Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI)"

Transkrypt

1 Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Analiza danych statystycznych dotyczących innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego na tle kraju Autorzy: Sylwia Dziedzic Leszek Woźniak Dariusz Wyrwa 0

2 Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) I Analiza danych statystycznych dotyczących innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego na tle kraju Wstęp Przystępując do przygotowania ekspertyzy, wykonano badania wtórne, a także zakupiono dane statystyczne w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie. Uwagę skupiono na danych istotnych z punktu widzenia aktualizacji RSI. Zrezygnowano z analizy aspektów, w przypadku których urzędy statystyczne nie dysponują danymi (należałoby w takim przypadku wykonać wieloletnie badania pierwotne, bardzo kosztowne), lub nie ma możliwości wykonania analiz porównawczych z innymi regionami Polski, a także z danymi dla całego kraju. Niektóre dane nie mogą być publikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu Ustawy o statystyce publicznej. Należy podkreślić, że w Polsce przez urzędy statystyczne nie są wykonywane ogólnopolskie a także regionalne badania statystyczne dotyczące działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Badania te obejmują głównie firmy zatrudniające więcej niż 49 osób (średnie i duże), tylko niektóre aspekty oficjalnych badań dotyczą także firm zatrudniających od 10 do 49 osób. Także europejskie badania wykonywane przez EUROSTAT nie dotyczą mikroprzedsiębiorstw. Zgodnie z powyższymi uwagami, niemożliwa jest szczegółowa analiza poziomu innowacyjności całego sektora MŚP według kryteriów: sektory gospodarki, sektory wysokiej szansy, przestrzennego z podziałem na podregiony, powiaty i gminy, a w ten sposób niemożliwa jest pełna analiza innowacyjności sektorów gospodarki województwa podkarpackiego. Analiza poziomu innowacyjności sektora MŚP w Polsce i w województwie podkarpackim (analiza danych i badań ankietowych) W Polsce mikroprzedsiębiorstwa stanowią, jak zauważają autorki badań 1 aż 96% wszystkich aktywnych firm, czyli takich, które nie tylko są zarejestrowane, ale też faktycznie działają. 1 M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s.19. 1

3 Żołnierski podkreśla, że mikroprzedsiębiorstwa są siłą napędową gospodarki (chociażby ze względu na ich wkład w tworzenie PKB) mimo na ogół niewielkiego zasięgu działania i małego wpływu na otoczenie, w którym funkcjonują 2. W Polsce cykliczne badania statystyczne nt. działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (przemysłowych i usługowych) w oparciu o metodologię Oslo realizowane są przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki kolejnych edycji badań publikowane są w opracowaniach pt. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw oraz Nauka i technika Należy dodać, że badania realizowane przez GUS nie obejmują mikroprzedsiębiorstw 3. Podkreślono już we wstępie, że obejmują one głównie firmy, w których zatrudnienie przekracza 49 osób. Tylko niektóre aspekty badań dotyczą także firm o liczbie pracujących od 10 do 49 osób (poszerzone badania cykliczne oparte na zharmonizowanych kwestionariuszach opracowanych przez Eurostat w ramach kolejnych edycji programu badawczego CIS). Z tego względu podejmowane przez PARP badania dotyczące innowacyjności mikroprzedsiębiorstw są elementem poszerzającym wiedzę o działalności innowacyjnej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorstwa 4. Zakres przedmiotowy badania obejmował populację mikroprzedsiębiorstw działających na terenie całej Polski, z uwzględnieniem podziału regionalnego oraz sekcji PKD. Określając zakres przedmiotowy cytowanych badań oraz pytania badawcze, kierowano się także możliwością porównania otrzymanych wyników z wynikami analogicznego badania przeprowadzonego przez PARP w 2005 r. oraz danymi publikowanymi przez GUS 5. Wyniki tych badań zostały przedstawione w publikacji zatytułowanej Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce 6. Przebadano w sumie 1500 mikroprzedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju. Na rys. 1 przedstawiono liczbę oraz lokalizację badanych mikroprzedsiębiorstw z uwzględnieniem atrakcyjności inwestycyjnej województw. W województwie podkarpackim przebadano 49 mikroprzedsiębiorstw. Województwo podkarpackie znajduje się w grupie województw o najniższej atrakcyjności inwestycyjnej. 2 Tamże, s Tamże, s Tamże, s Tamże, s M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa

4 Rysunek 1 - Liczba i lokalizacja badanych mikroprzedsiębiorstw (wg atrakcyjności inwestycyjnej województw) Źródło: M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 83. W tabeli 1 zamieszczono dane liczbowe dotyczące badanych mikroprzedsiębiorstw w ujęciu branżowym. Największy udział stanowiły mikroprzedsiębiorstwa z sekcji G i K, natomiast najmniejszy C i E. 3

5 Tabela 1- Struktura badanych przedsiębiorstw (według sekcji PKD 2004*) Źródło: M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 84. Spośród badanych przedsiębiorstw nieco ponad ¼ wskazała, że w ostatnich trzech latach wdrażała innowacje (rys.2). Oznacza to, że zgodnie z międzynarodowymi standardami, można je nazwać innowacyjnymi. Autorki badań zwróciły uwagę na fakt, iż odsetek firm deklarujących wprowadzanie innowacji (26%) jest niższy niż w badaniach dotyczących innowacyjności mikroprzedsiębiorstw zrealizowanych w 2005 r. przez A. Żołnierskiego, który wynosił wówczas ponad 33%. Innowacyjność badanych mikroprzedsiębiorstw jest natomiast nieco 4

6 wyższa niż innowacyjność firm MSP badanych przez PKPP Lewiatan w okresie styczeń 2007 r. czerwiec 2008 r. (22,5%). Jak zauważają autorki badań, poziom innowacyjności zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w populacji firm dużych jest prawie 3-krotnie wyższy niż w małych. Należy jednak dodać, że analizy porównawcze firm sektora MŚP z firmami dużymi w większości przypadków wypadną na niekorzyść tych pierwszych. Wynika to głównie z tego, że duże przedsiębiorstwa dysponują większym potencjałem kapitałowym i ludzkim, powiązaniami z gospodarką światową, czy też lepszym dostępem do informacji. Mają zatem większe szanse na budowanie swojej pozycji konkurencyjnej przez wdrażanie innowacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa, a w szczególności mikroprzedsiębiorstwa charakteryzują się znacznie słabszym potencjałem kapitałowym, niższymi zdolnościami akumulacyjnymi, a często także niższymi kompetencjami pracowników. Powoduje to, że w ich rozwoju mniejsze znaczenie odgrywają bardziej ryzykowne, innowacyjne rozwiązania 7. 7 M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s

7 Rysunek 2- Regionalne zróżnicowanie innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce (odsetek firm wprowadzających innowacje %) Źródło: M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 89. Poziom innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce jest wyraźne zróżnicowany regionalnie. Do najbardziej innowacyjnych firm należą te zlokalizowane w województwach opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim oraz łódzkim odsetek mikroprzedsiębiorstw wdrażających innowacje wynosił odpowiednio 63, 49, 35 i 36%. Zdecydowanie najmniej innowacyjne są przedsiębiorstwa w woj. podlaskim tylko 6% z nich deklarowało wprowadzanie innowacji. W pozostałych województwach innowacyjność firm była zbliżona do przeciętnej w kraju 8. 8 M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s

8 Województwo podkarpackie z odsetkiem 22,4 % innowacyjnych mikroprzedsiebiorstw w województwie plasował się na 10 miejscu na równi z województwem wielkopolskim. Taki rozkład poziomu innowacyjności mikroprzedsiębiorstwa w Polsce może budzić pewne wątpliwości. Najwyższy odsetek firm deklarujących wprowadzanie innowacji zlokalizowany jest bowiem w regionach o najniższej lub niskiej atrakcyjności innowacyjnej. Podobne rozbieżności występują, jeśli porówna się uzyskane wyniki z rankingiem innowacyjności regionów w Polsce. Wyróżniającymi się województwami w ocenie innowacyjności, które uzyskały ponadprzeciętne wartości agregatowego RNSII i sumarycznego indeksu uwzględniającego wagi 10 wskaźników EIS, według danych 2006 r. były: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie. W rankingu innowacyjności regionów ostatnie trzy miejsca zajęły natomiast województwa: świętokrzyskie (14), warmińsko mazurskie (15) oraz lubuskie (16). Przedstawione rozbieżności wynikają z wewnątrzregionalnego podejścia do analizy. W przypadku zastosowania podejścia międzyregionalnego uzyskuje się wyniki potwierdzające dominację województw mazowieckiego i śląskiego. Na tym terenie zlokalizowanych jest bowiem najwięcej przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Ich udział w ogólnej liczbie innowacyjnych mikroprzedsiębiorstwa w Polsce wynosił odpowiednio 15,8 i 9,3%. Kolejne miejsce zajmowało woj. pomorskie, w którym zlokalizowanych było 7,3% mikroprzedsiębiorstw wprowadzających innowacje. Najmniejsza liczba innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw występowała w województwach: podlaskim, podkarpackim oraz opolskim 9. Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych wdrażających innowacje Analizując aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce widzimy (tab. 2), że w największym stopniu wykazują się tutaj przedsiębiorstwa duże. Ponad 60% firm zatrudniających powyżej 249 pracowników wprowadza innowacje produktowe w swojej działalności. 9 M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s

9 Tabela 2 - Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle według sektorów własności, klas wielkości oraz sekcji PKD w latach Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w % ogółu przedsiębiorstw w latach realizujące przynajmniej jeden innowacyjny projekt, WYSZCZEGÓLNIENIE który był przerwany ogółem innowacyjne lub zaniechany przed ukończeniem lub niezakończony na koniec 2008 r. Ogółem 21,9 21,3 6,3 sektor publiczny 33,5 32,6 14,1 sektor prywatny 21,4 20,8 6,0 w tym własność zagraniczna 31,3 30,5 10,5 Przedsiębiorstwa liczące pracujących 15,1 14,6 3,4 Przedsiębiorstwa liczące pracujących 33,6 32,7 10,4 Przedsiębiorstwa liczące powyżej 249 pracujących 61,8 60,7 27,1 Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku. Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa s.158 W ujęciu województw największy procent przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle (tab.3) występuje w woj. mazowieckim. Województwo podkarpackie w rankingu tym znalazło się na piątym miejscu. 23,5% ogólnej liczby przedsiębiorstw wykazuje się działalnością innowacyjną w latach , 18,5% wprowadziło nowe lub istotnie ulepszone produkty, zaś 17,4% nowe lub istotnie ulepszone procesy. Największym procentem przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle może się pochwalić województwo mazowieckie i dolnośląskie. 8

10 Tabela 3 - Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle według rodzajów wprowadzonych innowacji oraz województw w latach Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw w latach WYSZCZEGÓLNIENIE nowe lub istotnie w tym nowe lub istotnie ogółem ulepszone ulepszone nowe dla rynku produkty procesy Polska 21,3 15,5 9,3 17,0 Dolnośląskie 24,2 16,2 9,9 19,8 Kujawsko-pomorskie 20,7 16,1 9,6 16,0 Lubelskie 22,2 14,6 7,7 19,2 Lubuskie 14,4 9,5 6,6 11,2 Łódzkie 14,8 11,7 6,2 11,2 Małopolskie 22,2 16,4 10,6 18,1 Mazowieckie 25,3 17,8 11,3 20,9 Opolskie 22,9 18,4 11,1 18,4 Podkarpackie 23,5 18,5 10,9 17,4 Podlaskie 23,7 15,0 9,9 20,3 Pomorskie 25,1 18,0 9,2 19,8 Śląskie 22,4 17,3 11,7 17,4 Świętokrzyskie 20,2 16,1 11,0 16,0 Warmińsko-mazurskie 18,1 13,3 7,2 14,5 Wielkopolskie 18,5 13,3 7,9 15,0 Zachodniopomorskie 17,1 10,7 4,1 14,2 Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku. Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa s.169 Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje, w % ogółu przedsiębiorstw przemysłowych, przedstawia tabela 4. 9

11 Tabela 4 - Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw przemysłowych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w latach wg PKD 2004 oraz i wg PKD WYSZCZEGÓLNIENIE wg PKD 2004 wg PKD 2007 POLSKA 23,2 pozycja 21,3 pozycja 21,4 pozycja 18,1 pozycja Dolnośląskie 25,7 6 24,2 3 24,7 4 20,9 2 Kujawsko-pomorskie 20, , , ,5 10 Lubelskie 24,3 7 22,2 8 21,1 9 18,1 7 Lubuskie 17, , , ,8 15 Łódzkie 19, , , ,1 16 Małopolskie 21, ,2 9 22,8 6 19,3 5 Mazowieckie 23,4 8 25,3 1 25,8 1 16,2 13 Opolskie 28,6 2 22,9 6 22,9 5 17,6 9 Podkarpackie 30,2 1 23,5 5 22,6 7 23,3 1 Podlaskie 25,8 5 23,7 4 25,0 3 19,0 6 Pomorskie 28,5 3 25,1 2 25,1 2 19,9 4 Śląskie 26,4 4 22,4 7 22,6 8 20,9 3 Świętokrzyskie 22, , , ,5 12 Warmińsko-mazurskie 23,0 9 18, , ,8 8 Wielkopolskie 19, , , ,1 14 Zachodniopomorskie 18, , , ,7 11 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie W latach bardzo dobrze przedstawiła się sytuacja przedsiębiorstw pod względem odsetka tych podmiotów, które deklarowały wprowadzenie innowacji. Pod tym względem województwo podkarpackie było niewątpliwym liderem, gdyż blisko co trzecie przedsiębiorstwo przemysłowe (30,2% ogółu) prowadziło realną działalność innowacyjną w latach Jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że średnia dla kraju w tym okresie wynosiła 23,2%. W latach województwo podkarpackie uplasowało się na piątej pozycji (już tylko niespełna co czwarte przedsiębiorstwo wdrażało innowacje 23,5% ogółu, przy średniej krajowej niewiele niższej wynoszącej 21,3%). Uwzględniając zmiany jakie zaszły w PKD w 2007 r. w tym samym okresie ( ) województwo plasowało się na siódmej pozycji. W okresie sytuacja pod względem wdrożeń innowacyjnych rozwiązań znowu uległa poprawie w województwie podkarpackim. Istotne jest jednak to, że wskaźnik w porównaniu z poprzednim okresem niewiele się zmienił (wg PKD 2007 było to 23,3% ogółu przedsiębiorstw przemysłowych), jednak znacznie obniżyła się średnia krajowa (z 21,4% w latach do 18,1% w kolejnym okresie). Województwo znowu stało się liderem pod względem podmiotów przemysłowych 10

12 wprowadzających innowacje. Warto zauważyć, że oceniany wskaźnik zawsze był wyższy od średniej krajowej. Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje nowe, w % ogółu przedsiębiorstw przemysłowych, przedstawia tabela 5. Tabela 5 - Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje nowe dla rynku w % ogółu przedsiębiorstw przemysłowych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w latach wg PKD 2004 oraz i wg PKD WYSZCZEGÓLNIENIE wg PKD 2004 wg PKD 2007 POLSKA 7,6 pozycja 9,3 pozycja 9,4 pozycja 7,0 pozycja Dolnośląskie 9,3 2 9,9 7 10,2 7 7,6 5 Kujawsko-pomorskie 8,8 4 9,6 9 9,8 9 6,6 11 Lubelskie 8,0 8 7,7 12 7,4 12 7,1 7 Lubuskie 4,6 16 6,6 14 6,7 14 7,9 4 Łódzkie 5,3 15 6,2 15 6,4 15 6,1 14 Małopolskie 8,8 5 10,6 6 10,8 5 7,3 6 Mazowieckie 6, ,3 2 11,2 4 6,6 9 Opolskie 8,3 7 11,1 3 11,4 2 9,5 1 Podkarpackie 9,3 3 10,9 5 10,1 8 8,6 2 Podlaskie 6,7 12 9,9 8 10,5 6 6,6 10 Pomorskie 8,6 6 9,2 10 9,6 10 7,0 8 Śląskie 7,9 9 11,7 1 11,6 1 7,9 3 Świętokrzyskie 9,5 1 11,0 4 11,4 3 6,2 13 Warmińsko-mazurskie 7,2 11 7,2 13 7,3 13 5,3 15 Wielkopolskie 7,7 10 7,9 11 8,2 11 6,5 12 Zachodniopomorskie 6,3 14 4,1 16 4,3 16 5,0 16 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Podobnie było w tej kategorii przedsiębiorstw pod względem odsetka podmiotów wprowadzających innowacje nowe dla rynku. Takich podmiotów było oczywiście zdecydowanie mniej, jednak było to zauważalne we wszystkich regionach. Podkarpackie przedsiębiorstwa przemysłowe były pod tym względem bardziej innowacyjne niż średnia w kraju. W zakresie innowacji w sektorze usług (tab.6 i 7), województwo podkarpackie znalazło siei na szóstym miejscu w kraju. W tym przypadku 14,8% firm wprowadziło innowacje, 13,0% w zakresie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i 12,3% w zakresie nowych lub istotnie ulepszonych procesów. W skali kraju najbardziej innowacyjne w sferze usług okazały się województwa mazowieckie, dolnośląskie i pomorskie. 11

13 Tabela 6 - Przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych w sektorze usług według rodzajów wprowadzonych innowacji oraz województw w latach Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw w latach nowe lub w tym nowe lub WYSZCZEGÓLNIENIE istotnie istotnie ogółem nowe dla ulepszone ulepszone rynku produkty procesy Polska 15,6 10,3 6,3 12,3 Dolnośląskie 19,1 12,8 7,9 13,1 Kujawsko-pomorskie 13,2 8,0 4,7 9,5 Lubelskie 9,8 6,0 3,1 7,2 Lubuskie 16,8 8,0 3,0 16,0 Łódzkie 8,4 6,7 4,6 6,6 Małopolskie 14,6 9,8 5,5 11,4 Mazowieckie 21,7 14,5 9,1 17,8 Opolskie 9,4 6,0 2,1 7,3 Podkarpackie 14,8 13,0 5,7 12,3 Podlaskie 9,1 7,0 4,1 8,7 Pomorskie 17,3 9,7 5,6 13,8 Śląskie 16,1 10,7 7,0 12,9 Świętokrzyskie 13,8 11,3 5,4 6,5 Warmińsko-mazurskie 11,1 4,5 4,2 10,7 Wielkopolskie 12,6 8,1 6,1 9,6 Zachodniopomorskie 8,2 6,5 4,9 6,2 Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku. Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa s

14 Tabela 7 - Udział przedsiębiorstw usługowych, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw usługowych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w latach wg PKD 2004 oraz i wg PKD WYSZCZEGÓLNIENIE wg PKD 2004 wg PKD 2007 POLSKA 21,2 pozycja 15,6 pozycja 16,1 pozycja 14,0 pozycja Dolnośląskie 25,1 4 19,1 2 20,6 2 12,3 10 Kujawsko-pomorskie 12, ,2 9 14,6 7 13,9 6 Lubelskie 27,5 1 9, , ,0 8 Lubuskie 11, ,8 4 17,2 4 8,4 15 Łódzkie 14,7 14 8,4 15 9,0 15 9,0 14 Małopolskie 20,1 8 14,6 7 14,0 8 13,0 7 Mazowieckie 26,2 2 21,7 1 22,0 1 18,1 2 Opolskie 17,0 11 9,4 13 9, ,9 1 Podkarpackie 19,4 9 14,8 6 17,0 5 9,6 13 Podlaskie 22,6 6 9,1 14 9, ,0 12 Pomorskie 23,6 5 17,3 3 16,7 6 10,8 11 Śląskie 22,6 7 16,1 5 17,3 3 15,5 3 Świętokrzyskie 25,4 3 13,8 8 12,7 11 5,2 16 Warmińsko-mazurskie 18, , , ,4 9 Wielkopolskie 16, , ,2 9 15,3 4 Zachodniopomorskie 16,3 12 8,2 16 7, ,9 5 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Przedsiębiorstwa usługowe z terenu województwa podkarpackiego były w analizowanym okresie mniej innowacyjne niż przedsiębiorstwa przemysłowe. Jedynie w latach i to tylko z uwzględnieniem PKD z 2007 r. wynik podmiotów z Podkarpacia (17,0%) był lepszy od średniej krajowej (16,1%). W latach sytuacja pod względem innowacyjności przedsiębiorstw usługowych była najgorsza, gdyż przy średniej krajowej wynoszącej 14,0%, w przypadku województwa podkarpackiego wskaźnik wyniósł zaledwie 9,6%, co plasowało je na 13 pozycji w kraju. Udział przedsiębiorstw usługowych, które wprowadziły innowacje nowe dla rynku przedstawia tabela 8. 13

15 Tabela 8 - Udział przedsiębiorstw usługowych, które wprowadziły innowacje nowe dla rynku w % ogółu (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w latach wg PKD 2004 oraz i wg PKD WYSZCZEGÓLNIENIE wg PKD 2004 wg PKD 2007 POLSKA 7,4 pozycja 6,3 pozycja 6,5 pozycja 4,4 pozycja Dolnośląskie 12,7 1 7,9 2 8,4 2 6,0 2 Kujawsko-pomorskie 3,5 13 4,7 10 5,0 8 1,4 14 Lubelskie 7,7 4 3,1 14 3,3 13 4,0 7 Lubuskie 0,8 16 3,0 15 3,1 14 2,9 11 Łódzkie 3,2 14 4,6 11 4,3 10 1,3 16 Małopolskie 6,3 7 5,5 7 5,8 6 4,3 6 Mazowieckie 11,9 2 9,1 1 9,3 1 6,7 1 Opolskie 6,3 8 2,1 16 2,1 16 5,9 3 Podkarpackie 6,2 9 5,7 5 7,0 4 3,3 9 Podlaskie 4,1 12 4,1 13 3,6 11 3,5 8 Pomorskie 8,0 3 5,6 6 5,3 7 2,0 13 Śląskie 6,1 10 7,0 3 7,9 3 4,9 5 Świętokrzyskie 7,5 5 5,4 8 2,4 15 1,4 15 Warmińsko-mazurskie 1,2 15 4,2 12 3,4 12 2,7 12 Wielkopolskie 6,6 6 6,1 4 6,0 5 5,2 4 Zachodniopomorskie 6,0 11 4,9 9 4,4 9 3,1 10 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie W przypadku tej kategorii przedsiębiorstw widoczna jest również duża rozbieżność odsetka podmiotów wdrażających innowacje nowe dla rynku. Pozwoliły one co prawda podkarpackim przedsiębiorstwom usługowym plasować się na miejscach 4, 5 i 9. Jednak należy zauważyć, że w latach odsetek takich firm był w tym okresie dwukrotnie niższy niż w odniesieniu do województwa mazowieckiego, dla którego wynosił 6,7%. Potencjał innowacyjny podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego Liczba osób pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego na przestrzeni lat w województwie podkarpackim zmniejszyła się z do osób. Drastyczny spadek nastąpił w okresie od 2008 do 2009 roku, z do osób. W tym samym czasie w Polsce zanotowano duży wzrost zatrudnienia w tego typu podmiotach, od osób w 2004 roku do , z niewielką obniżką na przestrzeni lat W przypadku województwa podkarpackiego zdecydowanie dominuje zatrudnienie w tego typu dużych podmiotach (250 i więcej osób pracujących), zanotowany w analizowanym okresie 14

16 duży spadek zatrudnienia budzi wiec poważny niepokój, wskazuje bowiem na odpływ zagranicznego kapitału z dużych firm, co oznacza zarazem ograniczenie ich innowacyjnego potencjału. Zasadniczo to właśnie duże podmioty są w stanie najwięcej zainwestować w nowoczesne, innowacyjne produkty i procesy. Szczegółowe dane zaprezentowano w tabelach od 9 do

17 Tabela 9 - Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według województw i klas wielkości podmiotu w 2009 roku Ogółem Podmioty według liczby pracujących osób WYSZCZEGÓLNIENIE podmioty pracujący do 9 od 10 do 49 od 50 do i więcej podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 16

18 Tabela 10 - Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według województw i klas wielkości podmiotu w 2008 roku Ogółem Podmioty według liczby pracujących osób WYSZCZEGÓLNIENIE podmioty pracujący do 9 od 10 do 49 od 50 do i więcej podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 17

19 Tabela 11 - Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według województw i klas wielkości podmiotu w 2007 roku Ogółem Podmioty według liczby pracujących osób WYSZCZEGÓLNIENIE podmioty pracujący do 9 od 10 do 49 od 50 do i więcej podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 18

20 Tabela 12 - Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według województw i klas wielkości podmiotu w 2006 roku Ogółem Podmioty według liczby pracujących osób WYSZCZEGÓLNIENIE podmioty pracujący do 9 od 10 do 49 od 50 do i więcej podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 19

21 Tabela 13 - Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według województw i klas wielkości podmiotu w 2005 roku Ogółem Podmioty według liczby pracujących WYSZCZEGÓLNIENIE podmioty pracujący do 9 osób od 10 do 49 osób od 50 do 249 osób 250 i więcej osób podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 20

22 Tabela 14 - Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według województw i klas wielkości podmiotu w 2004 roku Ogółem Podmioty według liczby pracujących WYSZCZEGÓLNIENIE podmioty pracujący do 9 osób od 10 do 49 osób od 50 do 249 osób 250 i więcej osób podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący podmioty pracujący POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 21

23 Rada Ministrów na posiedzeniu 21 lipca 2010 r. przyjęła wstępną listę priorytetów polskiego przewodniczenia w Radzie Unii Europejskiej. Lista obejmuje: wzmocnienie rynku wewnętrznego, stosunki ze Wschodem, wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej UE, podniesienie sprawności UE w sferze zarządzania kryzysowego i obronności, negocjacje wieloletnich ram finansowych oraz pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy. Troska o zasoby ludzkie powinna stanowić centralne zagadnienie na poziomie Unii Europejskiej, państw członkowskich oraz regionów (poziom NUTS 2), tym bardziej, że już dziś rysuje się w tym zakresie wiele niepokojących zjawisk. Mimo wysokiego poziomu bezrobocia, spowodowanego kryzysem światowym, szacuje się, że w Unii Europejskiej może pozostawać kilka milionów wolnych miejsc pracy, co wynika z braku odpowiednich kwalifikacji oraz niskiej mobilności pracowników. Od wielu lat przedstawiciele wielu środowisk wskazują na niskie zainteresowanie naukami ścisłymi oraz pogłębiający się deficyt kompetencji w zakresie zawodów związanych z naukami ścisłymi. Unia Europejska notuje niższy poziom kompetencji podstawowych (np. pisanie, czytanie, obsługa komputera), kompetencji zawodowych (np. inżynierskich, księgowych) czy kompetencji związanych z funkcjonowaniem w gospodarce globalnej (np. zarządzanie wirtualnymi zespołami, praca w otoczeniu wielokulturowym, generowanie innowacji) w porównaniu do wielu państw świata (INSEAD). Istotnym analizowanym w tej kategorii wskaźnikiem są pracujący ogółem w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego oraz w rozbiciu na firmy mikro, małe, średnie i duże. Tendencje w zakresie pracujących ogółem w firmach z udziałem kapitału zagranicznego w zależności od liczy zatrudnionych, przedstawiają rysunki

24 Lubelskie Małopolskie Podkarpackie Świętokrzyskie Rysunek 3 - Pracujący ogółem w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Rzeszowie Zatrudnienie ogółem w firmach z udziałem kapitału zagranicznego w województwie podkarpackim w latach kształtowało się w granicach od osób w roku 2009 do osób w roku W przeciągu jednego roku nastąpił spadek o ponad 10 tys. osób. Tak duży spadek pracujących nie wystąpił w żadnym ościennym województwie. W porównaniu do regionów sąsiadujących zatrudnienie na Podkarpaciu jest ponad dwa razy wyższe niż w województwie lubelskim (16715 osób w roku 2009) i prawie dwa razy wyższe niż w województwie świętokrzyskim (18366 osób). 23

25 Lubelskie Małopolskie Podkarpackie Świętokrzyskie Rysunek 4 - Pracujący w podmiotach zatrudniających do 9 osób z udziałem kapitału zagranicznego w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Rzeszowie W województwie podkarpackim zatrudnienie w podmiotach mikro z udziałem kapitału zagranicznego w latach kształtowało się w granicach osoby, przy czym wartość najniższą odnotowano w roku 2004, zaś najwyższą w 2008 roku. Na koniec 2009 roku zatrudnienie wyniosło 423 osoby. Wskaźnik ten jest jedynie prawie dwa razy wyższy niż w województwie świętokrzyskim (230). W województwie lubelskim zatrudnienie na koniec 2009 roku wyniosło niewiele więcej, bo 497 (o 74 osoby więcej), natomiast w województwie małopolskim było ponad pięciokrotnie wyższe (2147 osób). 24

26 Lubelskie Małopolskie Podkarpackie Świętokrzyskie Rysunek 5 - Pracujący w podmiotach zatrudniających od 9 do 49 osób z udziałem kapitału zagranicznego w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Rzeszowie Zatrudnienie w firmach małych z udziałem kapitału zagranicznego w województwie podkarpackim w latach systematycznie rosło. W 2004 roku wynosiło 1215 osób, zaś na koniec 2009 roku Jest wyższe niż województwie świętokrzyskim (935 osób) i lubelskim (1159 osób) i ponad 3,5 razy niższe niż w województwie małopolskim (6132). 25

27 Lubelskie Małopolskie Podkarpackie Świętokrzyskie Rysunek 6 - Pracujący w podmiotach zatrudniających od 50 do 249 osób z udziałem kapitału zagranicznego w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Rzeszowie Na Podkarpaciu zatrudnienie w średnich firmach z udziałem kapitału zagranicznego w latach kształtowało się od 4498 osób w roku 2004 do 6323 w roku Wskaźnik ten jest wyższy niż w województwie świętokrzyskim (w 2009 roku osób) oraz województwie lubelskim (5761 osób) i prawie 2,5 razy niższy niż w Małopolsce (15146 osób). 26

28 Lubelskie Małopolskie Podkarpackie Świętokrzyskie Rysunek 7 - Pracujący w podmiotach zatrudniających ponad 250 osób z udziałem kapitału zagranicznego w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Rzeszowie W firmach dużych z udziałem kapitału zagranicznego zatrudnienie na Podkarpaciu w latach kształtowało się od osób do osób, przy czym wartość najniższa wystąpiła w roku 2004, zaś najwyższa w roku Na koniec 2009 roku zatrudnienie wyniosło osoby i było dwa razy wyższe niż w województwie świętokrzyskim (12856 osób) i ponad 2,5 razy wyższe niż w województwie lubelskim (9298 osób) oraz ponad dwa razy niższe w porównaniu do województwa małopolskiego (59537 osób). Ogólna liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym, które w okresie ponosiły wydatki na pozyskanie aktywów trwałych, w województwie podkarpackim zmniejszyła się ze 168 do 153, w skali kraju na przestrzeni tych lat województwo podkarpackie plasowało się na w kraju na miejscach od 12 do 13. Spadek liczby podmiotów tego typu dotyczył zarówno podmiotów zatrudniających do 9 osób, jak i 10 i więcej. Podmioty te znacznie ograniczyły wydatki inwestycyjne, ogółem z 1094,4 mln zł w 2004 roku do 903,0 mln zł w 2009 roku. Należy jednak podkreślić, że znacznie większy spadek sumy tych wydatków zanotowano we wskaźnikach dla całego kraju, co pozwala na wyciagnięcie wniosku, że województwo podkarpackie należy do regionów, które najlepiej radziły sobie z tym problemem. Wyrażony liczbą tego typu podmiotów potencjał innowacyjny w województwie podkarpackim nie uległ tak dużemu zubożeniu jak w wielu innych regionach Polski. Szczegółowe dane zaprezentowano w tabelach od 15 do

29 Tabela 15 - Wydatki poniesione w 2009 roku przez podmioty z kapitałem zagranicznym na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce według województw WYSZCZEGÓLNIENIE Wydatki inwestycyjne a ogółem b - do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących 28 Liczba podmiotów ogółem w tym na nowe środki trwałe w milionach złotych POLSKA a , ,4 c , ,0 Dolnośląskie a ,7 3846,0 b ,1 452,2 c ,7 3393,8 Kujawsko-pomorskie a ,4 1307,6 b 62 54,1 30,0 c ,3 1277,6 Lubelskie a ,7 660,7 b ,8 410,6 c ,9 250,1 Lubuskie a ,6 745,4 b ,9 71,1 c ,8 674,2 Łódzkie a ,8 2656,7 b ,6 26,7 c ,2 2630,0 Małopolskie a ,3 1985,1 b ,9 326,9 c ,5 1658,1 Mazowieckie a , ,3 b ,7 4882,1 c , ,2 Opolskie a ,3 759,3 b 79 62,8 55,3 c ,4 704,1 Podkarpackie a ,4 861,4 b 44 14,1 8,6 c ,3 852,8 Podlaskie a ,8 259,7

30 b 20 60,9 55,6 c ,9 204,1 Pomorskie a ,7 3167,1 b ,4 193,0 c ,4 2974,1 Śląskie... a ,3 5495,2 b ,5 395,9 c ,8 5099,3 Świętokrzyskie... a ,8 589,3 b 18 1,6 1,5 c ,1 587,8 Warmińsko-mazurskie a ,5 250,9 b 41 35,2 28,3 c ,3 222,6 Wielkopolskie a ,8 3737,6 b ,4 152,4 c ,5 3585,2 Zachodniopomorskie a ,2 2538,2 b ,6 1351,4 c ,6 1186,8 Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Tabela 16 - Wydatki poniesione w 2008 roku przez podmioty z kapitałem zagranicznym na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce według województw WYSZCZEGÓLNIENIE a - ogółem b - do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących 29 Liczba podmiotów Wydatki inwestycyjne ogółem w tym na nowe środki trwałe w milionach złotych POLSKA a , ,3 b , ,3 c , ,9 Dolnośląskie a ,9 4379,6 b ,7 517,0 c ,2 3862,7 Kujawsko-pomorskie a ,7 1851,7 b ,3 148,9

31 c ,4 1702,8 Lubelskie a ,9 446,4 b 62 35,6 23,2 c ,3 423,2 Lubuskie a ,5 1016,7 b ,6 178,9 c ,9 837,9 Łódzkie a ,8 2359,7 b ,2 121,9 c ,6 2237,8 Małopolskie a ,1 2869,1 b ,8 346,5 c ,3 2522,6 Mazowieckie a , ,5 b , ,6 c , ,9 Opolskie a ,3 667,5 b 79 56,6 41,4 c ,8 626,1 Podkarpackie a ,8 1141,2 b 52 17,0 14,8 c ,8 1126,4 Podlaskie a ,3 415,4 b 20 4,8 0,9 c ,5 414,5 Pomorskie a ,0 2754,2 b ,5 378,4 c ,5 2375,9 Śląskie a ,2 6424,9 b ,9 362,8 c ,2 6062,1 Świętokrzyskie a ,7 1011,2 b 19 2,3 2,1 c ,4 1009,1 Warmińsko-mazurskie a ,4 544,8 b 46 50,2 41,8 c ,2 503,1 Wielkopolskie a ,0 6509,5 b ,3 849,6 c ,7 5659,9 Zachodniopomorskie a ,0 2528,8 b ,1 188,7 30

32 Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie c ,0 2340,2 Tabela 17 - Wydatki poniesione w 2007 roku przez podmioty z kapitałem zagranicznym na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce według województw WYSZCZEGÓLNIENIE a ogółem b - do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących 31 Liczba podmiotów Wydatki inwestycyjne Investment outlays ogółem w tym na nowe środki trwałe w milionach złotych POLSKA a , ,4 b ,1 6488,0 c , ,4 Dolnośląskie a ,3 5262,6 b ,9 410,2 c ,5 4852,4 Kujawsko-pomorskie a ,3 1335,0 b ,3 135,4 c ,9 1199,5 Lubelskie a ,3 314,5 b ,7 132,3 c ,6 182,2 Lubuskie a ,2 1034,7 b ,6 47,5 c ,6 987,2 Łódzkie a ,2 2047,5 b ,4 60,0 c ,7 1987,5 Małopolskie a ,9 2684,3 b ,7 324,5 c ,2 2359,8 Mazowieckie a , ,9 b ,8 4644,2 c , ,7 Opolskie a ,5 595,3 b 82 30,5 7,4 c ,0 587,9

33 Podkarpackie a ,4 834,2 b 47 14,1 12,6 c ,3 821,6 Podlaskie a ,6 543,5 b 19 2,8 1,6 c ,8 541,9 Pomorskie a ,0 3056,1 b ,8 109,3 c ,2 2946,9 Śląskie a ,0 7038,9 b ,1 309,2 c ,9 6729,7 Świętokrzyskie a ,1 619,0 b 18 5,2 4,9 c ,0 614,0 Warmińsko-mazurskie a ,4 637,2 b 47 15,6 14,6 c ,8 622,5 Wielkopolskie a ,3 4831,1 b ,0 189,3 c ,3 4641,8 Zachodniopomorskie a ,1 1711,7 b ,6 84,8 c ,5 1626,8 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Tabela 18 - Wydatki poniesione w 2006 roku przez podmioty z kapitałem zagranicznym na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce według województw WYSZCZEGÓLNIENIE a-ogółem b- do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących 32 Liczba podmiotów Wydatki inwestycyjne Investment outlays ogółem w tym na nowe środki trwałe w milionach złotych POLSKA. a , ,9 b ,0 7159,8 c , ,1 Dolnośląskie a ,7 5322,3

34 b ,7 521,7 c ,0 4800,5 Kujawsko-pomorskie a ,9 626,8 b 67 17,2 7,4 c ,7 619,5 Lubelskie a ,9 243,4 b 53 # # c 100 # # Lubuskie a ,9 696,2 b ,1 38,6 c ,8 657,6 Łódzkie. a ,7 1626,1 b ,1 40,7 c ,7 1585,4 Małopolskie a ,4 2519,3 b ,2 172,9 c ,2 2346,4 Mazowieckie a , ,1 b ,9 5216,5 c , ,6 Opolskie a ,9 436,9 b 82 70,3 65,3 c ,6 371,6 Podkarpackie a ,1 691,9 b 37 9,5 7,9 c ,7 684,0 Podlaskie a 49 # # b 9 # # c 40 # # Pomorskie a ,4 2345,7 b ,6 # c ,8 # Śląskie a ,7 5428,0 b ,7 382,3 c ,9 5045,7 Świętokrzyskie a ,4 427,2 b 26 6,2 5,8 c ,2 421,4 Warmińsko-mazurskie a 150 # # b 52 # # c 98 # # Wielkopolskie a ,2 4097,7 33

35 b ,7 140,9 c ,6 3956,8 Zachodniopomorskie a ,4 1579,7 b ,1 59,3 c ,4 1520,4 Znak umowny: # - oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Tabela 19 - Wydatki poniesione w 2005 roku przez podmioty z kapitałem zagranicznym na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce według województw WYSZCZEGÓLNIENIE a ogółem b - do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących 34 Liczba podmiotów Wydatki inwestycyjne ogółem w tym na nowe środki trwałe w milionach złotych POLSKA a , ,6 b ,9 4154,5 c , ,1 Dolnośląskie a ,4 3516,0 b ,3 148,3 c ,1 3367,7 Kujawsko-pomorskie a ,8 609,9 b 72 9,3 6,3 c ,6 603,5 Lubelskie a ,3 255,7 b 51 37,2 26,0 c ,2 229,7 Lubuskie a ,1 600,9 b ,8 49,3 c ,3 551,7 Łódzkie a ,6 1451,4 b ,0 34,0 c ,5 1417,3 Małopolskie a ,0 1664,3 b ,5 85,4 c ,5 1578,9

36 Mazowieckie a , ,5 b ,0 2843,8 c , ,6 Opolskie a ,1 469,2 b 81 23,2 18,0 c ,9 451,3 Podkarpackie a ,5 785,0 b 43 38,9 38,1 c ,6 746,8 Podlaskie a ,6 264,7 b 18 1,2 0,8 c ,3 263,9 Pomorskie a ,1 1962,9 b ,6 580,8 c ,5 1382,1 Śląskie a ,1 3726,8 b ,5 104,9 c ,6 3621,9 Świętokrzyskie a ,4 643,3 b 20 49,4 49,4 c ,0 593,9 Warmińsko-mazurskie a ,3 720,4 b 42 11,3 10,0 c ,1 710,4 Wielkopolskie a ,2 3473,4 b ,8 100,3 c ,4 3373,1 Zachodniopomorskie a ,1 937,3 b ,9 59,0 c ,2 878,3 Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Tabela 20 - Wydatki poniesione w 2004 roku przez podmioty z kapitałem zagranicznym na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce według województw WYSZCZEGÓLNIENIE a ogółem b - do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących 35 Liczba podmiotów Wydatki inwestycyjne ogółem w tym na nowe środki trwałe

37 w milionach złotych POLSKA a , ,9 b ,1 4401,7 c , ,2 Dolnośląskie a ,2 2560,3 b ,2 176,8 c ,0 2383,5 Kujawsko-pomorskie a ,6 453,8 b 83 9,9 6,7 c ,7 447,1 Lubelskie a ,3 207,9 b 54 32,5 26,6 c ,8 181,3 Lubuskie. a ,5 516,6 b ,1 12,9 c ,4 503,7 Łódzkie a ,8 812,3 b ,5 12,1 c ,2 800,3 Małopolskie a ,9 1970,1 b ,6 106,7 c ,3 1863,4 Mazowieckie a , ,3 b ,7 3583,9 c , ,5 Opolskie a ,5 366,8 b 76 22,8 11,8 c ,6 355,1 Podkarpackie a ,0 662,1 b 45 43,1 36,8 c ,9 625,2 Podlaskie a ,8 143,5 b 15 0,6 0,3 c ,2 143,2 Pomorskie a ,8 1207,1 b ,9 62,1 c ,9 1145,0 Śląskie a ,6 2901,6 b ,6 81,0 c ,0 2820,6 Świętokrzyskie a ,9 571,3 b 16 1,2 1,0 36

38 c ,8 570,3 Warmińsko-mazurskie a ,4 358,4 b 43 6,2 5,5 c ,2 352,9 Wielkopolskie a ,1 3967,2 b ,3 229,0 c ,8 3738,2 Zachodniopomorskie a ,3 1348,5 b ,0 48,5 c ,4 1300,0 Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Kapitał podstawowy w spółkach z kapitałem zagranicznym, na przestrzeni lat , w województwie podkarpackim wzrósł z 2221,8 mln zł do 2235,3 mln zł, a więc nieznacznie, a dynamika w tym zakresie była znacznie niższa niż dla całego kraju, gdzie wzrost ten zawarł się odpowiednio w przedziale od ,9 do ,8 mln zł. W województwie podkarpackim wzrosła zarówno liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego zatrudniających do 9 osób (ze 134 w 2004 r. do 183 w 2009 r.) jak i zatrudniających 10 i więcej pracujących (ze 117 do 143), drastycznie natomiast zmalał kapitał podstawowy w tego typu firmach zatrudniających do 9 pracujących, z 949,9 mln zł do 90 mln zł, natomiast wzrósł w firmach zatrudniających 10 i więcej osób, ze 1271,9 mln zł do 2145,0 mln zł. Przedstawiony trend pokazuje, na tle znacznie mniejszej zmienności liczby firm, proces zmniejszania się lub odpływu kapitału. Szczegółowe dane zaprezentowano w tabelach od 21do 26. Tabela 21 - Kapitał podstawowy w spółkach z kapitałem zagranicznym w 2009 roku według województw Kapitał podstawowy WYSZCZEGÓLNIENIE a - ogółem b - do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących Liczba podmiotów ogółem krajowy osób fizycznych osób prawnych zagraniczny rozproszony w mln zł POLSKA a , ,1 3120, , ,8 4345,9 b ,2 8694,3 1006,7 7687, ,5 52,3 c , ,7 2113, , ,3 4293,6 Dolnośląskie a ,9 2211,8 491,2 1720, ,2 368,9 b ,8 204,8 141,5 63,3 1034,7 0,3 37

39 c ,1 2007,0 349,7 1657, ,5 368,6 Kujawsko-pomorskie a ,5 234,8 163,9 70,9 2502,1 74,6 b ,0 13,1 10,1 3,0 91,8 - c ,5 221,6 153,7 67,9 2410,3 74,6 Lubelskie a ,7 118,0 54,0 64,1 827,9 45,7 b ,2 18,3 8,4 9,9 119,8 37,1 c ,5 99,8 45,6 54,2 708,1 8,6 Lubuskie a ,3 270,7 25,3 245,4 2220,0 1,6 b 471 # # # # # - c 294 # # # # # 1,6 Łódzkie a ,0 214,1 94,4 119,7 4222,7 4,1 b ,4 22,9 18,8 4,1 432,8 0,8 c ,5 191,2 75,6 115,6 3789,9 3,4 Małopolskie a ,2 682,9 200,3 482, ,8 47,5 b ,9 345,5 103,1 242,3 610,2 0,2 c ,2 337,4 97,1 240, ,5 47,3 Mazowieckie a , ,7 840, , ,9 3223,3 b ,0 6749,1 256,7 6492, ,3 1,6 c ,9 4342,6 583,6 3759, ,7 3221,7 Opolskie a ,1 210,4 22,6 187,9 1472,5 0,2 b ,1 20,4 10,9 9,5 170,5 0,2 c ,0 190,0 11,6 178,4 1302,0 0,1 Podkarpackie a ,3 115,4 31,2 84,2 2040,6 79,3 b ,2 20,3 13,5 6,9 69,9 - c ,0 95,1 17,8 77,3 1970,7 79,3 Podlaskie a ,8 109,2 18,0 91,2 303,1 7,5 b 79 44,0 6,4 5,9 0,5 37,6 - c ,8 102,8 12,1 90,7 265,5 7,5 Pomorskie a ,1 1913,8 215,8 1698,0 4203,5 103,8 b ,2 181,7 72,4 109,3 619,8 3,8 c ,8 1732,1 143,4 1588,7 3583,7 100,0 Śląskie. a ,4 2934,5 373,0 2561, ,3 254,6 b ,1 596,8 102,5 494,2 1146,1 1,3 c ,2 2337,7 270,5 2067, ,2 253,3 Świętokrzyskie a ,1 256,4 220,8 35,6 2671,8 74,8 b 92 # # # # # - c 85 # # # # # 74,8 Warmińsko-mazurskie a ,5 175,2 40,9 134,3 1458,9 19,5 b ,1 88,3 31,9 56,4 106,8 0,0 c ,4 86,9 9,0 77,9 1352,1 19,4 Wielkopolskie a ,8 1059,9 225,7 834, ,0 30,9 b ,3 122,0 66,7 55,3 1469,3 0,1 38

40 c ,4 937,9 159,1 778, ,7 30,8 Zachodniopomorskie a ,4 355,2 102,7 252,5 4110,5 9,7 b ,0 69,1 44,1 25,0 496,0 7,0 c ,4 286,1 58,6 227,5 3614,6 2,7 Znak umowny: (-) - zjawisko nie wystąpiło # - oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Tabela 22 - Kapitał podstawowy w spółkach z kapitałem zagranicznym w 2008 roku według województw Kapitał podstawowy WYSZCZEGÓLNIENIE a - ogółem b - do 9 pracujących c - 10 i więcej pracujących Liczba podmiotów ogółem krajowy osób fizycznych osób prawnych zagraniczny rozproszony w mln zł POLSKA a , ,1 3196, , ,9 3687,1 b ,4 7760,3 907,7 6852, ,5 42,6 c , ,7 2289, , ,3 3644,6 Dolnośląskie a ,5 1627,9 360,2 1267, ,3 488,3 b ,4 131,6 113,8 17,8 692,8 0,0 c ,1 1496,4 246,4 1250, ,4 488,3 Kujawsko-pomorskie a ,4 241,1 81,0 160,1 2246,3 77,1 b ,5 19,1 12,8 6,3 138,3 0,0 c ,0 222,0 68,2 153,8 2107,9 77,1 Lubelskie a ,4 174,8 35,2 139,6 722,1 0,5 b ,1 17,1 7,7 9,4 80,0 - c ,3 157,7 27,5 130,2 642,1 0,5 Lubuskie a ,3 195,6 27,3 168,3 1939,5 1,3 b ,4 12,0 10,4 1,6 619,4 - c ,0 183,6 17,0 166,6 1320,1 1,3 Łódzkie a ,3 229,9 83,8 146,2 3860,3 4,1 b ,7 22,2 16,6 5,6 247,8 0,7 c ,6 207,8 67,2 140,6 3612,5 3,3 Małopolskie a ,0 617,7 186,0 431, ,2 54,1 b ,5 290,3 42,7 247,5 518,2 0,0 39

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI ZACHODNIOPOMORSKIE EJ GOSPODARKI W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz wyniki badania Monitoring kondycji sektora w latach 21-212 przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu współ finansowanego

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10, s. 41 58 Joanna Duda * Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nabory wniosków (Terminy naborów podane są na 30 kwietnia 2009 i ulegają aktualizacji.)

Nabory wniosków (Terminy naborów podane są na 30 kwietnia 2009 i ulegają aktualizacji.) Nabory wniosków (Terminy naborów podane są na 30 kwietnia 2009 i ulegają aktualizacji.) Województwo Nazwa programu Termin naboru Informacje Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego Innowacyjność 2008 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego Innowacyjność 2008 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego Innowacyjność 2008 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Innowacyjność 2008 Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Rys. 4.2.1. Zmiany liczby pracujących w grupach miast w Polsce w latach 1995-2010

Rys. 4.2.1. Zmiany liczby pracujących w grupach miast w Polsce w latach 1995-2010 4.2. Grażyna Korzeniak, Dynamika rynku pracy, podmiotów gospodarczych, budżetów gmin, procesów inwestycyjnych, ochrony środowiska w małych i średnich miastach Polski w okresie 1995-2010 [w] Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP 2013 Paulina Zadura-Lichota Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP Warszawa, 14 marca 2013 r. Przedsiębiorczość w

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej Rynek ziemi rolnej w Polsce w latach 24 28 Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 24 28. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 27 roku

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje

Bezpośrednie inwestycje Toruńskie Studia Międzynarodowe MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE NR 1 (3) 2010 Artur Piotrowicz Iwona Sobczak Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskiem Streszczenie Napływ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zbieranek. Instytut Spraw Publicznych

Jarosław Zbieranek. Instytut Spraw Publicznych Jarosław Zbieranek Instytut Spraw Publicznych Głosy nieważne. Analiza zjawiska przez pryzmat wyborów samorządowych w latach 2002 i 2006 (Materiał roboczy) Warszawa 2010 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Program

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZ DACH PRACY W 2011 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kto ile zarabiał w 2012? - VII edycja raportu o wynagrodzeniach

Kto ile zarabiał w 2012? - VII edycja raportu o wynagrodzeniach Kto ile zarabiał w 2012? - VII edycja raportu o wynagrodzeniach W 2012 roku PR-owcy zdecydowanie częściej niż na premie, mogli liczyć na podwyżki. Już prawie co czwarty (23 proc.) zarabiał przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw 8. Grażyna Korzeniak, Katarzyna Gorczyca, Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji [w] Małe i średnie miasta w policentrycznym

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena dynamiki zmian stanu innowacyjności Mazowsza

Analiza i ocena dynamiki zmian stanu innowacyjności Mazowsza Analiza i ocena dynamiki zmian stanu innowacyjności Mazowsza Warszawa, dnia 26 listopada 2013 r. dr Joanna Hołub Iwan dr Katarzna Cheba konsultacje ekonometryczne, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomi

Bardziej szczegółowo

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych 6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych Wielkość i regularność otrzymywanych wynagrodzeń pełni niezwykłą rolę społeczną. Pozwala na realizację potrzeb, kształtując

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU LUBELSKIEGO

SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU LUBELSKIEGO SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU LUBELSKIEGO Krzysztof Markowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Urząd Statystyczny w Lublinie makkos@kul.lublin.pl Plan prezentacji Lubelskie firmy na tle Polski

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 21 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące ) Dane

Bardziej szczegółowo