Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI)"

Transkrypt

1 Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Analiza danych statystycznych dotyczących innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego na tle kraju Autorzy: Sylwia Dziedzic Leszek Woźniak Dariusz Wyrwa 0

2 Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) I Analiza danych statystycznych dotyczących innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego na tle kraju Wstęp Przystępując do przygotowania ekspertyzy, wykonano badania wtórne, a także zakupiono dane statystyczne w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie. Uwagę skupiono na danych istotnych z punktu widzenia aktualizacji RSI. Zrezygnowano z analizy aspektów, w przypadku których urzędy statystyczne nie dysponują danymi (należałoby w takim przypadku wykonać wieloletnie badania pierwotne, bardzo kosztowne), lub nie ma możliwości wykonania analiz porównawczych z innymi regionami Polski, a także z danymi dla całego kraju. Niektóre dane nie mogą być publikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu Ustawy o statystyce publicznej. Należy podkreślić, że w Polsce przez urzędy statystyczne nie są wykonywane ogólnopolskie a także regionalne badania statystyczne dotyczące działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Badania te obejmują głównie firmy zatrudniające więcej niż 49 osób (średnie i duże), tylko niektóre aspekty oficjalnych badań dotyczą także firm zatrudniających od 10 do 49 osób. Także europejskie badania wykonywane przez EUROSTAT nie dotyczą mikroprzedsiębiorstw. Zgodnie z powyższymi uwagami, niemożliwa jest szczegółowa analiza poziomu innowacyjności całego sektora MŚP według kryteriów: sektory gospodarki, sektory wysokiej szansy, przestrzennego z podziałem na podregiony, powiaty i gminy, a w ten sposób niemożliwa jest pełna analiza innowacyjności sektorów gospodarki województwa podkarpackiego. Analiza poziomu innowacyjności sektora MŚP w Polsce i w województwie podkarpackim (analiza danych i badań ankietowych) W Polsce mikroprzedsiębiorstwa stanowią, jak zauważają autorki badań 1 aż 96% wszystkich aktywnych firm, czyli takich, które nie tylko są zarejestrowane, ale też faktycznie działają. 1 M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s.19. 1

3 Żołnierski podkreśla, że mikroprzedsiębiorstwa są siłą napędową gospodarki (chociażby ze względu na ich wkład w tworzenie PKB) mimo na ogół niewielkiego zasięgu działania i małego wpływu na otoczenie, w którym funkcjonują 2. W Polsce cykliczne badania statystyczne nt. działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (przemysłowych i usługowych) w oparciu o metodologię Oslo realizowane są przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki kolejnych edycji badań publikowane są w opracowaniach pt. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw oraz Nauka i technika Należy dodać, że badania realizowane przez GUS nie obejmują mikroprzedsiębiorstw 3. Podkreślono już we wstępie, że obejmują one głównie firmy, w których zatrudnienie przekracza 49 osób. Tylko niektóre aspekty badań dotyczą także firm o liczbie pracujących od 10 do 49 osób (poszerzone badania cykliczne oparte na zharmonizowanych kwestionariuszach opracowanych przez Eurostat w ramach kolejnych edycji programu badawczego CIS). Z tego względu podejmowane przez PARP badania dotyczące innowacyjności mikroprzedsiębiorstw są elementem poszerzającym wiedzę o działalności innowacyjnej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorstwa 4. Zakres przedmiotowy badania obejmował populację mikroprzedsiębiorstw działających na terenie całej Polski, z uwzględnieniem podziału regionalnego oraz sekcji PKD. Określając zakres przedmiotowy cytowanych badań oraz pytania badawcze, kierowano się także możliwością porównania otrzymanych wyników z wynikami analogicznego badania przeprowadzonego przez PARP w 2005 r. oraz danymi publikowanymi przez GUS 5. Wyniki tych badań zostały przedstawione w publikacji zatytułowanej Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce 6. Przebadano w sumie 1500 mikroprzedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju. Na rys. 1 przedstawiono liczbę oraz lokalizację badanych mikroprzedsiębiorstw z uwzględnieniem atrakcyjności inwestycyjnej województw. W województwie podkarpackim przebadano 49 mikroprzedsiębiorstw. Województwo podkarpackie znajduje się w grupie województw o najniższej atrakcyjności inwestycyjnej. 2 Tamże, s Tamże, s Tamże, s Tamże, s M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa

4 Rysunek 1 - Liczba i lokalizacja badanych mikroprzedsiębiorstw (wg atrakcyjności inwestycyjnej województw) Źródło: M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 83. W tabeli 1 zamieszczono dane liczbowe dotyczące badanych mikroprzedsiębiorstw w ujęciu branżowym. Największy udział stanowiły mikroprzedsiębiorstwa z sekcji G i K, natomiast najmniejszy C i E. 3

5 Tabela 1- Struktura badanych przedsiębiorstw (według sekcji PKD 2004*) Źródło: M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 84. Spośród badanych przedsiębiorstw nieco ponad ¼ wskazała, że w ostatnich trzech latach wdrażała innowacje (rys.2). Oznacza to, że zgodnie z międzynarodowymi standardami, można je nazwać innowacyjnymi. Autorki badań zwróciły uwagę na fakt, iż odsetek firm deklarujących wprowadzanie innowacji (26%) jest niższy niż w badaniach dotyczących innowacyjności mikroprzedsiębiorstw zrealizowanych w 2005 r. przez A. Żołnierskiego, który wynosił wówczas ponad 33%. Innowacyjność badanych mikroprzedsiębiorstw jest natomiast nieco 4

6 wyższa niż innowacyjność firm MSP badanych przez PKPP Lewiatan w okresie styczeń 2007 r. czerwiec 2008 r. (22,5%). Jak zauważają autorki badań, poziom innowacyjności zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w populacji firm dużych jest prawie 3-krotnie wyższy niż w małych. Należy jednak dodać, że analizy porównawcze firm sektora MŚP z firmami dużymi w większości przypadków wypadną na niekorzyść tych pierwszych. Wynika to głównie z tego, że duże przedsiębiorstwa dysponują większym potencjałem kapitałowym i ludzkim, powiązaniami z gospodarką światową, czy też lepszym dostępem do informacji. Mają zatem większe szanse na budowanie swojej pozycji konkurencyjnej przez wdrażanie innowacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa, a w szczególności mikroprzedsiębiorstwa charakteryzują się znacznie słabszym potencjałem kapitałowym, niższymi zdolnościami akumulacyjnymi, a często także niższymi kompetencjami pracowników. Powoduje to, że w ich rozwoju mniejsze znaczenie odgrywają bardziej ryzykowne, innowacyjne rozwiązania 7. 7 M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s

7 Rysunek 2- Regionalne zróżnicowanie innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce (odsetek firm wprowadzających innowacje %) Źródło: M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 89. Poziom innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce jest wyraźne zróżnicowany regionalnie. Do najbardziej innowacyjnych firm należą te zlokalizowane w województwach opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim oraz łódzkim odsetek mikroprzedsiębiorstw wdrażających innowacje wynosił odpowiednio 63, 49, 35 i 36%. Zdecydowanie najmniej innowacyjne są przedsiębiorstwa w woj. podlaskim tylko 6% z nich deklarowało wprowadzanie innowacji. W pozostałych województwach innowacyjność firm była zbliżona do przeciętnej w kraju 8. 8 M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s

8 Województwo podkarpackie z odsetkiem 22,4 % innowacyjnych mikroprzedsiebiorstw w województwie plasował się na 10 miejscu na równi z województwem wielkopolskim. Taki rozkład poziomu innowacyjności mikroprzedsiębiorstwa w Polsce może budzić pewne wątpliwości. Najwyższy odsetek firm deklarujących wprowadzanie innowacji zlokalizowany jest bowiem w regionach o najniższej lub niskiej atrakcyjności innowacyjnej. Podobne rozbieżności występują, jeśli porówna się uzyskane wyniki z rankingiem innowacyjności regionów w Polsce. Wyróżniającymi się województwami w ocenie innowacyjności, które uzyskały ponadprzeciętne wartości agregatowego RNSII i sumarycznego indeksu uwzględniającego wagi 10 wskaźników EIS, według danych 2006 r. były: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie. W rankingu innowacyjności regionów ostatnie trzy miejsca zajęły natomiast województwa: świętokrzyskie (14), warmińsko mazurskie (15) oraz lubuskie (16). Przedstawione rozbieżności wynikają z wewnątrzregionalnego podejścia do analizy. W przypadku zastosowania podejścia międzyregionalnego uzyskuje się wyniki potwierdzające dominację województw mazowieckiego i śląskiego. Na tym terenie zlokalizowanych jest bowiem najwięcej przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Ich udział w ogólnej liczbie innowacyjnych mikroprzedsiębiorstwa w Polsce wynosił odpowiednio 15,8 i 9,3%. Kolejne miejsce zajmowało woj. pomorskie, w którym zlokalizowanych było 7,3% mikroprzedsiębiorstw wprowadzających innowacje. Najmniejsza liczba innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw występowała w województwach: podlaskim, podkarpackim oraz opolskim 9. Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych wdrażających innowacje Analizując aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce widzimy (tab. 2), że w największym stopniu wykazują się tutaj przedsiębiorstwa duże. Ponad 60% firm zatrudniających powyżej 249 pracowników wprowadza innowacje produktowe w swojej działalności. 9 M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s

9 Tabela 2 - Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle według sektorów własności, klas wielkości oraz sekcji PKD w latach Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w % ogółu przedsiębiorstw w latach realizujące przynajmniej jeden innowacyjny projekt, WYSZCZEGÓLNIENIE który był przerwany ogółem innowacyjne lub zaniechany przed ukończeniem lub niezakończony na koniec 2008 r. Ogółem 21,9 21,3 6,3 sektor publiczny 33,5 32,6 14,1 sektor prywatny 21,4 20,8 6,0 w tym własność zagraniczna 31,3 30,5 10,5 Przedsiębiorstwa liczące pracujących 15,1 14,6 3,4 Przedsiębiorstwa liczące pracujących 33,6 32,7 10,4 Przedsiębiorstwa liczące powyżej 249 pracujących 61,8 60,7 27,1 Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku. Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa s.158 W ujęciu województw największy procent przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle (tab.3) występuje w woj. mazowieckim. Województwo podkarpackie w rankingu tym znalazło się na piątym miejscu. 23,5% ogólnej liczby przedsiębiorstw wykazuje się działalnością innowacyjną w latach , 18,5% wprowadziło nowe lub istotnie ulepszone produkty, zaś 17,4% nowe lub istotnie ulepszone procesy. Największym procentem przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle może się pochwalić województwo mazowieckie i dolnośląskie. 8

10 Tabela 3 - Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle według rodzajów wprowadzonych innowacji oraz województw w latach Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw w latach WYSZCZEGÓLNIENIE nowe lub istotnie w tym nowe lub istotnie ogółem ulepszone ulepszone nowe dla rynku produkty procesy Polska 21,3 15,5 9,3 17,0 Dolnośląskie 24,2 16,2 9,9 19,8 Kujawsko-pomorskie 20,7 16,1 9,6 16,0 Lubelskie 22,2 14,6 7,7 19,2 Lubuskie 14,4 9,5 6,6 11,2 Łódzkie 14,8 11,7 6,2 11,2 Małopolskie 22,2 16,4 10,6 18,1 Mazowieckie 25,3 17,8 11,3 20,9 Opolskie 22,9 18,4 11,1 18,4 Podkarpackie 23,5 18,5 10,9 17,4 Podlaskie 23,7 15,0 9,9 20,3 Pomorskie 25,1 18,0 9,2 19,8 Śląskie 22,4 17,3 11,7 17,4 Świętokrzyskie 20,2 16,1 11,0 16,0 Warmińsko-mazurskie 18,1 13,3 7,2 14,5 Wielkopolskie 18,5 13,3 7,9 15,0 Zachodniopomorskie 17,1 10,7 4,1 14,2 Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku. Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa s.169 Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje, w % ogółu przedsiębiorstw przemysłowych, przedstawia tabela 4. 9

11 Tabela 4 - Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw przemysłowych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w latach wg PKD 2004 oraz i wg PKD WYSZCZEGÓLNIENIE wg PKD 2004 wg PKD 2007 POLSKA 23,2 pozycja 21,3 pozycja 21,4 pozycja 18,1 pozycja Dolnośląskie 25,7 6 24,2 3 24,7 4 20,9 2 Kujawsko-pomorskie 20, , , ,5 10 Lubelskie 24,3 7 22,2 8 21,1 9 18,1 7 Lubuskie 17, , , ,8 15 Łódzkie 19, , , ,1 16 Małopolskie 21, ,2 9 22,8 6 19,3 5 Mazowieckie 23,4 8 25,3 1 25,8 1 16,2 13 Opolskie 28,6 2 22,9 6 22,9 5 17,6 9 Podkarpackie 30,2 1 23,5 5 22,6 7 23,3 1 Podlaskie 25,8 5 23,7 4 25,0 3 19,0 6 Pomorskie 28,5 3 25,1 2 25,1 2 19,9 4 Śląskie 26,4 4 22,4 7 22,6 8 20,9 3 Świętokrzyskie 22, , , ,5 12 Warmińsko-mazurskie 23,0 9 18, , ,8 8 Wielkopolskie 19, , , ,1 14 Zachodniopomorskie 18, , , ,7 11 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie W latach bardzo dobrze przedstawiła się sytuacja przedsiębiorstw pod względem odsetka tych podmiotów, które deklarowały wprowadzenie innowacji. Pod tym względem województwo podkarpackie było niewątpliwym liderem, gdyż blisko co trzecie przedsiębiorstwo przemysłowe (30,2% ogółu) prowadziło realną działalność innowacyjną w latach Jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że średnia dla kraju w tym okresie wynosiła 23,2%. W latach województwo podkarpackie uplasowało się na piątej pozycji (już tylko niespełna co czwarte przedsiębiorstwo wdrażało innowacje 23,5% ogółu, przy średniej krajowej niewiele niższej wynoszącej 21,3%). Uwzględniając zmiany jakie zaszły w PKD w 2007 r. w tym samym okresie ( ) województwo plasowało się na siódmej pozycji. W okresie sytuacja pod względem wdrożeń innowacyjnych rozwiązań znowu uległa poprawie w województwie podkarpackim. Istotne jest jednak to, że wskaźnik w porównaniu z poprzednim okresem niewiele się zmienił (wg PKD 2007 było to 23,3% ogółu przedsiębiorstw przemysłowych), jednak znacznie obniżyła się średnia krajowa (z 21,4% w latach do 18,1% w kolejnym okresie). Województwo znowu stało się liderem pod względem podmiotów przemysłowych 10

12 wprowadzających innowacje. Warto zauważyć, że oceniany wskaźnik zawsze był wyższy od średniej krajowej. Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje nowe, w % ogółu przedsiębiorstw przemysłowych, przedstawia tabela 5. Tabela 5 - Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje nowe dla rynku w % ogółu przedsiębiorstw przemysłowych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w latach wg PKD 2004 oraz i wg PKD WYSZCZEGÓLNIENIE wg PKD 2004 wg PKD 2007 POLSKA 7,6 pozycja 9,3 pozycja 9,4 pozycja 7,0 pozycja Dolnośląskie 9,3 2 9,9 7 10,2 7 7,6 5 Kujawsko-pomorskie 8,8 4 9,6 9 9,8 9 6,6 11 Lubelskie 8,0 8 7,7 12 7,4 12 7,1 7 Lubuskie 4,6 16 6,6 14 6,7 14 7,9 4 Łódzkie 5,3 15 6,2 15 6,4 15 6,1 14 Małopolskie 8,8 5 10,6 6 10,8 5 7,3 6 Mazowieckie 6, ,3 2 11,2 4 6,6 9 Opolskie 8,3 7 11,1 3 11,4 2 9,5 1 Podkarpackie 9,3 3 10,9 5 10,1 8 8,6 2 Podlaskie 6,7 12 9,9 8 10,5 6 6,6 10 Pomorskie 8,6 6 9,2 10 9,6 10 7,0 8 Śląskie 7,9 9 11,7 1 11,6 1 7,9 3 Świętokrzyskie 9,5 1 11,0 4 11,4 3 6,2 13 Warmińsko-mazurskie 7,2 11 7,2 13 7,3 13 5,3 15 Wielkopolskie 7,7 10 7,9 11 8,2 11 6,5 12 Zachodniopomorskie 6,3 14 4,1 16 4,3 16 5,0 16 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Podobnie było w tej kategorii przedsiębiorstw pod względem odsetka podmiotów wprowadzających innowacje nowe dla rynku. Takich podmiotów było oczywiście zdecydowanie mniej, jednak było to zauważalne we wszystkich regionach. Podkarpackie przedsiębiorstwa przemysłowe były pod tym względem bardziej innowacyjne niż średnia w kraju. W zakresie innowacji w sektorze usług (tab.6 i 7), województwo podkarpackie znalazło siei na szóstym miejscu w kraju. W tym przypadku 14,8% firm wprowadziło innowacje, 13,0% w zakresie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i 12,3% w zakresie nowych lub istotnie ulepszonych procesów. W skali kraju najbardziej innowacyjne w sferze usług okazały się województwa mazowieckie, dolnośląskie i pomorskie. 11

13 Tabela 6 - Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych w sektorze usług według rodzajów wprowadzonych innowacji oraz województw w latach Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw w latach nowe lub w tym nowe lub WYSZCZEGÓLNIENIE istotnie istotnie ogółem nowe dla ulepszone ulepszone rynku produkty procesy Polska 15,6 10,3 6,3 12,3 Dolnośląskie 19,1 12,8 7,9 13,1 Kujawsko-pomorskie 13,2 8,0 4,7 9,5 Lubelskie 9,8 6,0 3,1 7,2 Lubuskie 16,8 8,0 3,0 16,0 Łódzkie 8,4 6,7 4,6 6,6 Małopolskie 14,6 9,8 5,5 11,4 Mazowieckie 21,7 14,5 9,1 17,8 Opolskie 9,4 6,0 2,1 7,3 Podkarpackie 14,8 13,0 5,7 12,3 Podlaskie 9,1 7,0 4,1 8,7 Pomorskie 17,3 9,7 5,6 13,8 Śląskie 16,1 10,7 7,0 12,9 Świętokrzyskie 13,8 11,3 5,4 6,5 Warmińsko-mazurskie 11,1 4,5 4,2 10,7 Wielkopolskie 12,6 8,1 6,1 9,6 Zachodniopomorskie 8,2 6,5 4,9 6,2 Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku. Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa s

14 Tabela 7 - Udział przedsiębiorstw usługowych, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw usługowych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w latach wg PKD 2004 oraz i wg PKD WYSZCZEGÓLNIENIE wg PKD 2004 wg PKD 2007 POLSKA 21,2 pozycja 15,6 pozycja 16,1 pozycja 14,0 pozycja Dolnośląskie 25,1 4 19,1 2 20,6 2 12,3 10 Kujawsko-pomorskie 12, ,2 9 14,6 7 13,9 6 Lubelskie 27,5 1 9, , ,0 8 Lubuskie 11, ,8 4 17,2 4 8,4 15 Łódzkie 14,7 14 8,4 15 9,0 15 9,0 14 Małopolskie 20,1 8 14,6 7 14,0 8 13,0 7 Mazowieckie 26,2 2 21,7 1 22,0 1 18,1 2 Opolskie 17,0 11 9,4 13 9, ,9 1 Podkarpackie 19,4 9 14,8 6 17,0 5 9,6 13 Podlaskie 22,6 6 9,1 14 9, ,0 12 Pomorskie 23,6 5 17,3 3 16,7 6 10,8 11 Śląskie 22,6 7 16,1 5 17,3 3 15,5 3 Świętokrzyskie 25,4 3 13,8 8 12,7 11 5,2 16 Warmińsko-mazurskie 18, , , ,4 9 Wielkopolskie 16, , ,2 9 15,3 4 Zachodniopomorskie 16,3 12 8,2 16 7, ,9 5 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Przedsiębiorstwa usługowe z terenu województwa podkarpackiego były w analizowanym okresie mniej innowacyjne niż przedsiębiorstwa przemysłowe. Jedynie w latach i to tylko z uwzględnieniem PKD z 2007 r. wynik podmiotów z Podkarpacia (17,0%) był lepszy od średniej krajowej (16,1%). W latach sytuacja pod względem innowacyjności przedsiębiorstw usługowych była najgorsza, gdyż przy średniej krajowej wynoszącej 14,0%, w przypadku województwa podkarpackiego wskaźnik wyniósł zaledwie 9,6%, co plasowało je na 13 pozycji w kraju. Udział przedsiębiorstw usługowych, które wprowadziły innowacje nowe dla rynku przedstawia tabela 8. 13

15 Tabela 8 - Udział przedsiębiorstw usługowych, które wprowadziły innowacje nowe dla rynku w % ogółu (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w latach wg PKD 2004 oraz i wg PKD WYSZCZEGÓLNIENIE wg PKD 2004 wg PKD 2007 POLSKA 7,4 pozycja 6,3 pozycja 6,5 pozycja 4,4 pozycja Dolnośląskie 12,7 1 7,9 2 8,4 2 6,0 2 Kujawsko-pomorskie 3,5 13 4,7 10 5,0 8 1,4 14 Lubelskie 7,7 4 3,1 14 3,3 13 4,0 7 Lubuskie 0,8 16 3,0 15 3,1 14 2,9 11 Łódzkie 3,2 14 4,6 11 4,3 10 1,3 16 Małopolskie 6,3 7 5,5 7 5,8 6 4,3 6 Mazowieckie 11,9 2 9,1 1 9,3 1 6,7 1 Opolskie 6,3 8 2,1 16 2,1 16 5,9 3 Podkarpackie 6,2 9 5,7 5 7,0 4 3,3 9 Podlaskie 4,1 12 4,1 13 3,6 11 3,5 8 Pomorskie 8,0 3 5,6 6 5,3 7 2,0 13 Śląskie 6,1 10 7,0 3 7,9 3 4,9 5 Świętokrzyskie 7,5 5 5,4 8 2,4 15 1,4 15 Warmińsko-mazurskie 1,2 15 4,2 12 3,4 12 2,7 12 Wielkopolskie 6,6 6 6,1 4 6,0 5 5,2 4 Zachodniopomorskie 6,0 11 4,9 9 4,4 9 3,1 10 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie W przypadku tej kategorii przedsiębiorstw widoczna jest również duża rozbieżność odsetka podmiotów wdrażających innowacje nowe dla rynku. Pozwoliły one co prawda podkarpackim przedsiębiorstwom usługowym plasować się na miejscach 4, 5 i 9. Jednak należy zauważyć, że w latach odsetek takich firm był w tym okresie dwukrotnie niższy niż w odniesieniu do województwa mazowieckiego, dla którego wynosił 6,7%. Potencjał innowacyjny podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego Liczba osób pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego na przestrzeni lat w województwie podkarpackim zmniejszyła się z do osób. Drastyczny spadek nastąpił w okresie od 2008 do 2009 roku, z do osób. W tym samym czasie w Polsce zanotowano duży wzrost zatrudnienia w tego typu podmiotach, od osób w 2004 roku do , z niewielką obniżką na przestrzeni lat W przypadku województwa podkarpackiego zdecydowanie dominuje zatrudnienie w tego typu dużych podmiotach (250 i więcej osób pracujących), zanotowany w analizowanym okresie 14

16 duży spadek zatrudnienia budzi wiec poważny niepokój, wskazuje bowiem na odpływ zagranicznego kapitału z dużych firm, co oznacza zarazem ograniczenie ich innowacyjnego potencjału. Zasadniczo to właśnie duże podmioty są w stanie najwięcej zainwestować w nowoczesne, innowacyjne produkty i procesy. Szczegółowe dane zaprezentowano w tabelach od 9 do

17 Tabela 9 - Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według województw i klas wielkości podmiotu w 2009 roku Ogółem Podmioty według liczby pracujących osób WYSZCZEGÓLNIENIE podmioty pracujący do 9 od 10 do 49 od 50 do i więcej podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 16

18 Tabela 10 - Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według województw i klas wielkości podmiotu w 2008 roku Ogółem Podmioty według liczby pracujących osób WYSZCZEGÓLNIENIE podmioty pracujący do 9 od 10 do 49 od 50 do i więcej podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 17

19 Tabela 11 - Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według województw i klas wielkości podmiotu w 2007 roku Ogółem Podmioty według liczby pracujących osób WYSZCZEGÓLNIENIE podmioty pracujący do 9 od 10 do 49 od 50 do i więcej podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 18

20 Tabela 12 - Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według województw i klas wielkości podmiotu w 2006 roku Ogółem Podmioty według liczby pracujących osób WYSZCZEGÓLNIENIE podmioty pracujący do 9 od 10 do 49 od 50 do i więcej podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 19

21 Tabela 13 - Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według województw i klas wielkości podmiotu w 2005 roku Ogółem Podmioty według liczby pracujących WYSZCZEGÓLNIENIE podmioty pracujący do 9 osób od 10 do 49 osób od 50 do 249 osób 250 i więcej osób podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 20

22 Tabela 14 - Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według województw i klas wielkości podmiotu w 2004 roku Ogółem Podmioty według liczby pracujących WYSZCZEGÓLNIENIE podmioty pracujący do 9 osób od 10 do 49 osób od 50 do 249 osób 250 i więcej osób podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 21

23 Rada Ministrów na posiedzeniu 21 lipca 2010 r. przyjęła wstępną listę priorytetów polskiego przewodniczenia w Radzie Unii Europejskiej. Lista obejmuje: wzmocnienie rynku wewnętrznego, stosunki ze Wschodem, wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej UE, podniesienie sprawności UE w sferze zarządzania kryzysowego i obronności, negocjacje wieloletnich ram finansowych oraz pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy. Troska o zasoby ludzkie powinna stanowić centralne zagadnienie na poziomie Unii Europejskiej, państw członkowskich oraz regionów (poziom NUTS 2), tym bardziej, że już dziś rysuje się w tym zakresie wiele niepokojących zjawisk. Mimo wysokiego poziomu bezrobocia, spowodowanego kryzysem światowym, szacuje się, że w Unii Europejskiej może pozostawać kilka milionów wolnych miejsc pracy, co wynika z braku odpowiednich kwalifikacji oraz niskiej mobilności pracowników. Od wielu lat przedstawiciele wielu środowisk wskazują na niskie zainteresowanie naukami ścisłymi oraz pogłębiający się deficyt kompetencji w zakresie zawodów związanych z naukami ścisłymi. Unia Europejska notuje niższy poziom kompetencji podstawowych (np. pisanie, czytanie, obsługa komputera), kompetencji zawodowych (np. inżynierskich, księgowych) czy kompetencji związanych z funkcjonowaniem w gospodarce globalnej (np. zarządzanie wirtualnymi zespołami, praca w otoczeniu wielokulturowym, generowanie innowacji) w porównaniu do wielu państw świata (INSEAD). Istotnym analizowanym w tej kategorii wskaźnikiem są pracujący ogółem w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego oraz w rozbiciu na firmy mikro, małe, średnie i duże. Tendencje w zakresie pracujących ogółem w firmach z udziałem kapitału zagranicznego w zależności od liczy zatrudnionych, przedstawiają rysunki

24 Lubelskie Małopolskie Podkarpackie Świętokrzyskie Rysunek 3 - Pracujący ogółem w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Rzeszowie Zatrudnienie ogółem w firmach z udziałem kapitału zagranicznego w województwie podkarpackim w latach kształtowało się w granicach od osób w roku 2009 do osób w roku W przeciągu jednego roku nastąpił spadek o ponad 10 tys. osób. Tak duży spadek pracujących nie wystąpił w żadnym ościennym województwie. W porównaniu do regionów sąsiadujących zatrudnienie na Podkarpaciu jest ponad dwa razy wyższe niż w województwie lubelskim (16715 osób w roku 2009) i prawie dwa razy wyższe niż w województwie świętokrzyskim (18366 osób). 23

25 Lubelskie Małopolskie Podkarpackie Świętokrzyskie Rysunek 4 - Pracujący w podmiotach zatrudniających do 9 osób z udziałem kapitału zagranicznego w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Rzeszowie W województwie podkarpackim zatrudnienie w podmiotach mikro z udziałem kapitału zagranicznego w latach kształtowało się w granicach osoby, przy czym wartość najniższą odnotowano w roku 2004, zaś najwyższą w 2008 roku. Na koniec 2009 roku zatrudnienie wyniosło 423 osoby. Wskaźnik ten jest jedynie prawie dwa razy wyższy niż w województwie świętokrzyskim (230). W województwie lubelskim zatrudnienie na koniec 2009 roku wyniosło niewiele więcej, bo 497 (o 74 osoby więcej), natomiast w województwie małopolskim było ponad pięciokrotnie wyższe (2147 osób). 24

26 Lubelskie Małopolskie Podkarpackie Świętokrzyskie Rysunek 5 - Pracujący w podmiotach zatrudniających od 9 do 49 osób z udziałem kapitału zagranicznego w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Rzeszowie Zatrudnienie w firmach małych z udziałem kapitału zagranicznego w województwie podkarpackim w latach systematycznie rosło. W 2004 roku wynosiło 1215 osób, zaś na koniec 2009 roku Jest wyższe niż województwie świętokrzyskim (935 osób) i lubelskim (1159 osób) i ponad 3,5 razy niższe niż w województwie małopolskim (6132). 25

27 Lubelskie Małopolskie Podkarpackie Świętokrzyskie Rysunek 6 - Pracujący w podmiotach zatrudniających od 50 do 249 osób z udziałem kapitału zagranicznego w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Rzeszowie Na Podkarpaciu zatrudnienie w średnich firmach z udziałem kapitału zagranicznego w latach kształtowało się od 4498 osób w roku 2004 do 6323 w roku Wskaźnik ten jest wyższy niż w województwie świętokrzyskim (w 2009 roku osób) oraz województwie lubelskim (5761 osób) i prawie 2,5 razy niższy niż w Małopolsce (15146 osób). 26

28 Lubelskie Małopolskie Podkarpackie Świętokrzyskie Rysunek 7 - Pracujący w podmiotach zatrudniających ponad 250 osób z udziałem kapitału zagranicznego w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Rzeszowie W firmach dużych z udziałem kapitału zagranicznego zatrudnienie na Podkarpaciu w latach kształtowało się od osób do osób, przy czym wartość najniższa wystąpiła w roku 2004, zaś najwyższa w roku Na koniec 2009 roku zatrudnienie wyniosło osoby i było dwa razy wyższe niż w województwie świętokrzyskim (12856 osób) i ponad 2,5 razy wyższe niż w województwie lubelskim (9298 osób) oraz ponad dwa razy niższe w porównaniu do województwa małopolskiego (59537 osób). Ogólna liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym, które w okresie ponosiły wydatki na pozyskanie aktywów trwałych, w województwie podkarpackim zmniejszyła się ze 168 do 153, w skali kraju na przestrzeni tych lat województwo podkarpackie plasowało się na w kraju na miejscach od 12 do 13. Spadek liczby podmiotów tego typu dotyczył zarówno podmiotów zatrudniających do 9 osób, jak i 10 i więcej. Podmioty te znacznie ograniczyły wydatki inwestycyjne, ogółem z 1094,4 mln zł w 2004 roku do 903,0 mln zł w 2009 roku. Należy jednak podkreślić, że znacznie większy spadek sumy tych wydatków zanotowano we wskaźnikach dla całego kraju, co pozwala na wyciagnięcie wniosku, że województwo podkarpackie należy do regionów, które najlepiej radziły sobie z tym problemem. Wyrażony liczbą tego typu podmiotów potencjał innowacyjny w województwie podkarpackim nie uległ tak dużemu zubożeniu jak w wielu innych regionach Polski. Szczegółowe dane zaprezentowano w tabelach od 15 do

29 Tabela 15 - Wydatki poniesione w 2009 roku przez podmioty z kapitałem zagranicznym na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce według województw WYSZCZEGÓLNIENIE Wydatki inwestycyjne a ogółem b - do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących 28 Liczba podmiotów ogółem w tym na nowe środki trwałe w milionach złotych POLSKA a , ,4 c , ,0 Dolnośląskie a ,7 3846,0 b ,1 452,2 c ,7 3393,8 Kujawsko-pomorskie a ,4 1307,6 b 62 54,1 30,0 c ,3 1277,6 Lubelskie a ,7 660,7 b ,8 410,6 c ,9 250,1 Lubuskie a ,6 745,4 b ,9 71,1 c ,8 674,2 Łódzkie a ,8 2656,7 b ,6 26,7 c ,2 2630,0 Małopolskie a ,3 1985,1 b ,9 326,9 c ,5 1658,1 Mazowieckie a , ,3 b ,7 4882,1 c , ,2 Opolskie a ,3 759,3 b 79 62,8 55,3 c ,4 704,1 Podkarpackie a ,4 861,4 b 44 14,1 8,6 c ,3 852,8 Podlaskie a ,8 259,7

30 b 20 60,9 55,6 c ,9 204,1 Pomorskie a ,7 3167,1 b ,4 193,0 c ,4 2974,1 Śląskie... a ,3 5495,2 b ,5 395,9 c ,8 5099,3 Świętokrzyskie... a ,8 589,3 b 18 1,6 1,5 c ,1 587,8 Warmińsko-mazurskie a ,5 250,9 b 41 35,2 28,3 c ,3 222,6 Wielkopolskie a ,8 3737,6 b ,4 152,4 c ,5 3585,2 Zachodniopomorskie a ,2 2538,2 b ,6 1351,4 c ,6 1186,8 Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Tabela 16 - Wydatki poniesione w 2008 roku przez podmioty z kapitałem zagranicznym na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce według województw WYSZCZEGÓLNIENIE a - ogółem b - do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących 29 Liczba podmiotów Wydatki inwestycyjne ogółem w tym na nowe środki trwałe w milionach złotych POLSKA a , ,3 b , ,3 c , ,9 Dolnośląskie a ,9 4379,6 b ,7 517,0 c ,2 3862,7 Kujawsko-pomorskie a ,7 1851,7 b ,3 148,9

31 c ,4 1702,8 Lubelskie a ,9 446,4 b 62 35,6 23,2 c ,3 423,2 Lubuskie a ,5 1016,7 b ,6 178,9 c ,9 837,9 Łódzkie a ,8 2359,7 b ,2 121,9 c ,6 2237,8 Małopolskie a ,1 2869,1 b ,8 346,5 c ,3 2522,6 Mazowieckie a , ,5 b , ,6 c , ,9 Opolskie a ,3 667,5 b 79 56,6 41,4 c ,8 626,1 Podkarpackie a ,8 1141,2 b 52 17,0 14,8 c ,8 1126,4 Podlaskie a ,3 415,4 b 20 4,8 0,9 c ,5 414,5 Pomorskie a ,0 2754,2 b ,5 378,4 c ,5 2375,9 Śląskie a ,2 6424,9 b ,9 362,8 c ,2 6062,1 Świętokrzyskie a ,7 1011,2 b 19 2,3 2,1 c ,4 1009,1 Warmińsko-mazurskie a ,4 544,8 b 46 50,2 41,8 c ,2 503,1 Wielkopolskie a ,0 6509,5 b ,3 849,6 c ,7 5659,9 Zachodniopomorskie a ,0 2528,8 b ,1 188,7 30

32 Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie c ,0 2340,2 Tabela 17 - Wydatki poniesione w 2007 roku przez podmioty z kapitałem zagranicznym na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce według województw WYSZCZEGÓLNIENIE a ogółem b - do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących 31 Liczba podmiotów Wydatki inwestycyjne Investment outlays ogółem w tym na nowe środki trwałe w milionach złotych POLSKA a , ,4 b ,1 6488,0 c , ,4 Dolnośląskie a ,3 5262,6 b ,9 410,2 c ,5 4852,4 Kujawsko-pomorskie a ,3 1335,0 b ,3 135,4 c ,9 1199,5 Lubelskie a ,3 314,5 b ,7 132,3 c ,6 182,2 Lubuskie a ,2 1034,7 b ,6 47,5 c ,6 987,2 Łódzkie a ,2 2047,5 b ,4 60,0 c ,7 1987,5 Małopolskie a ,9 2684,3 b ,7 324,5 c ,2 2359,8 Mazowieckie a , ,9 b ,8 4644,2 c , ,7 Opolskie a ,5 595,3 b 82 30,5 7,4 c ,0 587,9

33 Podkarpackie a ,4 834,2 b 47 14,1 12,6 c ,3 821,6 Podlaskie a ,6 543,5 b 19 2,8 1,6 c ,8 541,9 Pomorskie a ,0 3056,1 b ,8 109,3 c ,2 2946,9 Śląskie a ,0 7038,9 b ,1 309,2 c ,9 6729,7 Świętokrzyskie a ,1 619,0 b 18 5,2 4,9 c ,0 614,0 Warmińsko-mazurskie a ,4 637,2 b 47 15,6 14,6 c ,8 622,5 Wielkopolskie a ,3 4831,1 b ,0 189,3 c ,3 4641,8 Zachodniopomorskie a ,1 1711,7 b ,6 84,8 c ,5 1626,8 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Tabela 18 - Wydatki poniesione w 2006 roku przez podmioty z kapitałem zagranicznym na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce według województw WYSZCZEGÓLNIENIE a-ogółem b- do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących 32 Liczba podmiotów Wydatki inwestycyjne Investment outlays ogółem w tym na nowe środki trwałe w milionach złotych POLSKA. a , ,9 b ,0 7159,8 c , ,1 Dolnośląskie a ,7 5322,3

34 b ,7 521,7 c ,0 4800,5 Kujawsko-pomorskie a ,9 626,8 b 67 17,2 7,4 c ,7 619,5 Lubelskie a ,9 243,4 b 53 # # c 100 # # Lubuskie a ,9 696,2 b ,1 38,6 c ,8 657,6 Łódzkie. a ,7 1626,1 b ,1 40,7 c ,7 1585,4 Małopolskie a ,4 2519,3 b ,2 172,9 c ,2 2346,4 Mazowieckie a , ,1 b ,9 5216,5 c , ,6 Opolskie a ,9 436,9 b 82 70,3 65,3 c ,6 371,6 Podkarpackie a ,1 691,9 b 37 9,5 7,9 c ,7 684,0 Podlaskie a 49 # # b 9 # # c 40 # # Pomorskie a ,4 2345,7 b ,6 # c ,8 # Śląskie a ,7 5428,0 b ,7 382,3 c ,9 5045,7 Świętokrzyskie a ,4 427,2 b 26 6,2 5,8 c ,2 421,4 Warmińsko-mazurskie a 150 # # b 52 # # c 98 # # Wielkopolskie a ,2 4097,7 33

35 b ,7 140,9 c ,6 3956,8 Zachodniopomorskie a ,4 1579,7 b ,1 59,3 c ,4 1520,4 Znak umowny: # - oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Tabela 19 - Wydatki poniesione w 2005 roku przez podmioty z kapitałem zagranicznym na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce według województw WYSZCZEGÓLNIENIE a ogółem b - do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących 34 Liczba podmiotów Wydatki inwestycyjne ogółem w tym na nowe środki trwałe w milionach złotych POLSKA a , ,6 b ,9 4154,5 c , ,1 Dolnośląskie a ,4 3516,0 b ,3 148,3 c ,1 3367,7 Kujawsko-pomorskie a ,8 609,9 b 72 9,3 6,3 c ,6 603,5 Lubelskie a ,3 255,7 b 51 37,2 26,0 c ,2 229,7 Lubuskie a ,1 600,9 b ,8 49,3 c ,3 551,7 Łódzkie a ,6 1451,4 b ,0 34,0 c ,5 1417,3 Małopolskie a ,0 1664,3 b ,5 85,4 c ,5 1578,9

36 Mazowieckie a , ,5 b ,0 2843,8 c , ,6 Opolskie a ,1 469,2 b 81 23,2 18,0 c ,9 451,3 Podkarpackie a ,5 785,0 b 43 38,9 38,1 c ,6 746,8 Podlaskie a ,6 264,7 b 18 1,2 0,8 c ,3 263,9 Pomorskie a ,1 1962,9 b ,6 580,8 c ,5 1382,1 Śląskie a ,1 3726,8 b ,5 104,9 c ,6 3621,9 Świętokrzyskie a ,4 643,3 b 20 49,4 49,4 c ,0 593,9 Warmińsko-mazurskie a ,3 720,4 b 42 11,3 10,0 c ,1 710,4 Wielkopolskie a ,2 3473,4 b ,8 100,3 c ,4 3373,1 Zachodniopomorskie a ,1 937,3 b ,9 59,0 c ,2 878,3 Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Tabela 20 - Wydatki poniesione w 2004 roku przez podmioty z kapitałem zagranicznym na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce według województw WYSZCZEGÓLNIENIE a ogółem b - do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących 35 Liczba podmiotów Wydatki inwestycyjne ogółem w tym na nowe środki trwałe

37 w milionach złotych POLSKA a , ,9 b ,1 4401,7 c , ,2 Dolnośląskie a ,2 2560,3 b ,2 176,8 c ,0 2383,5 Kujawsko-pomorskie a ,6 453,8 b 83 9,9 6,7 c ,7 447,1 Lubelskie a ,3 207,9 b 54 32,5 26,6 c ,8 181,3 Lubuskie. a ,5 516,6 b ,1 12,9 c ,4 503,7 Łódzkie a ,8 812,3 b ,5 12,1 c ,2 800,3 Małopolskie a ,9 1970,1 b ,6 106,7 c ,3 1863,4 Mazowieckie a , ,3 b ,7 3583,9 c , ,5 Opolskie a ,5 366,8 b 76 22,8 11,8 c ,6 355,1 Podkarpackie a ,0 662,1 b 45 43,1 36,8 c ,9 625,2 Podlaskie a ,8 143,5 b 15 0,6 0,3 c ,2 143,2 Pomorskie a ,8 1207,1 b ,9 62,1 c ,9 1145,0 Śląskie a ,6 2901,6 b ,6 81,0 c ,0 2820,6 Świętokrzyskie a ,9 571,3 b 16 1,2 1,0 36

38 c ,8 570,3 Warmińsko-mazurskie a ,4 358,4 b 43 6,2 5,5 c ,2 352,9 Wielkopolskie a ,1 3967,2 b ,3 229,0 c ,8 3738,2 Zachodniopomorskie a ,3 1348,5 b ,0 48,5 c ,4 1300,0 Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Kapitał podstawowy w spółkach z kapitałem zagranicznym, na przestrzeni lat , w województwie podkarpackim wzrósł z 2221,8 mln zł do 2235,3 mln zł, a więc nieznacznie, a dynamika w tym zakresie była znacznie niższa niż dla całego kraju, gdzie wzrost ten zawarł się odpowiednio w przedziale od ,9 do ,8 mln zł. W województwie podkarpackim wzrosła zarówno liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego zatrudniających do 9 osób (ze 134 w 2004 r. do 183 w 2009 r.) jak i zatrudniających 10 i więcej pracujących (ze 117 do 143), drastycznie natomiast zmalał kapitał podstawowy w tego typu firmach zatrudniających do 9 pracujących, z 949,9 mln zł do 90 mln zł, natomiast wzrósł w firmach zatrudniających 10 i więcej osób, ze 1271,9 mln zł do 2145,0 mln zł. Przedstawiony trend pokazuje, na tle znacznie mniejszej zmienności liczby firm, proces zmniejszania się lub odpływu kapitału. Szczegółowe dane zaprezentowano w tabelach od 21do 26. Tabela 21 - Kapitał podstawowy w spółkach z kapitałem zagranicznym w 2009 roku według województw Kapitał podstawowy WYSZCZEGÓLNIENIE a - ogółem b - do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących Liczba podmiotów ogółem krajowy osób fizycznych osób prawnych zagraniczny rozproszony w mln zł POLSKA a , ,1 3120, , ,8 4345,9 b ,2 8694,3 1006,7 7687, ,5 52,3 c , ,7 2113, , ,3 4293,6 Dolnośląskie a ,9 2211,8 491,2 1720, ,2 368,9 b ,8 204,8 141,5 63,3 1034,7 0,3 37

39 c ,1 2007,0 349,7 1657, ,5 368,6 Kujawsko-pomorskie a ,5 234,8 163,9 70,9 2502,1 74,6 b ,0 13,1 10,1 3,0 91,8 - c ,5 221,6 153,7 67,9 2410,3 74,6 Lubelskie a ,7 118,0 54,0 64,1 827,9 45,7 b ,2 18,3 8,4 9,9 119,8 37,1 c ,5 99,8 45,6 54,2 708,1 8,6 Lubuskie a ,3 270,7 25,3 245,4 2220,0 1,6 b 471 # # # # # - c 294 # # # # # 1,6 Łódzkie a ,0 214,1 94,4 119,7 4222,7 4,1 b ,4 22,9 18,8 4,1 432,8 0,8 c ,5 191,2 75,6 115,6 3789,9 3,4 Małopolskie a ,2 682,9 200,3 482, ,8 47,5 b ,9 345,5 103,1 242,3 610,2 0,2 c ,2 337,4 97,1 240, ,5 47,3 Mazowieckie a , ,7 840, , ,9 3223,3 b ,0 6749,1 256,7 6492, ,3 1,6 c ,9 4342,6 583,6 3759, ,7 3221,7 Opolskie a ,1 210,4 22,6 187,9 1472,5 0,2 b ,1 20,4 10,9 9,5 170,5 0,2 c ,0 190,0 11,6 178,4 1302,0 0,1 Podkarpackie a ,3 115,4 31,2 84,2 2040,6 79,3 b ,2 20,3 13,5 6,9 69,9 - c ,0 95,1 17,8 77,3 1970,7 79,3 Podlaskie a ,8 109,2 18,0 91,2 303,1 7,5 b 79 44,0 6,4 5,9 0,5 37,6 - c ,8 102,8 12,1 90,7 265,5 7,5 Pomorskie a ,1 1913,8 215,8 1698,0 4203,5 103,8 b ,2 181,7 72,4 109,3 619,8 3,8 c ,8 1732,1 143,4 1588,7 3583,7 100,0 Śląskie. a ,4 2934,5 373,0 2561, ,3 254,6 b ,1 596,8 102,5 494,2 1146,1 1,3 c ,2 2337,7 270,5 2067, ,2 253,3 Świętokrzyskie a ,1 256,4 220,8 35,6 2671,8 74,8 b 92 # # # # # - c 85 # # # # # 74,8 Warmińsko-mazurskie a ,5 175,2 40,9 134,3 1458,9 19,5 b ,1 88,3 31,9 56,4 106,8 0,0 c ,4 86,9 9,0 77,9 1352,1 19,4 Wielkopolskie a ,8 1059,9 225,7 834, ,0 30,9 b ,3 122,0 66,7 55,3 1469,3 0,1 38

40 c ,4 937,9 159,1 778, ,7 30,8 Zachodniopomorskie a ,4 355,2 102,7 252,5 4110,5 9,7 b ,0 69,1 44,1 25,0 496,0 7,0 c ,4 286,1 58,6 227,5 3614,6 2,7 Znak umowny: (-) - zjawisko nie wystąpiło # - oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Tabela 22 - Kapitał podstawowy w spółkach z kapitałem zagranicznym w 2008 roku według województw Kapitał podstawowy WYSZCZEGÓLNIENIE a - ogółem b - do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących Liczba podmiotów ogółem krajowy osób fizycznych osób prawnych zagraniczny rozproszony w mln zł POLSKA a , ,1 3196, , ,9 3687,1 b ,4 7760,3 907,7 6852, ,5 42,6 c , ,7 2289, , ,3 3644,6 Dolnośląskie a ,5 1627,9 360,2 1267, ,3 488,3 b ,4 131,6 113,8 17,8 692,8 0,0 c ,1 1496,4 246,4 1250, ,4 488,3 Kujawsko-pomorskie a ,4 241,1 81,0 160,1 2246,3 77,1 b ,5 19,1 12,8 6,3 138,3 0,0 c ,0 222,0 68,2 153,8 2107,9 77,1 Lubelskie a ,4 174,8 35,2 139,6 722,1 0,5 b ,1 17,1 7,7 9,4 80,0 - c ,3 157,7 27,5 130,2 642,1 0,5 Lubuskie a ,3 195,6 27,3 168,3 1939,5 1,3 b ,4 12,0 10,4 1,6 619,4 - c ,0 183,6 17,0 166,6 1320,1 1,3 Łódzkie a ,3 229,9 83,8 146,2 3860,3 4,1 b ,7 22,2 16,6 5,6 247,8 0,7 c ,6 207,8 67,2 140,6 3612,5 3,3 Małopolskie a ,0 617,7 186,0 431, ,2 54,1 b ,5 290,3 42,7 247,5 518,2 0,0 39

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Magdalena Echaust * Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Uwagi wstępne Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska 2010 Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce Ilustracja lub tytuł Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz Dr Barbara Grzybowska UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE

EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE Prof. zw. dr hab. Jerzy Różański Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem UŁ EFEKTY NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE 1 Inwestycje zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego

Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego Opracowanie wykonane na zlecenie: Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Autorzy Jan Charkiewicz Wojciech Dziemianowicz Paulina Błajet Nina Baczyńska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA I ZWIĄZKI ZAWODOWE

WYNAGRODZENIA I ZWIĄZKI ZAWODOWE 2 Maciej Frączek Jarosław Górniak (red.) Magdalena Jelonek Karolina Keler Seweryn Krupnik Norbert Laurisz Stanisław Mazur (red.) Barbara Worek WYNAGRODZENIA I ZWIĄZKI ZAWODOWE Analiza wyników badań ankietowych

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP 2010 Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP pod redakcją

Bardziej szczegółowo

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez CEM Instytut

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 2 SPIS TREŚCI 1.Synteza diagnozy aktualnego stanu województwa

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Analiza lokalnych obszarów wzrostu i stagnacji w województwie lubelskim wsparcie lokalnych sieci innowacji w województwie lubelskim Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Warszawa, 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

RYNEK FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

RYNEK FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH RYNEK FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH w POLSCE RAPORT 2014 RYNEK FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH w POLSCE RAPORT 2014 Copyright do wydania polskiego PZFP Recenzja: Prof. zw. dr hab. Beata Zofia Filipiak Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo