. Do zadań stanowiska pracy ds. księgowości podatkowej i egzekucji w szczególności należy: a) prowadzenie księgowości podatkowej (podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych), b) podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności i świadczeń stanowiących dochody podatkowe: podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, c) ewidencja realizacji zobowiązań i udzielonych odroczeń terminów płatności podatków, d) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, e) przygotowanie dokumentacji do wypłat prowizji z tytułu poboru podatku. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /PE/ 2. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. podatków i opłat lokalnych w szczególności należy: a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach związanych z podatkiem rolnym i leśnym, podatkami i opłatami lokalnymi, b) przygotowywanie danych do projektu budżetu i dokumentów towarzyszących zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami podatku, c) wydawanie decyzji o wymiarze podatków i opłat lokalnych, d) wydawanie zaświadczeń w sprawach zobowiązań pieniężnych, e) kontrola deklaracji podatkowych, f) współpraca z KRUS w zakresie zaopatrzenia emerytalno rentowego rolników, g) sporządzanie sprawozdań w zakresie podatków rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /PO/ 3. Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi kasowej w szczególności należy: a) prowadzenie obsługi kasowej urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, b) gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania, c) bieżące sporządzanie raportów kasowych, d) prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową Gminy.

10 4. Do zadań stanowiska pracy ds. podatków i księgowości w szczególności należy: a) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatku od środków transportowych, b) naliczanie i egzekwowanie podatku od środków transportowych, c) prowadzenie spraw związanych z udzielaną pomocą publiczną, d) prowadzenie spraw związanych z funduszem socjalnym pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, e) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /PK/. 15 Do zakresu działań Referatu Organizacyjno Administracyjnego należy w szczególności:/oa/ 1. Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi Rady Gminy w szczególności należy: a) obsługa organizacyjno techniczna Rady Gminy i komisji rady, w tym: b) zabezpieczenie organizacyjne sesji Rady Gminy, c) przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań i informacji oraz innych materiałów, d) organizowanie posiedzeń komisji rady, e) prowadzenie ewidencji uchwał Rady Gminy oraz przekazywanie uchwał organom nadzoru, f) prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta Gminy, g) protokołowanie obrad sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy, h) udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej w wykonywaniu mandatu radnego. i) obsługa sołectw (narady sołtysów) i rad sołeckich j) prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów, referendów Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /RG/ 2. Do zadań stanowiska pracy ds. obywatelskich w szczególności należy: a) prowadzenie ewidencji ludności, b) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, c) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość d) przygotowywanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek publicznych e) przygotowywanie decyzji o zezwoleniu bądź zakazie odbycia zgromadzenia Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu SO 3. Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi sekretariatu w szczególności należy: a) obsługa sekretariatu Urzędu Gminy. b) prowadzenie kalendarza prac Wójta Gminy. c) organizowanie przyjęć interesantów w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w tym: w ramach skarg i wniosków, listów i interwencji wpływających do Urzędu. d) prowadzenie rejestru skarg i wniosków czuwanie nad terminowością ich załatwiania. e) prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta. f) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw.

11 g) prowadzenie rejestru umów. h) prowadzenie rejestru przychodzących i wysyłanych faksów. i) rozdzielanie korespondencji i przesyłek. j) wykonywanie czynności usługowych związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Urzędu i Wójta. k) ekspedycja korespondencji. l) prenumerata czasopism. m) zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe. n) zakup i gospodarowanie środkami czystości na potrzeby Urzędu. o) obsługa organizacyjno-techniczna spraw socjalnych pracowników Urzędu p) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /OK/ 4. Do zadań stanowiska pracy ds. wojskowości i obrony cywilnej w szczególności należy: a) koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej b) prowadzenie spraw związanych kwalifikacją wojskową, c) prowadzenie magazynu obrony cywilnej d) organizowanie gminnych służb ratowniczych e) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych (Kierownik Kancelarii Tajnej) f) prowadzenie archiwum zakładowego g) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy h) organizacyjne zapewnienie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu OC 5. Do zadań konserwatora w szczególności należy: a) nadzór nad budynkiem urzędu b) wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia (zamków w drzwiach, żarówek oświetleniowych i innych) c) utrzymanie porządku wokół budynku urzędu. 6. Do zadań robotnika gospodarczego w Urzędzie Gminy w szczególności należy: a) utrzymanie porządku i czystości w budynku urzędu b) właściwe zabezpieczenie budynku urzędu (otwieranie i zamykanie o wyznaczonych godzinach oraz na wyraźne polecenie Wójta lub Sekretarza Gminy). 7. Do zadań informatyka w szczególności należy: a) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu sieci komputerowej znajdującej się w Urzędzie Gminy b) nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych c) prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej d) wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji określonych w Zasadach postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski /Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/99 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 17 września 1999 r./

12 Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu IN 16 Do zakresu działań Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:/ig/ 1. Do zadań stanowiska pracy ds. infrastruktury i ładu przestrzennego w szczególności należy: a) opracowywanie projektów założeń do planu zagospodarowania przestrzennego i projektu tego planu oraz przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie b) dokonywanie okresowych ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikającym z realizacji planu miejscowego oraz oceny aktualności tego planu c) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego d) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki określonym w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski e) rozliczanie robót budowlanych zlecanych przez Wójta f) prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem gminnych obiektów zabytkowych g) wydawanie postanowień i decyzji o podziale nieruchomości w oparciu o zapisy planu zagospodarowania przestrzennego h) wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolniczych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz sporządzanie projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /IP/ 2. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. drogownictwa i budownictwa w szczególności należy: a) planowanie inwestycji na terenie gminy b) kontrola przebiegu prac podczas cyklu inwestycyjnego c) współpraca z inspektorami nadzoru w procesie inwestycji i remontów d) kontrola stanu technicznego obiektów oświatowych e) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych f) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych g) wydawanie opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych h) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych i) zarządzanie siecią dróg gminnych j) budowa, modernizacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych k) wydawanie decyzji o ochronie i zajęciu pasa drogowego oraz umieszczaniu obcych urządzeń w pasie drogowym l) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej m) organizowanie i przeprowadzanie przetargów na inwestycje drogowe na drogach gminnych n) rozliczanie kosztów do refundacji oświetlenia drogowego nie będącego własnością gminy

13 Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /DB/ 3. Do zadań stanowiska pracy ds. komunalnych i ochrony środowiska w szczególności należy: a) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo o ochronie środowiska i przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie b) prowadzenie ewidencji związanej z pobieraniem opłat za zużycie wody przez gospodarstwa indywidualne z wodociągu gminnego c) zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy d) nakazywanie użytkownikom maszyny lub innego urządzenia technicznego wykonywanie czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska e) opiniowanie zezwoleń wydanych przez głównego inspektora ochrony środowiska dotyczących sprowadzania z zagranicy odpadów niebezpiecznych f) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo wodne, w tym udział w rozprawach wodnoprawnych g) prowadzenie spraw związanych z bhp pracowników Urzędu Gminy h) prowadzenie konserwacji i eksploatacji stacji wodociągowych oraz sieci wodociągowych zgodnie z ich instrukcją obsługi i) zakładanie zamknięć hydrantów na sieci wodociągowej j) czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej i przyłączy Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /KO/ 4. Do zadań stanowiska pracy ds. rolnictwa i leśnictwa w szczególności należy: a) współdziałanie z odpowiednimi organami w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych, łowiectwa, ochrony roślin przed szkodnikami i chwastami b) współdziałanie ze Spółką Wodną koordynacja prac związanych z melioracją c) przygotowywanie opinii o przeznaczeniu gruntów nieleśnych do zalesień, zezwoleń na uprawę maku d) przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów e) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną powiadamianie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji f) przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości oraz naliczanie opłat z tego tytułu, a także naliczanie kar z ustawy o ochronie przyrody g) współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /RL/ 5. Do zadań konserwatora ds. wodomierzy w szczególności należy: a) zakładanie w przekazywanych do eksploatacji obiektach inwestycyjnych plomb na wodomierzach oraz uzupełnianie plomb zerwanych lub zniszczonych znajdujących się w eksploatacji b) dokonywanie okresowych odczytów wodomierzy na przyłączach i studzienkach sieci wodociągowej

14 c) przeprowadzanie okresowych i wyrywkowych kontroli eksploatacji przyłączy w celu uniemożliwienia łączenia sieci wodociągowej z własnym ujęciem hydroforowym, likwidowanie łączeń już wykonanych d) prowadzenie obsługi ujęć wody zgodnie z instrukcją e) zawiadamianie o wystąpieniu awarii na ujęciu f) dbanie o zachowanie właściwych warunków sanitarnych na ujęciach wody 17 Do zakresu działań Referatu Projektów i Strategii należy w szczególności:/ps/ 1. Do zadań stanowiska pracy ds. profilaktyki uzależnień w szczególności należy: a) organizowanie pracy komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi b) opracowywanie gminnych programów profilaktyki uzależnień oraz koordynacja działań dotyczących realizacji tych programów c) opracowywanie gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz koordynacja działań dotyczących realizacji tego programu d) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym e) prowadzenie spraw dotyczących kultury fizycznej i sportu na terenie gminy f) współpraca z sądem i kuratorem w zakresie nadzorowania wykonania kary ograniczenia wolności g) prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /PU/. 2. Do zadań kontrolera technicznego ds. OSP w szczególności należy: a) realizowanie zadań z zakresu ochrony p.poż. b) prowadzenie inwentaryzacji majątku ochotniczych straży pożarnych c) rozliczanie kart drogowych samochodów bojowych ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy d) rozliczanie kosztów utrzymania remiz strażackich e) zapewnienie wyposażenia i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych f) utrzymanie w stałej sprawności technicznej samochodów pożarniczych oraz sprzętu p. poż. będącego na wyposażeniu jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy g) nadzór i współdziałanie z jednostkami ochotniczej straży pożarnej w zakresie eksploatacji sprzętu p. poż. 3. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w szczególności należy: a) wyszukiwanie źródeł finansowania projektów b) wyszukiwanie informacji o funduszach europejskich c) konstruowanie wniosków d) prowadzenie nadzoru nad realizacją wniosków e) prowadzenie szkoleń wewnętrznych w sprawie realizacji wniosków Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /FU/. 4. Do zadań stanowiska pracy ds. strategii i informacji w szczególności należy:

15 a) inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych oraz informowanie o potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie, b) monitoring programów wsparcia, c) tworzenie koncepcji i ekspertyz, d) budowanie strategii i programów rozwoju lokalnego e) analiza pod względem merytorycznym oraz finansowym przedsięwzięć oraz inwestycji które mogą być objęte dotacjami. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /SI/. 5. Do zadań stanowiska pracy ds. zamówień publicznych i mienia komunalnego w szczególności należy: a) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych b) nadzór i koordynacja działań poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o zamówieniach publicznych c) prowadzenie ewidencji i zarządzanie zasobami mienia komunalnego d) naliczanie i egzekwowanie czynszów dzierżawnych i najmu oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego e) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniami nieruchomości, zamianą gruntów i scalaniem f) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości g) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminy Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu ZM. 18 Do zakresu działań Referatu Oświaty należy w szczególności:/os/ 1. Do zadań stanowiska pracy ds. kadr oświaty w szczególności należy: a) prowadzenie akt osobowych pracowników szkół b) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników dydaktycznych i obsługi w szkołach c) sprawozdawczość dotycząca pracowników szkół d) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem konkursów na dyrektora szkół Przy oznaczeniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu SK. 2. Do zadań stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej oświaty w szczególności należy: a) prowadzenie rachunkowości szkół i placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi poszczególnych szkół i placówek oświatowych d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych e) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów z poszczególnych szkół

16 f) okresowa analiza wykorzystania środków finansowych poszczególnych szkół g) rozliczenia i uzgadnianie kont szkół h) przygotowywanie danych do projektu budżetu. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu BO. 3. Do zadań stanowiska pracy ds. płac oświaty w szczególności należy: a) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy i pracowników szkół b) sporządzanie wypłat z tytułu umów cywilno - prawnych, wypłat diet, wypłat z tytułu inkasa c) sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych, rocznych informacji podatkowych, miesięcznych raportów i deklaracji ubezpieczeń społecznych, deklaracji wpłat na PFRON d) sporządzanie dokumentów do emerytur, rent, kapitału początkowego e) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach f) sprawozdawczość w zakresie wynagrodzeń. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /PL/. 4. Do zadań stanowiska pracy ds. administracji oświaty należy szczególności należy:: a) przyjmowanie, weryfikacja i analiza dokumentów z zakresu pomocy materialnej dla uczniów b) ewidencja wniosków za pomocą programu komputerowego c) weryfikacja dokumentów do awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy d) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej konkursów na stanowiska dyrektora szkoły. Przy oznaczeniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /AO/. 5. Do zadań wieloosobowego stanowiska kierowcy autobusu w szczególności należy: a) prowadzenie autobusu szkolnego oraz innych pojazdów służbowych zgodnie z upoważnieniem b) dbanie o bezpieczeństwo własne i przewożonych osób c) utrzymywanie pojazdów służbowych we właściwym stanie technicznym d) zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą, uruchomieniem i użytkowaniem przez osoby nieupoważnione. 6. Do zadań kierowcy samochodu osobowego w szczególności należy: a) prowadzenie pojazdów służbowych zgodnie z upoważnieniem b) dbanie o bezpieczeństwo własne i przewożonych osób c) utrzymywanie pojazdów służbowych we właściwym stanie technicznym d) zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą, uruchomieniem i użytkowaniem przez osoby nieupoważnione. 19 Do zakresu działań samodzielnego stanowiska pracy należy w szczególności: 1. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kontroli wewnętrznej należy:

17 a) przeprowadzenie kontroli kompleksowych, doraźnych, wyrywkowych, bieżących i sprawdzających w jednostkach organizacyjnych b) kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi c) sprawdzanie prawidłowości naliczania świadczeń dla ludności w zakresie opieki i pomocy społecznej d) kontrola jednostek organizacyjnych gminy e) kontrola realizacji uchwał Rady Gminy w zakresie gospodarki pozabudżetowej f) opracowywanie rocznych planów kontroli g) przygotowanie i organizacja procesu kontroli h) dokonywanie na wniosek Wójta kontroli sprawdzających w zakresie nieprawidłowości ujawnionych przez kontrole zewnętrzne i) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej j) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji k) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji w przypadkach określonych ustawowo l) wykreślanie w drodze decyzji administracyjnej z ewidencji działalności gospodarczej 2. Do zadań Radcy Prawnego należy: a) Obsługa prawna Urzędu Gminy 20 IV. ZASADY PODPISYWANIA PISM 1. Wójt podpisuje: a) zarządzenia, regulaminy, okólniki wewnętrzne, b) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz, c) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy, d) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników, e) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w swoim imieniu nie upoważnił pracowników, f) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, g) pisma zawierające oświadczenia woli jako pracodawcy, h) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej, i) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, j) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie. 2. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma w zakresie ich zadań, niezastrzeżone do podpisu Wójta. 3. Pracownicy podpisują: a) pisma związane z zakresem działania stanowiska, nie zastrzeżone do podpisu Wójta,

18 b) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach, do załatwienia których zostali upoważnieni przez Wójta w drodze odrębnego upoważnienia. 4. Dopuszcza się stosowanie faxmile podpisu Sekretarza i Skarbnika Gminy wyłącznie na dokumentach w ramach rozliczeń z ZUS: a) raportach miesięcznych dla osób ubezpieczonych ZUS RMUA, b) deklaracjach rozliczeniowych DRA. 21 Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jego integralną część Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem podpisania. 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 8/10 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 12 kwietnia 2010 r.

19 RADCA PRAWNY Samodzielne stan. pracy ds. kontroli wewnętrznej Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI RADA GMINY Zastępca WÓJTA WÓJT GMINY SKARBNIK SEKRETARZ Kierownik Referatu Kierownik Referatu Kierownik Referatu Referat. Finansowy Referat Podatkowy Referat Organizacyjno Administracyjny Referat Infrastruktury i Gospodarki komunalnej Referat Projektów i Strategii Referat Oświaty Wieloosobowe stan. pracy ds. księgowości budżetowej Stan pracy ds. księgowość podatkowej i egzekucji Stan. Pracy ds. obsługi Rady Gminy Stan pracy ds. infrastruktury i ładu przestrzennego Stan. pracy ds. profilaktyki uzależnień Stan. pracy ds. księgowość budżetowa oświaty Stan pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości Wieloosobowe stan. pracy ds. podatków i opłat lokalnych Stan. pracy ds. obywatelskich Wieloosobowe stan. pracy ds. drogownictwa i budownictwa Kontroler techniczny ds. OSP Stan. pracy ds. kadr oświaty Stan pracy ds. obsługi kasowej Stan. pracy ds. podatków i księgowości Stan. pracy ds. obsługi sekretariatu Stan. pracy ds. wojskowości i obrony cywilnej Informatyk Robotnik gospodarczy Konserwator Stan pracy ds. komunalnych i ochrony środowiska Stan. pracy ds. rolnictwa i leśnictwa Konserwator ds. wodomierzy Wieloosobowe stan. pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Stan. pracy ds. strategii i informacji Stan. pracy ds. zamówień publicznych i mienia komunalnego Stan. pracy ds. administracji oświaty Stan. pracy ds. płac oświaty Kierowca samochodu osobowego Wieloosobowe stanowisko kierowcy autobusu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Przodkowie, zwany dalej regulaminem, określa: 1. zakres działania i zadania Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 166/14 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 80/2011 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28.09.2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/11 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20.06.2011 w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 1 Kierownictwo Urzędu: 1. Burmistrz Gminy i Miasta B 2. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy.

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. Załącznik do zarządzenia Nr 1936/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 8.08.2008 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE Załącznik do Zarządzenia nr 210.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 18 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE - tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr 60/711/90/III Zarządu Województwa Warm.-Maz. z dnia 22.09.2009r. Załącznik do Zarządzenia nr 38/2009 Dyrektora ZDW w Olsztynie z dnia 17.09.2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI Załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 95/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo