Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 12 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niŝ Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niŝ 180. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a takŝe pracy zespołowej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biologii. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w: przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody oraz szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia. III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA III.1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A.GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH B.GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Razem III.2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 1

2 godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie: Matematyki Fizyki i biofizyki Chemii 120 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Treści kształcenia w zakresie: Biologii molekularnej i biotechnologii 2. Budowy, funkcji i rozwoju organizmów 3. RóŜnorodności i ewolucji organizmów 4. Biologii środowiskowej III.3 WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie matematyki Treści kształcenia: Ciągi i szeregi liczbowe. Rachunek macierzowy. Równania i układy równań liniowych. Rachunek róŝniczkowy i całkowy funkcji jednej i wielu zmiennych pochodna, pochodna cząstkowa, pochodna kierunkowa, róŝniczka zupełna funkcji wielu zmiennych, całki pojedyncze, całki wielokrotne. Rozwiązywanie równań róŝniczkowych. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo, jednowymiarowe zmienne losowe dyskretne i ciągłe oraz ich rozkłady, funkcja gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Średnia arytmetyczna, geometryczna i harmoniczna. Mediana i wartość modalna. Wariancja, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. Błąd standardowy i przedział ufności. Testowanie hipotez o róŝnicach między średnimi i związkach między zmiennymi. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: posługiwania się metodami matematycznymi w biologii; opisu matematycznego zjawisk oraz procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie 2. Kształcenie w zakresie fizyki i biofizyki Treści kształcenia: Podstawowe zjawiska i procesy fizyczne. Podstawy mechaniki klasycznej. Elementy termodynamiki fenomenologicznej wymiana ciepła, kalorymetria. Grawitacja. Elementy akustyki. Elektryczne i magnetyczne właściwości materii. Metody pomiaru wielkości elektrycznych, w tym potencjałów elektrycznych w Ŝywych organizmach. Fale elektromagnetyczne. Promieniowanie jonizujące i jego oddziaływanie z materią. Elementy optyki falowej i geometrycznej. Mikroskopia optyczna i elektronowa. Spektroskopia atomowa i molekularna. Elementy fizyki jądrowej. Magnetyczny rezonans jądrowy. Podstawy krystalografii. Spektroskopia. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; pomiaru lub określania podstawowych wielkości fizycznych. 3. Kształcenie w zakresie chemii Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia i prawa chemii. Układ okresowy pierwiastków, konfiguracja elektronowa atomów. Wiązania chemiczne. Budowa cząsteczek. Stechiometria. Charakterystyka związków nieorganicznych, organicznych i kompleksowych. Rodzaje reakcji chemicznych. Fazy: gazowa, ciekła i stała. Roztwory roztwory elektrolitów. Podstawy termodynamiki chemicznej. Równowaga chemiczna równowagi w roztworach elektrolitów, równowagi kwasowo-zasadowe. Podstawy kinetyki 2

3 chemicznej. Elektrochemia ogniwa, elektroliza. Elementy chemii analitycznej. Gospodarowanie chemikaliami. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych; opisu reakcji chemicznych za pomocą równań; wykonywania obliczeń chemicznych; wykonywania analiz ilościowych i jakościowych w zakresie niezbędnym do wyjaśniania zjawisk i procesów biologicznych; bezpiecznego postępowania z chemikaliami. B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie biologii molekularnej i podstaw biotechnologii Treści kształcenia: Molekularna organizacja komórki. Struktura i funkcje białek, kwasów nukleinowych, lipidów i węglowodanów. Budowa i funkcja enzymów. Metabolizm lokalizacja, regulacja i integracja procesów komórkowych. Zaburzenia metabolizmu. Replikacja DNA. Mutacje i naprawa DNA. Rekombinacja genetyczna. Kod genetyczny. Ekspresja genów i jej regulacja. Metody analizy genetycznej. Chromosomowa teoria dziedziczenia. Dziedziczenie pozachromosomowe. Genomika i proteomika. Molekularne podstawy chorób dziedzicznych i nowotworowych. InŜynieria genetyczna i jej podstawowe narzędzia. Diagnostyka molekularna. Terapia genowa. Budowa i zróŝnicowanie mikroorganizmów. Fizjologia drobnoustrojów. Wirusologia molekularna. Molekularne podstawy patogenezy mikroorganizmów. Molekularne i komórkowe podstawy odpowiedzi immunologicznej. Tolerancja i nadwraŝliwość immunologiczna. Szczepienia i przeszczepy. Biotechnologia wykorzystanie organizmów w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska. Organizmy modyfikowane genetycznie. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: posługiwania się podstawowymi technikami biochemicznymi, genetycznymi, mikrobiologicznymi i immunologicznymi; rozumienia molekularnych podstaw funkcjonowania organizmów prokariotycznych i eukariotycznych; rozumienia moŝliwości wykorzystywania materiału biologicznego w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska. 2. Kształcenie w zakresie budowy, funkcji i rozwoju organizmów Treści kształcenia: Budowa i funkcjonowanie poszczególnych przedziałów komórkowych. Sygnalizacja wewnątrz i międzykomórkowa. Cykl komórkowy i jego regulacja. Podstawowe procesy fizjologiczne komórki. Metody stosowane w biologii komórki. Funkcjonalne układy tkankowe roślin i zwierząt. Biologia i regulacja rozwoju poszczególnych grup organizmów. Procesy fizjologiczne organizmów roślinnych i zwierzęcych. Współdziałanie i regulacja procesów fizjologicznych. Struktura i funkcja organizmu, a przystosowanie do środowiska. Metody badań in vivo i in vitro. Anatomia funkcjonalna człowieka. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia podstawowych zagadnień dotyczących struktury i funkcji komórki; rozumienia mechanizmów podstawowych procesów Ŝyciowych organizmów na róŝnych poziomach organizacji; stosowania elementarnych technik biologii eksperymentalnej; rozumienia budowy anatomicznej człowieka. 3. Kształcenie w zakresie róŝnorodności i ewolucji organizmów Treści kształcenia: Rola i zadania systematyki (taksonomii). Zasady współczesnej nomenklatury biologicznej. Źródła danych i sposoby ich interpretacji w taksonomii. Podstawy systematyki fenetycznej, kladystycznej i ewolucyjnej. Taksonomia molekularna. Główne hipotezy i teorie pochodzenia roślin plechowych i osiowych. Przegląd systematyczny głównych linii rozwojowych roślin. Polifiletyczny charakter glonów. Pochodzenie i główne kierunki rozwojowe roślin lądowych. Stopnie organizacyjne i ich przegląd systematyczny, ze szczególnym uwzględnieniem roślin nasiennych. Budowa i biologia grzybów. Formy troficzne. Mikoryza, endofity, grzyby lichenizowane. Rola grzybów w ekosystemie. Mikologia stosowana. Organizacja komórki pierwotniaków. 3

4 Przegląd systematyczny pierwotniaków. Teorie pochodzenia tkankowców. Rodzaje symetrii. Gąbki i jamochłony, powstanie Bilateralia. Przegląd typów Metazoa w aspekcie ewolucyjnym. Powstanie strunowców. Przegląd systematyczny kręgowców. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia głównych mechanizmów i tendencji w ewolucji roślin i zwierząt; charakteryzowania roślin korzystając ze źródeł monograficznych; rozpoznawania typów i waŝniejszych gromad zwierząt. 4. Kształcenie w zakresie biologii środowiskowej Treści kształcenia: Struktura i rozwój biosfery teorie powstania i ciągłości Ŝycia na Ziemi. Cykl hydrologiczny. Cyrkulacja atmosferyczna. Produkcja i dekompozycja materii organicznej w środowisku wodnym i lądowym. Depozyty materii organicznej. Cykl węgla, azotu, fosforu, siarki i Ŝelaza. Procesy redoks w biosferze. Bilans energetyczny biosfery. Warunki geologiczne, geochemiczne i klimatyczne a róŝnorodność i struktura biomów. Trwałość układów przyrodniczych w czasie i przestrzeni. Ekologia jako dziedzina nauk przyrodniczych. Poziomy organizacji systemów ekologicznych. Organizmy a środowisko. Bioenergetyka organizmów. Tolerancja ekologiczna. Adaptacje. Nisza ekologiczna. Rozrodczość, śmiertelność, migracje. Struktura wiekowa, płciowa i socjalna populacji. Strategie Ŝyciowe. Dynamika liczebności. Regulacja liczebności. Interakcje między gatunkami. Biocenoza. Sukcesja ekologiczna. Ekosystem. Mechanizmy ewolucji molekularne podstawy ewolucji, dobór naturalny, genetyka populacji: prawo Hardy ego i Weinberga, równowaga mutacyjno-selekcyjna, współdziałanie dryfu i doboru, zegar molekularny, dobór naturalny i sztuczny w przypadku cech ilościowych. Ewolucja i utrzymywanie się rozrodu płciowego. Systemy kojarzeń i dobór płciowy. Konflikty wewnątrz genomu. Ewolucja altruizmu biologicznego. Specjacja i radiacje przystosowawcze. Wymieranie gatunków i wielkie wymierania. Prawidłowości makroewolucji. Ochrona przyrody i środowiska podstawy prawne. Organizacja ochrony przyrody i środowiska w Polsce i Unii Europejskiej. Ochrona gatunkowa i obszarowa. Ochrona róŝnorodności genetycznej, gatunkowej i biocenotycznej. Strategia ochrony przyrody. Formy eksploatacji środowiska. Degradacja wód, gleb i atmosfery. Monitoring środowiska. Stan środowiska a wzrost gospodarczy. Gospodarowanie zasobami naturalnymi. Strategia zrównowaŝonego rozwoju. Etyka ochrony przyrody i środowiska. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia podstawowych procesów ekologicznych na poziomie populacji, ekosystemów i biosfery; rozumienia procesu ewolucji; rozumienia problemów ochrony przyrody i środowiska. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwać nie krócej niŝ 3 tygodnie. Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym moŝna przypisać do 2 punktów ECTS; języków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naleŝy przypisać 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naleŝy przypisać 2 punkty ECTS. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedŝerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny zawierać treści humanistyczne, z zakresu ekonomii lub inne poszerzające wiedzę humanistyczną w wymiarze nie mniejszym niŝ 60 godzin, którym przypisać naleŝy nie mniej niŝ 3 punkty ECTS. 4

5 3. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 4. Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub zajęcia terenowe ostatnie w wymiarze nie mniejszym niŝ 120 godzin. 5. Student otrzymuje 10 punktów ECTS za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym takŝe za przygotowanie pracy dyplomowej, jeśli przewiduje ją program nauczania). 5

6 B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niŝ 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niŝ Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niŝ 120. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent studiów powinien posiadać rozszerzoną w stosunku do poziomu licencjata wiedzę z zakresu biologii oraz biegłość w wybranej specjalności. Powinien dysponować wiedzą teoretyczną, pozwalającą na opis i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie, a takŝe wiedzą specjalistyczną z zakresu objętego programem nauczania. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent powinien być przygotowany do pracy w: jednostkach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny; przemyśle; administracji; placówkach ochrony przyrody oraz szkolnictwie po ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia. III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA III.1 GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 75 8 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Razem III.2 SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie: Metodologii nauk przyrodniczych Metod statystycznych w biologii Bioetyki 15 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 1. Technik mikroskopowych 2. Metod kultur in vitro 3. Paleobiologii

7 4. Technik rekonstrukcji filogenezy 5. Bioinformatyki 6. Ekologii roślin 7. Hydrobiologii 8. Technik znakowania cząsteczek biologicznych 9. Ekologii ewolucyjnej 10. Biologii wybranych grup organizmów 11. Endokrynologii 12. Biogeografii 13. Genetyki człowieka III.3 WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie metodologii nauk przyrodniczych Treści kształcenia: Wprowadzenie do teorii poznania. Spór o uniwersalia realizm pojęciowy skrajny i umiarkowany, klasyczna i współczesna postać tego sporu. Spór o istnienie typów ontologicznych. Zagadnienie prawdy. Porządek argumentacyjny w nauce interpretacja, uzasadnianie, uznawanie. Struktura i funkcje nauki. Rodzaje pytań. Wyjaśnianie. Nauka jako działalność modelująca rzeczywistość. Zagadnienia rozwoju nauki logika czy historia rozwoju. Struktura teorii i powiązania metodologiczne w biologii. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia filozoficznych uwarunkowań wiedzy przyrodniczej; posługiwania się argumentacją teoretyczną (filozoficzną); formułowania krytyki; rozumienia miejsca i roli procedur sprawdzających. 2. Kształcenie w zakresie metod statystycznych w biologii Treści kształcenia: Statystyka jako narzędzie badawcze nauk przyrodniczych. Populacja generalna a próba. Średnie i miary rozproszenia. Weryfikowanie hipotez za pomocą rozkładu dwumianowego i normalnego. Przedziały ufności dla średnich. Testy parametryczne i nieparametryczne róŝnic między średnimi. Testy chi kwadrat. NajwaŜniejsze układy eksperymentalne w biologii. Statystyczna analiza wyników ANOVA, ANCOVA. Układy czynnikowe i hierarchiczne. Układy z powtarzanymi pomiarami oraz ich kombinacje. Efekty ustalone i losowe. Badanie zaleŝności między zmiennymi analiza regresji i korelacji. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: prawidłowego planowania eksperymentu; posługiwania się metodami statystyki matematycznej w analizie danych doświadczalnych i obserwacji terenowych. 3. Kształcenie w zakresie bioetyki Treści kształcenia: Źródła norm etycznych w odniesieniu do zwierząt. Tezy etyki. Eutanazja zwierząt. Problemy etyczne związane z: hodowlą komórek i tkanek in vitro w tym komórek macierzystych transplantacją, inŝynierią genetyczną, zwierzętami transgenicznymi, badaniami nad ludzkim genomem, geotechnologią, zapłodnieniem in vitro, bankami spermy, magazynowaniem zarodków. Etyka ochrony gatunków, przyrody, środowiska i własności intelektualnej. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia i stosowania norm etycznych w pracy zawodowej biologa. 7

8 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie technik mikroskopowych Treści kształcenia: Mikroskopia elektronowa transmisyjna i skaningowa. Typy mikroskopów optycznych, układów optycznych i technik oświetlenia obiektu. Rodzaje preparatów mikroskopowych. Techniki utrwalania i barwienia. Autoradiografia. Rodzaje reakcji cyto- i histochemicznych. Techniki cyto- i histochemii powinowactwa. Hybrydyzacja in situ. Lokalizacja komórkowa, w tym z uŝyciem genów reporterowych. Mikroskopia konfokalna. Komputerowa analiza obrazu. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia wiedzy teoretycznej z zakresu technik mikroskopowych; przeprowadzania eksperymentów z uŝyciem mikroskopów. 2. Kształcenie w zakresie metod kultur in vitro Treści kształcenia: Eliminowanie wirusów i bakterii roślinnych poprzez kultury merystemów wierzchołkowych pędów oraz termo- i chemioterapię. Regulacja hormonalna w mikrorozmnaŝaniu. Wykorzystywanie zmienności somaklonalnej w ulepszaniu cech roślin. Fitochemiczne podstawy uzyskiwania pierwotnych i wtórnych metabolitów. Uzyskiwanie roślin haploidalnych do dalszych prac hodowlanych (dihaploidy). Pokonywanie barier niekrzyŝowalności poprzez zapylanie i zapładnianie in vitro. Kultury dojrzałych i niedojrzałych zarodków mieszańcowych. Hybrydyzacja somatyczna. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia podstawowych metod hodowli in vitro; przeprowadzania specjalistycznych prac eksperymentalnych; stymulowania organogenezy poprzez dobór proporcji regulatorów wzrostu. 3. Kształcenie w zakresie paleobiologii Treści kształcenia: Zapis kopalny fosylizacja, charakter i niepełność zapisu. Metody badań populacji kopalnych. Problem gatunku w paleontologii. Pozyskiwanie i oznaczanie skamieniałości. Morfologia teoretyczna i funkcjonalna. Biostratygrafia. Paleoekologia rekonstrukcja trybu Ŝycia, warunków Ŝycia, środowisk. Tempo ewolucji, masowe wymierania, trendy filetyczne i filogenetyczne. Zmiany klimatu w dziejach Ziemi. Tektonika płyt. Dzieje Ŝycia na Ziemi prekambr, fauny ediakaryjskie, eksplozja kambryjska, powstanie typów świata zwierzęcego, wkroczenie Ŝycia na lądy, rewolucja mezozoiczna, ewolucja roślin lądowych, radiacja kręgowców, powstanie człowieka, zlodowacenia. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia zalet i ograniczeń zapisu kopalnego, tendencji i mechanizmów rozwoju Ŝycia na Ziemi; wykorzystywania danych paleontologicznych w wyjaśnianiu współczesnej róŝnorodności biologicznej. 4. Kształcenie w zakresie technik rekonstrukcji filogenezy Treści kształcenia: Koncepcje gatunku, naturalność klasyfikacji, mono-, orto-, parai polifiletyzm. Taksonomia klasyczna, ewolucyjna, fenetyczna i filogenetyczna. Cechy homologie i homoplazje, polaryzacja, serie transformacyjne, homologia dla cech molekularnych. Techniki analizy fenetycznej. Analiza filogenetyczna drzewa ultrametryczne i addytywne, algorytm a model, kryteria optymalizacji, metody algorytmiczne, odległości, maksymalizacja wiarygodności, metoda redukcjonistyczna, techniki Bayesowskie. Problem znalezienia najlepszego drzewa, błędy i wiarygodność rekonstrukcji, wnioskowanie z więcej niŝ jednego zestawu danych. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia zasad działania, wad i zalet podstawowych metod analizy fenetycznej i filogenetycznej; rekonstruowania filogenezy na podstawie zestawu danych morfologicznych oraz sekwencji DNA i białek. 5. Kształcenie w zakresie bioinformatyki Treści kształcenia: Wprowadzenie do baz danych i metod analizy porównawczej sekwencji i struktur makrocząsteczek biologicznych DNA, RNA, białek. Bioinformatyka kwasów nukleinowych. Bioinformatyka białek. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: korzystania z publicznie dostępnych baz danych sekwencji i struktur; posługiwania się metodami przeszukiwania sekwencji 8

9 i struktur; posługiwania się programami do wizualizacji i manipulacji zestawami sekwencji nukleotydowych, aminokwasowych. 6. Kształcenie w zakresie ekologii roślin Treści kształcenia: Adaptacje roślin do warunków środowiska. Historie i strategie Ŝycia. Struktura, dynamika i demografia populacji. Populacyjna struktura roślinności. Procesy ekologiczne na poziomie osobnika, populacji i fitocenozy. Koegzystencja roślin z innymi organizmami. Fitocenoza jako strukturalny i funkcjonalny składnik ekosystemu. Metody wyróŝniania i klasyfikowania jednostek roślinności. Bioindykacyjna rola gatunków i jednostek roślinności w ocenie stanu środowiska przyrodniczego. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia podstawowych procesów ekologicznych z udziałem roślin i roślinności. 7. Kształcenie w zakresie hydrobiologii Treści kształcenia: Fizyczne i chemiczne właściwości środowiska wodnego. Typologia środowisk wodnych. Wpływ czynników fizycznych, chemicznych i antropogenicznych na strukturę biocenoz. Znaczenie rozpuszczonej w wodzie materii organicznej. Przegląd podstawowych grup organizmów i ich funkcji w ekosystemach wodnych. Sieci troficzne makro- i mikroorganizmów. Wpływ drapieŝników na strukturę i funkcję ekosystemów wodnych. Biomanipulacja. Rewitalizacja biocenoz i ochrona ekosystemów wodnych. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia zjawisk i procesów w biocenozach i ekosystemach wodnych; oceny środowisk wodnych na podstawie struktury biocenoz. 8. Kształcenie w zakresie technik znakowania cząsteczek biologicznych Treści kształcenia: Izotopowe metody znakowania kwasów nukleinowych, białek, lipidów, węglowodanów i innych substancji biologicznie czynnych. Nieizotopowe techniki znakowania makrocząsteczek biologicznych. Znakowanie in vivo i in vitro. Markery poszczególnych organelli komórkowych. Metody detekcji sygnałów po znakowaniu cząsteczek biologicznych. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: stosowania róŝnorodnych technik znakowania cząsteczek biologicznych; planowania doświadczeń biologicznych wymagających znakowania cząsteczek; analizy danych uzyskanych po doświadczalnym znakowaniu cząsteczek biologicznych. 9. Kształcenie w zakresie ekologii ewolucyjnej Treści kształcenia: Definicje adaptacji, dostosowania, czynnika bezpośredniego i ultymatywnego. Krytyka koncepcji doboru gatunku i doboru grupowego. Dobór krewniaczy i dostosowanie włączne. Teoria kooperacji. Optymalizacja ewolucyjna. Ewolucja strategii Ŝyciowych. Ewolucja płciowości i dobór płciowy. Ewolucyjne aspekty regulacji wielkości populacji. Starzenie organizmów jako problem ewolucyjny. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia problemów z pogranicza ekologii i ewolucji; posługiwania się modelami matematycznymi do badania zagadnień z zakresu ekologii ewolucyjnej. 10. Kształcenie w zakresie biologii wybranych grup organizmów Treści kształcenia: Morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne przystosowanie organizmów do określonych warunków środowiska. Ekologiczne grupy organizmów wyróŝnione na podstawie podobieństw cech przystosowawczych. Wybrane czynniki środowiskowe kształtujące określony typ morfologiczny i metaboliczny organizmów, ich warunki bytowania i rozmieszczenia. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: analizy struktury i funkcji organizmu w zaleŝności od poziomu organizacji i warunków bytowania; wyróŝniania grup organizmów na podstawie ich cech biologicznych. 11. Kształcenie w zakresie endokrynologii Treści kształcenia: Mechanizm działania hormonów. Struktura i czynności układu podwzgórzowo-przysadkowego. Hormony kory i rdzenia nadnerczy wytwarzanie, 9

10 uwalnianie, biologiczne działanie i inaktywacja. Regulacja hormonalna w warunkach stresowych. Hormony gruczołu tarczycowego. Regulacja hormonalna gospodarki węglowodanowej oraz wapniowo-fosforanowej. Melatonina i rytmy biologiczne. Steroidogeneza w jajnikach i jądrach. Hormony tkankowe, czynniki wzrostu, neuropeptydy. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia mechanizmów działania hormonów i ich roli w organizmie; oznaczania stęŝeń hormonów białkowych i steroidowych w płynach ustrojowych. 12. Kształcenie w zakresie biogeografii Treści kształcenia: Sposoby rozprzestrzeniania się (dyspersji) roślin i zwierząt. Migracja, kolonizacja, ekspansja, inwazja. Wpływ czynników środowiskowych na rozmieszczenie roślin i zwierząt. Zasięgi geograficzne kształt, wielkość, dynamika. Strefy klimatyczno-roślinne kuli ziemskiej. Kryteria wyróŝniania jednostek fitoi zoogeograficznych. Flora i fauna głównych biomów świata. Kształtowanie się współczesnej szaty roślinnej i fauny Polski. Metody badania flory i fauny regionalnej. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia mechanizmów kształtowania się zasięgów roślin i zwierząt; określania prawidłowości rozmieszczenia roślin i zwierząt na Ziemi; charakteryzowania najwaŝniejszych jednostek biogeograficznych świata. 13. Kształcenie w zakresie genetyki człowieka Treści kształcenia: Budowa genomu człowieka. Metody badań stosowane w genetyce człowieka róŝnice w stosunku do metod uŝywanych w genetyce innych organizmów. Molekularne podstawy zaburzeń genetycznych u człowieka metody ich wykrywania. Występowanie chorób genetycznych człowieka w róŝnych populacjach. MoŜliwości leczenia chorób genetycznych. RóŜnorodne praktyczne zastosowania metod genetyki molekularnej człowieka zapłodnienie in vitro, diagnostyka prenatalna, medycyna sądowa. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia specyfiki genomu człowieka i metod stosowanych w genetyce człowieka; rozumienia przyczyn zaburzeń genetycznych człowieka i moŝliwości ich leczenia; praktycznego wykorzystywania genetyki molekularnej człowieka. IV. INNE WYMAGANIA 1. Powinny być realizowane wszystkie treści podstawowe oraz treści kierunkowe z co najmniej czterech zakresów kształcenia. 2. Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub terenowe. 3. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS. 10

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka MAKROKIERUNEK Studia współtworzą: Wydział Biologii Wydział Chemii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Autorzy projektu: Prof. UG dr hab. Wiesław Miklaszewski Prof. UG dr hab. Piotr Mucha Prof.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: bioinformatyka 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2008 Informator, na podstawie materiałów

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 58 I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Page 1 of 8 ZAŁĄCZNIK Nr 4 I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 36 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Załącznik nr 4. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Papiernictwo i poligrafia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Papiernictwo i poligrafia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Dziennik Ustaw Nr 164 132 Poz. 1166 Załącznik nr 77 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Papiernictwo i poligrafia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności Nazwa u BHP i ergonomia Tryb studiów Stacjonarne Semestr 2 Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Liczba godzin (łącznie) Liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: biologia nauczycielska z geografią 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2009 Informator,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Fizyka medyczna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Fizyka medyczna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Fizyka medyczna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu Α Ω Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku INSTYTUT ROLNICTWA Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu SYLABUSY studia stacjonarne Sanok Program

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO. SYLABUSY studia stacjonarne

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO. SYLABUSY studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku INSTYTUT ROLNICTWA Kierunek: ROLNICTWO SYLABUSY studia stacjonarne Sanok Program obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 Październik 2013

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 52 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 do Protokółu posiedzenia Rady Wydziału Fizyki UW z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wniosku o otwarcie Studiów II

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. str. 127 145 i 252) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANISTYCZNE

PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANISTYCZNE PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANISTYCZNE 34 35 Technologia informacyjna (Information technology) mgr inż. Jolanta Wójcikowska Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa 0 w./30 ćw. ćw. laboratoryjne studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w liceum ogólnokszta càcym

Program nauczania w liceum ogólnokszta càcym Cele nauczania Andrzej Czubaj, Janina Grzegorek, Andrzej Jerzmanowski, Rafa Skoczylas, Krzysztof Spalik, Krystyna Skwar o-soƒta, Jolanta Sotowska-Brochocka, Krzysztof Staroƒ, Tomasz Umiƒski Program nauczania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII:

BIOLOGIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII: BIOLOGIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BIOLOGII: mgr Monika Mazurek mgr Lucyna Skwarczyńska mgr Anna Świszcz mgr Agnieszka Chłopaś 1 RÓŻNICOWANIE WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z BIOLOGII według

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Optyka okularowa

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Optyka okularowa STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność Optyka okularowa 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.06.05 15:48:42 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załcznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do matury 2014/2015 z biologii

Zagadnienia do matury 2014/2015 z biologii Zagadnienia do matury 2014/2015 z biologii Treści nauczania wymagania szczegółowe I. Budowa chemiczna organizmów. 1. Zagadnienia ogólne. 1) przedstawia skład chemiczny organizmów, z podziałem na związki

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo