Wtoku prac nad realizowanym w Instytucie. Wprowadzenie. Rynek. Wyższego 1 podjęto próbę wykorzystania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wtoku prac nad realizowanym w Instytucie. Wprowadzenie. Rynek. Wyższego 1 podjęto próbę wykorzystania"

Transkrypt

1 KLASYFIKACJA REGIONALNYCH RYNKÓW NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. PRÓBA WYKORZYSTANIA ANALIZY TAKSONOMICZNEJ M a r c i n Ne j m a n, Ma c i e j W. Wi e r z c h o w s k i Wprowadzenie Wtoku prac nad realizowanym w Instytucie Rozwoju Miast projektem badawczym własnym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 podjęto próbę wykorzystania 1 Zatytułowanego Metoda statystycznej analizy rejestrowanych przez starostów cen rynkowych nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych wraz z jej wykorzystaniem w praktyce. Numer projektu N N Kierownik projektu prof. zw. dr hab. L. Kałkowski. analizy taksonomicznej dla klasyfikacji regionalnych rynków nieruchomości w Polsce. Na podstawie analizy i oceny dostępnych zbiorów ustalono, że istnieje możliwość i celowość agregacji danych charakteryzujących transakcje na rynku nieruchomości w ukła- 10 Świat Nieruchomości

2 dzie przestrzennym, obejmującym między innymi moduł regionalny rozpatrywany w układzie 16 jednostek województw, będących odpowiednikiem szczebla NUTS-2 2. W tym celu wykorzystano posiadane przez GUS dane pierwotne agregowane na poziomie poszczególnych starostw i miast na prawach powiatu 3, w tym dotyczące kształtowania się cen nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych. W pierwszej kolejności dane te należało odpowiednio przygotować do analizy. Etap ten obejmował zbadanie możliwości elektronicznej konwersji zbiorów danych GUS dla potrzeb zastosowanego w projekcie oprogramowania, a także dobór metody opracowania danych. W toku prowadzonych prac przydatna była wiedza: uzyskana w trakcie wieloletnich, prowadzonych w Instytucie Rozwoju Miast badań. W równym stopniu dotyczyła ona merytorycznej znajomości analizowanych zjawisk dotyczących rynku nieruchomości, zgromadzonych danych empirycznych, a także posiadanego doświadczenia w zakresie stosowania profesjonalnego oprogramowania do prowadzenia analiz statystycznych. Ten etap prac umożliwił przygotowanie wyników analizy do ich merytorycznej interpretacji 4. Porządkowanie statystycznych jednostek modułów terytorialnych Dla potrzeb porządkowania (grupowania) i klasyfikacji funkcjonujących w Polsce rynków regionalnych zastosowano taksonomię, której celem jest 5 : 2 Zgodnego z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej nomenklaturą terytorialnego podziału kraju dla potrzeb statystycznych NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). 3 Przesyłanych do GUS przez starostów na formularzach M-04s Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości. 4 J. Wątroba, Od surowych danych do profesjonalnego raportu przykład kompletnej statystycznej analizy danych medycznych [w:] Zastosowanie statystyki i data mining, StatSoft, Kraków 2006, str Patrz: P. Hydzik, M. Sobolewski, Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s zredukowanie dużej ilości nagromadzonych w procesie ankietyzacji przez GUS transakcji nieruchomościowych informacji do kilku wybranych, podstawowych kategorii, określenie jednorodnych przedmiotów analizy, porządkowanie i klasyfikację obiektów, obejmujące wyodrębnianie i nazywanie podobieństw oraz przypisywanie konkretnych obiektów do poszczególnych klas, ograniczenie rozważań (analiz i ocen) do najbardziej typowych występujących na rynku nieruchomości klas obiektów, zjawisk i faktów. Poszczególne, objęte badaniami obiekty rynku nieruchomości posiadają jednoznacznie określone charakterystyki liczbowe, dlatego w procesie ich grupowania i klasyfikacji możliwe było zastosowanie narzędzi właściwych dla taksonomii numerycznej. Dobór zastosowanej w praktyce metody wynikał ze specyfiki przedmiotu badań - związanej z analizą i oceną rynku nieruchomości. Do wyodrębnienia skupień podobnych obiektów - rozpatrywanych ze względu na wiele cech statystycznych (cech diagnostycznych - wykorzystano aglomeracyjną metodę hierarchiczną porządkowania i klasyfikacji. Metoda ta z powodu intuicyjnej zrozumiałości dobrze nadaje się do charakterystyki rynku nieruchomości rozpatrywanego w układzie przestrzennym oraz poszczególnych rodzajów nieruchomości (lokalowych, budynkowych i gruntowych). Podstawą grupowania niezbędnego dla określenia zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi obiektami był wybór: miar odległości oraz sposobu wiązania. Dla określenia miar odległości posłużono się obliczeniem odległości euklidesowej, wyznaczanej wzorem: d x i, x ) = ( k m ( j= 1 gdzie: xij- oznacza wartość 2 x i j x k ) j (1) j tej zmiennej dla i tego obiektu, liczba wszystkich zmiennych wynosi m. Porządkowania statystycznych jednostek modułów terytorialnych dokonano na podstawie zebranych informacji liczbowych 6 ujętych w postaci macierzy 7 : X = [xij ] (i = 1,, n; j = 1,, m), (2) gdzie n jest liczbą jednostek terytorialnych (w układzie regionalnym - wojewódzkim - NUTS 2 n = 16), natomiast m jest liczbą przyjętych do delimitacji cech jednostkowych charakteryzujących regionalny rynek nieruchomości. W oparciu o te cechy jednostkowe wyznacza się syntetyczny miernik, będący podstawą porządkowania jednostek: qi = m j=1 m x ' i j (3) W powyższym wzorze xxij jest standaryzowaną 8 według niżej przedstawionego wzoru (4) wartością j tej cechy dla i tej jednostki terytorialnej: ' i j j xi j = x s j x g ( ) ' (4) przy czym xj to średnia arytmetyczna, a s j to odchylenie standardowe j tej cechy, natomiast g przyjmuje dla stymulant wartość +1. Wartość miernika syntetycznego (3) jest tym większa, im dana jednostka terytorialna ma korzystniejszą sytuację z punktu widzenia wszystkich cech diagnostycznych, uwzględnionych przy konstrukcji miernika. 6 Przyjętych dla modułu regionalnego 16 województw z opracowania GUS: Transakcje kupna/ sprzedaży nieruchomości za lata 2005, 2006, T. Grabiński, Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s Rozumianej jako proces ujednolicenia usuwania różnic w skali pomiarów. Świat Nieruchomości 11

3 Zastosowana metoda delimitacji Celem delimitacji jest podział danego zbioru jednostek na jednorodne podgrupy 9. Można do tego wykorzystać wiele znanych i opisanych w literaturze przedmiotu metod taksonomicznych. Wymaga to przetworzenia (konwersji) posiadanego zbioru danych surowych do postaci zbioru danych wyjściowych oraz wyboru zmiennych diagnostycznych. Poszczególne zmienne diagnostyczne poddano standaryzacji. Dla przeprowadzenia analizy skupień zastosowano najbardziej rozpowszechnione, funkcjonujące w ramach analizy wielowymiarowej narzędzie jakim jest hierarchiczna procedura J.H. Warda. Procedura ta występuje w wielu komputerowych pakietach statystycznych. W toku prowadzonych analiz wykorzystano posiadane przez Instytut Rozwoju Miast oprogramowanie objęte pakietem STATISTICA 8 - firmy StatSoft. Oprogramowanie to umożliwia badanie i analizę metodami półautomatycznymi - dużej ilości danych w celu ustalenia znaczących wzorców i reguł. Punktem wyjścia w metodzie Warda jest wyznaczenie na podstawie zebranych informacji liczbowych - ujętych w postaci wyjściowej macierzy danych - macierzy odległości pomiędzy poszczególnymi jednostkami terytorialnymi. Procedura Warda obejmuje trzy punkty: 1. szuka się najbardziej do siebie podobnych jednostek terytorialnych p oraz q. 2. Łączy się najbardziej podobne jednost- 3. ki w grupę, nadając jej numer p oraz usuwając jednostkę q. wyznacza się odległości powstałego skupienia od pozostałych. Istotą metody Warda jest sposób wyznaczania odległości pomiędzy grupami. Jest to różnica pomiędzy sumami kwadratów odchyleń odległości poszczególnych jednostek od środka ciężkości grup, do których te jednostki należą. 9 T. Grabiński, Analiza aksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s Czynności te powtarza się, aż do momentu, gdy w drodze redukcji liczby wyjściowych grup powstanie jedna grupa zawierająca wszystkie jednostki. Metoda Warda prowadzi do w miarę równolicznych podziałów, co oznacza że nie pojawi się tzw. efekt łańcuchowania, polegający na dołączaniu do wyjściowej grupy pojedynczych jednostek. Wyniki analizy przedstawia się w postaci dendrogramów, pokazujących kolejne łączenia jednostek wraz z wielkością minimalnego miernika odległości, przy którym połączenie miało miejsce. Odrzucenie najdłuższych wiązadeł dendrogramu prowadzi do podziału rozpatrywanego zbioru jednostek na bardziej jednorodne podgrupy. Liczbę podgrup ustala się w miejscu, gdzie następuje wyraźny skok długości wiązadeł, kierując się ponadto arbitralnymi oczekiwaniami co do stopnia szczegółowości podziału. Wyniki aglomeracyjnej analizy skupień przedstawiono w postaci wykresu zwanego dendrogramem - obrazującego kolejne etapy łączenia się obiektów. Wykres ten - w sposób intuicyjnie oczywisty - obrazuje proces łączenia się obiektów: od sytuacji początkowej, w której każdy obiekt tworzy skupienie jednoelementowe; poprzez sukcesywne łączenie grup leżących najbliżej siebie i tworzenie skupień wieloobiektowych; do sytuacji końcowej, w której mamy jedno skupienie obejmujące wszystkie obiekty analizowanego zbioru. Sytuacja początkowa (skupienia jednoelementowego) oraz końcowa (skupienia obejmującego wszystkie analizowane obiekty) ma jedynie znaczenie poglądowe umożliwiające charakterystykę przedziału teoretycznie możliwego grupowania. Otwartym problemem praktycznym jest odpowiedź na pytanie: w którym momencie przerwać grupowanie? W praktyce jest to odpowiedź na pytanie: jaka liczba skupień najlepiej opisuje badaną rzeczywistość? W wyborze liczby skupień - obok kryterium miar odległości poszczególnych aglomeracji dużą rolę odgrywają przesłanki (w tym subiektywne) wynikające z apriorycznej wiedzy o badanym zjawisku, w naszym przypadku znajomości przez analityka regionalnych rynków nieruchomości. Dla poszczególnych grup (posiadających przypisany numer skupienia) możliwe jest wyznaczenie - charakteryzujących je - wartości średnich zmiennych diagnostycznych. Klasyfikacja regionalnych rynków nieruchomości w Polsce opisują- nych - cech jednostkowych cych dany obiekt; Celem klasyfikacji jest prezentacja rankingu regionalnych rynków nieruchomości rozpatrywanych ze względu na cechy (zmienne diagnostyczne) opisujące rynek nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych w układzie 16 województw, tj. na poziomie poziom NUTS 2. W toku klasyfikacji zastosowano klasyfikację bezwzorcową, obejmującą trzy podstawowe etapy postępowania. Są to: 1. standaryzacja zmiennych diagnostycz- przyjęcie miernika syntetycznego ce- chy syntetycznej, porządkowanie wartości według przy- jętego miernika syntetycznego oraz podział obiektów na klasy według jego wartości. W tablicy 1 zestawiono statystyki opisowe, dla wybranych cech jednostkowych, charakteryzujących regionalne rynki nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych w Polsce według stanu danych z 2007 r. Cechy te posłużyły do przeprowadzenia aglomeracyjnej analizy skupień poszczególnych jednostek regionalnych, której wyniki przedstawiono w postaci dendrogramów obrazujących kolejne etapy łączenia się rozpatrywanych obiektów statystycznych (województw). Na rysunku 1 przedstawiono klasyfikację regionalnych rynków nieruchomości w Polsce uwzględniającą następujące cechy jednostkowe charakteryzujące średnie ceny transakcyjne nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych: 12 Świat Nieruchomości

4 x 1 - lokale niemieszkalne ogółem (średnia cena 1 m 2 p.u w zł), x 2 - budynki - ogółem (średnia cena 1m 2 p.u. w zł), x 3 - budynki na gruntach w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 p.u. w zł), x 4 - budynki na gruntach własnych (średnia cena 1m 2 p.u. w zł), x 5 - grunty ogółem średnia cena w zł 1m 2 powierzchni gruntu w zł), x 6 - grunty w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 powierzchni gruntu w zł), x 7 - grunty własne(średnia cena w 1m 2 powierzchni gruntu w zł), x 8 grunty zabudowane (ogółem, w użytkowaniu wieczystym oraz własne(średnia cena w 1m 2 powierzchni gruntu w zł). Zgodnie z tą klasyfikacją polski rynek nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych można podzielić na pięć klas: Klasę 1 w skład której wchodzą następujące regionalne rynki nieruchomości: Dolnośląskie, Lubuskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Lubelskie. Klasę 2 w skład której wchodzą następujące regionalne rynki nieruchomości: Łódzkie, Świętokrzyskie, Opolskie, Śląskie. Klasę 3 w skład której wchodzą następujące regionalne rynki nieruchomości: Kujawsko Pomorskie, Małopolskie. Klasę 4 w skład której wchodzą następujące regionalne rynki nieruchomości: Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie. Klasę 5 w skład której wchodzi jeden region: Mazowieckie. W tablicy 2 na tle Polski ogółem przedstawiono średnie ceny jednostkowe transakcji lokalowych, budynkowych i gruntowych 10 odnotowanych w 2007 r. w poszczególnych klasach regionalnych rynków nieruchomości. Rynek ten można zamknąć w przedziale wyznaczonym przez klasę 1, w której mieszczą się woje- 10 Dla cech x 1 do x 7 ; z uwagi na dużą niejednorodność, w tablicy 2 pominięto nieruchomości zabudowane (cecha x8). Świat Nieruchomości 13

5 wództwa: Dolnośląskie, Lubuskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie i Lubelskie oraz klasę 4 województw, w której mieszczą się województwa: Podlaskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie. Klasą samą w sobie jest klasa 5 - województwo Mazowieckie, w praktyce zdominowane przez transakcje dokonywane w aglomeracji warszawskiej. Tabl. 1. Wybrane statystyki opisowe dla regionalnych rynków nieruchomości poziom NUTS 2 (16 województw) Opis kolumny (cecha statystyczna) Średnia Średnia przycięta 5,00% Poziom p Mediana Dolny kwartyl Górny kwartyl Odchylenie standardowe Współczynnik zmienności Błąd standardowy Lokale mieszkalne ogółem (średnia cena 1 m 2 p.u w zł) Lokale niemieszkalne ogółem (średnia cena 1 m 2 p.u w zł) Budynki - ogółem (średnia cena 1m 2 p.u. w zł) Budynki na gruntach w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 p.u. w zł) Budynki na gruntach własnych (średnia cena 1m 2 p.u. w zł) Grunty ogółem (średnia cena w zł 1m 2 pow. w zł) Grunty w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 pow. w zł) Grunty własne (średnia cena w 1m 2 pow. w zł) , , , , , , , , , , , , , , , , Objaśnienia: Średnia - jest miarą tendencji centralnej danej zmiennej, która niesie informacje charakteryzujące badaną według wzoru: Średnia = ( xi)/n, gdzie n - oznacza liczność próby. Średnia przycięta jest miarą służącą obcinaniu - usuwaniu wartości ekstremalnych z rozkładu wartości zmiennej. Po zaznaczeniu tej opcji należy podać wartość procentową na podstawie której wyliczona została - po usunięciu procenta górnych i dolnych wartości w zbiorze danych - średnia przycięta (w naszym przypadku jest to 5%). Poziom p miara charakteryzująca istotność statystyczną wyniku; jest estymowaną miarą stopnia, w jakim jest on reprezentatywny dla badanej populacji. Wartość poziomu p reprezentuje malejący wskaźnik rzetelności wyniku. Im wyższy poziom p, tym mniej możemy wierzyć, że zaobserwowana zależność między zmiennymi w próbie jest rzetelnym wskaźnikiem zależności między odpowiednimi zmiennymi w populacji. W wielu obszarach badawczych poziom p równy 0,05 jest zwyczajowo traktowany jako graniczny akceptowalny poziom błędu. Mediana - jest miarą tendencji centralnej, dla której połowa obserwacji (50%) leży powyżej, a druga połowa poniżej jej wartości. Jeśli liczba obserwacji w próbie jest parzysta, wówczas mediana jest obliczana jako średnia z dwóch wartości leżących pośrodku. Kwartyl dolny kwartyl i górny kwartyl są wartościami odpowiednio 25-tego i 75-tego percentyla rozkładu danej zmiennej, oznacza to że percentyl rozkładu wartości jest liczbą xp o takiej własności, że odsetek p wartości populacji jest mniejszy lub równy wartości xp. Odchylenie standardowe miara zmienności mówiąca jak szeroko wartości danej wielkości statystycznej są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej. Współczynnik zmienności - miara zróżnicowania rozkładu cechy. W odróżnieniu od odchylenia standardowego, które określa bezwzględne zróżnicowanie cechy, współczynnik zmienności (V) jest miarą względną, czyli zależną od wielkości średniej arytmetycznej., gdzie: s - odchylenie standardowe z próby, x - średnia arytmetyczna z próby. Błąd standardowy błąd metody pomiaru lub estymacji, oznaczający estymowane odchylenie standardowe błędu tej metody. Jako błąd standardowy przyjmuje się odchylenie standardowe dla rozkładu średniej z próby. 14 Świat Nieruchomości

6 Rys. 1. Klasyfikacja regionalnych rynków nieruchomości w Polsce poziom NUTS 2 (16 województw) (w oparciu o cechy dotyczące cen jednostkowych transakcji Metoda Warda; odległość euklidesowa Świat Nieruchomości 15

7 Tabl. 2. Średnie ceny jednostkowe transakcji odnotowanych w 2007 r. w Polsce oraz w poszczególnych klasach regionalnych rynków nieruchomości (w zł za 1 m 2 ) Cecha statystyczna Polska ogółem Klasa 1, woj.: Dolnośląskie, Lubuskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Lubelskie Klasa 2, woj.: Łódzkie, Świętokrzyskie, Opolskie, Śląskie Klasa 3, woj.: Kujawsko Pomorskie, Małopolskie Klasa 4, woj.: Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie Klasa 5, woj.: Mazowieckie Lokale mieszkalne ogółem (średnia cena 1 m 2 p.u w zł) Lokale niemieszkalne ogółem (średnia cena 1 m 2 p.u w zł) Budynki - ogółem (średnia cena 1m 2 p.u. w zł)i Budynki na gruntach w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 p.u. w zł) Budynki na gruntach własnych (średnia cena 1m 2 p.u. w zł) Grunty ogółem (średnia cena w zł 1m 2 pow. w zł) Grunty w użytkowaniu wieczystym (średnia cena 1m 2 pow. w zł) Grunty własne (średnia cena w 1m 2 pow. w zł) Literatura: Belniak S., Rozwój nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Bitner A., Wskaźniki wzrostu cen nieruchomości gruntowych dla dużych rynków lokalnych, Zakład Zastosowania Matematyki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Materiały III Konferencji Naukowo- Technicznej PSRWN, Gdańsk Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa Foryś I., Gdakowicz A., Wykorzystanie metod taksonomii w analizie rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego [w:] Jajuga K., Walesiak 16 Świat Nieruchomości

8 M (red). Taksonomia 10, Klasyfikacja i i analiza danych teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 988, Wrocław Grabiński T., Analiza aksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Hydzik P., Sobolewski M., Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Iwasiewicz A., Paszek Z., Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów, Wydawnictwo Akademii Ekonomi w Krakowie, Kraków Mołdak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa Mynarski S., Metody ilościowe i jakościowe badań rynkowych i marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Pawłowski Z., Ekonometria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Rzeczkowski R., Siemińska E., Analiza statystyczna rynku nieruchomości w Polsce, [w:] Uwarunkowania rynku nieruchomości, Bryx M. (red.), IFGN SGH, Warszawa Trojanek R., Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Wątroba J., Od surowych danych do profesjonalnego raportu przykład kompletnej statystycznej analizy danych medycznych [w:] Zastosowanie statystyki i data miting, StatSoft, Kraków Mgr Ma r c i n Ne j m a n Instytut Rozwoju Miast, Zakład Ekonomiki Przestrzeni Dr in ż. Ma c i e j W. Wi e r z c h o w s k i Instytut Rozwoju Miast, Zakład Rynku Nieruchomości Klasyfikacja regionalnych rynków nieruchomości w Polsce. Próba wykorzystania analizy taksonomicznej (Streszczenie) Classification of regional real estate market in Poland. An attempt to use taxonomic analysis (Summary) Artykuł przedstawia próbę wykorzystania analizy taksonomicznej dla klasyfikacji regionalnych rynków nieruchomości w Polsce, w układzie 16 jednostek województw (będących odpowiednikiem, zgodnego nomenklaturą terytorialnego podziału kraju dla potrzeb statystycznych, szczebla NUTS-2). Do analizy wykorzystano posiadane przez GUS dane pierwotne agregowane na poziomie poszczególnych starostw. Do przeprowadzenia analizy skupień zastosowano najbardziej rozpowszechnione, funkcjonujące w ramach analizy wielowymiarowej narzędzie jakim jest hierarchiczna procedura J.H. Warda. W tym celu wykorzystano oprogramowanie objęte pakietem STATISTICA 8 - firmy StatSoft. Statystyki opisowe dla wybranych cech jednostkowych, charakteryzujących odnotowane w 2007 r. na wojewódzkich rynkach średnie ceny transakcyjne nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych w Polsce posłużyły do przeprowadzenia aglomeracyjnej analizy skupień poszczególnych jednostek regionalnych. Jej wyniki przedstawiono w postaci dendrogramów - obrazujących kolejne etapy łączenia rozpatrywanych obiektów statystycznych w jednorodne kasy. The article presents an attempt to use the taxonomic analysis for the classification of the regional property markets in Poland, in the system 16 units - provinces (equivalent, in accordance with the nomenclature of territorial division of the country for statistical purposes, level NUTS-2). In the analysis were used raw data of polish central statistical office (GUS) aggregated at the county level. To conduct a cluster analysis was used the most prevalent operating tool that is a hierarchical procedure JH Ward, which is a multi-dimensional analysis. In researches was used software STATISTICA 8 from StatSoft Company. To carry out agglomeration cluster analysis of individual territorial units were used descriptive statistics for selected characteristics of individuals, having recorded in 2007 for the regional markets, average transaction prices of real estate housing, of building and land. Its results were presented in the form of dendrograms - illustrating the steps linking the statistics objects in homogeneous classes. Świat Nieruchomości 17

Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym

Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012 Rafał Klóska Uniwersytet Szczeciński Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Pomiary urodzeń według płci noworodka i województwa.podział na miasto i wieś.

Pomiary urodzeń według płci noworodka i województwa.podział na miasto i wieś. Pomiary urodzeń według płci noworodka i województwa.podział na miasto i wieś. Województwo Urodzenia według płci noworodka i województwa. ; Rok 2008; POLSKA Ogółem Miasta Wieś Pozamałżeńskie- Miasta Pozamałżeńskie-

Bardziej szczegółowo

AUTOSTRADA KRAKÓW-TARNÓW: OBAWY I OCZEKIWANIA.

AUTOSTRADA KRAKÓW-TARNÓW: OBAWY I OCZEKIWANIA. >>nr 70 >>rok 2009 >>cena 25 zł (w tym 0% VAT) WYDAWCA >> ISSN 1231-8841 >> nr indeksu 339245 AUTOSTRADA KRAKÓW-TARNÓW: OBAWY I OCZEKIWANIA. PARTNER WYDANIA Szanowni Czytelnicy oraz Sympatycy ŚWIATA NIERUCHOMOŚCI!

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 101 2012 RAFAŁ KLÓSKA Uniwersytet Szczeciński REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego województw Polski w latach 2008 i 2012

Statystyczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego województw Polski w latach 2008 i 2012 Małgorzata Kobylińska Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Statystyczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego województw Polski w latach 2008 i 2012 1. Wstęp Jednym

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy pomocy metod taksonomicznych oraz sieci neuronowych.

Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy pomocy metod taksonomicznych oraz sieci neuronowych. Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy pomocy metod taksonomicznych oraz sieci neuronowych. Krzysztof Karpio, Piotr Łukasiewicz, rkadiusz Orłowski, rkadiusz Gralak Katedra Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Metody statystyczne w naukach przyrodniczych

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Metody statystyczne w naukach przyrodniczych Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Metody statystyczne w naukach przyrodniczych kod modułu: 2BL_02 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Statystyki opisowe (część 1)

Wykład 4: Statystyki opisowe (część 1) Wykład 4: Statystyki opisowe (część 1) Wprowadzenie W przypadku danych mających charakter liczbowy do ich charakterystyki można wykorzystać tak zwane STATYSTYKI OPISOWE. Za pomocą statystyk opisowych można

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2011 r. uczestników rynku nieruchomości praktyką. Większośd publikacji obejmuje najmniej przejrzyste rynki lokalne w Polsce.

wrzesień 2011 r. uczestników rynku nieruchomości praktyką. Większośd publikacji obejmuje najmniej przejrzyste rynki lokalne w Polsce. wrzesień 2011 r. Obszary systematycznego monitorowania rynku cen transakcyjnych przez rzeczoznawców majątkowych i zorganizowane bazy danych Rzeczoznawcy majątkowi w Polsce są świadomi faktu, iż systematyczne

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 25 22.5 2 17.5 procent uczniów 15 12.5 1 7.5 5 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

W1. Wprowadzenie. Statystyka opisowa

W1. Wprowadzenie. Statystyka opisowa W1. Wprowadzenie. Statystyka opisowa dr hab. Jerzy Nakielski Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin Plan wykładu: 1. O co chodzi w statystyce 2. Etapy badania statystycznego 3. Zmienna losowa, rozkład

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 1: Terminologia badań statystycznych dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka (1) Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem, badaniem

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA POZIOMU ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO SZCZECINA NA TLE INNYCH MIAST WOJEWÓDZKICH W POLSCE

WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA POZIOMU ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO SZCZECINA NA TLE INNYCH MIAST WOJEWÓDZKICH W POLSCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 529 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 30 2009 RAFAŁ KLÓSKA, RAFAŁ CZYŻYCKI WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA POZIOMU ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO SZCZECINA NA TLE

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce

Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce Mgr inż. Agata Binderman Dzienne Studia Doktoranckie przy Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Katedra Ekonometrii i Informatyki SGGW Opiekun

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

Populacja generalna (zbiorowość generalna) zbiór obejmujący wszystkie elementy będące przedmiotem badań Próba (podzbiór zbiorowości generalnej) część

Populacja generalna (zbiorowość generalna) zbiór obejmujący wszystkie elementy będące przedmiotem badań Próba (podzbiór zbiorowości generalnej) część Populacja generalna (zbiorowość generalna) zbiór obejmujący wszystkie elementy będące przedmiotem badań Próba (podzbiór zbiorowości generalnej) część populacji, którą podaje się badaniu statystycznemu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Podstawowe pojęcia Metody opisowe w analizie rozkładu cechy

Wykład 1. Podstawowe pojęcia Metody opisowe w analizie rozkładu cechy Wykład Podstawowe pojęcia Metody opisowe w analizie rozkładu cechy Zbiorowość statystyczna - zbiór elementów lub wyników jakiegoś procesu powiązanych ze sobą logicznie (tzn. posiadających wspólne cechy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Łogwiniuk. Abstract. Wstęp

Katarzyna Łogwiniuk. Abstract. Wstęp Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce The use of taxonomic methods in the comparative analysis of the access to the ICT

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia statystyczne

Podstawowe pojęcia statystyczne Podstawowe pojęcia statystyczne Istnieją trzy rodzaje kłamstwa: przepowiadanie pogody, statystyka i komunikat dyplomatyczny Jean Rigaux Co to jest statystyka? Nauka o metodach ilościowych badania zjawisk

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wiesława MALSKA Politechnika Rzeszowska, Polska Anna KOZIOROWSKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wstęp Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 2 18 16 14 procent uczniów 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

-> Średnia arytmetyczna (5) (4) ->Kwartyl dolny, mediana, kwartyl górny, moda - analogicznie jak

-> Średnia arytmetyczna (5) (4) ->Kwartyl dolny, mediana, kwartyl górny, moda - analogicznie jak Wzory dla szeregu szczegółowego: Wzory dla szeregu rozdzielczego punktowego: ->Średnia arytmetyczna ważona -> Średnia arytmetyczna (5) ->Średnia harmoniczna (1) ->Średnia harmoniczna (6) (2) ->Średnia

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE n Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE n Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Statystyka opisowa i ekonomiczna Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-205-n Punkty ECTS: 6 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa. Wykład I. Elementy statystyki opisowej

Statystyka opisowa. Wykład I. Elementy statystyki opisowej Statystyka opisowa. Wykład I. e-mail:e.kozlovski@pollub.pl Spis treści Elementy statystyku opisowej 1 Elementy statystyku opisowej 2 3 Elementy statystyku opisowej Definicja Statystyka jest to nauka o

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza dochodów mieszkańców w zależności od poziomu rozwoju gmin województwa mazowieckiego

Analiza porównawcza dochodów mieszkańców w zależności od poziomu rozwoju gmin województwa mazowieckiego Agnieszka Wojewódzka Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Analiza porównawcza dochodów mieszkańców w zależności od poziomu rozwoju gmin województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji problemów w statystyce

Sposoby prezentacji problemów w statystyce S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej Rynek ziemi rolnej w Polsce w latach 24 28 Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 24 28. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 27 roku

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna i ekonometria

Statystyka matematyczna i ekonometria Statystyka matematyczna i ekonometria prof. dr hab. inż. Jacek Mercik B4 pok. 55 jacek.mercik@pwr.wroc.pl (tylko z konta studenckiego z serwera PWr) Konsultacje, kontakt itp. Strona WWW Elementy wykładu.

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne możemy stosować, gdy nie są spełnione założenia wymagane dla testów parametrycznych. Stosujemy je również, gdy dane można uporządkować według określonych kryteriów

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ MIAST NA PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURALNEGO W POLSCE

IDENTYFIKACJA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ MIAST NA PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW WYPOSAŻENIA INFRASTRUKTURALNEGO W POLSCE Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 249 2015 Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Zakład Logistyki Joanna.gorniak@uni.lodz.pl IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Statystyki: miary opisujące rozkład! np. : średnia, frakcja (procent), odchylenie standardowe, wariancja, mediana itd.

Statystyki: miary opisujące rozkład! np. : średnia, frakcja (procent), odchylenie standardowe, wariancja, mediana itd. Wnioskowanie statystyczne obejmujące metody pozwalające na uogólnianie wyników z próby na nieznane wartości parametrów oraz szacowanie błędów tego uogólnienia. Przewidujemy nieznaną wartości parametru

Bardziej szczegółowo

Statystyczne metody analizy danych

Statystyczne metody analizy danych Statystyczne metody analizy danych Statystyka opisowa Wykład I-III Agnieszka Nowak - Brzezińska Definicje Statystyka (ang.statistics) - to nauka zajmująca się zbieraniem, prezentowaniem i analizowaniem

Bardziej szczegółowo

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych dr Piotr Sulewski POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU KATEDRA INFORMATYKI I STATYSTYKI Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych Wprowadzenie Obecnie bardzo

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Ceny gruntów zurbanizowanych a lokalny poziom zamożności

Ceny gruntów zurbanizowanych a lokalny poziom zamożności Ceny gruntów zurbanizowanych a lokalny poziom zamożności Raport Warszawa - Kraków, 30 września 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Metodologia... 2 1.1. Dane... 2 1.1.1. Transakcje... 2 1.1.2. Lokalny poziom

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno eczno-ekonomicznych ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego Kraków,10 czerwca 2012 r. Wpływ wsparcia unijnego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki. Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2010 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki. Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2010 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2010 roku. Warszawa 2010 I. Badana populacja. W marcu 2010 r. emerytury

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA AMFETAMINY Waldemar S. Krawczyk Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa (praca obroniona na Wydziale Chemii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 5 212 EWA DZIAWGO ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE Wprowadzenie Proces globalizacji rynków finansowych stwarza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Proces badania statystycznego z wykorzystaniem miernika syntetycznego (wg procedury Z. Zioło)

Proces badania statystycznego z wykorzystaniem miernika syntetycznego (wg procedury Z. Zioło) Metody Badań w Geografii Społeczno Ekonomicznej Proces badania statystycznego z wykorzystaniem miernika syntetycznego (wg procedury Z. Zioło) uporządkowanie liniowe obiektów mgr Marcin Semczuk Zakład Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Eksploracja Danych. wykład 3. Sebastian Zając. 5 kwietnia 2017 WMP.SNŚ UKSW. Sebastian Zając (WMP.SNŚ UKSW) Eksploracja Danych 5 kwietnia / 21

Eksploracja Danych. wykład 3. Sebastian Zając. 5 kwietnia 2017 WMP.SNŚ UKSW. Sebastian Zając (WMP.SNŚ UKSW) Eksploracja Danych 5 kwietnia / 21 Eksploracja Danych wykład 3 Sebastian Zając WMP.SNŚ UKSW 5 kwietnia 2017 Sebastian Zając (WMP.SNŚ UKSW) Eksploracja Danych 5 kwietnia 2017 1 / 21 Struktura Danych Rozpatrzmy zbiór danych: Sebastian Zając

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 3: Analiza struktury zbiorowości statystycznej. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 3: Analiza struktury zbiorowości statystycznej. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin. Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 3: Analiza struktury zbiorowości statystycznej dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Zadania analityczne (1) Analiza przewiduje badanie podobieństw

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki

Bardziej szczegółowo

estymacja wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy z wykorzystaniem modelu faya-herriota i jego rozszerzeń

estymacja wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy z wykorzystaniem modelu faya-herriota i jego rozszerzeń estymacja wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy z wykorzystaniem modelu faya-herriota i jego rozszerzeń Łukasz Wawrowski, Maciej Beręsewicz 12.06.2015 Urząd Statystyczny w Poznaniu, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl PERSPEKTYWY DLA BUDOWNICTWA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W ŚWIETLE WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2006-2015 Wojciech Wiśniewski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Inteligentna analiza danych

Inteligentna analiza danych Numer indeksu 150946 Michał Moroz Imię i nazwisko Numer indeksu 150875 Grzegorz Graczyk Imię i nazwisko kierunek: Informatyka rok akademicki: 2010/2011 Inteligentna analiza danych Ćwiczenie I Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca

Bardziej szczegółowo

SEKTOR USŁUG W POLSCE W UJĘCIU REGIONALNYM

SEKTOR USŁUG W POLSCE W UJĘCIU REGIONALNYM Sektor usług w Polsce w ujęciu regionalnym STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 2 211 MONIKA ROZKRUT Uniwersytet Szczeciński SEKTOR USŁUG W POLSCE W UJĘCIU REGIONALNYM We współczesnej

Bardziej szczegółowo

Spis tabel. Tabela 5.6. Indeks rywalizacyjności oraz efektywna liczba partii w wyborach

Spis tabel. Tabela 5.6. Indeks rywalizacyjności oraz efektywna liczba partii w wyborach Tabela 1.1. Wydatki z budżetów wojewódzkich (2011 rok), według wyodrębnionych kategorii, w wybranych województwach...25 Tabela 2.1. Powierzchnia i ludność województw...36 Tabela 2.2. Struktura zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Hierarchiczna analiza skupień

Hierarchiczna analiza skupień Hierarchiczna analiza skupień Cel analizy Analiza skupień ma na celu wykrycie w zbiorze obserwacji klastrów, czyli rozłącznych podzbiorów obserwacji, wewnątrz których obserwacje są sobie w jakimś określonym

Bardziej szczegółowo

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r.

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r. INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH Warszawa, 4 października 2015 r. INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES Minimum egzystencji w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1-2 Analiza rozkładu empirycznego

Ćwiczenia 1-2 Analiza rozkładu empirycznego Ćwiczenia 1-2 Zadanie 1. Z kolokwium z ekonometrii studenci otrzymali następujące oceny: 5 osób dostało piątkę, 20 os. dostało czwórkę, 10 os. trójkę, a 3 osoby nie zaliczyły tego kolokwium. Należy w oparciu

Bardziej szczegółowo

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 2013, Nr 4 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Fakt, iż ostatnie lata

Bardziej szczegółowo

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć:

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć: Wprowadzenie Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych (np. środowiskowych) uzyskanych podczas badania statystycznego (np. badań terenowych, laboratoryjnych).

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, NA TLE POLSKI

ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, NA TLE POLSKI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 213 Seria: TRANSPORT z. 79 Nr kol. 1883 Rafał BURDZIK 1, Elżbieta MACIOSZEK 2, Grzegorz SIERPIŃSKI 3, Jan WARCZEK 4 ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W

Bardziej szczegółowo

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adrian@tempus.metal.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dynamika tworzenia społeczeństwa informacyjnego w latach na przykładzie województw Polski

Dynamika tworzenia społeczeństwa informacyjnego w latach na przykładzie województw Polski dr Adrianna Mastalerz-Kodzis Katedra Matematyki Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dynamika tworzenia społeczeństwa informacyjnego w latach 2001 2011 na przykładzie województw Polski WPROWADZENIE Polska

Bardziej szczegółowo

Porównanie szeregów czasowych z wykorzystaniem algorytmu DTW

Porównanie szeregów czasowych z wykorzystaniem algorytmu DTW Zlot użytkowników R Porównanie szeregów czasowych z wykorzystaniem algorytmu DTW Paweł Teisseyre Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk 21 września 2010 Miary podobieństwa między szeregami

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KUPNA/SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W 2007 R.

TRANSAKCJE KUPNA/SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W 2007 R. G Ł ÓWNY URZĄ D STATYSTYCZNY TRANSAKCJE KUPNA/SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W 2007 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. PRZEDMOWA Celem niniejszej publikacji jest pokazanie informacji o transakcjach kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo