Raport diagnostyczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport diagnostyczny"

Transkrypt

1 Raport diagnostyczny Zintegrowana Strategia Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa

2 Zintegrowana Strategia Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa raport diagnostyczny Opracowanie: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Zespół ds. Doradztwa i Rozwoju Koordynator Zespołu, Krzysztof Malczyk 1

3 Spis treści Najważniejsze wnioski... 4 Wprowadzenie metodologiczne... 8 Analiza dynamiczna i porównawcza podstawowych wskaźników statystycznych Prognoza demograficzna Sfera edukacji Gospodarka Rynek pracy

4 Spis wykresów Prognoza ludności obszaru funkcjonalnego do roku W prognoza ludności obszaru funkcjonalnego do roku 2020 wśród mieszkańców w grupie 3-15 lat Przeciętne wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej (średnia w latach ) Przeciętne wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematyczno-przyrodnicza (średnia w latach ) Egzamin maturalny - przeciętny wynik z matematyki (poziom podstawowy) w latach ogółem Egzamin maturalny - przeciętny wynik z matematyki (poziom podstawowy) w latach ogółem w liceach ogólnokształcących (na górze) oraz technikach (na dole) Podmioty gospodarki narodowej wpisane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności na konie 2013 r Jednostki nowozarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności Struktura podmiotów gospodarczych na terenie OF Blisko Krakowa wg liczby zatrudnionych Udział podmiotów gospodarczych wybranych sekcji PKD w ogólnej liczbie jednostek gospodarczych zarejestrowanych na terenie obszaru funkcjonalnego Struktura bezrobotnych zarejestrowanych na terenie OF Blisko Krakowa wg wieku, stan na koniec 2013 r Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w gminach obszaru funkcjonalnego wg wybranych grup wieku Struktura bezrobotnych zarejestrowanych na terenie OF Blisko Krakowa wg wykształcenia Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w gminach obszaru funkcjonalnego wg wybranych grup wykształcenia Struktura bezrobotnych zarejestrowanych na terenie OF Blisko Krakowa wg czasu pozostawania bez pracy Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w gminach obszaru funkcjonalnego wg wybranych grup wg czasu pozostawania bez pracy Podaż pracy absolwentów wg badania ankietowego rynku pracy NBP

5 Najważniejsze wnioski Jakość kształcenia na obszarze funkcjonalnym różni się od obserwowanej w Małopolsce i powiatach stanowiących grupę porównawczą w zależności od etapu kształcenia. Odsetek szkół podstawowych z wysokim wynikiem z testu po VI klasie szkoły podstawowej (54%) oraz jego przeciętne wyniki (65%) wskazują na wysoki poziom nauczania na tym poziomie edukacji. Analogiczne wskaźniki dla Małopolski wynoszą odpowiednio 35% i 63%. Gorsze wyniki odnotowano w gimnazjach, co skutkowało spadającym odsetkiem lokalnej młodzieży kształcącej się w placówkach na terenie obszaru funkcjonalnego z 95% w roku 2007 do 90% na koniec 2012 r. Statystyczny uczeń liceum na koniec ścieżki kształcenia na poziomie wyższym posiada większe od ucznia techników kompetencje matematyczne, ważne z punktu widzenia kontynuowania ścieżki edukacyjnej na poziomie akademickim. Przezwyciężenie tego stanu rzeczy wydaje się stanowić warunek konieczny do rozwoju szkolnictwa zawodowego, które w społecznym postrzeganiu w ostatnich latach uważane było za gorszą ścieżkę kariery, nie gwarantującą możliwości dalszego rozwoju i znalezienia zatrudnienia. Obszar funkcjonalny Blisko Krakowa odznacza się korzystną strukturą gospodarki. Niski jest udział charakteryzującego się niską produktywnością rolnictwa (8,41% ludności w wieku produkcyjnym prowadzi indywidualne gospodarstwa rolne, przeciętnie w województwie małopolskim jest to 10,46%, a na terenie KOM 15,34%). Pozytywnie w kontekście stabilizowania sytuacji na lokalnym rynku pracy ocenić należy względnie wysoki odsetek dużych przedsiębiorstw (skoncentrowanych przede wszystkim w gminie Skawina). Przeciętnie na terenie całego obszaru funkcjonalnego przedstawiają się wskaźniki przedsiębiorczości. Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców wyniosła na koniec 2013r jedn. gosp., podczas gdy średnio w Małopolsce było to 1045 podmiotów, a na terenie KOM 958 jedn. gosp. Podkreślić należy względnie wysoką trwałość nowych podmiotów 4

6 gospodarczych zakładanych przy współudziale wsparcia publicznych służb zatrudnienia. Od 2012 roku emigracja oraz coraz mniej liczne roczniki wchodzące na rynek pracy coraz silniej negatywnie wpływają na liczbę osób na rynku pracy. W ciągu najbliższych lat ujemny wpływ demografii na podaż pracy będzie zjawiskiem stałym (nawet uwzględniając podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat. Jak dotychczas niekorzystne tendencje demograficzne łagodzone są przez wzrost aktywności osób w wieku 45+. Z czasem oddziaływanie demografii stanie się coraz silniejsze i wzrost aktywności przestanie je równoważyć. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w rejestrze PUP na terenie obszaru funkcjonalnego wzrosła o ok. jedną trzecią, z 3051 osób na koniec 2008 r. do 4026 w 2013 r. Według struktury zatrudnienia najbardziej dynamicznie rosła liczba osób z wykształceniem wyższym (wzrost o 200%), przy czym odsetek bezrobotnych w tej grupie był najniższy i wynosił 12%. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, na koniec 2013 r., było to 1228 osób. Struktura bezrobotnych wg wieku wskazuje na rosnący problem bezrobocia wśród osób młodych oraz starszych w wieku przedemerytalnym. Grupa osób w przedziale stanowi niemal połowę bezrobotnych. Dynamika wzrostu liczby bezrobotnych w przedziale wiekowym jest najniższa (53%), niemniej jednak w dużej mierze zależy ona od wydłużania okresu nauki, które paradoksalnie często skutkuje niedopasowaniem kwalifikacji zawodowych do potrzeb pracodawców i dynamicznym wzrostem bezrobocia osób z wyższym wykształceniem. Wzrost liczby bezrobotnych w wieku 55 i więcej lat może mieć charakter bezrobocia strukturalnego i wiązać z niemożnością wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem. Analiza ogólnopolskich trendów rynku pracy wskazuje, że wśród absolwentów szkół średnich zawodowych niemal równie prawdopodobne są praca, edukacja łączona z pracą, jak i bierność zawodowa. Jedynie co trzeci absolwent szkół zawodowych kontynuuje edukację, tj. ponad 2 razy mniej niż w przypadku absolwentów ogólniaków. Tyle samo osób ani nie uczestniczy w rynku pracy, ani nie kontynuuje edukacji. 5

7 Zdecydowana większość absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce podejmuje się dalszego kontynuowania nauki. Dotyczy to zarówno absolwentów ogólniaków jak i studiów wyższych (kontynuacja licencjata na magisterium). Wzorzec ten nie dotyczy jedynie absolwentów średnich szkół zawodowych wśród nich edukację kontynuuje mniej niż 40%, przy czym aż 30% łączy edukację z pracą. Jedyną grupą na poziomie ogólnokrajowym, która łączy edukację z pracą są absolwenci studiów licencjackich, kontynuujący kształcenie na poziomie magisterskim lub podyplomowym. Od 2010 r. wzrosła jednak liczba osób tylko uczących się, co może być powiązane zarówno z trudniejszą sytuacją na rynku pracy, jak i sygnałem dalszego utrwalania wzorca separowania okresów edukacji od aktywności zawodowej. Podkrakowski rynek pracy charakteryzuje dość duże rozdrobnienie jeśli chodzi o zakres prowadzonych rekrutacji na określone stanowiska. Jest to cecha charakterystyczna dla mniejszych (podmiejskich) rynków pracy ściśle uzależnionych od ilości i profilu przedsiębiorstw funkcjonujących na danym terenie. Stąd procesy rekrutacyjne są prowadzone raczej ad-hoc i w sposób doraźny niż planowany z dużym wyprzedzeniem czasu. Zebrany materiał badawczy potwierdza tendencje charakterystyczne dla Małopolski oraz powiatu krakowskiego potwierdzone danymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o największym zapotrzebowaniu na terenie obszaru funkcjonalnego na stanowiska w branżach: handlowo-finansowej (tj. handlowiec, księgowy, specjalista ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych), transportowej i logistycznej (tj. spedytorzy i logistycy) oraz zawodach robotniczych (tj. brukarz, spawacz, tynkarz). Lokalne szkoły ponadgimnazjalne prowadzą kształcenie w większości pożądanych zawodów. Jednak nabycie umiejętności technicznych w określonym zawodzie wystarcza jedynie w przypadku prac fizycznych. W pozostałych zawodach niezbędne w pracy są szeroko pojęte kompetencje miękkie i cechy osobowościowe zwiększające atrakcyjność kandydata do pracy. Największą wagę dla pracodawców obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa mają następujące kompetencje: uczciwość, orientacja na klienta, troska 6

8 o jakość, współpraca i komunikacja ustna. W zakresie kompetencji językowych kluczowy jest język angielski, a w dalszej kolejności język niemiecki. W perspektywie pięcioletniej na największej liczbie stanowisk zdaniem badanych przedsiębiorców wykorzystywane będą: innowacyjność, wpływ na innych, podstawy ekonomii, radzenie sobie ze stresem i inicjatywa oczekiwania przedsiębiorców powinny znaleźć się w centrum uwagi szkół ponagimnazjalnych. 7

9 Wprowadzenie metodologiczne W niniejszym opracowaniu przedstawiono zestawienie wybranych danych statystycznych, charakteryzujących podstawowe wskaźniki opisujące sferę edukacji i rynku pracy. Część analityczno-diagnostyczna podzielona została na dwa etapy. W ramach pierwszego z nich dokonano rozszerzonej analizy podstawowych wskaźników dotyczących zagadnień demografii, stanu szkolnictwa, struktury gospodarki i przedsiębiorczości oraz bieżącej sytuacji na rynku pracy, bazując na danych pozyskanych w ramach procesu opracowywania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego. Tam gdzie było to możliwe analizę prowadzono w układzie dynamicznym oraz porównawczym, badając jednocześnie wewnętrzne zróżnicowanie obszaru funkcjonalnego. Założono, że wszystkie wymienione sfery wzajemnie się przenikają i wzajemnie na siebie współoddziałują. Schemat zależności został przedstawiony poniżej. Schemat 1 Podstawowe czynniki rozwojowe uwzględnione w analizie statystycznej ZSREiRP dla obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa. Gospodarka Edukacja Demografia Rynek pracy Źródło: opracowanie własne. Kolejnym, zasadniczym etapem prac bazującym na analizie danych zastanych, było przeprowadzenie badań społecznych w oparciu o autorską metodologię budowania modelu kompetencyjnego dla rynku pracy. Na tym etapie przeprowadzono serię 8

10 badań fokusowych i wywiadów pogłębionych z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych w zakresie kształtowania oferty edukacyjnej i realizowania poszczególnych kierunków kształcenia. Tym sposobem zebrano dane ilościowe na temat aktualnie realizowanych efektów kształcenia, ważności kompetencji oraz dokonano projekcji liczby absolwentów posiadających określone kompetencje w przyszłości. Działania te posłużyły do scharakteryzowania podażowej strony rynku pracy. W dalszej kolejności przeprowadzono analizę potrzeb sektora gospodarczego. Przy pomocy badania kwestionariuszowego oraz wywiadów ustrukturyzowanych podjęto próbę identyfikacji nazw stanowisk pracy, na które firmy prowadzą i będą prowadzić rekrutację wśród absolwentów szkół funkcjonujących na terenie obszaru funkcjonalnego, prognoz pracodawców w zakresie prowadzonej polityki zatrudnienia, oceny ważności poszczególnych kompetencji oraz trudności w zakresie pozyskania pracowników posiadających określone kompetencje. Działania te posłużyły do scharakteryzowania popytowej strony gospodarki. Finalnym efektem prac było opracowanie Bilansu kompetencji dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa, stanowiącego odrębny dokument analityczny. Określono w nim relacje pomiędzy popytem a podażą w zakresie zasobów ludzkich i wymagań kompetencyjnych w kontekście rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego. 9

11 Analiza dynamiczna i porównawcza podstawowych wskaźników statystycznych Prognoza demograficzna W ramach prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Blisko Krakowa, w oparciu o prognozę ludności GUS dla powiatu krakowskiego, opracowana została prognoza zmian liczby ludności oraz struktury ludności dla poszczególnych gmin. Dynamika procesów demograficznych w niektórych grupach wiekowych może bowiem w sposób istotny warunkować rozwój i strukturę populacji obszaru funkcjonalnego w kolejnych dekadach. Bazując na charakterystyce zmian liczby ludności w poszczególnych funkcjonalnych grupach wiekowych dokonano prognozy liczby mieszkańców obszaru funkcjonalnego w podziale na trzy podstawowe grupy wieku: ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat), produkcyjnym (18-59/64 lat) oraz poprodukcyjnym (60+/65+). Wyniki prognozy zestawiono na poniższych wykresach. Wykres 1 Prognoza ludności obszaru funkcjonalnego do roku ; 16% 19448; 20% 17167; 17% 19149; 20% /64 60+/ ; 64% 61757; 63% 10

12 ; 19% 18991; 19% 20524; 20% 17930; 18% / ; 62% / ; 62% 60+/65+ Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 60+/65+ Na podstawie analizy stwierdzono, że pomimo względnie korzystnie przebiegających trendów demograficznych na terenie obszaru funkcjonalnego, wraz z wydłużeniem okresu prognozowania oczekiwany jest postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Zmiany struktury populacji obszaru funkcjonalnego będą przebiegały w sposób zbliżony do zmian prognozowanych przez GUS dla całego powiatu krakowskiego. Tendencją malejącą charakteryzować się będzie liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (z 20% w roku 2014 do 18% w roku 2030) oraz w wieku produkcyjnym (z 64% w roku 2014 do 62% w roku 2030). Natomiast dużym tempem wzrostu charakteryzować się będzie liczba ludności w wieku poprodukcyjnym (z 16% w roku 2014 do 20% w roku 2030). W kontekście zmian istotnie wpływających na rynek pracy podkreślono, że wyhamowaniu skutków niekorzystnych zmian pomogą reformy systemu emerytalnego, które dotychczas nie zostały uwzględnione w szacunkach GUS. Natomiast zakładana poprawa kondycji zdrowotnej seniorów będzie stwarzała szansę na dłuższe pozostawanie osób starszych na ryku pracy. Jednocześnie seniorzy stanowić będą znaczącą grupę nabywców dedykowanych sobie usług (m.in. turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych, opiekuńczych, edukacyjnych), co może przyczynić się rozwoju lokalnej gospodarki. Dla potrzeb precyzyjnego zaprogramowania zmian w systemie oświaty dokonano dodatkowej szczegółowej analizy w trzech funkcjonalnych podgrupach, w ramach populacji mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym: osób w wieku przedszkolnym (3-6 lat), osób w wieku edukacji podstawowej (7-12 lat) oraz osób w wieku edukacji 11

13 gimnazjalnej (13-15 lat). Z uwagi na niższą precyzję prognoz w wąskich grupach wiekowych analizę ograniczono do roku Wykres 2 W prognoza ludności obszaru funkcjonalnego do roku 2020 wśród mieszkańców w grupie 3-15 lat lat 7-12 lat lat Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. W kontekście rekomendacji dla polityki edukacyjnej należy stwierdzić, że na poziomie całego obszaru funkcjonalnego liczba mieszkańców w grupie wiekowej od 3 do 15 lat będzie utrzymywała się na stabilnym poziomie. Niewielki trend wzrostowy prognozuje się dla funkcjonalnych grup wieku 3-6 lat oraz 7-12 lat. Tym samym, zakładając rozwój oferty przedszkolnej oraz wysoki odsetek korzystania z oferty szkół podstawowych przez mieszkańców obszaru funkcjonalnego, stabilizację w sferze zatrudnienia na pierwszym szczeblu edukacji. Zmniejszy się natomiast liczba młodzieży uczącej się w gimnazjach. W tym kontekście ważne jest wzmacnianie obecnej oferty szkół gimnazjalnych oraz promowanie kształcenia w miejscu zamieszkania, przeciwdziałające negatywnym zjawiskom wyjeżdżania do szkół na terenie Krakowa. 12

14 Sfera edukacji Rozszerzonej analizie poddano ponadto sferę edukacji. W kontekście rozwoju oferty edukacyjnej i powiązania jej z rynkiem pracy kluczowym czynnikiem wydaje się jakość kształcenia. Determinuje ona nie tylko wysoki popyt na usługi edukacyjne realizowane w miejscu zamieszkania, przez co przeciwdziała odpływowi najlepszych uczniów do placówek poza obszarem funkcjonalnym, lecz dodatkowo stanowi bazę do rozwoju kształcenia na kolejnych etapach edukacji. Wykres 3 Przeciętne wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej (średnia w latach ). 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 53,8% 34,7% 40,8% 48,3% 29,0% 52,5% 60,7% 65,4% 55,0% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE Kraków. Przeciętne wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej wskazują na wysoki poziom kształcenia na tym etapie ścieżki edukacyjnej. Uśredniony wynik analizy z 3 ostatnich lat objętych badaniem ( ) jest najwyższy w grupie porównawczej. Większość gmin obszaru funkcjonalnego także odznacza się wynikami na poziomie wyższym od średnich dla Małopolski, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i powiatu krakowskiego. Liderem w tym zestawieniu jest gmina Skawina, gdzie do szkół uczęszczają w dużej mierze również mieszkańcy gmin sąsiednich. Wyjątek natomiast stanowi gmina Czernichów, gdzie w okresie badania uczniowie wykazywali się względnie niskimi wynikami na zakończenie szkoły podstawowej. 13 O wiele bardziej wyrównany poziom kształcenia obserwuje się z kolei analizując wyniki egzaminu gimnazjalnego. W zestawieniu uwzględniono część matematyczno-

15 przyrodniczą egzaminu gimnazjalnego, mając na uwadze przede wszystkim kompetencje najważniejsze z punktu widzenia kształcenia zawodowego i aktualnych potrzeb rynku pracy. Wykres 4 Przeciętne wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematyczno-przyrodnicza (średnia w latach ). 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 49,95% 51,95% 50,65% 51,23% 50,60% 44,97% 48,22% 51,57% 54,38% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE Kraków. Podsumowując zestawienie należy stwierdzić, że poziom kształcenia w gimnazjach na terenie obszaru funkcjonalnego nie odbiega istotnie od średniego poziomu kształcenia w województwie małopolskim oraz powiecie krakowskim. Różnice w ramach grupy porównawczej wynoszą co najwyżej kilka punktów procentowych. Niewielkie jest również zróżnicowanie wewnętrzne. W tym wypadku liderem pod względem średniego wyniku jest gmina Świątniki Górne, wysoki wynik odnotowano również w gminie Skawina. W dalszej kolejności analizie poddano wyniki z egzaminu maturalnego. Pod uwagę wzięto rezultat egzaminu z matematyki w części podstawowej. W całym okresie badania egzamin ten stanowił obligatoryjną część matury (w poprzednich latach mógł być wybierany fakultatywnie). Na wykresach zaprezentowano przeciętne wyniki osiągane w latach Z uwagi na fakt, że wyniki egzaminów maturalnych prezentowane są na poziomie powiatowym, w niniejszym przypadku za miarę jakości kształcenia na obszarze funkcjonalnym posłużyły wyniki z matur w całym powiecie krakowskim. Grupę porównawczą stanowiły z kolei pozostałe powiaty Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. 14

16 Wykres 5 Egzamin maturalny - przeciętny wynik z matematyki (poziom podstawowy) w latach ogółem. 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 64,8% 66,1% 60,8% 64,0% 58,8% 61,3% 61,6% 60,0% 57,1% 57,7% 55,2% 54,0% 55,7% 59,3% 53,3% 50,0% 48,7% 49,6% 47,0% 47,7% 48,5% 45,2% 40,9% 33,5% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE Kraków. We wszystkich porównywanych latach przeciętne wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki na terenie powiatu krakowskiego były nieznacznie niższe od średnich wyników dla województwa małopolskiego. Można ponadto stwierdzić, że na tle pozostałych powiatów uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu krakowskiego osiągają rezultaty nieznacznie niższe niż szkoły zlokalizowane w Krakowie, zbliżone do szkół z powiatu bocheńskiego, wielickiego i myślenickiego. Z punktu widzenia rozwoju szkolnictwa zawodowego istotna jest jakość nauczania w placówkach prowadzących ten rodzaj kształcenia. Z tego względu dokonano rozróżnienia wyników egzaminu maturalnego, na wyniki osiągane przez uczniów liceów ogólnokształcących oraz uczniów techników. Analiza danych w takim układzie pokazuje, że przeciętne wyniki osiągane w liceach są zdecydowanie wyższe niż w technikach. Tym samym można stwierdzić, że statystyczny uczeń liceum na koniec ścieżki kształcenia na poziomie wyższym posiada większe kompetencje matematyczne, ważne z punktu widzenia kontynuowania ścieżki edukacyjnej na poziomie akademickim. Przezwyciężenie tego stanu rzeczy wydaje się stanowić warunek konieczny do rozwoju szkolnictwa zawodowego, które w społecznym postrzeganiu w ostatnich latach uważane było za gorszą ścieżkę kariery, nie gwarantującą możliwości dalszego rozwoju i znalezienia zatrudnienia. 15

17 Wykres 6 Egzamin maturalny - przeciętny wynik z matematyki (poziom podstawowy) w latach ogółem w liceach ogólnokształcących (na górze) oraz technikach (na dole). 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 71,0% 73,1% 72,2% 68,2% 68,7% 67,8% 70,0% 66,2% 67,2% 67,4% 70,1% 65,1% 70,4% 66,2% 56,0% 58,2% 54,7% 56,7% 56,5% 56,0% 52,9% 54,4% 47,3% 39,7% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 59,3% 50,9% 52,9% 52,0% 52,4% 49,9% 52,2% 43,1% 43,8% 39,0% 40,6% 42,2% 41,1% 34,0% 57,7% 49,5% 52,3% 48,8% 46,0% 41,0% 38,0% 39,4% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE Kraków. Innym ważnym wnioskiem z analizy porównawczej jest zaprzeczenie obiegowej tezie, że jakość kształcenia w placówkach miasta Krakowa jest wyższa od szkół zlokalizowanych w okolicznych miejscowościach. Można wręcz wskazać przykłady okolicznych powiatów, gdzie rokrocznie przeciętne wyniki z matury są wyższe od wyników placówek krakowskich (np. powiat bocheński). W przypadku szkół powiatu krakowskiego stwierdzić należy, że zarówno w przypadku liceów ogólnokształcących, 16

18 jak i techników, wyniki z matur są przeciętnie nieznacznie niższe od tych obserwowanych w szkołach średnich zlokalizowanych w na terenie Krakowa. 17

19 Gospodarka Sytuację gospodarczą obszaru funkcjonalnego zdiagnozowano w sposób szczegółowy podczas prac analitycznych prowadzonych w ramach opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Blisko Krakowa. Na potrzeby niniejszego opracowania wybrano treści opisujące strukturę gospodarki lokalnej, a także dynamikę rozwoju przedsiębiorczości, znajdujące bezpośrednie przełożenie na stronę popytową rynku pracy. Według stanu na koniec grudnia 2013 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), tj. o 2,7% więcej niż w roku poprzednim oraz 16,2% więcej niż w roku 2009 (pierwszym, dla którego dostępne są dane w podziale gminnym). Ponieważ w celach porównawczych bardziej miarodajne jest odniesienie liczby podmiotów do ogólnej liczby mieszkańców danego obszaru, w dalszej części zaprezentowano kształtowanie się wskaźników dotyczących podmiotów w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Na koniec 2013 r. na terenie obszaru funkcjonalnego, w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1065 podmiotów na 10 tys. Ludności, co stanowiło wartość nieznacznie niższą od średniej małopolskiej wynoszącej 1045 podmiotów oraz wartości wskaźnika dla powiatu krakowskiego i KOM, wynoszących odpowiednio 1021 i 958 podmiotów. Zróżnicowanie wewnątrz obszaru funkcjonalnego jest wysokie. Względnie najwięcej zarejestrowanych jednostek gospodarczych odnotowano w gminie Mogilany (1259 podmiotów), w dalszej kolejności w gminach Świątniki Górne (1151 podmiotów) oraz Skawina (1056 podmiotów). 18

20 Wykres 7 Podmioty gospodarki narodowej wpisane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności na konie 2013 r Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. Wykres 8 Jednostki nowozarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. Ograniczając analizę do jednostek nowozarejestrowanych należy stwierdzić, że w 2013 r. do rejestru REGON wpisano na terenie obszaru funkcjonalnego 877 nowych podmiotów i była to wartość najniższa w przeciągu ostatnich 5 lat. Spadająca dynamika rejestracji nowych podmiotów gospodarczych może być efektem kończących się źródeł finansowania ze środków zewnętrznych, w tym współfinansowanych z EFS dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. 19

21 W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców przeciętnie w latach na terenie obszaru funkcjonalnego rejestrowanych było rokrocznie 98 nowych jednostek gospodarczych. Jest to wartość wyższa do wskaźników ogólnowojewódzkiego jak i dla całego powiatu krakowskiego i krakowskiego obszaru metropolitalnego, wynoszących odpowiednio 97, 95 i 88 podmiotów. Podobnie jak w przypadku ogólnej liczby podmiotów gospodarczych, największą dynamikę wzrostu liczby podmiotów noworejestrowanych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców odnotowano w gminie Mogilany. Wartość obserwowanego tu wskaźnika zdecydowanie przekracza wartości dla pozostałych j.s.t. wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego. Dodatkowo należy zaznaczyć, że wraz ze spadkiem liczby podmiotów noworejestrowanych nie idzie w parze wskaźnik podmiotów wykreślanych z rejestru REGON. W roku 2013 r. wykreślonych zostało 661 podmiotów, co stanowiło drugą z kolei wartość po roku 2011, kiedy to wyrejestrowanych zostało 788 jednostek gospodarczych. Choć wewnętrzne analizy i raporty instytucji udzielających wsparcia na założenie własnej działalności wskazują na względnie wysoką trwałość nowych podmiotów gospodarczych na terenie powiatu krakowskiego, porównanie dynamik powyższych wskaźników wskazuje na możliwy problem nierentowności prowadzenia firmy wraz z nadejściem okresu zakończenia wsparcia zewnętrznego. Przesłanki te wymagają jednak dodatkowych analiz w zakresie struktury działających firm, barier prowadzenia działalności, oczekiwanych form wsparcia zewnętrznego, a także potencjalnej efektywności tego wsparcia. Wykres 9 Struktura podmiotów gospodarczych na terenie OF Blisko Krakowa wg liczby zatrudnionych. 9863; 95,96% 344; 3,35% 61; 0,59% 71; 0,69% 9; 0,09% 1; 0,01% i więcej Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 20

22 Kolejnym etapem analizy było zdiagnozowanie struktury przedsiębiorstw obszaru funkcjonalnego pod względem liczby zatrudnionych. Przeważającą większość w 2013 r. stanowiły jednostki gospodarcze zatrudniające poniżej 10 pracowników. Było to dokładnie podmioty, co stanowiło niespełna 96% zarejestrowanych wówczas jednostek. W dalszej kolejności wymienić należy małe przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników, których zewidencjonowano łącznie 344 jednostki, czyli niewiele ponad 3,3% wszystkich podmiotów. Ponadto na terenie obszaru funkcjonalnego zarejestrowanych było 61 podmiotów zatrudniających pracowników w liczbie z przedziału , 9 podmiotów zatrudniających co najmniej 250 pracowników, lecz mniej niż 1000, oraz 1 przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 1000 pracowników. Łącznie ta grupa stanowiła jednak mniej niż 0,6 % wszystkich zarejestrowanych jednostek gospodarczych. Analiza struktury podmiotów gospodarczych pod względem liczby zatrudnionych w układzie przestrzennym wskazuje, że 90% dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych jest na terenie gminy Skawina. Koncentracja największych jednostek gospodarczych z jednej strony wpływa stabilizująco na lokalny rynek pracy, a z drugiej wskazuje, że kreowanie polityki wsparcia przedsiębiorczości powinno być zróżnicowane wewnętrznie i uwzględniające lokalne uwarunkowania i potrzeby pracodawców. Wykres 10 Udział podmiotów gospodarczych wybranych sekcji PKD w ogólnej liczbie jednostek gospodarczych zarejestrowanych na terenie obszaru funkcjonalnego. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Sekcja C Sekcja F Sekcja G Sekcja M OF "Blisko Krakowa" 13% 15% 29% 7% Czernichów 12% 15% 27% 7% Liszki 12% 15% 27% 7% Mogilany 12% 13% 29% 11% Skawina 12% 16% 30% 7% Świątniki Górne 24% 14% 31% 7% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 21

23 Struktura przedsiębiorstw wg rodzaju prowadzonej działalności wskazuje bowiem na podobną charakterystykę gmin pod względem rodzaju prowadzonej tu działalności gospodarczej. We wszystkich gminach około 30% stanowią podmioty zajmujące się działalnością handlową (sekcja G wg PKD 2007). Łącznie na obszarze funkcjonalnym zarejestrowanych było 3005 podmiotów tego typu. W dalszej kolejności dominują jednostki zarejestrowane w sekcji F (budownictwo), C (przetwórstwo przemysłowe) oraz M (działalność naukowa, profesjonalna i techniczna).. 22

24 Rynek pracy Ostatnim etapem diagnozy statystycznej była analiza wskaźników dotyczących bieżącej sytuacji na rynku pracy na obszarze funkcjonalnym. Dane statystyczne dodatkowo uzupełniono o wnioski z ogólnopolskiego badania ankietowego rynku pracy realizowanego przez Narodowy Bank Polski. Tym sposobem przedstawiono bieżące trendy i problemy równoważenia strony popytowej i podażowej w ramach lokalnej polityki zatrudnienia, szczególnie w odniesieniu do absolwentów szkół. Analizy te stanowiły także punkt wyjścia do przeprowadzenia autorskich badań społecznych i przygotowania bilansu kompetencji dla obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa. Wcześniejsze prace analityczne, gdzie przedstawiono dynamikę bezrobocia uzupełniono o poszerzoną analizę struktury bezrobotnych. W pierwszej kolejności zbadano strukturę bezrobotnych w podziale na funkcjonalne grupy wieku. Wykres 11 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych na terenie OF Blisko Krakowa wg wieku, stan na koniec 2013 r. 779; 20% 521; 13% 778; 19% 831; 21% 1096; 27% lat lat lat lat 55 i więcej Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UP Powiatu Krakowskiego. Korzystnym wnioskiem płynącym z tej analizy jest niska dynamika bezrobocia wśród osób młodych. W przedziale wiekowym lata liczba bezrobotnych zwiększyła się o 53% w porównaniu z rokiem 2008 i był to najniższy przyrost spośród wszystkich analizowanych grup. Niemniej jednak należy zauważyć, że osoby w wieku od 18 do 23

25 34 lat stanowią niespełna połowę wszystkich bezrobotnych. Szczegółową charakterystykę bezrobotnych w tych grupach wiekowych w rozbiciu na poszczególne gminy przedstawiono na wykresie poniżej. Wykres 12 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w gminach obszaru funkcjonalnego wg wybranych grup wieku lat lat 2012 Czernichów Liszki Mogilany Skawina Świątniki Górne Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UP Powiatu Krakowskiego. Najwyższą dynamikę odnotowano z kolei w najmniej licznej grupie bezrobotnych, powyżej 55 roku życia. W tym przypadku należy pamiętać, że osoby te charakteryzują się praktycznym brakiem mobilności na rynku pracy i w dużej mierze zasilają szeregi bezrobocia strukturalnego. Z uwagi na możliwość generowania wysokich kosztów społecznych osoby bliskie osiągnięcia wieku emerytalnego należy objąć szczególnym wsparciem doradczym i szkoleniowym, dostosowanym do specyfiki tej grupy wiekowej. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia wskazuje, że najbardziej dynamicznie rosnącą grupą osób pozostających bez pracy są bezrobotni z wykształceniem wyższym. Choć odsetek bezrobotnych w tej grupie jest wciąż niewielki i na koniec 2014 r. wyniósł zaledwie 12% należy mieć na uwadze, że utrzymujące się w dłuższym okresie wysokie bezrobocie osób młodych o wysokich kwalifikacjach prowadzić może do czasowej bądź stałej emigracji tej grupy w celu poszukiwania adekwatnego zatrudnienia. Dynamicznie rosnące bezrobocie osób z wyższym wykształceniem, a wiec wyższymi oczekiwaniami w zakresie pozycji zawodowej oraz 24

26 wynagrodzeń długoterminowo doprowadzić może do osłabienia pozycji konkurencyjnej obszaru funkcjonalnego. Wykres 13 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych na terenie OF Blisko Krakowa wg wykształcenia 474; 12% gimnazjalne i poniżej 901; 22% zasadnicze zawodowe 947; 24% 455; 11% 1228; 31% średnie ogólnokształcące średnie zawodowe i policealne wyższe Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UP Powiatu Krakowskiego. Wysoka dynamika bezrobocia osób z wyższym wykształceniem wskazuje także na występowanie zjawisk niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy (ang. skills mismatch) oraz nadmiernych kwalifikacji absolwentów (ang. over-educated) w stosunku do zapotrzebowania pracodawców. Trendy te, w ostatnich latach szczególnie charakterystyczne dla rynków pracy w krajach Europy Zachodniej coraz częściej zaobserwować można w Polsce. Z jednej strony wskazują one na błędy w podejmowanych decyzjach odnośnie wyboru ścieżki rozwoju zawodowego. Stanowią też przesłankę do zmian systemowych w zakresie reform polityki doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego, wskazując na konieczność bliższej współpracy pomiędzy sfera edukacji, nauki oraz przedsiębiorczości. Liczbę osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym zestawiono na wykresie przedstawiono w rozbiciu na poszczególne gminy obszaru funkcjonalnego. Dodatkowo w zestawieniu uwzględniono osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Dynamika zmian liczby bezrobotnych w tej grupie jest o połowę niższa niż w grupie osób z wykształceniem wyższym. Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowią jednak niespełna jedną trzecią wszystkich bezrobotnych na terenie obszaru funkcjonalnego. 25

27 Wykres 14 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w gminach obszaru funkcjonalnego wg wybranych grup wykształcenia zasadnicze zawodowe Czernichów Liszki wyższe 2011 Mogilany Skawina Świątniki Górne Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UP Powiatu Krakowskiego. Podsumowanie analizy struktury bezrobocia rejestrowanego stanowi przegląd tej statystyki ze względu na czas pozostawania bez pracy. Największy odsetek w tej kategorii stanowią osoby pozostające bez pracy poniżej 3 miesięcy. Można wskazać, że grupa ta zalicza się do tzw. bezrobocia frykcyjnego i nie stanowi istotnego problemu dla służb zatrudnienia. Najczęściej są to osoby dobrowolnie bezrobotne zmieniające miejsce pracy, w związku z tym pozostające czasowo bez pracy. Bardziej niepokojący jest fakt, że najwyższą dynamikę przyrostu bezrobotnych odnotowano w grupie osób pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy, wyniosła ona 165% pomiędzy rokiem 2008 a Osoby pozostające bez pracy powyżej jednego roku, tj. długotrwale bezrobotne, wraz z przedłużającym się czasem pozostawania poza sferą zatrudnienia mogą mieć coraz większe problemy z ponowną adaptacją do wymagań rynku pracy. Co więcej, osoby te po dłuższym okresie bezskutecznego poszukiwania pracy mogą całkowicie tego zaprzestać i zasilić tym samym szeregi biernych zawodowo. Reintegracja zawodowa tej grupy jest szczególnie trudna i kosztowna społecznie, ważne jest zatem, aby prywatne i publiczne służby zatrudnienia aktywnie interweniowały jeszcze w sytuacji względnie aktywnej postawy osób zwalnianych, a jeśli to możliwe wspomagały przedsiębiorców w zakresie polityki outplacementowej. 26

28 Wykres 15 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych na terenie OF Blisko Krakowa wg czasu pozostawania bez pracy 676; 17% 708; 18% 775; 19% 1159; 29% 687; 17% do 3 m-cy od 3 do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy od 12 do 24 m-cy powyżej 24 m-cy Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UP Powiatu Krakowskiego. W szczególnie społecznie trudnej sytuacji w ramach grupy długotrwale bezrobotnych znajdują się osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. Za wyjątkiem gminy Czernichów, gdzie liczba osób bezrobotnych zaliczanych do tej kategorii w przeciągu dwóch ostatnich lat obniżała się, bezrobocie długotrwałe powyżej 24 miesięcy ulegało systematycznemu zwiększeniu. Na wykresie poniżej zaprezentowano kształtowanie się liczby bezrobotnych zarejestrowanych w rejestrach Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego na koniec 2013 r. w grupie osób zaliczanych do bezrobocia frykcyjnego (pozostający bez pracy do 3 m-cy) oraz długotrwałego (pozostający bez pracy powyżej 24 miesięcy). 27

29 Absolwenci ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY Wykres 16 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w gminach obszaru funkcjonalnego wg wybranych grup wg czasu pozostawania bez pracy. do 3 m-cy powyżej 24 m-cy 2013 Czernichów Liszki Mogilany Skawina Świątniki Górne Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UP Powiatu Krakowskiego. Ostatnią część analizy sfery rynku pracy stanowiło zestawienie trendów obserwowanych na obszarze funkcjonalnym ze zmianami obserwowanymi w całej Polsce. Aby móc wskazać rekomendacje w zakresie relacji pomiędzy sferą edukacji a sferą gospodarki przedstawiono dane na temat podaży pracy absolwentów. Wykres 17Podaż pracy absolwentów wg badania ankietowego rynku pracy NBP bez wykształcenia wyższego i kwalifikacji zawodowych bez wykształcenia wyższego z kwalifikacjami zawodowymi z wykształceniem wyższym % 20% 40% 60% 80% 100% uczący się, pracujący pracujący uczący się, niepracujący NEET Źródło: Raport z badania ankietowego rynku pracy, Narodowy Bank Polski,

30 Wśród absolwentów wyróżniono trzy grupy funkcjonalne: (i) osoby bez wykształcenia wyższego i kwalifikacji zawodowych, są to głównie absolwenci liceów ogólnokształcących, (ii) osoby bez wykształcenia wyższego z kwalifikacjami zawodowymi, gdzie zaliczono osoby kończące technika i zasadnicze szkoły zawodowe, (iii), absolwentów z wykształceniem wyższym. Na podstawie przeprowadzonego badania ogólnopolskiego należy stwierdzić, że zdecydowana większość absolwentów nie zasila rynku pracy, lecz w rzeczywistości kontynuuje naukę. Dotyczy to zarówno absolwentów ogólniaków jak i studiów wyższych (kontynuacja licencjata na magisterium). Wzorzec ten nie dotyczy jedynie absolwentów średnich szkół zawodowych wśród nich edukację kontynuuje mniej niż 40%, przy czym aż 30% łączy edukację z pracą, Wśród absolwentów szkół ogólnokształcących dominuje podejmowanie studiów dziennych. Natomiast wśród absolwentów szkół średnich zawodowych niemal równie prawdopodobne są praca, edukacja łączona z pracą i bierność (ang. NEET, not in employment, education or training). Jedynie co trzeci absolwent szkół zawodowych kontynuuje edukację, tj. ponad 2 razy mniej niż w przypadku absolwentów ogólniaków. Jedną z barier w kontynuacji kształcenia może być fakt, że wciąż bardzo rzadkie jest łączenie edukacji z pracą, co pogłębia bariery finansowe w dostępie do dalszych ścieżek kształcenia. Za niepokojący należy uznać fakt, że aż co trzecie osoba z wykształceniem zawodowym nie uczestniczy w rynku pracy, ani nie kontynuuje edukacji. Praktycznie jedyną grupą, która łączy edukację z pracą są absolwenci studiów licencjackich, kontynuujący kształcenie na poziomie magisterskim lub podyplomowym. W wymiarze ogólnopolskim od 2010 r. wzrosła jednak liczba osób tylko uczących się, co może być powiązane zarówno z trudniejszą sytuacją na rynku pracy, jak i sygnałem dalszego utrwalania wzorca separowania okresów edukacji od aktywności zawodowej. 29

Strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa. - analiza statystyczna

Strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa. - analiza statystyczna Strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa - analiza statystyczna 2014 Prognoza ludności OF Blisko Krakowa do roku 2030 w podziale na funkcjonalne grupy wieku 15072;

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Diagnoza konkurs subregionalny. Mapa 1. Udział osób do 30 roku życia w ludności ogółem.

Załącznik nr 1 Diagnoza konkurs subregionalny. Mapa 1. Udział osób do 30 roku życia w ludności ogółem. Załącznik nr 1 Diagnoza konkurs subregionalny Małopolska (wraz z Podkarpaciem) należy do województw o największym udziale osób młodych poniżej 30 roku życia w skali kraju. Do kategorii tej zalicza się

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec styczeń 2012 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W styczniu bezrobocie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec sierpień 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada bezrobocie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawskopomorskim do roku 2020 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 Informacja o badaniu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 20.. roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 20.. roku Załącznik nr 7 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 20.. Spis treści Wstęp...3 1. Analiza ogólnej sytuacji na rynku pracy...4

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec październiku 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. rynku pracy Gdańsk, dnia 7 czerwca 2016 r. Rozwój poradnictwa zawodowego w regionie KONTEKST STRATEGICZNY 2 Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Co po szkole? Wybory absolwentów Przegląd wyników badań Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Co po szkole? Wybory absolwentów Przegląd wyników badań Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Co po szkole? Wybory absolwentów Przegląd wyników badań Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Spotkania w podregionach, 16-18.09.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej 2012 r. (dane średnioroczne) MAZOWSZE 60,2 % 52,6% 68,8% POLSKA 55,9% 48,1% 64,3% Analiza powyższych

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

BILANS KOMPETENCJI 2014 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

BILANS KOMPETENCJI 2014 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ BILANS KOMPETENCJI 2014 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 1.1. Wprowadzenie do badań Cel: zestawienie oczekiwań wybranych branż w Krakowie: informatyka, w tym teleinformatyka, architektura

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec stycznia 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec czerwca 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W czerwcu nadal

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych Opracowanie w ramach projektu: System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 16 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Zawodowej na lata 2017-2020 Na podstawie art. 12 pkt 9c w związku z

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania demograficzne:

Wyzwania demograficzne: Uratowanie potencjału polskiej edukacji, ponowne wprowadzenie cykliczności etapów szkolnych, dokonanie zmian programowych, tak, aby stworzyć system oświatowy na miarę XXI wieku to cele reformy edukacji

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Opole, 23 listopad 2007 r. Departament Edukacji i Rynku Pracy 1 Cechy gospodarki

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W kwietniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 9 528 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Plan prezentacji 1. Wyzwania dla polityki rozwoju umiejętności w Polsce 2. Absolwenci i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie małopolskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie małopolskim Rynek pracy tymczasowej w województwie małopolskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwie małopolskim nie można mówić o rynku pracownika lub pracodawcy. Jest to zależne od danego sektora

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

W styczniu w rejestrach PUP-ów przybyło osób. Przyrost ilościowy był prawie dwukrotnie większy niż w grudniu 2012 r.

W styczniu w rejestrach PUP-ów przybyło osób. Przyrost ilościowy był prawie dwukrotnie większy niż w grudniu 2012 r. AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec stycznia 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W styczniu zanotowano

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo