Wtoku prac nad realizowanym w Instytucie. Wprowadzenie. Rynek. Wyższego 1 podjęto próbę wykorzystania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wtoku prac nad realizowanym w Instytucie. Wprowadzenie. Rynek. Wyższego 1 podjęto próbę wykorzystania"

Transkrypt

1 KLASYFIKACJA REGIONALNYCH RYNKÓW NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. PRÓBA WYKORZYSTANIA ANALIZY TAKSONOMICZNEJ M a r c i n Ne j m a n, Ma c i e j W. Wi e r z c h o w s k i Wprowadzenie Wtoku prac nad realizowanym w Instytucie Rozwoju Miast projektem badawczym własnym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 podjęto próbę wykorzystania 1 Zatytułowanego Metoda statystycznej analizy rejestrowanych przez starostów cen rynkowych nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych wraz z jej wykorzystaniem w praktyce. Numer projektu N N Kierownik projektu prof. zw. dr hab. L. Kałkowski. analizy taksonomicznej dla klasyfikacji regionalnych rynków nieruchomości w Polsce. Na podstawie analizy i oceny dostępnych zbiorów ustalono, że istnieje możliwość i celowość agregacji danych charakteryzujących transakcje na rynku nieruchomości w ukła- 10 Świat Nieruchomości

2 dzie przestrzennym, obejmującym między innymi moduł regionalny rozpatrywany w układzie 16 jednostek województw, będących odpowiednikiem szczebla NUTS-2 2. W tym celu wykorzystano posiadane przez GUS dane pierwotne agregowane na poziomie poszczególnych starostw i miast na prawach powiatu 3, w tym dotyczące kształtowania się cen nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych. W pierwszej kolejności dane te należało odpowiednio przygotować do analizy. Etap ten obejmował zbadanie możliwości elektronicznej konwersji zbiorów danych GUS dla potrzeb zastosowanego w projekcie oprogramowania, a także dobór metody opracowania danych. W toku prowadzonych prac przydatna była wiedza: uzyskana w trakcie wieloletnich, prowadzonych w Instytucie Rozwoju Miast badań. W równym stopniu dotyczyła ona merytorycznej znajomości analizowanych zjawisk dotyczących rynku nieruchomości, zgromadzonych danych empirycznych, a także posiadanego doświadczenia w zakresie stosowania profesjonalnego oprogramowania do prowadzenia analiz statystycznych. Ten etap prac umożliwił przygotowanie wyników analizy do ich merytorycznej interpretacji 4. Porządkowanie statystycznych jednostek modułów terytorialnych Dla potrzeb porządkowania (grupowania) i klasyfikacji funkcjonujących w Polsce rynków regionalnych zastosowano taksonomię, której celem jest 5 : 2 Zgodnego z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej nomenklaturą terytorialnego podziału kraju dla potrzeb statystycznych NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). 3 Przesyłanych do GUS przez starostów na formularzach M-04s Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości. 4 J. Wątroba, Od surowych danych do profesjonalnego raportu przykład kompletnej statystycznej analizy danych medycznych [w:] Zastosowanie statystyki i data mining, StatSoft, Kraków 2006, str Patrz: P. Hydzik, M. Sobolewski, Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s zredukowanie dużej ilości nagromadzonych w procesie ankietyzacji przez GUS transakcji nieruchomościowych informacji do kilku wybranych, podstawowych kategorii, określenie jednorodnych przedmiotów analizy, porządkowanie i klasyfikację obiektów, obejmujące wyodrębnianie i nazywanie podobieństw oraz przypisywanie konkretnych obiektów do poszczególnych klas, ograniczenie rozważań (analiz i ocen) do najbardziej typowych występujących na rynku nieruchomości klas obiektów, zjawisk i faktów. Poszczególne, objęte badaniami obiekty rynku nieruchomości posiadają jednoznacznie określone charakterystyki liczbowe, dlatego w procesie ich grupowania i klasyfikacji możliwe było zastosowanie narzędzi właściwych dla taksonomii numerycznej. Dobór zastosowanej w praktyce metody wynikał ze specyfiki przedmiotu badań - związanej z analizą i oceną rynku nieruchomości. Do wyodrębnienia skupień podobnych obiektów - rozpatrywanych ze względu na wiele cech statystycznych (cech diagnostycznych - wykorzystano aglomeracyjną metodę hierarchiczną porządkowania i klasyfikacji. Metoda ta z powodu intuicyjnej zrozumiałości dobrze nadaje się do charakterystyki rynku nieruchomości rozpatrywanego w układzie przestrzennym oraz poszczególnych rodzajów nieruchomości (lokalowych, budynkowych i gruntowych). Podstawą grupowania niezbędnego dla określenia zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi obiektami był wybór: miar odległości oraz sposobu wiązania. Dla określenia miar odległości posłużono się obliczeniem odległości euklidesowej, wyznaczanej wzorem: d x i, x ) = ( k m ( j= 1 gdzie: xij- oznacza wartość 2 x i j x k ) j (1) j tej zmiennej dla i tego obiektu, liczba wszystkich zmiennych wynosi m. Porządkowania statystycznych jednostek modułów terytorialnych dokonano na podstawie zebranych informacji liczbowych 6 ujętych w postaci macierzy 7 : X = [xij ] (i = 1,, n; j = 1,, m), (2) gdzie n jest liczbą jednostek terytorialnych (w układzie regionalnym - wojewódzkim - NUTS 2 n = 16), natomiast m jest liczbą przyjętych do delimitacji cech jednostkowych charakteryzujących regionalny rynek nieruchomości. W oparciu o te cechy jednostkowe wyznacza się syntetyczny miernik, będący podstawą porządkowania jednostek: qi = m j=1 m x ' i j (3) W powyższym wzorze xxij jest standaryzowaną 8 według niżej przedstawionego wzoru (4) wartością j tej cechy dla i tej jednostki terytorialnej: ' i j j xi j = x s j x g ( ) ' (4) przy czym xj to średnia arytmetyczna, a s j to odchylenie standardowe j tej cechy, natomiast g przyjmuje dla stymulant wartość +1. Wartość miernika syntetycznego (3) jest tym większa, im dana jednostka terytorialna ma korzystniejszą sytuację z punktu widzenia wszystkich cech diagnostycznych, uwzględnionych przy konstrukcji miernika. 6 Przyjętych dla modułu regionalnego 16 województw z opracowania GUS: Transakcje kupna/ sprzedaży nieruchomości za lata 2005, 2006, T. Grabiński, Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s Rozumianej jako proces ujednolicenia usuwania różnic w skali pomiarów. Świat Nieruchomości 11

3 Zastosowana metoda delimitacji Celem delimitacji jest podział danego zbioru jednostek na jednorodne podgrupy 9. Można do tego wykorzystać wiele znanych i opisanych w literaturze przedmiotu metod taksonomicznych. Wymaga to przetworzenia (konwersji) posiadanego zbioru danych surowych do postaci zbioru danych wyjściowych oraz wyboru zmiennych diagnostycznych. Poszczególne zmienne diagnostyczne poddano standaryzacji. Dla przeprowadzenia analizy skupień zastosowano najbardziej rozpowszechnione, funkcjonujące w ramach analizy wielowymiarowej narzędzie jakim jest hierarchiczna procedura J.H. Warda. Procedura ta występuje w wielu komputerowych pakietach statystycznych. W toku prowadzonych analiz wykorzystano posiadane przez Instytut Rozwoju Miast oprogramowanie objęte pakietem STATISTICA 8 - firmy StatSoft. Oprogramowanie to umożliwia badanie i analizę metodami półautomatycznymi - dużej ilości danych w celu ustalenia znaczących wzorców i reguł. Punktem wyjścia w metodzie Warda jest wyznaczenie na podstawie zebranych informacji liczbowych - ujętych w postaci wyjściowej macierzy danych - macierzy odległości pomiędzy poszczególnymi jednostkami terytorialnymi. Procedura Warda obejmuje trzy punkty: 1. szuka się najbardziej do siebie podobnych jednostek terytorialnych p oraz q. 2. Łączy się najbardziej podobne jednost- 3. ki w grupę, nadając jej numer p oraz usuwając jednostkę q. wyznacza się odległości powstałego skupienia od pozostałych. Istotą metody Warda jest sposób wyznaczania odległości pomiędzy grupami. Jest to różnica pomiędzy sumami kwadratów odchyleń odległości poszczególnych jednostek od środka ciężkości grup, do których te jednostki należą. 9 T. Grabiński, Analiza aksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s Czynności te powtarza się, aż do momentu, gdy w drodze redukcji liczby wyjściowych grup powstanie jedna grupa zawierająca wszystkie jednostki. Metoda Warda prowadzi do w miarę równolicznych podziałów, co oznacza że nie pojawi się tzw. efekt łańcuchowania, polegający na dołączaniu do wyjściowej grupy pojedynczych jednostek. Wyniki analizy przedstawia się w postaci dendrogramów, pokazujących kolejne łączenia jednostek wraz z wielkością minimalnego miernika odległości, przy którym połączenie miało miejsce. Odrzucenie najdłuższych wiązadeł dendrogramu prowadzi do podziału rozpatrywanego zbioru jednostek na bardziej jednorodne podgrupy. Liczbę podgrup ustala się w miejscu, gdzie następuje wyraźny skok długości wiązadeł, kierując się ponadto arbitralnymi oczekiwaniami co do stopnia szczegółowości podziału. Wyniki aglomeracyjnej analizy skupień przedstawiono w postaci wykresu zwanego dendrogramem - obrazującego kolejne etapy łączenia się obiektów. Wykres ten - w sposób intuicyjnie oczywisty - obrazuje proces łączenia się obiektów: od sytuacji początkowej, w której każdy obiekt tworzy skupienie jednoelementowe; poprzez sukcesywne łączenie grup leżących najbliżej siebie i tworzenie skupień wieloobiektowych; do sytuacji końcowej, w której mamy jedno skupienie obejmujące wszystkie obiekty analizowanego zbioru. Sytuacja początkowa (skupienia jednoelementowego) oraz końcowa (skupienia obejmującego wszystkie analizowane obiekty) ma jedynie znaczenie poglądowe umożliwiające charakterystykę przedziału teoretycznie możliwego grupowania. Otwartym problemem praktycznym jest odpowiedź na pytanie: w którym momencie przerwać grupowanie? W praktyce jest to odpowiedź na pytanie: jaka liczba skupień najlepiej opisuje badaną rzeczywistość? W wyborze liczby skupień - obok kryterium miar odległości poszczególnych aglomeracji dużą rolę odgrywają przesłanki (w tym subiektywne) wynikające z apriorycznej wiedzy o badanym zjawisku, w naszym przypadku znajomości przez analityka regionalnych rynków nieruchomości. Dla poszczególnych grup (posiadających przypisany numer skupienia) możliwe jest wyznaczenie - charakteryzujących je - wartości średnich zmiennych diagnostycznych. Klasyfikacja regionalnych rynków nieruchomości w Polsce opisują- nych - cech jednostkowych cych dany obiekt; Celem klasyfikacji jest prezentacja rankingu regionalnych rynków nieruchomości rozpatrywanych ze względu na cechy (zmienne diagnostyczne) opisujące rynek nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych w układzie 16 województw, tj. na poziomie poziom NUTS 2. W toku klasyfikacji zastosowano klasyfikację bezwzorcową, obejmującą trzy podstawowe etapy postępowania. Są to: 1. standaryzacja zmiennych diagnostycz- przyjęcie miernika syntetycznego ce- chy syntetycznej, porządkowanie wartości według przy- jętego miernika syntetycznego oraz podział obiektów na klasy według jego wartości. W tablicy 1 zestawiono statystyki opisowe, dla wybranych cech jednostkowych, charakteryzujących regionalne rynki nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych w Polsce według stanu danych z 2007 r. Cechy te posłużyły do przeprowadzenia aglomeracyjnej analizy skupień poszczególnych jednostek regionalnych, której wyniki przedstawiono w postaci dendrogramów obrazujących kolejne etapy łączenia się rozpatrywanych obiektów statystycznych (województw). Na rysunku 1 przedstawiono klasyfikację regionalnych rynków nieruchomości w Polsce uwzględniającą następujące cechy jednostkowe charakteryzujące średnie ceny transakcyjne nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych: 12 Świat Nieruchomości

4 x 1 - lokale niemieszkalne ogółem (średnia cena 1 m 2 p.u w zł), x 2 - budynki - ogółem (średnia cena 1m 2 p.u. w zł), x 3 - budynki na gruntach w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 p.u. w zł), x 4 - budynki na gruntach własnych (średnia cena 1m 2 p.u. w zł), x 5 - grunty ogółem średnia cena w zł 1m 2 powierzchni gruntu w zł), x 6 - grunty w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 powierzchni gruntu w zł), x 7 - grunty własne(średnia cena w 1m 2 powierzchni gruntu w zł), x 8 grunty zabudowane (ogółem, w użytkowaniu wieczystym oraz własne(średnia cena w 1m 2 powierzchni gruntu w zł). Zgodnie z tą klasyfikacją polski rynek nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych można podzielić na pięć klas: Klasę 1 w skład której wchodzą następujące regionalne rynki nieruchomości: Dolnośląskie, Lubuskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Lubelskie. Klasę 2 w skład której wchodzą następujące regionalne rynki nieruchomości: Łódzkie, Świętokrzyskie, Opolskie, Śląskie. Klasę 3 w skład której wchodzą następujące regionalne rynki nieruchomości: Kujawsko Pomorskie, Małopolskie. Klasę 4 w skład której wchodzą następujące regionalne rynki nieruchomości: Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie. Klasę 5 w skład której wchodzi jeden region: Mazowieckie. W tablicy 2 na tle Polski ogółem przedstawiono średnie ceny jednostkowe transakcji lokalowych, budynkowych i gruntowych 10 odnotowanych w 2007 r. w poszczególnych klasach regionalnych rynków nieruchomości. Rynek ten można zamknąć w przedziale wyznaczonym przez klasę 1, w której mieszczą się woje- 10 Dla cech x 1 do x 7 ; z uwagi na dużą niejednorodność, w tablicy 2 pominięto nieruchomości zabudowane (cecha x8). Świat Nieruchomości 13

5 wództwa: Dolnośląskie, Lubuskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie i Lubelskie oraz klasę 4 województw, w której mieszczą się województwa: Podlaskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie. Klasą samą w sobie jest klasa 5 - województwo Mazowieckie, w praktyce zdominowane przez transakcje dokonywane w aglomeracji warszawskiej. Tabl. 1. Wybrane statystyki opisowe dla regionalnych rynków nieruchomości poziom NUTS 2 (16 województw) Opis kolumny (cecha statystyczna) Średnia Średnia przycięta 5,00% Poziom p Mediana Dolny kwartyl Górny kwartyl Odchylenie standardowe Współczynnik zmienności Błąd standardowy Lokale mieszkalne ogółem (średnia cena 1 m 2 p.u w zł) Lokale niemieszkalne ogółem (średnia cena 1 m 2 p.u w zł) Budynki - ogółem (średnia cena 1m 2 p.u. w zł) Budynki na gruntach w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 p.u. w zł) Budynki na gruntach własnych (średnia cena 1m 2 p.u. w zł) Grunty ogółem (średnia cena w zł 1m 2 pow. w zł) Grunty w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 pow. w zł) Grunty własne (średnia cena w 1m 2 pow. w zł) , , , , , , , , , , , , , , , , Objaśnienia: Średnia - jest miarą tendencji centralnej danej zmiennej, która niesie informacje charakteryzujące badaną według wzoru: Średnia = ( xi)/n, gdzie n - oznacza liczność próby. Średnia przycięta jest miarą służącą obcinaniu - usuwaniu wartości ekstremalnych z rozkładu wartości zmiennej. Po zaznaczeniu tej opcji należy podać wartość procentową na podstawie której wyliczona została - po usunięciu procenta górnych i dolnych wartości w zbiorze danych - średnia przycięta (w naszym przypadku jest to 5%). Poziom p miara charakteryzująca istotność statystyczną wyniku; jest estymowaną miarą stopnia, w jakim jest on reprezentatywny dla badanej populacji. Wartość poziomu p reprezentuje malejący wskaźnik rzetelności wyniku. Im wyższy poziom p, tym mniej możemy wierzyć, że zaobserwowana zależność między zmiennymi w próbie jest rzetelnym wskaźnikiem zależności między odpowiednimi zmiennymi w populacji. W wielu obszarach badawczych poziom p równy 0,05 jest zwyczajowo traktowany jako graniczny akceptowalny poziom błędu. Mediana - jest miarą tendencji centralnej, dla której połowa obserwacji (50%) leży powyżej, a druga połowa poniżej jej wartości. Jeśli liczba obserwacji w próbie jest parzysta, wówczas mediana jest obliczana jako średnia z dwóch wartości leżących pośrodku. Kwartyl dolny kwartyl i górny kwartyl są wartościami odpowiednio 25-tego i 75-tego percentyla rozkładu danej zmiennej, oznacza to że percentyl rozkładu wartości jest liczbą xp o takiej własności, że odsetek p wartości populacji jest mniejszy lub równy wartości xp. Odchylenie standardowe miara zmienności mówiąca jak szeroko wartości danej wielkości statystycznej są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej. Współczynnik zmienności - miara zróżnicowania rozkładu cechy. W odróżnieniu od odchylenia standardowego, które określa bezwzględne zróżnicowanie cechy, współczynnik zmienności (V) jest miarą względną, czyli zależną od wielkości średniej arytmetycznej., gdzie: s - odchylenie standardowe z próby, x - średnia arytmetyczna z próby. Błąd standardowy błąd metody pomiaru lub estymacji, oznaczający estymowane odchylenie standardowe błędu tej metody. Jako błąd standardowy przyjmuje się odchylenie standardowe dla rozkładu średniej z próby. 14 Świat Nieruchomości

6 Rys. 1. Klasyfikacja regionalnych rynków nieruchomości w Polsce poziom NUTS 2 (16 województw) (w oparciu o cechy dotyczące cen jednostkowych transakcji Metoda Warda; odległość euklidesowa Świat Nieruchomości 15

7 Tabl. 2. Średnie ceny jednostkowe transakcji odnotowanych w 2007 r. w Polsce oraz w poszczególnych klasach regionalnych rynków nieruchomości (w zł za 1 m 2 ) Cecha statystyczna Polska ogółem Klasa 1, woj.: Dolnośląskie, Lubuskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Lubelskie Klasa 2, woj.: Łódzkie, Świętokrzyskie, Opolskie, Śląskie Klasa 3, woj.: Kujawsko Pomorskie, Małopolskie Klasa 4, woj.: Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie Klasa 5, woj.: Mazowieckie Lokale mieszkalne ogółem (średnia cena 1 m 2 p.u w zł) Lokale niemieszkalne ogółem (średnia cena 1 m 2 p.u w zł) Budynki - ogółem (średnia cena 1m 2 p.u. w zł)i Budynki na gruntach w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 p.u. w zł) Budynki na gruntach własnych (średnia cena 1m 2 p.u. w zł) Grunty ogółem (średnia cena w zł 1m 2 pow. w zł) Grunty w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 pow. w zł) Grunty własne (średnia cena w 1m 2 pow. w zł) Literatura: Belniak S., Rozwój nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Bitner A., Wskaźniki wzrostu cen nieruchomości gruntowych dla dużych rynków lokalnych, Zakład Zastosowania Matematyki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Materiały III Konferencji Naukowo- Technicznej PSRWN, Gdańsk Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa Foryś I., Gdakowicz A., Wykorzystanie metod taksonomii w analizie rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego [w:] Jajuga K., Walesiak 16 Świat Nieruchomości

8 M (red). Taksonomia 10, Klasyfikacja i i analiza danych teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 988, Wrocław Grabiński T., Analiza aksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Hydzik P., Sobolewski M., Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Iwasiewicz A., Paszek Z., Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów, Wydawnictwo Akademii Ekonomi w Krakowie, Kraków Mołdak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa Mynarski S., Metody ilościowe i jakościowe badań rynkowych i marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Pawłowski Z., Ekonometria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Rzeczkowski R., Siemińska E., Analiza statystyczna rynku nieruchomości w Polsce, [w:] Uwarunkowania rynku nieruchomości, Bryx M. (red.), IFGN SGH, Warszawa Trojanek R., Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Wątroba J., Od surowych danych do profesjonalnego raportu przykład kompletnej statystycznej analizy danych medycznych [w:] Zastosowanie statystyki i data miting, StatSoft, Kraków Mgr Ma r c i n Ne j m a n Instytut Rozwoju Miast, Zakład Ekonomiki Przestrzeni Dr in ż. Ma c i e j W. Wi e r z c h o w s k i Instytut Rozwoju Miast, Zakład Rynku Nieruchomości Klasyfikacja regionalnych rynków nieruchomości w Polsce. Próba wykorzystania analizy taksonomicznej (Streszczenie) Classification of regional real estate market in Poland. An attempt to use taxonomic analysis (Summary) Artykuł przedstawia próbę wykorzystania analizy taksonomicznej dla klasyfikacji regionalnych rynków nieruchomości w Polsce, w układzie 16 jednostek województw (będących odpowiednikiem, zgodnego nomenklaturą terytorialnego podziału kraju dla potrzeb statystycznych, szczebla NUTS-2). Do analizy wykorzystano posiadane przez GUS dane pierwotne agregowane na poziomie poszczególnych starostw. Do przeprowadzenia analizy skupień zastosowano najbardziej rozpowszechnione, funkcjonujące w ramach analizy wielowymiarowej narzędzie jakim jest hierarchiczna procedura J.H. Warda. W tym celu wykorzystano oprogramowanie objęte pakietem STATISTICA 8 - firmy StatSoft. Statystyki opisowe dla wybranych cech jednostkowych, charakteryzujących odnotowane w 2007 r. na wojewódzkich rynkach średnie ceny transakcyjne nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych w Polsce posłużyły do przeprowadzenia aglomeracyjnej analizy skupień poszczególnych jednostek regionalnych. Jej wyniki przedstawiono w postaci dendrogramów - obrazujących kolejne etapy łączenia rozpatrywanych obiektów statystycznych w jednorodne kasy. The article presents an attempt to use the taxonomic analysis for the classification of the regional property markets in Poland, in the system 16 units - provinces (equivalent, in accordance with the nomenclature of territorial division of the country for statistical purposes, level NUTS-2). In the analysis were used raw data of polish central statistical office (GUS) aggregated at the county level. To conduct a cluster analysis was used the most prevalent operating tool that is a hierarchical procedure JH Ward, which is a multi-dimensional analysis. In researches was used software STATISTICA 8 from StatSoft Company. To carry out agglomeration cluster analysis of individual territorial units were used descriptive statistics for selected characteristics of individuals, having recorded in 2007 for the regional markets, average transaction prices of real estate housing, of building and land. Its results were presented in the form of dendrograms - illustrating the steps linking the statistics objects in homogeneous classes. Świat Nieruchomości 17

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 19 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 19 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 19 N U M B E R 3 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 1 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Anna Rzeszutko Walenty Poczta Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu IX Kongres Ekonomistów Polskich ZNACZENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W PROCESIE MODERNIZACJI ROLNICTWA W POLSCE 1 Streszczenie: Przystąpienie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne

WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne pod redakcją naukową Artura Zimnego Konin 2015 Tytuł Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 111 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM METOD STATYSTYCZNYCH I SIECI NEURONOWYCH Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Poznanie klientów jest kluczowym elementem wpływającym na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Anna Szymańska Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Wstęp Badania preferencji konsumenckich prowadzone są w celu poznania systemu ocen odzwierciedlających potrzeby i upodobania konsumenta,

Bardziej szczegółowo

Eksploatacyjna ocena wybranych obiektów technicznych z zastosowaniem metod taksonomicznych

Eksploatacyjna ocena wybranych obiektów technicznych z zastosowaniem metod taksonomicznych Dr inż. Andrzej Loska Instytut Inżynierii Produkcji Politechnika Śląska Ul. Roosevelta nr 26, 41-800 Zabrze, Polska E-mail: Andrzej.Loska@polsl.pl Eksploatacyjna ocena wybranych obiektów technicznych z

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie podkarpackim, w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI ZADANIA VII - WYNIKI Badanie wpływu światowej koniunktury gospodarczej (w tym zjawiska

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XIII, No. 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Podstawowe pojęcia statystyczne 2 1.1 Populacja i zbiorowość................................. 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Opracowanie statystyczne wyników badań w pracach magisterskich i licencjackich

Opracowanie statystyczne wyników badań w pracach magisterskich i licencjackich Edukacja Humanistyczna nr 2 (25), 2011 Szczecin 2011 Agnieszka Koźlarek Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej Szczecin Opracowanie statystyczne wyników badań w pracach magisterskich i licencjackich Prawidłowy

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja danych statystycznych

Graficzna prezentacja danych statystycznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Graficzna prezentacja danych statystycznych Wykresy, mapy, GIS WARSZAWA 2014 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Regionalnych i Środowiska Zespół

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XII, No. 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI INSTYTUT G E O G R A F I I POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACE GEOGRAFICZNE Nr 92 TERESA CZYŹ ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ WYKORZYSTYWANE W BADANIACH INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

NARZĘDZIA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ WYKORZYSTYWANE W BADANIACH INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NARZĘDZIA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ WYKORZYSTYWANE W BADANIACH INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Bożena KACZMARSKA, Artur MACIĄG Streszczenie: W pracy przedstawiono narzędzia statystyki matematycznej możliwe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Analiza lokalnych obszarów wzrostu i stagnacji w województwie lubelskim wsparcie lokalnych sieci innowacji w województwie lubelskim Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Wydział Badań i Ewaluacji CKE Warszawa, listopad 7 Wydanie., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu im. Oskara Langego Wydział Zarządzania i Informatyki Instytut Zarządzania Finansami Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa mgr Andrzej Węgrzyn Metody formułowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej w hierarchizacji polskich uczelni 1 Application selected methods of multidimensional comparative analysis to a hierarchy of Polish universities

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE

PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE ISBN 978-83-61125-80-8 PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE Z przeprowadzonych w ramach naszego opracowania analiz wynika, że istnieje potrzeba prognozowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 1 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 1 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 20 N U M B E R 1 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 18 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 18 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 18 N U M B E R 3 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 0 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Indeks 381306. Prenumerata realizowana przez RUCH S.A:

Indeks 381306. Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: KOLEGIUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stanisław Paradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo