R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 68/10 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 20 grudnia 2010 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski

2 I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski, zwany dalej regulaminem, określa: 1. zasady funkcjonowania i zadania urzędu, 2. zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy, 3. strukturę wewnętrzną urzędu. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. gminie należy przez to rozumieć Gminę Międzyrzec Podlaski, 2. radzie należy przez to rozumieć Radę Gminy Międzyrzec Podlaski, 3. wójcie, zastępcy, sekretarzu, skarbniku należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski, Zastępcę Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski, Sekretarza Gminy Międzyrzec Podlaski, Skarbnika Gminy Międzyrzec Podlaski, 4. urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski, 5. statucie należy przez to rozumieć Statut Gminy Międzyrzec Podlaski, 6. regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Urząd jest jednostką organizacyjną gminy, przy pomocy której Wójt wykonuje zadania określone przepisami prawa. 2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 3. Kierownikiem urzędu jest Wójt. 4. Siedzibą urzędu jest miasto Międzyrzec Podlaski. 1. Urząd realizuje zadania: 4 1) własne gminy wynikające z ustaw, statutu gminy, uchwał rady i zarządzeń wójta, 2) zlecone przez organy administracji rządowej na mocy ustaw, wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 3) publiczne powierzone gminie w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 2. Do zadań urzędu należy w szczególności: 1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, zarządzeń, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy, 2) wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem urzędu, 3) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał rady i zarządzeń Wójta, 4) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbycia sesji rady oraz posiedzeń jej komisji, 5) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu,

3 6) realizacja obowiązków i uprawnień pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, 7) Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, 8) Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji kancelaryjnej oraz zarządzeniami wewnętrznymi Wójta. II. Organizacja urzędu Kierownictwo urzędu stanowią: 1) Wójt Gminy, 2) Zastępca Wójta, 3) Sekretarz Gminy, 4) Skarbnik Gminy, 5) Kierownicy Referatów. 5 6 Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy ponoszą odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwianie spraw należących do ich zakresów działania. 7 Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy jakim jest urząd oraz funkcji organu administracji samorządowej I instancji w zakresie zadań własnych i zleconych, a w szczególności: 1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz, 2) prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej gminy, 3) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał, 4) organizowanie wykonania uchwał Rady Gminy, 5) ogłaszanie, w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego, uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu, 6) przedkładanie na sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał, 7) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy, 8) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej, 9) podejmowanie działań i czynności w celu wykorzystania mienia gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy, 10) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, 11) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych, uzgadnianie wstępnej treści tych porozumień oraz organizowanie wykonywania zadań wynikających z zawartych już porozumień, 12) załatwianie wniosków i interpelacji posłów, senatorów oraz radnych,

4 13) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 14) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu, 15) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi gminy, 16) ustalanie regulaminu pracy urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania, 17) przedkładanie wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od daty ich podjęcia, 18) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, 19) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne), 20) udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do podejmowania decyzji w imieniu Wójta, 21) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz podjętych w ramach porozumień, 22) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami ustaw i uchwałami Rady Gminy. 8 1) Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta. 2) Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta. 9 Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności do jego zadań należy: 1) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej urzędu, 2) opracowanie projektu statutu i regulaminów organów gminy, 3) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady, 4) analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących podejmowania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej lub z zakresu właściwości powiatu oraz województwa, 5) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy, 6) organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi (sołectwami) oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi, 7) organizacja pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy, 8) zapewnienie obsługi techniczno biurowej organów gminy i Wójta, 9) bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 10) nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, 11) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa, 12) nadzorowanie przestrzegania i realizacji instrukcji kancelaryjnej, 13) organizowanie i przestrzeganie zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw, 14) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych, 15) zapewnienie obsługi prawnej organów gminy i urzędu gminy,

5 16) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne), 17) wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych, 18) prowadzenie spraw dotyczących wyborów i referendów, 19) prowadzenie spraw dotyczących ochrony informacji niejawnych: a) zapewnienie techniczno organizacyjnych warunków ochrony informacji niejawnych, b) nadzór nad zapewnieniem ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, c) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, d) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, e) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji, f) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, g) współpraca z właściwymi jednostkami służb ochrony państwa, h) nadzór nad funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej, 20) prowadzenie spraw dotyczących ochrony danych osobowych, 21) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta. 10 Do zadań Skarbnika należy opracowywanie i wykonanie budżetu gminy oraz prowadzenie gospodarki finansowej gminy, a w szczególności: 1) pełni funkcję głównego księgowego gminy, 2) opracowywanie projektu budżetu gminy, 3) przygotowanie projektów uchwał w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej gminy, 4) opracowanie prognoz finansowych dla gminy w kontekście uchwalonych programów gospodarczych, 5) nadzór nad przygotowaniem projektów budżetowych placówek oświatowych 6) opiniowanie decyzji i uchwał organów gminy mogących wywołać skutki finansowe dla budżetu gminy, 7) sporządzenie zbiorowej sprawozdawczości budżetowej, 8) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych, 9) kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw, 10) zapewnienie prawidłowego prowadzenia księgowości i ewidencji majątku gminy, 11) dbałość o mienie komunalne gminy i podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów do budżetu gminy, 12) sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz informacji opisowych z realizacji budżetu gminy, 13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta. Pracą Referatów kierują kierownicy. 11 Kierownik odpowiedzialny jest za sprawne funkcjonowanie referatu, dyscyplinę pracy, organizowanie zastępstw w czasie niezdolności do pracy lub urlopów pracowników referatu, za terminowe i zgodne z prawem załatwienie spraw należących do zakresu działania referatu oraz za prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej, w tym za terminowe przekazywanie akt do archiwum.

6 Do obowiązków Kierowników Referatów należy: 1) kierowanie i kształtowanie u podległych pracowników postaw sumienności, dbałości o pracę i wysoką jej jakość, oraz zaangażowanie w pracy, 2) kierownicy Referatów ustalają zakresy czynności, zadań i odpowiedzialności dla podległych pracowników w uzgodnieniu z Wójtem Gminy, Sekretarzem Gminy lub Skarbnikiem Gminy, 3) należyta organizacja pracy, prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem referatów, 4) kierowanie pracą referatu oraz nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków przez pracowników referatu, 5) prawidłowy podział pracy w referacie i zapewnienie realizacji zadań, 6) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwiania spraw przez pracowników referatu, 7) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów prawa, przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych i tajemnicy służbowej oraz dyscypliny pracy, 8) przestrzeganie i bieżąca realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, 9) wnioskowanie w sprawach nagradzania i karania pracowników oraz dokonywanie okresowych ocen pracowników, 10) przyjmowanie i załatwianie interesantów, 11) inicjowanie, przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów dla potrzeb Rady Gminy i Komisji, 12) obowiązkowe uczestnictwo w sesjach Rady Gminy, w posiedzeniach Komisji, na polecenie Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy, 13) realizowanie interpelacji, wniosków radnych i opinii Komisji Rady w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, 14) współdziałanie z organami samorządu mieszkańców wsi, a szczególnie w udzielaniu pomocy w realizacji zadań i uczestnictwo w zebraniach wiejskich. 12 W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Referat Finansowy w oznakowaniu akt używa symbolu /FI/ Skarbnik Gminy pełni funkcję Kierownika Referatu sprawuje nadzór nad pracami Referatu Finansowego 1) Stanowiska: a) wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej /FN/ b) stanowisko pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości /RS/ 2. Referat Podatkowy w oznakowaniu akt używa symbolu /PD/. Skarbnik Gminy pełni funkcję Kierownika Referatu sprawuje nadzór nad pracami Referatu Podatkowego 1) Stanowiska:

7 a) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i egzekucji /PE/ b) wieloosobowe stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych /PO/ c) stanowisko pracy ds. obsługi kasowej d) stanowisko pracy ds. podatków i księgowości /PK/ 3. Referat Organizacyjno Administracyjny w oznakowaniu akt używa symbolu /OA/ Sekretarz Gminy pełni funkcje Kierownika Referatu pełni nadzór nad pracami Referatu Organizacyjno - Administracyjnego 1) Stanowiska: a) stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy /RG/ b) stanowisko pracy ds. obywatelskich /SO/ c) stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu /OK/ d) stanowisko pracy ds. wojskowości i obrony cywilnej /OC/ e) informatyk /IN/ f) robotnik gospodarczy g) konserwator 4. Referat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w oznakowaniu akt używa symbolu /IG/ Kierownik Referatu pełni nadzór nad pracami Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej. 1) Stanowiska: a) stanowisko pracy ds. infrastruktury i ładu przestrzennego /IP/ b) wieloosobowe stanowisko pracy ds. drogownictwa i budownictwa /DB/ c) stanowisko pracy ds. komunalnych i ochrony środowiska /KO/ d) stanowisko pracy ds. rolnictwa i leśnictwa /RL/ e) konserwator ds. wodomierzy 5. Referat Projektów i Strategii w oznaczeniu akt używa się symbolu /PS Kierownik Referatu pełni nadzór nad pracami Referatu Projektów i Strategii. 1) Stanowiska: a) stanowisko pracy ds. profilaktyki uzależnień /PU/ b) kontroler techniczny ds. OSP /KT/ c) wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych /FU/ d) stanowisko pracy ds. strategii i informacji /SI/ e) stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i mienia komunalnego /ZM/ 6. Referat Oświaty w oznakowaniu akt używa symbolu OS Kierownik Referatu - pełni nadzór nad pracami Referatu Oświaty. 1) Stanowiska:

8 a) stanowisko pracy ds. kadrowych oświaty /SK/ b) stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej oświaty /BO/ c) stanowisko pracy ds. płac oświaty /PL/ d) stanowisko pracy ds. administracyjnych oświaty /AO/ e) wieloosobowe stanowisko pracy - kierowca autobusu szkolnego f) kierowca samochodu osobowego 7. Samodzielne stanowiska: a) samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej /KW/ b) Radca Prawny III. Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych 13 Do zakresu działań Referatu Finansowego należy w szczególności:/fi/ 1. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej w szczególności należy: a) prowadzenie księgowości syntetycznej budżetu, dochodów, wydatków gminnych funduszy celowych na zasadach określonych przepisami ustaw, b) prowadzenie ewidencji analitycznej budżetu gminy, funduszy celowych, zakładów budżetowych, c) dokonywanie analiz realizacji budżetu oraz wypracowywanie wniosków w tym zakresie, d) wstępna i bieżąca kontrola dokumentów księgowych, e) sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw, f) księgowanie protokołów z rozliczeń materiałów, g) rozliczanie dotacji, Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /FN/. 2. Do zadań stanowiska pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości w szczególności należy: a) kontrola rachunkowa i formalna wszelkich rachunków i faktur, b) przestrzeganie terminowej realizacji rozliczeń finansowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań i sporządzenie przelewów bankowych, c) przygotowanie dokumentacji księgowej do dekretacji i nanoszenia w księgi rachunkowe, d) przestrzeganie terminowego przekazywania należnych środków pieniężnych podległym jednostkom organizacyjnym i współpraca w zakresie rozliczeń finansowych, e) sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu Urzędu Gminy /jednostki/ i Gminy /organu/, f) kontrola miesięcznych i kwartalnych sprawozdań finansowych składanych przez gminne jednostki organizacyjne, g) rozliczanie i sporządzanie sprawozdań finansowych środków znajdujących się na rachunkach bankowych ZFŚS i sum depozytowych,

9 h) prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży związanych z podatkiem VAT oraz wystawianie faktur dla osób fizycznych i prawnych, i) prowadzenie współpracy z Regionalna Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi, ZUS i bankami, j) prowadzenie rejestru umów rodzących powstanie zobowiązań finansowych oraz decyzji wieloletnich. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /RS/. 14 Do zakresu działań Referatu Podatkowego należy w szczególności:/pd/ 1. Do zadań stanowiska pracy ds. księgowości podatkowej i egzekucji w szczególności należy: a) prowadzenie księgowości podatkowej (podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych), b) podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności i świadczeń stanowiących dochody podatkowe: podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, c) ewidencja realizacji zobowiązań i udzielonych odroczeń terminów płatności podatków, d) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, e) przygotowanie dokumentacji do wypłat prowizji z tytułu poboru podatku. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /PE/ 2. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. podatków i opłat lokalnych w szczególności należy: a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach związanych z podatkiem rolnym i leśnym, podatkami i opłatami lokalnymi, b) przygotowywanie danych do projektu budżetu i dokumentów towarzyszących zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami podatku, c) wydawanie decyzji o wymiarze podatków i opłat lokalnych, d) wydawanie zaświadczeń w sprawach zobowiązań pieniężnych, e) kontrola deklaracji podatkowych, f) współpraca z KRUS w zakresie zaopatrzenia emerytalno rentowego rolników, g) sporządzanie sprawozdań w zakresie podatków rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /PO/ 3. Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi kasowej w szczególności należy: a) prowadzenie obsługi kasowej urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, b) gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania, c) bieżące sporządzanie raportów kasowych, d) prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową Gminy.

10 4. Do zadań stanowiska pracy ds. podatków i księgowości w szczególności należy: a) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatku od środków transportowych, b) naliczanie i egzekwowanie podatku od środków transportowych, c) prowadzenie spraw związanych z udzielaną pomocą publiczną, d) prowadzenie spraw związanych z funduszem socjalnym pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, e) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /PK/. 15 Do zakresu działań Referatu Organizacyjno Administracyjnego należy w szczególności:/oa/ 1. Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi Rady Gminy w szczególności należy: a) obsługa organizacyjno techniczna Rady Gminy i komisji rady, w tym: b) zabezpieczenie organizacyjne sesji Rady Gminy, c) przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań i informacji oraz innych materiałów, d) organizowanie posiedzeń komisji rady, e) prowadzenie ewidencji uchwał Rady Gminy oraz przekazywanie uchwał organom nadzoru, f) prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta Gminy, g) protokołowanie obrad sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy, h) udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej w wykonywaniu mandatu radnego. i) obsługa sołectw (narady sołtysów) i rad sołeckich j) prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów, referendów Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /RG/ 2. Do zadań stanowiska pracy ds. obywatelskich w szczególności należy: a) prowadzenie ewidencji ludności, b) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, c) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość d) przygotowywanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek publicznych e) przygotowywanie decyzji o zezwoleniu bądź zakazie odbycia zgromadzenia Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu SO 3. Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi sekretariatu w szczególności należy: a) obsługa sekretariatu Urzędu Gminy. b) prowadzenie kalendarza prac Wójta Gminy. c) organizowanie przyjęć interesantów w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w tym: w ramach skarg i wniosków, listów i interwencji wpływających do Urzędu. d) prowadzenie rejestru skarg i wniosków czuwanie nad terminowością ich załatwiania. e) prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta. f) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw.

11 g) prowadzenie rejestru umów. h) prowadzenie rejestru przychodzących i wysyłanych faksów. i) rozdzielanie korespondencji i przesyłek. j) wykonywanie czynności usługowych związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Urzędu i Wójta. k) ekspedycja korespondencji. l) prenumerata czasopism. m) zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe. n) zakup i gospodarowanie środkami czystości na potrzeby Urzędu. o) obsługa organizacyjno-techniczna spraw socjalnych pracowników Urzędu p) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /OK/ 4. Do zadań stanowiska pracy ds. wojskowości i obrony cywilnej w szczególności należy: a) koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej b) prowadzenie spraw związanych kwalifikacją wojskową, c) prowadzenie magazynu obrony cywilnej d) organizowanie gminnych służb ratowniczych e) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych (Kierownik Kancelarii Tajnej) f) prowadzenie archiwum zakładowego g) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy h) organizacyjne zapewnienie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu OC 5. Do zadań konserwatora w szczególności należy: a) nadzór nad budynkiem urzędu b) wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia (zamków w drzwiach, żarówek oświetleniowych i innych) c) utrzymanie porządku wokół budynku urzędu. 6. Do zadań robotnika gospodarczego w Urzędzie Gminy w szczególności należy: a) utrzymanie porządku i czystości w budynku urzędu b) właściwe zabezpieczenie budynku urzędu (otwieranie i zamykanie o wyznaczonych godzinach oraz na wyraźne polecenie Wójta lub Sekretarza Gminy). 7. Do zadań informatyka w szczególności należy: a) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu sieci komputerowej znajdującej się w Urzędzie Gminy b) nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych c) prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej d) wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji określonych w Zasadach postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski /Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/99 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 17 września 1999 r./

12 Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu IN 16 Do zakresu działań Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:/ig/ 1. Do zadań stanowiska pracy ds. infrastruktury i ładu przestrzennego w szczególności należy: a) opracowywanie projektów założeń do planu zagospodarowania przestrzennego i projektu tego planu oraz przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie b) dokonywanie okresowych ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikającym z realizacji planu miejscowego oraz oceny aktualności tego planu c) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego d) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki określonym w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski e) rozliczanie robót budowlanych zlecanych przez Wójta f) prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem gminnych obiektów zabytkowych g) wydawanie postanowień i decyzji o podziale nieruchomości w oparciu o zapisy planu zagospodarowania przestrzennego h) wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolniczych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz sporządzanie projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /IP/ 2. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. drogownictwa i budownictwa w szczególności należy: a) planowanie inwestycji na terenie gminy b) kontrola przebiegu prac podczas cyklu inwestycyjnego c) współpraca z inspektorami nadzoru w procesie inwestycji i remontów d) kontrola stanu technicznego obiektów oświatowych e) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych f) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych g) wydawanie opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych h) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych i) zarządzanie siecią dróg gminnych j) budowa, modernizacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych k) wydawanie decyzji o ochronie i zajęciu pasa drogowego oraz umieszczaniu obcych urządzeń w pasie drogowym l) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej m) organizowanie i przeprowadzanie przetargów na inwestycje drogowe na drogach gminnych n) rozliczanie kosztów do refundacji oświetlenia drogowego nie będącego własnością gminy

13 Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /DB/ 3. Do zadań stanowiska pracy ds. komunalnych i ochrony środowiska w szczególności należy: a) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo o ochronie środowiska i przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie b) prowadzenie ewidencji związanej z pobieraniem opłat za zużycie wody przez gospodarstwa indywidualne z wodociągu gminnego c) zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy d) nakazywanie użytkownikom maszyny lub innego urządzenia technicznego wykonywanie czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska e) opiniowanie zezwoleń wydanych przez głównego inspektora ochrony środowiska dotyczących sprowadzania z zagranicy odpadów niebezpiecznych f) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo wodne, w tym udział w rozprawach wodnoprawnych g) prowadzenie spraw związanych z bhp pracowników Urzędu Gminy h) prowadzenie konserwacji i eksploatacji stacji wodociągowych oraz sieci wodociągowych zgodnie z ich instrukcją obsługi i) zakładanie zamknięć hydrantów na sieci wodociągowej j) czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej i przyłączy Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /KO/ 4. Do zadań stanowiska pracy ds. rolnictwa i leśnictwa w szczególności należy: a) współdziałanie z odpowiednimi organami w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych, łowiectwa, ochrony roślin przed szkodnikami i chwastami b) współdziałanie ze Spółką Wodną koordynacja prac związanych z melioracją c) przygotowywanie opinii o przeznaczeniu gruntów nieleśnych do zalesień, zezwoleń na uprawę maku d) przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów e) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną powiadamianie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji f) przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości oraz naliczanie opłat z tego tytułu, a także naliczanie kar z ustawy o ochronie przyrody g) współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /RL/ 5. Do zadań konserwatora ds. wodomierzy w szczególności należy: a) zakładanie w przekazywanych do eksploatacji obiektach inwestycyjnych plomb na wodomierzach oraz uzupełnianie plomb zerwanych lub zniszczonych znajdujących się w eksploatacji b) dokonywanie okresowych odczytów wodomierzy na przyłączach i studzienkach sieci wodociągowej

14 c) przeprowadzanie okresowych i wyrywkowych kontroli eksploatacji przyłączy w celu uniemożliwienia łączenia sieci wodociągowej z własnym ujęciem hydroforowym, likwidowanie łączeń już wykonanych d) prowadzenie obsługi ujęć wody zgodnie z instrukcją e) zawiadamianie o wystąpieniu awarii na ujęciu f) dbanie o zachowanie właściwych warunków sanitarnych na ujęciach wody 17 Do zakresu działań Referatu Projektów i Strategii należy w szczególności:/ps/ 1. Do zadań stanowiska pracy ds. profilaktyki uzależnień w szczególności należy: a) organizowanie pracy komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi b) opracowywanie gminnych programów profilaktyki uzależnień oraz koordynacja działań dotyczących realizacji tych programów c) opracowywanie gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz koordynacja działań dotyczących realizacji tego programu d) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym e) prowadzenie spraw dotyczących kultury fizycznej i sportu na terenie gminy f) współpraca z sądem i kuratorem w zakresie nadzorowania wykonania kary ograniczenia wolności g) prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /PU/. 2. Do zadań kontrolera technicznego ds. OSP w szczególności należy: a) realizowanie zadań z zakresu ochrony p.poż. b) prowadzenie inwentaryzacji majątku ochotniczych straży pożarnych c) rozliczanie kart drogowych samochodów bojowych ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy d) rozliczanie kosztów utrzymania remiz strażackich e) zapewnienie wyposażenia i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych f) utrzymanie w stałej sprawności technicznej samochodów pożarniczych oraz sprzętu p. poż. będącego na wyposażeniu jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy g) nadzór i współdziałanie z jednostkami ochotniczej straży pożarnej w zakresie eksploatacji sprzętu p. poż. 3. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w szczególności należy: a) wyszukiwanie źródeł finansowania projektów b) wyszukiwanie informacji o funduszach europejskich c) konstruowanie wniosków d) prowadzenie nadzoru nad realizacją wniosków e) prowadzenie szkoleń wewnętrznych w sprawie realizacji wniosków Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /FU/. 4. Do zadań stanowiska pracy ds. strategii i informacji w szczególności należy:

15 a) inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych oraz informowanie o potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie, b) monitoring programów wsparcia, c) tworzenie koncepcji i ekspertyz, d) budowanie strategii i programów rozwoju lokalnego e) analiza pod względem merytorycznym oraz finansowym przedsięwzięć oraz inwestycji które mogą być objęte dotacjami. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /SI/. 5. Do zadań stanowiska pracy ds. zamówień publicznych i mienia komunalnego w szczególności należy: a) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych b) nadzór i koordynacja działań poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o zamówieniach publicznych c) prowadzenie ewidencji i zarządzanie zasobami mienia komunalnego d) naliczanie i egzekwowanie czynszów dzierżawnych i najmu oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego e) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniami nieruchomości, zamianą gruntów i scalaniem f) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości g) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminy Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu ZM. 18 Do zakresu działań Referatu Oświaty należy w szczególności:/os/ 1. Do zadań stanowiska pracy ds. kadr oświaty w szczególności należy: a) prowadzenie akt osobowych pracowników szkół b) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników dydaktycznych i obsługi w szkołach c) sprawozdawczość dotycząca pracowników szkół d) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem konkursów na dyrektora szkół Przy oznaczeniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu SK. 2. Do zadań stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej oświaty w szczególności należy: a) prowadzenie rachunkowości szkół i placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi poszczególnych szkół i placówek oświatowych d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych e) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów z poszczególnych szkół

16 f) okresowa analiza wykorzystania środków finansowych poszczególnych szkół g) rozliczenia i uzgadnianie kont szkół h) przygotowywanie danych do projektu budżetu. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu BO. 3. Do zadań stanowiska pracy ds. płac oświaty w szczególności należy: a) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy i pracowników szkół b) sporządzanie wypłat z tytułu umów cywilno - prawnych, wypłat diet, wypłat z tytułu inkasa c) sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych, rocznych informacji podatkowych, miesięcznych raportów i deklaracji ubezpieczeń społecznych, deklaracji wpłat na PFRON d) sporządzanie dokumentów do emerytur, rent, kapitału początkowego e) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach f) sprawozdawczość w zakresie wynagrodzeń. Przy oznaczaniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /PL/. 4. Do zadań stanowiska pracy ds. administracji oświaty należy szczególności należy:: a) przyjmowanie, weryfikacja i analiza dokumentów z zakresu pomocy materialnej dla uczniów b) ewidencja wniosków za pomocą programu komputerowego c) weryfikacja dokumentów do awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy d) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej konkursów na stanowiska dyrektora szkoły. Przy oznaczeniu spraw na tym stanowisku używa się symbolu /AO/. 5. Do zadań wieloosobowego stanowiska kierowcy autobusu w szczególności należy: a) prowadzenie autobusu szkolnego oraz innych pojazdów służbowych zgodnie z upoważnieniem b) dbanie o bezpieczeństwo własne i przewożonych osób c) utrzymywanie pojazdów służbowych we właściwym stanie technicznym d) zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą, uruchomieniem i użytkowaniem przez osoby nieupoważnione. 6. Do zadań kierowcy samochodu osobowego w szczególności należy: a) prowadzenie pojazdów służbowych zgodnie z upoważnieniem b) dbanie o bezpieczeństwo własne i przewożonych osób c) utrzymywanie pojazdów służbowych we właściwym stanie technicznym d) zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą, uruchomieniem i użytkowaniem przez osoby nieupoważnione. 19 Do zakresu działań samodzielnego stanowiska pracy należy w szczególności: 1. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kontroli wewnętrznej należy:

17 a) przeprowadzenie kontroli kompleksowych, doraźnych, wyrywkowych, bieżących i sprawdzających w jednostkach organizacyjnych b) kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi c) sprawdzanie prawidłowości naliczania świadczeń dla ludności w zakresie opieki i pomocy społecznej d) kontrola jednostek organizacyjnych gminy e) kontrola realizacji uchwał Rady Gminy w zakresie gospodarki pozabudżetowej f) opracowywanie rocznych planów kontroli g) przygotowanie i organizacja procesu kontroli h) dokonywanie na wniosek Wójta kontroli sprawdzających w zakresie nieprawidłowości ujawnionych przez kontrole zewnętrzne i) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej j) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji k) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji w przypadkach określonych ustawowo l) wykreślanie w drodze decyzji administracyjnej z ewidencji działalności gospodarczej 2. Do zadań Radcy Prawnego należy: a) Obsługa prawna Urzędu Gminy 20 IV. ZASADY PODPISYWANIA PISM 1. Wójt podpisuje: a) zarządzenia, regulaminy, okólniki wewnętrzne, b) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz, c) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy, d) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników, e) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w swoim imieniu nie upoważnił pracowników, f) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, g) pisma zawierające oświadczenia woli jako pracodawcy, h) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej, i) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, j) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie. 2. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma w zakresie ich zadań, niezastrzeżone do podpisu Wójta. 3. Pracownicy podpisują: a) pisma związane z zakresem działania stanowiska, nie zastrzeżone do podpisu Wójta,

18 b) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach, do załatwienia których zostali upoważnieni przez Wójta w drodze odrębnego upoważnienia. 4. Dopuszcza się stosowanie faxmile podpisu Sekretarza i Skarbnika Gminy wyłącznie na dokumentach w ramach rozliczeń z ZUS: a) raportach miesięcznych dla osób ubezpieczonych ZUS RMUA, b) deklaracjach rozliczeniowych DRA. 21 Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jego integralną część Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem podpisania. 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 8/10 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 12 kwietnia 2010 r.

19 RADCA PRAWNY Samodzielne stan. pracy ds. kontroli wewnętrznej Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI RADA GMINY Zastępca WÓJTA WÓJT GMINY SKARBNIK SEKRETARZ Kierownik Referatu Kierownik Referatu Kierownik Referatu Referat. Finansowy Referat Podatkowy Referat Organizacyjno Administracyjny Referat Infrastruktury i Gospodarki komunalnej Referat Projektów i Strategii Referat Oświaty Wieloosobowe stan. pracy ds. księgowości budżetowej Stan pracy ds. księgowość podatkowej i egzekucji Stan. Pracy ds. obsługi Rady Gminy Stan pracy ds. infrastruktury i ładu przestrzennego Stan. pracy ds. profilaktyki uzależnień Stan. pracy ds. księgowość budżetowa oświaty Stan pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości Wieloosobowe stan. pracy ds. podatków i opłat lokalnych Stan. pracy ds. obywatelskich Wieloosobowe stan. pracy ds. drogownictwa i budownictwa Kontroler techniczny ds. OSP Stan. pracy ds. kadr oświaty Stan pracy ds. obsługi kasowej Stan. pracy ds. podatków i księgowości Stan. pracy ds. obsługi sekretariatu Stan. pracy ds. wojskowości i obrony cywilnej Informatyk Robotnik gospodarczy Konserwator Stan pracy ds. komunalnych i ochrony środowiska Stan. pracy ds. rolnictwa i leśnictwa Konserwator ds. wodomierzy Wieloosobowe stan. pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Stan. pracy ds. strategii i informacji Stan. pracy ds. zamówień publicznych i mienia komunalnego Stan. pracy ds. administracji oświaty Stan. pracy ds. płac oświaty Kierowca samochodu osobowego Wieloosobowe stanowisko kierowcy autobusu

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski I. Postanowienia ogólne 1 Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski, zwany dalej urzędem, realizuje zadania i kompetencje Wójta, a mianowicie:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Załącznik do Zarządzenia Nr 24.2014 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 lutego 2014 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski 1 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Siedlce zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 221/12 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 221/12 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 221/12 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r.

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/69/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

Biuro Dochodów 2015-01-12

Biuro Dochodów 2015-01-12 2015-01-12 Biuro Dochodów Do zadań i kompetencji Biura Dochodów należy m.in.: 1. prowadzenie wyodrębnionej, w ramach budżetu Miasta, rachunkowości zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 z dnia 10 marca 2014r. Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa a) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty w zakresie funkcjonowania Starostwa, b) wykonywanie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Urzędu Gminy w Dąbiu. Postanowienia ogólne. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Dąbiu, zwany dalej Regulaminem, określa:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Urzędu Gminy w Dąbiu. Postanowienia ogólne. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Dąbiu, zwany dalej Regulaminem, określa: Załącznik do Zarządzenia Nr 71/09 Wójta Gminy Dąbie z dnia 20.08.2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Gminy w Dąbiu Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Dąbiu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Załącznik do Zarządzenia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim Nr 1/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 3 / 2010 dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 233/2014 WÓJTA GMINY KLONOWA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Klonowej

ZARZĄDZENIE Nr 233/2014 WÓJTA GMINY KLONOWA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Klonowej ZARZĄDZENIE Nr 233/2014 WÓJTA GMINY KLONOWA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Klonowej Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Załącznik do zarządzenia Nr. Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii U44 295 ŁYSKI GMINY LYSKI ^^ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łyskach Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/BOJO-F/2009 Dyrektora z dnia 14 grudnia 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Jednostka Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, zwana dalej BOJO jest jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/09 WÓJTA GMINY SKĄPE. z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skąpe

ZARZĄDZENIE NR 1/09 WÓJTA GMINY SKĄPE. z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skąpe ZARZĄDZENIE NR 1/09 WÓJTA GMINY SKĄPE z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skąpe Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/88/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

Uchwała Nr XVII/88/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ Uchwała Nr XVII/88/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 9 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Międzygminnego "EKO PRZYSZŁOŚĆ"

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje:

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W Tarnobrzegu z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

Rozdział II ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy T U R E K z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turek Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r.

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r. U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008 Rady Powiatu NiŜańskiego w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo