Wtoku prac nad realizowanym w Instytucie. Wprowadzenie. Rynek. Wyższego 1 podjęto próbę wykorzystania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wtoku prac nad realizowanym w Instytucie. Wprowadzenie. Rynek. Wyższego 1 podjęto próbę wykorzystania"

Transkrypt

1 KLASYFIKACJA REGIONALNYCH RYNKÓW NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. PRÓBA WYKORZYSTANIA ANALIZY TAKSONOMICZNEJ M a r c i n Ne j m a n, Ma c i e j W. Wi e r z c h o w s k i Wprowadzenie Wtoku prac nad realizowanym w Instytucie Rozwoju Miast projektem badawczym własnym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 podjęto próbę wykorzystania 1 Zatytułowanego Metoda statystycznej analizy rejestrowanych przez starostów cen rynkowych nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych wraz z jej wykorzystaniem w praktyce. Numer projektu N N Kierownik projektu prof. zw. dr hab. L. Kałkowski. analizy taksonomicznej dla klasyfikacji regionalnych rynków nieruchomości w Polsce. Na podstawie analizy i oceny dostępnych zbiorów ustalono, że istnieje możliwość i celowość agregacji danych charakteryzujących transakcje na rynku nieruchomości w ukła- 10 Świat Nieruchomości

2 dzie przestrzennym, obejmującym między innymi moduł regionalny rozpatrywany w układzie 16 jednostek województw, będących odpowiednikiem szczebla NUTS-2 2. W tym celu wykorzystano posiadane przez GUS dane pierwotne agregowane na poziomie poszczególnych starostw i miast na prawach powiatu 3, w tym dotyczące kształtowania się cen nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych. W pierwszej kolejności dane te należało odpowiednio przygotować do analizy. Etap ten obejmował zbadanie możliwości elektronicznej konwersji zbiorów danych GUS dla potrzeb zastosowanego w projekcie oprogramowania, a także dobór metody opracowania danych. W toku prowadzonych prac przydatna była wiedza: uzyskana w trakcie wieloletnich, prowadzonych w Instytucie Rozwoju Miast badań. W równym stopniu dotyczyła ona merytorycznej znajomości analizowanych zjawisk dotyczących rynku nieruchomości, zgromadzonych danych empirycznych, a także posiadanego doświadczenia w zakresie stosowania profesjonalnego oprogramowania do prowadzenia analiz statystycznych. Ten etap prac umożliwił przygotowanie wyników analizy do ich merytorycznej interpretacji 4. Porządkowanie statystycznych jednostek modułów terytorialnych Dla potrzeb porządkowania (grupowania) i klasyfikacji funkcjonujących w Polsce rynków regionalnych zastosowano taksonomię, której celem jest 5 : 2 Zgodnego z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej nomenklaturą terytorialnego podziału kraju dla potrzeb statystycznych NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). 3 Przesyłanych do GUS przez starostów na formularzach M-04s Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości. 4 J. Wątroba, Od surowych danych do profesjonalnego raportu przykład kompletnej statystycznej analizy danych medycznych [w:] Zastosowanie statystyki i data mining, StatSoft, Kraków 2006, str Patrz: P. Hydzik, M. Sobolewski, Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s zredukowanie dużej ilości nagromadzonych w procesie ankietyzacji przez GUS transakcji nieruchomościowych informacji do kilku wybranych, podstawowych kategorii, określenie jednorodnych przedmiotów analizy, porządkowanie i klasyfikację obiektów, obejmujące wyodrębnianie i nazywanie podobieństw oraz przypisywanie konkretnych obiektów do poszczególnych klas, ograniczenie rozważań (analiz i ocen) do najbardziej typowych występujących na rynku nieruchomości klas obiektów, zjawisk i faktów. Poszczególne, objęte badaniami obiekty rynku nieruchomości posiadają jednoznacznie określone charakterystyki liczbowe, dlatego w procesie ich grupowania i klasyfikacji możliwe było zastosowanie narzędzi właściwych dla taksonomii numerycznej. Dobór zastosowanej w praktyce metody wynikał ze specyfiki przedmiotu badań - związanej z analizą i oceną rynku nieruchomości. Do wyodrębnienia skupień podobnych obiektów - rozpatrywanych ze względu na wiele cech statystycznych (cech diagnostycznych - wykorzystano aglomeracyjną metodę hierarchiczną porządkowania i klasyfikacji. Metoda ta z powodu intuicyjnej zrozumiałości dobrze nadaje się do charakterystyki rynku nieruchomości rozpatrywanego w układzie przestrzennym oraz poszczególnych rodzajów nieruchomości (lokalowych, budynkowych i gruntowych). Podstawą grupowania niezbędnego dla określenia zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi obiektami był wybór: miar odległości oraz sposobu wiązania. Dla określenia miar odległości posłużono się obliczeniem odległości euklidesowej, wyznaczanej wzorem: d x i, x ) = ( k m ( j= 1 gdzie: xij- oznacza wartość 2 x i j x k ) j (1) j tej zmiennej dla i tego obiektu, liczba wszystkich zmiennych wynosi m. Porządkowania statystycznych jednostek modułów terytorialnych dokonano na podstawie zebranych informacji liczbowych 6 ujętych w postaci macierzy 7 : X = [xij ] (i = 1,, n; j = 1,, m), (2) gdzie n jest liczbą jednostek terytorialnych (w układzie regionalnym - wojewódzkim - NUTS 2 n = 16), natomiast m jest liczbą przyjętych do delimitacji cech jednostkowych charakteryzujących regionalny rynek nieruchomości. W oparciu o te cechy jednostkowe wyznacza się syntetyczny miernik, będący podstawą porządkowania jednostek: qi = m j=1 m x ' i j (3) W powyższym wzorze xxij jest standaryzowaną 8 według niżej przedstawionego wzoru (4) wartością j tej cechy dla i tej jednostki terytorialnej: ' i j j xi j = x s j x g ( ) ' (4) przy czym xj to średnia arytmetyczna, a s j to odchylenie standardowe j tej cechy, natomiast g przyjmuje dla stymulant wartość +1. Wartość miernika syntetycznego (3) jest tym większa, im dana jednostka terytorialna ma korzystniejszą sytuację z punktu widzenia wszystkich cech diagnostycznych, uwzględnionych przy konstrukcji miernika. 6 Przyjętych dla modułu regionalnego 16 województw z opracowania GUS: Transakcje kupna/ sprzedaży nieruchomości za lata 2005, 2006, T. Grabiński, Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s Rozumianej jako proces ujednolicenia usuwania różnic w skali pomiarów. Świat Nieruchomości 11

3 Zastosowana metoda delimitacji Celem delimitacji jest podział danego zbioru jednostek na jednorodne podgrupy 9. Można do tego wykorzystać wiele znanych i opisanych w literaturze przedmiotu metod taksonomicznych. Wymaga to przetworzenia (konwersji) posiadanego zbioru danych surowych do postaci zbioru danych wyjściowych oraz wyboru zmiennych diagnostycznych. Poszczególne zmienne diagnostyczne poddano standaryzacji. Dla przeprowadzenia analizy skupień zastosowano najbardziej rozpowszechnione, funkcjonujące w ramach analizy wielowymiarowej narzędzie jakim jest hierarchiczna procedura J.H. Warda. Procedura ta występuje w wielu komputerowych pakietach statystycznych. W toku prowadzonych analiz wykorzystano posiadane przez Instytut Rozwoju Miast oprogramowanie objęte pakietem STATISTICA 8 - firmy StatSoft. Oprogramowanie to umożliwia badanie i analizę metodami półautomatycznymi - dużej ilości danych w celu ustalenia znaczących wzorców i reguł. Punktem wyjścia w metodzie Warda jest wyznaczenie na podstawie zebranych informacji liczbowych - ujętych w postaci wyjściowej macierzy danych - macierzy odległości pomiędzy poszczególnymi jednostkami terytorialnymi. Procedura Warda obejmuje trzy punkty: 1. szuka się najbardziej do siebie podobnych jednostek terytorialnych p oraz q. 2. Łączy się najbardziej podobne jednost- 3. ki w grupę, nadając jej numer p oraz usuwając jednostkę q. wyznacza się odległości powstałego skupienia od pozostałych. Istotą metody Warda jest sposób wyznaczania odległości pomiędzy grupami. Jest to różnica pomiędzy sumami kwadratów odchyleń odległości poszczególnych jednostek od środka ciężkości grup, do których te jednostki należą. 9 T. Grabiński, Analiza aksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s Czynności te powtarza się, aż do momentu, gdy w drodze redukcji liczby wyjściowych grup powstanie jedna grupa zawierająca wszystkie jednostki. Metoda Warda prowadzi do w miarę równolicznych podziałów, co oznacza że nie pojawi się tzw. efekt łańcuchowania, polegający na dołączaniu do wyjściowej grupy pojedynczych jednostek. Wyniki analizy przedstawia się w postaci dendrogramów, pokazujących kolejne łączenia jednostek wraz z wielkością minimalnego miernika odległości, przy którym połączenie miało miejsce. Odrzucenie najdłuższych wiązadeł dendrogramu prowadzi do podziału rozpatrywanego zbioru jednostek na bardziej jednorodne podgrupy. Liczbę podgrup ustala się w miejscu, gdzie następuje wyraźny skok długości wiązadeł, kierując się ponadto arbitralnymi oczekiwaniami co do stopnia szczegółowości podziału. Wyniki aglomeracyjnej analizy skupień przedstawiono w postaci wykresu zwanego dendrogramem - obrazującego kolejne etapy łączenia się obiektów. Wykres ten - w sposób intuicyjnie oczywisty - obrazuje proces łączenia się obiektów: od sytuacji początkowej, w której każdy obiekt tworzy skupienie jednoelementowe; poprzez sukcesywne łączenie grup leżących najbliżej siebie i tworzenie skupień wieloobiektowych; do sytuacji końcowej, w której mamy jedno skupienie obejmujące wszystkie obiekty analizowanego zbioru. Sytuacja początkowa (skupienia jednoelementowego) oraz końcowa (skupienia obejmującego wszystkie analizowane obiekty) ma jedynie znaczenie poglądowe umożliwiające charakterystykę przedziału teoretycznie możliwego grupowania. Otwartym problemem praktycznym jest odpowiedź na pytanie: w którym momencie przerwać grupowanie? W praktyce jest to odpowiedź na pytanie: jaka liczba skupień najlepiej opisuje badaną rzeczywistość? W wyborze liczby skupień - obok kryterium miar odległości poszczególnych aglomeracji dużą rolę odgrywają przesłanki (w tym subiektywne) wynikające z apriorycznej wiedzy o badanym zjawisku, w naszym przypadku znajomości przez analityka regionalnych rynków nieruchomości. Dla poszczególnych grup (posiadających przypisany numer skupienia) możliwe jest wyznaczenie - charakteryzujących je - wartości średnich zmiennych diagnostycznych. Klasyfikacja regionalnych rynków nieruchomości w Polsce opisują- nych - cech jednostkowych cych dany obiekt; Celem klasyfikacji jest prezentacja rankingu regionalnych rynków nieruchomości rozpatrywanych ze względu na cechy (zmienne diagnostyczne) opisujące rynek nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych w układzie 16 województw, tj. na poziomie poziom NUTS 2. W toku klasyfikacji zastosowano klasyfikację bezwzorcową, obejmującą trzy podstawowe etapy postępowania. Są to: 1. standaryzacja zmiennych diagnostycz- przyjęcie miernika syntetycznego ce- chy syntetycznej, porządkowanie wartości według przy- jętego miernika syntetycznego oraz podział obiektów na klasy według jego wartości. W tablicy 1 zestawiono statystyki opisowe, dla wybranych cech jednostkowych, charakteryzujących regionalne rynki nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych w Polsce według stanu danych z 2007 r. Cechy te posłużyły do przeprowadzenia aglomeracyjnej analizy skupień poszczególnych jednostek regionalnych, której wyniki przedstawiono w postaci dendrogramów obrazujących kolejne etapy łączenia się rozpatrywanych obiektów statystycznych (województw). Na rysunku 1 przedstawiono klasyfikację regionalnych rynków nieruchomości w Polsce uwzględniającą następujące cechy jednostkowe charakteryzujące średnie ceny transakcyjne nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych: 12 Świat Nieruchomości

4 x 1 - lokale niemieszkalne ogółem (średnia cena 1 m 2 p.u w zł), x 2 - budynki - ogółem (średnia cena 1m 2 p.u. w zł), x 3 - budynki na gruntach w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 p.u. w zł), x 4 - budynki na gruntach własnych (średnia cena 1m 2 p.u. w zł), x 5 - grunty ogółem średnia cena w zł 1m 2 powierzchni gruntu w zł), x 6 - grunty w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 powierzchni gruntu w zł), x 7 - grunty własne(średnia cena w 1m 2 powierzchni gruntu w zł), x 8 grunty zabudowane (ogółem, w użytkowaniu wieczystym oraz własne(średnia cena w 1m 2 powierzchni gruntu w zł). Zgodnie z tą klasyfikacją polski rynek nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych można podzielić na pięć klas: Klasę 1 w skład której wchodzą następujące regionalne rynki nieruchomości: Dolnośląskie, Lubuskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Lubelskie. Klasę 2 w skład której wchodzą następujące regionalne rynki nieruchomości: Łódzkie, Świętokrzyskie, Opolskie, Śląskie. Klasę 3 w skład której wchodzą następujące regionalne rynki nieruchomości: Kujawsko Pomorskie, Małopolskie. Klasę 4 w skład której wchodzą następujące regionalne rynki nieruchomości: Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie. Klasę 5 w skład której wchodzi jeden region: Mazowieckie. W tablicy 2 na tle Polski ogółem przedstawiono średnie ceny jednostkowe transakcji lokalowych, budynkowych i gruntowych 10 odnotowanych w 2007 r. w poszczególnych klasach regionalnych rynków nieruchomości. Rynek ten można zamknąć w przedziale wyznaczonym przez klasę 1, w której mieszczą się woje- 10 Dla cech x 1 do x 7 ; z uwagi na dużą niejednorodność, w tablicy 2 pominięto nieruchomości zabudowane (cecha x8). Świat Nieruchomości 13

5 wództwa: Dolnośląskie, Lubuskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie i Lubelskie oraz klasę 4 województw, w której mieszczą się województwa: Podlaskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie. Klasą samą w sobie jest klasa 5 - województwo Mazowieckie, w praktyce zdominowane przez transakcje dokonywane w aglomeracji warszawskiej. Tabl. 1. Wybrane statystyki opisowe dla regionalnych rynków nieruchomości poziom NUTS 2 (16 województw) Opis kolumny (cecha statystyczna) Średnia Średnia przycięta 5,00% Poziom p Mediana Dolny kwartyl Górny kwartyl Odchylenie standardowe Współczynnik zmienności Błąd standardowy Lokale mieszkalne ogółem (średnia cena 1 m 2 p.u w zł) Lokale niemieszkalne ogółem (średnia cena 1 m 2 p.u w zł) Budynki - ogółem (średnia cena 1m 2 p.u. w zł) Budynki na gruntach w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 p.u. w zł) Budynki na gruntach własnych (średnia cena 1m 2 p.u. w zł) Grunty ogółem (średnia cena w zł 1m 2 pow. w zł) Grunty w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 pow. w zł) Grunty własne (średnia cena w 1m 2 pow. w zł) , , , , , , , , , , , , , , , , Objaśnienia: Średnia - jest miarą tendencji centralnej danej zmiennej, która niesie informacje charakteryzujące badaną według wzoru: Średnia = ( xi)/n, gdzie n - oznacza liczność próby. Średnia przycięta jest miarą służącą obcinaniu - usuwaniu wartości ekstremalnych z rozkładu wartości zmiennej. Po zaznaczeniu tej opcji należy podać wartość procentową na podstawie której wyliczona została - po usunięciu procenta górnych i dolnych wartości w zbiorze danych - średnia przycięta (w naszym przypadku jest to 5%). Poziom p miara charakteryzująca istotność statystyczną wyniku; jest estymowaną miarą stopnia, w jakim jest on reprezentatywny dla badanej populacji. Wartość poziomu p reprezentuje malejący wskaźnik rzetelności wyniku. Im wyższy poziom p, tym mniej możemy wierzyć, że zaobserwowana zależność między zmiennymi w próbie jest rzetelnym wskaźnikiem zależności między odpowiednimi zmiennymi w populacji. W wielu obszarach badawczych poziom p równy 0,05 jest zwyczajowo traktowany jako graniczny akceptowalny poziom błędu. Mediana - jest miarą tendencji centralnej, dla której połowa obserwacji (50%) leży powyżej, a druga połowa poniżej jej wartości. Jeśli liczba obserwacji w próbie jest parzysta, wówczas mediana jest obliczana jako średnia z dwóch wartości leżących pośrodku. Kwartyl dolny kwartyl i górny kwartyl są wartościami odpowiednio 25-tego i 75-tego percentyla rozkładu danej zmiennej, oznacza to że percentyl rozkładu wartości jest liczbą xp o takiej własności, że odsetek p wartości populacji jest mniejszy lub równy wartości xp. Odchylenie standardowe miara zmienności mówiąca jak szeroko wartości danej wielkości statystycznej są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej. Współczynnik zmienności - miara zróżnicowania rozkładu cechy. W odróżnieniu od odchylenia standardowego, które określa bezwzględne zróżnicowanie cechy, współczynnik zmienności (V) jest miarą względną, czyli zależną od wielkości średniej arytmetycznej., gdzie: s - odchylenie standardowe z próby, x - średnia arytmetyczna z próby. Błąd standardowy błąd metody pomiaru lub estymacji, oznaczający estymowane odchylenie standardowe błędu tej metody. Jako błąd standardowy przyjmuje się odchylenie standardowe dla rozkładu średniej z próby. 14 Świat Nieruchomości

6 Rys. 1. Klasyfikacja regionalnych rynków nieruchomości w Polsce poziom NUTS 2 (16 województw) (w oparciu o cechy dotyczące cen jednostkowych transakcji Metoda Warda; odległość euklidesowa Świat Nieruchomości 15

7 Tabl. 2. Średnie ceny jednostkowe transakcji odnotowanych w 2007 r. w Polsce oraz w poszczególnych klasach regionalnych rynków nieruchomości (w zł za 1 m 2 ) Cecha statystyczna Polska ogółem Klasa 1, woj.: Dolnośląskie, Lubuskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Lubelskie Klasa 2, woj.: Łódzkie, Świętokrzyskie, Opolskie, Śląskie Klasa 3, woj.: Kujawsko Pomorskie, Małopolskie Klasa 4, woj.: Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie Klasa 5, woj.: Mazowieckie Lokale mieszkalne ogółem (średnia cena 1 m 2 p.u w zł) Lokale niemieszkalne ogółem (średnia cena 1 m 2 p.u w zł) Budynki - ogółem (średnia cena 1m 2 p.u. w zł)i Budynki na gruntach w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 p.u. w zł) Budynki na gruntach własnych (średnia cena 1m 2 p.u. w zł) Grunty ogółem (średnia cena w zł 1m 2 pow. w zł) Grunty w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 pow. w zł) Grunty własne (średnia cena w 1m 2 pow. w zł) Literatura: Belniak S., Rozwój nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Bitner A., Wskaźniki wzrostu cen nieruchomości gruntowych dla dużych rynków lokalnych, Zakład Zastosowania Matematyki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Materiały III Konferencji Naukowo- Technicznej PSRWN, Gdańsk Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa Foryś I., Gdakowicz A., Wykorzystanie metod taksonomii w analizie rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego [w:] Jajuga K., Walesiak 16 Świat Nieruchomości

8 M (red). Taksonomia 10, Klasyfikacja i i analiza danych teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 988, Wrocław Grabiński T., Analiza aksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Hydzik P., Sobolewski M., Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Iwasiewicz A., Paszek Z., Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów, Wydawnictwo Akademii Ekonomi w Krakowie, Kraków Mołdak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa Mynarski S., Metody ilościowe i jakościowe badań rynkowych i marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Pawłowski Z., Ekonometria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Rzeczkowski R., Siemińska E., Analiza statystyczna rynku nieruchomości w Polsce, [w:] Uwarunkowania rynku nieruchomości, Bryx M. (red.), IFGN SGH, Warszawa Trojanek R., Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Wątroba J., Od surowych danych do profesjonalnego raportu przykład kompletnej statystycznej analizy danych medycznych [w:] Zastosowanie statystyki i data miting, StatSoft, Kraków Mgr Ma r c i n Ne j m a n Instytut Rozwoju Miast, Zakład Ekonomiki Przestrzeni Dr in ż. Ma c i e j W. Wi e r z c h o w s k i Instytut Rozwoju Miast, Zakład Rynku Nieruchomości Klasyfikacja regionalnych rynków nieruchomości w Polsce. Próba wykorzystania analizy taksonomicznej (Streszczenie) Classification of regional real estate market in Poland. An attempt to use taxonomic analysis (Summary) Artykuł przedstawia próbę wykorzystania analizy taksonomicznej dla klasyfikacji regionalnych rynków nieruchomości w Polsce, w układzie 16 jednostek województw (będących odpowiednikiem, zgodnego nomenklaturą terytorialnego podziału kraju dla potrzeb statystycznych, szczebla NUTS-2). Do analizy wykorzystano posiadane przez GUS dane pierwotne agregowane na poziomie poszczególnych starostw. Do przeprowadzenia analizy skupień zastosowano najbardziej rozpowszechnione, funkcjonujące w ramach analizy wielowymiarowej narzędzie jakim jest hierarchiczna procedura J.H. Warda. W tym celu wykorzystano oprogramowanie objęte pakietem STATISTICA 8 - firmy StatSoft. Statystyki opisowe dla wybranych cech jednostkowych, charakteryzujących odnotowane w 2007 r. na wojewódzkich rynkach średnie ceny transakcyjne nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych w Polsce posłużyły do przeprowadzenia aglomeracyjnej analizy skupień poszczególnych jednostek regionalnych. Jej wyniki przedstawiono w postaci dendrogramów - obrazujących kolejne etapy łączenia rozpatrywanych obiektów statystycznych w jednorodne kasy. The article presents an attempt to use the taxonomic analysis for the classification of the regional property markets in Poland, in the system 16 units - provinces (equivalent, in accordance with the nomenclature of territorial division of the country for statistical purposes, level NUTS-2). In the analysis were used raw data of polish central statistical office (GUS) aggregated at the county level. To conduct a cluster analysis was used the most prevalent operating tool that is a hierarchical procedure JH Ward, which is a multi-dimensional analysis. In researches was used software STATISTICA 8 from StatSoft Company. To carry out agglomeration cluster analysis of individual territorial units were used descriptive statistics for selected characteristics of individuals, having recorded in 2007 for the regional markets, average transaction prices of real estate housing, of building and land. Its results were presented in the form of dendrograms - illustrating the steps linking the statistics objects in homogeneous classes. Świat Nieruchomości 17

Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym

Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012 Rafał Klóska Uniwersytet Szczeciński Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

AUTOSTRADA KRAKÓW-TARNÓW: OBAWY I OCZEKIWANIA.

AUTOSTRADA KRAKÓW-TARNÓW: OBAWY I OCZEKIWANIA. >>nr 70 >>rok 2009 >>cena 25 zł (w tym 0% VAT) WYDAWCA >> ISSN 1231-8841 >> nr indeksu 339245 AUTOSTRADA KRAKÓW-TARNÓW: OBAWY I OCZEKIWANIA. PARTNER WYDANIA Szanowni Czytelnicy oraz Sympatycy ŚWIATA NIERUCHOMOŚCI!

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy pomocy metod taksonomicznych oraz sieci neuronowych.

Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy pomocy metod taksonomicznych oraz sieci neuronowych. Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy pomocy metod taksonomicznych oraz sieci neuronowych. Krzysztof Karpio, Piotr Łukasiewicz, rkadiusz Orłowski, rkadiusz Gralak Katedra Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 1: Terminologia badań statystycznych dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka (1) Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem, badaniem

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Metody statystyczne w naukach przyrodniczych

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Metody statystyczne w naukach przyrodniczych Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Metody statystyczne w naukach przyrodniczych kod modułu: 2BL_02 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA POZIOMU ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO SZCZECINA NA TLE INNYCH MIAST WOJEWÓDZKICH W POLSCE

WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA POZIOMU ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO SZCZECINA NA TLE INNYCH MIAST WOJEWÓDZKICH W POLSCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 529 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 30 2009 RAFAŁ KLÓSKA, RAFAŁ CZYŻYCKI WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA POZIOMU ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO SZCZECINA NA TLE

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne możemy stosować, gdy nie są spełnione założenia wymagane dla testów parametrycznych. Stosujemy je również, gdy dane można uporządkować według określonych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Łogwiniuk. Abstract. Wstęp

Katarzyna Łogwiniuk. Abstract. Wstęp Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce The use of taxonomic methods in the comparative analysis of the access to the ICT

Bardziej szczegółowo

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA AMFETAMINY Waldemar S. Krawczyk Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa (praca obroniona na Wydziale Chemii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Statystyczne metody analizy danych

Statystyczne metody analizy danych Statystyczne metody analizy danych Statystyka opisowa Wykład I-III Agnieszka Nowak - Brzezińska Definicje Statystyka (ang.statistics) - to nauka zajmująca się zbieraniem, prezentowaniem i analizowaniem

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych dr Piotr Sulewski POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU KATEDRA INFORMATYKI I STATYSTYKI Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych Wprowadzenie Obecnie bardzo

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji problemów w statystyce

Sposoby prezentacji problemów w statystyce S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza dochodów mieszkańców w zależności od poziomu rozwoju gmin województwa mazowieckiego

Analiza porównawcza dochodów mieszkańców w zależności od poziomu rozwoju gmin województwa mazowieckiego Agnieszka Wojewódzka Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Analiza porównawcza dochodów mieszkańców w zależności od poziomu rozwoju gmin województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Czym jest analiza skupień?

Czym jest analiza skupień? Statystyczna analiza danych z pakietem SAS Analiza skupień metody hierarchiczne Czym jest analiza skupień? wielowymiarowa technika pozwalająca wykrywać współzależności między obiektami; ściśle związana

Bardziej szczegółowo

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć:

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć: Wprowadzenie Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych (np. środowiskowych) uzyskanych podczas badania statystycznego (np. badań terenowych, laboratoryjnych).

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno eczno-ekonomicznych ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego Kraków,10 czerwca 2012 r. Wpływ wsparcia unijnego

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

estymacja wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy z wykorzystaniem modelu faya-herriota i jego rozszerzeń

estymacja wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy z wykorzystaniem modelu faya-herriota i jego rozszerzeń estymacja wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy z wykorzystaniem modelu faya-herriota i jego rozszerzeń Łukasz Wawrowski, Maciej Beręsewicz 12.06.2015 Urząd Statystyczny w Poznaniu, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 5 212 EWA DZIAWGO ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE Wprowadzenie Proces globalizacji rynków finansowych stwarza

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 3: Analiza struktury zbiorowości statystycznej. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 3: Analiza struktury zbiorowości statystycznej. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin. Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 3: Analiza struktury zbiorowości statystycznej dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Zadania analityczne (1) Analiza przewiduje badanie podobieństw

Bardziej szczegółowo

Ceny gruntów zurbanizowanych a lokalny poziom zamożności

Ceny gruntów zurbanizowanych a lokalny poziom zamożności Ceny gruntów zurbanizowanych a lokalny poziom zamożności Raport Warszawa - Kraków, 30 września 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Metodologia... 2 1.1. Dane... 2 1.1.1. Transakcje... 2 1.1.2. Lokalny poziom

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

2. Cel, metoda, zakres badań Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński

2. Cel, metoda, zakres badań Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński 2. Cel, metoda, zakres badań Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński [w] Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 7-13 W publikacji

Bardziej szczegółowo

Rodzaje badań statystycznych

Rodzaje badań statystycznych Rodzaje badań statystycznych Zbieranie danych, które zostaną poddane analizie statystycznej nazywamy obserwacją statystyczną. Dane uzyskuje się na podstawie badania jednostek statystycznych. Badania statystyczne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRZEDAŻY: - rozproszenia

ANALIZA SPRZEDAŻY: - rozproszenia KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ANALIZA SPRZEDAŻY: - rozproszenia - koncentracji - sezonowości Spis treści Wstęp... 3 Analiza rozproszenia sprzedaży... 4 Analiza koncentracji sprzedaży...

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ WYBRANYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2005 ROKU

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ WYBRANYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2005 ROKU Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych sektorów... STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 2 249 WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA Uniwersytet Szczeciński OCENA KONDYCJI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY POLSKICH REGIONÓW A PROCESY MIGRACJI

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY POLSKICH REGIONÓW A PROCESY MIGRACJI Katarzyna Warzecha Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY POLSKICH REGIONÓW A PROCESY MIGRACJI Wprowadzenie Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, procesy demograficzne i procesy

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KUPNA/SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W 2007 R.

TRANSAKCJE KUPNA/SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W 2007 R. G Ł ÓWNY URZĄ D STATYSTYCZNY TRANSAKCJE KUPNA/SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W 2007 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. PRZEDMOWA Celem niniejszej publikacji jest pokazanie informacji o transakcjach kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r.

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r. INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH Warszawa, 4 października 2015 r. INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES Minimum egzystencji w

Bardziej szczegółowo

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2013 r. 15 czerwca 2012 roku Narodowe Centrum Nauki po raz trzeci ogłosiło konkurs MAESTRO przeznaczony dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w 2007 roku.

Zróżnicowanie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w 2007 roku. Zróżnicowanie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w 2007 roku. Objaśnienia. Materiałem badawczym były informacje zawarte w kartach zgonów, które przeniesione zostały na komputerowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 r.

Warszawa, październik 2013 r. GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W POLSCE NA PODSTAWIE POMIARÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

RYNEK PIERWOTNY LOKALI MIESZKALNYCH W CENTRUM POZNANIA W OKRESIE 01.2012-04.2014

RYNEK PIERWOTNY LOKALI MIESZKALNYCH W CENTRUM POZNANIA W OKRESIE 01.2012-04.2014 There are no translations available LOKALE MIESZKALNE Badaniem został objęty lokalny rynek nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej w zakresie transakcji przeprowadzonych na ryku pierwotnym, z przynależnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiot statystyki. Graficzne przedstawienie danych.

Przedmiot statystyki. Graficzne przedstawienie danych. Przedmiot statystyki. Graficzne przedstawienie danych. dr Mariusz Grządziel 23 lutego 2009 Przedmiot statystyki Statystyka dzieli się na trzy części: -zbieranie danych; -opracowanie i kondensacja danych

Bardziej szczegółowo

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2012 R.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2012 R. REAL ESTATE TURNOVER IN 2012 Statistical Information and Elaborations Warszawa 2013 Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011 Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 25-211 Ostatnie, opublikowane w roku 212 dane dla Polski [1] wskazują, że w latach 28-29 w woj. dolnośląskim stwierdzano

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: O statystyce i analizie danych

Wykład 1: O statystyce i analizie danych Wykład 1: O statystyce i analizie danych wykładowca: dr Marek Sobolewski konsultacje: poniedziałek 10.30-12.00, czwartek 9.00-10.30 (p. L-400) strona internetowa: www.msobolew.sd.prz.edu.pl prowadzący

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód Marlena Gilewicz Naczelnik Wydziału Statystyki w Departamencie Organizacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód W latach 2000

Bardziej szczegółowo

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2011 R.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2011 R. REAL ESTATE TURNOVER IN 2011 Statistical Information and Elaborations Warszawa 2012 Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Zawody deficytowe i nadwyżkowe MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Zawody deficytowe i nadwyżkowe Informacja sygnalna Za I PÓŁROCZE 2015 ROKU Warszawa, sierpień 2015 r. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Dorota Perło Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Plan prezentacji. Założenia metodologiczne 2. Specyfikacja modelu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot statystyki. Graficzne przedstawienie danych. Wykład-26.02.07. Przedmiot statystyki

Przedmiot statystyki. Graficzne przedstawienie danych. Wykład-26.02.07. Przedmiot statystyki Przedmiot statystyki. Graficzne przedstawienie danych. Wykład-26.02.07 Statystyka dzieli się na trzy części: Przedmiot statystyki -zbieranie danych; -opracowanie i kondensacja danych (analiza danych);

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2.Na III roku bankowości złożonym z 20 studentów i 10 studentek przeprowadzono test pisemny ze statystyki. Oto wyniki w obu podgrupach.

Zadanie 2.Na III roku bankowości złożonym z 20 studentów i 10 studentek przeprowadzono test pisemny ze statystyki. Oto wyniki w obu podgrupach. Zadanie 1.Wiadomo, że dominanta wagi tuczników jest umiejscowiona w przedziale [120 kg, 130 kg] i wynosi 122,5 kg. Znane są również liczebności przedziałów poprzedzającego i następnego po przedziale dominującym:

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku. Warszawa 2015 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ WYBRANYCH PRAWIDŁOWOŚCI OPISUJĄCYCH OBRÓT MIESZKANIAMI W WYBRANYM SEGMENCIE NA PRZYKŁADZIE SZCZECIŃSKIEGO RYNKU

STABILNOŚĆ WYBRANYCH PRAWIDŁOWOŚCI OPISUJĄCYCH OBRÓT MIESZKANIAMI W WYBRANYM SEGMENCIE NA PRZYKŁADZIE SZCZECIŃSKIEGO RYNKU STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Iwona Foryś Uniwersytet Szczeciński STABILNOŚĆ WYBRANYCH PRAWIDŁOWOŚCI OPISUJĄCYCH OBRÓT MIESZKANIAMI W WYBRANYM SEGMENCIE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wielkością zamówienia w Excelu - cz. 3

Sterowanie wielkością zamówienia w Excelu - cz. 3 Sterowanie wielkością zamówienia w Excelu - cz. 3 21.06.2005 r. 4. Planowanie eksperymentów symulacyjnych Podczas tego etapu ważne jest określenie typu rozkładu badanej charakterystyki. Dzięki tej informacji

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2010 R.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2010 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2010 R. REAL ESTATE TURNOVER IN 2010 Statistical Information and Elaborations Warszawa 2011 Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2015 roku. I sesja pomiarowa

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2015 roku. I sesja pomiarowa Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2015 roku I sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA REGIONALNA Marcin Salamaga Wydatki gospodarstw domowych według województw w 2006 r.

STATYSTYKA REGIONALNA Marcin Salamaga Wydatki gospodarstw domowych według województw w 2006 r. Spis treści nr 4/2009 Wiadomości Statystyczne STUDIA METODOLOGICZNE Jacek Białek, Henryk Gadecki Szacowanie współczynników w teście normalności Shapiro-Wilka Andrzej Młodak Hierarchiczność a porządkowanie

Bardziej szczegółowo

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym pobierających świadczenia społeczne w relacji do przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym pobierających świadczenia społeczne w relacji do przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł regionalny Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym pobierających świadczenia społeczne w relacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

PRÓBA BUDOWY HOMOGENICZNYCH GRUP WOJEWÓDZTW W OBSZARZE LOKALNYCH RYNKÓW NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH

PRÓBA BUDOWY HOMOGENICZNYCH GRUP WOJEWÓDZTW W OBSZARZE LOKALNYCH RYNKÓW NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/, 014, str. 19 7 PRÓBA BUDOWY HOMOGENICZNYCH GRUP WOJEWÓDZTW W OBSZARZE LOKALNYCH RYNKÓW NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH Łukasz Mach Katedra Ekonomii, Finansów

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych aspektów ochrony środowiska

Syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych aspektów ochrony środowiska Katarzyna Warzecha * Syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych aspektów ochrony środowiska Wstęp Celem opracowania jest ocena pozycji Polski na tle krajów UE

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Metody opisu danych (statystyki opisowe, tabele liczności, wykresy ramkowe i histogramy)

Wykład 3. Metody opisu danych (statystyki opisowe, tabele liczności, wykresy ramkowe i histogramy) Wykład 3. Metody opisu danych (statystyki opisowe, tabele liczności, wykresy ramkowe i histogramy) Co na dzisiejszym wykładzie: definicje, sposoby wyznaczania i interpretacja STATYSTYK OPISOWYCH prezentacja

Bardziej szczegółowo

Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015. metodologia badania

Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015. metodologia badania Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015 metodologia badania Warszawa, lipiec 2015 Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie od trzynastu lat przez miesięcznik Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Statystyka i Analiza Danych

Statystyka i Analiza Danych Warsztaty Statystyka i Analiza Danych Gdańsk, 20-22 lutego 2014 Zastosowania analizy wariancji w opracowywaniu wyników badań empirycznych Janusz Wątroba StatSoft Polska Centrum Zastosowań Matematyki -

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 roku. Warszawa 2014 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

PODATEK ROLNY JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE AGRICULTURAL TAX AS OWN REVENUES SSOURCE OF RURAL MUNICIPALITIES IN POLAND.

PODATEK ROLNY JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE AGRICULTURAL TAX AS OWN REVENUES SSOURCE OF RURAL MUNICIPALITIES IN POLAND. STOWARZYSZENIE Podatek rolny EKONOMISTÓW jako źródło dochodów ROLNICTWA własnych gmin I AGROBIZNESU wiejskich w Polsce Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 145 Kinga Gruziel Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, wrzesień 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Obrót nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Analiza Statystyczna

Analiza Statystyczna Lekcja 5. Strona 1 z 12 Analiza Statystyczna Do analizy statystycznej wykorzystać można wbudowany w MS Excel pakiet Analysis Toolpak. Jest on instalowany w programie Excel jako pakiet dodatkowy. Oznacza

Bardziej szczegółowo

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2013 R.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2013 R. REAL ESTATE TURNOVER IN 2013 Statistical Information and Elaborations Warszawa 2014 Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem Maria Balcerowicz-Szkutnik * Elżbieta Sojka ** Włodzimierz Szkutnik *** Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem Wstęp Zarządzanie przedsiębiorstwem rozumiane

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Klasyfikator. ˆp(k x) = 1 K. I(ρ(x,x i ) ρ(x,x (K) ))I(y i =k),k =1,...,L,

Klasyfikator. ˆp(k x) = 1 K. I(ρ(x,x i ) ρ(x,x (K) ))I(y i =k),k =1,...,L, Klasyfikator Jedną z najistotniejszych nieparametrycznych metod klasyfikacji jest metoda K-najbliższych sąsiadów, oznaczana przez K-NN. W metodzie tej zaliczamy rozpoznawany obiekt do tej klasy, do której

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny w miastach wojewódzkich Polski - istota i porządkowanie liniowe

Kapitał społeczny w miastach wojewódzkich Polski - istota i porządkowanie liniowe Ireneusz Jaźwiński Rafał Klóska Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Kapitał społeczny w miastach wojewódzkich Polski - istota i porządkowanie liniowe Wprowadzenie Do ważnych czynników

Bardziej szczegółowo

Analiza korespondencji

Analiza korespondencji Analiza korespondencji Kiedy stosujemy? 2 W wielu badaniach mamy do czynienia ze zmiennymi jakościowymi (nominalne i porządkowe) typu np.: płeć, wykształcenie, status palenia. Punktem wyjścia do analizy

Bardziej szczegółowo

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości.

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości. TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH studia stacjonarne pierwszego stopnia ROK AKADEMICKI REALIZACJI PRACY 2015/2016 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Doradztwo na rynku Promotor

Bardziej szczegółowo