R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 68/10 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 20 grudnia 2010 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski

2 I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski, zwany dalej regulaminem, określa: 1. zasady funkcjonowania i zadania urzędu, 2. zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy, 3. strukturę wewnętrzną urzędu. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. gminie należy przez to rozumieć Gminę Międzyrzec Podlaski, 2. radzie należy przez to rozumieć Radę Gminy Międzyrzec Podlaski, 3. wójcie, zastępcy, sekretarzu, skarbniku należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski, Zastępcę Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski, Sekretarza Gminy Międzyrzec Podlaski, Skarbnika Gminy Międzyrzec Podlaski, 4. urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski, 5. statucie należy przez to rozumieć Statut Gminy Międzyrzec Podlaski, 6. regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Urząd jest jednostką organizacyjną gminy, przy pomocy której Wójt wykonuje zadania określone przepisami prawa. 2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 3. Kierownikiem urzędu jest Wójt. 4. Siedzibą urzędu jest miasto Międzyrzec Podlaski. 1. Urząd realizuje zadania: 4 1) własne gminy wynikające z ustaw, statutu gminy, uchwał rady i zarządzeń wójta, 2) zlecone przez organy administracji rządowej na mocy ustaw, wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 3) publiczne powierzone gminie w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 2. Do zadań urzędu należy w szczególności: 1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, zarządzeń, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy, 2) wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem urzędu, 3) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał rady i zarządzeń Wójta, 4) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbycia sesji rady oraz posiedzeń jej komisji, 5) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu,

3 6) realizacja obowiązków i uprawnień pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, 7) Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, 8) Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji kancelaryjnej oraz zarządzeniami wewnętrznymi Wójta. II. Organizacja urzędu Kierownictwo urzędu stanowią: 1) Wójt Gminy, 2) Zastępca Wójta, 3) Sekretarz Gminy, 4) Skarbnik Gminy, 5) Kierownicy Referatów. 5 6 Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy ponoszą odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwianie spraw należących do ich zakresów działania. 7 Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy jakim jest urząd oraz funkcji organu administracji samorządowej I instancji w zakresie zadań własnych i zleconych, a w szczególności: 1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz, 2) prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej gminy, 3) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał, 4) organizowanie wykonania uchwał Rady Gminy, 5) ogłaszanie, w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego, uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu, 6) przedkładanie na sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał, 7) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy, 8) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej, 9) podejmowanie działań i czynności w celu wykorzystania mienia gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy, 10) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, 11) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych, uzgadnianie wstępnej treści tych porozumień oraz organizowanie wykonywania zadań wynikających z zawartych już porozumień, 12) załatwianie wniosków i interpelacji posłów, senatorów oraz radnych,

4 13) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 14) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu, 15) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi gminy, 16) ustalanie regulaminu pracy urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania, 17) przedkładanie wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od daty ich podjęcia, 18) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, 19) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne), 20) udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do podejmowania decyzji w imieniu Wójta, 21) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz podjętych w ramach porozumień, 22) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami ustaw i uchwałami Rady Gminy. 8 1) Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta. 2) Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta. 9 Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności do jego zadań należy: 1) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej urzędu, 2) opracowanie projektu statutu i regulaminów organów gminy, 3) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady, 4) analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących podejmowania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej lub z zakresu właściwości powiatu oraz województwa, 5) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy, 6) organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi (sołectwami) oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi, 7) organizacja pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy, 8) zapewnienie obsługi techniczno biurowej organów gminy i Wójta, 9) bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 10) nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, 11) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa, 12) nadzorowanie przestrzegania i realizacji instrukcji kancelaryjnej, 13) organizowanie i przestrzeganie zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw, 14) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych, 15) zapewnienie obsługi prawnej organów gminy i urzędu gminy,

5 16) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne), 17) wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych, 18) prowadzenie spraw dotyczących wyborów i referendów, 19) prowadzenie spraw dotyczących ochrony informacji niejawnych: a) zapewnienie techniczno organizacyjnych warunków ochrony informacji niejawnych, b) nadzór nad zapewnieniem ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, c) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, d) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, e) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji, f) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, g) współpraca z właściwymi jednostkami służb ochrony państwa, h) nadzór nad funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej, 20) prowadzenie spraw dotyczących ochrony danych osobowych, 21) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta. 10 Do zadań Skarbnika należy opracowywanie i wykonanie budżetu gminy oraz prowadzenie gospodarki finansowej gminy, a w szczególności: 1) pełni funkcję głównego księgowego gminy, 2) opracowywanie projektu budżetu gminy, 3) przygotowanie projektów uchwał w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej gminy, 4) opracowanie prognoz finansowych dla gminy w kontekście uchwalonych programów gospodarczych, 5) nadzór nad przygotowaniem projektów budżetowych placówek oświatowych 6) opiniowanie decyzji i uchwał organów gminy mogących wywołać skutki finansowe dla budżetu gminy, 7) sporządzenie zbiorowej sprawozdawczości budżetowej, 8) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych, 9) kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw, 10) zapewnienie prawidłowego prowadzenia księgowości i ewidencji majątku gminy, 11) dbałość o mienie komunalne gminy i podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów do budżetu gminy, 12) sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz informacji opisowych z realizacji budżetu gminy, 13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta. Pracą Referatów kierują kierownicy. 11 Kierownik odpowiedzialny jest za sprawne funkcjonowanie referatu, dyscyplinę pracy, organizowanie zastępstw w czasie niezdolności do pracy lub urlopów pracowników referatu, za terminowe i zgodne z prawem załatwienie spraw należących do zakresu działania referatu oraz za prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej, w tym za terminowe przekazywanie akt do archiwum.

6 Do obowiązków Kierowników Referatów należy: 1) kierowanie i kształtowanie u podległych pracowników postaw sumienności, dbałości o pracę i wysoką jej jakość, oraz zaangażowanie w pracy, 2) kierownicy Referatów ustalają zakresy czynności, zadań i odpowiedzialności dla podległych pracowników w uzgodnieniu z Wójtem Gminy, Sekretarzem Gminy lub Skarbnikiem Gminy, 3) należyta organizacja pracy, prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem referatów, 4) kierowanie pracą referatu oraz nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków przez pracowników referatu, 5) prawidłowy podział pracy w referacie i zapewnienie realizacji zadań, 6) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwiania spraw przez pracowników referatu, 7) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów prawa, przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych i tajemnicy służbowej oraz dyscypliny pracy, 8) przestrzeganie i bieżąca realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, 9) wnioskowanie w sprawach nagradzania i karania pracowników oraz dokonywanie okresowych ocen pracowników, 10) przyjmowanie i załatwianie interesantów, 11) inicjowanie, przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów dla potrzeb Rady Gminy i Komisji, 12) obowiązkowe uczestnictwo w sesjach Rady Gminy, w posiedzeniach Komisji, na polecenie Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy, 13) realizowanie interpelacji, wniosków radnych i opinii Komisji Rady w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, 14) współdziałanie z organami samorządu mieszkańców wsi, a szczególnie w udzielaniu pomocy w realizacji zadań i uczestnictwo w zebraniach wiejskich. 12 W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Referat Finansowy w oznakowaniu akt używa symbolu /FI/ Skarbnik Gminy pełni funkcję Kierownika Referatu sprawuje nadzór nad pracami Referatu Finansowego 1) Stanowiska: a) wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej /FN/ b) stanowisko pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości /RS/ 2. Referat Podatkowy w oznakowaniu akt używa symbolu /PD/. Skarbnik Gminy pełni funkcję Kierownika Referatu sprawuje nadzór nad pracami Referatu Podatkowego 1) Stanowiska:

7 a) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i egzekucji /PE/ b) wieloosobowe stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych /PO/ c) stanowisko pracy ds. obsługi kasowej d) stanowisko pracy ds. podatków i księgowości /PK/ 3. Referat Organizacyjno Administracyjny w oznakowaniu akt używa symbolu /OA/ Sekretarz Gminy pełni funkcje Kierownika Referatu pełni nadzór nad pracami Referatu Organizacyjno - Administracyjnego 1) Stanowiska: a) stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy /RG/ b) stanowisko pracy ds. obywatelskich /SO/ c) stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu /OK/ d) stanowisko pracy ds. wojskowości i obrony cywilnej /OC/ e) informatyk /IN/ f) robotnik gospodarczy g) konserwator 4. Referat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w oznakowaniu akt używa symbolu /IG/ Kierownik Referatu pełni nadzór nad pracami Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej. 1) Stanowiska: a) stanowisko pracy ds. infrastruktury i ładu przestrzennego /IP/ b) wieloosobowe stanowisko pracy ds. drogownictwa i budownictwa /DB/ c) stanowisko pracy ds. komunalnych i ochrony środowiska /KO/ d) stanowisko pracy ds. rolnictwa i leśnictwa /RL/ e) konserwator ds. wodomierzy 5. Referat Projektów i Strategii w oznaczeniu akt używa się symbolu /PS Kierownik Referatu pełni nadzór nad pracami Referatu Projektów i Strategii. 1) Stanowiska: a) stanowisko pracy ds. profilaktyki uzależnień /PU/ b) kontroler techniczny ds. OSP /KT/ c) wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych /FU/ d) stanowisko pracy ds. strategii i informacji /SI/ e) stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i mienia komunalnego /ZM/ 6. Referat Oświaty w oznakowaniu akt używa symbolu OS Kierownik Referatu - pełni nadzór nad pracami Referatu Oświaty. 1) Stanowiska:

8 a) stanowisko pracy ds. kadrowych oświaty /SK/ b) stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej oświaty /BO/ c) stanowisko pracy ds. płac oświaty /PL/ d) stanowisko pracy ds. administracyjnych oświaty /AO/ e) wieloosobowe stanowisko pracy - kierowca autobusu szkolnego f) kierowca samochodu osobowego 7. Samodzielne stanowiska: a) samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej /KW/ b) Radca Prawny III. Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych 13 Do zakresu działań Referatu Finansowego należy w szczególności:/fi/ 1. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej w szczególności należy: a) prowadzenie księgowości syntetycznej budżetu, dochodów, wydatków gminnych funduszy celowych na zasadach określonych przepisami ustaw, b) prowadzenie ewidencji analitycznej budżetu gminy, funduszy celowych, zakładów budżetowych, c) dokonywanie analiz realizacji budżetu oraz wypracowywanie wniosków w tym zakresie, d) wstępna i bieżąca kontrola dokumentów księgowych, e) sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw, f) księgowanie protokołów z rozliczeń materiałów, g) rozliczanie dotacji, Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /FN/. 2. Do zadań stanowiska pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości w szczególności należy: a) kontrola rachunkowa i formalna wszelkich rachunków i faktur, b) przestrzeganie terminowej realizacji rozliczeń finansowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań i sporządzenie przelewów bankowych, c) przygotowanie dokumentacji księgowej do dekretacji i nanoszenia w księgi rachunkowe, d) przestrzeganie terminowego przekazywania należnych środków pieniężnych podległym jednostkom organizacyjnym i współpraca w zakresie rozliczeń finansowych, e) sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu Urzędu Gminy /jednostki/ i Gminy /organu/, f) kontrola miesięcznych i kwartalnych sprawozdań finansowych składanych przez gminne jednostki organizacyjne, g) rozliczanie i sporządzanie sprawozdań finansowych środków znajdujących się na rachunkach bankowych ZFŚS i sum depozytowych,

9 h) prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży związanych z podatkiem VAT oraz wystawianie faktur dla osób fizycznych i prawnych, i) prowadzenie współpracy z Regionalna Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi, ZUS i bankami, j) prowadzenie rejestru umów rodzących powstanie zobowiązań finansowych oraz decyzji wieloletnich. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /RS/. 14 Do zakresu działań Referatu Podatkowego należy w szczególności:/pd/ 1. Do zadań stanowiska pracy ds. księgowości podatkowej i egzekucji w szczególności należy: a) prowadzenie księgowości podatkowej (podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych), b) podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności i świadczeń stanowiących dochody podatkowe: podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, c) ewidencja realizacji zobowiązań i udzielonych odroczeń terminów płatności podatków, d) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, e) przygotowanie dokumentacji do wypłat prowizji z tytułu poboru podatku. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /PE/ 2. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. podatków i opłat lokalnych w szczególności należy: a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach związanych z podatkiem rolnym i leśnym, podatkami i opłatami lokalnymi, b) przygotowywanie danych do projektu budżetu i dokumentów towarzyszących zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami podatku, c) wydawanie decyzji o wymiarze podatków i opłat lokalnych, d) wydawanie zaświadczeń w sprawach zobowiązań pieniężnych, e) kontrola deklaracji podatkowych, f) współpraca z KRUS w zakresie zaopatrzenia emerytalno rentowego rolników, g) sporządzanie sprawozdań w zakresie podatków rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /PO/ 3. Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi kasowej w szczególności należy: a) prowadzenie obsługi kasowej urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, b) gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania, c) bieżące sporządzanie raportów kasowych, d) prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową Gminy.

10 4. Do zadań stanowiska pracy ds. podatków i księgowości w szczególności należy: a) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatku od środków transportowych, b) naliczanie i egzekwowanie podatku od środków transportowych, c) prowadzenie spraw związanych z udzielaną pomocą publiczną, d) prowadzenie spraw związanych z funduszem socjalnym pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, e) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /PK/. 15 Do zakresu działań Referatu Organizacyjno Administracyjnego należy w szczególności:/oa/ 1. Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi Rady Gminy w szczególności należy: a) obsługa organizacyjno techniczna Rady Gminy i komisji rady, w tym: b) zabezpieczenie organizacyjne sesji Rady Gminy, c) przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań i informacji oraz innych materiałów, d) organizowanie posiedzeń komisji rady, e) prowadzenie ewidencji uchwał Rady Gminy oraz przekazywanie uchwał organom nadzoru, f) prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta Gminy, g) protokołowanie obrad sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy, h) udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej w wykonywaniu mandatu radnego. i) obsługa sołectw (narady sołtysów) i rad sołeckich j) prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów, referendów Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /RG/ 2. Do zadań stanowiska pracy ds. obywatelskich w szczególności należy: a) prowadzenie ewidencji ludności, b) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, c) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość d) przygotowywanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek publicznych e) przygotowywanie decyzji o zezwoleniu bądź zakazie odbycia zgromadzenia Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu SO 3. Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi sekretariatu w szczególności należy: a) obsługa sekretariatu Urzędu Gminy. b) prowadzenie kalendarza prac Wójta Gminy. c) organizowanie przyjęć interesantów w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w tym: w ramach skarg i wniosków, listów i interwencji wpływających do Urzędu. d) prowadzenie rejestru skarg i wniosków czuwanie nad terminowością ich załatwiania. e) prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta. f) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw.

11 g) prowadzenie rejestru umów. h) prowadzenie rejestru przychodzących i wysyłanych faksów. i) rozdzielanie korespondencji i przesyłek. j) wykonywanie czynności usługowych związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Urzędu i Wójta. k) ekspedycja korespondencji. l) prenumerata czasopism. m) zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe. n) zakup i gospodarowanie środkami czystości na potrzeby Urzędu. o) obsługa organizacyjno-techniczna spraw socjalnych pracowników Urzędu p) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /OK/ 4. Do zadań stanowiska pracy ds. wojskowości i obrony cywilnej w szczególności należy: a) koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej b) prowadzenie spraw związanych kwalifikacją wojskową, c) prowadzenie magazynu obrony cywilnej d) organizowanie gminnych służb ratowniczych e) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych (Kierownik Kancelarii Tajnej) f) prowadzenie archiwum zakładowego g) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy h) organizacyjne zapewnienie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu OC 5. Do zadań konserwatora w szczególności należy: a) nadzór nad budynkiem urzędu b) wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia (zamków w drzwiach, żarówek oświetleniowych i innych) c) utrzymanie porządku wokół budynku urzędu. 6. Do zadań robotnika gospodarczego w Urzędzie Gminy w szczególności należy: a) utrzymanie porządku i czystości w budynku urzędu b) właściwe zabezpieczenie budynku urzędu (otwieranie i zamykanie o wyznaczonych godzinach oraz na wyraźne polecenie Wójta lub Sekretarza Gminy). 7. Do zadań informatyka w szczególności należy: a) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu sieci komputerowej znajdującej się w Urzędzie Gminy b) nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych c) prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej d) wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji określonych w Zasadach postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski /Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/99 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 17 września 1999 r./

12 Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu IN 16 Do zakresu działań Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:/ig/ 1. Do zadań stanowiska pracy ds. infrastruktury i ładu przestrzennego w szczególności należy: a) opracowywanie projektów założeń do planu zagospodarowania przestrzennego i projektu tego planu oraz przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie b) dokonywanie okresowych ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikającym z realizacji planu miejscowego oraz oceny aktualności tego planu c) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego d) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki określonym w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski e) rozliczanie robót budowlanych zlecanych przez Wójta f) prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem gminnych obiektów zabytkowych g) wydawanie postanowień i decyzji o podziale nieruchomości w oparciu o zapisy planu zagospodarowania przestrzennego h) wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolniczych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz sporządzanie projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /IP/ 2. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. drogownictwa i budownictwa w szczególności należy: a) planowanie inwestycji na terenie gminy b) kontrola przebiegu prac podczas cyklu inwestycyjnego c) współpraca z inspektorami nadzoru w procesie inwestycji i remontów d) kontrola stanu technicznego obiektów oświatowych e) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych f) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych g) wydawanie opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych h) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych i) zarządzanie siecią dróg gminnych j) budowa, modernizacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych k) wydawanie decyzji o ochronie i zajęciu pasa drogowego oraz umieszczaniu obcych urządzeń w pasie drogowym l) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej m) organizowanie i przeprowadzanie przetargów na inwestycje drogowe na drogach gminnych n) rozliczanie kosztów do refundacji oświetlenia drogowego nie będącego własnością gminy

13 Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /DB/ 3. Do zadań stanowiska pracy ds. komunalnych i ochrony środowiska w szczególności należy: a) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo o ochronie środowiska i przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie b) prowadzenie ewidencji związanej z pobieraniem opłat za zużycie wody przez gospodarstwa indywidualne z wodociągu gminnego c) zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy d) nakazywanie użytkownikom maszyny lub innego urządzenia technicznego wykonywanie czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska e) opiniowanie zezwoleń wydanych przez głównego inspektora ochrony środowiska dotyczących sprowadzania z zagranicy odpadów niebezpiecznych f) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo wodne, w tym udział w rozprawach wodnoprawnych g) prowadzenie spraw związanych z bhp pracowników Urzędu Gminy h) prowadzenie konserwacji i eksploatacji stacji wodociągowych oraz sieci wodociągowych zgodnie z ich instrukcją obsługi i) zakładanie zamknięć hydrantów na sieci wodociągowej j) czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej i przyłączy Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /KO/ 4. Do zadań stanowiska pracy ds. rolnictwa i leśnictwa w szczególności należy: a) współdziałanie z odpowiednimi organami w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych, łowiectwa, ochrony roślin przed szkodnikami i chwastami b) współdziałanie ze Spółką Wodną koordynacja prac związanych z melioracją c) przygotowywanie opinii o przeznaczeniu gruntów nieleśnych do zalesień, zezwoleń na uprawę maku d) przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów e) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną powiadamianie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji f) przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości oraz naliczanie opłat z tego tytułu, a także naliczanie kar z ustawy o ochronie przyrody g) współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /RL/ 5. Do zadań konserwatora ds. wodomierzy w szczególności należy: a) zakładanie w przekazywanych do eksploatacji obiektach inwestycyjnych plomb na wodomierzach oraz uzupełnianie plomb zerwanych lub zniszczonych znajdujących się w eksploatacji b) dokonywanie okresowych odczytów wodomierzy na przyłączach i studzienkach sieci wodociągowej

14 c) przeprowadzanie okresowych i wyrywkowych kontroli eksploatacji przyłączy w celu uniemożliwienia łączenia sieci wodociągowej z własnym ujęciem hydroforowym, likwidowanie łączeń już wykonanych d) prowadzenie obsługi ujęć wody zgodnie z instrukcją e) zawiadamianie o wystąpieniu awarii na ujęciu f) dbanie o zachowanie właściwych warunków sanitarnych na ujęciach wody 17 Do zakresu działań Referatu Projektów i Strategii należy w szczególności:/ps/ 1. Do zadań stanowiska pracy ds. profilaktyki uzależnień w szczególności należy: a) organizowanie pracy komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi b) opracowywanie gminnych programów profilaktyki uzależnień oraz koordynacja działań dotyczących realizacji tych programów c) opracowywanie gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz koordynacja działań dotyczących realizacji tego programu d) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym e) prowadzenie spraw dotyczących kultury fizycznej i sportu na terenie gminy f) współpraca z sądem i kuratorem w zakresie nadzorowania wykonania kary ograniczenia wolności g) prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /PU/. 2. Do zadań kontrolera technicznego ds. OSP w szczególności należy: a) realizowanie zadań z zakresu ochrony p.poż. b) prowadzenie inwentaryzacji majątku ochotniczych straży pożarnych c) rozliczanie kart drogowych samochodów bojowych ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy d) rozliczanie kosztów utrzymania remiz strażackich e) zapewnienie wyposażenia i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych f) utrzymanie w stałej sprawności technicznej samochodów pożarniczych oraz sprzętu p. poż. będącego na wyposażeniu jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy g) nadzór i współdziałanie z jednostkami ochotniczej straży pożarnej w zakresie eksploatacji sprzętu p. poż. 3. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w szczególności należy: a) wyszukiwanie źródeł finansowania projektów b) wyszukiwanie informacji o funduszach europejskich c) konstruowanie wniosków d) prowadzenie nadzoru nad realizacją wniosków e) prowadzenie szkoleń wewnętrznych w sprawie realizacji wniosków Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /FU/. 4. Do zadań stanowiska pracy ds. strategii i informacji w szczególności należy:

15 a) inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych oraz informowanie o potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie, b) monitoring programów wsparcia, c) tworzenie koncepcji i ekspertyz, d) budowanie strategii i programów rozwoju lokalnego e) analiza pod względem merytorycznym oraz finansowym przedsięwzięć oraz inwestycji które mogą być objęte dotacjami. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /SI/. 5. Do zadań stanowiska pracy ds. zamówień publicznych i mienia komunalnego w szczególności należy: a) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych b) nadzór i koordynacja działań poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o zamówieniach publicznych c) prowadzenie ewidencji i zarządzanie zasobami mienia komunalnego d) naliczanie i egzekwowanie czynszów dzierżawnych i najmu oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego e) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniami nieruchomości, zamianą gruntów i scalaniem f) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości g) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminy Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu ZM. 18 Do zakresu działań Referatu Oświaty należy w szczególności:/os/ 1. Do zadań stanowiska pracy ds. kadr oświaty w szczególności należy: a) prowadzenie akt osobowych pracowników szkół b) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników dydaktycznych i obsługi w szkołach c) sprawozdawczość dotycząca pracowników szkół d) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem konkursów na dyrektora szkół Przy oznaczeniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu SK. 2. Do zadań stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej oświaty w szczególności należy: a) prowadzenie rachunkowości szkół i placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi poszczególnych szkół i placówek oświatowych d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych e) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów z poszczególnych szkół

16 f) okresowa analiza wykorzystania środków finansowych poszczególnych szkół g) rozliczenia i uzgadnianie kont szkół h) przygotowywanie danych do projektu budżetu. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu BO. 3. Do zadań stanowiska pracy ds. płac oświaty w szczególności należy: a) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy i pracowników szkół b) sporządzanie wypłat z tytułu umów cywilno - prawnych, wypłat diet, wypłat z tytułu inkasa c) sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych, rocznych informacji podatkowych, miesięcznych raportów i deklaracji ubezpieczeń społecznych, deklaracji wpłat na PFRON d) sporządzanie dokumentów do emerytur, rent, kapitału początkowego e) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach f) sprawozdawczość w zakresie wynagrodzeń. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /PL/. 4. Do zadań stanowiska pracy ds. administracji oświaty należy szczególności należy:: a) przyjmowanie, weryfikacja i analiza dokumentów z zakresu pomocy materialnej dla uczniów b) ewidencja wniosków za pomocą programu komputerowego c) weryfikacja dokumentów do awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy d) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej konkursów na stanowiska dyrektora szkoły. Przy oznaczeniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /AO/. 5. Do zadań wieloosobowego stanowiska kierowcy autobusu w szczególności należy: a) prowadzenie autobusu szkolnego oraz innych pojazdów służbowych zgodnie z upoważnieniem b) dbanie o bezpieczeństwo własne i przewożonych osób c) utrzymywanie pojazdów służbowych we właściwym stanie technicznym d) zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą, uruchomieniem i użytkowaniem przez osoby nieupoważnione. 6. Do zadań kierowcy samochodu osobowego w szczególności należy: a) prowadzenie pojazdów służbowych zgodnie z upoważnieniem b) dbanie o bezpieczeństwo własne i przewożonych osób c) utrzymywanie pojazdów służbowych we właściwym stanie technicznym d) zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą, uruchomieniem i użytkowaniem przez osoby nieupoważnione. 19 Do zakresu działań samodzielnego stanowiska pracy należy w szczególności: 1. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kontroli wewnętrznej należy:

17 a) przeprowadzenie kontroli kompleksowych, doraźnych, wyrywkowych, bieżących i sprawdzających w jednostkach organizacyjnych b) kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi c) sprawdzanie prawidłowości naliczania świadczeń dla ludności w zakresie opieki i pomocy społecznej d) kontrola jednostek organizacyjnych gminy e) kontrola realizacji uchwał Rady Gminy w zakresie gospodarki pozabudżetowej f) opracowywanie rocznych planów kontroli g) przygotowanie i organizacja procesu kontroli h) dokonywanie na wniosek Wójta kontroli sprawdzających w zakresie nieprawidłowości ujawnionych przez kontrole zewnętrzne i) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej j) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji k) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji w przypadkach określonych ustawowo l) wykreślanie w drodze decyzji administracyjnej z ewidencji działalności gospodarczej 2. Do zadań Radcy Prawnego należy: a) Obsługa prawna Urzędu Gminy 20 IV. ZASADY PODPISYWANIA PISM 1. Wójt podpisuje: a) zarządzenia, regulaminy, okólniki wewnętrzne, b) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz, c) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy, d) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników, e) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w swoim imieniu nie upoważnił pracowników, f) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, g) pisma zawierające oświadczenia woli jako pracodawcy, h) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej, i) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, j) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie. 2. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma w zakresie ich zadań, niezastrzeżone do podpisu Wójta. 3. Pracownicy podpisują: a) pisma związane z zakresem działania stanowiska, nie zastrzeżone do podpisu Wójta,

18 b) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach, do załatwienia których zostali upoważnieni przez Wójta w drodze odrębnego upoważnienia. 4. Dopuszcza się stosowanie faxmile podpisu Sekretarza i Skarbnika Gminy wyłącznie na dokumentach w ramach rozliczeń z ZUS: a) raportach miesięcznych dla osób ubezpieczonych ZUS RMUA, b) deklaracjach rozliczeniowych DRA. 21 Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jego integralną część Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem podpisania. 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 8/10 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 12 kwietnia 2010 r.

19 RADCA PRAWNY Samodzielne stan. pracy ds. kontroli wewnętrznej Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI RADA GMINY Zastępca WÓJTA WÓJT GMINY SKARBNIK SEKRETARZ Kierownik Referatu Kierownik Referatu Kierownik Referatu Referat. Finansowy Referat Podatkowy Referat Organizacyjno Administracyjny Referat Infrastruktury i Gospodarki komunalnej Referat Projektów i Strategii Referat Oświaty Wieloosobowe stan. pracy ds. księgowości budżetowej Stan pracy ds. księgowość podatkowej i egzekucji Stan. Pracy ds. obsługi Rady Gminy Stan pracy ds. infrastruktury i ładu przestrzennego Stan. pracy ds. profilaktyki uzależnień Stan. pracy ds. księgowość budżetowa oświaty Stan pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości Wieloosobowe stan. pracy ds. podatków i opłat lokalnych Stan. pracy ds. obywatelskich Wieloosobowe stan. pracy ds. drogownictwa i budownictwa Kontroler techniczny ds. OSP Stan. pracy ds. kadr oświaty Stan pracy ds. obsługi kasowej Stan. pracy ds. podatków i księgowości Stan. pracy ds. obsługi sekretariatu Stan. pracy ds. wojskowości i obrony cywilnej Informatyk Robotnik gospodarczy Konserwator Stan pracy ds. komunalnych i ochrony środowiska Stan. pracy ds. rolnictwa i leśnictwa Konserwator ds. wodomierzy Wieloosobowe stan. pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Stan. pracy ds. strategii i informacji Stan. pracy ds. zamówień publicznych i mienia komunalnego Stan. pracy ds. administracji oświaty Stan. pracy ds. płac oświaty Kierowca samochodu osobowego Wieloosobowe stanowisko kierowcy autobusu

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski I. Postanowienia ogólne 1 Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski, zwany dalej urzędem, realizuje zadania i kompetencje Wójta, a mianowicie:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Załącznik do Zarządzenia Nr 24.2014 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 lutego 2014 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 1 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Siedlce zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Siedlce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW z dnia 25 stycznia 2016 r. o zmianie zarządzenia Nr 53/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 454/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną Gminy Góra Kalwaria w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5470 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz. 9428 UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI z dnia 5 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU 1 Załącznik do Zarządzenia nr 4/V/2009 Burmistrz Miastka z dnia14 stycznia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI:

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI: 46-14 6 Imię i nazwisko Komórka organizacyjna Stanowisko Katarzyna Sławska Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Stanowisko ds. oświaty i pozyskiwania środków unijnych OBOWIĄZKI: I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR WÓJTA GMINY DOMASZOWICE. z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice

ZARZĄDZENIE NR OR WÓJTA GMINY DOMASZOWICE. z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice ZARZĄDZENIE NR OR.120.7.2013 WÓJTA GMINY DOMASZOWICE z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r.

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Głownie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA W KLECZEWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE. Regulamin organizacyjny stanowi podstawowy akt prawny ustalający organizację ora

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA W KLECZEWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE. Regulamin organizacyjny stanowi podstawowy akt prawny ustalający organizację ora REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLECZEWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin organizacyjny stanowi podstawowy akt prawny ustalający organizację ora zakres działania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/195/10 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 27 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXX/195/10 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 27 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXX/195/10 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie:utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Wiśniowej i nadania mu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo,20 16-07 -15 ZRO.0050.63.2016 Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 11 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 11 maja 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany STATUTU Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Obornikach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/252/12

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Biuro Dochodów 2015-01-12

Biuro Dochodów 2015-01-12 2015-01-12 Biuro Dochodów Do zadań i kompetencji Biura Dochodów należy m.in.: 1. prowadzenie wyodrębnionej, w ramach budżetu Miasta, rachunkowości zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 września 2010r.

Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 września 2010r. Zarządzenie Nr 65/200 a Gminy Pruszcz Gdański z dnia 0 września 200r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 47/2007

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo